ISSN 1977-0898

doi:10.3000/19770898.CA2013.082.est

Euroopa Liidu

Teataja

C 82A

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

56. köide
21. märts 2013


Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

 

Parandused

2013/C 082A/01

Teate avaliku konkursi korraldamise kohta — EPSO/AD/177/10 — Administraatorid (AD 5) — parandus (ELT C 64 A, 16.3.2010)

1

2013/C 082A/02

Teate avalike konkursside korraldamise kohta EPSO/AD/178-179/10 parandus (ELT C 110 A, 29.4.2010)

6

Ülevaade ELT C-seeria A-osas avaldatud konkursiteadetest

Allpool on esitatud loetelu käesoleva aasta C-seeria A-osas avaldatust.

Kui ei ole märgitud teisiti, on ELTd trükitud kõigis keeltes.

5

 

27

(RO)

29

 

33

 

34

 

36

(DA)

41

(BG)

43

(EN)

49

(ET)

50

(HU)

51

(SL)

54

(DE/EN/FR)

58

(EN/GA)

75

 

81

 

82

 

ET

 


Parandused

21.3.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

CA 82/1


Teate avaliku konkursi korraldamise kohta — EPSO/AD/177/10 — Administraatorid (AD 5) — parandus

( Euroopa Liidu Teataja C 64 A, 16. märts 2010 )

(2013/C 82 A/01)

Leheküljel 1

asendatakse

Enne kandideerimist lugege tähelepanelikult läbi Euroopa Liidu Teatajas C 57 A (9. märts 2010) ja EPSO veebisaidil avaldatud juhend.

[---]

SISUKORD

I.

ÜLDTEAVE

II.

AMETIÜLESANNETE KIRJELDUS

III.

OSALEMISTINGIMUSED

IV.

EELVALIKUTESTID

V.

AVALIK KONKURSS

VI.

RESERVNIMEKIRJAD

VII.

KUIDAS KANDIDEERIDA”

järgmisega:

Enne kandideerimist lugege tähelepanelikult läbi 7. septembri 2012. aasta Euroopa Liidu Teatajas C 270 A ja EPSO veebisaidil avaldatud juhend, välja arvatud selle punktid 6.3 ja 6.4, mis on asendatud VIII jaotises „Lisateave” esitatud tekstiga.

[---]

SISUKORD

I.

ÜLDTEAVE

II.

AMETIÜLESANNETE KIRJELDUS

III.

OSALEMISTINGIMUSED

IV.

EELVALIKUTESTID

V.

AVALIK KONKURSS

VI.

RESERVNIMEKIRJAD

VII.

KUIDAS KANDIDEERIDA

VIII.

LISATEAVE”

Leheküljel 3 III jaotise punktis 2.3

asendatakse

„2.3.

Keelteoskus

 

[---]

a)

1. keel

Põhikeel:

ühe Euroopa Liidu ametliku keele valdamine väga heal tasemel.

ja

 

b)

2. keel

Teine keel (muu kui 1. keel):

inglise, prantsuse või saksa keele valdamine rahuldaval tasemel.”

järgmisega:

„2.3.

Keelteoskus

 

[---]

a)

1. keel

Põhikeel:

ühe Euroopa Liidu ametliku keele valdamine väga heal tasemel.

ja

 

b)

2. keel

Teine keel (muu kui 1. keel):

inglise, prantsuse või saksa keele valdamine rahuldaval tasemel.

Vastavalt Euroopa Liidu Kohtu (suurkoda) otsusele kohtuasjas C-566/10 P, Itaalia Vabariik vs. komisjon, on ELi institutsioonid kohustatud põhjendama, miks seatakse käesoleva konkursi puhul teise keele valikule piirang, st miks saab valida vaid piiratud arvul liidu ametlike keelte hulgast.

Teise keele valiku võimalused on käesoleval konkursil määratud kindlaks vastavalt talituse huvidele, mille kohaselt peavad uued töötajad olema kohe valmis tegutsema ning suutelised oma igapäevatöös vabalt suhtlema. Vastasel korral oleks institutsioonide toimimine oluliselt häiritud.

