ISSN 1977-0898

doi:10.3000/19770898.C_2012.071.est

Euroopa Liidu

Teataja

C 71

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

55. köide
9. märts 2012


Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

 

I   Resolutsioonid, soovitused ja arvamused

 

ARVAMUSED

 

Euroopa Komisjon

2012/C 071/01

Komisjoni arvamus, 7. märts 2012, Prantsusmaal asuva käitise SPIRAL-2 radioaktiivsete jäätmete lõppladustamise kava kohta vastavalt Euratomi asutamislepingu artiklile 37

1

 

II   Teatised

 

EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDE, ORGANITE JA ASUTUSTE TEATISED

 

Euroopa Komisjon

2012/C 071/02

Teatatud koondumise aktsepteering (Toimik COMP/M.6507 – Anglo American/De Beers) ( 1 )

2

2012/C 071/03

ELTL artiklite 107 ja 108 raames antava riigiabi lubamine – Juhud, mille suhtes komisjonil ei ole vastuväiteid ( 1 )

3

 

IV   Teave

 

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

 

Nõukogu

2012/C 071/04

Teatis isikutele, kelle suhtes kohaldatakse nõukogu otsuses 2010/656/ÜVJP ja nõukogu määruses (EÜ) nr 560/2005 (teatavate Côte d'Ivoire'is asuvate isikute ja üksuste vastu suunatud piiravate meetmete kohta) sätestatud piiravaid meetmeid

6

 

Euroopa Komisjon

2012/C 071/05

Euro vahetuskurss

7

 

V   Teated

 

HALDUSMENETLUSED

 

Euroopa Kutseõppe Arenduskeskus (Cedefop)

2012/C 071/06

Avatud konkursikutse – GP/RPA/ReferNet-FPA/001/12 – ReferNet – Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse kutsehariduse ja koolitusteabe võrgustik

8

 

ÜHISE KAUBANDUSPOLIITIKA RAKENDAMISEGA SEOTUD MENETLUSED

 

Euroopa Komisjon

2012/C 071/07

Teade Hiina Rahvavabariigist pärit jalgrataste impordi suhtes kohaldatavate dumpinguvastaste meetmete vahepealse läbivaatamise algatamise kohta

10

2012/C 071/08

Teade Hiina Rahvavabariigist pärit teatavate volframelektroodide impordi suhtes kohaldatavate dumpinguvastaste meetmete aegumise läbivaatamise algatamise kohta

23

 

KONKURENTSIPOLIITIKA RAKENDAMISEGA SEOTUD MENETLUSED

 

Euroopa Komisjon

2012/C 071/09

Eelteatis koondumise kohta (Juhtum COMP/M.6510 – Remondis/Sortiva/Stam Papier Recycling) – Võimalik lihtsustatud korras menetlemine ( 1 )

32

 

MUUD AKTID

 

Euroopa Komisjon

2012/C 071/10

Põllumajandustoodete ja toidu geograafiliste tähiste ja päritolunimetuste kaitset käsitleva nõukogu määruse (EÜ) nr 510/2006 artikli 6 lõike 2 kohase muudatustaotluse avaldamine

33

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

 


I Resolutsioonid, soovitused ja arvamused

ARVAMUSED

Euroopa Komisjon

9.3.2012   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 71/1


KOMISJONI ARVAMUS,

7. märts 2012,

Prantsusmaal asuva käitise SPIRAL-2 radioaktiivsete jäätmete lõppladustamise kava kohta vastavalt Euratomi asutamislepingu artiklile 37

(Ainult prantsuskeelne tekst on autentne)

2012/C 71/01

Hindamine, mille tulemused on siin esitatud, toimus vastavalt Euratomi asutamislepingu sätetele; selle hindamisega ei piirata täiendavat hindamist, mis toimub vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingule, ega viimasena nimetatud lepingust ja teisestest õigusaktidest tulenevaid kohustusi.

Euroopa Komisjon sai 15. septembril 2011 Prantsusmaa valitsuselt Euratomi asutamislepingu artikli 37 kohaselt üldandmed käitise SPIRAL-2 radioaktiivsete jäätmete lõppladustamise kava kohta.

Nende andmete põhjal ja pärast konsulteerimist eksperdirühmaga on komisjon koostanud järgmise arvamuse.

1)

Vahemaa käitise ja teise liikmesriigi, käesoleval juhul Ühendkuningriigi lähima punkti vahel on 170 km.

2)

Tavapärastes töötingimustes tekkivad vedelad ja gaasilised radioaktiivsed heited ei ohusta oluliselt teiste liikmesriikide elanike tervist.

3)

Tahked radioaktiivsed jäätmed ladustatakse enne Prantsusmaa territooriumil asuvasse volitatud töötlus- või ladustamiskohta toimetamist ajutiselt kohapeal.

4)

Üldandmetes kirjeldatud tüüpi ja ulatusega õnnetusest põhjustatud ootamatu radioaktiivsete jäätmete keskkonda sattumise korral ei ole tõenäoliselt teiste liikmesriikide elanike saadav kiiritusdoos tervise seisukohast olulise tähtsusega.

Kokkuvõttes arvab komisjon, et Prantsusmaal asuva käitise SPIRAL-2 mis tahes vormis radioaktiivsete jäätmete lõppladustamise kava rakendamine ei põhjusta tavapärase tegevuse ega ka üldandmetes kirjeldatud tüüpi ja ulatusega õnnetuse korral tervise seisukohast märkimisväärset vee, pinnase või õhuruumi radioaktiivset saastumist teises liikmesriigis.

Brüssel, 7. märts 2012

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Günther OETTINGER


II Teatised

EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDE, ORGANITE JA ASUTUSTE TEATISED

Euroopa Komisjon

9.3.2012   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 71/2


Teatatud koondumise aktsepteering

(Toimik COMP/M.6507 – Anglo American/De Beers)

(EMPs kohaldatav tekst)

2012/C 71/02

6. märtsil 2012 otsustas komisjon loobuda vastuväidete esitamisest eespool nimetatud teatatud koondumise kohta ning kuulutada koondumine ühisturuga kokkusobivaks. Otsuse aluseks on nõukogu määruse (EÜ) nr 139/2004 artikli 6 lõike 1 punkt b. Otsuse täielik tekst on kättesaadav ainult inglise keeles ning see avaldatakse pärast seda, kui sellest on kustutatud võimalikud ärisaladused. Otsus on kättesaadav:

Euroopa konkurentsialasel veebisaidil (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Veebisaidil pakutakse mitut võimalust otsida konkreetset ühinemisotsust, sealhulgas ettevõtja nime, juhtumi numbri, kuupäeva ja tegevusalade registri kaudu;

elektroonilises vormis EUR-Lex veebisaidil (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) dokumendinumbri 32012M6507 all. EUR-Lex pakub on-line juurdepääsu Euroopa õigusele.


9.3.2012   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 71/3


ELTL artiklite 107 ja 108 raames antava riigiabi lubamine

Juhud, mille suhtes komisjonil ei ole vastuväiteid

(EMPs kohaldatav tekst)

2012/C 71/03

Otsuse vastuvõtmise kuupäev

12.10.2011

Riikliku abi viitenumber

SA.33023 (11/NN)

Liikmesriik

Iirimaa

Piirkond

Nimetus (ja/või abisaaja nimi)

Restructuring of Quinn Insurance Ltd through the contribution of the Insurance Compensation Fund

Õiguslik alus

Insurance Act 1964

Meetme liik

Individuaalne abi

Eesmärk

Tõsise häire kõrvaldamine majanduses

Abi vorm

Otsene toetus

Eelarve

Kavandatud abi kogusumma: 738 mln EUR

Abi osatähtsus

Kestus

Majandusharud

Finantsvahendus

Abi andva asutuse nimi ja aadress

Insurance Compensation Fund

Muu teave

Otsuse autentne tekst, millest on eemaldatud kogu konfidentsiaalne teave, on kättesaadav aadressil:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_et.htm

Otsuse vastuvõtmise kuupäev

26.1.2012

Riikliku abi viitenumber

SA.33314 (11/N)

Liikmesriik

Hispaania

Piirkond

Cataluña

Nimetus (ja/või abisaaja nimi)

Subvenciones para la producción de largometrajes cinematográficos que tengan méritos artísticos y culturales

Õiguslik alus

Resolución CLT/876/2011, de 4 de abril, de convocatoria para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para la producción de largometrajes cinematográficos que tengan méritos artísticos y culturales.

Meetme liik

Abiskeem

Eesmärk

Kultuuri edendamine

Abi vorm

Otsene toetus

Eelarve

 

Kavandatud aastased kulutused: 1 mln EUR

 

Kavandatud abi kogusumma: 6 mln EUR

Abi osatähtsus

20 %

Kestus

13.4.2011–31.12.2016

Majandusharud

Meedia

Abi andva asutuse nimi ja aadress

ICIC

Rambla Santa Mónica, 8

08002 Barcelona

ESPAÑA

Muu teave

Otsuse autentne tekst, millest on eemaldatud kogu konfidentsiaalne teave, on kättesaadav aadressil:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_et.htm

Otsuse vastuvõtmise kuupäev

20.12.2011

Riikliku abi viitenumber

SA.33422 (11/N)

Liikmesriik

Poola

Piirkond

Nimetus (ja/või abisaaja nimi)

Przedłużenie programu gwarancji kontraktów eksportowych

Õiguslik alus

1.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych

2.

Uchwała nr 111/2006 Komitetu Polityki Ubezpieczeń Eksportowych z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad działalności Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna w zakresie gwarantowanych przez Skarb Państwa gwarancji ubezpieczeniowych dotyczących kontraktu eksportowego oraz zasad ustalania wynagrodzeń z tytułu udzielonych gwarancji ubezpieczeniowych

Meetme liik

Abiskeem

Eesmärk

Ekspordi või rahvusvahelistumise edendamine

Abi vorm

Tagatis

Eelarve

Nähakse ette riigieelarve seaduses.

Abi osatähtsus

Kestus

1.1.2012–31.12.2016

Majandusharud

Kõik sektorid

Abi andva asutuse nimi ja aadress

KUKE SA

ul. Sienna 39

00-121 Warszawa

POLSKA/POLAND

Muu teave

Otsuse autentne tekst, millest on eemaldatud kogu konfidentsiaalne teave, on kättesaadav aadressil:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_et.htm


IV Teave

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

Nõukogu

9.3.2012   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 71/6


Teatis isikutele, kelle suhtes kohaldatakse nõukogu otsuses 2010/656/ÜVJP ja nõukogu määruses (EÜ) nr 560/2005 (teatavate Côte d'Ivoire'is asuvate isikute ja üksuste vastu suunatud piiravate meetmete kohta) sätestatud piiravaid meetmeid

2012/C 71/04

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU

Nõukogu otsuse 2010/656/ÜVJP, (1) mida rakendatakse nõukogu rakendusotsusega 2012/144/ÜVJP, (2) II lisas ning nõukogu määruse (EÜ) nr 560/2005, (3) mida rakendatakse nõukogu rakendusmäärusega (EL) nr 193/2012 (4) (millega kehtestatakse teatavate Côte d'Ivoire'is asuvate isikute ja üksuste vastu suunatud piiravad meetmed), IA lisas loetletud isikutele tehakse teatavaks järgmine teave.

Euroopa Liidu Nõukogu otsustas, et eespool nimetatud lisades loetletud isikud peaksid jääma loetelusse isikutest, kelle suhtes kohaldatakse otsuses 2010/656/ÜVJP ja määruses (EÜ) nr 560/2005 sätestatud piiravaid meetmeid.

Asjaomaste isikute tähelepanu juhitakse võimalusele taotleda asjaomase liikmesriigi või asjaomaste liikmesriikide pädevatelt asutustelt, kelle veebisaitide aadressid on toodud määruse (EÜ) nr 560/2005 II lisas, luba külmutatud rahaliste vahendite kasutamiseks põhivajadusteks või erimakseteks (vt määruse artiklit 3).

Asjaomased isikud võivad esitada nõukogule järgmisel aadressil koos täiendavate dokumentidega taotluse, et otsus nende kandmise kohta eespool nimetatud loeteludesse vaadataks uuesti läbi:

Council of the European Union

General Secretariat

DG K Coordination Unit

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Asjaomaste isikute tähelepanu juhitakse samuti võimalusele vaidlustada nõukogu otsus Euroopa Liidu Üldkohtus Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 275 teises lõigus ja artikli 263 neljandas ja kuuendas lõigus sätestatud tingimuste kohaselt.


