ISSN 1977-0898

doi:10.3000/19770898.C_2013.027.est

Euroopa Liidu

Teataja

C 27

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

56. köide
29. jaanuar 2013


Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

 

IV   Teave

 

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

 

Euroopa Komisjon

2013/C 027/01

Euro vahetuskurss

1

 

Euroopa Andmekaitseinspektor

2013/C 027/02

Euroopa andmekaitseinspektori arvamuse kokkuvõte, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega lihtsustatakse ühes liikmesriigis registreeritud mootorsõidukite teise liikmesriiki viimist ühtsel turul

2

2013/C 027/03

Euroopa andmekaitseinspektori arvamuse kokkuvõte, milles käsitletakse komisjoni ettepanekut võtta vastu direktiivi 96/71/EÜ (töötajate lähetamise kohta seoses teenuste osutamisega) jõustamise kohta Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv ning komisjoni ettepanekut võtta vastu nõukogu määrus kollektiivse tegutsemise õiguse kasutamise kohta asutamisvabaduse ja teenuste osutamise vabaduse kontekstis

4

 

V   Teated

 

HALDUSMENETLUSED

 

Euroopa Parlament

2013/C 027/04

Töölevõtmise teadaanne PE/162/S

7

 

ÜHISE KAUBANDUSPOLIITIKA RAKENDAMISEGA SEOTUD MENETLUSED

 

Euroopa Komisjon

2013/C 027/05

Teade teatavate dumpinguvastaste meetmete eelseisva aegumise kohta

8

 

KONKURENTSIPOLIITIKA RAKENDAMISEGA SEOTUD MENETLUSED

 

Euroopa Komisjon

2013/C 027/06

Eelteatis koondumise kohta (Juhtum COMP/M.6847 – Triton/Suomen Lähikauppa) ( 1 )

9

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

 


IV Teave

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

Euroopa Komisjon

29.1.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 27/1


Euro vahetuskurss (1)

28. jaanuar 2013

2013/C 27/01

1 euro =


 

Valuuta

Kurss

USD

USA dollar

1,3444

JPY

Jaapani jeen

122,21

DKK

Taani kroon

7,4605

GBP

Inglise nael

0,85450

SEK

Rootsi kroon

8,6583

CHF

Šveitsi frank

1,2472

ISK

Islandi kroon

 

NOK

Norra kroon

7,4420

BGN

Bulgaaria leev

1,9558

CZK

Tšehhi kroon

25,690

HUF

Ungari forint

298,40

LTL

Leedu litt

3,4528

LVL

Läti latt

0,6987

PLN

Poola zlott

4,1989

RON

Rumeenia leu

4,3963

TRY

Türgi liir

2,3734

AUD

Austraalia dollar

1,2930

CAD

Kanada dollar

1,3562

HKD

Hongkongi dollar

10,4295

NZD

Uus-Meremaa dollar

1,6210

SGD

Singapuri dollar

1,6646

KRW

Korea vonn

1 466,53

ZAR

Lõuna-Aafrika rand

12,0906

CNY

Hiina jüaan

8,3717

HRK

Horvaatia kuna

7,5878

IDR

Indoneesia ruupia

13 011,59

MYR

Malaisia ringit

4,0950

PHP

Filipiini peeso

55,091

RUB

Vene rubla

40,5020

THB

Tai baat

40,278

BRL

Brasiilia reaal

2,7361

MXN

Mehhiko peeso

17,1653

INR

India ruupia

72,4830


(1)  Allikas: EKP avaldatud viitekurss.


Euroopa Andmekaitseinspektor

29.1.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 27/2


Euroopa andmekaitseinspektori arvamuse kokkuvõte, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega lihtsustatakse ühes liikmesriigis registreeritud mootorsõidukite teise liikmesriiki viimist ühtsel turul

(Arvamuse täistekst on inglise, prantsuse ja saksa keeles kättesaadav Euroopa Andmekaitseinspektori veebilehel http://www.edps.europa.eu)

2013/C 27/02

I.   Sissejuhatus

I.1.   Euroopa Andmekaitseinspektoriga konsulteerimine

1.

