ISSN 1725-5171

doi:10.3000/17255171.C_2010.346.est

Euroopa Liidu

Teataja

C 346

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

53. köide
18. detsember 2010


Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

 

IV   Teave

 

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

 

Euroopa Liidu Kohus

2010/C 346/03

Euroopa Liidu Kohtu viimane väljaanne Euroopa Liidu TeatajasELT C 328, 4.12.2010

1

 

Üldkohus

2010/C 346/01

Üldkohtu uue liikme vande andmine

2

2010/C 346/02

Kohtunik A. Popescu kodadesse määramine

2

 

V   Teated

 

KOHTUMENETLUSED

 

Euroopa Kohus

2010/C 346/04

Kohtuasi C-535/07: Euroopa Kohtu (teine koda) 14. oktoobri 2010. aasta otsus — Euroopa Komisjon versus Austria Vabariik (Liikmesriigi kohustuste rikkumine — Direktiivid 79/409/EMÜ ja 92/43/EMÜ — Loodusliku linnustiku kaitse — Erikaitsealade ebaõige määramine ja ebapiisav õiguskaitse)

3

2010/C 346/05

Kohtuasi C-185/08: Euroopa Kohtu (kolmas koda) 21. oktoobri 2010. aasta otsus (Rechtbank’s-Gravenhage (Madalmaad) eelotsusetaotlus) — Latchways plc, Eurosafe Solutions BV versus Kedge Safety Systems BV, Consolidated Nederland BV (Direktiiv 89/106/EMÜ — Ehitustooted — Direktiiv 89/686/EMÜ — Isikukaitsevahendid — Otsus 93/465/EMÜ — CE-märgis — Katustel teostatavate tööde käigus allakukkumise vältimiseks mõeldud ankurdusseadmed — Standard EN 795)

3

2010/C 346/06

Kohtuasi C-280/08 P: Euroopa Kohtu (teine koda) 14. oktoobri 2010. aasta otsus — Deutsche Telekom AG versus Euroopa Komisjon, Vodafone D2 GmbH, varem Vodafone AG & Co. KG, varem Arcor AG & Co. KG jt (Apellatsioonkaebus — Konkurents — EÜ artikkel 82 — Telekommunikatsiooniteenuste turud — Juurdepääs pikaajalise ettevõtja püsivõrgule — Konkurentidele osutatavate kliendiliinile juurdepääsu võimaldavate võrguteenuste hulgihinnad — Abonentidele osutatavate juurdepääsuteenuste jaehinnad — Turgu valitsevas seisundis oleva ettevõtja hinnapraktika — Hinnakruvi efekt konkurentide suhtes — Riigi reguleeriva asutuse poolt heaks kiidetud hinnad — Turgu valitsevas seisundis oleva ettevõtja tegutsemisruum — Rikkumise süüks panemine — Mõiste kuritarvitamine — Sama tõhusa konkurendi kriteerium — Hinnakruvi efekti arvutamine — Kuritarvituse mõju — Trahvi summa)

4

2010/C 346/07

Kohtuasi C-350/08: Euroopa Kohtu (esimene koda) 28. oktoobri 2010. aasta otsus — Euroopa Komisjon versus Leedu Vabriik (Liikmesriigi kohustuste rikkumine — 2003. aasta ühinemisakt — Ühinevate riikide kohustused — Ühenduse acquis — Direktiiv 2001/83/EÜ ja direktiiv 2003/63/EÜ — Määrus (EMÜ) nr 2309/93 ja määrus (EÜ) nr 726/2004 — Inimtervishoius kasutatavad ravimid — Biotehnoloogia abil saadud sarnased biopreparaadid — Enne ühinemist antud siseriiklik müügiluba)

5

2010/C 346/08

Kohtuasi C-467/08: Euroopa Kohtu (kolmas koda) 21. oktoobri 2010. aasta otsus (Audiencia Provincial de Barcelona (Hispaania) eelotsusetaotlus) — PADAWAN SL versus Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) (Õigusaktide ühtlustamine — Autoriõigus ja sellega kaasnevad õigused — Direktiiv 2001/29/EÜ — Reprodutseerimisõigus — Erandid ja piirangud — Isikliku kasutamise eesmärgil reprodutseerimise suhtes kehtestatud erand — Mõiste õiglane hüvitis — Ühetaoline tõlgendamine — Rakendamine liikmesriikide poolt — Kriteeriumid — Piirid — Digitaalse reprodutseerimisega seotud seadmetele, aparaatidele ja andmekandjatele kohaldatav isikliku kasutamise eesmärgil reprodutseerimise tasu)

5

2010/C 346/09

Kohtuasi C-482/08: Euroopa Kohtu (suurkoda) 26. oktoobri 2010. aasta otsus — Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik versus Euroopa Liidu Nõukogu (Tühistamishagi — Otsus 2008/633/JSK — Liikmesriikide määratud ametiasutuste ja Euroopa Politseiameti (Europol) juurdepääs viisainfosüsteemile (VIS) terroriaktide ja muude raskete kuritegude vältimise, avastamise ja uurimise eesmärkidel — Schengeni acquis’ sätete edasiarendamine — Ühendkuningriigi väljajätmine otsuse vastuvõtmise menetlusest — Kehtivus)

6

2010/C 346/10

Kohtuasi C-499/08: Euroopa Kohtu (suurkoda) 12. oktoobri 2010. aasta otsus (Vestre Landsret (Taani) eelotsusetaotlus) — Ingeniørforeningen i Danmark, Ole Andersen'i volitusel versus Region Syddanmark (Direktiiv 2000/78/EÜ — Võrdne kohtlemine töö saamisel ja kutsealale pääsemisel — Vanuse alusel diskrimineerimise keeld — Töölepingu ülesütlemise hüvitise maksmata jätmine töötajatele, kellel on õigus saada vanaduspensioni)

7

2010/C 346/11

Kohtuasi C-508/08: Euroopa Kohtu (teine koda) 28. oktoobri 2010. aasta otsus — Euroopa Komisjon versus Malta Vabariik (Liikmesriigi kohustuste rikkumine — Mereveoteenuste osutamise vabadus — Määrus (EMÜ) nr 3577/92 — Artiklid 1 ja 4 — Liikmesriigisisesed kabotaažiteenused — Kohustus sõlmida avalike teenuste osutamise lepingud mittediskrimineerival alusel — Eelnevalt hankemenetlust korraldamata ainuõigusliku lepingu sõlmimine enne liikmesriigi Euroopa Liiduga ühinemise kuupäeva)

7

2010/C 346/12

Kohtuasi C-570/08: Euroopa Kohtu (kolmas koda) 21. oktoobri 2010. aasta otsus (Anotato Dikastirio Kyprou (Küprose Vabariik) eelotsusetaotlus) — Symvoulio Apochetefseon Lefkosias versus Anatheoritiki Archi Prosforon (Riigihanked — Direktiiv 89/665/EMÜ — Artikli 2 lõige 8 — Vaidlustusmenetluse eest vastutav kohtuväline asutus — Hankija niisuguse otsuse tühistamine, millega tunnistatakse üks pakkumus edukaks — Hankija võimalus kaevata see tühistamine edasi siseriiklikusse kohtusse)

8

2010/C 346/13

Kohtuasi C-16/09: Euroopa Kohtu (teine koda) 14. oktoobri 2010. aasta otsus (Bundesfinanzhofi (Saksamaa) eelotsusetaotlus) — Gudrun Schwemmer versus Agentur für Arbeit Villingen-Schwenningen — Familienkasse (Sotsiaalkindlustus — Määrus (EMÜ) nr 1408/71 ja määrus (EMÜ) nr 574/72 — Perehüvitised — Kattumise vältimise sätted — Määruse nr 1408/71 artikli 76 lõige 2 — Määruse nr 574/72 artikli 10 lõike 1 punkt a — Lapsed, kes elavad koos emaga liikmesriigis, kus nende ema vastab perehüvitiste saamise tingimustele, ning kelle isa, kes töötab Šveitsis ja vastab seal a priori Šveitsi õigusnormide kohaselt sama tüüpi perehüvitiste saamise tingimustele, hoidub nende hüvitiste taotlemisest)

8

2010/C 346/14

Kohtuasi C-45/09: Euroopa Kohtu (suurkoda) 12. oktoobri 2010. aasta otsus (Arbeitsgericht Hamburg (Saksamaa) eelotsusetaotlus) — Gisela Rosenbladt versus Oellerking Gebäudereinigungsges.mbH (Direktiiv 2000/78/EÜ — Vanuse alusel diskrimineerimine — Töölepingu lõppemine pensioniikka jõudmise tõttu)

9

2010/C 346/15

Kohtuasi C-49/09: Euroopa Kohtu (kolmas koda) 28. oktoobri 2010. aasta otsus — Euroopa Komisjon versus Poola Vabariik (Liikmesriigi kohustuste rikkumine — Käibemaks — Direktiiv 2006/112/EÜ — Hiljem ühinenud liikmesriigid — Üleminekusätted — Ajaline kohaldamine — Vähendatud maksumäära kohaldamine — Väikelaste rõivad ja rõivamanused ning lastejalatsid)

9

2010/C 346/16

Kohtuasi C-61/09: Euroopa Kohtu (esimene koda) 14. oktoobri 2010. aasta otsus (Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz (Saksamaa) eelotsusetaotlus) — Landkreis Bad Dürkheim versus Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (Ühine põllumajanduspoliitika — Teatavate toetuskavade ühtne haldus- ja kontrollisüsteem — Määrus (EÜ) nr 1782/2003 — Ühtne otsemaksete kava — Otsetoetuskavade ühised eeskirjad — Mõiste toetuskõlblik hektar — Mittepõllumajanduslik tegevus — Tingimused, mille esinemisel saab põllumajandusmaad käsitada põllumajandusettevõtte maana)

10

2010/C 346/17

Kohtuasi C-67/09 P: Euroopa Kohtu (esimene koda) 14. oktoobri 2010. aasta otsus — Nuova Agricast Srl, Cofra Srl versus Euroopa Komisjon (Apellatsioonkaebus — Riigiabi — Abikava investeeringute tegemiseks Itaalia vähem soodsatesse piirkondadesse — Komisjoni otsus, millega tunnistatakse abikava ühisturuga kokkusobivaks — Selle otsuse vastuvõtmisega väidetavalt tekitatud kahju hüvitamise nõue — Varem kehtinud kavalt sellele kavale ülemineku meetmed — Komisjoni otsuse, mitte esitada vastuväiteid varem kehtinud kavale, ajaline kohaldamisala — Õiguskindluse, õiguspärase ootuse kaitse ja võrdse kohtlemise põhimõtted)

11

2010/C 346/18

Kohtuasi C-72/09: Euroopa Kohtu (kolmas koda) 28. oktoobri 2010. aasta otsus (Cour de cassation'i (Prantsusmaa) eelotsusetaotlus) — Établissements Rimbaud SA versus Directeur général des impôts, Directeur des services fiscaux d'Aix-en-Provence (Otsene maksustamine — Kapitali vaba liikumine — Juriidilised isikud, kelle asukoht on kolmandas riigis, mis on Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriik — Liikmesriigis asuva kinnisasja omamine — Sellise kinnisasja turuväärtuselt võetav maks — Maksuvabastusest keeldumine — Maksupettuste vastane võitlus — Hindamine EMP lepingu alusel)

11

2010/C 346/19

Kohtuasi C-81/09: Euroopa Kohtu (teine koda) 21. oktoobri 2010. aasta otsus (Symvoulio tis Epikrateiase (Kreeka) eelotsusetaotlus) — Idryma Typou A.E. versus Ypourgos Typou kai Meson Mazikis Enimerosis (Asutamisvabadus — Kapitali vaba liikumine — Äriühinguõigus — Esimene direktiiv 68/151/EMÜ — Ajakirjandus- ja televisioonisektoris tegutsev aktsiaselts — Äriühing ja aktsionär, kellele kuulub üle 2,5 % aktsiatest — Ühine ja solidaarne haldustrahv)

12

2010/C 346/20

Kohtuasi C-97/09: Euroopa Kohtu (suurkoda) 26. oktoobri 2010. aasta otsus (Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Wieni (Austria) eelotsusetaotlus) — Ingrid Schmelz versus Finanzamt Waldviertel (Kuues käibemaksudirektiiv — Artikli 24 lõige 3 ja artikkel 28i — Direktiiv 2006/112/EÜ — Artikli 283 lõike 1 punkt c — Kehtivus — EÜ artiklid 12, 43 ja 49 — Võrdse kohtlemise põhimõte — Väikeettevõtete erikord — Käibemaksuvabastus — Maksuvabastuse andmata jätmine teistes liikmesriikides asuvatele maksukohustuslastele — Mõiste aastakäive)

12

2010/C 346/21

Kohtuasi C-175/09: Euroopa Kohtu (kolmas koda) 28. oktoobri 2010 aasta otsus (Court of Appeal (Ühendkuningriik) eelotsusetaotlus) — Her Majesty’s Commissioners of Revenue and Customs versus Axa UK plc (Kuues käibemaksudirektiiv — Maksuvabastus — Artikli 13 B osa punkti d alapunkt 3 — Maksete ja ülekannetega seotud tehingud — Võlgnevuste sissenõudmine — Hambaravikulude makseplaan — Teenuseosutaja klientide eest makse kasseerimise ja töötlemise teenus)

13

2010/C 346/22

Kohtuasi C-203/09: Euroopa Kohtu (esimene koda) 28. oktoobri 2010. aasta otsus (Bundesgerichtshofi (Saksamaa) eelotsusetaotlus) — Volvo Car Germany GmbH versus Autohof Weidensdorf GmbH (Direktiiv 86/653/EMÜ — Füüsilisest isikust ettevõtjana tegutsevad kaubandusagendid — Agendilepingu lõpetamine esindatava poolt — Agendi õigus hüvitisele)

14

2010/C 346/23

Kohtuasi C-205/09: Euroopa Kohtu (teine koda) 21. oktoobri 2010. aasta otsus (Szombathelyi Városi Bírósági (Ungari Vabariik) eelotsusetaotlus) — kriminaalasi Emil Eredicsi, Mária Vassné Sápi süüdistuses (Politseikoostöö ja õigusalane koostöö kriminaalasjades — Raamotsus 2001/220/JSK — Ohvrite seisund kriminaalmenetluses — Mõiste ohver — Juriidiline isik — Lepitusmenetlus kriminaalmenetluses — Kohaldamise eeskirjad)

14

2010/C 346/24

Kohtuasi C-227/09: Euroopa Kohtu (teine koda) 21. oktoobri 2010. aasta otsus (Tribunale ordinario di Torino (Itaalia) eelotsusetaotlus) — Antonino Accardo jt versus Comune di Torino (Sotsiaalpoliitika — Töötajate ohutuse ja tervise kaitse — Tööaja korraldus — Munitsipaalpolitsei ametnikud — Direktiiv 93/104/EÜ — Direktiiv 93/104/EÜ, direktiiviga 2000/34 muudetud kujul — Direktiiv 2003/88/EÜ — Artiklid 5, 17 ja 18 — Maksimaalne iganädalane tööaeg — Siseriiklikul või piirkondlikul tasandil sõlmitud kollektiivlepingud või lepingud — Erandid edasilükatud iganädalalasest puhkeajast ja hüvitavast puhkeajast — Vahetu õigusmõju — Kooskõlaline tõlgendamine)

15

2010/C 346/25

Kohtuasi C-242/09: Euroopa Kohtu (kolmas koda) 21. oktoobri 2010. aasta otsus (Gerechtshof te Amsterdam (Madalmaad) eelotsusetaotlus) — Albron Catering BV versus FNV Bondgenoten, John Roest (Sotsiaalpoliitika — Ettevõtjate üleminekud — Direktiiv 2001/23/EÜ — Töötajate õiguste kaitse — Äriühingute kontsern, kus töötajad on võetud tööle tööandjast äriühingusse ja töötavad alaliselt tootva äriühingu heaks — Tootva äriühingu üleminek)

15

2010/C 346/26

Kohtuasi C-243/09: Euroopa Kohtu (teine koda) 14. oktoobri 2010. aasta otsus (Verwaltungsgericht Halle (Saksamaa) eelotsusetaotlus) — Günter Fuß versus Stadt Halle (Sotsiaalpoliitika — Töötajate ohutuse ja tervise kaitse — Direktiiv 2003/88/EÜ — Tööaja korraldus — Avalikus sektoris töötavad tuletõrjujad — Operatiivteenistus — Artikli 6 punkt b ja artikli 22 lõike 1 esimese lõigu punkt b — Maksimaalne iganädalane tööaeg — Keeldumine töötada üle selle aja — Tahtevastane üleviimine — Vahetu õigusmõju — Tagajärg siseriiklikele kohtutele)

16

2010/C 346/27

Kohtuasi C-306/09: Euroopa Kohtu (neljas koda) 21. oktoobri 2010. aasta otsus (Cour constitutionnelle’i (Belgia) eelotsusetaotlus) — I.B.-d puudutava Euroopa vahistamismääruse täitmine (Politseikoostöö ja õigusalane koostöö kriminaalasjades — Raamotsus 2002/584/JSK — Euroopa vahistamismäärus ja liikmesriikidevaheline üleandmiskord — Artikkel 4 — Täitmata jätmise vabatahtlikud alused — Artikli 4 punkt 6 — Karistuse täitmiseks tehtud vahistamismäärus — Artikkel 5 — Vahistamismääruse teinud liikmesriigi antavad tagatised — Artikli 5 punkt 1 — Tagaseljaotsusega määratud karistus — Artikli 5 punkt 3 — Vahistamismäärus kohtu alla andmiseks — Üleandmise suhtes kohaldatav tingimus, et tagaotsitav isik tuuakse tagasi vahistamismäärust täitvasse liikmesriiki — Artikli 5 punktide 1 ja 3 koos kohaldamine — Kooskõla)

16

2010/C 346/28

Kohtuasi C-345/09: Euroopa Kohtu (teine koda) 14. oktoobri 2010. aasta otsus (Centrale Raad van Beroep’i (Madalmaad) eelotsusetaotlus) — JA van Delft, JC Ramaer, JM van Willigen, JF van der Nat, CM Janssen, O Fokkens versus College van zorgverzekeringen (Sotsiaalkindlustus — Määrus (EMÜ) nr 1408/71 — III jaotise 1. peatükk — Artiklid 28, 28a ja 33 — Määrus (EMÜ) nr 574/72 — Artikkel 29 — Isikute vaba liikumine — ELTL artiklid 21 ja 45 — Ravikindlustushüvitised — Vanaduspensioni või töövõimetuspensioni saajad — Elukoht muus liikmesriigis kui pensioni maksma kohustatud riik — Mitterahaliste hüvitiste andmine elukohariigis pensioni maksma kohustatud riigi kulul — Elukohariigis registreerimata jätmine — Sissemaksete tasumise kohustus pensioni maksma kohustatud riigis — Pensioni maksma kohustatud riigi õigusaktide muutmine — Ravikindlustuse jätkuvus — Residentide ja mitteresidentide erinev kohtlemine)

17

2010/C 346/29

Kohtuasi C-367/09: Euroopa Kohtu (neljas koda) 28. oktoobri 2010. aasta otsus (Hof van beroep te Antwerpeni (Belgia) eelotsusetaotlus) — Belgisch Interventie- en Restitutiebureau versus SGS Belgium NV, Firme Derwa NV, Centraal Beheer Achmea NV (Eelotsusetaotlus — Euroopa Liidu finantshuvide kahjustamine — Määrus (EÜ, Euratom) nr 2988/95 — Artikkel 1, artikli 3 lõike 1 kolmas lõik ning artiklid 5 ja 7 — Määrus (EMÜ) nr 3665/87 — Artikkel 11 ja artikli 18 lõike 2 punkt c — Mõiste majandustegevuses osaleja — Isikud, kes osalesid eeskirjade eiramises — Isikud, kes vastutavad eiramise eest või kes peavad tagama, et eiramisi ei toimuks — Halduskaristus — Vahetu õigusmõju — Menetluse algatamise tähtaja aegumine — Katkemine)

18

2010/C 346/30

Kohtuasi C-385/09: Euroopa Kohtu (kolmas koda) 21. oktoobri 2010. aasta otsus (Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos vyriausybės (Leedu Vabariik) eelotsusetaotlus) — Nidera Handelscompagnie BV versus Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (Direktiiv 2006/112/EÜ — Sisendkäibemaksu mahaarvamisõigus — Liikmesriigi õigusnormid, mis teatud kaupade ja teenuste liikide puhul välistavad mahaarvamisõiguse kaupadelt, mis müüakse edasi enne käibemaksukohustuslase registreerimist)

19

2010/C 346/31

Kohtuasi C-423/09: Euroopa Kohtu (viies koda) 28. oktoobri 2010. aasta otsus (Hoge Raad der Nederlandeni (Madalmaad) eelotsusetaotlus) — Staatssecretaris van Financiën versus X BV. (Ühine tollitariifistik — Tariifne klassifitseerimine — Kombineeritud nomenklatuur — Kuivatatud köögivili (küüslaugumugulad), mille veesisaldus ei ole täielikult kõrvaldatud)

19

2010/C 346/32

Kohtuasi C-428/09: Euroopa Kohtu (teine koda) 14. oktoobri 2010. aasta otsus (Conseil d’État (Prantsusmaa) eelotsusetaotlus) — Union syndicale Solidaires Isère versus Premier ministre, Ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, Ministère de la santé et des sports (Sotsiaalpoliitika — Töötajate ohutuse ja tervise kaitse — Direktiiv 2003/88/EÜ — Tööaja korraldus — Artiklid 1, 3 ja 17 — Kohaldamisala — Huviharidusalase töölepingu alusel töötavate isikute juhu- ja hooajatöö — Nimetatud töötajate tööaja piiramine puhke- ja vabaajakeskustes 80 tööpäevani aastas — Siseriiklikud õigusnormid, mis ei taga sellistele töötajatele minimaalset igapäevast puhkeaega — Artiklis 17 ette nähtud erandid — Tingimused — Samaväärse korvava puhkeaja või erandjuhtudel asjakohase kaitse tagamine)

20

2010/C 346/33

Kohtuasi C-500/09: Euroopa Kohtu (kaheksas koda) 28. oktoobri 2010. aasta otsus — Euroopa Komisjon versus Kreeka Vabariik (Liikmesriigi kohustuste rikkumine — Postiteenused — Direktiiv 97/67/EÜ — Siseriiklikud piirangud — Kullerpostiettevõtjad — Riiklik litsentsisüsteem)

