ISSN 1725-5171

doi:10.3000/17255171.C_2011.199.est

Euroopa Liidu

Teataja

C 199

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

54. köide
7. juuli 2011


Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

 

I   Resolutsioonid, soovitused ja arvamused

 

SOOVITUSED

 

Nõukogu

2011/C 199/01

Nõukogu soovitus, 28. juuni 2011, – mis käsitleb juhtalgatust Noorte liikuvus – õppega seotud liikuvuse edendamine noorte seas

1

 

IV   Teave

 

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

 

Euroopa Komisjon

2011/C 199/02

Euro vahetuskurss

6

 

EUROOPA MAJANDUSPIIRKONDA KÄSITLEV TEAVE

 

EFTA järelevalveamet

2011/C 199/03

Riigiabi – Otsus mitte esitada vastuväiteid

7

 

V   Teated

 

KOHTUMENETLUSED

 

EFTA kohus

2011/C 199/04

EFTA järelevalveameti 11. aprillil 2011 Islandi vastu algatatud hagi (Kohtuasi E-8/11)

8

 

KONKURENTSIPOLIITIKA RAKENDAMISEGA SEOTUD MENETLUSED

 

Euroopa Komisjon

2011/C 199/05

Eelteatis koondumise kohta (Juhtum COMP/M.6166 – NYSE Euronext/Deutsche Börse) ( 1 )

9

2011/C 199/06

Eelteatis koondumise kohta (Juhtum COMP/M.6257 – Blackstone/Valad Property) – Võimalik lihtsustatud korras menetlemine ( 1 )

10

 

MUUD AKTID

 

Euroopa Komisjon

2011/C 199/07

Teatis Othman Ahmed Othman Al-Ghamdile, kes on komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 621/2011 alusel lisatud nõukogu määruse (EÜ) nr 881/2002 (millega kehtestatakse teatavate Osama bin Ladeni, Al-Qaida võrgu ja Talibaniga seotud isikute ja üksuste vastu suunatud eripiirangud) artiklites 2, 3 ja 7 osutatud loetellu

11

 

Parandused

2011/C 199/08

Komisjoni arvamuse (milles käsitletakse teatavate Indiast pärit roostevabast terasest kinnitusdetailide ja nende osade importi käsitleva subsiidiumivastase menetluse algatamise teadet parandus (ELT C 142, 13.5.2011)

13

2011/C 199/09

Komisjoni arvamuse (milles käsitletakse teatavate Indiast pärit roostevabast terasest kinnitusdetailide ja nende osade importi käsitleva dumpinguvastase menetluse algatamise teadet) parandus (ELT C 142, 13.5.2011)

13

2011/C 199/10

Komisjoni arvamuse (mis käsitleb teatavate dumpinguvastaste meetmete aegumise teadet) parandus (ELT C 146, 17.5.2011)

14

2011/C 199/11

Komisjoni teate (milles käsitletakse Hiina Rahvavabariigist pärit teatavate kontsentreeritud sojavalgu toodete importi käsitleva dumpinguvastase menetluse algatamise teadet) parandus (ELT C 121, 19.4.2011)

14

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

 


I Resolutsioonid, soovitused ja arvamused

SOOVITUSED

Nõukogu

7.7.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 199/1


NÕUKOGU SOOVITUS,

28. juuni 2011,

mis käsitleb juhtalgatust „Noorte liikuvus” – õppega seotud liikuvuse edendamine noorte seas

2011/C 199/01

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikleid 165 ja 166,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut,

ning arvestades järgmist:

(1)

Oma 3. märtsi 2010. aasta teatises pealkirjaga „Euroopa 2020. aastal – aruka, jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu strateegia” seab komisjon üheks prioriteediks teadmistele ja innovatsioonile tugineva majandussüsteemi väljatöötamine (nn „arukas majanduskasv”) ning selles on esile tõstetud juhtalgatus „Noorte liikuvus”, mille eesmärk on noorte liikuvuse edendamise ning nende tööhõive olukorra parandamise abil suurendada Euroopa kõrgharidusasutuste tulemuslikkust ja muuta need rahvusvaheliselt atraktiivsemaks ning parandada ELis kõikide haridus- ja koolitustasemete üldist kvaliteeti, pakkudes tipptaset koos võrdsete võimalustega. Soovitus on osa algatusest „Noorte liikuvus” ning on kooskõlas Euroopa 2020. aasta strateegia koondsuunistega.

(2)

Õppega seotud liikuvus, see tähendab riikidevaheline liikuvus uute teadmiste, oskuste ja pädevuste omandamise eesmärgil, on üks põhivahendeid, mille abil saavad noored parandada tööleidmise võimalusi ja kultuuridevahelist teadlikkust ning edendada oma isiklikku arengut, loovust ja kodanikuaktiivsust. Need eurooplased, kes on noorena olnud kaasatud õppega seotud liikuvusse, kasutavad tõenäoliselt ka hiljem tööalase liikuvuse pakutavaid võimalusi. Õppega seotud liikuvus võib muuta haridus- ja koolitussüsteemid ning -asutused avatumaks, euroopalikumaks ja rahvusvahelisemaks, kergemini juurdepääsetavamaks ja tõhusamaks. Õppega seotud liikuvus suurendab ka Euroopa konkurentsivõimet, aidates ehitada teadmistepõhist ühiskonda.

