ISSN 1977-0898

doi:10.3000/19770898.C_2012.197.est

Euroopa Liidu

Teataja

C 197

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

55. köide
5. juuli 2012


Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

 

II   Teatised

 

EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDE, ORGANITE JA ASUTUSTE TEATISED

 

Euroopa Komisjon

2012/C 197/01

Teatatud koondumise aktsepteering (Toimik COMP/M.6593 – Audi/Ducati Motor Holding) ( 1 )

1

2012/C 197/02

ELTL artiklite 107 ja 108 raames antava riigiabi lubamine – Juhud, mille suhtes komisjonil ei ole vastuväiteid ( 2 )

2

 

IV   Teave

 

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

 

Euroopa Komisjon

2012/C 197/03

Euro vahetuskurss

7

2012/C 197/04

Komisjoni rakendusotsus, 4. juuli 2012, milles käsitletakse Euroopa Liidu teabepoliitika, rahvusvaheliste organisatsioonide toetuse, mitmesuguste määruse (EÜ) nr 882/2004 kohaldamise tagamiseks vajalike meetmetega seotud veterinaariavaldkonna meetmete ning loomade heaolu käsitleva koordineeritud Euroopa võrgustiku katseprojekti rahastamist 2012. aastal

8

 

Euroopa Andmekaitseinspektor

2012/C 197/05

Euroopa andmekaitseinspektori arvamuse kokkuvõte – ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus tõsiste piiriüleste terviseohtude kohta

21

 

TEAVE LIIKMESRIIKIDELT

2012/C 197/06

Liikmesriikide edastatud teave püügikeelu kehtestamise kohta

24

 

EUROOPA MAJANDUSPIIRKONDA KÄSITLEV TEAVE

 

EFTA järelevalveamet

2012/C 197/07

Kutse märkuste esitamiseks vastavalt järelevalveameti ja kohtu asutamise kohta sõlmitud EFTA riikide lepingu protokolli nr 3 I osa artikli 1 lõikele 2 riigiabi andmise kohta seoses võimaliku abiga ASile Oslo Sporveier ja ASile Sporveisbussene Norras

25

 

V   Teated

 

HALDUSMENETLUSED

 

Euroopa Personalivaliku Amet (EPSO)

2012/C 197/08

Teade avalike konkursside korraldamise kohta

28

 

MUUD AKTID

 

Euroopa Komisjon

2012/C 197/09

Nõukogu määruse (EÜ) nr 510/2006 (põllumajandustoodete ja toidu geograafiliste tähiste ja päritolunimetuste kaitse kohta) artikli 6 lõike 2 kohase taotluse avaldamine

29

 

Parandused

2012/C 197/10

Komisjoni teatise (27 liikmesriigile kehtivate riigiabi tagastamise intressimäärade ja viite/diskontomäärade kohta kehtivusega alates 1. juuli 2008) parandus (ELT C 166, 1.7.2008)

33

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

 

(2)   EMPs kohaldatav tekst, mis ei hõlma asutamislepingu I lisa reguleerimisalasse kuuluvaid tooteid

ET

 


II Teatised

EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDE, ORGANITE JA ASUTUSTE TEATISED

Euroopa Komisjon

5.7.2012   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 197/1


Teatatud koondumise aktsepteering

(Toimik COMP/M.6593 – Audi/Ducati Motor Holding)

(EMPs kohaldatav tekst)

2012/C 197/01

28. juunil 2012 otsustas komisjon loobuda vastuväidete esitamisest eespool nimetatud teatatud koondumise kohta ning kuulutada koondumine ühisturuga kokkusobivaks. Otsuse aluseks on nõukogu määruse (EÜ) nr 139/2004 artikli 6 lõike 1 punkt b. Otsuse täielik tekst on kättesaadav ainult inglise keeles ning see avaldatakse pärast seda, kui sellest on kustutatud võimalikud ärisaladused. Otsus on kättesaadav:

Euroopa konkurentsialasel veebisaidil (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Veebisaidil pakutakse mitut võimalust otsida konkreetset ühinemisotsust, sealhulgas ettevõtja nime, juhtumi numbri, kuupäeva ja tegevusalade registri kaudu;

elektroonilises vormis EUR-Lex veebisaidil (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) dokumendinumbri 32012M6593 all. EUR-Lex pakub on-line juurdepääsu Euroopa õigusele.


5.7.2012   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 197/2


ELTL artiklite 107 ja 108 raames antava riigiabi lubamine

Juhud, mille suhtes komisjonil ei ole vastuväiteid

(EMPs kohaldatav tekst, mis ei hõlma asutamislepingu I lisa reguleerimisalasse kuuluvaid tooteid)

2012/C 197/02

Otsuse vastuvõtmise kuupäev

13.5.2011

Riikliku abi viitenumber

SA.32733 (11/NN)

Liikmesriik

Kreeka

Piirkond

Attiki

Abi mitte saavad piirkonnad

Nimetus (ja/või abisaaja nimi)

Μέτρα υπέρ των κτηνοτρόφων της Ανατολικής Αττικής, των οποίων οι βοσκήσιμες εκτάσεις καταστράφηκαν από πυρκαγιές κατά τη χρονική περίοδο Αυγούστου 2009

Õiguslik alus

ΝΟΜΟΣ3698/2008/ΕΛΟΓΑΚ(ΠΑΡ.4 του άρθρού 11)

Meetme liik

Abikava

Eesmärk

Loodusõnnetused või erakorralised sündmused

Abi vorm

Otsetoetus

Eelarve

 

Üldeelarve: 0,06 EUR (miljonites)

 

Aastaeelarve: 0,06 EUR (miljonites)

Abi osatähtsus

2,50 %

Kestus

9.10.2009–2.11.2009

Majandusharud

Loomakasvatus

Abi andva asutuse nimi ja aadress

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Δ/νση Zωïκής παραγωγής και ΑΠΑ

Βερανζέρου 46

104 38 Τ.Κ.

ΕΛΛΑΔΑ/GREECE

Muu teave

Otsuse autentne tekst, millest on eemaldatud kogu konfidentsiaalne teave, on kättesaadav aadressil:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_et.htm

Otsuse vastuvõtmise kuupäev

9.11.2011

Riikliku abi viitenumber

SA.32904 (11/N)

Liikmesriik

Kreeka

Piirkond

Nimetus (ja/või abisaaja nimi)

Αποκατάσταση δασοκομικού δυναμικού και εισαγωγή δράσεων πρόληψης

Õiguslik alus

Εκχώρηση αρμοδιοτήτων της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 (ΕΥΔ ΠΑΑ) στις Υπηρεσίες: Δ/νση Διαχείρισης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος, Δ/νση Αισθητικών Δασών, Δρυμών και Θήρας, Δ/νση Προστασίας Δασών και Φ.Π. και Δ/νση Αναδασώσεων και Ο.Υ. της Γενικής Δ/νσης Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Φ.Π. της Ειδικής Γραμματείας Δασών του ΥΠΕΚΑ. (ΦΕΚ: 1492, τ.Β' 6.9.2010)

Meetme liik

Abikava

Eesmärk

Metsandus

Abi vorm

Otsetoetus

Eelarve

Üldeelarve: 174 EUR (miljonites)

Abi osatähtsus

100 %

Kestus

9.11.2011–31.12.2013

Majandusharud

Põllumajandus, Metsamajandus ja Kalapüük

Abi andva asutuse nimi ja aadress

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013

Λ. Αθηνων 58

104 41 Αθήνα/Athens

ΕΛΛΑΔΑ/GREECE

Muu teave

Otsuse autentne tekst, millest on eemaldatud kogu konfidentsiaalne teave, on kättesaadav aadressil:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_et.htm

Otsuse vastuvõtmise kuupäev

16.5.2012

Riikliku abi viitenumber

SA.34152 (11/N)

Liikmesriik

Tšehhi Vabariik

Piirkond

Nimetus (ja/või abisaaja nimi)

Příspěvek na zpracování lesních hospodářských plánů

Õiguslik alus

1)

Závazná pravidla poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a způsobu kontroly jejich využití (příloha zákona o státním rozpočtu České republiky)

2)

Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon)

3)

Vyhláška č. 84/1996 Sb., o lesním hospodářském plánování

Meetme liik

Abikava

Eesmärk

Metsandus, keskkonnakaitse, maaelu areng (AGRI)

Abi vorm

Otsetoetus

Eelarve

 

Üldeelarve: 280 CZK (miljonites)

 

Aastaeelarve: 40 CZK (miljonites)

Abi osatähtsus

100 %

Kestus

Kuni 31.12.2018

Majandusharud

Metsamajandus ja metsavarumine

Abi andva asutuse nimi ja aadress

Ministerstvo zemědělství

Těšnov 17

117 05 Praha 1

ČESKÁ REPUBLIKA

Muu teave

Otsuse autentne tekst, millest on eemaldatud kogu konfidentsiaalne teave, on kättesaadav aadressil:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_et.htm

Otsuse vastuvõtmise kuupäev

12.4.2012

Riikliku abi viitenumber

SA.34253 (12/NN)

Liikmesriik

Madalmaad

Piirkond

Noord-Limburg

Nimetus (ja/või abisaaja nimi)

Investeringssteun voor de vermindering van geuremissies van Knoops Lottum B.V. (varkenshouderij)

Õiguslik alus

Algemene subsidieverordening Horst aan de Maas 2011; Algemene Wet Bestuursrecht; Subsidieverordening inrichting landelijk gebied Limburg; Wet geurhinder en veehouderij; en Regeling geurhinder en veehouderij

Meetme liik

Üksiktoetus

Knoops Lottum B.V., Oude Goorenweg 4, 5715 PH Lierop. Knoops Lottum B.V. beschikt over diverse bedrijfslocaties. Het adres waarop onderhavige steun betrekking heeft betreft de locatie: Zandterweg 39, 5973 RB Lottum.

