ISSN 1977-0898

doi:10.3000/19770898.C_2011.351.est

Euroopa Liidu

Teataja

C 351

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

54. köide
2. detsember 2011


Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

 

II   Teatised

 

EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDE, ORGANITE JA ASUTUSTE TEATISED

 

Euroopa Komisjon

2011/C 351/01

ELTL artiklite 107 ja 108 raames antava riigiabi lubamine – Juhud, mille suhtes komisjonil ei ole vastuväiteid ( 1 )

1

2011/C 351/02

ELTL artiklite 107 ja 108 raames antava riigiabi lubamine – Juhud, mille suhtes komisjonil ei ole vastuväiteid ( 1 )

6

2011/C 351/03

ELTL artiklite 107 ja 108 raames antava riigiabi lubamine – Juhud, mille suhtes komisjonil ei ole vastuväiteid ( 1 )

11

 

IV   Teave

 

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

 

Nõukogu

2011/C 351/04

Teatis isikutele ja üksustele, kelle suhtes kohaldatakse piiravaid meetmeid, mis on sätestatud nõukogu otsuses 2011/782/ÜVJP ja nõukogu rakendusmäärusega (EL) nr 1244/2011 rakendatavas nõukogu määruses (EL) nr 442/2011 piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Süürias

14

2011/C 351/05

Teatis isikutele ja üksustele, kelle suhtes kohaldatakse nõukogu otsuse 2010/413/ÜVJP artikli 19 lõike 1 punkti b ja artikli 20 lõike 1 punkti b (II lisa) ning nõukogu määruse (EL) nr 961/2010 artikli 16 lõiget 2 (VIII lisa)

15

 

Euroopa Komisjon

2011/C 351/06

Euroopa Keskpanga poolt peamistel refinantseerimistoimingutel rakendatav intressimäär: 1,25 % 1. detsember 2011 – Euro vahetuskurss

16

 

TEAVE LIIKMESRIIKIDELT

2011/C 351/07

Käibemaks – Käibemaksust vabastatud investeeringukuld – Loetelu kuldmüntidest, mis vastavad nõukogu direktiivi 2006/112/EÜ artikli 344 lõike 1 punktiga 2 kehtestatud kriteeriumidele (investeeringukulla erikord) – Kehtib 2012. aastal

17

2011/C 351/08

Liikmesriikide edastatud teave püügikeelu kehtestamise kohta

32

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst, mis ei hõlma asutamislepingu I lisa reguleerimisalasse kuuluvaid tooteid

ET

 


II Teatised

EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDE, ORGANITE JA ASUTUSTE TEATISED

Euroopa Komisjon

2.12.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 351/1


ELTL artiklite 107 ja 108 raames antava riigiabi lubamine

Juhud, mille suhtes komisjonil ei ole vastuväiteid

(EMPs kohaldatav tekst, mis ei hõlma asutamislepingu I lisa reguleerimisalasse kuuluvaid tooteid)

2011/C 351/01

Otsuse vastuvõtmise kuupäev

12.11.2010

Riikliku abi viitenumber

SA.30873 (N 165/10)

Liikmesriik

Slovakkia

Piirkond

Segapiirkonnad

Nimetus (ja/või abisaaja nimi)

Podpora pre opatrenie 5.3.2.2.1 Prvé zalesnenie poľnohospodárskej pôdy

Õiguslik alus

Zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva

Zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 499/2008 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory podľa programu rozvoja vidieka

Meetme liik

Abikava

Eesmärk

Metsandus, keskkonnakaitse

Abi vorm

Otsetoetus

Eelarve

 

Üldeelarve: 4,66 EUR (miljonites)

 

Aastaeelarve: 1,17 EUR (miljonites)

Abi osatähtsus

80 %

Kestus

Kuni 31.12.2013

Majandusharud

Põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük

Abi andva asutuse nimi ja aadress

Ministerstvo pôdohospodárstva SR

Dobrovičova 12

812 66 Bratislava

SLOVENSKO/SLOVAKIA

Muu teave

Otsuse autentne tekst, millest on eemaldatud kogu konfidentsiaalne teave, on kättesaadav aadressil:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_et.htm

Otsuse vastuvõtmise kuupäev

28.10.2010

Riikliku abi viitenumber

SA.31093 (N 251/10)

Liikmesriik

Itaalia

Piirkond

Toscana

Artikkel 107 lõige 3 punkt c

Nimetus (ja/või abisaaja nimi)

Misura 221 «Imboschimento di terreni agricoli» [articolo 36, lettera b, i/articolo 43 regolamento (CE) n. 1698/2005] — Programma di Sviluppo Rurale della Regione Toscana 2007/2013

Õiguslik alus

Misura 221 «Imboschimento di terreni agricoli» [articolo 36, lettera b, i/articolo 43 regolamento (CE) n. 1698/2005] del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Toscana [Decisione della Commissione delle Comunità europee del 16 ottobre 2007 C(2007) 4664], e modifiche approvate con:

la nota prot. AGRI n. 13555 del 5 giugno 2008;

la nota prot. AGRI n. 6502 del 9 marzo 2009;

la nota prot. AGRI n. 154497 del 19 giugno 2009

la Decisione del 31 novembre 2009 C(2009) 9623.

Meetme liik

Abikava

Eesmärk

Metsandus

Abi vorm

Otsetoetus

Eelarve

Üldeelarve: 4,50 EUR (miljonites)

Abi osatähtsus

70 %

Kestus

Kuni 31.12.2013

Majandusharud

Metsamajandus ja metsavarumine

Abi andva asutuse nimi ja aadress

Regione Toscana

Via di Novoli 26

50127 Firenze FI

ITALIA

Muu teave

Otsuse autentne tekst, millest on eemaldatud kogu konfidentsiaalne teave, on kättesaadav aadressil:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_et.htm

Otsuse vastuvõtmise kuupäev

2.8.2010

Riikliku abi viitenumber

SA.31094 (N 253/10)

Liikmesriik

Itaalia

Piirkond

Toscana

Artikkel 107 lõige 3 punkt c

Nimetus (ja/või abisaaja nimi)

Misura 225 «Pagamenti per interventi silvo-ambientali» — Programma di Sviluppo Rurale della Toscana 2007/2013

Õiguslik alus

Misura 225 «Pagamenti per interventi silvo-ambientali [Articolo 36, b,v/articolo 47 regolamento (CE) n. 1698/2005]» del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Toscana [Decisione della Commissione delle Comunità europee del 16 ottobre 2007 C(2007) 4664], e precedenti modifiche approvate con: la nota prot. AGRI n. 13555 del 5 giugno 2008;

la nota prot. AGRI n. 6502 del 9 marzo 2009;

la nota prot. AGRI n. 154497 del 19 giugno 2009

la Decisione del 31 novembre 2009 C(2009) 9623.

