ISSN 1977-0898

doi:10.3000/19770898.C_2012.136.est

Euroopa Liidu

Teataja

C 136

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

55. köide
11. mai 2012


Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

 

I   Resolutsioonid, soovitused ja arvamused

 

ARVAMUSED

 

Euroopa Andmekaitseinspektor

2012/C 136/01

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus seadusandlike ettepanekute kohta, mis käsitlevad tarbijavaidluste kohtuvälise ja veebipõhise lahendamise süsteeme

1

 

IV   Teave

 

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

 

Euroopa Komisjon

2012/C 136/02

Euro vahetuskurss

5

2012/C 136/03

Euro vahetuskurss

6

 

EUROOPA MAJANDUSPIIRKONDA KÄSITLEV TEAVE

 

EFTA järelevalveamet

2012/C 136/04

EFTA järelevalveameti teatis riigiabi tagasinõudmisel kehtivate intressimäärade ning viite- ja diskontomäärade kohta, mida kohaldatakse kolme EFTA riigi suhtes alates 1. jaanuarist 2012(Avaldatud vastavalt järelevalveameti 14. juuli 2004. aasta otsuse nr 195/04/COL artiklile 10 (ELT L 139, 25.5.2006, lk 37 ja EMP kaasanne nr 26/2006, 25.5.2006, lk 1))

7

 

V   Teated

 

KOHTUMENETLUSED

 

EFTA kohus

2012/C 136/05

Otsus, 23. jaanuar 2012, kohtuasjas E-2/11 – STX Norway Offshore AS ja teised vs. Norra Kuningriik, keda esindab Tariff Board (töötasukomisjon) (Teenuste pakkumise vabadus – Direktiiv 96/71/EÜ – Töötajate lähetamine – Töötasu miinimummäärad – Maksimaalne tööaeg – Väljaspool kodu ööbimist nõudvate tööülesannete tasustamine – Kulude hüvitamine)

8

2012/C 136/06

Héraðsdómur Reykjavíkur’i (Reykjavíki ringkonnakohtu) 16. detsembri 2011. aasta otsusel põhinev taotlus saada EFTA kohtult nõuandev arvamus kohtuasjas Vín Tríó ehf. vs. Islandi riik (Kohtuasi E-19/11)

9

 

KONKURENTSIPOLIITIKA RAKENDAMISEGA SEOTUD MENETLUSED

 

Euroopa Komisjon

2012/C 136/07

Eelteatis koondumise kohta (Juhtum COMP/M.6511 – Solvay/Air Liquide/JV) – Võimalik lihtsustatud korras menetlemine ( 1 )

10

2012/C 136/08

Eelteatis koondumise kohta (Juhtum COMP/M.6567 – Bouygues/Amelia) – Võimalik lihtsustatud korras menetlemine ( 1 )

11

2012/C 136/09

Eelteatis koondumise kohta (Juhtum COMP/M.6569 – Lecta/Polyedra) – Võimalik lihtsustatud korras menetlemine ( 1 )

12

 

MUUD AKTID

 

Euroopa Komisjon

2012/C 136/10

Nõukogu määruse (EÜ) nr 510/2006 (põllumajandustoodete ja toidu geograafiliste tähiste ja päritolunimetuste kaitse kohta) artikli 6 lõike 2 kohase taotluse avaldamine

13

2012/C 136/11

Nõukogu määruse (EÜ) nr 510/2006 (põllumajandustoodete ja toidu geograafiliste tähiste ja päritolunimetuste kaitse kohta) artikli 6 lõike 2 kohase muutmistaotluse avaldamine

16

2012/C 136/12

Teadaanne – Avalik arutelu – Šveitsi ja Liechtensteini geograafilised tähised

21

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

 


I Resolutsioonid, soovitused ja arvamused

ARVAMUSED

Euroopa Andmekaitseinspektor

11.5.2012   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 136/1


Euroopa andmekaitseinspektori arvamus seadusandlike ettepanekute kohta, mis käsitlevad tarbijavaidluste kohtuvälise ja veebipõhise lahendamise süsteeme

2012/C 136/01

EUROOPA ANDMEKAITSEINSPEKTOR,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artiklit 16,

võttes arvesse Euroopa Liidu põhiõiguste hartat, eriti selle artikleid 7 ja 8,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. oktoobri 1995. aasta direktiivi 95/46/EÜ üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta (1),

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2000. aasta määrust (EÜ) nr 45/2001 üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ühenduse institutsioonides ja asutuses ning selliste andmete vaba liikumise kohta, eriti selle artiklit 41 (2),

ON VASTU VÕTNUD JÄRGMISE ARVAMUSE:

I.   SISSEJUHATUS

I.1.   Euroopa andmekaitseinspektoriga konsulteerimine ja arvamuse eesmärk

1.

29. novembril 2011 võttis komisjon vastu kaks seadusandlikku ettepanekut vaidluste kohtuvälise lahendamise kohta (edaspidi „ettepanekud”):

ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, milles käsitletakse tarbijavaidluste kohtuvälist lahendamist (edaspidi „kohtuvälise lahendamise ettepanek”) (3);

ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse tarbijavaidluste veebipõhist lahendamist (edaspidi „veebipõhise lahendamise ettepanek”) (4).

2.

6. detsembril 2011 jõudsid kohtuvälise lahendamise ettepanek ja veebipõhise lahendamise ettepanek Euroopa andmekaitseinspektori kätte konsulteerimiseks. Euroopa andmekaitseinspektoriga konsulteeriti mitteametlikult ka juba enne ettepanekute vastuvõtmist ning ta esitas mitteametlikud märkused. Euroopa andmekaitseinspektoril on hea meel nii varajase konsulteerimise üle kui ka asjaolu üle, et ettepanekutes on võetud arvesse enamikku märkustes esitatud soovitustest.

3.

Käesoleva arvamuse eesmärk on analüüsida ettepanekutes sätestatud isikuandmete töötlemist ja selgitada, kuidas neis on käsitletud andmekaitseküsimusi. Arvamus keskendub veebipõhise lahendamise ettepanekule, sest sellega kaasneb vaidlustega seotud isikuandmete tsentraliseeritud töötlemine veebipõhise platvormi kaudu.

I.2.   Ettepanekute eesmärk

4.

Vaidluste kohtuvälise lahendamise mehhanismid pakuvad alternatiivset vaidluste lahendamise võimalust, mis on tavaliselt odavam ja kiirem kui juhtumi lahendamine kohtus. Kohtuvälise lahendamise ettepaneku eesmärk on tagada, et vaidluste kohtuvälise lahendamise üksused oleks olemas kõikides ELi liikmesriikides, et lahendada mis tahes piiriülesed tarbijavaidlused, mis tulenevad kaupade müümisest või teenuste osutamisest ELi territooriumil.

5.

Veebipõhise lahendamise ettepanek rajaneb kogu ELi hõlmaval tarbijavaidluste kohtuvälise lahendamise võimaluse olemasolul. Sellega luuakse veebipõhine platvorm (edaspidi „veebipõhise lahendamise platvorm”), mida tarbijad ja kauplejad saavad kasutada, et esitada pädevale vaidluste kohtuvälise lahendamise üksusele kaebusi piiriüleste veebipõhiste tehingute kohta.

II.   ÜLDISED MÄRKUSED

6.

Euroopa andmekaitseinspektor toetab ettepanekute eesmärki ja on rahul sellega, et andmekaitse põhimõtteid on võetud arvesse juba ettepanekute koostamise kõige varasemas etapis.

7.

Samuti on Euroopa andmekaitseinspektoril hea meel selle üle, et veebipõhise lahendamise ettepanekus (5) viidatakse andmekaitset käsitlevate õigusaktide kohaldatavusele ning kohtuvälise lahendamise ettepanekus (6) riiklike õigusaktide kohaldatavusele, millega rakendatakse direktiiv 95/46/EÜ, lisaks viidatakse ka Euroopa andmekaitseinspektoriga konsulteerimisele (7).

III.   KONKREETSED MÄRKUSED

III.1.   Vastutavate töötlejate roll: vastutus tuleb selgemalt määratleda

8.

Vastavalt veebipõhise lahendamise ettepanekule toimub iga vaidluse puhul, mis esitatakse veebipõhise vaidluste lahendamise platvormi kaudu, andmete töötlemine kolme liiki osalejate poolt:

vaidluste kohtuvälise lahendamise üksused;

veebipõhise lahendamise platvormi korraldajad, kes aitavad kaasa veebipõhise lahendamise platvormi kaudu esitatud vaidluste lahendamisele (8);

komisjon.