(1)  ELT L 285, 30.10.2010, lk 28.

(2)  ELT L 71, 9.3.2012, lk 50.

(3)  ELT L 95, 14.4.2005, lk 1.

(4)  ELT L 71, 9.3.2012, lk 5.


Euroopa Komisjon

9.3.2012   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 71/7


Euro vahetuskurss (1)

8. märts 2012

2012/C 71/05

1 euro =


 

Valuuta

Kurss

USD

USA dollar

1,3242

JPY

Jaapani jeen

108,18

DKK

Taani kroon

7,4344

GBP

Inglise nael

0,83865

SEK

Rootsi kroon

8,8894

CHF

Šveitsi frank

1,2050

ISK

Islandi kroon

 

NOK

Norra kroon

7,4210

BGN

Bulgaaria lev

1,9558

CZK

Tšehhi kroon

24,767

HUF

Ungari forint

292,90

LTL

Leedu litt

3,4528

LVL

Läti latt

0,6977

PLN

Poola zlott

4,1135

RON

Rumeenia leu

4,3558

TRY

Türgi liir

2,3514

AUD

Austraalia dollar

1,2441

CAD

Kanada dollar

1,3178

HKD

Hongkongi dollar

10,2720

NZD

Uus-Meremaa dollar

1,6045

SGD

Singapuri dollar

1,6593

KRW

Korea won

1 477,43

ZAR

Lõuna-Aafrika rand

9,9663

CNY

Hiina jüaan

8,3664

HRK

Horvaatia kuna

7,5575

IDR

Indoneesia ruupia

12 097,94

MYR

Malaisia ringit

3,9772

PHP

Filipiini peeso

56,430

RUB

Vene rubla

39,3346

THB

Tai baht

40,441

BRL

Brasiilia reaal

2,3298

MXN

Mehhiko peeso

16,9511

INR

India ruupia

66,7463


(1)  Allikas: EKP avaldatud viitekurss.


V Teated

HALDUSMENETLUSED

Euroopa Kutseõppe Arenduskeskus (Cedefop)

9.3.2012   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 71/8


Avatud konkursikutse – GP/RPA/ReferNet-FPA/001/12

ReferNet – Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse kutsehariduse ja koolitusteabe võrgustik

2012/C 71/06

1.   Eesmärgid ja kirjeldus

Euroopa kutsehariduse- ja koolitusteabe võrgustiku ReferNeti asutamiseks soovitakse käesoleva konkursikutse kaudu valida üks taotleja nii Iirimaalt kui ka Hispaaniast (vt punkt 3 „Abikõlblikkuskriteeriumid”), kellega Cedefop sõlmib nelja-aastase raampartnerluslepingu; ühtlasi on kavas sõlmida iga eduka taotlejaga sihtotstarbeline toetusleping 8-kuulise tegevuskava elluviimiseks 2012. aastal.

1975. aastal asutatud ja alates 1995. aastast Kreekas tegutsev Euroopa Kutseõppe Arenduskeskus (Cedefop) on Euroopa Liidu asutus. Kutsehariduse ja -koolituse teatmematerjalide, erialateabe ning oskuste ja pädevuste autoriteetse allikana on Cedefopi ülesandeks toetada Euroopa kutseharidus- ja koolituspoliitika arengut ning aidata kaasa selle rakendamisele.

ReferNet on Cedefopi Euroopa kutsehariduse- ja koolitusteabe võrgustik. ReferNeti ülesanne on toetada Cedefopi, koostades aruandeid liikmesriikide kutseharidus- ja koolitussüsteemide ning poliitikaarengu kohta ning muuta kutseharidus ja -koolitus ning Cedefopi tooted nähtavamaks. Võrgustik koosneb 29 liikmest, kes on ReferNeti riiklikud partnerid Euroopa Liidu liikmesriikides, Islandil ja Norras. ReferNeti riiklikud partnerid on esindatavate riikide kutsehariduse ja -koolitusega tegelevad juhtivad asutused.

Raampartnerluslepinguid rakendatakse sihtotstarbeliste toetuslepingute kaudu. Seetõttu peavad taotlejad lisaks nelja-aastase raampartnerluslepingu taotlusele (mis viib edukaks osutumise korral raampartnerluslepingu sõlmimiseni aastateks 2012–2015) esitama ka 2012. aasta meetmete toetuse taotluse (mille tulemusena võidakse sõlmida eriotstarbeline 8-kuuline toetusleping 2012. aastaks). Taotleja peab näitama, et ta suudab viia ellu kõik nelja-aastaseks perioodiks ette nähtud tegevused ja tagada tegevuskava rakendamiseks piisava kaasfinantseerimise.

2.   Eelarve ja projekti kestus

Raampartnerluslepingute nelja-aastaseks kehtivusajaks ettenähtud hinnanguline eelarve on sõltuvalt eelarvepädeva institutsiooni otsusest 4 000 000 eurot.

2012. aasta tegevuskava elluviimiseks ette nähtud kogueelarve (projekti kestus: 12 kuud) 27 liikmesriigi, Islandi ja Norra jaoks on 955 000 eurot.

Toetuse suurus on riigiti erinev, sõltudes riigi elanike arvust ning see antakse aastase tegevuskava elluviimiseks. 2012. aastaks ette nähtud kogueelarve jaotatakse kõikidest osalevatest riikidest moodustatud kolme riikide rühma vahel, lähtudes elanike arvust:

—   1. riikide rühm: Eesti, Küpros, Leedu, Luksemburg, Läti, Malta, Sloveenia ja Island. Toetuse maksimaalne summa: 23 615 eurot.

—   2. riikide rühm: Austria, Belgia, Bulgaaria, Iirimaa, Kreeka, Madalmaad, Portugal, Rootsi, Rumeenia, Slovaki Vabariik, Soome, Taani, Tšehhi Vabariik, Ungari ja Norra. Toetuse maksimaalne summa: 33 625 eurot.

—   3. riikide rühm: Hispaania, Itaalia, Poola, Prantsusmaa, Saksamaa ja Ühendkuningriik. Toetuse maksimaalne summa: 43 620 eurot.

Kuna Iirimaa ja Hispaania ReferNeti partnerite meetmed kestavad 2012. aastal vähem kui 12 kuud, on antav toetus eespool märgitud riigi piirmäärast väiksem.

Ühenduse toetus on toetusesaaja (ja/või kaastoetusesaajate) kulude katteks antav rahaline toetus, mida tuleb täiendada omafinantseeringu ja/või kohalike, piirkondlike, riiklike ja/või eratoetustega. Ühenduse toetuse määr ei ületa ühtekokku 70 % abikõlblikest kuludest.

Cedefop jätab endale õiguse mitte maksta välja kogu ettenähtud eelarvet.

3.   Abikõlblikkuskriteeriumid

Toetuse saamiseks peab taotleja täitma järgmised nõuded:

a)

olema avalik või eraõiguslik juriidilisest isikust organisatsioon, millel on juriidilise isiku staatus (füüsilised ehk üksikisikud ei ole abikõlblikud);

b)

olema asutatud ühes järgmistest riikidest:

Hispaania,

Iirimaa.

4.   Lõpptähtpäev

Raampartnerluslepingu taotlused ja 2012. aasta tegevuskava tuleb esitada hiljemalt 16. aprilliks 2012.

Pärast 2012. aasta eriotstarbelise toetuslepingu sõlmimist alustatakse 2012. aasta tegevuskava rakendamist mais 2012 ja see kestab 8 kuud.

5.   Lisateave

Konkursikutse üksikasjalikud andmed, taotluse vorm ja selle lisad on alates 13. märtsist 2012 Cedefopi veebilehel järgmisel aadressil:

http://www.cedefop.europa.eu/EN/working-with-us/public-procurements/calls-for-proposals.aspx

Taotlused peavad olema kooskõlas kutse täistekstis sätestatud nõuetega ja need tuleb esitada ettenähtud ametlikel vormidel.

Taotlusi hinnatakse läbipaistvuse ja võrdse kohtlemise põhimõtte alusel.

Ekspertide komitee hindab kõiki esitatud taotlusi abikõlblikkuse, välistamis-, valiku- ja toetuse andmise kriteeriumide põhjal, mis on määratletud kutse täistekstversioonis.


ÜHISE KAUBANDUSPOLIITIKA RAKENDAMISEGA SEOTUD MENETLUSED

Euroopa Komisjon

9.3.2012   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 71/10


Teade Hiina Rahvavabariigist pärit jalgrataste impordi suhtes kohaldatavate dumpinguvastaste meetmete vahepealse läbivaatamise algatamise kohta

2012/C 71/07

Euroopa Komisjon (edaspidi „komisjon”) on otsustanud nõukogu 30. novembri 2009. aasta määruse (EÜ) nr 1225/2009 (kaitse kohta dumpinguhinnaga impordi eest riikidest, mis ei ole Euroopa Ühenduse liikmed; edaspidi „algmäärus”) (1) artikli 11 lõike 3 ja artikli 13 lõike 4 kohaselt algatada omal initsiatiivil Hiina Rahvavabariigist pärit jalgrataste impordi suhtes kohaldatavate dumpinguvastaste meetmete osalise vahepealse läbivaatamise.

1.   Toode

Käesoleva läbivaatamise käigus uuritav toode on jalgrattad ja muud mootorita kaherattalised sõidukid (sealhulgas kolmerattalised veojalgrattad, kuid välja arvatud üherattalised jalgrattad) (edaspidi „vaatlusalune toode”). Varem dumpinguhinnaga müüdud (2) uuritav toode on pärit Hiina Rahvavabariigist (edaspidi „asjaomane riik”) ja kuulub praegu CN-koodide 8712 00 30 ja ex 8712 00 70 alla.

2.   Kehtivad meetmed

Nõukogu kehtestas määrusega (EMÜ) nr 2474/93 (3) Hiina Rahvavabariigist pärit jalgrataste impordi suhtes 30,6 % suuruse lõpliku dumpinguvastase tollimaksu.

Pärast algmääruse artikli 13 kohast meetmetest kõrvalehoidmise uurimist laiendati kõnealust tollimaksu nõukogu määrusega (EÜ) nr 71/97 (4) teatavate Hiina Rahvavabariigist pärit jalgrattaosade impordile. Lisaks otsustati, et tuleks luua algmääruse artikli 13 lõike 2 alusel laiendatud maksust vabastamise kava (edaspidi „vabastamiskava”). Vabastamiskava kasutamise õiguslik raamistik on sätestatud komisjoni määruses (EÜ) nr 88/97 (5). Vabastuse saamiseks laiendatud tollimaksust ei tohi liidu jalgrattatootjad kasutada oma töös rohkem kui 60 % Hiinast pärit rattaosi või peab sissetoodud osadele valmistamise ajal lisandunud väärtus moodustama rohkem kui 25 % tootmiskuludest. Praegu saavad seda vabastust 250 äriühingut.

Pärast vahepealset läbivaatamist algmääruse artikli 11 lõike 3 kohaselt otsustas nõukogu määrusega (EÜ) nr 1095/2005 (6) suurendada kehtivat dumpinguvastast tollimaksu 48,5 protsendini (edaspidi „vahepealne muutmisläbivaatamine”).

Pärast seda, kui vaadati läbi Hiina Rahvavabariigist pärit jalgrataste impordi suhtes kehtestatud dumpinguvastase tollimaksu laiendamine teatavate Hiina Rahvavabariigist pärit jalgrattaosade impordile algmääruse artikli 11 lõike 3 ja artikli 13 lõike 4 kohaselt, otsustas nõukogu määrusega (EÜ) nr 171/2008 (7) säilitada kõrvalehoidmist takistavad meetmed.

Pärast dumpinguvastaste tollimaksude aegumise läbivaatamist algmääruse artikli 11 lõike 2 kohaselt otsustas nõukogu rakendusmäärusega (EÜ) nr 990/2011 (8) eespool nimetatud meetmed säilitada.

3.   Läbivaatamise põhjused

Komisjoni käsutuses on piisavalt esmapilgul usutavaid tõendeid, et asjaolud, mille põhjal kehtestati senised meetmed, võivad olla dumpingu ja kahju osas muutunud, ja et need muutused võivad olla püsivad.

