ISSN 1977-0898

doi:10.3000/19770898.C_2013.026.est

Euroopa Liidu

Teataja

C 26

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

56. köide
26. jaanuar 2013


Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

 

IV   Teave

 

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

 

Euroopa Liidu Kohus

2013/C 026/01

Euroopa Liidu Kohtu viimane väljaanne Euroopa Liidu TeatajasELT C 9, 12.1.2013

1

 

V   Teated

 

KOHTUMENETLUSED

 

Euroopa Kohus

2013/C 026/02

Kohtuasi C-457/10 P: Euroopa Kohtu (esimene koda) 6. detsembri 2012. aasta otsus — AstraZeneca AB, AstraZeneca plc versus Euroopa Komisjon, European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA) (Apellatsioonkaebus — Konkurents — Turgu valitseva seisundi kuritarvitamine — Maohaavandiravimite turg — Ravimite täiendava kaitse tunnistuse korra ja ravimite turuleviimise lubade korra kuritarvitamine — Eksitavad avaldused — Turuleviimise lubade tühistamine — Geneeriliste ravimite turule viimise ja paralleelimpordi takistused)

2

2013/C 026/03

Kohtuasi C-552/10 P: Euroopa Kohtu (kolmas koda) 22. novembri 2012. aasta otsus — Usha Martin Ltd versus Euroopa Liidu Nõukogu, Euroopa Komisjon (Apellatsioonkaebus — Dumping — Määrus (EÜ) nr 121/2006 — Muu hulgas Indiast pärit terastrosside ja -kaablite import — Otsus 2006/38/EÜ — Määrus (EÜ) nr 384/96 — Artikli 8 lõige 9 — Kohustused, mis on pakutud dumpinguvastases menetluses)

2

2013/C 026/04

Kohtuasi C-566/10 P: Euroopa Kohtu (suurkoda) 27. novembri 2012. aasta otsus — Itaalia Vabariik versus Euroopa Komisjon, Leedu Vabariik, Kreeka Vabariik (Apellatsioonkaebus — Keeltekasutuse kord — Teated avalike konkursside korraldamise kohta administraatorite ja assistentide töölevõtmiseks — Tervikuna avaldamine kolmes ametlikus keeles — Katsete keel — Kolme ametliku keele hulgast teise keele valik)

3

2013/C 026/05

Kohtuasi C-600/10: Euroopa Kohtu (neljas koda) 22. novembri 2012. aasta otsus — Euroopa Komisjon versus Saksamaa Liitvabariik (Liikmesriigi kohustuste rikkumine — Kapitali vaba liikumine — Pensionifondidele ja pensionikassadele makstud dividendide ja intresside maksustamine — Mitteresidentidest institutsioonidele makstud dividendide ja intresside maksustamine — Dividendide ja intresside vormis tulu saamisega otse seotud tegevuskulude mahaarvamine — Tõendamiskoormis)

3

2013/C 026/06

Kohtuasi C-89/11 P: Euroopa Kohtu (kolmas koda) 22. novembri 2012. aasta otsus — E.ON Energie AG versus Euroopa Komisjon (Apellatsioonkaebus — Tühistamishagi komisjoni otsuse peale, mis puudutab trahvi määramist pitseri rikkumise eest — Tõendamiskoormis — Tõendite moonutamine — Põhjendamiskohustus — Trahvisumma — Täielik pädevus — Proportsionaalsuse põhimõte)

4

2013/C 026/07

Kohtuasi C-116/11: Euroopa Kohtu (esimene koda) 22. novembri 2012. aasta otsus (Sąd Rejonowy Poznań’i (Poola) eelotsusetaotlus) — Bank Handlowy w Warszawie SA, PPHU ADAX/Ryszard Adamiak versus Christianapol sp. z o.o. (Õigusalane koostöö tsiviilasjades — Määrus (EÜ) nr 1346/2000 — Maksejõuetusmenetlused — Mõiste menetluse lõpetamine — Teisese maksejõuetusmenetlusega tegeleva kohtu võimalus hinnata võlgniku maksejõuetust — Teisese maksejõuetusmenetlusena likvideerimismenetluse algatamise võimalus, kui põhimenetlus on sauvegarde-menetlus)

4

2013/C 026/08

Liidetud kohtuasjad C-124/11, C-125/11 ja C-143/11: Euroopa Kohtu (kolmas koda) 6. detsembri 2012. aasta otsus (Bundesverwaltungsgerichti (Saksamaa) eelotsusetaotlused) — Bundesrepublik Deutschland versus Karen Dittrich (C-124/11), Bundesepublik Deutschland versus Robert Klinke (C-125/11) ja Jörg-Detlef Müller versus Bundesrepublik Deutschland (C-143/11) (Võrdne kohtlemine töö saamisel ja kutsealale pääsemisel — Siseriiklikud õigusnormid — Ametnikele haiguse korral makstav hüvitis — Direktiiv 2000/78/EÜ — Artikkel 3 — Kohaldamisala — Mõiste tasu)

5

2013/C 026/09

Kohtuasi C-136/11: Euroopa Kohtu (esimene koda) 22. novembri 2012. aasta otsus (Schienen-Control Kommission (Austria) eelotsusetaotlus) — Westbahn Management GmbH versus ÖBB Infrastruktur AG (Transport — Raudteetransport — Raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja kohustus anda raudtee-ettevõtjatele reaalajas täielikku teavet rongi liikumise kohta ja seda eelkõige seoses rongide võimalike hilinemistega, võimaldamaks tagada ühendusreisid)

5

2013/C 026/10

Kohtuasi C-139/11: Euroopa Kohtu (kolmas koda) 22. novembri 2012. aasta otsus (Audiencia Provincial de Barcelona — Hispaania eelotsusetaotlus) — Joan Cuadrench Moré versus Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV (Õhutransport — Reisijatele antav hüvitis ja abi — Lennureisist mahajätmine, lendude tühistamine või pikaajaline hilinemine — Hagi esitamise tähtaeg)

6

2013/C 026/11

Kohtuasi C-152/11: Euroopa Kohtu (teine koda) 6. detsembri 2012. aasta otsus (Arbeitsgericht München (Saksamaa) eelotsusetaotlus) — Johann Odar versus Baxter Deutschland GmbH (Võrdne kohtlemine töö saamisel ja kutsealale pääsemisel — Direktiiv 2000/78/EÜ — Vanuse ja puude alusel diskrimineerimise keeld — Vallandamistoetus — Sotsiaalkava, mis näeb ette puudega töötajatele makstava vallandamistoetuse summa vähendamise)

6

2013/C 026/12

Liidetud kohtuasjad C-182/11 ja C-183/11: Euroopa Kohtu (kolmas koda) 29. novembri 2012. aasta otsus (Consiglio di Stato — Itaalia eelotsusetaotlus) — Econord Spa versus Comune di Cagno (C-182/11), Comune di Varese, Comune di Solbiate (C-183/11), Comune di Varese (Riigihanked — Direktiiv 2004/18/EÜ — Hankija, kes teostab õiguslikult eraldiseisva lepingupartneri üle analoogset kontrolli sellele, mida ta teostab oma struktuuriüksuste üle — Liidu õiguses hanke korraldamise kohustuse puudumine (in-house tehing ehk sisetehing) — Lepingupartner, kelle üle teostavad ühiselt kontrolli mitu kohalikku omavalitsust — Sisetehingu sõlmimise tingimused)

7

2013/C 026/13

Kohtuasi C-219/11: Euroopa Kohtu (kolmas koda) 22. novembri 2012. aasta otsus (Bundesgerichtshof — Saksamaa eelotsusetaotlus) — Brain products GmbH versus BioSemi VOF, Antonius Pieter Kuiper, Robert Jan Gerard Honsbeek, Alexander Coenraad Metting van Rijn (Eelotsusetaotlus — Meditsiiniseadmed — Direktiiv 93/42/EMÜ — Kohaldamisala — Mõiste meditsiiniseade tõlgendamine — Mittemeditsiinilisel otstarbel turustatud toode — Füsioloogilise protsessi uuring — Kaupade vaba liikumine)

7

2013/C 026/14

Kohtuasi C-257/11: Euroopa Kohtu (kolmas koda) 29. novembri 2012. aasta otsus (Curtea de Apel București (Rumeenia) eelotsusetaotlus) — SC Gran Via Moinești Srl versus Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), Administrația Finanțelor Publice București (Direktiiv 2006/112/EÜ — Käibemaks — Artiklid 167, 168 ja 185 — Mahaarvamisõigus — Mahaarvamise korrigeerimine — Maatüki ja sellele ehitatud hoonete omandamine eesmärgiga need hooned lammutada ja realiseerida sellel maatükil kinnisvaraprojekt)

8

2013/C 026/15

Kohtuasi C-262/11: Euroopa Kohtu (teine koda) 29. novembri 2012. aasta otsus (eelotsusetaotlus, mille on esitanud Administrativen sad Sofia-grad — Bulgaaria) — Kremikovtzi AD versus Ministar na ikonomikata, energetikata i turizma i zamestnik-ministar na ikonomikata, energetikata i turizma (Bulgaaria Vabariigi ühinemine Euroopa Liiduga — EÜ-Bulgaaria assotsiatsioonileping — Terasetööstus — Enne ühinemist restruktureerimiseks antud riigiabi — Tingimused — Abisaajate elujõulisus ümberkorraldusperioodi lõpuks — Pärast ühinemist ühe abisaaja väljakuulutatud maksejõuetus — Siseriiklike ametiasutuste ja Euroopa Komisjoni vastav pädevus — Siseriiklik otsus, millega tehakse kindlaks ebaseaduslikuks muutunud riigiabile vastava avalik-õigusliku nõude olemasolu — EL-Bulgaaria otsus nr 3/2006 — Ühinemisakti V lisa — Pärast ühinemist rakendatud abi — Määrus (EÜ) nr 659/1999 — Olemasolev abi)

8

2013/C 026/16

Kohtuasi C-277/11: Euroopa Kohtu (esimene koda) 22. novembri 2012. aasta otsus (High Court of Ireland — (Iirimaa) eelotsusetaotlus) — M.M. versus Minister for Justice, Equality and Law Reform; Iirimaa; Attorney General (Eelotsusetaotlus — Euroopa ühine varjupaigasüsteem — Direktiiv 2004/83/EÜ — Pagulas- või täiendava kaitse seisundi saamise miinimumnõuded — Artikli 4 lõike 1 teine lause — Liikmesriigi koostöö taotlejaga tema taotlusele lisatud asjakohaste tõendite hindamiseks — Ulatus — Pagulasseisundi tunnustamise taotluse rahuldamata jätmise järel täiendava kaitse seisundi taotluse läbivaatamise siseriikliku menetluse nõuetekohasus — Põhiõiguste tagamine — Õigus olla ära kuulatud)

9

2013/C 026/17

Kohtuasi C-285/11: Euroopa Kohtu (kolmas koda) 6. detsembri 2012. aasta otsus (Administrativen sad — Varna — Bulgaaria eelotsusetaotlus) — BONIK (EOOD) versus Direktor na Direktsia Obzhalvane I upravlenie na izpalnenieto — Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite (TVA — Direktiiv 2006/112/EÜ — Droit à déduction — Keeldumine)

10

2013/C 026/18

Liidetud kohtuasjad C-320/11, C-330/11, C-382/11 ja C-383/11: Euroopa Kohtu (kuues koda) 22. novembri 2012. aasta otsus (Administrativen sad — Varna — Bulgaaria eelotsusetaotlus) — DIGITALNET OOD (C-320/11 ja C-383/11), Tsifrova kompania OOD (C-330/11), M SAT CABLE AD (C-382/11) versus Nachalnik na Mitnicheski punkt — Varna Zapad pri Mitnitsa Varna (Ühine tollitariifistik — Tariifne klassifitseerimine — Kombineeritud nomenklatuur — Seadmed televisioonisignaalide vastuvõtmiseks, mis sisaldavad modemit Interneti-ühenduseks ja millel on interaktiivse infovahetuse funktsioon)

10

2013/C 026/19

Liidetud kohtuasjad C-356/11 ja C-357/11: Euroopa Kohtu (teine koda) 6. detsembri 2012. aasta otsus (Korkein hallinto-oikeus (Soome) eelotsusetaotlus) — O., S. versus Maahanmuuttovirasto (C-356/11) ja Maahanmuuttovirasto versus L. (C-357/11). (Liidu kodakondsus — ELTL artikkel 20 — Direktiiv 2003/86/EÜ — Perekonnaga taasühinemise õigus — Väikelapseeas liidu kodanikud, kes elavad koos oma emadega, kes on kolmanda riigi kodanikud, selle liikmesriigi territooriumil, mille kodanikud need lapsed on — Emade, kellele on antud kõnealuste liidu kodanike ainuhooldusõigus, õigus alaliselt selles liikmesriigis elada — Uute perekondade loomine pärast kõnealuste emade uuesti abiellumist kolmandate riikide kodanikega ja neist abieludest laste sündimist, kes on samuti kolmandate riikide kodanikud — Taotlused perekonna taasühinemiseks liidu kodanike päritoluliikmesriigis — Uutele abikaasadele riigis elamise õiguse andmisest keeldumine piisava sissetuleku puudumise tõttu — Austus perekonnaelu vastu — Laste parimate huvidega arvestamine)

11

2013/C 026/20

Kohtuasi C-385/11: Euroopa Kohtu (kaheksas koda) 22. novembri 2012. aasta otsus (Juzgado de lo Social de Barcelona (Hispaania) eelotsusetaotlus) — Isabel Elbal Moreno versus Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) (ELTL artikkel 157 — Direktiiv 79/7/EMÜ — Direktiiv 97/81/EÜ — Osalist tööaega käsitlev raamkokkulepe — Direktiiv 2006/54/EÜ — Sissemaksetel põhinev vanaduspension — Mees- ja naistöötajate võrdne kohtlemine — Kaudne sooline diskrimineerimine)

12

2013/C 026/21

Kohtuasi C-410/11: Euroopa Kohtu (kolmas koda) 22. novembri 2012. aasta otsus (Audiencia Provincial de Barcelona — Hispaania eelotsusetaotlus) — Pedro Espada Sánchez, Alejandra Oviedo Gonzales, Lucía Espada Oviedo, Pedro Espada Oviedo versus Iberia Líneas Aéreas de España SA (Õhutransport — Montréali konventsioon — Artikli 22 lõige 2 — Vedaja vastutus pagasi puhul — Pagasi hävimise, kaotsimineku, kahjustumise või hilinemisega seotud vastutuse piirmäärad — Mitme reisija ühine pagas — Registreerimine neist ainult ühe poolt)

12

2013/C 026/22

Kohtuasi C-416/11 P: Euroopa Kohtu (kolmas koda) 29. novembri 2012. aasta otsus — Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik versus Euroopa Komisjon (Apellatsioonkaebus — Direktiiv 92/43/EMÜ — Looduslike elupaikade kaitse — Vahemere biogeograafilises piirkonnas asuvate ühenduse tähtsusega alade loetelu — Hispaania Kuningriigi poolt esitatud ala loetellu lisamine — Ala, mis hõlmab Briti Gibraltari territoriaalvett ning avamerd — Tühistamishagi — Üksnes kinnitav akt)

13

2013/C 026/23

Kohtuasi C-430/11: Euroopa Kohtu (esimene koda) 6. detsembri 2012. aasta otsus (eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunale di Rovigo — Itaalia) — Kriminaalasi Md Sagori süüdistuses (Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev ala — Direktiiv 2008/115/EÜ — Ühised nõuded ja kord liikmesriikides ebaseaduslikult viibivate kolmandate riikide kodanike tagasisaatmisel — Siseriiklikud õigusnormid, mis näevad ette rahalise karistuse, mille võib asendada riigist väljasaatmisega või kodus kinnipidamisega)

13

2013/C 026/24

Kohtuasi C-441/11 P: Euroopa Kohtu (neljas koda) 6. detsembri 2012. aasta otsus — Euroopa Komisjon versus Verhuizingen Coppens NV (Apellatsioonkaebus — Konkurents — Kartellikokkulepped — EÜ artikkel 81 ja EMP lepingu artikkel 53 — Belgia rahvusvaheliste kolimisteenuste turg — Kolmel üksikkokkuleppel põhinev kartell — Üks ja vältav rikkumine — Tõendite puudumine selle kohta, et ühes üksikkokkuleppes osalenu oli teadlik teistest üksikkokkulepetest — Komisjoni otsuse osaline või täielik tühistamine — ELTL artiklid 263 ja 264)

14

2013/C 026/25

Kohtuasi C-562/11: Euroopa Kohtu (viies koda) 6. detsembri 2012. aasta otsus (Bundesfinanzhof — Saksamaa eelotsusetaotlus) — Société d’Exportation de Produits Agricoles SA (SEPA) versus Hauptzollamt Hamburg-Jonas (Põllumajandus — Määrus (EMÜ) nr 3665/87 — Artikkel 11 — Eksporditoetused — Toetusetaotlus eksporditud kauba kohta, mille eest ei ole õigust toetust saada — Halduskaristus)

14

2013/C 026/26

Kohtuasi C-119/12: Euroopa Kohtu (kolmas koda) 22. novembri 2012. aasta otsus (Bundesgerichtshof (Saksamaa) eelotsusetaotlus) — Josef Probst versus mr.nexnet GmbH (Elektrooniline side — Direktiiv 2002/58/EÜ — Artikli 6 lõiked 2 ja 5 — Isikuandmete töötlemine — Arvete koostamiseks ja nende tasumiseks vajalikud elektroonilise side liiklusandmed — Võlgnevuste sissenõudmine kolmandast isikust äriühingu poolt — Üldkasutatavate sidevõrkude pakkuja ja üldkasutatavate elektrooniliste sideteenuste osutaja loal tegutsevad isikud)

15

2013/C 026/27

Kohtuasi C-370/12: Euroopa Kohtu (täiskogu) 27. novembri 2012. aasta otsus (Supreme Court — Iirimaa eelotsusetaotlus) — Thomas Pringle versus Iirmaa valitsus, Iiirimaa ja Attorney General (Stabiilsusmehhanism liikmesriikide jaoks, mille rahaühik on euro — Otsus 2011/199/EL — ELTL artikli 136 muutmine — Kehtivus — ELL artikli 48 lõige 6 — Lihtsustatud läbivaatamismenetlus — ESML — Majandus- ja rahanduspoliitika — Liikmesriikide pädevus)

15

2013/C 026/28

Kohtuasi C-446/12: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Raad van State (Madalmaad) 3. oktoobril 2012 — W. P. Willems versus Burgemeester van Nuth

16

2013/C 026/29

Kohtuasi C-447/12: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Raad van State (Madalmaad) 5. oktoobril 2012 — H. J. Kooistra versus Burgemeester van Skarsterlân

16

2013/C 026/30

Kohtuasi C-448/12: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Raad van State (Madalmaad) 8. oktoobril 2012 — M. Roest versus Burgemeester van Amsterdam

17

2013/C 026/31

Kohtuasi C-449/12: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Raad van State (Madalmaad) 8. oktoobril 2012 — L. J. A. van Luijk versus Burgemeester van Den Haag

18

2013/C 026/32

Kohtuasi C-452/12: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Landgerichts Krefeld (Saksamaa) 9. oktoobril 2012. aastal — NIPPONKOA Insurance Co (Europe) Ltd versus Inter-Zuid Transport BV

18

2013/C 026/33

Kohtuasi C-456/12: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Raad van State (Madalmaad) 10. oktoobril 2012 — Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel ja O, teine menetluspool: B

19

2013/C 026/34

Kohtuasi C-457/12: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Raad van State (Madalmaad) 10. oktoobril 2012 — S ja Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel, teine menetluspool: G

19

2013/C 026/35

Kohtuasi C-469/12: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Handelsgericht Wien (Austria) 22. oktoobril 2012. aastal — Krejci Lager & Umschlagbetriebs GmbH versus Olbrich Transport und Logistik GmbH

19

2013/C 026/36

Kohtuasi C-473/12: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud la Cour constitutionnelle (Belgia) 22. oktoobril 2012. aastal — Institut professionnel des agents immobiliers (IPI) versus Geoffrey Englebert, Immo 9 SPRL, Grégory Francotte

20

2013/C 026/37

Kohtuasi C-474/12: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Verwaltungsgerichtshof (Austria) 22. oktoobril 2012 — Schiebel Aircraft GmbH

20

2013/C 026/38

Kohtuasi C-475/12: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Fővárosi Törvényszék (Ungari) 22. oktoobril 2012 — UPC DTH S.á.r.l. versus Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnökhelyettese

20

2013/C 026/39

Kohtuasi C-477/12: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Bundespatentgericht (Saksamaa) 24. oktoobril 2012 — Hogan Lovells International LLP versus Bayer CropScience K.K.

21

2013/C 026/40

Kohtuasi C-478/12: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Landesgericht Feldkirch (Austria) 24. oktoobril 2012 — Armin Maletic, Marianne Maletic versus lastminute.com GmbH ja TUI Österreich GmbH

22

2013/C 026/41

Kohtuasi C-480/12: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Hoge Raad der Nederlanden (Madalmaad) 25. oktoobril 2012 — Minister van Financiën versus X B.V.

22

2013/C 026/42

Kohtuasi C-483/12: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Grondwettelijk Hof (Belgia) 29. oktoobril 2012 — Pelckmans Turnhout NV versus Walter Van Gastel Balen NV jt

22

2013/C 026/43

Kohtuasi C-484/12: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Rechtbank ’s-Gravenhage (Madalmaad) 31. oktoobril 2012 — Georgetown University versus Octrooicentrum Nederland, kes tegutseb nime NL Octrooicentrum all

23

2013/C 026/44

Kohtuasi C-485/12: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud College van Beroep voor het Bedrijfsleven (Holland) 31. oktoobril 2012. aastal — Gesellschaft T. van Oosterom en A. van Oosterom-Boelhouwer versus Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

23

2013/C 026/45

Kohtuasi C-486/12: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Gerechtshof te ’s-Hertogenbosch (Madalmaad) 31. oktoobril 2012 — X versus Heffingsambtenaar van de gemeente Z

24

2013/C 026/46

Kohtuasi C-487/12: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Juzgado Contencioso-Administrativo no 1 de Ourense (Hispaania) 2. novembril 2012 — Vueling Airlines S.A. versus Instituto Galego de Consumo de la Xunta de Galicia

24

2013/C 026/47

Kohtuasi C-492/12: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Conseil d’État (Prantsusmaa) 5. novembril 2012 — Conseil national de l'ordre des médecins versus Ministère des affaires sociales et de la santé

24

2013/C 026/48

Kohtuasi C-494/12: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Ühendkuningriik) 5. novembril 2012. aastal — Dixons Retail Plc versus Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs

25

2013/C 026/49

Kohtuasi C-497/12: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Itaalia) 7. novembril 2012 — Davide Gullotta, Farmacia di Gullotta Davide & C. Sas versus Ministero della Salute, Azienda Sanitaria Provinciale di Catania

25

2013/C 026/50

Kohtuasi C-498/12: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunale di Tivoli (Itaalia) 7. novembril 2012 — Antonella Pedone versus Maria Adele Corrao

26

2013/C 026/51

Kohtuasi C-499/12: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunale di Tivoli (Itaalia) 7. novembril 2012 — Elisabetta Gentile versus Ufficio Finanziario della Direzione Ufficio Territoriale di Tivoli jt

26

2013/C 026/52

Kohtuasi C-500/12: 6. novembril 2012 esitatud hagi — Euroopa Komisjon versus Poola Vabariik

26

2013/C 026/53

Kohtuasi C-501/12: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Verwaltungsgericht Berlin (Saksamaa) 8. novembril 2012 — Thomas Specht versus Land Berlin

27

2013/C 026/54

Kohtuasi C-502/12: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Verwaltungsgericht Berlin (Saksamaa) 8. novembril 2012 — Jens Schombera versus Land Berlin

28

2013/C 026/55

Kohtuasi C-503/12: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Verwaltungsgericht Berlin (Saksamaa) 8. novembril 2012 — Alexander Wieland versus Land Berlin

28

2013/C 026/56

Kohtuasi C-504/12: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Verwaltungsgericht Berlin (Saksamaa) 8. novembril 2012 — Uwe Schönefeld versus Land Berlin

29

2013/C 026/57

Kohtuasi C-505/12: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Verwaltungsgericht Berlin (Saksamaa) 8. novembril 2012 — Antje Wilke versus Land Berlin

30

2013/C 026/58

Kohtuasi C-506/12: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Verwaltungsgericht Berlin (Saksamaa) 8. novembril 2012 — Gerd Schini versus Land Berlin

31

2013/C 026/59

Kohtuasi C-507/12: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Supreme Court of the United Kingdom (Ühendkuningriik) 8. novembril 2012 — Jessy Saint-Prix versus Secretary of State for Work and Pension

32

2013/C 026/60

Kohtuasi C-511/12: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunal Central Administrativo Norte (Portugal) 12. novembril 2012 — Joaquim Fernando Macedo Maia jt versus Fundo de Garantia Salarial, IP

32

2013/C 026/61

Kohtuasi C-512/12: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Conseil d’État (Prantsusmaa) 13. novembril 2012 — Octapharma France versus Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM), Ministère des affaires sociales et de la santé

32

2013/C 026/62

Kohtuasi C-515/12: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Leedu) 14. novembri 2012. aasta — UAB 4finance versus Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba ja Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

33

2013/C 026/63

Kohtuasi C-516/12: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Consiglio di Stato (Itaalia) 15. novembril 2012 — CTP versus Regione Campania, Provincia di Napoli

34

2013/C 026/64

Kohtuasi C-517/12: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Consiglio di Stato (Itaalia) 15. novembril 2012 — CTP versus Regione Campania

34

2013/C 026/65

Kohtuasi C-518/12: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Consiglio di Stato (Itaalia) 15. novembril 2012 — CTP versus Regione Campania, Provincia di Napoli

34

2013/C 026/66

Kohtuasi C-520/12 P: Diadikasia Symvouloi Epicheiriseon AE 16. novembril 2012 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (neljas koda) 13. septembri 2012. aasta määruse peale kohtuasjas T-369/11: Diadikasia Symvouloi Epicheiriseon AE versus Euroopa Komisjon, Euroopa Liidu delegatsioon Türgis, Rahastamise ja lepingute kesktalitus (CFCU)

35

2013/C 026/67

Kohtuasi C-525/12: 19. novembril 2012 esitatud hagi — Euroopa Komisjon versus Saksamaa Liitvabariik

35

2013/C 026/68

Kohtuasi C-527/12: 20. novembril 2012. aastal esitatud hagi — Euroopa Komisjon versus Saksamaa Liitvabariik

36

2013/C 026/69

Kohtuasi C-530/12 P: Siseturu Ühtlustamise Ameti (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) 21. novembril 2012 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (seitsmes koda) 13. septembri 2012. aasta otsuse peale kohtuasjas T-404/10: National Lottery Commission versus Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused)

36

2013/C 026/70

Kohtuasi C-532/12: 23. novembril 2012 esitatud hagi — Euroopa Komisjon versus Luksemburgi Suurhertsogiriik

37

2013/C 026/71

Kohtuasi C-538/12: 26. novembril 2012 esitatud hagi — Euroopa Komisjon versus Sloveenia Vabariik

38

2013/C 026/72

Kohtuasi C-547/12 P: Kreeka Vabariigi 28. novembril 2012 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (teine koda) 10. oktoobri 2012. aasta otsuse peale kohtuasjas T-158/09: Kreeka versus komisjon

38

 

Üldkohus

2013/C 026/73

Kohtuasi T-491/07: Üldkohtu 29. novembri 2012. aasta otsus — CB versus komisjon (Konkurents — Ettevõtjate ühenduse otsus — Maksekaartide väljastamise turg Prantsusmaal — Otsus, millega on tuvastatud EÜ artikli 81 rikkumine — Tariifsed meetmed, mida kohaldatakse uutele liikmetele — Liitumise õigus ja nn omandaja ülesande regulatsiooni ja magava liikme tasu süsteemid — Asjaomane turuosa — Kõnealuste meetmete ese — Konkurentsi piiramine esemega — EÜ artikli 81 lõige 3 — Ilmsed hindamisvead — Hea halduse põhimõte — Proportsionaalsus — Õiguskindlus)

39

2013/C 026/74

Kohtuasi T-42/09: Üldkohtu 7. detsember 2012. aasta otsus — A. Loacker versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Editrice Quadratum (QUADRATUM) (Ühenduse kaubamärk — Vastulausemenetlus — Ühenduse sõnamärgi QUADRATUM taotlus — Varasem ühenduse sõnamärk LOACKER QUADRATINI — Suhteline keeldumispõhjus — Segiajamise tõenäosuse puudumine — Määruse (EÜ) nr 40/94 artikli 8 lõike 1 punkt b (nüüd määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b) — Määruse nr 40/94 artikkel 73 (nüüd määruse nr 207/2009 artikkel 75) — Määruse nr 40/94 artikkel 74 (nüüd määruse nr 207/2009 artikkel 76))

39

2013/C 026/75

Kohtuasi T-167/10: Üldkohtu 6. detsembri 2012. aasta otsus — Evropaïki Dynamiki versus komisjon (Dokumentidega tutvumine — Määrus (EÜ) nr 1049/2001 — Hinnapäringud — Juurdepääsu lubamisest keeldumine — Tühistamishagi — Hagi esitamise tähtaeg — Tähtaja algus — Vastuvõetavus — Erand, mis puudutab Euroopa Liidu majanduspoliitika kaitset — Erand, mis puudutab kolmandate isikute avaliku huvi kaitset — Erand, mis puudutab avaliku julgeoleku alase avaliku huvi kaitset — Põhjendamiskohustus)

40

2013/C 026/76

Kohtuasi T-390/10 P: Üldkohtu 6. detsembri 2012. aasta otsus — Füller-Tomlinson versus komisjon (Apellatsioonkaebus — Avalik teenistus — Ajutised teenistujad — Sotsiaalkindlustus — Kutsehaigus — Kutsehaigusest tingitud töövõimetuse astme kindlaksmääramine — Füüsilise ja vaimse tervise kahjustuse meditsiinilise hindamise Euroopa skaala kohaldamine — Faktiliste asjaolude moonutamine — Mõistlik aeg)

40

2013/C 026/77

Kohtuasjad T-537/10 ja T-538/10: Üldkohtu 29. novembri 2012. aasta otsus — Adamowski versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Fagumit (FAGUMIT) (Ühenduse kaubamärk — Kehtetuks tunnistamise menetlus — Ühenduse sõnamärk Fagumit ja ühenduse kujutismärk FAGUMIT — Varasem siseriiklik kujutismärk FAGUMIT — Suhteline kehtetuks tunnistamise põhjus — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõige 3 ja artikli 165 lõike 4 punkt b)

40

2013/C 026/78

Kohtuasi T-590/10: Üldkohtu 29. novembri 2012. aasta otsus — Thesing ja Bloomberg Finance versus EKP (Juurdepääs dokumentidele — Otsus 2004/258/EÜ — Dokumendid, mis puudutavad liikmesriigi valitsemissektori koguvõlga ja eelarve puudujääki — Juurdepääsu keelamine — Liidu või liikmesriigi majanduspoliitikaga seotud erand — Dokumendiga tutvumise osaline keelamine)

41

2013/C 026/79

Kohtuasi T-15/11: Üldkohtu 11. detsembri 2012. aasta otsus — Sina Bank versus nõukogu (Ühine välis- ja julgeolekupoliitika — Iraani suhtes võetud piiravad meetmed, mille eesmärk on tõkestada tuumarelvade levikut — Rahaliste vahendite külmutamine — Tühistamishagi — Põhjendamiskohustus)

41

2013/C 026/80

Kohtuasi T-143/11: Üldkohtu 5. detsembri 2012. aasta otsus — Consorzio vino Chianti Classico versus Siseturu Ühtlustamise Amet — FFR (F.F.R.) (Ühenduse kaubamärk — Vastulausemenetlus — Ühenduse kujutismärgi F.F.R. taotlus — Varasemad siseriiklikud kujutismärgid CHIANTI CLASSICO — Suhteline keeldumispõhjus — Segiajamise tõenäosuse puudumine — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b ja lõige 5)

42

2013/C 026/81

Kohtuasi T-171/11: Üldkohtu 29. novembri 2012. aasta otsus — Hopf versus Siseturu Ühtlustamise Amet (Clampflex) (Ühenduse kaubamärk — Ühenduse sõnamärgi Clampflex taotlus — Absoluutsed keeldumispõhjused — Kirjeldavus — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkt c — Eristusvõime puudumine — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkt b — Põhjendamiskohustus — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikkel 75)

42

2013/C 026/82

Kohtuasi T-421/11: Üldkohtu 5. detsembri 2012. aasta otsus — Qualitest versus nõukogu (Ühine välis- ja julgeolekupoliitika — Iraani vastu suunatud piiravaid meetmeid eesmärgiga tõkestada tuumarelvade levikut — Rahaliste vahendite külmutamine — Tühistamishagi — Põhjendamiskohustus — Ilmselge hindamisviga)

43

2013/C 026/83

Kohtuasi T-630/11 P: Üldkohtu 6. detsembri 2012. aasta otsus — Strobl versus komisjon (Apellatsioonkaebus — Avalik teenistus — Ametnikud — Töölevõtmine — Avalik konkurss — Enne uute personalieeskirjade jõustumist sobivate kandidaatide loetellu kantud kandidaadid — Teade vaba ametikoha kohta — Ametisse nimetamine — Palgaastmele määramine uusi ebasoodsamaid sätteid kohaldades — Personalieeskirjade XIII lisa artikkel 12 — Õigusnormi rikkumine — Avaliku Teenistuse Kohtu põhjendamiskohustus)

43

2013/C 026/84

Kohtuasi T-22/12: Üldkohtu 11. detsembri 2012. aasta otsus — Fomanu versus Siseturu Ühtlustamise Amet (Qualität hat Zukunft) (Ühenduse kaubamärk — Ühenduse sõnamärgi Qualität hat Zukunft registreerimise taotlus — Absoluutsed keeldumispõhjused — Eristusvõime puudumine — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkt b)

44

2013/C 026/85

Kohtuasi T-29/12: Üldkohtu 28. novembri 2012. aasta otsus — Bauer versus Siseturu Ühtlustamise Amet — BenQ Materials (Daxon) (Ühenduse kaubamärk — Vastulausemenetlus — Ühenduse sõnamärgi Daxon taotlus — Varasem ühenduse sõnamärk DALTON — Suhteline keeldumispõhjus — Segiajamise tõenäosus — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b)

44

2013/C 026/86

Kohtuasi T-17/10: Üldkohtu 27. novembri 2012. aasta määrus — Steinberg versus komisjon (Tühistamishagi — Dokumentidega tutvumine — Määrus (EÜ) nr 1049/2001 — Iisraeli ja Palestiina valitsusväliste organisatsioonide tegevuse rahastamist puudutavate otsustega seotud teatud dokumendid programmi Rahupartnerlus ning demokraatia ja inimõiguste Euroopa rahastamisvahendi (EIDHR) raames — Otsus keelata osaliselt dokumendiga tutvumine — Põhjendamiskohustus — Osaliselt ilmselgelt vastuvõetamatu ja osaliselt ilmselgelt põhjendamatu hagi)

44

2013/C 026/87

Kohtuasi T-302/10: Üldkohtu 23. novembri 2012. aasta määrus — Crocs versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Holey Soles Holdings ja PHI (Jalatsi kujutis) (Ühenduse kaubamärk — Kehtetuks tunnistamise taotlus — Kehtetuks tunnistamise taotluse tagasivõtmine — Otsuse tegemise vajaduse äralangemine)

45

2013/C 026/88

Kohtuasi T-541/10: Üldkohtu 27. novembri 2012. aasta määrus — ADEDY jt versus nõukogu (Tühistamishagi — Liikmesriigile ülemäärase eelarvepuudujäägi kõrvaldamiseks adresseeritud otsused — Otsese puutumuse puudumine — Vastuvõetamatus)

45

2013/C 026/89

Kohtuasi T-215/11: Üldkohtu 27. novembri 2012. aasta määrus — ADEDY jt versus nõukogu (Tühistamishagi — Liikmesriigile adresseeritud otsus ülemäärase eelarvepuudujäägi kõrvaldamise kohta — Otsese puutumuse puudumine — Vastuvõetamatus)

45

2013/C 026/90

Kohtuasi T-278/11: Üldkohtu 13. novembri 2012. aasta määrus — ClientEarth jt vs. komisjon (Tühistamishagi — Dokumentidega tutvumine — Määrus (EÜ) nr 1049/2001 — Dokumendiga tutvumise võimaldamisest vaikimisi keeldumine — Hagi esitamise tähtaeg — Hilinemine — Ilmselge vastuvõetamatus)

46

2013/C 026/91

Kohtuasi T-466/11: Üldkohtu 19. oktoobri 2012. aasta määrus — Ellinika Nafpigeia ja Hoern versus komisjon (Tühistamishagi — Riigiabi — Laevaehitus — Kreeka ametiasutuste poolt teatavale laevatehasele antud abi — Komisjoni otsuse, millega abi tunnistatakse ühisturuga kokkusobimatuks ning kohustatakse see tagasi nõudma, rakendusmeetmed — Vastuvõetamatus)

46

2013/C 026/92

Kohtuasi T-491/11 P: Üldkohtu 20. novembri 2012. aasta määrus — Marcuccio versus komisjon (Apellatsioonkaebus — Avalik teenistus — Ametnikud — Püsivalt osaliselt töövõimetuks tunnistamise menetluse kestus — Hagejale väidetavalt tekitatud kahju — Kulude, mida oleks võinud vältida, hüvitamine — Esimeses kohtuastmes hagi rahuldamata jätmine ilmselge õigusliku põhjendamatuse tõttu — Avaliku Teenistuse Kohtu kodukorra artikli 94 punkt a)

47

2013/C 026/93

Kohtuasi T-548/11: Üldkohtu 26. novembri 2012. aasta määrus — MIP Metro versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Real Seguros (real,- QUALITY) (Ühenduse kaubamärk — Vastulausemenetlus — Varasemate siseriiklike kaubamärkide tühistamine — Otsuse tegemise vajaduse äralangemine)

47

2013/C 026/94

Kohtuasi T-549/11: Üldkohtu 26. novembri 2012. aasta määrus — MIP Metro versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Real Seguros (real,- BIO) (Ühenduse kaubamärk — Vastulausemenetlus — Varasemate siseriiklike kaubamärkide tühistamine — Otsuse tegemise vajaduse äralangemine)

47

2013/C 026/95

Kohtuasi T-616/11 P: Üldkohtu 8. novembri 2012. aasta määrus — Marcuccio versus komisjon (Apellatsioonkaebus — Avalik teenistus — Ametnikud — Esimeses kohtuastmes hagi rahuldamata jätmine ilmselge õigusliku põhjendamatuse tõttu — Hagejale väidetavalt tekitatud kahju — Kulude, mida oleks võinud vältida, hüvitamine — Avaliku Teenistuse Kohtu kodukorra artikli 94 punkt a)

48

2013/C 026/96

Kohtuasi T-672/11: Üldkohtu 27. novembri 2012. aasta määrus — H-Holding versus parlament (Tegevusetushagi — Kahju hüvitamise nõue — Hagi, mis on osaliselt ilmselgelt vastuvõetamatu ning osaliselt ilmselgelt ilma igasuguse õigusliku aluseta)

48

2013/C 026/97

Kohtuasi T-120/12: Üldkohtu 20. novembri 2012. aasta määrus — Shahid Beheshti University versus nõukogu (Tühistamishagi — Ühine välis- ja julgeolekupoliitika — Tuumarelva leviku tõkestamiseks Iraani vastu suunatud piiravad meetmed — Rahaliste vahendite külmutamine — Kaebetähtaeg — Hilinemine — Vastuvõetamatus)

48

2013/C 026/98

Kohtuasi T-138/12: Üldkohtu 20. novembri 2012. aasta määrus — Geipel versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Reeh (BEST BODY NUTRITION) (Ühenduse kaubamärk — Vastulause — Vastulause tagasivõtmine — Otsuse tegemise vajaduse äralangemine)

49

2013/C 026/99

Kohtuasi T-164/12 R: Üldkohtu presidendi 29. novembri 2012. aasta määrus — Alstom versus komisjon (Ajutiste meetmete kohaldamine — Konkurents — Komisjoni otsus edastada liikmesriigi kohtule dokumente — Konfidentsiaalsus — Õigus tõhusale kohtulikule kaitsele — Ajutiste meetmete kohaldamise taotlus — Fumus boni iuris — Kiireloomulisus — Huvide kaalumine)

49

2013/C 026/00

Kohtuasi T-341/12 R: Üldkohtu presidendi 16. novembri 2012. aasta määrus — Evonik Degussa versus komisjon (Ajutiste meetmete kohaldamine — Konkurents — Otsuse, milles komisjon tuvastab kartellikokkuleppeid keelustavate sätete rikkumise, avaldamine — Taotluse, millega taotletakse komisjonile tema koostööteatise kohaselt esitatud teabe konfidentsiaalset töötlemist, rahuldamata jätmine — Huvide kaalumine — Kiireloomulisus — Fumus boni iuris)

49

2013/C 026/01

Kohtuasi T-343/12: Üldkohtu 21. novembri 2012. aasta määrus — Grupo T Diffusión versus Siseturu Ühtlustamise Amet — ABR Producción Contemporánea (lamp) (Ühenduse kaubamärk — Kehtetuks tunnistamise taotlus — Kehtetuks tunnistamise taotluse tagasivõtmine — Otsuse tegemise vajaduse äralangemine)

50

2013/C 026/02

Kohtuasi T-453/12: 12. oktoobril 2012. aastal esitatud hagi — Zoo Sport versus Siseturu Ühtlustamise Amet — K-2 (ZOOSPORT)

50

2013/C 026/03

Kohtuasi T-470/12: 22. oktoobril 2012 esitatud hagi — Sothys Auriac versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Grand Hotel Primavera (BEAUTY GARDEN)

51

2013/C 026/04

Kohtuasi T-473/12: 1. novembri 2012. aastal esitatud hagi — Aer Lingus versus komisjon

51

2013/C 026/05

Kohtuasi T-480/12: 5. novembril 2012. aastal esitatud hagi — Coca-Cola versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Mitico (Master)

52

2013/C 026/06

Kohtuasi T-482/12: 29. oktoobril 2012 esitatud hagi — Internationaler Hilfsfonds versus komisjon

53

2013/C 026/07

Kohtuasi T-483/12: 5. novembril 2012 esitatud hagi — Nestlé Unternehmungen Deutschland versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Lotte (LOTTE)

53

2013/C 026/08

Kohtuasi T-484/12: 6. novembril 2012 esitatud hagi — CeWe Color versus Siseturu Ühtlustamise Amet — (SMILECARD)

53

2013/C 026/09

Kohtuasi T-485/12: 9. novembril 2012 esitatud hagi — Grupo Bimbo versus Siseturu Ühtlustamise Amet (SANISSIMO)

54

2013/C 026/10

Kohtuasi T-487/12: 9. novembril 2012. aastal esitatud hagi — Eckes-Granini versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Panini (PANINI)

54

2013/C 026/11

Kohtuasi T-489/12: 8. novembril 2012 esitatud hagi — Planet versus komisjon

55

2013/C 026/12

Kohtuasi T-490/12: 6. novembril 2012 esitatud hagi — Mondadori Editore versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Grazia Equity (GRAZIA)

55

2013/C 026/13

Kohtuasi T-493/12: 14. novembril 2012 esitatud hagi — Sanofi versus Siseturu Ühtlustamise Amet — GP Pharm (GEPRAL)

56

2013/C 026/14

Kohtuasi T-494/12: 14. novembril 2012 esitatud hagi — Biscuits Poult versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Banketbakkerij Merba (Küpsised)

56

2013/C 026/15

Kohtuasi T-495/12: 16. novembril 2012. aastal esitatud hagi — European Drinks versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Alexandrion Grup Romania (Dracula Bite)

57

2013/C 026/16

Kohtuasi T-496/12: 16. novembril 2012. aastal esitatud hagi — European Drinks versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Alexandrion Grup Romania (DRACULA BITE)

57

2013/C 026/17

Kohtuasi T-497/12: 16. novembril 2012. aastal esitatud hagi — European Drinks versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Alexandrion Grup Romania (DRACULA BITE)

58

2013/C 026/18

Kohtuasi T-498/12: 16. novembril 2012 esitatud hagi — Koinopraxia Touristiki Loutrakiou versus komisjon

58

2013/C 026/19

Kohtuasi T-499/12: 13. novembril 2012 esitatud hagi — HSH Investment Holdings Coinvest-C ja HSH Investment Holdings FSO versus komisjon

59

2013/C 026/20

Kohtuasi T-500/12: 15. novembril 2012. aastal esitatud hagi — Ryanair versus komisjon

60

2013/C 026/21

Kohtuasi T-501/12: 19. novembril 2012 esitatud hagi — Farmaceutisk Laboratorium Ferring versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Tillotts Pharma (OCTASA)

61

2013/C 026/22

Kohtuasi T-502/12: 19. novembril 2012 esitatud hagi — Ferring versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Tillotts Pharma (OCTASA)

62

2013/C 026/23

Kohtuasi T-503/12: 16. novembril 2012 esitatud hagi — Ühendkuningriik versus komisjon

62

2013/C 026/24

Kohtuasi T-504/12: 19. novembril 2012 esitatud hagi — Murnauer Markenvertrieb versus Siseturu Ühtlustamise Amet — (NOTFALL CREME)

63

2013/C 026/25

Kohtuasi T-505/12: 19. novembril 2012 esitatud hagi — Compagnie des montres Longines, Francillon versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Cheng (B)

63

2013/C 026/26

Kohtuasi T-508/12: 19. novembril 2012 esitatud hagi — Automobile Association versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Duncan Petersen Publishing (Kaustad)

64

2013/C 026/27

Kohtuasi T-509/12: 16. novembril 2012 esitatud hagi — Advance Magazine Publishers versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Nanso Group (TEEN VOGUE)

64

2013/C 026/28

Kohtuasi T-510/12: 21. novembril 2012 esitatud hagi — Conrad Electronic versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Sky IP International (EuroSky)

65

2013/C 026/29

Kohtuasi T-513/12: 22. novembril 2012 esitatud hagi — NCL versus Siseturu Ühtlustamise Amet — (NORWEGIAN GETAWAY)

65

2013/C 026/30

Kohtuasi T-514/12: 22. novembril 2012 esitatud hagi — NCL versus Siseturu Ühtlustamise Amet — (NORWEGIAN BREAKAWAY)

66

2013/C 026/31

Kohtuasi T-515/12: 22. novembril 2012 esitatud hagi — El Corte Inglés versus Siseturu Ühtlustamise Amet — English Cut (The English Cut)

66

2013/C 026/32

Kohtuasi T-519/12: 27. novembril 2012 esitatud hagi — mobile.international versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Komisjon (PL mobile.eu)

67

2013/C 026/33

Kohtuasi T-527/12: 6. detsembril 2012 esitatud hagi — DeMaCo Holland versus komisjon

68

2013/C 026/34

Kohtuasi T-468/09: Üldkohtu 3. detsembri 2012. aasta määrus — JSK International Architekten und Ingenieure versus EKP

68

2013/C 026/35

Kohtuasi T-100/10: Üldkohtu 28. novembri 2012. aasta määrus — Nordzucker versus komisjon

69

2013/C 026/36

Kohtuasi T-364/11: Üldkohtu 4. detsembri 2012. aasta määrus — Arla Foods versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Artax (Lactofree)

69

2013/C 026/37

Kohtuasi T-590/11: Üldkohtu 14. novembri 2012. aasta määrus — S & S Szlegiel Szlegiel i Wiśniewski versus Scotch & Soda (SODA)

69

2013/C 026/38

Kohtuasi T-77/12: Üldkohtu 4. detsembri 2012. aasta määrus — Wahl versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Tenacta Group (bellissima)

69

2013/C 026/39

Kohtuasi T-200/12: Üldkohtu 12. novembri 2012. aasta määrus — Shannon Free Airport Development versus komisjon

69

2013/C 026/40

Kohtuasi T-230/12: Üldkohtu 21. novembri 2012. aasta määrus — Axa Belgium versus komisjon

69

 

Avaliku Teenistuse Kohus

2013/C 026/41

Kohtuasi F-103/12: 27. septembril 2012 esitatud hagi — ZZ versus Europol

70

2013/C 026/42

Kohtuasi F-104/12: 27. septembril 2012 esitatud hagi — ZZ versus Europol

70

2013/C 026/43

Kohtuasi F-105/12: 27. septembril 2012 esitatud hagi — ZZ versus Europol

70

2013/C 026/44

Kohtuasi F-113/12: 9. oktoobril 2012 esitatud hagi — ZZ versus komisjon

71

2013/C 026/45

Kohtuasi F-114/12: 10. oktoobril 2012 esitatud hagi — ZZ versus komisjon

71

2013/C 026/46

Kohtuasi F-115/12: 15. oktoobril 2012 esitatud hagi — ZZ versus komisjon

71

2013/C 026/47

Kohtuasi F-122/12: 22. oktoobril 2012 esitatud hagi — ZZ versus nõukogu

72

2013/C 026/48

Kohtuasi F-124/12: 22. oktoobril 2012 esitatud hagi — ZZ versus EMCDDA

72

2013/C 026/49

Kohtuasi F-125/12: 3. novembril 2012 esitatud hagi — ZZ versus OHMI

72

2013/C 026/50

Kohtuasi F-128/12: 29. oktoober 2012 esitatud hagi — ZZ versus Parlament

73

2013/C 026/51

Kohtuasi F-129/12: 31. oktoobril 2012 esitatud hagi — ZZ versus parlament

73

2013/C 026/52

Kohtuasi F-132/12: 7. novembril 2012 esitatud hagi — ZZ jt versus komisjon

73

2013/C 026/53

Kohtuasi F-134/12: 9. novembril 2012 esitatud hagi — ZZ versus nõukogu

74

2013/C 026/54

Kohtuasi F-135/12: 9. novembril 2012 esitatud hagi — ZZ versus Teadusuuringute Rakendusamet

74

2013/C 026/55

Kohtuasi F-136/12: 9. novembril 2012 esitatud hagi — ZZ versus nõukogu

75

2013/C 026/56

Kohtuasi F-137/12: 14. novembril 2012 esitatud hagi — ZZ versus komisjon

75

2013/C 026/57

Kohtuasi F-138/12: 14. novembril 2012 esitatud hagi — ZZ versus komisjon

75

2013/C 026/58

Kohtuasi F-139/12: 14. novembril 2012 esitatud hagi — ZZ versus komisjon

76

2013/C 026/59

Kohtuasi F-140/12: 16. novembril 2012 esitatud hagi — ZZ versus komisjon

76

2013/C 026/60

Kohtuasi F-141/12: 16. novembril 2012 esitatud hagi — ZZ versus komisjon

76

2013/C 026/61

Kohtuasi F-142/12: 16. novembril 2012 esitatud hagi — ZZ versus komisjon

77

2013/C 026/62

Kohtuasi F-143/12: 21. novembril 2012 esitatud hagi — ZZ versus komisjon

77

2013/C 026/63

Kohtuasi F-144/12: 21. novembril 2012 esitatud hagi — ZZ versus komisjon

77

2013/C 026/64

Kohtuasi F-146/12: 28. novembril 2012 esitatud hagi — ZZ versus komisjon

78

ET

 


IV Teave

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

Euroopa Liidu Kohus

26.1.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 26/1


2013/C 26/01

Euroopa Liidu Kohtu viimane väljaanne Euroopa Liidu Teatajas

ELT C 9, 12.1.2013

Eelmised väljaanded

ELT C 399, 22.12.2012

ELT C 389, 15.12.2012

ELT C 379, 8.12.2012

ELT C 373, 1.12.2012

ELT C 366, 24.11.2012

ELT C 355, 17.11.2012

Käesolevad tekstid on kättesaadavad:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Teated

KOHTUMENETLUSED

Euroopa Kohus

26.1.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 26/2


Euroopa Kohtu (esimene koda) 6. detsembri 2012. aasta otsus — AstraZeneca AB, AstraZeneca plc versus Euroopa Komisjon, European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA)

(Kohtuasi C-457/10 P) (1)

(Apellatsioonkaebus - Konkurents - Turgu valitseva seisundi kuritarvitamine - Maohaavandiravimite turg - Ravimite täiendava kaitse tunnistuse korra ja ravimite turuleviimise lubade korra kuritarvitamine - Eksitavad avaldused - Turuleviimise lubade tühistamine - Geneeriliste ravimite turule viimise ja paralleelimpordi takistused)

2013/C 26/02

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Apellandid: AstraZeneca AB, AstraZeneca plc (esindajad: M. Brealey, QC, M. Hoskins, QC, barrister D. Jowell ja solicitor F. Murphy)

Teised menetlusosalised: Euroopa Komisjon (esindajad: F. Castillo de la Torre, É. Gippini Fournier ja J. Bourke), European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA) (esindaja: advocaat M. Van Kerckhove)

Ese

Apellatsioonkaebus Üldkohtu (kuues koda laiendatud koosseisus) 1. juuli 2010. aasta otsuse peale kohtuasjas T-321/05: AstraZeneca vs. komisjon, milles Üldkohus tühistas osaliselt komisjoni 15. juuni 2005. aasta otsuse K(2005) 1757 (lõplik) [EÜ] artikli 82 ja EMP lepingu artikli 54 kohaldamise kohta (juhtum COMP/A.37.507/F3 — AstraZeneca) ning määras hagejatele 60 miljoni euro suuruse trahvi selle eest, et nad olid kuritarvitanud patendisüsteemi ja farmaatsiatoodete turuleviimise korda, et takistada või aeglustada konkureerivate geneeriliste ravimite turule sisenemist — Turu määratlemine — Määruse (EMÜ) nr 1768/92 ravimite täiendava kaitse tunnistuse kasutuselevõtu kohta artikli 19 tõlgendamine.