Artikli 11 lõikes 4 on öeldud, et kõiki nimetatud osalisi tuleb seoses isikuandmete töötlemisega, mis on seotud nende vastutusvaldkonnaga, käsitada kui vastutavaid töötlejaid.

9.

Mõnikord võib paljusid vastutavaid töötlejaid pidada vastutatavaks samade isikandmete töötlemise eest (9). Näiteks võivad konkreetse vaidlusega seotud andmetega, mis on saadetud veebipõhise lahendamise platvormi kaudu, tutvuda mitu veebipõhise vaidluste lahendamise korraldajat ja vaidlusega tegelev pädev vaidluste kohtuvälise lahendamise mehhanism. Samu isikuandmeid võib töödelda ka komisjon veebipõhise lahendamise platvormi toimimise ja haldamise eesmärgil.

10.

Seda arvestades on Euroopa andmekaitseinspektor rahul, et veebipõhise lahendamise ettepaneku põhjenduses 20 on sätestatud, et andmekaitset käsitlevaid õigusakte kohaldatakse kõigi nimetatud osaliste suhtes. Siiski tuleks veebipõhise lahendamise ettepaneku seadusandlikus osas täpsustada vähemalt seda, millistele vastutavatele töötlejatele peavad andmesubjektid saatma oma taotlused andmetele juurdepääsuks, andmete parandamiseks, blokeerimiseks ja kustutamiseks ning milline vastutav töötleja vastutab andmekaitset käsitlevate õigusaktide konkreetsete rikkumiste korral (näiteks seoses andmete turvalisusega). Ühtlasi tuleb andmesubjekte sellest teavitada.

III.2.   Juurdepääsu piiramine ja andmete säilitamisperiood

11.

Vastavalt veebipõhise lahendamise ettepaneku artiklile 11 pääsevad veebipõhise platvormi kaudu töödeldavatele isikuandmetele juurde ainult:

pädev vaidluste kohtuvälise lahendamise üksus vaidluse lahendamise eesmärgil;

veebipõhise vaidluste lahendamise platvormi korraldajad, et aidata kaasa vaidluse lahendamisele (näiteks hõlbustada suhtlemist poolte ja asjaomase pädeva vaidluste kohtuvälise lahendamise üksuse vahel või teavitada tarbijaid muudest õiguskaitsevahenditest peale veebipõhise vaidluste lahendamise platvormi);

komisjon, kui see on vajalik veebipõhise vaidluste lahendamise platvormi toimimiseks ja haldamiseks, sealhulgas selleks, et jälgida platvormi kasutamist vaidluste kohtuvälise lahendamise üksuste ja veebipõhise vaidluste lahendamise korraldajate poolt (10).

12.

Euroopa andmekaitseinspektor toetab selliseid otstarbe ja juurdepääsuõiguste piiranguid. Samas ei ole selge, kas kõik veebipõhise vaidluste lahendamise platvormi korraldajad (keda on vähemalt 54), pääsevad juurde kõikide vaidlustega seotud isikuandmetele. Euroopa andmekaitseinspektor soovitab täpsustada, et iga veebipõhise vaidluste lahendamise platvormi korraldaja pääseb juurde ainult andmetele, mida ta vajab oma kohustuste täitmiseks vastavalt artikli 6 lõikele 2.

13.

Andmete säilitamisperioodiga seoses on Euroopa andmekaitseinspektoril hea meel artikli 11 lõike 3 üle, millega lubatakse isikuandmeid säilitada üksnes nii kaua, kui on vaja vaidluse lahendamiseks ning selleks, et tagada andmesubjektidele õigus oma andmetele juurdepääsuks. Samuti on andmekaitseinspektor rahul kohustusega kustutada automaatselt kõik andmed kuus kuud pärast otsuse tegemist vaidluse kohta.

III.3.   Andmete eriliikide töötlemine: võimalik vajadus eelkontrolli järele

14.

Ettepanekute eesmärki arvestades on võimalik, et töödeldakse isikuandmeid, mis on seotud rikkumiskahtlustusega. Seoses vaidlustega, mis tulenevad tervisega seotud kaupade müügist või teenuste osutamisest, võidakse töödelda ka terviseandmeid.

15.

Seega võib isikuandmete töötlemisele veebipõhise vaidluste lahendamise platvormi raames kehtida nõue, et kooskõlas määruse (EÜ) nr 45/2001 artikliga 27 ja direktiivi 95/46/EÜ artikliga 20 (11) peavad neid eelnevalt kontrollima riiklikud andmekaitseasutused ja Euroopa andmekaitseinspektor. Euroopa andmekaitseinspektor mõistab, et komisjon on teadlik vajadusest hinnata enne veebipõhise vaidluste lahendamise platvormi kasutuselevõttu seda, kas töötlemise suhtes tuleks teostada eelkontrolli.

III.4.   Euroopa andmekaitseinspektoriga konsulteerimine seoses kaebuse vormiga seonduvate delegeeritud õigusaktide ja rakendusaktidega

16.

Elektroonilisel kaebuse vormil (edaspidi „vorm”) esitatavat teavet on üksikasjalikult kirjeldatud veebipõhise lahendamise ettepaneku lisas. See hõlmab poolte isikuandmeid (nimi, aadress ja kui on, siis e-posti ja veebisaidi aadress) ning andmeid, mille eesmärk on määrata kindlaks, milline vaidluste kohtuvälise lahendamise üksus on pädev asjaomase vaidlusega tegelema (tarbija elukoht ajal, mil kaup või teenus telliti, asjaomase kauba või teenuse liik jne).

17.

Euroopa andmekaitseinspektor on rahul sellega, et artikli 7 lõikes 6 tuletatakse meelde, et vormi ja selle lisade vahendusel töödeldakse üksnes andmeid, mis on täpsed ja asjakohased ega ületa otstarbe piire. Ka lisas sisalduv andmete loetelu järgib otstarbe piiramise põhimõtet.

18.

Siiski on loetelu võimalik muuta delegeeritud õigusaktidega ning vormi üksikasju reguleeritakse rakendusaktidega (12). Euroopa andmekaitseinspektor soovitab lisada viite vajadusele konsulteerida Euroopa andmekaitseinspektoriga juhul, kui sellised õigusaktid käsitlevad isikuandmete töötlemist.

III.5.   Turvameetmed: vajadus hinnata mõju isikuandmete puutumatusele

19.

Euroopa andmekaitseinspektor tunnustab konfidentsiaalsust ja turvalisust käsitlevaid sätteid. Veebipõhise lahendamise ettepaneku artiklis 12 kirjeldatud turvameetmed hõlmavad juurdepääsu kontrolli, turvalisuse tagamise kava ja infoturbeintsidentide haldamist.

20.

Euroopa andmekaitseinspektor soovitab lisada ka viite vajadusele teha isikuandmete puutumatuse mõjuhinnang (koos riskihindamisega) ning asjaolule, et korrapäraselt tuleks kontrollida vastavust andmekaitset käsitlevatele õigusaktidele ja andmete turvalisust ning esitada vastavad aruanded.

21.

Ühtlasi soovib Euroopa andmekaitseinspektor meenutada, et infotehnoloogiliste vahendite väljatöötamisse veebipõhise vaidluste lahendamise platvormi käivitamiseks tuleb juba kavandamise varajastes etappides lõimida isikuandmete puutumatus ja andmekaitse (lõimitud andmekaitse), sealhulgas vahendite kasutuselevõtt, mis võimaldavad kasutajatel isikuandmeid paremini kaitsta (näiteks autentimine ja krüpteerimine).

III.6.   Andmesubjektidele esitatav teave

22.

Euroopa andmekaitseinspektor on rahul veebipõhise lahendamise ettepaneku põhjendusega 21, milles öeldakse, et andmesubjekte tuleb nende isikuandmete töötlemisest ja nende õigustest teavitada isikuandmete puutumatust käsitleva teate kaudu, mis tehakse üldsusele kättesadavaks. Samas peaks andmesubjektide teavitamise kohustus olema sätestatud ka veebipõhise lahendamise ettepaneku seadusandlikus osas.

23.

Ühtlasi tuleks andmesubjekte teavitada sellest, milline vastutav töötleja vastutab nende õiguste järgimise eest. Isikuandmete puutumatust käsitlev teade peab olema igale vormi täitjale selgelt nähtav.

IV.   KOKKUVÕTE

24.