Eesmärk

Investeeringud põllumajandusettevõtetesse, keskkonnakaitse

Abi vorm

Otsetoetus

Eelarve

Üldeelarve: 0,09 EUR (miljonites)

Abi osatähtsus

60 %

Kestus

22.11.2011

Majandusharud

Seakasvatus

Abi andva asutuse nimi ja aadress

Gemeente Horst aan de Maas

Wilhelminaplein 6

5961 ES Horst

NEDERLAND

Muu teave

Otsuse autentne tekst, millest on eemaldatud kogu konfidentsiaalne teave, on kättesaadav aadressil:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_et.htm

Otsuse vastuvõtmise kuupäev

31.5.2012

Riikliku abi viitenumber

SA.34291 (12/N)

Liikmesriik

Tšehhi Vabariik

Piirkond

Moravskoslezko

Nimetus (ja/või abisaaja nimi)

Dotační program Poskytování příspěvků na podporu hospodaření v lesích v Moravskoslezském kraji pro období let 2013–2019

Õiguslik alus

1)

Dotační program Poskytování příspěvků na podporu hospodaření v lesích v Moravskoslezském kraji pro období let 2013–2019

2)

Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů

3)

Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon)

Meetme liik

Abikava

Eesmärk

Metsandus

Abi vorm

Otsetoetus

Eelarve

 

Üldeelarve: 350 CZK (miljonites)

 

Aastaeelarve: 50 CZK (miljonites)

Abi osatähtsus

100 %

Kestus

1.1.2013–31.12.2019

Majandusharud

Metsamajandus ja metsavarumine

Abi andva asutuse nimi ja aadress

Moravskoslezský kraj

28. října 117

702 18 Ostrava

ČESKÁ REPUBLIKA

Muu teave

Otsuse autentne tekst, millest on eemaldatud kogu konfidentsiaalne teave, on kättesaadav aadressil:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_et.htm


IV Teave

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

Euroopa Komisjon

5.7.2012   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 197/7


Euro vahetuskurss (1)

4. juuli 2012

2012/C 197/03

1 euro =


 

Valuuta

Kurss

USD

USA dollar

1,2560

JPY

Jaapani jeen

100,28

DKK

Taani kroon

7,4366

GBP

Inglise nael

0,80320

SEK

Rootsi kroon

8,6876

CHF

Šveitsi frank

1,2013

ISK

Islandi kroon

 

NOK

Norra kroon

7,5165

BGN

Bulgaaria lev

1,9558

CZK

Tšehhi kroon

25,500

HUF

Ungari forint

285,36

LTL

Leedu litt

3,4528

LVL

Läti latt

0,6964

PLN

Poola zlott

4,2066

RON

Rumeenia leu

4,4764

TRY

Türgi liir

2,2677

AUD

Austraalia dollar

1,2221

CAD

Kanada dollar

1,2726

HKD

Hongkongi dollar

9,7397

NZD

Uus-Meremaa dollar

1,5635

SGD

Singapuri dollar

1,5876

KRW

Korea won

1 428,07

ZAR

Lõuna-Aafrika rand

10,2134

CNY

Hiina jüaan

7,9727

HRK

Horvaatia kuna

7,4933

IDR

Indoneesia ruupia

11 748,77

MYR

Malaisia ringit

3,9621

PHP

Filipiini peeso

52,275

RUB

Vene rubla

40,5534

THB

Tai baht

39,533

BRL

Brasiilia reaal

2,5362

MXN

Mehhiko peeso

16,7927

INR

India ruupia

68,4360


(1)  Allikas: EKP avaldatud viitekurss.


5.7.2012   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 197/8


KOMISJONI RAKENDUSOTSUS,

4. juuli 2012,

milles käsitletakse Euroopa Liidu teabepoliitika, rahvusvaheliste organisatsioonide toetuse, mitmesuguste määruse (EÜ) nr 882/2004 kohaldamise tagamiseks vajalike meetmetega seotud veterinaariavaldkonna meetmete ning loomade heaolu käsitleva koordineeritud Euroopa võrgustiku katseprojekti rahastamist 2012. aastal

2012/C 197/04

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 25. juuni 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 1605/2002, mis käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust (1) (edaspidi „finantsmäärus”), ning eriti selle artikli 49 lõike 6 punkti a ja artiklit 75,

võttes arvesse nõukogu 25. mai 2009. aasta otsust 2009/470/EÜ kulutuste kohta veterinaaria valdkonnas, (2) eriti selle artikleid 20, 23 ja 27,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta määrust (EÜ) nr 882/2004 ametlike kontrollide kohta, mida tehakse sööda- ja toidualaste õigusnormide ning loomatervishoidu ja loomade heaolu käsitlevate eeskirjade täitmise kontrollimise tagamiseks, (3) eriti selle artikli 66 lõike 1 punkti c,

ning arvestades järgmist:

(1)

Kooskõlas finantsmääruse artikliga 75 ja rakenduseeskirjade artikli 90 lõikega 1 eelneb Euroopa Liidu eelarvest kulukohustuse võtmisele rahastamisotsus, milles sätestatakse sellise meetme olulised osad, millega kaasneb kulude rahastamine eelarvest; rahastamisotsuse teeb institutsioon või asutus, kelle institutsioon on selleks volitanud.

(2)

Komisjoni 23. detsembri 2002. aasta määrusega (EÜ, Euratom) nr 2342/2002, millega kehtestatakse Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust käsitleva nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 üksikasjalikud rakenduseeskirjad (4) (edaspidi „rakenduseeskirjad”), on kindlaks määratud, milliseid üksikasju peetakse piisavaks rahastamisotsusega sätestatud raamistiku kirjeldamiseks.

(3)

Vastavalt finantsmääruse artiklile 110 tuleb toetuste puhul vastu võtta aasta tööprogramm.

(4)

On vaja sätestada tööprogramm teabepoliitika, rahvusvaheliste organisatsioonide toetuse ja veterinaarprotseduuride arvutistamisega seotud Euroopa Liidu meetmete kohta veterinaariavaldkonnas.

(5)

Kuna lisades esitatud tööprogramm on piisavalt üksikasjalik raamistik komisjoni määruse (EÜ, Euratom) nr 2342/2002 artikli 90 lõigete 2 ja 3 tähenduses, kujutab käesolev otsus endast rahastamisotsust tööprogrammiga ette nähtud toetuste ja hangetega seotud kulutuste jaoks.

(6)

Vastavalt otsuse 2009/470/EÜ artiklile 22 võib liit võtta või aidata liikmesriikidel või rahvusvahelistel organisatsioonidel võtta tehnilisi ja teaduslikke meetmeid, mis on vajalikud liidu veterinaariavaldkonna õigusaktide täiendamiseks ning veterinaariahariduse või -koolituse arendamiseks.

(7)

Otsuse 2009/470/EÜ artiklis 19 on sätestatud, et liit annab rahalist toetust teabepoliitika sisseseadmiseks loomatervise, loomade heaolu ja loomse päritoluga toodete toiduohutuse valdkonnas, sh selliste uuringute teostamiseks, mis on vajalikud loomade heaolu käsitlevate õigusaktide ettevalmistamiseks ja väljatöötamiseks.

(8)

Otsuse 2009/470/EÜ artikli 19 punkti a alapunktis i on ette nähtud, et liit annab rahalist toetust kogu loomatervist, loomade heaolu ja loomse päritoluga toodete toiduohutust käsitlevate liidu õigusaktidega seotud teabe kogumiseks ja säilitamiseks.

(9)

Rahaline toetus on vajalik, et teha kõikidele liikmesriikidele kättesaadavaks veterinaariaalaste õigusaktide interaktiivne andmebaas (Vetlex), mis algselt oli loodud kandidaatriikide, võimalike kandidaatriikide ja Euroopa naabruspoliitikas osalevate riikide jaoks.

(10)

Varasematel aastatel töötati välja teavitusmeetmed, et suurendada sidusrühmade, organisatsioonide ja ühiskonna kui terviku teadlikkust loomatervisega seotud küsimustest ja loomatervishoiustrateegia põhimõtetest. On oluline, et nii need kui ka horisontaalsed teavitusmeetmed jätkuksid 2012. aastal.

(11)

Nõukogu otsuse 2009/470/EÜ artikliga 27 on ette nähtud liidu rahaline toetus riiklike tõrje- ja seireprogrammide rakendamiseks. Sama artikli kohaselt peab komisjon neid programme hindama. Lisavahendina kasutatakse välist tehnilist abi, et eelhinnata kõnealuseid programme, mis on esitatud 2013. aastaks.

(12)

Määruses (EÜ) nr 882/2004 on sätestatud ametlike kontrollide tegemise eeskirjad, mille alusel kontrollitakse vastavust sellistele kehtivatele eeskirjadele, mille eesmärk on eelkõige vältida, kõrvaldada või vähendada vastuvõetava tasemeni inimestele ja loomadele otseselt või keskkonna kaudu tekkivaid ohte ning tagada õiglaste tavade rakendamine sööda- ja toidukaubanduses ning tarbijate huvide kaitsmine, sealhulgas sööda ja toidu märgistamine ja muud tarbija teavitamise vormid.

(13)

Määruse (EÜ) nr 882/2004 artikli 66 lõike 1 punktis c on sätestatud, et eraldised, mis on vajalikud muude kõnealuse määruse kohaldamiseks vajalike meetmete rahastamiseks, kinnitatakse igal aastal eelarvemenetluse raames. Need artiklis 66 osutatud meetmed hõlmavad eelkõige uuringute korraldamist, teabe avaldamist ning kohtumiste ja konverentside korraldamist.

(14)

Toidu- ja Veterinaarameti aruannetest, milles käsitletakse toiduga kokkupuutuvate materjalide ametlike kontrollide suhtes liikmesriikides aastatel 2007–2011 läbiviidud inspektsioone, ilmnesid teatavad puudused. Puudusi avastati eelkõige seoses üldiste ohutusnõuete ja heade tootmistavade rakendatavusega valdkondades, kus ei ole vastu võetud konkreetseid ELi meetmeid (nn ühtlustamata valdkonnad). Seega kavatsetakse 2012. aastal uurida, millises ulatuses on vaja konkreetseid ELi tasandi meetmeid, et parandada üldiste ohutusnõuete rakendatavust ja saada andmeid nende majandusliku, sotsiaalse ja keskkonnamõju (sh halduskoormuse) kohta.

(15)

Toidu ja sööda kontrolliga seotud teateid ei saa alati seostada konkreetse teemaga. Seepärast on asjakohane näha ette vahendid asjaomaste horisontaalsete teavitusmeetmete jaoks.

(16)

Kogu tarneahela ulatuses kaasnevad Euroopa tarbijaile ohutu ja tervisliku toidu tarnimisega mitmesugused riskid. 2012. aastaks on ette nähtud uuring, mille käigus need riskid tehakse kindlaks kogu toiduahela ulatuses, koostatakse tulevikustsenaariumid ja hinnatakse neid ning määratletakse poliitilised reageeringud.

(17)

Kuna loomad on aistimisvõimelised olendid, nõutakse Euroopa Liidu toimimise lepingu (5) artikliga 13, et liit ja liikmesriigid pööraks oma poliitika kavandamisel ja rakendamisel täit tähelepanu loomade heaolu nõuetele. Seepärast on asjakohane rahastada katseprojekti, mis aitab liikmesriikidel ja sidusrühmadel rakendada loomade heaolu käsitlevaid liidu eeskirju.

(18)

Nõukogu 24. septembri 2009. aasta määruse (EÜ) nr 1099/2009 (loomade kaitse kohta surmamisel) (6) artiklis 20 nõutakse, et liikmesriigid tagaksid pädevatele asutustele teadusabi, et võimaldada neile teaduslikku ja tehnilist eksperdiabi ning arvamusi-hinnanguid, et hõlbustada loomade heaolu käsitlevate õigusaktide rakendamist. Tundub asjakohane töötada välja katseprojekt, et tagada parem koordineerimine riikide tehnilise abi üksuste vahel, mis tuleb moodustada määruse (EÜ) nr 1099/2009 rakendamiseks enne 2013. aastat.