ELi institutsioonide pikaajalise tava kohaselt kasutatakse sisesuhtluses kõige rohkem inglise, prantsuse ja saksa keelt. Samu keeli kasutatakse valdavalt ka välissuhtluses ja toimikute menetlemisel. Samuti valivad konkursil osalevad kandidaadid vaba valiku korral inglise, prantsuse ja saksa keele kõige sagedamini teiseks keeleks. See kinnitab asjaolu, et neid keeli kasutatakse laialdaselt ka hariduses ja tööelus ning seepärast võib Euroopa Liidu ametikohtadele kandideerijatelt oodata vähemalt ühe nimetatud keele valdamist. Sellest tulenevalt võib öelda, et talituse huve ning kandidaatide vajadusi ja võimeid tasakaalustades ning arvestades ka käesoleva konkursi konkreetset valdkonda, on testide läbiviimine neis kolmes keeles põhjendatud, tagamaks, et olenemata esimesest ametlikust keelest, valdavad kandidaadid vähemalt ühte neist kolmest keelest töökeele tasemel.

Samuti on kandidaatide võrdse kohtlemise huvides see, et kõik kandidaadid, sealhulgas need, kelle esimene ametlik keel on üks kolmest nimetatud keelest, peavad sooritama testi oma teises keeles, st ühes neist kolmest keelest. Erioskuste selline hindamine võimaldab institutsioonidel mõõta kandidaatide võimet tegutseda kohe keskkonnas, mis vastab üsna täpselt tegelikkusele, mis neid ametikohal ees ootab. See aga ei mõjuta edaspidist keeleõpet, et vastavalt personalieeskirjade artikli 45 lõikele 2 omandada kolmas töökeel.”

Leheküljel 3 IV jaotises

asendatakse

„IV.   EELVALIKUTESTID

1.

Testidele kutsutavad kandidaadid

Kandidaadid, kes elektroonilisel registreerumisel teatasid, et nad täidavad III jaos esitatud üld- ja eritingimused.

2.

Testide liik ja hindamine

Valikvastustega testide eesmärk on hinnata kandidaatide üldvõimeid järgmistes valdkondades:

Test a

verbaalne mõtlemine

hindamine: 0–20 punkti

minimaalne nõutav punktisumma: 10 punkti

Test b

matemaatiline mõtlemine

hindamine: 0–10 punkti

Test c

abstraktne mõtlemine

hindamine: 0–10 punkti

 

Minimaalne nõutav punktisumma on 10 punkti testide b ja c peale kokku.

3.

Testide keel

2. keel (inglise, prantsuse või saksa keel)

4.

Olukorra lahendamise test

Valikvastustega küsimused, et hinnata olukorra lahendamise oskust.

Testi tulemustest teavitatakse valimiskomisjoni ainult hindamiskeskusesse lubatud kandidaatide puhul, et pakkuda otsuse tegemisel tehnilist ja eksperdiabi.

5.

Testi keel

2. keel (inglise, prantsuse või saksa keel).”

järgmisega:

„IV.   EELVALIKUTESTID

Eelvalikutestid on arvutipõhised ja neid korraldab EPSO. Valimiskomisjon määrab kindlaks testide raskusastme ja kinnitab EPSO ettepanekute põhjal nende põhisisu.

1.

Testidele kutsutavad kandidaadid

Kandidaadid, kes elektroonilisel registreerumisel teatasid, et nad täidavad III jaos esitatud üld- ja eritingimused.

2.

Testide liik ja hindamine

Valikvastustega testide eesmärk on hinnata kandidaatide üldvõimeid järgmistes valdkondades:

Test a

verbaalne mõtlemine

hindamine: 0–20 punkti

minimaalne nõutav punktisumma: 10 punkti

Test b

matemaatiline mõtlemine

hindamine: 0–10 punkti

Test c

abstraktne mõtlemine

hindamine: 0–10 punkti

 

Minimaalne nõutav punktisumma on 10 punkti testide b ja c peale kokku.

3.

Testide keel

2. keel (inglise, prantsuse või saksa keel).”

Leheküljel 4 V jaotise punktides 1 ja 2

asendatakse

„1.

Hindamiskeskusesse kutsutavad* kandidaadid

Kandidaat kutsutakse hindamiskeskusesse, kui ta (1) on saanud eelvalikutestidel ühe kõrgematest punktisummadest (2) ja igas eelvalikutestis minimaalse nõutava punktisumma ning kui ta täidab elektroonilisel registreerumisel esitatud andmete kohaselt III jaos esitatud üld- ja eritingimused.

[---]

2.

Hindamiskeskus

[---]

Nimetatud võimeid ja oskusi kontrollitakse järgmisel viisil:

a)

juhtumianalüüs valitud valdkonnas;

b)

rühmatöö;

c)

suuline ettekanne;

d)

pädevuspõhine intervjuu.

järgmisega:

„1.