Euroopa andmekaitseinspektor on väga rahul sellega, et ettepaneku tekst sisaldab andmekaitse põhimõtteid, eriti seoses otstarbe- ja juurdepääsupiiranguga, andmete säilitamisperioodi piiramise ja turvameetmetega. Ta soovitab siiski järgmist:

täpsustada vastutavate töötlejate vastutust ja teavitada sellest andmesubjekte;

täpsustada juurdepääsuõiguste piiramist;

täiendada turvalisust käsitlevaid sätteid;

viidata vajadusele konsulteerida Euroopa andmekaitseinspektoriga seoses delegeeritud õigusaktide ja rakendusaktidega, mis käsitlevad isikuandmete töötlemist.

25.

Ühtlasi tuletab Euroopa andmekaitseinspektor meelde, et isikuandmete töötlemistoimingutele veebipõhise vaidluste lahendamise platvormi raames võib kehtida nõue, et nende suhtes peavad Euroopa andmekaitseinspektor ja riiklikud andmekaitseasutused teostama eelkontrolli.

Brüssel, 12. jaanuar 2012

Euroopa andmekaitseinspektori asetäitja

Giovanni BUTTARELLI


(1)  EÜT L 281, 23.11.1995, lk 31.

(2)  EÜT L 8, 12.1.2001, lk 1.

(3)  KOM(2011) 793 lõplik.

(4)  KOM(2011) 794 lõplik.

(5)  Veebipõhise lahendamise ettepaneku põhjendused 20 ja 21 ning artikli 11 lõige 4.

(6)  Kohtuvälise lahendamise ettepaneku põhjendus 16.

(7)  Ettepanekute preambulid ja seletuskirjad.

(8)  Iga liikmesriik peab määrama ühe vaidluste veebipõhise lahendamise kontaktpunkti, kus tegutseb vähemalt kaks veebipõhise vaidluste lahendamise platvormi korraldajat. Vaidluste veebipõhise lahendamise kontaktpunktide võrgustiku asutab komisjon.

(9)  Vt ka artikli 29 alusel asutatud andmekaitse töörühma arvamus 1/2010 mõistete „vastutav töötleja” ja „volitatud töötleja” kohta, vastu võetud 16. veebruari 2010 (WP 169), lk 17–24, kättesaadav aadressil http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/docs/wpdocs/2010/wp169_et.pdf

(10)  Vt veebipõhise lahendamise ettepaneku artikli 11 lõige 2.

(11)  Määruse (EÜ) nr 45/2001 artiklis 27 on sätestatud, et „tervise ja oletatavate õiguserikkumiste, kriminaalkaristuste või julgeolekumeetmetega seotud andmete” töötlemistoimingute suhtes teostab Euroopa Andmekaitseinspektor eelkontrolli. Vastavalt direktiivi 95/46/EÜ artikli 20 lõikele 1 määravad liikmesriigid oma andmekaitset käsitlevate õigusaktidega kindlaks töötlemistoimingud, mis võivad tekitada konkreetseid riske seoses andmekaitsega, ja selliste töötlemistoimingute suhtes teostavad riiklikud andmekaitseasutused eelkontrolli.

(12)  Veebipõhise lahendamise ettepaneku põhjendused 23–24 ja artikli 7 lõiked 4–5.


IV Teave

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

Euroopa Komisjon

11.5.2012   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 136/5


Euro vahetuskurss (1)

9. mai 2012

2012/C 136/02

1 euro =


 

Valuuta

Kurss

USD

USA dollar

1,295

JPY

Jaapani jeen

102,99

DKK

Taani kroon

7,435

GBP

Inglise nael

0,80495

SEK

Rootsi kroon

8,9097

CHF

Šveitsi frank

1,201

ISK

Islandi kroon

 

NOK

Norra kroon

7,563

BGN

Bulgaaria lev

1,9558

CZK

Tšehhi kroon

25,243

HUF

Ungari forint

290,7

LTL

Leedu litt

3,4528

LVL

Läti latt

0,6983

PLN

Poola zlott

4,2154

RON

Rumeenia leu

4,421

TRY

Türgi liir

2,3236

AUD

Austraalia dollar

1,2886

CAD

Kanada dollar

1,3007

HKD

Hongkongi dollar

10,053

NZD

Uus-Meremaa dollar

1,6509

SGD

Singapuri dollar

1,6232

KRW

Korea won

1 481,06

ZAR

Lõuna-Aafrika rand

10,3988

CNY

Hiina jüaan

8,1726

HRK

Horvaatia kuna

7,505

IDR

Indoneesia ruupia

11 951,56

MYR

Malaisia ringit

3,9808

PHP

Filipiini peeso

55,18

RUB

Vene rubla

39,3

THB

Tai baht

40,287

BRL

Brasiilia reaal

2,5337

MXN

Mehhiko peeso

17,4978

INR

India ruupia

69,768


(1)  Allikas: EKP avaldatud viitekurss.


11.5.2012   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 136/6


Euro vahetuskurss (1)

10. mai 2012

2012/C 136/03

1 euro =


 

Valuuta

Kurss

USD

USA dollar

1,2961

JPY

Jaapani jeen

103,31

DKK

Taani kroon

7,4335

GBP

Inglise nael

0,80180

SEK

Rootsi kroon

8,9448

CHF

Šveitsi frank

1,2013

ISK

Islandi kroon

 

NOK

Norra kroon

7,5575

BGN

Bulgaaria lev

1,9558

CZK

Tšehhi kroon

25,162

HUF

Ungari forint

288,31

LTL

Leedu litt

3,4528

LVL

Läti latt

0,6982

PLN

Poola zlott

4,2292

RON

Rumeenia leu

4,4190

TRY

Türgi liir

2,3135

AUD

Austraalia dollar

1,2801

CAD

Kanada dollar

1,2945

HKD

Hongkongi dollar

10,0615

NZD

Uus-Meremaa dollar

1,6434

SGD

Singapuri dollar

1,6199

KRW

Korea won

1 480,27

ZAR

Lõuna-Aafrika rand

10,3800

CNY

Hiina jüaan

8,1840

HRK

Horvaatia kuna

7,5055

IDR

Indoneesia ruupia

11 954,38

MYR

Malaisia ringit

3,9758

PHP

Filipiini peeso

55,039

RUB

Vene rubla

39,0370

THB

Tai baht

40,335

BRL

Brasiilia reaal

2,5456

MXN

Mehhiko peeso

17,4001

INR

India ruupia

69,1310


(1)  Allikas: EKP avaldatud viitekurss.


EUROOPA MAJANDUSPIIRKONDA KÄSITLEV TEAVE

EFTA järelevalveamet

11.5.2012   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 136/7


EFTA järelevalveameti teatis riigiabi tagasinõudmisel kehtivate intressimäärade ning viite- ja diskontomäärade kohta, mida kohaldatakse kolme EFTA riigi suhtes alates 1. jaanuarist 2012

(Avaldatud vastavalt järelevalveameti 14. juuli 2004. aasta otsuse nr 195/04/COL artiklile 10 (ELT L 139, 25.5.2006, lk 37 ja EMP kaasanne nr 26/2006, 25.5.2006, lk 1))

2012/C 136/04

Baasmäärad arvutatakse kooskõlas järelevalveameti riigiabi suuniste (mida on muudetud järelevalveameti 17. detsembri 2008. aasta otsusega nr 788/08/COL) peatükiga viite- ja diskontomäärade kindlaksmääramise meetodi kohta. Kehtiva viitemäära saamiseks tuleb riigiabi suuniste kohaselt lisada asjakohased marginaalid. Diskontomäära puhul tähendab see seda, et baasmäärale tuleb lisada vastav 100 baaspunkti suurune marginaal. Tagasinõudmisel kohaldatav intressimäär arvutatakse tavaliselt samuti 100 baaspunkti suuruse marginaali lisamisega baasmäärale, nagu see on ette nähtud järelevalveameti 17. detsembri 2008. aasta otsusega nr 789/08/COL, millega muudetakse järelevalveameti 14. juuli 2004. aasta otsust nr 195/04/COL (avaldatud ELTs L 340, 22.12.2010, lk 1, ja Euroopa Liidu Teataja EMP kaasandes nr 72/2010, 22.12.2010, lk 1).