20

2010/C 346/34

Kohtuasi C-41/10: Euroopa Kohtu (kaheksas koda) 28. oktoobri 2010. aasta otsus — Euroopa Komisjon versus Belgia Kunigriik (Liikmesriigi kohustuste rikkumine — Otsekindlustustegevus, välja arvatud elukindlustustegevus — Direktiivid 73/239/EMÜ ja 92/49/EMÜ — Eraravikindlustusega tegelevad vastastikkused kindlustusühingud — Ebaõige või mittetäielik ülevõtmine)

21

2010/C 346/35

Kohtuasi C-117/09 P: Euroopa Kohtu 24. juuni 2010. aasta määrus — Kronoply GmbH & Co. KG versus Euroopa Komisjon (Apellatsioonkaebus — Riigiabi — Abitaotlus, millega soovitakse muuta varem abisaajast ettevõttele antud abi ja millest komisjoni teavitati pärast investeerimisprojekti täielikku elluviimist — Ergutava mõju ja vajalikkuse kriteeriumid)

21

2010/C 346/36

Kohtuasi C-386/09: Euroopa Kohtu 15. septembri 2010. aasta määrus (Cour du travail de Bruxelles'i (Belgia) eelotsusetaotlus) — Jhonny Briot versus Randstad Interim, Sodexho SA, Euroopa Liidu Nõukogu (Euroopa Kohtu kodukorra artikli 104 lõike 3 teine lõik — Direktiiv 2001/23/EÜ — Ettevõtjate üleminek — Töötajate õiguste kaitse — Renditöötaja tähtajalise töölepingu uuendamata jätmine)

22

2010/C 346/37

Kohtuasi C-28/10 P: Euroopa Kohtu 2. septembri 2010. aasta määrus — Mehmet Salih Bayramoglu versus Euroopa Parlament, Euroopa Liidu Nõukogu (Apellatsioonkaebus — Kodukorra artikkel 119 — Nõuetevastased nõuded — Ilmselge vastuvõetamatus)

22

2010/C 346/38

Kohtuasi C-292/10: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Landgericht Regensburg (Saksamaa) 11. juunil 2010 — G versus Cornelius de Visser

23

2010/C 346/39

Kohtuasi C-328/10: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia — Sezione Terza (Itaalia) 5. juulil 2010 — Enipower SpA versus Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas

24

2010/C 346/40

Kohtuasi C-329/10: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia — Sezione Terza (Itaalia) 5. juulil 2010 — ENI SpA versus Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas

25

2010/C 346/41

Kohtuasi C-330/10: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia — Sezione Terza (Itaalia) 5. juulil 2010 — Edison Trading SpA versus Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas

25

2010/C 346/42

Kohtuasi C-331/10: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia — Sezione Terza (Itaalia) 5. juulil 2010 — E.On Produzione SpA versus Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas

25

2010/C 346/43

Kohtuasi C-332/10: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia — Sezione Terza (Itaalia) 5. juulil 2010 — Edipower SpA versus Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas

26

2010/C 346/44

Kohtuasi C-333/10: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia — Sezione Terza (Itaalia) 5. juulil 2010 — E.On Energy Trading Spa versus Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas

26

2010/C 346/45

Kohtuasi C-406/10: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud High Court of Justice (Chancery Division) (Inglismaa ja Wales) 11. augustil 2010 — SAS Institute Inc. versus World Programming Ltd

26

2010/C 346/46

Kohtuasi C-426/10 P: Bell & Ross BV 26. augustil 2010 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu 18. juuni 2010. aasta otsuse peale kohtuasjas T-51/10: Bell & Ross BV versus Siseturu Ühtlustamise Amet

28

2010/C 346/47

Kohtuasi C-442/10: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Court of Appeal (Inglismaa ja Wales) (Civil Division) 13. septembril 2010 — Churchill Insurance Company Limited, Tracy Evans versus Benjamin Wilkinson, keda esindab menetluses tema isa Steven Wilkinson, Equity Claims Limited

29

2010/C 346/48

Kohtuasi C-458/10: 17. septembril 2010 esitatud hagi — Euroopa Komisjon versus Luksemburgi Suurhertsogiriik

29

2010/C 346/49

Kohtuasi C-464/10: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Cour d'appel de Mons (Belgia) 24. septembril 2010 — Belgia riik versus Me Pierre Henfling, Me Raphaël Davin, Me Koenraad Tanghe (Tiercé Franco-Belge SA pankrotihaldurid)

30

2010/C 346/50

Kohtuasi C-465/10: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Conseil d’Etat 27. septembril 2010 — Ministère de l’Intérieur, de l’Outre-Mer et des Collectivités territoriales versus Chambre de commerce et d’industrie de l’Indre

30

2010/C 346/51

Kohtuasi C-468/10: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunal Supremo (Hispaania) 28. septembril 2010 — Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito (ASNEF) versus Administración del Estado

31

2010/C 346/52

Kohtuasi C-469/10: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunal Supremo (Hispaania) 28. septembril 2010 — Federación de Comercio Electrónico y Marketing Directo (FECEMD) versus Administración del Estado

32

2010/C 346/53

Kohtuasi C-472/10: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Pest Megyei Bíróság (Ungari Vabariik) 29. septembril 2010 — Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság versus Invitel Távközlési Zrt.

32

2010/C 346/54

Kohtuasi C-484/10: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunal Supremo (Hispaania) 7. oktoobril 2010 — Asociación para la Calidad de los Forjados (ASCAFOR), Asociación de Importadores y Distribuidores de Acero para la Construcción (ASIDAC) versus Administración del Estado, Calidad Siderúrgica SL, Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales, Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR), Consejo General de Colegios Oficiales de Aparejadores y Arquitectos Técnicos, Asociación de Investigación de las Industrias de la Construcción (AIDICO) Instituto Tecnológico de la Construcción, Asociación Nacional Española de Fabricantes de Hormigón Preparado (ANEFHOP), Ferrovial Agromán SA, Agrupación de Fabricantes de Cemento de España (OFICEMEN), Asociación de Aceros Corrugados Reglamentarios y su Tecnología y Calidad (ACERTEQ)

32

2010/C 346/55

Kohtuasi C-487/10: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunal administratif de Rennes (Prantsusmaa) 11. oktoobril 2010 — L’Océane Immobilière SAS versus Direction de contrôle fiscal Ouest

33

2010/C 346/56

Kohtuasi C-488/10: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Juzgado de lo Mercantil num uno de Alicante (Hispaania) 11. oktoobril 2010 — Celaya Emparanza y Galdos Internacional SA versus Proyectos Integrales de Balizamientos SL

33

2010/C 346/57

Kohtuasi C-491/10: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Oberlandesgericht Celle (Saksamaa) 15. oktoobril 2010 — Joseba Andoni Aguirre Zarraga versus Simone Pelz

34

2010/C 346/58

Kohtuasi C-496/10: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Ufficio del Giudice di Pace di Venafro (Itaalia) 15. oktoobril 2010 — Aldo Patriciello

34

2010/C 346/59

Kohtuasi C-500/10: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Commissione Tributaria Centrale — Sezione di Bologna (Itaalia) 19. oktoobril 2010 — Ufficio IVA di Piacenza versus Belvedere Costruzioni Srl

34

2010/C 346/60

Kohtuasi C-501/10: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (Itaalia) 19. oktoobril 2010 — Kriminaalmenetlus Raffaele Russo süüdistuses

34

2010/C 346/61

Kohtuasi C-502/10: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Raad van State (Madalmaad) 20. oktoobril 2010 — Staatssecretaris van Justitie versus M. Singh

35

2010/C 346/62

Kohtuasi C-503/10: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Varhoven administrativen sad (Bulgaaria) 20. oktoobril 2010 — Evroetil AD versus Direktor na Agentsia Mitnitsi

35

2010/C 346/63

Kohtuasi C-510/10: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Østre Landsret (Taani) 25. oktoobril 2010 — DR; TV2 Danmark A/S versus NCB

36

2010/C 346/64

Kohtuasi C-235/08: Euroopa Kohtu presidendi 8. oktoobri 2010. aasta määrus (Landesgericht Ried im Innkreis'i (Austria) eelotsusetaotlus) — Kriminaalmenetlus Roland Langeri süüdistuses

37

2010/C 346/65

Kohtuasi C-95/09: Euroopa Kohtu presidendi 1. juuli 2010. aasta määrus — Euroopa Komisjon versus Iirimaa

37

2010/C 346/66

Kohtuasi C-182/09: Euroopa Kohtu esimese koja esimehe 3. juuni 2010. aasta määrus — (High Court of Justice in Northern Ireland, Queen’s Bench Division’i (Ühendkuningriik) eelotsusetaotlus) — Seaport (NI) Ltd versus Department of the Environment for Northern Ireland

37

2010/C 346/67

Kohtuasi C-355/09: Euroopa Kohtu presidendi 2. septembri 2010. aasta määrus — Euroopa Komisjon versus Iirimaa

38

2010/C 346/68

Kohtuasi C-394/09: Euroopa Kohtu viienda koja esimehe 22. juuni 2010. aasta määrus — Euroopa Komisjon versus Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik

38

2010/C 346/69

Kohtuasi C-510/09: Euroopa Kohtu presidendi 9. juuni 2010. aasta määrus — Euroopa Komisjon versus Prantsuse Vabariik

38

2010/C 346/70

Kohtuasi C-531/09: Euroopa Kohtu presidendi 1. septembri 2010. aasta määrus — Euroopa Komisjon versus Portugali Vabariik

38

2010/C 346/71

Kohtuasi C-541/09: Euroopa Kohtu presidendi 24. septembri 2010. aasta määrus (Giudice di pace di Varese (Itaalia) eelotsusetaotlus) — Siddiquee Mohammed Mohiuddin versus Azienda Sanitaria Locale Provincia di Varese

38

2010/C 346/72

Kohtuasi C-192/10: Euroopa Kohtu presidendi 19. oktoobri 2010. aasta määrus — Euroopa Komisjon versus Hispaania Kuningriik

38

2010/C 346/73

Kohtuasi C-223/10: Euroopa Kohtu presidendi 1. septembri 2010. aasta määrus — Euroopa Komisjon versus Austria Vabariik

38

2010/C 346/74

Kohtuasi C-264/10: Euroopa Kohtu presidendi 19. oktoobri 2010. aasta määrus (Inalta Curte de Casație și Justiție (Rumeenia) eelotsusetaotlus) — Kriminaalmenetlus Gheorghe Kita süüdistuses

38

 

Üldkohus

2010/C 346/75

Kohtuasi T-24/05: Üldkohtu 27. oktoobri 2010. aasta otsus — Alliance One International jt versus komisjon (Konkurents — Keelatud kokkulepped — Toortubaka ostu ja esmase töötlemise turg Hispaanias — EÜ artikli 81 rikkumist tuvastav otsus — Hinna kindlaksmääramine ja turu jagamine — Põhjendamiskohustus — Rikkumise süüks panemine — Võrdne kohtlemine)

39

2010/C 346/76

Kohtuasi T-227/07: Üldkohtu 28. oktoobri 2010. aasta otsus — Hispaania versus komisjon (EAGGF — Tagatisrahastu — Ühenduse rahastamisest välja jäetud kulud — Tootmistoetused tomatite töötlejatele — Ette teatamata kontroll asjakohastel ajavahemikel — Proportsionaalsus)

39

2010/C 346/77

Kohtuasi T-236/07: Üldkohtu 26. oktoobri 2010. aasta otsus — Saksamaa versus komisjon (EAGGF — Tagatisrahastu — Raamatupidamisarvestuse kontrollimine ja heakskiitmine — Eelarveaasta 2006 — Määruse (EÜ) nr 1290/2005 artikli 32 lõike 5 esimese lõigu kohaldamine — Coreperi istungi protokollile lisatud komisjoni ühepoolse avalduse siduv jõud)

39

2010/C 346/78

Kohtuasi T-23/09: Üldkohtu 26. oktoobri 2010. aasta otsus — CNOP ja CCG versus komisjon (Konkurents — Haldusmenetlus — Otsus, millega määratakse kontrollimine — Määruse (EÜ) nr 1/2003 artikli 20 lõige 4 — Õigusvõime puudumine adressaadil — Põhjendamiskohustus — Mõisted ettevõtja ja ettevõtjate ühendus)

40

2010/C 346/79

Kohtuasi T-65/09 P: Üldkohtu 27. oktoobri 2010. aasta otsus — Reali versus komisjon (Apellatsioonikaebus — Avalik teenistus — Lepingulised töötajad — Töölevõtmine — Palgaastme määramine — Töökogemus — Diplom — Võrdväärsus)

40

2010/C 346/80

Kohtuasi T-131/09: Üldkohtu 28. oktoobri 2010. aasta otsus — Farmeco versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Allergan (BOTUMAX) (Ühenduse kaubamärk — Vastulausemenetlus — Ühenduse sõnamärgi BOTUMAX taotlus — Varasemad ühenduse sõna-ja kujutismärgid BOTOX — Suhtelised keeldumispõhjused — Segiajamise tõenäosus — Maine kahjustamine — Määruse (EÜ) nr 40/94 artikli 8 lõike 1 punkt b ja lõige 5 (nüüd määruse nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b ja lõige 5))

40

2010/C 346/81

Kohtuasi T-365/09: Üldkohtu 27. oktoobri 2010. aasta otsus — Michalakopoulou Ktimatiki Touristiki versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Free (FREE) (Ühenduse kaubamärk — Vastulausemenetlus — Ühenduse sõnamärgi FREE taotlus — Varasem siseriiklik kujutismärk FREE ja varasem siseriiklik kujutismärk free LA LIBERTÉ N’A PAS DE PRIX — Suhteline keeldumispõhjus — Segiajamise tõenäosus — Tähiste sarnasus — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b)

41

2010/C 346/82

Kohtuasi T-32/09 P: Üldkohtu 28. oktoobri 2010. aasta määrus — Marcuccio versus komisjon (Apellatsioonkaebus — Avalik teenistus — Ametnikud — Kohtueelne menetlus — Ilmselgelt põhjendamatu apellatsioonkaebus — Kuludega piirduv vastuapellatsioonkaebus)

41

2010/C 346/83

Kohtuasi T-515/09 P: Üldkohtu 18. oktoobri 2010. aasta määrus — Marcuccio versus komisjon (Apellatsioonikaebus — Avalik teenistus — Ametnikud — Institutsiooni keeldumine otsuse tõlkimisest — Osaliselt ilmselgelt vastuvõetamatu ja osaliselt ilmselgelt põhjendamatu apellatsioonkaebus)

41

2010/C 346/84

Kohtuasi T-516/09 P: Üldkohtu 18. oktoobri 2010. aasta määrus — Marcuccio versus komisjon (Apellatsioonkaebus — Avalik teenistus — Ametnikud — Uurimise alustamise taotluse rahuldamata jätmine — Institutsiooni keeldumine otsuse tõlkimisest — Osaliselt ilmselgelt vastuvõetamatu ja osaliselt ilmselgelt põhjendamatu apellatsioonkaebus)

42

2010/C 346/85

Kohtuasi T-18/10 R: Üldkohtu presidendi 25. oktoobri 2010. aasta määrus — Inuit Tapiriit Kanatami jt versus parlament ja nõukogu (Ajutiste meetmete kohaldamine — Määrus (EÜ) nr 1007/2009 — Hülgetoodetega kauplemine — Impordi- ja müügikeeld — Inuittide kogukondadele tehtud erand — Teine kohaldamise peatamise taotlus — Uued asjaolud — Kiireloomulisuse puudumine)

42

2010/C 346/86

Kohtuasi T-353/10 R: Üldkohtu presidendi 25. oktoobri 2010. aasta määrus — Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro versus komisjon (Ajutiste meetmete kohaldamine — Finantsabi — Võlateade toetuse raames antud finantsabi tagasinõudmist — Taotlus kohaldamise peatamiseks — Vorminõuete rikkumine — Vastuvõetamatus)

43

2010/C 346/87

Kohtuasi T-435/10: 17. septembril 2010 esitatud hagi — IEM ERGA — EREVNES MELETES PERIVALLONTOS & CHOROTAXIAS versus komisjon

43

2010/C 346/88

Kohtuasi T-446/10: 17. septembril 2010 esitatud hagi — Dow AgroSciences ja Dintec Agroquímica — Produtos Químicos versus komisjon

43

2010/C 346/89

Kohtuasi T-447/10: 21. septembril 2010 esitatud hagi — Evropaïki Dynamiki versus Euroopa Kohus

44

2010/C 346/90

Kohtuasi T-449/10: 20. septembril 2010 esitatud hagi — ClientEarth jt versus komisjon

45

2010/C 346/91

Kohtuasi T-456/10: 1. oktoobril 2010 esitatud hagi — Timab Industries ja CFPR versus komisjon

46

2010/C 346/92

Kohtuasi T-457/10: 26. septembril 2010 esitatud hagi — Evropaïki Dynamiki versus komisjon

47

2010/C 346/93

Kohtuasi T-474/10: 26. septembril 2010 esitatud hagi — Evropaïki Dynamiki versus komisjon

48

2010/C 346/94

Kohtuasi T-477/10: 9. oktoobril 2010 esitatud hagi — SE — Blusen Stenau versus Siseturu Ühtlustamise Amet — SPORT EYBL & SPORTS EXPERTS (SE© SPORTS EQUIPMENT)

48

2010/C 346/95

Kohtuasi T-478/10: 4. oktoobril 2010 esitatud hagi — Département du Gers versus komisjon

49

2010/C 346/96

Kohtuasi T-479/10: 4. oktoobril 2010 esitatud hagi — Département du Gers versus komisjon

50

2010/C 346/97

Kohtuasi T-480/10: 4. oktoobril 2010 esitatud hagi — Département du Gers versus komisjon

50

2010/C 346/98

Kohtuasi T-481/10: 4. oktoobril 2010 esitatud hagi — Département du Gers versus komisjon

50

2010/C 346/99

Kohtuasi T-482/10: 4. oktoobril 2010 esitatud hagi — Département du Gers versus komisjon

50

2010/C 346/00

Kohtuasi T-485/10: 13. oktoobril 2010 esitatud hagi — MIP Metro versus Siseturu Ühtlustamise Amet — J.C. Ribeiro SGPS (MISS B)

51

2010/C 346/01

Kohtuasi T-498/10: 18. oktoobril 2010 esitatud hagi — Mayer Naman versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Daniel e Mayer (David Mayer)

51

2010/C 346/02

Kohtuasi T-499/10: 8. oktoobril 2010 esitatud hagi — MOL versus komisjon

52

2010/C 346/03

Kohtuasi T–500/10: 19. oktoobril 2010 esitatud hagi — Dorma versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Puertas Doorsa (doorsa FÁBRICA DE PUERTAS AUTOMÁTICAS)

52

2010/C 346/04

Kohtuasi T-501/10: 22. oktoobril 2010 esitatud hagi — TI Media Broadcasting ja TI Media versus komisjon

53

2010/C 346/05

Kohtuasi T-502/10: 18. oktoobril 2010 esitatud hagi — Département du Gers versus komisjon

54

2010/C 346/06

Kohtuasi T-503/10: 21. oktoobril 2010 esitatud hagi — IDT Biologika versus komisjon

54

2010/C 346/07

Kohtuasi T-504/10: 22. oktoobril 2010 esitatud hagi — Prima TV versus komisjon

55

2010/C 346/08

Kohtuasi T-505/10: 18. oktoobril 2010 esitatud hagi — Höganäs versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Haynes (ASTALOY)

55

2010/C 346/09

Kohtuasi T-506/10: 22. oktoobril 2010 esitatud hagi — RTI ja Elettronica Industriale versus komisjon

56

2010/C 346/10

Kohtuasi T-508/10: 19. oktoobril 2010 esitatud hagi — Seba Diș Tįcaret ve Naklįyat versus Siseturu Ühtlustamise Amet — von Eicken (SEBA TRADITION ESTABLISHED 1932 20 FILTER)

56

2010/C 346/11

Kohtuasi T-509/10: 20. oktoobril 2010 esitatud hagi — Manufacturing Support & Procurement Kala Naft versus nõukogu

57

2010/C 346/12

Kohtuasi T-512/10: 26. oktoobril 2010 esitatud hagi — Nike International versus Siseturu Ühtlustamise Amet (DYNAMIC SUPPORT)

58

2010/C 346/13

Kohtuasi T-443/09: Üldkohtu 28. oktoobri 2010. aasta määrus — Agriconsulting Europe versus komisjon

58

2010/C 346/14

Kohtuasi T-16/10: Üldkohtu 18. oktoobri 2010. aasta määrus — Alisei versus komisjon

58

2010/C 346/15

Kohtuasi T-151/10: Üldkohtu 22. oktoobri 2010. aasta määrus — Bank Nederlandse Gemeenten versus komisjon

58

2010/C 346/16

Kohtuasi T-299/10: Üldkohtu 28. oktoobri 2010. aasta määrus — Babcock Noell versus Entreprise commune Fusion for Energy

58

 

Avaliku Teenistuse Kohus

2010/C 346/17

Kohtuasi F-85/05: Avaliku Teenistuse Kohtu (teine koda) 28. oktoobri 2010. aasta otsus — Sørensen versus komisjon (Avalik teenistus — Ametnikud — Ametisse nimetamine — Avaliku konkursi teel kõrgemasse tegevusüksusesse siirduvad ametnikud — Enne uute personalieeskirjade jõustumist avaldatud konkursi reservnimekirja kantud kandidaadid — Teenistusse võtmisel palgaastme ja -järgu määramise üleminekueeskirjad — Palgaastme määramine uusi ebasoodsamaid sätteid kohaldades — Personalieeskirjade XIII lisa artikkel 5 lõige 2 ja artikkel 12 lõige 3)

59

2010/C 346/18

Kohtuasi F-113/05: Avaliku Teenistuse Kohtu (teine koda) 28. oktoobri 2010. aasta otsus — Kay versus komisjon (Avalik teenistus — Ametnikud — Ametisse nimetamine — Avaliku konkursi teel kõrgemasse tegevusüksusesse siirduvad ametnikud — Enne uute personalieeskirjade jõustumist avaldatud konkursi reservnimekirja kantud kandidaadid — Teenistusse võtmisel palgaastme ja -järgu määramise üleminekueeskirjad — Palgaastme määramine uusi ebasoodsamaid sätteid kohaldades — Personalieeskirjade XIII lisa artikkel 5 lõige 2 ja artikkel 12 lõige 3)

59

2010/C 346/19

Kohtuasi F-60/09: Avaliku Teenistuse Kohtu (teine koda) 27. oktoobri 2010. aasta otsus — Birkhoff versus komisjon (Ametnikud — Töötasu — Peretoetused — Ülalpeetava lapse toetus — Laps, kes raske haiguse või töövõimetuse tõttu ei suuda endale elatist teenida — Taotlus jätkata toetuse maksmist — Personalieeskirjade VII lisa artikli 2 lõige 5 — Lapse maksimaalne tulu toetuse maksmise tingimusena — Sellest tulust mahaarvatavad kulud)

60

2010/C 346/20

Kohtuasi F-51/07 RENV: Avaliku Teenistuse Kohtu 23. septembri 2010. aasta määrus — Bui Van versus komisjon

60

ET

 


IV Teave

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

Euroopa Liidu Kohus

18.12.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 346/1


2010/C 346/01

Euroopa Liidu Kohtu viimane väljaanne Euroopa Liidu Teatajas

ELT C 328, 4.12.2010

Eelmised väljaanded

ELT C 317, 20.11.2010

ELT C 301, 6.11.2010

ELT C 288, 23.10.2010

ELT C 274, 9.10.2010

ELT C 260, 25.9.2010

ELT C 246, 11.9.2010

Käesolevad tekstid on kättesaadavad:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


Üldkohus

18.12.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 346/2


Üldkohtu uue liikme vande andmine

2010/C 346/02

Andrei Popescu, kes nimetati Euroopa Liidu liikmesriikide valitsuste esindajate 18. novembri 2010. aasta otsusega (1) Euroopa Liidu Üldkohtu kohtunikuks ajavahemikuks 26. november 2010 kuni 31. august 2016, andis Euroopa Kohtu ees vande 26. novembril 2010.