Eelkõige osutavad komisjoni käsutuses olevad andmed sellele, et ekspordikvootide süsteem, mis kehtis Hiina Rahvavabariigi jalgrattatootjate suhtes ja mille tõttu ei saanud muutva vahepealse läbivaatamise käigus võimaldada eksportivatele tootjatele turumajanduslikku kohtlemist, tühistati jaanuaris 2011.

Lisaks on liidu tootmisharu struktuuris on toimunud muudatusi. Eelkõige on hulk liidu tootjaid läinud täistootmistsüklilt üle (osalistele) koostetoimingutele, mille puhul kasutatakse imporditud osi.

Ühtlasi on ELi 2004. ja 2007. aasta laienemiste tõttu lisandunud liidu jalgrattatootmisharusse märkimisväärne arv tootjaid. Lisaks on palju enne kaht laienemist ELi tootmisharusse kuulunud tootjaid viinud oma tootmise mujale või asutanud uued tootmisrajatised uutes liikmesriikides. Sellest tulenevalt võib olla liidu tootmisharu kulude tase muutunud.

Peale selle on praegune kahju kõrvaldamise tase arvutatud terasest toodetud jalgrataste kohta, kuid ühtlasi on selgunud, et praegu tehakse enamik jalgrattaid toodetud alumiiniumisulamitest. Kõik need muutused on püsivad ja seega on põhjendatud vajadus kahju kohta tehtud järeldusi uuesti hinnata.

Pealegi kasvab kiiresti vabastuskava kasutavate äriühingute arv, kuid kava ei ole pärast selle kehtestamist 1997. aastal muudetud. Lisaks on dumpinguvastastest meetmetest vabastatud osade impordi järelevalvesüsteem muutunud väga keerukaks ja koormavaks, mis võib seada ohtu selle tulemuslikkuse.

Eespool esitatu põhjal tundub, et meetmete jätkuv rakendamine praegusel tasemel ei pruugi olla dumpingu kahjustava mõju kõrvaldamiseks asjakohane.

4.   Menetlus

Olles nõuandekomiteega konsulteerinud, on komisjon jõudnud seisukohale, et vahepealse läbivaatamise algatamiseks on piisavalt tõendusmaterjali, ning algatab käesolevaga läbivaatamise kooskõlas algmääruse artikli 11 lõikega 3 ja artikli 13 lõikega 4.

Vahepealses läbivaatamises hinnatakse, kas meetme jätkamine on dumpingu korvamiseks endiselt vajalik, kas meetme kõrvaldamisel või muutmisel kahju tõenäoliselt ei jätku või ei kordu või kas olemasolevast meetmest ei piisa või enam ei piisa kahju tekitava dumpingu korvamiseks.

Läbivaatamisega tehakse seega kindlaks kehtivate meetmete jätkamise, lõpetamise või muutmise vajadus.

Lisaks hinnatakse läbivaatamise käigus ka vabastuskava ja selle toimimist ning otsustatakse, kas seda on vaja muuta.

4.1    Dumpinguga seotud kord  (9)

Vaatlusaluse toote asjaomases riigis asuvaid eksportivaid tootjaid (10), sealhulgas neid, kes ei teinud koostööd kehtivate meetmete muutmise ja säilitamiseni viinud uurimistes, kutsutakse üles osalema komisjoni korraldatavas läbivaatamisega seotud uurimises.

4.1.1   Eksportivate tootjate uurimine

4.1.1.1   Asjaomasest riigist pärit uuritavate eksportivate tootjate valimise kord

a)   Väljavõtteline uuring

Pidades silmas käesoleva menetluse mõjualasse jäävate asjaomase riigi eksportivate tootjate ilmset suurt arvu ja et lõpetada läbivaatamisega seotud uurimine ettenähtud tähtaja jooksul, võib komisjon vähendada uurimisaluste eksportivate tootjate arvu mõistliku arvuni, moodustades valimi (seda protsessi nimetakse ka väljavõtteliseks uuringuks). Väljavõtteline uuring tehakse algmääruse artikli 17 kohaselt.

Selleks et komisjon saaks otsustada, kas väljavõtteline uuring on vajalik, ning vajaduse korral valimi moodustada, palutakse kõigil eksportivatel tootjatel või nende nimel tegutsevatel esindajatel endast komisjonile teatada. Kõnealused isikud peavad endast teada andma 15 päeva jooksul alates käesoleva teate avaldamisest Euroopa Liidu Teatajas, kui ei ole sätestatud teisiti, ja esitama komisjonile oma äriühingu või äriühingute kohta käesoleva teate A lisas nõutud teabe.

Selleks et saada teavet, mida ta peab vajalikuks eksportivate tootjate valimi moodustamisel, võtab komisjon lisaks ühendust asjaomase riigi ametiasutustega ning võib võtta ühendust eksportivate tootjate teadaolevate ühendusega.

Kõik huvitatud isikud, kes soovivad esitada muud valimi moodustamise seisukohast olulist teavet, välja arvatud eespool nõutud teave, peavad seda tegema 21 päeva jooksul pärast käesoleva teate avaldamist Euroopa Liidu Teatajas, kui ei ole sätestatud teisiti.

Kui valimi moodustamine osutub vajalikuks, võidakse eksportivad tootjad välja valida suurima tüüpilise liitu suunatud ekspordimahu põhjal, mida on võimalik olemasoleva aja jooksul mõistlikult uurida. Vajaduse korral annab komisjon kõigile teadaolevatele eksportivatele tootjatele, asjaomase riigi asutustele ja eksportivate tootjate ühendustele asjaomase riigi asutuste kaudu teada, millised äriühingud on valimisse kaasatud.

Uurimise seisukohast vajalike andmete saamiseks eksportivate tootjate kohta saadab komisjon küsimustikud valimisse võetud eksportivatele tootjatele, kõigile teadaolevatele eksportivate tootjate ühendustele ning asjaomase riigi ametiasutustele.

Kõik valimisse kaasatud eksportivad tootjad peavad esitama täidetud küsimustiku 37 päeva jooksul pärast valimi moodustamisest teatamist, kui ei ole sätestatud teisiti.

Küsimustik sisaldab muu hulgas teavet eksportivate tootjate äriühingu(te) struktuuri kohta, äriühingu(te) tegevuse kohta seoses vaatlusaluse tootega, tootmiskulude kohta, vaatlusaluse toote müügi kohta asjaomase riigi omamaisel turul ning vaatlusaluse toote müügi kohta liitu.

Võimaliku valimisse kaasamisega nõustunud äriühinguid, keda valimisse ei valitud, käsitatakse koostööd tegevana (edaspidi „valimisse kaasamata koostööd tegevad eksportivad tootjad”). Ilma et see piiraks punkti b kohaldamist, ei ületa valimisse kaasamata koostööd teinud eksportijate impordi suhtes kohaldatav võimalik dumpinguvastane tollimaks valimisse kaasatud eksportivate tootjate puhul kindlaks tehtud kaalutud keskmist dumpingumarginaali (11).

b)   Individuaalne dumpingumarginaal valimisse kaasamata äriühingute jaoks

Valimisse kaasamata koostööd tegevad eksportivad tootjad võivad vastavalt algmääruse artikli 17 lõikele 3 taotleda komisjonilt individuaalsete dumpingumarginaalide kehtestamist (edaspidi „individuaalne dumpingumarginaal”). Eksportivad tootjad, kes soovivad taotleda individuaalset dumpingumarginaali, peavad taotlema küsimustiku ja muud vajalikud taotlusvormid ning tagastama need nõuetekohaselt täidetuna järgmises lauses ja punktis 4.1.2.2 esitatud tähtaegade jooksul. Vastused küsimustikule tuleb esitada 37 päeva jooksul pärast valimi moodustamisest teatamist, kui ei ole sätestatud teisiti. Selleks et komisjon saaks määrata mitteturumajandusliku riigi eksportivate tootjate jaoks individuaalse dumpingumarginaali, peab olema tõendatud, et kõnealused tootjad vastavad punktis 4.1.2.2 määratletud turumajandusliku kohtlemise või vähemalt individuaalse kohtlemise kriteeriumidele.

Individuaalset dumpingumarginaali taotlevad eksportivad tootjad peaksid teadma, et komisjon võib otsustada, et ei määra neile individuaalset dumpingumarginaali, kui näiteks eksportivate tootjate arv on nii suur, et selline määramine oleks põhjendamatult koormav ning takistaks läbivaatamisega seotud uurimise õigeaegset lõpetamist.

4.1.2   Lisamenetlus vaatlusaluse mitteturumajandusliku riigi eksportivate tootjate suhtes

4.1.2.1   Turumajandusliku kolmanda riigi valik

Vastavalt punktile 4.1.2.2 ja kooskõlas algmääruse artikli 2 lõike 7 punktiga a määratakse vaatlusalusest riigist pärit impordi puhul normaalväärtus turumajanduslikus kolmandas riigis kehtiva hinna või arvestusliku väärtuse põhjal. Selleks valib komisjon sobiva kolmanda turumajandusliku riigi. Komisjon on esialgu valinud Mehhiko, mis valiti ka uurimiste jaoks, mille tulemusel asjaomasest riigist pärit vaatlusaluse toote impordi suhtes kehtivaid meetmeid muudeti ja need säilitati. Huvitatud isikutel palutakse käesolevaga kommenteerida kõnealuse riigi sobivust kümne päeva jooksul pärast käesoleva teate avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

4.1.2.2   Vaatlusaluse mitteturumajandusliku riigi eksportivate tootjate kohtlemine

Vastavalt algmääruse artikli 2 lõike 7 punktile b võivad asjaomase riigi eksportivad tootjad, kelle arvates valmistavad ja müüvad nad vaatlusalust toodet turumajanduse tingimustes, esitada sellega seoses nõuetekohaselt põhjendatud taotluse (edaspidi „turumajandusliku kohtlemise taotlus”). Turumajanduslikku kohtlemist võimaldatakse, kui kõnealuse taotluse hindamine näitab, et algmääruse artikli 2 lõike 7 punktis c sätestatud kriteeriumid on täidetud (12). Nende eksportivate tootjate puhul, kellele võimaldatakse turumajanduslikku kohtlemist, arvutatakse dumpingumarginaal võimaluste piires ja piiramata algmääruse artikli 18 kohast kättesaadavate faktide kasutamist, nende endi normaalväärtuse ja ekspordihindade põhjal vastavalt algmääruse artikli 2 lõike 7 punktile b.

Asjaomase riigi eksportivad üksiktootjad võivad lisaks sellele või teise võimalusena taotleda individuaalset kohtlemist. Individuaalse kohtlemise saamiseks peavad eksportivad tootjad esitama tõendid, et nad täidavad algmääruse artikli 9 lõikes 5 sätestatud kriteeriumid (13). Nende eksportivate tootjate puhul, kellele võimaldatakse individuaalset kohtlemist, arvutatakse dumpingumarginaal nende endi ekspordihindade põhjal. Individuaalse kohtlemise saanud eksportivate tootjate puhul põhineb normaalväärtus eespool kirjeldatud korras valitud turumajandusliku kolmanda riigi puhul kindlaks määratud väärtustel.

Oluline lisateave on esitatud käesoleva teate punktis 9.

a)   Turumajanduslik kohtlemine

Komisjon saadab turumajandusliku kohtlemise taotluse vormid kõikidele valimisse kaasatud asjaomase riigi eksportivatele tootjatele ja valimisse kaasamata koostööd tegevatele eksportivatele tootjatele, kes soovivad taotleda individuaalset dumpingumarginaali, teadaolevatele eksportivate tootjate ühendustele ja asjaomase riigi ametiasutustele.

Kõik turumajanduslikku kohtlemist taotlevad eksportivad tootjad peavad tagastama täidetud turumajandusliku kohtlemise taotluse 21 päeva jooksul pärast valimi moodustamist või valimi moodustamisest loobumisest teatamist, kui ei ole sätestatud teisiti.

b)   Individuaalne kohtlemine

Individuaalse kohtlemise taotlemiseks peavad valimisse kaasatud asjaomase riigi eksportivad tootjad ja valimisse kaasamata koostööd tegevad eksportivad tootjad, kes soovivad taotleda individuaalset dumpingumarginaali, esitama turumajandusliku kohtlemise taotluse vormi, milles on individuaalset kohtlemist käsitlevad osad nõuetekohaselt täidetud, 21 päeva jooksul pärast valimi moodustamisest teavitamist, kui ei ole sätestatud teisiti.