4. aprillil 2012 võttis komisjon vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse ettepaneku, millega lihtsustatakse ühes liikmesriigis registreeritud mootorsõidukite teise liikmesriiki viimist ühtsel turul (edaspidi „ettepanek”) (1). Samal kuupäeval saatis komisjon ettepaneku Euroopa Andmekaitseinspektorile konsulteerimiseks.

2.

Enne ettepaneku vastuvõtmist anti Euroopa Andmekaitseinspektorile võimalus esitada mitteametlikke märkusi. Enamikku märkustest on ettepanekus arvesse võetud. Selle tulemusena on ettepanekus tugevdatud andmekaitsemeetmeid.

3.

Euroopa Andmekaitseinspektoril on hea meel, et komisjon temaga ametlikult konsulteerib ning et ettepaneku preambulais on osutatud praegusele konsulteerimisele.

I.2.   Ettepaneku eesmärk ning reguleerimisala

4.

Ettepaneku eesmärk on lihtsustada teises liikmesriigis registreeritud sõidukite registreerimisega seotud formaalsusi ja tingimusi. See on suunatud kaupade vaba liikumist takistavate tegurite kõrvaldamisele ning kodanike ELi õigusaktidest tulenevate õiguste rakendamise lihtsustamisele. Ettepanekus keskendutakse sõidukite uuesti registreerimise tingimustele ning mitte sõiduki esmasele registreerimismenetlusele.

5.

Mootorsõidukite registreerimine tähendab sõidukile riikliku maanteeliikluse loa andmist, millega kaasneb sõiduki identifitseerimine ja sellele registreerimisnumbri omistamine. Registreerimismenetluse lõpuks annavad liikmesriigid välja registreerimistunnistuse, mis tõendab, et asjaomane sõiduk on selles liikmesriigis registreeritud. On mitmeid olukordi, kus registreerimistunnistuse omanik peab sõiduki teise liikmesriigi registreerimisasutuses uuesti registreerima. Selleks sisaldab ettepanek järgmist:

selgitust, millises liikmesriigis tuleks teise liikmesriiki viidav mootorsõiduk registreerida;

uuesti registreerimise menetluseks kuluva aja lühendamist ning

lihtsustatud registreerimismenetlust, mis hõlmab teises liikmesriigis väljastatud dokumentide ja seal toimunud tehnoülevaatuste tunnustamist ning lihtsustatud teabevahetust riiklike registreerimisasutuste vahel.

I.3.   Euroopa Andmekaitseinspektori märkuste ulatus

6.

Euroopa Andmekaitseinspektoril on hea meel, et enamikku tema varasematest mitteametlikest märkustest on ettepanekus arvesse võetud. Käesolevas arvamuses kirjeldab Euroopa Andmekaitseinspektor seepärast üksnes lühidalt andmekaitse tähtsust sõidukite uuesti registreerimise kontekstis. Seejärel esitab ta paar täiendavat soovitust konkreetsete andmekaitseküsimuste kohta, millega reguleeritakse andmete vahetamist riiklike mootorsõidukiregistrite vahel.

III.   Järeldused

30.

Euroopa Andmekaitseinspektoril on hea meel, et ettepanekus on asjakohaselt arvesse võetud andmekaitsenõudeid ning et ettepanekusse, eelkõige artiklisse 7, on lisatud mitu konkreetset andmekaitsemeedet. Euroopa Andmekaitseinspektor on rahul ka sellega, et ettepaneku I lisas on selgelt kindlaks määratud nende andmete loetelu, mida riiklikud registreerimisasutused võivad omavahel vahetada.

31.

Lisaks soovitab Euroopa Andmekaitseinspektor järgmist:

täpsustada I lisas valitavates eelmääratletud väljades lammutamise põhjused;

täpsustada artikli 4 lõikes 3, et mootorsõidukite registreerimisasutuste kohustus koguda teiselt pädevalt asutuselt teavet I lisas esitatud andmestiku alusel ning kanda andmed üle oma registrisse kehtib üksnes andmete suhtes, mida andmeid saaval asutusel on vastavalt ELi ja/või siseriiklikule õigusele lubatud töödelda;

lisada artiklisse 9, et registreerimisasutused peaksid tegema avalikkusele hõlpsasti kättesaadavaks sõidukite uuesti registreerimise kontekstis andmete töötlemist reguleerivad eeskirjad, mis peaksid sisaldama teavet andmete säilitamise ajapiirangute kohta ning direktiivi 95/46/EÜ artiklites 10 ja 11 sätestatud vajalikku teavet;