Hindamiskeskusesse kutsutavad* kandidaadid

Kandidaat (3) kutsutakse hindamistestidele, kui ta on kogunud eelvalikutestidel kõige suurema punktisumma (4) ja minimaalse nõutava punktisumma ning kui ta täidab elektroonilisel registreerumisel esitatud andmete kohaselt III jaos esitatud üld- ja eritingimused.

[---]

2.

Hindamiskeskus

[---]

Nimetatud võimeid ja oskusi (5) kontrollitakse järgmisel viisil:

a)

juhtumianalüüs (6) valitud valdkonnas;

b)

rühmatöö;

c)

suuline ettekanne;

d)

struktureeritud intervjuu.

Leheküljel 5 VII jaotise punktis 2

asendatakse

„2.

Kandideerimistaotluse esitamine

Hilisemas etapis, kui kandidaat on kutsutud hindamiskeskusesse, palutakse tal esitada täielik kandideerimistaotlus (allakirjutatud elektrooniline kandideerimistaotlus ja tõendavad dokumendid).

Kandideerimistaotluse esitamise tähtpäev teatatakse kandidaadile aegsasti tema EPSO kasutajakonto kaudu.

Taotluse esitamine: vt avalike konkursside juhendi punkt 2.2.”

järgmisega:

„2.

Kandideerimisdokumendid

Kui kandidaat on kutsutud hindamiskeskusesse, palutakse tal hindamiskeskusesse tulekul (7) esitada täielik kandideerimistaotlus (allakirjutatud elektrooniline kandideerimistaotlus ja tõendavad dokumendid).

Üksikasjalikumad eeskirjad: vt avalike konkursside juhendi punkt 6.1.

Leheküljele 5 lisatakse:

„VIII.   LISATEAVE

Ilma et see piiraks personalieeskirjade artiklites 90 ja 91 sätestatud kaebuse esitamise korda, on läbivaatamistaotlust võimalik esitada järgmistel juhtudel:

kui EPSO ei ole järginud konkursimenetlust käsitlevaid sätteid;

kui valimiskomisjon ei ole järginud oma tööd käsitlevaid sätteid.

Juhime tähelepanu asjaolule, et valimiskomisjonil on ulatuslik otsustusõigus kandidaadi vastuste õigsuse üle otsustamisel.

Kui küsimus kuulub valimiskomisjoni pädevusse, siis edastab EPSO kirja komisjoni esimehele ja vastus saadetakse kandidaadile esimesel võimalusel.

Nõuetekohaselt põhjendatud taotlus tuleb esitada kümne kalendripäeva jooksul alates kuupäevast, millal EPSO teile elektrooniliselt kirja saatis:

kas täites EPSO veebisaidil avaldatud kontaktvormi või

faksiga numbril: +32 22979611.

Märkige kirja teemareale järgmine viide:

konkursi number;

oma kandidaadinumber;

märge „demande de réexamen”, „request for review” või „Antrag auf Überprüfung” (valida sobiv keel);

konkursi asjaomane etapp (näiteks eelvalikutestid, konkursile mittelubamine, hindamiskeskus); see märge tehke ainult inglise, prantsuse või saksa keeles.”


(1)  Juhul kui viimasena edasi pääsemist võimaldava punktisumma saavad mitu kandidaati, kutsutakse nad kõik hindamiskeskusesse.

(2)  Hindamiskeskusesse kutsutavate kandidaatide arv on ligikaudu kolm korda suurem kui käesolevas konkursiteates esitatud edukate kandidaatide arv ja see avaldatakse EPSO veebisaidil (www.eu-careers.eu).”

(3)  Juhul kui viimasena edasi pääsemist võimaldava punktisumma saavad mitu kandidaati, kutsutakse nad kõik hindamiskeskusesse.

(4)  Hindamiskeskusesse kutsutavate kandidaatide arv on ligikaudu kolm korda suurem kui käesolevas konkursiteates esitatud edukate kandidaatide arv ja see avaldatakse EPSO veebisaidil (http://blogs.ec.europa.eu/eu-careers.info/).

(5)  Sisu kinnitab valimiskomisjon.

(6)  Korralduslikel kaalutlustel võidakse juhtumianalüüs (mis moodustavad lahutamatu osa hindamistestidest) korraldada liikmesriikides ja/või kolmandates riikides asuvates keskustes muudest hindamiskeskuse testidest eraldi.”

(7)  Hindamiskeskusesse tulemise kuupäev teatatakse kandidaadile EPSO kasutajakonto kaudu.”


21.3.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

CA 82/6


Teate avalike konkursside korraldamise kohta EPSO/AD/178-179/10 parandus

( Euroopa Liidu Teataja C 110 A, 29. aprill 2010 )

(2013/C 82 A/02)

Leheküljel 1

asendatakse

Enne kandideerimist lugege tähelepanelikult läbi 9. märtsi 2010. aasta Euroopa Liidu Teatajas C 57 A ja EPSO veebisaidil avaldatud juhend.

[---]

SISUKORD

I.

ÜLDTEAVE

II.

AMETIÜLESANNETE KIRJELDUS

III.

OSALEMISTINGIMUSED

IV.

EELVALIKUTESTID

V.

KONKURSIL OSALEMINE JA HINDAMISKESKUSESSE KUTSUMINE

VI.

AVALIK KONKURSS

VII.

RESERVNIMEKIRJAD

VIII.

KUIDAS KANDIDEERIDA”

järgmisega:

„Enne kandideerimist lugege tähelepanelikult läbi 7. septembri 2012. aasta Euroopa Liidu Teatajas C 270 A ja EPSO veebisaidil avaldatud juhend, välja arvatud selle punktid 6.3 ja 6.4, mis on asendatud IX jaotises „Lisateaveesitatud tekstiga.

[---]

SISUKORD

I.

ÜLDTEAVE

II.

AMETIÜLESANNETE KIRJELDUS

III.

OSALEMISTINGIMUSED

IV.

EELVALIKUTESTID

V.

KONKURSIL OSALEMINE JA HINDAMISKESKUSESSE KUTSUMINE

VI.

AVALIK KONKURSS

VII.

RESERVNIMEKIRJAD

VIII.

KUIDAS KANDIDEERIDA

IX.

LISATEAVE”.

Leheküljel 3 III jaotise punktis 2.2

asendatakse

„2.2.

Keelteoskus

 

[---]

a)

1. keel

Põhikeel:

ühe Euroopa Liidu ametliku keele valdamine väga heal tasemel

ja

 

b)

2. keel

Teine keel (muu kui 1. keel):

inglise, prantsuse või saksa keele valdamine rahuldaval tasemel.”

järgmisega:

„2.2.

Keelteoskus

 

[---]

a)

1. keel

Põhikeel:

ühe Euroopa Liidu ametliku keele valdamine väga heal tasemel

ja

 

b)

2. keel

Teine keel (muu kui 1. keel):

inglise, prantsuse või saksa keele valdamine rahuldaval tasemel.

Vastavalt Euroopa Liidu Kohtu (suurkoda) otsusele kohtuasjas C-566/10 P, Itaalia Vabariik vs. komisjon, on ELi institutsioonid kohustatud põhjendama, miks seatakse käesoleva konkursi puhul teise keele valikule piirang, st miks saab valida vaid piiratud arvul liidu ametlike keelte hulgast.

Teise keele valiku võimalused on käesoleval konkursil määratud kindlaks vastavalt talituse huvidele, mille kohaselt peavad uued töötajad olema kohe valmis tegutsema ning suutelised oma igapäevatöös vabalt suhtlema. Vastasel korral oleks institutsioonide toimimine oluliselt häiritud.

ELi institutsioonide pikaajalise tava kohaselt kasutatakse sisesuhtluses kõige rohkem inglise, prantsuse ja saksa keelt. Samu keeli kasutatakse valdavalt ka välissuhtluses ja toimikute menetlemisel. Samuti valivad konkursil osalevad kandidaadid vaba valiku korral inglise, prantsuse ja saksa keele kõige sagedamini teiseks keeleks. See kinnitab asjaolu, et neid keeli kasutatakse laialdaselt ka hariduses ja tööelus ning seepärast võib Euroopa Liidu ametikohtadele kandideerijatelt oodata vähemalt ühe nimetatud keele valdamist. Sellest tulenevalt võib öelda, et talituse huve ning kandidaatide vajadusi ja võimeid tasakaalustades ning arvestades ka käesoleva konkursi konkreetset valdkonda, on testide läbiviimine neis kolmes keeles põhjendatud, tagamaks, et olenemata esimesest ametlikust keelest, valdavad kandidaadid vähemalt ühte neist kolmest keelest töökeele tasemel.

Samuti on kandidaatide võrdse kohtlemise huvides see, et kõik kandidaadid, sealhulgas need, kelle esimene ametlik keel on üks kolmest nimetatud keelest, peavad sooritama testi oma teises keeles, st ühes neist kolmest keelest. Erioskuste selline hindamine võimaldab institutsioonidel mõõta kandidaatide võimet koheseks tegutsemiseks keskkonnas, mis vastab üsna täpselt tegelikkusele, mis neid ametikohal ees ootab. See aga ei mõjuta edaspidist keeleõpet, et vastavalt personalieeskirjade artikli 45 lõikele 2 omandada kolmas töökeel.”