Resolutsioon

1.

Jätta apellatsioonkaebus ja vastuapellatsioonkaebused rahuldamata.

2.

Mõista apellatsioonkaebusega seotud kohtukulud välja AstraZeneca AB-lt ja AstraZeneca plc-lt.

3.

Mõista European Federation of Pharmaceutical Industries and Associationsi (EFPIA) vastuapellatsioonkaebusega seotud kohtukulud temalt välja ning jätta tema apellatsioonkaebusega seotud kohtukulud tema enda kanda.

4.

Jätta Euroopa Komisjoni vastuapellatsioonkaebusega seotud kohtukulud tema enda kanda.


(1)  ELT C 301, 6.11.2010.


26.1.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 26/2


Euroopa Kohtu (kolmas koda) 22. novembri 2012. aasta otsus — Usha Martin Ltd versus Euroopa Liidu Nõukogu, Euroopa Komisjon

(Kohtuasi C-552/10 P) (1)

(Apellatsioonkaebus - Dumping - Määrus (EÜ) nr 121/2006 - Muu hulgas Indiast pärit terastrosside ja -kaablite import - Otsus 2006/38/EÜ - Määrus (EÜ) nr 384/96 - Artikli 8 lõige 9 - Kohustused, mis on pakutud dumpinguvastases menetluses)

2013/C 26/03

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Apellant: Usha Martin Ltd (Kolkata, India) (esindajad: dikigoros V. Akritidis ja dikigoros E. Petritsi ning avocat F. Crespo)

Teised menetlusosalised: Euroopa Liidu Nõukogu (esindaja: B. Driessen, keda abistasid Rechtsanwalt G. Berrisch ja barrister N. Chesaites), Euroopa Komisjon (esindajad: T. Scharf ja S. Thomas)

Ese

Apellatsioonkaebus Üldkohtu (viies koda) 9. septembri 2010. aasta otsuse peale kohtuasjas T-119/06: Usha Martin Ltd vs. nõukogu ja komisjon, milles Üldkohus jättis rahuldamata hagi, milles paluti esiteks tühistada komisjoni 22. detsembri 2005. aasta otsus 2006/38/EÜ, millega muudetakse otsust 1999/572/EÜ, millega kiidetakse heaks kohustused, mida on pakutud seoses muu hulgas Indiast pärit terastrosside importi käsitleva dumpinguvastase menetlusega (ELT L 22, lk 54), ning teiseks tühistada nõukogu 23. jaanuari 2006. aasta määrus (EÜ) nr 121/2006, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1858/2005, millega kehtestatakse muu hulgas Indiast pärit terastrosside ja -kaablite impordi suhtes lõplik dumpinguvastane tollimaks (ELT L 22, lk 1)

Resolutsioon

1.

Jätta apellatsioonkaebus rahuldamata.

2.

Mõista Usha Martin Ltd-lt välja käesoleva menetluse kulud.


(1)  ELT C 55, 19.2.2011.


26.1.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 26/3


Euroopa Kohtu (suurkoda) 27. novembri 2012. aasta otsus — Itaalia Vabariik versus Euroopa Komisjon, Leedu Vabariik, Kreeka Vabariik

(Kohtuasi C-566/10 P) (1)

(Apellatsioonkaebus - Keeltekasutuse kord - Teated avalike konkursside korraldamise kohta administraatorite ja assistentide töölevõtmiseks - Tervikuna avaldamine kolmes ametlikus keeles - Katsete keel - Kolme ametliku keele hulgast teise keele valik)

2013/C 26/04

Kohtumenetluse keel: itaalia

Pooled

Apellant: Itaalia Vabariik (esindajad: G. Palmieri ja avvocato dello Stato P. Gentili)

Teised menetlusosalised: Euroopa Komisjon (esindajad: J. Currall ja J. Baquero Cruz, keda abistas avvocato A. Dal Ferro), Leedu Vabariik, Kreeka Vabariik (esindajad: A. Samoni-Rantou, S. Vodina ja G. Papagianni)

Ese

Apellatsioonkaebus Üldkohtu (kuues koda) 13. septembri 2010. aasta otsuse peale liidetud kohtuasjades T-166/07 ja T-285/07: Itaalia Vabariik vs. Kkmisjon, millega Üldkohus jättis rahuldamata nõude tühistada avalike konkursside EPSO/AD/94/07 (ELT 2007, C 45 A, lk 3), EPSO/AST/37/07 (ELT 2007, C 45 A, lk 15) ja EPSO/AD/95/07 (ELT 2007, C 103 A, lk 7) teated

Resolutsioon

1.

Tühistada Euroopa Liidu Üldkohtu 13. septembri 2010. aasta otsus liidetud kohtuasjades T-166/07 ja T-285/07: Itaalia vs. komisjon.

2.

Tühistada avaliku konkursi EPSO/AD/94/07 teade teabe, kommunikatsiooni ja meedia valdkonna administraatorite (AD 5) reservnimekirja koostamiseks, avaliku konkursi EPSO/AST/37/07 teade kommunikatsiooni ja informatsiooni valdkonna assistentide (AST 3) reservnimekirja koostamiseks ning avaliku konkursi EPSO/AD/95/07 teade infoteaduste valdkonna (raamatukogundus/dokumendihaldus) administraatorite (AD 5) reservnimekirja koostamiseks.

3.

Jätta komisjoni mõlema kohtuastme kohtukulud tema enda kanda ning mõista temalt välja Itaalia Vabariigi kohtukulud.

4.

Jätta Kreeka Vabariigi ja Leedu Vabariigi kohtukulud nende endi kanda.


(1)  ELT C 63, 26.2.2011.


26.1.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 26/3


Euroopa Kohtu (neljas koda) 22. novembri 2012. aasta otsus — Euroopa Komisjon versus Saksamaa Liitvabariik

(Kohtuasi C-600/10) (1)

(Liikmesriigi kohustuste rikkumine - Kapitali vaba liikumine - Pensionifondidele ja pensionikassadele makstud dividendide ja intresside maksustamine - Mitteresidentidest institutsioonidele makstud dividendide ja intresside maksustamine - Dividendide ja intresside vormis tulu saamisega otse seotud tegevuskulude mahaarvamine - Tõendamiskoormis)

2013/C 26/05

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Hageja: Euroopa Komisjon (esindajad: R. Lyal ja W. Mölls)

Kostja: Saksamaa Liitvabariik (esindajad: T. Henze ja J. Möller)

Kostja toetuseks menetlusse astujad: Prantsuse Vabariik (esindajad: G. de Bergues ja N. Rouam), Madalmaade Kuningriik (esindajad: C. Wissels ja C. Schillemans), Soome Vabariik (esindaja: M. Pere), Rootsi Kuningriik (esindajad: A. Falk ja S. Johannesson), Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik (esindajad: H. Walker, keda abistas barrister G. Facenna)

Ese

Liikmesriigi kohustuste rikkumine — ELTL artikli 63 ja EMP lepingu artikli 40 rikkumine — Siseriiklikud õigusnormid, mis reguleerivad selliste dividendide ja intresside maksustamist, mida makstakse pensionifondidele ja pensionikassadele, ja mis näevad ette teatavad maksusoodustused üksnes residentidest institutsioonidele makstavate dividendide ja intresside puhul

Resolutsioon

1.

Jätta hagi rahuldamata.

2.

Mõista Saksamaa Liitvabariigi kohtukulud välja Euroopa Komisjonilt, kes ühtlasi kannab enda kohtukulud.

3.

Prantsuse Vabariik, Madalmaade Kuningriik, Soome Vabariik, Rootsi Kuningriik ning Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik kannavad ise oma kohtukulud.


(1)  ELT C 80, 12.3.2011.


26.1.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 26/4


Euroopa Kohtu (kolmas koda) 22. novembri 2012. aasta otsus — E.ON Energie AG versus Euroopa Komisjon

(Kohtuasi C-89/11 P) (1)

(Apellatsioonkaebus - Tühistamishagi komisjoni otsuse peale, mis puudutab trahvi määramist pitseri rikkumise eest - Tõendamiskoormis - Tõendite moonutamine - Põhjendamiskohustus - Trahvisumma - Täielik pädevus - Proportsionaalsuse põhimõte)

2013/C 26/06

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Apellant: E.ON Energie AG (esindajad: Rechtsanwalt A. Röhling, Rechtsanwalt F. Dietrich ja Rechtsanwalt R. Pfromm)

Teine menetlusosaline: Euroopa Komisjon (esindajad: A. Bouquet, V. Bottka ja R.Sauer)

Ese

Apellatsioonkaebus Üldkohtu (kaheksas koda) 15. detsembri 2010. aasta otsuse peale kohtuasjas T-141/08: E.ON Energie vs. komisjon, millega Üldkohus jättis rahuldamata tühistamishagi komisjoni 30. jaanuari 2008. aasta otsuse C(2008) 377 (lõplik), pitseri rikkumise eest trahvi määramise kohta määruse nr 1/2003 artikli 23 lõike 1 punkti e alusel, peale — Selliste üldiste õiguspõhimõtete nagu süütuse presumptsioon, in dubio pro reo ja proportsionaalsuse põhimõte ning tõendamiskoormist ja tõendite hankimist puudutavate õigusnormide rikkumine — Põhjendamiskohustuse rikkumine

Resolutsioon

1.

Jätta apellatsioonkaebus rahuldamata.

2.

Mõista kohtukulud välja E.ON Energie AG-lt.


(1)  ELT C 152, 21.5.2011.


26.1.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 26/4


Euroopa Kohtu (esimene koda) 22. novembri 2012. aasta otsus (Sąd Rejonowy Poznań’i (Poola) eelotsusetaotlus) — Bank Handlowy w Warszawie SA, PPHU „ADAX”/Ryszard Adamiak versus Christianapol sp. z o.o.

(Kohtuasi C-116/11) (1)

(Õigusalane koostöö tsiviilasjades - Määrus (EÜ) nr 1346/2000 - Maksejõuetusmenetlused - Mõiste „menetluse lõpetamine” - Teisese maksejõuetusmenetlusega tegeleva kohtu võimalus hinnata võlgniku maksejõuetust - Teisese maksejõuetusmenetlusena likvideerimismenetluse algatamise võimalus, kui põhimenetlus on sauvegarde-menetlus)

2013/C 26/07

Kohtumenetluse keel: poola

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Sąd Rejonowy Poznań

Põhikohtuasja pooled

Hagejad: Bank Handlowy w Warszawie SA, PPHU „ADAX”/Ryszard Adamiak

Kostja: Christianapol sp. z o.o.

Ese

Eelotsusetaotlus — Sąd Rejonowy Poznań — Nõukogu 29. mai 2000. aasta määruse (EÜ) nr 1346/2000 maksejõuetusmenetluse kohta (EÜT L 160, lk 1; ELT eriväljaanne 19/01, lk 191) artikli 4 lõike 1 ja lõike 2 punkti j ning artikli 27 tõlgendamine — Teisesed maksejõuetusmenetlused — Pädeva kohtu õigus algatada selline menetlus võlgniku maksejõuetuse kontrollimiseks

Resolutsioon

1.

Nõukogu 29. mai 2000. aasta määruse (EÜ) nr 1346/2000 maksejõuetusmenetluse kohta, mida on muudetud nõukogu 24. juuli 2008. aasta määrusega (EÜ) nr 788/2008, artikli 4 lõike 2 punkti j tuleb tõlgendada nii, et maksejõuetusmenetluse lõpetamise aeg määratakse kindlaks selle liikmesriigi õigusega, kus see menetlus algatati.

2.

Määruse nr 1346/2000, mida on muudetud määrusega nr 788/2008, artiklit 27 tuleb tõlgendada nii, et see lubab algatada teisese maksejõuetusmenetluse liikmesriigis, kus asub võlgniku tegevuskoht, samas kui põhimenetlus on kaitse eesmärgiga. Teisese menetluse algatamiseks pädev kohus peab lojaalse koostöö põhimõttest juhindudes järgima põhimenetluse eesmärke ja võtma arvesse määruse ülesehitust.

3.

Määruse nr 1346/2000, mida on muudetud määrusega nr 788/2008, artiklit 27 tuleb tõlgendada nii, et kohus, kes vaatab läbi teisese maksejõuetusmenetluse algatamise taotlust, ei tohi kontrollida sellise võlgniku maksejõuetust, kelle suhtes on teises liikmesriigis algatatud põhimenetlus, isegi kui viimati nimetatud menetlus on kaitse-eesmärgiga.


(1)  ELT C 152, 21.5.2011.


26.1.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 26/5


Euroopa Kohtu (kolmas koda) 6. detsembri 2012. aasta otsus (Bundesverwaltungsgerichti (Saksamaa) eelotsusetaotlused) — Bundesrepublik Deutschland versus Karen Dittrich (C-124/11), Bundesepublik Deutschland versus Robert Klinke (C-125/11) ja Jörg-Detlef Müller versus Bundesrepublik Deutschland (C-143/11)

(Liidetud kohtuasjad C-124/11, C-125/11 ja C-143/11) (1)

(Võrdne kohtlemine töö saamisel ja kutsealale pääsemisel - Siseriiklikud õigusnormid - Ametnikele haiguse korral makstav hüvitis - Direktiiv 2000/78/EÜ - Artikkel 3 - Kohaldamisala - Mõiste „tasu”)

2013/C 26/08

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotlused esitanud kohus

Bundesverwaltungsgericht

Põhikohtuasja pooled

Hagejad: Bundesrepublik Deutschland (C-124/11 ja C-125/11), Jörg-Detlef Müller (C-143/11)

Kostjad: Karen Dittrich (C-124/11), Robert Klinke (C-125/11), Bundesrepublik Deutschland (C-143/11)

Ese

Eelotsusetaotlus — Bundesverwaltungsgericht — Nõukogu 27. novembri 2000. aasta direktiivi 2000/78/EÜ, millega kehtestatakse üldine raamistik võrdseks kohtlemiseks töö saamisel ja kutsealale pääsemisel (EÜT L 303, lk 16; ELT eriväljaanne 05/04, lk 79), tõlgendamine — Siseriiklik ametnike ravikulude hüvitamist reguleeriv õigusnorm, mis jätab kooselupartnerid õigustatud isikuteks peetavate pereliikmete hulgast välja — Töötajate, kellel on kooselupartner, võrdne kohtlemine võrreldes abielus olevate töötajatega — Direktiivi 2000/78/EÜ kohaldamisala — Töötasu mõiste

Resolutsioon

Nõukogu 27. novembri 2000. aasta direktiivi 2000/78/EÜ, millega kehtestatakse üldine raamistik võrdseks kohtlemiseks töö saamisel ja kutsealale pääsemisel, artikli 3 lõike 1 punkti c ja lõiget 3 tuleb tõlgendada nii, et niisugune ametnikele haiguse korral makstav hüvitis, nagu makstakse Bundesrepublik Deutschlandi ametnikele föderaalametnike seaduse (Bundesbeamtengesetz) alusel, kuulub nimetatud direktiivi kohaldamisalasse, kui seda rahastab riik kui avalik-õiguslik tööandja, mille kindlakstegemine on siseriikliku kohtu ülesanne.


(1)  ELT C 269, 10.9.2011.


26.1.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 26/5


Euroopa Kohtu (esimene koda) 22. novembri 2012. aasta otsus (Schienen-Control Kommission (Austria) eelotsusetaotlus) — Westbahn Management GmbH versus ÖBB Infrastruktur AG

(Kohtuasi C-136/11) (1)

(Transport - Raudteetransport - Raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja kohustus anda raudtee-ettevõtjatele reaalajas täielikku teavet rongi liikumise kohta ja seda eelkõige seoses rongide võimalike hilinemistega, võimaldamaks tagada ühendusreisid)

2013/C 26/09

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Schienen-Control Kommission

Põhikohtuasja pooled

Hageja: Westbahn Management GmbH

Kostja: ÖBB Infrastruktur AG

Ese

Eelotsusetaotlus — Schienen-Control Kommission — Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. oktoobri 2007. aasta määruse (EÜ) nr 1371/2007 rongireisijate õiguste ja kohustuste kohta (ELT L 315, lk 14) artikli 8 lõike 2 tõlgendamine koostoimes II lisa II osaga ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. veebruari 2001. aasta direktiivi 2001/14/EÜ raudteeinfrastruktuuri läbilaskevõimsuse jaotamise, raudteeinfrastruktuuri kasutustasude kehtestamise ja ohutustunnistuste andmise kohta (EÜT L 75, lk 29, EÜT eriväljaanne 07/005, lk 404) artikli 5 tõlgendamine koostoimes II lisaga — Raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja kohustus teha kättesaadavaks raudtee-ettevõtjatele reaalajas kogu rongide liikumist puudutav teave ja eelkõige teave ühendusrongide võimaliku hilinemise kohta

Resolutsioon

1.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. oktoobri 2007. aasta määruse (EÜ) nr 1371/2007 rongireisijate õiguste ja kohustuste kohta artikli 8 lõiget 2 koostoimes II lisa II osa sätetega tuleb tõlgendada nii, et teave olulisemate ühendusreiside kohta peab lisaks avaldatud väljumisaegadele hõlmama ka teavet nende ühendusreiside hilinemiste või tühistamise kohta, ükskõik milline raudtee-ettevõtja neid ühendusreise tagab.

2.

Määruse nr 1371/2007 artikli 8 lõiget 2 koostoimes II lisa II osa sätetega, ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. veebruari 2001. aasta direktiivi 2001/14/EÜ raudtee infrastruktuuri läbilaskevõime jaotamise ja tasude kehtestamise kohta raudtee infrastruktuuri kasutamise eest, muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta direktiiviga 2004/49/EÜ, artiklit 5 koostoimes II lisa sätetega tuleb tõlgendada nii, et raudteeinfrastruktuuriettevõtja peab diskrimineerimata edastama raudtee–ettevõtjatele teiste raudtee-ettevõtjate rongide reaalajaandmeid, kui need rongid teevad olulisemaid ühendusreise määruse nr 1371/2007 II lisa II osa tähenduses.


(1)  ELT C 173, 11.6.2011.


26.1.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 26/6


Euroopa Kohtu (kolmas koda) 22. novembri 2012. aasta otsus (Audiencia Provincial de Barcelona — Hispaania eelotsusetaotlus) — Joan Cuadrench Moré versus Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV

(Kohtuasi C-139/11) (1)

(Õhutransport - Reisijatele antav hüvitis ja abi - Lennureisist mahajätmine, lendude tühistamine või pikaajaline hilinemine - Hagi esitamise tähtaeg)

2013/C 26/10

Kohtumenetluse keel: hispaania

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Audiencia Provincial de Barcelona

Põhikohtuasja pooled

Hageja: Joan Cuadrench Moré

Kostja: Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV

Ese

Eelotsusetaotlus — Audiencia Provincial de Barcelona — Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. veebruari 2004. aasta määruse (EÜ) nr 261/2004 (ELT L 46, lk 1; ELT eriväljaanne 07/08, lk 10), millega kehtestatakse ühiseeskirjad reisijatele lennureisist mahajätmise korral ning lendude tühistamise või pikaajalise hilinemise eest antava hüvitise ja abi kohta ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EMÜ) nr 295/91, artiklite 5 ja 6 tõlgendamine — Hagi esitamise tähtaja puudumine — Rahvusvahelise õhuveo nõuete ühtlustamise konventsiooni (Montréali konventsiooni), mis kiideti heaks nõukogu 5. aprilli 2001. aasta otsusega 2001/539/EÜ (EÜT L 194, lk 38; ELT eriväljaanne 07/05, lk 491), artikkel 35 — Kohaldatav õigus

Resolutsioon

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. veebruari 2004. aasta määrust (EÜ) nr 261/2004, millega kehtestatakse ühiseeskirjad reisijatele lennureisist mahajätmise korral ning lendude tühistamise või pikaajalise hilinemise eest antava hüvitise ja abi kohta ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EMÜ) nr 295/91, tuleb tõlgendada nii, et tähtaeg, mille jooksul võib esitada hagi selle määruse artiklites 5 ja 7 ette nähtud hüvitise nõudes, määratakse kindlaks vastavalt igas liikmesriigis kehtivatele hagi aegumise normidele.


(1)  ELT C 179, 18.6.2011.


26.1.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 26/6


Euroopa Kohtu (teine koda) 6. detsembri 2012. aasta otsus (Arbeitsgericht München (Saksamaa) eelotsusetaotlus) — Johann Odar versus Baxter Deutschland GmbH

(Kohtuasi C-152/11) (1)

(Võrdne kohtlemine töö saamisel ja kutsealale pääsemisel - Direktiiv 2000/78/EÜ - Vanuse ja puude alusel diskrimineerimise keeld - Vallandamistoetus - Sotsiaalkava, mis näeb ette puudega töötajatele makstava vallandamistoetuse summa vähendamise)

2013/C 26/11

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Arbeitsgericht München

Põhikohtuasja pooled

Hageja: Johann Odar

Kostja: Baxter Deutschland GmbH

Ese

Eelotsusetaotlus — Arbeitsgericht München — Nõukogu 27. novembri 2000. aasta direktiivi 2000/78/EÜ, millega kehtestatakse üldine raamistik võrdseks kohtlemiseks töö saamisel ja kutsealale pääsemisel (EÜT L 303, lk 16; ELT eriväljaanne 05/04, lk 79) artikli 1, artikli 6 lõike 1 teise lause punkti a ja artikli 16 tõlgendamine — Siseriiklikud õigusnormid, millega jäetakse kutsealase sotsiaalkindlustussüsteemi raames sotsiaalkavaga ette nähtud hüvitistest ilma pensionieelikud — Vanuse ja puude alusel diskrimineerimise keeld

Resolutsioon

1.

Nõukogu 27. novembri 2000. aasta direktiivi 2000/78/EÜ, millega kehtestatakse üldine raamistik võrdseks kohtlemiseks töö saamisel ja kutsealale pääsemisel, artikli 2 lõiget 2 ja artikli 6 lõiget 1 tuleb tõlgendada nii, et nendega ei ole vastuolus kutsealase sotsiaalkindlustussüsteemi õigusnormid, mis näevad ette, et ettevõtte töötajatele, kes on vanemad kui 54-aastased ja kellega sõlmitud tööleping öeldakse üles koondamise tõttu, arvutatakse neile ette nähtud hüvitise summa varaseima võimaliku pensionile jäämise aja alusel ja vastupidi standardarvutusmeetodile, mille kohaselt sõltub hüvitise summa eelkõige ettevõttes töötatud ajast, nii et makstav hüvitis on väiksem võrreldes hüvitisega, mida nad saaksid standardmeetodi alusel arvutades, kuid mis moodustab siiski vähemalt poole viimati nimetatud meetodil arvutatud summast.

2.

Direktiivi 2000/78 artikli 2 lõiget 2 tuleb tõlgendada nii, et sellega on vastuolus kutsealase sotsiaalkindlustussüsteemi õigusnormid, mis näevad ette, et ettevõtte vanematele kui 54-aastastele töötajatele, kellega sõlmitud tööleping öeldakse üles koondamise tõttu, arvutatakse neile ette nähtud hüvitis varaseima võimaliku pensionile jäämise aja alusel, mille puhul võetakse arvesse ennetähtaegsele vanaduspensionile jäämise võimalust puude tõttu, vastupidi standardarvutusmeetodile, mille kohaselt sõltub hüvitis eelkõige ettevõttes töötatud ajast, nii et makstav hüvitis on väiksem võrreldes hüvitisega, mida nad saaksid standardmeetodi alusel, kuid mis moodustab siiski vähemalt poole viimati nimetatud meetodi alusel arvutatud summast.


(1)  ELT C 204, 9.7.2011.


26.1.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 26/7


Euroopa Kohtu (kolmas koda) 29. novembri 2012. aasta otsus (Consiglio di Stato — Itaalia eelotsusetaotlus) — Econord Spa versus Comune di Cagno (C-182/11), Comune di Varese, Comune di Solbiate (C-183/11), Comune di Varese

(Liidetud kohtuasjad C-182/11 ja C-183/11) (1)

(Riigihanked - Direktiiv 2004/18/EÜ - Hankija, kes teostab õiguslikult eraldiseisva lepingupartneri üle analoogset kontrolli sellele, mida ta teostab oma struktuuriüksuste üle - Liidu õiguses hanke korraldamise kohustuse puudumine (in-house tehing ehk „sisetehing”) - Lepingupartner, kelle üle teostavad ühiselt kontrolli mitu kohalikku omavalitsust - Sisetehingu sõlmimise tingimused)

2013/C 26/12

Kohtumenetluse keel: itaalia

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Consiglio di Stato

Põhikohtuasja pooled

Hageja: Econord Spa

Kostjad: Comune di Cagno (C-182/11), Comune di Varese, Comune di Solbiate (C-183/11), Comune di Varese

Ese

Eelotsusetaotlus — Consiglio di Stato — ELTL artiklite 49 ja 56 tõlgendamine — Teenuste riigihankemenetlused — Riigihankelepingu sõlmimine avalikku hankemenetlust korraldamata — Avaliku heakorrateenuse osutamise kontsessioon, mille kaks avaliku võimu organit andsid ilma ametlikku riigihankemenetlust välja kuulutamata ühele aktsiaseltsile, milles kontsessiooniandjatel on kapitaliosalus — Ühel nimetatud avaliku võimu organitest puudub kontsessioonivõtjast äriühingu üle tegelik kontroll

Resolutsioon

Kui mitu avaliku võimu organit, kes tegutsevad hankijana, asutavad ühiselt äriühingu, kellele delegeeritakse nende avalikku teenuse osutamise ülesanne, või kui üks avaliku võimu organ omandab sel eesmärgil äriühingus osaluse, siis on Euroopa Kohtu praktikas kehtestatud tingimus — mille kohaselt peavad need avaliku võimu organid, selleks, et olla vabastatud kohustusest korraldada liidu õigusnormide kohaselt riigihange, teostama selle äriühingu üle ühiselt analoogset kontrolli, mis on analoogne oma struktuuriüksuste üle teostatava kontrolliga — täidetud juhul, kui igaühel neist võimuorganitest on osalus nii selle äriühingu kapitalis kui ka juhtkonnas.


(1)  ELT C 211, 16.7.2011.


26.1.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 26/7


Euroopa Kohtu (kolmas koda) 22. novembri 2012. aasta otsus (Bundesgerichtshof — Saksamaa eelotsusetaotlus) — Brain products GmbH versus BioSemi VOF, Antonius Pieter Kuiper, Robert Jan Gerard Honsbeek, Alexander Coenraad Metting van Rijn

(Kohtuasi C-219/11) (1)

(Eelotsusetaotlus - Meditsiiniseadmed - Direktiiv 93/42/EMÜ - Kohaldamisala - Mõiste „meditsiiniseade” tõlgendamine - Mittemeditsiinilisel otstarbel turustatud toode - Füsioloogilise protsessi uuring - Kaupade vaba liikumine)

2013/C 26/13

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Bundesgerichtshof

Põhikohtuasja pooled

Hageja: Brain products GmbH

Kostjad: BioSemi VOF, Antonius Pieter Kuiper, Robert Jan Gerard Honsbeek, Alexander Coenraad Metting van Rijn

Ese

Eelotsusetaotlus — Bundesgerichtshof — Nõukogu 14. juuni 1993. aasta direktiivi 93/42/EMÜ meditsiiniseadmete kohta (EÜT L 169, lk 1; ELT eriväljaanne 13/12, lk 82), muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. septembri 2007. aasta direktiiviga 2007/47/EÜ (ELT L 247, lk 21) artikli 1 lõike 2 punkti a kolmanda taande tõlgendamine — Mõiste „meditsiiniseade” tõlgendamine — Direktiivi kohaldamine tootele, mis on ette nähtud inimese füsioloogilise protsessi uuringuks ja mida turustatakse mittemeditsiinilisel otstarbel.

Resolutsioon

Nõukogu 14. juuni 1993. aasta direktiivi 93/42/EMÜ meditsiiniseadmete kohta, muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. septembri 2007. aasta direktiiviga 2007/47/EMÜ, artikli 1 lõike 2 punkti a kolmandat taanet tuleb tõlgendada nii, et mõiste „meditsiiniseade” hõlmab seadme, mille selle tootja on loonud kasutamiseks inimese füsioloogilise protsessi uuringuks, üksnes siis, kui sellel on meditsiiniline otstarve.


(1)  ELT C 232, 6.8.2011.


26.1.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 26/8


Euroopa Kohtu (kolmas koda) 29. novembri 2012. aasta otsus (Curtea de Apel București (Rumeenia) eelotsusetaotlus) — SC Gran Via Moinești Srl versus Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), Administrația Finanțelor Publice București

(Kohtuasi C-257/11) (1)

(Direktiiv 2006/112/EÜ - Käibemaks - Artiklid 167, 168 ja 185 - Mahaarvamisõigus - Mahaarvamise korrigeerimine - Maatüki ja sellele ehitatud hoonete omandamine eesmärgiga need hooned lammutada ja realiseerida sellel maatükil kinnisvaraprojekt)

2013/C 26/14

Kohtumenetluse keel: rumeenia

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Curtea de Apel București

Põhikohtuasja pooled

Hageja: SC Gran Via Moinești Srl

Kostjad: Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), Administrația Finanțelor Publice București

Ese

Eelotsusetaotlus — Curtea de Apel București — Nõukogu 28. novembri 2006. aasta direktiivi 2006/112/EÜ, mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi (ELT L 347, lk 19), artiklite 167 ja 168 ning artikli 185 lõike 2 tõlgendamine — Õigus arvata maha käibemaks, mis tasuti lammutamisele kuuluvate ehitiste soetamiselt kinnisvaraprojekti läbiviimise eesmärgil — Kinnisvaraprojekti läbiviimisele eelnev majandustegevus, mis seisneb esimeste selle projekti jaoks vajalike investeeringute tegemises — Käibemaksu mahaarvamise korrigeerimine

Resolutsioon

1.

Nõukogu 28. novembri 2006. aasta direktiivi 2006/112/EÜ, mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi, artikleid 167 ja 168 tuleb tõlgendada nii, et äriühingul, kes on omandanud maatüki ja sellele ehitatud hooned eesmärgiga need hooned lammutada ja ehitada sellele maatükile elamukompleks, on õigus arvata maha nende hoonetega seoses tasutud käibemaks.

2.

Direktiivi 2006/112 artiklit 185 tuleb tõlgendada nii, et sellisele maatükile ehitatud hoonete lammutamine, mis omandati eesmärgiga ehitada nende hoonete asemele elamukompleks, ei too endaga kaasa nende hoonete soetamisega seoses esialgu tasutud käibemaksu korrigeerimist.


(1)  ELT C 238, 13.8.2011.


26.1.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 26/8


Euroopa Kohtu (teine koda) 29. novembri 2012. aasta otsus (eelotsusetaotlus, mille on esitanud Administrativen sad Sofia-grad — Bulgaaria) — Kremikovtzi AD versus Ministar na ikonomikata, energetikata i turizma i zamestnik-ministar na ikonomikata, energetikata i turizma

(Kohtuasi C-262/11) (1)

(Bulgaaria Vabariigi ühinemine Euroopa Liiduga - EÜ-Bulgaaria assotsiatsioonileping - Terasetööstus - Enne ühinemist restruktureerimiseks antud riigiabi - Tingimused - Abisaajate elujõulisus ümberkorraldusperioodi lõpuks - Pärast ühinemist ühe abisaaja väljakuulutatud maksejõuetus - Siseriiklike ametiasutuste ja Euroopa Komisjoni vastav pädevus - Siseriiklik otsus, millega tehakse kindlaks ebaseaduslikuks muutunud riigiabile vastava avalik-õigusliku nõude olemasolu - EL-Bulgaaria otsus nr 3/2006 - Ühinemisakti V lisa - Pärast ühinemist rakendatud abi - Määrus (EÜ) nr 659/1999 - Olemasolev abi)

2013/C 26/15

Kohtumenetluse keel: bulgaaria

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Administrativen sad Sofia-grad

Põhikohtuasja pooled

Kaebaja: Kremikovtzi AD

Vastustaja: Ministar na ikonomikata, energetikata i turizma i zamestnik-ministar na ikonomikata, energetikata i turizma

Ese

Eelotsusetaotlus — Administrativen sad Sofia-grad — Euroopa lepingu assotsiatsiooni loomiseks ühelt poolt Euroopa ühenduste ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Bulgaaria Vabariigi vahel (EÜT 1994, L 358, lk 3; ELT eriväljaanne 11/59, lk 201), Bulgaaria Vabariigi ja Rumeenia ühinemistingimusi ja Euroopa Liidu aluslepingutesse tehtavaid muudatusi käsitleva akti (ELT L 2005, L 157, lk 203) V lisa punkti 1, Euroopa lepingu protokolli nr 2, mis käsitleb Euroopa Söe- ja Teraseühenduse asutamislepinguga hõlmatud tooteid, artikli 9 lõike 4, Euroopa lepingu assotsiatsiooni loomiseks ühelt poolt Euroopa ühenduste ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Bulgaaria Vabariigi vahel lisaprotokolli (EÜT L 317, lk 25; ELT eriväljaanne 11/23, lk 199) artikli 3, ning nõukogu 22. märtsi 1999. aasta määruse (EÜ) nr 659/1999, millega kehtestatakse üksikasjalikud eeskirjad EÜ asutamislepingu artikli 93 kohaldamiseks (EÜT L 83, lk 1; ELT eriväljaanne 08/01, lk 339) artikli 14 tõlgendamine — Riigiabi restruktureerimiseks, mis anti terasetööstusettevõtjale restruktureerimiskava raames enne Bulgaaria ühinemist Euroopa Liiduga — Otsus, millega tehakse kindlaks riigiabi saaja maksejõuetuse tõttu ebaseaduslikus muutunud riigiabi suurusele vastava avalik-õigusliku nõude olemasolu — Siseriiklike ametiasutuste ja Euroopa Komisjoni vastavad pädevused tunnistada riigiabi ühisturuga kokkusobimatuks ning nõuda see ebaseadusliku abina tagasi

Resolutsioon

Kremikovtzi AD-le enne Bulgaaria Vabariigi ühinemist Euroopa Liiduga antud riigiabi, mis sisaldab abimeetmeid, mida ei „rakendatud” Bulgaaria Vabariigi ja Rumeenia ühinemistingimusi ja Euroopa Liidu aluslepingutesse tehtavaid muudatusi käsitleva akti V lisa tähenduses pärast ühinemist, tagasinõudmise menetlus peab Euroopa lepingu assotsiatsiooni loomiseks ühelt poolt Euroopa ühenduste ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Bulgaaria Vabariigi vahel, mis on ühenduse nimel sõlmitud ja heaks kiidetud nõukogu ja komisjoni 19. detsembri 1994. aasta otsusega 94/908/ESTÜ, EÜ, Euratom, protokolli nr 2 artikli 9 lõikes 4 toodud tingimuste eiramise korral põhinema Euroopa lepingu lisaprotokolli artiklil 3, mida on muudetud EL-Bulgaaria assotsiatsiooninõukogu 29. detsembri 2006. aasta otsusega nr 3/2006. Sellisel juhul võivad Bulgaaria Vabariigi pädevad ametiasutused kooskõlas selle artikli kolmanda lõiguga vastu võtta otsuse neid tingimusi rikkuva riigiabi tagasinõudmiseks. Lisaprotokolli artikli 3 teise lõigu alusel vastu võetav Euroopa Komisjoni otsus ei kujuta endast ametiasutuste poolt abi tagasinõudmise eeltingimust.


(1)  ELT C 232, 6.8.2011.


26.1.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 26/9


Euroopa Kohtu (esimene koda) 22. novembri 2012. aasta otsus (High Court of Ireland — (Iirimaa) eelotsusetaotlus) — M.M. versus Minister for Justice, Equality and Law Reform; Iirimaa; Attorney General

(Kohtuasi C-277/11) (1)

(Eelotsusetaotlus - Euroopa ühine varjupaigasüsteem - Direktiiv 2004/83/EÜ - Pagulas- või täiendava kaitse seisundi saamise miinimumnõuded - Artikli 4 lõike 1 teine lause - Liikmesriigi koostöö taotlejaga tema taotlusele lisatud asjakohaste tõendite hindamiseks - Ulatus - Pagulasseisundi tunnustamise taotluse rahuldamata jätmise järel täiendava kaitse seisundi taotluse läbivaatamise siseriikliku menetluse nõuetekohasus - Põhiõiguste tagamine - Õigus olla ära kuulatud)

2013/C 26/16

Kohtumenetluse keel:inglise

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

High Court of Ireland

Põhikohtuasja pooled

Hageja: M.M.

Kostjad: Minister for Justice, Equality and Law Reform; Iirimaa; Attorney General

Ese

Eelotsusetaotlus — High Court of Ireland — Nõukogu 29. aprilli 2004. aasta direktiivi 2004/83/EÜ miinimumnõuete kohta, mida kolmandate riikide kodanikud ja kodakondsuseta isikud peavad täitma, et saada pagulase või muul põhjusel rahvusvahelist kaitset vajava isiku staatus, ja antava kaitse sisu kohta (ELT L 304, lk 2; ELT eriväljaanne 19/07, lk 96), artikli 4 lõike 1 tõlgendamine — Täiendava kaitse saamise taotlus pärast pagulasseisundi andmatajätmist — Ettepanek lükata täiendava kaitse taotlus tagasi — Kohustus esitada taotlejale taotluse hindamise tulemused enne lõpliku otsuse tegemist.

Resolutsioon

Asjaomase liikmesriigi sellist kohustust teha varjupaigataotlejaga koostööd, nagu tuleneb nõukogu 29. aprilli 2004. aasta direktiivi 2004/83/EÜ miinimumnõuete kohta, mida kolmandate riikide kodanikud ja kodakondsuseta isikud peavad täitma, et saada pagulase või muul põhjusel rahvusvahelist kaitset vajava isiku staatus, ja antava kaitse sisu kohta artikli 4 lõike 1 teisest lausest, ei saa tõlgendada nii, et juhul kui välismaalane taotleb täiendava kaitse seisundit pärast seda, kui keelduti tunnustamast tema pagulasseisundit, ja kui pädev siseriiklik ametiasutus kavatseb jätta rahuldamata ka nimetatud teise taotluse, siis on see ametiasutus kohustatud enne oma otsuse tegemist teavitama huvitatud isikut kavandatavast otsusest jätta tema taotlus rahuldamata ning talle teatama argumendid, millega ta kavatseb rahuldamata jätmise otsust põhjendada, et anda kõnealusele taotlejale võimalus esitada selle kohta oma seisukoht.

Samas on sellise siseriiklike õigusnormidega kehtestatud süsteemi puhul — millega on tegemist põhikohtuasjas ja mida iseloomustab see, et pagulasseisundi tunnustamise taotluse ja täiendava kaitse seisundi taotluse hindamine toimub kahes eraldiseisvas üksteisele järgnevas menetluses — eelotsusetaotluse esitanud kohtu ülesanne teostada järelevalvet, et nendes mõlemas menetluses oleks tagatud taotleja põhiõigused ja täpsemalt tema õigus olla ära kuulatud nii, et talle on antud võimalus esitada tulemuslikult oma seisukohad enne, kui tehakse mis tahes otsus, millega otsustatakse jätta talle taotletud kaitse andmata. Sellises süsteemis ei tähenda asjaolu, et huvitatud isik on juba tema pagulasseisundi tunnustamise taotluse läbivaatamise käigus ära kuulatud, et sellise vorminõude võiks jätta täitmata täiendava kaitse taotluse läbivaatamise menetluses.


(1)  ELT C 226, 30.7.2011.


26.1.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 26/10


Euroopa Kohtu (kolmas koda) 6. detsembri 2012. aasta otsus (Administrativen sad — Varna — Bulgaaria eelotsusetaotlus) — BONIK (EOOD) versus Direktor na Direktsia „Obzhalvane I upravlenie na izpalnenieto” — Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite

(Kohtuasi C-285/11) (1)

(TVA - Direktiiv 2006/112/EÜ - Droit à déduction - Keeldumine)

2013/C 26/17

Kohtumenetluse keel: bulgaaria

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Administrativen sad — Varna

Põhikohtuasja pooled

Hageja: BONIK (EOOD)

Kostja: Direktor na Direktsia „Obzhalvane I upravlenie na izpalnenieto” — Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite

Ese

Eelotsusetaotlus — Administrativen sad — Varna — Nõukogu 28. novembri 2006. aasta direktiivi 2006/112/EÜ, mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi (ELT L 347, lk 1), artiklite 14, 62, 63, 167, 168 ja artikli 178 punktide a ja b tõlgendamine — Käibemaksu mahaarvamise formaalsused liikmesriikides — Teatavat liiki maksupettuse ja maksustamise vältimise ärahoidmiseks võetud meetmed — Mahaarvamisõiguse andmisest keeldumine ühendusesiseseid tarneid saanud maksukohustuslase puhul põhjendusega, et ei ole tõendatud varasemate tarnijate vaheliste tarnete toimumine, sõltumata sellest, et on olemas tõendid otsese tarnija poolt maksukohustuslasele tehtud tarne kohta.

Resolutsioon

Nõukogu 28. novembri 2006. aasta direktiivi 2006/112/EÜ, mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi, artikleid 2, 9, 14, 62, 63, 167, 168 ja 178 tuleb tõlgendada nii, et nendega on sellistel asjaoludel, nagu on kõne all põhikohtuasjas, vastuolus see, kui maksukohustuslasel ei lubata kaubatarnelt käibemaksu maha arvata seetõttu, et seda kaubatarnet ei peeta — võttes arvesse pettust või rikkumist, mis pandi toime enne või pärast selle tehingu tegemist — tegelikult toimunuks, ilma et objektiivsete tõendite alusel oleks tuvastatud, et see maksukohustuslane teadis või oleks pidanud teadma, et tehing, mille alusel mahaarvamisõigust taotletakse, on seotud tarneahelas enne või pärast asjaomast tehingut toime pandud käibemaksupettusega — asjaolu, mis tuleb välja selgitada eelotsusetaotluse esitanud kohtul.


(1)  ELT C 238, 13.8.2011.


