ISSN 1725-5171

doi:10.3000/17255171.C_2011.204.est

Euroopa Liidu

Teataja

C 204

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

54. köide
9. juuli 2011


Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

 

IV   Teave

 

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

 

Euroopa Liidu Kohus

2011/C 204/01

Euroopa Liidu Kohtu viimane väljaanne Euroopa Liidu TeatajasELT C 194, 2.7.2011

1

 

V   Teated

 

KOHTUMENETLUSED

 

Euroopa Kohus

2011/C 204/02

Kohtuasi C-47/08: Euroopa Kohtu (suurkoda) 24. mai 2011. aasta otsus — Euroopa Komisjon versus Belgia Kuningriik (Liikmesriigi kohustuste rikkumine — EÜ artikkel 43 — Asutamisvabadus — Notarid — Kodakondsustingimus — EÜ artikkel 45 — Osalemine avaliku võimu teostamisel — Direktiiv 89/48/EMÜ)

2

2011/C 204/03

Kohtuasi C-50/08: Euroopa Kohtu (suurkoda) 24. mai 2011. aasta otsus — Euroopa Komisjon versus Prantsuse Vabariik (Liikmesriigi kohustuste rikkumine — EÜ artikkel 43 — Asutamisvabadus — Notarid — Kodakondsustingimus — EÜ artikkel 45 — Osalemine avaliku võimu teostamisel)

2

2011/C 204/04

Kohtuasi C-51/08: Euroopa Kohtu (suurkoda) 24. mai 2011. aasta otsus — Euroopa Komisjon versus Luksemburgi Suurhertsogiriik (Liikmesriigi kohustuste rikkumine — EÜ artikkel 43 — Asutamisvabadus — Notarid — Kodakondsustingimus — EÜ artikkel 45 — Osalemine avaliku võimu teostamisel — Direktiiv 89/48/EMÜ)

3

2011/C 204/05

Kohtuasi C-52/08: Euroopa Kohtu (suurkoda) 24. mai 2011. aasta otsus — Euroopa Komisjon versus Portugali Vabariik (Liikmesriigi kohustuste rikkumine — Notarid — Direktiiv 2005/36/EÜ)

3

2011/C 204/06

Kohtuasi C-53/08: Euroopa Kohtu (suurkoda) 24. mai 2011. aasta otsus — Euroopa Komisjon versus Austria Vabariik (Liikmesriigi kohustuste rikkumine — EÜ artikkel 43 — Asutamisvabadus — Notarid — Kodakondsustingimus — EÜ artikkel 45 — Osalemine avaliku võimu teostamisel — Direktiivid 89/48/EMÜ ja 2005/36/EÜ)

4

2011/C 204/07

Kohtuasi C-54/08: Euroopa Kohtu (suurkoda) 24. mai 2011. aasta otsus — Euroopa Komisjon versus Saksamaa Liitvabariik (Liikmesriigi kohustuste rikkumine — EÜ artikkel 43 — Asutamisvabadus — Notarid — Kodakondsustingimus — EÜ artikkel 45 — Osalemine avaliku võimu teostamisel — Direktiivid 89/48/EMÜ ja 2005/36/EÜ)

4

2011/C 204/08

Kohtuasi C-61/08: Euroopa Kohtu (suurkoda) 24. mai 2011. aasta otsus — Euroopa Komisjon versus Kreeka Vabariik (Liikmesriigi kohustuste rikkumine — EÜ artikkel 43 — Asutamisvabadus — Notarid — Kodakondsustingimus — EÜ artikkel 45 — Osalemine avaliku võimu teostamisel — Direktiiv 89/48/EMÜ)

5

2011/C 204/09

Kohtuasi C-83/09 P: Euroopa Kohtu (suurkoda) 24. mai 2011. aasta otsus — Euroopa Komisjon versus Kronoply GmbH & Co. KG, Kronotex GmbH & Co. KG, Zellstoff Stendal GmbH, Saksamaa Liitvabariik, Land Sachsen-Anhalt (Apellatsioonkaebus — Riigiabi — EÜ artikli 88 lõiked 2 ja 3 — Määrus (EÜ) nr 659/1999 — Otsus jätta vastuväited esitamata — Tühistamishagi — Vastuvõetavuse tingimused — Tühistamisväited, millele saab tugineda — Mõiste huvitatud pool — Konkurentsiseos — Määramine — Tarneturg)

5

2011/C 204/10

Kohtuasi C-115/09: Euroopa Kohtu (neljas koda) 12. mai 2011. aasta otsus (Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfaleni (Saksamaa) eelotsusetaotlus) — Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, Landesverband Nordrhein-Westfalen e.V. versus Bezirksregierung Arnsberg (Direktiiv 85/337/EMÜ — Keskkonnamõju hindamine — Århusi konventsioon — Direktiiv 2003/35/EÜ — Õiguskaitse kättesaadavus — Keskkonnakaitsega tegelevad valitsusvälised organisatsioonid)

6

2011/C 204/11

Kohtuasi C-176/09: Euroopa Kohtu (kolmas koda) 12. mai 2011. aasta otsus — Luksemburgi Suurhertsogiriik versus Euroopa Parlament, Euroopa Liidu Nõukogu (Tühistamishagi — Direktiiv 2009/12/EÜ — Lennujaamatasud — Kohaldamisala — Lennujaamad, mille aastane vedude maht on üle 5 miljoni reisija, ning iga liikmesriigi suurima reisijate hulgaga lennujaamad — Kehtivus — Võrdse kohtlemise, proportsionaalsuse ja subsidiaarsuse põhimõte)

6

2011/C 204/12

Kohtuasi C-376/09: Euroopa Kohtu (teine koda) 19. mai 2011. aasta otsus — Euroopa Komisjon versus Malta Vabariik (Liikmesriigi kohustuste rikkumine — Määrus (EÜ) nr 2037/2000 — Artikli 4 lõike 4 punkt v ja artikkel 16 — Kohustus kõrvaldada kasutusest laevade pardal asuvad haloone sisaldavad mittekriitiliseks otstarbeks kasutatavad tuletõrjesüsteemid ja tulekustutid — Erandid — Haloonide 1301 ja 2402 kriitiline kasutus)

7

2011/C 204/13

Kohtuasi C-410/09: Euroopa Kohtu (teine koda) 12. mai 2011. aasta otsus (Sąd Najwyższy eelotsusetaotlus — Poola Vabariik) — Polska Telefonia Cyfrowa sp. z o.o. versus Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej (Akt Euroopa Liiduga ühinemise tingimuste kohta — Artikkel 58 — Direktiiv 2002/21/EÜ — Komisjoni suunised — Euroopa Liidu Teatajas liikmesriigi keeles avaldamata jätmine — Õiguste kasutamine)

7

2011/C 204/14

Kohtuasi C-441/09: Euroopa Kohtu (seitsmes koda) 12. mai 2011. aasta otsus — Euroopa Komisjon versus Austria Vabariik (Liikmesriigi kohustuste rikkumine — Käibemaks — Direktiiv 2006/112/EÜ — Vähendatud maksumäära kohaldamine — Elusloomad, keda tavapäraselt kasutatakse toiduainete või sööda valmistamiseks — Teatavate elusloomade (eelkõige hobused) tarnimine, import ja soetamine)

8

2011/C 204/15

Kohtuasi C-452/09: Euroopa Kohtu (esimene koda) 19. mai 2011. aasta otsus (Corte di Appello di Firenze (Itaalia) eelotsusetaotlus) — Tonina Enza Iaia, Andrea Moggio, Ugo Vassalle versus Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Università degli studi di Pisa (Direktiiv 82/76/EMÜ — Asutamisvabadus ja teenuste vaba liikumine — Arstid — Kvalifikatsiooni omandamine — Tasu väljaõppeperioodil — Regulaarse tasu saamise õiguse viieaastane aegumistähtaeg)

8

2011/C 204/16

Kohtuasi C-453/09: Euroopa Kohtu (seitsmes koda) 12. mai 2011. aasta otsus — Euroopa Komisjon versus Saksamaa Liitvabariik (Liikmesriigi kohustuste rikkumine — Käibemaks — Direktiiv 2006/112/EÜ — Vähendatud maksumäär — Elusloomad, keda tavapäraselt kasutatakse toiduainete ja sööda valmistamisel — Teatavate elusloomade (eeskätt hobuste), kes pole mõeldud toiduainete ja sööda valmistamiseks või tootmiseks, tarne, import ja omandamine)

9

2011/C 204/17

Kohtuasi C-122/10: Euroopa Kohtu (teine koda) 12. mai 2011. aasta otsus (Marknadsdomstolen — Rootsi eelotsusetaotlus) — Konsumentombudsmannen versus Ving Sverige AB (Eelotsusetaotlus — Direktiiv 2005/29/EÜ — Artikli 2 punkt i ja artikli 7 lõige 4 — Ajalehes avaldatud kommertsteadaanne — Mõiste ostukutse — Baashind — Ostukutses esinema peav teave)

9

2011/C 204/18

Kohtuasi C-184/10: Euroopa Kohtu (teine koda) 19. mai 2011. aasta otsus (Bayerischer Verwaltungsgerichtshof eelotsusetaotlus — Saksamaa) — Mathilde Grasser versus Freistaat Bayern (Direktiiv 91/439/EMÜ — Juhilubade vastastikune tunnustamine — Juhiluba, mille liikmesriik on väljastanud elukohatingimust eirates — Vastuvõtva liikmesriigi keeldumine juhiloa tunnustamisest üksnes elukohatingimuse eiramise tõttu)

10

2011/C 204/19

Liidetud kohtuasjad C-256/10 ja C-261/10: Euroopa Kohtu (seitsmes koda) 19. mai 2011. aasta otsus (Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Hispaania) eelotsusetaotlused) — David Barcenilla Fernández (C-256/10), Pedro Antonio Macedo Lozano (C-261/10) versus Gerardo García SL (Direktiiv 2003/10/EÜ — Kokkupuute väärtused — Müra — Kuulmiskaitse — Kasulik mõju)

11

2011/C 204/20

Kohtuasi C-308/10 P: Euroopa Kohtu (kaheksas koda) 19. mai 2011. aasta otsus — Union Investment Privatfonds GmbH versus Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused), Unicre-Cartão International De Crédito SA (Apellatsioonkaebus — Ühenduse kaubamärk — Vastulausemenetlus — Määrus (EÜ) nr 40/94 — Artikli 74 lõige 2 — Vastulauset toetavate tõendite esitamine pärast selleks ettenähtud tähtaja lõppu — Arvesse võtmata jätmine — Apellatsioonikoja kaalutlusõigus)

11

2011/C 204/21

Kohtuasi C-423/10: Euroopa Kohtu (kaheksas koda) 18. mai 2011. aasta otsus (Finanzgericht Düsseldorf eelotsusetaotlus — Saksamaa) — Delphi Deutschland GmbH versus Hauptzollamt Düsseldorf (Ühine tollitariifistik — Kombineeritud nomenklatuur — Tariifne klassifitseerimine — Elektrilised ühendused — Alamrubriik 853669 — Pistikupesad ja pistikud)

12

2011/C 204/22

Kohtuasi C-133/11: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Bundesgerichtshof (Saksamaa) 18. märtsil 2011 — Folien Fischer AG ja Fofitec AG versus RITRAMA SpA

12

2011/C 204/23

Kohtuasi C-151/11: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Landgericht Frankfurt am Main (Saksamaa) 28. märtsil 2011 — Condor Flugdienst GmbH versus Jürgen Dörschel

12

2011/C 204/24

Kohtuasi C-152/11: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Arbeitsgericht München (Saksamaa) 28. märtsil 2011 — Johann Odar versus Baxter Deutschland GmbH

13

2011/C 204/25

Kohtuasi C-160/11: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Naczelny Sąd Administracyjny (Poola Vabariik) 1. aprillil 2011 — Bawaria Motors Spółka z o.o. ja Minister Finansów

13

2011/C 204/26

Kohtuasi C-175/11: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud High Court of Ireland (Iirimaa) 13. aprillil 2011 — HID, BA versus Refugee Applications Commissioner, Refugee Appeals Tribunal, Minister for Justice, Equality and Law Reform, Ireland, Attorney General

14

2011/C 204/27

Kohtuasi C-190/11: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Oberster Gerichtshof (Austria) 22. aprillil 2011 — Daniela Mühlleitner versus Ahmad Yusufi ja Wadat Yusufi

14

2011/C 204/28

Kohtuasi C-193/11: 20. aprillil 2011 esitatud hagi — Euroopa Komisjon versus Poola Vabariik

15

2011/C 204/29

Kohtuasi C-200/11 P: Itaalia Vabariigi 28. aprillil 2011 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kaheksas koda) 3. veebruari 2011. aasta otsuse peale kohtuasjas T-3/09: Itaalia Vabariik versus Euroopa Komisjon

15

2011/C 204/30

Kohtuasi C-201/11 P: Union of European Football Associations’i (UEFA) 27. aprillil 2011 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (seitsmes koda) 17. veebruari 2011. aasta otsuse peale kohtuasjas T-55/08: Union of European Football Associations (UEFA) versus Euroopa Komisjon

16

2011/C 204/31

Kohtuasi C-231/11 P: Euroopa Komisjoni 13. mail 2011 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (teine koda) 3. märtsi 2011. aasta otsuse peale liidetud kohtuasjades T-122/07–T-124/07: Siemens AG Österreich jt versus komisjon

17

2011/C 204/32

Kohtuasi C-232/11 P: Siemens Transmission & Distribution Ltd 16. mail 2011 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (teine koda) 3. märtsi 2011. aasta otsuse peale liidetud kohtuasjades T-122/07–T-124/07: Siemens AG Österreich jt versus komisjon

18

2011/C 204/33

Kohtuasi C-233/11 P: Siemens Transmission & Distribution SA ja Nuova Magrini Galileo SpA 16. mail 2011 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (teine koda) 3. märtsi 2011. aasta otsuse peale liidetud kohtuasjades T-122/07–T-124/07: Siemens AG Österreich jt versus komisjon

18

 

Üldkohus

2011/C 204/34

Liidetud kohtuasjad T-109/05 ja T-444/05: Üldkohtu 24. mai 2011. aasta otsus — NLG versus komisjon (Juurdepääs dokumentidele — Määrus (EÜ) nr 1049/2001 — Dokumendid, mis puudutavad avaliku teenuse osutamise kohustustest tulenevaid kuluelemente riigiabi valdkonnas — Juurdepääsu keelamine — Kolmanda isiku ärihuvide kaitsega seotud erand — Ametisaladus — Põhjendamiskohustus — Võrdne kohtlemine — Liikmesriigist pärinevad dokumendid)

20

2011/C 204/35

Kohtuasi T-250/08: Üldkohtu 24. mai 2011. aasta otsus — Batchelor versus komisjon (Juurdepääs dokumentidele — Määrus (EÜ) nr 1049/2001 — Teleringhäälingutegevuse valdkonnas võetud meetmete ühenduse õigusele vastavuse hindamise raames vahetatud dokumendid — Juurdepääsu keelamine — Otsustamisprotsessi kaitsega seotud erand — Kontrollimise, uurimise ja audiitorkontrolli eesmärkide kaitsega seotud erand)

20

2011/C 204/36

Kohtuasi T-397/09: Üldkohtu 25. mai 2011. aasta otsus — Prinz von Hannover versus Siseturu Ühtlustamise Amet (vapi kujutis) (Ühenduse kaubamärk — Vappi kujutava ühenduse kujutismärgi taotlus — Absoluutne keeldumispõhjus — Riikliku embleemi imitatsioon heraldilises aspektis — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkt h — Pariisi konventsiooni artikkel 6 b)

21

2011/C 204/37

Kohtuasi T-408/09: Üldkohtu 24. mai 2011. aasta otsus — ancotel versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Acotel (ancotel.) (Ühenduse kaubamärk — Vastulausemenetlus — Ühenduse kujutismärgi ancotel taotlus — Varasem ühenduse kujutismärk ACOTEL — Suhteline keeldumispõhjus — Segiajamise tõenäosus — Määruse(EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b — Asjaomane avalikkus)

21

2011/C 204/38

Kohtuasi T-422/09: Üldkohtu 25. mai 2011. aasta otsus — São Paulo Alpargatas versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Fischer (BAHIANAS LAS ORIGINALES) (Ühenduse kaubamärk — Vastulausemenetlus — Ühenduse kujutismärgi BAHIANAS LAS ORIGINALES taotlus — Varasemad siseriiklikud ja ühenduse kujutismärgid havaianas ja varasem siseriiklik sõnamärk HAVAIANAS — Suhteline keeldumispõhjus — Segiajamise tõenäosus — Tähiste sarnasus — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b)

22

2011/C 204/39

Kohtuasi T-144/10: Üldkohtu 24. mai 2011. aasta otsus — Space Beach Club versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Flores Gómez (SpS space of sound) (Ühenduse kaubamärk — Vastulausemenetlus — Ühenduse kujutismärgi SpS space of sound taotlus — Varasemad siseriiklikud ja ühenduse kujutismärgid space ibiza, space DANCE BARCELONA, space DANCE MADRID, space DANCE VALENCIA, space DANCE MALLORCA, space DANCE EIVISSA, space SPACE IBIZA WORLD, space DANCE ja varasem siseriiklik sõnamärk SPACE VIVA — Suhteline keeldumispõhjus — Segiajamise tõenäosuse puudumine — Tähiste sarnasuse puudumine — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt)

22

2011/C 204/40

Kohtuasi T-161/10: Üldkohtu 24. mai 2011. aasta otsus — Longevity Health Products versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Tecnifar (E-PLEX) (Ühenduse kaubamärk — Vastulausemenetlus — Ühenduse sõnamärgi E-PLEX taotlus — Varasem siseriiklik sõnamärk EPILEX — Suhteline keeldumispõhjus — Segiajamise tõenäosus — Tähiste sarnasus — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b)

22

2011/C 204/41

Kohtuasi T-392/10: Üldkohtu 24. mai 2011. aasta otsus — Euro-Information versus Siseturu Ühtlustamise Amet (EURO AUTOMATIC CASH) (Ühenduse kaubamärk — Ühenduse sõnamärgi EURO AUTOMATIC CASH taotlus — Absoluutsed keeldumispõhjused — Kirjeldavus — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkt c)

23

2011/C 204/42

Kohtuasi T-210/09: Üldkohtu 19. mai 2011. aasta määrus — Formenti Seleco versus komisjon (EMÜ-Türgi assotsiatsioonileping — Türgi päritolu värvitelerite import — Kahju hüvitamise nõue — Aegumine — Vastuvõetamatus)

23

2011/C 204/43

Kohtuasi T-226/10: Üldkohtu 23. mai 2011. aasta määrus — Formenti Seleco versus komisjon (Tühistamishagi — Esindamine advokaatide poolt, kes ei ole kolmanda isiku staatuses — Vastuvõetamatus)

23

2011/C 204/44

Kohtuasi T-217/11: 18. aprillil 2011 esitatud hagi — Staelen versus ombudsman

24

2011/C 204/45

Kohtuasi T-233/11: 28. aprillil 2011 esitatud hagi — Kreeka Vabariik versus komisjon

24

2011/C 204/46

Kohtuasi T-237/11: 4. mail 2011 esitatud hagi — Lidl Stiftung versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Lactimilk (BELLRAM)

25

2011/C 204/47

Kohtuasi T-239/11: 3. mail 2011 esitatud hagi — Sigma Alimentos Exterior versus komisjon

26

2011/C 204/48

Kohtuasi T-240/11: 4. mail 2011 esitatud hagi — L'Oréal versus Siseturu Ühtlustamise Amet — United Global Media Group (MyBeauty)