Meetme liik

Abikava

Eesmärk

Metsandus

Abi vorm

Otsetoetus

Eelarve

Üldeelarve: 6 EUR (miljonites)

Abi osatähtsus

100 %

Kestus

1.1.2011–31.12.2013

Majandusharud

Põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük

Abi andva asutuse nimi ja aadress

Regione Toscana

Via di Novoli 26

50127 Firenze FI

ITALIA

Muu teave

Otsuse autentne tekst, millest on eemaldatud kogu konfidentsiaalne teave, on kättesaadav aadressil:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_et.htm

Otsuse vastuvõtmise kuupäev

28.10.2010

Riikliku abi viitenumber

SA.31124 (N 265/10)

Liikmesriik

Itaalia

Piirkond

Sardegna

Artikkel 107 lõige 3 punkt c

Nimetus (ja/või abisaaja nimi)

Regime di aiuti per campagne pubblicitarie dei prodotti agro alimentarinei paesi terzi

Õiguslik alus

L.r. 7. agosto 2009, n. 3 articolo 2 comma 3 lettera b)

Meetme liik

Abikava

Eesmärk

Reklaam (AGRI)

Abi vorm

Otsetoetus

Eelarve

 

Üldeelarve: 5 EUR (miljonites)

 

Aastaeelarve: 1 EUR (miljonites)

Abi osatähtsus

80 %

Kestus

Kuni 31.12.2013

Majandusharud

Põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük

Abi andva asutuse nimi ja aadress

Assessorato dell'agricoltura

Via Pessagno 4

09126 Cagliari CA

ITALIA

Muu teave

Otsuse autentne tekst, millest on eemaldatud kogu konfidentsiaalne teave, on kättesaadav aadressil:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_et.htm

Otsuse vastuvõtmise kuupäev

30.11.2010

Riikliku abi viitenumber

SA.31499 (N 378/10)

Liikmesriik

Slovakkia

Piirkond

Segapiirkonnad

Nimetus (ja/või abisaaja nimi)

Schéma štátnej pomoci na úhradu škôd na poľnohospodárskych plodinách spôsobených nepriaznivou poveternostnou udalosťou, ktorú možno prirovnať k prírodnej katastrofe pre veľké podniky

Õiguslik alus

§ 5 zákona č. 267/2010 Z. z. z 10. júna 2010 o poskytovaní dotácie na kompenzáciu strát spôsobených nepriaznivou poveternostnou udalosťou, ktorú možno prirovnať k prírodnej katastrofe, prírodnou katastrofou alebo mimoriadnou udalosťou,

zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov

Meetme liik

Abikava

Eesmärk

Loodusõnnetused või erakorralised sündmused

Abi vorm

Otsetoetus

Eelarve

 

Üldeelarve: 40 EUR (miljonites)

 

Aastaeelarve: 10 EUR (miljonites)

Abi osatähtsus

90 %

Kestus

Kuni 31.12.2013

Majandusharud

Põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük

Abi andva asutuse nimi ja aadress

Ministerstvo pôdohospodárstva, životného prostredia

Dobrovičova 12

812 66 Bratislava

SLOVENSKO/SLOVAKIA

Muu teave

Otsuse autentne tekst, millest on eemaldatud kogu konfidentsiaalne teave, on kättesaadav aadressil:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_et.htm


2.12.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 351/6


ELTL artiklite 107 ja 108 raames antava riigiabi lubamine

Juhud, mille suhtes komisjonil ei ole vastuväiteid

(EMPs kohaldatav tekst, mis ei hõlma asutamislepingu I lisa reguleerimisalasse kuuluvaid tooteid)

2011/C 351/02

Otsuse vastuvõtmise kuupäev

7.10.2010

Riikliku abi viitenumber

SA.31421 (N 352/10)

Liikmesriik

Hispaania

Piirkond

Segapiirkonnad

Nimetus (ja/või abisaaja nimi)

Ayudas para inversiones no productivas en montes privados de La Red Natura 2000 de la Región de Murcia

Õiguslik alus

Proyecto de orden de la Consejería de Agricultura y Agua por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas para inversiones no productivas en montes privados de La Red Natura 2000 de la Región de Murcia, y se aprueba la convocatoria para el año 2011

Meetme liik

Abikava

Eesmärk

Keskkonnakaitse

Abi vorm

Otsetoetus

Eelarve

Üldeelarve: 0,48 EUR (miljonites)

Abi osatähtsus

85 %

Kestus

1.1.2011–31.12.2013

Majandusharud

Põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük

Abi andva asutuse nimi ja aadress

Pablo Fernández Abellán, Director General de Patrimonio Natural y Biodiversidad

C/ Catedrático Eugenio Ubeda, 3

30071 Murcia

ESPAÑA

Muu teave

Otsuse autentne tekst, millest on eemaldatud kogu konfidentsiaalne teave, on kättesaadav aadressil:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_et.htm

Otsuse vastuvõtmise kuupäev

12.11.2010

Riikliku abi viitenumber

SA.31422 (N 353/10)

Liikmesriik

Hispaania

Piirkond

Murcia

Artikkel 107 lõige 3 punkt a

Nimetus (ja/või abisaaja nimi)

Ayudas para el sector forestal, para la mitigación de la desertificación y la prevención de incendios forestales en montes privados de la Región de Murcia

Õiguslik alus

Proyecto de orden de la Consejería de Agricultura y Agua por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas para el sector forestal, para la mitigación de la desertificación y la prevención de incendios forestales en montes privados de la Región de Murcia, y se aprueba la convocatoria para el año 2011

Meetme liik

Abikava

Eesmärk

Metsandus

Abi vorm

Otsetoetus

Eelarve

Üldeelarve: 1,99 EUR (miljonites)

Abi osatähtsus

85 %

Kestus

1.1.2011–31.12.2013

Majandusharud

Metsamajandus ja metsavarumine

Abi andva asutuse nimi ja aadress

Pablo Fernández Abellán, Director General de Patrimonio Natural y Biodiversidad

C/ Catedrático Eugenio Ubeda, 3

30071 Murcia

ESPAÑA

Muu teave

Otsuse autentne tekst, millest on eemaldatud kogu konfidentsiaalne teave, on kättesaadav aadressil:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_et.htm

Otsuse vastuvõtmise kuupäev

13.10.2010

Riikliku abi viitenumber

SA.31435 (N 361/10)

Liikmesriik

Hispaania

Piirkond

Segapiirkonnad

Nimetus (ja/või abisaaja nimi)

Modernización y Mejora de la Eficiencia Energética de Invernaderos con Orientación Productiva de Tomate

Õiguslik alus

Título: — Programas de Desarrollo Rural de las Comunidades Autónomas de Andalucía, Canarias, Murcia y Valencia, aprobados por Decisión de la Comisión que se citan a continuación. [Artículos 20(b)i y 26 del Reglamento (CE) no 1698/2005. Artículo 17 y punto 5.3.2.1 del anexo II del Reglamento (CE) no 1974/2006].