26.1.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 26/10


Euroopa Kohtu (kuues koda) 22. novembri 2012. aasta otsus (Administrativen sad — Varna — Bulgaaria eelotsusetaotlus) — DIGITALNET OOD (C-320/11 ja C-383/11), Tsifrova kompania OOD (C-330/11), M SAT CABLE AD (C-382/11) versus Nachalnik na Mitnicheski punkt — Varna Zapad pri Mitnitsa Varna

(Liidetud kohtuasjad C-320/11, C-330/11, C-382/11 ja C-383/11) (1)

(Ühine tollitariifistik - Tariifne klassifitseerimine - Kombineeritud nomenklatuur - Seadmed televisioonisignaalide vastuvõtmiseks, mis sisaldavad modemit Interneti-ühenduseks ja millel on interaktiivse infovahetuse funktsioon)

2013/C 26/18

Kohtumenetluse keel: bulgaaria

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Administrativen sad — Varna

Põhikohtuasja pooled

Hagejad: DIGITALNET OOD (C-320/11 ja C-383/11), Tsifrova kompania OOD (C-330/11), M SAT CABLE AD (C-382/11)

Kostja: Nachalnik na Mitnicheski punkt — Varna Zapad pri Mitnitsa Varna

Ese

Eelotsusetaotlus — Administrativen sad — Varna — Nõukogu 23. juuli 1987. aasta määruse (EMÜ) nr 2658/87 tariifi- ja statistikanomenklatuuri ning ühise tollitariifistiku kohta (EÜT L 256, lk 1; ELT eriväljaanne 02/02, lk 382), muudetud komisjoni 19. septembri 2008. aasta määrusega (EÜ) nr 1031/2008, millega muudetakse tariifi- ja statistikanomenklatuuri ning ühist tollitariifistikku käsitleva nõukogu määruse (EMÜ) nr 2658/87 I lisa (ELT L 291, lk 1), tõlgendamine — Kombineeritud nomenklatuuri alamrubriik 8528 71 13 (mikroprotsessoripõhised seadmed, mis sisaldavad modemit Interneti-ühenduseks ja millel on interaktiivse infovahetuse funktsioon, võimelised vastu võtma televisioonisignaale (sidefunktsiooniga teleriboksid („set-top boxes”)) või 8521 90 00 (muud videosalvestus- või taasesitusseadmed, kas videotuuneriga või ilma) — Seade, mis on võimeline vastu võtma televisioonisignaale või mida saab kasutada modemina Interneti-ühenduseks ja millel on interaktiivse infovahetuse funktsioon — Mõistete „Internet”, „modem” ning „modulatsioon ja demodulatsioon” tähendus kombineeritud nomenklatuuri selgitavaid märkusi arvestades

Resolutsioon

1.

Nõukogu 23. juuli 1987. aasta määruse (EMÜ) nr 2658/87 tariifi- ja statistikanomenklatuuri ning ühise tollitariifistiku kohta I lisas sisalduvat kombineeritud nomenklatuuri (muudetud vastavalt komisjoni 20. septembri 2007. aasta määrusega (EÜ) nr 1214/2007, komisjoni 19. septembri 2008. aasta määrusega (EÜ) nr 1031/2008 ja komisjoni 30. septembri 2009. aasta määrusega (EÜ) nr 948/2009) tuleb tõlgendada nii, et kauba alamrubriiki 8528 71 13 klassifitseerimise kontekstis on „modem Interneti-ühenduseks” selline seade, mis sisseehitatud modemi abil loob ise, ilma ühegi muu seadmeta, Interneti-ühenduse ja on mõlemasuunalise interaktiivse infovahetuse funktsiooniga. Sellesse alamrubriiki klassifitseerimise seisukohalt on oluline üksnes Interneti-ühenduse funktsioon, mitte selleks kasutatavad tehnilised lahendused.

2.

Kombineeritud nomenklatuuri tuleb tõlgendada nii, et televisioonisignaalide vastuvõtmine ja modem Interneti-ühenduseks on võrdväärsed funktsioonid, mis peavad seadmel olema selleks, et selle saaks klassifitseerida alamrubriiki 8528 71 13. Ühe mainitud funktsiooni puudumise korral tuleb seadmed klassifitseerida alamrubriiki 8528 71 19.

3.

Nõukogu 12. oktoobri 1992. aasta määruse (EMÜ) nr 2913/92, millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik, artikli 78 lõiget 2 tuleb tõlgendada nii, et kauba vabastusjärgne kontrollimine ja selle tulemusel selle tariifse klassifikatsiooni muutmine võib toimuda kirjalike dokumentide põhjal, ilma et toll peaks seda kaupa füüsiliselt üle vaatama.


(1)  ELT C 252, 27.8.2011

ELT C 298, 8.10.2011


26.1.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 26/11


Euroopa Kohtu (teine koda) 6. detsembri 2012. aasta otsus (Korkein hallinto-oikeus (Soome) eelotsusetaotlus) — O., S. versus Maahanmuuttovirasto (C-356/11) ja Maahanmuuttovirasto versus L. (C-357/11).

(Liidetud kohtuasjad C-356/11 ja C-357/11) (1)

(Liidu kodakondsus - ELTL artikkel 20 - Direktiiv 2003/86/EÜ - Perekonnaga taasühinemise õigus - Väikelapseeas liidu kodanikud, kes elavad koos oma emadega, kes on kolmanda riigi kodanikud, selle liikmesriigi territooriumil, mille kodanikud need lapsed on - Emade, kellele on antud kõnealuste liidu kodanike ainuhooldusõigus, õigus alaliselt selles liikmesriigis elada - Uute perekondade loomine pärast kõnealuste emade uuesti abiellumist kolmandate riikide kodanikega ja neist abieludest laste sündimist, kes on samuti kolmandate riikide kodanikud - Taotlused perekonna taasühinemiseks liidu kodanike päritoluliikmesriigis - Uutele abikaasadele riigis elamise õiguse andmisest keeldumine piisava sissetuleku puudumise tõttu - Austus perekonnaelu vastu - Laste parimate huvidega arvestamine)

2013/C 26/19

Kohtumenetluse keel: soome

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Korkein hallinto-oikeus

Põhikohtuasja pooled

Hagejad: O., S. (C-356/11), Maahanmuuttovirasto (C-357/11)

Kostjad: Maahanmuuttovirasto (C-356/11), L. (C-357/11)

Ese

Eelotsusetaotlus — Korkein hallinto-oikeus — ELTL artikli 20 tõlgendamine — Õigus vabalt liikuda ja elada liikmesriikide territooriumil — Perekonna taasühinemise õigus — Kolmanda riigi kodaniku õigus elada liikmesriigis, kus ta elab alalise elamisloata, olukorras, kus elamisloa taotleja kolmanda riigi kodanikust abikaasa elab seaduslikult selles liikmesriigis ja tal on selle liikmesriigi kodanikust laps, ja kus elamisloa taotleja ei ole ei selle lapse vanem ega seaduslik hooldaja — Olukord, kus abikaasadel on kolmanda riigi kodanikust ühine laps, kes elab nendega ja abikaasa lapsega koos kõnealuses liikmesriigis.

Resolutsioon

ELTL artiklit 20 tuleb tõlgendada nii, et sellega ei ole vastuolus liikmesriigi keeldumine kolmanda riigi kodanikule perekonnaga taasühinemise õiguse alusel elamisloa andmisest, kui see kodanik soovib elada koos oma abikaasaga — kes on samuti kolmanda riigi kodanik, elab seaduslikult selles liikmesriigis ja on oma esimesest abielust sündinud liidu kodanikust lapse ema — ning koos lapsega, kes on sündinud nende endi kooselust, ja kes on samuti kolmanda riigi kodanik, tingimusel et selline keeldumine ei too asjaomase liidu kodaniku jaoks kaasa liidu kodaniku staatusest tulenevate põhiliste õiguste reaalse kasutamise võimalusest ilmajäämist; selle tingimuse kontrollimine on siseriikliku kohtu ülesanne.

Sellised perekonna taasühinemise õiguse alusel esitatud elamisloataotlused, mida käsitletakse põhikohtuasjas, kuuluvad nõukogu 22. septembri 2003. aasta direktiivi 2003/86/EÜ perekonna taasühinemise õiguse kohta kohaldamisalasse. Selle direktiivi artikli 7 lõike 1 punkti c tuleb tõlgendada nii, et kuigi liikmesriikidel on õigus nõuda tõendeid, et perekonna taasühinemist taotleval isikul on stabiilne, korrapärane ja piisav sissetulek, millega ta suudab iseennast ja oma pereliikmeid ülal pidada, peab seda õigust teostama silmas pidades Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklit 7 ning artikli 24 lõikeid 2 ja 3, mis kohustavad liikmesriike vaatama kõnealuseid perekonna taasühinemise taotlusi läbi asjaomaste laste huvidest lähtudes ja ka perekonnaelu soodustamise eest hoolitsedes ning vältides nii selle direktiivi eesmärgi kui ka kasulikku mõju kahjustamist. Eelotsusetaotluse esitanud kohtu ülesanne on kontrollida, kas põhikohtuasjas tehtud otsused keelduda elamisloa andmisest vastavad neile nõuetele.


(1)  ELT C 269, 10.9.2011.


26.1.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 26/12


Euroopa Kohtu (kaheksas koda) 22. novembri 2012. aasta otsus (Juzgado de lo Social de Barcelona (Hispaania) eelotsusetaotlus) — Isabel Elbal Moreno versus Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)

(Kohtuasi C-385/11) (1)

(ELTL artikkel 157 - Direktiiv 79/7/EMÜ - Direktiiv 97/81/EÜ - Osalist tööaega käsitlev raamkokkulepe - Direktiiv 2006/54/EÜ - Sissemaksetel põhinev vanaduspension - Mees- ja naistöötajate võrdne kohtlemine - Kaudne sooline diskrimineerimine)

2013/C 26/20

Kohtumenetluse keel: hispaania

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Juzgado de lo Social de Barcelona

Põhikohtuasja pooled

Hageja: Isabel Elbal Moreno

Kostjad: Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)

Ese

Eelotsusetaotlus — Juzgado de lo Social de Barcelona — Euroopa Tööandjate Föderatsiooni, Euroopa Riigiosalusega Ettevõtete Keskuse ja Euroopa Ametiühingute Konföderatsiooni poolt sõlmitud osalist tööaega käsitleva raamkokkuleppe, mis on lisatud nõukogu 15. detsembri 1997. aasta direktiivile 97/81/EÜ (EÜT 1998, L 14, lk 9; ELT eriväljaanne 05/03, lk 267), klausli 4 punkti 1, nõukogu 19. detsembri 1978. aasta direktiivi 79/7/EMÜ meeste ja naiste võrdse kohtlemise põhimõtte järkjärgulise rakendamise kohta sotsiaalkindlustuse valdkonnas (EÜT 1979 L 6, lk 24; ELT eriväljaanne 05/01, lk 215) artikli 4 ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. juuli 2006. aasta direktiivi 2006/54/EÜ meeste ja naiste võrdsete võimaluste ja võrdse kohtlemise põhimõtte rakendamise kohta tööhõive ja elukutse küsimustes (uuestisõnastamine) (ELT L 204, lk 23) artikli 4 tõlgendamine — Töötingimuse mõiste — Sissemaksetel põhinev vanaduspension, mis arvutatakse Hispaania seadusest tuleneva korra alusel ja mille sissemakseid teeb töötaja ise enda arvel — Osalise tööajaga töötajate diskrimineerimine.

Resolutsioon

Nõukogu 19. detsembri 1978. aasta direktiivi 79/7/EMÜ meeste ja naiste võrdse kohtlemise põhimõtte järkjärgulise rakendamise kohta sotsiaalkindlustuse valdkonnas artiklit 4 tuleb tõlgendada nii, et sellega on niisugustel asjaoludel nagu põhikohtuasjas vastuolus liikmesriigi regulatsioon, mis nõuab osalise tööajaga töötajatelt, kellest enamik on naised, täistööajaga töötajatega võrreldes proportsionaalselt pikemat sissemakseperioodi selleks, et saada sissemaksetel põhinevat vanaduspensioni, mille summat on vastavalt nende tööajale proportsionaalselt vähendatud.


(1)  ELT C 290, 1.10.2011.


26.1.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 26/12


Euroopa Kohtu (kolmas koda) 22. novembri 2012. aasta otsus (Audiencia Provincial de Barcelona — Hispaania eelotsusetaotlus) — Pedro Espada Sánchez, Alejandra Oviedo Gonzales, Lucía Espada Oviedo, Pedro Espada Oviedo versus Iberia Líneas Aéreas de España SA

(Kohtuasi C-410/11) (1)

(Õhutransport - Montréali konventsioon - Artikli 22 lõige 2 - Vedaja vastutus pagasi puhul - Pagasi hävimise, kaotsimineku, kahjustumise või hilinemisega seotud vastutuse piirmäärad - Mitme reisija ühine pagas - Registreerimine neist ainult ühe poolt)

2013/C 26/21

Kohtumenetluse keel: hispaania

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Audiencia Provincial de Barcelona

Põhikohtuasja pooled

Hageja: Pedro Espada Sánchez, Alejandra Oviedo Gonzales, Lucía Espada Oviedo, Pedro Espada Oviedo

Kostja: Iberia Líneas Aéreas de España SA

Ese

Eelotsusetaotlus — Audiencia Provincial de Barcelona — Rahvusvahelise õhuveo nõuete ühtlustamise konventsiooni (Montréali konventsioon) artikli 3 lõike 3 ja artikli 22 lõike 2 (nõukogu otsus 2001/539/EÜ; EÜT L 194, lk 38; ELT eriväljaanne 07/05, lk 491) tõlgendamine — Lennuettevõtjate vastutus reisijate ja nende pagasi vedamisel — Vastutuse piirmäärad pagasi hävimise, kaotsimineku, kahjustumise või hilinemise korral

Resolutsioon

Rahvusvahelise õhuveo nõuete ühtlustamise konventsiooni, mis sõlmiti Montréalis 28. mail 1999, kirjutati Euroopa Ühenduse poolt alla 9. detsembril 1999 ja kiideti tema nimel heaks nõukogu 5. aprilli 2001. aasta otsusega 2001/539/EÜ, artikli 22 lõiget 2 koostoimes selle konventsiooni artikli 3 lõikega 3 tuleb tõlgendada nii, et õigus hüvitisele ja pagasi kaotsimineku eest vedajal lasuva vastutuse piirmäär on kohaldatavad ka reisija suhtes, kes nõuab seda hüvitist sellise pagasi kaotsimineku eest, mis on registreeritud teise reisija nimel, kui kaotsiläinud pagas sisaldas tõepoolest esimese reisija asju.


(1)  ELT C 290, 1.10.2011.


26.1.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 26/13


Euroopa Kohtu (kolmas koda) 29. novembri 2012. aasta otsus — Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik versus Euroopa Komisjon

(Kohtuasi C-416/11 P) (1)

(Apellatsioonkaebus - Direktiiv 92/43/EMÜ - Looduslike elupaikade kaitse - Vahemere biogeograafilises piirkonnas asuvate ühenduse tähtsusega alade loetelu - Hispaania Kuningriigi poolt esitatud ala loetellu lisamine - Ala, mis hõlmab Briti Gibraltari territoriaalvett ning avamerd - Tühistamishagi - Üksnes kinnitav akt)

2013/C 26/22

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Apellant: Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik (esindajad: S. Ossowski, keda abistavad D. Wyatt, QC, barristerV. Wakefield)

Teine menetlusosaline: Euroopa Komisjon (esindajad: D. Recchia ja K. Mifsud-Bonnici)

Komisjoni toetuseks menetlusse astuja: Hispaania Kuningriik (esindajad: N. Díaz Abad ja A. Rubio González)

Ese

Apellatsioonkaebus, mis on esitatud Üldkohtu (seitsmes koda) 24. mai 2011. aasta otsuse peale kohtuasjas T-115/01: Suurbritannia ja Põhja Iiri Ühendkuningriik vs. komisjon, millega Üldkohus tunnistad vastuvõetamatuks hagiavalduse, millega paluti tühistada osaliselt komisjoni 22. detsembri 2009. aasta otsus 2010/45/EL, millega võetakse vastavalt nõukogu direktiivile 92/43/EMÜ vastu Vahemere biogeograafilises piirkonnas asuvate ühenduse tähtsusega alade kolmas ajakohastatud loetelu (teatavaks tehtud numbri K(2009) 10406 all), osas, millega see säilitab Hispaania ettepanekul loetellu tehtud kande ala „Estrecho Oriental” (ES6120032) kohta, mis hõlmab Gibraltari briti territoriaalvett ja avamerd.

Resolutsioon

1.

Jätta apellatsioonkaebus rahuldamata.

2.

Mõista kohtukulud välja Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigilt.

3.

Jätta Hispaania Kuningriigi kohtukulud tema enda kanda.


(1)  ELT C 298, 8.10.2011.


26.1.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 26/13


Euroopa Kohtu (esimene koda) 6. detsembri 2012. aasta otsus (eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunale di Rovigo — Itaalia) — Kriminaalasi Md Sagori süüdistuses

(Kohtuasi C-430/11) (1)

(Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev ala - Direktiiv 2008/115/EÜ - Ühised nõuded ja kord liikmesriikides ebaseaduslikult viibivate kolmandate riikide kodanike tagasisaatmisel - Siseriiklikud õigusnormid, mis näevad ette rahalise karistuse, mille võib asendada riigist väljasaatmisega või kodus kinnipidamisega)

2013/C 26/23

Kohtumenetluse keel: itaalia

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Tribunale di Rovigo

Põhikohtuasja kriminaalmenetluse pool

Md Sagor

Ese

Eelotsusetaotlus — Tribunale di Rovigo — Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2008. aasta direktiivi 2008/115/EÜ ühiste nõuete ja korra kohta liikmesriikides ebaseaduslikult viibivate kolmandate riikide kodanike tagasisaatmisel (ELT L 348, lk 98) artiklite 2, 4, 6, 7, 8, 15 ja 16 ning ELL artikli 4 lõike 3 tõlgendamine — Siseriiklikud õigusnormid, mis näevad ette rahatrahvi 5 000 kuni 10 000 eurot välismaalasele, kes siseneb riigi territooriumile või viibib riigi territooriumil ebaseaduslikult — Ebaseadusliku riigis viibimise eest kriminaalkaristuse määramise lubatavus — Rahatrahvi asendamise lubatavus viivitamatu riigist väljasaatmisega vähemalt viieks aastaks või vabaduskaotusliku karistusega (permanenza domiciliare) — Liikmesriikide kohustused direktiivi ülevõtmise tähtaja jooksul

Resolutsioon

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2008. aasta direktiivi 2008/115/EÜ ühiste nõuete ja korra kohta liikmesriikides ebaseaduslikult viibivate kolmandate riikide kodanike tagasisaatmisel tuleb tõlgendada nii, et

sellega ei ole vastuolus sellised liikmesriigi õigusnormid nagu põhikohtuasjas, mis võimaldavad karistada kolmanda riigi kodanikku riigis ebaseadusliku viibimise eest rahalise karistusega, mida võib asendada riigist väljasaatmisega, ja

sellega on vastuolus liikmesriigi õigusnormid, mis võimaldavad karistada kolmanda riigi kodanikku riigis ebaseadusliku viibimise eest kodus kinnipidamisega, ilma et tagatud oleks selle karistuse täideviimise lõpetamine niipea, kui võimalikuks osutub puudutatud isiku füüsiline transport sellest liikmesriigist välja.


(1)  ELT C 25, 28.1.2012.


26.1.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 26/14


Euroopa Kohtu (neljas koda) 6. detsembri 2012. aasta otsus — Euroopa Komisjon versus Verhuizingen Coppens NV

(Kohtuasi C-441/11 P) (1)

(Apellatsioonkaebus - Konkurents - Kartellikokkulepped - EÜ artikkel 81 ja EMP lepingu artikkel 53 - Belgia rahvusvaheliste kolimisteenuste turg - Kolmel üksikkokkuleppel põhinev kartell - Üks ja vältav rikkumine - Tõendite puudumine selle kohta, et ühes üksikkokkuleppes osalenu oli teadlik teistest üksikkokkulepetest - Komisjoni otsuse osaline või täielik tühistamine - ELTL artiklid 263 ja 264)

2013/C 26/24

Kohtumenetluse keel: hollandi

Pooled

Apellant: Euroopa Komisjon (esindajad: A. Bouquet, S. Noë ja F. Ronkes Agerbeek)

Teine menetlusosaline: Verhuizingen Coppens NV (esindajad: advocaat J. Stuyck ja advocaat I. Buelens)

Ese

Apellatsioonkaebus, mis on esitatud Üldkohtu (kaheksas koda) 16. juuni 2011. aasta otsuse peale kohtuasjas T-210/08: Verhuizingen Coppens vs. komisjon, millega Üldkohus tühistas komisjoni 11. märtsi 2008. aasta otsuse K(2008) 926 (lõplik) [EÜ] artiklis 81 ja EMP lepingu artiklis 53 sätestatud menetluse kohta (juhtum COMP/38.543 — Rahvusvahelised kolimisteenused) artikli 1 punkti i ja artikli 2 punkti k.

Resolutsioon

1.

Tühistada Euroopa Liidu Üldkohtu 16. juuni 2011. aasta otsus kohtuasjas T-210/08: Verhuizingen Coppens vs. komisjon.

2.

Tühistada komisjoni 11. märtsi 2008. aasta otsuse K(2008) 926 lõplik [EÜ artiklis 81] ja EMP lepingu artiklis 53 sätestatud menetluse kohta (juhtum COMP/38.543 — Rahvusvahelised kolimisteenused) artikli 1 punkt i osas, milles Euroopa Komisjon peab selles sättes Verhuizingen Coppens NV-d lisaks fiktiivsete pakkumiste süsteemi käsitlevas kokkuleppes osalemise tuvastamisele 13. oktoobrist 1992 kuni 29. juulini 2003 vastutavaks kokkuleppe eest tagasilükatud pakkumiste pealt või pakkumiste tegemata jätmise pealt rahalise hüvitamise süsteemi kohta, niinimetatud „komisjonitasud”, ning paneb talle vastutuse ühe ja vältava rikkumise eest.

3.

Määrata Verhuizingen Coppens NV-le nimetatud otsuse K(2008) 926 lõplik artikli 2 punktis k määratud trahvi suuruseks 35 000 eurot.

4.

Mõista kaks kolmandikku Coppensi kohtukuludest nii esimese kohtuastme menetluses kui ka apellatsioonimenetluses välja Euroopa Komisjonilt, kes ühtlasi kannab enda kohtukulud nendes mõlemas kohtuastmes.

5.

Coppens kannab ühe kolmandiku enda kohtukuludest esimese kohtuastme menetluses ja apellatsioonimenetluses.


(1)  ELT C 331, 12.11.2011.


26.1.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 26/14


Euroopa Kohtu (viies koda) 6. detsembri 2012. aasta otsus (Bundesfinanzhof — Saksamaa eelotsusetaotlus) — Société d’Exportation de Produits Agricoles SA (SEPA) versus Hauptzollamt Hamburg-Jonas

(Kohtuasi C-562/11) (1)

(Põllumajandus - Määrus (EMÜ) nr 3665/87 - Artikkel 11 - Eksporditoetused - Toetusetaotlus eksporditud kauba kohta, mille eest ei ole õigust toetust saada - Halduskaristus)

2013/C 26/25

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Bundesfinanzhof

Põhikohtuasja pooled

Hageja: Société d’Exportation de Produits Agricoles SA (SEPA)

Kostja: Hauptzollamt Hamburg-Jonas

Ese

Eelotsusetaotlus — Bundesfinanzhof — Komisjoni 27. novembri 1987. aasta määruse (EMÜ) nr 3665/87, millega sätestatakse põllumajandustoodete eksporditoetuste süsteemi kohaldamise üksikasjalikud ühiseeskirjad (EÜT L 351, lk 1), mida on muudetud komisjoni 18. märtsi 1997. aasta määrusega (EÜ) nr 495/97 (EÜT L 77, lk 12), ning eeskätt selle artikli 11 lõike 1 tõlgendamine — Eksporditoetuse taotlus olukorras, kus toetust ei ole ette nähtud — Sanktsioonide kohaldamise võimalus taotluse esitaja suhtes

Resolutsioon

Komisjoni 27. novembri 1987. aasta määruse (EMÜ) nr 3665/87, milles sätestatakse põllumajandustoodete eksporditoetuste süsteemi kohaldamise üksikasjalikud ühiseeskirjad (muudetud komisjoni 2. detsembri 1994. aasta määrusega (EÜ) nr 2945/94 ja komisjoni 18. märtsi 1997. aasta määrusega (EÜ) nr 495/97), artikli 11 lõiget 1 tuleb tõlgendada nii, et kui lõike 1 kolmandas lõigus ette nähtud eranditest ei tulene teisiti, kohaldatakse lõike 1 esimese lõigu punktis a sätestatud vähendamist muu hulgas juhul, kui selgub, et kaup, mille kohta ekspordiks toetust taotleti, ei olnud veatu ja standardse turustuskvaliteediga, kuigi eksportija oli heauskne ja kirjeldas asjaomase kauba olemust ja päritolu nõuetekohaselt.


(1)  ELT C 39, 11.2.2012.


26.1.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 26/15


Euroopa Kohtu (kolmas koda) 22. novembri 2012. aasta otsus (Bundesgerichtshof (Saksamaa) eelotsusetaotlus) — Josef Probst versus mr.nexnet GmbH

(Kohtuasi C-119/12) (1)

(Elektrooniline side - Direktiiv 2002/58/EÜ - Artikli 6 lõiked 2 ja 5 - Isikuandmete töötlemine - Arvete koostamiseks ja nende tasumiseks vajalikud elektroonilise side liiklusandmed - Võlgnevuste sissenõudmine kolmandast isikust äriühingu poolt - Üldkasutatavate sidevõrkude pakkuja ja üldkasutatavate elektrooniliste sideteenuste osutaja loal tegutsevad isikud)

2013/C 26/26

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Bundesgerichtshof

Põhikohtuasja pooled

Hageja: Josef Probst

Kostja: mr.nexnet GmbH

Ese

Eelotsusetaotlus — Bundesgerichtshof — Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. juuli 2002. aasta direktiivi 2002/58/EÜ, milles käsitletakse isikuandmete töötlemist ja eraelu puutumatuse kaitset elektroonilise side sektoris (eraelu puutumatust ja elektroonilist sidet käsitlev direktiiv) (EÜT L 201, lk 37; ELT eriväljaanne 13/29, lk 514) artikli 6 lõigete 2 ja 5 tõlgendamine — Selliste liiklusandmete edastamine, mis puudutavad kliente ja kasutajaid ning mida töötlevad ja salvestavad üldkasutatavate sidevõrkude pakkujad — Siseriiklikud õigusnormid, mille kohaselt on selline edastamine lubatud sideteenuse osutamise eest saadava tasu nõude omandajale, kui lepingus on tingimused edastatavate andmete konfidentsiaalsuse kohta ja teine lepingupool on õigustatud kontrollima nende andmete kaitsest kinnipidamist

Resolutsioon

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. juuli 2002. aasta direktiivi 2002/58/EÜ, milles käsitletakse isikuandmete töötlemist ja eraelu puutumatuse kaitset elektroonilise side sektoris (eraelu puutumatust ja elektroonilist sidet käsitlev direktiiv), artikli 6 lõikeid 2 ja 5 tuleb tõlgendada nii, et need lubavad üldkasutatavate sidevõrkude pakkujal ja üldkasutatavate elektrooniliste sideteenuste osutajal edastada oma nõuete sissenõudmiseks elektroonilise side liiklusandmeid elektroonilise sideteenuse osutamise eest saadava tasu nõuete omandajale ja et asjaomane nõuete omandaja võib neid andmeid töödelda järgmistel tingimustel: esiteks peab tal olema kõnealuste andmete töötlemiseks sideteenuse osutaja luba ja teiseks võib asjaomane nõuete omandaja töödelda kõnealuseid liiklusandmeid ainult loovutatud nõuete sissenõudmiseks vajalikul määral.

Olenemata sellest, kuidas nõuete loovutamise lepingut kvalifitseeritakse, eeldatakse, et nõuete omandaja tegutseb sideteenuste osutaja loal direktiivi 2002/58 artikli 6 lõike 5 tähenduses, kui ta töötleb elektroonilise side liiklusandmeid ainult vastavalt selle sideteenuse osutaja juhtnööridele ja tema järelevalve all. Eelkõige peab nendevaheline leping sisaldama klausleid, mis tagavad, et nõuete omandaja töötleb elektroonilise side liiklusandmeid õiguspäraselt ja mis võimaldavad sideteenuste osutajal igal hetkel kontrollida, et nõuete omandaja neid klausleid täidab.


(1)  ELT C 174, 16.6.2012.


26.1.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 26/15


Euroopa Kohtu (täiskogu) 27. novembri 2012. aasta otsus (Supreme Court — Iirimaa eelotsusetaotlus) — Thomas Pringle versus Iirmaa valitsus, Iiirimaa ja Attorney General

(Kohtuasi C-370/12) (1)

(Stabiilsusmehhanism liikmesriikide jaoks, mille rahaühik on euro - Otsus 2011/199/EL - ELTL artikli 136 muutmine - Kehtivus - ELL artikli 48 lõige 6 - Lihtsustatud läbivaatamismenetlus - ESML - Majandus- ja rahanduspoliitika - Liikmesriikide pädevus)

2013/C 26/27

Kohtumenetluse keel: inglise

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Supreme Court

Põhikohtuasja pooled

Hageja: Thomas Pringle

Kostjad: Iirimaa valitsus, Iirimaa ja Attorney General

Ese

Eelotsusetaotlus — Supreme Court –Euroopa Ülemkogu 25. märtsi 2011. aasta otsuse 2011/199/EL, millega muudetakse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 136 seoses stabiilsusmehhanismiga liikmesriikide jaoks, mille rahaühik on euro (ELT L 91, lk 1) kehtivus — Liidu pädevus — Euroalasse kuuluva liikmesriigi õigus sõlmida selline rahvusvaheline leping nagu Euroopa stabiilsusmehhanismi asutamisleping.

Resolutsioon

1.

Esimese küsimuse analüüsil ei ilmnenud ühtegi asjaolu, mis võiks mõjutada Euroopa Ülemkogu 25. märtsi 2011. aasta otsuse 2011/199/EL, millega muudetakse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 136 seoses stabiilsusmehhanismiga liikmesriikide jaoks, mille rahaühik on euro, kehtivust

2.

ELL artikli 4 lõikega 3, ELL artikliga 13, ELTL artikli 2 lõikega 3, ELTL artikli 3 lõike 1 punktiga c ja lõikega 2 ning ELTL artiklitega 119–123 ja ELTL artiklitega 125–127 ning tõhusa kohtuliku kaitse üldpõhimõttega ei ole vastuolus see, kui liikmesriigid, mille rahaühik on euro, sõlmivad niisuguse lepingu nagu Belgia Kuningriigi, Saksamaa Liitvabariigi, Eesti Vabariigi, Iirimaa, Kreeka Vabariigi, Hispaania Kuningriigi, Prantsuse Vabariigi, Itaalia Vabariigi, Küprose Vabariigi, Luksemburgi Suurhertsogiriigi, Malta, Madalmaade Kuningriigi, Austria Vabariigi, Portugali Vabariigi, Sloveenia Vabariigi, Slovaki Vabariigi ja Soome Vabariigi vahel Brüsselis 2. veebruaril 2012 sõlmitud Euroopa stabiilsusmehhanismi asutamisleping, ega see, kui need liikmesriigid nimetatud lepingu ratifitseerivad.

3.

Liikmesriikide õigus ESML sõlmida ja ratifitseerida ei sõltu sellest, kas otsus 2011/199 on jõustunud.


(1)  ELT C 303, 6.10.2012.


26.1.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 26/16


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Raad van State (Madalmaad) 3. oktoobril 2012 — W. P. Willems versus Burgemeester van Nuth

(Kohtuasi C-446/12)

2013/C 26/28

Kohtumenetluse keel: hollandi

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Raad van State

Põhikohtuasja pooled

Apellatsioonkaebuse esitaja: W. P. Willems

Vastustaja apellatsioonimenetluses: Burgemeester van Nuth

Eelotsuse küsimused

1.

Kas nõukogu 13. detsembri 2004. aasta määruse (EÜ) nr 2252/2004 liikmesriikide poolt väljastatud passide ja reisidokumentide turvaelementide ja biomeetria standardite kohta (ELT L 385, lk 1), mida on muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 28. mai 2009. aasta määrusega (EÜ) nr 444/2009, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 2252/2004 liikmesriikide väljastatud passide ja reisidokumentide turvaelementide ja biomeetria standardite kohta (ELT L 142, lk 1), artikli 1 lõige 2 on kehtiv, võttes arvesse Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikleid 7 ja 8 ning inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni artiklit 8?

2.

Kas juhul, kui esimesele küsimusele vastatakse nii, et nõukogu 13. detsembri 2004. aasta määruse (EÜ) nr 2252/2004 liikmesriikide poolt väljastatud passide ja reisidokumentide turvaelementide ja biomeetria standardite kohta (ELT L 385, lk 1), mida on muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 28. mai 2009. aasta määrusega (EÜ) nr 444/2009, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 2252/2004 liikmesriikide väljastatud passide ja reisidokumentide turvaelementide ja biomeetria standardite kohta (ELT L 142, lk 1), artikli 1 lõige 2 on kehtiv, tuleb määruse artikli 4 lõiget 3, võttes arvesse Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikleid 7 ja 8, inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni artikli 8 lõiget 2 ja direktiivi 95/46 (1) artikli 7 punkti f koosmõjus sama direktiivi artikli 6 lõike 1 punktiga b tõlgendada nii, et kõnealuse määruse rakendamiseks peavad liikmesriigid seadusega tagama, et nimetatud määruse kohaselt kogutud ja salvestatud biomeetrilisi andmeid ei koguta, töödelda ega kasutata muul otstarbel kui dokumendi väljaandmiseks?


(1)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. oktoobri 1995. aasta direktiiv 95/46/EÜ üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta (EÜT L 281, lk 31; ELT eriväljaanne 13/015, lk 355).


26.1.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 26/16


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Raad van State (Madalmaad) 5. oktoobril 2012 — H. J. Kooistra versus Burgemeester van Skarsterlân

(Kohtuasi C-447/12)

2013/C 26/29

Kohtumenetluse keel: hollandi

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Raad van State

Põhikohtuasja pooled

Apellatsioonkaebuse esitaja: H. J. Kooistra

Vastustaja apellatsioonimenetluses: Burgemeester van Skarsterlân

Eelotsuse küsimused

1.

Kas nõukogu 13. detsembri 2004. aasta määruse (EÜ) nr 2252/2004 liikmesriikide poolt väljastatud passide ja reisidokumentide turvaelementide ja biomeetria standardite kohta (ELT L 385, lk 1), mida on muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 28. mai 2009. aasta määrusega (EÜ) nr 444/2009, artikli 1 lõiget 3 tuleb mõista nii, et seda ei kohaldata liikmesriikide poolt oma kodanikele väljastatavatele isikutunnistustele nagu Madalmaade isikutunnistus, sõltumata nende kehtivusajast ja sõltumata võimalusest kasutada neid reisidokumentidena?

2.

Kas juhul, kui esimesele küsimusele vastatakse nii, et nõukogu 13. detsembri 2004. aasta määrust (EÜ) nr 2252/2004 liikmesriikide poolt väljastatud passide ja reisidokumentide turvaelementide ja biomeetria standardite kohta (ELT L 385, lk 1), mida on muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 28. mai 2009. aasta määrusega (EÜ) nr 444/2009, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 2252/2004 (ELT L 142, lk 1), kohaldatakse sellistele isikutunnistustele nagu Madalmaade isikutunnistus, kuna neid on võimalik kasutada reisidokumendina, siis kas selle määruse artikli 1 lõige 2 on kehtiv, võttes arvesse Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikleid 7 ja 8 ning inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni artiklit 8?

3.

Kas juhul, kui teisele küsimusele vastatakse nii, et nõukogu 13. detsembri 2004. aasta määruse (EÜ) nr 2252/2004 liikmesriikide poolt väljastatud passide ja reisidokumentide turvaelementide ja biomeetria standardite kohta (ELT L 385, lk 1), mida on muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 28. mai 2009. aasta määrusega (EÜ) nr 444/2009, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 2252/2004 (ELT L 142, lk 1), artikli 1 lõige 2 on kehtiv, tuleb määruse artikli 4 lõiget 3, võttes arvesse Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikleid 7 ja 8, inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni artikli 8 lõiget 2 ja direktiivi 95/46 (1) artikli 7 punkti f koosmõjus sama direktiivi artikli 6 lõike 1 punktiga b tõlgendada nii, et kõnealuse määruse rakendamiseks peavad liikmesriigid seadusega tagama, et nimetatud määruse kohaselt kogutud ja salvestatud biomeetrilisi andmeid ei koguta, töödelda ega kasutata muul otstarbel kui dokumendi väljaandmiseks?


(1)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. oktoobri 1995. aasta direktiiv 95/46/EÜ üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta (EÜT L 281, lk 31; ELT eriväljaanne 13/015, lk 355).


26.1.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 26/17


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Raad van State (Madalmaad) 8. oktoobril 2012 — M. Roest versus Burgemeester van Amsterdam

(Kohtuasi C-448/12)

2013/C 26/30

Kohtumenetluse keel: hollandi

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Raad van State

Põhikohtuasja pooled

Apellatsioonkaebuse esitaja: M. Roest

Vastustaja apellatsioonimenetluses: Burgemeester van Amsterdam

Eelotsuse küsimused

1.

Kas nõukogu 13. detsembri 2004. aasta määruse (EÜ) nr 2252/2004 liikmesriikide poolt väljastatud passide ja reisidokumentide turvaelementide ja biomeetria standardite kohta (ELT L 385, lk 1), mida on muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 28. mai 2009. aasta määrusega (EÜ) nr 444/2009, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 2252/2004 liikmesriikide väljastatud passide ja reisidokumentide turvaelementide ja biomeetria standardite kohta (ELT L 142, lk 1), artikli 1 lõige 2 on kehtiv, võttes arvesse Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikleid 7 ja 8 ning inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni artiklit 8?

2.

Kas juhul, kui esimesele küsimusele vastatakse nii, et nõukogu 13. detsembri 2004. aasta määruse (EÜ) nr 2252/2004 liikmesriikide poolt väljastatud passide ja reisidokumentide turvaelementide ja biomeetria standardite kohta (ELT L 385, lk 1), mida on muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 28. mai 2009. aasta määrusega (EÜ) nr 444/2009, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 2252/2004 liikmesriikide väljastatud passide ja reisidokumentide turvaelementide ja biomeetria standardite kohta (ELT L 142, lk 1), artikli 1 lõige 2 on kehtiv, tuleb määruse artikli 4 lõiget 3, võttes arvesse Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikleid 7 ja 8, inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni artikli 8 lõiget 2 ja direktiivi 95/46 (1) artikli 7 punkti f koosmõjus sama direktiivi artikli 6 lõike 1 punktiga b tõlgendada nii, et kõnealuse määruse rakendamiseks peavad liikmesriigid seadusega tagama, et nimetatud määruse kohaselt kogutud ja salvestatud biomeetrilisi andmeid ei koguta, töödelda ega kasutata muul otstarbel kui dokumendi väljaandmiseks?


(1)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. oktoobri 1995. aasta direktiiv 95/46/EÜ üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta (EÜT L 281, lk 31; ELT eriväljaanne 13/015, lk 355).


26.1.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 26/18


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Raad van State (Madalmaad) 8. oktoobril 2012 — L. J. A. van Luijk versus Burgemeester van Den Haag

(Kohtuasi C-449/12)

2013/C 26/31

Kohtumenetluse keel: hollandi

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Raad van State

Põhikohtuasja pooled

Apellatsioonkaebuse esitaja: L. J. A. van Luijk

Vastustaja apellatsioonimenetluses: Burgemeester van Den Haag

Eelotsuse küsimused

1.

Kas nõukogu 13. detsembri 2004. aasta määruse (EÜ) nr 2252/2004 liikmesriikide poolt väljastatud passide ja reisidokumentide turvaelementide ja biomeetria standardite kohta (ELT L 385, lk 1), mida on muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 28. mai 2009. aasta määrusega (EÜ) nr 444/2009, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 2252/2004 liikmesriikide väljastatud passide ja reisidokumentide turvaelementide ja biomeetria standardite kohta (ELT L 142, lk 1), artikli 1 lõige 2 on kehtiv, võttes arvesse Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikleid 7 ja 8 ning inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni artiklit 8?

2.

Kas juhul, kui esimesele küsimusele vastatakse nii, et nõukogu 13. detsembri 2004. aasta määruse (EÜ) nr 2252/2004 liikmesriikide poolt väljastatud passide ja reisidokumentide turvaelementide ja biomeetria standardite kohta (ELT L 385, lk 1), mida on muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 28. mai 2009. aasta määrusega (EÜ) nr 444/2009, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 2252/2004 liikmesriikide väljastatud passide ja reisidokumentide turvaelementide ja biomeetria standardite kohta (ELT L 142, lk 1), artikli 1 lõige 2 on kehtiv, tuleb määruse artikli 4 lõiget 3, võttes arvesse Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikleid 7 ja 8, inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni artikli 8 lõiget 2 ja direktiivi 95/46 (1) artikli 7 punkti f koosmõjus sama direktiivi artikli 6 lõike 1 punktiga b tõlgendada nii, et kõnealuse määruse rakendamiseks peavad liikmesriigid seadusega tagama, et nimetatud määruse kohaselt kogutud ja salvestatud biomeetrilisi andmeid ei koguta, töödelda ega kasutata muul otstarbel kui dokumendi väljaandmiseks?


(1)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. oktoobri 1995. aasta direktiiv 95/46/EÜ üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta (EÜT L 281, lk 31, ELT eriväljaanne 13/015, lk 355).


26.1.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 26/18


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Landgerichts Krefeld (Saksamaa) 9. oktoobril 2012. aastal — NIPPONKOA Insurance Co (Europe) Ltd versus Inter-Zuid Transport BV

(Kohtuasi C-452/12)

2013/C 26/32

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Landgericht Krefeld.

Põhikohtuasja pooled

Hageja: NIPPONKOA Insurance Co (Europe) Ltd.

Kostja: Inter-Zuid Transport BV.

Eelotsuse küsimused

1.

Kas nõukogu 22. detsembri 2000. aasta määruse (EÜ) nr 44/2001 (1) kohtualluvuse ja kohtuotsuste täitmise kohta tsiviil- ja kaubandusasjades artikliga 71 on vastuolus konventsiooni tõlgendamine üksnes autonoomselt, või kas selliste konventsioonide kohaldamisel tuleb võtta arvesse ka määruse eesmärke ja põhimõtteid?

2.

Kas nõukogu 22. detsembri 2000. aasta määruse (EÜ) nr 44/2001 kohtualluvuse ja kohtuotsuste täitmise kohta tsiviil- ja kaubandusasjades artikliga 71 on vastuolus konventsiooni selline tõlgendamine, mille kohaselt ei takista ühes liikmesriigis lahendatud tuvastushagi hiljem teises liikmesriigis sooritushagi esitamist, kuna asjaomane konventsioon võimaldab ka sellist tõlgendust, mis on kooskõlas määruse nr 44/2001 artikliga 27?


(1)  EÜT 2001, L 12, lk 1; ELT eriväljaanne 19/04, lk 42.


26.1.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 26/19


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Raad van State (Madalmaad) 10. oktoobril 2012 — Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel ja O, teine menetluspool: B

(Kohtuasi C-456/12)

2013/C 26/33

Kohtumenetluse keel: hollandi

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Raad van State

Põhikohtuasja pooled

Kaebuse esitajad: Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel ja O

Teine menetluspool: B

Eelotsuse küsimused

1.

Kas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta direktiivi 2004/38/EÜ (1), mis käsitleb Euroopa Liidu kodanike ja nende pereliikmete õigust liikuda ja elada vabalt liikmesriikide territooriumil ning millega muudetakse määrust (EMÜ) nr 1612/68 ja tunnistatakse kehtetuks direktiivid 64/221/EMÜ, 68/360/EMÜ, 72/194/EMÜ, 73/148/EMÜ, 75/34/EMÜ, 75/35/EMÜ, 90/364/EMÜ, 90/365/EMÜ ja 93/96/EMÜ, tuleb seoses liidu kodaniku kolmanda riigi kodanikest pereliikmete õigusega vabalt liikuda kohaldada analoogia alusel samamoodi nagu Euroopa Kohtu otsustes Singh (2) (C-370/90) ja Eind (3) (C-291/05), kui liidu kodanik, kes on Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 21 lõike 1 raames ja teenustesaajana sama lepingu artikli 56 tähenduses elanud mõnes muus liikmesriigis, pöördub tagasi liikmesriiki, mille kodanik ta on?

2.

Kui vastus on jaatav, siis kas liidu kodanik peab olema elanud muus liikmesriigis teatava minimaalse aja, et pärast liidu kodaniku tagasipöördumist liikmesriiki, mille kodanik ta on, oleks tema kolmanda riigi kodanikust pereliikmel õigus selles liikmesriigis elada?

3.

Kui vastus on jaatav, siis kas seda tingimust on võimalik täita ka juhul, kui riigis ei elatud katkematult, vaid seal viibiti teatava sagedusega, näiteks igal nädalavahetusel, või käidi korrapäraselt külas?

[…]

4.

Kas juhul, kui ajavahemik, mis jääb selle aja vahele, mil liidu kodanik pöördus tagasi liikmesriiki, mille kodanik ta on, ja selle aja vahele, mil tema kolmanda riigi kodanikust pereliige temaga selles liikmesriigis ühines, on märkimisväärselt pikk, ei saa kolmanda riigi kodanikust pereliige konkreetse kohtuasja asjaoludel enam tugineda liidu õigusest tulenevale õigusele liikmesriigis elada?


(1)  ELT L 158, lk 77; ELT eriväljaanne 05/05, lk 46.

(2)  7. juuli 1992. aasta otsus (EKL 1992, lk I–4265).

(3)  11. detsembri 2007. aasta otsus (EKL 2007, lk I–10719).


26.1.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 26/19


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Raad van State (Madalmaad) 10. oktoobril 2012 — S ja Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel, teine menetluspool: G

(Kohtuasi C-457/12)

2013/C 26/34

Kohtumenetluse keel: hollandi

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Raad van State

Põhikohtuasja pooled

Kaebuse esitajad: S ja Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel

Vastustaja: G

Eelotsuse küsimused

1.

[…]

Kas kolmanda riigi kodanikul, kes on sellise liidu kodaniku pereliige, kes elab selles liikmesriigis, mille kodanik ta on, kuid töötab teises liikmesriigis selles teises liikmesriigis asuva tööandja juures, on põhikohtuasja asjaoludel liidu õigusest tulenev õigus riigis elada?

2.

[…]

Kas kolmanda riigi kodanikul, kes on sellise liidu kodaniku pereliige, kes elab selles liikmesriigis, mille kodanik ta on, kuid kes selles liikmesriigis asuva tööandja heaks töötades sõidab regulaarselt teise liikmesriiki, on põhikohtuasja asjaoludel liidu õigusest tulenev õigus riigis elada?


26.1.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 26/19


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Handelsgericht Wien (Austria) 22. oktoobril 2012. aastal — Krejci Lager & Umschlagbetriebs GmbH versus Olbrich Transport und Logistik GmbH

(Kohtuasi C-469/12)

2013/C 26/35

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Handelsgericht Wien

Põhikohtuasja pooled

Hageja ja määruskaebuse esitaja: Krejci Lager & Umschlagbetriebs GmbH

Kostja ja vastustaja määruskaebuse menetluses: Olbrich Transport und Logistik GmbH

Eelotsuse küsimus

Kas kauba ladustamise leping on „teenuste osutamise” leping nõukogu 22. detsembri 2000. aasta määruse (EÜ) nr 44/2001, kohtualluvuse ja kohtuotsuste täitmise kohta tsiviil- ja kaubandusasjades (1), artikli 5 lõike 1 punkt b tähenduses?


(1)  EÜT 2001, L 12, lk 1 ELT eriväljaanne 19/04, lk 42.


26.1.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 26/20


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud la Cour constitutionnelle (Belgia) 22. oktoobril 2012. aastal — Institut professionnel des agents immobiliers (IPI) versus Geoffrey Englebert, Immo 9 SPRL, Grégory Francotte

(Kohtuasi C-473/12)

2013/C 26/36

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Cour constitutionnelle

Põhikohtuasja pooled

Hageja: Institut professionnel des agents immobiliers (IPI)

Kostjad: Geoffrey Englebert, Immo 9 SPRL, Grégory Francotte

Eelotsuse küsimused

1.

Kas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. oktoobri 1995. aasta direktiivi 95/46/EÜ (üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta) (1) artikli 13 lõike 1 punkti g lõpuosa tuleb tõlgendada nii, et see annab liikmesriikidele vabaduse, kas sätestada või mitte erand artikli 11 lõikes 1 ette nähtud kohesest teavitamiskohustusest, kui see erand on vajalik teiste isikute õiguste ja vabaduste kaitseks, või kas liikmesriikide suhtes kehtivad selles osas piirangud?

2.

Kas siseriikliku õigusega reguleeritud eradetektiivi kutsetegevus, mida teostatakse niisuguste asutuste jaoks, kes on volitatud teatama õigusasutustele kõikidest kutsenimetust kaitsvate ja kutseala korraldavate õigusnormide rikkumistest, kuulub teatud asjaoludel eespool viidatud direktiivi artikli 13 lõike 1 punktis d ja punkti g lõpuosas nimetatud erandi alla?