(1)  ELT L 306, 23.11.2010, lk 76.


18.12.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 346/2


Kohtunik A. Popescu kodadesse määramine

2010/C 346/03

Arvestades kohtunik A. Popescu ametisseastumist, otsustas Üldkohtu täiskogu 29. novembril 2010 muuta täiskogu 20. septembri 2010. aasta otsust kohtunike kodadesse määramise kohta, mida on muudetud 26. oktoobri 2010. aasta otsusega, järgmiselt.

Ajavahemikul 29. novembrist 2010 kuni kuupäevani, mil astub ametisse Bulgaaria kohtunik, on kohtunikud kodadesse määratud järgmiselt:

teine koda viieliikmelises laiendatud koosseisus:

koja esimees N. J. Forwood, kohtunikud F. Dehousse, I. Wiszniewska-Białecka, M. Prek, J. Schwarcz ja A. Popescu;

teine koda kolmeliikmelises koosseisus:

koja esimees N. J. Forwood;

a)

kohtunikud F. Dehousse ja A. Popescu;

b)

kohtunikud F. Dehousse ja J. Schwarcz;

c)

kohtunikud J. Schwarcz ja A. Popescu;

seitsmes koda viieliikmelises laiendatud koosseisus:

koja esimees A. Dittrich, kohtunikud F. Dehousse, I. Wiszniewska-Białecka, M. Prek, J. Schwarcz ja A. Popescu.


V Teated

KOHTUMENETLUSED

Euroopa Kohus

18.12.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 346/3


Euroopa Kohtu (teine koda) 14. oktoobri 2010. aasta otsus — Euroopa Komisjon versus Austria Vabariik

(Kohtuasi C-535/07) (1)

(Liikmesriigi kohustuste rikkumine - Direktiivid 79/409/EMÜ ja 92/43/EMÜ - Loodusliku linnustiku kaitse - Erikaitsealade ebaõige määramine ja ebapiisav õiguskaitse)

2010/C 346/04

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Hageja: Euroopa Komisjon (esindajad: R. Sauer ja D. Recchia)

Kostja: Austria Vabariik (esindajad: E. Riedl ja E. Pürgy ning K. Drechsel)

Kostja toetuseks menetlusse astuja: Saksamaa Liitvabariik (esindajad: M. Lumma ja J. Möller)

Ese

Liikmesriigi kohustuste rikkumine — Nõukogu 2. aprilli 1979. aasta direktiivi 79/409/EMÜ loodusliku linnustiku kaitse kohta (EÜT L 103, lk 1; ELT eriväljaanne 15/01, lk 98) artikli 4 lõigete 1 ja 2 ning nõukogu 21. mai 1992. aasta direktiivi 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta (EÜT L 206, lk 7; ELT eriväljaanne 15/02, lk 102) artikli 6 lõike 2 koostoimes artikliga 7 rikkumine — Linnuliikide kaitseks sobiva ala („Hansag”) erikaitsealana klassifitseerimata jätmine ning muu alana („Niedere Tauern”) ebaõige klassifitseerimine — Juba klassifitseeritud erikaitsealadele sellise õiguskaitse tagamata jätmine, mis vastab ühenduse õigusest tulenevatele nõuetele

Resolutsioon

1.

Kuna Austria Vabariik:

ei ole ornitoloogiliste kriteeriumide alusel nõukogu 2. aprilli 1979. aasta direktiivi 79/409/EMÜ loodusliku linnustiku kaitse kohta artikli 4 lõike 1 kohaselt õigesti erikaitsealadena klassifitseerinud Hansági ala Burgenlandi liidumaal ega piiritlenud Niedere Tauerni erikaitseala Steiermarki liidumaal, ja

ei ole andnud Maltschi, Wiesengebiete im Freinwaldi, Pfeifer Angeri, Oberes Donautali ja Untere Trauni erikaitsealadele Ülem Austria liidumaal ja Verwalli erikaitsealale Vorarlbergi liidumaal direktiivi 79/406 artiklis 4 ning nõukogu 21. mai 1992. aasta direktiivi 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta artikli 6 lõikes 2 koostoimes sama direktiivi artikliga 7 ette nähtud õiguskaitset,

siis on Austria Vabariik rikkunud nendest sätetest tulenevaid kohustusi.

2.

Jätta hagi ülejäänud osas rahuldamata.

3.

Euroopa Komisjon, Austria Vabariik ja Saksamaa Liitvabariik kannavad oma kohtukulud ise.


(1)  ELT C 51, 23.02.2008.


18.12.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 346/3


Euroopa Kohtu (kolmas koda) 21. oktoobri 2010. aasta otsus (Rechtbank’s-Gravenhage (Madalmaad) eelotsusetaotlus) — Latchways plc, Eurosafe Solutions BV versus Kedge Safety Systems BV, Consolidated Nederland BV

(Kohtuasi C-185/08) (1)

(Direktiiv 89/106/EMÜ - Ehitustooted - Direktiiv 89/686/EMÜ - Isikukaitsevahendid - Otsus 93/465/EMÜ - CE-märgis - Katustel teostatavate tööde käigus allakukkumise vältimiseks mõeldud ankurdusseadmed - Standard EN 795)

2010/C 346/05

Kohtumenetluse keel: hollandi

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Rechtbank’s-Gravenhage

Põhikohtuasja pooled

Hageja: Latchways plc, Eurosafe Solutions BV

Kostja: Kedge Safety Systems BV, Consolidated Nederland BV

Ese

Eelotsusetaotlus — Rechtbank’s-Gravenhage — Nõukogu 21. detsembri 1988. aasta direktiivi 89/106/EMÜ ehitustooteid puudutavate liikmesriikide õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta (EÜT 1989, L 40, lk 12; ELT eriväljaanne 13/09, lk 296), nõukogu 21. detsembri 1989. aasta direktiivi 89/686/EMÜ isikukaitsevahendeid käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (EÜT 1989, L 399, lk 18, ELT eriväljaanne 13/010, lk 98) ja nõukogu 22. juuli 1993. aasta otsuse, mis käsitleb tehnilise ühtlustamise direktiivides kasutatavaid vastavushindamismenetluse eri etappide mooduleid ning CE-vastavusmärgise kinnitamise ja kasutamise eeskirju (EÜT 1993, L 220, lk 23, ELT eriväljaanne 13/012, lk 195) tõlgendamine — Ankurdusseadmed kukkumise kaitseks, mis on mõeldud ehitusele püsivaks kinnitamiseks — Euroopa standard EN 795

Resolutsioon

1.

Klassi A1 ankurdusseadmeid käsitlevad standardi EN 795 sätted ei kuulu nõukogu 21. detsembri 1989. aasta direktiivi 89/686/EMÜ isikukaitsevahendeid käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. septembri 2003. aasta määrusega (EÜ) nr 1882/2003) kohaldamisalasse ning ei kuulu seega ka liidu õiguse hulka ja seetõttu ei ole Euroopa Kohus pädev neid tõlgendama.

2.

Põhikohtuasjas käsitletavad ankurdusseadmed, mis ei ole nähtud ette kasutaja poolt kandmiseks või hoidmiseks, ei kuulu iseenesest ega tulenevalt asjaolust, et need on ette nähtud isikukaitsevahendiga ühendamiseks, direktiivi 89/686 (muudetud määrusega nr 1882/2003) kohaldamisalasse.

3.

Põhikohtuasjas käsitletavad ankurdusseadmed, mis moodustavad osa ehitisest, mille külge need on kinnitatud selleks, et tagada ohutus selle ehitise katuse kasutamisel või ekspluateerimisel, kuuluvad 21. detsembri 1988. aasta direktiivi 89/106/EMÜ ehitustooteid puudutavate liikmesriikide õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta (muudetud määrusega nr 1882/2003) kohaldamisalasse.

4.

Nõukogu 22. juuli 1993. aasta otsus 93/465/EMÜ, mis käsitleb tehnilise ühtlustamise direktiivides kasutatavaid vastavushindamismenetluse eri etappide mooduleid ning CE-vastavusmärgise kinnitamise ja kasutamise eeskirju, välistab toote tähistamise CE-märgisega, kui toode ei kuulu selle direktiivi kohaldamisalasse, mille alusel tähistamine toimub, isegi kui see toode vastab selles direktiivis määratletud tehnilistele nõuetele.


(1)  ELT C 197, 2.8.2008.


18.12.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 346/4


Euroopa Kohtu (teine koda) 14. oktoobri 2010. aasta otsus — Deutsche Telekom AG versus Euroopa Komisjon, Vodafone D2 GmbH, varem Vodafone AG & Co. KG, varem Arcor AG & Co. KG jt

(Kohtuasi C-280/08 P) (1)

(Apellatsioonkaebus - Konkurents - EÜ artikkel 82 - Telekommunikatsiooniteenuste turud - Juurdepääs pikaajalise ettevõtja püsivõrgule - Konkurentidele osutatavate kliendiliinile juurdepääsu võimaldavate võrguteenuste hulgihinnad - Abonentidele osutatavate juurdepääsuteenuste jaehinnad - Turgu valitsevas seisundis oleva ettevõtja hinnapraktika - Hinnakruvi efekt konkurentide suhtes - Riigi reguleeriva asutuse poolt heaks kiidetud hinnad - Turgu valitsevas seisundis oleva ettevõtja tegutsemisruum - Rikkumise süüks panemine - Mõiste „kuritarvitamine” - Sama tõhusa konkurendi kriteerium - Hinnakruvi efekti arvutamine - Kuritarvituse mõju - Trahvi summa)

2010/C 346/06

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Apellant: Deutsche Telekom AG (esindajad: Rechtsanwalt U. Quack, Rechtsanwalt S. Ohlhoff ja Rechtsanwalt M. Hutschneider)

Teised menetlusosalised: Euroopa Komisjon (esindajad: K. Mojzesowicz, W. Mölls ja O. Weber), Vodafone D2 GmbH, varem Vodafone AG & Co. KG, varem Arcor AG & Co. KG (esindaja: M. Klusmann), Versatel NRW GmbH, varem Tropolys NRW GmbH, varem CityKom Münster GmbH Telekommunikationsservice ja TeleBeL Gesellschaft für Telekommunikation Bergisches Land mbH, EWE TEL GmbH, HanseNet Telekommunikation GmbH, Versatel Nord GmbH, varem Versatel Nord-Deutschland GmbH, varem KomTel Gesellschaft für Kommunikations- und Informationsdienste mbH, NetKöln Gesellschaft für Telekommunikation mbH, Versatel Süd GmbH, varem Versatel Süd-Deutschland GmbH, varem tesion Telekommunikation GmbH, Versatel West GmbH, varem Versatel West-Deutschland GmbH, varem Versatel Deutschland GmbH & Co. KG (esindaja: Rechtsanwalt N. Nolte)

Ese

Apellatsioonkaebus Esimese Astme Kohtu (viies koda laiendatud koosseisus) 10. aprilli 2008. aasta otsuse peale kohtuasjas T-271/03: Deutsche Telekom vs. komisjon, millega Esimese Astme Kohus jättis rahuldamata hagi komisjoni 21. mai 2003. aasta otsuse 2003/707/EÜ, mis käsitleb EÜ artikli 82 kohaldamise menetlust (Juhtumid COMP/C-1/37.451, 37.578, 37.579 — Deutsche Telecom AG) (EÜT L 263, lk 9), tühistamise nõudes ja teise võimalusena hagejale määratud trahvi vähendamise nõudes — Turgu valitseva seisundi kuritarvitamine — Telekommunikatsiooni tavavõrgule juurdepääsu hind Saksamaal — Turgu valitsevat seisundit omava ettevõtja, kes küsib konkurentidelt kliendiliinile juurdepääsu eest võrguteenuste hinda, mis on suurem kui jaehinnad, mida ta küsib oma abonentidelt, tegevuse kuritarvitav iseloom

Resolutsioon

1.

Jätta apellatsioonkaebus rahuldamata.

2.

Mõista kohtukulud välja Deutsche Telekom AG-lt.


(1)  ELT C 223, 30.8.2008.


18.12.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 346/5


Euroopa Kohtu (esimene koda) 28. oktoobri 2010. aasta otsus — Euroopa Komisjon versus Leedu Vabriik

(Kohtuasi C-350/08) (1)

(Liikmesriigi kohustuste rikkumine - 2003. aasta ühinemisakt - Ühinevate riikide kohustused - Ühenduse acquis - Direktiiv 2001/83/EÜ ja direktiiv 2003/63/EÜ - Määrus (EMÜ) nr 2309/93 ja määrus (EÜ) nr 726/2004 - Inimtervishoius kasutatavad ravimid - Biotehnoloogia abil saadud sarnased biopreparaadid - Enne ühinemist antud siseriiklik müügiluba)

2010/C 346/07

Kohtumenetluse keel: leedu

Pooled

Hageja: Euroopa Komisjon (esindajad: A. Steiblytė ja M. Šimerdová)

Kostja: Leedu Vabariik (esindajad: D. Kriaučiūnas ja R. Mackevičienė)

Ese

Liikmesriigi kohustuste rikkumine — Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. novembri 2001. aasta direktiivi 2001/83/EÜ inimtervishoius kasutatavaid ravimeid käsitlevate ühenduse eeskirjade kohta (EÜT L 311, lk 67; ELT eriväljaanne 13/27, lk 69) (muudetud komisjoni 25. juuni 2003. aasta direktiiviga 2003/63/EÜ), nõukogu 22. juuli 1993. aasta määruse (EMÜ) nr 2309/93, milles sätestatakse ühenduse kord inimtervishoius ja veterinaarias kasutatavate ravimite lubade andmise ja järelevalve kohta ning millega asutatakse Euroopa Ravimihindamisamet (EÜT L 214, lk 1; ELT eriväljaanne 13/12, lk 151) artikli 3 lõike 1 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 31. märtsi 2004. aasta määruse (EÜ) nr 726/2004, milles sätestatakse ühenduse kord inim- ja veterinaarravimite lubade andmise ja järelevalve kohta ning millega asutatakse Euroopa ravimiamet (ELT L 136, lk 1; ELT eriväljaanne 13/34, lk 229), artikli 3 lõike 1 rikkumine — Sarnase biopreparaadi „Grasalva” siseriikliku müügiloa jõusse jätmine

Resolutsioon

1.

Leedu Vabariik on rikkunud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. novembri 2001. aasta direktiivi 2001/83/EÜ inimtervishoius kasutatavaid ravimeid käsitlevate ühenduse eeskirjade kohta (muudetud komisjoni 25. juuni 2003. aasta direktiiviga 2003/63/EÜ) artikli 6 lõikest 1; nõukogu 22. juuli 1993. aasta määruse (EMÜ) nr 2309/93, milles sätestatakse ühenduse kord inimtervishoius ja veterinaarias kasutatavate ravimite lubade andmise ja järelevalve kohta ning millega asutatakse Euroopa Ravimihindamisamet artikli 3 lõikest 1 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 31. märtsi 2004. aasta määruse (EÜ) nr 726/2004, milles sätestatakse ühenduse kord inim- ja veterinaarravimite lubade andmise ja järelevalve kohta ning millega asutatakse Euroopa ravimiamet artikli 3 lõikest 1 tulenevaid kohustusi, kuna ta jättis ravimi Grasalva siseriikliku müügiloa jõusse.

2.

Mõista kohtukulud välja Leedu Vabariigilt.


(1)  ELT C 247, 27.9.2008.


18.12.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 346/5


Euroopa Kohtu (kolmas koda) 21. oktoobri 2010. aasta otsus (Audiencia Provincial de Barcelona (Hispaania) eelotsusetaotlus) — PADAWAN SL versus Sociedad General de Autores y Editores (SGAE)

(Kohtuasi C-467/08) (1)

(Õigusaktide ühtlustamine - Autoriõigus ja sellega kaasnevad õigused - Direktiiv 2001/29/EÜ - Reprodutseerimisõigus - Erandid ja piirangud - Isikliku kasutamise eesmärgil reprodutseerimise suhtes kehtestatud erand - Mõiste „õiglane hüvitis” - Ühetaoline tõlgendamine - Rakendamine liikmesriikide poolt - Kriteeriumid - Piirid - Digitaalse reprodutseerimisega seotud seadmetele, aparaatidele ja andmekandjatele kohaldatav isikliku kasutamise eesmärgil reprodutseerimise tasu)

2010/C 346/08

Kohtumenetluse keel: hispaania

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Audiencia Provincial de Barcelona

Põhikohtuasja pooled

Hageja: PADAWAN SL

Kostja: Sociedad General de Autores y Editores (SGAE)

menetluses osalesid: Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (EGEDA), Asociación de Artistas Intérpretes o Ejecutantes — Sociedad de Gestión de España (AIE), Asociación de Gestión de Derechos Intelectuales (AGEDI), Centro Español de Derechos Reprográficos (CEDRO)

Ese

Eelotsusetaotlus — Audiencia Provincial de Barcelona — Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. mai 2001. aasta direktiivi 2001/29/EÜ autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste teatavate aspektide ühtlustamise kohta infoühiskonnas (EÜT L 167, lk 10; ELT eriväljaanne 17/01, lk 230) artikli 5 lõike 2 punkti b tõlgendamine — Reprodutseerimisõigus — Erandid ja piirangud — Õiglane hüvitis — Digitaalse paljundustehnika ning digitaalsete paljundusseadmete ja -materjalide tasu süsteem

Resolutsioon

1.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. mai 2001. aasta direktiivi 2001/29/EÜ autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste teatavate aspektide ühtlustamise kohta infoühiskonnas artikli 5 lõike 2 punktis b esitatud mõiste „õiglane hüvitis” on liidu õiguse autonoomne mõiste, mida tuleb kõikides isikliku kasutamise eesmärgil reprodutseerimise erandi ette näinud liikmesriikides tõlgendada ühetaoliselt, sõltumata sellest, kas liikmesriigid on liidu õigusega, eelkõige nimetatud direktiiviga ette nähtud piirides pädevad kindlaks määrama õiglase hüvitise vormi, rahastamise üksikasjad, sissenõudmise ning suuruse.

2.

Direktiivi 2001/29 artikli 5 lõike 2 punkti b tuleb tõlgendada nii, et asjaomaste isikute huvide „tasakaalu” leidmine eeldab seda, et õiglast hüvitist tuleb tingimata arvutada kriteeriumi alusel, kui palju on kaitstud teoste autoritele isikliku kasutamise eesmärgil reprodutseerimise erandiga kahju tekitatud. „Tasakaalu” nõudega on kooskõlas, et nähakse ette, et digitaalseks reprodutseerimiseks kasutatavaid seadmeid, aparaate ning andmekandjaid käsutavad isikud, kes teevad need seadmed õiguslikult või tegelikult isiklikul eesmärgil kasutajatele kättesaadavaks või kes osutavad viimastele reprodutseerimisteenust, on õiglast hüvitist maksma kohustatud isikud, kuivõrd neil isikutel on võimalik asjaomane tasusumma isiklikul eesmärgil kasutajatelt tegelikult tagasi saada.

3.

Direktiivi 2001/29 artikli 5 lõike 2 punkti b tuleb tõlgendada nii, et digitaalseks reprodutseerimiseks kasutatavate seadmete, aparaatide ja andmekandjate suhtes ette nähtud õiglase hüvitise rahastamiseks mõeldud tasu kohaldamine ning viimati nimetatud esemete eeldatav kasutamine isiklikul eesmärgil on tingimata seotud. Seetõttu on direktiiviga 2001/29 vastuolus isikliku kasutamise eesmärgil reprodutseerimise tasu vahet tegemata kohaldamine asjaomaste digitaalseks reprodutseerimiseks kasutatavate seadmete, aparaatide ning andmekandjate suhtes, mida ei anta isiklikul eesmärgil kasutajate käsutusse ning mida ilmselgelt kasutatakse muul otstarbel kui isikliku kasutamise eesmärgil reprodutseerimine.


(1)  ELT C 19, 24.1.2009, lk 12.


18.12.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 346/6


Euroopa Kohtu (suurkoda) 26. oktoobri 2010. aasta otsus — Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik versus Euroopa Liidu Nõukogu

(Kohtuasi C-482/08) (1)

(Tühistamishagi - Otsus 2008/633/JSK - Liikmesriikide määratud ametiasutuste ja Euroopa Politseiameti (Europol) juurdepääs viisainfosüsteemile (VIS) terroriaktide ja muude raskete kuritegude vältimise, avastamise ja uurimise eesmärkidel - Schengeni acquis’ sätete edasiarendamine - Ühendkuningriigi väljajätmine otsuse vastuvõtmise menetlusest - Kehtivus)

2010/C 346/09

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik (esindajad: V. Jackson ja I. Rao, barrister T. Ward)

Kostja: Euroopa Liidu Nõukogu (esindajad: J. Schutte ja R. Szostak)

Kostja toetuseks menetlusse astujad: Hispaania Kuningriik (esindaja: J. M. Rodríguez Cárcamo), Euroopa Komisjon (esindajad: M. Wilderspin ja B. D. Simon)

Ese

EÜ artikli 35 lõige 5 — Nõue tühistada komisjoni 23. juuni 2008. aasta otsus 2008/633/JSK, mis käsitleb liikmesriikide määratud ametiasutuste ja Europoli juurdepääsu viisainfosüsteemile (VIS) terroriaktide ja muude raskete kuritegude vältimise, avastamise ja uurimise eesmärkidel (EÜT L 218, lk 129) — Ühendkuningriigi väljaarvamine nimetatud otsuse vastuvõtmise menetlusest — Oluliste menetlusnormide rikkumine

Resolutsioon

1.