(3)

Liikuvusest saadavat kasu tõsteti esile nõukogu ja nõukogus kokku tulnud liikmesriikide valitsuste esindajate 14. detsembri 2000. aasta resolutsioonis liikuvuse tegevuskava kohta (1) ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 10. juuli 2001. aasta soovituses õpilaste, koolitust saavate isikute, vabatahtlike, õpetajate ja koolitajate liikuvuse kohta ühenduse piires (2). Nimetatud 2001. aasta soovituses kutsutakse liikmesriike üles võtma asjakohaseid meetmeid kõnealuste rühmade liikuvuse teelt tõkete kõrvaldamiseks.

(4)

Noorte liikuvuse valdkonnas on pärast 2001. aasta soovituse vastuvõtmist palju ära tehtud. Kõiki õigusakte ja vahendeid ei kasutata siiski võimalikult täies ulatuses ning paljud tõkked on jäänud püsima. Kogu õppega seotud liikuvuse kontekst on viimase kümne aasta jooksul märkimisväärselt muutunud, muuhulgas tänu üleilmastumisele, tehnika arengule, info- ja kommunikatsioonitehnoloogiate arengule ning tööalase konkurentsivõime ja sotsiaalse mõõtme tähtsuse suurenemisele.

(5)

Nõukogu ja nõukogus kokku tulnud liikmesriikide valitsuste esindajate 22. mai 2008. aasta järeldustes loovuse ja innovatsiooni edendamise kohta hariduses ja koolituses rõhutati, et mitmekesisus ja mitmekultuuriline keskkond võivad stimuleerida loovust.

(6)

Nõukogu kutsus oma 21. novembri 2008. aasta järeldustes (noorte liikuvuse kohta) liikmesriike üles seadma endale eesmärgiks muuta välismaal õppimine pigem reegliks kui erandiks kõigi noorte eurooplaste jaoks. Nõukogu kutsus komisjoni üles koostama tööplaani, et integreerida piiriülese liikuvuse meetmed kõikidesse Euroopa programmidesse ja toetada liikmesriike nende jõupingutustes liikuvuse edendamisel.

(7)

Nõukogu 26. novembri 2009. aasta järeldustes õpetajate ja koolijuhtide erialase arengu kohta tunnistati, et kõikide tasandite pedagoogiline personal võiks rohkem ära kasutada suuremat haridusalast liikuvust ja võrgustike loomist.

(8)

Euroopa Komisjon avaldas 2009. aasta juulis rohelise raamatu „Õppega seotud liikuvuse edendamine noorte seas”, millega käivitati avalik arutelu mitmesuguste küsimuste üle, käsitledes muu hulgas seda, kuidas noorte eurooplaste jaoks liikuvusega seotud võimalusi avardada, milliseid tõkkeid tuleb ületada ning kuidas saaksid asjaosalised ühendada jõud õppega seotud liikuvust hoogustavaks uueks partnerluseks. Kõnealuse arutelu kohta antud tagasiside ning Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteelt (3) ja Regioonide Komiteelt (4) saadud arvamused on olnud käesoleva soovituse tarvis oluliseks teabeallikaks.

(9)

Edendada tuleb ka noorte teadlaste liikuvust, et Euroopa ei jääks maha oma konkurentidest teadusuuringute ja innovatsiooni valdkonnas. Komisjoni 23. mai 2008. aasta teatises „Paremad tööalased võimalused ja rohkem liikuvust: Euroopa partnerlus teadlaste jaoks” tehti ettepanek mitme meetme kohta, millega tagatakse, et kogu liidus oleksid teadlastele kättesaadavad asjakohane koolitus ja ahvatlevad tööalased võimalused ning et kõrvaldataks nende liikumist piiravad takistused, samas arutleti nõukogu 2. märtsi 2010. aasta järeldustes Euroopa teadlaste liikuvuse ja tööalaste võimaluste kohta konkreetselt selle üle, kuidas parandada teadlaste liikuvust, ning määratleti mitu tegevusvaldkonda, et edendada teadmiste vaba liikumist („viies vabadus”).

(10)

Liidu programmidega on lisaks liikuvuse märkimisväärsele toetamisele ning haridussüsteemide arengule ja rahvusvaheliseks muutumisele kaasa aitamisele võimaldatud heade tavade ja vahendite levitamist liidu tasandil, eesmärgiga hõlbustada noorte liikuvust kõikvõimalikes õppe ja koolitusega seotud olukordades.

(11)

Majanduslike kaalutluste tõttu on eriti vajalik tagada õppega seotud liikuvust edendavate ja toetavate olemasolevate riigi tasandi ja liidu programmide ja vahendite tõhus kasutamine ja halduslik lihtsustamine.

(12)

Käesolevas soovituses viidatakse noortele kõikvõimalikes õppe ja koolitusega seotud kontekstides, milleks võib olla näiteks kool, kutsekoolitus (koolipõhine või õppepraktika), lühiajalised programmid ning ülikooliõpingud (bakalaureuse-, magistri- ja doktoriõpe), noortevahetus, vabatahtlik tegevus või praktika liidus või sellest väljaspool. Õppega seotud liikuvust käsitletakse seoses kõikvõimalike valdkondade ja sektoritega, nagu näiteks kultuur, teadus, tehnoloogia, kunst, sport, algajad ettevõtjad ja teadlased. Käesolevas soovituses hõlmab õppimine formaalset, mitteformaalset ja informaalset õppimist.

(13)

Käesoleva soovitusega julgustatakse liikmesriike edendama noorte õppega seotud liikuvust ja eemaldama vajaduse korral tõkkeid, mis takistavad selle valdkonna arengut. Samas austatakse täielikult liikmesriigi ja liidu õigusaktide kohast liikmesriikide pädevust ja vastutust.