(19)

Komisjoni teatises Euroopa Parlamendile, nõukogule ning Euroopa Majandus– ja Sotsiaalkomiteele loomade kaitset ja heaolu käsitleva Euroopa Liidu strateegia kohta aastateks 2012–2015 (7) on ette nähtud ka võimalus rajada Euroopa tugikeskuste võrgustik, mille eesmärk on tagada, et pädevad asutused saavad ühtset ja ühesugust tehnilist teavet selle kohta, kuidas ELi õigusakte tuleks rakendada, eelkõige loomade heaolu tulemuspõhiste näitajate puhul. Seega on asjakohane, et liit toetaks katseprojekti, et hinnata sellise võrgustiku teostatavust ja tõhusust enne õigusaktide väljatöötamist.

(20)

Kõnealust katseprojekti on asjakohane jätkuvalt rahastada liidu vahenditest. Euroopa Liidu 2012. aasta üldeelarves eraldas eelarvepädev institutsioon 1 000 000 eurot loomade heaolu Euroopa koordineeritud võrgustikku käsitlevale katseprojektile.

(21)

Käesolev rahastamisotsus võib hõlmata ka hilinenud makse eest tasumisele kuuluvat viivist vastavalt finantsmääruse artiklile 83 ja rakenduseeskirjade artikli 106 lõikele 5.

(22)

Käesoleva otsuse kohaldamiseks on asjakohane määratleda mõiste „oluline muudatus” rakenduseeskirjade artikli 90 lõike 4 tähenduses.

(23)

Käesoleva otsusega ettenähtud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

ON TEINUD JÄRGMISE OTSUSE:

I   JAOTIS

Tööprogramm, millega rakendatakse nõukogu otsust 2009/470/EÜ

Artikkel 1

Käesoleva otsusega võetakse vastu I lisas esitatud iga-aastane tööprogramm nõukogu otsuse 2009/470/EÜ artiklite 20, 23 ja 27 rakendamiseks.

Artikkel 2

Käesoleva jaotisega tööprogrammi rakendamiseks ettenähtud toetuse maksimummäär on 3 254 600 eurot, mida rahastatakse Euroopa Liidu 2012. aasta üldeelarve eelarvereast 17 04 02 01.

Artikkel 3

Eelarve täitmise seoses I lisa punktis 2 nimetatud ülesannetega võib usaldada järgmisele rahvusvahelisele organisatsioonile, kes kohaldab oma raamatupidamis-, auditi-, järelevalve- ja hankemenetlustes standardeid, mis annavad rahvusvaheliselt tunnustatud standarditest tulenevatega võrdväärsed tagatised: Maailma Loomatervise Organisatsioon (OIE).

II   JAOTIS

Tööprogramm, millega rakendatakse nõukogu määrust (EÜ) nr 882/2004

Artikkel 4

Käesoleva otsusega võetakse vastu II lisas esitatud iga-aastane tööprogramm artikli 66 lõike 1 punkti c rakendamiseks.

Artikkel 5

Käesoleva jaotisega tööprogrammi rakendamiseks ettenähtud toetuse maksimummäär on 277 650 eurot, mida rahastatakse Euroopa Liidu 2012. aasta üldeelarve eelarvereast 17 04 07 01.

III   JAOTIS

Loomade heaolu käsitleva koordineeritud Euroopa võrgustiku katseprojekt

Artikkel 6

III lisas sätestatud katseprojekt võetakse vastu.

Artikkel 7

Käesoleva jaotisega katseprojekti rakendamiseks ettenähtud toetuse maksimummäär on 1 000 000 eurot, mida rahastatakse Euroopa Liidu 2012. aasta üldeelarve eelarvereast 17 04 01 02.

IV   JAOTIS

Üldsätted

Artikkel 8

I, II ja III jaotuses nimetatud tööprogrammid kujutavad endast rahastamisotsuseid finantsmääruse artikli 75 tähenduses.

Artikkel 9

1.   Kooskõlas usaldusväärse finantsjuhtimise ja proportsionaalsuse põhimõtetega võib eelarvevahendite käsutaja igat jaotist muuta, kui tegemist ei ole „olulise muudatusega” määruse (EÜ, Euratom) nr 2342/2002 artikli 90 lõike 4 tähenduses.

2.   Iga tööprogrammiga seotud meetmete toetuse summa kumulatiivsed muudatusi, mis ei ületa 10 % käesoleva otsuse artiklitega 2, 5 ja 7 ettenähtud toetuse summa ülempiirist, ei käsitata oluliste muudatustena määruse (EÜ, Euratom) nr 2342/2002 artikli 90 lõike 4 tähenduses, tingimusel et muudatused ei mõjuta märkimisväärselt tööprogrammide olemust ja eesmärke.

Artikkel 10

Artiklites 2, 5 ja 7 nimetatud eraldised võivad hõlmata ja hilinenud makse eest tasumisele kuuluvat viivist.

Artikkel 11

Käesolev otsus on adresseeritud volitatud eelarvevahendite käsutajatele.

Brüssel, 4. juuli 2012

Komisjoni nimel

komisjoni liige

John DALLI


(1)  EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1.

(2)  ELT L 155, 18.6.2009, lk 30.

(3)  ELT L 165, 30.4.2004, lk 1. parandatud ELT L 191, 28.5.2004, lk 1.

(4)  EÜT L 357, 31.12.2002, lk 1.

(5)  ELT C 83, 30.3.2010, lk 47.

(6)  ELT L 303, 18.11.2009, lk 1.

(7)  COM(2012) 6 final.


I LISA

Nõukogu otsus 2009/470/EÜ kulutuste kohta veterinaaria valdkonnas, eriti selle artiklid 20, 23 ja 27 – 2012. aasta tööprogramm

1.   Sissejuhatus

Programmis on 2012. aastaks ette nähtud kuus peamist teemat. Nõukogu 25. mai 2009. aasta otsuses 2009/470/EÜ (kulutuste kohta veterinaaria valdkonnas) sätestatud eesmärkide kohaselt on eelarve jaotumine ja tähtsamad meetmed alljärgnevad.

Toetused (ühise täitmise raames) (punkt 2):

liidu rahaline toetus kuni 660 000 eurot, et korraldada loomade heaolu, antimikroobset resistentsust ja veterinaarasutusi käsitlevaid konverentse kogu maailmas, loomade heaolu käsitlev piirkondlik konverents ja piirkondlikud seminarid uute OIE delegaatide jaoks ning asutada veterinaarravimeid, loomade heaolu ja veeloomade tervist käsitlevad teabekeskused.

Hanked (otsese tsentraliseeritud täitmise raames) (punkt 3):

hankemenetluse kasutamine, et võimaldada liikmesriikide halduspersonalile juurdepääsu Vetlexi andmebaasile: 150 000 eurot (punkt 3.1).

Toetus loomatervishoiumeetmetega seotud horisontaalse teavituse jaoks: 49 600 eurot (punkt 3.2).

Üritused praeguse loomade heaolu poliitika toetamiseks ja olemasolevate kommunikatsioonivahendite haldamine: 700 000 eurot (punkt 3.3).

Trükiste avaldamine ja teabe levitamine, et selgitada loomatervise küsimusi ja loomatervishoiu strateegia põhimõtteid: 1 595 000 eurot (punkt 3.4).

2013. aasta tõrje- ja seireprogrammide eelhindamine välist tehnilist abi kasutades: 100 000 eurot (punkt 3.5).

2.   Eelarve täitmine ühiselt rahvusvaheliste organisatsioonidega: tegevused

Loomade heaolu, antimikroobset resistentsust, veterinaarasutusi ja metsloomade haigusi käsitlevad konverentsid kogu maailmas; loomade heaolu käsitlev piirkondlik konverents Lõuna-Ameerikas; piirkondlikud seminarid uute OIE delegaatide jaoks ning veterinaarravimeid, loomade heaolu ja veeloomade tervist käsitlevad teabekeskused Euroopas.

ÕIGUSLIK ALUS

Nõukogu otsuse 2009/470/EÜ artikkel 23

EELARVERIDA

17 04 02 01

Toetuste kohta sõlmitakse kirjalik toetusleping aastateks 2012–2013.

RAKENDUSÜKSUS

Maailma Loomatervise Organisatsioon (OIE) on valitsustevaheline organisatsioon, mis vastutab loomatervise parandamise eest kogu maailmas. Selleks, et parandada loomade tervisestaatust kogu maailmas ja seega vähendada loomahaiguste esinemise riski ELis, on tähtis, et ELi põhimõtteid seoses loomatervise ja loomade heaoluga jagataks kõigi OIE liikmesriikidega ja et EL toetaks OIE konverentse ja koolitusseminare, et tutvustada liidu poliitikat loomatervise ja loomade heaolu valdkonnas.

7. juunil 2010 sõlmisid komisjon ja OIE pikaajalise raamlepingu, milles on kindlaks määratud koostöö haldus- ja rahastamiskord (lisatud), kusjuures rahvusvahelise organisatsiooniga sõlmitud Euroopa Liidu toetuse leping (Standard Contribution Agreement – SCA) kehtib nii üleilmsete, piirkondlike kui ka riiklike OIE hallatavate programmide kohta, mida Euroopa Liit rahastab või kaasrahastab.

Enne seda viidi läbi OIE põhjalik hindamine nn nelja samba hindamise raames, mille käigus veenduti, et OIE kasutab oma raamatupidamis-, auditi-, järelevalve- ja hankemenetlustes standardeid, mis annavad rahvusvaheliselt tunnustatud standarditest tulenevatega võrdväärsed tagatised.

TÄIDETAVAD EESMÄRGID JA PROGNOOSITAVAD TULEMUSED

Jagada ELi põhimõtteid loomatervise, loomade heaolu ja veterinaarse rahvatervishoiu kohta liidu poliitika tutvustamise kaudu kõikide OIE liikmetega OIE korraldatavatel konverentsidel ja koolitusseminaridel. Parandada loomatervist, loomade heaolu ja veterinaarset rahvatervishoidu kogu maailmas ja vähendada riske ELis.

RAKENDUSMEETME KIRJELDUS JA EESMÄRK

Selle punkti all rahastatavate meetmete ülevaade on esitatud allpool tabelis.

EELARVE TÄITMINE

Eelarve täitmine ühiselt rahvusvaheliste organisatsioonidega

TOETUSE MAKSIMAALNE SUURUS

660 000 eurot

Kokkuvõte OIE korraldatavast tegevusest 2012–2013. aastal, nagu osutatud punktis 2

Tegevus

Koht

Maksimumsumma eurodes

Soovituslikud kuupäevad

(2012–2013)

1.   

Ülemaailmsed konverentsid

1.1.

Loomade heaolu käsitlev kolmas OIE ülemaailmne konverents: „OIE standardite rakendamine - piirkondlikele ootustele vastamine”

Kuala Lumpur (Malaisia)

100 000

6.–8. november 2012

1.2.

