ISSN 1725-5171

doi:10.3000/17255171.C_2011.289.est

Euroopa Liidu

Teataja

C 289

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

54. köide
1. oktoober 2011


Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

 

II   Teatised

 

EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDE, ORGANITE JA ASUTUSTE TEATISED

 

Euroopa Komisjon

2011/C 289/01

ELTLi artiklite 107 ja 108 raames antava riigiabi lubamine – Juhud, mille suhtes komisjonil ei ole vastuväiteid ( 1 )

1

2011/C 289/02

Teatatud koondumise aktsepteering (Toimik COMP/M.6347 – DOW/UBE/JV) ( 2 )

2

2011/C 289/03

Komisjoni teatis Euroopa Liidu poolt riisisektori toodetele avatud teatavate kvootide kogueraldiste kohta 2011. aastal

3

 

IV   Teave

 

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

 

Nõukogu

2011/C 289/04

Teatis isikutele, kelle suhtes kohaldatakse piiravaid meetmeid, mis on sätestatud nõukogu otsuses 2011/486/ÜVJP, mida rakendatakse nõukogu rakendusotsusega 2011/639/ÜVJP, ja nõukogu määruses (EL) nr 753/2011, mida rakendatakse nõukogu rakendusmäärusega (EL) nr 968/2011 (piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Afganistanis)

4

 

Euroopa Komisjon

2011/C 289/05

Euro vahetuskurss

6

 

Euroopa Liidu Kohus

2011/C 289/06

Euroopa Kohtu otsus, 13. september 2011, menetlusdokumentide e-Curia rakenduse kaudu esitamise ja kättetoimetamise kohta

7

2011/C 289/07

Üldkohtu otsus, 14. september 2011, menetlusdokumentide e-Curia rakenduse kaudu esitamise ja kättetoimetamise kohta

9

2011/C 289/08

Avaliku Teenistuse Kohtu otsus nr 3/2011 vastu võetud täiskogu 20. septembri 2011. aasta istungil menetlusdokumentide e-Curia rakenduse kaudu esitamise ja kättetoimetamise kohta

11

 

V   Teated

 

HALDUSMENETLUSED

 

Euroopa Kutseõppe Arenduskeskus (Cedefop)

2011/C 289/09

Avatud konkursikutse – GP/RPA/ReferNet-FPA/002/11 – ReferNet – Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse kutsehariduse ja koolitusteabe võrgustik

13

 

MUUD AKTID

 

Euroopa Komisjon

2011/C 289/10

Nõukogu määruse (EÜ) nr 510/2006 (põllumajandustoodete ja toidu geograafiliste tähiste ja päritolunimetuste kaitse kohta) artikli 6 lõike 2 kohase taotluse avaldamine

15

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst, mis ei hõlma asutamislepingu I lisa reguleerimisalasse kuuluvaid tooteid

 

(2)   EMPs kohaldatav tekst

ET

 


II Teatised

EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDE, ORGANITE JA ASUTUSTE TEATISED

Euroopa Komisjon

1.10.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 289/1


ELTLi artiklite 107 ja 108 raames antava riigiabi lubamine

Juhud, mille suhtes komisjonil ei ole vastuväiteid

(EMPs kohaldatav tekst, mis ei hõlma asutamislepingu I lisa reguleerimisalasse kuuluvaid tooteid)

2011/C 289/01

Otsuse vastuvõtmise kuupäev

2.9.2011

Riikliku abi viitenumber

SA.33142 (11/N)

Liikmesriik

Itaalia

Piirkond

Calabria

Nimetus (ja/või abisaaja nimi)

Non aiuto misura 226 (Enti Pubblici)

Õiguslik alus

PSR Calabria 2007-2013, allegato X — Scheda di misura 226 [articolo 36, b), vi); articolo 48, regolamento (CE) n. 1698/2005]

Decisione della Commissione C(2010) 1164 del 26 febbraio 2010 di approvazione del PSR Calabria 2007-2013

Meetme liik

Abikava

Eesmärk

Metsandus, keskkonnakaitse

Abi vorm

Otsetoetus

Eelarve

 

Üldeelarve: 8 EUR (miljonites)

 

Aastaeelarve: 8 EUR (miljonites)

Abi osatähtsus

100 %

Kestus

Kuni 31.12.2013

Majandusharud

Metsamajandus ja metsavarumine

Abi andva asutuse nimi ja aadress

Regione Calabria

Dipartimento Agricoltura, Foreste e Forestazione

Muu teave

Otsuse autentne tekst, millest on eemaldatud kogu konfidentsiaalne teave, on kättesaadav aadressil:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_et.htm


1.10.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 289/2


Teatatud koondumise aktsepteering

(Toimik COMP/M.6347 – DOW/UBE/JV)

(EMPs kohaldatav tekst)

2011/C 289/02

21. septembril 2011 otsustas komisjon loobuda vastuväidete esitamisest eespool nimetatud teatatud koondumise kohta ning kuulutada koondumine ühisturuga kokkusobivaks. Otsuse aluseks on nõukogu määruse (EÜ) nr 139/2004 artikli 6 lõike 1 punkt b. Otsuse täielik tekst on kättesaadav ainult inglise keeles ning see avaldatakse pärast seda, kui sellest on kustutatud võimalikud ärisaladused. Otsus on kättesaadav:

Euroopa konkurentsialasel veebisaidil (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Veebisaidil pakutakse mitut võimalust otsida konkreetset ühinemisotsust, sealhulgas ettevõtja nime, juhtumi numbri, kuupäeva ja tegevusalade registri kaudu;

elektroonilises vormis EUR-Lex veebisaidil (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) dokumendinumbri 32011M6347 all. EUR-Lex pakub on-line juurdepääsu Euroopa õigusele.


1.10.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 289/3


Komisjoni teatis Euroopa Liidu poolt riisisektori toodetele avatud teatavate kvootide kogueraldiste kohta 2011. aastal

2011/C 289/03

Komisjoni määrusega (EL) nr 1274/2009 (1) avati ülemeremaadest ja -territooriumidelt (ÜMT) pärit riisi impordikvoodid ja sätestati nende haldamine.

Kõnealuses määruses sätestatud kvootide kogueraldised 2011. aastaks on esitatud käesoleva teatise lisas.


(1)  ELT L 344, 23.12.2009, lk 3.


LISA

Määruses (EL) nr 1274/2009 sätestatud kvootide kogueraldised 2011. aastaks

Päritolu

Jrk nr

2011. aasta septembri alaperioodiks esitatud impordilitsentside taotlused

2011. aasta kvoodi kogueraldised

Hollandi Antillid ja Aruba

09.4189

 (1)

0 %

Vähimarenenud ÜMTd

09.4190

 (1)

0 %


(1)  Sellele alaperioodile jaotuskoefitsienti ei määrata: komisjonile ei esitatud ühtegi litsentsitaotlust.


IV Teave

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

Nõukogu

1.10.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 289/4


Teatis isikutele, kelle suhtes kohaldatakse piiravaid meetmeid, mis on sätestatud nõukogu otsuses 2011/486/ÜVJP, mida rakendatakse nõukogu rakendusotsusega 2011/639/ÜVJP, ja nõukogu määruses (EL) nr 753/2011, mida rakendatakse nõukogu rakendusmäärusega (EL) nr 968/2011 (piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Afganistanis)

2011/C 289/04

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU

Nõukogu otsuse 2011/486/ÜVJP, mida rakendatakse nõukogu rakendusotsusega 2011/639/ÜVJP, (1) lisas ning nõukogu määruse (EL) nr 753/2011, mida rakendatakse nõukogu rakendusmäärusega (EL) nr 968/2011 (2) (piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Afganistanis), I lisas loetletud isikutele tehakse teatavaks järgmine teave.

Ühendatud Rahvaste Organisatsiooni Julgeolekunõukogu võttis vastu resolutsiooni 1988 (2011), millega kehtestatakse piiravad meetmed isikute ja üksuste vastu, kes olid enne kõnealuse resolutsiooni vastuvõtmist tuvastatud kui Talibani liikmed, ning teiste nendega seotud isikute, rühmituste, ettevõtjate ja üksuste vastu, kes olid loetletud Julgeolekunõukogu resolutsioonide 1267 (1999) ja 1333 (2000) kohaselt asutatud komitee koostatud konsolideeritud loetelu A-osas (Talibaniga seotud isikud) ja B-osas (Talibaniga seotud üksused ning teised rühmitused ja ettevõtjad), samuti teiste Talibaniga seotud isikute, rühmituste, ettevõtjate ja üksuste vastu.

Asjaomased isikud võivad esitada igal ajal ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1988 (2011) punkti 30 kohaselt moodustatud komiteele taotluse koos täiendavate dokumentidega nende suhtes kohaldatavate ÜRO loetellu kandmist käsitlevate otsuste ülevaatamiseks. Kõik sellised taotlused tuleks saata järgmisel aadressil:

United Nations — Focal point for delisting

Security Council Subsidiary Organs Branch

Room S-3055 E

New York, NY 10017

UNITED STATES OF AMERICA

Lisateabe saamiseks vt: http://www.un.org/sc/committees/751/comguide.shtml

ÜRO otsuse tulemusel otsustas Euroopa Liidu Nõukogu, et eespool nimetatud resolutsioonis loetletud isikud tuleks kanda nende isikute, rühmituste, ettevõtjate ja üksuste nimekirja, kelle suhtes kohaldatakse otsuses 2011/486/ÜVJP ja määruses (EL) nr 753/2011 sätestatud piiravaid meetmeid. Asjaomaste isikute ja üksuste loetellu kandmise põhjendused on esitatud nõukogu otsuse lisa vastavates kannetes ja nõukogu määruse I lisas.

Asjaomaste isikute tähelepanu juhitakse võimalusele taotleda asjaomase liikmesriigi või asjaomaste liikmesriikide pädevatelt asutustelt, kelle veebisaitide aadressid on toodud määruse (EL) nr 753/2011 II lisas, luba külmutatud rahaliste vahendite kasutamiseks põhivajadusteks või erimakseteks (vt määruse artiklit 5).

Asjaomased isikud võivad esitada nõukogule järgmisel aadressil koos täiendavate dokumentidega taotluse, et otsus nende kandmise kohta eespool nimetatud nimekirjadesse vaadataks uuesti läbi:

Council of the European Union

General Secretariat

DG K Coordination

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Samuti juhitakse asjaomaste isikute tähelepanu võimalusele vaidlustada nõukogu otsus Euroopa Liidu Üldkohtus Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 275 teises lõigus ning artikli 263 neljandas ja kuuendas lõigus sätestatud tingimuste kohaselt.


(1)  ELT L 257, 1.10.2011, lk 24.

(2)  ELT L 257, 1.10.2011, lk 1.


Euroopa Komisjon

1.10.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 289/6


Euro vahetuskurss (1)

30. september 2011

2011/C 289/05

1 euro =


 

Valuuta

Kurss

USD

USA dollar

1,3503

JPY

Jaapani jeen

103,79

DKK

Taani kroon

7,4417

GBP

Inglise nael

0,86665

SEK

Rootsi kroon

9,2580

CHF

Šveitsi frank

1,2170

ISK

Islandi kroon

 

NOK

Norra kroon

7,8880

BGN

Bulgaaria lev

1,9558

CZK

Tšehhi kroon

24,754

HUF

Ungari forint

292,55

LTL

Leedu litt

3,4528

LVL

Läti latt

0,7093

PLN

Poola zlott

4,4050

RON

Rumeenia leu

4,3575

TRY

Türgi liir

2,5100

AUD

Austraalia dollar

1,3874

CAD

Kanada dollar

1,4105

HKD

Hongkongi dollar

10,5213

NZD

Uus-Meremaa dollar

1,7660

SGD

Singapuri dollar

1,7589

KRW

Korea won

1 594,92

ZAR

Lõuna-Aafrika rand

10,9085

CNY

Hiina jüaan

8,6207

HRK

Horvaatia kuna

7,4995

IDR

Indoneesia ruupia

12 253,97

MYR

Malaisia ringit

4,3112

PHP

Filipiini peeso

59,039

RUB

Vene rubla

43,3500

THB

Tai baht

42,048

BRL

Brasiilia reaal

2,5067

MXN

Mehhiko peeso

18,5936

INR

India ruupia

66,1190


(1)  Allikas: EKP avaldatud viitekurss.


Euroopa Liidu Kohus

1.10.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 289/7


EUROOPA KOHTU OTSUS,

13. september 2011,

menetlusdokumentide e-Curia rakenduse kaudu esitamise ja kättetoimetamise kohta

(000/2011/)

EUROOPA KOHUS,

võttes arvesse kodukorda, eriti selle artikli 37 lõiget 7 ja artikli 79 lõiget 3,

ning arvestades järgmist:

(1)

Kommunikatsioonitehnoloogia arengut arvestades on välja töötatud veebirakendus, mille abil on võimalik menetlusdokumente elektrooniliselt esitada ja kätte toimetada.

(2)

Nimetatud rakendus, mis põhineb elektroonilisel tuvastamisel kasutajatunnuse ja parooli abil, vastab vahetatud dokumentide ehtsuse, tervikluse ja konfidentsiaalsuse nõudele,

OTSUSTAB:

Artikkel 1

Euroopa Liidu Kohtu kolme kohtu ühise veebirakenduse nimega „e-Curia” abil on võimalik menetlusdokumente käesolevas otsuses ette nähtud tingimustel elektrooniliselt esitada ja kätte toimetada.

Artikkel 2

Rakenduse kasutamiseks on vaja isiklikku kasutajatunnust ja parooli.

Artikkel 3

E-Curia kaudu esitatud menetlusdokumenti loetakse kodukorra artikli 37 lõike 1 esimese lõigu tähenduses selle menetlusdokumendi originaaliks, kui selle esitamiseks on kasutatud esindaja kasutajatunnust ja parooli. See identifitseerimine võrdub asjassepuutuva menetlusdokumendi allkirjastamisega.

Artikkel 4

E-Curia kaudu esitatud menetlusdokumendile tuleb lisada selles märgitud lisad ja nende nimekiri.

E-Curia kaudu esitatud menetlusdokumendi ja selle võimalike lisade tõestatud ärakirju ei ole vaja esitada.

Artikkel 5

Menetlusdokumendi esitamise ajaks kodukorra artikli 37 lõike 3 tähenduses loetakse aega, mil esindaja kinnitab selle menetlusdokumendi esitamise.

Kellaajaks loetakse Luksemburgi Suurhertsogiriigi kellaaega.

Artikkel 6

Menetlusdokumendid, sealhulgas kohtuotsused ja -määrused toimetatakse poolte esindajatele kätte e-Curia kaudu, kui nad on sellise kättetoimetamise viisiga sõnaselgelt nõustunud või kui nad on sellise kättetoimetamise viisiga nõustunud teatava kohtuasja raames, esitades menetlusdokumendi e-Curia kaudu.

Menetlusdokumendid toimetatakse e-Curia kaudu kätte ka liikmesriikidele, muudele Euroopa Majanduspiirkonna lepingu osalisriikidele ning liidu institutsioonidele, organitele või asutustele, kes on sellise kättetoimetamise viisiga nõustunud.

Artikkel 7

Eelmises artiklis silmas peetud kättetoimetatud menetlusdokumentide adressaatidele teatatakse e-posti teel kõikidest e-Curia kaudu kätte toimetatud menetlusdokumentidest.

Menetlusdokument loetakse kättetoimetatuks hetkel, mil adressaat (esindaja või tema assistent) taotleb sellega tutvumist. Tutvumistaotluse puudumisel loetakse menetlusdokument kättetoimetatuks seitsmenda päeva möödumisel e-posti teel teate saatmisele järgnevast päevast.

Kui poolel on mitu esindajat või advokaati, võetakse tähtaegade arvutamisel arvesse esimese tutvumistaotluse esitamise aega.

Kellaajaks loetakse Luksemburgi Suurhertsogiriigi kellaaega.

Artikkel 8

Kohtusekretär kehtestab e-Curia kasutustingimused ja teostab neist kinnipidamise üle järelevalvet. E-Curia kasutamine neid tingimusi rikkudes võib kaasa tuua asjassepuutuva kasutajakonto deaktiveerimise.

Euroopa Kohus võtab kõik vajalikud meetmed e-Curia igasuguse kuritarvitamise ja väärkasutuse vältimiseks.

Kasutajale teatatakse e-posti teel kõikidest käesoleva artikli alusel võetud meetmetest, mis takistavad tema konto kasutamist.

Artikkel 9

Käesolev otsus jõustub Euroopa Liidu Teatajas avaldamisele järgneval päeval.

Luxembourg, 13. september 2011

Kohtusekretär

A. CALOT ESCOBAR

President

V. SKOURIS


1.10.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 289/9


ÜLDKOHTU OTSUS,

14. september 2011,

menetlusdokumentide e-Curia rakenduse kaudu esitamise ja kättetoimetamise kohta

2011/C 289/07

ÜLDKOHUS,

võttes arvesse kodukorda, eriti selle artikli 43 lõiget 7 ja artikli 100 lõiget 3,

ning arvestades järgmist:

(1)

Kommunikatsioonitehnoloogia arengut arvestades on välja töötatud veebirakendus, mille abil on võimalik menetlusdokumente elektrooniliselt esitada ja kätte toimetada.

(2)

Nimetatud rakendus, mis põhineb elektroonilisel tuvastamisel kasutajatunnuse ja parooli abil, vastab vahetatud dokumentide ehtsuse, tervikluse ja konfidentsiaalsuse nõudele,

OTSUSTAB:

Artikkel 1

Euroopa Liidu Kohtu kolme kohtu ühise veebirakenduse nimega „e-Curia” abil on võimalik menetlusdokumente käesolevas otsuses ette nähtud tingimustel elektrooniliselt esitada ja kätte toimetada.

Artikkel 2

Rakenduse kasutamiseks on vaja isiklikku kasutajatunnust ja parooli.

Artikkel 3

e-Curia kaudu esitatud menetlusdokumenti loetakse kodukorra artikli 43 lõike 1 esimese lõigu tähenduses selle menetlusdokumendi originaaliks, kui selle esitamiseks on kasutatud esindaja kasutajatunnust ja parooli. See identifitseerimine võrdub asjassepuutuva menetlusdokumendi allkirjastamisega.

Artikkel 4

e-Curia kaudu esitatud menetlusdokumendile tuleb lisada selles märgitud lisad ja nende nimekiri.

e-Curia kaudu esitatud menetlusdokumendi ja selle võimalike lisade tõestatud ärakirju ei ole vaja esitada.

Artikkel 5

Menetlusdokumendi esitamise ajaks kodukorra artikli 43 lõike 3 tähenduses loetakse aega, mil esindaja kinnitab selle menetlusdokumendi esitamise.

Kellaajaks loetakse Luksemburgi Suurhertsogiriigi kellaaega.

Artikkel 6

Menetlusdokumendid, sealhulgas kohtuotsused ja -määrused toimetatakse poolte esindajatele kätte e-Curia kaudu, kui nad on sellise kättetoimetamise viisiga sõnaselgelt nõustunud või kui nad on sellise kättetoimetamise viisiga nõustunud teatava kohtuasja raames, esitades menetlusdokumendi e-Curia kaudu.

Menetlusdokumendid toimetatakse e-Curia kaudu kätte ka liikmesriikidele, muudele Euroopa Majanduspiirkonna lepingu osalisriikidele ning liidu institutsioonidele, organitele või asutustele, kes on sellise kättetoimetamise viisiga nõustunud.

Artikkel 7

Eelmises artiklis silmas peetud kättetoimetatud menetlusdokumentide adressaatidele teatatakse e-posti teel kõikidest e-Curia kaudu kätte toimetatud menetlusdokumentidest.

Menetlusdokument loetakse kättetoimetatuks hetkel, mil adressaat (esindaja või tema assistent) taotleb sellega tutvumist. Tutvumistaotluse puudumisel loetakse menetlusdokument kättetoimetatuks seitsmenda päeva möödumisel e-posti teel teate saatmisele järgnevast päevast.

Kui poolel on mitu esindajat või advokaati, võetakse tähtaegade arvutamisel arvesse esimese tutvumistaotluse esitamise aega.

Kellaajaks loetakse Luksemburgi Suurhertsogiriigi kellaaega.

Artikkel 8

Kohtusekretär kehtestab e-Curia kasutustingimused ja teostab neist kinnipidamise üle järelevalvet. e-Curia kasutamine neid tingimusi rikkudes võib kaasa tuua asjassepuutuva kasutajakonto deaktiveerimise.

Üldkohus võtab kõik vajalikud meetmed e-Curia igasuguse kuritarvitamise ja väärkasutuse vältimiseks.

Kasutajale teatatakse e-posti teel kõikidest käesoleva artikli alusel võetud meetmetest, mis takistavad tema konto kasutamist.

Artikkel 9

Käesolev otsus jõustub Euroopa Liidu Teatajas avaldamisele järgneval päeval.

Luxembourg, 14. september 2011

Kohtusekretär

E. COULON

President

M. JAEGER


1.10.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 289/11


AVALIKU TEENISTUSE KOHTU OTSUS

nr 3/2011

vastu võetud täiskogu 20. septembri 2011. aasta istungil

menetlusdokumentide e-Curia rakenduse kaudu esitamise ja kättetoimetamise kohta

2011/C 289/08

EUROOPA LIIDU AVALIKU TEENISTUSE KOHUS,

võttes arvesse kodukorda, eriti selle artikli 34 lõiget 7 ja artikli 99 lõiget 3,

ning arvestades järgmist:

(1)

Kommunikatsioonitehnoloogia arengut arvestades on välja töötatud veebirakendus, mille abil on võimalik menetlusdokumente elektrooniliselt esitada ja kätte toimetada.

(2)

Nimetatud rakendus, mis põhineb elektroonilisel tuvastamisel kasutajatunnuse ja parooli abil, vastab vahetatud dokumentide ehtsuse, tervikluse ja konfidentsiaalsuse nõudele.

OTSUSTAB:

Artikkel 1

Euroopa Liidu Kohtu kolme kohtu ühise veebirakenduse nimega „e-Curia” abil on võimalik menetlusdokumente käesolevas otsuses ette nähtud tingimustel elektrooniliselt esitada ja kätte toimetada.

Artikkel 2

Rakenduse kasutamiseks on vaja isiklikku kasutajatunnust ja parooli.

Artikkel 3

E-Curia kaudu esitatud menetlusdokumenti loetakse kodukorra artikli 34 lõike 1 esimese lõigu tähenduses selle menetlusdokumendi originaaliks, kui selle esitamiseks on kasutatud esindaja kasutajatunnust ja parooli. See identifitseerimine võrdub asjassepuutuva menetlusdokumendi allkirjastamisega.

Artikkel 4

E-Curia kaudu esitatud menetlusdokumendile tuleb lisada selles märgitud lisad ja nende nimekiri.

E-Curia kaudu esitatud menetlusdokumendi ja selle võimalike lisade tõestatud ärakirju ei ole vaja esitada.

Artikkel 5

Menetlusdokumendi esitamise ajaks kodukorra artikli 37 lõike 3 tähenduses loetakse aega, mil esindaja kinnitab selle menetlusdokumendi esitamise.

Kellaajaks loetakse Luksemburgi Suurhertsogiriigi kellaaega.

Artikkel 6

Menetlusdokumendid, sealhulgas kohtuotsused ja -määrused toimetatakse poolte esindajatele kätte e-Curia kaudu, kui nad on sellise kättetoimetamise viisiga sõnaselgelt nõustunud või kui nad on sellise kättetoimetamise viisiga nõustunud teatava kohtuasja raames, esitades menetlusdokumendi e-Curia kaudu.

Menetlusdokumendid toimetatakse e-Curia kaudu kätte ka liikmesriikidele, muudele Euroopa Majanduspiirkonna lepingu osalisriikidele ning liidu institutsioonidele, organitele või asutustele, kes on sellise kättetoimetamise viisiga nõustunud.

Artikkel 7

Eelmises artiklis silmas peetud kättetoimetatud menetlusdokumentide adressaatidele teatatakse e-posti teel kõikidest e-Curia kaudu kätte toimetatud menetlusdokumentidest.

Menetlusdokument loetakse kättetoimetatuks hetkel, mil adressaat (esindaja või tema assistent) taotleb sellega tutvumist. Tutvumistaotluse puudumisel loetakse menetlusdokument kättetoimetatuks seitsmenda päeva möödumisel e-posti teel teate saatmisele järgnevast päevast.

Kui poolel on mitu esindajat või advokaati, võetakse tähtaegade arvutamisel arvesse esimese tutvumistaotluse esitamise aega.

Kellaajaks loetakse Luksemburgi Suurhertsogiriigi kellaaega.

Artikkel 8

Kohtusekretär kehtestab e-Curia kasutustingimused ja teostab neist kinnipidamise üle järelevalvet. E-Curia kasutamine neid tingimusi rikkudes võib kaasa tuua asjassepuutuva kasutajakonto deaktiveerimise.

Avaliku Teenistuse Kohus võtab kõik vajalikud meetmed e-Curia igasuguse kuritarvitamise ja väärkasutuse vältimiseks.

Kasutajale teatatakse e-posti teel kõikidest käesoleva artikli alusel võetud meetmetest, mis takistavad tema konto kasutamist.

Artikkel 9

Käesolev otsus jõustub Euroopa Liidu Teatajas avaldamisele järgneval päeval.

Luxembourg, 20. september 2011

Kohtusekretär

W. HAKENBERG

President

P. MAHONEY


V Teated

HALDUSMENETLUSED

Euroopa Kutseõppe Arenduskeskus (Cedefop)

1.10.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 289/13


Avatud konkursikutse – GP/RPA/ReferNet-FPA/002/11

ReferNet – Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse kutsehariduse ja koolitusteabe võrgustik

2011/C 289/09

1.   Eesmärgid ja kirjeldus

1975. aastal asutatud ja alates 1995. aastast Kreekas tegutsev Euroopa Kutseõppe Arenduskeskus (Cedefop) on Euroopa Liidu asutus. Kutsehariduse ja -koolituse teatmematerjalide, erialateabe ning oskuste ja pädevuste autoriteetse allikana on Cedefopi ülesandeks toetada Euroopa kutseharidus- ja koolituspoliitika arengut ning aidata kaasa selle rakendamisele.

ReferNet on Cedefopi Euroopa kutsehariduse- ja koolitusteabe võrgustik. ReferNeti ülesanne on toetada Cedefopi, koostades aruandeid liikmesriikide kutseharidus- ja koolitussüsteemide ning poliitikaarengu kohta ning muuta kutseharidus ja -koolitus ning Cedefopi tooted nähtavamaks. Võrgustik koosneb 29 liikmest, kes on ReferNeti riiklikud partnerid Euroopa Liidu liikmesriikides, Islandil ja Norras. ReferNeti riiklikud partnerid on esindatavate riikide kutsehariduse ja -koolitusega tegelevad juhtivad asutused.

Euroopa kutsehariduse- ja koolitusteabe võrgustiku ReferNeti asutamiseks soovitakse käesoleva konkursikutse kaudu valida üks taotleja igast abikõlblikust riigist, kellega Cedefop sõlmib nelja-aastase raampartnerluslepingu; ühtlasi on kavas sõlmida iga eduka taotlejaga sihtotstarbeline toetusleping 2012. aasta tegevuskava elluviimiseks.

Raampartnerluslepinguid rakendatakse sihtotstarbeliste toetuslepingute kaudu. Seetõttu peavad taotlejad lisaks nelja-aastase raampartnerluslepingu taotlusele (mis viib edukaks osutumise korral raampartnerluslepingu sõlmimiseni aastateks 2012–2015) esitama taotluse ka toetuse saamiseks 2012. aasta meetmetele (mille tulemusena võidakse sõlmida eriotstarbeline toetusleping aastaks 2012). Taotleja peab näitama, et ta suudab viia ellu kõik nelja-aastaseks perioodiks ette nähtud tegevused ja tagada tegevuskava rakendamiseks piisava kaasfinantseerimise.

2.   Eelarve ja projekti kestus

Raampartnerluslepingute nelja-aastaseks kehtivusajaks ettenähtud hinnanguline eelarve on sõltuvalt eelarvepädeva institutsiooni otsusest 4 000 000 eurot.

2012. aasta tegevuskava elluviimiseks ette nähtud kogueelarve (projekti kestus: 12 kuud) 27 liikmesriigi, Islandi ja Norra jaoks on 955 000 eurot.

Toetuse suurus on riigiti erinev, sõltudes riigi elanike arvust ning see antakse aastase tegevuskava elluviimiseks. 2012. aastaks ette nähtud kogueelarve jaotatakse kõikidest osalevatest riikidest moodustatud kolme riikide rühma vahel, lähtudes elanike arvust:

—   1. riikide rühm: Eesti, Küpros, Leedu, Luksemburg, Läti, Malta, Sloveenia ja Island. Toetuse maksimaalne summa: 23 615 eurot,

—   2. riikide rühm: Austria, Belgia, Bulgaaria, Iirimaa, Kreeka, Madalmaad, Portugal, Rootsi, Rumeenia, Slovaki Vabariik, Soome, Taani, Tšehhi Vabariik, Ungari ja Norra. Toetuse maksimaalne summa: 33 625 eurot,

—   3. riikide rühm: Hispaania, Itaalia, Poola, Prantsusmaa, Saksamaa ja Ühendkuningriik. Toetuse maksimaalne summa: 43 620 eurot.

Ühenduse toetus on toetusesaaja (ja/või kaastoetusesaajate) kulude katteks antav rahaline toetus, mida tuleb täiendada omafinantseeringu ja/või kohalike, piirkondlike, riiklike ja/või eratoetustega. Ühenduse toetuse määr ei ületa ühtekokku 70 % abikõlblikest kuludest.

Cedefop jätab endale õiguse mitte maksta välja kogu ettenähtud eelarvet.

3.   Abikõlblikkuskriteeriumid

Toetuse saamiseks peab taotleja täitma järgmised nõuded:

a)

olema avalik- või eraõiguslik juriidilisest isikust organisatsioon, millel on juriidilise isiku staatus (füüsilised ehk üksikisikud ei ole abikõlblikud),

b)

olema asutatud ühes järgmistest riikidest:

Belgia, Küpros, Taani, Eesti, Prantsusmaa, Kreeka, Iirimaa, Läti, Malta, Portugal, Sloveenia, Hispaania, Norra.

4.   Lõpptähtpäev

Raampartnerluslepingu taotlused JA 2012. aasta tegevuskava tuleb esitada hiljemalt 20. oktoobril 2011.

Pärast 2012. aasta eriotstarbelise toetuslepingu sõlmimist alustatakse 2012. aasta tegevuskava rakendamist jaanuaris 2012 ja selle rakendamine kestab 12 kuud.

5.   Lisateave

Konkursikutse üksikasjalikud andmed, taotluse vorm ja selle lisad on alates 30. septembrist 2011 olemas Cedefopi veebilehel järgmisel aadressil:

http://www.cedefop.europa.eu/EN/working-with-us/public-procurements/calls-for-proposals.aspx

Taotlused peavad olema kooskõlas kutse täistekstis sätestatud nõuetega ja need tuleb esitada ettenähtud ametlikel vormidel.

Taotlusi hinnatakse läbipaistvuse ja võrdse kohtlemise põhimõtte alusel.

Ekspertide komitee hindab kõiki esitatud taotlusi abikõlblikkuse, välistamis-, valiku- ja toetuse andmise kriteeriumide põhjal, mis on määratletud kutse täistekstversioonis.


MUUD AKTID

Euroopa Komisjon

1.10.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 289/15


Nõukogu määruse (EÜ) nr 510/2006 (põllumajandustoodete ja toidu geograafiliste tähiste ja päritolunimetuste kaitse kohta) artikli 6 lõike 2 kohase taotluse avaldamine

2011/C 289/10

Käesoleva dokumendi avaldamine annab õiguse esitada vastuväiteid vastavalt nõukogu määruse (EÜ) nr 510/2006 (1) artiklile 7. Komisjon peab vastuväited kätte saama kuue kuu jooksul alates käesoleva dokumendi avaldamise kuupäevast.

KOONDDOKUMENT

NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 510/2006

„VADEHAVSSTUDE”

EÜ nr: DK-PGI-0005-0770-25.03.2009

KGT ( X ) KPN ( )

1.   Nimetus:

„Vadehavsstude”

2.   Liikmesriik või kolmas riik:

Taani

3.   Põllumajandustoote või toidu kirjeldus:

3.1.   Toote liik:

Klass 1.1.

Värske liha (ja rups)

3.2.   Toote kirjeldus, mida punktis 1 esitatud nimetus tähistab:

„Vadehavsstude” on värske liha, mis on saadud määratletud geograafilises piirkonnas kasvatatud noorveistelt. Veised on taani mustavalgekirju tõugu, mis on tuntud ka taani holsteini tõuna, või taani holsteini ja belgia sinise ristandid. „Vadehavsstude”-liha saadakse üksnes kastreeritud pullidelt, kes on sündinud määratletud geograafilises piirkonnas.

Värske liha

:

terved rümbad, poolrümbad, veerandrümbad ja jaotustükid.

Tapakaal

:

200–380 kg

Tapavanus

:

vähemalt 18 kuud ning alla 30 kuu

Kuju

:

vähemalt 3,50

Värvus

:

3–4

Rasvasus

:

3–4

Värvuse ja rasvasuse skaala vastab lihatöötlemisettevõtte Danish Crown poolt veiseliha suhtes esitatud minimaalsetele kvaliteedinõuetele.

3.3.   Tooraine:

3.4.   Sööt (üksnes loomse päritoluga toodete puhul):

Talvel peab vähemalt 50 % loomasöödast olema toodetud määratletud piirkonnas.

Talvekuudel on söödaks rohu- ja maisisilo.

Loomi peab vähemalt neli ja pool kuud aastas karjatama määratletud geograafilise piirkonna sooldunud niitudel.

3.5.   Tootmise erietapid, mis peavad toimuma määratletud geograafilises piirkonnas:

Kõik veised peavad olema sündinud ja kasvatatud määratletud geograafilises piirkonnas.

3.6.   Erieeskirjad viilutamise, riivimise, pakendamise jm kohta:

3.7.   Erieeskirjad märgistamise kohta:

Kõik tapetud loomad on märgistatud logoga „Vadehav Marsk og Mad”.

Image

Image

4.   Geograagifilise piirkonna täpne määratlus:

Geograafiline piirkond on Waddeni mere piirkond Edela-Taanis. Waddeni mere piirkond hõlmab kolme saart – Romø, Mandø ja Fanø – ning mandriosa, kus Waddeni mere piirkond piirneb lõunas Saksa piiriga. Põhjapiiriks on Waddeni mere rahvuspargi põhjapiir. Idapiiriks on A11 kiirtee.

5.   Seos geograafilise piirkonnaga:

5.1.   Geograafilise piirkonna eripära:

Ribe linn asutati 710. aasta paiku kauplemiskohana ja arheoloogilised väljakaevamised on aidanud välja selgitada, millega seal kaubeldi. Juba ammusest ajast olid turul üheks pakutavaks tooteks veised. Veised pärinesid Waddeni mereäärsete külade sooldunud niitudelt ning kohalikud talupojad kasvatasid neid juba rauaajal. Veiseid müüdi Ribe linnas ka keskajal ning mitu sajandit olid Waddeni mere piirkonnast pärit veised kõige tähtsamaks ekspordiartikliks kaubanduslinnas Ribes.

„Vadehavsstude”-liha tootmine põhineb Waddeni mere piirkonna pikaajalisel veisekasvatuse traditsioonil. Talupoegade elu selles piirkonnas oli sageli raske. Igal aastal tabasid piirkonda äkktulvad, mis ujutasid karjamaa üle. Vee kahanedes jäi üleujutatud aladele maha viljakas muda, mis soodustas lopsakate niitude tekkimist, kus karjatati suvel loomi ja varuti talvesööta.

1968. aastal uuris Lorens Hansen taimekasvatusajakirjas „Tidsskrift for planteavl” ilmunud artiklis „Jordbundsundersøgelser i marsken” (sooldunud niitude põllumajandusuuringud) üksnes sooldunud niitudelt võetud mullaproove. Artiklis jõuti järeldusele, et sooldunud niitude muld on tänu suurele savisisaldusele ja oma tekkeloole looduslikult väga kaaliumirikas. Tavalisel põllumaal määratakse naatriumi sisaldust harva, sest see on väga madal ega mõjuta mullastruktuuri. Seevastu sooldunud niitude puhul on naatriumisisaldus sageli väga kõrge tänu meresoolale, mis ladestus niidu tekkimisel.

Sooldunud niitudele sobilikud heintaimed on rikkad toitainete poolest ning samal ajal vastupidavad igasugustele ilmastikutingimustele. Just Waddeni mere karm kliima ja soolasus teevad karjatamise selles piirkonnas ainulaadseks. Maa üleujutamisel mereveega ladestuvad sool ja mineraalid maapinda. Rannikualal kasvavad järgmised rohu- ja heintaimed:

ranniku ääres: pehme rohi, isekülvanud väike valge ristik, harilik nõiahammas, robirohi, tulikalised, merikannid;

madalamatel aladel: laialehine parkjuur, rand-õisluht ja jämedam rohi;

kaugemal/madalamal rannikualal: meri-nadahein ja soolarohi.

5.2.   Toote eripära:

Veiseliha pimedegustatsiooni tulemusel selgus, et „Vadehavsstude”-liha on võrreldes tavalise veiselihaga

õrnem,

mahlakam,

soolasema maitsega,

parema konsistentsiga,

tugevama lõhnaga.

Tavaline veiseliha sai Waddeni mere piirkonnas kasvatatud lihast kõrgemaid punkte vaid rasvasuse ja värvi eest.

5.3.   Põhjuslik seos geograafilise piirkonna ja toote erilise kvaliteedi, maine või muude omaduste vahel:

Karmid loodusolud nõuavad Waddeni mere piirkonna veisekasvatajatelt suurt vastupidavust. Ühes vanas kirjelduses on olustiku kohta öeldud järgmist: „Sellele piirkonnale on iseloomulikud suured niidud, kus kasvab palju rohtu, millest saavad söönuks loomad ja millest tehakse talvesööta. Sooldunud niitude rohi on eriti tervislik, sest meri ujutab seda mitu korda aastas üle, rikastades seda loodusliku soola ja mineraalidega. Paljusid sisemaa taludes sündinud vasikaid karjatati sooldunud niitudel, et neid seejärel nuumatult Husumi või Hamburgi turul maha müüa. Suured vasikad olid niitudele tulles sageli nõrgad või haiged, kuid pärast lopsakatel niitudel veedetud suve said neist terved ja hästi söödetud veised”.

Waddeni mere piirkonnas toodetud veiseliha on juba sajandeid tuntud hea ja kvaliteetse lihana, millel on eriline soolakas maitse tänu piirkonna vastavatele kasvatustingimustele. Maa üleujutamisel tõusuveega ladestuvad sool ja mineraalid maapinda. Loomi karjatatakse sooldunud niitudel, kus kõrge kaaliumi- ja naatriumisisaldusega rohi mõjutab liha maitset ja annab „Vadehavsstude”-lihale erilise kvaliteedi ja omapärase soolase maitse.

„Vadehavsstude”-liha müüakse eritootena Waddeni mere rahvuspargis ning seda nime kasutavad nii kohalikud tootjad kui ka lihakaupmehed.

Waddeni mere piirkonna ja Waddeni mere rahvuspargi turismibrošüürides on „Vadehavsstude”-liha tootmine esitatud piirkonda iseloomustava tunnusena.

Viide spetsifikaadi avaldamisele:

http://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/25_PDF_word_filer%20til%20download/06kontor/Maerkning/Oprindelsesmaerkning_af_foedevarer/Varespecifikation%20for%20Vadehavsstude.pdf


(1)  ELT L 93, 31.3.2006, lk 12.