(14)

Samuti julgustatakse liikmesriike käesoleva soovitusega kasutama liikuvust hõlbustavate olemasolevate liidu ja Bologna vahendite täielikku potentsiaali, pidades eelkõige silmas liikuvust käsitlevat Euroopa kvaliteedihartat, Europassi (sealhulgas diplomilisa), noortepassi, Euroopa kvalifikatsiooniraamistikku, Euroopa ainepunktide kogumise ja ülekandmise süsteemi ning Euroopa kutsehariduse ja -koolituse ainepunktide süsteemi (ECVET).

(15)

Soovituses nähakse ette konkreetsed suunised käsitlemaks haldusalaseid ja institutsionaalseid küsimusi õppega seotud noorte liikuvuse vallas,

SOOVITAB KÄESOLEVAGA LIIKMESRIIKIDEL:

1)   Teave ja suunised õppega seotud liikuvuse võimaluste kohta

a)

Parandada riiklikke, piirkondlikke ja kohalikke liikuvusvõimalusi ja toetuste kättesaadavust käsitleva teabe ja suunismaterjali kvaliteeti, keskendudes konkreetsetele õppijate rühmadele nii liidus kui ka väljaspool seda. Liikmesriigid peaksid noorte ja kõigi muude sidusrühmadega suhtlemiseks ning teabe levitamiseks ja vahetamiseks võtma kasutusele uued, loomingulised ja interaktiivsed vahendid.

b)

Teha õppega seotud liikuvust käsitlev teave kõigile noortele kergesti kättesaadavaks, näiteks tsentraliseeritud veebiportaalide ja muude veebiteenuste ja tugikeskuste (nt „Euroopa bürood”) ning teavitus- ja nõustamisteenuste kaudu. Internetipõhiste teenuste kasutamisest võib samuti abi olla. Selles kontekstis soovitatakse kasutada Euroguidance võrgustikku.

c)

Teha komisjoniga koostööd, et veelgi arendada ja ajakohastada õppimisvõimalusi käsitlevat PLOTEUSe portaali, luues juurde riiklikke teabeallikaid, millele kodanikel oleks otsejuurdepääs mitmekeelse PLOTEUSe kasutajaliidese kaudu.

d)

Julgustada asjaomaseid riiklikke ja piirkondlikke asutusi tagama, et nende töö oleks integreeritud õppega seotud liikuvuse sidusrühmade tööga, et kindlustada selge, sidus ja lihtne teabeliikumine.

2)   Motivatsioon osaleda õppega seotud liikuvuse riikidevahelistes meetmetes

a)

Edendada õppega seotud liikuvuse lisaväärtust õppijate, nende perekondade, õpetajate, koolitajate, noorsootöötajate ja tööandjate seas, pidades silmas eneseteostust ning ametialaste, keeleliste, sotsiaalsete ja kultuuridevaheliste pädevuste, loovuse, kodanikuaktiivsuse ja tulevase tööalase konkurentsivõime arendamist, eelkõige üha enam üleilmastuva tööturu tingimustes.

b)

Soodustada võrgustike moodustamist asjaomaste organisatsioonide, sidusrühmade ja muude asjaosaliste vahel, et tagada kooskõlastatud lähenemine noorte motiveerimisel.

c)

Soodustada motivatsiooni suurendamise eesmärgil kogemuste vahetamist liikuvuskogemusega ja seni liikuvuskogemuseta õppijate vahel.

d)

Edendada liikuvuskultuuri, näiteks integreerides liikuvusvõimalused kõikidesse õppimiskontekstidesse ning edendades õppega seotud liikuvuse ulatuslikumat väärtustamist ühiskonnas.

3)   Õppega seotud liikuvuse võimaluste ettevalmistamine, eelkõige seoses võõrkeeleoskuse ja kultuuridevahelise teadlikkusega

a)

Tunnustada keeleõppe ja kultuuridevaheliste pädevuste omandamise tähtsust hariduse varastest etappidest alates, soodustades kvaliteetset keelelist ja kultuurilist ettevalmistust liikuvuseks nii üld- kui kutsehariduses.

b)

Julgustada õpetajaid kasutama keelte õpetamisel innovaatilisemaid, eelkõige info- ja kommunikatsioonitehnoloogiatel põhinevaid meetodeid. Erilist tähelepanu tuleks pöörata ebasoodsas olukorras olevatele õppijatele ja nende konkreetsetele vajadustele.

c)

Edendada peamiste infotehnoloogiliste pädevuste omandamist noorte seas, et nad saaksid liikuvuseks valmistuda soodsaimates tingimustes, samuti kasutada uusi virtuaalse liikuvuse võimalusi, mis täiendavad füüsilist liikuvust.

d)

Soodustada partnerluste ja vahetuste arendamist haridusasutuste vahel ning mitteformaalse õppe pakkujate vahel, et paremini valmistuda liikuvusperioodideks.