 

Island

Liechtenstein

Norra

1.1.2012–

4,70

0,31

3,57


V Teated

KOHTUMENETLUSED

EFTA kohus

11.5.2012   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 136/8


OTSUS,

23. jaanuar 2012,

kohtuasjas E-2/11

STX Norway Offshore AS ja teised vs. Norra Kuningriik, keda esindab Tariff Board (töötasukomisjon)

(Teenuste pakkumise vabadus – Direktiiv 96/71/EÜ – Töötajate lähetamine – Töötasu miinimummäärad – Maksimaalne tööaeg – Väljaspool kodu ööbimist nõudvate tööülesannete tasustamine – Kulude hüvitamine)

2012/C 136/05

EFTA kohus (koosseisus: esimees Carl Baudenbacher, kohtunik Per Christiansen ja ettekandev kohtunik Páll Hreinsson) langetas 23. jaanuaril 2012. aastal kohtuasjas E-2/11, STX Norway Offshore AS ja teised vs. Norra Kuningriik, milles Borgarting lagmannsrett (Borgartingi apellatsioonikohus, Norra) küsib vastavalt EFTA riikide vahel sõlmitud järelevalveameti ja kohtu asutamist käsitleva lepingu artiklile 34 nõuandvat arvamust laevaehitustööstuses üldkehtivaks kuulutatud kollektiivlepingus sätestatud töötingimuste kokkusobivuse kohta EMP õigusega ning EMP lepingu artikli 36 ja EMP lepingu XVIII lisa punktis 30 osutatud õigusakti, s.o Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 1996. aasta direktiivi 96/71/EÜ (töötajate lähetamise kohta seoses teenuste osutamisega, mida on kohandatud EMP lepinguga selle protokolli nr 1 alusel) artikli 3 tõlgendamise kohta, järgmise resultatiivosaga otsuse.

1.

Direktiivi 96/71/EÜ artikli 3 lõike 1 esimese lõigu punktis a sätestatud mõiste „maksimaalne tööaeg ja minimaalne puhkeaeg” hõlmab tingimusi, mis on seotud „maksimaalse tavapärase tööajaga”, nagu need, mida kirjeldatakse nõuandva arvamuse taotluses.

2.

Direktiivi 96/71/EÜ artikli 3 lõike 1 esimese lõigu punkt c, tõlgendatuna EMP lepingu artikli 36 alusel, keelab EMP liikmesriigil põhimõtteliselt nõuda, et teises EMP liikmesriigis asutatud ettevõtja, kes pakub teenuseid esmanimetatud EMP liikmesriigi territooriumil, maksaks tema töötajatele miinimumtöötasu, mis on selle riigi eeskirjadega kehtestatud tööülesannetele, mis nõuavad öösel kodust eemal viibimist, v.a juhul kui eeskirjad, millega selline lisatasu on sätestatud, on kehtestatud avalikes huvides ja nende kohaldamine on proportsionaalne. Seda, kas nimetatud eeskirjad on kehtestatud objektiivselt avalikes huvides ja neid huve ka asjakohaste vahenditega teenivad, otsustavad riiklikud ametiasutused või vastuvõtva EMP liikmesriigi kohtud.

3.

Direktiiv 96/71/EÜ ei luba EMP liikmesriigil kindlustada muust EMP liimesriigist tema territooriumile lähetatud töötajatele reisi-, toitlustus- ja majutuskulude hüvitamist selliste tööülesannete korral, mis nõuavad öösel kodust eemal viibimist, kui seda ei saa õigustada avalikku korda käsitlevate sätetega.

4.

Asjaomase kollektiivlepinguga hõlmatud töötajate arv enne selle üldkehtivaks kuulutamist ei ole seotud küsimustega 1(a), 1(b) ja 1(c).


11.5.2012   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 136/9


Héraðsdómur Reykjavíkur’i (Reykjavíki ringkonnakohtu) 16. detsembri 2011. aasta otsusel põhinev taotlus saada EFTA kohtult nõuandev arvamus kohtuasjas Vín Tríó ehf. vs. Islandi riik

(Kohtuasi E-19/11)

2012/C 136/06

Héraðsdómur Reykjavíkuri (Reykjavíki ringkonnakohus) esitas EFTA kohtule 16. detsembri 2011. aasta otsuse alusel taotluse nõuandva arvamuse saamiseks kohtuasjas Vín Tríó ehf. vs. Islandi riik, mille kohturegister sai kätte 26. detsembril 2011 ja mis käsitles järgnevaid küsimusi:

1)

Kas see on vastuolus Euroopa Majanduspiirkonna lepingu artikliga 11 või artikli 16 esimese lõiguga, kui lepinguosaline sätestab õigus- või haldusaktide kaudu, et alkoholi jaemüügiga seotud riigimonopoli seisuses olev ettevõtja keeldub võtmast müüki alkohoolseid jooke, mis sisaldavad stimulaatoreid, näiteks kofeiini?

2)

Kui EFTA kohus on seisukohal, et esimeses küsimuses kirjeldatud meede piirab importi kvantitatiivselt või on samalaadse mõjuga Euroopa Majanduspiirkonna lepingu artikli 11 tähenduses, siis soovitakse vastust küsimusele, kas seda võib siiski pidada õigustatuks, viidates lepingu artiklile 13?

3)

Kui esimeses küsimuses kirjeldatud meedet peetakse Euroopa Majanduspiirkonna lepingu artikliga 11 või artikli 16 esimese lõiguga vastuolus olevaks, siis soovitakse vastust küsimusele, kas EFTA kohus on seisukohal (niivõrd, kui ta selliseid küsimusi hindab), et on täidetud tingimused, mida hageja peab täitma, et omandada õigus saada EFTA riigilt lepingu rikkumise eest hüvitist?


KONKURENTSIPOLIITIKA RAKENDAMISEGA SEOTUD MENETLUSED

Euroopa Komisjon

11.5.2012   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 136/10


Eelteatis koondumise kohta

(Juhtum COMP/M.6511 – Solvay/Air Liquide/JV)

Võimalik lihtsustatud korras menetlemine

(EMPs kohaldatav tekst)

2012/C 136/07

1.

2. mail 2012 sai komisjon nõukogu määruse (EÜ) nr 139/2004 (1) artiklile 4 vastava teatise kavandatava koondumise kohta, mille raames ettevõtjad Solvay SA („Solvay”, Belgia) ja Air Liquide International („Air Liquide”, Prantsusmaa) omandavad kontrolli ühinemismääruse artikli 3 lõike 1 punkti b tähenduses ühisettevõtjana käsitatava uue ettevõtja („JV”, Belgia) üle aktsiate või osade ostu teel.

2.

Asjaomaste ettevõtjate majandustegevus hõlmab järgmist:

Solvay on kemikaalide ja plasti uurimise, arenduse, tootmise, turunduse ja müügi valdkonnas tegutseva rahvusvahelise kontserni emaettevõtja;

Air Liquide toodab ja tarnib tööstuslikke gaase ning osutab erinevatele tööstusharudele sellega seotud teenuseid;

JV hakkab rahastama, ehitama, käitama ja teenindama peamiselt Aasias asuvatele päikesepaneelide- ja lamekuvaritööstuses tegutsevate klientide territooriumil või selle lähedal asuvaid fluorgaasi tootmise tehaseid, et tarnida fluorgaasi gaasijuhtme kaudu.

3.

Komisjon leiab pärast teatise esialgset läbivaatamist, et tehing, millest teatatakse, võib kuuluda EÜ ühinemismääruse reguleerimisalasse, kuid lõplikku otsust selle kohta ei ole veel tehtud. Vastavalt komisjoni teatisele lihtsustatud korra kohta teatavate ettevõtjate koondumiste käsitlemiseks kooskõlas EÜ ühinemismäärusega (2) tuleks märkida, et käesolevat juhtumit on võimalik käsitleda teatises ettenähtud korra kohaselt.

4.

Komisjon kutsub asjast huvitatud kolmandaid isikuid esitama komisjonile oma võimalikke märkusi kavandatava toimingu kohta.

Komisjon peab märkused kätte saama hiljemalt kümne päeva jooksul pärast käesoleva dokumendi avaldamist. Märkusi võib saata komisjonile faksi (+32 22964301), elektronposti (COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu) või postiga järgmisel aadressil (lisada viitenumber COMP/M.6511 – Solvay/Air Liquide/JV):

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  ELT L 24, 29.1.2004, lk 1 („EÜ ühinemismäärus”).

(2)  ELT C 56, 5.3.2005, lk 32 („lihtsustatud korda käsitlev teatis”).


11.5.2012   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 136/11


Eelteatis koondumise kohta

(Juhtum COMP/M.6567 – Bouygues/Amelia)

Võimalik lihtsustatud korras menetlemine

(EMPs kohaldatav tekst)

2012/C 136/08

1.