Jätta hagi rahuldamata.

2.

Mõista kohtukulud välja Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigilt.

3.

Hispaania Kuningriik ja Euroopa Komisjon kannavad ise oma kohtukulud.


(1)  ELT C 32, 7.2.2009.


18.12.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 346/7


Euroopa Kohtu (suurkoda) 12. oktoobri 2010. aasta otsus (Vestre Landsret (Taani) eelotsusetaotlus) — Ingeniørforeningen i Danmark, Ole Andersen'i volitusel versus Region Syddanmark

(Kohtuasi C-499/08) (1)

(Direktiiv 2000/78/EÜ - Võrdne kohtlemine töö saamisel ja kutsealale pääsemisel - Vanuse alusel diskrimineerimise keeld - Töölepingu ülesütlemise hüvitise maksmata jätmine töötajatele, kellel on õigus saada vanaduspensioni)

2010/C 346/10

Kohtumenetluse keel: taani

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Vestre Landsret

Põhikohtuasja pooled

Hageja: Ingeniørforeningen i Danmark, Ole Andersen'i volitusel

Kostja: Region Syddanmark

Ese

Eelotsusetaotlus — Vestre Landsret — Nõukogu 27. novembri 2000. aasta direktiivi 2000/78/EÜ, millega kehtestatakse üldine raamistik võrdseks kohtlemiseks töö saamisel ja kutsealale pääsemisel (ELT L 303, lk 16; ELT eriväljaanne 05/04, lk 79), artiklite 2 ja 6 tõlgendamine — Siseriiklikud õigusnormid, mille kohaselt tuleb töösuhte lõpetamisel töötajaga, kes on sama tööandja juures katkematult töötanud teatud arvu aastaid, maksta töölepingu ülesütlemise hüvitist, välja arvatud juhul, kui töötaja on jõudnud ikka, mis annab talle õiguse nõuda vanaduspensioni pensioniskeemi alusel, millesse tööandja on teinud sissemakseid — Otsene või kaudne diskrimineerimine vanuse alusel

Resolutsioon

Nõukogu 27. novembri 2000. aasta direktiivi 2000/78, millega kehtestatakse üldine raamistik võrdseks kohtlemiseks töö saamisel ja kutsealale pääsemisel, artiklit 2 ja artikli 6 lõiget 1 tuleb tõlgendada nii, et nendega on vastuolus siseriiklikud õigusnormid, mille alusel ei saa töötajad, kellel on õigus saada nende tööandja poolt makstavat vanaduspensioni pensioniskeemi alusel, millega need töötajad on liitunud enne 50 aastaseks saamist, ainuüksi eelnimetatud põhjusel töölepingu ülesütlemise erihüvitist, mis on mõeldud ettevõttes üle 12 aastast tööstaaži omavate töötajate uue töö leidmise soodustamiseks.


(1)  ELT C 19, 24.1.2009.


18.12.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 346/7


Euroopa Kohtu (teine koda) 28. oktoobri 2010. aasta otsus — Euroopa Komisjon versus Malta Vabariik

(Kohtuasi C-508/08) (1)

(Liikmesriigi kohustuste rikkumine - Mereveoteenuste osutamise vabadus - Määrus (EMÜ) nr 3577/92 - Artiklid 1 ja 4 - Liikmesriigisisesed kabotaažiteenused - Kohustus sõlmida avalike teenuste osutamise lepingud mittediskrimineerival alusel - Eelnevalt hankemenetlust korraldamata ainuõigusliku lepingu sõlmimine enne liikmesriigi Euroopa Liiduga ühinemise kuupäeva)

2010/C 346/11

Kohtumenetluse keel: malta

Pooled

Hageja: Euroopa Komisjon (esindajad: J. Aquilina ja K. Simonsson)

Kostja: Malta Vabariik (esindajad: S. Camilleri, L. Spiteri ja A. Fenech)

Ese

Liikmesriigi kohustuste rikkumine — Nõukogu 7. detsembri 1992. aasta määruse (EMÜ) nr 3577/92 teenuste osutamise vabaduse põhimõtte kohaldamise kohta merevedudel liikmesriikides (merekabotaaž) (EÜT 1992, L 364, lk 7; ELT eriväljaanne 06/02, lk 10) rikkumine — Eelneva hankemenetluse läbiviimiseta ainuõigusliku lepingu sõlmine Malta ja Gozo vahelise mereühenduse tagamiseks

Resolutsioon

1.

Jätta hagi rahuldamata.

2.

Mõista kohtukulud välja Euroopa Komisjonilt.


(1)  ELT C 32, 7.2.2009.


18.12.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 346/8


Euroopa Kohtu (kolmas koda) 21. oktoobri 2010. aasta otsus (Anotato Dikastirio Kyprou (Küprose Vabariik) eelotsusetaotlus) — Symvoulio Apochetefseon Lefkosias versus Anatheoritiki Archi Prosforon

(Kohtuasi C-570/08) (1)

(Riigihanked - Direktiiv 89/665/EMÜ - Artikli 2 lõige 8 - Vaidlustusmenetluse eest vastutav kohtuväline asutus - Hankija niisuguse otsuse tühistamine, millega tunnistatakse üks pakkumus edukaks - Hankija võimalus kaevata see tühistamine edasi siseriiklikusse kohtusse)

2010/C 346/12

Kohtumenetluse keel: kreeka

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Anotato Dikastirio Kyprou

Põhikohtuasja pooled

Kaebuse esitaja: Symvoulio Apochetefseon Lefkosias

Vastustaja: Anatheoritiki Archi Prosforon

Ese

Eelotsusetaotlus — Anotato Dikastirio Kyprou (Küpros) — Nõukogu 21. detsembri 1989. aasta direktiivi 89/665/EMÜ riiklike tarne- ja ehitustöölepingute sõlmimise läbivaatamise korra kohaldamisega seotud õigus- ja haldusnormide kooskõlastamise kohta (EÜT L 395, lk 33; ELT eriväljaanne 06/01, lk 246) artikli 2 lõike 8 tõlgendamine — Hankija õigus esitada kohtule kaebus vaidlustusi lahendavate asutuste otsuste peale, kui tegemist ei ole selle sätte mõttes kohtuasutustega

Resolutsioon

Nõukogu 21. detsembri 1989. aasta direktiivi 89/665/EMÜ (riiklike tarne- ja ehitustöölepingute sõlmimise läbivaatamise korra kohaldamisega seotud õigus- ja haldusnormide kooskõlastamise kohta, muudetud nõukogu 18. juuni 1992. aasta direktiiviga 92/50/EMÜ) artikli 2 lõiget 8 tuleb tõlgendada nii, et see ei pane liikmesriikidele kohustust näha ka hankijatele ette võimalus esitada riigihangete vaidlustusmenetluse eest vastutavate kohtuväliste asutuste otsuste peale kaebus kohtule. Samas ei takista see säte liikmesriike nägemast oma siseriiklikus õiguses ette niisugust kaebeõigust hankijatele.


(1)  ELT C 55, 7.3.2009.


18.12.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 346/8


Euroopa Kohtu (teine koda) 14. oktoobri 2010. aasta otsus (Bundesfinanzhofi (Saksamaa) eelotsusetaotlus) — Gudrun Schwemmer versus Agentur für Arbeit Villingen-Schwenningen — Familienkasse

(Kohtuasi C-16/09) (1)

(Sotsiaalkindlustus - Määrus (EMÜ) nr 1408/71 ja määrus (EMÜ) nr 574/72 - Perehüvitised - „Kattumise vältimise” sätted - Määruse nr 1408/71 artikli 76 lõige 2 - Määruse nr 574/72 artikli 10 lõike 1 punkt a - Lapsed, kes elavad koos emaga liikmesriigis, kus nende ema vastab perehüvitiste saamise tingimustele, ning kelle isa, kes töötab Šveitsis ja vastab seal a priori Šveitsi õigusnormide kohaselt sama tüüpi perehüvitiste saamise tingimustele, hoidub nende hüvitiste taotlemisest)

2010/C 346/13

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Bundesfinanzhof

Põhikohtuasja pooled

Kaebaja: Gudrun Schwemmer

Vastustaja: Agentur für Arbeit Villingen-Schwenningen — Familienkasse

Ese

Eelotsusetaotlus — Bundesfinanzhof — Nõukogu 14. juuni 1971. aasta määruse (EMÜ) nr 1408/71 sotsiaalkindlustusskeemide kohaldamise kohta ühenduse piires liikuvate töötajate ja nende pereliikmete suhtes (EÜT L 149, lk 2; ELT eriväljaanne 05/01, lk 35) artikli 76 lõike 2 ja nõukogu 21. märtsi 1972. aasta määruse (EMÜ) nr 574/72, millega määratakse kindlaks määruse (EMÜ) nr 1408/71 sotsiaalkindlustusskeemide kohaldamise kohta ühenduse piires liikuvate töötajate ja nende pereliikmete suhtes rakendamise kord (EÜT L 074, lk 1; ELT eriväljaanne 05/01, lk 83), artikli 10 lõike 1 punkti a, sellisena nagu neid muudetud on, tõlgendamine — Perehüvitiste maksmiseks kohustatud riigi kindlakstegemine — Kattumisvastased sätted — Lapsed, kelle emal on nende ühises elukohaliikmesriigis õigus saada peretoetusi, ja kelle isa, kes elab Šveitsis, kus tal on Šveitsi õiguse kohaselt õigus saada analoogilisi peretoetusi, ei taotle neid teadlikult, et kahjustada lahutatud abikaasat elukohajärgses riigis — Lapsetoetus

Resolutsioon

Nõukogu 14. juuni 1971. aasta määruse (EMÜ) nr 1408/71 sotsiaalkindlustusskeemide kohaldamise kohta ühenduse piires liikuvate töötajate ja nende pereliikmete suhtes artiklit 76 ning nõukogu 21. märtsi 1972. aasta määruse (EMÜ) nr 574/72, millega määratakse kindlaks määruse nr 1408/71 rakendamise kord, artiklit 10, nende nõukogu 2. detsembri 1996. aasta määrusega (EÜ) nr 118/97 muudetud ja kehtestatud redaktsioonis, mida on muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. aprilli 2005. aasta määrusega (EÜ) nr 647/2005, tuleb tõlgendada nii, et sellist õigust saada lapsetoetust, mille omandamine ei ole seatud sõltuvusse kindlustusest, töötamisest ega füüsilisest isikust ettevõtjana tegutsemisest, selle liikmesriigi õigusaktide alusel, kus lapsevanem elab koos asjaomaste lastega, kelle eest neid toetusi makstakse, ei või osaliselt peatada sellisel juhul, nagu on kõne all põhikohtuasjas, kus endisel abikaasal, kes on asjaomaste laste teine vanem, oleks põhimõtteliselt kas üksnes oma töökohajärgse riigi siseriiklike õigusaktide alusel või nimetatud määruse nr 1408/71 artikli 73 kohaselt õigus saada perehüvitisi vastavalt selle liikmesriigi õigusaktidele, kuid ta ei saa hüvitisi tegelikkuses põhjusel, et ei ole neid taotlenud.


(1)  ELT C 90, 18.4.2009.


18.12.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 346/9


Euroopa Kohtu (suurkoda) 12. oktoobri 2010. aasta otsus (Arbeitsgericht Hamburg (Saksamaa) eelotsusetaotlus) — Gisela Rosenbladt versus Oellerking Gebäudereinigungsges.mbH

(Kohtuasi C-45/09) (1)

(Direktiiv 2000/78/EÜ - Vanuse alusel diskrimineerimine - Töölepingu lõppemine pensioniikka jõudmise tõttu)

2010/C 346/14

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Arbeitsgericht Hamburg

Põhikohtuasja pooled

Hageja: Gisela Rosenbladt

Kostja: Oellerking Gebäudereinigungsges.mbH

Ese

Eelotsusetaotlus — Arbeitsgericht Hamburg — Nõukogu 27. novembri 2000. aasta direktiivi 2000/78/EÜ, millega kehtestatakse üldine raamistik võrdseks kohtlemiseks töö saamisel ja kutsealale pääsemisel (ELT L 303, lk 16; ELT eriväljaanne 05/04, lk 79), artikli 1 ja artikli 2 lõike 1 tõlgendamine — Vanuselise diskrimineerimise keeld — Üldiselt kohaldatava kollektiivlepingu säte, mis lubab töölepingu üles öelda töötaja 65 aastaseks saamisel, olenemata sellest, milline on majanduslik, sotsiaalne või demograafiline olukord ja konkreetne olukord tööturul

Resolutsioon

1.

Nõukogu 27. novembri 2000. aasta direktiivi 2000/78, millega kehtestatakse üldine raamistik võrdseks kohtlemiseks töö saamisel ja kutsealale pääsemisel, artikli 6 lõiget 1 tuleb tõlgendada nii, et sellega ei ole vastuolus selline siseriiklik õigusnorm nagu võrdse kohtlemise seaduse (Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz) § 10 punkt 5, mille alusel on lubatud töölepingute automaatse lõppemise klauslid töötaja jõudmise tõttu pensioniikka, kui ühelt poolt on nimetatud õigusnorm objektiivselt ja mõistlikult põhjendatud õiguspärase eesmärgiga, mis on seotud tööhõivepoliitikaga ja tööturuga, ning teiselt poolt on selle eesmärgi saavutamise vahendid asjakohased ja vajalikud. Selle loa kasutamine kollektiivlepingus ei jää iseenesest kohtuliku kontrolli alt välja, vaid vastavalt kõnealuse direktiivi artikli 6 lõike 1 nõuetele peab see samuti järgima asjakohaselt ja vajalikult sellist õiguspärast eesmärki.

2.

Direktiivi 2000/78 artikli 6 lõiget 1 tuleb tõlgendada nii, et sellega ei ole vastuolus niisugune meede nagu üldkohaldatava koristusettevõtete töötajate raamkollektiivlepingu (Allgemeingültiger Rahmentarifvertrag für die gewerblichen Beschäftigten in der Gebäudereinigung) § 19 punktis 8 ette nähtud töölepingu automaatse lõppemise klausel töötaja jõudmisel pensioniikka, mis saabub 65 aastaseks saamisel.

3.

Direktiivi 2000/78 artikleid 1 ja 2 tuleb tõlgendada nii, et nendega ei ole vastuolus see, kui liikmesriik tunnistab üldiselt kohaldatavaks sellise kollektiivlepingu, nagu on käsitletud põhikohtuasjas, kui nimetatud kollektiivleping ei võta selle kohaldamisalasse kuuluvatelt töötajatelt kaitset, mida neile annavad eespool nimetatud vanuse alusel diskrimineerimist keelustavad sätted.


(1)  ELT C 102, 1.5.2009


18.12.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 346/9


Euroopa Kohtu (kolmas koda) 28. oktoobri 2010. aasta otsus — Euroopa Komisjon versus Poola Vabariik

(Kohtuasi C-49/09) (1)

(Liikmesriigi kohustuste rikkumine - Käibemaks - Direktiiv 2006/112/EÜ - Hiljem ühinenud liikmesriigid - Üleminekusätted - Ajaline kohaldamine - Vähendatud maksumäära kohaldamine - Väikelaste rõivad ja rõivamanused ning lastejalatsid)

2010/C 346/15

Kohtumenetluse keel: poola

Pooled

Hageja: Euroopa Komisjon (esindajad: D. Triantafyllou ja K. Herrmann)

Kostja: Poola Vabariik (esindajad: M. Szpunar, M. Dowgielewicz, M. Jarosz ja A. Rutkowska.)

Ese

Liikmesriigi kohustuste rikkumine — Nõukogu 28. novembri 2006. aasta direktiivi 2006/112/EÜ, mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi (ELT L 347, lk 1), artikli 98 koosmõjus nimetatud direktiivi III lisaga rikkumine — Vähendatud käibemaksumäära kohaldamine väikelaste rõivaste ja rõivamanuste ning lastejalatsite puhul

Resolutsioon

1.

Kuna Poola Vabariik maksustas 7protsendise vähendatud käibemaksumääraga laste rõivaste, rõivamanuste ja lastejalatsite tarned, impordi ja ühendusesisese soetamise, on Poola Vabariik rikkunud 28. novembri 2006. aasta direktiivi 2006/112/EÜ artiklit 98 koosmõjus III lisaga.

2.

Mõista kohtukulud välja Poola Vabariigilt.


(1)  ELT C 102, 1.5.2009.


18.12.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 346/10


Euroopa Kohtu (esimene koda) 14. oktoobri 2010. aasta otsus (Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz (Saksamaa) eelotsusetaotlus) — Landkreis Bad Dürkheim versus Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion

(Kohtuasi C-61/09) (1)

(Ühine põllumajanduspoliitika - Teatavate toetuskavade ühtne haldus- ja kontrollisüsteem - Määrus (EÜ) nr 1782/2003 - Ühtne otsemaksete kava - Otsetoetuskavade ühised eeskirjad - Mõiste „toetuskõlblik hektar” - Mittepõllumajanduslik tegevus - Tingimused, mille esinemisel saab põllumajandusmaad käsitada põllumajandusettevõtte maana)

2010/C 346/16

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz

Põhikohtuasja pooled

Hageja: Landkreis Bad Dürkheim

Kostja: Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion

Ese

Eelotsusetaotlus — Oberverwaltungsgericht Rheinland Pfalz — Nõukogu 29. septembri 2003. aasta määruse (EÜ) nr 1782/2003, millega kehtestatakse ühise põllumajanduspoliitika raames kohaldatavate otsetoetuskavade ühiseeskirjad ja teatavad toetuskavad põllumajandustootjate jaoks ning muudetakse määruseid (EMÜ) nr 2019/93, (EÜ) nr 1452/2001, (EÜ) nr 1453/2001, (EÜ) nr 1454/2001, (EÜ) nr 1868/94, (EÜ) nr 1251/1999, (EÜ) nr 1254/1999, (EÜ) nr 1673/2000, (EMÜ) nr 2358/71 ja (EÜ) nr 2529/2001 (ELT L 270, lk 1; ELT eriväljaanne 03/40, lk 269), artikli 44 lõike 2 tõlgendamine — Mõistete „põllumajandusmaa” ja „mittepõllumajanduslik tegevus” tõlgendamine olukorras, kus looduskaitse eesmärk on põllumajandusliku tootmise eesmärgist tähtsam — Tingimused, millest lähtudes põllumajandusmaad saab käsitada põllumajandusettevõtte maana

Resolutsioon

1.

Nõukogu 29. septembri 2003. aasta määruse (EÜ) nr 1782/2003 (millega kehtestatakse ühise põllumajanduspoliitika raames kohaldatavate otsetoetuskavade ühiseeskirjad ja teatavad toetuskavad põllumajandustootjate jaoks ning muudetakse määruseid (EMÜ) nr 2019/93, (EÜ) nr 1452/2001, (EÜ) nr 1453/2001, (EÜ) nr 1454/2001, (EÜ) nr 1868/94, (EÜ) nr 1251/1999, (EÜ) nr 1254/1999, (EÜ) nr 1673/2000, (EMÜ) nr 2358/71 ja (EÜ) nr 2529/2001, muudetud nõukogu 19. detsembri 2006. aasta määrusega (EÜ) nr 2013/2006) artikli 44 lõiget 2 tuleb tõlgendada selliselt, et kõnealune säte ei keela käsitada toetuskõlblikuna maa-ala, mida kasutatakse ka põllumajanduslikel eesmärkidel, kuigi maakasutuse peamine eesmärk on maastikuhooldus ja looduskaitse. Asjaolu, et põllumajandustootja peab juhinduma looduskaitseasutuse korraldustest, ei võta tegevuselt, mis vastab kõnealuse määruse artikli 2 punktis c osutatud määratlusele, selle põllumajanduslikku laadi.

2.

Määruse nr 1782/2003 (muudetud määrusega nr 2013/2006) artikli 44 lõiget 2 tuleb tõlgendada nii:

põllumajandusmaa käsitamiseks teatavale põllumajandustootja ettevõttele kuuluva maana ei ole vajalik, et põllumajandustootja käsutab seda tasulise põllumajandusliku rendilepingu või samalaadse kasutuslepingu alusel;

see säte ei keela käsitada põllumajandusettevõttele kuuluva maana maa-ala, mis on piiratud ajavahemikuks ning tasuta, ainult kutseühingule tasutavate osamaksete eest antud looduskaitse eesmärkide täitmiseks põllumajandustootja käsutusse kindlaksmääratud kasutamiseks, tingimusel et asjassepuutuval põllumajandustootjal on võimalik seda maad piisava sõltumatusega kasutada põllumajanduslikuks tegevuseks vähemalt 10 kuu pikkusel ajavahemikul;

kõnesoleva maa-ala käsitamist põllumajandustootja ettevõtte käsutuses oleva maana ei mõjuta asjaolu, et põllumajandustootja on kohustatud tasu eest täitma teatavaid ülesandeid kolmanda isiku arvel, kui põllumajandustootja kasutab maa-ala ka põllumajandusliku tegevusega tegelemiseks oma nimel ja arvel.


(1)  ELT C 113, 16.5.2009.


18.12.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 346/11


Euroopa Kohtu (esimene koda) 14. oktoobri 2010. aasta otsus — Nuova Agricast Srl, Cofra Srl versus Euroopa Komisjon

(Kohtuasi C-67/09 P) (1)

(Apellatsioonkaebus - Riigiabi - Abikava investeeringute tegemiseks Itaalia vähem soodsatesse piirkondadesse - Komisjoni otsus, millega tunnistatakse abikava ühisturuga kokkusobivaks - Selle otsuse vastuvõtmisega väidetavalt tekitatud kahju hüvitamise nõue - Varem kehtinud kavalt sellele kavale ülemineku meetmed - Komisjoni otsuse, mitte esitada vastuväiteid varem kehtinud kavale, ajaline kohaldamisala - Õiguskindluse, õiguspärase ootuse kaitse ja võrdse kohtlemise põhimõtted)

2010/C 346/17

Kohtumenetluse keel: itaalia

Pooled

Apellandid: Nuova Agricast Srl ja Cofra Srl (esindaja: avvocato A. Calabrese)

Teine menetlusosaline: Euroopa Komisjon (esindajad: V. Di Bucci ja E. Righini)

Ese

Apellatsioonkaebus Esimese Astme Kohtu (esimene koda) 2. detsembri 2008. aasta otsuse peale liidetud kohtuasjades T-362/05 ja T-363/05: Nuova Agricast vs. komisjon, millega Esimese Astme Kohus jättis rahuldamata hagejate nõuded kahju hüvitamiseks, mis neile väidetavalt tekitati komisjoni 12. juuli 2000. aasta otsusega, millega tunnistati ühisturuga kokkusobivaks abikava investeeringute tegemiseks Itaalia vähemsoodsatesse piirkondadesse (riigiabi nr 715/99 — Itaalia (SG (2000)D/105754)), ja komisjoni käitumise tõttu nimetatud otsuse vastuvõtmisele eelnenud menetluse ajal.