4)   Halduslikud ja institutsionaalsed küsimused seoses välismaal õppimisega

a)

Lahendada võimalusel halduslikke probleeme, mis tekitavad raskusi viisade ja elamislubade saamisel kolmandate riikide kodanikele, kes soovivad Euroopa Liidu liikmesriigis õppida.

b)

Vähendada võimalusel halduskoormust, et edendada õppega seotud liikuvust liitu ja liidust välja. Tihedam koostöö ja partnerlus kolmandate riikidega, kokkulepped liikmesriikide asjakohaste asutuste vahel ning kahepoolsed kokkulepped haridusasutuste vahel võivad hõlbustada õppega seotud liikuvust liidu ja muu maailma vahel.

c)

Käsitleda probleeme, mis tulenevad erinevatest õigusnormidest eri liikmesriikides seoses alaealiste osalemisega õppega seotud liikuvuse kavades.

d)

Määrata kindlaks süsteemid, millega julgustatakse kutsealase põhikoolituse praktikante kasutama õppega seotud liikuvuse võimalusi. Praktikantide ja ka noorte teadlaste õppega seotud liikuvuse edendamiseks peaksid liikmesriigid kooskõlas oma riigi õigusaktidega tagama juurdepääsu asjakohasele kaitsele seoses kindlustuse, tööstandardite, tervishoiu- ja ohutusnõuete ning maksu-, sotsiaalkindlustus- ja pensionikorraldusega.

e)

Edendada aktiivselt teistes riikides asuvate haridusasutustega ühiselt väljatöötatud ja rakendatud haridus- ja koolitusprogramme.

f)

Integreerida õppega seotud liikuvuse võimalused õppe- või koolituskavadesse, kui see on asjakohane. Lisaks pakkuda ka võimalusi lühiajalisteks liikuvusperioodideks, mis võib aidata julgustada enamatel noortel liikuvuse kasuks otsustada.

5)   Rahaliste toetuste ja laenude ülekantavus

Soodustada rahaliste toetuste ja laenude ülekantavust ning asjakohast juurdepääsu asjakohastele toetustele, et hõlbustada noorte õppega seotud liikuvust.

6)   Õppega seotud liikuvuse kvaliteet

a)

Kasutada liikuvuse kõrge kvaliteedi tagamiseks olemasolevaid kvaliteedihartasid, näiteks liikuvust käsitlevat Euroopa kvaliteedihartat ning riigi- ja piirkonnatasandi hartasid, ning edendada kvaliteedi tagamist liikuvuse iga aspekti puhul.

b)

Soodustada pidevat dialoogi ja selget korda lähetavate ja vastuvõtvate asutuste vahel, kasutades selleks näiteks õppelepinguid. Soodustada omandatud teadmiste, oskuste ja pädevuste tunnustamist, läbipaistvaid valikumenetlusi, kogemustevahetust ja kindlapiirilist tuge õppijale.

c)

Soodustada mehhanismide loomist korrapärase tagasiside andmiseks pärast liikuvusperioodi, et tagada kogemuse kõrge kvaliteet.

d)

Soodustada juhendamist ja üksteiselt õppimise kavasid, et tagada õppijate integratsioon vastuvõtvas riigis/haridusasutuses.

e)

Soodustada liikuvusega seotud õppijatele mugavate ja taskukohaste võimaluste nagu majutuse, toitlustamise ja veoteenuste pakkumist.

f)

Soodustada suuniste andmist noortele selle kohta, kuidas kõige paremini kasutada õppega seotud liikuvust, et arendada oma teadmisi, oskusi ja pädevusi.

g)

Soodustada suuniste andmist välismaal õppinutele kodumaale saabumisel selle kohta, kuidas välismaal omandatud pädevusi rakendada. Pakkuda abi taasintegreerumiseks pärast pikka eemalolekut.

7)   Õpitulemuste tunnustamine

a)

Edendada liikmesriikide vahel liikuvuskogemuse raames saadud õpitulemuste ülekandmist ja tõestamist hõlbustavate liidu vahendite rakendamist ja kasutamist. Neid vahendeid tuleks ka rohkem avalikustada, eelkõige tööandjate hulgas.

b)

Parandada menetlusi ja suuniseid nii informaalse kui mitteformaalse õppimise tõendamiseks ja tunnustamiseks, et liikuvust veelgi hõlbustada (nt vabatahtlikus tegevuses ja noorsootöös).

c)

Tegeleda välismaal veedetud liikuvusperioodi jooksul omandatud teadmiste, oskuste ja pädevuste nagu võõrkeelteoskuse tõendamise ja tunnustamisega seonduvate probleemidega.

d)

Toetada ja tuua esile kontaktasutusi, mille kaudu üksikisikud saavad pärast välismaalt tagasipöördumist teavet selle kohta, kuidas lasta oma kvalifikatsioone tunnustada ja sertifitseerida.

8)   Ebasoodsas olukorras olevad õppijad

Pakkuda ebasoodsas olukorras olevatele õppijatele, kellel võivad puududa võimalused õppega seotud liikuvuseks, eesmärgipärast teavet võimalike programmide kohta ja nende konkreetsete vajadustega kohandatud tuge.

9)   Partnerlus ja rahastamine

a)

Edendada õppega seotud liikuvuse alaseid partnerlusi, mille avalik-õiguslikud ja erasektori osalejad tegutsevad piirkondlikul ja kohalikul tasandil. Selles kontekstis võivad väärtuslikeks partneriteks olla kaubanduskojad, ettevõtjate, kutsehariduse- ja koolituse ning kutseliitude ühendused ja valitsusvälised organisatsioonid. Lisaks tuleks edendada teavet, uudiseid ja kogemusi vahetavate koolide, ülikoolide ja ettevõtete võrgustikke.

b)

Julgustada piirkondlikke ja kohalikke asutusi võtma endale suurem vastutus õppega seotud liikuvuse edendamisel olemasolevate võrgustike tugevdamise ja uute partnerluste loomise kaudu.

c)

Ergutada näiteks tööpraktika võimaldamise abil aktiivset koostööd ja suhtlust (sealhulgas teadlikkuse suurendamist ja õppega seotud liikuvuse väärtuse propageerimist) haridus- ja ettevõtlussektori vahel, kuna ettevõtluse kaasamine on noorte liikuvuse suurendamisel oluline tegur. Kui see on asjakohane, näha ette liidu ja liikmesriigi õigusega kooskõlas olevaid stiimuleid, näiteks eritoetusi ettevõtjatele, et julgustada neid pakkuma praktika- ja väljaõppekohti.

d)

Anda panus riikide ja liidu programmide ühtsusesse ja vastastikusesse täiendavusse, et luua sünergiaid ja parandada liikuvusprogrammide tõhusust.