selgitada ettepanekus, mis on II lisas osutatud tarkvararakendused, mida kasutatakse andmete elektrooniliseks vahetamiseks, ning milline on komisjoni roll, kui tal seda üldse on, riiklike registrite koostalitlusvõime hõlbustamises;

tagada, et kui olemasoleva üleeuroopalise taristu kaudu vahetatakse riiklike registreerimisasutuste vahel andmeid, on need asjakohaselt eraldatud teistest andmetest, mida võidakse selle taristu kaudu vahetada;

lisada artikli 7 lõikesse 4, et komisjon peaks korrapäraselt hindama turvameetmete piisavust, võttes arvesse tehnoloogilist arengut ning riskide kujunemist, ning et vajaduse korral peaks ta turvameetmeid ajakohastama.

Brüssel, 9. juuli 2012

Euroopa andmekaitseinspektori asetäitja

Giovanni BUTTARELLI


(1)  COM(2012) 164 final.


29.1.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 27/4


Euroopa andmekaitseinspektori arvamuse kokkuvõte, milles käsitletakse komisjoni ettepanekut võtta vastu direktiivi 96/71/EÜ (töötajate lähetamise kohta seoses teenuste osutamisega) jõustamise kohta Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv ning komisjoni ettepanekut võtta vastu nõukogu määrus kollektiivse tegutsemise õiguse kasutamise kohta asutamisvabaduse ja teenuste osutamise vabaduse kontekstis

(Arvamuse täistekst inglise, prantsuse ja saksa keeles on Euroopa andmekaitseinspektori veebilehel http://www.edps.europa.eu)

2013/C 27/03

1.   Sissejuhatus

1.1.   Euroopa andmekaitseinspektoriga konsulteerimine

1.

21. märtsil 2012 võttis komisjon vastu

direktiivi 96/71/EÜ (töötajate lähetamise kohta seoses teenuste osutamisega) jõustamise kohta Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi ettepaneku (edaspidi „töötajate lähetamise ettepanek”) (1) ning

nõukogu määruse (kollektiivse tegutsemise õiguse kasutamine asutamisvabaduse ja teenuste osutamise vabaduse kontekstis) ettepaneku (edaspidi „kollektiivse tegutsemise ettepanek”) (2).

2.

Kaks omavahel seotud ettepanekut saadeti Euroopa andmekaitseinspektorile konsulteerimiseks 26. märtsil 2012.

3.

Euroopa andmekaitseinspektoril on hea meel, et komisjon konsulteeris temaga ametlikult pärast ettepanekute vastuvõtmist ning et tema arvamusele on viidatud töötajate lähetamise ettepaneku preambulis. Samas ta kahetseb, et talle ei antud võimalust esitada enne ettepanekute eelnõude vastuvõtmist mitteametlikke märkusi.

1.2.   Ettepanekute eesmärgid ning taust

4.

Töötajate lähetamise ettepaneku eesmärk on parandada ja tõhustada viisi, kuidas direktiivi 96/71/EÜ (töötajate lähetamise kohta seoses teenuste osutamisega) (edaspidi „töötajate lähetamise direktiiv” (3)) tegelikult Euroopa Liidus rakendatakse, kohaldatakse ja jõustatakse. Selleks kehtestatakse ettepanekus ühtne üldraamistik direktiivi paremaks ja ühtlasemaks rakendamiseks, kohaldamiseks ja jõustamiseks, sealhulgas meetmed, et vältida eeskirjadest kõrvalehoidmist või nende kuritarvitamist (4).

5.

Kollektiivse tegutsemise ettepaneku eesmärk on selgitada ELi tasandil kohaldatavaid üldpõhimõtteid ja eeskirju seoses kollektiivse tegutsemise põhiõiguse kasutamisega asutamisvabaduse ja teenuste osutamise vabaduse kontekstis (5).

1.3.   Asjakohased sätted; Euroopa andmekaitseinspektori arvamuse eesmärgid

6.