Resolutsioon

1.

Jätta apellatsioonkaebus rahuldamata.

2.

Mõista kohtukulud välja Nuova Agricast Srl-ilt ja Cofra Srl-ilt.


(1)  ELT C 90, 18.4.2009.


18.12.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 346/11


Euroopa Kohtu (kolmas koda) 28. oktoobri 2010. aasta otsus (Cour de cassation'i (Prantsusmaa) eelotsusetaotlus) — Établissements Rimbaud SA versus Directeur général des impôts, Directeur des services fiscaux d'Aix-en-Provence

(Kohtuasi C-72/09) (1)

(Otsene maksustamine - Kapitali vaba liikumine - Juriidilised isikud, kelle asukoht on kolmandas riigis, mis on Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriik - Liikmesriigis asuva kinnisasja omamine - Sellise kinnisasja turuväärtuselt võetav maks - Maksuvabastusest keeldumine - Maksupettuste vastane võitlus - Hindamine EMP lepingu alusel)

2010/C 346/18

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Cour de cassation

Põhikohtuasja pooled

Hageja: Établissements Rimbaud SA

Kostjad: Directeur général des impôts, Directeur des services fiscaux d'Aix-en-Provence

Ese

Eelotsusetaotlus — Cour de cassation (Prantsusmaa) — 2. mai 1992. aasta Euroopa Majanduspiirkonna lepingu artikli 40 (EÜT L 1, lk 3) tõlgendamine — Prantsusmaal asuvate kinnisasjade turuväärtuselt võetav maks — Prantsusmaal või Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigis asuvatele juriidilistele isikutele antav maksuvabastus tingimusel, et Prantsusmaa ja selle riigi vahel on maksude tasumisest kõrvalehoidumise ja maksustamise vältimisega võitlemiseks sõlmitud haldusabi leping või et mittediskrimineerimise klauslit sisaldava rahvusvahelise lepingu alusel ei või neid juriidilisi isikuid maksustada suuremal määral kui Prantsusmaal asuvaid äriühinguid — Maksuvabastuse andmisest keeldumine Liechtensteinis asuvale äriühingule

Resolutsioon

2. mai 1992. aasta Euroopa Majanduspiirkonna lepingu artiklit 40 tuleb tõlgendada nii, et sellega ei ole vastuolus põhikohtuasjas arutusel olevad siseriiklikud õigusnormid, mille kohaselt on vaidlusalusest maksust vabastatud äriühingud, kelle registrijärgne asukoht on liidu liikmesriigi territooriumil, ja mille kohaselt laieneb see maksuvabastus äriühingutele, kelle registrijärgne asukoht on kolmandas riigis, kes on EMP liikmesriik, tingimusel et selle liikmesriigi ja kolmanda riigi vahel on maksupettuste ja maksudest kõrvalehoidumise vastu võitlemiseks sõlmitud haldusabi kokkulepe või riikkondsuse alusel mittediskrimineerimise klauslit sisaldava rahvusvahelise lepingu alusel ei või neid juriidilisi isikuid maksustada karmimalt, kui selle liikmesriigi territooriumil asuvaid äriühinguid.


(1)  ELT C 102, 1.5.2009, lk 12.


18.12.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 346/12


Euroopa Kohtu (teine koda) 21. oktoobri 2010. aasta otsus (Symvoulio tis Epikrateiase (Kreeka) eelotsusetaotlus) — Idryma Typou A.E. versus Ypourgos Typou kai Meson Mazikis Enimerosis

(Kohtuasi C-81/09) (1)

(Asutamisvabadus - Kapitali vaba liikumine - Äriühinguõigus - Esimene direktiiv 68/151/EMÜ - Ajakirjandus- ja televisioonisektoris tegutsev aktsiaselts - Äriühing ja aktsionär, kellele kuulub üle 2,5 % aktsiatest - Ühine ja solidaarne haldustrahv)

2010/C 346/19

Kohtumenetluse keel: kreeka

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Symvoulio tis Epikrateias

Põhikohtuasja pooled

Kaebuse esitaja: Idryma Typou A.E.

Vastustaja: Ypourgos Typou kai Meson Mazikis Enimerosis

Ese

Eelotsusetaotlus — Symvoulio tis Epikrateias — Nõukogu 9. märtsi 1968. aasta esimese direktiivi 68/151/EMÜ tagatiste kooskõlastamise kohta, mida liikmesriigid äriühingu liikmete ja kolmandate isikute huvide kaitseks EMÜ asutamislepingu artikli 58 teises lõigus tähendatud äriühingutelt nõuavad, et muuta sellised tagatised ühenduse kõigis osades võrdväärseteks (EÜT L 65, lk 8; ELT eriväljaanne 17/01, lk 3), artikli 1 tõlgendamine — Siseriiklik õigusnorm, millega on kehtestatud ühelt poolt ajakirjandus- ja televisioonisektorisse kuuluva aktsiaseltsi ja teiselt poolt selle aktsionäride, kelle osalus aktsiakapitalis on üle 2,5 %, solidaarne vastutus selle äriühingu tegevuse tõttu määratud haldustrahvide tasumise eest

Resolutsioon

1.

Nõukogu 9. märtsi 1968. aasta esimest direktiivi tagatiste kooskõlastamise kohta, mida liikmesriigid äriühingu liikmete ja kolmandate isikute huvide kaitseks EMÜ asutamislepingu artikli 58 teises lõigus tähendatud äriühingutelt nõuavad, et muuta sellised tagatised ühenduse kõigis osades võrdväärseteks, tuleb tõlgendada nii, et sellega ei ole vastuolus niisugune siseriiklik õigusnorm nagu seaduse nr 2328/1995 „Eraõigusliku televisiooni ja kohaliku raadio õiguslik korraldus, ringhäälinguturuga seotud küsimuste reguleerimine ja muud normid” (muudetud seadusega nr 2644/1998 „Tasuliste raadio- ja televisiooniteenuste osutamine”) artikli 4 lõige 3, mille kohaselt määratakse selle artikli eelmistes lõigetes kehtestatud trahve telekanalite toimimist reguleerivate õigusnormide ja käitumisreeglite rikkumise eest mitte ainult äriühingule, kellel on telekanali asutamise ja käitamise luba, vaid temaga ühiselt ja solidaarselt ka kõikidele aktsionäridele, kellele kuulub üle 2,5 % aktsiatest.

2.

ELTL artikleid 49 ja 63 tuleb tõlgendada nii, et niisugune siseriiklik õigusnorm on nendega vastuolus.


(1)  ELT C 102, 1.5.2009.


18.12.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 346/12


Euroopa Kohtu (suurkoda) 26. oktoobri 2010. aasta otsus (Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Wieni (Austria) eelotsusetaotlus) — Ingrid Schmelz versus Finanzamt Waldviertel

(Kohtuasi C-97/09) (1)

(Kuues käibemaksudirektiiv - Artikli 24 lõige 3 ja artikkel 28i - Direktiiv 2006/112/EÜ - Artikli 283 lõike 1 punkt c - Kehtivus - EÜ artiklid 12, 43 ja 49 - Võrdse kohtlemise põhimõte - Väikeettevõtete erikord - Käibemaksuvabastus - Maksuvabastuse andmata jätmine teistes liikmesriikides asuvatele maksukohustuslastele - Mõiste „aastakäive”)

2010/C 346/20

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Wien

Põhikohtuasja pooled

Kaebuse esitaja: Ingrid Schmelz

Vastustaja: Finanzamt Waldviertel

Ese

Eelotsusetaotlus — Unabhänginger Finanzsenat, Außenstelle Wien — Nõukogu 17. mai 1977. aasta kuuenda direktiivi 77/388/EMÜ kumuleeruvate käibemaksudega seotud liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta — ühine käibemaksusüsteem: ühtne maksubaas (EÜT L 145, lk 1; ELT eriväljaanne 09/01, lk 23) artikli 24 lõikes 3 ja artiklis 28i (muudetud nõukogu 14. detsembri 1992. aasta direktiiviga 92/111/EMÜ, millega muudetakse direktiivi 77/388/EMÜ ja kehtestatakse lihtsustamismeetmed käibemaksu suhtes (EÜT L 384, lk 47; ELT eriväljaanne 09/01, lk 224)) asuva tekstilõigu ning nõukogu 28. novembri 2006. aasta direktiivi 2006/112/EÜ, mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi (ELT L 347, lk 1), artikli 283 lõike 1 punktis c asuva tekstilõigu kehtivus — Väikeettevõtetele käibemaksu vallas kehtiv erikord, mis võimaldab maksuvabastuse, kuid jätab selle erandina andmata kaubatarnete ja teenuste suhtes, mille tarnijaks on mitteresidendist maksukohustuslane — Nimetatud sätete alusel maksuvabastuse andmisest keeldumine teise EL liikmesriigi residendist maksukohustuslase suhtes — Selle korra vastavus EÜ artiklitele 12, 43 ja 49 ning ühenduse õiguse üldpõhimõtetele — Asjassepuutuvate tekstilõikude kehtetuse korral direktiivi 77/388/EMÜ artiklis 24 ja Norra Kuningriigi, Austria Vabariigi, Soome Vabariigi ja Rootsi Kuningriigi ühinemistingimusi ja Euroopa Liidu aluslepingutesse tehtavaid muudatusi käsitleva akti (EÜT C 241, lk 335) XV lisa IX jaotise „Maksustamine” punkti 2 alapunktis c ning eespool viidatud direktiivi 2006/112/EÜ artiklis 287 sisalduva mõiste „aastakäive” tõlgendamine

Resolutsioon

1.

Küsimuste analüüsimise tulemusena ei ilmnenud ühtegi asjaolu, mis võiks EÜ artiklist 49 lähtudes riivata nõukogu 17. mai 1977. aasta kuuenda direktiivi 77/388/EMÜ kumuleeruvate käibemaksudega seotud liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta — ühine käibemaksusüsteem: ühtne maksubaas (muudetud nõukogu 14. veebruari 2006. aasta direktiiviga 2006/18/EÜ) artikli 24 lõike 3 ja artikli 28i ning nõukogu 28. novembri 2006. aasta direktiivi 2006/112/EÜ, mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi, artikli 283 lõike 1 punkti c kehtivust.

2.

Direktiivi 77/388 (muudetud direktiiviga 2006/18) artikleid 24 ja 24a ning direktiivi 2006/112 artikleid 284–287 tuleb tõlgendada nii, et mõiste „aastakäive” tähendab ettevõtte ühe aasta tehingute käivet selles liikmesriigis, kus on tema asukoht.


(1)  ELT C 129, 6.6.2009.


18.12.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 346/13


Euroopa Kohtu (kolmas koda) 28. oktoobri 2010 aasta otsus (Court of Appeal (Ühendkuningriik) eelotsusetaotlus) — Her Majesty’s Commissioners of Revenue and Customs versus Axa UK plc

(Kohtuasi C-175/09) (1)

(Kuues käibemaksudirektiiv - Maksuvabastus - Artikli 13 B osa punkti d alapunkt 3 - Maksete ja ülekannetega seotud tehingud - Võlgnevuste sissenõudmine - Hambaravikulude makseplaan - Teenuseosutaja klientide eest makse kasseerimise ja töötlemise teenus)

2010/C 346/21

Kohtumenetluse keel: inglise

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Court of Appeal

Põhikohtuasja pooled

Hageja: Her Majesty’s Commissioners of Revenue and Customs

Kostja: Axa UK plc

Ese

Eelotsusetaotlus — Court of Appeal — Nõukogu 17. mai 1977. aasta direktiivi 77/388/EMÜ kumuleeruvate käibemaksudega seotud liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta — ühine käibemaksusüsteem: ühtne maksubaas (EÜT L 145, lk 1; ELT eriväljaanne 09/01, lk 23) artikli 13 B osa punkti d alapunkti 3 tõlgendamine –Maksuvabastused — Ulatus — Mõiste „teenused, mille tulemusel toimub raha ülekandmine ning kaasneb õigusliku ja finantsolukorra muutumine” — Ettevõtja klientide võlanõuete kogumise, käsitlemise ja sissenõudmise teenused — Makseskeemid hambaravi eest

Resolutsioon

Nõukogu 17. mai 1977. aasta kuuenda direktiivi 77/388/EMÜ kumuleeruvate käibemaksudega seotud liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta — ühine käibemaksusüsteem: ühtne maksubaas artikli 13 B osa punkti d alapunkti 3 tuleb tõlgendada nii, et selle sättega kehtestatud maksuvabastuse kohaldamisalasse ei kuulu niisuguse teenuse osutamine, mis koosneb sisuliselt sellest, et teenuse osutaja taotleb kolmanda isiku pangalt „otsekorraldussüsteemi” kaudu oma kliendi arvelduskontole sellise summa ülekandmist, mille nimetatud isik teenuse osutaja kliendile võlgneb, saadab kliendile saadud summade kohta teatise, võtab ühendust kolmanda isikuga, kellelt teenuse osutaja ei ole makset saanud, ja lõpuks annab teenuse osutaja pangale korralduse kanda saadud summad, millest on maha arvatud teenuse osutaja tasu, üle kliendi arvelduskontole.


(1)  ELT C 153, 4.7.2009.


18.12.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 346/14


Euroopa Kohtu (esimene koda) 28. oktoobri 2010. aasta otsus (Bundesgerichtshofi (Saksamaa) eelotsusetaotlus) — Volvo Car Germany GmbH versus Autohof Weidensdorf GmbH

(Kohtuasi C-203/09) (1)

(Direktiiv 86/653/EMÜ - Füüsilisest isikust ettevõtjana tegutsevad kaubandusagendid - Agendilepingu lõpetamine esindatava poolt - Agendi õigus hüvitisele)

2010/C 346/22

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Bundesgerichtshof

Põhikohtuasja pooled

Hageja: Volvo Car Germany GmbH

Kostja: Autohof Weidensdorf GmbH

Ese

Eelotsusetaotlus — Bundesgerichtshof — Nõukogu 18. detsembri 1986. aasta direktiivi 86/653/EMÜ füüsilisest isikust ettevõtjana tegutsevate kaubandusagentide tegevust käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (EÜT L 382, lk 17; ELT eriväljaanne 06/01, lk 177) artikli 18 punkti a tõlgendamine — Agendilepingu lõpetamine esindatava poolt — Kaubandusagendi õigus hüvitisele — Siseriiklik säte, mille kohaselt ei ole agendil õigust hüvitisele lepinguliste kohustuste täitmata jätmisel, mis annab õiguse leping viivitamata üles öelda ja seda ka siis, kui lepinguliste kohustuste täitmata jätmine toimus pärast lepingu lõpetamist ja enne lepingu lõppemist ning esindatav sai sellest teada alles pärast lepingu lõppemist

Resolutsioon

Nõukogu 18. detsembri 1986. aasta direktiivi 86/653/EMÜ (füüsilisest isikust ettevõtjana tegutsevate kaubandusagentide tegevust käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta) artikli 18 punktiga a on vastuolus see, kui füüsilisest isikust ettevõtjana tegutsev kaubandusagent jääb ilma lahkumishüvitisest, kuna esindatav tuvastab pärast lepingu korralisest ülesütlemisest etteteatamist ja enne lepingu lõppemist, et kaubandusagent on toime pannud rikkumise, mis andis õiguse kõne all olev leping viivitamatult lõpetada.


(1)  ELT C 180, 1.8.2009.


18.12.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 346/14


Euroopa Kohtu (teine koda) 21. oktoobri 2010. aasta otsus (Szombathelyi Városi Bírósági (Ungari Vabariik) eelotsusetaotlus) — kriminaalasi Emil Eredicsi, Mária Vassné Sápi süüdistuses

(Kohtuasi C-205/09) (1)

(Politseikoostöö ja õigusalane koostöö kriminaalasjades - Raamotsus 2001/220/JSK - Ohvrite seisund kriminaalmenetluses - Mõiste „ohver” - Juriidiline isik - Lepitusmenetlus kriminaalmenetluses - Kohaldamise eeskirjad)

2010/C 346/23

Kohtumenetluse keel: ungari

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Szombathelyi Városi Bíróság

Põhikohtuasja menetluse pooled

Emil Eredics, Mária Vassné Sápi

Ese

Eelotsusetaotlus — Szombathelyi Városi Bíróság — Nõukogu 15. märtsi 2001. aasta raamotsuse 2001/220/JSK ohvrite seisundi kohta kriminaalmenetluses artikli 1 punkti a ja artikli 10 tõlgendamine — Kriminaalmenetlus, milles ohver on juriidiline isik ja milles lepitusmenetlust siseriikliku õiguse kohaselt ei saa kohaldada — Mõiste „ohver” raamotsuses — Lepitusmenetlust käsitlevate õigusnormide puhul muude isikute kui füüsilised isikud hõlmamine? — Lepitusmenetluse kohaldamise tingimused kriminaalmenetluses

Resolutsioon

1.

Nõukogu 15. märtsi 2001. aasta raamotsuse 2001/220/JSK ohvrite seisundi kohta kriminaalmenetluses artikli 1 punkti a ja artiklit 10 tuleb tõlgendada nii, et mõiste „ohver”, pidades silmas nimetatud artikli 10 lõikes 1 sätestatud lepitusmenetluse soodustamise eesmärki kriminaalasjades, ei hõlma juriidilisi isikuid.

2.

Raamotsuse 2001/220 artiklit 10 tuleb tõlgendada nii, et see ei kohusta liikmesriiki võimaldama lepitusmenetluse kasutamist kõikide süütegude puhul, mille siseriiklikes õigusaktides määratletud koosseisu tunnused vastavad sisuliselt niisuguste süütegude koosseisu tunnusele, mille puhul need õigusaktid näevad sõnaselgelt ette lepitusmenetluse.


(1)  ELT C 205, 29.8.2009.


18.12.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 346/15


Euroopa Kohtu (teine koda) 21. oktoobri 2010. aasta otsus (Tribunale ordinario di Torino (Itaalia) eelotsusetaotlus) — Antonino Accardo jt versus Comune di Torino

(Kohtuasi C-227/09) (1)

(Sotsiaalpoliitika - Töötajate ohutuse ja tervise kaitse - Tööaja korraldus - Munitsipaalpolitsei ametnikud - Direktiiv 93/104/EÜ - Direktiiv 93/104/EÜ, direktiiviga 2000/34 muudetud kujul - Direktiiv 2003/88/EÜ - Artiklid 5, 17 ja 18 - Maksimaalne iganädalane tööaeg - Siseriiklikul või piirkondlikul tasandil sõlmitud kollektiivlepingud või lepingud - Erandid edasilükatud iganädalalasest puhkeajast ja hüvitavast puhkeajast - Vahetu õigusmõju - Kooskõlaline tõlgendamine)

2010/C 346/24

Kohtumenetluse keel: itaalia

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Tribunale ordinario di Torino

Põhikohtuasja pooled

Hagejad: Antonino Accardo, Viola Acella, Antonio Acuto, Domenico Ambrisi, Paolo Battaglino, Riccardo Bevilacqua, Fabrizio Bolla, Daniela Bottazzi, Roberto Brossa, Luigi Calabro’, Roberto Cammardella, Michelangelo Capaldi, Giorgio Castellaro, Davide Cauda, Tatiana Chiampo, Alessia Ciaravino, Alessandro Cicero, Paolo Curtabbi, Paolo Dabbene, Mauro D'Angelo, Giancarlo Destefanis, Mario Di Brita, Bianca Di Capua, Michele Di Chio, Marina Ferrero, Gino Forlani, Giovanni Galvagno, Sonia Genisio, Laura Dora Genovese, Sonia Gili, Maria Gualtieri, Gaetano La Spina, Maurizio Loggia, Giovanni Lucchetta, Sandra Magoga, Manuela Manfredi, Fabrizio Maschio, Sonia Mignone, Daniela Minissale, Domenico Mondello, Veronnica Mossa, Plinio Paduano, Barbaro Pallavidino, Monica Palumbo, Michele Paschetto, Frederica, Peinetti, Nadia Pizzimenti, Gianluca Ponzo, Enrico Pozzato, Gaetano Puccio, Danilo Ranzani, Pergianni Risso, Luisa Rossi, Paola Sabia, Renzo Sangiano, Davide Scagno, Paola Settia, Raffaella Sottoriva, Rossana Trancuccio, Fulvia Varotto, Giampiero Zucca, Fabrizio Lacognata, Guido Mandia, Luigi Rigon, Daniele Sgavetti

Kostja: Comune di Torino

Ese

Eelotsusetaotlus — Tribunale ordinario di Torino — Nõukogu 23. novembri 1993. aasta direktiivi 93/104/EÜ, mis käsitleb tööaja korralduse teatavaid aspekte (EÜT L 307, lk 18; ELT eriväljaanne 05/02, lk 197), artiklite 5, 17 ja 18 tõlgendamine — Erandid seoses edasi lükatud iganädalase puhkeaja ja hüvitava puhkeajaga — Kohaldatavus munitsipaalpolitsei ametnike suhtes

Resolutsioon

1.

Nõukogu 23. novembri 1993. aasta direktiivi 93/104/EÜ, mis käsitleb tööaja korralduse teatavaid aspekte (nii algses redaktsioonis kui ka Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. juuni 2000. aasta direktiiviga 2000/34/EÜ muudetud kujul) artikli 17 lõike 3 kohaldamisala ei sõltu sama artikli lõikest 2, nii et asjaolu, et teatavat kutseala ei ole nimetatud lõikes 2 mainitud, ei takista asjaomase kutseala kuulumist direktiivi 93/104 mõlema nimetatud versiooni artikli 17 lõikes 3 ette nähtud erandi alla.

2.