27

2011/C 204/49

Kohtuasi T-249/11: 10. mail 2011 esitatud hagi — Sanco versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Marsalman (kana kujutis)

27

2011/C 204/50

Kohtuasi T-256/11: 20. mail 2011 esitatud hagi — Ezz jt versus nõukogu

28

2011/C 204/51

Kohtuasi T-206/96: Üldkohtu 17. mai 2011. aasta määrus — Van Bennekom versus nõukogu ja komisjon

28

2011/C 204/52

Kohtuasi T-207/96: Üldkohtu 17. mai 2011. aasta määrus — Van Rossum versus nõukogu ja komisjon

29

2011/C 204/53

Kohtuasi T-385/10: Üldkohtu 19. mai 2011. aasta määrus — ArcelorMIttal Wire France jt versus komisjon

29

 

Avaliku Teenistuse Kohus

2011/C 204/54

Kohtuasi F-34/11: 4. aprillil 2011 esitatud hagi — ZZ versus Europol

30

2011/C 204/55

Kohtuasi F-54/11: 4. mail 2011 esitatud hagi — ZZ versus Euroopa ombudsman

30

ET

 


IV Teave

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

Euroopa Liidu Kohus

9.7.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 204/1


2011/C 204/01

Euroopa Liidu Kohtu viimane väljaanne Euroopa Liidu Teatajas

ELT C 194, 2.7.2011

Eelmised väljaanded

ELT C 186, 25.6.2011

ELT C 179, 18.6.2011

ELT C 173, 11.6.2011

ELT C 160, 28.5.2011

ELT C 152, 21.5.2011

ELT C 145, 14.5.2011

Käesolevad tekstid on kättesaadavad:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Teated

KOHTUMENETLUSED

Euroopa Kohus

9.7.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 204/2


Euroopa Kohtu (suurkoda) 24. mai 2011. aasta otsus — Euroopa Komisjon versus Belgia Kuningriik

(Kohtuasi C-47/08) (1)

(Liikmesriigi kohustuste rikkumine - EÜ artikkel 43 - Asutamisvabadus - Notarid - Kodakondsustingimus - EÜ artikkel 45 - Osalemine avaliku võimu teostamisel - Direktiiv 89/48/EMÜ)

2011/C 204/02

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Euroopa Komisjon (esindajad: J.-P. Keppenne, H. Støvlbæk ja G. Zavvos)

Hageja toetuseks menetlusse astuja: Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik (esindaja: M. S. Ossowski)

Kostja: Belgia Kuningriik (esindajad: C. Pochet, L. Van den Broeck ning advokaadid H. Gilliams, L. Goossens)

Kostja toetuseks menetlusse astujad: Tšehhi Vabariik (esindaja: M. Smolek), Prantsuse Vabariik (esindajad: G. de Bergues ja B. Messmer), Läti Vabariik (esindajad: L. Ostrovska, K. Drēviņa ja J. Barbale), Leedu Vabariik (esindaja: D. Kriaučiūnas), Ungari Vabariik (esindajad: J. Fazekas, R. Somssich, K. Veres ja M. Fehér), Slovaki Vabariik (esindajad: J. Čorba ja B. Ricziová)

Ese

Liikmesriigi kohustuste rikkumine — EÜ artiklite 43 ja 45 rikkumine — Siseriiklikud õigusnormid, mis seavad notariametis tegutsema hakkamise ja tegutsemise tingimuseks kodakondsuse — Asutamisvabaduse piiramine — Avaliku võimu teostamisega seotud tegevust puudutava erandi ulatus — Avaliku võimu teostamisel otsese ja eriomase osalemise nõue — Nõukogu 21. detsembri 1988. aasta direktiivi 89/48/EMÜ vähemalt kolmeaastase kutseõppe läbimisel antavate kõrgharidusdiplomite tunnustamise üldsüsteemi kohta (EÜT 1989, L 19, lk 16; ELT eriväljaanne 05/01, lk 337) üle võtmata jätmine notari kutseala suhtes

Resolutsioon

1.

Kuna Belgia Kuningriik kehtestas notariametis tegutsemiseks kodakondsustingimuse, siis on Belgia Kuningriik rikkunud EÜ artiklist 43 tulenevaid kohustusi.

2.

Jätta hagi ülejäänud osas rahuldamata.

3.

Jätta Euroopa Komisjoni, Belgia Kuningriigi, Tšehhi Vabariigi, Prantsuse Vabariigi, Läti Vabariigi, Leedu Vabariigi, Ungari Vabariigi, Slovaki Vabariigi ning Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi kohtukulud nende endi kanda.


(1)  ELT C 128, 24.5.2008.


9.7.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 204/2


Euroopa Kohtu (suurkoda) 24. mai 2011. aasta otsus — Euroopa Komisjon versus Prantsuse Vabariik

(Kohtuasi C-50/08) (1)

(Liikmesriigi kohustuste rikkumine - EÜ artikkel 43 - Asutamisvabadus - Notarid - Kodakondsustingimus - EÜ artikkel 45 - Osalemine avaliku võimu teostamisel)

2011/C 204/03

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Euroopa Komisjon (esindajad: J.-P. Keppenne ja H. Støvlbæk)

Hageja toetuseks menetlusse astuja: Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik (esindajad: E. Jenkinson ja S. Ossowski)

Kostja: Prantsuse Vabariik (esindajad: E. Belliard, G. de Bergues ja B. Messmer)

Kostja toetuseks menetlusse astujad: Bulgaaria Vabariik (esindajad: T. Ivanov ja E. Petranova), Tšehhi Vabariik (esindaja: M. Smolek), Läti Vabariik (esindajad: L. Ostrovska, K. Drēviņa ja J. Barbale), Leedu Vabariik (esindajad: D. Kriaučiūnas ja E. Matulionytė), Ungari Vabariik (esindajad: R. Somssich, K. Veres ja M. Fehér), Rumeenia (esindajad: C. Osman, A. Gheorghiu, A. Stoia ja A. Popescu), Slovaki Vabariik (esindajad: J. Čorba ja B. Ricziová)

Ese

Liikmesriigi kohustuste rikkumine — EÜ artiklite 43 ja 45 rikkumine — Siseriiklikud õigusnormid, mis seavad notariametis tegutsema hakkamise ja tegutsemise tingimuseks kodakondsuse — Asutamisvabaduse piiramine — Avaliku võimu teostamisega seotud tegevust puudutava erandi ulatus — Avaliku võimu teostamisel otsese ja eriomase osalemise nõue

Resolutsioon

1.

Kuna Prantsuse Vabariik kehtestas notariametis tegutsemiseks kodakondsustingimuse, siis on Prantsuse Vabariik rikkunud EÜ artiklist 43 tulenevaid kohustusi.

2.

Mõista kohtukulud välja Prantsuse Vabariigilt.

3.

Jätta Bulgaaria Vabariigi, Tšehhi Vabariigi, Läti Vabariigi, Leedu Vabariigi, Ungari Vabariigi, Rumeenia, Slovaki Vabariigi ning Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi kohtukulud nende endi kanda.


(1)  ELT C 128, 24.5.2008.


9.7.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 204/3


Euroopa Kohtu (suurkoda) 24. mai 2011. aasta otsus — Euroopa Komisjon versus Luksemburgi Suurhertsogiriik

(Kohtuasi C-51/08) (1)

(Liikmesriigi kohustuste rikkumine - EÜ artikkel 43 - Asutamisvabadus - Notarid - Kodakondsustingimus - EÜ artikkel 45 - Osalemine avaliku võimu teostamisel - Direktiiv 89/48/EMÜ)

2011/C 204/04

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Euroopa Komisjon (esindajad: J.-P. Keppenne ja H. Støvlbæk)

Hageja toetuseks menetlusse astuja: Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik (esindajad: E. Jenkinson ja M. S. Ossowski)

Kostja: Luksemburgi Suurhertsogiriik (esindajad: C. Schiltz ja advokaat J.-J. Lorang)

Kostja toetuseks menetlusse astujad: Tšehhi Vabariik (esindaja: M. Smolek), Prantsuse Vabariik (esindajad: G. de Bergues ja M. Messmer), Läti Vabariik (esindajad: L. Ostrovska, K. Drēviņa ja J. Barbale), Leedu Vabariik (esindajad: D. Kriaučiūnas ja E. Matulionytė), Ungari Vabariik (esindajad: J. Fazekas, R. Somssich, K. Veres ja M. Fehér), Poola Vabariik (esindajad: M. Dowgielewicz, C. Herma ja D. Lutostańska), Slovaki Vabariik (esindaja: J. Čorba)

Ese

Liikmesriigi kohustuste rikkumine — EÜ artiklite 43 ja 45 rikkumine — Siseriiklikud õigusnormid, mis seavad notariametis tegutsema hakkamise ja tegutsemise tingimuseks kodakondsuse — Asutamisvabaduse piiramine — Avaliku võimu teostamisega seotud tegevust puudutava erandi ulatus — Avaliku võimu teostamisel otsese ja eriomase osalemise nõue — Nõukogu 21. detsembri 1988. aasta direktiivi 89/48/EMÜ vähemalt kolmeaastase kutseõppe läbimisel antavate kõrgharidusdiplomite tunnustamise üldsüsteemi kohta (EÜT 1989, L 19, lk 16; ELT eriväljaanne 05/01, lk 337) üle võtmata jätmine notari kutseala suhtes

Resolutsioon

1.

Kuna Luksemburgi Suurhertsogiriik kehtestas notariametis tegutsemiseks kodakondsustingimuse, siis on Luksemburgi Suurhertsogiriik rikkunud EÜ artiklist 43 tulenevaid kohustusi.

2.

Jätta hagi ülejäänud osas rahuldamata.

3.

Jätta Euroopa Komisjoni, Luksemburgi Suurhertsogiriigi, Tšehhi Vabariigi, Prantsuse Vabariigi, Läti Vabariigi, Leedu Vabariigi, Ungari Vabariigi, Poola Vabariigi, Slovaki Vabariigi ning Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi kohtukulud nende endi kanda.


(1)  ELT C 128, 24.5.2008.


9.7.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 204/3


Euroopa Kohtu (suurkoda) 24. mai 2011. aasta otsus — Euroopa Komisjon versus Portugali Vabariik

(Kohtuasi C-52/08) (1)

(Liikmesriigi kohustuste rikkumine - Notarid - Direktiiv 2005/36/EÜ)

2011/C 204/05

Kohtumenetluse keel: portugali

Pooled

Hageja: Euroopa Komisjon (esindajad: H. Støvlbæk ja P. Andrade)

Hageja toetuseks menetlusse astuja Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik (esindajad: S. Ossowski ja barrister M. K. Smith)

Kostja: Portugali Vabariik (esindajad: L. Inez Fernandes ja F.S. Gaspar Rosa)

Kostja toetuseks menetlusse astujad: Tšehhi Vabariik (esindaja: M. Smolek), Leedu Vabariik (esindajad: D. Kriaučiūnas ja E. Matulionytė), Sloveenia Vabariik (esindajad: V. Klemenc ja Ž. Cilenšek Bončina), Slovaki Vabariik (esindaja: J. Čorba)

Ese

Liikmesriigi kohustuste rikkumine — Euroopa Parlamendi ja nõukogu 7. septembri 2005. aasta direktiivi 2005/36/EÜ kutsekvalifikatsioonide tunnustamise kohta (ELT L 255, lk 22), millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 89/49/EMÜ (EÜT L 19, lk 16; ELT eriväljaanne 05/01, lk 337), täitmiseks vajalike normide vastu võtmata jätmine notari kutseala suhtes selleks ette nähtud tähtaja jooksul

Resolutsioon

1.

Jätta hagi rahuldamata.

2.

Mõista kohtukulud välja Euroopa Komisjonilt.

3.

Jätta Tšehhi Vabariigi, Leedu Vabariigi, Sloveenia Vabariigi, Slovaki Vabariigi ning Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi kohtukulud nende endi kanda.


(1)  ELT C 107, 26.4.2008.


9.7.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 204/4


Euroopa Kohtu (suurkoda) 24. mai 2011. aasta otsus — Euroopa Komisjon versus Austria Vabariik

(Kohtuasi C-53/08) (1)

(Liikmesriigi kohustuste rikkumine - EÜ artikkel 43 - Asutamisvabadus - Notarid - Kodakondsustingimus - EÜ artikkel 45 - Osalemine avaliku võimu teostamisel - Direktiivid 89/48/EMÜ ja 2005/36/EÜ)

2011/C 204/06

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Hageja: Euroopa Komisjon (esindajad: G. Braun ja H. Støvlbæk)

Hageja toetuseks menetlusse astuja: Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik (esindaja: S. Behzadi-Spencer)

Kostja: Austria Vabariik (esindajad: E. Riedl, M. Aufner ja G. Holley)

Kostja toetuseks menetlusse astujad: Tšehhi Vabariik (esindaja: M. Smolek), Saksamaa Liitvabariik (esindajad: M. Lumma ja J. Kemper), Prantsuse Vabariik (esindajad: G. de Bergues ja B. Messmer), Läti Vabariik (esindajad: L. Ostrovska, K. Drēviņa ja J. Barbale), Leedu Vabariik (esindajad: D. Kriaučiūnas ja E. Matulionytė), Ungari Vabariik (esindajad: R. Somssich, K. Veres ja M. Fehér), Poola Vabariik (esindajad: M. Dowgielewicz, C. Herma ja D. Lutostańska), Sloveenia Vabariik (esindajad: V. Klemenc ja Ž. Cilenšek Bončina), Slovaki Vabariik (esindaja: J. Čorba)

Ese

Liikmesriigi kohustuste rikkumine — EÜ artiklite 43 ja 45 rikkumine — Nõukogu 21. detsembri 1988. aasta direktiivi 89/48/EMÜ vähemalt kolmeaastase kutseõppe läbimisel antavate kõrgharidusdiplomite tunnustamise üldsüsteemi kohta (EÜT L 19, lk 16; ELT eriväljaanne 05/01, lk 337) ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu 7. septembri 2005. aasta direktiivi 2005/36/EÜ kutsekvalifikatsioonide tunnustamise kohta (EÜT L 255, lk 22) üle võtmata jätmine notari kutseala suhtes — Siseriiklikud õigusnormid, mis seavad notariametis tegutsemise sõltuvusse kodakondsustingimusest — Mõiste „tegevus, mis on seotud avaliku võimu teostamisega”

Resolutsioon

1.

Kuna Austria Vabariik kehtestas notariametis tegutsemiseks kodakondsustingimuse, siis on Austria Vabariik rikkunud EÜ artiklist 43 tulenevaid kohustusi.

2.

Jätta hagi ülejäänud osas rahuldamata.

3.

Jätta Euroopa Komisjoni, Austria Vabariigi, Tšehhi Vabariigi, Saksamaa Liitvabariigi, Prantsuse Vabariigi, Läti Vabariigi, Leedu Vabariigi, Ungari Vabariigi, Poola Vabariigi, Sloveenia Vabariigi, Slovaki Vabariigi ning Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi kohtukulud nende endi kanda.


(1)  ELT C 107, 26.4.2008.


9.7.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 204/4


Euroopa Kohtu (suurkoda) 24. mai 2011. aasta otsus — Euroopa Komisjon versus Saksamaa Liitvabariik

(Kohtuasi C-54/08) (1)

(Liikmesriigi kohustuste rikkumine - EÜ artikkel 43 - Asutamisvabadus - Notarid - Kodakondsustingimus - EÜ artikkel 45 - Osalemine avaliku võimu teostamisel - Direktiivid 89/48/EMÜ ja 2005/36/EÜ)

2011/C 204/07

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Hageja: Euroopa Komisjon (esindajad: H. Støvlbæk ja G. Braun)

Hageja toetuseks menetlusse astuja: Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik (esindaja: S. Behzadi-Spencer)

Kostja: Saksamaa Liitvabariik (esindajad: M. Lumma, J. Kemper, U. Karpenstein ja J. Möller)

Kostja toetuseks menetlusse astujad: Bulgaaria Vabariik (esindajad: T. Ivanov ja E. Petranova), Tšehhi Vabariik (esindaja: M. Smolek), Eesti Vabariik (esindaja: L. Uibo), Prantsuse Vabariik (esindajad: G. de Bergues ja B. Messmer), Läti Vabariik (esindajad: L. Ostrovska, K. Drēviņa ja J. Barbale), Leedu Vabariik (esindajad: D. Kriaučiūnas ja E. Matulionytė), Ungari Vabariik (esindajad: R. Somssich, K. Veres ja M. Fehér), Austria Vabariik (esindajad: E. Riedl, G. Holley ja M. Aufner), Poola Vabariik (esindajad: M. Dowgielewicz, C. Herma ja D. Lutostańska), Sloveenia Vabariik (esindajad: V. Klemenc ja Ž. Cilenšek Bončina), Slovaki Vabariik (esindajad: J. Čorba ja B. Ricziová)

Ese

Liikmesriigi kohustuste rikkumine — EÜ artiklite 43 ja 45 rikkumine — Nõukogu 21. detsembri 1988. aasta direktiivi 89/48/EMÜ vähemalt kolmeaastase kutseõppe läbimisel antavate kõrgharidusdiplomite tunnustamise üldsüsteemi kohta (EÜT L 19, lk 16; ELT eriväljaanne 05/01, lk 337) ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu 7. septembri 2005. aasta direktiivi 2005/36/EÜ kutsekvalifikatsioonide tunnustamise kohta (ELT L 255, lk 22) üle võtmata jätmine notari kutseala suhtes — Siseriiklikud õigusnormid, mis seavad notariametis tegutsemise sõltuvusse kodakondsustingimusest — Mõiste „tegevus, mis on seotud avaliku võimu teostamisega”

Resolutsioon

1.

Kuna Saksamaa Liitvabariik kehtestas notariametis tegutsemiseks kodakondsustingimuse, siis on Saksamaa Liitvabariik rikkunud EÜ artiklist 43 tulenevaid kohustusi.

2.

Jätta hagi ülejäänud osas rahuldamata.

3.

Jätta Euroopa Komisjoni, Saksamaa Liitvabariigi, Bulgaaria Vabariigi, Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Prantsuse Vabariigi, Läti Vabariigi, Leedu Vabariigi, Ungari Vabariigi, Austria Vabariigi, Poola Vabariigi, Sloveenia Vabariigi, Slovaki Vabariigi ning Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi kohtukulud nende endi kanda.


(1)  ELT C 107, 26.4.2008.


9.7.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 204/5


Euroopa Kohtu (suurkoda) 24. mai 2011. aasta otsus — Euroopa Komisjon versus Kreeka Vabariik

(Kohtuasi C-61/08) (1)

(Liikmesriigi kohustuste rikkumine - EÜ artikkel 43 - Asutamisvabadus - Notarid - Kodakondsustingimus - EÜ artikkel 45 - Osalemine avaliku võimu teostamisel - Direktiiv 89/48/EMÜ)

2011/C 204/08

Kohtumenetluse keel: kreeka

Pooled

Hageja: Euroopa Komisjon (esindajad: G. Zavvos ja H. Støvlbæk)

Hageja toetuseks menetlusse astuja: Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik (esindaja: S. Ossowski)

Kostja: Kreeka Vabariik (esindajad: V. Christianos, E.-M. Mamouna ja A. Samoni-Rantou)

Kostja toetuseks menetlusse astujad: Tšehhi Vabariik (esindaja: M. Smolek), Prantsuse Vabariik (esindajad: G. de Bergues ja B. Messmer), Leedu Vabariik (esindajad: D. Kriaučiūnas ja E. Matulionytė), Sloveenia Vabariik (esindajad: V. Klemenc ja Ž. Cilenšek Bončina), Slovaki Vabariik (esindajad: J. Čorba ja B. Ricziová)

Ese

Liikmesriigi kohustuste rikkumine — EÜ artiklite 43 ja 45 ning nõukogu 21. detsembri 1988. aasta direktiivi 89/48/EMÜ vähemalt kolmeaastase kutseõppe läbimisel antavate kõrgharidusdiplomite tunnustamise üldsüsteemi kohta (EÜT L 19, lk 16; ELT eriväljaanne 05/01, lk 337) rikkumine — Siseriiklikud õigusnormid, mis seavad notariametis tegutsemise sõltuvusse kodakondsustingimusest

Resolutsioon

1.