Decisión de la Comisión C(2009) 10544 de 21.12.2009 por la que se aprueba la revisión del programa de desarrollo rural de Andalucía para el periodo de programación 2007-2013 y se modifica la Decisión C(2008) 3843 de la Comisión, de 16.7.2008, por la que se aprueba el programa de desarrollo rural.

Decisión de la Comisión C(2009) 10383 de 17.12.2009 por la que se aprueba la revisión del programa de desarrollo rural de las Islas Canarias para el periodo de programación 2007-2013 y se modifica la Decisión C(2008) 3835 de la Comisión, de 16.7.2008, por la que se aprueba el programa de desarrollo rural.

Decisión de la Comisión C(2009) 10318 de 15.12.2009 por la que se aprueba…

Meetme liik

Abikava

Eesmärk

Investeeringud põllumajandusettevõtetesse, sektori areng

Abi vorm

Otsetoetus

Eelarve

 

Üldeelarve: 189,20 EUR (miljonites)

 

Aastaeelarve: 189,20 EUR (miljonites)

Abi osatähtsus

40 %

Kestus

1.10.2010–31.12.2013

Majandusharud

Taime- ja loomakasvatus, jahindus ja neid teenindavad tegevusalad

Abi andva asutuse nimi ja aadress

Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino

C/ Alfonso XII, 62

28014 Madrid

ESPAÑA

Muu teave

Otsuse autentne tekst, millest on eemaldatud kogu konfidentsiaalne teave, on kättesaadav aadressil:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_et.htm

Otsuse vastuvõtmise kuupäev

18.10.2010

Riikliku abi viitenumber

SA.31436 (N 362/10)

Liikmesriik

Hispaania

Piirkond

Teruel

Artikkel 107 lõige 3 punkt c

Nimetus (ja/või abisaaja nimi)

Subvenciones destinadas al fomento de sistemas de producción que reduzcan la afección ambiental en el cultivo del guisante en la provincia de Teruel.

Õiguslik alus

Orden de… de noviembre de 2010, del Consejero de Agricultura y Alimentación, por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones destinadas al fomento de sistemas de producción que reduzcan la afección ambiental en el cultivo del guisante en la provincia de Teruel.

Decreto 223/2002, de 25 de junio, del Gobierno de Aragón, por el que se regula y fomenta la producción integrada de vegetales.

Orden de 11 de mayo de 2007, del Departamento de Agricultura y Alimentación, por la que se fijan las Normas Generales que deben aplicarse a la producción integrada de vegetales.

Ley 38/2003 de 17.11.2003 General de Subvenciones.

Decreto 2/2007, de 16 de enero, del Gobieno de Aragón, sobre subvenciones en materia de Agricultura y Alimentación.

Meetme liik

Abikava

Eesmärk

Põllumajanduse keskkonnakaitsega seotud kohustused

Abi vorm

Otsetoetus

Eelarve

 

Üldeelarve: 6,90 EUR (miljonites)

 

Aastaeelarve: 2,30 EUR (miljonites)

Abi osatähtsus

100 %

Kestus

28.2.2011–31.12.2013

Majandusharud

Taime- ja loomakasvatus, jahindus ja neid teenindavad tegevusalad

Abi andva asutuse nimi ja aadress

Dirección General de Producción Agraria del Departamento de Agricultura y Alimentación

Muu teave

Otsuse autentne tekst, millest on eemaldatud kogu konfidentsiaalne teave, on kättesaadav aadressil:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_et.htm

Otsuse vastuvõtmise kuupäev

20.10.2010

Riikliku abi viitenumber

SA.31437 (N 363/10)

Liikmesriik

Hispaania

Piirkond

Navarra

Artikkel 107 lõige 3 punkt c

Nimetus (ja/või abisaaja nimi)

Medidas para la gestión y protección de los bosques

Õiguslik alus

Ley Foral 13/1990, de 31 de diciembre de 1990, de protección y desarrollo del patrimonio forestal de Navarra

Ley Foral 3/2007, de 21 de febrero, por la que se modifica la Ley Foral 13/1990, de 31 de diciembre de 1990, de protección y desarrollo del patrimonio forestal de Navarra

Orden Foral 317/2007, de 12 de junio, del Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda por la que se establece un régimen de ayudas para las actividades forestales promovidas por entidades locales en el marco del Programa de Desarrollo Rural de la Comunidad Foral de Navarra 2007-2013

Orden Foral 322/2008, de 19 de junio, de la Consejera de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, por la que se modifica la Orden Foral 317/2007 de 12 de junio, del Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda por la que se establece un régimen de ayudas para las actividades forestales promovidas por entidades locales en el marco del Programa de Desarrollo Rural de la Comunidad Foral de Nav…

Meetme liik

Abikava

Eesmärk

Metsandus, keskkonnakaitse

Abi vorm

Otsetoetus

Eelarve

Üldeelarve: 21,45 EUR (miljonites)

Abi osatähtsus

100 %

Kestus

Kuni 31.12.2013

Majandusharud

Metsamajandus ja metsavarumine

Abi andva asutuse nimi ja aadress

Andrés Eciolaza Carballo, Director General de Medio Ambiente del Gobierno de Navarra

C/ González Tablas, 7-4a planta

31005 Pamplona (Navarra)

ESPAÑA

Muu teave

Otsuse autentne tekst, millest on eemaldatud kogu konfidentsiaalne teave, on kättesaadav aadressil:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_et.htm


2.12.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 351/11


ELTL artiklite 107 ja 108 raames antava riigiabi lubamine

Juhud, mille suhtes komisjonil ei ole vastuväiteid

(EMPs kohaldatav tekst, mis ei hõlma asutamislepingu I lisa reguleerimisalasse kuuluvaid tooteid)

2011/C 351/03

Otsuse vastuvõtmise kuupäev

4.8.2010

Riikliku abi viitenumber

SA.30736 (N 134/10)

Liikmesriik

Hispaania

Piirkond

Andalucía

Artikkel 107 lõige 3 punkt a

Nimetus (ja/või abisaaja nimi)

Ayudas previstas en las medidas 226 y 227 del PDR

Õiguslik alus

Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2007-2013. Medidas 226 «Recuperación del potencial forestal e implantación de medidas preventivas», y 227 «Inversiones no productivas». Aprobado, tras su última modificación, por la Comisión Europea mediante Decisión de 18 de Diciembre de 2009.