Niisugustel asjaoludel nagu põhikohtuasjas ei saa direktiivi 93/104 ja direktiivi 93/104 (direktiiviga 2000/34 muudetud kujul) artiklis 17, või vajadusel ka Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. novembri 2003. aasta direktiivi 2003/88/EÜ tööaja korralduse teatavate aspektide kohta artiklis 17 ja/või 18 ette nähtud valikulistele erandi kehtestamist lubavatele sätetele tugineda vaidluses niisuguste üksikisikutega nagu põhikohtuasja hagejad. Lisaks ei saa neid sätteid tõlgendada nii, nagu need lubaks või keelaks kohaldada selliseid kollektiivlepinguid, nagu on vaidluse all põhikohtuasjas; niisuguste lepingute kohaldamine sõltub siseriiklikust õigusest.


(1)  ELT C 205, 29.8.2009.


18.12.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 346/15


Euroopa Kohtu (kolmas koda) 21. oktoobri 2010. aasta otsus (Gerechtshof te Amsterdam (Madalmaad) eelotsusetaotlus) — Albron Catering BV versus FNV Bondgenoten, John Roest

(Kohtuasi C-242/09) (1)

(Sotsiaalpoliitika - Ettevõtjate üleminekud - Direktiiv 2001/23/EÜ - Töötajate õiguste kaitse - Äriühingute kontsern, kus töötajad on võetud tööle „tööandjast” äriühingusse ja töötavad alaliselt „tootva” äriühingu heaks - Tootva äriühingu üleminek)

2010/C 346/25

Kohtumenetluse keel: hollandi

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Gerechtshof te Amsterdam

Põhikohtuasja pooled

Hageja: Albron Catering BV

Kostja: FNV Bondgenoten, John Roest

Ese

Eelotsusetaotlus — Gerechtshof te Amsterdam — Nõukogu 12. märtsi 2001. aasta direktiivi 2001/23/EÜ ettevõtjate, ettevõtete või nende osade üleminekul töötajate õigusi kaitsvate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (EÜT L 82, lk 16; ELT eriväljaanne 05/04, lk 98) artikli 3 lõike 1 tõlgendamine — Äriühing, milles töötavad kõik kontserni töötajad ja mis annab need töötajad vastavalt kontserni teiste äriühingute vajadusele nende kasutusse — Äriühingu tegevuse üleminek väljapoole kontserni — Kvalifitseerimine

Resolutsioon

Kontserni kuuluva äriühingu ettevõtte nõukogu 12. märtsi 2001. aasta direktiivi 2001/23/EÜ (ettevõtjate, ettevõtete või nende osade üleminekul töötajate õigusi kaitsvate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta) tähenduses üleminekul kontsernivälisele äriühingule võib nimetatud direktiivi artikli 2 lõike 1 punkti a mõttes käsitada „võõrandajana” kontserni kuuluvat äriühingut, kellega viimase heaks alaliselt töötanud töötajad ei olnud töölepingulises suhtes, olgugi et asjaomasesse kontserni kuulub äriühing, kellega asjaomased töötajad olid töölepingulises suhtes.


(1)  ELT C 220, 12.9.2009, lk 21.


18.12.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 346/16


Euroopa Kohtu (teine koda) 14. oktoobri 2010. aasta otsus (Verwaltungsgericht Halle (Saksamaa) eelotsusetaotlus) — Günter Fuß versus Stadt Halle

(Kohtuasi C-243/09) (1)

(Sotsiaalpoliitika - Töötajate ohutuse ja tervise kaitse - Direktiiv 2003/88/EÜ - Tööaja korraldus - Avalikus sektoris töötavad tuletõrjujad - Operatiivteenistus - Artikli 6 punkt b ja artikli 22 lõike 1 esimese lõigu punkt b - Maksimaalne iganädalane tööaeg - Keeldumine töötada üle selle aja - Tahtevastane üleviimine - Vahetu õigusmõju - Tagajärg siseriiklikele kohtutele)

2010/C 346/26

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Verwaltungsgericht Halle

Põhikohtuasja pooled

Kaebuse esitaja: Günter Fuß

Vastustaja: Stadt Halle

Ese

Eelotsusetaotlus — Verwaltungsgericht Halle — Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. novembri 2003. aasta direktiivi 2003/88/EÜ tööaja korralduse teatavate aspektide kohta (ELT L 299, lk 9; ELT eriväljaanne 05/04, lk 381) artikli 22 lõike 1 punkti b tõlgendamine — Siseriiklikud õigusnormid, mis näevad vastuolus kõnealuse direktiiviga tuletõrje operatiivteenistuse töötajatele ette üle 48-tunnise töönädala — Nimetatud töögraafikust keeldunud töötaja üleviimine kontoritööga seotud sama palgaastmega ametikohale — Mõiste „kahju”

Resolutsioon

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. novembri 2003. aasta direktiivi 2003/88/EÜ tööaja korralduse teatavate aspektide kohta artikli 6 punkti b tuleb tõlgendada nii, et sellega on vastuolus niisugused siseriiklikud õigusnormid, mis võimaldavad avaliku sektori tööandjal viia operatiivteenistuses töötav tuletõrjujast ametnik tema tahte vastaselt teisele ametikohale üle, kuna ta nõudis, et selles operatiivteenistuses peetaks kinni nimetatud sättes ette nähtud maksimaalse iganädalase tööaja piirangust. Asjaolu, et töötaja ei kanna niisuguse üleviimise tõttu mingisugust konkreetset kahju peale selle, mis tuleneb nimetatud artikli 6 punkti b rikkumisest, ei oma siinkohal tähtsust.


(1)  ELT C 233, 26.9.2009.


18.12.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 346/16


Euroopa Kohtu (neljas koda) 21. oktoobri 2010. aasta otsus (Cour constitutionnelle’i (Belgia) eelotsusetaotlus) — I.B.-d puudutava Euroopa vahistamismääruse täitmine

(Kohtuasi C-306/09) (1)

(Politseikoostöö ja õigusalane koostöö kriminaalasjades - Raamotsus 2002/584/JSK - Euroopa vahistamismäärus ja liikmesriikidevaheline üleandmiskord - Artikkel 4 - Täitmata jätmise vabatahtlikud alused - Artikli 4 punkt 6 - Karistuse täitmiseks tehtud vahistamismäärus - Artikkel 5 - Vahistamismääruse teinud liikmesriigi antavad tagatised - Artikli 5 punkt 1 - Tagaseljaotsusega määratud karistus - Artikli 5 punkt 3 - Vahistamismäärus kohtu alla andmiseks - Üleandmise suhtes kohaldatav tingimus, et tagaotsitav isik tuuakse tagasi vahistamismäärust täitvasse liikmesriiki - Artikli 5 punktide 1 ja 3 koos kohaldamine - Kooskõla)

2010/C 346/27

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Cour constitutionnelle

Põhikohtuasja pool

I.B.

Ese

Eelotsusetaotlus — Cour Constitutionnelle (Belgia) — Nõukogu 13. juuni 2002. aasta raamotsuse 2002/584/JSK Euroopa vahistamismääruse ja liikmesriikidevahelise üleandmiskorra kohta (EÜT L 190, lk 1; ELT eriväljaanne 19/06, lk 34) artikli 4 punkti 6 ja artikli 5 punkti 3 ning Euroopa Liidu lepingu artikli 6 lõike 2 tõlgendamine — Euroopa vahistamismääruse täitamata jätmise vabatahtlikud alused ja nimetatud vahistamismääruse teinud liikmesriigi antavad tagatised — Vahistamismäärust täitva liikmesriigi võimalus kohaldada tema territooriumil elava isiku üleandmise suhtes tingimust, et see isik tuuakse pärast vahistamismääruse teinud liikmesriigis ülekuulamist tagasi vahistamismäärust täitvasse riiki, et ta kannaks seal vabadusekaotust või täidaks vabadust piiravat julgeolekumeedet, mis mõistetakse talle lõplikult vahistamismääruse teinud riigis — Niisuguse isiku eriline olukord, kellele on vahistamismääruse teinud liikmesriigis karistus juba mõistetud, kuid seda on tehtud tagaseljaotsusega, mille isik saab veel edasi kaevata — Niisuguse ohu võimalik mõju, et rikutakse asjaomase isiku põhiõigusi, eelkõige tema õigust sellele, et austataks tema era- ja perekonnaelu, vahistamismäärust täitva liikmesriigi õigusasutuste võetavale otsusele

Resolutsioon

Nõukogu 13. juuni 2002. aasta raamotsuse 2002/584/JSK Euroopa vahistamismääruse ja liikmesriikidevahelise üleandmiskorra kohta artikli 4 punkti 6 ja artikli 5 punkti 3 tuleb tõlgendada nii, et kui asjassepuutuv vahistamismäärust täitev liikmesriik on rakendanud oma siseriiklikus õiguskorras selle raamotsuse artikli 5 punkte 1 ja 3, siis võib nimetatud artikli 5 punkti 1 tähenduses kohaldada tagaselja määratud karistuse täitmiseks tehtud Euroopa vahistamismääruse täitmise suhtes tingimust, et isik, kes on vahistamismäärust täitva liikmesriigi kodanik või elab seal, tuuakse tagasi sellesse riiki, et ta kannaks seal vajaduse korral karistust, mis mõistetakse talle vahistamismääruse teinud liikmesriigis asja uue läbivaatamise tulemusel, mille juures ta viibis.


(1)  ELT C 233, 26.9.2009, lk 11.


18.12.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 346/17


Euroopa Kohtu (teine koda) 14. oktoobri 2010. aasta otsus (Centrale Raad van Beroep’i (Madalmaad) eelotsusetaotlus) — JA van Delft, JC Ramaer, JM van Willigen, JF van der Nat, CM Janssen, O Fokkens versus College van zorgverzekeringen

(Kohtuasi C-345/09) (1)

(Sotsiaalkindlustus - Määrus (EMÜ) nr 1408/71 - III jaotise 1. peatükk - Artiklid 28, 28a ja 33 - Määrus (EMÜ) nr 574/72 - Artikkel 29 - Isikute vaba liikumine - ELTL artiklid 21 ja 45 - Ravikindlustushüvitised - Vanaduspensioni või töövõimetuspensioni saajad - Elukoht muus liikmesriigis kui pensioni maksma kohustatud riik - Mitterahaliste hüvitiste andmine elukohariigis pensioni maksma kohustatud riigi kulul - Elukohariigis registreerimata jätmine - Sissemaksete tasumise kohustus pensioni maksma kohustatud riigis - Pensioni maksma kohustatud riigi õigusaktide muutmine - Ravikindlustuse jätkuvus - Residentide ja mitteresidentide erinev kohtlemine)

2010/C 346/28

Kohtumenetluse keel: hollandi

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Centrale Raad van Beroep

Põhikohtuasja pooled

Hagejad: JA van Delft, JC Ramaer, JM van Willigen, JF van der Nat, CM Janssen, O Fokkens

Kostja: College van zorgverzekeringen

Ese

Eelotsusetaotlus — Centrale Raad van Beroep — EÜ asutamislepingu, nõukogu 14. juuni 1971. aasta määruse (EMÜ) nr 1408/71 sotsiaalkindlustusskeemide kohaldamise kohta ühenduse piires liikuvate töötajate, füüsilisest isikust ettevõtjate ja nende pereliikmete suhtes (EÜT L 149, lk 2; ELT eriväljaanne 05/01, lk 35) artiklite 28, 28a ja 33 ning VI lisa R osa punkti 1 alapunktide a ja b ning nõukogu 21. märtsi 1972. aasta määruse (EMÜ) nr 574/72, millega määratakse kindlaks määruse (EMÜ) nr 1408/71 rakendamise kord (EÜT L 74, lk 1; ELT eriväljaanne 05/01, lk 83) artikli 29 tõlgendamine — Pensionärid — Madalmaade ravikindlustusametis registreerimise kohustus — Sissemakse tasumise kohustus

Resolutsioon

1.

Nõukogu 14. juuni 1971. aasta määruse (EMÜ) nr 1408/71 sotsiaalkindlustusskeemide kohaldamise kohta ühenduse piires liikuvate töötajate, füüsilisest isikust ettevõtjate ja nende pereliikmete suhtes (muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2006. aasta määrusega (EÜ) nr 1992/2006) artikleid 28, 28a ja 33 koostoimes nõukogu 21. märtsi 1972. aasta määruse (EMÜ) nr 574/72, millega määratakse kindlaks määruse (EMÜ) nr 1408/71 sotsiaalkindlustusskeemide kohaldamise kohta ühenduse piires liikuvate töötajate ja nende pereliikmete suhtes rakendamise kord (muudetud komisjoni 19. märtsi 2007. aasta määrusega (EÜ) nr 311/2007) artikliga 29, tuleb tõlgendada selliselt, et nendega ei ole vastuolus niisugused liikmesriigi õigusnormid, nagu on kõne all põhikohtuasjas, mis sätestavad, et osutatud riigi õigusaktide alusel pensioni saavad isikud, kes elavad teises liikmesriigis, kus neil on õigus vastavalt määruse nr 1408/71 artiklitele 28 ja 28a saada viimasena nimetatud liikmesriigi pädeva asutuse poolt antavaid mitterahalisi haigushüvitisi, peavad tasuma pensionilt kinnipidamise teel sissemakse asjaomaste hüvitiste saamiseks isegi juhul, kui nad ei ole end elukohaliikmesriigi pädevas asutuses registreerinud.

2.

ELTL artiklit 21 tuleb tõlgendada nii, et sellega ei ole vastuolus sellised liikmesriigi õigusnormid, nagu on kõne all põhikohtuasjas, mis sätestavad, et osutatud riigi õigusaktide alusel pensioni saavad isikud, kes elavad teises liikmesriigis, kus neil on õigus vastavalt määruse nr 1408/71 (muudetud määrusega nr 1992/2006) artiklitele 28 ja 28a saada viimasena nimetatud liikmesriigi pädeva asutuse poolt antavaid mitterahalisi haigushüvitisi, peavad tasuma pensionilt kinnipidamise teel sissemakse asjaomaste hüvitiste saamiseks isegi juhul, kui nad ei ole end elukohaliikmesriigi pädevas asutuses registreerinud.

3.

Seevastu tuleb ELTL artiklit 21 tuleb tõlgendada nii, et sellega on vastuolus kõnealused siseriiklikud õigusnormid, juhul kui need põhjustavad või sisaldavad residentide ja mitteresidentide õigustamatut erinevat kohtlemist haigusriski vastu ette nähtud üldise kaitse jätkuvuse tagamise osas, mis neil oli enne nende õigusnormide jõustumist sõlmitud kindlustuslepingute raames; seda asjaolu peab kontrollima eelotsusetaotluse esitanud kohus.


(1)  ELT C 11, 16.1.2010.


18.12.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 346/18


Euroopa Kohtu (neljas koda) 28. oktoobri 2010. aasta otsus (Hof van beroep te Antwerpeni (Belgia) eelotsusetaotlus) — Belgisch Interventie- en Restitutiebureau versus SGS Belgium NV, Firme Derwa NV, Centraal Beheer Achmea NV

(Kohtuasi C-367/09) (1)

(Eelotsusetaotlus - Euroopa Liidu finantshuvide kahjustamine - Määrus (EÜ, Euratom) nr 2988/95 - Artikkel 1, artikli 3 lõike 1 kolmas lõik ning artiklid 5 ja 7 - Määrus (EMÜ) nr 3665/87 - Artikkel 11 ja artikli 18 lõike 2 punkt c - Mõiste „majandustegevuses osaleja” - Isikud, kes osalesid eeskirjade eiramises - Isikud, kes vastutavad eiramise eest või kes peavad tagama, et eiramisi ei toimuks - Halduskaristus - Vahetu õigusmõju - Menetluse algatamise tähtaja aegumine - Katkemine)

2010/C 346/29

Kohtumenetluse keel: hollandi

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Hof van beroep te Antwerpen

Põhikohtuasja pooled

Hageja: Belgisch Interventie- en Restitutiebureau

Kostja: SGS Belgium NV, Firme Derwa NV, Centraal Beheer Achmea NV

Ese

Eelotsusetaotlus — Hof van beroep te Antwerpen — Nõukogu 18. detsembri 1995. aasta määruse (EÜ, Euratom) nr 2988/95 Euroopa ühenduste finantshuvide kaitse kohta (EÜT L 312, lk 1; ELT eriväljaanne 01/01, lk 340) artikli 1, artikli 3 lõike 1 kolmanda taande, artiklite 5 ja 7 ning komisjoni 27. novembri 1987. aasta määruse (EMÜ) nr 3665/87, millega sätestatakse põllumajandustoodete eksporditoetuste süsteemi kohaldamise üksikasjalikud ühiseeskirjad (EÜT L 351, lk 1) artikli 18 lõike 1 punkti c tõlgendamine — Mõiste „majandustegevuses osaleja” — Isikud, kes osalesid eeskirjade eiramises ja isikud, kes vastutavad eiramise eest või kes peavad tagama, et eiramisi ei toimuks — Menetluse algatamise tähtaja aegumine — Katkemine

Resolutsioon

1.

Nõukogu 18. detsembri 1995. aasta määruse (EÜ, Euratom) nr 2988/95 Euroopa Ühenduste finantshuvide kaitse kohta artikleid 5 ja 7 ei kohaldata nii, et halduskaristuse saaks määrata ainult nimetatud sätete alusel, kuna selleks, et liidu finantshuvide kaitsmiseks määrata teatud isikute kategooriale halduskaristus, peab enne asjaomase eeskirjade eiramise toimepanemist kas siis liidu seadusandja olema kehtestanud valdkondlikud eeskirjad, millega kõnealune karistus on määratletud ja on kehtestanud kõnealusele isikute kategooriale selle karistuse kohaldamise tingimused, või — nagu käesoleval juhul — kui sedalaadi eeskirju ei ole veel liidu tasandil kehtestatud, peab selle liikmesriigi õiguses, kus eiramine toime pandi, olema ette nähtud halduskaristus sellesse kategooriasse kuuluvate isikute suhtes.

2.

Selliste asjaolude korral, nagu käsitletakse põhikohtuasjas, kui liidu valdkondlike eeskirjadega ei ole veel liikmesriikidele kehtestatud kohustust näha ette tõhusad karistused juhtudeks, kui liikmesriigi poolt tunnustatud rahvusvaheline kontrolli ja järelevalvega tegelev äriühing on andnud välja ebaõigeid tõendeid, ei ole määruse nr 2988/95 artikliga 7 vastuolus see, et liikmesriik kohaldab siseriiklike õigusnormide alusel sanktsiooni kõnealuse äriühingu suhtes, käsitades teda isikuna, kes „osales eiramises”, või isikuna, kes „vastutab eiramise eest” nimetatud sätte tähenduses, kuid tingimusel, et selle sanktsiooni kohaldamiseks on olemas selge ja üheselt mõistetav õiguslik alus — selle kontrollimine on eelotsusetaotluse esitanud kohtu ülesanne.

3.

Sellistel asjaoludel, nagu käsitletakse põhikohtuasjas, on rahvusvahelisele kontrolli ja järelevalvega tegelevale äriühingule, kes väljastas täpselt piiritletud eksporditehinguga seoses tarbimiseks ringlusesse lubamise tõendi, sellise kontrolliaruande edastamine, milles paljastatakse selle tehinguga seotud eeskirjade eiramine, ja kõnealuselt äriühingult täiendavate dokumentide nõudmine, et kontrollida, kas kaup on tegelikult tarbimiseks ringlusesse suunatud, ning sellele äriühingule niisuguse tähitud kirja saatmine, millega määratakse asjaomasele äriühingule sanktsioon määruse nr 2988/95 artikli 1 lõikes 2 määratletud eiramises osalemise eest, piisavalt täpselt piiritletud toimingud, mille puhul on tegemist kõnealusele isikule eiramisega seotud juurdluse või kohtumenetluse algatamisest teatamisega, ja mis seetõttu katkestavad menetluse algatamise tähtaja aegumise kõnealuse määruse artikli 3 lõike 1 kolmanda lõigu tähenduses.


(1)  ELT C 297, 5.12.2009.


18.12.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 346/19


Euroopa Kohtu (kolmas koda) 21. oktoobri 2010. aasta otsus (Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos vyriausybės (Leedu Vabariik) eelotsusetaotlus) — Nidera Handelscompagnie BV versus Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

(Kohtuasi C-385/09) (1)

(Direktiiv 2006/112/EÜ - Sisendkäibemaksu mahaarvamisõigus - Liikmesriigi õigusnormid, mis teatud kaupade ja teenuste liikide puhul välistavad mahaarvamisõiguse kaupadelt, mis müüakse edasi enne käibemaksukohustuslase registreerimist)

2010/C 346/30

Kohtumenetluse keel: leedu

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos vyriausybės

Põhikohtuasja pooled

Hageja: Nidera Handelscompagnie BV

Kostja: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

Ese

Eelotsusetaotlus — Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos vyriausybės — Nõukogu 28. novembri 2006. aasta direktiivi 2006/112/EÜ, mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi (ELT L 347, lk 1) artikli 167, artikli 168 lõike 1 punkti a ja artikli 178 lõike 1 punkti a tõlgendamine — Siseriiklikud õigusnormid, mille kohaselt on käibemaksu mahaarvamise õigus üksnes neil käibemaksukohustuslastel, kes on selles liikmesriigis käibemaksukohustuslasena registreeritud — Mahaarvamisõigus, mida ei ole lubatud kasutada selliste kaupade ja teenuste ostmisel tasutud käibemaksu osas, mille maksukohustuslane soetas enne asjaomases liikmesriigis käibemaksukohustuslasena registreerimist, kui neid kaupu ja teenuseid on juba maksukohustuslase maksustatavas majandustegevuses kasutatud

Resolutsioon

Nõukogu 28. novembri 2006. aasta direktiivi 2006/112/EÜ, mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi, tuleb tõlgendada nii, et sellega on vastuolus olukord, kus käibemaksukohustuslasel, kes täidab kõnealuse direktiiviga käibemaksu mahaarvamiseks ette nähtud põhitingimused ja kes ennast selliste tehingute, mille põhjal mahaarvamisõigus tekib, tegemise ajast arvates mõistliku tähtaja jooksul käibemaksukohustuslasena registreerib, ei lubata mahaarvamise õigust kasutada siseriiklike õigusnormidega, mille kohaselt ei ole kaupade ostmisel tasutud käibemaksu mahaarvamine lubatud, kui maksukohustuslane ei olnud enne selle kauba oma maksustatavas majandustegevuses kasutamist käibemaksukohustuslasena registreeritud.


(1)  ELT C 312, 19.12.2009.


18.12.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 346/19


Euroopa Kohtu (viies koda) 28. oktoobri 2010. aasta otsus (Hoge Raad der Nederlandeni (Madalmaad) eelotsusetaotlus) — Staatssecretaris van Financiën versus X BV.