3.

Kui vastus teisele küsimusele on eitav, siis kas eespool viidatud direktiivi artikli 13 lõike 1 punkt d ja punkti g lõpuosa on kooskõlas Euroopa Liidu lepingu artikli 6 lõikega 3, täpsemalt võrdsuse põhimõtte ja diskrimineerimiskeelu põhimõttega?


(1)  EÜT L 281, lk 31; ELT eriväljaanne 13/15, lk 355.


26.1.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 26/20


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Verwaltungsgerichtshof (Austria) 22. oktoobril 2012 — Schiebel Aircraft GmbH

(Kohtuasi C-474/12)

2013/C 26/37

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Verwaltungsgerichtshof

Põhikohtuasja pooled

Kaebaja: Schiebel Aircraft GmbH

Vastustaja: Bundesminister für Wirtschaft, Familie und Jugend

Eelotsuse küsimus

Kas Euroopa Liidu õigusega, eelkõige ELTL artiklitega 18, 45 ja 49 koostoimes artikli 346 lõike 1 punktiga b, on vastuolus selline liikmesriigi säte nagu põhikohtuasjas kõnealune säte, mille kohaselt peab Austria kodakondsus olema –ja ei piisa mõne teise EMP riigi kodakondsusest — selliste juriidiliste isikute seaduslikuks esindajaks olevate organite liikmetel või esindusõigusega liikmetel, kes soovivad kaubelda sõjaväerelvade ja sõjaväe laskemoonaga ja vahendada sõjaväerelvade ja sõjaväe laskemoona ostmist ja müümist?


26.1.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 26/20


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Fővárosi Törvényszék (Ungari) 22. oktoobril 2012 — UPC DTH S.á.r.l. versus Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnökhelyettese

(Kohtuasi C-475/12)

2013/C 26/38

Kohtumenetluse keel: ungari

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Fővárosi Törvényszék (varem Fővárosi Bíróság)

Põhikohtuasja pooled

Avaldaja: UPC DTH S.á.r.l.

Teine menetlusosaline: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnökhelyettese

Eelotsuse küsimus

1.

Kas raamdirektiivi ehk Euroopa Parlamendi ja nõukogu 7. märtsi 2002. aasta direktiivi 2002/21/EÜ (1) elektrooniliste sidevõrkude ja -teenuste ühise reguleeriva raamistiku kohta, muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2009. aasta direktiiviga 2009/140/EÜ (2), artikli 2 punkti c võib tõlgendada nii, et elektroonilise side teenuseks loetakse sellist teenust, mille raames teenuseosutaja tagab vastutasu eest tingimusliku juurdepääsu satelliidi kaudu edastatavale programmipaketile, mis hõlmab raadio- ja teleprogrammide edastamise teenuseid?

2.

Kas Euroopa Liidu toimimise lepingut võib tõlgendada nii, et esimeses küsimuses nimetatud teenusele laieneb liikmesriikidevahelise teenuste vaba liikumise põhimõte selles osas, milles tegemist on teenuse osutamisega Luxembourgist Ungari territooriumile?

3.

Kas Euroopa Liidu toimimise lepingut võib tõlgendada nii, et esimeses küsimuses nimetatud teenuse puhul on sihtriigil, kuhu teenus on suunatud, õigus kehtestada sellise teenuse osutamisele piiranguid, nähes ette teenuse kohustusliku kandmise liikmesriigi registrisse ja filiaali või iseseisva õigussubjekti asukoha nõude ning nõudes, et sellist teenust on võimalik osutada ainult siis, kui asutatakse filiaal või iseseisev õigussubjekt?

4.

Kas Euroopa Liidu toimimise lepingut võib tõlgendada nii, et esimeses küsimuses nimetatud teenustega seotud menetlustes on territoriaalse pädevuse alusel pädev selle liikmesriigi asutus, kus teenuseid osutatakse, olenemata sellest, millises liikmesriigis neid teenuseid osutav äriühing tegutseb või on registrisse kantud?

5.

Kas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 7. märtsi 2002. aasta direktiivi 2002/21/EÜ elektrooniliste sidevõrkude ja -teenuste ühise reguleeriva raamistiku kohta (raamdirektiiv) artikli 2 punkti c võib tõlgendada nii, et esimeses küsimuses nimetatud teenus on kvalifitseeritav elektroonilise sideteenusena või on esimeses küsimuses kirjeldatud teenus vaadeldav raamdirektiivi artikli 2 punktis f määratletud tingimusjuurdepääsusüsteemi kasutamise kaudu osutatava tingimusjuurdepääsu teenusena?

6.

Kas asjaomaseid eeskirju võib eespool esitatut arvestades tõlgendada nii, et esimeses küsimuses nimetatud teenust osutav teenuseosutaja on ühenduse õigusnormide alusel vaadeldav elektroonilise sideteenuse osutajana?


(1)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 7. märtsi 2002. aasta direktiiv 2002/21/EÜ elektrooniliste sidevõrkude ja -teenuste ühise reguleeriva raamistiku kohta (EÜT L 108, lk 33).

(2)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2009. aasta direktiiv 2009/140/EÜ, millega muudetakse direktiive 2002/21/EÜ elektrooniliste sidevõrkude ja -teenuste ühise reguleeriva raamistiku kohta, 2002/19/EÜ elektroonilistele sidevõrkudele ja nendega seotud vahenditele juurdepääsu ja vastastikuse sidumise kohta ning 2002/20/EÜ elektrooniliste sidevõrkude ja -teenustega seotud lubade andmise kohta (ELT L 337, lk 37).


26.1.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 26/21


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Bundespatentgericht (Saksamaa) 24. oktoobril 2012 — Hogan Lovells International LLP versus Bayer CropScience K.K.

(Kohtuasi C-477/12)

2013/C 26/39

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Bundespatentgericht

Põhikohtuasja pooled

Kaebaja: Hogan Lovells International LLP

Vastustaja: Bayer CropScience K.K.

Eelotsuse küsimused

Kas määruse (EÜ) nr 1610/96 (1) artikli 3 lõike 1 punkti b kohaldamiseks peab tingimata olema antud direktiivi 91/414/EMÜ artikli 4 või direktiivi 91/414 artikli 8 lõike 1 kohane turuleviimise luba või võib sertifikaadi anda ka direktiivi 91/414 artikli 8 lõike 4 kohase turuleviimise loa alusel?


(1)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. juuli 1996. aasta määrus (EÜ) nr 1610/96 taimekaitsevahendite täiendava kaitsesertifikaadi kasutuselevõtu kohta, EÜT L 198, lk 30; ELT eriväljaanne 03/19, lk 335.


26.1.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 26/22


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Landesgericht Feldkirch (Austria) 24. oktoobril 2012 — Armin Maletic, Marianne Maletic versus lastminute.com GmbH ja TUI Österreich GmbH

(Kohtuasi C-478/12)

2013/C 26/40

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Landesgericht Feldkirch

Põhikohtuasja pooled

Hagejad: Armin Maletic, Marianne Maletic

Kostjad: lastminute.com GmbH, TUI Österreich GmbH

Eelotsuse küsimused

Kas nõukogu 22. detsembri 2000. aasta määruse (EÜ) nr 44/2001 kohtualluvuse ja kohtuotsuste täitmise kohta tsiviil- ja kaubandusasjades (1) artikli 16 lõiget 1, mille alusel on pädev selle paiga kohus, kus on tarbija enese alaline elukoht, tuleb tõlgendada nii, et juhul kui teisel lepinguosalisel (käesoleval juhul välismaal asuv reisi vahendaja ) on lepingupartner (käesoleval juhul tarbija riigi territooriumil asuv reisi korraldaja ), kohaldatakse mõlema vastu esitatud hagide puhul määruse nr 44/2001 artikli 16 lõiget 1 ka tarbija riigi territooriumil asuva lepingupartneri suhtes?


(1)  EÜT 2001, L 12, lk 1; ELT eriväljaanne 19/04, lk 42.


26.1.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 26/22


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Hoge Raad der Nederlanden (Madalmaad) 25. oktoobril 2012 — Minister van Financiën versus X B.V.

(Kohtuasi C-480/12)

2013/C 26/41

Kohtumenetluse keel: hollandi

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Hoge Raad der Nederlanden

Põhikohtuasja pooled

Kassatsioonkaebuse esitaja: Minister van Financiën

Vastustaja kassatsioonimenetluses: X B.V.

Eelotsuse küsimused

1.

a)

Kas tolliseadustiku (1) artikleid 203 ja 204 koosmõjus tolliseadustiku rakendusmääruse (2) artikliga 859 (eeskätt punkti 2 alapunktiga c) tuleb tõlgendada nii, et tolliseadustiku rakendusmääruse artikli 356 lõike 1 alusel määratud transiitveo tähtaja (pelk) ületamine ei too kaasa tollivõlga ebaseaduslikult tollijärelevalve alt väljaviimise tõttu tolliseadustiku artikli 203 tähenduses, vaid toob kaasa tollivõla tolliseadustiku artikli 204 alusel?

b)

Kas esimese küsimuse punktile a jaatava vastuse andmiseks on vajalik, et asjaomased isikud esitavad tolliasutusele andmed tähtaja ületamise põhjuste kohta või vähemalt selgitavad, kus asus kaup ajavahemikul, mis jäi tolliseadustiku [rakendusmääruse] artikli 356 alusel määratud tähtaja lõppemise ja kauba sihttolliasutusele tegeliku esitamise vahele?

2.

Kas kuuendat direktiivi (3), eeskätt selle artiklit 7 tuleb tõlgendada nii, et käibemaks tuleb tasuda siis, kui tollivõla tekkimise aluseks on üksnes tolliseadustiku artikkel 204?


(1)  Nõukogu 12. oktoobri 1992. aasta määrus (EMÜ) nr 2913/92, millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik (EÜT L 302, lk 1; ELT eriväljaanne 02/04, lk 307).

(2)  Komisjoni 2. juuli 1993. aasta määrus (EMÜ) nr 2454/93, millega kehtestatakse rakendussätted nõukogu määrusele (EMÜ) nr 2913/92, millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik (EÜT L 253, lk 1; ELT eriväljaanne 02/06, lk 3)

(3)  Nõukogu 17. mai 1977. aasta kuues direktiiv 77/388/EMÜ kumuleeruvate käibemaksudega seotud liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta — ühine käibemaksusüsteem: ühtne maksubaas (EÜT L 145, lk 1; ELT eriväljaanne 09/01, lk 23).


26.1.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 26/22


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Grondwettelijk Hof (Belgia) 29. oktoobril 2012 — Pelckmans Turnhout NV versus Walter Van Gastel Balen NV jt

(Kohtuasi C-483/12)

2013/C 26/42

Kohtumenetluse keel: hollandi

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Grondwettelijk Hof

Põhikohtuasja pooled

Hageja: Pelckmans Turnhout NV

Kostjad: Walter Van Gastel Balen NV, Walter Van Gastel NV, Walter Van Gastel Lifestyle NV, Walter Van Gastel Schoten NV

Eelotsuse küsimus

Kas Euroopa Liidu lepingu artikli 6 lõikes 3 ja Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklites 20 ja 21 koostoimes harta artiklitega 15 ja 16 ning Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklitega 34–36, 56 ja 57 sätestatud võrdsuse põhimõtet tuleb tõlgendada selliselt, et sellega on vastuolus niisugused siseriiklikud õigusnormid nagu on ette nähtud 10. novembri 2006. aasta wet betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening’i (Belgia seadus kaubanduse, käsitöö- ja teenuste osutamise ettevõtjate lahtiolekuaegade kohta) artiklites 8, 9, 16 ja 17, kuna neis sisalduv kohustus valida üks puhkepäev nädalas

i)

ei kehti raudteejaamades ega ühistranspordi-ettevõtjate filiaalides asuvatele ettevõtjatele, müügile rahvusvahelise reisijateveoga seotud lennujaamades ja sadamapiirkondades ega ka bensiinijaamades või filiaalides kiirtee ääres, aga kehtib teistes kohtades asuvatele ettevõtjatele,

ii)

ei kehti ettevõtjatele, kes müüvad selliseid tooteid nagu ajalehed, ajakirjad, tubaka- ja suitsetamistooted, telefonikaardid ja riikliku loterii tooted, audiovisuaalsete toodete ja videomängude andmekandjad ja jäätis, aga kehtib ettevõtjatele, kes pakuvad teisi tooteid,

iii)

kehtib ainult jaemüügi korral, seega ettevõtjatele, kelle müük on suunatud tarbijale, aga mitte teistele ettevõtjatele,

iv)

piirab ettevõtjaid, kelle tegevus toimub füüsilises müügikohas, kus neil on vahetu kontakt tarbijaga, tunduvalt suuremal määral kui ettevõtjaid, kelle tegevus toimub interneti vahendusel või muu kaugmüügi kujul?


26.1.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 26/23


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Rechtbank ’s-Gravenhage (Madalmaad) 31. oktoobril 2012 — Georgetown University versus Octrooicentrum Nederland, kes tegutseb nime NL Octrooicentrum all

(Kohtuasi C-484/12)

2013/C 26/43

Kohtumenetluse keel: hollandi

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Rechtbank ’s-Gravenhage

Põhikohtuasja pooled

Hageja: Georgetown University

Kostja: Octrooicentrum Nederland, kes tegutseb nime NL Octrooicentrum all

Eelotsuse küsimused

1.

Kas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. mai 2009. aasta määrus (EÜ) nr 469/2009 ravimite täiendava kaitse tunnistuse kohta (1), eeskätt selle artikli 3 punkt c ei luba juhul, kui kehtiva aluspatendiga on kaitstud mitu toodet, anda aluspatendi omanikule tunnistust iga kaitstud toote kohta?

2.

Kui esimesele küsimusele vastatakse jaatavalt, siis kuidas tuleb tõlgendada määruse nr 469/2009 artikli 3 punkti c olukorras, kus kehtiv aluspatent kaitseb mitut toodet ja aluspatendiga kaitstud tootele (toode A) tunnistuse saamise taotlemise kuupäevaks ei ole veel antud tunnistusi teistele sama aluspatendiga kaitstud toodetele (B, C), kuid toodetele (B, C) tunnistuse saamise taotluste peale on tunnistused antud siiski enne, kui on tehtud otsus esimesena nimetatud tootele (A) tunnistuse saamise taotluse kohta?

3.

Kas eelmisele küsimusele vastamisel on oluline, kas taotlus tunnistuse saamiseks aluspatendiga kaitstud tootele (toode A) on esitatud samal kuupäeval nagu taotlused tunnistuse saamiseks teistele sama aluspatendiga kaitstud toodetele (tooted B, C)?

4.

Kas juhul, kui esimesele küsimusele tuleb vastata jaatavalt, saab tunnistuse anda kehtiva aluspatendiga kaitstud tootele, kui eelnevalt on juba antud tunnistus teisele sama aluspatendiga kaitstud tootele, kuid taotleja loobub esimesena nimetatud tunnistusest, et saada sama aluspatendi alusel uut tunnistust?

5.

Juhul kui eelmisele küsimusele vastamisel on oluline, kas loobumisel on tagasiulatuv jõud, siis kas loobumise tagasiulatuva kohaldamise küsimus lahendatakse määruse nr 469/2009 artikli 14 punkti b või siseriikliku õiguse alusel? Juhul kui loobumise tagasiulatuva kohaldamise küsimus lahendatakse määruse nr 469/2009 artikli 14 punkti b alusel, siis kas kõnealust sätet tuleb tõlgendada nii, et loobumine on tagasiulatuva jõuga?


(1)  ELT L 152, lk 1.


26.1.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 26/23


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud College van Beroep voor het Bedrijfsleven (Holland) 31. oktoobril 2012. aastal — Gesellschaft T. van Oosterom en A. van Oosterom-Boelhouwer versus Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

(Kohtuasi C-485/12)

2013/C 26/44

Kohtumenetluse keel: hollandi

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

College van Beroep voor het Bedrijfsleven

Põhikohtuasja pooled

Kaebaja: Gesellschaft T. van Oosterom en A. van Oosterom-Boelhouwer

Vastustaja: Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

Eelotsuse küsimus

1. Kas määruse (EÜ) nr 796/2004 (1) artiklit 32 tuleb tõlgendada selliselt, et alati enne seda, kui deklaratsiooni kontrollimiseks tehtud aerofotode alusel saab teha kindlaks, et põllumajandustootja deklaratsiooni ei ole õige, peab läbi viima füüsilise kontrolli?


(1)  Komisjoni 21. aprilli 2004. aasta määrus (EÜ) nr 796/2004, millega kehtestatakse nõukogu määrustes (EÜ) nr 1782/2003 ja (EÜ) nr 73/2009 ette nähtud nõuetele vastavuse, toetuse ümbersuunamise ning ühtse haldus- ja kontrollisüsteemi rakendamise üksikasjalikud reeglid, ning nõukogu määruses (EÜ) nr 479/2008 ette nähtud nõuetele vastavuse rakendamise üksikasjalikud reeglid (ELT L 141, lk 18; ELT eriväljaanne 03/44, lk 243).


26.1.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 26/24


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Gerechtshof te ’s-Hertogenbosch (Madalmaad) 31. oktoobril 2012 — X versus Heffingsambtenaar van de gemeente Z

(Kohtuasi C-486/12)

2013/C 26/45

Kohtumenetluse keel: hollandi

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Gerechtshof te ’s-Hertogenbosch

Põhikohtuasja pooled

Apellatsioonkaebuse esitaja: X

Vastustaja apellatsioonimenetluses: Heffingsambtenaar van de gemeente Z

Eelotsuse küsimused

1.

Kas direktiivi [95/46/EÜ] (1) artikli 12 punkti a teises taandes nimetatud töödeldavate andmete kohta teabe edastamise nõue on täidetud, kui isikul on võimalus andmetega tutvuda (vastavalt GBA-seaduse artikli 79 lõikele 2)?

2.

Kas direktiivi artikli 12 punktiga a on vastuolus riigilõivu kehtestamine töödeldavate isikuandmete edastamise eest kohaliku omavalitsuse põhiregistri koopiana?

3.

Kui vastus teisele küsimusele on eitav: kas kõne all olevad kehtestatud riigilõivud on liigsed direktiivi artikli 12 punkti a tähenduses?


(1)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. oktoobri 1995. aasta direktiivi 95/46/EÜ üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta (EÜT L 281, lk 31; ELT eriväljaanne 13/15, lk 355).


26.1.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 26/24


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Juzgado Contencioso-Administrativo no 1 de Ourense (Hispaania) 2. novembril 2012 — Vueling Airlines S.A. versus Instituto Galego de Consumo de la Xunta de Galicia

(Kohtuasi C-487/12)

2013/C 26/46

Kohtumenetluse keel: hispaania

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Juzgado Contencioso-Administrativo no 1 de Ourense

Põhikohtuasja pooled

Kaebaja: Vueling Airlines S.A.

Vastustaja: Instituto Galego de Consumo de la Xunta de Galicia

Eelotsuse küsimus

Kas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. septembri 2008. aasta määruse (EÜ) nr 1008/2008 ühenduses lennuteenuste osutamist käsitlevate ühiseeskirjade kohta (1) artikli 22 lõiget 1 tuleb tõlgendada nii, et sellega on vastuolus siseriiklik õigusnorm (lennundusseaduse 48/1960 artikkel 97), mis kohustab reisijate lennuveoga tegelevaid ettevõtjaid tunnustama igal juhul reisijate õigust registreerida üks pagas ostetud pileti baashinna juurde täiendavat tasu või hinnalisa maksmata?


(1)  ELT L 293, lk 3.


26.1.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 26/24


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Conseil d’État (Prantsusmaa) 5. novembril 2012 — Conseil national de l'ordre des médecins versus Ministère des affaires sociales et de la santé

(Kohtuasi C-492/12)

2013/C 26/47

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Conseil d’État

Põhikohtuasja pooled

Kaebuse esitaja: Conseil national de l'ordre des médecins

Vastustaja: Ministère des affaires sociales et de la santé

Eelotsuse küsimused

1)

Kas direktiivi 2005/36/EÜ (1) artiklis 36 sätestatud hambaarsti kutse erisuse nõudega on vastuolus see, kui arstiks ja hambaarstiks õppijatele luuakse ühine ülikooliõppe kolmanda tsükli kvalifikatsioonikoolitus?

2)

Kas direktiivi meditsiinierialasid puudutavaid sätteid tuleb mõista nii, et nendega on välistatud niisuguste erialade, nagu on kirjeldatud käesoleva otsuse (2) punktis 3, kaasamine hambaarstiõppesse?


(1)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 7. septembri 2005. aasta direktiiv 2005/36/EÜ kutsekvalifikatsioonide tunnustamise kohta (ELT L 255, lk 22).

(2)  Nimelt, esiteks, suuõõnekirurgia teoreetiline koolitus, mis hõlmab eelkõige periapikaalse piirkonna ja endodontilise või muu diagnoosiga radikulaartsüstide kirurgiat, preproteetilist ja implantaadikirurgiat, healoomuliste kasvajate patoloogia uurimist, süljenäärmete patoloogiat ja ortodontilis kirurgilist või ortognaatilist ravi; ja teiseks praktiline koolitus, mis koosneb vähemalt kolmest semestrist hambaravile ja kolmest semestrist näo–lõualuukirurgiale spetsialiseerunud asutuses.


26.1.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 26/25


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Ühendkuningriik) 5. novembril 2012. aastal — Dixons Retail Plc versus Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs

(Kohtuasi C-494/12)

2013/C 26/48

Kohtumenetluse keel: inglise

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

First-tier Tribunal (Tax Chamber)

Põhikohtuasja pooled

Kaebuse esitaja: Dixons Retail Plc

Vastustaja: Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs

Eelotsuse küsimused

1.

Kas nõukogu 28. novembri 2006. aasta direktiivi 2006/112/EÜ (1) artikli 14 lõiget 1 tuleb tõlgendada nii, et seda kohaldatakse juhul, kui kauba füüsiline üleandmine saavutatakse pettuse teel, mis seisneb selles, et omandaja teeb kaardimakse, olles teadlik, et tal ei ole õigust seda kaarti kasutada?

2.

Kui kauba füüsiline üleandmine saavutatakse kaardipettuse teel, kas siis on tegemist „materiaalse vara omanikuna käsutamise õiguse üleminekuga” artikli 14 lõike 1 mõttes?

3.

Kas artiklit 73 tuleb tõlgendada nii, et seda kohaldatakse juhul, kui tasumine toimub kauba üleandja poolt kolmanda isikuga sõlmitud kokkuleppe alusel teha kaarditehingu raames selline makse, isegi kui kauba omandaja on teadlik, et tal puudub õigus kaarti kasutada?

4.

Kui makse teeb kolmas isik vastavalt kauba üleandja ja kolmanda isiku vahel sõlmitud kokkuleppele üleandjale sellise kaardi esitamise tulemusena, mida kauba omandajal ei ole õigust kasutada, siis kas makse kolmandalt isikult on saadud „tehingute eest” artikli 73 mõttes?


(1)  Nõukogu 28. novembri 2006. aasta direktiiv 2006/112/EÜ, mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi, ELT L 347, lk 1.


26.1.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 26/25


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Itaalia) 7. novembril 2012 — Davide Gullotta, Farmacia di Gullotta Davide & C. Sas versus Ministero della Salute, Azienda Sanitaria Provinciale di Catania

(Kohtuasi C-497/12)

2013/C 26/49

Kohtumenetluse keel: itaalia

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

Põhikohtuasja pooled

Kaebuse esitajad: Davide Gullotta, Farmacia di Gullotta Davide & C. Sas

Vastustajad: Ministero della Salute, Azienda Sanitaria Provinciale di Catania

Eelotsuse küsimused

1.

Kas ELTL artiklis 49 jj osutatud asutamisvabaduse, diskrimineerimiskeelu ja konkurentsi kaitse põhimõtted on takistuseks siseriiklikele õigusnormidele, mis esiteks ei võimalda kvalifitseeritud ja kutseühendusse kuuluval proviisoril, kelle ettevõte ei kuulu planeeringusse, tegeleda talle kuuluvas parafarmaatsiatoodete kaupluses muu hulgas niisuguste ravimite jaemüügiga, mida müüakse arsti väljakirjutatud nn „valge retsepti” alusel, st mida riiklik tervishoiuteenistus ei hüvita ja mille kulu kannab seega täies ulatuses neid ostev isik, ning mis teiseks sätestavad kõnealuses sektoris keelu müüa teatavatesse kategooriatesse kuuluvaid farmaatsiatooteid ning riigi territooriumil luua võidavate müügikohtade piirarvu?

2.

Kas Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklit 15 tuleb tõlgendada nii, et selles sisalduv põhimõte on piiranguteta kohaldatav ka proviisori kutseala suhtes, nii et apteegiomanike ja parafarmaatsiatoodete kaupluse omanike suhtes esimeses küsimuses nimetatud ravimite müügiks erineva regulatsiooni kehtestamine ei ole kutseala avalik-õiguslikust mõõtmest tulenevalt põhjendatud?

3.

Kas [ELTL] artikleid 102 ja 106 tuleb tõlgendada nii, et turgu valitseva seisundi kuritarvitamise keeldu tuleb proviisori kutseala suhtes kohaldada piiranguteta, sest traditsioonilise apteegi omanikust proviisor saab — riikliku tervishoiuteenistusega sõlmitud lepingu alusel ravimeid müües — kasu parafarmaatsiatoodete kaupluse omanikele kehtestatud keelust müüa C-klassi ravimeid, ilma et keeld oleks arvestatavalt põhjendatud proviisori kutseala vaieldamatu eripäraga, mis tuleneb avalikust huvist kaitsta kodanike tervist?


26.1.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 26/26


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunale di Tivoli (Itaalia) 7. novembril 2012 — Antonella Pedone versus Maria Adele Corrao

(Kohtuasi C-498/12)

2013/C 26/50

Kohtumenetluse keel: itaalia

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Tribunale di Tivoli

Põhikohtuasja pooled

Hageja: Antonella Pedone

Kostja: Maria Adele Corrao

Eelotsuse küsimused

1.

Kas vabariigi presidendi 30. mai 2002. aasta dekreedi nr 115, mis reguleerib tasu maksmist Itaalia õigussüsteemis riigi kulul tasuta antava õigusabi eest, artikkel 130 on — selles osas, millega on kehtestatud, et poole kaitsjale, kohtunikuabile ja tehnilisele nõustajale makstavaid summasid vähendatakse poole võrra —, kooskõlas Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikli 47 kolmanda lõiguga, mis sätestab, et isikule, kellel puuduvad piisavad vahendid, antakse tasuta õigusabi sellises ulatuses, mis tagab võimaluse kohtusse pöörduda?

2.

Kas vabariigi presidendi 30. mai 2002. aasta dekreedi nr 115, mis reguleerib tasu maksmist Itaalia õigussüsteemis riigi kulul tasuta antava õigusabi eest, artikkel 130 on — selles osas, millega on kehtestatud, et poole kaitsjale, kohtunikuabile ja tehnilisele nõustajale makstavaid summasid vähendatakse poole võrra —, kooskõlas Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni artikliga 6, mis on üle võetud ühenduse õigusesse Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikli 53 lõikega 3 ja [ELTL] artikliga 6?


26.1.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 26/26


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunale di Tivoli (Itaalia) 7. novembril 2012 — Elisabetta Gentile versus Ufficio Finanziario della Direzione Ufficio Territoriale di Tivoli jt

(Kohtuasi C-499/12)

2013/C 26/51

Kohtumenetluse keel: itaalia

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Tribunale di Tivoli

Põhikohtuasja pooled

Kaebuse esitaja: Elisabetta Gentile

Vastustajad: Ufficio Finanziario della Direzione — Ufficio Territoriale di Tivoli, Fabrizio Penna, Gianfranco Di Nicola

Eelotsuse küsimus

Kas vabariigi presidendi 30. mai 2002. aasta dekreedi nr 115, mis reguleerib tasu maksmist Itaalia õigussüsteemis riigi kulul tasuta antava õigusabi eest, artikkel 130 on — selles osas, millega on kehtestatud, et poole kaitsjale, kohtunikuabile ja tehnilisele nõustajale makstavaid summasid vähendatakse poole võrra —, kooskõlas Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikli 47 kolmanda lõiguga, mis sätestab, et isikule, kellel puuduvad piisavad vahendid, antakse tasuta õigusabi sellises ulatuses, mis tagab võimaluse kohtusse pöörduda?


26.1.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 26/26


6. novembril 2012 esitatud hagi — Euroopa Komisjon versus Poola Vabariik

(Kohtuasi C-500/12)

2013/C 26/52

Kohtumenetluse keel: poola

Pooled

Hageja: Euroopa Komisjon (esindajad: J. Hottiaux ja H. Støvlbæk)

Kostja: Poola Vabariik

Hageja nõuded

Hageja palub:

tuvastada, et kuna Poola Vabariik ei ole vastu võtnud õigus- ja haldusnorme, mis on vajalikud komisjoni 1. märtsi 2011. aasta direktiivi 2011/18/EL, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2008/57/EÜ (ühenduse raudteesüsteemi koostalitlusvõime kohta) II, V ja VI lisa (1), täitmiseks või vähemalt ei ole komisjoni nende normide vastuvõtmisest teavitanud, siis on Poola Vabariik rikkunud selle direktiivi artiklist 2 tulenevaid kohustusi;

mõista kohtukulud välja Poola Vabariigilt.

Väited ja peamised argumendid

Direktiivi ülevõtmise tähtaeg möödus 31. detsembril 2011.


(1)  ELT L 57, lk 21.


26.1.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 26/27


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Verwaltungsgericht Berlin (Saksamaa) 8. novembril 2012 — Thomas Specht versus Land Berlin

(Kohtuasi C-501/12)

2013/C 26/53

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Verwaltungsgericht Berlin

Põhikohtuasja pooled

Kaebaja: Thomas Specht

Vastustaja: Land Berlin

Eelotsuse küsimused

1.

Kas Euroopa Liidu esmast ja/või teisest õigust, käesoleval juhul eelkõige direktiivi 2000/78/EÜ (1) tuleb põhjendamatu vanuselise diskrimineerimise üldise keelu osas tõlgendada nii, et see hõlmab ka siseriiklikke õigusnorme, mis käsitlevad liidumaa ametnikele töötasu maksmist?

2.

Kui esimesele küsimusele vastatakse jaatavalt, siis kas Euroopa Liidu esmase ja/või teisese õiguse tõlgendamisest nähtub, et siseriiklik õigusnorm, mille kohaselt sõltub ametniku põhipalga suurus teenistussuhte alguses määravas osas ametniku vanusest ja tõuseb seejärel eelkõige vastavalt ametniku teenistussuhte kestusele, kujutab endast otsest või kaudset diskrimineerimist vanuse alusel?

3.

Kui ka teisele küsimusele vastatakse jaatavalt, siis kas Euroopa Liidu esmase ja/või teisese õiguse tõlgendusega on vastuolus sellise siseriikliku õigusnormi põhjendamine seadusandja eesmärgiga maksta töökogemuste eest lisatasu?

4.

Kui ka kolmandale küsimusele vastatakse jaatavalt, siis kas Euroopa Liidu esmase ja/või teisese õiguse tõlgendamine lubab seni, kuni ei rakendata mittediskrimineerivaid tasustamist käsitlevaid õigusnorme, muid õiguslikke tagajärgi kui diskrimineeritule tagasiulatuvalt tema palgaastme kõrgeima järgu kohase palga maksmine?

Kas diskrimineerimiskeelu rikkumise õiguslikud tagajärjed tulenevad seejuures Euroopa Liidu esmasest ja/või teisesest õigusest, käesolevas asjas eelkõige direktiivist 2000/78/EÜ, või tuleneb nõudeõigus Euroopa Liidu õiguse sätete puuduliku ülevõtmise tõttu üksnes liidu õiguses sätestatud riigivastutusest?

5.

Kas Euroopa Liidu esmase ja/või teisese õiguse tõlgendusega on vastuolus siseriiklik meede, mille kohaselt sõltub õigus nõuda (tagantjärele) tasumist või kahju hüvitamist sellest, kas ametnik on asjaomase nõude esitanud õigeaegselt?

6.

Kui esimesele, teisele ja kolmandale küsimustele vastatakse jaatavalt, siis kas Euroopa Liidu esmase ja/või teisese õiguse tõlgendamisest nähtub, et selline üleminekuseadus, mille kohaselt olemasolevatele ametnikele määratakse uues süsteemis palgajärk üksnes vastavalt senikehtinud (diskrimineerivale) tasustamiskorrale üleminekutähtpäeval makstava põhipalga alusel ning mille kohaselt edasine tõus palgajärkudes ei sõltu ametniku absoluutse töökogemuse pikkusest, vaid üksnes alates üleminekuseaduse jõustumisest omandatud töökogemusest, kujutab endast kuni vastava kõrgeima palgajärgu omandamiseni senikehtinud vanuselise diskrimineerimise jätkumist?

7.

Kui ka kuuendale küsimusele vastatakse jaatavalt, siis kas Euroopa Liidu esmase ja/või teisese õiguse tõlgendusega on vastuolus sellise piiramatult jätkuva ebavõrdse kohtlemise õigustamine seadusandliku eesmärgiga kaitsta üleminekuseadusega mitte (ainult) üleminekutähtpäevaks omandatud õigusi, vaid (ka) ootust saada senikehtinud tasustamisõiguse alusel asjaomasel palgaastmel prognooside kohaselt makstavat sissetulekut?

Kas olemasolevate ametnike jätkuvat diskrimineerimist saab põhjendada sellega, et teistsugune kord (palgajärkude individuaalne määramine vastavalt töökogemusele ka olemasolevate ametnike puhul) on seotud suurte halduskuludega?

8.

Kui seitsmendas küsimuses eitatakse põhjendatust, siis kas Euroopa Liidu esmase ja/või teisese õiguse tõlgendamine lubab seni, kuni olemasolevatele ametnikele ei rakendata mittediskrimineerivaid tasustamist käsitlevaid õigusnorme, muid õiguslikke tagajärgi kui olemasolevatele ametnikele tagasiulatuvalt nende palgaastme kõrgeima järgu kohase palga maksmine?

Kas diskrimineerimiskeelu rikkumise õiguslikud tagajärjed tulenevad seejuures Euroopa Liidu esmasest ja/või teisesest õigusest, käesolevas asjas eelkõige direktiivist 2000/78/EÜ, või tuleneb nõudeõigus Euroopa Liidu õiguse sätete puuduliku ülevõtmise tõttu üksnes liidu õiguses sätestatud riigivastutusest?


(1)  Nõukogu 27. novembri 2000. aasta direktiiv 2000/78/EÜ, millega kehtestatakse üldine raamistik võrdseks kohtlemiseks töö saamisel ja kutsealale pääsemisel (EÜT L 303, lk 16; ELT eriväljaanne05/04, lk 79).


26.1.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 26/28


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Verwaltungsgericht Berlin (Saksamaa) 8. novembril 2012 — Jens Schombera versus Land Berlin

(Kohtuasi C-502/12)

2013/C 26/54

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Verwaltungsgericht Berlin

Põhikohtuasja pooled

Kaebaja: Jens Schombera

Vastustaja: Land Berlin

Eelotsuse küsimused

1.

Kas Euroopa Liidu esmast ja/või teisest õigust, käesoleval juhul eelkõige direktiivi 2000/78/EÜ (1) tuleb põhjendamatu vanuselise diskrimineerimise üldise keelu osas tõlgendada nii, et see hõlmab ka siseriiklikke õigusnorme, mis käsitlevad liidumaa ametnikele töötasu maksmist?

2.

Kui esimesele küsimusele vastatakse jaatavalt, siis kas Euroopa Liidu esmase ja/või teisese õiguse tõlgendamisest nähtub, et siseriiklik õigusnorm, mille kohaselt sõltub ametniku põhipalga suurus teenistussuhte alguses määravas osas ametniku vanusest ja tõuseb seejärel eelkõige vastavalt ametniku teenistussuhte kestusele, kujutab endast otsest või kaudset diskrimineerimist vanuse alusel?

3.

Kui ka teisele küsimusele vastatakse jaatavalt, siis kas Euroopa Liidu esmase ja/või teisese õiguse tõlgendusega on vastuolus sellise siseriikliku õigusnormi põhjendamine seadusandja eesmärgiga maksta töökogemuste eest lisatasu?

4.

Kui ka kolmandale küsimusele vastatakse jaatavalt, siis kas Euroopa Liidu esmase ja/või teisese õiguse tõlgendamine lubab seni, kuni ei rakendata mittediskrimineerivaid tasustamist käsitlevaid õigusnorme, muid õiguslikke tagajärgi kui diskrimineeritule tagasiulatuvalt tema palgaastme kõrgeima järgu kohase palga maksmine?

Kas diskrimineerimiskeelu rikkumise õiguslikud tagajärjed tulenevad seejuures Euroopa Liidu esmasest ja/või teisesest õigusest, käesolevas asjas eelkõige direktiivist 2000/78/EÜ, või tuleneb nõudeõigus Euroopa Liidu õiguse sätete puuduliku ülevõtmise tõttu üksnes liidu õiguses sätestatud riigivastutusest?

5.

Kas Euroopa Liidu esmase ja/või teisese õiguse tõlgendusega on vastuolus siseriiklik meede, mille kohaselt sõltub õigus nõuda (tagantjärele) tasumist või kahju hüvitamist sellest, kas ametnik on asjaomase nõude esitanud õigeaegselt?


(1)  Nõukogu 27. novembri 2000. aasta direktiiv 2000/78/EÜ, millega kehtestatakse üldine raamistik võrdseks kohtlemiseks töö saamisel ja kutsealale pääsemisel (EÜT L 303, lk 16’ ELT eriväljaanne 05/04, lk 79)


26.1.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 26/28


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Verwaltungsgericht Berlin (Saksamaa) 8. novembril 2012 — Alexander Wieland versus Land Berlin

(Kohtuasi C-503/12)

2013/C 26/55

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Verwaltungsgericht Berlin

Põhikohtuasja pooled

Kaebaja: Alexander Wieland

Vastustaja: Land Berlin

Eelotsuse küsimused

1.

Kas Euroopa Liidu esmast ja/või teisest õigust, käesoleval juhul eelkõige direktiivi 2000/78/EÜ (1) tuleb põhjendamatu vanuselise diskrimineerimise üldise keelu osas tõlgendada nii, et see hõlmab ka siseriiklikke õigusnorme, mis käsitlevad liidumaa ametnikele töötasu maksmist?

2.

Kui esimesele küsimusele vastatakse jaatavalt, siis kas Euroopa Liidu esmase ja/või teisese õiguse tõlgendamisest nähtub, et siseriiklik õigusnorm, mille kohaselt sõltub ametniku põhipalga suurus teenistussuhte alguses määravas osas ametniku vanusest ja tõuseb seejärel eelkõige vastavalt ametniku teenistussuhte kestusele, kujutab endast otsest või kaudset diskrimineerimist vanuse alusel?

3.

Kui ka teisele küsimusele vastatakse jaatavalt, siis kas Euroopa Liidu esmase ja/või teisese õiguse tõlgendusega on vastuolus sellise siseriikliku õigusnormi põhjendamine seadusandja eesmärgiga maksta töökogemuste eest lisatasu?

4.

Kui ka kolmandale küsimusele vastatakse jaatavalt, siis kas Euroopa Liidu esmase ja/või teisese õiguse tõlgendamine lubab seni, kuni ei rakendata mittediskrimineerivaid tasustamist käsitlevaid õigusnorme, muid õiguslikke tagajärgi kui diskrimineeritule tagasiulatuvalt tema palgaastme kõrgeima järgu kohase palga maksmine?

Kas diskrimineerimiskeelu rikkumise õiguslikud tagajärjed tulenevad seejuures Euroopa Liidu esmasest ja/või teisesest õigusest, käesolevas asjas eelkõige direktiivist 2000/78/EÜ, või tuleneb nõudeõigus Euroopa Liidu õiguse sätete puuduliku ülevõtmise tõttu üksnes liidu õiguses sätestatud riigivastutusest?

5.

Kas Euroopa Liidu esmase ja/või teisese õiguse tõlgendusega on vastuolus siseriiklik meede, mille kohaselt sõltub õigus nõuda (tagantjärele) tasumist või kahju hüvitamist sellest, kas ametnik on asjaomase nõude esitanud õigeaegselt?

6.

Kui esimesele, teisele ja kolmandale küsimustele vastatakse jaatavalt, siis kas Euroopa Liidu esmase ja/või teisese õiguse tõlgendamisest nähtub, et selline üleminekuseadus, mille kohaselt olemasolevatele ametnikele määratakse uues süsteemis palgajärk üksnes vastavalt senikehtinud (diskrimineerivale) tasustamiskorrale üleminekutähtpäeval makstava põhipalga alusel ning mille kohaselt edasine tõus palgajärkudes ei sõltu ametniku absoluutse töökogemuse pikkusest, vaid üksnes alates üleminekuseaduse jõustumisest omandatud töökogemusest, kujutab endast kuni vastava kõrgeima palgajärgu omandamiseni senikehtinud vanuselise diskrimineerimise jätkumist?

7.

Kui ka kuuendale küsimusele vastatakse jaatavalt, siis kas Euroopa Liidu esmase ja/või teisese õiguse tõlgendusega on vastuolus sellise piiramatult jätkuva ebavõrdse kohtlemise õigustamine seadusandliku eesmärgiga kaitsta üleminekuseadusega mitte (ainult) üleminekutähtpäevaks omandatud õigusi, vaid (ka) ootust saada senikehtinud tasustamisõiguse alusel asjaomasel palgaastmel prognooside kohaselt makstavat sissetulekut?

Kas olemasolevate ametnike jätkuvat diskrimineerimist saab põhjendada sellega, et teistsugune kord (palgajärkude individuaalne määramine vastavalt töökogemusele ka olemasolevate ametnike puhul) on seotud suurte halduskuludega?

8.

Kui seitsmendas küsimuses eitatakse põhjendatust, siis kas Euroopa Liidu esmase ja/või teisese õiguse tõlgendamine lubab seni, kuni olemasolevatele ametnikele ei rakendata mittediskrimineerivaid tasustamist käsitlevaid õigusnorme, muid õiguslikke tagajärgi kui olemasolevatele ametnikele tagasiulatuvalt nende palgaastme kõrgeima järgu kohase palga maksmine?

Kas diskrimineerimiskeelu rikkumise õiguslikud tagajärjed tulenevad seejuures Euroopa Liidu esmasest ja/või teisesest õigusest, käesolevas asjas eelkõige direktiivist 2000/78/EÜ, või tuleneb nõudeõigus Euroopa Liidu õiguse sätete puuduliku ülevõtmise tõttu üksnes liidu õiguses sätestatud riigivastutusest?


(1)  Nõukogu 27. novembri 2000. aasta direktiiv 2000/78/EÜ, millega kehtestatakse üldine raamistik võrdseks kohtlemiseks töö saamisel ja kutsealale pääsemisel (EÜT L 303, lk 16, ELT eriväljaanne 05/04, lk 79).


26.1.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 26/29


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Verwaltungsgericht Berlin (Saksamaa) 8. novembril 2012 — Uwe Schönefeld versus Land Berlin

(Kohtuasi C-504/12)

2013/C 26/56

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Verwaltungsgericht Berlin

Põhikohtuasja pooled

Kaebaja: Uwe Schönefeld

Vastustaja: Land Berlin

Eelotsuse küsimused

1.

Kas Euroopa Liidu esmast ja/või teisest õigust, käesoleval juhul eelkõige direktiivi 2000/78/EÜ (1) tuleb põhjendamatu vanuselise diskrimineerimise üldise keelu osas tõlgendada nii, et see hõlmab ka siseriiklikke õigusnorme, mis käsitlevad liidumaa ametnikele töötasu maksmist?

2.

Kui esimesele küsimusele vastatakse jaatavalt, siis kas Euroopa Liidu esmase ja/või teisese õiguse tõlgendamisest nähtub, et siseriiklik õigusnorm, mille kohaselt sõltub ametniku põhipalga suurus teenistussuhte alguses määravas osas ametniku vanusest ja tõuseb seejärel eelkõige vastavalt ametniku teenistussuhte kestusele, kujutab endast otsest või kaudset diskrimineerimist vanuse alusel?

3.

Kui ka teisele küsimusele vastatakse jaatavalt, siis kas Euroopa Liidu esmase ja/või teisese õiguse tõlgendusega on vastuolus sellise siseriikliku õigusnormi põhjendamine seadusandja eesmärgiga maksta töökogemuste eest lisatasu?

4.

Kui eeltoodud küsimustele vastatakse jaatavalt, siis kas Euroopa Liidu esmase ja/või teisese õiguse tõlgendamisest nähtub, et selline üleminekuseadus, mille kohaselt olemasolevatele ametnikele määratakse uues süsteemis palgajärk üksnes vastavalt senikehtinud (diskrimineerivale) tasustamiskorrale üleminekutähtpäeval makstava põhipalga alusel ning mille kohaselt edasine tõus palgajärkudes ei sõltu ametniku absoluutse töökogemuse pikkusest, vaid üksnes alates üleminekuseaduse jõustumisest omandatud töökogemusest, kujutab endast kuni vastava kõrgeima palgajärgu omandamiseni senikehtinud vanuselise diskrimineerimise jätkumist?

5.

Kui ka neljandale küsimusele vastatakse jaatavalt, siis kas Euroopa Liidu esmase ja/või teisese õiguse tõlgendusega on vastuolus sellise piiramatult jätkuva ebavõrdse kohtlemise õigustamine seadusandliku eesmärgiga kaitsta üleminekuseadusega mitte (ainult) üleminekutähtpäevaks omandatud õigusi, vaid (ka) ootust saada senikehtinud tasustamisõiguse alusel asjaomasel palgaastmel prognooside kohaselt makstavat sissetulekut?

Kas olemasolevate ametnike jätkuvat diskrimineerimist saab põhjendada sellega, et teistsugune kord (palgajärkude individuaalne määramine vastavalt töökogemusele ka olemasolevate ametnike puhul) on seotud suurte halduskuludega?

6.

Kui viiendas küsimuses eitatakse põhjendatust, siis kas Euroopa Liidu esmase ja/või teisese õiguse tõlgendamine lubab seni, kuni olemasolevatele ametnikele ei rakendata mittediskrimineerivaid tasustamist käsitlevaid õigusnorme, muid õiguslikke tagajärgi kui olemasolevatele ametnikele tagasiulatuvalt nende palgaastme kõrgeima järgu kohase palga maksmine?

Kas diskrimineerimiskeelu rikkumise õiguslikud tagajärjed tulenevad seejuures Euroopa Liidu esmasest ja/või teisesest õigusest, käesolevas asjas eelkõige direktiivist 2000/78/EÜ, või tuleneb nõudeõigus Euroopa Liidu õiguse sätete puuduliku ülevõtmise tõttu üksnes liidu õiguses sätestatud riigivastutusest?


(1)  Nõukogu 27. novembri 2000. aasta direktiiv 2000/78/EÜ, millega kehtestatakse üldine raamistik võrdseks kohtlemiseks töö saamisel ja kutsealale pääsemisel (EÜT L 303, lk 16; ELT eriväljaanne 05/04, lk 79).


26.1.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 26/30


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Verwaltungsgericht Berlin (Saksamaa) 8. novembril 2012 — Antje Wilke versus Land Berlin

(Kohtuasi C-505/12)

2013/C 26/57

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Verwaltungsgericht Berlin

Põhikohtuasja pooled

Kaebaja: Antje Wilke

Vastustaja: Land Berlin

Eelotsuse küsimused

1.

Kas Euroopa Liidu esmast ja/või teisest õigust, käesoleval juhul eelkõige direktiivi 2000/78/EÜ (1), tuleb põhjendamatu vanuselise diskrimineerimise üldise keelu osas tõlgendada nii, et see hõlmab ka siseriiklikke õigusnorme, mis käsitlevad liidumaa ametnikele töötasu maksmist?

2.

Kui esimesele küsimusele vastatakse jaatavalt, siis kas Euroopa Liidu esmase ja/või teisese õiguse tõlgendamisest nähtub, et siseriiklik õigusnorm, mille kohaselt sõltub ametniku põhipalga suurus teenistussuhte alguses määravas osas ametniku vanusest ja tõuseb seejärel eelkõige vastavalt ametniku teenistussuhte kestusele, kujutab endast otsest või kaudset diskrimineerimist vanuse alusel?