Kuna Kreeka Vabariik kehtestas notariametis tegutsemiseks kodakondsustingimuse, siis on Kreeka Vabariik rikkunud EÜ artiklist 43 tulenevaid kohustusi.

2.

Jätta hagi ülejäänud osas rahuldamata.

3.

Jätta Euroopa Komisjoni, Kreeka Vabariigi, Tšehhi Vabariigi, Prantsuse Vabariigi, Leedu Vabariigi, Sloveenia Vabariigi, Slovaki Vabariigi ning Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi kohtukulud nende endi kanda.


(1)  ELT C 92, 12.4.2008.


9.7.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 204/5


Euroopa Kohtu (suurkoda) 24. mai 2011. aasta otsus — Euroopa Komisjon versus Kronoply GmbH & Co. KG, Kronotex GmbH & Co. KG, Zellstoff Stendal GmbH, Saksamaa Liitvabariik, Land Sachsen-Anhalt

(Kohtuasi C-83/09 P) (1)

(Apellatsioonkaebus - Riigiabi - EÜ artikli 88 lõiked 2 ja 3 - Määrus (EÜ) nr 659/1999 - Otsus jätta vastuväited esitamata - Tühistamishagi - Vastuvõetavuse tingimused - Tühistamisväited, millele saab tugineda - Mõiste „huvitatud pool” - Konkurentsiseos - Määramine - Tarneturg)

2011/C 204/09

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Apellant: Euroopa Komisjon (esindajad: K. Gross ja V. Kreuschitz)

Teised menetlusosalised: Kronoply GmbH & Co. KG, Kronotex GmbH & Co. KG (esindajad: Rechtsanwalt R. Nierer ja Rechtsanwalt L. Gordalla), Zellstoff Stendal GmbH (esibdajad: Rechtsanwalt T. Müller-Ibold ja Rechtsanwalt K. Karl, Saksamaa Liitvabariik, Land Sachsen-Anhalt

Ese

Apellatsioonkaebus Esimese Astme Kohtu (seitsmes koda) 10. detsembri 2008. aasta otsuse peale kohtuasjas T-388/02: Kronoply ja Kronotex vs. komisjon, milles tunnistati vastuvõetavaks (kuigi lõpuks jäeti põhjendamatuse tõttu rahuldamata) tühistamishagi komisjoni 19. juuni 2002. aasta otsuse peale jätta esitamata vastuväited riigiabi suhtes, mida Saksamaa ametivõimud andsid Zellstoff Stendalile tselluloosi tootmise tehase ehitamiseks — Sellise hagi vastuvõetavuse tingimuste valesti hindamine, mille ese on nõue tühistada EÜ artikli 88 lõike 3 alusel tehtud komisjoni otsus ning mille on esitanud asjassepuutuv pool sama artikli lõike 2 tähenduses.

Resolutsioon

1.

Jätta apellatsioonkaebus rahuldamata.

2.

Jätta Euroopa Komisjoni ja Zellstoff Stendal GmbH kohtukulud nende endi kanda.


(1)  ELT C 102, 1.5.2009.


9.7.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 204/6


Euroopa Kohtu (neljas koda) 12. mai 2011. aasta otsus (Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfaleni (Saksamaa) eelotsusetaotlus) — Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, Landesverband Nordrhein-Westfalen e.V. versus Bezirksregierung Arnsberg

(Kohtuasi C-115/09) (1)

(Direktiiv 85/337/EMÜ - Keskkonnamõju hindamine - Århusi konventsioon - Direktiiv 2003/35/EÜ - Õiguskaitse kättesaadavus - Keskkonnakaitsega tegelevad valitsusvälised organisatsioonid)

2011/C 204/10

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen

Põhikohtuasja pooled

Hageja: Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, Landesverband Nordrhein-Westfalen e.V.

Kostja: Bezirksregierung Arnsberg

Menetluses osales: Trianel Kohlekraftwerk Lünen GmbH & Co. KG

Ese

Eelotsusetaotlus — Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen — Nõukogu 27. juuni 1985. aasta direktiivi 85/337/EMÜ teatavate riiklike ja eraprojektide keskkonnamõju hindamise kohta (EÜT L 175, lk 40; ELT eriväljaanne 15/01, lk 248) (muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. mai 2003. aasta direktiiviga 2003/35/EÜ, milles sätestatakse üldsuse kaasamine teatavate keskkonnaga seotud kavade ja programmide koostamisse ning muudetakse nõukogu direktiive 85/337/EMÜ ja 96/61/EÜ seoses üldsuse kaasamisega ning õiguskaitse kättesaadavusega) (ELT L 156, lk 17; ELT eriväljaanne 15/07, lk 466), artikli 10a tõlgendamine — Valitsusväliste organisatsioonide õigus esitada kaebus selliste projektide heakskiitmise otsuse peale, millel võib olla oluline mõju keskkonnale — Sellise õiguse ulatus — Võimalus tugineda kas kõigile asjaomastele õigusnormidele või üksnes otseselt ühenduse õigusel põhinevatele õigusnormidele, sealhulgas õigusnormidele, mille eesmärk on üksnes üldsuse huvide ja mitte isikute õigushüvede kaitse — Sisulised nõuded ühenduse õigusel põhinevate õigusnormidega piirnemisel

Resolutsioon

1.

Nõukogu 27. juuni 1985. aasta direktiivi 85/337/EMÜ teatavate riiklike ja eraprojektide keskkonnamõju hindamise kohta (muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. mai 2003. aasta direktiiviga 2003/35/EÜ) artikliga 10a on vastuolus õigusnormid, mis ei tunnusta selle direktiivi artikli 1 lõikes 2 märgitud keskkonnakaitset edendavate valitsusväliste organisatsioonide võimalust tugineda kohtus liidu õigusest tuleneva sellise õigusnormi rikkumisele, mille eesmärk on keskkonnakaitse, direktiivi 85/337 (muudetud direktiiviga 2003/35) artikli 1 lõike 1 mõttes „tõenäoliselt olulise keskkonnamõjuga” teostusloa otsuse peale esitatud kaebuse raames põhjusel, et see norm kaitseb vaid üldsuse, mitte eraisikute huve.

2.

Selline valitsusväline organisatsioon võib direktiivi 85/337 artikli 10a kolmanda lõigu viimasest lausest tuletada õiguse tugineda kohtus nõukogu 21. mai 1992. aasta direktiivi 92/43/EÜ looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta (muudetud nõukogu 20. novembri 2006. aasta direktiiviga 2006/105/EÜ) artiklist 6 tulenevate siseriikliku õiguse normide rikkumisele direktiivi 85/337 (muudetud direktiiviga 2003/35) artikli 1 lõike 1 mõttes „tõenäoliselt olulise keskkonnamõjuga” teostusloa otsuse peale esitatud kaebuse raames, isegi kui siseriiklik menetlusõigus seda ei võimalda põhjusel, et viidatavad sätted kaitsevad vaid üldsuse, mitte eraisikute huve.


(1)  ELT C 141, 20.6.2009.


9.7.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 204/6


Euroopa Kohtu (kolmas koda) 12. mai 2011. aasta otsus — Luksemburgi Suurhertsogiriik versus Euroopa Parlament, Euroopa Liidu Nõukogu

(Kohtuasi C-176/09) (1)

(Tühistamishagi - Direktiiv 2009/12/EÜ - Lennujaamatasud - Kohaldamisala - Lennujaamad, mille aastane vedude maht on üle 5 miljoni reisija, ning iga liikmesriigi suurima reisijate hulgaga lennujaamad - Kehtivus - Võrdse kohtlemise, proportsionaalsuse ja subsidiaarsuse põhimõte)

2011/C 204/11

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Luksemburgi Suurhertsogiriik (esindajad: C. Schiltz ja advokaat P. Kinsch)

Hageja toetuseks menetlusse astuja: Slovaki Vabariik (esindaja: B. Ricziová)

Kostjad: Euroopa Parlament (esindajad: A. Troupiotis ja A. Neergaard), Euroopa Liidu Nõukogu (esindajad: E. Karlsson ja M. Moore)

Kostjate toetuseks menetlusse astuja: Euroopa Komisjon (esindajad: K. Simonsson ja C. Vrignon)

Ese

Tühistamishagi — Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. märtsi 2009. aasta direktiivi 2009/12/EÜ lennujaamatasude kohta (ELT L 70, lk 11) artikli 1 lõike 2 lõpuosa tühistamine — Direktiivi kohaldamine iga liikmesriigi suurima reisijate hulgaga lennujaama suhtes — Luxembourg-Findeli lennujaam — Võrdse kohtlemise, subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtete rikkumine

Resolutsioon

1.

Jätta hagi rahuldamata.

2.

Mõista kohtukulud välja Luksemburgi Suurhertsogiriigilt.

3.

Slovaki Vabariik ja Euroopa Komisjon kannavad ise oma kohtukulud.


(1)  ELT C 180, 1.8.2009.


9.7.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 204/7


Euroopa Kohtu (teine koda) 19. mai 2011. aasta otsus — Euroopa Komisjon versus Malta Vabariik

(Kohtuasi C-376/09) (1)

(Liikmesriigi kohustuste rikkumine - Määrus (EÜ) nr 2037/2000 - Artikli 4 lõike 4 punkt v ja artikkel 16 - Kohustus kõrvaldada kasutusest laevade pardal asuvad haloone sisaldavad mittekriitiliseks otstarbeks kasutatavad tuletõrjesüsteemid ja tulekustutid - Erandid - Haloonide 1301 ja 2402 kriitiline kasutus)

2011/C 204/12

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Euroopa Komisjon (esindajad: A. Alcover San Pedro ja E. Depasquale)

Kostja: Malta Vabariik (esindajad: S. Camilleri ja A. Buhagiar)

Ese

Liikmesriigi kohustuste rikkumine — Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. juuni 2000. aasta määruse (EÜ) nr 2037/2000 osoonikihti kahandavate ainete kohta (EÜT L 244, lk 1; ELT eriväljaanne 15/05, lk 190) artikli 4 lõike 4 punkti v ja artikli 16 rikkumine — Reguleeritud ainete turuleviimise ja kasutuselevõtmise kontrollimine — Haloonid — Kohustus kõrvaldada haloone sisaldavad tuletõrjesüsteemid ja tulekustutid — Laevadel olevad tõrjesüsteemid ja tulekustutid

Resolutsioon

1.

Jätta hagi rahuldamata.

2.

Mõista kohtukulud välja Euroopa Komisjonilt.


(1)  ELT C 267, 7.11.2009.


9.7.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 204/7


Euroopa Kohtu (teine koda) 12. mai 2011. aasta otsus (Sąd Najwyższy eelotsusetaotlus — Poola Vabariik) — Polska Telefonia Cyfrowa sp. z o.o. versus Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej

(Kohtuasi C-410/09) (1)

(Akt Euroopa Liiduga ühinemise tingimuste kohta - Artikkel 58 - Direktiiv 2002/21/EÜ - Komisjoni suunised - Euroopa Liidu Teatajas liikmesriigi keeles avaldamata jätmine - Õiguste kasutamine)

2011/C 204/13

Kohtumenetluse keel: poola

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Sąd Najwyższy

Põhikohtuasja pooled

Hageja: Polska Telefonia Cyfrowa sp. z o.o.

Kostja: Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej

Menetluses osales: Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Ese

Eelotsusetaotlus — Sąd Najwyższy — Akti Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Küprose Vabariigi, Läti Vabariigi, Leedu Vabariigi, Ungari Vabariigi, Malta Vabariigi, Poola Vabariigi, Sloveenia Vabariigi ja Slovaki Vabariigiühinemistingimuste ja Euroopa Liidu aluslepingutesse tehtavate muudatuste kohta (ELT L 2003, lk 33) artikli 58 tõlgendamine — Euroopa Liidu Teatajas aktide avaldamine — Liikmesriigi reguleeriva asutuse poolt komisjoni suuniste kohaldamine, mida ei ole selle riigi keeles avaldatud

Resolutsioon

Akti Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Küprose Vabariigi, Läti Vabariigi, Leedu Vabariigi, Ungari Vabariigi, Malta Vabariigi, Poola Vabariigi, Sloveenia Vabariigi ja Slovaki Vabariigi ühinemistingimuste ja Euroopa Liidu aluslepingutesse tehtavate muudatuste kohta artiklit 58 tuleb tõlgendada nii, et kõnealune säte ei välista, et riigi reguleeriv asutus võiks tugineda komisjoni suunistele (turuanalüüsi ja olulise turuvõimu hindamise kohta vastavalt ühenduse elektrooniliste sidevõrkude ja -teenuste reguleerivale raamistikule) otsuses, millega nimetatud asutus paneb teatavad regulatiivsed kohustused elektrooniliste sideteenuste osutajale, ja seda vaatamata asjaolule, et need suunised ei ole Euroopa Liidu Teatajas avaldatud asjaomase liikmesriigi keeles, isegi kui see on liidu ametlik keel.


(1)  ELT C 24, 30.1.2010.


9.7.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 204/8


Euroopa Kohtu (seitsmes koda) 12. mai 2011. aasta otsus — Euroopa Komisjon versus Austria Vabariik

(Kohtuasi C-441/09) (1)

(Liikmesriigi kohustuste rikkumine - Käibemaks - Direktiiv 2006/112/EÜ - Vähendatud maksumäära kohaldamine - Elusloomad, keda tavapäraselt kasutatakse toiduainete või sööda valmistamiseks - Teatavate elusloomade (eelkõige hobused) tarnimine, import ja soetamine)

2011/C 204/14

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Hageja: Euroopa Komisjon (esindajad: D. Triantafyllou ja B.- R. Killmann)

Kostja: Austria Vabariik (esindaja: C. Pesendorfer)

Kostja toetuseks menetlusse astujad: Prantsuse Vabariik (esindajad: G. de Bergues ja B. Beaupère-Manokha), Madalmaade Kuningriik (esindajad: C. M. Wissels ja M. Noort)

Ese

Liikmesriigi kohustuste rikkumine — Nõukogu 28. novembri 2006. aasta direktiivi 2006/112/EÜ, mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi (ELT L 347, lk 1), artiklite 96 ja 98 koostoimes III lisaga rikkumine — Vähendatud maksumäär — Teatavate elusloomade (eelkõige hobused), mida ei kasutata toiduainete või sööda valmistamiseks või tootmiseks, tarnimine, import ja soetamine

Resolutsioon

1.

Kuna Austria Vabariik kohaldas käibemaksu vähendatud määra kõikidele hobustega seotud tarnetele, impordile ja ühendusesisesele soetamisele, on Austria Vabariik rikkunud nõukogu 28. novembri 2006. aasta direktiivi 2006/112/EÜ, mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi, artiklitest 96 ja 98 koostoimes selle direktiivi III lisaga tulenevaid kohustusi.

2.

Mõista kohtukulud välja Austria Vabariigilt.

3.

Prantsuse Vabariik ja Madalmaade Kuningriik kannavad ise oma kohtukulud.


(1)  ELT C 24, 30.1.2010.


9.7.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 204/8


Euroopa Kohtu (esimene koda) 19. mai 2011. aasta otsus (Corte di Appello di Firenze (Itaalia) eelotsusetaotlus) — Tonina Enza Iaia, Andrea Moggio, Ugo Vassalle versus Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Università degli studi di Pisa

(Kohtuasi C-452/09) (1)

(Direktiiv 82/76/EMÜ - Asutamisvabadus ja teenuste vaba liikumine - Arstid - Kvalifikatsiooni omandamine - Tasu väljaõppeperioodil - Regulaarse tasu saamise õiguse viieaastane aegumistähtaeg)

2011/C 204/15

Kohtumenetluse keel: itaalia

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Corte di Appello di Firenze (Itaalia)

Põhikohtuasja pooled

Hageja(d): Tonina Enza Iaia, Andrea Moggio, Ugo Vassalle

Kostja(d): Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Università degli studi di Pisa

Ese

Eelotsusetaotlus — Corte di Appello di Firenze — Nõukogu 26. jaanuari 1982. aasta direktiivi 82/76/EMÜ, millega muudetakse direktiivi 75/362/EMÜ, mis käsitleb arstide diplomite, tunnistuste ja muude kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide vastastikust tunnustamist ja mis sisaldab meetmeid asutamisvabaduse ja teenuste osutamise vabaduse kasutamise hõlbustamiseks ning direktiivi 75/363/EMÜ, mis käsitleb arsti tegevust puudutavate õigus- ja haldusnormide ühtlustamist (EÜT L 43, lk 21) tõlgendamine — Eriarstide väljaõpe — Õigus tasule väljaõppeperioodil — Otsene õigusmõju direktiivi ülevõtmata jätmise korral — Liikmesriigi võimalus tugineda direktiivist tuleneva õiguse puhul viie või kümneaastasele aegumistähtajale esimesele direktiivi ülevõtvale seadusele eelneva ajavahemiku osas

Resolutsioon

Liidu õigust tuleb tõlgendada selliselt, et sellega ei ole vastuolus, kui liikmesriik tugineb mõistliku aegumistähtaja möödumisele eraõigusliku isiku poolt tema vastu algatatud kohtumenetluses, milles nõutakse direktiivist tulenevate õiguste kaitsmist vaatamata sellele, et see direktiiv ei ole nõuetekohaselt üle võetud — seda eeldusel, et liikmesriik ei ole oma käitumisega tinginud nõude hilinenud esitamist. Liidu õiguse rikkumise tuvastamine Euroopa Kohtu poolt ei mõjuta kuidagi aegumistähtaja kulgema hakkamist, kui nimetatud rikkumise olemasolu on väljaspool kahtlust.


(1)  ELT C 24, 30.1.2010.


9.7.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 204/9


Euroopa Kohtu (seitsmes koda) 12. mai 2011. aasta otsus — Euroopa Komisjon versus Saksamaa Liitvabariik

(Kohtuasi C-453/09) (1)

(Liikmesriigi kohustuste rikkumine - Käibemaks - Direktiiv 2006/112/EÜ - Vähendatud maksumäär - Elusloomad, keda tavapäraselt kasutatakse toiduainete ja sööda valmistamisel - Teatavate elusloomade (eeskätt hobuste), kes pole mõeldud toiduainete ja sööda valmistamiseks või tootmiseks, tarne, import ja omandamine)

2011/C 204/16

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Hageja: Euroopa Komisjon (esindajad: D. Triantafyllou ja B.-R. Killmann)

Kostja: Saksamaa Liitvabariik (esindajad: J. Möller ja C. Blaschke)

Kostja toetuseks menetlusse astujad: Prantsuse Vabariik (esindajad: G. de Bergues ja B. Beaupère-Manokha), Madalmaade Kuningriik (esindajad: C. M. Wissels ja M. Noort)

Ese

Liikmesriigi kohustuste rikkumine — Nõukogu 28. novembri 2006. aasta direktiivi 2006/112/EÜ, mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi (ELT L 45, lk 1), artiklite 96 ja 98 koosmõjus III lisaga rikkumine — Vähendatud maksumäär — Teatavate elusloomade (eeskätt hobuste), kes pole mõeldud toiduainete ja sööda valmistamiseks või tootmiseks, tarne, import ja omandamine

Resolutsioon

1.