Meetme liik

Abikava

Eesmärk

Keskkonnakaitse, metsandus

Abi vorm

Otsetoetus

Eelarve

Üldeelarve: 100,30 EUR (miljonites)

Abi osatähtsus

100 %

Kestus

1.1.2011–31.12.2013

Majandusharud

Põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük

Abi andva asutuse nimi ja aadress

Junta de Andalucía

Consejería de Medio Ambiente

Avenida Manuel Siurot, 50

41071 Sevilla

ESPAÑA

Muu teave

Otsuse autentne tekst, millest on eemaldatud kogu konfidentsiaalne teave, on kättesaadav aadressil:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_et.htm

Otsuse vastuvõtmise kuupäev

21.12.2010

Riikliku abi viitenumber

SA.30942 (N 190/10)

Liikmesriik

Hispaania

Piirkond

Segapiirkonnad

Nimetus (ja/või abisaaja nimi)

Subvenciones estatales destinadas al sector del lúpulo

Õiguslik alus

Real Decreto 714/2010 de 28 de mayo de 2010, por el que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones estatales destinadas al sector del lúpulo

Meetme liik

Abikava

Eesmärk

Investeeringud põllumajandusettevõtetesse

Abi vorm

Otsetoetus

Eelarve

 

Üldeelarve: 7,50 EUR (miljonites)

 

Aastaeelarve: 1,88 EUR (miljonites)

Abi osatähtsus

50 %

Kestus

Kuni 31.12.2013

Majandusharud

Taime- ja loomakasvatus, jahindus ja neid teenindavad tegevusalad

Abi andva asutuse nimi ja aadress

Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino

C/ Alfonso XII, 62

28071 Madrid

ESPAÑA

Muu teave

Otsuse autentne tekst, millest on eemaldatud kogu konfidentsiaalne teave, on kättesaadav aadressil:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_et.htm

Otsuse vastuvõtmise kuupäev

1.10.2010

Riikliku abi viitenumber

SA.31520 (N 384/10)

Liikmesriik

Hispaania

Piirkond

País Vasco

Abi mitte saavad piirkonnad

Nimetus (ja/või abisaaja nimi)

Inversiones no productivas en tierras forestales

Õiguslik alus

Programa de Desarrollo Rural Sostenible del País Vasco 2007-2013

Decreto 166/2008 de ayudas forestales en la Comunidad Autónoma del País Vasco

Meetme liik

Abikava

Eesmärk

Keskkonnakaitse

Abi vorm

Otsetoetus

Eelarve

 

Üldeelarve: 0,42 EUR (miljonites)

 

Aastaeelarve: 0,06 EUR (miljonites)

Abi osatähtsus

100 %

Kestus

1.10.2010–31.12.2013

Majandusharud

Põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük

Abi andva asutuse nimi ja aadress

Gobierno Vasco

Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca

C/ Donotia, 1

01010 Vitoria

ESPAÑA

Muu teave

Otsuse autentne tekst, millest on eemaldatud kogu konfidentsiaalne teave, on kättesaadav aadressil:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_et.htm


IV Teave

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

Nõukogu

2.12.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 351/14


Teatis isikutele ja üksustele, kelle suhtes kohaldatakse piiravaid meetmeid, mis on sätestatud nõukogu otsuses 2011/782/ÜVJP ja nõukogu rakendusmäärusega (EL) nr 1244/2011 rakendatavas nõukogu määruses (EL) nr 442/2011 piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Süürias

2011/C 351/04

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU

Nõukogu otsuse 2011/782/ÜVJP (1) (millega asendatakse otsus 2011/273/ÜVJP) lisades ning nõukogu rakendusmäärusega (EL) nr 1244/2011 (2) rakendatava nõukogu määruse (EL) nr 442/2011 (piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Süürias) II lisas loetletud isikutele ja üksustele tehakse teatavaks järgmine teave.

Euroopa Liidu Nõukogu otsustas, et eespool nimetatud lisades loetletud isikud ja üksused tuleks kanda loeteludesse isikutest ja üksustest, kelle suhtes kohaldatakse nõukogu otsuses 2011/782/ÜVJP ja nõukogu rakendusmäärusega (EL) nr 1244/2011 rakendatavas nõukogu määruses (EL) nr 442/2011 (piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Süürias) sätestatud piiravaid meetmeid.

Asjaomaste isikute ja üksuste tähelepanu juhitakse võimalusele taotleda asjaomase liikmesriigi või asjaomaste liikmesriikide pädevatelt asutustelt, kelle veebisaitide aadressid on toodud määruse (EL) nr 442/2011 III lisas, luba külmutatud rahaliste vahendite kasutamiseks põhivajadusteks või erimakseteks (vt määruse artiklit 6).

Asjaomased isikud ja üksused võivad esitada nõukogule järgmisel aadressil koos täiendavate dokumentidega taotluse, et otsus nende kandmise kohta eespool nimetatud loetelusse uuesti läbi vaadataks:

Council of the European Union

General Secretariat

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Asjaomaste isikute ja üksuste tähelepanu juhitakse samuti võimalusele vaidlustada nõukogu otsus Euroopa Liidu Üldkohtus Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 275 teises lõigus ning artikli 263 neljandas ja kuuendas lõigus sätestatud tingimuste kohaselt.


(1)  ELT L 319, 2.12.2011, lk 56.

(2)  ELT L 319, 2.12.2011, lk 8.


2.12.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 351/15


Teatis isikutele ja üksustele, kelle suhtes kohaldatakse nõukogu otsuse 2010/413/ÜVJP artikli 19 lõike 1 punkti b ja artikli 20 lõike 1 punkti b (II lisa) ning nõukogu määruse (EL) nr 961/2010 artikli 16 lõiget 2 (VIII lisa)

2011/C 351/05

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU

Nõukogu 26. juuli 2010. aasta otsuse 2010/413/ÜVJP (mida on muudetud nõukogu 1. detsember 2011 otsusega 2011/783/ÜVJP) (1) II lisas ja nõukogu määruse (EL) nr 961/2010 (mida on muudetud nõukogu 1. detsember 2011 rakendusmäärusega (EL) nr 1245/2011) (2) VIII lisas loetletud isikutele ja üksustele tehakse teatavaks järgmine teave.

Pärast nende isikute ja üksuste loetelu läbivaatamist, kelle suhtes kohaldatakse vastavalt nõukogu otsuse 2010/413/ÜVJP artikli 19 lõike 1 punkti b ja artikli 20 lõike 1 punkti b ning nõukogu määruse (EL) nr 961/2010 (milles käsitletakse Iraani vastu suunatud piiravaid meetmeid) artikli 16 lõiget 2, otsustas Euroopa Liidu Nõukogu, et eespool nimetatud lisadesse kantud isikute ja üksuste suhtes tuleks jätkuvalt kohaldada kõnealuses nõukogu otsuses ja nõukogu määruses sätestatud piiravaid meetmeid.

Lisaks otsustas Euroopa Liidu Nõukogu, et eespool nimetatud lisadesse tuleks kanda täiendavad isikud ja üksused. Nende isikute ja üksuste loetelusse kandmise põhjendused on esitatud nimetatud lisade vastavates kannetes.