10)   Arvamuskujundajate roll

a)

Edendada selliste liikuvuskogemusega arvamuskujundajate tegevust nagu õpetajad, koolitajad, perekonnad, noorsootöötajad ja noored, et inspireerida ja motiveerida noori inimesi liikuvuse algatusega ühinema. Julgustada haridusvaldkonna tööandjaid tunnustama ja väärtustama õpetajate, koolitajate ja noorsootöötajate pühendumust õppega seotud liikuvusele.

b)

Edendada ja toetada võimalusi õppega seotud liikuvuseks, mis on üks komponent haridusasutuste juhtide, õpetajate, koolitajate, halduspersonali ja noorsootöötajate põhikoolituses ja kestvas ametialases arengus.

11)   Edu jälgimine

a)

Toetada vabatahtlikkuse alusel tööd uurimaks, kas oleks teostatav luua metodoloogiline raamistik edusammude jälgimiseks õppega seotud liikuvuse edendamisel ning asjaomaste tõkete kõrvaldamisel. Selles töös tuginetakse Eurydice võrgustiku poolt liikmesriikide ekspertide abil teostatud ettevalmistavale uuringule ning kasutatakse täielikult olemasolevaid andme- ja teabeallikaid.

b)

Anda komisjonile olemasolevate strateegilise raamistiku üleeuroopaliseks koostööks hariduse ja koolituse alal („ET 2020”) aruandlusstruktuuride raames aru edusammude kohta õppega seotud liikuvuse edendamisel ja asjaomaste tõkete kõrvaldamisel,

VÕTAB TEADMISEKS KOMISJONI KAVATSUSE:

1)

Tagada tihedas koostöös liikmesriikidega täielik ja tõhus liidu programmide ja eelarvete kasutamine, eelkõige elukestva õppe valdkonnas, et laiendada ja avardada noorte õppimisvõimalusi tervikuna, sealhulgas kaaludes Euroopa struktuurifondide, Ühtekuuluvusfondi ja Euroopa Investeerimispanga kasutamist (5).

2)

Toetada liikmesriikide jõupingutusi õppega seotud liikuvuse edendamisel, eelkõige kaaludes käesoleva soovituse mõju liidu järgmise põlvkonna programmidele hariduse, koolituse ja noorte valdkonnas ning liidu järgmisele mitmeaastasele finantsraamistikule.

3)

Parandada koostöös liikmesriikidega statistilist raamistikku, mida kasutatakse õppega seotud riikidevahelise liikuvuse mõõtmiseks.

4)

Uurida liikmesriikide ekspertidega tihedalt koostööd tehes, kui teostatav oleks töötada õppega seotud liikuvuse edendamisel ja asjaomaste tõkete kõrvaldamisel tehtud edusammude jälgimiseks välja metodoloogiline raamistik, mida noorte liikuvust käsitlevas komisjoni teatises „Liikuvuse edetabeliks” nimetatakse.

5)

Hinnata käesoleva soovituse rakendamise esimese nelja aasta jooksul tehtud edusamme õppega seotud liikuvuse teelt tõkete kõrvaldamisel.

Luxembourg, 28. juuni 2011

Nõukogu nimel

eesistuja

FAZEKAS S.


(1)  EÜT C 371, 23.12.2000, lk 4.

(2)  EÜT L 215, 9.8.2001, lk 30.

(3)  ELT C 255, 22.9.2010, lk 81.

(4)  ELT C 175, 1.7.2009, lk 31.

(5)  Kaaludes ka uute rahastamisvahendite, muu hulgas võimaliku Euroopa üliõpilaslaenude rahastamisvahendi väljatöötamise teostatavust kooskõlas nõukogu poolt komisjonile noorte liikuvust käsitlevates 2008. aasta novembri järeldustes esitatud üleskutsega.


IV Teave

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

Euroopa Komisjon

7.7.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 199/6


Euro vahetuskurss (1)

6. juuli 2011

2011/C 199/02

1 euro =


 

Valuuta

Kurss

USD

USA dollar

1,4318

JPY

Jaapani jeen

116,03

DKK

Taani kroon

7,4589

GBP

Inglise nael

0,89485

SEK

Rootsi kroon

9,0902

CHF

Šveitsi frank

1,2059

ISK

Islandi kroon

 

NOK

Norra kroon

7,7665

BGN

Bulgaaria lev

1,9558

CZK

Tšehhi kroon

24,265

HUF

Ungari forint

265,06

LTL

Leedu litt

3,4528

LVL

Läti latt

0,7091

PLN

Poola zlott

3,9544

RON

Rumeenia leu

4,2105

TRY

Türgi liir

2,3394

AUD

Austraalia dollar

1,3420

CAD

Kanada dollar

1,3833

HKD

Hongkongi dollar

11,1436

NZD

Uus-Meremaa dollar

1,7335

SGD

Singapuri dollar

1,7605

KRW

Korea won

1 522,70

ZAR

Lõuna-Aafrika rand

9,7005

CNY

Hiina jüaan

9,2592

HRK

Horvaatia kuna

7,3993

IDR

Indoneesia ruupia

12 240,27

MYR

Malaisia ringit

4,3146

PHP

Filipiini peeso

61,526

RUB

Vene rubla

40,0600

THB

Tai baht

43,660

BRL

Brasiilia reaal

2,2495

MXN

Mehhiko peeso

16,7138

INR

India ruupia

63,5790


(1)  Allikas: EKP avaldatud viitekurss.