3. mail 2012 sai komisjon nõukogu määruse (EÜ) nr 139/2004 (1) artiklile 4 vastava teatise kavandatava koondumise kohta, mille raames kontserni Bouygues SA (edaspidi „Bouygues”, Prantsusmaa) kuuluv ettevõtja Bouygues Bâtiment International SA (edaspidi „BBI”, Prantsusmaa) omandab täieliku kontrolli ühinemismääruse artikli 3 lõike 1 punkti b tähenduses ettevõtja Amelia Investments Limited (edaspidi „Amelia”, Ühendkuningriik) üle aktsiate või osade ostu teel.

2.

Asjaomaste ettevõtjate majandustegevus hõlmab järgmist:

Bouygues: ehitus, telekommunikatsioon ja meedia;

Amelia: ehitus ja tsiviilehitus Ühendkuningriigis tütarettevõtjate Thomas Vale Construction Plc ja Fitzgerald Contractors Limited kaudu.

3.

Komisjon leiab pärast teatise esialgset läbivaatamist, et tehing, millest teatatakse, võib kuuluda EÜ ühinemismääruse reguleerimisalasse, kuid lõplikku otsust selle kohta ei ole veel tehtud. Vastavalt komisjoni teatisele lihtsustatud korra kohta teatavate ettevõtjate koondumiste käsitlemiseks kooskõlas EÜ ühinemismäärusega (2) tuleks märkida, et käesolevat juhtumit on võimalik käsitleda teatises ettenähtud korra kohaselt.

4.

Komisjon kutsub asjast huvitatud kolmandaid isikuid esitama komisjonile oma võimalikke märkusi kavandatava toimingu kohta.

Komisjon peab märkused kätte saama hiljemalt kümne päeva jooksul pärast käesoleva dokumendi avaldamist. Märkusi võib saata komisjonile faksi (+32 22964301), elektronposti (COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu) või postiga järgmisel aadressil (lisada viitenumber COMP/M.6567 – Bouygues/Amelia):

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  ELT L 24, 29.1.2004, lk 1 („EÜ ühinemismäärus”).

(2)  ELT C 56, 5.3.2005, lk 32 („lihtsustatud korda käsitlev teatis”).


11.5.2012   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 136/12


Eelteatis koondumise kohta

(Juhtum COMP/M.6569 – Lecta/Polyedra)

Võimalik lihtsustatud korras menetlemine

(EMPs kohaldatav tekst)

2012/C 136/09

1.

30. aprillil 2012 sai komisjon nõukogu määruse (EÜ) nr 139/2004 (1) artiklile 4 vastava teatise kavandatava koondumise kohta, mille raames ettevõtja Lecta SA („Lecta”) omandab ainukontrolli ühinemismääruse artikli 3 lõike 1 punkti b tähenduses ettevõtjate Polyedra SpA ja Polyedra AG (ühiselt „Polyedra”) üle aktsiate või osade ostu teel.

2.

Asjaomaste ettevõtjate majandustegevus hõlmab järgmist:

Lecta: tegeleb peamiselt kaetud kvaliteetpaberi tootmisega ja vähemal määral eripaberi tootmisega ning paberi turustamisega;

Polyedra: tegeleb paberi turustamisega.

3.

Komisjon leiab pärast teatise esialgset läbivaatamist, et tehing, millest teatatakse, võib kuuluda EÜ ühinemismääruse reguleerimisalasse, kuid lõplikku otsust selle kohta ei ole veel tehtud. Vastavalt komisjoni teatisele lihtsustatud korra kohta teatavate ettevõtjate koondumiste käsitlemiseks kooskõlas EÜ ühinemismäärusega (2) tuleks märkida, et käesolevat juhtumit on võimalik käsitleda teatises ettenähtud korra kohaselt.

4.

Komisjon kutsub asjast huvitatud kolmandaid isikuid esitama komisjonile oma võimalikke märkusi kavandatava toimingu kohta.

Komisjon peab märkused kätte saama hiljemalt kümne päeva jooksul pärast käesoleva dokumendi avaldamist. Märkusi võib saata komisjonile faksi (+32 22964301), elektronposti (COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu) või postiga järgmisel aadressil (lisada viitenumber COMP/M.6569 – Lecta/Polyedra):

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  ELT L 24, 29.1.2004, lk 1 („EÜ ühinemismäärus”).

(2)  ELT C 56, 5.3.2005, lk 32 („lihtsustatud korda käsitlev teatis”).


MUUD AKTID

Euroopa Komisjon

11.5.2012   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 136/13


Nõukogu määruse (EÜ) nr 510/2006 (põllumajandustoodete ja toidu geograafiliste tähiste ja päritolunimetuste kaitse kohta) artikli 6 lõike 2 kohase taotluse avaldamine

2012/C 136/10

Käesoleva dokumendi avaldamine annab õiguse esitada vastuväiteid vastavalt nõukogu määruse (EÜ) nr 510/2006 (1) artiklile 7. Komisjon peab vastuväited kätte saama kuue kuu jooksul alates käesoleva dokumendi avaldamise kuupäevast.

KOONDDOKUMENT

NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 510/2006

„KITKAN VIISAS”

EÜ nr: FI-PDO-0005-0872-01.04.2011

KGT ( ) KPN ( X )

1.   Nimetus:

„Kitkan viisas”

2.   Liikmesriik või kolmas riik:

Soome

3.   Põllumajandustoote või toidu kirjeldus:

3.1.   Toote liik:

Klass 1.7.

Värske kala, molluskid ja koorikloomad ning neist valmistatud tooted

3.2.   Toote kirjeldus, mida punktis 1 esitatud nimetus tähistab:

Nimetust „Kitkan viisas” kasutatakse Koillismaa kõrgustikupiirkonna järvedest püütud rääbiste (Coregonus albula) koha. Rääbise „Kitkan viisas” tähtsaimad erijooned on järgmised.

„Kitkan viisas” on kogult väiksem kui mitmed mujal esinevad rääbiseliigid. Sõltuvalt kasvutingimuste muutumisest aastati on rääbiste keskmine suurus ühe kasvuperioodi järel keskmiselt 7–9 cm. Kala väiksuse tõttu ei kõvene ta selgroog, vaid jääb pehmeks. Kala väiksuse põhjuseks on toitainete vähesus veekogudes ja kasvuperioodi lühidus.

„Kitkan viisas” saavutab suguküpsuse umbes 15 kuu vanuselt, kui kala pikkus on umbes 8 cm ja kaal 4–5 grammi. Värvus on tume, selg on peaaegu must, küljed on säravad hõbedased ja uimed heledad. Alalõug on ülalõuast märgatavalt pikem, see eristab rääbiseid näiteks siia, viidika või muude samamõõduliste kalade maimudest. Rääbisemari on väikeseteraline ja liiter marja sisaldab umbes 500 000 rääbisemuna. Kudemisaeg on sügisel, seejärel on rääbisemunad talvel puhkeseisundis ja arenevad kevadel mõne nädalaga kalamaimudeks.

Talvel tühjeneb rääbise „Kitkan viisas” sool täielikult pikast talvest tingitud sunnitud paastu tõttu, seepärast ei ole rookimist tarvis.

Rääbist „Kitkan viisas” müüakse värskelt või külmutatult.

3.3.   Tooraine (üksnes töödeldud toodete puhul):

Ei kohaldata

3.4.   Sööt (üksnes loomse päritoluga toodete puhul):

Rääbise toit koosneb planktonist ja putukate vastsetest. Rääbis saab kogu vajaliku toidu määratletud geograafilise piirkonna looduslikest mageveekogudest.

3.5.   Tootmise erietapid, mis peavad toimuma määratletud geograafilises piirkonnas:

Kala tuleb püüda määratletud geograafilisest piirkonnast. Kvaliteedi tagamiseks peab ka esialgne töötlemine toimuma samas geograafilises piirkonnas. Esialgseks töötlemiseks peetakse kala rookimist ja külmutamist, mille all peetakse siinkohal silmas järgmist.

Rookimisel eemaldatakse vähemalt rääbise sool ja lõpused. Soovi korral võidakse eemaldada ka pea ja saba või muid kala osi, kuid rääbise algupärane kuju peab jääma äratuntavaks.

Külmutamisega alandatakse kala temperatuur vähemalt – 18 °C-ni.