Asjaomaste isikute ja üksuste tähelepanu juhitakse võimalusele taotleda asjaomase liikmesriigi või asjaomaste liikmesriikide pädevatelt asutustelt, kelle veebisaitide aadressid on toodud määruse V lisas, luba külmutatud rahaliste vahendite kasutamiseks põhivajadusteks või erimakseteks (vt määruse artikleid 17, 18 ja 19).

Asjaomased isikud ja üksused võivad esitada nõukogule taotluse koos täiendavate dokumentidega, et otsus nende kandmise kohta eespool nimetatud loeteludesse vaadataks uuesti läbi, järgmisel aadressil:

Council of the European Union

General Secretariat

DG K Coordination

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Samuti juhitakse tähelepanu sellele, et igal asjaomasel isikul ja üksusel on võimalus vaidlustada nõukogu otsus Euroopa Liidu Üldkohtus vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 275 teises lõigus ning artikli 263 neljandas ja kuuendas lõigus sätestatud tingimustele.


(1)  ELT L 319, 2.12.2011, lk 71.

(2)  ELT L 319, 2.12.2011, lk 11.


Euroopa Komisjon

2.12.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 351/16


Euroopa Keskpanga poolt peamistel refinantseerimistoimingutel rakendatav intressimäär (1):

1,25 % 1. detsember 2011

Euro vahetuskurss (2)

1. detsember 2011

2011/C 351/06

1 euro =


 

Valuuta

Kurss

USD

USA dollar

1,3492

JPY

Jaapani jeen

104,84

DKK

Taani kroon

7,4330

GBP

Inglise nael

0,85910

SEK

Rootsi kroon

9,1258

CHF

Šveitsi frank

1,2264

ISK

Islandi kroon

 

NOK

Norra kroon

7,7830

BGN

Bulgaaria lev

1,9558

CZK

Tšehhi kroon

25,279

HUF

Ungari forint

302,50

LTL

Leedu litt

3,4528

LVL

Läti latt

0,6975

PLN

Poola zlott

4,5050

RON

Rumeenia leu

4,3550

TRY

Türgi liir

2,4718

AUD

Austraalia dollar

1,3182

CAD

Kanada dollar

1,3736

HKD

Hongkongi dollar

10,4868

NZD

Uus-Meremaa dollar

1,7347

SGD

Singapuri dollar

1,7312

KRW

Korea won

1 518,01

ZAR

Lõuna-Aafrika rand

10,9350

CNY

Hiina jüaan

8,5890

HRK

Horvaatia kuna

7,5085

IDR

Indoneesia ruupia

12 136,50

MYR

Malaisia ringit

4,2087

PHP

Filipiini peeso

58,391

RUB

Vene rubla

41,4650

THB

Tai baht

41,636

BRL

Brasiilia reaal

2,4189

MXN

Mehhiko peeso

18,3008

INR

India ruupia

69,3080


(1)  Kurss kohaldatud viimastele toimingutele, mis on sooritatud enne osutatud kuupäeva. Muutuva intressimääraga pakkumismenetluse puhul on tegemist marginaalse intressimääraga.

(2)  Allikas: EKP avaldatud viitekurss.


TEAVE LIIKMESRIIKIDELT

2.12.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 351/17


KÄIBEMAKS

KÄIBEMAKSUST VABASTATUD INVESTEERINGUKULD

Loetelu kuldmüntidest, mis vastavad nõukogu direktiivi 2006/112/EÜ artikli 344 lõike 1 punktiga 2 kehtestatud kriteeriumidele (investeeringukulla erikord)

Kehtib 2012. aastal

2011/C 351/07

SELETUSKIRI

a)

Käesolevas loendis on võetud arvesse nõukogu 28. novembri 2006. aasta direktiivi 2006/112/EÜ (mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi) artikliga 345 ette nähtud tähtajaks liikmesriikide poolt komisjonile saadetud andmeid.

b)

Käesolevasse loetellu kantud münte peetakse vastavaks artikli 344 kriteeriumidele ja seetõttu tuleb neid kõnealustes liikmesriikides käsitleda investeeringukullana. Seepärast on nende müntide tarnimine vabastatud käibemaksust kogu 2012. kalendriaasta jooksul.

c)

Käibemaksust vabastamist kohaldatakse iga loendisse kantud mündi kõikide emissioonide suhtes, välja arvatud emissioonid, mille puhul müntide puhtusaste on alla 900 tuhandiku.

d)

Kui münt ei ole loendisse kantud, võib selle tarnimise siiski vabastada käibemaksust, kui münt vastab käibemaksudirektiivis sätestatud käibemaksust vabastamise kriteeriumidele.

e)

Loend on koostatud tähestikulises järjekorras riiginimede ja mündi nimiväärtuse järgi. Mündid loetletakse ühe mündiliigi piires vääringu kasvamise järjekorras.

f)

Loendis kajastab mündi nimiväärtus mündil märgitud vääringut. Kui mündi vääring ei ole kirjutatud ladina tähtedega, on selle mündi nimiväärtus võimaluse korral esitatud loendis sulgudes.

EMISSIOONIRIIK

MÜNDID

AFGANISTAN

(20 AFGANI)

10 000 AFGHANI

(1/2 AMANI)

(1 AMANI)

(2 AMANI)

(4 GRAMS)

(8 GRAMS)

1 TILLA

2 TILLAS

ALBAANIA

20 LEKE

50 LEKE

100 LEKE

200 LEKE

500 LEKE

ALDERNEY

5 POUNDS

25 POUNDS

1 000 POUNDS

ANDORRA

50 DINERS

100 DINERS

250 DINERS

1 SOVEREIGN

ANGUILLA

5 DOLLARS

10 DOLLARS

20 DOLLARS

100 DOLLARS

ARGENTINA

1 ARGENTINO

ARUBA

10 FLORIN

25 FLORIN

AUSTRAALIA

5 DOLLARS

15 DOLLARS

25 DOLLARS

50 DOLLARS

100 DOLLARS

150 DOLLARS

200 DOLLARS

250 DOLLARS

500 DOLLARS

1 000 DOLLARS

2 500 DOLLARS

3 000 DOLLARS

10 000 DOLLARS

1/2 SOVEREIGN (= 1/2 POUND)

1 SOVEREIGN (= 1 POUND)

AUSTRIA

10 CORONA (= 10 KRONEN)

100 CORONA (= 100 KRONEN)

1 DUCAT

(4 DUCATS)