Kuna Saksamaa Liitvabariik kohaldas vähendatud käibemaksumäära kõigile hobuste ühendusesisestele tarnetele, impordile ja omandamistele, on ta rikkunud kohustusi, mis tulenevad nõukogu 28. novembri 2006. aasta direktiivi 2006/112/EÜ, mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi, artiklitest 96 ja 98 koosmõjus III lisaga.

2.

Mõista kohtukulud välja Saksamaa Liitvabariigilt.

3.

Prantsuse Vabariik ja Madalmaade Kuningriik kannavad ise oma kohtukulud.


(1)  ELT C 24, 30.1.2010.


9.7.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 204/9


Euroopa Kohtu (teine koda) 12. mai 2011. aasta otsus (Marknadsdomstolen — Rootsi eelotsusetaotlus) — Konsumentombudsmannen versus Ving Sverige AB

(Kohtuasi C-122/10) (1)

(Eelotsusetaotlus - Direktiiv 2005/29/EÜ - Artikli 2 punkt i ja artikli 7 lõige 4 - Ajalehes avaldatud kommertsteadaanne - Mõiste „ostukutse” - Baashind - Ostukutses esinema peav teave)

2011/C 204/17

Kohtumenetluse keel: rootsi

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Marknadsdomstolen

Põhikohtuasja pooled

Hageja: Konsumentombudsmannen

Kostja: Ving Sverige AB

Ese

Eelotsusetaotlus — Marknadsdomstolen — Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. mai 2005. aasta direktiivi 2005/29/EÜ, mis käsitleb ettevõtja ja tarbija vaheliste tehingutega seotud ebaausaid kaubandustavasid siseturul ning millega muudetakse nõukogu direktiivi 84/450/EMÜ, Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiive 97/7/EÜ, 98/27/EÜ ja 2002/65/EÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 2006/2004 (ELT 2005 L 149, lk 22), artikli 2 punkti i ja artikli 7 lõike 4 punkti a tõlgendamine — Ajalehes avaldatud kuulutus tarbijatele suunatud kampaaniapakkumise kohta, mis käsitleb kindlaksmääratud hinnaga reise kindlaksmääratud sihtkohta kindlaksmääratud ajavahemikus ning mille puhul on märgitud baashind — Mõiste „ostukutse” — Kohustus nimetada toote turustamisel selle toote omandused.

Resolutsioon

1.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. mai 2005. aasta direktiivi 2005/29/EÜ (mis käsitleb ettevõtja ja tarbija vaheliste tehingutega seotud ebaausaid kaubandustavasid siseturul ning millega muudetakse nõukogu direktiivi 84/450/EMÜ, Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiive 97/7/EÜ, 98/27/EÜ ja 2002/65/EÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 2006/2004 („ebaausate kaubandustavade direktiiv”)) artikli 2 punktis i sätestatud väljendit „seega võimaldab tarbijal ostu sooritada” tuleb tõlgendada nii, et ostukutse eksisteerib niipea, kui teave reklaamitava toote ja selle hinna kohta on tarbijale piisav ostuotsuse tegemiseks, ilma et oleks vaja, et kommertsteadaandega pakutakse ka tegelikku võimalust toode osta või et kommertsteadaanne esitatakse selle võimaluse kontekstis.

2.

Direktiivi 2005/29 artikli 2 punkti i tuleb tõlgendada nii, et hinna nimetamise nõue võib olla täidetud, kui kommertsteadaandes sisaldub baashind, see tähendab madalaim hind, millega reklaamitavat toodet või toodete kategooriat saab osta, ning samal ajal müüakse neid ka teistes versioonides või teistsuguse sisuga ja nende hindu ei ole avaldatud. Eelotsusetaotluse esitanud kohus peab kontrollima, kas vastavalt toote olemusele ja omadustele ning kommertsteadaande edastamiseks kasutatud vahendile võimaldab selle baashinna nimetamine tarbijal tehinguotsust teha.

3.

Direktiivi 2005/29 artikli 2 punkti i tuleb tõlgendada nii, et sõnaline või visuaalne viide tootele võimaldab täita toote omaduste nimetamise nõude, sealhulgas juhul, kui sama sõnalist või visuaalset viidet kasutatakse paljudes versioonides pakutava toote kohta. Arvestades toote olemust ja omadusi ning kasutatud edastamisvahendit, peab eelotsusetaotluse esitanud kohus juhtumipõhiselt kindlaks määrama, kas tarbijal on piisav teave, et tehinguotsuse tegemiseks toode kindlaks teha ja seda eristada.

4.

Direktiivi 2005/29 artikli 7 lõike 4 punkti a tuleb tõlgendada nii, et võib olla piisav, kui on esitatud ainult teatavad toote põhiomadused ning ettevõtja viitab ülejäänu osas oma veebilehele, tingimusel et kõnealusel veebilehel on oluline teave toote põhiomaduste, hinna ja muude tingimuste kohta vastavalt direktiivi artikli 7 nõuetele. Võttes arvesse ostukutse konteksti, kasutatud kommunikatsioonivahendit ning toote olemust ja omadusi, peab eelotsusetaotluse esitanud kohus juhtumipõhiselt hindama, kas üksnes teatavate toote põhiomaduste esitamine võimaldab tarbijal teadlikku tehinguotsust teha.

5.

Direktiivi 2005/29 artikli 7 lõike 4 punkti c tuleb tõlgendada nii, et ostukutses esinevat pelka viidet baashinnale ei loeta iseenesest eksitavaks väljajätteks. Eelotsusetaotluse esitanud kohus peab kindlaks tegema, kas baashinna esitamine on piisav selleks, et selle sättega kehtestatud hinnast teavitamise nõuded loetaks täidetuks. Eelotsusetaotluse esitanud kohus peab eelkõige kontrollima, kas lõpphinna arvutamise viisi väljajätmine ei takista tarbijal teha teadlikku tehinguotsust ning seega ei pane tarbijat tegema tehinguotsust, mida ta muul juhul ei teeks. Samuti peab kohus võtma arvesse kasutatud kommunikatsioonivahendi olemuslikke piiranguid, toote olemust ja omadusi ning teisi meetmeid, mida ettevõtja on tegelikult võtnud, et teave tarbijale kättesaadavaks teha.


(1)  ELT C 113, 1.5.2010.


9.7.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 204/10


Euroopa Kohtu (teine koda) 19. mai 2011. aasta otsus (Bayerischer Verwaltungsgerichtshof eelotsusetaotlus — Saksamaa) — Mathilde Grasser versus Freistaat Bayern

(Kohtuasi C-184/10) (1)

(Direktiiv 91/439/EMÜ - Juhilubade vastastikune tunnustamine - Juhiluba, mille liikmesriik on väljastanud elukohatingimust eirates - Vastuvõtva liikmesriigi keeldumine juhiloa tunnustamisest üksnes elukohatingimuse eiramise tõttu)

2011/C 204/18

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Bayerischer Verwaltungsgerichtshof

Põhikohtuasja pooled

Hageja: Mathilde Grasser

Kostja: Freistaat Bayern

Ese

Eelotsusetaotlus — Bayerischer Verwaltungsgerichtshof — Nõukogu 29. juuli 1991. aasta direktiivi 91/439/EMÜ juhilubade kohta (EÜT L 237, lk 1; ELT eriväljaanne 07/01, lk 317) artikli 1 lõike 2 ja artikli 8 lõigete 2 ja 4 tõlgendamine — Juhiluba, mis on antud liikmesriigi poolt teise liikmesriigi kodanikule, kelle alaline elukoht juhiloa väljastamise ajal oli selle teise liikmesriigi territooriumil ning kelle suhtes ei ole kohaldatud siseriiklikku juhiloa äravõtmise meedet — Liikmesriikide võimalus keelduda teises liikmesriigis väljastatud juhiloa tunnustamisest, tuginedes seejuures üksnes elukohatingimuse rikkumisele

Resolutsioon

Nõukogu 29. juuli 1991. aasta direktiivi 91/439/EMÜ juhilubade kohta, muudetud komisjoni 27. juuni 2008. aasta direktiiviga 2008/65/EÜ, artikli 1 lõiget 2, artikli 7 lõike 1 punkti b ning artikli 8 lõikeid 2 ja 4 tuleb tõlgendada nii, et nendega ei ole vastuolus see, kui vastuvõttev liikmesriik keeldub oma territooriumil tunnustamast teises liikmesriigis väljastatud juhiluba, kui sellele juhiloale kantud märgete alusel on tõendatud, et selle direktiivi artikli 7 lõike 1 punktis b ette nähtud alalise elukoha tingimus ei ole täidetud. Asjaolu, et vastuvõttev liikmesriik ei ole nimetatud juhiloa omaniku suhtes kohaldanud ühtki meedet nimetatud direktiivi artikli 8 lõike 2 tähenduses, ei oma selles osas tähtsust.


(1)  ELT C 179, 3.7.2010.


9.7.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 204/11


Euroopa Kohtu (seitsmes koda) 19. mai 2011. aasta otsus (Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Hispaania) eelotsusetaotlused) — David Barcenilla Fernández (C-256/10), Pedro Antonio Macedo Lozano (C-261/10) versus Gerardo García SL

(Liidetud kohtuasjad C-256/10 ja C-261/10) (1)

(Direktiiv 2003/10/EÜ - Kokkupuute väärtused - Müra - Kuulmiskaitse - Kasulik mõju)

2011/C 204/19

Kohtumenetluse keel: hispaania

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León

Põhikohtuasja pooled

Hagejad: David Barcenilla Fernández (C-256/10), Pedro Antonio Macedo Lozano (C-261/10)

Kostja: Gerardo García SL

Ese

Eelotsusetaotlus — Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León — Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. veebruari 2003. aasta direktiivi 2003/10/EÜ töötervishoiu ja tööohutuse miinimumnõuete kohta seoses töötajate kokkupuutega füüsikalistest mõjuritest (müra) tulenevate riskidega (seitsmeteistkümnes üksikdirektiiv direktiivi 89/391/EMÜ artikli 16 lõike 1 tähenduses) (EÜT L 42, lk 38, ELT eriväljaanne 05/04, lk 300) tõlgendamine — Müraga kokkupuute taseme ületamine, mis toob kaasa meetmed kokkupuute vältimiseks või vähendamiseks — Direktiivi kasulik mõju

Resolutsioon

1.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. veebruari 2003. aasta direktiivi 2003/10/EÜ töötervishoiu ja tööohutuse miinimumnõuete kohta seoses töötajate kokkupuutega füüsikalistest mõjuritest (müra) tulenevate riskidega (seitsmeteistkümnes üksikdirektiiv direktiivi 89/391/EMÜ artikli 16 lõike 1 tähenduses), mida on muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. juuni 2007. aasta direktiiviga 2007/30/EÜ, tuleb tõlgendada selliselt, et ettevõtja, kus töötajate päevane müraga kokkupuute tase ületab 85 dB(A) (mõõdetud, arvestamata individuaalsetest kuulmiskaitsevahenditest tingitud sumbumist), ei täida selles direktiivis ette nähtud kohustusi pelgalt sellega, kui ta annab töötajale sellised kuulmiskaitsevahendid, mille summutamisomadused võimaldavad viia töötaja päevase müraga kokkupuute taseme alla 80 dB(A), kuna sellel tööandjal on kohustus rakendada tehniliste ja/või organisatsiooniliste meetmete programmi müraga kokkupuute vähendamiseks alla 85 dB(A) (mõõdetud, arvestamata individuaalsetest kuulmiskaitsevahenditest tingitud sumbumist).

2.

Direktiivi 2003/10, mida on muudetud direktiiviga 2007/30, tuleb tõlgendada selliselt, et see ei nõua, et tööandja maksaks töötajatele, kelle müraga kokkupuute tase ületab 85 dB(A) (mõõdetud, arvestamata individuaalsetest kuulmiskaitsevahenditest tingitud sumbumist), lisatasu ainuüksi tulenevalt sellest, et ta ei ole rakendanud tehniliste ja/või organisatsiooniliste meetmete programmi päevase keskmise müraga kokkupuute vähendamiseks. Siiski peab siseriiklik õigus sätestama asjakohased mehhanismid, et töötaja, kelle müraga kokkupuute tase ületab 85 dB(A) (mõõdetud, arvestamata individuaalsetest kuulmiskaitsevahenditest tingitud sumbumist), saaks nõuda tööandjalt selle direktiivi artikli 5 lõikes 2 sätestatud ennetuskohustuste täitmist.


(1)  ELT C 221, 14.8.2010.


9.7.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 204/11


Euroopa Kohtu (kaheksas koda) 19. mai 2011. aasta otsus — Union Investment Privatfonds GmbH versus Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused), Unicre-Cartão International De Crédito SA

(Kohtuasi C-308/10 P) (1)

(Apellatsioonkaebus - Ühenduse kaubamärk - Vastulausemenetlus - Määrus (EÜ) nr 40/94 - Artikli 74 lõige 2 - Vastulauset toetavate tõendite esitamine pärast selleks ettenähtud tähtaja lõppu - Arvesse võtmata jätmine - Apellatsioonikoja kaalutlusõigus)

2011/C 204/20

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Apellant: Union Investment Privatfonds GmbH (esindaja: Rechtsanwalt J. Zindel)

Teine menetlusosaline: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) (esindaja: G. Schneider), Unicre-Cartão International De Crédito SA

Ese

Apellatsioonkaebus — Üldkohtu (kolmas koda) 27. aprilli 2010. aasta otsuse peale kohtuasjas Union Investment Privatfonds vs. Siseturu Ühtlustamise Amet — Unicre-Cartão International De Crédito, millega Üldkohus jättis rahuldamata siseriiklike kujutismärkide UniFLEXIO, UniVARIO ja UniZERO teenustele klassides 35 ja 36 omaniku hagi, milles paluti tühistada Siseturu Ühtlustamise Ameti teise apellatsioonikoja 10. oktoobri 2006. aasta otsus, millega jäeti rahuldamata kaebus vastulausete osakonna otsuse peale, millega jäeti rahuldamata hageja vastulause ühenduse kujutismärgi unibanco teenustele klassides 36 ja 38 registreerimistaotluse peale — Määruse (EÜ) nr 40/94 artikli 74 lõike 2 väär tõlgendamine — Apellatsioonikoja kaalutlusõigus tõendite osas, mis on esitatud pärast selleks ettenähtud tähtaja lõppu

Resolutsioon

1.

Jätta apellatsioonkaebus rahuldamata.

2.

Mõista kohtukulud välja Union Investment Privatfonds GmbH-lt.


(1)  ELT C 246, 11.9.2010.


9.7.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 204/12


Euroopa Kohtu (kaheksas koda) 18. mai 2011. aasta otsus (Finanzgericht Düsseldorf eelotsusetaotlus — Saksamaa) — Delphi Deutschland GmbH versus Hauptzollamt Düsseldorf

(Kohtuasi C-423/10) (1)

(Ühine tollitariifistik - Kombineeritud nomenklatuur - Tariifne klassifitseerimine - Elektrilised ühendused - Alamrubriik 8536 69 - Pistikupesad ja pistikud)

2011/C 204/21

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Finanzgericht Düsseldorf

Põhikohtuasja pooled

Hageja: Delphi Deutschland GmbH

Kostja: Hauptzollamt Düsseldorf

Ese

Eelotsusetaotlus — Finanzgericht Düsseldorf — Nõukogu 23. juuli 1987. aasta määruse (EMÜ) nr 2658/87 tariifi– ja statistikanomenklatuuri ning ühise tollitariifistiku kohta (EÜT L 256, lk 1; ELT eriväljaanne 02/02, lk 382) I lisa, mida on muudetud komisjoni 7. septembri 2004. aasta määrusega (EÜ) nr 1810/2004 (ELT L 327, lk 1), komisjoni 27. oktoobri 2005. aasta määrusega (EÜ) nr 1719/2005 (ELT L 286, lk 1) ja komisjoni 17. oktoobri 2006. aasta määrusega (EÜ) nr 1549/2006 (ELT L 301, lk 1), tõlgendamine — Elektrilised pistikühendused, mis ühendatakse kahe kaabli ühendamise tarvis pressimise teel juhtme otsa külge ning paigutatakse plastikkorpusesse — Klassifitseerimine kombineeritud nomenklatuuri alamrubriiki 8536 69

Resolutsioon

Nõukogu 23. juuli 1987. aasta määruse (EMÜ) nr 2658/87 tariifi- ja statistikanomenklatuuri ning ühise tollitariifistiku kohta I lisas, muudetud aastate 2005, 2006 ja 2007 osas vastavalt komisjoni 7. septembri 2004. aasta määrusega (EÜ) nr 1810/2004, komisjoni 27. oktoobri 2005. aasta määrusega (EÜ) nr 1719/2005 ja komisjoni 17. oktoobri 2006. aasta määrusega (EÜ) nr 1549/2006, sisalduva kombineeritud nomenklatuuri alamrubriiki 8536 69 tuleb tõlgendada nii, et põhikohtuasjas käsitletavate taolised elektrilised ühendused ei ole sellest alamrubriigist välistatud selle tõttu, et need ei taga ühenduskoha isoleeritust või kujutavad endast ainult ühte osa hiljem toodetavatest pistikutest ja pistikupesadest, sest need võimaldavad omavahel ühendada näiteks seadmeid, kaableid ja klemmiplaate ilma täiendavate meetmeteta, ühendades lihtsalt vastavad pistikud vastavate pistikupesadega.


(1)  ELT C 317, 20.11.2010.


9.7.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 204/12


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Bundesgerichtshof (Saksamaa) 18. märtsil 2011 — Folien Fischer AG ja Fofitec AG versus RITRAMA SpA

(Kohtuasi C-133/11)

2011/C 204/22

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Bundesgerichtshof

Põhikohtuasja pooled

Kassatsioonkaebuse esitajad: Folien Fischer AG ja Fofitec AG

Vastustaja kassatsioonimenetluses: RITRAMA SpA

Eelotsuse küsimused

Kas nõukogu 22. detsembri 2000. aasta määruse (EÜ) nr 44/2001 kohtualluvuse ja kohtuotsuste täitmise kohta tsiviil- ja kaubandusasjades (1) artikli 5 punkti 3 tuleb tõlgendada nii, et lepinguvälise kahju puhul on kohtu alluvuses ka negatiivne tuvastushagi, millega potentsiaalne kahju tekitaja nõuab tuvastamist, et teatud faktiliste asjaolude esinemisel ei teki potentsiaalsel kannatanul õigust nõuda lepinguvälise kahju (siin: konkurentsiõiguse sätete rikkumisest tekkinud kahju) hüvitamist?


(1)  EÜT L 12, lk 1; ELT eriväljaanne 19/04, lk 42.


9.7.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 204/12


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Landgericht Frankfurt am Main (Saksamaa) 28. märtsil 2011 — Condor Flugdienst GmbH versus Jürgen Dörschel

(Kohtuasi C-151/11)

2011/C 204/23

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Landgericht Frankfurt am Main

Põhikohtuasja pooled

Apellatsioonkaebuse esitaja: Condor Flugdienst GmbH

Vastustaja apellatsioonimenetluses: Jürgen Dörschel

Eelotsuse küsimused

1.

Kas reisijal on õigus hüvitisele määruse artikli 7 (1) alusel, kui pärast plaanijärgset starti lend katkestatakse ning lennuk pöördub ilma sihtkohta jõudmata tagasi lähtelennujaama ning stardib hiljem uuesti hüvitise saamise õiguse tekkimiseks piisava hilinemisega?

2.

Kas katkestamisega on tegemist juba siis, kui pärast lennuki uste sulgemist lendu ei jätkata? Millisest hetkest alates ei ole tegemist hilinenud stardi, vaid stardi katkestamisega?