4.1.3   Sõltumatute importijate uurimine  (14)  (15)

Sõltumatuid importijaid, kes tegelevad vaatlusaluse toote importimisega asjaomasest riigist ELi, sealhulgas neid, kes ei teinud koostööd kehtivate meetmete muutmise ja säilitamiseni viinud uurimistes, kutsutakse üles osalema komisjoni korraldatavas läbivaatamisega seotud uurimises.

Pidades silmas käesolevasse menetlusse kaasatud sõltumatute importijate ilmset suurt arvu ja et lõpetada läbivaatamisega seotud uurimine ettenähtud tähtaja jooksul, võib komisjon vähendada uuritavate sõltumatute importijate arvu mõistliku arvuni, moodustades valimi (seda menetlust nimetatakse ka väljavõtteliseks uuringuks). Väljavõtteline uuring tehakse algmääruse artikli 17 kohaselt.

Selleks et komisjon saaks otsustada, kas väljavõtteline uuring on vajalik, ning vajaduse korral valimi moodustada, palutakse kõigil sõltumatutel importijatel või nende nimel tegutsevatel esindajatel endast komisjonile teatada. Kõnealused isikud peavad endast teada andma 15 päeva jooksul alates käesoleva teate avaldamisest Euroopa Liidu Teatajas, kui ei ole sätestatud teisiti, ja esitama komisjonile oma äriühingu või äriühingute kohta käesoleva teate B lisas nõutud teabe.

Sõltumatute importijate valimi moodustamiseks vajaliku teabe saamiseks võib komisjon lisaks võtta ühendust kõigi teadaolevate importijate ühendustega.

Kõik huvitatud isikud, kes soovivad esitada muud asjakohast teavet seoses valimi moodustamisega, välja arvatud eespool nõutud teave, peavad seda tegema 21 päeva jooksul pärast käesoleva teate avaldamist Euroopa Liidu Teatajas, kui ei ole sätestatud teisiti.

Kui valimi moodustamine osutub vajalikuks, võidakse importijad valida vaatlusaluse toote suurima tüüpilise müügimahu järgi ELis, mida on ettenähtud aja jooksul võimalik uurida. Komisjon annab kõigile teadaolevatele sõltumatutele importijatele ja importijate ühendustele teada, millised äriühingud valimisse kaasatakse.

Uurimise jaoks vajaliku teabe saamiseks saadab komisjon küsimustikud valimisse kuuluvatele sõltumatutele importijatele ja kõikidele teadaolevatele importijate ühendustele. Vastused küsimustikule tuleb esitada 37 päeva jooksul alates valimi moodustamisest teatamisest, kui ei ole sätestatud teisiti. Täidetud küsimustik sisaldab muu hulgas teavet nende äriühingu(te) struktuuri kohta, äriühingu(te) tegevuse kohta seoses vaatlusaluse tootega ja vaatlusaluse toote müügi kohta.

4.2    Kahjuga seotud menetlus  (16) ja liidu tootjate uurimine

Vaatlusaluse toote tootjaid ELis, sealhulgas neid, kes ei teinud koostööd kehtivate meetmete muutmise ja säilitamiseni viinud uurimistes, kutsutakse üles osalema komisjoni korraldatavas läbivaatamisega seotud uurimises.

Pidades silmas käesolevasse menetlusse kaasatud liidu tootjate suurt arvu ja et lõpetada uurimine ettenähtud tähtaja jooksul, on komisjon otsustanud vähendada uurimisega hõlmatavate liidu tootjate arvu mõistliku arvuni, moodustades valimi (seda menetlust nimetatakse ka väljavõtteliseks uuringuks). Väljavõtteline uuring tehakse algmääruse artikli 17 kohaselt.

Selleks, et komisjon saaks otsustada, kas väljavõtteline uuring on vajalik, ning vajaduse korral valimi moodustada, palutakse kõigil liidu tootjatel või nende nimel tegutsevatel esindajatel endast komisjonile teatada. Kõnealused isikud peavad endast teada andma 15 päeva jooksul alates käesoleva teate avaldamisest Euroopa Liidu Teatajas, kui ei ole sätestatud teisiti, ja esitama komisjonile oma äriühingu või äriühingute kohta käesoleva teate C lisas nõutud teabe.

Liidu tootjate valimi moodustamiseks vajaliku teabe saamiseks võib komisjon lisaks võtta ühendust kõigi liidu tootjate teadaolevate ühendustega.

Kõik huvitatud isikud, kes soovivad esitada muud asjakohast teavet seoses valimi moodustamisega, välja arvatud eespool nõutud teave, peavad seda tegema 21 päeva jooksul pärast kõnealuse teate avaldamist Euroopa Liidu Teatajas, kui ei ole sätestatud teisiti.

Kui valimi moodustamine osutub vajalikuks, võidakse liidu tootjad valida vaatlusaluse toote suurima tüüpilise müügimahu järgi ELis, mida on ettenähtud aja jooksul võimalik uurida. Komisjon annab kõigile teadaolevatele liidu tootjatele ja/või liidu tootjate ühendustele teada, millised äriühingud lõpuks valimisse kaasatakse.

Uurimise jaoks vajaliku teabe saamiseks saadab komisjon küsimustikud valimisse kaasatud liidu tootjatele ja kõikidele teadaolevatele liidu tootjate ühendustele. Vastused küsimustikule tuleb esitada 37 päeva jooksul alates valimi moodustamisest teatamisest, kui ei ole sätestatud teisiti. Täidetud küsimustik sisaldab muu hulgas teavet nende äriühingu(te) struktuuri ja finantsolukorra kohta, äriühingu(te) tegevuse kohta seoses vaatlusaluse tootega ning vaatlusaluse toote tootmiskulude ja müügi kohta.

4.3    Liidu huvide hindamine

Algmääruse artikli 21 kohaselt tehakse otsus, kas dumpinguvastaste meetmete säilitamine, muutmine või kehtetuks tunnistamine on liidu huvidega vastuolus. Liidu tootjatel, importijatel ja neid esindavatel ühendustel, kasutajatel ja neid esindavatel ühendustel ning tarbijaid esindavatel ühendustel palutakse endast teatada 15 päeva jooksul pärast käesoleva teate avaldamist Euroopa Liidu Teatajas, kui ei ole sätestatud teisiti. Uurimises osalemiseks peavad tarbijaid esindavad organisatsioonid sama tähtaja jooksul tõendama, et nende tegevuse ja vaatlusaluse toote vahel on objektiivne seos.

Isikud, kes eespool nimetatud tähtaja jooksul endast teatavad, võivad esitada komisjonile teavet liidu huvide kohta 37 päeva jooksul pärast käesoleva teate avaldamist Euroopa Liidu Teatajas, kui ei ole sätestatud teisiti. Selle teabe võib esitada vabas vormis või täites komisjoni koostatud küsimustiku. Kõigil juhtudel võetakse artikli 21 kohaselt esitatud teavet arvesse üksnes siis, kui see on esitatud koos faktiliste tõenditega.

4.4    Vabastuskava käsitlev menetlus

Ilma et see mõjutaks praeguse läbivaatamise tulemusi, kutsutakse huvitatud isikuid üles esitama märkusi vabastuskava praeguse toimimise ja selle võimaliku tulevikumudeli kohta. Märkused peaksid eelkõige käsitlema vabastuskava korraldust ja haldamist selle praegusel kujul. Sellega seoses keskendutakse praeguses läbivaatamises eelkõige probleemidele, mida kogevad väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad.

Huvitatud isikud võivad esitada komisjonile vabastuskava kohta märkusi 37 päeva jooksul pärast käesoleva teate avaldamist Euroopa Liidu Teatajas, kui ei ole sätestatud teisiti.

4.5    Muud kirjalikud esildised

Vastavalt käesoleva teate sätetele palutakse kõigil huvitatud isikutel teha teatavaks oma seisukohad, esitada teave ja kinnitavad tõendid. Kõnealune teave ja seda kinnitavad tõendid peavad komisjonile laekuma 37 päeva jooksul pärast käesoleva teate avaldamist Euroopa Liidu Teatajas, kui ei ole sätestatud teisiti.

4.6    Ärakuulamisvõimalus komisjoni uurimistalituses

Kõik huvitatud isikud võivad taotleda komisjoni uurimistalituselt ärakuulamist. Ärakuulamistaotlus peab olema kirjalik ning selles peab olema esitatud taotluse põhjus. Läbivaatamisega seotud uurimise algetapiga seonduvate küsimuste asjus tuleb ärakuulamistaotlused esitada 15 päeva jooksul pärast käesoleva teate avaldamist Euroopa Liidu Teatajas. Pärast seda tuleb ärakuulamistaotlus esitada tähtaja jooksul, mille komisjon määrab kirjavahetuses huvitatud isikutega.

4.7    Kirjalike esildiste, täidetud küsimustike ja kirjade saatmise juhised

Huvitatud isikutel palutakse esitada kõik esildised ja taotlused elektrooniliselt (mittekonfidentsiaalsed esildised e-posti teel, konfidentsiaalsed esildised CD-R-il või DVD-l), märkida tuleb huvitatud isiku nimi, aadress, e-posti aadress, telefoni- ja faksinumbrid. Turumajandusliku ja individuaalse kohtlemise taotluse ning küsimustike vastuste juurde kuuluvad volikirjad, allkirjastatud tõendid ja nende täiendused tuleb esitada paberil, seega kas posti teel või kohale toimetatult allpool esitatud aadressil. Vastavalt algmääruse artikli 18 lõikele 2 tuleb huvitatud isikul teatada kohe komisjonile, kui ta ei saa esitada esildisi ja taotlusi elektroonilisel kujul. Lisateavet komisjoniga suhtlemise võivad huvitatud isikud saada kaubanduse peadirektoraadi veebisaidi vastavalt veebilehelt: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/trade-defence

Komisjoni postiaadress:

European Commission

Directorate-General for Trade

Directorate H

Office: N105 04/092

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Faks +32 22985353

E-post: TRADE-R546-BICYCLES-A@ec.europa.eu

(mõeldud Hiina Rahvavabariigi eksportijatele, nendega seotud importijatele ja nende ühendustele ja esindajatele ning turumajandusliku kolmanda riigi tootjatele) ja

TRADE-R546-BICYCLES-B@ec.europa.eu

(mõeldud liidu tootjatele, sõltumatutele importijatele, kasutajatele, tarbijatele ja nende ühendustele liidus)

5.   Koostöösoovimatus

Kui huvitatud isik ei võimalda juurdepääsu vajalikule teabele või ei esita vajalikku teavet ettenähtud tähtaja jooksul või takistab uurimist oluliselt, võib vastavalt algmääruse artiklile 18 nii positiivsed kui ka negatiivsed esialgsed või lõplikud järeldused teha kättesaadavate faktide põhjal.

Kui selgub, et huvitatud isik on esitanud ebaõiget või eksitavat teavet, võidakse selline teave jätta arvesse võtmata ning toetuda kättesaadavatele andmetele.

Kui huvitatud isik ei tee koostööd või teeb seda üksnes osaliselt ning kui järeldused tehakse seetõttu kättesaadavate faktide põhjal vastavalt algmääruse artiklile 18, võib tulemus olla asjaomasele isikule ebasoodsam, kui see olnuks tema koostöö korral.

6.   Ärakuulamise eest vastutav ametnik

Huvitatud isikud võivad taotleda kaubanduse peadirektoraadi ärakuulamise eest vastutava ametniku sekkumist. Ärakuulamise eest vastutav ametnik on vahendaja huvitatud isikute ja komisjoni uurimistalituse vahel. Ärakuulamise eest vastutav ametnik vaatab läbi toimikule juurdepääsu taotlused, vaidlused dokumentide konfidentsiaalsuse üle, tähtaegade pikendamise taotlused ja kolmandate isikute ärakuulamistaotlused. Ärakuulamise eest vastutav ametnik võib korraldada üksiku huvitatud isiku ärakuulamise ning tegutseda vahendajana tagamaks, et huvitatud isiku õigust kaitsele kohaldatakse täiel määral.