10 EURO

25 EURO

50 EURO

100 EURO

4 FLORIN = 10 FRANCS (= 4 GULDEN)

8 FLORIN = 20 FRANCS (= 8 GULDEN)

25 SCHILLING

100 SCHILLING

200 SCHILLING

200 SHILLING/10 EURO

500 SCHILLING

1 000 SCHILLING

2 000 SCHILLING

BAHAMA

10 DOLLARS

20 DOLLARS

25 DOLLARS

50 DOLLARS

100 DOLLARS

150 DOLLARS

200 DOLLARS

250 DOLLARS

2 500 DOLLARS

BELGIA

10 ECU

20 ECU

25 ECU

50 ECU

100 ECU

50 EURO GOLD

100 EURO

10 FRANCS

20 FRANCS

5 000 FRANCS

BELIZE

25 DOLLARS

50 DOLLARS

100 DOLLARS

250 DOLLARS

BERMUDA

10 DOLLARS

25 DOLLARS

30 DOLLARS

50 DOLLARS

60 DOLLARS

100 DOLLARS

200 DOLLARS

250 DOLLARS

BHUTAN

1 SERTUM

2 SERTUMS

5 SERTUMS

BOLIIVIA

4 000 PESOS BOLIVIANOS

BOTSWANA

5 PULA

150 PULA

10 THEBE

BRASIILIA

300 CRUZEIROS

(4 000 REIS)

(5 000 REIS)

(6 400 REIS)

(10 000 REIS)

(20 000 REIS)

BRITI NEITSISAARED

100 DOLLARS

BULGAARIA

(1 LEV)

(5 LEVA)

(10 LEVA)

(20 LEVA)

(100 LEVA)

(125 LEVA)

(1 000 LEVA)

(10 000 LEVA)

(20 000 LEVA)

BURUNDI

10 FRANCS

25 FRANCS

50 FRANCS

100 FRANCS

KANADA

1 DOLLAR

2 DOLLARS

5 DOLLARS

10 DOLLARS

20 DOLLARS

50 DOLLARS

100 DOLLARS

175 DOLLARS

200 DOLLARS

350 DOLLARS

1 SOVEREIGN

KAIMANISAARED

25 DOLLARS

50 DOLLARS

100 DOLLARS

250 DOLLARS

TŠAAD

3 000 FRANCS

5 000 FRANCS

10 000 FRANCS

20 000 FRANCS

TŠIILI

2 PESOS

5 PESOS

10 PESOS

20 PESOS

50 PESOS

100 PESOS

200 PESOS

HIINA

5/20 YUAN (1/20 oz)

10/50 YUAN (1/10 oz)

25/100 YUAN (1/4 oz)

50/200 YUAN (1/2 oz)

100/500 YUAN (1 oz)

5 (YUAN)

10 (YUAN)

20 (YUAN)

25 (YUAN)

50 (YUAN)

100 (YUAN)

150 (YUAN)

200 (YUAN)

250 (YUAN)

300 (YUAN)

400 (YUAN)

450 (YUAN)

500 (YUAN)

1 000 (YUAN)

COLOMBIA

1 PESO

2 PESOS

2 1/2 PESOS

5 PESOS

10 PESOS

20 PESOS

100 PESOS

200 PESOS

300 PESOS

500 PESOS

1 000 PESOS

1 500 PESOS

2 000 PESOS

15 000 PESOS

KONGO

10 FRANCS

20 FRANCS

25 FRANCS

50 FRANCS

100 FRANCS

COOKI SAARED

100 DOLLARS

200 DOLLARS

250 DOLLARS

COSTA RICA

5 COLONES

10 COLONES

20 COLONES

50 COLONES

100 COLONES

200 COLONES

1 500 COLONES

5 000 COLONES

25 000 COLONES

KUUBA

4 PESOS

5 PESOS

10 PESOS

20 PESOS

50 PESOS

100 PESOS

KÜPROS

50 POUNDS

TŠEHHI VABARIIK

1 000 KORUN (1 000 Kč)

2 000 KORUN (2 000 Kč)

2 500 KORUN (2 500 Kč)

5 000 KORUN (5 000 Kč)

10 000 KORUN (10 000 Kč)

TŠEHHOSLOVAKKIA

1 DUKÁT

2 DUKÁT

5 DUKÁT

10 DUKÁT

TAANI

10 KRONER

20 KRONER

1 000 KRONER

DOMINIKAANI VABARIIK

30 PESOS

100 PESOS

200 PESOS

250 PESOS

ECUADOR

1 CONDOR

10 SUCRES

EL SALVADOR

25 COLONES

50 COLONES

100 COLONES

200 COLONES

250 COLONES

EKVATORIAAL-GUINEA

250 PESETAS

500 PESETAS

750 PESETAS

1 000 PESETAS

5 000 PESETAS

ETIOOPIA

400 BIRR

600 BIRR

10 (DOLLARS)

20 (DOLLARS)

50 (DOLLARS)

100 (DOLLARS)

200 (DOLLARS)

FIDŽI

5 DOLLARS

10 DOLLARS

200 DOLLARS

250 DOLLARS

SOOME

100 EURO

1 000 MARKKAA

2 000 MARKKAA

PRANTSUSMAA

1/4 EURO

10 EURO

20 EURO

50 EURO

100 EURO

200 EURO

250 EURO

500 EURO

1 000 EURO

5 000 EURO

5 FRANCS

10 FRANCS

20 FRANCS

40 FRANCS

50 FRANCS

100 FRANCS

500 FRANCS

655,97 FRANCS

GABON

10 FRANCS

25 FRANCS

50 FRANCS

100 FRANCS

1 000 FRANCS

3 000 FRANCS

5 000 FRANCS

10 000 FRANCS

20 000 FRANCS

GAMBIA

200 DALASIS

500 DALASIS

1 000 DALASIS

SAKSAMAA

1 DM

100 EURO

GIBRALTAR

1/25 CROWN

1/10 CROWN

1/5 CROWN

1/2 CROWN

1 CROWN

2 CROWNS

50 PENCE

1 POUND

5 POUNDS

25 POUNDS

50 POUNDS

100 POUNDS

1/25 ROYAL

1/10 ROYAL

1/5 ROYAL

1/2 ROYAL

1 ROYAL

GUATEMALA

5 QUETZALES

10 QUETZALES

20 QUETZALES

GUERNSEY

1 POUND

5 POUNDS

10 POUNDS

25 POUNDS

50 POUNDS

100 POUNDS

GUINEA

1 000 FRANCS

2 000 FRANCS

5 000 FRANCS

10 000 FRANCS

HAITI

20 GOURDES

50 GOURDES

100 GOURDES

200 GOURDES

500 GOURDES

1 000 GOURDES

HONDURAS

200 LEMPIRAS

500 LEMPIRAS

HONGKONG

1 000 DOLLARS

UNGARI

1 DUKAT

4 FORINT = 10 FRANCS

8 FORINT = 20 FRANCS

50 FORINT

100 FORINT

200 FORINT

500 FORINT

1 000 FORINT

5 000 FORINT

10 000 FORINT

20 000 FORINT

50 000 FORINT

100 000 FORINT

500 000 FORINT

10 KORONA

20 KORONA

100 KORONA

ISLAND

500 KRONUR

10 000 KRONUR

INDIA

1 MOHUR

15 RUPEES

1 SOVEREIGN

INDONEESIA

2 000 RUPIAH

5 000 RUPIAH

10 000 RUPIAH

20 000 RUPIAH

25 000 RUPIAH

100 000 RUPIAH

200 000 RUPIAH

IRAAN

(1/2 AZADI)