(1)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. veebruari 2004. aasta määrus (EÜ) nr 261/2004, millega kehtestatakse ühiseeskirjad reisijatele lennureisist mahajätmise korral ning lendude tühistamise või pikaajalise hilinemise eest antava hüvitise ja abi kohta ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EMÜ) nr 295/91 (ELT L 46, lk 1, ELT eriväljaanne 07/08, lk 10).


9.7.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 204/13


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Arbeitsgericht München (Saksamaa) 28. märtsil 2011 — Johann Odar versus Baxter Deutschland GmbH

(Kohtuasi C-152/11)

2011/C 204/24

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Arbeitsgericht München

Põhikohtuasja pooled

Hageja: Johann Odar

Kostja: Baxter Deutschland GmbH

Eelotsuse küsimused

1.

Kas nõukogu 27. novembri 2000. aasta direktiivi 2000/78/EÜ, millega kehtestatakse üldine raamistik võrdseks kohtlemiseks töö saamisel ja kutsealale pääsemisel (1) artiklites 1 ja 16 sisalduva vanuse alusel diskrimineerimise keeluga on vastuolus siseriiklik õigusnorm, mille kohaselt võib vanuse alusel erinev kohtlemine olla lubatav, kui töösuhte osapooled jätavad kutsealase sotsiaalkindlustussüsteemi raames sotsiaalkavaga ette nähtud hüvitistest ilma majanduslikult kindlustatud töötajad, kellel on — teatavatel asjaoludel pärast töötuskindlustushüvitise saamist — õigus pensionile, või õigustab sellist erinevat kohtlemist direktiivi 2000/78/EÜ artikli 6 lõike 1 teise lause punkt a?

2.

Kas direktiivi 2000/78/EÜ artiklites 1 ja 16 sätestatud puude alusel diskrimineerimise keeluga on vastuolus siseriiklik õigusnorm, mille kohaselt võib vanuse alusel erinev kohtlemine olla lubatav, kui töösuhte osapooled jätavad kutsealase sotsiaalkindlustussüsteemi raames sotsiaalkavaga ette nähtud hüvitistest ilma majanduslikult kindlustatud töötajad, kellel on — teatavatel asjaoludel pärast töötuskindlustushüvitise saamist — õigus pensionile?

3.

Kas direktiivi 2000/78/EÜ artiklites 1 ja 16 sisalduva vanuse alusel diskrimineerimise keeluga on vastuolus kutsealane sotsiaalkindlustussüsteem, mis näeb ette, et vanematele kui 54-aastastele töötajatele, kellega sõlmitud tööleping öeldakse üles koondamise tõttu, arvutatakse hüvitis alternatiivselt varaseima võimaliku pensionile jäämise aja alusel ja võrreldes tavapärase arvutusmeetodiga, mis seondub eelkõige ettevõttes töötatud ajaga, makstakse neile väiksemat hüvitist, mis moodustab siiski vähemalt poole tavapärasel meetodil arvutatud summast, või õigustab sellist erinevat kohtlemist direktiivi 2000/78 artikli 6 lõike 1 teise lause punkt a?

4.

Kas direktiivi 2000/78/EÜ artiklites 1 ja 16 sisalduva puude alusel diskrimineerimise keeluga on vastuolus kutsealane sotsiaalkindlustussüsteem, mis näeb ette, et vanematele kui 54-aastastele töötajatele, kellega sõlmitud tööleping öeldakse üles koondamise tõttu, arvutatakse hüvitis alternatiivselt varaseima võimaliku pensionile jäämise aja alusel, mille puhul võetakse arvesse pensionile jäämise võimalust puude tõttu, ja võrreldes tavapärase arvutusmeetodiga, mis seondub eelkõige ettevõttes töötatud ajaga, makstakse neile väiksemat hüvitist, mis moodustab siiski vähemalt poole tavapärasel meetodil arvutatud summast?


(1)  EÜT L 303, lk 16; ELT eriväljaanne 05/04, lk 79.


9.7.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 204/13


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Naczelny Sąd Administracyjny (Poola Vabariik) 1. aprillil 2011 — Bawaria Motors Spółka z o.o. ja Minister Finansów

(Kohtuasi C-160/11)

2011/C 204/25

Kohtumenetluse keel: poola

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Naczelny Sąd Administracyjny

Põhikohtuasja pooled

Kaebuse ja kassatsioonkaebuse esitaja: Bawaria Motors Spółka z o.o., Minister Finansów

Eelotsuse küsimus

Kas nõukogu 26. novembri 2006. aasta direktiivi 2006/112/EÜ, mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi (1), artikli 313 lõike 1 ja artikli 314 sätteid koostoimes artikliga 136 ja artikliga 315 tuleb tõlgendada nii, et nende kohaselt võib maksukohustuslastest edasimüüjate teostatud kasutatud kaupade tarnetele kohaldatavat „kasuminormi maksustamise” erikorda ka siis kohaldada, kui nad müüvad edasi ostetud sõiduautosid ja muid mootorsõidukeid, mille suhtes kohaldati Poola siseriiklike sätete kohaselt rahandusministri 28. novembri 2008. aasta määruse käibemaksuseaduse normide rakendamiseks (Dziennik Ustaw, edaspidi „Dz. U.”, nr 212, punkt 1336; muudetud kujul) § 13 lõike 1 punkti 5 alusel sõiduautode ja muude mootorsõidukite tarnete maksuvabastust, kui tarne on teostatud maksukohustuslaste poolt, kellel oli nende soetamisel ainult osaline sisendkäibemaksu mahaarvamise õigus vastavalt 11. märtsi 2004. aasta käibemaksuseaduse (Dz. U. nr 54, punkt 535; muudetud kujul) artikli 86 lõikele 3, kui nende sõiduautode ja muude mootorsõidukite puhul oli tegemist kasutatud kaupadega käibemaksuseaduse artikli 43 lõike 2 ja direktiivi 2006/112 artikli 311 lõike 1 punkti 1 tähenduses?


(1)  ELT L 347, lk 1.


9.7.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 204/14


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud High Court of Ireland (Iirimaa) 13. aprillil 2011 — HID, BA versus Refugee Applications Commissioner, Refugee Appeals Tribunal, Minister for Justice, Equality and Law Reform, Ireland, Attorney General

(Kohtuasi C-175/11)

2011/C 204/26

Kohtumenetluse keel: inglise

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

High Court of Ireland

Põhikohtuasja pooled

Kaebuse esitajad: HID, BA

Vastustajad: Refugee Applications Commissioner, Refugee Appeals Tribunal, Minister for Justice, Equality and Law Reform, Ireland, Attorney General.

Eelotsuse küsimused

1.

Kas nõukogu 1. detsembri 2005. aasta direktiiv 2005/85/EÜ (1) või Euroopa Liidu õiguse üldised põhimõtted keelavad liikmesriigil võtta haldusmeetmeid, mille kohaselt teatavasse kategooriasse kuuluvaid varjupaigataotlusi, mis on määratletud päritoluriigi või kodakondsuse alusel, vaadatakse läbi ja nende kohta tehakse otsuseid eelisjärjekorras või kiirendatud korras?

2.

Kas nimetatud nõukogu direktiivi artiklit 39 koostoimes sama direktiivi põhjendusega 27 ja ELTL artikliga 267 tuleb tõlgendada nii, et nimetatud sätetega nõutav tõhus õiguskaitsevahend on siseriikliku õiguse kohaselt tagatud, kui taotluste kohta tehtud esimese astme otsuste läbivaatamise või edasikaebamisega seotud ülesanded on seadusega antud Tribunalile, mis on asutatud parlamendi vastu võetud seaduse alusel ja mis on pädev tegema varjupaigataotleja kasuks siduvaid otsuseid kõiki taotlusega seotud faktilisi ja õiguslikke küsimusi arvestades, olenemata haldus- või organisatsioonilisest korraldusest, mis hõlmavad kõiki alljärgnevaid asjaolusid või mõnda neist:

valitsuse ministril on kaalutlusõigus, mis võimaldab tal muuta taotluse kohta tehtud keeldumisotsust;

esimese astme otsuseid tegeva asutuse ja vaideotsuseid tegeva asutuse vahel on organisatsioonilised või haldussuhted;

otsuseid langetavad Tribunali liikmed nimetab kolmeks aastaks ametisse minister ning nad töötavad osalise tööajaga ja saavad tasu juhtumipõhiselt;

ministril on õigus anda eespool nimetatud seaduse §-is 12, § 16 lõike 2B punktis b ja § 16 lõikes 11 nimetatud korraldusi?


(1)  ELT L 326, lk 13.


9.7.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 204/14


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Oberster Gerichtshof (Austria) 22. aprillil 2011 — Daniela Mühlleitner versus Ahmad Yusufi ja Wadat Yusufi

(Kohtuasi C-190/11)

2011/C 204/27

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Oberster Gerichtshof

Põhikohtuasja pooled

Hageja: Daniela Mühlleitner

Kostjad: Ahmad Yusufi ja Wadat Yusufi

Eelotsuse küsimused

Kas nõukogu 22. detsembri 2000. aasta määruse (EÜ) nr 44/2001 kohtualluvuse ja kohtuotsuste täitmise kohta tsiviil- ja kaubandusasjades (1) artikli 15 lõike 1 punkti c kohaldamise eeltingimusena peab tarbija ja ettevõtja vaheline leping olema sõlmitud sidevahendi abil?


(1)  EÜT 2001, L 12, lk 1, ELT eriväljaanne 19/04, lk 42.


9.7.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 204/15


20. aprillil 2011 esitatud hagi — Euroopa Komisjon versus Poola Vabariik

(Kohtuasi C-193/11)

2011/C 204/28

Kohtumenetluse keel: poola

Pooled

Hageja: Euroopa Komisjon (esindajad: L. Lozano Palacios ja K. Herrmann)

Kostja: Poola Vabariik

Hageja nõuded

Komisjon palub:

tuvastada, et kuna Poola Vabariik kohaldab vastavalt Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (11. märtsi 2004. aasta seadus kaupade ja teenuste maksustamise kohta; edaspidi „käibemaksuseadus”) artikli 119 lõikele 3 reisibüroodele ettenähtud käibemaksu erikorda turismiteenuste müümise suhtes isikutele, kes ei ole reisijad, siis on Poola Vabariik rikkunud nõukogu 28. novembri 2006. aasta direktiivi 2006/112/EÜ, mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi (1) artiklitest 306-310 tulenevaid kohustusi;

mõista kohtukulud välja Poola Vabariigilt.

Väited ja peamised argumendid

Komisjoni arvates rikub praegu kehtivaid direktiivi 2006/112/EÜ artikleid 306-310 see, et Poola Vabariik kohaldab käibemaksuseaduse artikli 119 lõike 3 alusel reisibüroodele ettenähtud käibemaksu erikorda ka juhtumitele, mil reisiteenuse omandaja ei ole reisija.

Enda seisukoha toetuseks rõhutab komisjon, et direktiivi 2006/112/EÜ artiklite 306-310 sõnastus vastab varasema kuuenda käibemaksudirektiivi artikli 26 sõnastusele. Viis tolleaegsest kuuest ametlikust keeleversioonist (nimelt kõik keeleversioonid peale ingliskeelse) olid täiesti koherentsed ning terves artikli 26 tekstis kasutati järjekindlalt väljendit „reisija”. Mõiste „omandaja” sisaldub vaid üksikutes, ingliskeelsele versioonile tuginevates direktiivi 2006/112/EÜ artikli 306 keeleversioonides. Ka nendel juhtudel kasutatakse siiski järgnevates erikorda puudutavates sätetes (artiklid 307-310) mõistet „reisija”, mis viitab mõiste „nabywca” („omandaja”) väärale kasutamisele artiklis 306.

Isegi kui nõustuda seisukohaga, et reisibüroode suhtes ettenähtud käibemaksu erikorra eesmärk, st arveldamise lihtsustamine, on paremini saavutatav tõlgenduse kaudu, mis võtab aluseks omandaja, nähtub Euroopa Kohtu praktikast, et lubatud ei ole selle erikorra kohaldamisel tugineda üksnes teleoloogilisele tõlgendamisele, mis on selges vastuolus liidu seadusandja otsusega, mis nähtub sel hetkel kehtiva õigusnormi sõnastusest.


(1)  ELT L 347, lk 1.


9.7.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 204/15


Itaalia Vabariigi 28. aprillil 2011 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kaheksas koda) 3. veebruari 2011. aasta otsuse peale kohtuasjas T-3/09: Itaalia Vabariik versus Euroopa Komisjon

(Kohtuasi C-200/11 P)

2011/C 204/29

Kohtumenetluse keel: itaalia

Pooled

Apellant: Itaalia Vabariik (esindaja: avvocato dello Stato P. Gentili)

Teine menetlusosaline: Euroopa Komisjon

Apellandi nõuded

Tühistada Üldkohtu otsus kohtuasjas T-3/09 ja langetada uus sisuline otsus, tühistades komisjoni 21. oktoobri 2008. aasta otsuse K(2008)6015 lõplik riigiabi C 20/08 (ex N 62/08) kohta, mida Itaalia kavatseb rakendada, muutes abikava N 59/04, mis seondub laevaehituse ajutise kaitsemehhanismiga.

Väited ja peamised argumendid

Itaalia Vabariik esitas Euroopa Kohtule apellatsioonkaebuse Üldkohtu 3. veebruari 2011. aasta otsuse peale kohtuasjas T-3/09, millega Üldkohus jättis rahuldamata Itaalia hagi komisjoni 20. oktoobri 2008. aasta otsuse peale K(2008) 6015 lõplik riigiabi C 20/08 (ex N 62/08) kohta, mida Itaalia kavatseb rakendada, muutes abikava N 59/04, mis seondub laevaehituse ajutise kaitsemehhanismiga (komisjoni nimetatud otsus tehti Itaalia Vabariigile teatavaks 22. oktoobril 2008 teatisega SG-Greffe (2008) D/206436).

Itaalia põhjendab oma apellatsioonkaebust järgmiselt.

Esimene väide: faktiviga ja EÜ artikli 87 lõike 1, EÜ artikli 88 lõike 3, määruse (EÜ) nr 659/1999 (1) artikli 1 punkti c ning määruse (EÜ) nr 794/2004 (2) rikkumine.

Itaalia kavatses 2008. aasta eelarveseadusega lihtsalt täiendada 2004. aasta eelarveseadusega ja ministri 2. veebruari 2004. aasta dekreediga laevatehastele eraldatud abi, millele komisjon oli juba määruse (EÜ) nr 1177/2002 (3) (edaspidi „AKM määrus”) alusel loa andnud, muutmata abi eraldamise tingimusi, abisaajaid ettevõtjaid ega abikõlbulikke lepingutüüpe. Eraldatud rahalised vahendid olid tegelikult otsa saanud, sest abitaotlusi tuli planeeritust enam. Niisuguse abi sisemise struktuuri tõttu ei ole võimalik selle kogusummat ette kindlaks määrata ning seega ei saa täiendavate abisummade eraldamine kujutada endast juba loa saanud abi olulist muudatust ja järelikult uut abi. Üldkohus jättis need asjaolud ekslikult arvesse võtmata.

Teine väide: määruse (EÜ) nr 1177/2002 artiklite 2, 3, 4 ja 5 rikkumine

Komisjon oli arvamusel, et 2008. aasta eelarveseadus kujutas endast uut abi, sest AKM määruses ette nähtud kord kaotas kehtivuse 31. märtsil 2005 ega olnud enam pärast seda kuupäeva kohaldatav. See ei ole õige, sest nimetatud kuupäev kujutas endast ainult abikõlbulike laevaehituslepingute sõlmimise lõppkuupäeva; sama määrus nägi seejärel ette, et abi tuleb maksta välja kolme aasta jooksul lepingu sõlmimisest laevad tarninud ettevõtjatele (juhul, kui seda tähtaega veel kolmeks aastaks ei pikendata). Määrust sai nende lepingute suhtes järelikult kohaldada vähemalt kuni 31. märtsini 2008. 2008. aasta eelarveseadus, mis võeti vastu 24. detsembril 2007, ongi määruse rakendusmeede, millega tagatakse abisummade väljamaksmine kõigi enne 31. märtsi 2005 sõlmitud lepingute alusel. 2008. aasta eelarveseaduse õiguslik alus on AKM määrus, mida komisjon oleks pidanud abi lubamiseks kohaldama. Üldkohus tegi vea, leides, et pärast 31. märtsi 2005 puudus komisjonil pädevus hinnata laevaehitusmeetmeid AKM määruse alusel, isegi kui need meetmed puudutasid enne 31. märtsi 2005 sõlmitud lepinguid.

Kolmas väide: EÜ artikli 87 lõigete 2 ja 3 ning EÜ artikli 88 lõike 3 rikkumine. Oluliste menetlusnormide rikkumine põhjenduse puudumise tõttu (EÜ artikkel 253).

Komisjon oli seisukohal, et ühegi EÜ asutamislepingu või mõne muu õigusakti sätte alusel ei ole võimalik pidada 2008. aasta eelarveseaduses käsitletud abi ühisturuga kokkusobivaks. See ei vasta tõele, sest kõne all oli ühenduse laevatehaste kaitse Korea laevatehaste ebaausa konkurentsi eest, mistõttu oleks olnud kohaldatav EÜ artikli 87 lõike 3 punkt b (abi üleeuroopalist huvi pakkuva tähtsa projekti elluviimiseks), EÜ artikli 87 lõike 3 punkt c (abi teatud majandustegevuse arengu soodustamiseks) ja igal juhul oleks saanud kohaldada proportsionaalsuse põhimõtet: anda rahalist abi ühe osa lepingute alusel, aga jätta asjaomaste rahaliste vahendite otsasaamise tõttu teiste alusel abi andmata, oleks kujutanud endast ebaproportsionaalset riigi rahanduse kaitsemeedet, sest see oleks oluliselt moonutanud kõnealuste ettevõtjate vahelist konkurentsi. Komisjon ei võtnud arvesse ühtegi neist potentsiaalsetest alustest riigiabi keelust erandi tegemiseks. Üldkohus leidis ekslikult, et Itaalia ei esitanud aluseid riigiabi keelust erandi tegemiseks, eriti seoses ebavõrdse kohtlemisega ja konkurentsimoonutustega, mis oleks tekkinud, kui oleks keeldutud teatavatele ettevõtjatele abi eraldamisest ja samas oleks abi välja makstud teistele samasuguses olukorras olevatele ettevõtjatele. Üldkohus leidis ka ekslikult, et komisjoni otsus on asjakohaselt põhjendatud.

Neljas väide: õiguspärase ootuse kaitse põhimõtte ja võrdse kohtlemise põhimõtte (diskrimineerimiskeelu) rikkumine

Pärast seda kui komisjon kiitis heaks ministri 2. veebruari 2004. aasta dekreediga kinnitatud abikava, tekkis õiguspärane ootus, et kiidetakse heaks ka seadus, millega üksnes eraldati nimetatud kava raames täiendavaid rahalisi vahendeid. Ka võrdse kohtlemise/diskrimineerimiskeelu põhimõte eeldab niisugust lähenemist, sest ehkki eraldatud rahalised vahendid olid otsas, olid abi saanud vaid mõned ettevõtjad, samas kui teistele, samasuguses olukorras olevatele ettevõtjatele ei olnud abi välja makstud. Üldkohus leidis ekslikult, et Itaaliale ja huvitatud isikutele oli selge, et 2004. aasta heakskiitev otsus seadis eraldatava abi kogusumma ülempiiriks 10 miljonit eurot. Vastupidi, eksisteeris õiguspärane ootus, et kõik abikõlbulikud isikud saavad abi.