(Kohtuasi C-423/09) (1)

(Ühine tollitariifistik - Tariifne klassifitseerimine - Kombineeritud nomenklatuur - Kuivatatud köögivili (küüslaugumugulad), mille veesisaldus ei ole täielikult kõrvaldatud)

2010/C 346/31

Kohtumenetluse keel: hollandi

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Hoge Raad der Nederlanden — Staatssecretaris van Financiën

Põhikohtuasja pooled

Hageja: Staatssecretaris van Financiën

Kostja: X BV

Ese

Eelotsusetaotlus — Hoge Raad der Nederlanden — Komisjoni 11. septembri 2003. aasta määruse (EÜ) nr 1789/2003, millega muudetakse tariifi- ja statistikanomenklatuuri ning ühist tollitariifistikku käsitleva nõukogu määruse (EMÜ) nr 2658/87 I lisa (ELT L 281, lk 1; ELT eriväljaanne 02/14, lk 3) ja komisjoni 7. septembri 2004. aasta määruse (EÜ) nr 1810/2004, millega muudetakse tariifi- ja statistikanomenklatuuri ning ühist tollitariifistikku käsitleva nõukogu määruse EMÜ nr 2658/87 I lisa (ELT L 327, lk 1) tõlgendamine — Kuivatatud köögiviljade (küüslaugumugulad), mis on teatud ulatuses kuivatatud ja mida imporditakse jahutatult, tariifne klassifikatsioon

Resolutsioon

Nõukogu 23. juuli 1987. aasta määruse (EMÜ) nr 2658/87 tariifi- ja statistikanomenklatuuri ning ühise tollitariifistiku kohta, muudetud komisjoni 7. septembri 2004. aasta määrusega (EÜ) nr 1810/2004, I lisas olevat kombineeritud nomenklatuuri tuleb tõlgendada nii, et küüslauk, mida on spetsiaalse töötlemisprotsessi käigus intensiivselt kuivatatud ja selle tulemusel on tootest kõrvaldatud kogu või peaaegu kogu veesisaldus, kuulub kombineeritud nomenklatuuri alamrubriiki 0712 90 90, kuid osaliselt kuivatatud küüslauk, millel on säilinud värske küüslaugu omadused ja tunnused, kuulub kombineeritud nomenklatuuri alamrubriiki 0703 20 00.


(1)  ELT C 24, 30.1.2010.


18.12.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 346/20


Euroopa Kohtu (teine koda) 14. oktoobri 2010. aasta otsus (Conseil d’État (Prantsusmaa) eelotsusetaotlus) — Union syndicale Solidaires Isère versus Premier ministre, Ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, Ministère de la santé et des sports

(Kohtuasi C-428/09) (1)

(Sotsiaalpoliitika - Töötajate ohutuse ja tervise kaitse - Direktiiv 2003/88/EÜ - Tööaja korraldus - Artiklid 1, 3 ja 17 - Kohaldamisala - Huviharidusalase töölepingu alusel töötavate isikute juhu- ja hooajatöö - Nimetatud töötajate tööaja piiramine puhke- ja vabaajakeskustes 80 tööpäevani aastas - Siseriiklikud õigusnormid, mis ei taga sellistele töötajatele minimaalset igapäevast puhkeaega - Artiklis 17 ette nähtud erandid - Tingimused - Samaväärse korvava puhkeaja või erandjuhtudel asjakohase kaitse tagamine)

2010/C 346/32

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Conseil d’État

Põhikohtuasja pooled

Hageja: Union syndicale — Solidaires Isère

Kostjad: Premier ministre, Ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, Ministère de la santé et des sports

Ese

Eelotsusetaotlus — Conseil d’État (Prantsusmaa) — Euroopa parlamendi ja nõukogu 4. novembri 2003. aasta direktiivi 2003/88/EÜ tööaja korralduse teatavate aspektide kohta (ELT L 299, lk 9; ELT eriväljaanne 05/04, lk 381) artikli 17 lõigete 1 ja 2 ning lõike 3 punkti b tõlgendamine koostoimes sama direktiivi artikli 1 lõikega 1 — Huviharidusalase töölepingu alusel töötavate isikute juhu- ja hooajatöö — Selliste siseriiklike õigusnormide kooskõla direktiiviga, mille alusel on puhke- ja vabaajakeskustes niisuguste töötajate tööaega piiratud 80 tööpäevani aastas, mis ei taga aga minimaalset igapäevast puhkeaega — Mõisted „samaväärne korvav puhkeaeg” ja „kõnealuste töötajate asjakohane kaitse”

Resolutsioon

1.

Sellise lepingu nagu põhikohtuasjas käsitletava huviharidusalase töölepingu alusel töötavad isikud, kes teevad puhke- ja vabaajakeskustes juhu- ja hooajatööd ning töötavad maksimaalselt 80 päeva aastas, kuuluvad Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. novembri 2003. aasta direktiivi 2003/88/EÜ tööaja korralduse teatavate aspektide kohta kohaldamisalasse.

2.

Selliste huviharidusalaste töölepingute alusel töötavad isikud, nagu käsitletakse põhikohtuasjas, kes teevad puhke- ja vabaajakeskustes juhu- ja hooajatöid, kuuluvad direktiivi 2003/88 artikli 17 lõike 3 punktis b ja/või punktis c sisalduva erandi alla.

Siseriiklikud õigusnormid, mille kohaselt ei või selliste lepingute alusel töötada üle 80 päeva aastas, ei vasta selle direktiivi artikli 17 lõikes 2 sätestatud tingimustele, mille kohaselt antakse asjaomastele töötajatele hüvituseks võrdväärse pikkusega puhkeajad, või et erandjuhtudel, kui objektiivsetel põhjustel ei ole võimalik anda niisuguseid puhkeaegu, võimaldatakse kõnealustele töötajatele asjakohane kaitse.


(1)  ELT C 24, 30.1.2010.


18.12.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 346/20


Euroopa Kohtu (kaheksas koda) 28. oktoobri 2010. aasta otsus — Euroopa Komisjon versus Kreeka Vabariik

(Kohtuasi C-500/09) (1)

(Liikmesriigi kohustuste rikkumine - Postiteenused - Direktiiv 97/67/EÜ - Siseriiklikud piirangud - Kullerpostiettevõtjad - Riiklik litsentsisüsteem)

2010/C 346/33

Kohtumenetluse keel: kreeka

Pooled

Hageja: Euroopa Komisjon (esindajad: L. Lozano Palacios ja D. Triantafyllou)

Kostja: Kreeka Vabariik (esindajad: P. Mylonopoulos ja D. Tsagkaraki)

Ese

Liikmesriigi kohustuste rikkumine — Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. detsembri 1997. aasta direktiivi 97/67/EÜ ühenduse postiteenuste siseturu arengut ja teenuse kvaliteedi parandamist käsitlevate ühiseeskirjade kohta (EÜT L 15, lk 14; ELT eriväljaanne 06/03, lk 71) rikkumine

Resolutsioon

1.

Kuna Kreeka Vabariik jätkas ministri 12. oktoobri 2005. aasta määruse nr A1/44351/3608 rakendamist, siis on ta rikkunud kohustusi, mis tulenevad Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. detsembri 1997. aasta direktiivist 97/67/EÜ ühenduse postiteenuste siseturu arengut ja teenuse kvaliteedi parandamist käsitlevate ühiseeskirjade kohta, mida on muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 10. juuni 2002. aasta direktiiviga 2002/39/EÜ, ning täpsemalt selle direktiivi artikli 9 lõikeid 1 ja 2.

2.

Mõista kohtukulud välja Kreeka Vabariigilt.


(1)  ELT C 37, 13.2.2010.


18.12.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 346/21


Euroopa Kohtu (kaheksas koda) 28. oktoobri 2010. aasta otsus — Euroopa Komisjon versus Belgia Kunigriik

(Kohtuasi C-41/10) (1)

(Liikmesriigi kohustuste rikkumine - Otsekindlustustegevus, välja arvatud elukindlustustegevus - Direktiivid 73/239/EMÜ ja 92/49/EMÜ - Eraravikindlustusega tegelevad vastastikkused kindlustusühingud - Ebaõige või mittetäielik ülevõtmine)

2010/C 346/34

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Euroopa Komisjon (esindajad: G. Rozet ja N. Yerrell)

Kostja: Belgia Kuningriik (esindajad: M. Jacobs ja L. Van den Broeck)

Ese

Liikmesriigi kohustuste rikkumine — Nõukogu 24. juuli 1973. aasta esimese direktiivi 73/239/EMÜ otsekindlustustegevuse, välja arvatud elukindlustustegevuse alustamise ja jätkamisega seotud õigus- ja haldusnormide kooskõlastamise kohta (EÜT L 228, lk 3; ELT eriväljaanne 06/01, lk 14) artiklitest 6, 8 ja 15-17 ja nõukogu 18. juuni 1992. aasta direktiivi 92/49/EMÜ otsekindlustustegevusega, välja arvatud elukindlustustegevusega seotud õigusnormide kooskõlastamise kohta, millega muudetakse direktiive 73/239/EMÜ ja 88/357/EMÜ (kolmas kahjukindlustuse direktiiv) (EÜT L 228, lk 1; ELT eriväljaanne 06/01, lk 346) artiklitest 20-22 tulenevate kohustuste ebaõige või mittetäielik ülevõtmine

Resolutsioon

1.

Kuna Belgia Kuningriik ei võtnud nõuetekohaselt ja täielikult üle nõukogu 24. juuli 1973. aasta esimest direktiivi 73/239/EMÜ otsekindlustustegevuse, välja arvatud elukindlustustegevuse alustamise ja jätkamisega seotud õigus- ja haldusnormide kooskõlastamise kohta (muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. märtsi 2002. aasta direktiiviga 2002/13/EÜ) ja nõukogu 18. juuni 1992. aasta direktiivi 92/49/EMÜ otsekindlustustegevusega, välja arvatud elukindlustustegevusega seotud õigusnormide kooskõlastamise kohta, millega muudetakse direktiive 73/239/EMÜ ja 88/357/EMÜ (kolmas kahjukindlustuse direktiiv), siis on Belgia Kuningriik rikkunud direktiivi 73/239 artiklitest 6, 8 ja 15-17 ning direktiivi 92/49 artiklitest 20-22 tulenevaid kohustusi

2.

Mõista kohtukulud välja Belgia Kuningriigilt.


(1)  ELT C 80, 27.3.2010.


18.12.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 346/21


Euroopa Kohtu 24. juuni 2010. aasta määrus — Kronoply GmbH & Co. KG versus Euroopa Komisjon

(Kohtuasi C-117/09 P) (1)

(Apellatsioonkaebus - Riigiabi - Abitaotlus, millega soovitakse muuta varem abisaajast ettevõttele antud abi ja millest komisjoni teavitati pärast investeerimisprojekti täielikku elluviimist - Ergutava mõju ja vajalikkuse kriteeriumid)

2010/C 346/35

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Apellant: Kronoply GmbH & Co. KG (esindajad: Rechtsanwalt R. Nierer ja Rechtsanwalt L. Gordalla)

Teine menetlusosaline: Euroopa Komisjon (esindajad: K. Gross, V. Kreuschitz ja T. Scharf)

Ese

Apellatsioonkaebus Esimese Astme Kohtu (viies koda) 14. jaanuari 2009. aasta otsuse peale kohtuasjas T-162/06: Kronoply vs. komisjon, millega Esimese Astme Kohus jättis rahuldamata hagi, mille ese oli nõue tühistada komisjoni 21. septembri 2005. aasta otsus 2006/262/EÜ, millega tunnistati ühisturuga kokkusobimatuks riigiabi, mida Saksamaa kavatses anda apellandile (ELT L 94, lk 50) — Abiprojekt, millega soovitakse muuta abisaajast ettevõttele varem antud abi ning millest komisjoni teavitati pärast investeerimisprojekti täielikku elluviimist esialgu heakskiidetud abi alusel — Vaidlusaluse abi ergutavale mõjule ja vajalikkusele antud väär hinnang

Resolutsioon

1.

Jätta apellatsioonkaebus rahuldamata.

2.

Mõista kohtukulud välja Kronoply GmbH & Co. KG-lt.


(1)  ELT C 141, 20.6.2009.


18.12.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 346/22


Euroopa Kohtu 15. septembri 2010. aasta määrus (Cour du travail de Bruxelles'i (Belgia) eelotsusetaotlus) — Jhonny Briot versus Randstad Interim, Sodexho SA, Euroopa Liidu Nõukogu

(Kohtuasi C-386/09) (1)

(Euroopa Kohtu kodukorra artikli 104 lõike 3 teine lõik - Direktiiv 2001/23/EÜ - Ettevõtjate üleminek - Töötajate õiguste kaitse - Renditöötaja tähtajalise töölepingu uuendamata jätmine)

2010/C 346/36

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Cour du travail de Bruxelles

Pooled

Hageja: Jhonny Briot

Kostjad: Randstad Interim, Sodexho SA, Euroopa Liidu Nõukogu

Ese

Eelotsusetaotlus — Cour du travail de Bruxelles — Nõukogu 12. märtsi 2001. aasta direktiivi 2001/23/EÜ ettevõtjate, ettevõtete või nende osade üleminekul töötajate õigusi kaitsvate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (EÜT L 82, lk 16; ELT eriväljaanne 05/04, lk 98) artikli 1 lõike 1, artikli 2 lõike 1 punkti a ja lõike 2 punkti b, artikli 3 lõike 1 ning artikli 4 lõike 1 tõlgendamine — Renditöötaja tähtajalise töölepingu uuendamata jätmine ettevõtja ülemineku tõttu — Võimalus samastada rendiagentuur või selle puudumisel renditöötajaid kasutav ühenduse institutsioon võõrandajast tööandjaga — Renditöötajate võimalik väljajätmine direktiivis ettenähtud tagatiste kohaldamisalast — Omandaja poolt töösuhte säilitamise kohustus või võimalus

Resolutsioon

Sellistel asjaoludel, nagu on kõne all põhikohtuasjas, kus renditöötaja tähtajaline tööleping lõppes selle tähtaja saabumise tõttu varasemal kuupäeval kui kuupäev, mis oli ette nähtud renditöötajale määratud tegevuse üleminekuks, ei riku selle lepingu uuendamata jätmine nõukogu 12. märtsi 2001. aasta direktiivi 2001/23/EÜ (ettevõtjate, ettevõtete või nende osade üleminekul töötajate õigusi kaitsvate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta) artikli 4 lõikes 1 ette nähtud keeldu. Seega ei saa nimetatud renditöötajat pidada nimetatud ülemineku kuupäeval endiselt tööjõu kasutaja käsutuses olevaks.


(1)  ELT C 312, 19.12.2009.


18.12.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 346/22


Euroopa Kohtu 2. septembri 2010. aasta määrus — Mehmet Salih Bayramoglu versus Euroopa Parlament, Euroopa Liidu Nõukogu

(Kohtuasi C-28/10 P) (1)

(Apellatsioonkaebus - Kodukorra artikkel 119 - Nõuetevastased nõuded - Ilmselge vastuvõetamatus)

2010/C 346/37

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Apellant: Mehmet Salih Bayramoglu (esindaja: A. Riza, QC)

Teised menetlusosalised: Euroopa Parlament (esindajad: C. Karamarcos ja N. Görlitz), Euroopa Liidu Nõukogu (esindajad: M. Balta ja E. Finnegan)

Ese

Apellatsioonkaebus Esimese Astme Kohtu (teine koda) 24. septembri 2009. aasta määruse peale kohtuasjas T-110/09: Bayramoglu vs. parlament ja nõukogu, millega Esimese Astme Kohus jättis ilmselge vastuvõetamatuse tõttu rahuldamata nõukogu 10. juuni 2004. aasta otsuse 2004/511/EÜ Küprose rahva esindatuse kohta Euroopa Parlamendis Küprose probleemi lahendamise korral peale esitatud tühistamishagi — Hagi esitamine pärast tähtaja möödumist

Resolutsioon

1.

Jätta apellatsioonkaebus rahuldamata.

2.

Mõista kohtukulud välja M. Bayramoglult.


(1)  ELT C 80, 27.3.2010.


18.12.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 346/23


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Landgericht Regensburg (Saksamaa) 11. juunil 2010 — G versus Cornelius de Visser

(Kohtuasi C-292/10)

()

2010/C 346/38

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Landgericht Regensburg

Põhikohtuasja pooled

Hageja: G

Kostja: Cornelius de Visser

Eelotsuse küsimused

a)

Kas Euroopa Liidu lepingu, mida on muudetud Lissaboni lepinguga (edaspidi „EL leping”) artikli 6 lõike 1 esimese lõigu esimene lauseosa koosmõjus Euroopa Liidu põhiõiguste harta (edaspidi „põhiõiguste harta”) (1) artikli 47 teise lõigu esimese lausega või muud Euroopa õiguse eeskirjad keelavad siseriikliku õiguse kohase niinimetatud avaliku kättetoimetamise (Saksa Zivilprozessordnung’i (tsiviilkohtumenetluse seadustik) §-de 185-188 kohaselt kättetoimetamise teate ülespanemise teel kättetoimetamise määranud kohtu teadetetahvlile 1 kuu pikkuseks perioodiks), kui (algava) tsiviilõigusliku vaidluse vastaspool toob oma veebilehel küll ära Euroopa Liidu territooriumil (edaspidi „liidu territoorium”) oleva aadressi, kuid kostja mitteviibimise tõttu sellel aadressil ei ole kättetoimetamine võimalik ning ka muul viisil ei ole võimalik kindlaks teha, kus kostja hetkel viibib?

b)

Juhul, kui vastus punktis 2 a esitatud küsimusele on jaatav:

 

Kas siseriiklik kohus peab avalikku kättetoimetamist lubavad siseriiklikud sätted vastavalt Euroopa Kohtu senisele praktikale (viimati 12. jaanuari 2010. aasta otsus kohtuasjas C-341/08: Petersen, kohtulahendite kogumikus veel avaldamata […]) ka siis kohaldamata jätma, kui siseriiklik õigus annab sellise keeldumise õiguse ainult (Saksa) Bundesverfassungsgericht’ile (föderaalne konstitutsioonikohus)?

ja

 

Kas hageja peab oma õiguste kaitse võimaldamiseks teatama uuesti kättetoimetamiseks kohtule kostja uue aadressi, sest siseriikliku õiguse kohaselt ei ole ilma avaliku kättetoimetamiseta ja kostja elukoha teadmiseta võimalik menetlust läbi viia?

c)

Juhul, kui vastus punktis 2 a esitatud küsimusele on eitav: Kas käesoleval juhul keelab nõukogu 22. detsembri 2000. aasta määruse (EÜ) nr 44/2001 kohtualluvuse ja kohtuotsuste täitmise kohta tsiviil- ja kaubandusasjades (edaspidi „kohtualluvuse ja kohtuotsuste täitmise määrus”) (2) artikli 26 lõige 2 tegemast Saksa Zivilprozessordnungi § 331 kohast tagaseljaotsust ehk vaidlustamata nõude kohta tehtud täitekorraldust Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 805/2004, millega luuakse Euroopa täitekorraldus vaidlustamata nõuete kohta (edaspidi „Euroopa täitekorralduse määrus”), tähenduses, selles osas, mis puudutab kahjuhüvitise väljamõistmist vähemalt 20 000,00 euro suuruses summas koos intressidega ning 1 419,19 euro suuruse advokaaditasuga koos intressidega?

Kõik järgmised küsimused esitatakse tingimusel, et hageja saab tulenevalt Euroopa Kohtu vastustest punktides 2 a kuni 2 c esitatud küsimustele kohtuvaidlust jätkata:

d)

Kas kohtualluvuse ja kohtuotsuste täitmise määrus on, võttes arvesse nimetatud määruse artikli 4 lõiget 1 ja artikli 5 punkti 3, kohaldatav ka sellistel juhtudel, kui tsiviilprotsessi kostja, keda hagetakse veebilehekülje käitamisest tulenevalt tegevuse lõpetamise, teabe saamise ja kahjuhüvitise väljamõistmise tõttu, on (eeldatavalt) liidu kodanik EL lepingu artikli 9 teise lause tähenduses, kuid tema viibimiskoht on teadmata, ning seega on võimalik, kuid pole siiski kindel, et ta viibib antud ajal väljaspool liidu territooriumi ning väljaspool 16. septembril 1988. aastal Luganos vastu võetud tsiviil ja kaubandusasjade kohtualluvuse ning neid käsitlevate kohtuotsuste tunnustamise ja täitmise konventsiooni (edaspidi „Lugano konventsioon”) ülejäänud kohaldamisala, ning samuti on teadmata serveri täpne asukoht, millele veebileht on salvestatud, kuid võib siiski arvata, et see asub liidu territooriumil?

e)

Kui kohtualluvuse ja kohtuotsuste täitmise määrus on antud juhul kohaldatav: Kas kohtualluvuse ja kohtuotsuste täitmise määruse artikli 5 punktis 3 sisalduvat väljendit „paik, kus kahjustav sündmus võib toimuda” tuleb Internetilehel oleva sisu kaudu (ähvardava) isikuõiguste rikkumise puhul tõlgendada nii,

et puudutatud isik (edaspidi „hageja”) saab esitada hagi tegevuse lõpetamise, teabe saamise ja kahjuhüvitise väljamõistmise kohta veebilehe haldaja (edaspidi „kostja”) vastu sõltumata sellest, kus (kas liidu territooriumil või väljaspool seda) kostja asub, ka nende liikmesriikide kohtutesse, kus veebilehte saab päringuga leida,

või

eeldab selle liikmesriigi, kus ei ole kostja asukoht, või mille puhul ei leidu viiteid kostja viibimisele selle liikmesriigi territooriumil, kohtute pädevus, et vaidlustatud sisu või veebilehekülje ja kohturiigi vahel peab eksisteerima tehniliselt võimalikust päringust kaugemaleulatuv eriline seos (seos liikmesriigiga)?

f)

Kui selline eriline seos liikmesriigiga on vajalik: Milliste kriteeriumide alusel selline seos määratakse?