(1 AZADI)

(1/4 PAHLAVI)

(1/2 PAHLAVI)

(1 PAHLAVI)

(2 1/2 PAHLAVI)

(5 PAHLAVI)

(10 PAHLAVI)

50 POUND

500 RIALS

750 RIALS

1 000 RIALS

2 000 RIALS

IRAAK

(5 DINARS)

(50 DINARS)

(100 DINARS)

MANI SAAR

1/20 ANGEL

1/10 ANGEL

1/4 ANGEL

1/2 ANGEL

1 ANGEL

5 ANGEL

10 ANGEL

15 ANGEL

20 ANGEL

1/25 CROWN

1/10 CROWN

1/5 CROWN

1/2 CROWN

1 CROWN

50 PENCE

1 POUND

2 POUNDS

5 POUNDS

50 POUNDS

(1/2 SOVEREIGN)

(1 SOVEREIGN)

(2 SOVEREIGNS)

(5 SOVEREIGNS)

IISRAEL

20 LIROT

50 LIROT

100 LIROT

200 LIROT

500 LIROT

1 000 LIROT

5 000 LIROT

5 NEW SHEQALIM

10 NEW SHEQALIM

20 NEW SHEQALIM

5 SHEQALIM

10 SHEQALIM

500 SHEQEL

ITAALIA

20 EURO

50 EURO

CÔTE D’IVOIRE

10 FRANCS

25 FRANCS

50 FRANCS

100 FRANCS

JAMAICA

100 DOLLARS

250 DOLLARS

JERSEY

1 POUND

2 POUNDS

5 POUNDS

10 POUNDS

20 POUNDS

25 POUNDS

50 POUNDS

100 POUNDS

1 SOVEREIGN

JORDAANIA

2 DINARS

5 DINARS

10 DINARS

25 DINARS

50 DINARS

60 DINARS

KATANGA

5 FRANCS

KENYA

100 SHILLINGS

250 SHILLINGS

500 SHILLINGS

KIRIBATI

150 DOLLARS

LÄTI

100 LATU

LESOTHO

1 LOTI

2 MALOTI

4 MALOTI

10 MALOTI

20 MALOTI

50 MALOTI

100 MALOTI

250 MALOTI

500 MALOTI

LEEDU

100 LITŲ

500 LITŲ

LUKSEMBURG

5 EURO

10 EURO

20 EURO

20 FRANCS

40 FRANCS

MACAU

250 PATACAS

500 PATACAS

1 000 PATACAS

10 000 PATACAS

MALAWI

250 KWACHA

MALAISIA

100 RINGGIT

200 RINGGIT

250 RINGGIT

500 RINGGIT

MALI

10 FRANCS

25 FRANCS

50 FRANCS

100 FRANCS

MALTA

50 EURO

5 (LIRI)

10 (LIRI)

20 (LIRI)

25 (LIRI)

50 (LIRI)

100 (LIRI)

LM 25

MARSHALLI SAARED

20 DOLLARS

50 DOLLARS

200 DOLLARS

MAURITIUS

100 RUPEES

200 RUPEES

250 RUPEES

500 RUPEES

1 000 RUPEES

MEHHIKO

1/20 ONZA

1/10 ONZA

1/4 ONZA

1/2 ONZA

1 ONZA

2 PESOS

2 1/2 PESOS

5 PESOS

10 PESOS

20 PESOS

50 PESOS

250 PESOS

500 PESOS

1 000 PESOS

2 000 PESOS

MONACO

10 EURO

20 EURO

100 EURO

20 FRANCS

100 FRANCS

200 FRANCS

MONGOOLIA

750 (TUGRIK)

1 000 (TUGRIK)

NEPAL

1 ASARPHI

1 000 RUPEES

MADALMAAD

(1 DUKAAT)

(2 DUKAAT)

10 EURO

20 EURO

50 EURO

1 GULDEN

5 GULDEN

10 GULDEN

HOLLANDI ANTILLID

5 GULDEN

10 GULDEN

50 GULDEN

100 GULDEN

300 GULDEN

UUS-MEREMAA

5 DOLLARS

10 DOLLARS

150 DOLLARS

1,56 grammes/1/20 ounce

3,11 grammes/1/10 ounce

7,77 grammes/1/4 ounce

15,56 grammes/1/2 ounce

31,1 grammes/1 ounce

NICARAGUA

50 CORDOBAS

NIGER

10 FRANCS

25 FRANCS

50 FRANCS

100 FRANCS

NORRA

1 500 KRONER

OMAAN

25 BAISA

50 BAISA

100 BAISA

1/4 OMANI RIAL

1/2 OMANI RIAL

OMANI RIAL

5 OMANI RIALS

10 OMANI RIALS

15 OMANI RIALS

20 OMANI RIALS

25 OMANI RIALS

75 OMANI RIALS

PAKISTAN

3 000 RUPEES

PANAMA

100 BALBOAS

500 BALBOAS

PAAPUA UUS-GUINEA

100 KINA

PERUU

1/5 LIBRA

1/2 LIBRA

1 LIBRA

5 SOLES

10 SOLES

20 SOLES

50 SOLES

100 SOLES

FILIPIINID

1 000 PISO

1 500 PISO

5 000 PISO

POOLA

50 ZŁOTYCH (orzeł bielik)

50 ZLOTYCH

100 ZŁOTYCH (orzeł bielik)

100 ZLOTYCH

(erand: 100 ZŁOTYCH „Beatyfikacja Jana Pawła II 1 V 2011”)

200 ZŁOTYCH (orzeł bielik)

200 ZLOTYCH

500 ZŁOTYCH (orzeł bielik)

PORTUGAL

1 ESCUDO

100 ESCUDOS

200 ESCUDOS

500 ESCUDOS

5 EURO

8 EURO

10 000 REIS

RODEESIA

1 POUND

5 POUNDS

10 SHILLINGS

VENEMAA

1 (CHERVONET)

15 (ROUBLES)

25 (ROUBLES)

50 (ROUBLES)

100 (ROUBLES)

200 (ROUBLES)

1 000 (ROUBLES)

10 000 (ROUBLES)

RWANDA

10 FRANCS

25 FRANCS

50 FRANCS

100 FRANCS

SAN MARINO

20 EURO

50 EURO

1 SCUDO

2 SCUDI

5 SCUDI

10 SCUDI

SAUDI ARAABIA

1 GUINEA (= 1 SAUDI POUND)

SENEGAL

10 FRANCS

25 FRANCS

50 FRANCS

100 FRANCS

250 FRANCS

500 FRANCS

1 000 FRANCS

2 500 FRANCS

SERBIA

10 DINARA

20 DINARA

SEIŠELLID

1 000 RUPEES

1 500 RUPEES

SIERRA LEONE

20 DOLLARS

50 DOLLARS

100 DOLLARS

250 DOLLARS

500 DOLLARS

2 500 DOLLARS

1/4 GOLDE

1/2 GOLDE

1 GOLDE

5 GOLDE

10 GOLDE

1 LEONE

SINGAPUR

1 DOLLAR

2 DOLLARS

5 DOLLARS

10 DOLLARS

20 DOLLARS

25 DOLLARS

50 DOLLARS

100 DOLLARS

150 DOLLARS

250 DOLLARS

500 DOLLARS

SLOVAKI VABARIIK

100 EURO

5 000 KORUN (5 000 Sk)