3.

Kui ka teisele küsimusele vastatakse jaatavalt, siis kas Euroopa Liidu esmase ja/või teisese õiguse tõlgendusega on vastuolus sellise siseriikliku õigusnormi põhjendamine seadusandja eesmärgiga maksta töökogemuste eest lisatasu?

4.

Kui ka kolmandale küsimusele vastatakse jaatavalt, siis kas Euroopa Liidu esmase ja/või teisese õiguse tõlgendamine lubab seni, kuni ei rakendata mittediskrimineerivaid tasustamist käsitlevaid õigusnorme, muid õiguslikke tagajärgi kui diskrimineeritule tagasiulatuvalt tema palgaastme kõrgeima järgu kohase palga maksmine?

Kas diskrimineerimiskeelu rikkumise õiguslikud tagajärjed tulenevad seejuures Euroopa Liidu esmasest ja/või teisesest õigusest, käesolevas asjas eelkõige direktiivist 2000/78/EÜ, või tuleneb nõudeõigus Euroopa Liidu õiguse sätete puuduliku ülevõtmise tõttu üksnes liidu õiguses sätestatud riigivastutusest?

5.

Kas Euroopa Liidu esmase ja/või teisese õiguse tõlgendusega on vastuolus siseriiklik meede, mille kohaselt sõltub õigus nõuda (tagantjärele) tasumist või kahju hüvitamist sellest, kas ametnik on asjaomase nõude esitanud õigeaegselt?

6.

Kui esimesele, teisele ja kolmandale küsimustele vastatakse jaatavalt, siis kas Euroopa Liidu esmase ja/või teisese õiguse tõlgendamisest nähtub, et selline üleminekuseadus, mille kohaselt olemasolevatele ametnikele määratakse uues süsteemis palgajärk üksnes vastavalt senikehtinud (diskrimineerivale) tasustamiskorrale üleminekutähtpäeval makstava põhipalga alusel ning mille kohaselt edasine tõus palgajärkudes ei sõltu ametniku absoluutse töökogemuse pikkusest, vaid üksnes alates üleminekuseaduse jõustumisest omandatud töökogemusest, kujutab endast kuni vastava kõrgeima palgajärgu omandamiseni senikehtinud vanuselise diskrimineerimise jätkumist?

7.

Kui ka kuuendale küsimusele vastatakse jaatavalt, siis kas Euroopa Liidu esmase ja/või teisese õiguse tõlgendusega on vastuolus sellise piiramatult jätkuva ebavõrdse kohtlemise õigustamine seadusandliku eesmärgiga [lk 3] kaitsta üleminekuseadusega mitte (ainult) üleminekutähtpäevaks omandatud õigusi, vaid (ka) ootust saada senikehtinud tasustamisõiguse alusel asjaomasel palgaastmel prognooside kohaselt makstavat sissetulekut?

Kas olemasolevate ametnike jätkuvat diskrimineerimist saab põhjendada sellega, et teistsugune kord (palgajärkude individuaalne määramine vastavalt töökogemusele ka olemasolevate ametnike puhul) on seotud suurte halduskuludega?

8.

Kui seitsmendas küsimuses eitatakse põhjendatust, siis kas Euroopa Liidu esmase ja/või teisese õiguse tõlgendamine lubab seni, kuni olemasolevatele ametnikele ei rakendata mittediskrimineerivaid tasustamist käsitlevaid õigusnorme, muid õiguslikke tagajärgi kui olemasolevatele ametnikele tagasiulatuvalt nende palgaastme kõrgeima järgu kohase palga maksmine??

Kas diskrimineerimiskeelu rikkumise õiguslikud tagajärjed tulenevad seejuures Euroopa Liidu esmasest ja/või teisesest õigusest, käesolevas asjas eelkõige direktiivist 2000/78/EÜ, või tuleneb nõudeõigus Euroopa Liidu õiguse sätete puuduliku ülevõtmise tõttu üksnes liidu õiguses sätestatud riigivastutusest?


(1)  Nõukogu 27. novembri 2000. aasta direktiiv 2000/78/EÜ, millega kehtestatakse üldine raamistik võrdseks kohtlemiseks töö saamisel ja kutsealale pääsemisel (EÜT L 303, lk 16; ELT eriväljaanne 05/04, lk 79).


26.1.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 26/31


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Verwaltungsgericht Berlin (Saksamaa) 8. novembril 2012 — Gerd Schini versus Land Berlin

(Kohtuasi C-506/12)

2013/C 26/58

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Verwaltungsgericht Berlin

Põhikohtuasja pooled

Kaebaja: Gerd Schini

Vastustaja: Land Berlin

Eelotsuse küsimused

1.

Kas Euroopa Liidu esmast ja/või teisest õigust, käesoleval juhul eelkõige direktiivi 2000/78/EÜ (1) tuleb põhjendamatu vanuselise diskrimineerimise üldise keelu osas tõlgendada nii, et see hõlmab ka siseriiklikke õigusnorme, mis käsitlevad liidumaa ametnikele töötasu maksmist?

2.

Kui esimesele küsimusele vastatakse jaatavalt, siis kas Euroopa Liidu esmase ja/või teisese õiguse tõlgendamisest nähtub, et siseriiklik õigusnorm, mille kohaselt sõltub ametniku põhipalga suurus teenistussuhte alguses määravas osas ametniku vanusest ja tõuseb seejärel eelkõige vastavalt ametniku teenistussuhte kestusele, kujutab endast otsest või kaudset diskrimineerimist vanuse alusel?

3.

Kui ka teisele küsimusele vastatakse jaatavalt, siis kas Euroopa Liidu esmase ja/või teisese õiguse tõlgendusega on vastuolus sellise siseriikliku õigusnormi põhjendamine seadusandja eesmärgiga maksta töökogemuste eest lisatasu?

4.

Kui ka kolmandale küsimusele vastatakse jaatavalt, siis kas Euroopa Liidu esmase ja/või teisese õiguse tõlgendamine lubab seni, kuni ei rakendata mittediskrimineerivaid tasustamist käsitlevaid õigusnorme, muid õiguslikke tagajärgi kui diskrimineerituile tagasiulatuvalt nende palgaastme kõrgeima järgu kohase palga maksmine?

Kas diskrimineerimiskeelu rikkumise õiguslikud tagajärjed tulenevad seejuures Euroopa Liidu esmasest ja/või teisesest õigusest, käesolevas asjas eelkõige direktiivist 2000/78/EÜ, või tuleneb nõudeõigus Euroopa Liidu õiguse sätete puuduliku ülevõtmise tõttu üksnes liidu õiguses sätestatud riigivastutusest?

5.

Kas Euroopa Liidu esmase ja/või teisese õiguse tõlgendusega on vastuolus siseriiklik meede, mille kohaselt sõltub õigus nõuda (tagantjärele) tasumist või kahju hüvitamist sellest, kas ametnik on asjaomase nõude esitanud õigeaegselt?


(1)  Nõukogu 27. novembri 2000. aasta direktiiv 2000/78/EÜ, millega kehtestatakse üldine raamistik võrdseks kohtlemiseks töö saamisel ja kutsealale pääsemisel (EÜT L 303, lk 16; ELT eriväljaanne 05/04 lk 79).


26.1.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 26/32


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Supreme Court of the United Kingdom (Ühendkuningriik) 8. novembril 2012 — Jessy Saint-Prix versus Secretary of State for Work and Pension

(Kohtuasi C-507/12)

2013/C 26/59

Kohtumenetluse keel: inglise

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Supreme Court of the United Kingdom

Põhikohtuasja pooled

Edasikaebaja: Jessy Saint Prix

Vastustaja: Secretary of State for Work and Pension

Eelotsuse küsimused

1.

Kas „töötajale” kodakondsusdirektiivi (1) artikliga 7 antud elamisõigust tuleb tõlgendada nii, et see kohaldub üksnes nendele isikutele, 1) kellel on olemasolev töösuhe või 2) kes (vähemalt teatavatel asjaoludel) otsivad tööd või 3) kes kuuluvad artikli 7 lõikes 3 ette nähtud staatuse säilimise tingimuste kohaldamisalasse, või tuleb kõnealust artiklit tõlgendada nii, et see ei välista selles tähenduses „töötaja” staatuse säilimist muudelgi isikutel?

2.

1)

Kui vastus esimese küsimuse viimasele osale on jaatav, siis kas selle õiguse kohaldamisala laieneb ka naisele, kes mõistlikel asjaoludel loobub töötamast või tööd otsimast raseduse lõpuperioodil (ja sünnitusjärgselt) tekkivate füüsiliste raskuste tõttu?

2)

Kui vastus teisele küsimusele on jaatav, siis kas tal on õigus tugineda siseriiklikus õiguses ette nähtud määratlusele selle kohta, millal tal on mõistlik seda teha?


(1)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta direktiiv 2004/38/EÜ, mis käsitleb Euroopa Liidu kodanike ja nende pereliikmete õigust liikuda ja elada vabalt liikmesriikide territooriumil ning millega muudetakse määrust (EMÜ) nr 1612/68 ja tunnistatakse kehtetuks direktiivid 64/221/EMÜ, 68/360/EMÜ, 72/194/EMÜ, 73/148/EMÜ, 75/34/EMÜ, 75/35/EMÜ, 90/364/EMÜ, 90/365/EMÜja 93/96/EMÜ (ELT 2004 L 158, lk 77; ELT eriväljaanne 05/05, lk 46).


26.1.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 26/32


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunal Central Administrativo Norte (Portugal) 12. novembril 2012 — Joaquim Fernando Macedo Maia jt versus Fundo de Garantia Salarial, IP

(Kohtuasi C-511/12)

2013/C 26/60

Kohtumenetluse keel: portugali

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Tribunal Central Administrativo Norte

Põhikohtuasja pooled

Apellandid: Joaquim Fernando Macedo Maia, António Pereira Teixeira, António Joaquim Moreira David ja Joaquim Albino Moreira David

Vastustaja: Fundo de Garantia Salarial, IP

Eelotsuse küsimus

Kas konkreetselt tööandja maksejõuetuse puhul töötasunõuete väljamaksmist reguleerivat liidu õigust — eelkõige direktiivi 80/987/EMÜ (1) artikleid 4 ja 10 — tuleb tõlgendada nii, et sellega on vastuolus siseriiklik õigusnorm, mis tagab üksnes nende nõuete väljamaksmise, mis tekkisid tööandja maksejõuetusmenetluse algatamise taotluse esitamisele eelneva kuue kuu jooksul, isegi kui töötajad esitasid tööandja vastu hagi Tribunal do Trabalho’le (töökohus), taotledes kohtult võlgnetava summa kindlaksmääramist ja selle väljamõistmist?


(1)  Nõukogu 20. oktoobri 1980. aasta direktiiv töötajate kaitset tööandja maksejõuetuse korral käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (EÜT L 283, lk 23; ELT eriväljaanne 05/01, lk 217).


26.1.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 26/32


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Conseil d’État (Prantsusmaa) 13. novembril 2012 — Octapharma France versus Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM), Ministère des affaires sociales et de la santé

(Kohtuasi C-512/12)

2013/C 26/61

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Conseil d’État

Põhikohtuasja pooled

Kaebuse esitaja: Octapharma France

Vastustajad: Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM), Ministère des affaires sociales et de la santé

Eelotsuse küsimused

1.

Kas täisverest saadud plasma suhtes, mis on mõeldud vereülekandeks ja mille valmistamisel on kasutatud tööstuslikku protsessi sisaldavat meetodit, võivad samaaegselt olla kohaldatavad 6. novembri 2001. aasta direktiivi (1) [(31. märtsi 2004. aasta direktiiviga (2) muudetud redaktsioonis,)] ja 27. jaanuari 2003. aasta direktiivi (3) sätted mitte ainult selle kogumise ja uurimise, vaid ka töötlemise, säilitamise ja jaotamise osas; kas sellega seoses võib 6. novembri 2001. aasta direktiivi artikli 2 lõikes 2 kehtestatud normi tõlgendada nii, et selle tulemusel kohaldatakse ravimeid käsitlevaid ühenduse eeskirju tootele, mis kuulub samaaegselt ühenduse teise õigusakti kohaldamisalasse, üksnes juhul, kui viimati nimetatud õigusakt on leebem kui ravimeid käsitlevad eeskirjad?

2.

Kas 27. jaanuari 2003. aasta direktiivi artikli 4 lõiget 2 tuleb tõlgendada — vajadusel koostoimes Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 168 — nii, et see võimaldab selliste siseriiklike õigusnormide jõussejätmist või kehtestamist, mis seetõttu, et nendega on plasma jaoks, mille valmistamisel on kasutatud tööstuslikku protsessi sisaldavat meetodit, ette nähtud rangem kord kui see, mida kohaldatakse ravimite suhtes, annavad õiguse jätta kohaldamata 6. novembri 2001. aasta direktiivi kõik sätted või osa neist, eelkõige need, mis seavad ravimite turustamise ainsaks tingimuseks eelneva müügiloa saamise, ning jaatava vastuse korral: millistel tingimustel ja millises ulatuses?


(1)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. novembri 2001. aasta direktiiv 2001/83/EÜ inimtervishoius kasutatavaid ravimeid käsitlevate ühenduse eeskirjade kohta (EÜT L 311, 28.11.2001, lk 67; ELT eriväljaanne 13/27, lk 69).

(2)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 31. märtsi 2004. aasta direktiiv 2004/27/EÜ, millega muudetakse direktiivi 2001/83/EÜ ühenduse eeskirjade kohta seoses inimtervishoius kasutatavate ravimitega (ELT L 136, lk 34; ELT eriväljaanne 13/34, lk 262).

(3)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. jaanuari 2003. aasta direktiiv 2002/98/EÜ, millega kehtestatakse inimvere ja verekomponentide kogumise, uurimise, töötlemise, säilitamise ja jaotamise kvaliteedi- ja ohutusnõuded ning muudetakse direktiivi 2001/83/EÜ (ELT L 33, lk 30; ELT eriväljaanne 15/07, lk 346).


26.1.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 26/33


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Leedu) 14. novembri 2012. aasta — UAB 4finance versus Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba ja Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

(Kohtuasi C-515/12)

2013/C 26/62

Kohtumenetluse keel: leedu

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Põhikohtuasja pooled

Apellatsioonkaebuse esitaja: UAB 4finance

Vastustaja: Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba ja Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

Eelotsuse küsimused

1.

Kas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. mai 2005. aasta direktiivi 2005/29/EÜ (mis käsitleb ettevõtja ja tarbija vaheliste tehingutega seotud ebaausaid kaubandustavasid siseturul ning millega muudetakse nõukogu direktiivi 84/450/EMÜ, Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiive 97/7/EÜ, 98/27/EÜ ja 2002/65/EÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 2006/2004) I lisa punkti 14 tuleb tõlgendada nii, et müügiedenduse püramiidskeemi loomist, kasutamist ja edendamist loetakse kõigil tingimustel eksitavaks kaubandustavaks üksnes juhul, kui tarbija on kohustatud maksma selle eest, et saada kompensatsiooni pigem teiste tarbijate skeemi kaasamise eest kui toodete müügi või tarbimise eest?

2.

Juhul, kui on vajalik, et tarbija maksab õiguse eest saada kompensatsiooni, siis kas summa, mida tarbija maksab võimaluse eest saada kompensatsiooni pigem teiste tarbijate skeemi kaasamise eest kui toodete müügi või tarbimise eest, mõjutab müügiedenduse püramiidskeemi kvalifitseerimist eksitavaks kaubandustavaks direktiivi I lisa punkti 14 tähenduses? Kas tarbijate tehtud maksed, mille summa on puhtsümboolne ja mida maksti tarbijate identifitseerimise võimaldamiseks, võib lugeda kompensatsiooni saamise võimaluse eest maksmiseks direktiivi I lisa punkti 14 tähenduses?

3.

Kas direktiivi I lisa punkti 14 tuleb tõlgendada nii, et selleks, et müügiedenduse püramiidskeemi loetaks eksitavaks kaubandustavaks, on oluline üksnes see, et juba registreeritud tarbijale makstakse kompensatsiooni pigem asjaolu eest, et ta kaasas skeemi teisi tarbijaid, kui toodete müügi või tarbimise eest, või omab tähtsust ka see, mil määral selles skeemis osalejatele uute tarbijate skeemi kaasamise eest makstud kompensatsiooni rahastatakse uute liikmete maksetega? Kas käesoleval juhul peab müügiedenduse püramiidskeemis juba registreeritud osalejatele makstud kompensatsioon olema täielikult või suuremas osas rahastatud sellesse skeemi sisenenud uute liikmete maksetega?


26.1.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 26/34


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Consiglio di Stato (Itaalia) 15. novembril 2012 — CTP versus Regione Campania, Provincia di Napoli

(Kohtuasi C-516/12)

2013/C 26/63

Kohtumenetluse keel: itaalia

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Consiglio di Stato

Põhikohtuasja pooled

Apellatsioonkaebuse esitaja: CTP — Compagnia Trasporti Pubblici SpA

Vastustaja: Regione Campania, Provincia di Napoli

Eelotsuse küsimus

Kas määruse (EMÜ) nr 1191/69 (1) artikli 4 kohaselt tekib õigus hüvitusele alles siis, kui pädevad asutused ei ole teenuse osutamise kohustust, mis tekitab vedajale majanduslikku halvemust, vastava taotluse peale lõpetada otsustanud, või on see säte kohaldatav ainult nende teenindamiskohustuste suhtes, mille lõpetamise määrus näeb ette, lubamata nende säilitamist?


(1)  Nõukogu 26. juuni 1969. aasta määrus nr 1191/69 raudtee-, maantee- ja siseveetranspordis osutatavate avalike teenuste kontseptsioonist tulenevaid kohustusi puudutavate liikmesriikidepoolsete meetmete kohta (EÜT L 156, 28.6.1969, lk 1).


26.1.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 26/34


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Consiglio di Stato (Itaalia) 15. novembril 2012 — CTP versus Regione Campania

(Kohtuasi C-517/12)

2013/C 26/64

Kohtumenetluse keel: itaalia

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Consiglio di Stato

Põhikohtuasja pooled

Apellatsioonkaebuse esitaja: CTP — Compagnia Trasporti Pubblici SpA

Vastustaja: Regione Campania

Eelotsuse küsimus

Kas määruse (EMÜ) nr 1191/69 (1) artikli 4 kohaselt tekib õigus hüvitusele alles siis, kui pädevad asutused ei ole teenuse osutamise kohustust, mis tekitab vedajale majanduslikku halvemust, vastava taotluse peale lõpetada otsustanud, või on see säte kohaldatav ainult nende teenindamiskohustuste suhtes, mille lõpetamise määrus näeb ette, lubamata nende säilitamist?


(1)  Nõukogu 26. juuni 1969. aasta määrus nr 1191/69 raudtee-, maantee- ja siseveetranspordis osutatavate avalike teenuste kontseptsioonist tulenevaid kohustusi puudutavate liikmesriikidepoolsete meetmete kohta (EÜT L 156, 28.6.1969, lk 1).


26.1.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 26/34


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Consiglio di Stato (Itaalia) 15. novembril 2012 — CTP versus Regione Campania, Provincia di Napoli

(Kohtuasi C-518/12)

2013/C 26/65

Kohtumenetluse keel: itaalia

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Consiglio di Stato

Põhikohtuasja pooled

Apellatsioonkaebuse esitaja: CTP — Compagnia Trasporti Pubblici SpA

Vastustajad: Regione Campania, Provincia di Napoli

Eelotsuse küsimus

Kas määruse (EMÜ) nr 1191/69 (1) artikli 4 kohaselt tekib õigus hüvitusele alles siis, kui pädevad asutused ei ole teenuse osutamise kohustust, mis tekitab vedajale majanduslikku halvemust, vastava taotluse peale lõpetada otsustanud, või on see säte kohaldatav ainult nende teenindamiskohustuste suhtes, mille lõpetamise määrus näeb ette, lubamata nende säilitamist?


(1)  Nõukogu 26. juuni 1969. aasta määrus nr 1191/69 raudtee-, maantee- ja siseveetranspordis osutatavate avalike teenuste kontseptsioonist tulenevaid kohustusi puudutavate liikmesriikidepoolsete meetmete kohta (EÜT L 156, 28.6.1969, lk 1).


26.1.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 26/35


Diadikasia Symvouloi Epicheiriseon AE 16. novembril 2012 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (neljas koda) 13. septembri 2012. aasta määruse peale kohtuasjas T-369/11: Diadikasia Symvouloi Epicheiriseon AE versus Euroopa Komisjon, Euroopa Liidu delegatsioon Türgis, Rahastamise ja lepingute kesktalitus (CFCU)

(Kohtuasi C-520/12 P)

2013/C 26/66

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Apellant: Diadikasia Symvouloi Epicheiriseon AE (esindaja: Δικηγόρος A. Krystallidis,

Teised menetlusosalised: Euroopa Komisjon, Euroopa Liidu delegatsioon Türgis, Rahastamise ja lepingute kesktalitus (CFCU)

Apellandi nõuded

tühistada edasikaevatud määrus;

tunnistada tema poolt Üldkohtusse esitatud hagi vastuvõetavaks;

lahendada asi sisuliselt ja mõista välja hüvitis kahju eest, mis apellandile tekitati vastustaja 5. aprilli 2011. aasta otsusega, mille võttis vastu Euroopa Liidu delegatsioon Türgis ja mille apellant sai kätte 6. aprillil 2011 ning millega apellandi horisontaalse tasandi huve juhtumi vastu arvestades tühistati väidetava valeandmete esitamise tõttu otsus sõlmida hankeleping projekti „Euroopa-Türgi ärikeskuste võrgu laiendamine Sivasse, Antalyasse, Batmani ja Vani — EuropeAid/128621/D/SER/TR” teostamiseks konsortsiumiga Diadikasia business Consultants SA (GR) — Wyg International Ltd (UK) — Deleeuw International Ltd (TR) — Cyberpark (TR);

mõista esimese kohtuastme ja apellatsioonimenetluse kohtukulud välja komisjonilt.

Väited ja peamised argumendid

Esimese väite raames väidab apellant, et Üldkohus rikkus Euroopa Liidu Toimimise Lepingu (ELTL) artikli 263 kohaldamisel õigusnormi, kuna ta ei nõustunud seisukohaga, et mõiste „institutsioon” viitab mitte ainult Euroopa Liidu institutsioonidele, vaid ka Euroopa Liidu teenistujatele, kes on võrdselt vastutavad nende tegevusega üksikisikutele tekitatud kahju hüvitamise eest.

Teise väite raames leiab apellant, e Üldkohus rikkus põhjendamiskohustust ja eiras Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklit 47 ning Euroopa Inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni artiklit 6 (õigus õiglasele kohtumenetlusele) ja artiklit 13 (õigus tõhusale õiguskaitsevahendile) kui liidu õiguse põhimõtteid, kuna ta tunnistas apellandi esitatud hagi vastuvõetamatuks, käsitlemata apellandi märkusi vastustaja esitatud vastuvõetamatuse väidete kohta, mis viitasid EL-i ametnike tekitatud kahju puudutavale kohtupraktikale (Euroopa Kohtu 10. juuli 1969. aasta otsus kohtuasjas 9/69: Sayag ja Zurich, EKL 1969, lk 329; Euroopa Kohtu 28. aprilli 1971. aasta otsus kohtuasjas 4/69: Lütticke vs. komisjon, EKL 1971, lk 325, ja Euroopa Kohtu 11. novembri 1981. aasta otsus kohtuasjas 60/81: IBM vs. komisjon, EKL 1981, lk 2639) ning ELTL artikli 263 tõlgendamisele nimetatud kohtupraktika kohaselt. Samuti jättis Üldkohus vastamata apellandi argumentidele, mis puudutasid liidu õiguse aluspõhimõtete nagu õiguskindlus, õiguspärase ootuse kaitse ja õigus olla ära kuulutatud, ning Euroopa hea halduse tava eeskirja artikli 4 tõsist rikkumist vastustaja poolt.

Kolmanda väite raames leiab apellant, et Üldkohus esitles apellandi poolt esimeses kohtuastmes esitatud tõendeid valesti ja moonutas neid, leides et „käesoleval juhul olid üksnes CFCU-l kui hankijal volitused […] otsustada, kellega sõlmida vaidlusalune hankeleping […] [ning et] komisjoni pädevuses oli üksnes kontrollida, kas liidupoolse rahastamise tingimused olid täidetud”, kuid tehes seda Üldkohtule apellandi esitatud dokumentide põhjal, millest tegelikult ilmneb, et CFCU tegutseb komisjoni kontrolli all ja komisjoni määratletud piirides. Niisiis on edasikaevatud määruses tuvastatu väär ning moonutab Üldkohtu käsutuses olnud tõendusmaterjali.


26.1.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 26/35


19. novembril 2012 esitatud hagi — Euroopa Komisjon versus Saksamaa Liitvabariik

(Kohtuasi C-525/12)

2013/C 26/67

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Hageja: Euroopa Ühenduste Komisjon (esindajad: E. Manhaeve ja G. Wilms)

Kostja: Saksamaa Liitvabariik

Hageja nõuded

1.

tuvastada, et kuna Saksamaa Liitvabariik on mõiste „veevarustusteenused” tõlgendamisel jätnud tähelepanuta teatud teenused, siis on Saksamaa Liitvabariik rikkunud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. oktoobri 2000. aasta direktiivist 2000/60/EÜ, millega kehtestatakse ühenduse veepoliitika alane tegevusraamistik, (1) iseäranis selle artikli 2 punktist 38 ning artiklist 9 talle tulenevaid kohustusi;

2.

mõista kohtukulud välja Saksamaa Liitvabariigilt.

Väited ja peamised argumendid

Komisjon on seisukohal, et veevarustusteenused hõlmavad pinna- või põhjavee võtmist, vee tõkestamist, tagavaraks varumist, töötlemist ja jagamist ka hüdroelektrienergia tootmise, laevatamise ja üleujutuste vastu kindlustamise eesmärkidel. Lisaks kuulub veevarustusteenuste hulka ka oma tarbeks kasutamine.

Kostja poolt mõiste „veevarustusteenused” kasutamine on vastuolus direktiivi 2000/60/EÜ artikliga 9. Kostja välistab direktiivi tähenduses veevarustusteenuste kohaldamisalast sellise veevarustusteenuse, nagu vee tõkestamine hüdroelektrienergia tootmise, laevatamise ja üleujutuste vastu kindlustamise eesmärkidel. Niisugune kitsas tõlgendus ei ole kooskõlas direktiiviga 2000/60/EÜ, seab kahtluse alla direktiivi 2000/60/EÜ artikli 9 tõhususe ning ohustab seega direktiivi eesmärkide saavutamist.

Tõsi on see, et liikmesriikidel on teatav kaalutlusruum jätta direktiivi 2000/60/EÜ artikli 9 alusel katmata veevarustusteenuste kulud. Eelkõige võivad liikmesriigid arvesse võtta kulude katmise sotsiaalseid, keskkonnaalaseid ja majanduslikke tagajärgi ning geograafilisi ja kliimatingimusi. Lisaks võib liikmesriik direktiivi 2000/60/EÜ artikli 9 lõike 4 alusel otsustada mitte kohaldada direktiivi 2000/60/EÜ artikli 9 lõike 1 teise lause sätteid veehinna kujundamise poliitika ja veevarustusteenuste kulude katmise suhtes. Selle eelduseks on asjaolu, et tegemist on liikmesriigis senise tavaga ning see ei sea ohtu käesoleva direktiivi mõtet ja eesmärkide saavutamist.


(1)  ELT L 327, lk 1; ELT eriväljaanne 15/05, lk 275.


26.1.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 26/36


20. novembril 2012. aastal esitatud hagi — Euroopa Komisjon versus Saksamaa Liitvabariik

(Kohtuasi C-527/12)

2013/C 26/68

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Hageja: Euroopa Komisjon (esindajad: T. Maxian Rusche ja F. Erlbacher)

Kostja: Saksamaa Liitvabariik

Hageja nõuded

tuvastada, et kuna Saksamaa Liitvabariik ei ole võtnud kõiki vajalikke meetmeid, et võimaldada komisjoni 14. detsembri 2010. aasta otsuse 2011/471/EL, mis käsitleb Saksamaa poolt Biria kontsernile antud riigiabi C 38/05 (ex NN 52/04) (teatavaks tehtud numbri K(2010) 8289 all), (1) kohest ja tõhusat täitmist nõudes antud riigiabi tagasi, siis on Saksamaa Liitvabariik rikkunud ELTL artiklist 288, artikli 108 lõikest 2, tõhususe põhimõttest, nõukogu 22. märtsi 1999. aasta määruse (EÜ) nr 659/1999, millega kehtestatakse üksikasjalikud eeskirjad EÜ asutamislepingu artikli 93 kohaldamiseks (2), artikli 14 lõikest 3 ja nimetatud komisjoni otsuse artiklitest 1, 2 ja 3 tulenevaid kohustusi;

mõista kohtukulud välja kostjalt.

Väited ja peamised argumendid

Kuna Saksamaa Liitvabariik ei ole võtnud kõiki vajalikke meetmeid, et võimaldada komisjoni 14. detsembri 2010. aasta otsuse 2011/471/EL, mis käsitleb Saksamaa poolt Biria kontsernile antud riigiabi C 38/05 (ex NN 52/04) (teatavaks tehtud numbri K(2010) 8289 all), kohest ja tõhusat täitmist nõudes antud riigiabi tagasi, siis on Saksamaa Liitvabariik rikkunud ELTL artiklist 288, artikli 108 lõikest 2, tõhususe põhimõttest, nõukogu 22. märtsi 1999. aasta määruse (EÜ) nr 659/1999, millega kehtestatakse üksikasjalikud eeskirjad EÜ asutamislepingu artikli 93 kohaldamiseks, artikli 14 lõikest 3 ja nimetatud komisjoni otsuse artiklitest 1, 2 ja 3 tulenevaid kohustusi.

Komisjon on seisukohal, et kostja valitud vahend riigiabi tagasinõudmiseks, nimelt tsiviilõigusliku nõude ja sellele järgnev sooritushagi esitamine Saksa tsiviilkohtutesse, ei ole sobiv selleks, et võimaldada komisjoni otsuse kohest ja tõhusat täitmist. Teise võimalusena väidab komisjon, et kostja ei ole kasutanud komisjoni otsuse täitmiseks esialgset tagaseljaotsust hagi esitamise päevani.


(1)  ELT L 195, lk 55.

(2)  EÜT L 83, lk 1.


26.1.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 26/36


Siseturu Ühtlustamise Ameti (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) 21. novembril 2012 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (seitsmes koda) 13. septembri 2012. aasta otsuse peale kohtuasjas T-404/10: National Lottery Commission versus Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused)

(Kohtuasi C-530/12 P)

2013/C 26/69

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Apellant: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) (esindajad: P. Bullock, F. Mattina)

Teine menetlusosaline: National Lottery Commission

Apellandi nõuded

tühistada vaidlustatud kohtuotsus;

mõista ühtlustamisameti kohtukulud välja National Lottery Commissionilt (hageja Üldkohtus).

Väited ja peamised argumendid

Ühtlustamisamet esitab kolm väidet: (i) kaubamärgimääruse (1) artikli 76 lõike 1 rikkumine, (ii) Siseturu Ühtlustamise Ameti õiguse olla ära kuulatud rikkumine ja (iii) faktide ilmselge vastuolu ja moonutamine, mis mõjutas vaidlustatud kohtuotsust.

Esimene väide jaguneb kaheks osaks. Esiteks rikkus Üldkohus kaubamärgimääruse artikli 76 lõiget 1, nagu seda on tõlgendanud Euroopa Kohus seoses kaubamärgimääruse artikli 53 lõikega 2 ja rakendusmääruse (2) eeskirjaga 37 kohtuasjas Elio Fiorucci, osas milles Üldkohus tugines siseriiklikule sättele, täpsemalt Itaalia tsiviilkoodeksi artiklile 2704, millele pooled ei olnud viidanud ja mis seega Ühtlustamisametis toimunud vaidluse eseme hulka ei kuulunud. Teiseks rikkus Üldkohus kaubamärgimääruse artikli 76 lõiget 1 osas, milles ta tugines siseriiklikule kohtupraktikale, täpsemalt eespool mainitud Corte Suprema di Cassazione 14. juuni 2007. aasta otsus nr 13912, millele on viidatud vaidlustatud kohtuotsuse punktis 32 ja millele pooled ei olnud viidanud ning mis seega Ühtlustamisametis toimunud vaidluse eseme hulka ei kuulunud.

Teine väide puudutab ühtlustamisameti õiguse olla ära kuulatud rikkumist osas, milles talle ei antud võimalust esitada oma seisukohta seoses Corte Suprema di Cassazione otsust puudutavate menetluslike ja sisuliste aspektidega. Oleks ühtlustamisametile see võimalus antud, ei saa välistada, et Üldkohtu põhjendused ja järeldus oleks olnud teistsugused.

Kolmas väide puudutab faktide ilmselget vastuolu ja moonutamist, mis mõjutas Üldkohtu põhjendusi ja järeldust. Ühtlustamisamet leiab, et Üldkohus mõistis valesti ja moonutas ühtlustamisameti analüüsi ning samuti National Lottery Commissioni enda argumente ja ei arvestanud asjaolu, et ühtlustamisamet kohaldas Itaalia õigusele vastavalt õiget õiguslikku standardit, kui järeldas, et National Lottery Commission ei olnud esitanud tõendeid selle kohta, et 1986. aasta lepingul asunud postiameti templil olev kuupäev ei olnud määrav.


(1)  Nõukogu 26. veebruari 2009. aasta määrus (EÜ) nr 207/2009 ühenduse kaubamärgi kohta (ELT L 78, lk 1).

(2)  Komisjoni 13. detsembri 1995. aasta määrus (EÜ) nr 2868/95, millega rakendatakse nõukogu määrust (EÜ) nr 40/94 ühenduse kaubamärgi kohta (EÜT L 303, lk 1; ELT eriväljaanne 17/01, lk 189).


26.1.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 26/37


23. novembril 2012 esitatud hagi — Euroopa Komisjon versus Luksemburgi Suurhertsogiriik

(Kohtuasi C-532/12)

2013/C 26/70

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Euroopa Ühenduste Komisjon (esindajad: P. Hetsch, O. Beynet, A. Tokár)

Kostja: Luksemburgi Suurhertsogiriik

Hageja nõuded

Tuvastada, et kuna Luksemburgi Suurhertsogiriik ei ole jõustanud vajalikke õigus- ja haldusnorme, et järgida Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. juuli 2009. aasta direktiivi 2009/81/EÜ, millega kooskõlastatakse teatavate kaitse- ja julgeolekuvaldkonnas ostjate poolt sõlmitavate ehitustööde ning asjade ja teenuste riigihankelepingute sõlmimise kord ja muudetakse direktiive 2004/17/EÜ ja 2004/18/EÜ (1) või igal juhul ei ole nendest komisjonile teatanud, siis on Luksemburgi Suurhertsogiriik rikkunud selle direktiivi artikli 72 lõikest 1 tulenevaid kohustusi;

määrata Luksemburgi Suurhertsogiriigile ELTL artikli 260 lõike 3 alusel karistusmakse summas 8 320 eurot päevas alates käesolevas kohtuasjas kohtuotsuse kuulutamise päevast;

mõista kohtukulud välja Luksemburgi Suurhertsogiriigilt.

Väited ja peamised argumendid

Direktiivi 2009/81/EÜ ülevõtmise tähtaeg möödus 21. augustil 2011.


(1)  ELT L 216, 20.8.2009, lk 76.


26.1.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 26/38


26. novembril 2012 esitatud hagi — Euroopa Komisjon versus Sloveenia Vabariik

(Kohtuasi C-538/12)

2013/C 26/71

Kohtumenetluse keel: sloveeni

Pooled

Hageja: Euroopa Komisjon (esindajad: P. Hetsch, A. Tokár ja D. Kukovec)

Kostja: Sloveenia Vabariik

Hageja nõuded

tuvastada, et kuna Sloveenia Vabariik ei ole võtnud kõiki õigus- ja haldusnorme, mis on vajalikud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. juuli 2009. aasta direktiivi 2009/81/EÜ, (1) millega kooskõlastatakse teatavate kaitse- ja julgeolekuvaldkonnas ostjate poole sõlmitavate ehitustööde ning asjade ja teenuste riigihankelepingute sõlmimise kord ja muudetakse direktiive 2004/17/EÜ (2) ja 2004/18/EÜ (3), ülevõtmiseks, või vähemalt ei ole neist meetmetest komisjonile teatanud, siis on ta rikkunud selle direktiivi artikli 72 lõikest 1 tulenevaid kohustusi;

mõista Sloveenia Vabariigilt ELTL artikli 260 lõike 3 alusel välja karistusmakse 7 038,72 eurot päevas alates käesolevas kohtuasjas otsuse kuulutamise päevast;

mõista kohtukulud välja Sloveenia Vabariigilt.

Väited ja peamised argumendid

Direktiivi ülevõtmise tähtaeg möödus 21. augustil 2011.


(1)  ELT L 216, lk 76.

(2)  ELT L 134, lk 1.

(3)  ELT L 134, lk 114.


26.1.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 26/38


Kreeka Vabariigi 28. novembril 2012 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (teine koda) 10. oktoobri 2012. aasta otsuse peale kohtuasjas T-158/09: Kreeka versus komisjon

(Kohtuasi C-547/12 P)

2013/C 26/72

Kohtumenetluse keel: kreeka

Pooled

Apellant: Kreeka Vabariik (esindajad: I. Chalkias ja S. Papaïoannou)

Teine menetlusosaline: Euroopa Komisjon

Apellandi nõuded

rahuldada apellatsioon kaebus ja tühistada vaidlustatud Euroopa Liidu Üldkohtu otsus osas, milles Euroopa Liidu Üldkohus otsustas, et juhtumil nr 4 Magrizos II (EL/1995/017) tegi komisjon õigesti, kui ta heitis Kreeka Vabariigile ette hooletust, mis seondub kõnealuse summa tagasi nõudmata jätmist;

tunnistada vastuvõetavaks apellatsioonkaebuse esimene nõue, milles palutakse tühistada komisjoni otsus osas, kuna see ei vasta määruse nr 1290/2005 artikli 32 kohaldamiseks ette nähtud tingimustele, mis oleks komisjonil võimaldanud jätta Kreeka Vabariigi kanda 276 347,86 euro suurused kulud;

mõista Kreeka Vabariigi kohtukulud välja komisjonilt.

Väited ja peamised argumendid

Juhtumil nr 4 Magrizos II (EL/1995/017) tõlgendas Euroopa Liidu Üldkohus valesti fakte, moonutades toimikus olnud tõendeid ilmselgelt, mille tõttu ta jõudis järeldusele, et olid täidetud määruse nr 1290/2005 artikli 32 kohaldamiseks ette nähtud tingimused, mis oleks komisjonil võimaldanud jätta Kreeka Vabariigi kanda 276 347,86 euro suurused kulud.


Üldkohus

26.1.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 26/39


Üldkohtu 29. novembri 2012. aasta otsus — CB versus komisjon

(Kohtuasi T-491/07) (1)

(Konkurents - Ettevõtjate ühenduse otsus - Maksekaartide väljastamise turg Prantsusmaal - Otsus, millega on tuvastatud EÜ artikli 81 rikkumine - Tariifsed meetmed, mida kohaldatakse „uutele liikmetele” - Liitumise õigus ja nn „omandaja ülesande regulatsiooni” ja „magava liikme tasu” süsteemid - Asjaomane turuosa - Kõnealuste meetmete ese - Konkurentsi piiramine esemega - EÜ artikli 81 lõige 3 - Ilmsed hindamisvead - Hea halduse põhimõte - Proportsionaalsus - Õiguskindlus)

2013/C 26/73

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Groupement des cartes bancaires (CB) (Pariis, Prantsusmaa) (esindajad: A. Georges, J. Ruiz Calzado ja É. Barbier de La Serre, hiljem advokaadid J. Ruiz Calzado ja F. Pradelles)

Kostjad: Euroopa Komisjon (esindajad: F. Arbault, O. Beynet ja V. Bottka, hiljem O. Beynet, V. Bottka ja B. Mongin)

Hageja toetuseks menetlusse astujad: BNP Paribas (Pariis, Prantsusmaa) (esindajad: advokaadid O. de Juvigny ja D. Berg); BPCE, varem Caisse nationale des caisses d’épargne et de prévoyance (CNCEP) (Pariis) (esindajad: advokaadid B. Bär-Bouyssière ja A. de Beaugrenier); ja Société générale (Pariis) (esindajad: advokaadid A. Barav ja D. Reymond)

Ese

Nõue tühistada komisjoni 17. oktoobri 2007. aasta otsus K(2007) 5060 lõplik EÜ artikli 81 rakendamise menetluse kohta (asi COMP/D1/38.606 — Groupement des cartes bancaires „CB”).

Resolutsioon

1.

Jätta hagi rahuldamata.

2.

Jätta Groupement des cartes bancaires „CB” kohtukulud tema enda kanda ning mõista temalt välja Euroopa Komisjoni kohtukulud.

3.

BPCE, BNP Paribas ja Société générale kannavad ise oma kohtukulud.


(1)  ELT C 64, 8.3.2008.


26.1.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 26/39


Üldkohtu 7. detsember 2012. aasta otsus — A. Loacker versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Editrice Quadratum (QUADRATUM)

(Kohtuasi T-42/09) (1)

(Ühenduse kaubamärk - Vastulausemenetlus - Ühenduse sõnamärgi QUADRATUM taotlus - Varasem ühenduse sõnamärk LOACKER QUADRATINI - Suhteline keeldumispõhjus - Segiajamise tõenäosuse puudumine - Määruse (EÜ) nr 40/94 artikli 8 lõike 1 punkt b (nüüd määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b) - Määruse nr 40/94 artikkel 73 (nüüd määruse nr 207/2009 artikkel 75) - Määruse nr 40/94 artikkel 74 (nüüd määruse nr 207/2009 artikkel 76))

2013/C 26/74

Kohtumenetluse keel: itaalia

Pooled

Hageja: A. Loacker SpA (Auna di Sotto, Itaalia) (esindajad: advokaadid V. Bilardo, C. Bacchini ja M. Mazzitelli)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) (esindaja: A. Sempio)

Teine menetluspool apellatsioonikojas, menetlusse astuja Üldkohtus: Editrice Quadratum SpA (Milano, Itaalia) (esindajad: advokaadid P. Pezzoi, P. Perani ja G. Ghisletti)

Ese

Hagi Siseturu Ühtlustamise Ameti esimese apellatsioonikoja 23. oktoobri 2008. aasta otsuse R 34/2008-1 peale, mis käsitleb A. Loacker SpA ja Editrice Quadratum SpA vahelist vastulausemenetlust.

Resolutsioon

1.

Jätta hagi rahuldamata.

2.

Mõista kohtukulud välja A. Loacker SpA-lt.


(1)  ELT C 69, 21.3.2009.


26.1.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 26/40


Üldkohtu 6. detsembri 2012. aasta otsus — Evropaïki Dynamiki versus komisjon

(Kohtuasi T-167/10) (1)

(Dokumentidega tutvumine - Määrus (EÜ) nr 1049/2001 - Hinnapäringud - Juurdepääsu lubamisest keeldumine - Tühistamishagi - Hagi esitamise tähtaeg - Tähtaja algus - Vastuvõetavus - Erand, mis puudutab Euroopa Liidu majanduspoliitika kaitset - Erand, mis puudutab kolmandate isikute avaliku huvi kaitset - Erand, mis puudutab avaliku julgeoleku alase avaliku huvi kaitset - Põhjendamiskohustus)

2013/C 26/75

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Ateena, Kreeka) (esindajad: advokaadid N. Korogiannakis ja M. Dermitzakis)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: E. Manhaeve ja C. ten Dam)

Ese

Esiteks nõue tühistada komisjoni 27. jaanuari 2010. aasta otsus, millega keelduti andmast luba tutvuda hinnapäringutega, mis puudutavad riigihanke DIGIT/PO/2005/113 — ESP-DESIS osa 3A (ELT 2005/S 252 248566), ja teiseks nõue tühistada komisjoni 11. märtsi 2010. aasta otsus, millega keelduti andmast luba tutvuda hinnapäringutega, mis puudutavad eespool mainitud riigihanke kõiki teisi osi ning riigihangete DI/0005 ESP (EÜT 2001/S 53 036539) ja ADMIN/DI/2/PO/2003/192 ESP DIMA (ELT 2003/S 249 221337) kõiki osi, ja raamlepinguga BUDG/0101.

Resolutsioon

1.

Tühistada Euroopa Komisjoni 27. jaanuari 2010. aasta otsus, millega keelduti andmast luba tutvuda hinnapäringutega, mis puudutavad riigihanke DIGIT/PO/2005/113 — ESP-DESIS osa 3A.

2.

Tühistada Euroopa Komisjoni 11. märtsi 2010. aasta otsus, millega keelduti andmast luba tutvuda hinnapäringutega, mis puudutavad eespool mainitud riigihanke kõiki teisi osi ning riigihangete DI/0005 ESP ja ADMIN/DI/2/PO/2003/192 ESP DIMA kõiki osi, ja raamlepinguga BUDG/0101.

3.

Jätta komisjoni kohtukulud tema enda kanda ja mõista Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE kantud kohtukulud välja komisjonilt.


(1)  ELT C 161, 19.6.2010


26.1.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 26/40


Üldkohtu 6. detsembri 2012. aasta otsus — Füller-Tomlinson versus komisjon

(Kohtuasi T-390/10 P) (1)

(Apellatsioonkaebus - Avalik teenistus - Ajutised teenistujad - Sotsiaalkindlustus - Kutsehaigus - Kutsehaigusest tingitud töövõimetuse astme kindlaksmääramine - Füüsilise ja vaimse tervise kahjustuse meditsiinilise hindamise Euroopa skaala kohaldamine - Faktiliste asjaolude moonutamine - Mõistlik aeg)

2013/C 26/76

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Apellatsioonkaebuse esitaja: Paulette Füller-Tomlinson (Brüssel, Belgia) (esindaja: advokaat L. Levi)

Teine menetluspool: Euroopa Parlament (esindajad: K. Zejdová ja S. Seyr)

Ese

Apellatsioonkaebus Avaliku Teenistuse Kohtu (kolmas koda) 1. juuli 2010. aasta otsuse peale kohtuasjas F-97/08: Füller-Tomlinson vs. parlament (kohtulahendite kogumikus veel avaldamata) selle otsuse tühistamiseks.

Resolutsioon

1.

Jätta hagi rahuldamata.

2.

Jätta P. Füller-Tomlinsoni kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt välja Euroopa Parlamendi kohtukulud käesolevas kohtuastmes.


(1)  ELT C 301, 6.11.2010.


26.1.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 26/40


Üldkohtu 29. novembri 2012. aasta otsus — Adamowski versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Fagumit (FAGUMIT)

(Kohtuasjad T-537/10 ja T-538/10) (1)

(Ühenduse kaubamärk - Kehtetuks tunnistamise menetlus - Ühenduse sõnamärk Fagumit ja ühenduse kujutismärk FAGUMIT - Varasem siseriiklik kujutismärk FAGUMIT - Suhteline kehtetuks tunnistamise põhjus - Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõige 3 ja artikli 165 lõike 4 punkt b)

2013/C 26/77

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Hageja: Ursula Adamowski (Hamburg, Saksamaa) (esindaja: advokaat D. von Schultz)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) (esindaja: G. Schneider)

Teine menetluspool Siseturu Ühtlustamise Ameti apellatsioonikojas, menetlusse astuja Üldkohtus: Fabryka Węży Gumowych i Tworzyw Sztucznych Fagumit sp. z o.o. (Fagumit) (Wolbrom, Poola) (esindajad: advokaadid M. Krekora, T. Targosz ja P. Podrecki)

Ese

Kaks hagi Siseturu Ühtlustamise Ameti (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) esimese apellatsioonikoja 3. septembri 2010. aasta nende otsuste (asjad R 1002/2009-1 ja R 1003/2009-1) peale, mis puudutavad Fabryka Węży Gumowych i Tworzyw Sztucznych Fagumit sp. z o.o. ja Ursula Adamowski vahelist kehtetuks tunnistamise menetlust.

Resolutsioon

1.

Liita kohtuasjad T-537/10 ja T-538/10 kohtuotsuse tegemise huvides.

2.

Jätta hagid rahuldamata.

3.

Mõista Siseturu Ühtlustamise Ameti (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) ja Fabryka Węży Gumowych i Tworzyw Sztucznych Fagumit sp. z o.o. kohtukulud välja Ursula Adamowskilt, kes ühtlasi kannab ise oma kohtukulud.


(1)  ELT C 30, 29.1.2011.


26.1.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 26/41


Üldkohtu 29. novembri 2012. aasta otsus — Thesing ja Bloomberg Finance versus EKP

(Kohtuasi T-590/10) (1)

(Juurdepääs dokumentidele - Otsus 2004/258/EÜ - Dokumendid, mis puudutavad liikmesriigi valitsemissektori koguvõlga ja eelarve puudujääki - Juurdepääsu keelamine - Liidu või liikmesriigi majanduspoliitikaga seotud erand - Dokumendiga tutvumise osaline keelamine)

2013/C 26/78

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hagejad: Gabi Thesing (London, Ühendkuningriik) ja Bloomberg Finance LP (Wilmington, Delaware, USA) (esindajad: solicitor M. H. Stephens ja solicitor R. C. Lands ning QC T. Pitt-Payne)

Kostja: Euroopa Keskpank (EKP) (esindajad: A. Sáinz de Vieuña Barroso, M. López Torres ja S. Lambrinoc, hiljem M. López Torres ja S. Lambrinoc)

Ese

Nõue tühistada Euroopa Keskpanga juhatuse otsus, mis edastati G. Thesingile EKP presidendi 21. oktoobri 2010. aasta kirjaga ja millega jäeti rahuldamata G. Thesingi taotlus tutvuda kahe dokumendiga Kreeka Vabariigi valitsemissektori koguvõla ja eelarve puudujäägi kohta.

Resolutsioon

1.

Jätta hagi rahuldamata.

2.

Mõista Euroopa Keskpanga kohtukulud välja Gabi Thesing’ilt ja Bloomberg Finance LP-lt, kes ühtlasi kannavad ise oma kohtukulud.


(1)  ELT C 72, 5.3.2011.


26.1.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 26/41


Üldkohtu 11. detsembri 2012. aasta otsus — Sina Bank versus nõukogu

(Kohtuasi T-15/11) (1)

(Ühine välis- ja julgeolekupoliitika - Iraani suhtes võetud piiravad meetmed, mille eesmärk on tõkestada tuumarelvade levikut - Rahaliste vahendite külmutamine - Tühistamishagi - Põhjendamiskohustus)

2013/C 26/79

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Sina Bank (Teheran, Iraan) (esindajad: advokaadid B. Mettetal ja C. Wucher-North)

Kostja: Euroopa Liidu Nõukogu (esindajad: M. Bishop ja G. Marhic)

Kostja toetuseks menetlusse astuja: Euroopa Komisjon (esindajad: F. Erlbacher ja M. Konstantinidis)

Ese

Ühelt poolt nõue tühistada esiteks nõukogu 25. oktoobri 2010. aasta määruse (EL) nr 961/2010, milles käsitletakse Iraani vastu suunatud piiravaid meetmeid ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 423/2007 (ELT L 281, lk 1), VIII lisa hagejat puudutavas osas, ja teiseks hagejat käsitlevat nõukogu „otsust sisaldav”28. oktoobri 2010. aasta kiri, ning teiselt poolt nõue tunnistada hageja suhtes kohaldamatuks esiteks nõukogu 26. juuli 2010. aasta otsuse 2010/413/ÜVJP, mis käsitleb Iraani vastu suunatud piiravaid meetmeid ning millega tunnistatakse kehtetuks ühine seisukoht 2007/140/ÜVJP (ELT L 195, lk 39), II lisa, nagu see on toodud nõukogu 25. oktoobri 2010. aasta otsuses 2010/644/ÜVJP, millega muudetakse otsust 2010/413 (ELT L 281, lk 81), niivõrd kui see puudutab hagejat, teiseks määruse nr 961/2010 artikli 16 lõige 2, ja kolmandaks otsuse 2010/413 artikli 20 lõike 1 punkt b.

Resolutsioon

1.

Tühistada nõukogu 26. juuli 2010. aasta otsuse 2010/413/ÜVJP, mis käsitleb Iraani vastu suunatud piiravaid meetmeid ning millega tunnistatakse kehtetuks ühine seisukoht 2007/140/ÜVJP, II lisa, nagu see on toodud nõukogu 25. oktoobri 2010. aasta otsuses 2010/644/ÜVJP, millega muudetakse otsust 2010/413, ja nõukogu 25. oktoobri 2010. aasta määruse (EL) nr 961/2010, milles käsitletakse Iraani vastu suunatud piiravaid meetmeid ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 423/2007, VIII lisa osas, milles need puudutavad Sina Banki.

2.

Jätta otsuse 2010/413 II lisa, nagu see on toodud otsuses 2010/644, tagajärjed Sina Banki suhtes kehtima kuni määruse nr 961/2010 VIII lisa tühistamise jõustumiseni.

3.

Jätta hagi ülejäänud osas rahuldamata.

4.

Mõista nõukogult välja kaks kolmandikku Sina Banki kohtukuludest ja jätta tema kanda kaks kolmandikku tema enda kohtukuludest.

5.

Jätta üks kolmandik Sina Banki kohtukuludest tema enda kanda ning mõista temalt välja üks kolmandik nõukogu kohtukuludest.

6.

Jätta Euroopa Komisjoni kohtukulud tema enda kanda.


(1)  ELT C 72, 5.3.2011.


26.1.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 26/42


Üldkohtu 5. detsembri 2012. aasta otsus — Consorzio vino Chianti Classico versus Siseturu Ühtlustamise Amet — FFR (F.F.R.)

(Kohtuasi T-143/11) (1)

(Ühenduse kaubamärk - Vastulausemenetlus - Ühenduse kujutismärgi „F.F.R.” taotlus - Varasemad siseriiklikud kujutismärgid CHIANTI CLASSICO - Suhteline keeldumispõhjus - Segiajamise tõenäosuse puudumine - Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b ja lõige 5)

2013/C 26/80

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Consorzio vino Chianti Classico (Radda in Chianti, Itaalia) (esindajad: advokaadid S. Corona, G. Ciccone ja A. Loffredo)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) (esindajad: V. Melgar ja G. Mannucci, hiljem V. Melgar ja D. Walicka)

Teine menetluspool apellatsioonikojas: Fédération française de rugby (FFR) (Marcoussis, Prantsusmaa)

Ese

Hagi, mis on esitatud ühtlustamisameti neljanda apellatsioonikoja 10. jaanuari 2011. aasta otsuse (asi R 43/2010-4) peale, mis käsitleb Consorzio vino Chianti Classico ja Fédération française de rugby (FFR) vahelist vastulausemenetlust.

Resolutsioon

1.

Tühistada Siseturu Ühtlustamise Ameti (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) neljanda apellatsioonikoja 10. jaanuari 2011. aasta otsus (asi R 43/2010-4) osas, milles apellatsioonikoda lükkas vastulause tagasi osas, milles see põhines nõukogu 26. veebruari 2009. aasta määruse (EÜ) nr 207/2009 ühenduse kaubamärgi kohta artikli 8 lõikel 5.

2.

Jätta hagi ülejäänud osas rahuldamata.

3.

Jätta Consorzio vino Chianti Classicol ja Siseturu Ühtlustamise Ametil Üldkohtu menetluses tekkinud kulud nende endi kanda.


(1)  ELT C 152, 21.5.2011.


26.1.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 26/42


Üldkohtu 29. novembri 2012. aasta otsus — Hopf versus Siseturu Ühtlustamise Amet (Clampflex)

(Kohtuasi T-171/11) (1)

(Ühenduse kaubamärk - Ühenduse sõnamärgi Clampflex taotlus - Absoluutsed keeldumispõhjused - Kirjeldavus - Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkt c - Eristusvõime puudumine - Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkt b - Põhjendamiskohustus - Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikkel 75)

2013/C 26/81

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Hageja: Hans-Jürgen Hopf (Zirndorf, Saksamaa) (esindaja: advokaat V. Mensing)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) (esindaja: K. Klüpfel)

Ese

Hagi Siseturu Ühtlustamise Ameti (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) neljanda apellatsioonikoja 19. jaanuari 2011. aasta otsuse peale (asi R 1514/2010-4), mis puudutab taotlust registreerida sõnamärk Clampflex ühenduse kaubamärgina.

Resolutsioon

1.

Tühistada Siseturu Ühtlustamise Ameti (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) neljanda apellatsioonikoja 19. jaanuari 2011. aasta otsus (asi R 1514/2010-4) osas, mis puudutab kaupu „süstlad”.

2.

Jätta hagi ülejäänud osas rahuldamata.

3.

Jätta Hans-Jürgen Hopfi kohtukulud tema enda kanda ning mõista temalt välja pool ühtlustamisameti kohtkuludest. Jätta teine pool ühtlustamisameti kohtukuludest tema enda kanda.


(1)  ELT C 145, 14.5.2011.


26.1.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 26/43


Üldkohtu 5. detsembri 2012. aasta otsus — Qualitest versus nõukogu

(Kohtuasi T-421/11) (1)

(Ühine välis- ja julgeolekupoliitika - Iraani vastu suunatud piiravaid meetmeid eesmärgiga tõkestada tuumarelvade levikut - Rahaliste vahendite külmutamine - Tühistamishagi - Põhjendamiskohustus - Ilmselge hindamisviga)

2013/C 26/82

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Qualitest FZE (Dubai, Araabia Ühendemiraadid) (esindajad: advokaat L. Catrain González, barrister E. Wright ja barrister H. Zhu)

Kostja: Euroopa Liidu Nõukogu (esindajad: G. Marhic ja R. Liudvinaviciute-Cordeiro)

Kostja toetuseks menetlusse astuja: Euroopa Komisjon (esindajad: S. Boelaert ja T. Scharf)

Ese

Nõue tühistada osaliselt nõukogu 23. mai 2011. aasta otsus 2011/299/ÜVJP, millega muudetakse otsust 2010/413/ÜVJP, mis käsitleb Iraani vastu suunatud piiravaid meetmeid (ELT L 136, lk 65), nõukogu 23. mai 2011. aasta rakendusmäärus (EL) nr 503/2011, millega rakendatakse määrust (EL) nr 961/2010, milles käsitletakse Iraani vastu suunatud piiravaid meetmeid (ELT L 136, lk 26) ja nõukogu 23. märtsi 2012. aasta määrus (EL) nr 267/2012, milles käsitletakse Iraani vastu suunatud piiravaid meetmeid ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) nr 961/2010 (ELT L 88, lk 1).

Resolutsioon

1.

Tühistada Qualitest FZE-i puudutavas osas:

nõukogu 23. mai 2011. aasta otsus 2011/299/ÜVJP, millega muudetakse otsust 2010/413/ÜVJP, mis käsitleb Iraani vastu suunatud piiravaid meetmeid;

nõukogu 23. mai 2011. aasta rakendusmäärus (EL) nr 503/2011, millega rakendatakse määrust (EL) nr 961/2010, milles käsitletakse Iraani vastu suunatud piiravaid meetmeid;

nõukogu 23. märtsi 2012. aasta määrus (EL) nr 267/2012, milles käsitletakse Iraani vastu suunatud piiravaid meetmeid ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) nr 961/2010.

2.

Säilitada otsuse 2011/299 mõju Qualitest’i puudutavas osas kuni rakendusmääruse nr 503/2011 ja määruse nr 267/2012 tühistamise mõju jõustumiseni.

3.

Mõista Qualitest’i kohtukulud välja Euroopa Liidu Nõukogult, kes ühtlasi kannab ise oma kohtukulud.

4.

Jätta Euroopa Komisjoni kohtukulud tema enda kanda.


(1)  ELT C 282, 24.9.2011


26.1.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 26/43


Üldkohtu 6. detsembri 2012. aasta otsus — Strobl versus komisjon

(Kohtuasi T-630/11 P) (1)

(Apellatsioonkaebus - Avalik teenistus - Ametnikud - Töölevõtmine - Avalik konkurss - Enne uute personalieeskirjade jõustumist sobivate kandidaatide loetellu kantud kandidaadid - Teade vaba ametikoha kohta - Ametisse nimetamine - Palgaastmele määramine uusi ebasoodsamaid sätteid kohaldades - Personalieeskirjade XIII lisa artikkel 12 - Õigusnormi rikkumine - Avaliku Teenistuse Kohtu põhjendamiskohustus)

2013/C 26/83

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Apellatsioonkaebuse esitaja: Peter Strobl (Besozzo, Itaalia) (esindaja: advokaat H.-J. Rüber)

Teised menetluspooled: Euroopa Komisjon (esindaja: J. Currall, keda abistas advokaat B. Wägenbaur); Euroopa Liidu Nõukogu (esindajad: J. Herrmann ja A. Jensen)

Ese

Apellatsioonkaebus Avaliku Teenistuse Kohtu (teine koda) 29. septembri 2011. aasta otsuse peale kohtuasjas F-56/05: Strobl vs. komisjon (kohtulahendite kogumikus veel avaldamata) selle otsuse tühistamiseks.

Resolutsioon

1.

Jätta hagi rahuldamata.

2.

Jätta Peter Strobli kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt välja Euroopa Komisjoni kohtukulud käesolevas kohtuastmes.

3.

Jätta Euroopa Liidu Nõukogu kohtukulud tema enda kanda.


(1)  ELT C 49, 18.2.2012.


26.1.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 26/44


Üldkohtu 11. detsembri 2012. aasta otsus — Fomanu versus Siseturu Ühtlustamise Amet (Qualität hat Zukunft)

(Kohtuasi T-22/12) (1)

(Ühenduse kaubamärk - Ühenduse sõnamärgi Qualität hat Zukunft registreerimise taotlus - Absoluutsed keeldumispõhjused - Eristusvõime puudumine - Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkt b)

2013/C 26/84

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Hageja: Fomanu AG (Neustadt an der Waldnaab, Saksamaa) (esindaja: advokaat T. Raible)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) (esindaja: K. Klüpfel)

Ese

Hagi Siseturu Ühtlustamise Ameti (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) esimese apellatsioonikoja 27. oktoobri 2011. aasta otsuse R 1518/2011-1 peale, mis puudutab nõuet registreerida sõnaline tähis „Qualität hat Zukunft” ühenduse kaubamärgina.

Resolutsioon

1.

Jätta hagiavaldus rahuldamata.

2.

Mõista kohtukulud välja Fomanu AG-lt.


(1)  ELT C 80, 17.3.2012.


26.1.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 26/44


Üldkohtu 28. novembri 2012. aasta otsus — Bauer versus Siseturu Ühtlustamise Amet — BenQ Materials (Daxon)

(Kohtuasi T-29/12) (1)

(Ühenduse kaubamärk - Vastulausemenetlus - Ühenduse sõnamärgi Daxon taotlus - Varasem ühenduse sõnamärk DALTON - Suhteline keeldumispõhjus - Segiajamise tõenäosus - Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b)

2013/C 26/85

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Hageja: Erika Bauer (Schaufling, Saksamaa) (esindaja: advokaat A. Merz)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) (esindaja: K. Klüpfel)

Teine menetluspool apellatsioonikojas, menetlusse astuja Üldkohtus: BenQ Materials Corp. (Gueishan Taoyuan, Taiwan)

Ese

Hagi ühtlustamisameti teise apellatsioonikoja 9. novembri 2011. aasta otsuse peale (asi R 2191/2010-2), mis käsitleb Erika Baueri ja BenQ Materials Corp. vahelist vastulausemenetlust.

Resolutsioon

1.

Lubada Alva Management GmbH-l asendada hagejana Erika Bauerit.

2.

Jätta hagi rahuldamata.

3.

Mõista kohtukulud välja Alva Management–ilt.


(1)  ELT C 80, 17.3.2012.


26.1.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 26/44


Üldkohtu 27. novembri 2012. aasta määrus — Steinberg versus komisjon

(Kohtuasi T-17/10) (1)

(Tühistamishagi - Dokumentidega tutvumine - Määrus (EÜ) nr 1049/2001 - Iisraeli ja Palestiina valitsusväliste organisatsioonide tegevuse rahastamist puudutavate otsustega seotud teatud dokumendid programmi „Rahupartnerlus” ning demokraatia ja inimõiguste Euroopa rahastamisvahendi (EIDHR) raames - Otsus keelata osaliselt dokumendiga tutvumine - Põhjendamiskohustus - Osaliselt ilmselgelt vastuvõetamatu ja osaliselt ilmselgelt põhjendamatu hagi)

2013/C 26/86

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Gerald Steinberg (Jeruusalemm, Iisrael) (esindaja: solicitor T. Asserson)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: C. Tufvesson ja C. ten Dam)

Ese

Taotlus tühistada komisjoni 15. mai 2009. aasta otsus SG.E.3/MV/psi D(2009) 3914, millega osaliselt keelduti andmast hagejale õigust tutvuda Iisraeli ja Palestiina valitsusväliste organisatsioonide tegevuse rahastamist puudutavate otsustega seotud teatud dokumentidega programmi „Rahupartnerlus” ning demokraatia ja inimõiguste Euroopa rahastamisvahendi (EIDHR) raames.

Resolutsioon

1.

Jätta hagi osaliselt ilmselge vastuvõetamatuse ja osaliselt ilmselge põhjendamatuse tõttu rahuldamata.

2.

Jätta Gerald Steinbergi kohtukulud tema enda kanda ja mõista talt välja Euroopa Komisjoni kohtukulud.


(1)  ELT C 80, 27.3.2010.


26.1.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 26/45


Üldkohtu 23. novembri 2012. aasta määrus — Crocs versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Holey Soles Holdings ja PHI (Jalatsi kujutis)

(Kohtuasi T-302/10) (1)

(Ühenduse kaubamärk - Kehtetuks tunnistamise taotlus - Kehtetuks tunnistamise taotluse tagasivõtmine - Otsuse tegemise vajaduse äralangemine)

2013/C 26/87

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja(d): Crocs, Inc. (Niwot, Ameerika Ühendriigid) (esindaja: solicitor I.R. Craig)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) (esindaja: S. Hanne)

Teised menetluspooled apellatsioonikojas: Holey Soles Holdings Ltd (Vancouver, Kanada) ja Partenaire Hospitalier International (La Haie Foissière, Prantsusmaa)

Ese

Hagi Siseturu Ühtlustamise Ameti kolmanda apellatsioonikoja 26. märtsi 2010. aasta otsuse R 9/2008-3 peale, mis käsitleb Holey Soles Holdings Ltd ja Partenaire Hospitalier International’i ja Crocs, Inc vahelist kehtetuks tunnistamise menetlust.

Resolutsioon

1.

Otsuse tegemise vajadus on ära langenud.

2.

Mõista kostja kohtukulud välja hagejalt, kes ühtlasi kannab ise oma kohtukulud.


(1)  ELT C 260, 25.9.2010.


26.1.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 26/45


Üldkohtu 27. novembri 2012. aasta määrus — ADEDY jt versus nõukogu

(Kohtuasi T-541/10) (1)

(Tühistamishagi - Liikmesriigile ülemäärase eelarvepuudujäägi kõrvaldamiseks adresseeritud otsused - Otsese puutumuse puudumine - Vastuvõetamatus)

2013/C 26/88

Kohtumenetluse keel: kreeka

Pooled

Hageja: Anotati Dioikisi Enoseon Dimosion Ypallilon (ADEDY) (Ateena, Kreeka); Spyridon Papaspyros (Ateena); ja Ilias Iliopoulos (Ateena) (esindaja: advokaat M.-M. Tsipra)

Kostja: Euroopa Liidu Nõukogu (esindajad: T. Middleton, A. de Gregorio Merino ja E. Chatziioakeimidou)

Kostja toetuseks menetlusse astuja: Euroopa Komisjon (esindajad: B. Smulders, J.-P. Keppenne ja M. Konstantinidis)

Ese

Nõue tühistada esiteks nõukogu 10. mai 2010. aasta otsus 2010/320/EL, mis on adresseeritud Kreekale eesmärgiga tugevdada ja tõhustada eelarve järelevalvet ning millega teatatakse Kreekale, et ta peab ülemäärase eelarvepuudujäägi kõrvaldamiseks võtma puudujääki vähendavaid meetmeid (ELT L 145, lk 6, parandus ELT 2011, L 209, lk 63), ja teiseks nõukogu 7. septembri 2010. aasta otsus 2010/486/EL, millega muudetakse otsust 2010/320/EL (ELT L 241, lk 12).

Resolutsioon

1.

Jätta hagi rahuldamata.

2.

Mõista Euroopa Liidu Nõukogu kohtukulud välja Anotati Dioikisi Enoseon Dimosion Ypallilonilt (ADEDY), Spyridon Papaspyroselt ja Ilias Iliopouloselt, kes ühtlasi kannavad ise oma kohtukulud.

3.

Jätta Euroopa Komisjoni kohtukulud tema enda kanda.


(1)  ELT C 30, 29.1.2011.


26.1.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 26/45


Üldkohtu 27. novembri 2012. aasta määrus — ADEDY jt versus nõukogu

(Kohtuasi T-215/11) (1)

(Tühistamishagi - Liikmesriigile adresseeritud otsus ülemäärase eelarvepuudujäägi kõrvaldamise kohta - Otsese puutumuse puudumine - Vastuvõetamatus)

2013/C 26/89

Kohtumenetluse keel: kreeka

Pooled

Hagejad: Anotati Dioikisi Enoseon Dimosion Ypallilon (ADEDY) (Ateena, Kreeka), Spyridon Papaspyros (Ateena) ja Ilias Iliopoulos (Ateena) (esindaja: advokaat M.-M. Tsipra)

Kostja: Euroopa Liidu Nõukogu (esindajad: G. Maganza, M. Vitsentzatos ja A. de Gregorio Merino)

Kostja toetuseks menetlusse astuja: Euroopa Komisjon (esindajad: B. Smulders, J.-P. Keppenne ja M. Konstantinidis)

Ese

Nõue tühistada nõukogu 20. detsembri 2010. aasta otsus 2011/57/EL, millega muudetakse otsust 2010/320/EL, mis on adresseeritud Kreekale eesmärgiga tugevdada ja tõhustada eelarve järelevalvet ning millega teatatakse Kreekale, et ta peab ülemäärase eelarvepuudujäägi kõrvaldamiseks võtma puudujääki vähendavaid meetmeid (ELT L 26, lk 15)

Resolutsioon

1.

Jätta hagi rahuldamata.

2.

Anotati Dioikisi Enoseon Dimosion Ypallilon (ADEDY), Spyridon Papaspyros ja Ilias Iliopoulos kannavad ise oma kohtukulud ja neilt mõistetakse välja Euroopa Liidu Nõukogu kohtukulud.

3.

Euroopa Komisjon kannab ise oma kohtukulud.


(1)  ELT C 186, 25.6.2011.


26.1.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 26/46


Üldkohtu 13. novembri 2012. aasta määrus — ClientEarth jt vs. komisjon

(Kohtuasi T-278/11) (1)

(Tühistamishagi - Dokumentidega tutvumine - Määrus (EÜ) nr 1049/2001 - Dokumendiga tutvumise võimaldamisest vaikimisi keeldumine - Hagi esitamise tähtaeg - Hilinemine - Ilmselge vastuvõetamatus)

2013/C 26/90

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hagejad: ClientEarth (London, Ühendkuningriik), Friends of the Earth Europe, (Amsterdam, Madalmaad), Stichting FERN (Leiden, Madalmaad), Stichting Corporate Europe Observatory (Amsterdam) (esindaja: advokaat P. Kirch)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: K. Herrmann ja C. ten Dam)

Ese

Tühistada komisjoni poolt väidetavalt 22. aprillil 2011 vaikimisi tehtud otsus, millega ta keeldus teatud dokumentidega tutvumise võimaldamisest, mis puudutavad selliseid vabatahtlikke sertifitseerimiskavasid, mille puhul taotletakse komisjonilt tunnustamist Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. aprilli 2009. aasta direktiivi 2009/28/EÜ taastuvatest energiaallikatest toodetud energia kasutamise edendamise kohta ning direktiivide 2001/77/EÜ ja 2003/30/EÜ muutmise ja hilisema kehtetuks tunnistamise kohta (ELT L 140, lk 16) artikli 18 alusel.

Resolutsioon

1.

Jätta hagi ilmselge vastuvõetamatuse tõttu läbi vaatamata.

2.

Mõista 3/4 ClientEarth’i, Friends of the Earth Europe’i, Stichting FERN-i ja Corporate Europe Observatory, kes kannavad 1/4 oma kohtukuludest ise, kohtukuludest välja Euroopa Komisjonilt, kes ühtlasi kannab ise oma kohtukulud.


(1)  ELT C 219, 23.7.2011.


26.1.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 26/46


Üldkohtu 19. oktoobri 2012. aasta määrus — Ellinika Nafpigeia ja Hoern versus komisjon

(Kohtuasi T-466/11) (1)

(Tühistamishagi - Riigiabi - Laevaehitus - Kreeka ametiasutuste poolt teatavale laevatehasele antud abi - Komisjoni otsuse, millega abi tunnistatakse ühisturuga kokkusobimatuks ning kohustatakse see tagasi nõudma, rakendusmeetmed - Vastuvõetamatus)

2013/C 26/91

Kohtumenetluse keel: kreeka

Pooled

Hagejad: Ellinika Nafpigeia AE (Skaramagka, Kreeka) ja 2. Hoern Beteiligungs GmbH (Kiel, Saksamaa) (esindajad: advokaadid K Chrysogonos ja A. Mitsis)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: B. Stromsky ja M. Konstantinidis)

Ese

Nõue tühistada komisjoni 1. detsembri 2010. aasta kiri K(2010) 8274 lõplik „Riigiabi CR 16/2004 — keelava otsuse rakendamine ja äriühingule [Ellinika Nafpigeia AE] antud abi tagasinõudmine — Kreeka viide ELTL artikli 346 lõike 1 punktile b ja menetlus ELTL artikli 348 lõike 1 alusel”, mida on täiendatud dokumentide ja muude toimiku elementidega, millest hagejad said osaliselt teada 2011. aasta juunis.

Resolutsioon

1.

Jätta hagi vastuvõetamatuse tõttu läbi vaatamata.

2.

Nafpigikes kai viomichanikes epicheiriseis Elefsinas menetlusse astumise taotluse kohta otsuse tegemise vajadus on ära langenud.

3.

Jätta Ellinika Nafpigeia AE ja 2. Hoern Beteiligungs GmbH kohtukulud nende endi kanda ja mõista neilt välja Euroopa Komisjoni kohtukulud.

4.

Jätta Nafpigikes kai viomichanikes epicheiriseis Elefsinas’e, kes esitas menetlusse astumise taotluse, kohtukulud tema enda kanda.


(1)  ELT C 331, 12.11.2011.


26.1.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 26/47


Üldkohtu 20. novembri 2012. aasta määrus — Marcuccio versus komisjon

(Kohtuasi T-491/11 P) (1)

(Apellatsioonkaebus - Avalik teenistus - Ametnikud - Püsivalt osaliselt töövõimetuks tunnistamise menetluse kestus - Hagejale väidetavalt tekitatud kahju - Kulude, mida oleks võinud vältida, hüvitamine - Esimeses kohtuastmes hagi rahuldamata jätmine ilmselge õigusliku põhjendamatuse tõttu - Avaliku Teenistuse Kohtu kodukorra artikli 94 punkt a)

2013/C 26/92

Kohtumenetluse keel: itaalia

Pooled

Apellatsioonkaebuse esitaja: Luigi Marcuccio (Tricase, Itaalia) (esindaja: advokaat G. Cipressa)

Teine menetluspool: Euroopa Komisjon (esindajad: J. Currall ja C. Berardis-Kayser, keda abistas advokaat A. Dal Ferro)

Ese

Apellatsioonkaebus Euroopa Liidu Avaliku Teenistuse Kohtu (kolmas koda) 30. juuni 2011. aasta määruse peale kohtuasjas F-14/10: Marcuccio vs. komisjon (kohtulahendite kogumikus veel avaldamata) selle kohtumääruse tühistamiseks.

Resolutsioon

1.

Jätta hagi rahuldamata.

2.

Jätta Luigi Marcuccio kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt välja Euroopa Komisjoni kohtukulud käesolevas kohtuastmes.


(1)  ELT C 331, 12.11.2011.


26.1.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 26/47


Üldkohtu 26. novembri 2012. aasta määrus — MIP Metro versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Real Seguros (real,- QUALITY)

(Kohtuasi T-548/11) (1)

(Ühenduse kaubamärk - Vastulausemenetlus - Varasemate siseriiklike kaubamärkide tühistamine - Otsuse tegemise vajaduse äralangemine)

2013/C 26/93

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hagejad: MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG (Düsseldorf, Saksamaa) (esindajad: advokaadid J.-C. Plate ja R. Kaase)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) (esindaja: A. Folliard Monguiral)

Teine menetluspool apellatsioonikojas: Real Seguros, SA (Porto, Portugal)

Ese

Hagi, mis on esitatud ühtlustamisameti neljanda apellatsioonikoja 17. augusti 2011. aasta otsuse (asi R 114/2011-4) peale, mis käsitleb Real Seguros, SA, ning MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG vahelist vastulausemenetlust.

Resolutsioon

1.

Puudub vajadus hagi üle otsustada.

2.

Jätta kummalgi poolel Üldkohtu menetluses tekkinud kulud tema enda kanda.


(1)  ELT C 6, 7.1.2012.


26.1.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 26/47


Üldkohtu 26. novembri 2012. aasta määrus — MIP Metro versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Real Seguros (real,- BIO)

(Kohtuasi T-549/11) (1)

(Ühenduse kaubamärk - Vastulausemenetlus - Varasemate siseriiklike kaubamärkide tühistamine - Otsuse tegemise vajaduse äralangemine)

2013/C 26/94

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG (Düsseldorf, Saksamaa) (esindajad: advokaadid J.-C. Plate ja R. Kaase)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) (esindaja: A. Folliard Monguiral)

Teine menetluspool apellatsioonikojas: Real Seguros, SA (Porto, Portugal)

Ese

Hagi, mis on esitatud ühtlustamisameti neljanda apellatsioonikoja 17. augusti 2011. aasta otsuse (asi R 115/2011-4) peale, mis käsitleb Real Seguros, SA, ning MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG vahelist vastulausemenetlust.

Resolutsioon

1.

Puudub vajadus hagi üle otsustada.

2.

Jätta kummalgi poolel Üldkohtu menetluses tekkinud kulud tema enda kanda.


(1)  ELT C 6, 7.1.2012.


26.1.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 26/48


Üldkohtu 8. novembri 2012. aasta määrus — Marcuccio versus komisjon

(Kohtuasi T-616/11 P) (1)

(Apellatsioonkaebus - Avalik teenistus - Ametnikud - Esimeses kohtuastmes hagi rahuldamata jätmine ilmselge õigusliku põhjendamatuse tõttu - Hagejale väidetavalt tekitatud kahju - Kulude, mida oleks võinud vältida, hüvitamine - Avaliku Teenistuse Kohtu kodukorra artikli 94 punkt a)

2013/C 26/95

Kohtumenetluse keel: itaalia

Pooled

Apellatsioonkaebuse esitaja: Luigi Marcuccio (Tricase, Itaalia) (esindaja: advokaat G. Cipressa)

Teine menetluspool: Euroopa Komisjon (esindajad: J. Currall ja C. Berardis-Kayser, keda abistas advokaat A. Dal Ferro)

Ese

Apellatsioonkaebus Euroopa Liidu Avaliku Teenistuse Kohtu (teine koda) 8. septembri 2011. aasta määruse peale kohtuasjas F-69/10: Marcuccio vs. komisjon (kohtulahendite kogumikus veel avaldamata) selle kohtumääruse tühistamiseks.

Resolutsioon

1.

Jätta hagi rahuldamata.

2.

Jätta Luigi Marcuccio kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt välja komisjoni kohtukulud käesolevas kohtuastmes.


(1)  ELT C 25, 28.1.2012.


26.1.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 26/48


Üldkohtu 27. novembri 2012. aasta määrus — H-Holding versus parlament

(Kohtuasi T-672/11) (1)

(Tegevusetushagi - Kahju hüvitamise nõue - Hagi, mis on osaliselt ilmselgelt vastuvõetamatu ning osaliselt ilmselgelt ilma igasuguse õigusliku aluseta)

2013/C 26/96

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Hageja: H-Holding AG (Cham, Šveits) (esindaja: advokaat R. Závodný)

Kostja: Euroopa Parlament (esindajad: U. Rösslein ja P. Schonard)

Ese

Nõue tuvastada, et parlament on Tšehhi Vabariigi suhtes õigusvastaselt jätnud algatamata liikmesriigi kohustuste rikkumise menetluse ja OLAF-ilt jätnud hageja 24. augusti 2011. aasta kaebuse alusel taotlemata algatada Tšehhi poliitilist erakonda puudutav uurimine, ning nõue hüvitada kahju, mis on tekkinud parlamendi väidetava tegevusetuse tõttu.

Resolutsioon

1.

Jätta hagi läbi vaatamata.

2.

Mõista kohtukulud välja H-Holding AG-lt.


(1)  ELT C 235, 4.8.2012.


26.1.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 26/48


Üldkohtu 20. novembri 2012. aasta määrus — Shahid Beheshti University versus nõukogu

(Kohtuasi T-120/12) (1)

(Tühistamishagi - Ühine välis- ja julgeolekupoliitika - Tuumarelva leviku tõkestamiseks Iraani vastu suunatud piiravad meetmed - Rahaliste vahendite külmutamine - Kaebetähtaeg - Hilinemine - Vastuvõetamatus)

2013/C 26/97

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Shahid Beheshti University (Teheran, Iraan) (esindaja: advokaat J.-M. Thouvenin)

Kostja: Euroopa Liidu Nõukogu (esindajad: R. Liudvinaviciute-Cordeiro ja A Varnav)

Ese

Nõue tühistada nõukogu 23. mai 2011. aasta otsus 2011/299/ÜVJP, millega muudetakse otsust 2010/413/ÜVJP, mis käsitleb Iraani vastu suunatud piiravaid meetmeid (ELT L 136, lk 65), nõukogu 23. mai 2011. aasta rakendusmäärus (EL) nr 503/2011, millega rakendatakse määrust (EL) nr 961/2010, milles käsitletakse Iraani vastu suunatud piiravaid meetmeid (ELT L 136, lk 26), nõukogu 1. detsembri 2011. aasta otsus 2011/783/ÜVJP, millega muudetakse otsust 2010/413/ÜVJP, mis käsitleb Iraani vastu suunatud piiravaid meetmeid (ELT L 319, lk 71), nõukogu 1. detsembri 2011. aasta rakendusmäärus (EL) nr 1245/2011, millega rakendatakse määrust (EL) nr 961/2010, milles käsitletakse Iraani vastu suunatud piiravaid meetmeid (ELT L 319, lk 11), ja nõukogu 5. detsembri 2011. aasta kirjas sisalduv otsus osas, milles hageja kanti nende isikute ja üksuste loetellu, kelle suhtes kohaldatakse kõnealuseid piiravaid meetmeid.

Resolutsioon

1.

Jätta hagi vastuvõetamatuse tõttu läbi vaatamata.

2.

Jätta Shahid Beheshti University kohtukulud tema enese kanda ja mõista talt välja Euroopa Liidu Nõukogu kohtukulud.


(1)  ELT C 165, 9.6.2012.


26.1.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 26/49


Üldkohtu 20. novembri 2012. aasta määrus — Geipel versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Reeh (BEST BODY NUTRITION)

(Kohtuasi T-138/12) (1)

(Ühenduse kaubamärk - Vastulause - Vastulause tagasivõtmine - Otsuse tegemise vajaduse äralangemine)

2013/C 26/98

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Hageja: Yves Geipel (Auerbach, Saksamaa) (esindaja: advokaat J. Sachs)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) (esindajad: G. Marten ja R. Pethke)

Teine menetluspool apellatsioonikojas: Jörg Reeh (Buxtehude, Saksamaa)

Ese

Hagi Siseturu Ühtlustamise Ameti (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) esimese apellatsioonikoja 12. jaanuari 2012. aasta selle otsuse (asi R 2433/2010-1) peale, mis puudutab Jörg Reeh ja Yves Geipeli vahelist vastulausemenetlust.

Resolutsioon

1.

Asjas otsuse tegemise vajadus on ära langenud.

2.

Jätta hageja kohtukulud tema enda kanda ning mõista temalt välja kostja kohtukulud.


(1)  ELT C 157, 2.6.2012.


26.1.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 26/49


Üldkohtu presidendi 29. novembri 2012. aasta määrus — Alstom versus komisjon

(Kohtuasi T-164/12 R)

(Ajutiste meetmete kohaldamine - Konkurents - Komisjoni otsus edastada liikmesriigi kohtule dokumente - Konfidentsiaalsus - Õigus tõhusale kohtulikule kaitsele - Ajutiste meetmete kohaldamise taotlus - Fumus boni iuris - Kiireloomulisus - Huvide kaalumine)

2013/C 26/99

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Alstom (Levallois-Perret, Prantsusmaa) (esindajad: advokaat J. Derenne, solicitor N. Heaton, solicitor P. Chaplin ja solicitor M. Farley)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: A. Antoniadis, N. Khan ja P.J.O. Van Nuffel)

Kostja toetuseks menetlusse astuja: National Grid Electricity Transmission plc, esindajad: solicitor A. Magnus, solicitor C. Bryant, solicitor E. Coulson, J. Turner, QC, ja D.M. Beard, QC

Ese

Taotlus peatada komisjoni 26. jaanuari 2012. aasta otsuse, mis on esitatud konkurentsi peadirektoraadi peadirektori kirjades nr D/2012/006840 ja nr D/2012/006863 ja mis käsitlevad teatud dokumentide edastamist High Court of Justice’ile (England and Wales) (Inglismaa ja Wales’i kõrgem kohus), et neid oleks võimalik tõendina kasutada hageja vastu esitatud hagi menetlemisel, kohaldamine, ja taotlus määrata, et ajutiste meetmete kohaldamise taotluse menetlemisel käsitletaks konfidentsiaalsena ametisaladusi, mis sisalduvad hageja vastuses, mille ta esitas 30. juunil 2006 juhtumis COMP/F/38.899 (Gaasisolatsiooniga jaotusseadmed) vastu võetud vastuväiteteatise kohta.

Resolutsioon

1.

Peatada komisjoni 26. jaanuari 2012. aasta otsuse kohaldamine osas, mis puudutab Alstomi poolt juhtumis COMP/F/38.899 (gaasisolatsiooniga jaotusseadmed) esitatud vastuväiteteatise kohta 30. juulil 2006 antud vastuse konfidentsiaalse versiooni edastamist High Court of Justice’ile (England and Wales) (Inglismaa ja Wales’i kõrgem kohus).

2.

Jätta ajutiste meetmete kohaldamise taotlus ülejäänud osas rahuldamata.

3.

Otsustada kohtukulude kandmine edaspidi.


26.1.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 26/49


Üldkohtu presidendi 16. novembri 2012. aasta määrus — Evonik Degussa versus komisjon

(Kohtuasi T-341/12 R)

(Ajutiste meetmete kohaldamine - Konkurents - Otsuse, milles komisjon tuvastab kartellikokkuleppeid keelustavate sätete rikkumise, avaldamine - Taotluse, millega taotletakse komisjonile tema koostööteatise kohaselt esitatud teabe konfidentsiaalset töötlemist, rahuldamata jätmine - Huvide kaalumine - Kiireloomulisus - Fumus boni iuris)

2013/C 26/100

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Hageja: Evonik Degussa GmbH (Essen, Saksamaa) (esindajad: advokaadid C. Steinle, M. Holm-Hadulla ja C. von Köckritz)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: C. Giolito, M. Kellerbauer ja G. Meessen)

Ese

Taotlus lükata edasi komisjoni 24. mai 2012. aasta otsuse K(2012) 3534 lõplik täitmine, millega jäetakse rahuldamata taotlus, milles hageja palub konfidentsiaalset töötlemist (juhtum COMP/38.620 — vesinikperoksiid ja perboraat) ning taotleb ajutiste meetmete kohaldamist, mis seisnevad selles, et Üldkohus kohustab hoidma konfidentsiaalsena hagejat puudutavad teatavad andmed seoses komisjoni 3. mai 2006. aasta otsuse 2006/903/EÜ [EL] artikli 81 ja EMP lepingu artikli 53 kohase menetluse kohta (juhtum COMP/F/C.38.620 — Vesinikperoksiid ja perboraat) (ELT L 353, lk 54) üksikasjalikuma versiooniga.

Resolutsioon

1.

Lükata edasi komisjoni 24. mai 2012. aasta otsuse K(2012) 3534 lõplik, millega jäetakse rahuldamata Evonik Degussa GmbH konfidentsiaalsena töötlemise taotlus, mis on esitatud Euroopa Komisjoni presidendi 13. oktoober 2011. aasta otsuse 2011/695/EL ärakuulamise eest vastutava ametniku ülesannete ja pädevuse kohta teatavates konkurentsimenetlustes artikli 8 alusel (juhtum COMP/38.620 — vesinikperoksiid ja perboraat), täitmine.

2.

Kohustada komisjoni mitte avaldama tema veebisaidil või kusagil mujal või mitte tegema kolmandatele isikutele kättesaadavaks hagejat puudutavas osas komisjoni 3. mai 2006. aasta otsuse 2006/903/EÜ [EL] artikli 81 ja EMP lepingu artikli 53 kohase menetluse kohta Akzo Nobel NV, Akzo Nobel Chemicals Holding AB, EKA Chemicals AB, Degussa AG, Edison SpA, FMC Corporation, FMC Foret S.A., Kemira OYJ, L'Air Liquide SA, Chemoxal SA, Snia SpA, Caffaro Srl, Solvay SA/NV, Solvay Solexis SpA, Total SA, Elf Aquitaine SA ja Arkema SA vastu (juhtum COMP/F/C.38.620 — Vesinikperoksiid ja perboraat) üksikasjalikum versioon kui see versioon, mis avaldati 2007. aasta septembris tema konkurentsi peadirektoraadi veebisaidil.

3.

Kohtukulude kandmine otsustatakse edaspidi.


26.1.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 26/50


Üldkohtu 21. novembri 2012. aasta määrus — Grupo T Diffusión versus Siseturu Ühtlustamise Amet — ABR Producción Contemporánea (lamp)

(Kohtuasi T-343/12) (1)

(Ühenduse kaubamärk - Kehtetuks tunnistamise taotlus - Kehtetuks tunnistamise taotluse tagasivõtmine - Otsuse tegemise vajaduse äralangemine)

2013/C 26/101

Kohtumenetluse keel: hispaania

Pooled

Hageja: Grupo T Diffusión, SA (Barcelona, Hispaania) (esindaja: advokaat A. Lasala Grimalt)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) (esindaja: J. Crespo Carrillo)

Teine menetluspool apellatsioonikojas: ABR Producción Contemporánea, SL (Barcelona, Hispaania)

Ese

Hagi Siseturu Ühtlustamise Ameti kolmanda apellatsioonikoja 1. juuni 2012. aasta otsuse peale (juhtum R 1622/2010-3), mis käsitleb kehtetuks tunnistamise menetlust ABR Producción Contemporánea, SL-i ja Grupo T Diffusión, SA vahel.

Resolutsioon

1.

Puudub vajadus asja üle otsustada.

2.

Jätta poolte kohtukulud nende endi kanda.


(1)  ELT C 287, 22.9.2012.


26.1.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 26/50


12. oktoobril 2012. aastal esitatud hagi — Zoo Sport versus Siseturu Ühtlustamise Amet — K-2 (ZOOSPORT)

(Kohtuasi T-453/12)

2013/C 26/102

Hagiavalduse keel: inglise

Pooled

Hageja: Zoo Sport Ltd (Leeds, Ühendkuningriik) (esindaja: advokaat I. Rungg)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused)

Teine menetluspool apellatsioonikojas: K-2 Corp. (Seattle, Ameerika Ühendriigid)

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

muuta Siseturu Ühtlustamise Ameti (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) neljanda apellatsioonikoja 9. augusti 2012. aasta otsust asjas R 1119/2011-4 nii, et vastulause lükatakse täielikult tagasi, ja

mõista kohtukulud välja kostjalt.

Väited ja peamised argumendid

Ühenduse kaubamärgi taotleja: hageja

Asjaomane ühenduse kaubamärk: sõnamärk „ZOOSPORT” klassidesse 18, 25 ja 35 kuuluvate kaupade ja teenuste jaoks — ühenduse kaubamärgi taotlus nr 8909251

Vastulause aluseks oleva kaubamärgi või tähise omanik: teine menetluspool apellatsioonikojas

Vastulause aluseks olev kaubamärk või tähis: ühenduse sõnamärgi „ZOOT” registreering nr 5233119 klassidesse 9 ja 25 kuuluvate kaupade jaoks; ühenduse mustvalge kujutismärgi „SPORTS ZOOT SPORTS” registreering nr 4719316 klassidesse 25, 35, 36 ja 41 kuuluvate kaupade ja teenuste jaoks

Vastulausete osakonna otsus: rahuldada vastulause osa kaupade ja teenuste suhtes

Apellatsioonikoja otsus: tühistada vaidlustatud otsus osaliselt

Väited: rikutud on nõukogu määruse nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkti b


26.1.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 26/51


22. oktoobril 2012 esitatud hagi — Sothys Auriac versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Grand Hotel Primavera (BEAUTY GARDEN)

(Kohtuasi T-470/12)

2013/C 26/103

Hagiavalduse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Sothys Auriac (Auriac, Prantsusmaa) (esindaja: advokaat A. Berthet)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused)

Teine menetluspool apellatsioonikojas: Grand Hotel Primavera SA (Borgo Maggiore, San Marino)

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tunnistada käesolev hagi vastuvõetavaks;

tühistada Siseturu Ühtlustamise Ameti (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) esimese apellatsioonikoja 12. juuli 2012. aasta otsus asjas R 1419/2011-1;

mõista kohtukulud välja Siseturu Ühtlustamise Ametilt.

Väited ja peamised argumendid

Kehtetuks tunnistamise taotluse esemeks olev registreeritud ühenduse kaubamärk: Sõnamärk BEAUTY GARDEN kaupadele klassides 3, 5, 29, 30 ja 32 — Ühenduse kaubamärk nr 3 456 134

Ühenduse kaubamärgi omanik: Hageja

Ühenduse kaubamärgi kehtetuks tunnistamist taotlev pool: Grand Hotel Primavera SA

Kehtetuks tunnistamise taotluse põhjendus: Sõnalist osa BEAUTY GARDEN sisaldav siseriiklik kujutismärk kaupadele klassides 3 ja 5

Tühistamisosakonna otsus: Rahuldada taotlus osaliselt

Apellatsioonikoja otsus: Rahuldada kaebus osaliselt ning tühistada ja osaliselt muuta apellatsioonikoja otsus

Väited:

Määruse nr 207/2009 artikli 76 lõike 1 ja artikli 75 rikkumine

Üldpõhimõtte, et ühtlustamisameti otsused peavad olema põhjendatud, ja võistlevuse põhimõtte rikkumine


26.1.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 26/51


1. novembri 2012. aastal esitatud hagi — Aer Lingus versus komisjon

(Kohtuasi T-473/12)

2013/C 26/104

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Aer Lingus Ltd (Dublin, Iirimaa) (esindajad: barrister K. Bacon, barrister D. Scannell ja solicitor A. Burnside)

Kostja: Euroopa Komisjon

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada (või teise võimalusena osaliselt tühistada) komisjoni 25. juuli 2012. aasta otsus riigiabi juhtumis SA.29064 (2011/C) (ex 2011/NN) — Iirimaa kohaldatud lennureisijatasu diferentseeritud määrad; ja

mõista hageja kohtukulud välja kostjalt.

Väited ja peamised argumendid

Hagi põhjenduseks esitab hageja viis väidet.

1.

Esimene väide, et kostja rikkus õigusnormi, järeldades vaidlustatud otsuses, et madalam maksumäär kujutab endast ebaseaduslikku riigiabi. Komisjon tegi eelkõige vea, kui ta iseloomustas kõrgemat maksumäära kui „tavalist”, kui tuleb kindlaks määrata, kas madalam maksumäär kujutab endast valikulist soodustust. Kuna kõrgem maksumäär oli EL õiguse vahetult kohalduvate sätete kohaselt kehtetu, ei saa seda korrektselt käsitleda selleks otstarbeks „tavalise” viitemäärana. Samadel põhjustel tegi komisjon vea, kui ta järeldas, et madalamat maksumäära kohaldanud lennuettevõtjad said soodustust, mis on 8 eurot reisija kohta.

2.

Teine väide, et isegi kui komisjon iseloomustas korrektselt madalamat maksumäära riigiabina ELTL artikli 107 lõike 1 tähenduses, siis nõue, et madalamat maksumäära kohaldanud lennuettevõtjad tagastaksid riigiabi olukorras, kus samal ajal tuli tagasi maksta kõrgema määraga maks, rikub õiguskindluse, tõhususe ja hea halduse põhimõtet. Seega on vaidlustatud otsus riigiabi tagasinõudmise osas vastuolus nõukogu määruse (EÜ) nr 659/99 (1) artikliga 14.

3.

Kolmas väide, et kostja rikkus õigusnormi ja tegi faktivea, kui ta tuvastas, et madalamat maksumäära kohaldanud lennuettevõtjad on saanud väidetavat riigiabi summas 8 eurot reisija kohta, ning sellel alusel nõudis riigiabi tagastamist olukorras, kus komisjon tunnistas, et maksukoormus võis jääda reisijate kanda, kes seeläbi olid peamised madalamast määrast kasu saajad.

4.

Neljas väide, et kuna on võimatu tagasiulatuvalt 8 eurot tagasi küsida nendelt reisijatelt, kes madalamast maksumäärast kasu said, toimib riigiabi tagasinõudmine antud olukorras kui lisamaks asjaomastele lennuettevõtjatele, ja kujutab seeläbi endast nende lennuettevõtjate ebaseaduslikku karistamist, mitte aga väidetava riigiabi andmise eelse olukorra taastamist. See on ebaproportsionaalne ja rikub võrdse kohtlemise põhimõtet, ning sellest tulenevalt rikub nõukogu määruse (EÜ) nr 659/99 artiklit 14.

5.

Viies väide, et kostja ei andnud mingit või siis piisavat põhjendust riigiabi tagasinõudmisele, ning mille alusel see riigiabi moodustab summa 8 eurot reisija kohta.


(1)  Nõukogu 22. märtsi 1999. aasta määrus (EÜ) nr 659/1999, millega kehtestatakse üksikasjalikud eeskirjad EÜ asutamislepingu artikli 93 kohaldamiseks (EÜT L 83, lk 1, ELT eriväljaanne 08/01, lk 339)


26.1.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 26/52


5. novembril 2012. aastal esitatud hagi — Coca-Cola versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Mitico (Master)

(Kohtuasi T-480/12)

2013/C 26/105

Hagiavalduse keel: inglise

Pooled

Hageja: The Coca-Cola Company (Atlanta, Ameerika Ühendriigid) (esindajad: barrister S. Malynicz, solicitor D. Stone ja solicitor L. Ritchie)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused)

Teine menetluspool apellatsioonikojas: Modern Industrial & Trading Investment Co. Ltd (Mitico) (Damaskus, Süüria)

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada Siseturu Ühtlustamise Ameti (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) teise apellatsioonikoja 29. augusti 2012. aasta otsus asjas R 2156/2011-2; ja

mõista hageja kohtukulud välja kostjalt ja apellatsioonikoja menetluse teiselt poolelt ning jätta viimaste kohtukulud nende endi kanda.

Väited ja peamised argumendid

Ühenduse kaubamärgi taotleja: Modern Industrial & Trading Investment Co. Ltd (Mitico)

Asjaomane ühenduse kaubamärk: kujutismärk „Master” kaupadele klassides 29, 30 ja 32 — ühenduse kaubamärgitaotlus nr 9091612

Vastulause aluseks oleva kaubamärgi või tähise omanik: The Coca-Cola Company

Vastulause aluseks olev kaubamärk või tähis: kujutismärk „Coca-Cola” — ühenduse kaubamärgiregistreering nr 8792475; kujutismärk „Coca-Cola” — ühenduse kaubamärgiregistreering nr 3021086; kujutismärk „Coca-Cola” — ühenduse kaubamärgiregistreering nr 2117828; kujutismärk „Coca-Cola” — ühenduse kaubamärgiregistreering nr 2107118; kujutismärk „C” — Ühendkuningriigi kaubamärgiregistreering nr 2428468

Vastulausete osakonna otsus: lükata vastulause tervikuna tagasi

Apellatsioonikoja otsus: jätta kaebus rahuldamata

Väited: nõukogu määruse nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkti b ning artikli 8 lõike 5 rikkumine.


26.1.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 26/53


29. oktoobril 2012 esitatud hagi — Internationaler Hilfsfonds versus komisjon

(Kohtuasi T-482/12)

2013/C 26/106

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Hageja: Internationaler Hilfsfonds eV (Rosbach, Saksamaa) (esindaja: advokaat H.-H. Heyland)

Kostja: Euroopa Komisjon

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada kostja vaikimisi tehtud otsus, millega jäeti rahuldamata hageja 4. oktoobri 2012. aasta kordustaotlus;

teise võimalusena tühistada osaliselt kostja 28. augusti 2012. aasta otsus, kuna selles ei ole arvesse võetud Üldkohtu 22. mai 2012. aasta otsuses kohtuasjas T-300/10 seatud tingimusi;

mõista kohtukulud välja kostjalt.

Väited ja peamised argumendid

Hagi põhjenduseks väidab hageja sisuliselt, et komisjon ei ole oma otsuses võtnud arvesse kõiki Üldkohtu 22. mai 2012. aasta otsuses kohtuasjas T-300/10: Internationaler Hilfsfonds vs. komisjon (kohtulahendite kogumikus veel avaldamata) seatud tingimusi.


26.1.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 26/53


5. novembril 2012 esitatud hagi — Nestlé Unternehmungen Deutschland versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Lotte (LOTTE)

(Kohtuasi T-483/12)

2013/C 26/107

Hagiavalduse keel: saksa

Pooled

Hageja: Nestlé Unternehmungen Deutschland GmbH (Frankfurt am Main, Saksamaa) (esindaja: advokaat A. Jaeger-Lenz)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused)

Teine menetluspool apellatsioonikojas: Lotte Co. Ltd (Tokio, Jaapan)

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada Siseturu Ühtlustamise Ameti (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) neljanda apellatsioonikoja 3. septembri 2012. aasta otsus (asi R 2103/2010-4);

mõista kohtukulud välja kostjalt.

Väited ja peamised argumendid

Ühenduse kaubamärgi taotleja: Lotte Co. Ltd

Asjaomane ühenduse kaubamärk: kujutismärk, mis sisaldab sõnalist elementi LOTTE ja millel figureerib puu otsas istuv koaalakaru, kes hoiab süles väikest koaalakaru, kaupadele klassis 30 — ühenduse kaubamärgi taotlus nr 6 158 463

Vastulause aluseks oleva kaubamärgi või tähise omanik: Hageja

Vastulause aluseks olev kaubamärk või tähis: Siseriiklik kujutismärk, mis sisaldab sõnalist elementi KOALA BÄREN ja KOALA ning millel figureerib puu otsas istuv koaalakaru, kes hoiab süles väikest koaalakaru, kaupadele klassis 30

Vastulausete osakonna otsus: Rahuldada vastulause

Apellatsioonikoja otsus: Rahuldada kaebus ja tühistada vastulausete osakonna otsus

Väited: Määruse nr 207/2009 artikli 42 lõigete 2 ja 3, määruse nr 2868/95 eeskirja 22 lõike 2 ja määruse nr 207/2009 artikli 15 lõike 1 rikkumine


26.1.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 26/53


6. novembril 2012 esitatud hagi — CeWe Color versus Siseturu Ühtlustamise Amet — (SMILECARD)

(Kohtuasi T-484/12)

2013/C 26/108

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Hageja: CeWe Color AG & Co. OHG (Oldenburg, Saksamaa) (esindaja: advokaat U. Sander)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused)

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada Siseturu Ühtlustamise Ameti (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) neljanda apellatsioonikoja 3. septembri 2012. aasta otsus (asi R 2279/2011-4);

mõista kohtukulud välja kostjalt.

Väited ja peamised argumendid

Asjaomane ühenduse kaubamärk: sõnamärk SMILECARD kaupadele ja teenustele klassides 9, 16 ja 40 — Ühenduse kaubamärgi taotlus nr 9 861 691.

Kontrollija otsus: lükata taotlus tagasi.

Apellatsioonikoja otsus: jätta kaebus rahuldamata.

Väited: määruse 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkti c rikkumine.


26.1.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 26/54


9. novembril 2012 esitatud hagi — Grupo Bimbo versus Siseturu Ühtlustamise Amet (SANISSIMO)

(Kohtuasi T-485/12)

2013/C 26/109

Kohtumenetluse keel: hispaania

Pooled

Hageja: Grupo Bimbo, SAB de CV (México, Mehhiko) (esindaja: advokaat N. Fernández Fernández-Pacheco)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused)

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul lugeda — võttes arvesse hagiavaldust koos sellele lisatud dokumentidega — õigeaegselt ja nõuetekohaselt esitatuks tema hagi Siseturu Ühtlustamise Ameti teise apellatsioonikoja 29. augusti 2012. aasta otsuse (juhtum R 1218/2011-2) peale ning sedastada pärast vajalikke menetlustoiminguid, et kõnealune otsus tuleb tühistada ning kohtukulud välja mõista Ühtlustamisametilt, määrates seeläbi ühenduse kaubamärgi SANISSIMO (taotlus nr 9 274 119) registreerimise, kuivõrd selle põhjendatust kohtus tõendati.

Väited ja peamised argumendid

Asjaomane ühenduse kaubamärk: Sõnamärk „SANISSIMO” kaupadele klassides 29 ja 30 — Ühenduse kaubamärgi taotlus nr 9 274 119

Kontrollija otsus: Lükata taotlus tagasi

Apellatsioonikoja otsus: Jätta kaebus rahuldamata

Väited:

Määruse nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punktide b ja c rikkumine

Määruse nr 207/2009 artikli 7 lõike 3 rikkumine


26.1.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 26/54


9. novembril 2012. aastal esitatud hagi — Eckes-Granini versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Panini (PANINI)

(Kohtuasi T-487/12)

2013/C 26/110

Hagiavalduse keel: inglise

Pooled

Hageja: Eckes-Granini Group GmbH (Nieder-Olm, Saksamaa) (esindaja: advokaat W. Berlit)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused)

Teine menetluspool apellatsioonikojas: Panini SpA (Modena, Itaalia)

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada Siseturu Ühtlustamise Ameti (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) teise apellatsioonikoja 6. septembri 2012. aasta otsus asjas R 2393/2011-2; ja

mõista kohtukulud välja Siseturu Ühtlustamise Ametilt.

Väited ja peamised argumendid

Ühenduse kaubamärgi taotleja: Panini SpA

Asjaomane ühenduse kaubamärk: kujutismärk „PANINI” kaupadele klassis 32 — ühenduse kaubamärgitaotlus nr 8721987

Vastulause aluseks oleva kaubamärgi või tähise omanik: Eckes-Granini Group GmbH

Vastulause aluseks olev kaubamärk või tähis: sõnamärk „GRANINI” muu hulgas kaupadele klassis 32 — ühenduse kaubamärgiregistreering nr 121780; sõnamärk „GRANINI” muu hulgas kaupadele klassis 32 — Saksamaa kaubamärgiregistreering nr 30315871

Vastulausete osakonna otsus: lükata vastulause tervikuna tagasi

Apellatsioonikoja otsus: jätta kaebus rahuldamata

Väited: nõukogu määruse nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkti b rikkumine.


26.1.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 26/55


8. novembril 2012 esitatud hagi — Planet versus komisjon

(Kohtuasi T-489/12)

2013/C 26/111

Kohtumenetluse keel: kreeka

Pooled

Hageja: Planet AE Anonimi Etairia Parochis Symvouleftikon Ypiresion (nõustamisteenust osutav aktsiaselts) (Ateena, Kreeka) (esindaja: advokaat V. Christianos)

Kostja: Euroopa Komisjon

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tuvastada, et kuna Euroopa Komisjon lükkas tagasi hageja kõrgastme juhtide personalikulud, siis on ta rikkunud lepinguid ONTOGOV, FIT ja RACWeb, ning et hageja kõrgastme juhtide personalikulud, mis on nimetatud lepingute alusel komisjonile esitatud kogusummas 547 653,42 eurot, vastavad rahastamistingimustele ja hageja ei pea neid komisjonile tagasi maksma;

mõista hageja kohtukulud välja komisjonilt.

Väited ja peamised argumendid

Käesolev hagi põhineb ELTL artiklil 272 ja artikli 340 esimesel lõigul ja käsitleb komisjoni vastutust, mis tuleneb järgmistest lepingutest: a) nr 507237 projekti „Ontology enabled E-Gov Service Configuration” (ONTOGOV) täitmise kohta, b) nr 027090 projekti „Fostering self-adaptive e-government service improvement using semantic technologies (FIT)” täitmise kohta ja c) nr 045101 projekti „Risk Assessment for Customs in Western Balkans (RACWeb)” täitmise kohta. Hageja väidab nimelt, et kuigi tema täitis oma lepingulised kohustused täielikult, nõuetekohaselt ja väga edukalt, lükkas komisjon eespool nimetatud lepinguid ja auditi läbiviimise korda rikkudes tagasi hageja personalikulud kolme kõrgastme juhti puudutavas osas.

Täpsemalt põhjendab hageja oma hagi kahe väitega:

Esimene väide, et hageja ei ole tegelikult oma lepingulisi kohustusi personalikulude osas rikkunud, kuna: a) hageja kolme kõrgastme juhi personalikulud vastavad asjassepuutuvate lepingute sätete põhjal kõigile rahastamistingimustele; b) kõrgastme juhtide osavõtt rahastatavatest projektidest ei ole lepingutega tegelikult keelatud.

Teine väide, et komisjon rikkus auditi läbiviimise käigus oma lepingulisi kohustusi, kuna: a) komisjon rikkus auditi läbiviimisel nii Kreeka kui ka rahvusvahelisi auditistandardeid; b) komisjoni nõue esitada dokumendid, mida Planet ei ole tegelikult kohustatud säilitama, kujutab endast asjassepuutuvate lepingute rikkumist ja katset muuta tagantjärele ühepoolselt Planeti lepingulisi kohustusi; c) asjaomase auditi järeldused on vastuolus komisjoni poolt Planetis varem läbi viidud auditi järeldustega.


26.1.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 26/55


6. novembril 2012 esitatud hagi — Mondadori Editore versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Grazia Equity (GRAZIA)

(Kohtuasi T-490/12)

2013/C 26/112

Hagiavalduse keel: inglise

Pooled

Hageja: Arnoldo Mondadori Editore SpA (Milano, Itaalia) (esindajad: advokaadid G. Dragotti ja R. Valenti)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused)

Teine menetluspool apellatsioonikojas: Grazia Equity GmbH (Stuttgart, Saksamaa)

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada Siseturu Ühtlustamise Ameti (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) neljanda apellatsioonikoja 6. septembri 2012. aasta otsus asjas R 1958/2012-4; ja

mõista kohtukulud välja Siseturu Ühtlustamise Ametilt.

Väited ja peamised argumendid

Ühenduse kaubamärgi taotleja: Grazia Equity GmbH

Asjaomane ühenduse kaubamärk: sõnamärk „GRAZIA” teenustele klassides 35 ja 36 — ühenduse kaubamärgiregistreering nr 6840466

Vastulause aluseks oleva kaubamärgi või tähise omanik: Arnoldo Mondadori Editore SpA

Vastulause aluseks olev kaubamärk või tähis: kujutismärk „GRAZIA” kaupadele ja teenustele klassides 3, 9, 16, 18, 25 ja 38 — Itaalia kaubamärgiregistreering nr 906507; kujutismärk „GRAZIA” kaupadele ja teenustele klassides 3, 9, 16, 18 ja 38 — ühenduse kaubamärgiregistreering nr 1714146; sõnamärk „GRAZIA” kaupadele ja teenustele klassis 16 — Itaalia kaubamärgiregistreering nr 1049965; Itaalia kaubamärgiregistreering nr 1050165 ja rahvusvahelised kaubamärgiregistreeringud nr 276829, nr 276833 ja nr 817006 ülaltoodud kaubamärkidele kaupadele ja teenustele klassides 9, 16 või 38

Vastulausete osakonna otsus: lükata vastulause tervikuna tagasi

Apellatsioonikoja otsus: jätta kaebus rahuldamata

Väited: nõukogu määruse nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkti b ja artikli 8 lõike 5 rikkumine.


26.1.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 26/56


14. novembril 2012 esitatud hagi — Sanofi versus Siseturu Ühtlustamise Amet — GP Pharm (GEPRAL)

(Kohtuasi T-493/12)

2013/C 26/113

Hagiavalduse keel: inglise

Pooled

Hageja: Sanofi (Pariis, Prantsusmaa) (esindaja: advokaat C. Hertz-Eichenrode)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused)

Teine menetluspool apellatsioonikojas: GP Pharm, SA (Sant Quinti de Mediona, Hispaania)

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada Siseturu Ühtlustamise Ameti (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) teise apellatsioonikoja 5. septembri 2012. aasta otsus asjas R 201/2012-2; ja

mõista kohtukulud välja Siseturu Ühtlustamise Ametilt.

Väited ja peamised argumendid

Ühenduse kaubamärgi taotleja: GP Pharm, SA

Asjaomane ühenduse kaubamärk: sõnamärk „GEPRAL” kaupadele klassis 5 — rahvusvaheline kaubamärgiregistreering nr 1010832, milles on nimetatud Euroopa Liit

Vastulause aluseks oleva kaubamärgi või tähise omanik: Sanofi

Vastulause aluseks olev kaubamärk või tähis: sõnamärk „GEPRAL” kaupadele klassis 5 — rahvusvaheline registreering nr 418607, mille kehtivuspiirkond on Austria

Vastulausete osakonna otsus: rahuldada vastulause täies ulatuses

Apellatsioonikoja otsus: rahuldada kaebus ja nõustuda rahvusvahelise registreeringuga tervikuna

Väited: nõukogu määruse nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkti b rikkumine.


26.1.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 26/56


14. novembril 2012 esitatud hagi — Biscuits Poult versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Banketbakkerij Merba (Küpsised)

(Kohtuasi T-494/12)

2013/C 26/114

Hagiavalduse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Biscuits Poult (Montauban, Prantsusmaa) (esindaja: advokaat C. Chapoullié)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused)

Teine menetluspool apellatsioonikojas: Banketbakkerij Merba BV (Oosterhout, Madalmaad)

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada või vähemalt muuta Siseturu Ühtlustamise Ameti (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) kolmanda apellatsioonikoja 2. augusti 2012. aasta otsus (asi R 914/2011-3);

kinnitada tühistamisosakonna otsus, millega tunnistati disainilahenduse nr 001114292-0001 kehtivust;

jätta viitenumbri ICD 000007120 all registreeritud kehtetuks tunnistamise taotlus rahuldamata; ja

mõista kohtukulud välja Banketbakkerij Merba BV–lt.

Väited ja peamised argumendid

Kehtetuks tunnistamise taotluse esemeks olev registreeritud ühenduse disainilahendus: Täidisega küpsise disainilahendus küpsistele klassis 01-01 — Ühenduse disainilahendus nr 001114292-0001

Ühenduse kaubamärgi omanik: Hageja

Ühenduse kaubamärgi kehtetuks tunnistamist taotlev pool: Banketbakkerij Merba BV

Kehtetuks tunnistamise taotluse põhjendus: Määruse nr 6/2002 artiklite 4–9 rikkumine

Tühistamisosakonna otsus: Jätta taotlus rahuldamata

Apellatsioonikoja otsus: Rahuldada kaebus ja tunnistada ühenduse disainilahendus kehtetuks

Väited: Määruse 6/2002 artikli 4 lõike 2 ja artikli 6 rikkumine


26.1.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 26/57


16. novembril 2012. aastal esitatud hagi — European Drinks versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Alexandrion Grup Romania (Dracula Bite)

(Kohtuasi T-495/12)

2013/C 26/115

Hagiavalduse keel: inglise

Pooled

Hageja: European Drinks SA (Ștei, Rumeenia) (esindaja: advokaat V. von Bomhard)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused)

Teine menetluspool apellatsioonikojas: SC Alexandrion Grup Romania Srl (Pleasa, Rumeenia)

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada Siseturu Ühtlustamise Ameti (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) neljanda apellatsioonikoja 6. septembri 2012.aasta otsus asjas R 680/2011-4; ja

mõista kohtukulud välja kostjalt.

Väited ja peamised argumendid

Ühenduse kaubamärgi taotleja: teine menetluspool apellatsioonikojas

Asjaomane ühenduse kaubamärk: kujutismärk „DRACULA BITE” kaupadele ja teenustele klassides 33, 35 ja 39 — Ühenduse kaubamärgitaotluse nr 7588247

Vastulause aluseks oleva kaubamärgi või tähise omanik: hageja

Vastulause aluseks olev kaubamärk või tähis: Rumeenia kaubamärk nr 34847 kujutismärgile „Dracula” kaupadele ja teenustele klassides 33 ja 35

Vastulausete osakonna otsus: jätta vastulause tervikuna rahuldamata

Apellatsioonikoja otsus: jätta kaebus rahuldamata

Väited: nõukogu määruse nr 207/2009 artikli 42 lõike 2 ja artikli 42 lõike 3 rikkumine.


26.1.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 26/57


16. novembril 2012. aastal esitatud hagi — European Drinks versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Alexandrion Grup Romania (DRACULA BITE)

(Kohtuasi T-496/12)

2013/C 26/116

Hagiavalduse keel: inglise

Pooled

Hageja: European Drinks SA (Ștei, Rumeenia) (esindaja: advokaat V. von Bomhard)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused)

Teine menetluspool apellatsioonikojas: SC Alexandrion Grup Romania Srl (Pleasa, Rumeenia)

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada Siseturu Ühtlustamise Ameti (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) neljanda apellatsioonikoja 6. septembri 2012. aasta otsus asjas R 682/2011-4; ja

mõista kohtukulud välja kostjalt.

Väited ja peamised argumendid

Ühenduse kaubamärgi taotleja: teine menetluspool apellatsioonikojas

Asjaomane ühenduse kaubamärk: kujutismärk „DRACULA BITE” kaupadele ja teenustele klassides 33, 35 ja 39 — Ühenduse kaubamärgitaotluse nr 7588288

Vastulause aluseks oleva kaubamärgi või tähise omanik: hageja

Vastulause aluseks olev kaubamärk või tähis: Rumeenia kaubamärk nr 34847 kujutismärgile „Dracula” kaupadele ja teenustele klassides 33 ja 35

Vastulausete osakonna otsus: jätta vastulause tervikuna rahuldamata

Apellatsioonikoja otsus: jätta kaebus rahuldamata

Väited: nõukogu määruse nr 207/2009 artikli 42 lõike 2 ja artikli 42 lõike 3 rikkumine.


26.1.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 26/58


16. novembril 2012. aastal esitatud hagi — European Drinks versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Alexandrion Grup Romania (DRACULA BITE)

(Kohtuasi T-497/12)

2013/C 26/117

Hagiavalduse keel: inglise

Pooled

Hageja: European Drinks SA (Ștei, Rumeenia) (esindaja: advokaat V. von Bomhard)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused)

Teine menetluspool apellatsioonikojas: SC Alexandrion Grup Romania Srl (Pleasa, Rumeenia)

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada Siseturu Ühtlustamise Ameti (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) neljanda apellatsioonikoja 6. septembri 2012.aasta otsus asjas R 679/2011-4; ja

mõista kohtukulud välja kostjalt.

Väited ja peamised argumendid

Ühenduse kaubamärgi taotleja: teine menetluspool apellatsioonikojas

Asjaomane ühenduse kaubamärk: kujutismärk „DRACULA BITE” kaupadele ja teenustele klassides 33, 35 ja 39 — Ühenduse kaubamärgitaotluse nr 7588321

Vastulause aluseks oleva kaubamärgi või tähise omanik: hageja

Vastulause aluseks olev kaubamärk või tähis: Rumeenia kaubamärk nr 34847 kujutismärgile „Dracula” kaupadele ja teenustele klassides 33 ja 35

Vastulausete osakonna otsus: jätta vastulause tervikuna rahuldamata

Apellatsioonikoja otsus: jätta kaebus rahuldamata

Väited: nõukogu määruse nr 207/2009 artikli 42 lõike 2 ja artikli 42 lõike 3 rikkumine.


26.1.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 26/58


16. novembril 2012 esitatud hagi — Koinopraxia Touristiki Loutrakiou versus komisjon

(Kohtuasi T-498/12)

2013/C 26/118

Kohtumenetluse keel: kreeka

Pooled

Hageja: Koinopraxia Touristiki Loutrakiou AE OTA — Loutraki AE — Club Hotel Loutraki Casino Touristikes kai Xenodocheiakes Epicheiriseis AE (Loutraki, Kreeka) (esindaja: advokaat S. Pappas)

Kostja: Euroopa Komisjon

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada komisjoni 18. septembri 2012. aasta kinnitav otsus — Ares (2012)1082114 — millega jäeti rahuldamata hageja taotlus tutvuda teatud dokumentidega, ja

mõista kohtukulud välja komisjonilt.

Väited ja peamised argumendid

Hagiavalduses palub hageja ELTL artikli 263 alusel tühistada Euroopa Komisjoni 18. septembri 2012. aasta otsuse, millega ta jätab lõplikult rahuldamata hageja kordustaotluse tutvuda Kreeka ametiasutuste 16. mai 2012. aasta kirjaga, mis puudutab Euroopa Komisjoni konkurentsi peadirektoraadi 24. mai 2011. aasta otsuse (1) tähenduses tagasinõutava õigusvastase riigiabi summa kindlaksmääramist.

Hagi põhjenduseks esitab hageja järgmised väited.

Esiteks viitab hageja sellele, et rikutud on ametiasutuste kohustust põhjendada keeldumisotsust, kuna vastuses piirduvad ametiasutused üldise viitega määruses (EÜ) nr 1049/2001 sätestatud eranditele, esitamata täiendavaid selgitusi ja otsust tõeliselt põhjendamata.

Teiseks viitab hageja läbipaistvuse põhimõtte rikkumisele, mis on vastuolus määrusega (EÜ) nr 1049/2001 ja määrusega (EÜ) nr 659/1999 (2), arvestades, et vaidlustatud otsus ei anna avalikkusele võimalikult laiaulatuslikku õigust tutvuda dokumentidega, jättes määruses (EÜ) nr 1049/2001 ette nähtud erandid kitsalt tõlgendamata ja kohaldamata.

Lõpuks viitab hageja ka ELTL artikli 108 lõike 2 ning määruse (EÜ) nr 659/1999 artiklite 6 ja 20 rikkumisele, rikkudes hageja kaitseõigusi ja sellest tulenevalt ka hea halduse põhimõtet.


(1)  Komisjoni 24. mai 2011. aasta otsus K(2011) 3504 riigiabi kohta, mida Kreeka andis teatavatele Kreeka kasiinodele (riigiabi C 16/10 (ex NN 22/10, ex CP 318/09)) (ELT L 285, lk 25).

(2)  Nõukogu 22. märtsi 1999. aasta määrus (EÜ) nr 659/1999, millega kehtestatakse üksikasjalikud eeskirjad EÜ asutamislepingu artikli 93 kohaldamiseks (EÜT L 83, lk 1).


26.1.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 26/59


13. novembril 2012 esitatud hagi — HSH Investment Holdings Coinvest-C ja HSH Investment Holdings FSO versus komisjon

(Kohtuasi T-499/12)

2013/C 26/119

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Hagejad: HSH Investment Holdings Coinvest-C Sàrl ja HSH Investment Holdings FSO (Luxembourg, Luksemburg) ja HSH Investment Holdings FSO Sàrl (Luxembourg) (esindajad: advokaadid H. Niemeyer ja H. Ehlers)

Kostja: Euroopa Komisjon

Nõuded

Hagejad paluvad Üldkohtul:

tühistada kostja 20. septembri 2011. aasta otsus asjas C 29/2009 (ex N 264/2009) — HSH Nordbank AG;

mõista kohtukulud välja kostjalt.

Väited ja peamised argumendid

Hagi põhjendamiseks esitavad hagejad vähemusaktsionäridele kehtestatud kohustuste vaidlustamiseks järgmised väited:

1.

Esimene väide, et vähemusaktsionäridele ei ole antud eraldi abi

Hagejad väidavad, et komisjon kohaldas ELTL artikli 107 lõikes 1 asuvat abi mõistet valesti, kuna komisjon luges hagejad valesti abisaajateks. Nende aktsiate väärtuse suurendamine on vähemusaktsionäride jaoks pelgalt HSH Nordbankile antud abi majanduslik peegeldus, mitte aga vähemusaktsionäridele kaudselt antud abi.

2.

Teine väide, et ebapiisavalt põhjendati järeldust, et hagejad said eelise

Hagejad märgivad siinkohal, et komisjon rikkus ELTL artikli 296 lõikes 2 ette nähtud põhjendamiskohustust, kuna komisjon ei selgitanud piisavalt, miks hagejad said väidetavalt kaudset riigiabi ning millistel põhjustel tuvastati HSH Nordbanki ettevõtte väärtus vääralt. Lisaks ei esitanud komisjon vähemusaktsionäridele väidetavalt antud abi suurust arvuliselt ning ajas selle abi kontrollimise segi kulude jagamise kontrollimisega.

3.

Kolmas väide, et selle kontrolli käigus, kas hagejad said finantseelise, tuvastati asjaolusid valesti

Selle väite raames heidetakse komisjonile ette, et viimane tuvastas asjaolud valesti. Hagejate arvates ei määranud HSH Nordbanki hindav äriühing HSH Nordbanki ettevõtte väärtust ja sellega uute lihtaktsiate väljalaskehinda liiga kõrgeks, vaid hindamine leidis aset kooskõlas tunnustatud hindamismeetoditega.

4.

Neljas väide, et kulude jagamisel jäeti tähelepanuta hagejate kantud vahekulutused

Hagejad väidavad, et komisjon kohaldas ELTL artikli 107 lõike 3 punktist b ning ümberkorraldamisteatisest (1) tulenevaid nõudeid kulude jagamisele valesti, kuna ta jättis kontrollimisel, kas hagejaid kaasati piisavalt kulude jagamisse, tähelepanuta nende kantud vahekulutused.

5.

Viies väide, et ametliku uurimismenetluse õigusvastase lõpetamise tõttu rikuti määruse (EÜ) nr 659/1999 (2) artikli 7 lõiget 1 ning õiguskindluse põhimõtet

Selles osas väidavad hagejad, et komisjon rikkus määruse nr 659/1999 artikli 7 lõiget 1 ning õiguskindluse põhimõtet, kuna ta lõpetas hagejate suhtes ametliku uurimismenetluse ilma määruse nr 659/1999 artiklis 7 ette nähtud otsuseta.

6.

Kuues väide, et sobimatute kohustuste kehtestamisega rikuti määruse nr 659/1999 artikli 7 lõiget 4, ELTL artikli 107 lõike 3 punkti b ning ümberkorraldamisteatist

Selle väite raames leitakse, et komisjon rikkus määruse nr 659/1999 artikli 7 lõiget 4 ning ümberkorraldamisteatist, kuna ta kehtestas neile kohustused, mis ei olnud seotud HSH Nordbanki ümberkorraldamisega, vaid kujutasid endast kaudse abi varjatud heakskiitmist tingimusel, et nõustutakse kohustustega.

7.

Seitsmes väide, et hagejate ülemäärase koormamisega rikuti proportsionaalsuse põhimõtet

Hagejad leiavad, et komisjon rikkus proportsionaalsuse põhimõtet, kuna ta koormas neid kulude jagamise käigus ülemääraselt.

8.

Kaheksas väide, et hagejate diskrimineerimise tõttu rikuti võrdse kohtlemise põhimõtet

Selles osas märgivad hagejad, et komisjon rikkus võrdse kohtlemise põhimõtet, kuna komisjon kehtestas oma otsusega hagejatele kohustused, mida ta muudel sarnastel juhtudel ei oleks pannud.

Lisaks esitavad hagejad vaidlustatud otsuse kohta järgmised väited:

1.

Esimene väide, et kokkusobimatute abiosade vale arvutamisega rikuti ELTL artikli 107 lõike 3 punkti b ning langenud väärtusega varade teatist (3)

Selle väite kohaselt rikkus komisjon ELTL artikli 107 lõike 3 punkti b ning langenud väärtusega varade teatist, kuna ta arvutas valesti HSH Nordbanki kasuks antud garantiiga seotud niinimetatud kokkusobimatut abiosa.

2.

Teine väide, et tegeliku majandusliku väärtuse tuvastamise põhjendamine on ebapiisav

Selles osas väidavad hagejad, et komisjon põhjendas ebapiisavalt, mil viisil toimus garantiiga tagatud portfelli tegeliku majandusliku väärtuse tuvastamine.

3.

Kolmas väide, et tagastusmaksete vale arvutamisega rikuti ELTL artikli 107 lõike 3 punkti b ning langenud väärtusega varade teatist

Hagejad heidavad ette, et komisjon rikkus ELTL artikli 107 lõike 3 punkti b ning langenud väärtusega varade teatist, kuna ta arvutas tagastusmakseid valesti.

4.

Neljas väide, et tagastusmaksete arvutamisel rikuti võrdse kohtlemise põhimõtet

Neljandaks märgitakse selles osas, et komisjon rikkus võrdse kohtlemise põhimõtet, kuna ta seadis HSH Nordbanki tagastusmaksete arvutamisel halvemasse olukorda, võrreldes muude sarnaste juhtudega.

5.

Viies väide, et bilansimahu üleliia suure vähendamise tingimusel heakskiidu andmisega rikuti ELTL artikli 107 lõike 3 punkti b ning proportsionaalsuse põhimõtet

Lõpuks leiavad hagejad, et komisjon rikkus ELTL artikli 107 lõike 3 punkti b ja proportsionaalsuse põhimõtet ka sellega, et ta seadis HSH Nordbankile oma heakskiidu andmise tingimuseks bilansimahu üleliia suure vähendamise.


(1)  Komisjoni teatis finantssektori elujõulisuse taastamise ja praeguse kriisi olukorras riigiabi eeskirjade kohaste ümberkorraldamismeetmete hindamise kohta (ELT 2009, C 195, lk 9).

(2)  Nõukogu 22. märtsi 1999. aasta määrus (EÜ) nr 659/1999, millega kehtestatakse üksikasjalikud eeskirjad [EÜ] artikli [88] kohaldamiseks (EÜT L 83, lk 1; ELT eriväljaanne 08/01, lk 339).

(3)  Komisjoni teatis langenud väärtusega varade käsitlemise kohta ühenduse pangandussektoris (ELT 2009, C 72, lk 1).


26.1.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 26/60


15. novembril 2012. aastal esitatud hagi — Ryanair versus komisjon

(Kohtuasi T-500/12)

2013/C 26/120

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Ryanair Ltd (Dublin, Iirimaa) (esindajad: barrister B. Kennelly, advokaat E. Vahida ja advokaat I. Metaxas-Maragkidis)

Kostja: Euroopa Komisjon

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada komisjoni 25. juuli 2012. aastal riigiabi asjas SA.29064 (20011/C ex 2011/NN) tehtud otsuse artikkel 1, milles järeldati, et ajavahemikul 30. märtsist 20091. märtsini 2011 kohaldatud Iirimaa lennureisijatasu diferentseeritud määrad kujutavad endast ebaseaduslikku riigiabi, rikkudes ELTL artikli 107 lõiget 1;

tühistada sama otsuse artiklid 4, 5 ja 6, ja

mõista kohtukulud, seal hulgas hageja kohtukulud, välja kostjalt.

Väited ja peamised argumendid

Hagi põhjenduseks esitab hageja viis väidet.

1.

Esimene väide, et komisjon rikkus õigusnormi, järeldades, et lennureisijatasu määr 10 eurot on „tavaline” või seaduslik „ühtne” määr, vaatamata asjaolule, et see kõrgem määr oli kogu asjassepuutuva perioodi jooksul EL õigusest tulenevalt ebaseaduslik.

2.

Teine väide, et komisjon tegi ilmseid hindamisvigu seoses lennureisijatasu alusel saadud eelise hindamisega, järeldades, et Ryanair ja Aer Arann olid lennureisijatasust saadud majanduslike ja konkurentsieeliste osas samal positsioonil, jättes täielikult tähelepanuta lennureisijatasu erilise mõju Ryanairi ja Aer Linguse vahelisele konkurentsile, hinnates vääralt Ryanairi eelist võrreldes teiste, mitte–Iirimaa lennuettevõtjatega, ja eirates kahju, mida Ryanair kandis seeläbi, et lennureisijatasul oli soodne mõju Ryanairi konkurentidele.

3.

Kolmas väide, et komisjon tegi ilmseid hindamisvigu seoses tagasinõude otsusega, jättes Iirimaa ilma kaalutlusõigusest, mis on vajalik hindamaks, millises ulatuses riigiabi kahjustas konkurentsi ning sellest tulenevalt taastamaks esialgne olukord; jättes analüüsimata, mil määral on asjakohane asjaomaste lennuettevõtjate suutlikkus koguda klientidelt lennureisijatasu, ja jättes tähelepanuta konkurentsimoonutused, mis tõusetuvad tagasinõude otsuse tulemusena, koostoimes väidetavalt „soodustatud” lennuettevõtjate EL ja Iirimaa õigusest tuleneva õigusega hüvitisele.

4.

Neljas väide, et komisjon ei andnud Ryanairile tagasinõude otsusest teada, nagu näeb ette nõukogu määruse (EL) nr 659/1999 (1) artikkel 6 ja EL põhiõiguste harta artikkel 41.

5.

Viies väide, et komisjon rikkus oma põhjendamiskohustust, jättes põhjendamata, miks kindlalt väljakujunenud kohtupraktikale tuginedes oleks 10 euro määr EL õiguse alusel ebaseaduslik ja samal ajal ka „tavaline” ja „seaduslik” võrdlusalus, ja jättes analüüsimata kõnealuse meetme majanduslikud ja konkurentsimõjud.


(1)  Nõukogu 22. märtsi 1999. aasta määrus (EÜ) nr 659/1999, millega kehtestatakse üksikasjalikud eeskirjad EÜ asutamislepingu artikli 93 kohaldamiseks (EÜT L 83, lk 1, ELT eriväljaanne 08/01, lk 339)


26.1.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 26/61


19. novembril 2012 esitatud hagi — Farmaceutisk Laboratorium Ferring versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Tillotts Pharma (OCTASA)

(Kohtuasi T-501/12)

2013/C 26/121

Hagiavalduse keel: inglise

Pooled

Hageja: Farmaceutisk Laboratorium Ferring A/S (Kopenhaagen, Taani) (esindajad: solicitor I. Fowler, advokaadid A. Renck ja J. Fuhrmann)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused)

Teine menetluspool apellatsioonikojas: Tillotts Pharma AG (Ziefen, Šveits)

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada Siseturu Ühtlustamise Ameti (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) neljanda apellatsioonikoja 6. septembri 2012. aasta otsus asjas R 1214/2011-4 ja

mõista kohtukulud välja kostjalt või juhul kui teine menetluspool apellatsioonikojas astub menetlusse kostja poolel, mõista kohtukulud solidaarselt välja kostjalt ja menetlusse astujalt.

Väited ja peamised argumendid

Ühenduse kaubamärgi taotleja: teine menetluspool apellatsioonikojas

Asjaomane ühenduse kaubamärk: sõnamärk „OCTASA” kaupadele klassis 5 — Ühenduse kaubamärgi taotlus nr 8169881

Vastulause aluseks oleva kaubamärgi või tähise omanik: hageja

Vastulause aluseks olev kaubamärk või tähis: sõnamärgi „PENTASA” Austria kaubamärgiregistreering nr 102370 muu hulgas kaupadele klassis 5; sõnamärgi „PENTASA” Ungari kaubamärgiregistreering nr 136836 kaupadele klassis 5; sõnamärgi „PENTASA” Itaalia kaubamärgiregistreering nr 40977 C/81 muu hulgas kaupadele klassis 5; sõnamärgi „PENTASA” Poola kaubamärgiregistreering nr 71634 kaupadele klassis 5; sõnamärgi „PENTASA” Slovakkia kaubamärgiregistreering nr 175482 kaupadele klassis 5; sõnamärgi „PENTASA” Rootsi kaubamärgiregistreering nr 173377 muu hulgas kaupadele klassis 5; sõnamärgi „PENTASA” Prantsuse kaubamärgiregistreering nr 1699236 muu hulgas kaupadele klassis 5; sõnamärgi „PENTASA” Iiri kaubamärgitaotlus nr 107207 kaupadele klassis 5; sõnamärgi „PENTASA” Tšehhi kaubamärgitaotlus nr 182567 kaupadele klassis 5

Vastulausete osakonna otsus: jätta vastulause tervikuna rahuldamata

Apellatsioonikoja otsus: jätta kaebus rahuldamata

Väited: nõukogu määruse nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkti b ja artikli 8 lõike 5 rikkumine.


26.1.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 26/62


19. novembril 2012 esitatud hagi — Ferring versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Tillotts Pharma (OCTASA)

(Kohtuasi T-502/12)

2013/C 26/122

Hagiavalduse keel: inglise

Pooled

Hageja: Ferring BV (Haarlem, Holland) (esindajad: solicitor I. Fowler, advokaadid A. Renck ja J. Fuhrmann)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused).

Teine menetluspool apellatsioonikojas: Tillotts Pharma AG (Ziefen, Šveits)

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada Siseturu Ühtlustamise Ameti (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) neljanda apellatsioonikoja 6. septembri 2012. aasta otsus asjas R 1216/2011-4 ja

mõista kohtukulud välja kostjalt või juhul kui teine menetluspool apellatsioonikojas astub menetlusse kostja poolel, mõista kohtukulud solidaarselt välja kostjalt ja menetlusse astujalt.

Väited ja peamised argumendid

Ühenduse kaubamärgi taotleja: teine menetluspool apellatsioonikojas

Asjaomane ühenduse kaubamärk: sõnamärk „OCTASA” kaupadele klassis 5 — Ühenduse kaubamärgi taotlus nr 8169881

Vastulause aluseks oleva kaubamärgi või tähise omanik: hageja

Vastulause aluseks olev kaubamärk või tähis: sõnamärgi „PENTASA” Beneluxi kaubamärgiregistreering nr 377513 muu hulgas kaupadele klassis 5; sõnamärgi „PENTASA” Saksa kaubamärgiregistreering nr 1181393 kaupadele klassis 5; sõnamärgi „PENTASA” Portugali kaubamärgiregistreering nr 218845 kaupadele klassis 5; sõnamärgi „PENTASA” Taani kaubamärgiregistreering nr VR 024 301 980 kaupadele klassis 5; sõnamärgi „PENTASA” Soome kaubamärgiregistreering nr 94367 kaupadele klassis 5; sõnamärgi „PENTASA” Ühendkuningriigi kaubamärgiregistreering nr 1131049 kaupadele klassis 5; sõnamärgi „PENTASA” Hispaania kaubamärgiregistreering nr 1766091 kaupadele klassis 5; sõnamärgi „PENTASA” rahvusvaheline kaubamärgiregistreering nr 605880 kaupadele klassis 5; sõnamärgi „OCTOSTIM” Beneluxi kaubamärgiregistreering nr 430245 kaupadele klassis 5; sõnamärgi „OCTOSTIM” Saksa kaubamärgiregistreering nr 2024737 kaupadele klassis 5; sõnamärgi „OCTOSTIM” Soome kaubamärgiregistreering nr 95782 kaupadele klassis 5; sõnamärgi „OCTOSTIM” Prantsuse kaubamärgiregistreering nr 1537576 kaupadele klassis 5; sõnamärgi „OCTOSTIM” Ühendkuningriigi kaubamärgiregistreering nr 1262052 kaupadele klassis 5; sõnamärgi „OCTOSTIM” Kreeka kaubamärgiregistreering nr 129507-A kaupadele klassis 5; sõnamärgi „OCTOSTIM” Iiri kaubamärgiregistreering nr 175341 kaupadele klassis 5; sõnamärgi „OCTOSTIM” Portugali kaubamärgiregistreering nr 246194 kaupadele klassis 5; sõnamärgi „OCTOSTIM” Taani kaubamärgiregistreering nr VR 198601124 kaupadele klassis 5; sõnamärgi „OCTOSTIM” Rootsi kaubamärgiregistreering nr 2000103 kaupadele klassis 5

Vastulausete osakonna otsus: jätta vastulause tervikuna rahuldamata

Apellatsioonikoja otsus: jätta kaebus rahuldamata

Väited:

nõukogu määruse nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkti b ja artikli 8 lõike 5 rikkumine

komisjoni määruse (EÜ) nr 2868/95 eeskirja 80 lõike 2 rikkumine.


26.1.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 26/62


16. novembril 2012 esitatud hagi — Ühendkuningriik versus komisjon

(Kohtuasi T-503/12)

2013/C 26/123

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik (esindajad: D. Wyatt, QC, barrister V. Wakefield ja C. Murrell)

Kostja: Euroopa Komisjon

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada komisjoni 6. septembri 2012. aasta otsus 2012/500/EL, mille kohaselt Euroopa Liidu rahastamine ei kata teatavaid liikmesriikide tehtud kulutusi, osas, mis puudutab otsuse lisas märgitud nelja kannet seoses Põhja-Iirimaa eelarveaastal 2008 ja eelarveaastal 2009 tehtud kulutuste (mis ulatub 2008. aastal 277 231,60 ja 13 671 558,90 euroni ja 2009. aastal 270 398,26 ja 15 844 193,29 euroni) 5 %-lise kindlamääralise parandusega (ELT 2012 L 244, lk 11);

mõista kohtukulud välja kostjalt.

Väited ja peamised argumendid

Hagi põhjenduseks esitab hageja kaks väidet.

1.

Esimese väite kohaselt on komisjon rikkunud õigusnorme ja teinud faktivigu, samuti on ta jätnud arvesse võtmata kaalutlusi Euroopa Liidu fondidele tekitatava võimaliku kahju ulatuse kohta, arvestades aastatel 2007 ja 2008 deklareeritud kulutustega sellistele fondidele kaasnevat ohtu, mis eelkõige tuleneb 2005. aastal abikõlbliku piirkonna kindlaksmääramisel tehtud vigadest, mis mõjutavad esialgset toetusõiguste eraldamist.

2.

Teise väite kohaselt on komisjon rikkunud õigusnorme ja teinud faktivigu, kuna järeldas ekslikult, et Northern Ireland Department of Agriculture and Rural Development (Põhja-Iirimaa põllumajanduse ja maaelu arengu amet) (edaspidi „DARD”) ei ole nõuetekohaselt kohaldanud või on jätnud täielikult kohaldamata sanktsioonisätted ja alusetult tehtud väljamaksete sissenõudmist ning tahtlikku rikkumist puudutavad sätted, ning et komisjon on seega ülehinnanud ja/või jätnud arvesse võtmata kaalutlusi võimaliku kahju kohta Euroopa Liidu fondidele. Eelkõige on komisjon:

ebaõigesti kritiseerinud DARD-i saadud toetusõiguste väidetavalt „süstemaatilist” ümberarvutamist;

ebaõigesti väitnud, et 2005. aastal tehtud vigadel võivad olla materiaalsed tagajärjed toetusõiguste väärtuse ajaloolisele aspektile;

kasutanud üleliigsete väljamaksete arvutamisel ebaõiget meetodit;

võtnud karistuste määramisel ebaõige lähenemisviisi, eelkõige kuna ta:

ei kasutanud karistuste arvutamisel õiget meetodit; ja

väitis ebaõigesti, et karistus tuleks määrata igal aastal juhtudel, kus karistus oli kohaldatav 2005. aastal, kuid mitte järgnevatel nõudeaastatel, milleks on antud juhul 2007. ja 2008. aasta, mil üleliigne väljamakse tulenes samast veast, mis oli karistatav 2005. aastal;

võtnud tahtliku rikkumise suhtes ebaõige lähenemisviisi.


26.1.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 26/63


19. novembril 2012 esitatud hagi — Murnauer Markenvertrieb versus Siseturu Ühtlustamise Amet — (NOTFALL CREME)

(Kohtuasi T-504/12)

2013/C 26/124

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Hageja: Murnauer Markenvertrieb GmbH (Trebur, Saksamaa) (esindajad: advokaadid F. Traub ja H. Daniel)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused)

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada Siseturu Ühtlustamise Ameti (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) neljanda apellatsioonikoja 20. septembri 2012. aasta otsus (asi R 271/2012-4);

mõista kohtukulud välja kostjalt.