Taotlus saada ärakuulamise eest vastutava ametniku juures ära kuulatud peab olema kirjalik ning selles peab olema esitatud taotluse põhjus. Läbivaatamise uurimise algetapiga seonduvate küsimuste asjus tuleb ärakuulamistaotlused esitada 15 päeva jooksul pärast käesoleva teate avaldamist Euroopa Liidu Teatajas. Hiljem tuleb ärakuulamistaotlus esitada tähtaja jooksul, mille komisjon määrab kirjavahetuses huvitatud isikutega.

Ärakuulamise eest vastutav ametnik annab võimaluse ka ärakuulamiseks, mille juures on esindatud isikud, kes esitavad erinevaid seisukohti ja vastuväiteid muu hulgas sellistes küsimustes nagu dumping, kahju, põhjuslik seos ja liidu huvi.

Lisateave ja kontaktandmed on huvitatud isikutele kättesaadavad kaubanduse peadirektoraadi ärakuulamise eest vastutava ametniku veebilehel: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/hearing-officer/index_en.htm

7.   Läbivaatamisega seotud uurimise ajakava

Läbivaatusega seotud uurimine viiakse vastavalt algmääruse artikli 11 lõikele 5 lõpule 15 kuu jooksul pärast käesoleva teadaande avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

8.   Isikuandmete töötlemine

Uurimise käigus kogutud isikuandmeid töödeldakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 45/2001 üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ühenduse institutsioonides ja asutustes ning selliste andmete vaba liikumise kohta (17).

9.   Oluline teave Hiina Rahvavabariigi eksportivatele tootjatele: kinnitusdetailide suhtes kehtestatud EÜ dumpinguvastaseid meetmeid käsitleva WTO apellatsioonikogu aruande (WT/DS397) mõju sellele, kuidas komisjon teostab käesolevat uurimist

Komisjon julgustab kõiki asjaomase riigi (mis loetakse algmääruse artikli 2 lõike 7 kohaselt mitteturumajanduslikuks riigiks) eksportivaid tootjaid endast teatama 15 päeva jooksul pärast käesoleva teate avaldamist Euroopa Liidu Teatajas, kui nad on huvitatud koostööst ja individuaalse dumpinguvastase tollimaksu saamisest, isegi siis, kui nad enda arvates ei vasta individuaalse kohtlemise saamiseks vajalikele kriteeriumidele. Komisjoni talitused juhivad nende tähelepanu järgmistele asjaoludele (18).

EÜ-d ja teatavaid Hiinast pärit rauast või terasest kinnitusdetaile käsitlenud vaidluses (EC-Certain Iron or Steel fasteners from China (WT/DS397)) leidis WTO apellatsioonikogu muu hulgas, et algmääruse artikli 9 lõige 5 ei ole kooskõlas WTO dumpinguvastase lepingu teatavate sätete ja WTO lepingu artikliga XVI:4.

Nõukogu 23. juuli 2001. aasta määruse (EÜ) nr 1515/2001 (meetmete kohta, mida ühendus võib võtta pärast WTO vaidluste lahendamise organi aruannet dumpingu- ja subsiidiumivastaste meetmete kohta) (19) artiklis 2 on sätestatud, et Euroopa Liidu Nõukogu võib muu hulgas muuta algmääruse kohaselt võetud liidu meetmeid, et vajaduse korral arvestada WTO vaidluste lahendamise organi aruandes esitatud juriidiliste tõlgendustega vaidlustamata meetmete kohta.

Seega, kui käesoleva algatamisteatega algatatud läbivaatamisega seotud uurimise tulemusena muudetakse kehtivaid dumpinguvastaseid meetmeid, moodustab eespool nimetatud artikkel 2 komisjoni arvates õigusliku aluse apellatsioonikogu poolt kõnealuses vaidluses esitatud juriidiliste tõlgenduste järgimiseks. Täpsemalt öeldes, kui eksportiv tootja teatab endast eespool nimetatud tähtaja jooksul ja teeb täielikku koostööd, esitades kogu vajaliku teabe, aga ei esita taotlust individuaalseks kohtlemiseks, või esitab taotluse, aga teda ei peeta kriteeriumitele vastavaks, siis võib kõnealuse määruse artikkel 2 olla nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel õiguslik alus asjaomasele eksportivale tootjale individuaalse tollimaksu määramisel. Komisjon võtab kõnealuse küsimuse analüüsimisel arvesse WTO apellatsioonikogu poolt eespool nimetatud vaidluse käigus esitatud põhjendusi ning eelkõige apellatsioonikogu aruande lõigetes 371–384 käsitletud asjaolusid.

Käesoleva algatamisteate käesoleva osa alusel individuaalse tollimaksu saanud ettevõtjad peaksid endale teadvustama, et uurimise tulemusena võidakse nende suhtes kohaldada suuremat tollimaksu kui olukorras, kus individuaalset tollimaksu ei ole määratud.


(1)  ELT L 343, 22.12.2009, lk 51.

(2)  Dumpinguks nimetatakse toote müümist ekspordiks („vaatlusalune toode”) hinnaga, mis on alla normaalväärtuse. Normaalväärtus on tavaliselt samasuguse toote võrreldav hind asjaomase riigi siseturul. „Samasugune toode” on toode, mis on vaatlusaluse tootega igati sarnane, või sellise toote puudumisel toode, mis on vaatlusaluse tootega väga sarnane.

(3)  EÜT L 228, 9.9.1993, lk 1.

(4)  EÜT L 16, 18.1.1997, lk 55.

(5)  EÜT L 17, 21.1.1997, lk 17.

(6)  ELT L 183, 14.7.2005, lk 1.

(7)  ELT L 55, 28.2.2008, lk 1.

(8)  ELT L 261, 6.10.2011, lk 2.

(9)  Vt joonealust märkust 2.

(10)  Eksportiv tootja on asjaomases riigis asuv tootja, kes toodab ja ekspordib vaatlusalust toodet liidu turule kas otse või kolmanda isiku kaudu, kaasa arvatud kõik temaga seotud äriühingud, kes osalevad vaatlusaluse toote tootmises, omamaises müügis või ekspordis.

(11)  Algmääruse artikli 9 lõike 6 kohaselt ei võeta arvesse null- või miinimummarginaale ega marginaale, mis on kehtestatud vastavalt algmääruse artiklis 18 kirjeldatud tingimustele.

(12)  Eksportivad tootjad peavad eelkõige tõendama, et: i) majandustegevusega seotud otsused ja kulutused tehakse lähtuvalt turul toimuvast ning ilma märkimisväärse riigipoolse sekkumiseta; ii) äriühingutel on üks selge peamiste raamatupidamisdokumentide kogum, mida auditeeritakse sõltumatult kooskõlas rahvusvaheliste raamatupidamisstandarditega ning kohaldatakse kõikidel eesmärkidel; iii) puuduvad varasemale mitteturumajanduslikule süsteemile iseloomulikud märkimisväärsed moonutused; iv) pankroti- ja asjaõigusaktidega on tagatud õiguskindlus ja stabiilsus ning v) kursside ümberarvestus toimub turukursside alusel.

(13)  Eksportivad tootjad peavad eelkõige tõendama, et: i) täielikult või osaliselt välisomandis olevate äriühingute või ühisettevõtete puhul on eksportijatel õigus kapital ja kasum kodumaale tagasi tuua; ii) ekspordihinnad ja -kogused ning müügitingimused on vabalt määratud; iii) enamusosalus kuulub eraisikutele. Direktorite nõukogusse kuuluvad või juhtival positsioonil olevad riigiametnikud moodustavad vähemuse või tuleb näidata, et sellest hoolimata on äriühing riiklikust sekkumisest piisavalt sõltumatu; iv) vahetuskursi ümberarvestused tehakse turukursi alusel ja v) riiklik sekkumine ei ole selline, mis võimaldab meetmetest kõrvalehoidmist, kui üksikeksportijatele määratakse erinevad tollimaksumäärad.

(14)  Valimisse võivad kuuluda ainult importijad, kes ei ole seotud eksportivate tootjatega. Eksportivate tootjatega seotud importijad peavad täitma küsimustiku I lisa eksportivate tootjate kohta. Vastavalt komisjoni määruse (EMÜ) nr 2454/93 (millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustiku rakendussätted) artiklile 143 käsitatakse isikuid üksteisega seotuna ainult siis, kui: a) nad on teineteise äriettevõtte ametiisikud või juhatuse liikmed; b) nad on juriidiliselt tunnustatud äripartnerid; c) nad on tööandja ja töövõtja; d) üks isik otse või kaudselt omab, kontrollib või valdab 5 % või rohkem mõlema poole kõigist emiteeritud hääleõiguslikest osadest või aktsiatest; e) üks nendest kontrollib otseselt või kaudselt teist; f) kolmas isik kontrollib otseselt või kaudselt mõlemaid; g) nad koos kontrollivad otseselt või kaudselt kolmandat isikut; või h) nad on ühe ja sama perekonna liikmed. Isikuid peetakse ühe ja sama perekonna liikmeteks ainult siis, kui nad on sugulussuhetelt: i) abikaasad, ii) vanem ja laps, iii) vend ja õde (sealhulgas poolvend ja -õde) iv) vanavanem ja lapselaps, v) onu või tädi ja õe- või vennalaps, vi) ämm või äi ja väimees või minia, vii) abikaasa vend või õemees ja abikaasa õde või vennanaine. (EÜT L 253, 11.10.1993, lk 1). Selles kontekstis tähendab „isik” mis tahes füüsilist või juriidilist isikut.

(15)  Sõltumatute importijate esitatud andmeid võib käesolevas uurimises kasutada ka muuks kui dumpingu kindlakstegemiseks.

(16)  Kahju tähendab liidu tootmisharule tekitatud olulist kahju, tootmisharule olulise kahju tekitamise ohtu või tootmisharu rajamise olulist pidurdamist.

(17)  EÜT L 8, 12.1.2001, lk 1.

(18)  Eksportivate tootjate väljavõttelise uuringu kasutamise korral määratakse individuaalne dumpinguvastane tollimaks ainult nendele eksportivatele tootjatele, kes i) on kaasatud väljavõttelisse uuringusse või ii) kellele on kehtestatud individuaalne dumpingumarginaal vastavalt algmääruse artikli 17 lõikele 3.

(19)  EÜT L 201, 26.7.2001, lk 10.


A LISA

Image

Image


B LISA

Image

Image


C LISA

Image

Image


9.3.2012   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 71/23


Teade Hiina Rahvavabariigist pärit teatavate volframelektroodide impordi suhtes kohaldatavate dumpinguvastaste meetmete aegumise läbivaatamise algatamise kohta

2012/C 71/08

Pärast teate avaldamist Hiina Rahvavabariigist (edaspidi „asjaomane riik”) pärit teatavate volframelektroodide impordi suhtes kohaldatavate dumpinguvastaste meetmete eelseisva aegumise kohta (1) sai Euroopa Komisjon (edaspidi „komisjon”) nõukogu 30. novembri 2009. aasta määruse (EÜ) nr 1225/2009 (kaitse kohta dumpinguhinnaga impordi eest riikidest, mis ei ole Euroopa Ühenduse liikmed) (2) (edaspidi „algmäärus”) artikli 11 lõike 2 kohase läbivaatamistaotluse.

1.   Läbivaatamistaotlus

Taotluse esitas 12. detsembril 2011 Eurométaux (edaspidi „taotluse esitaja”) liidu tootjate nimel, kelle toodang moodustab olulise osa, käesoleval juhul üle 50 % liidu teatavate volframelektroodide kogutoodangust.

2.   Vaatlusalune toode

Vaatlusalune toode on CN-koodide ex 8101 99 10 ja ex 8515 90 00 (TARICi koodid 8101991010 ja 8515900010) alla kuuluvad Hiina Rahvavabariigist pärit vähemalt 94 %-lise volframisisaldusega volframist keevituselektroodid, sh keevituselektroodide volframvardad ja -latid (v.a üksnes aglomeerimisel saadud), mis on pikkuselt sobivaks lõigatud või lõikamata (edaspidi „vaatlusalune toode”).

3.   Kehtivad meetmed

Praegu kohaldatav meede on nõukogu määrusega (EÜ) nr 260/2007 (3) kehtestatud lõplik dumpinguvastane tollimaks.

4.   Aegumise läbivaatamise põhjused

Taotluse esitaja on esitanud piisavalt tõendeid selle kohta, et meetmete aegumise tagajärjeks oleks tõenäoliselt dumpingu ja kahju jätkumine.