EUROOPA MAJANDUSPIIRKONDA KÄSITLEV TEAVE

EFTA järelevalveamet

7.7.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 199/7


Riigiabi – Otsus mitte esitada vastuväiteid

2011/C 199/03

EFTA järelevalveametil ei ole järgmise riigiabi meetme suhtes vastuväiteid:

Otsuse vastuvõtmise kuupäev

:

23. märts 2011

Juhtumi nr

:

69527

Otsuse number

:

89/11/COL

EFTA riik

:

Norra

Nimetus (ja/või abisaaja nimi)

:

Teadusuuringutele tuginevate innovatsioonikeskuste kava muutmine

Õiguslik alus

:

Valitsuse valge raamat teadusuuringute kohta: „Pühendumine teadustegevusele”. Haridus- ja teadusministeeriumi 2011. aasta eelarvedokument. Norra Teadusnõukogu suunised

Abi liik

:

Toetus

Eelarve

:

1 680 miljonit NOK

Kestus

:

Kuni 2019. aastani

Abi andva ametiasutuse nimi ja aadress

:

The Norwegian Ministry of Education and Research

PO Box 8119 Dep.

0032 Oslo

NORWAY

Otsuse autentne tekst, millest on eemaldatud kogu konfidentsiaalne teave, on kättesaadav EFTA järelevalveameti veebisaidil:

http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/


V Teated

KOHTUMENETLUSED

EFTA kohus

7.7.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 199/8


EFTA järelevalveameti 11. aprillil 2011 Islandi vastu algatatud hagi

(Kohtuasi E-8/11)

2011/C 199/04

EFTA järelevalveamet, Rue Belliard 35, 1040 Brüssel, Belgium, keda esindavad Xavier Lewis ja Florence Simonetti, on algatanud 11. aprillil 2011 EFTA kohtus hagi Islandi vastu.

EFTA järelevalveamet taotleb, et EFTA kohus:

1)

teeks avalduse, et jättes tagamata, et riigi pädevad asutused on koostanud ja vajadusel heaks kiitnud strateegilised mürakaardid ning koostanud müraalased tegevuskavad kõigi riigi territooriumil asuvate põhiteede kohta, mida kasutab üle kuue miljoni sõiduki aastas, ning et direktiivi VI lisas viidatud teave strateegiliste mürakaartide kohta ja tegevuskavade kokkuvõtted edastatakse EFTA järelevalveametile, ei ole Islandi Vabariik täitnud oma kohustusi, mis tulenevad EMP lepinguga selle 1. protokolliga kohandatud EMP lepingu XX lisa punktis 32g viidatud õigusakti (Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2002/49/EÜ, 25. juuni 2002, mis on seotud keskkonnamüra hindamise ja kontrollimisega) artikli 7 lõikest 1, artikli 8 lõikest 1 ja artiklist 10

ning

2)

kohustaks Islandi Vabariiki kandma menetluskulud.

Õiguslik ja faktiline taust ning hagi toetuseks esitatud asjaolud:

EFTA järelevalveamet teatab, et Island ei ole koostanud mürakaarte ega müraalaseid tegevuskavasid põhiteede kohta, mida kasutab üle kuue miljoni sõiduki aastas;

EFTA järelevalveamet on seisukohal, et see rikub EMP lepingu XX lisa punktis 32g viidatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. juuni 2002. aasta direktiivi 2002/49/EÜ, mis on seotud keskkonnamüra hindamise ja kontrollimisega, artikli 7 lõiget 1, artikli 8 lõiget 1 ja artiklit 10.


KONKURENTSIPOLIITIKA RAKENDAMISEGA SEOTUD MENETLUSED

Euroopa Komisjon

7.7.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 199/9


Eelteatis koondumise kohta

(Juhtum COMP/M.6166 – NYSE Euronext/Deutsche Börse)

(EMPs kohaldatav tekst)

2011/C 199/05

1.

29. juunil 2011 sai komisjon nõukogu määruse (EÜ) nr 139/2004 (1) artiklile 4 vastava teatise kavandatava koondumise kohta, mille raames ettevõtjad NYSE Euronext („NYX”, USA) ja Deutsche Börse („DB”, Saksamaa) ühinevad täielikult ühinemismääruse artikli 3 lõike 1 punkti a tähenduses.

2.

Asjaomaste ettevõtjate majandustegevus hõlmab järgmist:

NYX: noteerimisteenused, hetketehingud ja järelkauplemisteenused, tuletisinstrumentidega kauplemine ja kliiringuteenused, teabeteenused ja tehnoloogilised lahendused;

DB: noteerimisteenused, hetketehingud ja järelkauplemisteenused, tuletisinstrumentidega kauplemine ja kliiringuteenused, teabeteenused ja tehnoloogilised lahendused.

3.

Komisjon leiab pärast teatise esialgset läbivaatamist, et tehing, millest teatatakse, võib kuuluda EÜ ühinemismääruse reguleerimisalasse, kuid lõplikku otsust selle kohta ei ole veel tehtud.

4.