Kuigi kummagi ettepaneku põhieesmärk ei ole isikuandmete töötlemine, on vähemalt ühe ettepaneku – töötajate lähetamise ettepaneku – alusel vaja töödelda olulisel hulgal isikuandmeid. Nagu näidatakse allpool, võivad need isikuandmed olla seotud lähetatud töötajatega või lähetavate ettevõtjate nimel tegutsevate isikutega, nagu ettevõtte ametnikud, juhatajad, ettevõtte esindajad või töötajad. Peale selle võivad lähetavad ettevõtjad olla ka ise füüsilised isikud. Sellisel juhul võidakse töödelda ka nende isikuandmeid. Osa töödeldavatest andmetest võivad olla tundlikud; (6) eelkõige võivad pädevad asutused vahetada andmeid võimaliku eeskirjadest kõrvalehoidmise või nende kuritarvitamise kohta.

7.

Andmekaitse seisukohast on töötajate lähetamise ettepaneku kolm kõige olulisemat sätet järgmised:

artikli 6 lõige 2, millega lubatakse kahepoolset teabevahetust (koosneb „(vastamisest) põhjendatud teabenõuetele”);

artikli 6 lõige 6, milles nõutakse liikmesriikidelt selle tagamist, et teiste liikmesriikide pädevad asutused saaksid teha päringuid teenuseosutajate registritest „samadel tingimustel” ning

artikli 7 lõige 2, milles nõutakse, et asutamiskoha liikmesriik edastaks omal algatusel liikmesriigile, kuhu töötaja on lähetatud, asjakohase teabe seoses võimaliku eeskirjade eiramisega.

8.

Isikuandmete töötlemine peaks kõigil kolmel juhul toimuma siseturu infosüsteemi (IMI) kaudu (7).

9.

Kollektiivse tegutsemise ettepanekus tundub artikliga 4 ette nähtud hoiatusmehhanism lubavat vahetada isikuandmeid ja on võimalik, et nende hulgas ka tundlikke andmeid (teave streikides või sarnases kollektiivses tegevuses osalemise kohta (8)). Nagu on märgitud 4. jaotises allpool, ei tundu isikuandmete vahetamine olevat siiski seadusekohane eesmärk ning seetõttu saab võimalikke probleeme eeldatavasti käsitleda lihtsa selgitusega, et need hoiatused ei sisalda tundlikke isikuandmeid.

5.   Järeldused

32.

Euroopa andmekaitseinspektoril on hea meel, et lähetatud töötajate ettepanekus käsitletakse andmekaitseküsimusi. Lisaks on Euroopa andmekaitseinspektoril hea meel selle üle, et halduskoostööks soovitatakse kasutada olemasolevat infosüsteemi IMI, mis juba pakub praktilisel tasandil mitmesuguseid kaitsemeetmeid ning mille täpsed kaitsemeetmed on kavas peatselt vastu võtta IMI määrusega.

33.

Võimalike muude andmekaitseprobleemide käsitlemiseks esitab Euroopa andmekaitseinspektor järgmised soovitused.

34.

Üldise märkusena soovitab Euroopa andmekaitseinspektor viidata kohaldatavale andmekaitseraamistikule pigem sisulises sättes kui põhjenduses ning seda tuleks täpsemalt selgitada, viidates direktiivi 95/46/EÜ riiklikele rakenduseeskirjadele.

35.

Lähetatud töötajate ettepaneku alusel (artikli 6 lõige 2) toimuva kahepoolse teabevahetuse osas soovitab Euroopa andmekaitseinspektor esitada ettepanekus selgemalt teabevahetuse lubatud eesmärgid. Eelkõige tuleks välja jätta fraas „võimaliku piiriülese ebaseadusliku tegevuse juhtude kohta” ning säte tuleks uuesti sõnastada selle tagamiseks, et mis tahes isikuandmete vahetamine oleks võimalik üksnes töötajate lähetamise suhtes kohaldatavate eeskirjade võimalike rikkumiste uurimise eesmärgil (või muudel ettepanekus selgelt määratletud vajalikel eesmärkidel).

36.

Seoses teiste liikmesriikide pädevate asutuste juurdepääsuga teenuseosutajate registritele (artikli 6 lõige 6) soovitab Euroopa andmekaitseinspektor määrata ettepanekus täpsemalt kindlaks, milliseid registreid see tegelikult hõlmab. Eelkõige ei tohiks seda artiklit kasutada õigusliku alusena võimaldamaks juurdepääsu mõnes liikmesriigis kehtestatud registritele, kus lähetavad ettevõtjad peavad muu hulgas deklareerima teatud isikuandmed nende lähetatud töötajate kohta.