3.6.   Erieeskirjad viilutamise, riivimise, pakendamise jm kohta:

Ei kohaldata

3.7.   Erieeskirjad märgistamise kohta:

Ei kohaldata

4.   Geograafilise piirkonna täpne määratlus:

Geograafilise piirkonna moodustavad Kuusamo ja Posio valla kõrgustikupiirkonnas asuvad ja Valgesse merre suubuvad Koutajoki ja Kemjoki vesikonnad koos valgaladega, välja arvatud Venemaa piirialadel asetsevad järved.

5.   Seos geograafilise piirkonnaga:

5.1.   Geograafilise piirkonna eripära:

Rääbis „Kitkan viisas” elab Koillismaa kõrgustikupiirkonna vesikonnas. Piirkond asub põhjapoolkera polaarjoone lähedal, kus järved on oktoobrist maini jääkaanega kaetud. Koillismaa kõrgustikupiirkonna kõrgus merepinnast on keskmiselt 240 meetrit. Piirkonna veekogud on toitainevaesed ja selged, happesus on peaaegu neutraalne.

Veekogude veetaseme ja vooluste kõikumine on erakordselt väike, seetõttu ei ole järvebasseinis ühelgi aastaajal voolusi. Samuti säilib vee hea hapnikusisaldus ka talvekuudel. Sellistes keskkonnatingimustes püsivad rääbised oma sünnipaikade vetes ega rända allavoolu asuvatesse veekogudesse.

Rääbise „Kitkan viisas” väikesed mõõtmed seavad püügiviisidele omad piirangud. Piirkonna kalurite traditsiooniline ja tavaline rääbise püüdmise viis on noodavedu. Kudemisajal püütakse rääbiseid ka võrguga ja suvel mõrraga. Rääbise „Kitkan viisas” püüdmisel ei kasutata traali.

5.2.   Toote eripära:

Arktiliste tingimuste ja veekogude toitainevaesuse tõttu on „Kitkan viisas” mitmetest muudest magevee rääbiseliikidest tunduvalt väiksem. Rääbise „Kitkan viisas” väiksuse tõttu ei kõvene ta selgroog, vaid jääb pehmeks. Pikast talvest tingitud sunnitud paastu tõttu tühjeneb rääbise „Kitkan viisas” sool täielikult, seepärast võib rääbist talvel toiduks tarvitada ilma rookimata.

5.3.   Põhjuslik seos geograafilise piirkonna ja (kaitstud päritolunimetusega) toote kvaliteedi või omaduste vahel või (kaitstud geograafilise tähisega) toote erilise kvaliteedi, maine või muude omaduste vahel:

Rääbist „Kitkan viisas” tuntakse iseloomuliku välimuse järgi, mis tuleneb Koillismaa kõrgustikupiirkonna arktilistest tingimustest ja veekogude toitainevaesusest. Piirkonna traditsioonilised püügimeetodid ja talvise rääbise toiduks tarvitamine ilma rookimata on just tingitud geograafilise piirkonna erijoontest. Ka asjaolu, et „Kitkan viisas” ei rända allavoolu asuvatesse veekogudesse, tuleneb geograafilise piirkonna veekogude keskkonnatingimustest.

Viide spetsifikaadi avaldamisele:

(Määruse (EÜ) nr 510/2006 artikli 5 lõige 7)

http://www.mmm.fi/attachments/elintarvikkeet/laatujaturvallisuus/eunnimisuojajarjestelma/newfolder/5uhGhUymv/Kitkan_viisas_hakemus_lopullinen28102011.doc


(1)  ELT L 93, 31.3.2006, lk 12.


11.5.2012   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 136/16


Nõukogu määruse (EÜ) nr 510/2006 (põllumajandustoodete ja toidu geograafiliste tähiste ja päritolunimetuste kaitse kohta) artikli 6 lõike 2 kohase muutmistaotluse avaldamine

2012/C 136/11

Käesoleva dokumendi avaldamine annab õiguse esitada vastuväiteid vastavalt nõukogu määruse (EÜ) nr 510/2006 (1) artiklile 7. Komisjon peab vastuväited kätte saama kuue kuu jooksul alates käesoleva dokumendi avaldamise kuupäevast.

MUUTMISTAOTLUS

NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 510/2006

MUUTMISTAOTLUS VASTAVALT ARTIKLILE 9

„CIPOLLA ROSSA DI TROPEA CALABRIA”

EÜ nr: IT-PGI-0105-0369-28.09.2011

KGT ( X ) KPN ( )

1.   Spetsifikaadi osa, mida muutmine hõlmab:

Toote nimetus

Toote kirjeldus

Geograafiline piirkond

Päritolutõend

Tootmismeetod

Seos piirkonnaga

Märgistus

Riiklikud nõuded

Muu (Õigusaktide ajakohastamine)

2.   Muudatus(t)e liik:

Koonddokumendi või kokkuvõtte muutmine

Registreeritud KPNi või KGT muutmine, mille kohta ei ole avaldatud koonddokumenti ega kokkuvõtet

Spetsifikaadi muutmine, mis ei tingi avaldatud koonddokumendi muutmist (määruse (EÜ) nr 510/2006 artikli 9 lõige 3)

Spetsifikaadi ajutine muutmine, mis tuleneb riiklike ametiasutuste nõutud kohustuslikest sanitaar- või fütosanitaarmeetmetest (määruse (EÜ) nr 510/2006 artikli 9 lõige 4)

3.   Muudatus(ed):

3.1.   Tootmismeetod:

Artikli 5 kuuendas ja seitsmendas lõigus tuleb lausete:

„Pärast koristamist eemaldatakse pärlsibula (cipollotti) mugulatelt mullaga kaetud pealmised soomused, lõigatakse pealsed, jättes need 40 cm pikkusteks, ning asetatakse kimpuseotud mugulad restidele.

Vahetuks tarbimiseks mõeldud värsketel sibulamugulatel (cipolla da consumo fresco) eemaldatakse samuti soomused ning lõigatakse vajadusel pealsed, jättes need 60 cm pikkuseks, seejärel seotakse sibulad 5–8 kg raskustesse kimpudesse ning asetatakse restidele või korvidesse.”

asemel lugeda:

„Pärast koristamist eemaldatakse pärlsibulamugulatelt (cipollotti) mullaga kaetud pealmised soomused, lõigatakse pealsed, jättes need 30–60 cm pikkusteks, ning asetatakse kimpuseotud mugulad restidele.

Vahetuks tarbimiseks mõeldud värsketel sibulamugulatel (cipolla da consumo fresco) eemaldatakse pealmised soomused ning lõigatakse pealsed, jättes need 35–60 cm pikkusteks ning seejärel seotakse sibulad 1,5–6 kg raskustesse kimpudesse ning asetatakse korvidesse või restidele.”

Artikli 9 teises lõigus tuleb lausete:

„Tarbimisse antavad KGTga „Cipolla Rossa di Tropea Calabria” märgistatud sibulamugulad peavad olema pakendatud järgmiste nõuete kohaselt:

pärlsibulad (cipollotti) peavad olema pakendatud kimpuseotult papp-, plastik- või puitkarpidesse, olles nii ka müügivalmis;

värskeks kasutuseks mõeldud sibulad (cipolla da consumo fresco) peavad olema seotud 5–8 kg raskustesse kimpudesse ning asetatud restidele või korvidesse;”

asemel lugeda:

„Tarbimisse antavad kaitstud geograafilise tähisega „Cipolla Rossa di Tropea Calabria” märgistatud sibulamugulad tuleb pakendada vastavalt järgmisele korrale:

pärlsibulad (cipollotti) peavad olema pakendatud kimpuseotult papp-, plastik- või puitkarpidesse, olles nii ka müügivalmis;

vahetuks tarbimiseks mõeldud värsked sibulad (cipolla da consumo fresco) peavad olema seotud 1,5–6 kg raskustesse kimpudesse ning asetatud restidele või korvidesse.”

Muudetud on toote pakendamise ettevalmistamise kohta käivaid nõudeid, mis võimaldab suuremat paindlikkust pakendi suuruse valimisel ning vastab uutele turunõuetele pakendamise osas.

Artikli 9 neljandas lõigus tuleb lausete:

„Olenemata läbimõõdust peab kimbus olema vähemalt kuus mugulat ning samalaadsete pakendite puhul peab sibulate hulk ja kaal olema ühetaoline.”

asemel lugeda:

„Olenemata läbimõõdust peab kimbus olema vähemalt kuus mugulat.”

Traditsioonilise palmiku müümisel antakse kohalikele töötajatele suurem vabadus muuta palmik isikupärasemaks mugulate arvu ja suurusega.

Artikli 9 seitsmendas lõigus tuleb lausete:

„Et tagada toote täielik äratuntavus, selleks kannavad tarbimisse antavad pärlsibulad (cipollotti), vahetuks tarbimiseks mõeldud värsked sibulakimbud (cipolle da consumo fresco) ja kuivatamiseks mõeldud sibulapalmikud (cipolle da serbo) logo ja kaubamärgiga kleebist.”

asemel lugeda:

„Et tagada toote jälgitavus ja täielik äratuntavus kantakse tarbimisse antavate pärlsibulate (cipollotto) ja kuivatamiseks mõeldud sibulapalmikutele (cippolla da serbo) pandavale kleebisele või muule pakendimaterjalile ELi logo ja kaubamärk, korvidesse või restidesse asetatud vahetuks tarbimiseks mõeldud värsked sibulakimbud (cippolla da consumo fresco) varustatakse aga täieliku märgistusega, mis sisaldab ärinime, ELi logo, kaubamärki ja toote liiki.”

Sellise söögisibula „Cipolla Rossa di Tropea Calabria” puhul, mis kuulub liiki vahetuks tarbimiseks mõeldud värske sibulakimp (cipolla da consumo fresco), kantakse märgisele ärinimi, ELi logo ja kaubamärgi kujutis ning toote liik. Sel viisil on iga kimp varustatud märgisega, mis sisaldab tarbijale vajalikku teavet toote nõuetekohaseks identifitseerimiseks.

3.2.   Õigusaktide ajakohastamine:

Spetsifikaadis olevaid viiteid määrusele (EMÜ) nr 2081/92 on ajakohastatud.

KOONDDOKUMENT

NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 510/2006

„CIPOLLA ROSSA DI TROPEA CALABRIA”

EÜ nr: IT-PGI-0105-0369-28.09.2011

KGT ( X ) KPN ( )

1.   Nimetus:

„Cipolla Rossa di Tropea Calabria”

2.   Liikmesriik või kolmas riik:

Itaalia

3.   Põllumajandustoote või toidu kirjeldus:

3.1.   Toote liik:

Klass 1.6.

Puu- ja köögiviljad ning teraviljad, värsked ja töödeldud

3.2.   Toote kirjeldus, mida punktis 1 esitatud nimetus tähistab:

Kaitstud geograafilise tähisega „Cipolla Rossa di Tropea Calabria” märgistatakse hariliku sibula (Allium cepa L.) järgmistesse ökotüüpidesse kuuluvaid mugulaid, millel on iseloomulik kuju ning mis moodustuvad varakult:

„Tondo Piatta” – varajane sort;

„Mezza campana” – keskvarajane sort;

„Allungata” – hiline sort.

Eristada võib kolme liiki sibulat.

 

Cipollotto (pärlsibul)

Värvus: valkjast roosaka või violettpunaseni;

maitse: magus, mahe;

suurus: ELi normides ettenähtule vastav;

 

Cipolla da consumo fresco (vahetuks tarbimiseks mõeldud värske sibul)

Värvus: valkjast roosa või violettpunaseni;

maitse: magus ja mahe;

suurus: ELi normides ettenähtule vastav.

 

Cipolla da serbo (kuivatamiseks mõeldud sibul):

Värvus: punakast violettpunaseni;

maitse: magus ja mahe;

suurus: ELi normides ettenähtule vastav.

3.3.   Tooraine (üksnes töödeldud toodete puhul):

3.4.   Sööt (üksnes loomse päritoluga toodete puhul):

3.5.   Tootmise erietapid, mis peavad toimuma määratletud geograafilises piirkonnas:

Söögisibula „Cipolla Rossa di Tropea Calabria” kõik tootmisetapid külvamisest kuni saagi koristamiseni peavad toimuma tootmise geograafilises piirkonnas.

3.6.   Erieeskirjad viilutamise, riivimise, pakendamise jm kohta:

Pärast söögisibula „Cipolla Rossa di Tropea Calabria” mugulate koristamist töödeldakse neid järgmiselt:

pärlsibula (cipollotti) mugulatelt eemaldatakse mullaga kaetud pealmised soomused, lõigatakse pealsed, jättes need 30–60 cm pikkusteks, ning asetatakse kimpuseotud mugulad restidele;

vahetuks tarbimiseks mõeldud värsketel sibulamugulatel (cipolla da consumo fresco) eemaldatakse pealmised soomused ning lõigatakse pealsed, jättes need 35–60 cm pikkusteks ning seejärel seotakse sibulad 1,5–6 kg raskustesse kimpudesse ning asetatakse korvidesse või restidele;

kuivatamiseks mõeldud sibulamugulad (cipolla da serbo) kogutakse põllule aunadesse, kaetakse pealsetega ja jäetakse 8–15 päevaks kuivama, mille tulemusel mugulad muutuvad tihkeks, kõvaks ja värvilt erkpunaseks; juba kuivanud mugulate soomused võib eemaldada või mugulad pealsete abil kokku põimida; olenemata läbimõõdust peab kimbus olema vähemalt kuus mugulat; sibulaid võib müüa erineva kaaluga, kuid kuni 25 kg raskuste kogustena, mis on müügil kottides või restidel.

Et tagada toote jälgitavus, kontroll ning kvaliteet tuleb sibulad pakendada toomispiirkonnas ning arvestada tavapäraseid meetodeid, mis on kinnistunud kohalikes tavades ja traditsioonides.

3.7.   Erieeskirjad märgistamise kohta:

Konteineritel peab olema muu tekstiga võrreldes kaks korda suuremas kirjas märgitud kaitstud geograafiline tähis „Cipolla Rossa di Tropea Calabria”, lisaks sellele toote tüübi täpsustus „cipollotto”, „cipolla da consumo fresco”, „cipolla da serbo” ning kaubamärk.

Et tagada toote jälgitavus ja täielik äratuntavus kantakse turustamisel pärlsibulate (cipollotto) ja kuivatamiseks mõeldud sibulapalmikute (cippolla da serbo) kleebisele või muule materjalile ELi logo ja kaubamärk, korvidesse või restidesse asetatud vahetuks tarbimiseks mõeldud värsked sibulakimbud (cippolla da consumo fresco) varustatakse aga täieliku märgistusega, mis sisaldab ärinime, ELi logo, kaubamärki ja toote liiki.

4.   Geograafilise piirkonna täpne määratlus:

Kaitstud geograafilise tähisega „Cipolla Rossa di Tropea Calabria” söögisibula tootmispiirkond hõlmab tervikuna või osaliselt allpool osutatud maa-alasid Calabria maakonna järgmistes kommuunides.

a)   Cosenza provints: osa Fiumefreddo, Longobardi, Serra d'Aiello, Belmonte ja Amantea kommuunidest;

b)   Catanzaro provints: osa Nocera Terinese, Falerna, Gizzeria, Lamezia Terme ja Curinga kommuunidest;

c)   Vibo Valentia provints: osa Pizzo, Vibo Valentia, Briatico, Parghelia, Zambrone, Zaccanopoli, Zungri, Drapia, Tropea, Ricadi, Spilinga, Joppolo ja Nicotera kommuunidest.

5.   Seos geograafilise piirkonnaga:

5.1.   Geograafilise piirkonna eripära:

Söögisibul „Cipolla Rossa di Tropea Calabria” kasvab liivasel või kergelt liivasel savi või lubjarikkal pinnasel rannikupiirkonnas või jõgede ja mägijõgede ümbruses, milles sisalduv kruus ei ole takistuseks sibulamugulate kasvule ja arengule. Rannikualad on väga sobivad vahetuks tarbimiseks mõeldud varajase sibula kasvatamiseks. Sisemaal asuvad põllud oma raskemate savi- ja lubjarikaste muldadega sobivad hästi kuivatamiseks mõeldud sibulate kasvatamiseks. Nagu minevikus, on punane sibul tänapäevalgi omal kohal nii perekondlikel maalappidel kui põllumajandusmaastikku üldpilti kujundavatel suurtel põldudel, seda kasutatakse toiduvalmistamises, kohalikes roogades ning traditsioonilistes retseptides.

Selle kogu maailmas hästi tuntud ja oma valdkonnas ainulaadse toote kõrge kvaliteedi saavutamisele aitavad kaasa ka määratletud piirkonna pinnase- ja ilmastikutingimused.