Loomade puhul antimikroobsete ainete ettevaatlikku kasutamist käsitlev OIE ülemaailmne konverents – rahvusvaheline solidaarsus võitluses antimikroobse resistentsusega

Pariis (Prantsusmaa)

100 000

13.–15. märts 2013

1.3.

Veterinaariaasutused – veterinaariaasutuste mestimisprogrammi ettevalmistamine

kinnitatakse edaspidi

80 000

2013 teine poolaasta

2.   

Piirkondlikud konverentsid ja seminarid

2.1.

Piirkondlik konverents Lõuna-Ameerikas teemal „Rahvusvaheline kaubandus ja loomade heaolu standardid” (jätkumeetmena 2009. aasta Brüsseli konverentsile)

Lõuna-Ameerika riik

80 000

14.–16. oktoober 2013

2.2.

Piirkondlik seminar OIE uute delegaatide jaoks

Euroopa riik

60 000

19. mai 2012

2.3.

OIE piirkondlik seminar teemal veterinaarravimite teabekeskused Euroopas

Euroopa riik

80 000

2012 teine poolaasta

2.4.

OIE piirkondlik seminar teemal loomade heaolu teabekeskused Euroopas

Euroopa riik

80 000

2013 esimene poolaasta

2.5.

OIE piirkondlik seminar teemal veeloomade tervise teabekeskused Euroopas

Euroopa riik

80 000

2013 esimene poolaasta

3.   Hanked

Eelarveliste vahendite kogusumma, mis on 2012. eelarveaastal hangeteks ette nähtud, on 2 594 600 eurot.

3.1.   Vetlexi avamine kõikide liikmesriikide haldusasutustele

ÕIGUSLIK ALUS

Nõukogu otsuse 2009/470/EÜ artikkel 20

EELARVERIDA

17 04 02 01

KAVANDATUD LEPINGUTE SOOVITUSLIK ARV JA LIIK

Üks teenuste hankeleping

VALDKONNAD, MILLES LEPINGUD SÕLMITAKSE (VÕIMALUSE KORRAL)

Vetlexi andmebaas on olemasolev, kõiki veterinaariaalaseid õigusakte koondav interaktiivne andmebaas, mida haldab sõltumatu äriühing. Andmebaasi ajakohastatakse 24 tunni jooksul pärast uue õigusakti avaldamist ning see sisaldab asjaomase õigusakti konsolideeritud versiooni.

Andmebaasile oli juurdepääs kandidaatriikidel, võimalikel kandidaatriikidel ja Euroopa naabruspoliitikas osalevatel riikidel Euroopa Komisjoni laienemise peadirektoraadi ja asjaomase äriühingu vahel sõlmitud lepingu alusel. Liikmesriikidel ei ole sellele juurdepääsu.

Ettenähtud toetus võimaldab anda liikmesriikide halduspersonalile juurdepääsu Vetlexile.

EELARVE TÄITMINE

Otsene tsentraliseeritud

HANKEMENETLUSE ALUSTAMISE SOOVITUSLIK AJAKAVA

2012. aasta kolmas kvartal

PAKKUMISMENETLUSE SOOVITUSLIK SUMMA

150 000 eurot

KONKREETNE LEPING (VAJADUSE KORRAL)

Ei kohaldata

3.2.   Horisontaalne panus loomatervishoiumeetmetega seotud teavitustegevuse jaoks

ÕIGUSLIK ALUS

Nõukogu otsuse 2009/470/EÜ artikkel 20

EELARVERIDA

17 04 02 01

KAVANDATUD LEPINGUTE SOOVITUSLIK ARV JA LIIK

Erinevad konkreetsed lepingud, mille puhul kasutatakse mitut raamlepingut.

VALDKONNAD, MILLES LEPINGUD SÕLMITAKSE (VÕIMALUSE KORRAL)

Horisontaalne panus loomatervishoiumeetmetega seotud teavitustegevuse jaoks.

EELARVE TÄITMINE

Otsene tsentraliseeritud

HANKEMENETLUSE ALUSTAMISE SOOVITUSLIK AJALINE RAAMISTIK

2012. aasta jooksul

PAKKUMISMENETLUSE SOOVITUSLIK SUMMA

49 600 eurot

KONKREETNE LEPING (VAJADUSE KORRAL)

Mitu tervise- ja tarbijaküsimuste peadirektoraadi raamlepingut

3.3.   Üritused praeguse loomade heaolu poliitika toetamiseks ja olemasolevate kommunikatsioonivahendite haldamine

ÕIGUSLIK ALUS

Nõukogu otsuse 2009/470/EÜ artiklid 20 ja 23

EELARVERIDA

17 04 02 01

KAVANDATUD LEPINGUTE SOOVITUSLIK ARV JA LIIK

Kuus teenuste hankelepingut, mille puhul kasutatakse raamlepingut ja avatud pakkumiskutset

VALDKONNAD, MILLES LEPINGUD SÕLMITAKSE (VÕIMALUSE KORRAL)

a)

Kuni kolme ürituse korraldamine või kaaskorraldamine veterinaararstide jaoks, et tutvustada ELi loomade heaolu standardeid nende paremaks rakendamiseks ELis ja suurendada vastastikust mõistmist väljaspool ELi; 150 000 eurot.

b)

Üritused kohalikul/piirkondlikul tasandil, et tutvustada loomade heaolu käsitlevat veebisaiti Farmland ja asjaomaseid õppevahendeid; 100 000 eurot.

c)

Loomade heaolu käsitlevate trükiste avaldamine (loomade heaolu käsitlevad uudiskirjad ja brošüürid, trükised/materjalid ürituste jaoks, jne); 50 000 eurot.

d)

Uuring, milles käsitletakse tarbijatele asjakohase teabe andmist loomade uimastamise kohta; 200 000 eurot.

e)

Teavitusmeetmed tööloomade kohta; 50 000 eurot.

f)

Uuring loomade heaolu alase koolitus- ja teavitustegevuse kohta – uuring on jätkumeede teatisele loomade kaitset ja heaolu käsitleva Euroopa Liidu strateegia (2012–2015) kohta (COM(2012) 6 (final)) ning selle eesmärk on teha kindlaks laiemale üldsusele ja tarbijatele suunatud koolitus- ja teavitustegevuse vajadused ning neist tulenevad võimalikud meetmed. 150 000 eurot.

EELARVE TÄITMINE

Otsene tsentraliseeritud

HANKEMENETLUSE ALUSTAMISE SOOVITUSLIK AJALINE RAAMISTIK

Alates 2012. aasta teisest kvartalist kuni kolmanda kvartalini

PAKKUMISMENETLUSE SOOVITUSLIK SUMMA

700 000 eurot

KONKREETNE LEPING (VAJADUSE KORRAL)

Kuni viie konkreetse teenuste hankelepingu sõlmimine raamlepingu SANCO/2009/A1/005 1. osa ja 2. osa raames

Ühe konkreetse teenuste hankelepingu sõlmimine raamlepingu SANCO/2009/B1/010 raames

Punktis f nimetatud uuring käivitatakse pärast avatud pakkumiskutset.

3.4.   Trükiste avaldamine ja teabe levitamine, et selgitada loomatervise küsimusi ja loomatervishoiu strateegia põhimõtteid

ÕIGUSLIK ALUS

Nõukogu otsuse 2009/470/EÜ artikkel 20

EELARVERIDA

17 04 02 01

KAVANDATUD LEPINGUTE SOOVITUSLIK ARV JA LIIK

Vähemalt kümne konkreetse teenuste hankelepingu sõlmimine raamlepingu alusel

VALDKONNAD, MILLES LEPINGUD SÕLMITAKSE (VÕIMALUSE KORRAL)

a)

Euroopa Komisjoni töö ja veterinaararsti elukutse kohta teadlikkuse suurendamiseks organiseeritakse Brüsselis suurem konverents teemal „Loomatervise majanduslik olukord” (100 000 eurot) ja üks üliõpilaste seminar (75 000 eurot).

b)

Euroopa Komisjoni rolli nähtavuse suurendamine seoses loomatervisega, loomade heaolu ja toiduohutusega kolme suurema (525 000 eurot) ja kahe väiksema laada abil (250 000 eurot) ning laatadele antava tehnilise abi kaudu (200 000 eurot): Roskilde Dyrskue, 8.–10. juuni 2012; Salone del Gusto, 25.–29. oktoober 2012; Good Food Show, 28. november–2. detsember 2012; International Green Week, 18.–27. jaanuar 2013; Salon International de l'Agriculture 23. veebruar–3. märts 2013. Sellistel laatadel osalemisega loodetakse jõuda kahe miljoni inimeseni, eesmärgiga teha teatavaks meie poliitiliste põhimõtete lisaväärtus ja neist tulenevad hüved igapäevaelus.

c)

Telekanaliga Euronews toimuva meediapartnerluse kaudu (270 000 eurot) tuuakse esile tänapäevasest õigusraamistikust tulenevad hüved loomatervise jaoks. Summa on ette nähtud 90sekundilise teabevideo tootmiseks ja selle näitamiseks Euronewsis. Videos käsitletakse õigusraamistiku olulisust toiduahela ohutuse jaoks, meie varude säästlikku kasutamist ning Euroopa tähtsaima sektori – põllumajanduse – kasvu.

d)

Loomade heaolu käsitlevate trükiste ja reklaammaterjali tootmine ja veebisaidi ajakohastamine (175 000 eurot). Need trükised ja reklaammaterjal tugevdavad meie sõnumit loomatervise hüvedest kodanikele (kuna need on seotud toiduohutuse, inimeste tervise ja majandusega) ja toetavad neid sõnumeid edendavaid tegevusi kohalikul tasandil.

EELARVE TÄITMINE

Otsene tsentraliseeritud

HANKEMENETLUSE ALUSTAMISE SOOVITUSLIK AJALINE RAAMISTIK

Kogu 2012. aasta jooksul

PAKKUMISMENETLUSE SOOVITUSLIK SUMMA

1 595 000 eurot

KONKREETNE LEPING (VAJADUSE KORRAL)

Ligikaudu kümne konkreetse teenuste hankelepingu sõlmimine raamlepingu SANCO/2009/A1/005 alusel.

3.5.   2013. aasta tõrje- ja seireprogrammide eelhindamine välist tehnilist abi kasutades

ÕIGUSLIK ALUS

Nõukogu otsuse 2009/470/EÜ artikkel 27

EELARVERIDA

17 04 02 01

KAVANDATUD LEPINGUTE SOOVITUSLIK ARV JA LIIK

Vähemalt 20 konkreetse teenuste hankelepingu sõlmimine

VALDKONNAD, MILLES LEPINGUD SÕLMITAKSE (VÕIMALUSE KORRAL)

Komisjon hindab 2013. aastaks esitatud programme vastavalt nõukogu otsuse 2009/470/EÜ artiklile 27. Programme saab esitada 11 haiguse kohta. Eesmärk on, et kaks välist tehnilist assistenti haiguse kohta teevad nende programmide eelhindamise.