Komisjon kutsub huvitatud kolmandaid isikuid esitama komisjonile oma võimalikke märkusi kavandatava toimingu kohta.

Komisjon peab märkused kätte saama hiljemalt kümne päeva jooksul pärast käesoleva dokumendi avaldamist. Märkusi võib saata komisjonile faksi (+32 22964301), elektronposti (COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu) või postiga järgmisel aadressil (lisada viitenumber COMP/M.6166 – NYSE Euronext/Deutsche Börse):

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  ELT L 24, 29.1.2004, lk 1 („EÜ ühinemismäärus”).


7.7.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 199/10


Eelteatis koondumise kohta

(Juhtum COMP/M.6257 – Blackstone/Valad Property)

Võimalik lihtsustatud korras menetlemine

(EMPs kohaldatav tekst)

2011/C 199/06

1.

30. juunil 2011 sai komisjon nõukogu määruse (EÜ) nr 139/2004 (1) artiklile 4 vastava teatise kavandatava koondumise kohta, mille raames The Blackstone Group L.P. („Blackstone”, Ameerika Ühendriigid) omandab täieliku kontrolli ühinemismääruse artikli 3 lõike 1 punkti b tähenduses ettevõtjate Valad Funds Management Limited ja Valad Property Trust (üheskoos „Valad Property”, Austraalia) üle väärtpaberite ostu teel.

2.

Asjaomaste ettevõtjate majandustegevus hõlmab järgmist:

Blackstone: alternatiivne varahaldus ja finantsnõustamisteenused;

Valad Property: kinnisvarateenused.

3.

Komisjon leiab pärast teatise esialgset läbivaatamist, et tehing, millest teatatakse, võib kuuluda EÜ ühinemismääruse reguleerimisalasse, kuid lõplikku otsust selle kohta ei ole veel tehtud. Vastavalt komisjoni teatisele lihtsustatud korra kohta teatavate ettevõtjate koondumiste käsitlemiseks kooskõlas EÜ ühinemismäärusega (2) tuleks märkida, et käesolevat juhtumit on võimalik käsitleda teatises ettenähtud korra kohaselt.

4.

Komisjon kutsub asjast huvitatud kolmandaid isikuid esitama komisjonile oma võimalikke märkusi kavandatava toimingu kohta.

Komisjon peab märkused kätte saama hiljemalt kümne päeva jooksul pärast käesoleva dokumendi avaldamist. Märkusi võib saata komisjonile faksi (+32 22964301), elektronposti (COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu) või postiga järgmisel aadressil (lisada viitenumber COMP/M.6257 – Blackstone/Valad Property):

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  ELT L 24, 29.1.2004, lk 1 („EÜ ühinemismäärus”).

(2)  ELT C 56, 5.3.2005, lk 32 („lihtsustatud korda käsitlev teatis”).


MUUD AKTID

Euroopa Komisjon

7.7.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 199/11


Teatis Othman Ahmed Othman Al-Ghamdile, kes on komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 621/2011 alusel lisatud nõukogu määruse (EÜ) nr 881/2002 (millega kehtestatakse teatavate Osama bin Ladeni, Al-Qaida võrgu ja Talibaniga seotud isikute ja üksuste vastu suunatud eripiirangud) artiklites 2, 3 ja 7 osutatud loetellu

2011/C 199/07

1.

Ühises seisukohas 2002/402/ÜVJP (1) kutsutakse Euroopa Liitu üles külmutama ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonide 1267(1999) ja 1333(2000) kohaselt koostatud loetelus (mida korrapäraselt ajakohastab ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1267(1999) alusel moodustatud komitee) nimetatud Osama bin Ladeni, organisatsiooni Al-Qaida, Talibani ja teiste nendega seotud isikute, rühmituste, ettevõtjate ja üksuste rahalised vahendid ja majandusressursid.

Nimetatud ÜRO komitee koostatud loetelus on järgmised isikud ja üksused:

Al-Qaida, Taliban ja Osama bin Laden;

Al-Qaida, Talibani ja Osama bin Ladeniga seotud füüsilised või juriidilised isikud, üksused, asutused ja rühmitused ning

nimetatud isikute, üksuste, asutuste ja rühmituste omandis või kontrolli all olevad või neid muul viisil toetavad juriidilised isikud, üksused ja asutused.

Teod või tegevus, mis osutavad isiku, rühmituse, ettevõtte või üksuse seotusele Al-Qaida, Talibani ja Osama bin Ladeniga, on järgmised:

a)

osalemine Al-Qaida, Talibani ja Osama bin Ladeni või nende mis tahes rühmituse, kõrvalrühmituse, nendest eraldunud või nendest tekkinud rühmituse tegude ja tegevuse rahastamises, kavandamises, hõlbustamises, ettevalmistamises ja elluviimises koos nendega, nende nime all, nende huvides ja nende toetuseks;

b)

relvade ja nendega seotud varustuse tarnimine, müümine ja edastamine eespool nimetatuile;

c)

liikmete värbamine eespool nimetatuile ning

d)

muud neid toetavad teod ja tegevus.

2.

ÜRO komitee otsustas 16. juunil 2011 lisada asjaomasesse loetellu Othman Ahmed Othman Al-Ghamdi. Nimetatud isik võib esitada ÜRO ombudsmanile igal ajal koos tõendusmaterjaliga taotluse oma eespool nimetatud ÜRO loetellu lisamise otsus läbi vaadata. Taotlus tuleks saata järgmisel aadressil:

United Nations — Office of the Ombudsperson

Room TB-08041D

New York, NY 10017

UNITED STATES OF AMERICA

Tel +1 2129632671

Faks +1 2129631300 / 3778

E-post: ombudsperson@un.org

Lisateavet võib saada veebisaidilt http://www.un.org/sc/committees/1267/delisting.shtml

3.