37.

Lisaks tuleks juhul ja siis, kui ühise Euroopa projektina kavandatakse registrite omavahelist sidumist, hoolikalt kaaluda Euroopa tasandi andmekaitsemeetmeid.

38.

Seoses võimalikest eeskirjade rikkumistest teatamise süsteemiga (artikli 7 lõige 2) soovitab Euroopa andmekaitseinspektor, et ettepanekus tehtaks järgmist:

täpsustataks ühemõtteliselt, et teateid tohib saata üksnes võimaliku eeskirjade rikkumise põhjendatud kahtluse korral;

nõutaks juhtumite automaatset sulgemist hoiatuse saamisel, et aidata tagada, et teatamissüsteem toimiks pigem hoiatusmehhanismina kui pikaajalise musta nimekirjana, ning

tagataks, et teateid saadetakse üksnes liikmesriikide pädevatele asutustele ning et need asutused hoiaksid saadud teabe konfidentsiaalsena, ei levitaks ega avaldaks seda.

39.

Kollektiivse tegutsemise ettepaneku artiklis 4 tuleks täpsustada, et hoiatused ei tohi sisaldada tundlikke isikuandmeid.

Brüssel, 19. juuli 2012

Euroopa andmekaitseinspektori asetäitja

Giovanni BUTTARELLI


(1)  COM(2012) 131 final.

(2)  COM(2012) 130 final.

(3)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 96/17/EÜ, 16. detsember 1996, töötajate lähetamise kohta seoses teenuste osutamisega (EÜT L 18, 21.1.1997, lk 1).

(4)  Vt seletuskiri, lk 11, punkt 3.1, esimene lõik.

(5)  Vt seletuskiri, lk 10, punkt 3.1, neljas lõik.

(6)  Kuuluvad andmete eriliigi määratluse alla direktiivi 95/46/EÜ artikli 8 lõike 5 tähenduses.

(7)  Vt lähetatud töötajate ettepaneku artikkel 19, millega muudetakse IMI määruse I lisa. Vt ka komisjoni ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus siseturu infosüsteemi kaudu tehtava halduskoostöö kohta (IMI määrus), kättesaadav aadressil http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0522:FIN:ET:PDF IMI määrus peaks vastu võetama käesoleva aasta lõpu poole. 2011. aasta novembris andis Euroopa andmekaitseinspektor välja arvamuse komisjoni ettepaneku kohta (ELT C 48, 18.2.2012, lk 2).

(8)  Need on andmete eriliigid direktiivi 95/46/EÜ artikli 8 lõike 1 tähenduses.


V Teated

HALDUSMENETLUSED

Euroopa Parlament

29.1.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 27/7


Töölevõtmise teadaanne PE/162/S

2013/C 27/04

Euroopa Parlament korraldab järgmise valikumenetluse:

PE/162/S – Üksuse juhataja (AD 9) – Euroopa Parlamendi infobüroo Rumeenias

Osalemise tingimuseks on Euroopa Liidu liikmesriigis ametlikult tunnustatud diplomiga kinnitatud ja täismahus õppekavale vastav kõrgharidus.

Kandidaadil peab kandideerimise tähtajaks ja pärast nimetatud diplomi omandamist olema vähemalt kümne aasta pikkune töökogemus, mis vastab ametiülesannete sisule ja millest kolm aastat on juhtimisalane kogemus.

Käesolev töölevõtmise teadaanne avaldatakse ainult rumeenia keeles. Terviktekst on nimetatud keeles kättesaadav Euroopa Liidu Teatajas C 27 A.


ÜHISE KAUBANDUSPOLIITIKA RAKENDAMISEGA SEOTUD MENETLUSED

Euroopa Komisjon

29.1.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 27/8


Teade teatavate dumpinguvastaste meetmete eelseisva aegumise kohta

2013/C 27/05

1.   Nõukogu 30. novembri 2009. aasta määruse (EÜ) nr 1225/2009 (1) (kaitse kohta dumpinguhinnaga impordi eest riikidest, mis ei ole Euroopa Ühenduse liikmed) artikli 11 lõike 2 kohaselt teatab komisjon, et allpool nimetatud dumpinguvastased meetmed aeguvad alljärgnevas tabelis osutatud kuupäeval, juhul kui ei algatata nende läbivaatamist järgmise menetluse kohaselt.