EELARVE TÄITMINE

Otsene tsentraliseeritud

HANKEMENETLUSE ALUSTAMISE SOOVITUSLIK AJALINE RAAMISTIK

Mai–juuli 2012.

PAKKUMISMENETLUSE SOOVITUSLIK SUMMA

100 000 eurot

KONKREETNE LEPING (VAJADUSE KORRAL)

20 konkreetse teenuste hankelepingu sõlmimine


II LISA

2012. aasta tööprogramm – Määrus (EÜ) nr 882/2004

1.   Sissejuhatus

Programmis on 2012. aastaks ette nähtud kolm rakendusmeedet. Vastavalt määruse (EÜ) nr 882/2004 artikli 66 lõike 1 punktile c, milles käsitletakse liidu rahalist toetust selle määruse kohaldamise tagamiseks vajalike meetmete jaoks, on eelarve jaotus ja peamised meetmed järgmised.

Hanke puhul:

uuring, millega tehakse kindlaks toiduga kokkupuutuvaid materjale käsitlevate võimalike sätete mõju, et parandada rakendatavust: 125 000 eurot (punkt 2.1);

toetus toidu- ja söödakontrolliga seotud horisontaalsetele teavitusmeetmetele: 52 650 eurot (punkt 2.2);

uuring riskide kindlakstegemise, kvantifitseerimise ja riskihinnangu teostatavuse kohta tootmisest tarbimiseni: 100 000 eurot (punkt 2.3).

2.   Hanked

Eelarveliste vahendite kogusumma, mis on 2012. eelarveaastal hangeteks ette nähtud, on 277 650 eurot.

2.1.   Uuring, millega tehakse kindlaks toiduga kokkupuutuvaid materjale käsitlevate võimalike sätete mõju, et parandada rakendatavust

ÕIGUSLIK ALUS

Nõukogu määruse (EÜ) nr 882/2004 artikli 66 lõike 1 punkt c

EELARVERIDA

17 04 07 01

KAVANDATUD LEPINGUTE SOOVITUSLIK ARV JA LIIK

Üks leping

VALDKONNAD, MILLES LEPINGUD SÕLMITAKSE (VÕIMALUSE KORRAL)

Uuring, millega tehakse kindlaks toiduga kokkupuutuvaid materjale käsitlevate võimalike sätete mõju, et parandada olemasolevate ohutusnõuete rakendatavust.

EELARVE TÄITMINE

Otsene tsentraliseeritud

HANKEMENETLUSE ALUSTAMISE SOOVITUSLIK AJALINE RAAMISTIK

Kutse koos suunistega saata 2012. aasta septembriks; lepingu sõlmimine 2012. aasta novembris

HANKEMENETLUSE SOOVITUSLIK SUMMA

125 000 eurot

KONKREETNE LEPING

Teenuste raamlepingu puhul: hindamine, mõjuhinnang ja seotud teenused SANCO/2008/01/055

2.2.   Horisontaalne toetus toidu ja sööda kontrolliga seotud teavitustegevuse jaoks, eelkõige veebisaitide asjakohaste osade ajakohastamiseks ning audiovisuaal- ja trükimaterjalide kavandamiseks ja valmistamiseks

ÕIGUSLIK ALUS

Määruse (EÜ) nr 882/2004 artikli 66 lõike 1 punkt c

EELARVERIDA

17 04 07 01

KAVANDATUD LEPINGUTE SOOVITUSLIK ARV JA LIIK

Erinevad teenuste hankelepingud, mille puhul kasutatakse mitut raamlepingut

VALDKONNAD, MILLES LEPINGUD SÕLMITAKSE (VÕIMALUSE KORRAL)

Horisontaalne toetus toidu ja sööda kontrolliga seotud teavitustegevuse jaoks, eelkõige veebisaitide asjakohaste osade ajakohastamiseks ning audiovisuaal- ja trükimaterjalide kavandamiseks ja valmistamiseks.

EELARVE TÄITMINE

Otsene tsentraliseeritud

HANKEMENETLUSE ALUSTAMISE SOOVITUSLIK AJALINE RAAMISTIK

2012. aasta jooksul

PAKKUMISMENETLUSE SOOVITUSLIK SUMMA

52 650 eurot

KONKREETNE LEPING

Mitu raamlepingut

2.3.   Uuring riskide kindlakstegemise, kvantifitseerimise ja riskihinnangu teostatavuse kohta tootmisest tarbimiseni

ÕIGUSLIK ALUS

Määruse (EÜ) nr 882/2004 artikli 66 lõike 1 punkt c

EELARVERIDA

17 04 07 01

KAVANDATUD LEPINGUTE SOOVITUSLIK ARV JA LIIK

Üks leping

VALDKONNAD, MILLES LEPINGUD SÕLMITAKSE (VÕIMALUSE KORRAL)

Uuring, millega tehakse kindlaks ja kvantifitseeritakse riskid, eelkõige majandus- ja tururiskid, keskkonnariskid, tervise- ja heaoluriskid tootmisest tarbimiseni; tulevaste ülesannete stsenaariumide koostamine ja hindamine; poliitiliste reageeringute sõnastamine.

HANKEMENETLUSE ALUSTAMISE SOOVITUSLIK AJALINE RAAMISTIK

2012. aasta kolmanda kvartali jooksul

PAKKUMISMENETLUSE SOOVITUSLIK SUMMA

100 000 eurot

KONKREETNE LEPING

Ühe teenuste hankelepingu sõlmimine raamlepingu SANCO/2009/A1/005 2. osa raames


III LISA

Loomade heaolu käsitleva koordineeritud Euroopa võrgustiku katseprojekt

Sissejuhatus

Katseprojekt sisaldab üht rakendamismeedet 2012. aastaks.

Katseprojektis esitatud eesmärkide põhjal eraldatakse eelarvest toetust loomade heaolu käsitleva koordineeritud Euroopa võrgustiku loomiseks ja tööshoidmiseks (rakendatakse otsese tsentraliseeritud täitmise raames); toetuse suurus on 1 000 000 eurot.

Toetus loomade heaolu käsitleva Euroopa koordineeritud võrgustiku loomiseks ja tööshoidmiseks

ÕIGUSLIK ALUS

Katseprojekt määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 artikli 49 lõike 6 punkti a tähenduses.

EELARVERIDA

17 04 01 02

EELARVEAASTA PRIORITEEDID, TÄIDETAVAD EESMÄRGID JA OODATAVAD TULEMUSED

Selle meetmega kavatsetakse hõlmata loomade heaolu käsitleva Euroopa koordineeritud võrgustiku asutamine, milleks esitati üleskutse Euroopa Parlamendi resolutsioonis aastateks 2006–2010 koostatud loomade kaitset ja heaolu käsitleva ühenduse tegevuskava hindamise kohta (PE 430.922 v02-00, A7-0053/2010). Võrgustik peab olema võimeline täitma ülesandeid, millele on osutatud komisjoni 28. oktoobri 2009. aasta teatises loomade heaolu märgistuse võimalike variantide ning üleeuroopalise loomade kaitse ja heaolu tugikeskuste võrgustiku rajamise kohta (KOM(2009) 0584).

RAKENDUSMEETME KIRJELDUS JA EESMÄRGID

1. eesmärk– luua võrgustik, mis hõlmab tehnilisi, teaduslikke ja hariduslikke (kutsehariduslikke) ressursse loomade heaolu tarbeks, ja mis on erihuvidest sõltumatu ja kajastab liidu geograafilist ja kultuurilist mitmekesisust.

2. eesmärk– ELi õigusaktide konkreetsetele näidetele põhinedes ja teaduslikult väljakujunenud metoodikat järgides koguda ja analüüsida olemasolevaid andmeid, et teha kindlaks, kui kaugel on õigusaktide rakendamine ELi eri osades, et mõõta kavandatud meetmete tõhusust.

3. eesmärk– ELi õigusaktide konkreetsetele näidetele põhinedes töötada välja ja rakendada teadmiste üleandmisele tuginevad strateegiad, et parandada õigusaktide rakendamise taset.

4. eesmärk– jälgida ja analüüsida katseprojekti raames rakendatavate erinevate teabestrateegiate mõju ja esitada selle kohta aruandeid ning anda soovitusi loomade heaolu tugikeskuste võrgustikule liidu poolt pakutava toetuse teostatavuse ja võimalike seonduvate tingimuste kohta.

EELARVE TÄITMINE

Täitmine tsentraliseeritud otsese täitmise raames.

AJAKAVA NING KONKURSIKUTSETE/OTSELEPINGUTE SOOVITUSLIK SUMMA

2012. aasta teises kvartalis kuulutatakse välja üks projektikonkurss summas 1 000 000 eurot.

Katseprojekt teostatakse 12 kuu jooksul alates toetuselepingu sõlmimise kuupäevast.

MAKSIMAALNE VÕIMALIK KAASRAHASTAMISE MÄÄR

Meetme toetuskõlblike kulude kaasrahastamise maksimummäär sõltub liikmesriigist, kus toetusesaajad on asutatud:

toetusesaajate puhul, kes on registreeritud liikmesriikides, mille ostujõu standardis väljendatud SKP elaniku kohta ei ületa 50 % ELi 2010. aasta SKPst elaniku kohta, on kaasrahastamise maksimummäär 85 % (Bulgaaria, Rumeenia);

toetusesaajate puhul, kes on registreeritud liikmesriikides, mille ostujõu standardis väljendatud SKP elaniku kohta on 50 %, kuid jääb alla 100 % ELi 2010. aasta SKPst, on kaasrahastamise maksimummäär 75 % (Tšehhi Vabariik, Eesti, Kreeka, Küpros, Ungari, Malta, Poola, Portugal, Sloveenia ja Slovakkia).

Teiste ELi toetusesaajate puhul on kaasrahastamise maksimummäär 50 %.

OLULISED VALIKU- JA TOETUSE MÄÄRAMISE KRITEERIUMID

Olulised valikukriteeriumid:

Taotlejatel peab olema juurdepääs usaldusväärsetele ja piisavatele rahastamisallikatele, et nad oleksid suutelised jätkama tegevust ajal, mil projekti rahastatakse, ning aitama projekti rahastada.

Taotlejatel peavad olema kavandatava meetme läbiviimiseks nõutavad kutseoskused ja kvalifikatsioonid. Taotlejad peavad tõendama oma teadmisi ja kogemusi asjaomastes valdkondades, eelkõige loomade heaolu rakendusuuringute ja/või kutseõppe valdkonnas.

Olulised lepingu sõlmimise kriteeriumid:

lähenemisviisi usaldusväärsus (15 %);

töö organiseerimine ja sidusrühmade kaasamine (25 %);

projekti tähtsus Euroopa tasandil ja kordistav toime (30 %);

projekti tõhusus ja kulutasuvus (30 %).

JURIIDILISE KOHUSTUSE VORM

Kirjalik leping


Euroopa Andmekaitseinspektor

5.7.2012   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 197/21


Euroopa andmekaitseinspektori arvamuse kokkuvõte – ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus tõsiste piiriüleste terviseohtude kohta

(Arvamuse täistekst (inglise, prantsuse ja saksa keeles) on Euroopa Andmekaitseinspektori veebilehel http://www.edps.europa.eu)

2012/C 197/05

I.   Sissejuhatus

1.

8. detsembril 2011 võttis komisjon vastu ettepaneku, mis käsitleb Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsust tõsiste piiriüleste terviseohtude kohta (edaspidi „ettepanek”), ning samal päeval edastas komisjon selle Euroopa andmekaitseinspektorile konsulteerimiseks. 19. jaanuaril 2012 saatis ettepaneku konsulteerimiseks ka nõukogu.

2.

Juba enne ettepaneku vastuvõtmist oli Euroopa andmekaitseinspektoril võimalus esitada ettepaneku teksti kohta mitteametlikke märkusi. Euroopa andmekaitseinspektor on rahul konsulteerimisega varajases etapis ning tal on hea meel tõdeda, et mõningaid tema märkusi on arvesse võetud.

3.

Ettepanekuga soovitakse asendada Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. septembri 1998. aasta otsus 2119/98/EÜ (millega moodustatakse ühenduses epidemioloogilise seire ja nakkushaiguste tõrje võrgustik), (1) mis on praegu (koos komisjoni rakendusotsusega 2000/57/EÜ) (2) varajase hoiatamise ja reageerimise süsteemi (EWRS) õiguslik alus. EWRSi juhib komisjoni nimel Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus (ECDC) (3) ning seda kasutavad liikmesriikide pädevad asutused, et vahetada epidemioloogiliseks seireks vajalikku teavet ning piirata nakkushaigusi Euroopa tasandil. EWRSi on edukalt kasutatud mitmes olukorras, nagu SARS, linnugripp inimestel ja muud suuremad nakkushaigused. See on oluline rahvatervise kaitsmise vahend.

4.

Ettepaneku eesmärk on suurendada liikmesriikidevahelist koostööd seoses piiriüleste terviseohtudega. Muu hulgas laiendatakse ettepanekuga olemasolevat varajase hoiatamise ja reageerimise süsteemi, mis praegu hõlmab üksnes nakkushaigusi, ka teistele piiriülestele terviseohtudele, sealhulgas bioloogilise, keemilise, keskkondliku või tundmatu päritoluga ohtudele, mis võivad tõenäoliselt levida üle piiride.

5.

EWRSi on juba käsitletud Euroopa andmekaitseinspektori eelkontrolli teatist käsitlevas arvamuses, mis esitati 26. aprillil 2010 (4). Selle arvamuse tulemusena on EWRSi andmekaitsemeetmed oluliselt paranenud. Muu hulgas võeti järelmeetmete raames vastu ka komisjoni soovitus varajase hoiatuse ja reageerimise süsteemi andmekaitsesuuniste kohta (5).

6.

Käesolevat arvamust tuleks lugeda juba tehtut silmas pidades ning see sisaldab soovitusi, kuidas ettepanekus veelgi täiustada andmekaitse taset.

7.

Euroopa andmekaitseinspektor on rahul viidetega määrusele (EÜ) nr 45/2001 ja direktiivile 95/46/EÜ ettepaneku põhjenduses 18 ja artiklis 18 ning et viide kohaldatavatele andmekaitsealastele õigusaktidele artiklis 18 hõlmab nüüd kogu isikuandmete töötlemist ettepaneku reguleerimisalas. Samuti on tal hea meel kontaktide jälgimisega seotud konkreetsete andmekaitsemeetmete üle, mis on sätestatud või mille komisjon peab artikli 18 alusel vastu võtma.

8.

Siiski on andmekaitse seisukohast vajalik (või kasulik) selgitada, täpsustada või täiendada ettepaneku järgmisi elemente:

kontaktide jälgimine;

ajutine seire;

vastutava ja volitatud töötleja suhe;

säilitamisperiood;

turvameetmed.

9.

Esialgse märkusena toob Euroopa andmekaitseinspektor esile, et mitut ettepaneku aspekti ei ole tekstis endas täpsustatud, vaid seda tehakse delegeeritud ja rakendusaktides, nagu ettepaneku kohaldamisalasse kuuluvate nakkushaiguste loetelu (6) ning teabevahetusmenetlused EWRSi raames (7). Muid aspekte selgitatakse suunistes ja soovitustes, mille komisjon vastu võtab, näiteks EWRSi andmekaitsesuunistes (8).

10.

Delegeeritud aktid on ette nähtud õigusaktide teatavate mitteoluliste aspektide muutmiseks ja täpsustamiseks (Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel 290), samas kui rakendusaktide eesmärk on kehtestada õiguslikult siduvate liidu aktide ühtsed rakendamistingimused (Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel 291). Kuigi üksikasju võib loomulikult delegeeritud ja rakendusaktide kaudu reguleerida ning sellised täiendavad sätted on kindlasti väga kasulikud, soovitab Euroopa andmekaitseinspektor sätestada ettepanekus endas rohkem suuniseid seoses mõningate punktis 8 nimetatud aspektidega, mida arutatakse allpool.

II.   Järeldused

34.

Üldiselt soovitab Euroopa andmekaitseinspektor, et ettepaneku teksti lisataks mõningad olulised elemendid, sealhulgas teatavad olulised andmekaitsemeetmed. Veel on vaja mõningaid selgitusi, kuna ettepaneku reguleerimisala laiendatakse peale nakkushaiguste muudele terviseohtudele, mida ei ole eelneva kontrollimenetluse raames käsitletud ega suunistes arutatud.

35.

Täpsemalt soovitab Euroopa andmekaitseinspektor, et ettepanekus:

esitataks kontaktide jälgimise selgem määratlus, sealhulgas eesmärgid ja ulatus, mis võivad olla nakkushaiguste ja muude terviseohtude korral erinevad;

selgitataks täpsemalt, kuidas määratakse kindlaks kontaktide jälgimises osalevad üksikisikud, milliseid allikaid võidakse kontaktide andmete hankimiseks kasutada ning kuidas neid inimesi teavitatakse nende isikuandmete töötlemisest;

kehtestataks kriteeriumid, mida kasutatakse selle hindamisel, kas kontaktide jälgimise meetmed on vajalikud ja proportsionaalsed;

täpsustataks vähemalt peamised kontaktide jälgimise raames töödeldavad andmekategooriad;

määrataks ajutise seiresüsteemi jaoks kindlaks, millist liiki andmeid töödeldakse, ning võetaks meetmeid isikuandmete töötlemise minimeerimiseks, nt kasutades asjakohaseid andmete anonüümseks muutmise tehnikaid ja piirates töötlemist koondandmetega nii palju kui võimalik;

selgitataks ajutiste seirevõrgustike ja EWRSi vahelist suhet;

selgitataks ECDC rolli ajutistes seirevõrgustikes;

selgitataks kõikide andmekaitse seisukohast asjakohaste isikute ülesandeid ja kohustusi, et tagada õiguskindlus vastutuse küsimuses;

kehtestataks õiguslikult siduvad säilitamisperioodid vähemalt seoses kontaktide jälgimisega;

lisataks artiklisse 18 täpsem viide andmeturvalisuse ja -konfidentsiaalsuse nõuetele.

(Arvamuse täistekst (inglise, prantsuse ja saksa keeles) on Euroopa Andmekaitseinspektori veebilehel http://www.edps.europa.eu)

Brüssel, 28. märts 2012

Euroopa andmekaitseinspektori asetäitja

Giovanni BUTTARELLI


(1)  EÜT L 268, 3.10.1998, lk 1.

(2)  EÜT L 21, 26.1.2000, lk 32.

(3)  Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus on asutatud määrusega (EÜ) nr 851/2004 (ELT L 142, 30.4.2004, lk 1).

(4)  Kättesaadav Euroopa andmekaitseinspektori veebilehel: http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/Supervision/Priorchecks/Opinions/2010/10-04-26_EWRS_EN.pdf

(5)  ELT L 36, 9.2.2012, lk 31.

(6)  Ettepaneku artikli 6 lõike 5 punkt a.

(7)  Ettepaneku artikli 8 lõige 2.

(8)  Ettepaneku artikli 18 lõige 6.


TEAVE LIIKMESRIIKIDELT

5.7.2012   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 197/24


Liikmesriikide edastatud teave püügikeelu kehtestamise kohta

2012/C 197/06

Kooskõlas nõukogu 20. novembri 2009. aasta määruse (EÜ) nr 1224/2009, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika eeskirjade järgimise tagamiseks, (1) artikli 35 lõikega 3 on vastu võetud otsus kehtestada püügikeeld vastavalt järgmisele tabelile:

Püügikeelu kehtestamise kuupäev ja kellaaeg

13.5.2012

Kestus

13.5.2012–31.12.2012

Liikmesriik

Portugal

Kalavaru või kalavarude rühm

BUM/ATLANT

Liik

Sinine marliin (Makaira nigricans)

Piirkond

Atlandi ookean

Kalalaevade tüüp/tüübid

Viitenumber

575665


(1)  ELT L 343, 22.12.2009, lk 1.


EUROOPA MAJANDUSPIIRKONDA KÄSITLEV TEAVE

EFTA järelevalveamet

5.7.2012   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 197/25


Kutse märkuste esitamiseks vastavalt järelevalveameti ja kohtu asutamise kohta sõlmitud EFTA riikide lepingu protokolli nr 3 I osa artikli 1 lõikele 2 riigiabi andmise kohta seoses võimaliku abiga ASile Oslo Sporveier ja ASile Sporveisbussene Norras

2012/C 197/07

Vastavalt järelevalveameti ja kohtu asutamise kohta sõlmitud EFTA riikide lepingu protokolli nr 3 I osa artikli 1 lõikele 2 algatas EFTA järelevalveamet menetluse 28. märtsi 2012. aasta otsusega nr 123/12/COL, mis on esitatud käesolevale kokkuvõttele järgnevatel lehekülgedel autentses keeles. Norra ametiasutustele on sellest teatamiseks saadetud otsuse koopia.

Käesoleva teatisega palub EFTA järelevalveamet EFTA riikidel, ELi liikmesriikidel ja huvitatud isikutel saata märkused kõnealuse meetme kohta ühe kuu jooksul alates käesoleva teatise avaldamisest aadressil:

EFTA Surveillance Authority

Register

Rue Belliard/Belliardstraat 35

1040 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Märkused edastatakse Norra ametiasutustele. Märkused esitanud huvitatud isiku andmete konfidentsiaalset käsitlemist võib nõuda kirjalikult, esitades nõude põhjendused.

KOKKUVÕTE

Taustteave

Norras reguleerib kohalikku bussitranspordi sektorit 2002. aasta äriliste transporditeenuste akt (CTA) ja 2003. aasta äriliste transporditeenuste regulatsioon (CTR). Nii CTA kui ka CTR tunnistasid kehtetuks varasemad sarnase sisuga õigusaktid. Nimetatud õiguslik raamistik näeb muu hulgas ette kompenseerimismehhanismi, mis on vajalik selleks, ettevõtjatele saaks usaldada avaliku bussiveoteenuse osutamise, ning paneb omavalitsusüksustele nagu Oslo linnavalitsus kohustuse kahjumit tootvate marsruutide teenindamine ettevõtjatele hüvitada. Kõnealust hüvitist võib maksta piletite müügist saadud tulu ning teenuse osutamise maksumuse vahe katmiseks.

Enne EMP lepingu jõustumist maksti Oslos hüvitisesaajatele kahjumit tootvate marsruutide eest iga-aastast hüvitist kooskõlas linna eelarvemenetlusega. Hüvitist maksti välja iga-aastase ühekordse maksena, mis põhines eelneval aastal tekkinud kuludel, võttes arvesse mitmesuguseid korrektsioone. Alates 2008. aastast on kõik liinibussiteenuste lepingud ettevõtjatega sõlmitud avaliku pakkumise tulemusena. Alates sellest ajast ei ole ASile Oslo Sporveier liinibussiteenuste eest eespool kirjeldatud hüvitist makstud.

ASile Oslo Sporveier ja hiljem tema tütarettevõtjale AS Sporveisbussene usaldati liinibussiteenuse pakkumine Oslos vastavalt eespool lühidalt kirjeldatud sätetele juba ammu enne EMP lepingu jõustumist kuni aastani 2008.

AS Oslo Sporveier on alates 1994. aastast teinud mitmeid ümberkorraldusi. Näiteks anti 1997. aastal kõigi bussiteenuste osutamine, lisaks Oslo liinibussiteenusele ka reisibusside teenus, üle tütarettevõtjale AS Sporveisbussene. Selle tulemusel sõlmisid AS Oslo Sporveier ja AS Sporveisbussene nn transpordilepingu, mille tulemusel ASil Sporveisbussene tekkis tegelik õigus saada iga-aastast hüvitist. Transpordilepingu alusel maksti liinibussiteenuse osutamise eest hüvitist vastavalt eespool kirjeldatud sätetele. Norra ametiasutused kinnitavad, et kogu uurimisaluse perioodi jooksul aastast 1994 kuni 2008 hoiti kontsernis Oslo Sporveier äriliste ja avalike teenuste alla kuuluvate tegevuste kontosid lahus ning et avaliku teenuse raames osutatud äritegevuse eest küsiti alati turuhinda.

2004. aastal tegi Oslo linnavalitsus, kellele kuulus tol hetkel 98,8 % Oslo Sporveieri aktsiatest, 111 760 000 Norra krooni suuruse kapitalisüsti, et katta ASi Sporveierbussene pensionifondi alarahastamist. Alarahastamine oli tekkinud 1997. aastale eelneval perioodil ning oli seotud ASi Oslo Sporveier nii avaliku teenuse kui ka reisibusside osakonna töötajate pensionikohustustega. ASil Oslo Sporveier lasus kohustus alarahastamine likvideerida. Omanikuna valis Oslo linnavalitsus selle kohustuse täitmiseks kapitalisüsti kui kõige vähem kuluka vahendi.

Meetme hindamine

Riigiabi olemasolu

Järelevalveamet leiab, et nii kapitalisüst kui ka iga-aastane hüvitis hõlmavad riigiabi.

Seoses kapitalisüstiga äritegevusega seotud pensionikontode alarahastamise likvideerimiseks ei saa järelevalveamet praegu välistada, et see annab ASile Oslo Sporveier majandusliku eelise, kuna ei ole esitatud lisateavet, mis tõendaks nimetatud makse vastavust turumajandusliku investori põhimõttele.

Järelevalveameti esialgse seisukoha kohaselt ei ole ei iga-aastane hüvitis ega avaliku teenuse pensionikontode alarahastamist likvideeriv kapitalisüst (mis oli seotud kuludega, mis võivad samuti kuuluda iga-aastase kompensatsiooni alla) kindlaks määratud riigihanke menetluse käigus ning ei ole sarnased kuludega, mis oleks tekkinud hästi juhitud ja piisavalt vahenditega varustatud ettevõtjal. Seega ei ole täidetud Altmarki kohtupraktika neljas nõue ja mõlemad meetmed kujutavad endast riigiabi EMP lepingu artikli 61 lõike 1 tähenduses.

Abi olemus

Järelevalveamet ei saa praeguses etapis otsustada, kas abi anti olemasoleva abikava alusel, mis põhines CTA-l ja CTR-l, mida rakendati Oslos enne EMP lepingu jõustumist. Tuleb märkida, et alates 2008. aastast ei jätkatud eespool mainitud sätetele vastava abi andmist. Eeldades, et olemasolev abikava on kehtinud alates 1994. aastast, ei saa järelevalveamet praegusel hetkel kindlaks määrata abikava täpselt piiritlust ning seda, kas kogu abi anti nimetatud kava alusel. Lisaks ei saa järelevalveamet välistada, et nimetatud meetmed hõlmavad vähemalt vähesel määral, eriti seoses äritegevusega seotud pensionikohustuste katmisega, seadusevastast ja siseturuga kokkusobimatut riigiabi.

Abi siseturuga kokkusobivuse hindamine

Praeguses staadiumis tundub järelevalveametile, et kuni otsetoetuste andmise lõppemiseni 2008. aastal tehtud maksed ja 2004. aasta kapitalisüst võivad suures osas olla EMP lepingu artikli 49 kohaselt siseturuga kokkusobiv avalike teenuste täitmise kulude katmine. Lõpliku otsuse tegemisel siseturuga kokkusobivuse kohta keskendutakse seega küsimusele, kas tegemist on olnud ülemäärase hüvitamisega. Lisaks võib abi vähemalt osaliselt olla siseturuga kokkusobiv artikli 61 lõike 3 punkti c alusel.

Järeldus

Eelnimetatud kaalutlustele toetudes otsustas järelevalveamet vastavalt Euroopa Majanduspiirkonna lepingu artikli 1 lõikele 2 alustada ametliku uurimismenetluse. Huvitatud isikuid kutsutakse üles esitama oma märkused ühe kuu jooksul käesoleva teatise avaldamisest Euroopa Liidu Teatajas.


V Teated

HALDUSMENETLUSED

Euroopa Personalivaliku Amet (EPSO)

5.7.2012   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 197/28


TEADE AVALIKE KONKURSSIDE KORRALDAMISE KOHTA

2012/C 197/08

Euroopa Personalivaliku Amet (EPSO) korraldab järgmised avalikud konkursid:

KONVERENTSITÕLGID

Kelle põhikeel on taani keel (DA)

:

EPSO/AD/236/12 (palgaastmed AD5 ja AD7)

Kelle põhikeel on saksa keel (DE)

:

EPSO/AD/237/12 (palgaastmed AD5 ja AD7)

Kelle põhikeel on inglise keel (EN)

:

EPSO/AD/238/12 (palgaaste AD7)

Slovaki keelest või slovaki keelde (SK)

:

EPSO/AD/239/12 (palgaastmed AD5 ja AD7)

Konkursiteated avaldatakse Euroopa Liidu Teataja 5. juuli 2012. aasta väljaandes C 197 A ainult taani, saksa, inglise ja slovaki keeles.

Lisateavet saab EPSO veebilehelt http://www.eu-careers.info


MUUD AKTID

Euroopa Komisjon

5.7.2012   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 197/29


Nõukogu määruse (EÜ) nr 510/2006 (põllumajandustoodete ja toidu geograafiliste tähiste ja päritolunimetuste kaitse kohta) artikli 6 lõike 2 kohase taotluse avaldamine

2012/C 197/09

Käesoleva dokumendi avaldamine annab õiguse esitada vastuväiteid vastavalt nõukogu määruse (EÜ) nr 510/2006 (1) artiklile 7. Komisjon peab vastuväited kätte saama kuue kuu jooksul alates käesoleva dokumendi avaldamise kuupäevast.

KOONDDOKUMENT

NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 510/2006

AGNELLO DEL CENTRO ITALIA

EÜ nr: IT-PGI-0005-0808-18.05.2010

KGT ( X ) KPN ( )

1.   Nimetus:

„Agnello del Centro Italia”

2.   Liikmesriik või kolmas riik:

Itaalia

3.   Põllumajandustoote või toidu kirjeldus:

3.1.   Toote liik:

Klass 1.1.

Värske liha (ja rups)

3.2.   Toote kirjeldus, mida punktis 1 esitatud nimetus tähistab:

Nimetusega „Agnello del Centro Italia” hõlmatud liha saadakse alla aastastelt lambatalledelt, kes kuuluvad järgmistesse kohalikesse tõugudesse ja nende ristanditesse: Appenninica, Bergamasca, Biellese, Fabrianese, Merinizzata Italiana, Pomarancina, Sopravissana, Zerasca; Comisana, Cornella Bianca, Cornigliese (Corniglio), Garfagnina Bianca, Gentile di Puglia, Massese, Pagliarola, Pecora delle Langhe. Rümpasid on kolme tüüpi, mida iseloomustatakse järgmiselt: „kerge” tall, kaal 8,01–13,0 kg; rasvasusklass 1, 2 või 3, vastavalt ühenduse „kergete” tallerümpade liigitusskaalale. „Raske” tall, kaal vähemalt 13,01 kg; kuuluvad klassidesse U, R või O; rasvasusklass 2, 3 või 4, vastavalt ühenduse lambarümpade liigitusskaalale. Kastreeritud loom, kaal vähemalt 20,0 kg; kuuluvad klassidesse E, U või R; rasvasusklass 2, 3 või 4, vastavalt ühenduse lambarümpade liigitusskaalale.

Liha pH-d mõõdetakse Longissimus toraci lihases ning see jääb vahemikku 6,15–6,80, kui mõõtmine toimub pärast kõiki tapmisprotseduure ja enne rümpade külmutamist või 5,15–5,80, kui tapmisest on möödunud 24–30 tundi.

3.3.   Tooraine (üksnes töödeldud toodete puhul):

3.4.   Sööt (üksnes loomse päritoluga toodete puhul):

Kuni võõrutamiseni tuleb tallesid toita üksnes emapiimaga. Pärast seda söödetakse neid peamiselt kuivsöödaga, mis koosneb üksnes geograafilise piirkonna looduslikel niitudel ja külvatud karjamaadel kasvavatest looduslikest taimeliikidest, kaunviljadest ja/või kõrrelistest heintaimedest. Lubatud on kasutada mineraali- ja/või vitamiinilisandeid ning sööta kuni 0,4 kg looma kohta päevas.