(1)  EÜT L 83, lk 1; ELT eriväljaanne 08/01, lk 339.

(2)  ELT L 140, lk 1; ELT eriväljaanne 08/04, lk 3.

(3)  EÜT L 172, lk 1; ELT eriväljaanne 13/29, lk 485.


9.7.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 204/16


Union of European Football Associations’i (UEFA) 27. aprillil 2011 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (seitsmes koda) 17. veebruari 2011. aasta otsuse peale kohtuasjas T-55/08: Union of European Football Associations (UEFA) versus Euroopa Komisjon

(Kohtuasi C-201/11 P)

2011/C 204/30

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Apellant: Union of European Football Associations (UEFA) (esindajad: D. Anderson QC, barrister D. Piccinin, solicitor B. Keane, solicitor T. McQuail)

Teised menetlusosalised: Euroopa Komisjon, Belgia Kuningriik, Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik.

Apellandi nõuded

Apellant nõuab vaidlustatud kohtuotsuse tühistamist järgmistel põhjustel:

a)

Üldkohus rikkus direktiivi 89/552 (1) kohaldamisel õigusnormi nii osas, mis puudutab selguse ja läbipaistvuse nõuet kui ka osas, mis puudutab EURO käsitamist ühiskonna jaoks väga tähtsa sündmusena.

b)

Üldkohus rikkus aluslepingu konkurentsieeskirju kohaldades õigusnormi.

c)

Üldkohus rikkus teenuste osutamise vabadust ja proportsionaalsust puudutavaid aluslepingu sätteid kohaldades õigusnormi.

d)

Üldkohus rikkus UEFA omandiõigust käsitledes õigusnormi.

e)

Üldkohus rikkus õigusnormi, leides et vaidlustatud otsus oli nõuetekohaselt põhjendatud osas, mis puudutab (i) EURO käsitamist ühiskonna jaoks väga tähtsa sündmusena, (ii) konkurentsi, (iii) teenuste osutamise vabadust (iv) omandiõigusi.


(1)  Nõukogu 3. oktoobri 1989. aasta direktiiv 89/552/EMÜ teleringhäälingutegevust käsitlevate liikmesriikide teatavate õigus- ja haldusnormide kooskõlastamise kohta (EÜT L 298, lk 23; ELT eriväljaanne 06/01, lk 224).


9.7.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 204/17


Euroopa Komisjoni 13. mail 2011 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (teine koda) 3. märtsi 2011. aasta otsuse peale liidetud kohtuasjades T-122/07–T-124/07: Siemens AG Österreich jt versus komisjon

(Kohtuasi C-231/11 P)

2011/C 204/31

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Apellant: Euroopa Komisjon (esindajad: A. Antoniadis, R. Sauer ja N. von Lingen)

Teised menetlusosalised: Siemens AG Österreich, VA Tech Transmission & Distribution GmbH & Co. KEG, Siemens Transmission & Distribution Ltd, Siemens Transmission & Distribution SA, Nuova Magrini Galileo SpA

Apellandi nõuded

Komisjon palub

esiteks esimese võimalusena:

tühistada Üldkohtu 3. märtsi 2011. aasta otsuse liidetud kohtuasjades T-122/07–T-124/07 resolutsiooni punkt 2 osas, milles see põhineb vaidlustatud kohtuotsuse punktis 157 asuval Üldkohtu järeldusel, et komisjon on kohustatud määrama kindlaks iga äriühingu vastava osa kogusummas, mis on neilt äriühingutelt solidaarselt välja mõistetud;

tühistada Üldkohtu 3. märtsi 2011. aasta otsuse liidetud kohtuasjades T-122/07–T-124/07 resolutsiooni punkt 3 osas, milles Üldkohus määrab vastavalt vaidlustatud kohtuotsuse punktis 158 koostoimes punktidega 245, 247, 262 ja 263 esitatud järeldustele uuesti kindlaks trahvid, märkides ära iga äriühingu poolt tasumisele kuuluva osa trahvist;

teiseks teise võimalusena:

tühistada Üldkohtu 3. märtsi 2011. aasta otsus liidetud kohtuasjades T-122/07–T-124/07 osas, milles sellega pannakse vastavalt vaidlustatud kohtuotsuse punktile 157 komisjonile kohustus määrata kindlaks iga äriühingu vastav osa kogusummas, mis on neilt äriühingutelt solidaarselt välja mõistetud;

tühistada Üldkohtu 3. märtsi 2011. aasta otsus liidetud kohtuasjades T-122/07–T-124/07 osas, milles Üldkohus lähtuvalt vaidlustatud kohtuotsuse punktis 158 toodud kaalutlustest koostoimes kohtuotsuse punktidega 245, 247, 262 ja 263 määrab kindlaks trahvisumma selle osa, mille peab iga konkreetne äriühing tasuma, ning sellega muudab komisjoni 24. jaanuari 2007. aasta otsust K(2006) 6762 (lõplik) (juhtum nr COMP/F/38.899 — Gaasisolatsiooniga jaotusseadmed);

kolmandaks:

jätta rahuldamata hagiavaldused kohtuasjades T-122/07–T-124/07 osas, milles paluti tühistada otsuse K(2006) 6762 (lõplik) artikli 2 punktid j, k ja l;

neljandaks:

jätta apellatsioonimenetluse ja esimese kohtuastme kulud vastustajate ja hagejate kanda.

Väited ja peamised argumendid

1.

Komisjonile pandud kohustus määrata kindlaks isiklikud osad, millega solidaarvõlgnikud vastutavad omavahelistes suhetes, jätab tähelepanuta määruse (EÜ) nr 1/2003 artikliga 23 komisjonile antud pädevuse ja kohustuste piirid ning kahjustab siseriiklikke õiguskordasid. Nimetatud pädevus ja kohustused hõlmavad välissuhet, nimelt trahvide kohaldamist ja vajadusel otsuse adressaatide solidaarvastutuse kindlaksmääramist. Seevastu solidaarvastutuse kindlaksmääramisest tulenev solidaarvõlgnike sisesuhe, sealhulgas nende vahelised võimalikud regressinõuded kuuluvad üldjuhul liikmesriikide õiguse reguleerimisalasse.

2.

Üldkohus on ületanud oma täieliku pädevuse piire, kuna ta määras siduvalt kindlaks vastutuse osad sisesuhtes seoses võimalike tagastamist puudutavate nõuetega siseriiklikes kohtutes.

3.

Üldkohtu sõnul komisjonil lasuvat kohustust reguleerida üksikasjalikult solidaarvastutusest tulenevaid õiguslikke tagajärgi ei saa rajada karistuste ja sanktsioonide individuaalsuse põhimõttele, millele Üldkohus sellega seoses viitas; lisaks läheb see kohustus vastuollu ettevõtja vastutuse põhimõttega ELTL artiklite 101 ja 102 rikkumiste puhul.

4.

Üldkohus tegi otsuse ultra petita ning rikkus võistlevuse põhimõtet, kuna ta pani vastutuse sisesuhtes ning muutis vaikimisi otsust, ilma et selleks oleks alust või aset leidnud piisav vaidlus.

5.

Lisaks rikub Üldkohus põhjendamiskohustust, kuna vaidlustatud kohtuotsuses ei ole piisavalt selgelt võimalik mõista peamisi põhjusi ning Üldkohus ei käsitlenud üksikasjalikult komisjoni poolt solidaarvastutuse kohta esitatud argumente.

6.

Viimaks riivab kohtuotsus komisjoni kaalutlusõigust vastutavate isikute kindlaksmääramisel.


9.7.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 204/18


Siemens Transmission & Distribution Ltd 16. mail 2011 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (teine koda) 3. märtsi 2011. aasta otsuse peale liidetud kohtuasjades T-122/07–T-124/07: Siemens AG Österreich jt versus komisjon

(Kohtuasi C-232/11 P)

2011/C 204/32

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Apellant: Siemens Transmission & Distribution Ltd (esindajad: H. Wollmann, F. Urlesberger)

Teised menetlusosalised: Siemens AG Österreich, VA Tech Transmission & Distribution GmbH & Co. KEG, Siemens Transmission & Distribution SA, Nuova Magrini Galileo SpA, Euroopa Komisjon

Apellandi nõuded

Apellant palub:

tühistada vaidlustatud kohtuotsuse punkti 3 neljas taane, vähendades Reyrollele määratud trahvi vähemalt 7 400 000 eurot;

teise võimalusena tühistada vaidlustatud kohtuotsuse punkt 3 osas, milles see puudutab Reyrollet, ning saata asi tagasi Üldkohtusse;

igal juhul mõista kohtukulud välja vastutajalt.

Väited ja peamised argumendid

Apellant väidab, et rikutud on karistuste ja sanktsioonide individuaalse määramise põhimõtet. Oma täieliku pädevuse teostamisel kohaldas Üldkohus valesti määruse nr 1/2003 artikli 23 lõiget 3, kuna ta karistas ettevõtjat Rolls-Royce/Reyrolle ajavahemiku 1988–1998 eest mitte lähtuvalt selle ettevõtja suhete alusel, vaid tuginedes vastupidi selle majandusüksuse majanduslikule võimule, mis loodi alles palju aastaid hiljem (Reyrolle müügiga VA Technologie’le).

Edasi leiab apellant, et rikutud on Euroopa Kohtu praktikas väljakujunenud võrdse kohtlemise ja proportsionaalsuse põhimõtet. Määruse nr 1/2003 artikli 31 raames on Üldkohus süstemaatiliselt kohaldanud erinevaid arvutamismeetodeid, mis seadsid apellandi võrreldes teiste isikutega, kellele trahv määrati, märkimisväärselt halvemasse olukorda. Selleks ebavõrdseks kohtlemiseks puudub objektiivne põhjendus.


9.7.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 204/18


Siemens Transmission & Distribution SA ja Nuova Magrini Galileo SpA 16. mail 2011 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (teine koda) 3. märtsi 2011. aasta otsuse peale liidetud kohtuasjades T-122/07–T-124/07: Siemens AG Österreich jt versus komisjon

(Kohtuasi C-233/11 P)

2011/C 204/33

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Apellandid: Siemens Transmission & Distribution SA ja Nuova Magrini Galileo SpA (esindajad: advokaadid H. Wollmann ja F. Urlesberger)

Teised menetlusosalised: Siemens AG Österreich, VA Tech Transmission & Distribution GmbH & Co. KEG, Siemens Transmission & Distribution Ltd, Euroopa Komisjon

Apellantide nõuded

Apellandid paluvad:

tühistada Üldkohtu (teine koda) 3. märtsi 2011. aasta otsuse liidetud kohtuasjades T-122/07–T-124/07 resolutsiooni punkt 2 osas, milles tühistatakse komisjoni 24. jaanuari 2007. aasta otsuse K(2006) 6762 (lõplik) (juhtum nr COMP/F/38.899 — Gaasisolatsiooniga jaotusseadmed) artikli 2 punktid j ja k;

tühistada vaidlustatud kohtuotsuse punkti 3 esimene taane, jätta jõusse komisjoni otsuse K(2006) 6762 (lõplik) artikli 2 punktid j ja k ning otsustada seoses nimetatud otsuse artikli 2 punktiga k, et iga solidaarvõlgnik peab suhtes oma kaasvõlgnikega kandma ühe kolmandiku 4 500 000 euro suurusest summast;

teise võimalusena tühistada vaidlustatud otsuse punkti 3 esimene taane ning saata asi tagasi Üldkohtusse;

igal juhul tühistada vaidlustatud kohtuotsuse punkt 7 ning mõista vastustajalt välja kohtukulud kohtuasjas T-124/07 ning käesolevas apellatsioonimenetluses.

Väited ja peamised argumendid

Üldkohus on hagejate nõuete piiridest väljudes tühistanud ka üksnes Schneider Electric SA-le määratud trahvi ning lubamatult selle lisanud apellantide solidaarvõlgnevusele. Selles osas rikub vaidlustatud kohtuotsus õiguse aluspõhimõtteid. Nii on Üldkohus rikkunud ultra vires põhimõtet ning kaudselt ELTL artiklis 263 sisalduvat põhimõtet, et keegi ei saa teise isiku eest hagi esitada.

Lisaks on Üldkohus väljudes hagejate nõuete piiridest, riivanud komisjoni otsust, mis on Schneider Electric SA suhtes jõustunud. See seadusjõu riive rikub õiguskindluse põhimõtet.

Apellantidele ei tagatud võimalust esitada Üldkohtu oluliste järelduste kohta oma märkusi. See kujutab endast menetlusnormi rikkumist Üldkohtu poolt, millega on rikutud apellantide õigust olla ära kuulatud EIÕK artikli 6 tähenduses.


Üldkohus

9.7.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 204/20


Üldkohtu 24. mai 2011. aasta otsus — NLG versus komisjon

(Liidetud kohtuasjad T-109/05 ja T-444/05) (1)

(Juurdepääs dokumentidele - Määrus (EÜ) nr 1049/2001 - Dokumendid, mis puudutavad avaliku teenuse osutamise kohustustest tulenevaid kuluelemente riigiabi valdkonnas - Juurdepääsu keelamine - Kolmanda isiku ärihuvide kaitsega seotud erand - Ametisaladus - Põhjendamiskohustus - Võrdne kohtlemine - Liikmesriigist pärinevad dokumendid)

2011/C 204/34

Kohtumenetluse keel: itaalia

Pooled

Hageja: Navigazione Libera del Golfo Srl (NLG), varem Navigazione Libera del Golfo SpA (Napoli, Itaalia) (esindajad: advokaadid S. Ravenna ja A. Abate)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: P. Costa de Oliveira ja V. Di Bucci)

Kostja toetuseks menetlusse astujad: Itaalia Vabariik (esindajad: I. Braguglia ja avvocato dello Stato M. Fiorilli, hiljem M. Fiorilli ja R. Adam ning lõpuks avvocato dello Stato I. Bruni) (kohtuasi T-444/05); Euroopa Liidu Nõukogu (esindajad: B. Driessen ja A. Vitro) (kohtuasi T-444/05); Caremar SpA (Napoli) (esindajad: advokaadid G. M. Roberti, A. Franchi ja G. Bellitti, hiljem advokaadid G. M. Roberti, G. Bellitti ja I. Perego) (kohtuasjad T-109/05 ja T-444/05)

Ese

Nõue tühistada komisjoni 3. veebruari 2005. aasta otsus D(2005) 997 ja 12. oktoobri 2005. aasta otsus D(2005) 9766, millega hagejal ei võimaldatud tutvuda teatavate andmetega, mida ei ole esitatud komisjoni 16. märtsi 2004. aasta otsuse 2005/163/EÜ riigiabi kohta, mida Itaalia on andnud laevaühingutele Adriatica, Caremar, Siremar, Saremar ja Toremar (Tirrenia kontsern) (ELT 2005, L 53, lk 29) selles versioonis, mis on avaldatud.

Resolutsioon

1.

Tühistada komisjoni 3. veebruari 2005. aasta otsus D(2005) 997 selles osas, milles see puudutab keeldumist juurdepääsu võimaldamisest üksikasjalikele andmetele Caremar SpA lisakulude kohta aastas, mida ta kandis reisijateveo teenuste tagamiseks Napoli-Beverello ja Capri vahelisel liinil nii praamide kui ka kiirlaevadega.

2.

Jätta hagi kohtuasjas T-109/05 ülejäänud osas rahuldamata.

3.

Jätta kohtuasjas T-109/05 üks kolmandik Euroopa Komisjoni kohtukuludest tema enda kanda ja mõista temalt välja üks kolmandik Navigazione Libera del Golfo Srl (NLG) nõutud kohtukuludest, jätta nimetatud äriühingu kanda kaks kolmandikku tema enda kohtukuludest ja mõista temalt välja kaks kolmandikku komisjoni nõutud kohtukuludest.

4.

Jätta kohtuasjas T-109/05 Caremari kohtukulud tema enda kanda.

5.

Tühistada komisjoni 12. oktoobri 2005. aasta otsus D(2005) 9766.

6.

Mõista kohtuasjas T-444/05 kohtukulud välja komisjonilt.

7.

Jätta Itaalia Vabariigi, Euroopa Liidu Nõukogu ja Caremari kohtukulud nende endi kanda.


(1)  ELT C 106, 30.4.2005.


9.7.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 204/20


Üldkohtu 24. mai 2011. aasta otsus — Batchelor versus komisjon

(Kohtuasi T-250/08) (1)

(Juurdepääs dokumentidele - Määrus (EÜ) nr 1049/2001 - Teleringhäälingutegevuse valdkonnas võetud meetmete ühenduse õigusele vastavuse hindamise raames vahetatud dokumendid - Juurdepääsu keelamine - Otsustamisprotsessi kaitsega seotud erand - Kontrollimise, uurimise ja audiitorkontrolli eesmärkide kaitsega seotud erand)

2011/C 204/35

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Edward William Batchelor (Brüssel, Belgia) (esindajad: solicitor F. Young, barrister A. Barav ja advokaat D. Reymond, hiljem A. Barav, D. Reymond ja barrister F. Carlin)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: C. Docksey, C. O’Reilly ja P. Costa de Oliveira, hiljem C. O’Reilly ja P. Costa de Oliveira)

Hageja toetuseks menetlusse astuja: Taani Kuningriik (esindajad: B. Weis Fogh ja S. Juul Jørgensen)

Kostja toetuseks menetlusse astuja: Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik (esindajad: S. Behzadi-Spencer, L. Seeboruth ja I. Rao, hiljem I. Rao, keda asendasid barrister G. Facenna ja barrister T. de la Mare)

Ese

Esiteks nõue tühistada komisjoni peasekretäri 16. mai 2008. aasta otsus, millega komisjon keeldus hagejale lubamast juurdepääsu komisjoni ja Ühendkuningriigi vahetatud dokumentidele, mis käsitlevad nõukogu 3. oktoobri 1989. aasat direktiivi 89/552/EMÜ teleringhäälingutegevust käsitlevate liikmesriikide teatavate õigus- ja haldusnormide kooskõlastamise kohta (EÜT L 298, lk 23; ELT eriväljaanne 06/01, lk 224) artikli 3a lõike 1 kohaselt Ühendkuningriigi teatavaks tehtud meetmeid, ning teiseks nõue tühistada sama taotluse kohta vaikimisi tehtud tagasilükkamise otsuse, mis loetakse vastuvõetuks 9. aprillil 2008.

Resolutsioon

1.

Jätta hagi vaikimisi tehtud tagasilükkamise otsuse peale, mis loetakse vastuvõetuks 9. aprillil 2008, vastuvõetamatuse tõttu läbi vaatamata.

2.

Tühistada komisjoni peasekretäri 16. mai 2008. aasta otsus, välja arvatud see osa, mis puudutab 19. veebruari 2007. aasta kirja kahes esimeses lisas sisalduvaid andmeid, mille suhtes on tuginetud määruse nr 1049/2001 artikli 4 lõike 2 esimeses taandes sätestatud erandile.

3.

Jätta komisjoni kohtukulud tema enda kanda ja lisaks mõista temalt välja Edward William Batchelori kohtukulud.

4.

Jätta Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi kohtukulud tema enda kanda ja lisaks mõista temalt välja tema menetlusse astumisest E. W. Batchelorile tekkinud kohtukulud.

5.

Jätta Taani Kuningriigi kohtukulud tema enda kanda.


(1)  ELT C 209, 15.8.2008.


9.7.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 204/21


Üldkohtu 25. mai 2011. aasta otsus — Prinz von Hannover versus Siseturu Ühtlustamise Amet (vapi kujutis)

(Kohtuasi T-397/09) (1)

(Ühenduse kaubamärk - Vappi kujutava ühenduse kujutismärgi taotlus - Absoluutne keeldumispõhjus - Riikliku embleemi imitatsioon heraldilises aspektis - Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkt h - Pariisi konventsiooni artikkel 6 b)

2011/C 204/36

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Hageja: Ernst August Prinz von Hannover Herzog zu Braunschweig und Lüneburg (Hannover, Saksamaa) (esindajad: advokaadid R. Stötzel ja J. Hilger)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) (esindaja: G. Schneider)

Ese

Hagi Siseturu Ühtlustamise Ameti esimese apellatsioonikoja 23. juuli 2009. aasta otsuse (asi R 1361/2008-1) peale, mis puudutab Hannoveri aadlisuguvõsa vappi kujutava kujutismärgi registreerimise taotlust.

Resolutsioon

1.

Jätta hagi rahuldamata.

2.

Mõista kohtukulud välja Ernst August Prinz von Hannover Herzog zu Braunschweig und Lüneburgilt.


(1)  ELT C 297, 5.12.2009.


9.7.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 204/21


Üldkohtu 24. mai 2011. aasta otsus — ancotel versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Acotel (ancotel.)

(Kohtuasi T-408/09) (1)

(Ühenduse kaubamärk - Vastulausemenetlus - Ühenduse kujutismärgi ancotel taotlus - Varasem ühenduse kujutismärk ACOTEL - Suhteline keeldumispõhjus - Segiajamise tõenäosus - Määruse(EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b - Asjaomane avalikkus)

2011/C 204/37

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Hageja: ancotel GmbH (Frankfurt Maini ääres, Saksamaa) (esindaja: advokaat H. Truelsen)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) (esindaja: S. Schäffner)

Teine menetluspool apellatsioonikojas, menetlusse astuja Üldkohtus: Acotel SpA (Rooma, Itaalia) (esindajad: advokaadid D. De Simone ja D. Demarinis, hiljem advokaadid D. De Simone, D. Demarinis ja J. Wrede)

Ese

Hagi Siseturu Ühtlustamise Ameti esimese apellatsioonikoja 19. juuni 2009. aasta otsuse peale (asi R 1385/2008-1), mis tehti Acotel SpA ja ancotel GmbH vahelises vastulausemenetluses.

Resolutsioon

1.

Tühistada Siseturu Ühtlustamise Ameti (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) esimese apellatsioonikoja 19. juuni 2009. aasta otsus R 1385/2008-1.

2.

Jätta Siseturu Ühtlustamise Ameti kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt välja ancotel GmbH kohtukulud.

3.

Jätta Acotel SpA kohtukulud tema enda kanda.


(1)  ELT C 312, 19.12.2009.


9.7.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 204/22


Üldkohtu 25. mai 2011. aasta otsus — São Paulo Alpargatas versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Fischer (BAHIANAS LAS ORIGINALES)

(Kohtuasi T-422/09) (1)

(Ühenduse kaubamärk - Vastulausemenetlus - Ühenduse kujutismärgi BAHIANAS LAS ORIGINALES taotlus - Varasemad siseriiklikud ja ühenduse kujutismärgid havaianas ja varasem siseriiklik sõnamärk HAVAIANAS - Suhteline keeldumispõhjus - Segiajamise tõenäosus - Tähiste sarnasus - Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b)

2011/C 204/38

Kohtumenetluse keel: hispaania

Pooled

Hageja: São Paulo Alpargatas, SA (São Paulo, Brasiilia) (esindajad: advokaadid P. Merino Baylos ja A. Velázquez Ibáñez)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) (esindaja: J. Crespo Carrillo)

Teine menetluspool apellatsioonikojas, menetlusse astuja Üldkohtus: Enrique Fischer (Buenos Aires, Argentiina) (esindajad: advokaat E. Rasche Aparicio, hiljem advokaat M. de Justo Bailey)

Ese

Hagi ühtlustamisameti teise apellatsioonikoja 17. augusti 2009. aasta otsuse (asi R 1477/2008-2) peale, mis käsitleb São Paulo Alpargatas, SA ja Enrique Fischeri vahelist vastulausemenetlust.

Resolutsioon

1.

Tühistada Siseturu Ühtlustamise Ameti (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) teise apellatsioonikoja 17. augusti 2009. aasta otsus (asi R 1477/2008-2).

2.

Mõista São Paulo Alpargatas, SA kohtukulud välja ühtlustamisametilt, kes kannab ühtlasi ise enda kohtukulud.

3.

Jätta Enrique Fischeri kohtukulud tema enda kanda.


(1)  ELT C 297, 5.12.2009.


9.7.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 204/22


Üldkohtu 24. mai 2011. aasta otsus — Space Beach Club versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Flores Gómez (SpS space of sound)

(Kohtuasi T-144/10) (1)

(Ühenduse kaubamärk - Vastulausemenetlus - Ühenduse kujutismärgi SpS space of sound taotlus - Varasemad siseriiklikud ja ühenduse kujutismärgid space ibiza, space DANCE BARCELONA, space DANCE MADRID, space DANCE VALENCIA, space DANCE MALLORCA, space DANCE EIVISSA, space SPACE IBIZA WORLD, space DANCE ja varasem siseriiklik sõnamärk SPACE VIVA - Suhteline keeldumispõhjus - Segiajamise tõenäosuse puudumine - Tähiste sarnasuse puudumine - Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt)

2011/C 204/39

Kohtumenetluse keel: hispaania

Pooled

Hageja: Space Beach Club, SA (San Jorge, Ibiza, Hispaania) (esindaja: advokaat A. I. Alejos Cutili)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) (esindaja: J. F. Crespo Carrillo)

Teine menetluspool apellatsioonikojas, menetlusse astuja Üldkohtus: Miguel Ángel Flores Gómez (Madrid, Hispaania) (esindajad: advokaadid A. J. Vela Ballesteros ja B. C. Lamas Begué)

Ese

Hagi Siseturu Ühtlustamise Ameti teise apellatsioonikoja 18. jaanuari 2010. aasta otsuse (asi R 766/2009-2) peale, mis puudutab Space Beach Club, SA ja Miguel Ángel Flores Gómezi vahelist vastulausemenetlust.

Resolutsioon

1.

Jätta hagi rahuldamata.

2.

Mõista kohtukulud välja Space Beach Club, SA–lt.


(1)  ELT C 134, 22.5.2010.


9.7.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 204/22


Üldkohtu 24. mai 2011. aasta otsus — Longevity Health Products versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Tecnifar (E-PLEX)

(Kohtuasi T-161/10) (1)

(Ühenduse kaubamärk - Vastulausemenetlus - Ühenduse sõnamärgi E-PLEX taotlus - Varasem siseriiklik sõnamärk EPILEX - Suhteline keeldumispõhjus - Segiajamise tõenäosus - Tähiste sarnasus - Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b)

2011/C 204/40

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Longevity Health Products, Inc. (Nassau, Bahama) (esindaja: advokaat J. Korab)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) (esindaja: R. Pethke)

Teine menetluspool apellatsioonikojas: Tecnifar — Industria Tecnica Farmaceutica, SA (Lissabon, Portugal)

Ese

Hagi Siseturu Ühtlustamise Ameti neljanda apellatsioonikoja 5. veebruari 2010. aasta otsuse (asi R 662/2009-4) peale, mis käsitleb Tecnifar — Industria Tecnica Farmaceutica, SA ja Longevity Health Products, Inc vahelist vastulausemenetlust.

Resolutsioon

1.

Jätta hagi rahuldamata.

2.

Mõista kohtukulud välja Longevity Health Products, Inc.-lt.


(1)  ELT C 148, 5.6.2010.


9.7.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 204/23


Üldkohtu 24. mai 2011. aasta otsus — Euro-Information versus Siseturu Ühtlustamise Amet (EURO AUTOMATIC CASH)

(Kohtuasi T-392/10) (1)

(Ühenduse kaubamärk - Ühenduse sõnamärgi EURO AUTOMATIC CASH taotlus - Absoluutsed keeldumispõhjused - Kirjeldavus - Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkt c)

2011/C 204/41

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Euro-Information — Européenne de traitement de l’information (Strasbourg, Prantsusmaa) (esindaja: advokaat A. Grolée)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) (esindaja: A. Folliard-Monguiral)

Ese

Hagi Siseturu Ühtlustamise Ameti teise apellatsioonikoja 17. juuni 2010. aasta otsuse peale, mis käsitleb sõnamärgi EURO AUTOMATIC CASH ühenduse kaubamärgina registreerimise taotlust.

Resolutsioon

1.

Jätta kaebus rahuldamata.

2.

Mõista kohtukulud välja Euro-Information — Européenne de traitement de l’information’ilt.


(1)  ELT C 301, 6.11.2010.


9.7.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 204/23


Üldkohtu 19. mai 2011. aasta määrus — Formenti Seleco versus komisjon

(Kohtuasi T-210/09) (1)

(EMÜ-Türgi assotsiatsioonileping - Türgi päritolu värvitelerite import - Kahju hüvitamise nõue - Aegumine - Vastuvõetamatus)

2011/C 204/42

Kohtumenetluse keel: itaalia

Pooled

Hageja: Formenti Seleco SpA (Milano, Itaalia) (esindajad: advokaadid A. Malatesta, G. Terracciano ja S. Malatesta)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: T. Scharf ja D. Grespan)

Ese

Kahju hüvitamise hagi, milles esitatakse nõue hüvitada hagejale väidetavalt selle tõttu tekkinud kahju, et komisjon ei võtnud Türgist ühendusse imporditud värvitelerite päritolu kindlaksmääramisel vajalikke meetmeid, et takistada Türgi ametiasutustel rikkumast Euroopa Ühenduse ja Türgi vahel sõlmitud assotsiatsioonilepingut.

Resolutsioon

1.

Jätta hagi vastuvõetamatuse tõttu läbi vaatamata.

2.

Mõista kohtukulud välja Formenti Seleco SpA-lt.


(1)  ELT C 167, 18.7.2009.


9.7.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 204/23


Üldkohtu 23. mai 2011. aasta määrus — Formenti Seleco versus komisjon

(Kohtuasi T-226/10) (1)

(Tühistamishagi - Esindamine advokaatide poolt, kes ei ole kolmanda isiku staatuses - Vastuvõetamatus)

2011/C 204/43

Kohtumenetluse keel: poola

Pooled

Hageja: Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej (Varssavi, Poola) (esindajad: advokaadid H. Gruszecka ja D. Pawłowska)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: G. Braun ja K. Mojzesowicz)

Ese

Nõue tühistada komisjoni 3. märtsi 2010. aasta otsus K(2010) 1234, mis on vastu võetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2002/21/EÜ (EÜT L 108, lk 33; ELT eriväljaanne 13/29, lk 349) artikli 7 lõike 4 alusel ja mis kohustab Poola reguleerivat asutust elektroonilise side ja postiteenuste valdkonnas võtma tagasi kaks teatatud meetmete projekti, mis puudutavad riigisisest IP andmete vahetuse (IP Transit) hulgiturgu (asi PL/2009/1019) ja IP Peering’u hulgiturgu Telekomunikacja Polska S.A. (TP) võrguga (asi PL/2009/1020).

Resolutsioon

1.

Jätta hagi vastuvõetamatuse tõttu läbi vaatamata.

2.

Mõista kohtukulud välja Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej–lt.


(1)  ELT C 209, 31.7.2010.


9.7.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 204/24


18. aprillil 2011 esitatud hagi — Staelen versus ombudsman

(Kohtuasi T-217/11)

2011/C 204/44

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Claire Staelen (Bridel, Luksemburg) (esindajad: advokaadid L. Levi ja M. Vandenbussche)

Kostja: Euroopa ombudsman

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

mõista ombudsmanilt hageja kasuks välja 559 382,12 eurot varalise kahju hüvitamiseks, millele lisanduvad Euroopa Keskpanga määra kohaselt arvutatud intressid, mida suurendatakse kahe protsendipunkti võrra;

mõista ombudsmanilt hageja kasuks välja ühenduse pensionikassasse makstavad pensionimaksed, mis on arvutatud hageja põhipalga alusel ajavahemikus juuni 2005 kuni aprill 2011, milleks on 482 225,97 eurot;

mõista ombudsmanilt hageja kasuks välja alates maist 2011 kuni märtsini 2026 igakuiselt netosummad, mis, võttes arvesse selle palgaastme ametniku tavapärast karjääri, vastavad palgaastme AD 9 järku 2 kuuluvatele ametnikele teisel aastal makstavale palgale, millele lisanduvad hageja kasuks pensionikassasse ning haigekassasse tehtavad maksed;

mõista ombudsmanilt hageja kasuks välja 50 000 eurot mittevaralise kahju hüvitamiseks;

mõista kõik kohtukulud välja ombudsmanilt.

Väited ja peamised argumendid

Hagi põhjenduseks esitab hageja neli väidet.

1.

Esimese väite kohaselt on jäetud tegemata kõik põhjendatud uurimistoimingud, et selgitada võimalikke haldusomavoli juhtumeid hageja toimiku menetlemisel Euroopa Parlamendis. Hageja sõnul on kostja puhul tegemist süülise tegevusega ja seetõttu on rikutud otsuse 94/262/ESTÜ, EÜ, Euratom ombudsmani ülesannete täitmist reguleeriva korra ja üldtingimuste kohta (EÜT L 113, 1994, lk 15; ELT eriväljaanne 01/01, lk 283) artikli 3 lõiget 1.

2.

Teise väite kohaselt on tehtud ilmne hindamisviga, kuna kostja ületas kaebuse põhjendatuse läbivaatamisel kaalutlusõiguse piire ning tegi oma ülesannete täitmisel vea, mis põhjustas hagejale kahju.

3.

Kolmanda väite kohaselt ei olnud kostja erapooletu, objektiivne ja sõltumatu ning ta tegutses pahatahtlikult ja võimu kuritarvitades, kuna esiteks sõlmis kostja koostöökokkuleppe Euroopa Parlamendiga ja teiseks vältis põhjendamatult esitatud kaebust puudutavaid keskseid küsimusi.

4.

Neljanda väite kohaselt on rikutud hoolsuskohustust ja hea halduse põhimõtet. Hageja paneb kostjale süüks seda, et esiteks ei võtnud viimane hageja olukorra hindamisel tehtud otsuse puhul arvesse kõiki asjaomaseid tõendeid, teiseks, keeldus esitamast dokumente, millele kostja otsuse tegemisel tugines, ja kolmandaks, on rikkunud menetluse mõistliku kestuse põhimõtet.


9.7.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 204/24


28. aprillil 2011 esitatud hagi — Kreeka Vabariik versus komisjon

(Kohtuasi T-233/11)

2011/C 204/45

Kohtumenetluse keel: kreeka

Pooled

Hageja: Kreeka Vabariik (esindajad: B. Asimakopoulos, G. Kanellopoulos, A. Iosifidou ja P. Mylonopoulos)

Kostja: Euroopa Komisjon

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada vaidlustatud otsus;

mõista kohtukulud välja komisjonilt.

Väited ja peamised argumendid

Hageja esitab oma hagiavaldusega nõude tühistada Euroopa Komisjoni 23. veebruari 2011. aasta otsus K(2011) 1006 lõplik, mis käsitleb riigiabi C 48/2008 (ex NN 61/2008), mida Kreeka andis ettevõtjale Ellinikos Xrysos A.E.

Tühistamisnõude põhjenduseks esitab hageja järgmised väited.

Hageja väidab esiteks, et kostja on rikkunud aluslepingute sätteid (ELTL artikli 107 lõiget 1 ja artikli 108 lõiget 2 — varem EÜ artikli 87 lõige 1 ja artikli 88 lõige 2), kuna ta tõlgendas ja kohaldas neid vääralt ja andis seoses riigiabi mõistega eksliku hinnangu antud juhtumi asjaoludele.

Väite esimese osa põhistamiseks, mis puudutab riigiabi nr 1 (Cassandra kaevanduste müük turuhinnast madalama hinnaga), osutab hageja järgmist: a) ekslik hinnang abi esinemise kohta, mis on tingitud ilmselgest veast riigi kui lihtsa vahendaja rolli käsitlemisel ja sellest, et vaidlusalusel võõrandamisel ei ole kasutatud riigi vahendeid, b) (teise võimalusena) ekslik hinnang seoses erainvestori kriteeriumi kohaldamisega, c) (kolmanda võimalusena) ekslik hinnang soodustuse andmise kohta, kuna kaevanduste, maa ja maavaravaru väärtuse arvutamisel, samuti müügiperioodil kaevanduse tegeliku käitamise küsimuses on tehtud ilmselge viga, d) (neljanda võimalusena) ekslik hinnang konkurentsi moonutamise ja liikmesriikidevahelise kaubanduse mõjutamise küsimuses.

Esimese väite teise osa põhistamiseks, mis puudutab riigiabi nr 2 (võõrandamismaksu tasumisest vabastamine), osutab hageja ekslikule hinnangule väidetava soodustuse andmise ning konkurentsi moonutamise ja liikmesriikidevahelise kaubanduse mõjutamise küsimuses.

Teise väitega kinnitab hageja, et kostja on rikkunud määruse (EÜ) nr 659/1999 (1) artikli 14 lõike 1 teist lauset selles osas, mis puudutab vajadust abi tagasi nõuda, ning rikkunud seega proportsionaalsuse, lojaalse koostöö, õiguskindluse ja õiguspärase ootuse põhimõtteid.

Ta kinnitab oma väidet põhistades, et nimetatud põhimõtteid arvestades on kostja eksinud, kaaludes konkurentsi kahjustamise ohtu ja soodsat mõju, mis tuleneb asjaomase kaevanduse käitamise jätkumisest.

Lõpuks leiab hageja oma kolmandas väites, et kostja on rikkunud põhjendamiskohustust käsitlevaid nõudeid (ELTL artikkel 296, varem EÜ artikkel 253) selles osas, mis puudutab riigiabi esinemist ja selle kokkusobivust siseturuga.

Väite põhjendamisel osutatakse, et kostja ei ole selgitanud, miks ilmselgelt eraomandist pärinevate Cassandra kaevanduste ostuhind tähendab riigi vahendite otsest või kaudset kulutamist ja miks ta leiab, et antud juhul oleks tulnud tasuda mõlemad maksud nii kaevanduste kui ka maa võõrandamiselt, mitte ainult kaevandustega seotud maks. Samuti ei ole kostja seoses kaevanduste, maa ja maavaravaru väärtuse arvutamisega selgitanud, milles seisneb soodustuse andmine, ning on tuginenud valikuliselt osalt Behre Dolbeari aruandele ja osalt omaenda meelevaldsetele argumentidele, mida ta pealegi on kohaldanud vastuoluliselt suletud kaevanduste negatiivse väärtuse küsimustes.


(1)  Nõukogu 22. märtsi 1999. aasta määrus (EÜ) nr 659/1999, millega kehtestatakse üksikasjalikud eeskirjad EÜ asutamislepingu artikli 93 kohaldamiseks.


9.7.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 204/25


4. mail 2011 esitatud hagi — Lidl Stiftung versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Lactimilk (BELLRAM)

(Kohtuasi T-237/11)

2011/C 204/46

Hagiavalduse keel: inglise

Pooled

Hageja: Lidl Stiftung & Co. KG (Neckarsulm, Saksamaa) (esindaja: advokaat T. Träger)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused)

Teine menetluspool apellatsioonikojas: Lactimilk, SA (Madrid, Hispaania)

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada Siseturu Ühtlustamise Ameti (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) neljanda apellatsioonikoja 1. märtsi 2011. aasta (asi R 1154/2009-4) otsus;

mõista kohtukulud välja ühtlustamisametilt.

Väited ja peamised argumendid

Ühenduse kaubamärgi taotleja: hageja.