4.1.   Väide dumpingu jätkumise tõenäosuse kohta

Pidades silmas algmääruse artikli 2 lõike 7 sätteid, määras taotluse esitaja Hiina Rahvavabariigi eksportivate tootjate puhul, kellele ei võimaldatud praegu kohaldatavate meetmete kehtestamisega lõppenud uurimise raames turumajanduslikku kohtlemist, normaalväärtuse kindlaks käesoleva teate punktis 5.1.3 nimetatud asjaomase turumajandusriigi müügihindade põhjal. Nende äriühingute puhul, kelle suhtes kohaldati uurimise käigus turumajanduslikku kohtlemist, tehti normaalväärtus kindlaks Hiina Rahvavabariigi arvestusliku normaalväärtuse põhjal. Dumpingu jätkumise väide põhineb selliselt arvutatud normaalväärtuse võrdlusel vaatlusaluse toote ekspordihindadega, mis kehtivad Euroopa Liitu eksportimisel.

Selle põhjal arvutatud dumpingumarginaalid on märkimisväärsed.

4.2.   Väide kahju jätkumise tõenäosuse kohta

Lisaks väidetakse, et vaatlusalust toodet imporditakse Hiina Rahvavabariigist endiselt suurtes kogustes ja seega jätkub ka liidu tootmisharu kahjustamine.

Taotluse esitaja on esitanud esmapilgul usutavaid tõendeid, et lisaks muudele tagajärgedele on vaatlusaluse imporditud toote kogused ja hinnad avaldanud endiselt negatiivset mõju Euroopa Liidu tootmisharu müügikogustele, turuosale ja hinnatasemele ning selle tulemuseks on liidu tootmisharu üldise tulemuslikkuse ning finantsolukorra oluline halvenemine.

Lisaks väidab taotluse esitaja, et meetmete kehtetuks muutumise korral põhjustaks asjaomasest riigist pärit dumpinguhinnaga impordi lisandumine liidu tootmisharule tõenäoliselt edasist kahju. Sellega seoses esitab taotluse esitaja tõendid selle kohta, et kui meetmeil lastakse aeguda, suureneks tõenäoliselt vaatlusaluse toote impordi praegune tase, kuna asjaomases riigis leidub kasutamata tootmisvõimsust.

5.   Menetlus

Pärast nõuandekomiteega konsulteerimist leiab komisjon, et on piisavalt tõendeid, mis põhjendavad aegumise läbivaatamise algatamist, ning algatab läbivaatamise kooskõlas algmääruse artikli 11 lõikega 2.

Uurimisega tehakse kindlaks, kas meetmete aegumine võib tõenäoliselt kaasa tuua dumpingu ja kahju jätkumise või kordumise või on see ebatõenäoline.

5.1.   Dumpingu jätkumise või kordumise tõenäosuse kindlakstegemise kord

5.1.1.   Eksportivate tootjate uurimine

Asjaomasest riigist pärit vaatlusalust toodet eksportivad tootjad (4) on kutsutud osalema käesolevas läbivaatamise uurimises.

Pidades silmas käesolevasse menetlusse kaasatud Hiina Rahvavabariigi eksportivate tootjate ilmset suurt arvu ja vajadust lõpetada uurimine ettenähtud tähtaja jooksul, võib komisjon vähendada uuritavate eksportijate arvu mõistliku arvuni, moodustades valimi (seda menetlust nimetakse ka väljavõtteliseks uuringuks). Väljavõtteline uuring tehakse algmääruse artikli 17 kohaselt.

Selleks, et komisjon saaks otsustada, kas väljavõtteline uuring on vajalik, ning vajaduse korral valimi moodustada, palutakse kõigil eksportivatel tootjatel või nende nimel tegutsevatel esindajatel endast komisjonile teatada. Kõnealused isikud peavad endast teada andma 15 päeva jooksul alates käesoleva teate avaldamisest Euroopa Liidu Teatajas, kui ei ole sätestatud teisiti, ja esitama komisjonile oma äriühingu(te) kohta käesoleva teate A lisas nõutud teabe.

Selleks, et komisjon saaks teavet, mida ta peab vajalikuks eksportivate tootjate valimi moodustamisel, võtab ta lisaks ühendust Hiina Rahvavabariigi ametiasutustega ja teadaolevate eksportivate tootjate ühendustega.

Kõik huvitatud isikud, kes soovivad esitada asjakohast teavet seoses valimi moodustamisega, välja arvatud eespool nõutud teave, peavad seda tegema 21 päeva jooksul pärast kõnealuse teate avaldamist Euroopa Liidu Teatajas, kui ei ole sätestatud teisiti.

Kui valimi moodustamine osutub vajalikuks, võidakse eksportivad tootjad valida vaatlusaluse toote suurima tüüpilise müügimahu järgi ELis, mida on ettenähtud aja jooksul võimalik uurida. Vajaduse korral annab komisjon kõigile teadaolevatele eksportivatele tootjatele, asjaomase riigi asutustele ja eksportivate tootjate ühendustele ekspordiriigi asutuste kaudu teada, millised äriühingud on kaasatud valimisse.

Uurimise seisukohast vajalike andmete saamiseks eksportivate tootjate kohta saadab komisjon küsimustikud valimisse kaasatud eksportivatele tootjatele, kõigile teadaolevatele eksportivate tootjate ühendustele ning asjaomase riigi ametiasutustele.

Kõik valimisse kaasatud eksportivad tootjad peavad esitama täidetud küsimustiku 37 päeva jooksul pärast valimi moodustamisest teatamist, kui ei ole sätestatud teisiti.

Täidetud küsimustik sisaldab muu hulgas teavet eksportivate tootjate äriühingu(te) struktuuri kohta, äriühingu(te) tegevuse kohta seoses vaatlusaluse tootega, tootmiskulude kohta, vaatlusaluse toote müügi kohta asjaomase riigi omamaisel turul ning vaatlusaluse toote müügi kohta liitu.

Võimaliku valimisse kaasamisega nõustunud äriühinguid, keda valimisse ei valitud, käsitatakse koostööd tegevana (edaspidi „valimisse kaasamata koostööd tegevad eksportivad tootjad”).

5.1.2.   Sõltumatute importijate uurimine  (5)  (6)

Vaatlusalust toodet Hiina Rahvavabariigist importivaid sõltumatuid importijaid kutsutakse osalema käesolevas uurimises.

Pidades silmas käesolevasse menetlusse kaasatud sõltumatute importijate võimalikku suurt arvu ja et lõpetada uurimine ettenähtud tähtaja jooksul, võib komisjon piirduda mõistliku arvu sõltumatute importijatega, keda uuritakse valimi moodustamise abil (seda meetodit nimetatakse ka väljavõtteliseks uuringuks). Väljavõtteline uuring tehakse algmääruse artikli 17 kohaselt.

Et komisjon saaks otsustada, kas väljavõtteline uuring on vajalik, ning vajaduse korral valimi moodustada, palutakse kõigil sõltumatutel importijatel või nende nimel tegutsevatel esindajatel endast komisjonile teatada. Kõnealused isikud peavad endast teada andma 15 päeva jooksul alates käesoleva teate avaldamisest Euroopa Liidu Teatajas, kui ei ole sätestatud teisiti, ja esitama komisjonile oma äriühingu või äriühingute kohta käesoleva teate B lisas nõutud teabe.

Et saada teavet, mida komisjon peab vajalikuks sõltumatute importijate valimi moodustamiseks, võib ta lisaks võtta ühendust kõigi teadaolevate importijate ühendustega.

Kõik huvitatud isikud, kes soovivad esitada asjakohast teavet seoses valimi moodustamisega, välja arvatud eespool nõutud teave, peavad seda tegema 21 päeva jooksul pärast kõnealuse teate avaldamist Euroopa Liidu Teatajas, kui ei ole sätestatud teisiti.

Kui valimi moodustamine osutub vajalikuks, võidakse importijad valida vaatlusaluse toote suurima tüüpilise müügimahu järgi ELis, mida on ettenähtud aja jooksul võimalik uurida. Komisjon annab kõikidele sõltumatutele importijatele ja importijate ühendustele teada, millised äriühingud valimisse kaasatakse.

Uurimise jaoks vajaliku teabe saamiseks saadab komisjon küsimustikud valimisse kuuluvatele sõltumatutele importijatele ja kõikidele teadaolevatele importijate ühendustele. Kõnealused isikud peavad täidetud küsimustiku tagastama 37 päeva jooksul alates kuupäevast, mil teatatakse nende valimisse kaasamisest, kui ei ole sätestatud teisiti.

Täidetud küsimustik sisaldab muu hulgas teavet nende äriühingu(te) struktuuri kohta, äriühingu(te) tegevuse kohta seoses vaatlusaluse tootega ja vaatlusaluse toote müügi kohta.

5.1.3.   Turumajandusliku kolmanda riigi valik

Eelmise uurimise käigus kasutati normaalväärtuse kindlakstegemiseks Hiina Rahvavabariigi puhul sobiva turumajandusriigina Ameerika Ühendriike. Komisjon kavatseb ka seekord kasutada Ameerika Ühendriike samal eesmärgil. Huvitatud isikuid kutsutakse üles selle riigi sobivuse kohta märkusi esitama. Märkused peavad komisjonile laekuma 10 päeva jooksul pärast käesoleva teate avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

5.2.   Kahju jätkumise või kordumise tõenäosuse kindlakstegemise ja liidu tootjate uurimise kord

Vaatlusaluse toote tootjaid liidus kutsutakse komisjoni uurimises osalema.

Uurimise seisukohalt vajaliku, liidu tootjaid käsitleva teabe saamiseks saadab komisjon küsimustikud teadaolevatele liidu tootjatele või tüüpilistele liidu tootjatele ja teadaolevatele liidu tootjate ühendustele. Kõigil liidu tootjatel ja liidu tootjate ühendustel palutakse endast teatamiseks ja küsimustiku saamiseks võtta komisjoniga eelistatavalt e-posti teel viivitamata ühendust, kuid mitte hiljem kui 15 päeva jooksul pärast käesoleva teate avaldamist Euroopa Liidu Teatajas, kui ei ole sätestatud teisiti.

Liidu tootjad ja liidu tootjate ühendused peavad täidetud küsimustiku esitama 37 päeva jooksul pärast käesoleva teate avaldamist Euroopa Liidu Teatajas, kui ei ole sätestatud teisiti. Täidetud küsimustik sisaldab muu hulgas teavet nende äriühingu(te) struktuuri ja finantsolukorra kohta, äriühingu(te) tegevuse kohta seoses vaatlusaluse tootega ning vaatlusaluse toote tootmiskulude ja müügi kohta.

5.3.   Liidu huvide hindamise menetlus

Kui dumpingu ja kahju kordumise või jätkumise tõenäosus leiab kinnitust, võetakse vastavalt algmääruse artiklile 21 vastu otsus, kas dumpinguvastaste meetmete säilitamine oleks vastuolus liidu huvidega. Liidu tootjatel, importijatel ja neid esindavatel ühendustel, kasutajatel ja neid esindavatel ühendustel ning tarbijaid esindavatel ühendustel palutakse endast teatada 15 päeva jooksul pärast käesoleva teate avaldamist Euroopa Liidu Teatajas, kui ei ole sätestatud teisiti. Selleks et osaleda uurimises, peavad tarbijaid esindavad ühendused sama tähtaja jooksul tõendama, et nende tegevusalade ja vaatlusaluse toote vahel on objektiivne seos.

Isikud, kes eespool nimetatud tähtaja jooksul endast teatavad, võivad esitada komisjonile teavet liidu huvide kohta 37 päeva jooksul pärast käesoleva teate avaldamist Euroopa Liidu Teatajas, kui ei ole sätestatud teisiti. Selle teabe võib esitada vabas vormis või komisjoni koostatud küsimustiku täitmise teel. Kõigil juhtudel võetakse artikli 21 kohaselt esitatud teavet arvesse üksnes siis, kui see on esitatud koos faktiliste tõenditega.

5.4.   Muud kirjalikud esildised

Vastavalt käesolevale teatele palutakse kõigil huvitatud isikutel teha teatavaks oma seisukohad, esitada teave ja seda kinnitavad tõendid. Kõnealune teave ja seda kinnitavad tõendid peavad komisjonile laekuma 37 päeva jooksul alates käesoleva teate avaldamisest Euroopa Liidu Teatajas, kui ei ole sätestatud teisiti.