Väited ja peamised argumendid

Asjaomane ühenduse kaubamärk: sõnalist osa „NOTFALL CREME” sisaldav kujutismärk kaupadele klassides 3 ja 5 — Ühenduse kaubamärgi taotlus nr 10 107 134.

Kontrollija otsus: lükata taotlus tagasi.

Apellatsioonikoja otsus: jätta kaebus rahuldamata.

Väited: määruse 207/2009 artikli 7 lõike 1 punktide b ja c ning artikli 83 rikkumine.


26.1.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 26/63


19. novembril 2012 esitatud hagi — Compagnie des montres Longines, Francillon versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Cheng (B)

(Kohtuasi T-505/12)

2013/C 26/125

Hagiavalduse keel: inglise

Pooled

Hagejad: Compagnie des montres Longines, Francillon SA (Saint-Imier, Šveits) (esindaja: advokaat P. González-Bueno Catalán de Ocón)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused)

Teine menetluspool apellatsioonikojas: Xiuxiu Cheng (Budapest, Ungari)

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada Siseturu Ühtlustamise Ameti (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) neljanda apellatsioonikoja 14. septembri 2012. aasta otsus asjas R 193/2012-5; ning

mõista kohtukulud välja kostjalt ja teiselt menetluspoolelt apellatsioonikojas.

Väited ja peamised argumendid

Ühenduse kaubamärgi taotleja: teine menetluspool apellatsioonikojas

Asjaomane ühenduse kaubamärk: mustvalge kujutismärk „B” kaupadele klassides 9 ja 25 — ühenduse kaubamärgi taotlus nr 8483562

Vastulause aluseks oleva kaubamärgi või tähise omanik: hageja

Vastulause aluseks olev kaubamärk või tähis: rahvusvaheline kaubamärgi registreering nr 401319 kujutismärgile (laialisirutatud tiivad, mille keskel on geomeetriline disainielement) kaupadele klassides 7, 9 ja 14

Vastulausete osakonna otsus: jätta vastulause tervikuna rahuldamata

Apellatsioonikoja otsus: jätta apellatsioonkaebus rahuldamata

Väited: nõukogu määruse nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkti b ja artikli 8 lõike 5 rikkumine


26.1.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 26/64


19. novembril 2012 esitatud hagi — Automobile Association versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Duncan Petersen Publishing (Kaustad)

(Kohtuasi T-508/12)

2013/C 26/126

Hagiavalduse keel: inglise

Pooled

Hageja: The Automobile Association Ltd (St. Helier, Ühendkuningriik) (esindaja: solicitor N. Walker)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused).

Teine menetluspool apellatsioonikojas: Duncan Petersen Publishing Ltd (London, Ühendkuningriik)

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada Siseturu Ühtlustamise Ameti (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) kolmanda apellatsioonikoja 12. septembri 2012. aasta otsus asjas R 172/2011-3 ja saata asi Siseturu Ühtlustamise Ametile tagasi uueks läbivaatamiseks; ning

mõista hageja kohtukulud välja Siseturu Ühtlustamise Ametilt.

Väited ja peamised argumendid

Kehtetuks tunnistamise taotluse esemeks olev registreeritud ühenduse disainilahendus: disainilahendus kaubale „kaustad” — ühenduse disainilahenduse registreering nr 121404-0001

Ühenduse disainilahenduse omanik: teine menetluspool apellatsioonikojas

Ühenduse disainilahenduse kehtetuks tunnistamist taotlev pool: hageja

Kehtetuks tunnistamise taotluse põhjendus: hageja esitas taotluse tunnistada ühenduse registreeritud disainilahendus kehtetuks nõukogu määruse nr 6/2002 artiklite 4–9 alusel

Tühistamisosakonna otsus: jätta kehtetuks tunnistamise taotlus rahuldamata

Apellatsioonikoja otsus: jätta kaebus rahuldamata

Väited:

nõukogu määruse nr 2/2002 artikli 8 rikkumine;

nõukogu määruse nr 6/2002 artikli 8 lõike 2 koostoimes artikliga 62 rikkumine; ja

nõukogu määruse nr 6/2002 artikli 25 lõike 1 punkti a koostoimes artikli 3 punktiga a rikkumine.


26.1.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 26/64


16. novembril 2012 esitatud hagi — Advance Magazine Publishers versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Nanso Group (TEEN VOGUE)

(Kohtuasi T-509/12)

2013/C 26/127

Hagiavalduse keel: inglise

Pooled

Hageja: Advance Magazine Publishers, Inc. (New York, Ameerika Ühendriigid) (esindaja: barrister C. Aikens)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused).

Teine menetluspool apellatsioonikojas: Nanso Group Oy (Nokia, Soome)

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada Siseturu Ühtlustamise Ameti (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) neljanda apellatsioonikoja 17. septembri 2012. aasta otsus asjas R 147/2011-4 ja jätta vastulause rahuldamata; ning

mõista hageja kohtukulud välja kostjalt.

Väited ja peamised argumendid

Ühenduse kaubamärgi taotleja: hageja

Asjaomane ühenduse kaubamärk: sõnamärk „TEEN VOGUE”, mh kaupadele klassis 25 — ühenduse kaubamärgi taotlus nr 3529476

Vastulause aluseks oleva kaubamärgi või tähise omanik: teine menetluspool apellatsioonikojas

Vastulause aluseks olev kaubamärk või tähis: Rootsi kaubamärgi registreering nr 126124 sõnamärgile „VOGUE” kaupade jaoks klassis 25; Rootsi kaubamärgi registreering nr 43934 kujutismärgile „Vogue” kaupade jaoks klassis 25; Soome kaubamärgitaotlus nr T 199 803 628 sõnamärgile „VOGUE” kaupade jaoks klassis 25; olemasolev registreeritud ärinimi „VO Gue”

Vastulausete osakonna otsus: rahuldada vastulause kõigi vaidlusaluste kaupade osas

Apellatsioonikoja otsus: jätta apellatsioonkaebus rahuldamata

Väited: nõukogu määruse nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkti b rikkumine.


26.1.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 26/65


21. novembril 2012 esitatud hagi — Conrad Electronic versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Sky IP International (EuroSky)

(Kohtuasi T-510/12)

2013/C 26/128

Hagiavalduse keel: saksa

Pooled

Hageja: Conrad Electronic SE (Hirschau, Saksamaa) (esindajad: advokaadid P. Mes, C. Graf von der Groeben, G. Rother, J. Bühling, J. Künzel, D. Jestaedt, M. Bergermann, J. Vogtmeier ja A. Kramer)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused)

Teine menetluspool apellatsioonikojas: Sky IP International Ltd (Isleworth, Ühendkuningriik)

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada Siseturu Ühtlustamise Ameti (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) neljanda apellatsioonikoja 20. septembri 2012. aasta otsus (asi R 1183/2011-4);

mõista kohtukulud ja apellatsioonikoja menetluses kantud kulud välja kostjalt.

Väited ja peamised argumendid

Ühenduse kaubamärgi taotleja: hageja

Asjaomane ühenduse kaubamärk: sõnamärk „EuroSky” kaupadele klassis 9 — ühenduse kaubamärgi taotlus nr 4 539 896

Vastulause aluseks oleva kaubamärgi või tähise omanik: Sky IP International Ltd

Vastulause aluseks olev kaubamärk või tähis: siseriiklik ja ühenduse sõna- ja kujutismärk SKY kaupadele ja teenustele klassides 9, 16, 18, 25, 28, 35, 36, 38, 41, 42, 43 ja 45

Vastulausete osakonna otsus: vastulause rahuldada

Apellatsioonikoja otsus: jätta kaebus rahuldamata

Väited: määruse nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkti b rikkumine


26.1.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 26/65


22. novembril 2012 esitatud hagi — NCL versus Siseturu Ühtlustamise Amet — (NORWEGIAN GETAWAY)

(Kohtuasi T-513/12)

2013/C 26/129

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Hageja: NCL Corporation Ltd (Miami, USA) (esindaja: advokaat N. Grüger)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused)

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada Siseturu Ühtlustamise Ameti (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) neljanda apellatsioonikoja 12. septembri 2012. aasta otsus (asi R 1014/2012-4) ja saata asi läbivaatamiseks tagasi apellatsioonikojale;

teise võimalusena tühistada vaidlustatud otsus teenuste osas klassis 39: Arranging of cruises (merereiside korraldamine), Cruise ship services (reis kruiisilaeval), Cruise arrangement (kruiisilaevareiside korraldamine) osas ja saata asi läbivaatamiseks tagasi apellatsioonikojale;

mõista kohtukulud välja kostjalt.

Väited ja peamised argumendid

Asjaomane ühenduse kaubamärk: Sõnamärk NORWEGIAN GETAWAY teenustele klassis 39 — ühenduse kaubamärgi taotlus nr 10 281 939

Kontrollija otsus: Lükata taotlus tagasi.

Apellatsioonikoja otsus: Jätta kaebus rahuldamata.

Väited: Määruse nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punktide b ja c rikkumine koostoimes artikli 7 lõikega 2.


26.1.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 26/66


22. novembril 2012 esitatud hagi — NCL versus Siseturu Ühtlustamise Amet — (NORWEGIAN BREAKAWAY)

(Kohtuasi T-514/12)

2013/C 26/130

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Hageja: NCL Corporation Ltd (Miami, USA) (esindaja: advokaat N. Grüger)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused)

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada Siseturu Ühtlustamise Ameti (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) neljanda apellatsioonikoja 12. septembri 2012. aasta otsus (asi R 1017/2012-4) ja saata asi tagasi läbivaatamiseks apellatsioonikojale;

teise võimalusena, tühistada vaidlustatud otsus seoses teenustega klassis 39: „Arranging of cruises (merereiside korraldamine), Cruise ship services (kruiisilaeva teenused), Cruise arrangement (merereiside organiseerimine)

mõista kohtukulud välja kostjalt.

Väited ja peamised argumendid

Asjaomane ühenduse kaubamärk: Sõnamärk NORWEGIAN BREAKAWAY teenustele klassis 39 — Ühenduse kaubamärgi taotlus nr 10 281 905

Kontrollija otsus: Lükata taotlus tagasi.

Apellatsioonikoja otsus: Jätta kaebus rahuldamata.

Väited: Määruse 207/2009 artikli 7 lõike 1 punktide b ja c koosmõjus artikli 7 lõikega 2 rikkumine.


26.1.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 26/66


22. novembril 2012 esitatud hagi — El Corte Inglés versus Siseturu Ühtlustamise Amet — English Cut (The English Cut)

(Kohtuasi T-515/12)

2013/C 26/131

Hagiavalduse keel: hispaania

Pooled

Hageja: El Corte Inglés, SA (Madrid, Hispaania) (esindajad: advokaadid E. Seijo Veiguela, J. Rivas Zurdo ja I. Munilla Muñoz)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused)

Teine menetluspool apellatsioonikojas: The English Cut, SL (Málaga, Hispaania)

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada Siseturu Ühtlustamise Ameti (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) esimese apellatsioonikoja 6. septembri 2012. aasta otsus R 1673/2011-1 määrates, et määruse nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkti b alusel oleks vastulause esitaja poolt Siseturu Ühtlustamise Ametile esitatud kaebus tulnud rahuldada ning tühistada vastulausete osakonna otsus, millega rahuldati täies ulatuses ühenduse kaubamärgi taotlus nr 8 868 747„The English Cut” (sõnamärk);

mõista kohtukulud välja vastaspoolelt (või vastaspooltelt), kes käesolevale hagile vastu vaidleb.

Väited ja peamised argumendid

Ühenduse kaubamärgi taotleja: The English Cut, SL

Asjaomane ühenduse kaubamärk: Sõnamärk „The English Cut” kaupadele klassis 25 — ühenduse kaubamärgi taotlus nr 8 868 747

Vastulause aluseks oleva kaubamärgi või tähise omanik: Hageja

Vastulause aluseks olev kaubamärk või tähis: Siseriiklikud ja ühenduse sõna- ja kujutismärgid „El Corte Inglés” kaupadele klassides 25 ja 35

Vastulausete osakonna otsus: Lükata vastulause tagasi

Apellatsioonikoja otsus: Jätta kaebus rahuldamata

Väited:

Määruse nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkti b rikkumine

Määruse nr 207/2009 artikli 8 lõike 5 rikkumine


26.1.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 26/67


27. novembril 2012 esitatud hagi — mobile.international versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Komisjon (PL mobile.eu)

(Kohtuasi T-519/12)

2013/C 26/132

Hagiavalduse keel: saksa

Pooled

Hageja: mobile.international GmbH (Kleinmachnov, Saksamaa) (esindaja: advokaat T. Lührig)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused)

Teine menetluspool apellatsioonikojas: Euroopa Komisjon

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada Siseturu Ühtlustamise Ameti (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) esimese apellatsioonikoja 6. septembri 2012. aasta (asi R 1401/2011-1) otsus järgmiste kaupade ja teenuste osas:

klass 9

:

Teadusotstarbelised, merendus-, geodeesia-, foto-, filmi-, optika-, kaalumis-, mõõte-, signalisatsiooni-, kontrolli-, pääste- ja õppevahendid; heli või kujutise salvestus-, edastus- ja taasesitusaparatuur; ning -seadmed; magnetandmekandjad, heliplaadid; müügiautomaadid ja -mehhanismid; kassaaparaadid, arvutusmasinad, infotöötlusseadmed ja arvutid; arvutite välisseadmed; salvestatud arvutiprogrammid, mis kuuluvad klassi 9; kõik nimetatud kaubad üksnes seoses mootorsõidukite ja nende haagiste ning tarvikute ostmise ja müügiga tegeleva internetipoega.

klass 16

:

Paber, papp ja nendest valmistatud tooted, mis kuuluvad klassi 16; trükised; fotod; kirjatarbed; kirjutusmasinad ja kantseleitarbed (v.a mööbel); õppematerjalid ja näitvahendid, mis kuuluvad klassi 16; plastist pakkematerjal, sh katted, kotid, torbikud ja kiled; kõik nimetatud kaubad üksnes seoses mootorsõidukite ja nende haagiste ning tarvikute ostmise ja müügiga tegeleva internetipoega.

klass 35

:

Reklaam; ettevõttehaldus; ärijuhtimine; kontoriteenused; kõik nimetatud kaubad üksnes seoses mootorsõidukite ja nende haagiste ning tarvikute ostmise ja müügiga tegeleva internetipoega.

klass 36

:

Kindlustus; kindlustusvahendus; finantstegevus; krediidi vahendamine; rahandustegevus; rahalised tehingud; varade valitsemine; kõik nimetatud kaubad üksnes seoses mootorsõidukite ja nende haagiste ning tarvikute ostmise ja müügiga tegeleva internetipoega.

klass 38

:

Side; sh internetiteenused; uudiste, teabe, piltide ja teksti kogumine, koostamine ja edastamine; elektroonilised kuulutusteenused; kõik nimetatud kaubad üksnes seoses mootorsõidukite ja nende haagiste ning tarvikute ostmise ja müügiga tegeleva internetipoega.

klass 42

:

Teaduslikud ja tehnoloogilised uurimused teenusena ja projekteerimine ning nendega seotud uurimused; tööstuslikud analüüsid ja uurimused teenusena; arvutiriistvara ja -tarkvara projekteerimine ja arendus; tarkvara rent; internetiotsingumootorite pakkumine; kõik nimetatud kaubad üksnes seoses mootorsõidukite ja nende haagiste ning tarvikute ostmise ja müügiga tegeleva internetipoega.

Teise võimalusena tühistada Siseturu Ühtlustamise Ameti (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) esimese apellatsioonikoja 6. septembri 2012. aasta (asi R 1401/2011-1) otsus klassidesse 35, 38 ja 42 kuuluvate teenuste osas eespool nimetatud ulatuses;

mõista kohtukulud välja ühtlustamisametilt.

Väited ja peamised argumendid

Kehtetuks tunnistamise taotluse esemeks olev registreeritud ühenduse kaubamärk: sõnalist elementi „PL mobile.eu” sisaldav kujutismärk kaupadele klassides 9, 16, 35, 36, 38 ja 42 — ühenduse kaubamärk nr 8 307 779.

Ühenduse kaubamärgi omanik: hageja.

Ühenduse kaubamärgi kehtetuks tunnistamist taotlev pool: Euroopa Komisjon.

Kehtetuks tunnistamise taotluse põhjendus: ühenduse kaubamärk kujutab heraldika seisukohalt Euroopa Liidu vapi jäljendust.

Tühistamisosakonna otsus: lükata taotlus tagasi.

Apellatsioonikoja otsus: tühistada tühistamisosakonna otsus ja tunnistada Ühenduse kaubamärk kehtetuks.

Väited:

määruse nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkti h rikkumine koosmõjus Pariisi konventsiooni artikliga 6.

määruse nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkti g rikkumine.

õiguspärase ootuse kaitse põhimõtte rikkumine.


26.1.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 26/68


6. detsembril 2012 esitatud hagi — DeMaCo Holland versus komisjon

(Kohtuasi T-527/12)

2013/C 26/133

Kohtumenetluse keel: hollandi

Pooled

Hageja: DeMaCo Holland BV (Langedijk, Madalmaad) (esindajad: advokaadid L. Linders ja S. Bishop)

Kostja: Euroopa Komisjon

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tunnistada hagiavaldus vastuvõetavaks ja põhjendatuks;

sellest tulenevalt kohustada Euratomi viivitamatult lõpetada nende muudetud kavade igasugune kasutamine, mille suhtes on hagejal õigusi, ning mõista Euratomilt välja hagejale lepinguväliselt tekkinud kahju hüvitis esialgses summas 100 000 eurot;

mõista Euratomilt välja käesoleva menetlusega seotud kulud.

Väited ja peamised argumendid

Hageja palub oma hagis mõista Euroopa Aatomienergiaühenduselt, mida esindab Euroopa Komisjon, välja lepinguväline kahju, kuna Euroopa Aatomienergiaühendus kasutab hageja omandis olevaid tehnilisi jooniseid ning on need avatud hankemenetluses edasi andnud ITER-i ja tuumasünteesienergeetika arendamise ühisettevõttele (Fusion for Energy) kasutamiseks.

Oma hagi põhjenduseks väidab hageja, et kostja kasutab tema tehnilisi jooniseid õigusliku aluseta.

Kostja kasutab ilma hageja nõusolekuta üksnes hageja poolt — väljaspool pooltevahelist mis tahes lepingulist suhet — loodud tehnilisi jooniseid. Lisaks sellele hõlbustas kostja tehniliste jooniste kasutamist kolmandate isikute, nimelt Fusion for Energy poolt.

Hageja tehniliste jooniste kostja poolt õigusliku aluseta teadlik kasutamine kujutab endast õigusvastast tegevust ning kahjustab hageja autoriõigusi.

Sellega sai kostja endale hageja rahalise ja intellektuaalse panuse abil õigusvastase majandusliku eelise, mis on vastuolus ausa kaubanduse ja konkurentsiga.

Tekkinud kahju koosneb tulust, millest hageja jäi Fusion for Energy läbi viidud hankemenetluses ilma, mis oli võimalik kostja kaasabil, ning hüvitisest hageja intellektuaalomandiõiguste rikkumise eest.


26.1.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 26/68


Üldkohtu 3. detsembri 2012. aasta määrus — JSK International Architekten und Ingenieure versus EKP

(Kohtuasi T-468/09) (1)

2013/C 26/134

Kohtumenetluse keel: saksa

Esimese koja esimees tegi määruse kohtuasja registrist kustutamiseks.


(1)  ELT C 24, 30.1.2010.


26.1.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 26/69


Üldkohtu 28. novembri 2012. aasta määrus — Nordzucker versus komisjon

(Kohtuasi T-100/10) (1)

2013/C 26/135

Kohtumenetluse keel: saksa

Kuuenda koja esimees tegi määruse kohtuasja registrist kustutamiseks.


(1)  ELT C 113, 1.5.2010.


26.1.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 26/69


Üldkohtu 4. detsembri 2012. aasta määrus — Arla Foods versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Artax (Lactofree)

(Kohtuasi T-364/11) (1)

2013/C 26/136

Kohtumenetluse keel: saksa

Kolmanda koja esimees tegi määruse kohtuasja registrist kustutamiseks.


(1)  ELT C 282, 24.9.2011.


26.1.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 26/69


Üldkohtu 14. novembri 2012. aasta määrus — S & S Szlegiel Szlegiel i Wiśniewski versus Scotch & Soda (SODA)

(Kohtuasi T-590/11) (1)

2013/C 26/137

Kohtumenetluse keel: inglise

Esimese koja esimees tegi määruse kohtuasja registrist kustutamiseks.


(1)  ELT C 25, 28.1.2012.


26.1.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 26/69


Üldkohtu 4. detsembri 2012. aasta määrus — Wahl versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Tenacta Group (bellissima)

(Kohtuasi T-77/12) (1)

2013/C 26/138

Kohtumenetluse keel: saksa

Teise koja esimees tegi määruse kohtuasja registrist kustutamiseks.


(1)  ELT C 109, 14.4.2012


26.1.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 26/69


Üldkohtu 12. novembri 2012. aasta määrus — Shannon Free Airport Development versus komisjon

(Kohtuasi T-200/12) (1)

2013/C 26/139

Kohtumenetluse keel: inglise

Viienda koja esimees tegi määruse kohtuasja registrist kustutamiseks.


(1)  ELT C 258, 25.8.2012.


26.1.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 26/69


Üldkohtu 21. novembri 2012. aasta määrus — Axa Belgium versus komisjon

(Kohtuasi T-230/12) (1)

2013/C 26/140

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Kolmanda koja esimees tegi määruse kohtuasja registrist kustutamiseks.


(1)  ELT C 243, 11.8.2012.


Avaliku Teenistuse Kohus

26.1.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 26/70


27. septembril 2012 esitatud hagi — ZZ versus Europol

(Kohtuasi F-103/12)

2013/C 26/141

Kohtumenetluse keel: hollandi

Pooled

Hageja: ZZ (esindajad: advokaadid W. J. Dammingh ja N. D. Dane)

Kostja: Euroopa Politseiamet (Europol)

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada Europoli otsus, mille ta võttis vastu Avaliku Teenistuse Kohtu 29. juuni 2010. aasta otsuse täitmiseks kohtuasjas F-37/09: Doyle vs. Europol, millega Europol tasus hagejale kindlasummalise hüvitise asjaomase kohtuotsusega tühistatud otsusega tekitatud kahju eest.

Hageja nõuded

tühistada 28. novembri 2011. aasta otsus, millega kostja maksis hagejale 3 000 euro suuruse summa tekitatud kahju ning Avaliku Teenistuse Kohtu varasema otsuse täitmise eest, ning 29. juuni 2012. aasta otsus, millega hageja poolt 28. novembri 2011. aasta otsuse peale esitatud kaebus jäeti rahuldamata;

mõista kohtukulud, sh esindaja tasu, välja Europolilt.


26.1.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 26/70


27. septembril 2012 esitatud hagi — ZZ versus Europol

(Kohtuasi F-104/12)

2013/C 26/142

Kohtumenetluse keel: hollandi

Pooled

Hageja: ZZ (esindajad: advokaadid W. J. Dammingh ja N. D. Dane)

Kostja: Euroopa Politseiamet (Europol)

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada Europoli otsus, mille ta võttis vastu Avaliku Teenistuse Kohtu 29. juuni 2010. aasta otsuse täitmiseks kohtuasjas F-27/09: Hanschmann vs. Europol, millega Europol tasus hagejale kindlasummalise hüvitise asjaomase kohtuotsusega tühistatud otsusega tekitatud kahju eest.

Hageja nõuded

tühistada 28. novembri 2011. aasta otsus, millega kostja maksis hagejale 13 000 euro suuruse summa tekitatud kahju ning Avaliku Teenistuse Kohtu varasema otsuse täitmise eest, ning 29. juuni 2012. aasta otsus, millega hageja poolt 28. novembri 2011. aasta otsuse peale esitatud kaebus jäeti rahuldamata;

mõista kohtukulud, sh esindaja tasu, välja Europolilt.


26.1.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 26/70


27. septembril 2012 esitatud hagi — ZZ versus Europol

(Kohtuasi F-105/12)

2013/C 26/143

Kohtumenetluse keel: hollandi

Pooled

Hageja: ZZ (esindajad: advokaadid W. J. Dammingh ja N. D. Dane)

Kostja: Euroopa Politseiamet (Europol)

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada Europoli otsus, mille ta võttis vastu Avaliku Teenistuse Kohtu 29. juuni 2010. aasta otsuse täitmiseks kohtuasjas F-44/09: Knöll vs. Europol, millega Europol tasus hagejale kindlasummalise hüvitise asjaomase kohtuotsusega tühistatud otsusega tekitatud kahju eest.

Hageja nõuded

tühistada 28. novembri 2011. aasta otsus, millega kostja maksis hagejale 20 000 euro suuruse summa tekitatud kahju ning Avaliku Teenistuse Kohtu varasema otsuse täitmise eest, ning 29. juuni 2012. aasta otsus, millega hageja poolt 28. novembri 2011. aasta otsuse peale esitatud kaebus jäeti rahuldamata;

mõista kohtukulud, sh esindaja tasu, välja Europolilt.


26.1.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 26/71


9. oktoobril 2012 esitatud hagi — ZZ versus komisjon

(Kohtuasi F-113/12)

2013/C 26/144

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: ZZ (esindajad: advokaadid L. Levi ja A. Tymen)

Kostja: Euroopa Komisjon

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada otsus mitte kanda hagejat konkursi EPSO/AD/204/10 reservnimekirja.

Hageja nõuded

tühistada 20. jaanuari 2012. aasta otsus mitte kanda hagejat konkursi EPSO/AD/204/10 reservnimekirja;

tühistada 6. juuli 2012. aasta otsus hageja kaebus rahuldamata jätta;

mõista kohtukulud välja kostjalt.


26.1.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 26/71


10. oktoobril 2012 esitatud hagi — ZZ versus komisjon

(Kohtuasi F-114/12)

2013/C 26/145

Kohtumenetluse keel: poola

Pooled

Hageja: ZZ (esindaja: radca prawny P. K. Rosiak)

Kostja: Euroopa Komisjon

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada komisjoni otsus, millega keelduti hagejale maksmast kodumaalt lahkumise toetust.

Hageja nõuded

Hageja palub:

tühistada komisjoni 11. juuli 2012. aasta otsus, millega keelduti hagejale maksmast kodumaalt Itaaliast lahkumise toetust, ning

mõista kohtukulud välja komisjonilt.


26.1.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 26/71


15. oktoobril 2012 esitatud hagi — ZZ versus komisjon

(Kohtuasi F-115/12)

2013/C 26/146

Kohtumenetluse keel: itaalia

Pooled

Hageja: ZZ (esindaja: advokaat G. Cipressa)

Kostja: Euroopa Komisjon

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada otsus, millega jäeti vaikimisi rahuldamata hageja nõue hüvitada kahju, mis talle väidetavalt tekitati komisjoni saadetud kirjaga seoses 4 875 euro suuruse summa tagasinõudmisega, mis Esimese Astme Kohus kohtuasjas T-241/03 hageja kanda jättis.

Hageja nõuded

tühistada mis tahes vormis otsus, millega 19. juulil 2011 esitatud nõue rahuldamata jäeti;

tühistada mis tahes vormis otsus, millega 19. juulil 2011 esitatud nõude rahuldamata jätmise otsuse peale esitatud kaebus tagasi lükati;

vajaduse korral tühistada 12. juuni 2012. aasta kiri, mis on koostatud prantsuse keeles ja mille viie esimese lehekülje ülal paremal servas on viide „Ref. Ares (2012) 704847 — 13/06/2012”;

mõista kostjalt hageja kasuks välja 5 500 eurot koos 10 %-lise aastaintressiga, mida kapitaliseeritakse igal aastal alates 20. juulist 2011 kuni nimetatud summa tegeliku maksmiseni;

mõista kohtukulud välja kostjalt.


26.1.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 26/72


22. oktoobril 2012 esitatud hagi — ZZ versus nõukogu

(Kohtuasi F-122/12)

2013/C 26/147

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: ZZ (esindaja: advokaat J. Lecuyer)

Kostja: Euroopa Liidu Nõukogu

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada nõukogu otsus hageja teenistusest vabastamise kohta ning nõue hüvitada hagejale tekitatud varaline ja mittevaraline kahju.

Hageja nõuded

tühistada nõukogu otsus hageja teenistusest vabastamise kohta ning vajalikus ulatuses ka otsus, millega jäeti rahuldamata vaie, mille hageja teenistusest vabastamise otsuse peale esitas;

kohustada nõukogu hüvitama hagejale varaline kahju esialgses summas 160 181,85 eurot;

kohustada nõukogu hüvitama hagejale mittevaraline kahju esialgses summas 25 000 eurot;

mõista kohtukulud välja nõukogult.


26.1.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 26/72


22. oktoobril 2012 esitatud hagi — ZZ versus EMCDDA

(Kohtuasi F-124/12)

2013/C 26/148

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: ZZ (esindajad: advokaadid D. Abreu Caldas, S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis ja E. Marchal)

Kostja: Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskus

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada otsus, millega jäeti hageja ajutise teenistuja leping pikendamata.

Hageja nõuded

tühistada otsus, millega teenistuslepingute sõlmimise pädevusega asutus jättis pikendamata hageja ajutise teenistuja lepingu, mis oli sõlmitud muude teenistujate teenistustingimuste artikli 2 punkti a alusel;

vajalikus ulatuses tühistada otsus, millega jäeti rahuldamata hageja kaebus, milles ta nõudis oma lepingu pikendamist;

mõista kohtukulud välja EMCDDA-lt.


26.1.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 26/72


3. novembril 2012 esitatud hagi — ZZ versus OHMI

(Kohtuasi F-125/12)

2013/C 26/149

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Hageja: ZZ (esindaja: advokaat H. Tettenborn)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) (OHMI)

Hagi ese ja sisu

Hagejat puudutava 2011. aasta hindamisaruande ja eesmärkide seadmist käsitleva otsuse tühistamise nõue ning kahju hüvitamise nõue

Hageja nõuded

Hageja palub:

tühistada hagejat puudutav 2011. aasta hindamisaruanne (Appraisal Report) 2. veebruari 2012. aasta redaktsioonis ning 2. veebruaril 2012 kell 14.51 ja kell 15.49 kostja saadetud e-kirjad selles osas, milles need sisaldavad OHMI määratud eesmärke hageja jaoks ajavahemikuks 1. oktoobrist 2011 kuni 30. septembrini 2012;

mõista OHMI-lt hageja kasuks välja hüvitis hagejale tekitatud moraalse ja mittevaralise kahju eest summas, mille sobiva suuruse otsustab kohus;

mõista kohtukulud välja OHMI-lt.


26.1.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 26/73


29. oktoober 2012 esitatud hagi — ZZ versus Parlament

(Kohtuasi F-128/12)

2013/C 26/150

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: ZZ (esindajad: advokaadid A. Salerno ja B. Cortese)

Kostja: Euroopa Parlament

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada otsus, millega nõuti personalieeskirjade artikli 85 teise lõigu alusel tagasi hagejale ülalpeetava lapse toetusena alusetult makstud summad tervikuna, mitte üksnes viimase viie aasta jooksul alusetult makstud summad.

Hageja nõuded

tühistada ametisse nimetava asutuse 9. detsembri 2011. aasta otsus osas, milles sellega nõutakse — põhjusel, et ametisse nimetav asutus on seisukohal, et hageja eksitas haldusasutust tahtlikult — personalieeskirjade artikli 85 teise lõigu alusel tagasi alates 1999. aasta septembrist alusetult makstud summad tervikuna, mitte üksnes viimase viie aasta jooksul alusetult makstud summad;

tühistada vajalikus ulatuses otsus, millega jäeti kaebus rahuldamata;

mõista kohtukulud välja parlamendilt.


26.1.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 26/73


31. oktoobril 2012 esitatud hagi — ZZ versus parlament

(Kohtuasi F-129/12)

2013/C 26/151

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: ZZ (esindajad: advokaadid L. Levi, C. Bernard-Glanz, A. Tymen)

Kostja: Euroopa Parlament

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada otsus hageja teenistusest vabastamise kohta, otsus jätta rahuldamata tema abitaotlus psühholoogilise ahistamise tuvastamiseks ning kahju hüvitamise nõue.

Hageja nõuded

tunnistada käesolev hagi vastuvõetavaks ja põhjendatuks;

tühistada 19. jaanuari 2012. aasta otsus hageja teenistusest vabastamise kohta;

tühistada 20. märtsi 2012. aasta otsus, millega jäeti rahuldamata hageja 22. detsembri 2011. aasta abitaotlus;

vajalikus osas tühistada Euroopa Parlamendi peasekretäri 20. juuli 2012. aasta otsus, mille hageja sai kätte 24. juulil 2012 ning millega jäeti rahuldamata hageja 30. märtsi 2012. aasta kaebus tema teenistusest vabastamise otsuse peale;

vajalikus osas tühistada Euroopa Parlamendi peasekretäri 8. oktoobri 2012. aasta otsus, mille hageja sai kätte 11. oktoobril 2012 ja millega jäeti rahuldamata hageja 22. juuni 2012. aasta kaebus, mille ta esitas tema abitaotluse rahuldamata jätmise otsuse peale;

mõista kostjalt välja 120 000 euro suurune kahjuhüvitis;

mõista kõik kohtukulud välja parlamendilt.


26.1.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 26/73


7. novembril 2012 esitatud hagi — ZZ jt versus komisjon

(Kohtuasi F-132/12)

2013/C 26/152

Kohtumenetluse keel: itaalia

Pooled

Hagejad: ZZ jt (esindajad: advokaadid F. Di Gianni ja G. Coppo)

Kostja: Euroopa Komisjon

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada otsus, millega jäeti rahuldamata nõue hüvitada mittevaraline kahju, mis hagejatele nende pereliikme, kes oli komisjoni ametnik, ja tema abikaasa tapmisega tekitati.

Hagejate nõuded

tühistada ametisse nimetava asutuse 26. juuli 2012. aasta otsus, mis tehti teatavaks 31. juulil 2012;

mõista komisjonilt tapetud ametniku õigusjärglastele tekitatud mittevaralise kahju hüvitamiseks igaühe kasuks välja 463 050 eurot;

mõista komisjonilt esimesele hagejale tekitatud mittevaralise kahju hüvitamiseks välja 308 700 eurot;

mõista komisjonilt teisele hagejale tekitatud mittevaralise kahju hüvitamiseks välja 308 700 eurot;

mõista komisjonilt kolmandale hagejale tekitatud mittevaralise kahju hüvitamiseks välja 154 350 eurot;

mõista komisjonilt neljandale hagejale tekitatud mittevaralise kahju hüvitamiseks välja 154 350 eurot;

mõista komisjonilt tapetud ametniku õigusjärglastele esimese piinadega põhjustatud mittevaralise kahju hüvitamiseks välja 574 000 eurot;

mõista komisjonilt välja vahepeal kogunenud tasandusintress ja viivitusintress;

mõista kohtukulud välja kostjalt.


26.1.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 26/74


9. novembril 2012 esitatud hagi — ZZ versus nõukogu

(Kohtuasi F-134/12)

2013/C 26/153

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: ZZ (esindajad: advokaadid A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal, D. Abreu Caldas ja S. Orlandi)

Kostja: Euroopa Liidu Nõukogu

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada esiteks nõukogu 19. detsembri 2011. aasta otsus 2011/866/EL, mis puudutab otsust jätta vastu võtmata komisjoni ettepanek määruse kohta, millega viiakse läbi liidu ametnike ja muude teenistujate töötasude ja pensionide iga-aastane kohandamine ning teiseks nõue tühistada hageja 2012. aasta jaanuari, veebruari ja märtsi palgatõendid, mis koostati eespool nimetatud otsust kohaldades.

Hageja nõuded

tuvastada, et nõukogu 19. detsembri 2011. aasta otsus 2011/866/EL, mis käsitleb komisjoni ettepanekut nõukogu määruse kohta, millega kohandatakse alates 1. juulist 2011 Euroopa Liidu ametnike ja muude teenistujate töötasusid ja pensione ning nimetatud töötasude ja pensionide suhtes kohaldatavaid paranduskoefitsiente, on õigusvastane;

tühistada otsus, millega jäeti rahuldamata 30. juuli 2012. aasta kaebus 2012. aasta jaanuari, veebruari ja märtsi palgatõendite peale, mis olid koostatud nõukogu 19. detsembri 2011. aasta otsust 2011/866/EL kohaldades;

kohustada nõukogu tasuma hagejale saamata töötasu ja pensionisummad, millele tal on õigus alates 1. juulist 2011, lisades viivise alates nimetatud summade tasumisele kuulumise kuupäevast, Euroopa Keskpanga poolt põhiliste refinantseerimistoimingute jaoks kehtestatud määras, millele lisandub kaks punkti;

kohustada nõukogu tasuma hagejale sümboolne üks euro, hüvitamaks mittevaraline kahju, mis tekkis hagejale nõukogu 19. detsembri 2011. aasta otsuse 2011/866/EL vastuvõtmisega sooritatud ametialase eksimuse tõttu;

mõista kohtukulud välja nõukogult.


26.1.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 26/74


9. novembril 2012 esitatud hagi — ZZ versus Teadusuuringute Rakendusamet

(Kohtuasi F-135/12)

2013/C 26/154

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: ZZ (esindajad: advokaadid S. Rodrigues, A. Blot, A. Tymen)

Kostja: Teadusuuringute Rakendusamet

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada otsus mitte kanda hagejat valikumenetluse REA/2011/TA/PO/AD5 reservnimekirja.

Hageja nõuded

tühistada 21. veebruari 2012. aasta otsus mitte kanda hagejat valikumenetluse REA/2011/TA/PO/AD5 reservnimekirja;

tühistada 10. augusti 2012. aasta otsus hageja kaebus rahuldamata jätta;

mõista kohtukulud välja kostjalt.


26.1.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 26/75


9. novembril 2012 esitatud hagi — ZZ versus nõukogu

(Kohtuasi F-136/12)

2013/C 26/155

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: ZZ (esindaja: advokaat M. Velardo)

Kostja: Euroopa Liidu Nõukogu

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada esiteks nõukogu 19. detsembri 2011. aasta otsus 2011/866/EL, mis puudutab otsust jätta vastu võtmata komisjoni ettepanek määruse kohta, millega viiakse läbi liidu ametnike ja muude teenistujate töötasude ja pensionide iga-aastane kohandamine ning teiseks nõue tühistada hageja 2012. aasta jaanuari, veebruari ja märtsi palgatõendid, mis koostati eespool nimetatud otsust kohaldades.

Hageja nõuded

tühistada nõukogu otsused, mis väljenduvad 2012. aasta jaanuari ja järgmiste kuude palgatõendites, ning 2011. aasta palgatõendid osas, milles neis ei kohaldata komisjoni pakutud 1,7%-list kohanduse määra;

kohustada nõukogu hüvitama hagejale nõukogu 19. detsembri 2011. aasta otsust kohaldades kuni käesolevas kohtuasjas otsuse kuulutamiseni makstud töötasu ja selle töötasu vahe, mida oleks tulnud maksta, kui kohandus oleks õigesti arvutatud, lisades sellele summale intressi Euroopa Keskpanga poolt põhiliste refinantseerimistoimingute jaoks kehtestatud määras, mis oli asjassepuutuvatel ajavahemikel kohaldatav ning kolm ja pool punkti, ja mõista nimetatud summa välja alates hetkest, mil põhisumma kuulus tasumisele;

mõista kohtukulud välja nõukogult.


26.1.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 26/75


14. novembril 2012 esitatud hagi — ZZ versus komisjon

(Kohtuasi F-137/12)

2013/C 26/156

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: ZZ (esindaja: advokaat S. Pappas)

Kostja: Euroopa Komisjon

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada EPSO otsus jätta hageja kandmata nende isikute nimekirja, kes läbisid sertifitseerimismenetluse raames toimunud koolituse lõpus läbiviidud katsed ning kahju hüvitamise nõue.

Hageja nõuded

tunnistada hagi vastuvõetavaks ja põhjendatuks;

tühistada vaidlustatud akt;

mõista komisjonilt välja 10 000 euro suurune summa hagejale tekitatud kahju hüvitamiseks;

mõista kohtukulud välja komisjonilt.


26.1.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 26/75


14. novembril 2012 esitatud hagi — ZZ versus komisjon

(Kohtuasi F-138/12)

2013/C 26/157

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: ZZ (esindaja: advokaat S. Pappas)

Kostja: Euroopa Komisjon

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada EPSO otsus jätta hageja kandmata nende isikute nimekirja, kes läbisid sertifitseerimismenetluse raames toimunud koolituse lõpus läbiviidud katsed ning kahju hüvitamise nõue.

Hageja nõuded

tühistada EPSO otsus jätta hageja kandmata nende isikute nimekirja, kes läbisid sertifitseerimismenetluse raames toimunud koolituse lõpus läbiviidud katsed;

mõista komisjonilt välja 10 000 euro suurune summa hagejale tekitatud kahju hüvitamiseks;

mõista kohtukulud välja komisjonilt.


26.1.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 26/76


14. novembril 2012 esitatud hagi — ZZ versus komisjon

(Kohtuasi F-139/12)

2013/C 26/158

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: ZZ (esindaja: advokaat S. Pappas)

Kostja: Euroopa Komisjon

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada EPSO otsus jätta hageja kandmata nende isikute nimekirja, kes läbisid sertifitseerimismenetluse raames toimunud koolituse lõpus läbiviidud katsed ning kahju hüvitamise nõue.

Hageja nõuded

tunnistada hagi vastuvõetavaks ja põhjendatuks;

tühistada vaidlustatud akt;

mõista komisjonilt välja 10 000 euro suurune summa hagejale tekitatud kahju hüvitamiseks;

mõista kohtukulud välja komisjonilt.


26.1.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 26/76


16. novembril 2012 esitatud hagi — ZZ versus komisjon

(Kohtuasi F-140/12)

2013/C 26/159

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: ZZ (esindaja: advokaat R. Duta)

Kostja: Euroopa Komisjon

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada keeldumine rahuldada kordustaotlus, mille hageja esitas komisjonile, sooviga tutvuda teatavate küsimustega, mis talle esitati avaliku konkursi EPSO/AD/230 231/12 eelvalikumenetluses.

Hageja nõuded

Tühistada komisjoni otsus, millega keelduti rahuldamast hageja esitatud kordustaotlust dokumentidega tutvuda;

vajalikus ulatuses ja eeskätt niivõrd, kuivõrd on selgelt tegemist otsusega, tühistada EPSO 20. juuli 2012. aasta otsus, millega keelduti hagejale edastamast seitset neist küsimustest, mis esitati avaliku konkursi EPSO/AD/230-231 eelvalikumenetluses;

mõista kohtukulud välja komisjonilt.


26.1.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 26/76


16. novembril 2012 esitatud hagi — ZZ versus komisjon

(Kohtuasi F-141/12)

2013/C 26/160

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: ZZ (esindaja: advokaat S. Pappas)

Kostja: Euroopa Komisjon

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada EPSO otsus jätta hageja kandmata nende isikute nimekirja, kes läbisid sertifitseerimismenetluse raames toimunud koolituse lõpus läbiviidud katsed ning kahju hüvitamise nõue.

Hageja nõuded

tunnistada hagi vastuvõetavaks ja põhjendatuks;

tühistada vaidlustatud akt;

mõista komisjonilt välja 10 000 euro suurune summa hagejale tekitatud kahju hüvitamiseks;

mõista kohtukulud välja komisjonilt.


26.1.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 26/77


16. novembril 2012 esitatud hagi — ZZ versus komisjon

(Kohtuasi F-142/12)

2013/C 26/161

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: ZZ (esindajad: advokaadid B. Cambier ja A. Paternostre)

Kostja: Euroopa Komisjon

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada komisjoni otsus, mis puudutab hageja personalieeskirjade artikli 73 alusel esitatud taotlust tunnistada tema haigus kutsehaiguseks ja milles tuvastatakse hageja püsiv osaline töövõimetus 20 % ulatuses, kinnitades selle tekkimise kuupäevaks 25. veebruari 2010; teiseks nõue hüvitada hagejale põhjustatud mittevaraline ja varaline kahju.

Hageja nõuded

tuvastada, et komisjon vastutab mõistliku tähtaja rikkumise ja eri vigade eest, mille sooritasid kas komisjon ise või tema organid, vaadates läbi hageja personalieeskirjade artikli 73 alusel esitatud taotlust tunnistada tema haigus kutsehaiguseks;

tühistada ametisse nimetava asutuse 2012. aasta 11. jaanuari ja 7. augusti otsused;

mõista komisjonilt hagejale ja tema perele välja hüvitis summas 100 000 eurot, korvamaks hagejale tema haigusest sõltumatult põhjustatud mittevaraline kahju;

tuvastada, et komisjon vastutab eri vigade eest, mille ta sooritas kas ise või mille sooritasid tema organid ja mis aitasid kaasa hageja tervisliku seisundi tekkele, püsimisele ja halvenemisele ning sellest tulenevalt mõista komisjonilt hageja varalise kahju hüvitamiseks välja 1 798 650 eurot ning hageja mittevaralise kahju ja erinevate kulude hüvitamiseks välja 145 850 eurot; sellest kogusummast võib maha arvata 268 679,44 eurot, mis juba tasuti hagejale personalieeskirjade artikli 73 alusel;

kohustada komisjoni maksma 12 %-st intressi kõigilt eespool mainitud summadelt, alates 2004. aasta novembrist, mil hageja personalieeskirjade artikli 73 alusel esitatud taotlus oleks võidud lahendada;

mõista kohtukulud välja komisjonilt.


26.1.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 26/77


21. novembril 2012 esitatud hagi — ZZ versus komisjon

(Kohtuasi F-143/12)

2013/C 26/162

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: ZZ (esindajad: advokaadid L. Levi ja A. Tymen)

Kostja: Euroopa Komisjon

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada EPSO otsus jätta hageja kandmata nende isikute nimekirja, kes läbisid sertifitseerimismenetluse raames toimunud koolituse lõpus läbiviidud katsed ning kahju hüvitamise nõue.

Hageja nõuded

tühistada EPSO 16. detsembri 2011. aasta otsus, millega hageja jäeti välja 2010–2011 sertifitseeritud ametnike nimekirjast;

vajalikus osas tühistada EPSO 16. augusti 2012. aasta otsus, millega hageja kaebus jäeti rahuldamata;

mõista välja 5 000 euro suurune kahjuhüvitis;

mõista kõik kohtukulud välja komisjonilt.


26.1.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 26/77


21. novembril 2012 esitatud hagi — ZZ versus komisjon

(Kohtuasi F-144/12)

2013/C 26/163

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: ZZ (esindajad: avokaadid S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal ja D. Abreu Caldas)

Kostja: Euroopa Komisjon

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada otsus, mis käsitleb hageja pensioniõiguste ülekandmist liidu pensioniskeemi, kohaldades personalieeskirjade VIII lisa artiklite 11 ja 12 uusi üldisi rakendussätteid.

Hageja nõuded

tunnistada õigusvastaseks personalieeskirjade VIII lisa artikli 11 lõike 2 üldiste rakendussätete artikkel 9;

tühistada 3. veebruari 2012. aasta otsus kohaldada hageja pensioniõiguste ülekandmisele personalieeskirjade VIII lisa artikli 11 lõike 2 üldistes rakendussätetes, mis võeti vastu 3. märtsil 2011, sätestatud parameetreid;

mõista kohtukulud välja komisjonilt.


26.1.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 26/78


28. novembril 2012 esitatud hagi — ZZ versus komisjon

(Kohtuasi F-146/12)

2013/C 26/164

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: ZZ (esindajad: avokaadid S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal ja D. Abreu Caldas)

Kostja: Euroopa Komisjon

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada otsus, mis käsitleb hageja pensioniõiguste ülekandmist liidu pensioniskeemi, kohaldades personalieeskirjade VIII lisa artiklite 11 ja 12 uusi üldisi rakendussätteid

Hageja nõuded

tunnistada õigusvastaseks personalieeskirjade VIII lisa artikli 11 lõike 2 üldiste rakendussätete artikkel 9;

tühistada 3. veebruari 2012. aasta otsus kohaldada hageja pensioniõiguste ülekandmisele personalieeskirjade VIII lisa artikli 11 lõike 2 üldistes rakendussätetes, mis võeti vastu 3. märtsil 2011, sätestatud parameetreid;

mõista kohtukulud välja komisjonilt.