2.   Menetlus

ELi tootjad võivad esitada läbivaatamise algatamiseks kirjaliku taotluse. Taotlus peab sisaldama piisavalt tõendeid selle kohta, et meetmete aegumine tooks tõenäoliselt kaasa dumpingu ja kahju jätkumise või kordumise.

Kui komisjon otsustab asjaomased meetmed läbi vaadata, antakse importijatele, eksportijatele, eksportiva riigi esindajatele ja liidu tootjatele võimalus läbivaatamistaotluses esitatud väiteid täiendada, ümber lükata või kommenteerida.

3.   Tähtaeg

Eelnevast lähtuvalt võivad liidu tootjad esitada alates käesoleva teate avaldamise kuupäevast, kuid mitte hiljem kui kolm kuud enne alljärgnevas tabelis osutatud kuupäeva, kirjaliku läbivaatamistaotluse aadressil: European Commission, Directorate-General for Trade (Unit H-1), N-105 8/20, 1049 Brussels, Belgium (2).

4.   Käesolev teade on avaldatud määruse (EÜ) nr 1225/2009 artikli 11 lõike 2 kohaselt.

Toode

Päritolu- või ekspordiriik/-riigid

Meetmed

Viide

Kehtivusaja lõpp (3)

Sulfaniilhape

Hiina Rahvavabariik, India

Dumpinguvastane tollimaks

Nõukogu määrus (EÜ) nr 1000/2008 (ELT L 275, 16.10.2008, lk 1), viimati muudetud nõukogu määrusega (EÜ) nr 1010/2008 (ELT L 276, 17.10.2008, lk 3)

17.10.2013

Ettevõtja

Komisjoni otsus 2006/37/EÜ (ELT L 22, 26.1.2006, lk 52)


(1)  ELT L 343, 22.12.2009, lk 51.

(2)  Faks +32 22956505.

(3)  Meede aegub veerus nimetatud kuupäeval keskööl.


KONKURENTSIPOLIITIKA RAKENDAMISEGA SEOTUD MENETLUSED

Euroopa Komisjon

29.1.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 27/9


Eelteatis koondumise kohta

(Juhtum COMP/M.6847 – Triton/Suomen Lähikauppa)

(EMPs kohaldatav tekst)

2013/C 27/06

1.

21. jaanuaril 2013 sai komisjon nõukogu määruse (EÜ) nr 139/2004 (1) artiklile 4 vastava teatise kavandatava koondumise kohta, mille raames ettevõtjad Triton Managers III Limited ja TFF III Limited („Triton”, Jersey) omandavad selleks otstarbeks loodud ettevõtja Bodem Holding Finland Oy vahendusel täieliku kontrolli ühinemismääruse artikli 3 lõike 1 punkti b tähenduses ettevõtja Suomen Lähikauppa Oy („Suomen Lähikauppa”, Soome) üle aktsiate või osade ostu teel.

2.

Asjaomaste ettevõtjate majandustegevus hõlmab järgmist:

Triton: investeerimine börsivälistesse ettevõtetesse Euroopas;

Suomen Lähikauppa: tarbekaupade jaemüük Soomes.

3.

Komisjon leiab pärast teatise esialgset läbivaatamist, et tehing, millest teatatakse, võib kuuluda EÜ ühinemismääruse reguleerimisalasse, kuid lõplikku otsust selle kohta ei ole veel tehtud.

4.

Komisjon kutsub huvitatud kolmandaid isikuid esitama komisjonile oma võimalikke märkusi kavandatava toimingu kohta.

Komisjon peab märkused kätte saama hiljemalt kümne päeva jooksul pärast käesoleva dokumendi avaldamist. Märkusi võib saata komisjonile faksi (+32 22964301), elektronposti (COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu) või postiga järgmisel aadressil (lisada viitenumber COMP/M.6847 – Triton/Suomen Lähikauppa):

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  ELT L 24, 29.1.2004, lk 1 („EÜ ühinemismäärus”).