5.5.   Ärakuulamisvõimalus komisjoni uurimistalituses

Kõik huvitatud isikud võivad taotleda komisjoni uurimistalituselt ärakuulamist. Ärakuulamistaotlus peab olema kirjalik ning selles peab olema esitatud taotluse põhjus. Küsimuste puhul, mis on seotud uurimise esialgse etapiga, tuleb ärakuulamistaotlus esitada 15 päeva jooksul alates käesoleva teate avaldamisest Euroopa Liidu Teatajas. Pärast seda tuleb ärakuulamistaotlus esitada tähtaja jooksul, mille komisjon määrab kirjavahetuses huvitatud isikutega.

5.6.   Kirjalike esildiste, täidetud küsimustike ja kirjade saatmise juhised

Kõik kirjalikud esildised, sealhulgas käesolevas teates nõutud teave, täidetud küsimustikud ja kirjavahetus, mida huvitatud isikud paluvad käsitleda konfidentsiaalsena, peavad olema märgistatud sõnaga „Limited” (piiratud) (7).

Konfidentsiaalset teavet edastavad huvitatud isikud on algmääruse 19 lõike 2 kohaselt kohustatud esitama sellise teabe mittekonfidentsiaalse kokkuvõtte, millel on märge „For inspection by interested parties” (tutvumiseks huvitatud isikutele). Need kokkuvõtted peavad olema piisavalt üksikasjalikud, et võimaldada vajalikul määral arusaamist konfidentsiaalselt esitatud teabe sisust. Kui konfidentsiaalset teavet edastav huvitatud isik ei esita nõutava vormi ja kvaliteediga mittekonfidentsiaalset kokkuvõtet, võib sellise konfidentsiaalse teabe jätta arvesse võtmata.

Huvitatud isikutel palutakse esitada kõik esildised ja taotlused elektrooniliselt (mittekonfidentsiaalsed esildised e-posti teel, konfidentsiaalsed esildised CD-R-il või DVD-l), märkida tuleb huvitatud isiku nimi, aadress, e-posti aadress, telefoni- ja faksinumber. Täidetud küsimustike ja täienduste juurde kuuluvad volikirjad, allkirjastatud tõendid ja nende ajakohastused tuleb siiski esitada paberil, seega kas posti teel või käsipostiga alljärgneval aadressil. Algmääruse artikli 18 lõike 2 kohaselt peab huvitatud isik teatama sellest kohe komisjonile, kui ta ei saa esitada esildisi ja taotlusi elektroonilisel kujul. Täiendavat teavet sidepidamise kohta komisjoniga võivad huvitatud isikud saada kaubanduse peadirektoraadi veebisaidi vastavalt veebilehelt: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/trade-defence

Komisjoni postiaadress:

European Commission

Directorate-General for Trade

Directorate H

Office: N105 04/092

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Faks +32 22985353

E-post: TRADE-R547-Tungsten-el-A@ec.europa.eu

(mõeldud Hiina Rahvavabariigi eksportivatele tootjatele, seotud importijatele, ühendustele ja esindajatele ning turumajandusliku kolmanda riigi tootjatele) ja

TRADE-R547-Tungsten-el-B@ec.europa.eu

(mõeldud liidu tootjatele, sõltumatutele importijatele, kasutajatele, tarbijatele ja nende ühendustele liidus)

6.   Koostööst hoidumine

Kui huvitatud isik ei võimalda juurdepääsu vajalikule teabele või ei esita vajalikku teavet ettenähtud tähtaja jooksul või takistab uurimist oluliselt, võib vastavalt algmääruse artiklile 18 nii positiivsed kui ka negatiivsed esialgsed või lõplikud järeldused teha kättesaadavate faktide põhjal.

Kui selgub, et huvitatud isik on esitanud ebaõiget või eksitavat teavet, võidakse selline teave jätta arvesse võtmata ning toetuda kättesaadavatele andmetele.

Kui huvitatud isik ei tee koostööd või teeb seda üksnes osaliselt ning kui järeldused tehakse seetõttu kättesaadavate faktide põhjal vastavalt algmääruse artiklile 18, võib tulemus olla asjaomasele isikule ebasoodsam, kui see olnuks tema koostöö korral.

7.   Ärakuulamise eest vastutav ametnik

Huvitatud isikud võivad taotleda kaubanduse peadirektoraadi ärakuulamise eest vastutava ametniku sekkumist. Ärakuulamise eest vastutav ametnik on vahendaja huvitatud isikute ja komisjoni uurimistalituste vahel. Ärakuulamise eest vastutav ametnik tegeleb toimikule juurdepääsu taotlustega, vaidlustega dokumentide konfidentsiaalsuse küsimuses, tähtaegade pikendamise taotlustega ja kolmandate isikute ärakuulamistaotlustega. Ärakuulamise eest vastutav ametnik võib korraldada huvitatud isiku ärakuulamise ja olla vahendaja tagamaks, et huvitatud isikud saaksid oma kaitseõigusi täiel määral kasutada.

Taotlus saada ärakuulatud ärakuulamise eest vastutava ametniku juures tuleb esitada kirjalikult ning selles tuleb selgitada taotluse esitamise põhjused. Küsimuste puhul, mis on seotud uurimise esialgse etapiga, tuleb ärakuulamistaotlus esitada 15 päeva jooksul alates käesoleva teate avaldamisest Euroopa Liidu Teatajas. Hiljem tuleb ärakuulamistaotlus esitada tähtaja jooksul, mille komisjon määrab kirjavahetuses huvitatud isikutega.

Ärakuulamise eest vastutav ametnik annab võimaluse ka sellisteks ärakuulamisteks, kus osalevad isikud, kes esitavad erinevaid seisukohti ja vastuväiteid muu hulgas sellistes küsimustes nagu dumpingu ja kahju jätkumise või kordumise tõenäosus ning liidu huvi.

Lisateave ja kontaktandmed on huvitatud isikutele kättesaadavad kaubanduse peadirektoraadis ärakuulamise eest vastutava ametniku veebisaidil: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/hearing-officer/index_en.htm

8.   Uurimise ajakava

Uurimine viiakse vastavalt algmääruse artikli 11 lõikele 5 lõpule 15 kuu jooksul pärast käesoleva teate avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

9.   Võimalus taotleda algmääruse artikli 11 lõike 3 kohast läbivaatamist

Kuna aegumise läbivaatamine algatatakse algmääruse artikli 11 lõike 2 sätete kohaselt, ei saa selle tulemusena kohaldatavaid meetmeid muuta, vaid neid saab algmääruse artikli 11 lõike 6 kohaselt kas kehtetuks tunnistada või säilitada.

Kui mõni huvitatud isik leiab, et meetmete läbivaatamine nende taseme muutmiseks (suurendamiseks või vähendamiseks) on põhjendatud, võib see isik taotleda läbivaatamist algmääruse artikli 11 lõike 3 alusel.

Isikud, kes soovivad taotleda sellist läbivaatamist, mis toimuks käesolevas teates nimetatud aegumise läbivaatamisest sõltumatult, võivad võtta komisjoniga ühendust eespool märgitud aadressil.

10.   Isikuandmete töötlemine

Uurimise käigus kogutud isikuandmeid töödeldakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 45/2001 üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ühenduse institutsioonides ja asutustes ning selliste andmete vaba liikumise kohta (8).


(1)  ELT C 169, 9.6.2011, lk 14.

(2)  ELT L 343, 22.12.2009, lk 51.

(3)  ELT L 72, 13.3.2007, lk 1.

(4)  Eksportiv tootja on asjaomases riigis asuv tootja, kes toodab ja ekspordib vaatlusalust toodet liidu turule, kas otse või kolmanda isiku kaudu, kaasa arvatud kõik temaga seotud äriühingud, kes osalevad vaatlusaluse toote tootmises, omamaises müügis või ekspordis.

(5)  Valimisse võivad kuuluda ainult importijad, kes ei ole seotud eksportivate tootjatega. Eksportivate tootjatega seotud importijad peavad täitma küsimustiku I lisa kõnealuste eksportivate tootjate kohta. Vastavalt komisjoni määruse (EMÜ) nr 2454/93 (millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustiku rakendussätted) artiklile 143 käsitatakse isikuid üksteisega seotuna ainult siis, kui: a) nad on üksteise äriettevõtte ametiisikud või juhatuse liikmed; b) nad on õiguslikult seisundilt äripartnerid; c) nad on tööandja ja töövõtja; d) üks isik otse või kaudselt omab, kontrollib või valdab 5 % või rohkem mõlema poole kõigist emiteeritud hääleõiguslikest osadest või aktsiatest; e) üks nendest kontrollib otseselt või kaudselt teist; f) kolmas isik kontrollib otseselt või kaudselt mõlemat; g) nad koos kontrollivad otseselt või kaudselt kolmandat isikut või h) nad on ühe ja sama perekonna liikmed. Isikuid peetakse ühe ja sama perekonna liikmeteks ainult siis, kui nad on sugulussuhetelt: i) abikaasad, ii) vanem ja laps, iii) vend ja õde (sealhulgas poolvend ja -õde), iv) vanavanem ja lapselaps, v) onu või tädi ja õe- või vennalaps, vi) ämm või äi ja väimees või minia, vii) abikaasa vend või õemees ja abikaasa õde või vennanaine. (EÜT L 253, 11.10.1993, lk 1). Selles kontekstis tähendab „isik” mis tahes füüsilist või juriidilist isikut.

(6)  Sõltumatute importijate esitatud andmeid võib käesolevas uurimises kasutada ka muudes küsimustes kui vaid dumpingu kindlaksmääramine.

(7)  See on konfidentsiaalne dokument vastavalt nõukogu määruse (EÜ) nr 1225/2009 (ELT L 343, 22.12.2009, lk 51) artiklile 19 ja GATT 1994 VI artikli rakendamist käsitleva WTO lepingu (dumpinguvastane leping) artiklile 6. Seda dokumenti kaitstakse ka Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1049/2001 (EÜT L 145, 31.5.2001, lk 43) artikli 4 kohaselt.

(8)  EÜT L 8, 12.1.2001, lk 1.


A LISA

Image

Image


B LISA

Image

Image


KONKURENTSIPOLIITIKA RAKENDAMISEGA SEOTUD MENETLUSED

Euroopa Komisjon

9.3.2012   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 71/32


Eelteatis koondumise kohta

(Juhtum COMP/M.6510 – Remondis/Sortiva/Stam Papier Recycling)

Võimalik lihtsustatud korras menetlemine

(EMPs kohaldatav tekst)

2012/C 71/09

1.

5 märtsil 2012 sai komisjon nõukogu määruse (EÜ) nr 139/2004 (1) artiklile 4 vastava teatise kavandatava koondumise kohta, mille raames ettevõtjad Sortiva B.V. („Sortiva”, Madalmaad) ja Remondis Nederland B.V. („Remondis”, Madalmaad) omandavad ühiskontrolli ühinemismääruse artikli 3 lõike 1 punkti b tähenduses ettevõtjate Sortiva Papier en Kunststoffen B.V. („Sortiva P&K”, Madalmaad) ja Stam Papier-Recycling B.V. („Stam”, Madalmaad) üle aktsiate või osade ostu teel.

2.

Asjaomaste ettevõtjate majandustegevus hõlmab järgmist:

Remondis: paberi, kartongi ja muude jäätmevoogude kogumine, eraldamine ja sorteerimine;

Sortiva: tavajäätmevoogude nagu puit ja ehituspraht eraldamine, sorteerimine ja ringlussevõtt;

Sortiva P&K: paberi ja kartongi eraldamine ja sorteerimine;

Stam: paberi ja kartongi kogumine, eraldamine ja sorteerimine ning arhiivide hävitamine.

3.

Komisjon leiab pärast teatise esialgset läbivaatamist, et tehing, millest teatatakse, võib kuuluda EÜ ühinemismääruse reguleerimisalasse, kuid lõplikku otsust selle kohta ei ole veel tehtud. Vastavalt komisjoni teatisele lihtsustatud korra kohta teatavate ettevõtjate koondumiste käsitlemiseks kooskõlas EÜ ühinemismäärusega (2) tuleks märkida, et käesolevat juhtumit on võimalik käsitleda teatises ettenähtud korra kohaselt.

4.

Komisjon kutsub asjast huvitatud kolmandaid isikuid esitama komisjonile oma võimalikke märkusi kavandatava toimingu kohta.

Komisjon peab märkused kätte saama hiljemalt kümne päeva jooksul pärast käesoleva dokumendi avaldamist. Märkusi võib saata komisjonile faksi (+32 22964301), elektronposti (COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu) või postiga järgmisel aadressil (lisada viitenumber COMP/M.6510 – Remondis/Sortiva/Stam Papier Recycling):

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  ELT L 24, 29.1.2004, lk 1 („EÜ ühinemismäärus”).

(2)  ELT C 56, 5.3.2005, lk 32 („lihtsustatud korda käsitlev teatis”).


MUUD AKTID

Euroopa Komisjon

9.3.2012   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 71/33


Põllumajandustoodete ja toidu geograafiliste tähiste ja päritolunimetuste kaitset käsitleva nõukogu määruse (EÜ) nr 510/2006 artikli 6 lõike 2 kohase muudatustaotluse avaldamine

2012/C 71/10

Käesoleva dokumendi avaldamine annab õiguse esitada muudatustaotluse kohta vastuväiteid vastavalt nõukogu määruse (EÜ) nr 510/2006 (1) artiklile 7. Komisjon peab vastuväite kätte saama kuue kuu jooksul alates käesoleva dokumendi avaldamisest.

MUUTMISTAOTLUS

NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 510/2006

MUUTMISTAOTLUS VASTAVALT ARTIKLILE 9

„CARNE MARINHOA”

EÜ nr: PT-PDO-0117-0233-09.01.2006

KGT ( ) KPN ( X )

1.   Spetsifikaadi osa, mida muutmine hõlmab:

Toote nimetus

Image

Toote kirjeldus

Image

Geograafiline piirkond

Image

Päritolutõend

Tootmismeetod

Seos piirkonnaga

Image

Märgistus

Riiklikud nõuded

Muu (täpsustada)

2.   Toote liik:

Koonddokumendi või kokkuvõtte muutmine

Image

Registreeritud KPNi või KGT muutmine, mille kohta ei ole avaldatud koonddokumenti ega kokkuvõtet

Spetsifikaadi muutmine, mis ei tingi avaldatud koonddokumendi muutmist (määruse (EÜ) nr 510/2006 artikli 9 lõige 3)

Spetsifikaadi ajutine muutmine, mis tuleneb siseriiklike ametivõimude nõutud kohustuslikest sanitaar- või fütosanitaarmeetmetest (määruse (EÜ) nr 510/2006 artikli 9 lõige 4)

3.   Muudatus(ed):

3.1.   Toote kirjeldus:

Eesmärk on turustada toodet „Carne Marinhoa” kehtivate õigusaktide kohaselt vanuse ja kaalu klassifitseerimise ning tapapäeval looma tegeliku kaalu alusel, pidades tõuaretuse tõhustamisel silmas pigem lihatootmise funktsiooni tähtsustamist kui tööloomana kasutamist.

Looma kaalu ja tapakaaluga seotud tooteklasside eri nimetused vastavad kehtivatele õigusaktidele.

3.2.   Geograafiline piirkond:

„Carne Marinhoa” tootmispiirkonnaga külgnevate Coimbra, Figueira da Foz, Montemor-o-Velho ja Soure haldusüksuste aretajad on esitanud tootjaorganisatsioonile Agrupamento de Produtores Gestor da Denominação de Origem kõnealuse geograafilise piirkonna laiendamise taotluse põhjendusega, et täidetud on kõik toote tootmiseks vajalikud tingimused, eelkõige seoses sööda, loomakasvatuse, loomkoormuse, kasvatusmeetodi, tõu ja traditsioonidega. Kõnealustes haldusüksustes on sarnased või isegi identsed järgmised tingimused: mulla- ja klimaatilised tingimused, loomakasvatustavad, loomkoormus, valdav taimestik, Marinhoa tõug ise, põllumajandustavad, kasvatusmeetod ja sööt, mille tulemusel saadakse täpselt samade füüsikaliste, keemiliste ja organoleptiliste omadustega toode, nagu need on ka tootel „Carne Marinhoa”.

3.3.   Päritolutõend:

Eesmärk on rakendada määruste (EÜ) nr 510/2006 ja (EÜ) nr 1898/2006 sätteid seoses päritolutõendiga, et tagada aretajate, tapamajade, lihalõikus- ja pakendamisettevõtete tehtavate toimingute arusaadavus ja täpsus toote geograafilise päritolu tõendamiseks.

3.4.   Märgistus:

Eespool nimetatud sätteid täiustatakse ja täpsustatakse ning täiendavad sätted võetakse vastu vältimaks, et kolmandad isikud saaksid päritolunimetuse väärtust ja mainet ära kasutada ning et keelata kaitstud päritolunimetusele turustajate või muude vahendajate nimede lisamine. Selliste tähiste esitamine toote märgisel ei ole siiski keelatud.

Lisaks sellele on spetsifikaadis tehtud mõned toimetuslikud ja keelelised parandused.

KOONDDOKUMENT

NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 510/2006

„CARNE MARINHOA”

EÜ nr: PT-PDO-0117-0233-09.01.2006

KGT ( ) KPN ( X )

1.   Nimetus:

„Carne Marinhoa”

2.   Liikmesriik või kolmas riik:

Portugal

3.   Põllumajandustoote või toidu kirjeldus:

3.1.   Toote liik:

Klass 1.1.

Värske liha (ja rups)

3.2.   Toote kirjeldus, mida punktis 1 esitatud nimetus tähistab:

Marinhoa tõugu pikliku koljuga lihavatelt veistelt saadud liha on väga pehme ja mahlakas. Marinhoa tõugu veiste liha on vasikate puhul roosa ja täiskasvanud loomade puhul tumepunane; kergelt niiske ja seetõttu mahlakas liha on tihke konsistentsiga. Looma vanusest sõltuvalt vaheldub rasva värvus valgest kollakani. Liha müük toimub järgmiselt:

vasikaliha – kuni kaheksa kuu vanuste tapaloomade rümbad või raietükid. Rümba kaal 70–180 kg;

veiseliha – kaheksa kuni kaheteist kuu vanuste tapaloomade rümbad või raietükid. Rümba kaal kuni 240 kg;

lehma- või pulliliha – 12–30 kuu vanuste tapalehmade või -pullide rümbad või raietükid. Rümba kaal on rohkem kui 180 kg;

lehmaliha – rohkem kui 30 kuu vanuste tapalehmade rümbad või raietükid. Rümba kaal on rohkem kui 220 kg;

pulliliha – rohkem kui 30 kuu vanuste tapapullide rümbad või raietükid. Rümba kaal kuni 220 kg.

3.3.   Tooraine (üksnes töödeldud toodete puhul):

Ei kohaldata.

3.4.   Sööt (üksnes loomse päritoluga toodete puhul):

Kõnealuses geograafilises piirkonnas kasvatatavaid Marinhoa tõugu veiseid söödetakse haljassöödaga piirkonna külluslikel looduslikel rohumaadel.

Laudas pidamise ajal saavad loomad asjaomases põllumajandusettevõttes või piirkonna põllumajandusettevõtetes kasvatatud raiheinast, maisist (tõlvikud), põhust ja heinast koosnevat sööta.

Tavapäraselt söödetakse loomi ka põllumajandusettevõttes toodetud maisi, riisi või muude teraviljade ning taimsete kõrvalsaadustega.

3.5.   Tootmise erietapid, mis peavad toimuma määratletud geograafilises piirkonnas:

Toote „Carne Marinhoa” toorainena kasutatav liha peab olema saadud määratletud geograafilises piirkonnas sündinud, kasvanud ja tapetud loomadelt. Kõik loomad peavad olema kantud loomade sünniregistrisse ning kõik Marinhoa tõugu lehmade ja pullide järglased peavad olema registreeritud tõuraamatus.

3.6.   Erieeskirjad viilutamise, riivimise, pakendamise jm kohta:

3.7.   Erieeskirjad märgistamise kohta:

Sõltumata liha kaubanduslikust esitusviisist peavad liha märgisel olema lisaks võltsimiskindlale ja kustumatule vastavusmärgile ja „Carne Marinhoa” logole ka sõnad „Carne Marinhoa — Denominação de Origem Protegida”.

Image

Turundusnimele „Carne Marinhoa DOP” ei tohi lisada ühtegi muud viidet ega märkust, ei kaubamärgi ega turustaja oma, kuigi märgistusele võivad need olla lisatud.

4.   Geograafilise piirkonna täpne määratlus:

Toote „Carne Marinhoa” toorainena kasutatav liha saadakse loomadelt, kes on sündinud, kasvanud ja tapetud määratletud geograafilises piirkonnas, mis hõlmab järgmisi haldusüksusi: Águeda, Albergaria-a-Velha, Anadia, Aveiro, Cantanhede, Coimbra, Estarreja, Figueira da Foz, Ílhavo, Mealhada, Mira, Montemor-o-Velho, Murtosa, Oliveira do Bairro, Ovar, Sever do Vouga, Soure ja Vagos ning Oliveira de Azeméisi haldusüksuse vallad Ul, Loureiro, Pinheiro da Bemposta ja Palmaz.

5.   Seos geograafilise piirkonnaga:

5.1.   Geograafilise piirkonna eripära:

Määratletud geograafiline piirkond asub Portugali kõige viljakamatel aladel, mis hõlmavad Vouga, Águeda ja Antuã jõgede valgalasid. Marinha piirkonnas on suhteliselt mudane ja väga viljakas pinnas; toitaineterikka põhjavee kiht ei asu väga sügaval. Vähem soostunud aladel kasvatatakse teravilja, eelkõige maisi. Sedalaadi pinnase mehhaniseerimine on olnud keeruline, seepärast oli selles piirkonnas vaja kasutada veiseid, keda sellistel muldadel oli võimalik rakendada tööloomadena. Nii kasutati seal veiseid nii töö- kui ka lihaloomadena.

Tänu nendele tingimustele said loomad ise süüa väikestel heinamaadel vabalt ringi liikudes või neile anti lisasööta ja teravilja.

5.2.   Toote eripära:

Piirkonna tingimustega hästi kohanenud Marinhão veised toodi sinna algselt töö- ja lihaloomadeks. Tänapäeval veiseid enam tööloomadena ei kasutata, kuigi traditsioonilisi teraviljaliike kasvatatakse edasi. Seepärast on veiste lihatootlikkuse tõstmiseks tegeldud tõuaretusega.

Marinhão veiste selline kehaehitus ja füüsilised omadused on tingitud kõnealuse piirkonna raske pinnasega kohanemisest; sellistes tingimustes on karjakasvatus tüüpiline tegevusvaldkond.

Kõnealuses tootmissüsteemis saadud rümbad on suhteliselt suured. Marinhão tõugu veiste liha on vasikate puhul roosa ja täiskasvanud loomade puhul tumepunane; kergelt niiske liha on tihke konsistentsiga. Looma vanusest sõltuvalt vaheldub rasva värvus valgest kollakani.

Liha on erakordselt mahlakas ja maitsev.

5.3.   Põhjuslik seos geograafilise piirkonna ja (kaitstud päritolunimetusega) toote kvaliteedi või omaduste vahel või (kaitstud geograafilise tähisega) toote erilise kvaliteedi, maine või muude omaduste vahel:

Piirkonna mulla- ja klimaatiliste tingimuste, tõuomaduste ja loodusliku sööda tõttu on veised keskmised kuni suured, mõnikord tapavanuse jaoks raske rümba ning vähese rasvaga nii rümbas kui ka siseelundites. Liha eriomadused on mahlakus ja pehmus, märkimisväärne maitse, tihke tekstuur ning meeldiv elastne konsistents ning eelkõige iseloomulik lõhn ja mitte väga intensiivne maitse, mis on tingitud keskkonnast ja rohust, mida loomad söövad karjamaal vabalt ringi liikudes ning looduslikust söödast, mida neile antakse lisasöödana.

Viide spetsifikaadi avaldamisele:

(Määruse (EÜ) nr 510/2006 artikli 5 lõige 7)

http://www.gpp.pt/Valor/doc/CE_Carne_marinhoa_DOP.pdf


(1)  ELT L 93, 31.3.2006, lk 12.