10 000 KORUN (10 000 Sk)

SLOVEENIA

100 EURO

5 000 TOLARS

20 000 TOLARS

25 000 TOLARS

SAALOMONI SAARED

10 DOLLARS

25 DOLLARS

50 DOLLARS

100 DOLLARS

SOMAALIA

20 SHILLINGS

50 SHILLINGS

100 SHILLINGS

200 SHILLINGS

500 SHILLINGS

1 500 SHILLINGS

LÕUNA-AAFRIKA VABARIIK

1/10 KRUGERRAND

1/4 KRUGERRAND

1/2 KRUGERRAND

1 KRUGERRAND

1/10 oz NATURA

1/4 oz NATURA

1/2 oz NATURA

1 oz NATURA

1/2 POND

1 POND

1/10 PROTEA

1 PROTEA

1 RAND

2 RAND

5 RAND

25 RAND

1/2 SOVEREIGN (= 1/2 POUND)

1 SOVEREIGN (= 1 POUND)

LÕUNA-KOREA

2 500 WON

20 000 WON

25 000 WON

30 000 WON

50 000 WON

HISPAANIA

2 (ESCUDOS)

10 (ESCUDOS)

20 EURO

100 EURO

200 EURO

400 EURO

10 PESETAS

20 PESETAS

25 PESETAS

5 000 PESETAS

10 000 PESETAS

20 000 PESETAS

40 000 PESETAS

80 000 PESETAS

100 (REALES)

SUDAAN

25 POUNDS

50 POUNDS

100 POUNDS

SURINAME

20 DOLLARS

50 DOLLARS

100 GULDEN

SVAASIMAA

2 EMALANGENI

5 EMALANGENI

10 EMALANGENI

20 EMALANGENI

25 EMALANGENI

50 EMALANGENI

100 EMALAGENI

250 EMALAGENI

1 LILANGENI

ROOTSI

5 KRONOR

10 KRONOR

20 KRONOR

1 000 KRONOR

2 000 KRONOR

ŠVEITS

10 FRANCS

20 FRANCS

50 FRANCS

100 FRANCS

SÜÜRIA

(1/2 POUND)

(1 POUND)

TANSAANIA

1 500 SHILINGI

2 000 SHILINGI

TAI

(150 BAHT)

(300 BAHT)

(400 BAHT)

(600 BAHT)

(800 BAHT)

(1 500 BAHT)

(2 500 BAHT)

(3 000 BAHT)

(4 000 BAHT)

(5 000 BAHT)

(6 000 BAHT)

TONGA

1/2 HAU

1 HAU

5 HAU

1/4 KOULA

1/2 KOULA

1 KOULA

TRISTAN DA CUNHA

2 POUNDS

5 POUNDS

QUARTER SOVEREIGN

HALF SOVEREIGN

SOVEREIGN

TUNEESIA

2 DINARS

5 DINARS

10 DINARS

20 DINARS

40 DINARS

75 DINARS

10 FRANCS

20 FRANCS

100 FRANCS

5 PIASTRES

TÜRGI

(25 KURUSH) (= 25 PIASTRES)

(50 KURUSH) (= 50 PIASTRES)

(100 KURUSH) (= 100 PIASTRES)

(250 KURUSH) (= 250 PIASTRES)

(500 KURUSH) (= 500 PIASTRES)

1/2 LIRA

1 LIRA

500 LIRA

1 000 LIRA

10 000 LIRA

50 000 LIRA

100 000 LIRA

200 000 LIRA

1 000 000 LIRA

60 000 000 LIRA

TURKS JA CAICOS

100 CROWNS

TUVALU SAARED

50 DOLLARS

UGANDA

50 SHILLINGS

100 SHILLINGS

500 SHILLINGS

1 000 SHILLINGS

ARAABIA ÜHENDEMIRAADID

(500 DIRHAMS)

(750 DIRHAMS)

(1 000 DIRHAMS)

ÜHENDKUNINGRIIK

(1/3 GUINEA)

(1/2 GUINEA)

50 PENCE

2 POUNDS

5 POUNDS

10 POUNDS

25 POUNDS

50 POUNDS

100 POUNDS

QUARTER SOVEREIGN

(1/2 SOVEREIGN) ( =1/2 POUND)

(1 SOVEREIGN) ( =1 POUND)

(2 SOVEREIGNS)

(5 SOVEREIGNS)

URUGUAY

5 000 NUEVO PESOS

20 000 NUEVO PESOS

5 PESOS

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

1 DOLLAR

2,5 DOLLARS

5 DOLLARS

10 DOLLARS (AMERICAN EAGLE)

20 DOLLARS

25 DOLLARS

50 DOLLARS

VATIKAN

20 EURO

50 EURO

10 LIRE GOLD

20 LIRE

100 LIRE GOLD

VENEZUELA

(10 BOLIVARES)

(20 BOLIVARES)

(100 BOLIVARES)

1 000 BOLIVARES

3 000 BOLIVARES

5 000 BOLIVARES

10 000 BOLIVARES

5 VENEZOLANOS

SAMOA

50 TALA

100 TALA

JUGOSLAAVIA

20 DINARA

100 DINARA

200 DINARA

500 DINARA

1 000 DINARA

1 500 DINARA

2 000 DINARA

2 500 DINARA

5 000 DINARA

1 DUCAT

4 DUCATS

KONGO

100 ZAIRES

SAMBIA

250 KWACHA


2.12.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 351/32


Liikmesriikide edastatud teave püügikeelu kehtestamise kohta

2011/C 351/08

Kooskõlas nõukogu 20. novembri 2009. aasta määruse (EÜ) nr 1224/2009, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika eeskirjade järgimise tagamiseks, (1) artikli 35 lõikega 3 on vastu võetud otsus kehtestada püügikeeld vastavalt järgmisele tabelile:

Püügikeelu kehtestamise kuupäev ja kellaaeg

11.11.2011

Kestus

11.11.2011–31.12.2011

Liikmesriik

Madalmaad

Kalavaru või kalavarude rühm

ANF/07.

Liik

Merikuratlased (Lophiidae)

Piirkond

VII

Kalalaevade tüüp/tüübid

Viitenumber

Veebilink asjaomase liikmesriigi otsuse juurde:

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/tacs/index_en.htm


(1)  ELT L 343, 22.12.2009, lk 1.