Asjaomane ühenduse kaubamärk: sõnamärk „BELLRAM” kaupadele klassis 29 — ühenduse kaubamärgi registreerimistaotlus nr 5074281.

Vastulause aluseks oleva kaubamärgi või tähise omanik: teine menetluspool apellatsioonikojas.

Vastulause aluseks olev kaubamärk või tähis: Hispaania kujutismärgi „RAM” registreering nr 2414439 kaupadele klassis 29; Hispaania kujutismärgi „Ram” registreering nr 98550 kaupadele klassis 29; Hispaania sõnamärgi „RAM” registreering no 151890 kaupadele klassis 29.

Vastulausete osakonna otsus: rahuldada vastulause.

Apellatsioonikoja otsus: jätta apellatsioonkaebus rahuldamata.

Väited: Hageja põhjendab oma kaebust viie väitega:

Esimeses väites toob hageja esile, et vaidlustatud otsus on vastuolus nõukogu määruse (EÜ) nr 207/2009 (edaspidi „kaubamärgimäärus”) artikli 63 lõikega 2, ja artiklitega 75 ja 76 ning rikub tema õigust olla ära kuulatud, kuna apellatsioonikoda ei andnud pooltele võimalust esitada märkusi apellatsioonikoja kavatsuse kohta asendada vaidlustatud registreering.

Teises väites märgib hageja, et vaidlustatud otsus rikub kaubamärgimääruse artiklit 41 koosmõjus rakendusmääruse eeskirja 15 lõike 2 punktiga f, kuna apellatsioonikoda võttis arvesse kaubad, mida ei olnud vastulauses nõuetekohaselt ja vastulause esitamise tähtaja jooksul kirjeldatud.

Kolmandas väites väidab hageja, et vaidlustatud otsus rikub kaubamärgimääruse artikli 42 lõikeid 2 ja 3 ning artiklit 15, kuna apellatsioonikoda ei hinnanud registreeritud kaupade olemust nõuetekohaselt, talle esitatud tõenditest lähtudes.

Neljandas väites heidab hageja ette, et vaidlustatud otsus rikub kaubamärgimääruse artiklit 76 koosmõjus rakendusmääruse eeskirja 50 lõikega 1 ning eeskirja 19 lõigetega 1 ja 3, kuna apellatsioonikoda eksis, kui ta lähtus sellest, et varasem kaubamärk on eristusvõimeline.

Lõpuks märgib hageja viiendas väites, et vaidlustatud otsus on vastuolus kaubamärgimääruse artikli 8 lõike 1 punktiga b, kuna apellatsioonikoda eksis, kui ta leidis, et kaubad on väga sarnased. Apellatsioonikoda ei võtnud tähiste sarnasuse osas arvesse, et tähised on erinevad või vähesarnased, kuna hispaania keeles on sõna „BELLRAM” olemuselt ühtne. Tähiseid „BELLRAM” ja „RAM” ei saa segi ajada, kuna nendega tähistatud kaupade sarnasus on väike ja tähised on erinevad või vähesarnased.


9.7.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 204/26


3. mail 2011 esitatud hagi — Sigma Alimentos Exterior versus komisjon

(Kohtuasi T-239/11)

2011/C 204/47

Kohtumenetluse keel: hispaania

Pooled

Hageja: Sigma Alimentos Exterior, SL (Madrid, Hispaania) (esindaja: M. Ferre Navarrete)

Kostja: Euroopa Komisjon

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada vaidlustatud otsuse artikli 1 lõige 1 osas, milles tunnistatakse, et Hispaania ettevõtte tulumaksu seaduse konsolideeritud versiooni (TRLIS) artikli 12 lõikes 5 esinevad riigiabi elemendid;

teise võimalusena tühistada vaidlustatud otsuse artikli 1 lõige 1 osas, milles tunnistatakse, et TRLIS-i artikli 12 lõikes 5 esinevad riigiabi elemendid, kui seda kohaldatakse kontrollosaluste omandamisele;

kolmanda võimalusena tühistada vaidlustatud otsuse artikkel 4 osas, kus pannakse kohustus saada abi tagasi nende tehingute pealt, mis tehti enne hagi esemeks oleva otsuse avaldamist Euroopa Liidu Teatajas;

mõista kohtukulud välja komisjonilt.

Väited ja peamised argumendid

Käesoleva kohtuasja hageja on omandanud osalusi Ameerika Ühendriikides ja Peruus asutatud äriühingutes majandusaastatel 2008–2010, kohaldades kontrollosaluste omandamise käigus tekkinud firmaväärtuse amortiseerimist vastavalt TRLIS-i artikli 12 lõikele 5.

Komisjon võttis 12. jaanuaril 2011 vastu vaidlustatud otsuse K(2010) 9566 lõplik, firmaväärtuse amortiseerimise kohta välismaises äriühingus osaluse omandamisel C 45/07 (ex NN 51/2007, ex CP 9/2007), mida Hispaania rakendas (ELT L 135, lk 1). Selle otsuse tulemusel algatas Hispaania maksuamet kontrollimenetlused, et parandada hageja teostatud amortisatsioone.

Oma hagi toetuseks esitab hageja kaks väidet.

1.

Esimene väide tugineb sellele, et ei ole täidetud meetme riigiabiks tunnistamiseks vajalikke nõudeid.

Hageja väidab sellega seoses, et peamine põhjus, miks käsitletud maksustamiskorda ei saa lugeda riigiabiks, on see, et kõnealune meede ei ole valikuline. Nimelt eksib komisjon, kui ta leiab, et faktiline valikulisus esineb siseriiklike omandamiste eelistamise ja vähemalt 5 % osaluse nõude tõttu. Hageja arvates jõuab komisjon selle järelduseni, jättes arvestamata analüüsi tüübist ja tegevusvaldkondadest, milles tegutsevad seda korda kohaldanud ettevõtjad.

2.

Teine väide tugineb sellele, et vaidlustatud otsust ei ole põhjendatud.

Hageja leiab, et igal juhul on ebapiisavad need põhjendused, mille alusel komisjon leiab, et puuduvad otsesed õiguslikud takistused Ameerika Ühendriikides ja Peruus asutatud äriühingute omandamisele.


9.7.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 204/27


4. mail 2011 esitatud hagi — L'Oréal versus Siseturu Ühtlustamise Amet — United Global Media Group (MyBeauty)

(Kohtuasi T-240/11)

2011/C 204/48

Hagiavalduse keel: inglise

Pooled

Hageja: L'Oréal (Pariis, Prantsusmaa) (esindajad: A. von Mühlendahl ja S. Abel)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused)

Teine menetluspool apellatsioonikojas: United Global Media Group, Inc. (El Segundo, Ameerika Ühendriigid)

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada Siseturu Ühtlustamise Ameti (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) 3. veebruari 2011. aasta otsus asjas R 898/2010-1;

mõista hageja kohtukulud ja apellatsioonikoja menetluse kulud välja kostjalt; või

teise võimalusena mõista hageja kohtukulud ja apellatsioonikoja menetluse kulud välja United Global Media Group, Inc., juhul kui ta astub menetlusse Üldkohtus.

Väited ja peamised argumendid

Ühenduse kaubamärgi taotleja: L'Oréal

Asjaomane ühenduse kaubamärk: kujutismärk „MyBeauty TV” kaupadele klassides 3, 35 ja 41 — ühenduse kaubamärgitaotlus nr 6406755

Vastulause aluseks oleva kaubamärgi või tähise omanik: United Global Media Group, Inc.

Vastulause aluseks olev kaubamärk või tähis: United Global Media Group, Inc. vastulause tugineb määruse ühenduse kaubamärgi kohta artikli 8 lõikele 4, sest väidetavalt kuulub talle mitu hageja kaubamärgiga sarnast varasemat registreerimata kaubamärki

Vastulausete osakonna otsus: lükata vastulause tagasi. Kulude osas otsustas vastulausete osakond, et kuna vastulause esitaja kaotas vaidluse, siis tuleks temalt välja mõista hageja esinduskulud, kuid kuna hageja ei nimetanud esindajat määruse kaubamärgi kohta artikli 93 tähenduses, siis puudusid tal vastavad kulud.

Apellatsioonikoja otsus: jätta kaebus rahuldamata ja mõista kaebuse esitaja kulud välja vastustajalt

Väited: Hageja väidab, et vaidlustatud otsus tuleb tühistada, kuna see on vastuolus nõukogu määruse nr 207/2009 artikli 85 lõikega 1. Selle sätte kohaselt kannab menetluse teise poole vältimatud kulud pool, kelle kahjuks on lõppenud vastulausemenetlus. Määruse kaubamärgi kohta artikkel 85 lõige 1 ei piira seda kohustust määruse kaubamärgi kohta artikli 93 lõike 1 tähenduses kutselise esindaja kasutamisega seotud kuludega. Määruse kaubamärgi kohta rakendusmääruse eeskiri 94 ei sisalda samuti nõuet, et nõuda saab üksnes kutselise esindaja kasutamisega seotud kulude hüvitamist. Pigem näeb määruse kaubamärgi kohta rakendusmääruse eeskiri 94 ette hüvitatavate kulude ülempiiri juhuks, kui vaidluse võitnud poolt esindas kutseline esindaja. Kuna määruse kaubamärgi kohta rakendusmääruse eeskirja 94 tuleb tõlgendada nii, et see välistab käesoleva taolisel juhul kulude sissenõudmise, siis on see norm otseselt vastuolus määruse kaubamärgi kohta artikli 85 lõikega 1 ja on seega kehtetu või tuleb jätta kohaldamata.


9.7.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 204/27


10. mail 2011 esitatud hagi — Sanco versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Marsalman (kana kujutis)

(Kohtuasi T-249/11)

2011/C 204/49

Hagiavalduse keel: hispaania

Pooled

Hageja: Sanco, SA (Barcelona, Hispaania) (esindaja: advokaat A. Segura Roda)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused).

Teine menetluspool apellatsioonikojas: Marsalman, SL (Barcelona, Hispaania)

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

lugeda õigeaegselt ja nõuetekohases vormis esitatuks hagi Siseturu Ühtlustamise Ameti teise apellatsioonikoja 17. veebruari 2011. aasta otsuse peale asjas R 1073/2010-2 ning pärast asjakohaseid menetlustoiminguid teha kohtuotsus, milles tühistatakse nimetatud apellatsioonikoja otsus ja jäetakse registreerimata ühenduse kaubamärk nr 6 675 383 kõigis klassides, ning mõista kohtukulud välja Siseturu Ühtlustamise Ametilt.

Väited ja peamised argumendid

Ühenduse kaubamärgi taotleja: Marsalman, SL

Asjaomane ühenduse kaubamärk: Sõnaliste elementideta kujutismärk, millel on kujutatud poolringiga ümbritsetud kana (registreerimistaotlus nr 6 675 383) kaupadele klassis 29 ning teenustele klassides 35 ja 39.

Vastulause aluseks oleva kaubamärgi või tähise omanik: hageja.

Vastulause aluseks olev kaubamärk või tähis: Sõnaliste elementideta Hispaania kujutismärk, millel on kujutatud ovaaliga ümbritsetud kana (registreerimistaotlus nr 2 727 182) kaupadele klassides 29 ja 31.

Vastulausete osakonna otsus: Rahuldada vastulause osaliselt.

Apellatsioonikoja otsus: Jätta kaebus rahuldamata.

Väited: Määruse nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 lõike b ebaõige kohaldamine ja tõlgendamine.


9.7.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 204/28


20. mail 2011 esitatud hagi — Ezz jt versus nõukogu

(Kohtuasi T-256/11)

2011/C 204/50

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hagejad: Ahmed Abdelaziz Ezz (Giza, Egiptus), Abla Mohammed Fawzi Ali Ahmed (London, Ühendkuningriik), Khadiga Ahmed Ahmed Kamel Yassin (London, Ühendkuningriik) ja Shahinaz Abdel Azizabdel Wahab Al Naggar (Giza, Egiptus) (esindajad: barrister M. Lester ja solicitor J. Binns)

Kostja: Euroopa Nõukogu

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada nõukogu 21. märtsi 2011. aasta otsus 2011/172/ÜVJP teatavate isikute, üksuste ja asutuste vastu suunatud piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Egiptuses (ELT 2011, L 76, lk 63) ja nõukogu 21. märtsi 2011. aasta määrus (EL) nr 270/2011 teatavate isikute, üksuste ja asutuste vastu suunatud piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Egiptuses (ELT 2011, L 76, lk 4) osas, mis puudutab hagejaid;

mõista kohtukuld välja kostjalt.

Väited ja peamised argumendid

Hagejad paluvad ELTL artikli 263 alusel esitatud hagiavalduses esiteks, et tühistataks nõukogu 21. märtsi 2011. aasta otsus 2011/172/ÜVJP teatavate isikute, üksuste ja asutuste vastu suunatud piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Egiptuses (ELT 2011, L 76, lk 63) ja teiseks nõukogu 21. märtsi 2011. aasta määrus (EL) nr 270/2011 teatavate isikute, üksuste ja asutuste vastu suunatud piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Egiptuses (ELT 2011, L 76, lk 4) osas, mis puudutab hagejaid.

Hagi põhjenduseks esitavad hagejad viis väidet.

1.

Esimene väide: hagejad väidavad, et täidetud ei ole nende vastu piiravate meetmete võtmise tingimused, mis on esitatud nõukogu otsuse 2011/172/ÜVJP artiklis 1 ja nõukogu määrus (EL) nr 270/2011 artiklis 2. Lisaks väidavad nad, et viis, mida nõukogu nende vastu piiravate meetmete võtmise õigustamiseks kasutas, on täiesti umbmäärane, ebatäpne, alusetu, õigustamatu ja puudulik selleks, et õigustada nende meetmete võtmist.

2.

Teine väide: hagejad väidavad, et nõukogu rikkus nende kaitseõigusi ja nende õigust tõhusale õiguskaitsevahendile, kuna:

piiravad meetmed ei näe ette menetlust hagejatele nende tõendite edastamiseks, mille alusel nende vara külmutada otsustati, või mis võimaldaks neil tõhusalt esitada oma seisukoht nende tõendite kohta;

vaidlustatud meetmetes esitatud põhjendused sisaldavad üldisi põhjendamata süüdistusi, olles kohtumenetluse osas umbmäärased;

nõukogu ei ole esitanud piisavalt teavet, mis võimaldaks hagejatel tõhusalt esitada oma arvamus, mis ei luba Üldkohtul uurida, kas nõukogu otsus ja põhjendus olid põhjendatud ja kas selles tugineti siduvatele tõenditele.

3.

Kolmas väide: hagejad väidavad, et nõukogu ei ole piisavalt põhjendanud nende suhtes vaidlustatud meetmete võtmist, rikkudes kohustust esitada selgelt tema otsust õigustavad tegelikud ja täpsed põhjendused, sealhulgas konkreetsed individuaalsed põhjused, mis viisid ta järelduseni, et hagejad olid vastutavad Egiptuse riigi vara seadusvastase omastamise eest.

4.

Neljas väide: hagejad on seisukohal, et nõukogu rikkus põhjendamata või ebaproportsionaalselt nende asjaõigusi ja nende mainega seotud õigusi seetõttu, et:

vara külmutamise meetmetel on ulatuslik ja pikaaegne mõju nende põhiõigustele;

hagejate suhtes nende meetmete kohaldamine ei ole õigustatud; ja

nõukogu ei ole tõendanud, et vara täielik külmutamine on selle eesmärgi saavutamiseks kõige vähem kahjustavam viis, ega ka seda, et hagejatele põhjustatud väga suur kahju on õigustatud ja kohane.

5.

Viies väide: hagejad leiavad, et nõukogu kandis nad isikute nimekirja, kelle suhtes rakendatakse piiravaid meetmeid, ilmse hindamisvea tõttu.


9.7.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 204/28


Üldkohtu 17. mai 2011. aasta määrus — Van Bennekom versus nõukogu ja komisjon

(Kohtuasi T-206/96) (1)

2011/C 204/51

Kohtumenetluse keel: hollandi

Kaheksanda koja esimees tegi määruse kohtuasja registrist kustutamiseks.


(1)  ELT C 74, 8.3.1997.


9.7.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 204/29


Üldkohtu 17. mai 2011. aasta määrus — Van Rossum versus nõukogu ja komisjon

(Kohtuasi T-207/96) (1)

2011/C 204/52

Kohtumenetluse keel: hollandi

Kaheksanda koja esimees tegi määruse kohtuasja registrist kustutamiseks.


(1)  ELT C 74, 8.3.1997.


9.7.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 204/29


Üldkohtu 19. mai 2011. aasta määrus — ArcelorMIttal Wire France jt versus komisjon

(Kohtuasi T-385/10) (1)

2011/C 204/53

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Esimese koja esimees tegi määruse kohtuasja registrist kustutamiseks.


(1)  ELT C 301, 6.11.2010.


Avaliku Teenistuse Kohus

9.7.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 204/30


4. aprillil 2011 esitatud hagi — ZZ versus Europol

(Kohtuasi F-34/11)

2011/C 204/54

Kohtumenetluse keel: hollandi

Pooled

Hageja: ZZ (esindaja: advokaat D. Dane)

Kostja: Euroopa Politseiamet (Europol)

Hagi ese ja sisu

Tühistada otsus, millega hageja määratakse AST 5 palgaastmele.

Hageja nõuded

tühistada 19. detsembri 2010. aasta otsus, milles kostja teatas hagejale, et tema suhtes läbi viidud hindamise tulemusena, säilib tal palgaaste AST 5.

mõista kohtukulud välja Europolilt.


9.7.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 204/30


4. mail 2011 esitatud hagi — ZZ versus Euroopa ombudsman

(Kohtuasi F-54/11)

2011/C 204/55

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: ZZ (esindajad: advokaadid: L. Levi ja A. Blot)

Kostja: Euroopa ombudsman

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada otsus kohaldada hagejale karistusena ametist kõrvaldamist ilma pensioniõigusi kaotamata. Sellest tulenevalt esimese võimalusena nõue ennistada hageja oma ametikohale ja teise võimalusena maksta talle summa, mis ta saaks töötasuna ametist kõrvaldamise jõustumise ja pensionikka jõudmise kuupäeva vahelisel ajal. Igal juhul mõista hageja kasuks mittevaralise kahju hüvitamiseks välja rahasumma.

Hageja nõuded

tühistada Euroopa ombudsmani 20. juuli 2010. aasta distsiplinaarotsus kohaldada hagejale karistusena ametist kõrvaldamist ilma pensioniõigusi kaotamata;

tühistada vajalikus ulatuses 18. jaanuari 2011. aasta otsus, millega kaebus sõnaselgelt rahuldamata jäeti;

Vajalikus ulatuses:

esimese võimalusena sedastada, et ametist kõrvaldamise otsuse tühistamise tulemusena ennistatakse hageja ametist kõrvalemise otsuse jõustumisest tagasiulatuvalt administraatori ametikohale palgaastme A5 järku 2 ning maksta välja kogu asjaomase perioodi eest võlgnetavad rahalised hüvitised ja toetused, millele on lisatud Euroopa Keskpanga viivitusintress, mida on suurendatud 2 protsendipunkti võrra;

teise võimalusena kohustada kostjat maksma summa, mis vastab hageja töötasule, mis ta saaks tema ametist kõrvaldamise jõustumise kuupäevast 2010. aasta augustis kuni pensioniikka jõudmiseni 2040. aasta juulis, ning kohandama vastavalt hageja pensioniõigused;

igal juhul mõista kostjalt hagejale tekitatud mittevaralise kahju eest välja hüvitis 65 000 eurot;

mõista kohtukulud välja Euroopa ombudsmanilt.