Leheküljele 3 IV jaotisesse enne sissejuhatavat lõiku lisatakse järgmine tekst:

„Eelvalikutestid on arvutipõhised ja neid korraldab EPSO. Valimiskomisjon määrab kindlaks testide raskusastme ja kinnitab EPSO tehtud ettepanekute põhjal nende põhisisu.”

Leheküljel 4 V jaotise punkti 2 viimases lõigus

asendatakse

„Hindamiskeskusesse kutsutavate kandidaatide arv on kuni kolm korda suurem kui käesolevas konkursiteates esitatud edukate kandidaatide arv ja see avaldatakse EPSO veebisaidil (www.eu-careers.eu).”

järgmisega:

„Hindamiskeskusesse kutsutavate kandidaatide arv on kuni kolm korda suurem kui käesolevas konkursiteates esitatud edukate kandidaatide arv ja see avaldatakse EPSO veebisaidil (http://blogs.ec.europa.eu/eu-careers.info/).”

Leheküljel 5 VI jaotise punktis 2

asendatakse

„2.

Hindamiskeskus

[---]

Nimetatud võimeid ja oskusi hinnatakse järgmisel viisil:

d)

juhtumianalüüs asjaomases valdkonnas

e)

rühmatöö

f)

struktureeritud intervjuu”

järgmisega:

„2.

Hindamiskeskus

[---]

Nimetatud võimeid ja oskusi hinnatakse järgmisel viisil:

d)

juhtumianalüüs (1) asjaomases valdkonnas

e)

rühmatöö

f)

struktureeritud intervjuu

Leheküljel 6 VIII jaotise punktis 2

asendatakse

„2.

Kandideerimistaotluse esitamine

Hilisemas etapis, kui kandidaat on kutsutud hindamiskeskusesse, palutakse tal esitada täielik kandideerimistaotlus (allakirjutatud elektrooniline kandideerimistaotlus ja tõendavad dokumendid).

Tähtpäev: kandideerimistaotluse esitamise lõppkuupäev teatatakse kandidaadile tema EPSO kasutajakonto kaudu.

Üksikasjalikumad eeskirjad: vt avalike konkursside juhendi punkt 2.2.”

järgmisega:

„2.

Kandideerimisdokumendid

Kui kandidaat on kutsutud hindamiskeskusesse, palutakse tal hindamiskeskusesse tulekul (2) esitada täielik kandideerimistaotlus (allakirjutatud elektrooniline kandideerimistaotlus ja tõendavad dokumendid).

Üksikasjalikumad eeskirjad: vt avalike konkursside juhendi punkt 6.1.

Leheküljele 6 lisatakse:

„IX.   LISATEAVE

Ilma et see piiraks personalieeskirjade artiklites 90 ja 91 sätestatud kaebuse esitamise korda, on läbivaatamistaotlust võimalik esitada järgmistel juhtudel:

kui EPSO ei ole järginud konkursimenetlust käsitlevaid sätteid;

kui valimiskomisjon ei ole järginud oma tööd käsitlevaid sätteid.

Juhime tähelepanu asjaolule, et valimiskomisjonil on ulatuslik otsustusõigus kandidaadi vastuste õigsuse üle otsustamisel.

Kui küsimus kuulub valimiskomisjoni pädevusse, siis edastab EPSO kirja komisjoni esimehele ja vastus saadetakse kandidaadile esimesel võimalusel.

Nõuetekohaselt põhjendatud taotlus tuleb esitada kümne kalendripäeva jooksul alates kuupäevast, millal EPSO teile elektrooniliselt kirja saatis:

kas täites EPSO veebisaidil avaldatud kontaktvormi või

faksiga numbril: +32 22979611.

Märkige kirja teemareale järgmine viide:

konkursi number;

oma kandidaadinumber;

märge „demande de réexamen”, „request for review” või „Antrag auf Überprüfung” (valida sobiv keel);

konkursi asjaomane etapp (näiteks eelvalikutestid, konkursile mittelubamine, hindamiskeskus); see märge tehke ainult inglise, prantsuse või saksa keeles.”


(1)  Sisu kinnitab valimiskomisjon.”

(2)  Hindamiskeskusesse tulemise kuupäev teatatakse kandidaadile EPSO kasutajakonto kaudu.”