3.5.   Tootmise erietapid, mis peavad toimuma määratletud geograafilises piirkonnas:

Tallede sündimine ja toitmine toimub ühes ja samas põllumajandusettevõttes, mis asub punktis 4 loetletud geograafilises tootmispiirkonnas.

3.6.   Erieeskirjad viilutamise, riivimise, pakendamise jm kohta:

3.7.   Erieeskirjad märgistamise kohta:

Liha „Agnello del Centro Italia” peab olema varustatud märgise ja järgneva teabega: liha „Agnello del Centro Italia” logo, toote liik (kerge – raske – kastreeritud), ELi graafiline sümbol.

Image

4.   Geograafilise piirkonna täpne määratlus:

Liha „Agnello del Centro Italia” geograafiline tootmispiirkond hõlmab järgmiste maakondade alasid: Abruzzo, Lazio, Marche, Toscana, Umbria; Emilia-Romagna, kuhu kuuluvad kogu Bologna, Rimini, Forlì-Cesena, Ravenna provintsi ning osaliselt Modena, Reggio nell’Emilia ja Parma provintsi alad, mida piiravad kiirtee trass A1 Bologna-Milano alates Bologna provintsi piirist, kiirtee A16 Parma-La Spezia ristmikust ning Toscana regiooni piir – Passo della Cisa.

5.   Seos geograafilise piirkonnaga:

5.1.   Geograafilise piirkonna eripära:

Geograafilist piirkonda iseloomustab kolm erinevat kõrguse taset: kesktelje moodustavad peamiselt lubjakivist koosnevad Apenniinid; eeskätt savise pinnasega nõlvad ning settelise pinnasega oru tasandikud.

Keskkonna mitmekesisus mõjutab taimede kasvu kvantitatiivselt ja kvalitatiivselt ning orust kuni kõrgeimate aladeni karjamaade protsentuaalne koostis järk-järgult muutub.

Seetõttu toituvad lambad karjamaadel ja külvatud karjamaadel peamiselt söödakultuuridest ja kaunviljadest.

Lambakasvatus on täielikult kohanenud Kesk-Itaalia kõnealuse piirkonna eriomaste ja raskete geograafiliste ning klimaatiliste tingimustega tänu horisontaalsele ja eelkõige vertikaalsele rändkarjatamisele, nii suurel, kui ka väiksel maa-alal ammustest aegadest saadik. Eesmärgiks on liita eri piirkondade rohumaade ressursid, karjatades talvel tasandike karjamaadel ja mere ääres ning kevadel ja suvel Apenniinides. Selline karjatamine on näide kohaliku tootmissüsteemi ja kõnealuse geograafilise piirkonna ressursside ökoloogilisest ühendamisest, kus karjakasvatust võib käsitleda isekorralduva süsteemina, mille eesmärk ei ole üksnes ebasoodsate ilmastikuoludega toimetulek, vaid ka tasakaalu saavutamine lammaste toitumisvajaduste ning saadaoleva toidu vahel.

5.2.   Toote eripära:

Liha „Agnello del Centro Italia” omadused tulenevad looma kaalu kasvu kiiruse ja toodangu vahelisest seosest.

Lihaskoe kiire kasv tagab tapmise ajaks hea liha/kondi suhte, mis kokkuvõttes on kaubandusliku kasu aluseks. Võrreldes muu lambalihaga, eriti piimatallelihaga, mida turustatakse peamiselt kohalikul turul, on tulemuseks kvaliteetsem toodang ning just seda hindavad tarbijad ja turul osalevad ettevõtjad.

5.3.   Põhjuslik seos geograafilise piirkonna ja (kaitstud päritolunimetusega) toote kvaliteedi või omaduste vahel või (kaitstud geograafilise tähisega) toote erilise kvaliteedi, maine või muude omaduste vahel:

Toodangu annavad tootmispiirkonnas sügavalt juurdunud tõud ja ristandid, millest mõned on oma nimetuse saanud piirkonna järgi, kus nad on täielikult keskkonnaga kohanenud ja omavad kõrgeimat tootlikkust. Lambatõug, mida üldjuhul tuntakse Apenniini tõuna ja mida kasutatakse liha „Agnello del Centro Italia” valmistamiseks, omab tugevat seost keskkonna ja genotüübi vahel, mistõttu loomad kasvavad piirkonna teistest tõugudest/geneetilistest tüüpidest kiiremini.

Ka lambatõugude nimetused osutavad seosele geograafilise piirkonnaga. Kesk-Itaalia lammaste pideva ristamise, hübridisatsiooni ja aretusvalikuga on saadud isendeid, kes on täielikult kohanenud keskkonna eripäraga, mistõttu neile on omistatud selle kommuuni nimi, kus nad on saavutanud kõrgeima tootlikkuse: Fabrianese Fabrianost; Pomarancina Pomarancest; Sopravissana Vissost, kes 20. sajandi esimestel aastatel levis Marche maakonnas ja sealt edasi Umbrias, Maremmas Toscana-Lazio vahel, Agro Romanos ning lõpuks Abruzzos, millest tänu rändkarjatamisele on saanud suurte hooajaliste liikumiste keskus. Massese tõug Valle del Fornost, Massa Carrara provintsist; Garfagnina Bianca, levinud Valle del Serchios, Garfagnanas ja Val di Magras (Lunigiana ja Pontremoli alad); Zerasca Lunigianas, Zeri aladel, Massa-Carrara provintsis.

Liha „Agnello del Centro Italia” maine rajaneb piirkonnas ajalooliselt kasvatatud selliste tõugude kvalitatiivsel sünteesil, kelle toodangu väärtus on kasvanud tänu kvaliteetsele söödale, mis on sellise karjakasvatuse süsteemi tulemus, kus vähemalt kaheksa kuud aastas toimub karjatamine välitingimustes, võimaldades ulatuslikult kasutada külvatud karjamaid, kus leidub ka endeemseid söödataimeliike. Lisaks on mainet kujundanud loomakasvatajate oskusteave ning loomade aretusvalik kvaliteedi ja tootlikkuse parandamise eesmärgil.

Nüüdseks on lihal „Agnello del Centro Italia” juba väljakujunenud maine, mis ulatub 1961. aasta septembrisse, kui Associazione Nazionale della Pastorizia avaldas Castelluccio di Nocias (Perugia) ilmuva Rassegna Interregionale ovina väljaandes dokumendi, milles tõdeti, et: „eesmärk on parandada elamistingimusi mägipiirkondades ning luua vajalikud tingimused karjakasvatuse, eelkõige liha „Agnello del Centro Italia” arendamiseks.”

Viide spetsifikaadi avaldamisele:

(Määruse (EÜ) nr 510/2006 artikli 5 lõige 7)

Lisaks teatatakse, et taotluse esitanud asutus on algatanud riikliku vastuväite esitamise menetluse, avaldades kaitstud geograafilise tähise „Agnello del Centro Italia” tunnustamise ettepaneku 20. märtsi 2010. aasta Itaalia Vabariigi Teatajas nr 66.

Spetsifikaadi terviktekst on kättesaadav järgmisel veebisaidil: http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3335

või

otse põllu-, toidu- ja metsamajandusministeeriumi veebisaidil (http://www.politicheagricole.it), klõpsates „Qualità e sicurezza” („Kvaliteet ja ohutus”; ekraanil ülal paremal) ning seejärel „Disciplinari di Produzione all’esame dell’UE” („ELi läbivaatuseks esitatud spetsifikaadid”).


(1)  ELT L 93, 31.3.2006, lk 12.


Parandused

5.7.2012   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 197/33


Komisjoni teatise (27 liikmesriigile kehtivate riigiabi tagastamise intressimäärade ja viite/diskontomäärade kohta kehtivusega alates 1. juuli 2008) parandus

( Euroopa Liidu Teataja C 166, 1. juuli 2008 )

2012/C 197/10

Leheküljele 2 lisatakse järgmine tekst:

Komisjoni teatis – Ajavahemiku 14. aprillist 2008 kuni 30. juunini 2008 avaldatud riigiabi tagasinõudmise intressimäärad

Komisjoni 30. jaanuari 2008. aasta määrusega (EÜ) nr 271/2008 muudeti määrust (EÜ) nr 794/2004. Selle käigus muudeti muu hulgas tagasinõudmisel kasutatavate intressimäärade fikseerimise meetodit. Määruse (EÜ) nr 794/2004 artikli 9 lõikes 2 (muudetud määruse (EÜ) nr 271/2008 artikliga 1) on sätestatud, et „intressimäär arvutatakse rahaturu üheaastasele intressimäärale 100 baaspunkti liitmise kaudu”. Määrus (EÜ) nr 271/2008 avaldati 25. märtsi 2008. aasta Euroopa Liidu Teatajas L 82. Selle artikli 2 kohaselt jõustub määrus (EÜ) nr 271/2008 kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas, st 14. aprillil 2008.

Komisjoni määruse (EÜ) nr 794/2004 artikli 10 kohaselt (seda sätet määrusega (EÜ) nr 271/2008 ei muudetud) avaldab komisjon „kehtivad ja asjaomased varasemad riigiabi tagasinõudmise intressimäärad Euroopa Liidu Teatajas ja teadmiseks Internetis”. Ajavahemiku 14. aprillist kuni 30. juunini 2008 kohta ei ole määruse (EÜ) nr 271/2008 kohaseid kohaldatavaid tagasinõudmise intressimäärasid veel avaldatud. Selleks et täiendada riigiabi tagasinõudmise intressimäärade andmeseeriaid ja et viia avaldatud määrad kooskõlla määruses (EÜ) nr 271/2008 kehtestatud meetodi ja sätetega, avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas alljärgnev tabel. Neid määrade muudatusi kohaldatakse alates nende Euroopa Liidu Teatajas avaldamise kuupäevast.

Komisjoni teatis – Ajavahemiku 14. aprillist 2008 kuni 30. juunini 2008 avaldatud riigiabi tagasinõudmise intressimäärad

Komisjoni 30. jaanuari 2008. aasta määrusega (EÜ) nr 271/2008, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 794/2004, nähakse ette, et kui eriotsuses ei ole sätestatud teisiti, arvutatakse tagasinõudmise intressimäär baasmäärale 100 baaspunkti liitmise kaudu.

Alates

Kuni

AT

BE

BG

CY

CZ

DE

DK

EE

EL

ES

FI

FR

HU

IE

IT

LT

LU

LV

MT

NL

PL

PT

RO

SE

SI

SK

UK

1.6.2008

30.6.2008

4,55

4,55

6,58

4,55

4,23

4,55

4,75

6,96

4,55

4,55

4,55

4,55

7,64

4,55

4,55

6,73

4,55

11,09

4,55

4,55

6,14

4,55

11,02

4,66

4,55

4,39

5,60

14.4.2008

31.5.2008

4,55

4,55

6,58

4,55

4,23

4,55

4,75

6,96

4,55

4,55

4,55

4,55

7,64

4,55

4,55

6,73

4,55

11,09

4,55

4,55

6,14

4,55

9,25

4,66

4,55

4,39

5,60