5.2.   Toote eripära:

Söögisibul „Cipolla Rossa di Tropea Calabria” on tuntud oma iseloomulike kvaliteedi ja organoleptiliste omaduste poolest – mugulad on mahedad, magusad, hästi seeditavad. Tänu nimetatud omadustele võib söögisibulat „Cipolla Rossa di Tropea Calabria” tarvitada toorelt suuremates kogustes kui tavalist sibulat.

5.3.   Põhjuslik seos geograafilise piirkonna ja (kaitstud päritolunimetusega) toote kvaliteedi või omaduste vahel või (kaitstud geograafilise tähisega) toote erilise kvaliteedi, maine või muude omaduste vahel:

Kaitstud geograafilise tähise „Cipolla Rossa di Tropea Calabria” registreerimistaotluste põhjenduseks on toote tuntus ja kuulsus, mis on saavutatud muu hulgas tänu erinevatele tooteedendusalgatustele, millest annavad tunnistust ka ajaloolised ja bibliograafilised viited. Erinevates ajaloolistes ja bibliograafilistes allikates on märgitud, et sibulat hakati Vahemere piirkonnas ja Calabrias kasvatama Kreeka ja Foiniikia vallutuste vahepealsel ajajärgul. Keskajal ja renessansiperioodil oli sibul kõrgelt hinnatud kui peamine kohalik toidus ning majandussaadus, mida kasutati vahetuskaubana, müüdi ja eksporditi meritsi Tuneesiasse, Alžeeriasse ja Kreekasse. Mitmed 18. ja 19. sajandil Calabrias viibinud maailmarändurid, kes külastasid Pizzo ja Tropea vahele jäävat Türreeni mere rannikut, on jätnud kirjalikke ülestähendusi Cipolle rosse ehk punase sibula asulatest. Sibul on alati kuulunud kohalike põllumeeste toidulauale ja kohalike toodete nimekirja. Calabrias 1905. aastal rännanud ja Tropead külastanud doktor Albertit üllatas kohalike elanike vaesus ja asjaolu, et nende söögiks oli ainult sibul. 20. sajandi algusaastatel mindi Tropea sibulakasvatuses üle väikestelt perekondlikelt aialappidelt ja juurviljaaedadelt tõhusama tootlikkusega suurpõllundusele. 1929. aastal ehitatud Valle Ruffa veejuhe võimaldas niisutamist, suuremaid põlde ja tõhusamat tootlikkust. Bourbonide dünastia valitsemisajal levis toode eriti hästi, jõudis ka Põhja-Euroopa turgudele ning muutus lühikese ajaga taganõutud ja hinnatud kaubaks, nagu kirjutatakse uurimuses Studi sulla Calabria – 1901, milles viidatakse ka mugulate kujule ja Calabria pikergustele punastele sibulatele. Esimesi korrapäraseid statistilisi andmeid Calabria sibulate kohta võib leida põllumajandusentsüklopeedias Enciclopedia agraria Reda (1936-1939). Sibulatele üleriigilist kuulsust toonud ja asjaomasele piirkonnale ajaloolist ja kultuurilist väärtust lisanud toote ainulaadse eripära tõttu – mida veel tänapäevalgi võib kohata põllumajandustegevuses, toiduvalmistamises, igapäevases keeles ja rahvakultuuriüritustel – esineb turul ka toote jäljendamist ja nimetuse võltsimist.

Viide spetsifikaadi avaldamisele:

Taotluse esitanud asutus on algatanud riikliku vastuväite esitamise menetluse, avaldades kaitstud geograafilise tähise „Cipolla Rossa di Tropea Calabria” muutmistaotluse 10. augusti 2011. aasta Itaalia Vabariigi Teatajas nr 185.

Spetsifikaadi terviktekst on kättesaadav järgmisel veebisaidil:

http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3335

või:

otse põllu-, toidu- ja metsamajandusministeeriumi veebisaidil (http://www.politicheagricole.it), klõpsates „Qualità e sicurezza” („Kvaliteet ja ohutus”; ekraanil ülal paremal) ning seejärel „Disciplinari di Produzione all’esame dell’UE” („ELi läbivaatuseks esitatud spetsifikaadid”).


(1)  ELT L 93, 31.3.2006, lk 12.


11.5.2012   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 136/21


TEADAANNE – AVALIK ARUTELU

Šveitsi ja Liechtensteini geograafilised tähised

2012/C 136/12

Euroopa Liidu ja Šveitsi Konföderatsiooni vaheline põllumajandustoodete ja toidu geograafiliste tähiste ja päritolunimetuste kaitset käsitlev leping, millega muudetakse Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelist põllumajandustoodetega kauplemise kokkulepet, (1) jõustus 1. detsembril 2011 (2). Euroopa Liidu, Šveitsi Konföderatsiooni ja Liechtensteini Vürstiriigi vaheline leping, millega muudetakse Euroopa Ühenduse, Šveitsi Föderatsiooni ja Liechtensteini Vürstiriigi vahelist lisakokkulepet, millega laiendatakse Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelist põllumajandustoodetega kauplemise kokkulepet Liechtensteini Vürstiriigile, (3) jõustus 1. detsembril 2011 (4).

Praegu vaadatakse Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelise põllumajandustoodetega kauplemise kokkuleppe 12. lisa artikli 16 kohaselt läbi. Läbirääkimiste raames kaalutakse allpool esitatud Šveitsi ja Liechtensteini nimetuste kaitsmist geograafiliste tähistena Euroopa Liidus.

Komisjon kutsub liikmesriike ja kolmandaid riike ning liikmesriikides või kolmandates riikides asuvaid või seal tegutsevaid füüsilisi ja juriidilisi isikuid, kellel on õigustatud huvi, esitama sellise kaitse suhtes nõuetekohaselt põhjendatud vastuväiteid.

Komisjon peab vastuväited kätte saama kahe kuu jooksul alates käesoleva dokumendi avaldamise kuupäevast. Vastuväited tuleb saata järgmisel e-posti aadressil: AGRI-B3-GI@ec.europa.eu

Läbi vaadatakse üksnes need vastuväited, mis saadakse eespool sätestatud tähtaja jooksul ning millest nähtub, et kaitstav nimetus:

a)

oleks vastuolus taimesordi võiks loomatõu nimetusega ning võib seetõttu eksitada tarbijat toote tegeliku päritolu osas;

b)

oleks täielikult või osaliselt homonüümne nimetusega, mis on juba liidus kaitse all vastavalt nõukogu 20. märtsi 2006. aasta määrusele (EÜ) nr 510/2006 põllumajandustoodete ja toidu geograafiliste tähiste ja päritolunimetuste kaitse kohta (5);

c)

võiks kaubamärgi mainet ja tuntust ning kasutamise aega arvesse võttes tarbijat toote tegeliku määratluse osas eksitada;

d)

ohustaks täiesti või osaliselt identset nime või kaubamärki või tooteid, mida on õiguspäraselt turustatud vähemalt viis aastat enne käesoleva teatise avaldamist;

e)

või kui vastuväidetes esitatakse üksikasju, millest võib järeldada, et nimetus, mille kaitset taotletakse, on üldnimetus.

Eespool osutatud kriteeriume hinnatakse liidu territooriumist lähtuvalt; intellektuaalomandi õiguste korral hinnatakse neid vaid territooriumil või territooriumidel, kus nimetatud õigused on kaitstud. Asjaomaste nimetuste võimalik kaitse Euroopa Liidus sõltub eespool nimetatud artikli 16 kohase läbivaatamise edukast lõpetamisest ning seejärel vastuvõetavast õigusaktist.

Põllumajandustoodete ja toiduainete geograafiliste tähiste loetelu  (6)

Tooteliik

Nimetus

Kaitse

Juustud

Werdenberger Sauerkäse, Liechtensteiner Sauerkäse et Bloderkäse

KPN

Vorstitooted

Glarner Kalberwurst

KGT


(1)  ELT L 297, 16.11.2011, lk 3.

(2)  ELT L 302, 19.11.2011, lk 1.

(3)  ELT L 297, 16.11.2011, lk 49.

(4)  ELT L 302, 19.11.2011, lk 2.

(5)  ELT L 93, 31.3.2006, lk 12.

(6)  Läbivaatamise käigus Šveitsi ametiasutuste esitatud loetelu, mis on registreeritud vastavalt Šveitsi 28. mai 1997. aasta määrusele põllumajandustoodete ja töödeldud põllumajandustoodete päritolunimetuste ja geograafiliste tähiste kaitse kohta (http://www.admin.ch/ch/f/rs/c910_12.html).