Komisjon on vastavalt punktis 2 osutatud ÜRO otsusele vastu võtnud määruse (EL) nr 621/2011, (2) millega muudetakse nõukogu määruse (EÜ) nr 881/2002 (millega kehtestatakse teatavate Osama bin Ladeni, Al-Qaida võrgu ja Talibaniga seotud isikute ja üksuste vastu suunatud eripiirangud) I lisa (3). Vastavalt määruse (EÜ) nr 881/2002 artikli 7 lõike 1 punktile a ja artikli 7a lõikele 1 tehtava muudatusega lisatakse määruse I lisas esitatud loetellu (edaspidi „I lisa”) Othman Ahmed Othman Al-Ghamdi.

I lisasse kantud isikute ja üksuste suhtes kohaldatakse järgmisi määruses (EÜ) nr 881/2002 sätestatud meetmeid:

1)

kõigi asjaomastele isikutele ja üksustele kuuluvate või nende omandis või valduses olevate rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamine ning rahaliste vahendite ja majandusressursside otsese või kaudse nende käsutusse või nende toetuseks andmise keelamine (kõigile) (artiklid 2 ja 2a (4)) ning

2)

kõigile asjaomastele isikutele ja üksustele otsese või kaudse tehnilise konsultatsiooni, abi või väljaõppe andmise, müümise, tarnimise või edastamise keelamine sõjaliseks tegevuseks (artikkel 3).

4.

Määruse (EÜ) nr 881/2002 artiklis 7a (5) sätestatakse läbivaatamismenetlus, mille kohaselt loetelusse kantud võivad esitada loetelusse kandmise põhjuste kohta märkuseid. Määrusega (EL) nr 621/2011 loetellu lisatud isikud ja üksused võivad esitada komisjonile taotluse enda loetellu kandmise põhjendamiseks. Taotlus tuleks saata aadressil:

European Commission

‘Restrictive measures’

Rue de la Loi/Wetstraat 200

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

5.

Lisaks juhitakse asjaomaste isikute ja üksuste tähelepanu võimalusele kaevata määrus (EL) nr 621/2011 Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 263 neljandas ja kuuendas lõigus sätestatud tingimustel edasi Euroopa Liidu Üldkohtusse.

6.

Asjaomaste isikute isikuandmeid käsitletakse vastavalt määruses (EÜ) nr 45/2001 (üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ühenduse (nüüd liidu) institutsioonides ja asutustes ning selliste andmete vaba liikumise kohta) sätestatud eeskirjadele (6). Kõik taotlused, sealhulgas näiteks täiendava teabe saamiseks või määruse (EÜ) nr 45/2001 kohaste (näiteks isikuandmete kontrollimise ja parandamise) õiguste kasutamiseks esitatavad taotlused, tuleks saata komisjonile punktis 4 osutatud aadressil.

7.

Samuti juhitakse I lisasse kantud isikute ja üksuste tähelepanu võimalusele esitada määruse (EÜ) nr 881/2002 II lisas loetletud liikmesriikide pädevatele asutustele taotlus, et saada luba kasutada külmutatud vahendeid ja majandusressursse põhivajaduste rahuldamiseks või erimaksete tegemiseks kooskõlas kõnealuse määruse artikliga 2a.


(1)  EÜT L 139, 29.5.2002, lk 4.

(2)  ELT L 166, 25.6.2011, lk 18.

(3)  EÜT L 139, 29.5.2002, lk 9.

(4)  Artikkel 2a lisati nõukogu määrusega (EÜ) nr 561/2003 (ELT L 82, 29.3.2003, lk 1).

(5)  Artikkel 7a lisati nõukogu määrusega (EL) nr 1286/2009 (ELT L 346, 23.12.2009, lk 42).

(6)  EÜT L 8, 12.1.2001, lk 1.


Parandused

7.7.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 199/13


Komisjoni arvamuse (milles käsitletakse teatavate Indiast pärit roostevabast terasest kinnitusdetailide ja nende osade importi käsitleva subsiidiumivastase menetluse algatamise teadet parandus

( Euroopa Liidu Teataja C 142, 13. mai 2011 )

2011/C 199/08

Õigusakti pealkirjas

asendatakse

järgmisega:


7.7.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 199/13


Komisjoni arvamuse (milles käsitletakse teatavate Indiast pärit roostevabast terasest kinnitusdetailide ja nende osade importi käsitleva dumpinguvastase menetluse algatamise teadet) parandus

( Euroopa Liidu Teataja C 142, 13. mai 2011 )

2011/C 199/09

Õigusakti pealkirjas

asendatakse

järgmisega:


7.7.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 199/14


Komisjoni arvamuse (mis käsitleb teatavate dumpinguvastaste meetmete aegumise teadet) parandus

( Euroopa Liidu Teataja C 146, 17. mai 2011 )

2011/C 199/10

Õigusakti pealkirjas

asendatakse tekst

järgmisega:


7.7.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 199/14


Komisjoni teate (milles käsitletakse Hiina Rahvavabariigist pärit teatavate kontsentreeritud sojavalgu toodete importi käsitleva dumpinguvastase menetluse algatamise teadet) parandus

( Euroopa Liidu Teataja C 121, 19. aprill 2011 )

2011/C 199/11

Õigusakti pealkirjas

asendatakse

järgmisega: