ISSN 1977-0898

doi:10.3000/19770898.C_2011.315.est

Euroopa Liidu

Teataja

C 315

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

54. köide
28. oktoober 2011


Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

 

I   Resolutsioonid, soovitused ja arvamused

 

SOOVITUSED

 

Euroopa Komisjon

2011/C 315/01

Komisjoni soovitus, 27. oktoober 2011, teadusuuringute ühise kavandamise algatuse Mikroobide probleem – uus oht inimeste tervisele kohta

1

 

II   Teatised

 

EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDE, ORGANITE JA ASUTUSTE TEATISED

 

Euroopa Komisjon

2011/C 315/02

Teatatud koondumise aktsepteering (Toimik COMP/M.6223 – Aegon/Banca Civica/Cajaburgos Vida) ( 1 )

4

2011/C 315/03

ELTL artiklite 107 ja 108 raames antava riigiabi lubamine – Juhud, mille suhtes komisjonil ei ole vastuväiteid ( 2 )

5

 

IV   Teave

 

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

 

Euroopa Komisjon

2011/C 315/04

Euro vahetuskurss

8

 

TEAVE LIIKMESRIIKIDELT

2011/C 315/05

Liikmesriikide edastatud kokkuvõtlik teave riigiabi kohta, mida antakse kooskõlas komisjoni määrusega (EÜ) nr 1857/2006, mis käsitleb asutamislepingu artiklite 87 ja 88 kohaldamist põllumajandustoodete tootmisega tegelevatele väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele antava riigiabi suhtes ning millega muudetakse määrust (EÜ) nr 70/2001

9

 

V   Teated

 

KONKURENTSIPOLIITIKA RAKENDAMISEGA SEOTUD MENETLUSED

 

Euroopa Komisjon

2011/C 315/06

Eelteatis koondumise kohta (Juhtum COMP/M.6404 – Hochtief Solutions/Ventizz/JV) – Võimalik lihtsustatud korras menetlemine ( 1 )

11

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

 

(2)   EMPs kohaldatav tekst, mis ei hõlma asutamislepingu I lisa reguleerimisalasse kuuluvaid tooteid

ET

 


I Resolutsioonid, soovitused ja arvamused

SOOVITUSED

Euroopa Komisjon

28.10.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 315/1


KOMISJONI SOOVITUS,

27. oktoober 2011,

teadusuuringute ühise kavandamise algatuse „Mikroobide probleem – uus oht inimeste tervisele” kohta

2011/C 315/01

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikleid 181 ja 292,

ning arvestades järgmist:

(1)

Mikroobide probleem ehk nende suurenev resistentsus antimikroobsete ravimite suhtes on üks 21. sajandi tõsisemaid uusi ohte inimeste tervisele (1). Euroopa Liidus sureb igal aastal üle 25 000 patsiendi nakkuste tõttu, mida põhjustavad bakterid, mis on mitme antibiootikumi suhtes resistentsed ehk multiresistentsed (2). Mõnes Euroopa riigis ületab resistentsuse määr ühe antibiootikumi suhtes 40–50 % (3) ning resistentsus mitme antibiootikumi suhtes on üldine ja kasvav probleem.

(2)

Resistentsete bakterite põhjustatud nakkushaigused toovad kaasa täiendavad tervishoiukulud, samuti kaudsed kulud seoses haiguspuhkustega ja tootlikkuse vähenemisega enneaegsete surmade tõttu. Euroopas on ühiskonna otsesed kogukulud seoses täiendavate tervishoiukulude ja tootlikkuse vähenemisega 1,5 miljardit eurot aastas; (4) ja Euroopa riikide kaudsed kulud on tõenäoliselt mitu korda suuremad (5).

(3)

Ravimiresistentsus on loomulikuks ja vältimatuks tagajärjeks sellele, et nakkushaigusi ravitakse antimikroobsete ravimitega. Probleemi süvendab aga antimikroobsete ainete ülemäärane kasutus ja antibiootikumiresistentsete bakterite levik keskkonda. Resistentsete nakkavate mikroorganismide kiiret levikut soodustab oluliselt inimpopulatsiooni dünaamika, sh reisimine ja toiduainete üleilmne turustamine (6). Antibiootikumide väärkasutamine loomakasvatuses suurendab ohtu, et resistentsed mikroorganismid kanduvad toidu söömise kaudu üle inimestele (7). Samal ajal aga on oluliselt vähenenud uute antimikroobsete ainete väljatöötamine.

(4)

Probleemile terviklahenduse leidmiseks tuleb meetmeid võtta paljudes ühiskonnasektorites: poliitikakujundamises, tervishoius, hariduses, tööstuses, keskkonnaametites, põllumajanduses, veterinaarias, teadustöös ja muudes valdkondades.

(5)

Piiriülene koostöö on äärmiselt tähtis, arvestades, et mikroorganismide suurenev resistentsus antibiootikumide suhtes ei ole mitte üksikute riikide probleem, vaid ohustab tõsiselt kogu maailma inimeste tervist. Kui eelseisvatele probleemidele töötatakse tõhusad lahendused välja ühiselt, saavad sellest kasu kõik osalevad riigid ning nakkushaigusi on tulevikus võimalik paremini kontrolli all hoida ja ravida.

(6)

Kõrgetasemelisi teadusuuringuid tehakse küll kõikjal Euroopas, kuid antimikroobse resistentsusega seotud teadustöö üldpilt Euroopas on praegu keerukas ja killustatud. Paljudes Euroopa ja riikliku tasandi teadusvõrgustikes ja -organisatsioonides kavandatakse antimikroobse resistentsuse alast teadustööd teistega nõu pidamata, mille tulemuseks on tegevuse kattumine ja konkureerivad uuringud, millel puudub sageli kriitiline mass.

(7)

Komisjon avaldas 18. novembril 2009 talituste töödokumendi antimikroobse resistentsuse kohta, (8) milles võttis kokku kõnealuses valdkonnas Euroopa Liidu tasandil tehtud algatused. Pandi ette ja viidi ellu mitu meedet, sh antimikroobse resistentsuse parem seire, antimikroobsete ainete kasutus ja riskijuhtimismeetmed.

(8)

Euroopa Liidu Nõukogu kutsus 1. detsembri 2009. aasta istungil (9) liikmesriike ja komisjoni üles „toetama teadusuuringute infrastruktuuride jagamist, teadlaste töölevõtmist, ülemaailmse teaduskoostöö stimuleerimist ja toetamist, uurimistulemuste ja teadmiste suuremat levitamist teabevahetusstruktuuride kaudu ning olemasolevate ja uute rahastamisvahendite kaalumist,” et luua innovatiivsed stiimulid mõjusate antibiootikumide väljatöötamiseks.

(9)

Konkurentsivõime nõukogu määras 26. mai 2010. aasta kohtumisel (10) kindlaks võimalikud ühise kavandamise algatused, sh „Mikroobide probleem – uus oht inimeste tervisele”, mille puhul annaks ühine teadusuuringute kavandamine olulise lisandväärtuse liikmesriikide praegustele killustatud jõupingutustele, ja põhjendas neid algatusi. Seepärast võttis kõnealune nõukogu vastu järeldused, milles tunnistas vajadust käivitada osutatud teemal ühise kavandamise algatus ja kutsus komisjoni üles kõnealuse ühise kavandamise algatuse ettevalmistamisele kaasa aitama.

(10)

Liikmesriigid kinnitasid oma osalemist selles ühise kavandamise algatuses, saates kirja ametlike kohustuste deklaratsiooniga.

(11)

Teadustegevuse ühine kavandamine antimikroobse resistentsuse valdkonnas, nagu nähakse ette algatusega „Mikroobide probleem – uus oht inimeste tervisele”, aitab vähendada liikmesriikide teadusuuringute killustatust ning paremini ära kasutada oskusi, teadmisi ja ressursse, et kindlustada Euroopa juhtroll ja Euroopa teadustöö konkurentsivõime kõnealuses valdkonnas. Kuna ühise kavandamise abil püütakse lahendada suurt sotsiaalset probleemi, täiendab see ka Euroopa 2020. aasta strateegiat (11) ja juhtalgatust „Innovatiivne liit” (12).

(12)

Käesolevas soovituses esitatud eesmärkide saavutamiseks peaksid liikmesriigid tagama koostöö ja sünergia oluliste asjakohaste algatustega, nagu innovatiivsete ravimite algatus, raamprogrammi toetatud uurimis-, arendus- ja innovatsioonitegevus, sealhulgas tervishoiu, toidu, põllumajanduse ja keskkonna valdkonnas, vajaduse korral infotehnoloogia vahendite abil, aga ka muudes algatustes, nt asjakohased ERA-NET-süsteemid.

(13)

Liikmesriigid peaksid andma komisjonile korrapäraselt aru kõnealuse ühise kavandamise edenemisest, et komisjon saaks esitada aruanded Euroopa Parlamendile ja nõukogule,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA SOOVITUSE:

1.

Liikmesriikidel soovitatakse töötada välja mitut valdkonda hõlmaval lähenemisviisil põhinev ühine visioon selle kohta, kuidas võib teaduskoostöö ja selle koordineerimine Euroopa tasandil parandada antimikroobse resistentsuse käsitlemist ja sellest tulenevate võimaluste kasutamist, et tagada liikmesriikide ühiste jõupingutuste tõhusus.

2.

Liikmesriikidel soovitatakse töötada välja ühine strateegiline teadusuuringute kava, milles määratakse kindlaks antimikroobse resistentsusega seotud teadusuuringute vajadused ja eesmärgid keskpikas ja pikas perspektiivis. Kõnealust kava tuleks edasi arendada sellise rakenduskava koostamiseks, milles seatakse esmatähtsad ülesanded ja tähtajad ning täpsustatakse rakendamiseks vajalikud meetmed, vahendid ja ressursid.

3.

Liikmesriikidel soovitatakse strateegilise teadusuuringute kavaga ja rakenduskavaga näha ette järgmised meetmed:

a)

määrata kindlaks asjakohased liikmesriikide programmid ja teadusuuringud ning vahetada nende kohta teavet;

b)

tugevdada ühise arusaama elluviimist ja tehnoloogiahindamise suutlikkust;

c)

vahetada teavet, vahendeid, parimaid tavasid, meetodeid ja suuniseid;

d)

määrata kindlaks sellised valdkonnad või teadusuuringud, mis võidaksid kooskõlastamisest, ühistest projektikonkurssidest või vahendite ühendamisest;

e)

määratleda punktis d osutatud valdkondades ühiste teadusuuringute tegemise üksikasjalikud menetlused;

f)

arvestada antimikroobset resistentsust käsitlevate uurimisprogrammide eesmärkide püstitamisel patsientide ravi ja tervishoiusüsteemide vajadustega;

g)

kasutada võimaluse korral ühiselt olemasolevat taristut või arendada välja uued vahendid, nagu kooskõlastatud andmepangad või mudelid, mille alusel uuritakse antimikroobset resistentsust;

h)

innustada avalikku ja erasektorit tegema paremat koostööd, samuti edendada avatud innovatsiooni antimikroobse resistentsusega seotud uurimistööde ja ettevõtlussektorite vahel;

i)

eksportida ja levitada teadmisi, innovatsiooni ja valdkondadevahelisi metoodilisi lähenemisviise, samuti selgitada teadus- ja innovatsioonisüsteemis välja tegurid, mis takistavad ühiskonnale kasu toovate innovaatiliste lahenduste kiiremat turulejõudmist, ning need tegurid kõrvaldada;

j)

luua koostöövõrgustikke antimikroobse resistentsuse uurimisega seotud keskuste vahel.

4.

Liikmesriikidel soovitatakse luua antimikroobse resistentsuse uurimiseks tõhus ühine juhtimisstruktuur, kelle ülesanne on kehtestada asjakohased koostöö ja koordineerimise tingimused, eeskirjad ja kord, ning jälgida strateegilise teadusuuringute kava täitmist. Selline juhtimisstruktuur peaks olema lihtne, tõhus ja paindlik ning selle puhul tuleks arvesse võtta kõrgetasemelise ühise kavandamise töörühma poolt välja töötatud vabatahtlikke suuniseid teadusuuringute ühise kavandamise raamtingimuste kohta.

5.

Liikmesriikidel soovitatakse rakendada strateegilist teadusuuringute kava ühiselt, sealhulgas riiklike uurimisprogrammide kaudu, kooskõlas kõrgetasemelise ühise kavandamise töörühma poolt välja töötatud vabatahtlike suunistega teadusuuringute ühise kavandamise raamtingimuste kohta, või muu riikliku teadustegevuse kaudu.

6.

Liikmesriikidel soovitatakse kasutada komisjoni ekspertteadmisi ning võtta arvesse vabatahtlikke suuniseid raamtingimuste kohta, kui nad arendavad edasi ja rakendavad strateegilist teadusuuringute kava ning selleks, et koordineerida ühise kavandamise algatusi teiste kõnealuse valdkonna programmide ja algatustega.

7.

Liikmesriikidel soovitatakse anda korrapäraselt aru nõukogule ja komisjonile kõnealuse ühise kavandamise algatuse edusammude ja tulemuste, sealhulgas optimaalse tõhususe saavutamise osas saadud kogemuste kohta.

Brüssel, 27. oktoober 2011

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Máire GEOGHEGAN-QUINN


(1)  „Priority Medicines for Europe and the World”, Kaplan W, Laing R. Geneva, Maailma Terviseorganisatsioon (2004).

(2)  „The bacterial challenge: time to react”. ECDC/EMA tehniline ühisaruanne (september 2009).

(3)  Goldstein FW. „Penicillin-resistant Streptocuccus pneumoniae: selection by both beta lactam and non-beta lactam antibiotics”. J Antimicrob Chemother 44:141–144 (1999).

(4)  Vt joonealust märkust 2.

(5)  Konverentsiaruanne „Innovative Incentives for Effective Antibacterials” (2009).

(6)  Maailma tervisearuanne 2008. „A safer future: global public health security in the 21st century”, Maailma Terviseorganisatsioon (2007).

(7)  Ühisarvamus antimikroobse resistentsuse, eelkõige zoonootiliste nakkuste kohta, Euroopa Toiduohutusameti Teataja nr 7(11):1372 (2009).

(8)  SANCO/6867/2009r6.

(9)  Euroopa Liidu Nõukogu. Nõukogu järeldused innovatiivsete stiimulite kohta mõjusate antibiootikumide väljatöötamiseks. Vastu võetud tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimuste nõukogu 2980. kohtumisel Brüsselis 1. detsembril 2009.

(10)  10246/10.

(11)  KOM(2010) 2020 (lõplik).

(12)  KOM(2010) 546 (lõplik).


II Teatised

EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDE, ORGANITE JA ASUTUSTE TEATISED

Euroopa Komisjon

28.10.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 315/4


Teatatud koondumise aktsepteering

(Toimik COMP/M.6223 – Aegon/Banca Civica/Cajaburgos Vida)

(EMPs kohaldatav tekst)

2011/C 315/02

20. oktoobril 2011 otsustas komisjon loobuda vastuväidete esitamisest eespool nimetatud teatatud koondumise kohta ning kuulutada koondumine ühisturuga kokkusobivaks. Otsuse aluseks on nõukogu määruse (EÜ) nr 139/2004 artikli 6 lõike 1 punkt b. Otsuse täielik tekst on kättesaadav ainult inglise keeles ning see avaldatakse pärast seda, kui sellest on kustutatud võimalikud ärisaladused. Otsus on kättesaadav:

Euroopa konkurentsialasel veebisaidil (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Veebisaidil pakutakse mitut võimalust otsida konkreetset ühinemisotsust, sealhulgas ettevõtja nime, juhtumi numbri, kuupäeva ja tegevusalade registri kaudu;

elektroonilises vormis EUR-Lex veebisaidil (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) dokumendinumbri 32011M6223 all. EUR-Lex pakub on-line juurdepääsu Euroopa õigusele.


28.10.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 315/5


ELTL artiklite 107 ja 108 raames antava riigiabi lubamine

Juhud, mille suhtes komisjonil ei ole vastuväiteid

(EMPs kohaldatav tekst, mis ei hõlma asutamislepingu I lisa reguleerimisalasse kuuluvaid tooteid)

2011/C 315/03

Otsuse vastuvõtmise kuupäev

20.9.2011

Riikliku abi viitenumber

SA.32899 (11/N)

Liikmesriik

Tšehhi Vabariik

Piirkond

Nimetus (ja/või abisaaja nimi)

Podpora vybraných činností zaměřených na ozdravování chovů prasat

Õiguslik alus

Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství

Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změnách některých souvisejících zákonů

Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací na základě paragrafu 2 a paragrafu 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství

Meetme liik

Abikava

Eesmärk

Loomahaigused

Abi vorm

Otsetoetus

Eelarve

 

Üldeelarve: 3 017 CZK (miljonites)

 

Aastaeelarve: 431 CZK (miljonites)

Abi osatähtsus

100 %

Kestus

Kuni 31.12.2017

Majandusharud

Taime- ja loomakasvatus, jahindus ja neid teenindavad tegevusalad

Abi andva asutuse nimi ja aadress

Ministerstvo zemědělství

Těšnov 17

117 05 Praha 1

ČESKÁ REPUBLIKA

Muu teave

Otsuse autentne tekst, millest on eemaldatud kogu konfidentsiaalne teave, on kättesaadav aadressil:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_et.htm

Otsuse vastuvõtmise kuupäev

20.9.2011

Riikliku abi viitenumber

SA.32900 (11/N)

Liikmesriik

Tšehhi Vabariik

Piirkond

Nimetus (ja/või abisaaja nimi)

Podpora vybraných činností zaměřených na ozdravování chovů drůbeže zvýšením biologické bezpečnosti

Õiguslik alus

Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství

Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změnách některých souvisejících zákonů

Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací na základě paragrafu 2 a paragrafu 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství

Meetme liik

Abikava

Eesmärk

Loomahaigused

Abi vorm

Otsetoetus

Eelarve

 

Üldeelarve: 2 429 CZK (miljonites)

 

Aastaeelarve: 347 CZK (miljonites)

Abi osatähtsus

100 %

Kestus

Kuni 31.12.2017

Majandusharud

Taime- ja loomakasvatus, jahindus ja neid teenindavad tegevusalad

Abi andva asutuse nimi ja aadress

Ministerstvo zemědělství

Těšnov 17

117 05 Praha 1

ČESKÁ REPUBLIKA

Muu teave

Otsuse autentne tekst, millest on eemaldatud kogu konfidentsiaalne teave, on kättesaadav aadressil:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_et.htm

Otsuse vastuvõtmise kuupäev

20.9.2011

Riikliku abi viitenumber

SA.32928 (11/N)

Liikmesriik

Saksamaa

Piirkond

Bayern

Nimetus (ja/või abisaaja nimi)

Richtlinie des Bayerischen Staatsministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten zur Einzelbetrieblichen Investitionsförderung

Õiguslik alus

Ziffer IV.A. „Beihilfen für Investitionen in landwirtschaftliche Betriebe“ sowie IV.B „Beihilfen für Investitionen zur Verarbeitung und Vermarktung landwirtschaftlicher Erzeugnisse“ der Rahmenregelung der Gemeinschaft für staatliche Beihilfen im Agrar- und Forstsektor 2007-2013 (2006/ C 319/01).

Richtlinienentwurf des Bayerischen Staatsministeriums für Landwirtschaft und Forsten zur Einzelbetrieblichen Investitionsförderung

Meetme liik

Abikava

Eesmärk

Investeeringud põllumajandusettevõtetesse

Abi vorm

Otsetoetus

Eelarve

 

Üldeelarve: 345 EUR (miljonites)

 

Aastaeelarve: 72 EUR (miljonites)

Abi osatähtsus

20 %

Kestus

Kuni 31.12.2013

Majandusharud

Põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük

Abi andva asutuse nimi ja aadress

Staatliche Führungsakademie für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten

Am Lurzenhof 3c

84036 Landshut

DEUTSCHLAND

Muu teave

Otsuse autentne tekst, millest on eemaldatud kogu konfidentsiaalne teave, on kättesaadav aadressil:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_et.htm

Otsuse vastuvõtmise kuupäev

22.9.2011

Riikliku abi viitenumber

SA.32939 (11/N)

Liikmesriik

Tšehhi Vabariik

Piirkond

Nimetus (ja/või abisaaja nimi)

Lesnická infrastruktura

Õiguslik alus

1)

Program rozvoje venkova České republiky na období 2007–2013

2)

Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR na období 2007–2013 (podopatření I.1.2.3 Lesnická infrastruktura)

Meetme liik

Abikava

Eesmärk

Metsandus

Abi vorm

Otsetoetus

Eelarve

Üldeelarve: 500 CZK (miljonites)

Abi osatähtsus

100 %

Kestus

Kuni 31.12.2013

Majandusharud

Metsamajandus ja metsavarumine

Abi andva asutuse nimi ja aadress

Ministerstvo zemědělství

Těšnov 17

117 05 Praha 1

ČESKÁ REPUBLIKA

Muu teave

Otsuse autentne tekst, millest on eemaldatud kogu konfidentsiaalne teave, on kättesaadav aadressil:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_et.htm


IV Teave

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

Euroopa Komisjon

28.10.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 315/8


Euro vahetuskurss (1)

27. oktoober 2011

2011/C 315/04

1 euro =


 

Valuuta

Kurss

USD

USA dollar

1,4038

JPY

Jaapani jeen

106,39

DKK

Taani kroon

7,4441

GBP

Inglise nael

0,87630

SEK

Rootsi kroon

9,0280

CHF

Šveitsi frank

1,2213

ISK

Islandi kroon

 

NOK

Norra kroon

7,6560

BGN

Bulgaaria lev

1,9558

CZK

Tšehhi kroon

24,833

HUF

Ungari forint

302,20

LTL

Leedu litt

3,4528

LVL

Läti latt

0,7043

PLN

Poola zlott

4,3420

RON

Rumeenia leu

4,3323

TRY

Türgi liir

2,4798

AUD

Austraalia dollar

1,3188

CAD

Kanada dollar

1,3964

HKD

Hongkongi dollar

10,9113

NZD

Uus-Meremaa dollar

1,7231

SGD

Singapuri dollar

1,7555

KRW

Korea won

1 558,65

ZAR

Lõuna-Aafrika rand

10,9256

CNY

Hiina jüaan

8,9284

HRK

Horvaatia kuna

7,4900

IDR

Indoneesia ruupia

12 381,61

MYR

Malaisia ringit

4,3405

PHP

Filipiini peeso

60,146

RUB

Vene rubla

42,3128

THB

Tai baht

42,872

BRL

Brasiilia reaal

2,4341

MXN

Mehhiko peeso

18,5408

INR

India ruupia

69,5020


(1)  Allikas: EKP avaldatud viitekurss.


TEAVE LIIKMESRIIKIDELT

28.10.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 315/9


Liikmesriikide edastatud kokkuvõtlik teave riigiabi kohta, mida antakse kooskõlas komisjoni määrusega (EÜ) nr 1857/2006, mis käsitleb asutamislepingu artiklite 87 ja 88 kohaldamist põllumajandustoodete tootmisega tegelevatele väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele antava riigiabi suhtes ning millega muudetakse määrust (EÜ) nr 70/2001

2011/C 315/05

Abi nr: SA.33762 (11/XA)

Liikmesriik: Madalmaad

Piirkond: Nederland

Abikava nimetus või üksiktoetust saava äriühingu nimi:

Steunmaatregelen technische ondersteuning en kwaliteitsbevordering bloemkwekerijproducten

Õiguslik alus: Ontwerp-verordening PT heffing handel bloemkwekerijproducten 2010

Ontwerp-verordening PT heffing aanbod bloemkwekerijproducten 2010

Abikavaga ettenähtud aastased kulud või ettevõtjale antava üksikabi üldsumma: Abikavaga ettenähtud eelarve aastane üldsumma: 14,10 EUR (miljonites)

Abi suurim osatähtsus: 100 %

Rakendamise kuupäev: —

Abikava või üksiktoetuse kestus: 26. oktoobrist 2011–30. juunini 2014

Abi eesmärk: Kvaliteetsete põllumajandustoodete tootmise edendamine (määruse (EÜ) nr 1857/2006 artikkel 14), tehniline abi (määruse (EÜ) nr 1857/2006 artikkel 15)

Asjaomane sektor/asjaomased sektorid: Taime- ja loomakasvatus, jahindus ja neid teenindavad tegevusalad

Abi andva ametiasutuse nimi ja aadress:

Productschap Tuinbouw

Postbus 280

2700 AG Zoetermeer

NEDERLAND

Louis Pasteurlaan 6

2719 EE Zoetermeer

NEDERLAND

Veebileht: http://www.tuinbouw.nl/files/page/Ontwerp-Verordening%20PT%20heffing%20handel%20bloemkwekerijproducten%202010.pdf

http://www.tuinbouw.nl/files/page/Ontwerp-Verordening%20PT%20heffing%20aanbod%20bloemkwekerijproducten%202010.pdf

Muu teave: —

Abi nr: SA.33813 (11/XA)

Liikmesriik: Prantsusmaa

Piirkond: Moselle

Abikava nimetus või üksiktoetust saava äriühingu nimi: aides aux audits sanitaires des élevages et aux programmes pluriannuels d’intervention en Moselle.

Õiguslik alus: Articles L 1511-2 et L 1511-5 du code général des collectivités territoriales,

délibération du Conseil général de la Moselle (Commission permanente du 13 décembre 2010).

Abikavaga ettenähtud aastased kulud või ettevõtjale antava üksikabi üldsumma: Abikavaga ettenähtud eelarve aastane üldsumma: 0,20 EUR (miljonites)

Abi suurim osatähtsus: 100 %

Rakendamise kuupäev: —

Abikava või üksiktoetuse kestus: 26. oktoobrist 2011–30. juunini 2014

Abi eesmärk: Loomahaigused (määruse (EÜ) nr 1857/2006 artikkel 10)

Asjaomane sektor/asjaomased sektorid: Loomakasvatus, segapõllumajandus

Abi andva ametiasutuse nimi ja aadress:

Monsieur le Président du Conseil général de la Moselle

Direction de l'environnement et de l'aménagement du territoire

Division de l'environnement et de l'espace rural/SAEN

Hôtel du Département

1 rue du Pont Moreau

BP 11096

57036 Metz Cedex 1

FRANCE

Veebileht: http://www.cg57.fr/SiteCollectionDocuments/LaMoselleEtVous/Agriculture/FichesUE/audit_sanitaire_et_programme_pluriannuel_elevages.pdf

Muu teave: —

Abi nr: SA.33826 (11/XA)

Liikmesriik: Bulgaaria

Piirkond: Bulgaria

Abikava nimetus või üksiktoetust saava äriühingu nimi:

Помощ за участие в изложение по овцевъдство-Специализирано регионално есенно изложение на Бели и Вакли Маришки овце с. Избегли общ. Асеновград обл. Пловдив

Õiguslik alus:

Чл. 12, ал. 1, т. 10 от Закона за подпомагане на земеделските производители; Указания, приети с Решение на Управителния съвет на Държавен фонд „Земеделие“ за схема на държавна помощ за участие в изложение

Abikavaga ettenähtud aastased kulud või ettevõtjale antava üksikabi üldsumma: Abikavaga ettenähtud eelarve aastane üldsumma: 0,02 BGN (miljonites)

Abi suurim osatähtsus: 70 %

Rakendamise kuupäev: —

Abikava või üksiktoetuse kestus: 8. novembrist 2011–31. detsembrini 2013

Abi eesmärk: Tehniline abi (määruse (EÜ) nr 1857/2006 artikkel 15)

Asjaomane sektor/asjaomased sektorid: Põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük

Abi andva ametiasutuse nimi ja aadress:

Държавен фонд „Земеделие“

бул. „Цар Борис III“ № 136

1618 София/Sofia

БЪЛГАРИЯ/ВULGАRIА

Veebileht: http://www.dfz.bg/bg/darzhavni-pomoshti/shemi_durjavni_pomoshti_reglament_1857_2006/

Muu teave: —


V Teated

KONKURENTSIPOLIITIKA RAKENDAMISEGA SEOTUD MENETLUSED

Euroopa Komisjon

28.10.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 315/11


Eelteatis koondumise kohta

(Juhtum COMP/M.6404 – Hochtief Solutions/Ventizz/JV)

Võimalik lihtsustatud korras menetlemine

(EMPs kohaldatav tekst)

2011/C 315/06

1.

21. oktoobril 2011 sai komisjon nõukogu määruse (EÜ) nr 139/2004 (1) artiklile 4 vastava teatise kavandatava koondumise kohta, mille raames ettevõtjad Hochtief Solutions AG („Hochtief Solutions”, Saksamaa) ja Ventizz Capital Fund IV L.P. („Ventizz IV”, Jersey) omandavad ühiskontrolli ühinemismääruse artikli 3 lõike 1 punkti b tähenduses ühisettevõtjana käsitatava uue ettevõtja („JV”, Luksemburg) üle aktsiate või osade ostu teel.

2.

Asjaomaste ettevõtjate majandustegevus hõlmab järgmist:

Hochtief Solutions: ettevõtja tegutseb mitmes erinevas ärivaldkonnas, sealhulgas teenuste lahendused, kinnisvaralahendused, energia- ja infrastruktuuri lahendused, rahvusvahelised projektilahendused, klassikalised lahendused ja tehnilised lahendused. Hochtief Solutions kuulub kontserni Hochtief Aktiengesellschaft, mille üle Hispaania ettevõtjal Actividades de Construcción y Servicios, SA on valitsev mõju;

Ventizz IV: börsivälistesse ettevõtetesse investeeriv fond, kes investeerib peamiselt saksa keelt kõnelevates piirkondades asuvatesse kõrgtehnoloogilistesse ettevõtetesse ning varustab neid ettevõtteid lisakapitaliga;

JV: ettevõtja tegutseb peamiselt Põhjameres ja Läänemeres asuvate avamere tuuleparkide projektiarenduse valdkonnas.

3.

Komisjon leiab pärast teatise esialgset läbivaatamist, et tehing, millest teatatakse, võib kuuluda EÜ ühinemismääruse reguleerimisalasse, kuid lõplikku otsust selle kohta ei ole veel tehtud. Vastavalt komisjoni teatisele lihtsustatud korra kohta teatavate ettevõtjate koondumiste käsitlemiseks kooskõlas EÜ ühinemismäärusega (2) tuleks märkida, et käesolevat juhtumit on võimalik käsitleda teatises ettenähtud korra kohaselt.

4.

Komisjon kutsub asjast huvitatud kolmandaid isikuid esitama komisjonile oma võimalikke märkusi kavandatava toimingu kohta.

Komisjon peab märkused kätte saama hiljemalt kümne päeva jooksul pärast käesoleva dokumendi avaldamist. Märkusi võib saata komisjonile faksi (+32 22964301), elektronposti (COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu) või postiga järgmisel aadressil (lisada viitenumber COMP/M.6404 – Hochtief Solutions/Ventizz/JV):

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  ELT L 24, 29.1.2004, lk 1 („EÜ ühinemismäärus”).

(2)  ELT C 56, 5.3.2005, lk 32 („lihtsustatud korda käsitlev teatis”).