Kas oluline on see, et vaidlustatud veebileht on haldaja poolt teadlikult suunatud (ka) kohturiigi Internetikasutajatele või piisab sellest, et veebilehel päringuga leitav teave on objektiivselt seotud kohturiigiga selles mõttes, et vastuoluliste huvide — hageja huvi oma isikuõiguste kaitsmiseks ja kostja huvi oma veebilehe kujundamiseks — konflikt võib konkreetse asja asjaolude kohaselt, eriti vaidlustatud veebilehe sisu tõttu, kohturiigis tegelikult tekkida või on tekkinud seeläbi, et üks või mitu hageja tuttavat said tema isikuõigusi rikkuvat teavet veebilehe sisust?

g)

Kas liikmesriigiga erilise seose tuvastamisel on määrav kohturiigist vaidlustatud veebilehele tehtud päringute arv?

h)

Juhul, kui eelotsusetaotluse esitanud kohus on eespool esitatud küsimuste kohaselt pädev asja lahendama: Kas Euroopa Kohtu 7. märtsi 1995. aasta otsuses kohtuasjas C-68/93: Shevill jt vs. Presse Alliance (EKL 1995, lk I-415 […]) toodud õiguspõhimõtted kehtivad ka eespool kirjeldatud juhul?

i)

Kui pädevuse tunnustamiseks ei ole vaja erilist seost liikmesriigiga või kui selle seose eeldamiseks piisab asjaolust, et vaidlustatud teabel on kohturiigiga objektiivne side selles mõttes, et vastuoluliste huvide konflikt võib konkreetse asja asjaolude kohaselt, eriti vaidlustatud veebilehe sisu tõttu, kohturiigis tegelikult tekkida või on tekkinud seeläbi, et üks või mitu hageja tuttavat said tema isikuõigusi rikkuvat teavet veebilehe sisust, ning liikmesriigiga erilise seose eeldamise tingimuseks ei ole kohturiigist vaidlustatud veebilehele tehtud päringute miinimumarvu kindlakstegemine, või ei ole kohtualluvuse ja kohtuotsuste täitmise määrus käesolevas asjas üldse kohaldatav:

 

Kas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 8. juuni 2000. aasta direktiivi 2000/31/EÜ infoühiskonna teenuste teatavate õiguslike aspektide, eriti elektroonilise kaubanduse kohta siseturul (edaspidi: „e-kaubanduse direktiiv”) (3) artikli 3 lõikeid 1 ja 2 tuleb tõlgendada nii, et nendele sätetele tuleb omistada kollisiooniõiguslik iseloom selles mõttes, et nad määravad ka tsiviilõiguse valdkonnas siseriiklikke kollisiooninorme kõrvale tõrjudes, et kohaldada tuleb ainult päritolumaal kehtivat õigust,

või

 

on nende eeskirjade puhul tegemist materiaalõiguslikul tasandil tehtud korrektiiviga, mille abil muudetakse siseriiklike kollisiooninormide kohaselt kohaldatavaks kuulutatud õiguse alusel tehtud materiaalõiguslikku järeldust sisuliselt ning taandatakse see päritolumaa nõuetele?

j)

Juhul, kui e-kaubanduse direktiivi artikli 3 lõigetel 1 ja 2 on kollisiooniõiguslik iseloom:

Kas nimetatud sätted määravad, et kohaldada tuleb ainult päritolumaal kehtivat materiaalõigust või ka seal kehtivaid kollisiooninorme, mille tulemusena jääb võimalikuks päritolumaa õiguse edasiviide sihtriigi õigusele?

k)

Juhul, kui e-kaubanduse direktiivi artikli 3 lõigetel 1 ja 2 on kollisiooniõiguslik iseloom:

Kas teenusepakkuja asukoha määratlemisel on oluline tema (oletatav) praegune asukoht, hageja fotode avaldamise algul eksisteerinud asukoht või serveri (oletatav) asukoht, millele veebileht on salvestatud?


(1)  ELT C 303, lk 1.

(2)  EÜT L 12, lk 1; ELT eriväljaanne 19/04, lk 42.

(3)  EÜT L 178, lk 1; ELT eriväljaanne 13/25, lk 399.


18.12.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 346/24


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia — Sezione Terza (Itaalia) 5. juulil 2010 — Enipower SpA versus Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas

(Kohtuasi C-328/10)

()

2010/C 346/39

Kohtumenetluse keel: itaalia

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia — Sezione Terza

Põhikohtuasja pooled

Kaebuse esitaja: Enipower SpA

Vastustaja: Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas

Eelotsuse küsimus

Kas asutamislepingu artiklid 23, 43, 49 ja 56 ning direktiivi 2003/54/EÜ (1) artikli 11 lõiked 2 ja 6 on takistuseks siseriiklikele õigusnormidele, millest ei ole teatatud Euroopa Komisjonile ja mis kohustavad püsivalt teatavaid elektrienergia tootjaid, kes on konkreetsetes olukordades võrguteenuste nõudluse rahuldamisel põhilised, tegema pakkumisi elektribörsi turgudel kavade kohaselt, mille on heteronoomselt kindlaks määranud võrguhaldur, ning mis puudutab nende pakkumiste tasu, siis tootja ei saa hinda vabalt määrata, vaid tasu seotakse kriteeriumitega, mida ei ole eelnevalt kindlaks määratud läbipaistvate mittediskrimineerivate ja turupõhiste menetlustega?


(1)  ELT L 176, lk 37; ELT eriväljaanne 12/02, lk 211.


18.12.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 346/25


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia — Sezione Terza (Itaalia) 5. juulil 2010 — ENI SpA versus Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas

(Kohtuasi C-329/10)

()

2010/C 346/40

Kohtumenetluse keel: itaalia

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia — Sezione Terza

Põhikohtuasja pooled

Kaebuse esitaja: ENI SpA

Vastustaja: Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas

Eelotsuse küsimus

Kas asutamislepingu artiklid 23, 43, 49 ja 56 ning direktiivi 2003/54/EÜ (1) artikli 11 lõiked 2 ja 6 on takistuseks siseriiklikele õigusnormidele, millest ei ole teatatud Euroopa Komisjonile ja mis kohustavad püsivalt teatavaid elektrienergia tootjaid, kes on konkreetsetes olukordades võrguteenuste nõudluse rahuldamisel põhilised, tegema pakkumisi elektribörsi turgudel kavade kohaselt, mille on heteronoomselt kindlaks määranud võrguhaldur, ning mis puudutab nende pakkumiste tasu, siis tootja ei saa hinda vabalt määrata, vaid tasu seotakse kriteeriumitega, mida ei ole eelnevalt kindlaks määratud läbipaistvate mittediskrimineerivate ja turupõhiste menetlustega?


(1)  ELT L 176, lk 37; ELT eriväljaanne 12/02, lk 211.


18.12.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 346/25


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia — Sezione Terza (Itaalia) 5. juulil 2010 — Edison Trading SpA versus Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas

(Kohtuasi C-330/10)

()

2010/C 346/41

Kohtumenetluse keel: itaalia

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia — Sezione Terza

Põhikohtuasja pooled

Kaebuse esitaja: Edison Trading SpA

Vastustaja: Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas

Eelotsuse küsimus

Kas asutamislepingu artiklid 23, 43, 49 ja 56 ning direktiivi 2003/54/EÜ (1) artikli 11 lõiked 2 ja 6 on takistuseks siseriiklikele õigusnormidele, millest ei ole teatatud Euroopa Komisjonile ja mis kohustavad püsivalt teatavaid elektrienergia tootjaid, kes on konkreetsetes olukordades võrguteenuste nõudluse rahuldamisel põhilised, tegema pakkumisi elektribörsi turgudel kavade kohaselt, mille on heteronoomselt kindlaks määranud võrguhaldur, ning mis puudutab nende pakkumiste tasu, siis tootja ei saa hinda vabalt määrata, vaid tasu seotakse kriteeriumitega, mida ei ole eelnevalt kindlaks määratud läbipaistvate mittediskrimineerivate ja turupõhiste menetlustega?


(1)  ELT L 176, lk 37; ELT eriväljaanne 12/02, lk 211.


18.12.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 346/25


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia — Sezione Terza (Itaalia) 5. juulil 2010 — E.On Produzione SpA versus Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas

(Kohtuasi C-331/10)

()

2010/C 346/42

Kohtumenetluse keel: itaalia

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia — Sezione Terza

Põhikohtuasja pooled

Kaebuse esitaja: E.On Produzione SpA

Vastustaja: Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas

Eelotsuse küsimus

Kas asutamislepingu artiklid 23, 43, 49 ja 56 ning direktiivi 2003/54/EÜ (1) artikli 11 lõiked 2 ja 6 on takistuseks siseriiklikele õigusnormidele, millest ei ole teatatud Euroopa Komisjonile ja mis kohustavad püsivalt teatavaid elektrienergia tootjaid, kes on konkreetsetes olukordades võrguteenuste nõudluse rahuldamisel põhilised, tegema pakkumisi elektribörsi turgudel kavade kohaselt, mille on heteronoomselt kindlaks määranud võrguhaldur, ning mis puudutab nende pakkumiste tasu, siis tootja ei saa hinda vabalt määrata, vaid tasu seotakse kriteeriumitega, mida ei ole eelnevalt kindlaks määratud läbipaistvate mittediskrimineerivate ja turupõhiste menetlustega?


(1)  ELT L 176, lk 37; ELT eriväljaanne 12/02, lk 211.


18.12.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 346/26


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia — Sezione Terza (Itaalia) 5. juulil 2010 — Edipower SpA versus Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas

(Kohtuasi C-332/10)

()

2010/C 346/43

Kohtumenetluse keel: itaalia

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia — Sezione Terza

Põhikohtuasja pooled

Kaebuse esitaja: Edipower SpA

Vastustaja: Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas

Eelotsuse küsimus

Kas asutamislepingu artiklid 23, 43, 49 ja 56 ning direktiivi 2003/54/EÜ (1) artikli 11 lõiked 2 ja 6 on takistuseks siseriiklikele õigusnormidele, millest ei ole teatatud Euroopa Komisjonile ja mis kohustavad püsivalt teatavaid elektrienergia tootjaid, kes on konkreetsetes olukordades võrguteenuste nõudluse rahuldamisel põhilised, tegema pakkumisi elektribörsi turgudel kavade kohaselt, mille on heteronoomselt kindlaks määranud võrguhaldur, ning mis puudutab nende pakkumiste tasu, siis tootja ei saa hinda vabalt määrata, vaid tasu seotakse kriteeriumitega, mida ei ole eelnevalt kindlaks määratud läbipaistvate mittediskrimineerivate ja turupõhiste menetlustega?


(1)  ELT L 176, lk 37; ELT eriväljaanne 12/02, lk 211.


18.12.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 346/26


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia — Sezione Terza (Itaalia) 5. juulil 2010 — E.On Energy Trading Spa versus Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas

(Kohtuasi C-333/10)

()

2010/C 346/44

Kohtumenetluse keel: itaalia

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia — Sezione Terza

Põhikohtuasja pooled

Kaebuse esitaja: E.On Energy Trading Spa

Vastustaja: Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas

Eelotsuse küsimus

Kas asutamislepingu artiklid 23, 43, 49 ja 56 ning direktiivi 2003/54/EÜ (1) artikli 11 lõiked 2 ja 6 on takistuseks siseriiklikele õigusnormidele, millest ei ole teatatud Euroopa Komisjonile ja mis kohustavad püsivalt teatavaid elektrienergia tootjaid, kes on konkreetsetes olukordades võrguteenuste nõudluse rahuldamisel põhilised, tegema pakkumisi elektribörsi turgudel kavade kohaselt, mille on heteronoomselt kindlaks määranud võrguhaldur, ning mis puudutab nende pakkumiste tasu, siis tootja ei saa hinda vabalt määrata, vaid tasu seotakse kriteeriumitega, mida ei ole eelnevalt kindlaks määratud läbipaistvate mittediskrimineerivate ja turupõhiste menetlustega?


(1)  ELT L 176, lk 37; ELT eriväljaanne 12/02, lk 211.


18.12.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 346/26


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud High Court of Justice (Chancery Division) (Inglismaa ja Wales) 11. augustil 2010 — SAS Institute Inc. versus World Programming Ltd

(Kohtuasi C-406/10)

()

2010/C 346/45

Kohtumenetluse keel: inglise

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

High Court of Justice (Chancery Division)

Põhikohtuasja pooled

Kaebuse esitaja: SAS Institute Inc.

Vastustaja: World Programming Ltd

Eelotsuse küsimused

Seoses nõukogu 14. mai 1991. aasta direktiivi 91/250/EMÜ (arvutiprogrammide õiguskaitse kohta  (1) ) ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. aprilli 2009. aasta direktiivi 2009/24/EÜ (kodifitseeritud versioon)  (2) tõlgendamisega:

1.

Kui arvutiprogramm (edaspidi „esimene programm”) on kirjandusteosena kaitstud autoriõigusega, siis kas artikli 1 lõiget 2 tuleb tõlgendada nii, et autoriõiguse omaniku konkurent, kellel puudub juurdepääs esimese programmi lähtekoodile nii otse kui ka näiteks selliste menetluste kaudu nagu objektkoodi dekompileerimine, ei riku esimese programmi autoriõigust, luues teise programmi (edaspidi „teine programm”), milles korratakse esimese programmi funktsioone?

2.

Kas mõni alljärgnev tegur mõjutab vastust 1. küsimusele:

a)

esimese programmi funktsionaalsuse laad ja/või ulatus;

b)

esimese programmi autori poolt esimese programmi funktsionaalsuse väljatöötamisel rakendatud oskuste, otsuste ja töö laad ja/või ulatus;

c)

teises programmis reprodutseeritud esimese programmi funktsionaalsuse üksikasjalikkuse tase;

d)

kas teise programmi lähtekoodis on reprodutseeritud esimese programmi lähtekood suuremal määral, kui on rangelt vajalik selleks, et saavutada sama funktsionaalsus kui esimeses programmis?

3.

Kui esimene programm tõlgendab ja täidab rakendusprogramme, mille on kirjutanud esimese programmi kasutajad esimese programmi autori väljatöötatud programmeerimiskeeles, mis sisaldab esimese programmi autori loodud või valitud märksõnu ja tema väljatöötatud süntaksit, siis kas artikli 1 lõiget 2 tuleb tõlgendada nii, et kui teine programm on kirjutatud selliste rakendusprogrammide tõlgendamiseks ja täitmiseks, kasutades samu märksõnu ja sama süntaksit, siis ei rikuta sellega esimese programmi autoriõigust?

4.

Kui esimene programm suudab lugeda või kirjutada kindla vorminguga andmefaile, millise on välja töötanud esimese programmi autor, siis kas artikli 1 lõiget 2 tuleb tõlgendada nii, et kui teine programm on koostatud samas vormingus andmefailide lugemiseks ja kirjutamiseks, siis ei rikuta sellega esimese programmi autoriõigust?

5.

Kas 1., 3. ja 4. küsimuse vastust mõjutab see, kas teise programmi autor lõi teise programmi:

a)

jälgides, uurides ja katsetades esimese programmi funktsioneerimist või

b)

lugedes esimese programmi autori koostatud ja avaldatud käsiraamatut, milles kirjeldatakse esimese programmi funktsioone (edaspidi „käsiraamat”), või

c)

nii a kui b?

6.

Kui isikul on litsentsi alusel õigus kasutada esimese programmi koopiat, siis kas artikli 5 lõiget 3 tuleb tõlgendada nii, et litsentsisaajal on õigus ilma autoriõiguse omaniku loata programmi laadida, käivitada ja salvestada, et jälgida, katsetada või uurida esimese programmi funktsioneerimist, et teha kindlaks programmi elementide aluseks olevad ideed ja põhimõtted, juhul kui litsentsisaajal on litsentsi alusel lubatud esimest programmi laadida, käivitada ja salvestada, kui ta kasutab seda programmi teatavaks litsentsiga lubatud tegevuseks, kuid esimese programmi jälgimiseks, uurimiseks või katsetamiseks tehtud toimingud ei jää litsentsiga lubatud tegevuste raamesse?

7.

Kas artikli 5 lõiget 3 tuleb tõlgendada nii, et esimese programmi funktsioneerimise jälgimise, katsetamise või uurimise eesmärgiks tuleb pidada esimese programmi elementide aluseks olevate ideede ja põhimõtete kindlaksmääramist, kui nimetatud toiminguid tehakse selleks, et:

a)

teha kindlaks esimese programmi toimimise viis, eeskätt käsiraamatus mitte kirjeldatud üksikasjad, selleks et kirjutada eespool 1. küsimuses osutatud viisil teine programm;

b)

teha kindlaks, kuidas esimene programm tõlgendab ja täidab selles programmeerimiskeeles kirjutatud lauseid, mida see tõlgendab ja täidab (vt 3. küsimus eespool);

c)

teha kindlaks andmefailide vormingud, mida esimene programm loeb või kirjutab (vt 4. küsimus eespool);

d)

võrrelda teise programmi jõudlust esimese programmi jõudlusega, et uurida nende jõudluses esinevate erinevuste põhjuseid ning parandada teise programmi jõudlust;

e)

katsetada paralleelselt esimest ja teist programmi, et võrrelda teise programmi väljatöötamise käigus nende kahe programmi väljundeid, eelkõige käivitades nii esimeses kui ka teises programmis samu testiskripte;

f)

teha kindlaks esimese programmi koostatud logifaili väljundi, et saavutada samasugune või sarnase esitlusega logifail;

g)

esimene programm väljastaks andmeid (täpsemalt USA osariikide suunakoodide korrelatsiooniandmeid), et teha kindlaks, kas need vastavad kõnealuseid andmeid sisaldavatele ametlikele andmebaasidele, ning juhul kui see ei ole nii, siis programmeerida teine programm sellisel viisil, et samade sisendandmete puhul reageeriks see samamoodi kui esimene programm.

Seoses Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. mai 2001. aasta direktiivi 2001/29/EÜ (autoriõiguse ja sellea kaasnevate õiguste teatavate aspektide ühtlustamise kohta infoühiskonnas) tõlgendamisega  (3):

8.

Kui käsiraamat on kirjandusteosena kaitstud autoriõigusega, siis kas artikli 2 punkti a tuleb tõlgendada nii, et teise programmi autor rikub käsiraamatu autoriõigust, kui ta reprodutseerib või olulises osas reprodutseerib teises programmis käsiraamatus kirjeldatud mõne järgmise aspekti:

a)

esimeses programmis kasutatud statistiliste toimingute valik;

b)

käsiraamatus nende toimingute kirjeldamiseks kasutatud matemaatilised valemid;

c)

konkreetsed käsud või käskude kombinatsioonid, millega kõnealused toimingud aktiveeritakse;

d)

suvandid, mille esimese programmi autor on eri käskude puhul ette näinud;

e)

märksõnad ja süntaks, mille esimene programm ära tunneb;

f)

vaikevalikud, mida esimese programmi autor otsustas kasutada juhul, kui kasutaja ei täpsusta teatavat käsku või suvandit;

g)

iteratsioonide arv, mida esimene programm teostab teatavatel asjaoludel?

9.

Kas artikli 2 punkti a tuleb tõlgendada nii, et teise programmi autor rikub käsiraamatu autoriõigust, kui ta teist programmi kirjeldavas käsiraamatus reprodutseerib või olulises osas reprodutseerib märksõnad ja süntaksi, mille esimene programm ära tunneb?


(1)  ELT L 122, lk 42.

(2)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. aprilli 2009. aasta direktiiv 2009/24/EÜ arvutiprogrammide õiguskaitse kohta (kodifitseeritud versioon) (EMPs kohaldatav tekst) (ELT L 111, lk 16).

(3)  EÜT L 167, lk 10.


18.12.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 346/28


Bell & Ross BV 26. augustil 2010 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu 18. juuni 2010. aasta otsuse peale kohtuasjas T-51/10: Bell & Ross BV versus Siseturu Ühtlustamise Amet

(Kohtuasi C-426/10 P)

()

2010/C 346/46

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Apellant: Bell & Ross BV (esindaja: advokaat S. Guerlain)

Teine menetlusosaline: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused), Klockgrossisten i Norden AB

Apellandi nõuded

tühistada vaidlustatud otsus;

sedastada, et hageja tühistamishagi Siseturu Ühtlustamise Ameti (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) otsuse (kohtuasi T-51/10) peale on vastuvõetav, ja seega saata asi tagasi Üldkohtule, et see teeks tühistamishagi kohta sisulise otsuse;

mõista Siseturu Ühtlustamise Ametilt välja apellatsiooniastme ja esimese kohtuastme menetluse kulud.

Väited ja peamised argumendid

Apellant esitab apellatsioonikaebuse toetuseks kuus väidet.

Bell & Ross BV esimese väite kohaselt on rikutud Üldkohtu kodukorra artiklit 111, kuna Üldkohus otsustas kohtujuristi ära kuulamata, et hagi on ilmselgelt vastuvõetamatu.

Apellandi teise väite kohaselt rikkus Üldkohus kodukorra artikli 43 lõiget 1, kuna otsustas, et 1. veebruaril 2010 kohtukantseleisse saabunud hagi allkirjastatud eksemplarid ei ole originaaleksemplarid ja et alles 5. veebruaril 2010 ning seega pärast tähtaja möödumist saabunud dokumente saab pidada originaaleksemplarideks, jättes lisaks täpsustamata, kuidas saab originaale koopiatest eristada. Ülalviidatud artikkel ei täpsusta eeskirju, mis kehtivad menetlusdokumendi originaalile antava advokaadi allkirja suhtes.

Kolmandas väites heidab Bell & Ross BV Üldkohtule ette seda, et talle ei antud vastavalt pooltele mõeldud praktiliste juhiste artikli 57 punktile b ja Üldkohtu kohtusekretäri ametijuhendi artikli 7 lõikele 1 võimalust kõrvaldada puudusi, mida talle ette heideti.

Bell & Ross BV neljanda väite kohaselt on tegemist vabandatava eksimusega, kuna segaduse originaaleksemplari tuvastamisel põhjustasid asjaolud, mille üle apellandil puudus kontroll. Käesolevas asjas võimaldavad vabandatavat eksimust lubada sellised asjaolud nagu kohtumenetluses osalemiseks vajalike koopiate suur arv, mis nõudis kolmandast isikust teenuseosutaja kasutamist, paberkoopiate ülihea kvaliteet, mis ei võimaldanud originaali eristada, ning kõigi kohtukantseleile ettenähtud tähtaja jooksul esitatavate eksemplaride allkirjastamine.

Viiendas väites viitab apellant erakorralistele, ebanormaalsetele ja väljaspool ettevõtja kontrolli olevatele asjaoludele, mis tõendavad ettenägematu olukorra ja force majeure’i esinemist.

Viimases, kuuendas väites väidab Bell & Ross BV, et Üldkohus rikkus proportsionaalsuse põhimõtet ja õiguspärase ootuse põhimõtet, kuna esiteks saabusid seitse allkirjastatud eksemplari ja üks faksi teel saadetud koopia Üldkohtu kantseleisse ja teiseks näevad eespool viidatud dokumendid ette võimaluse hagi nõetekohaseks muutmiseks.


18.12.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 346/29


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Court of Appeal (Inglismaa ja Wales) (Civil Division) 13. septembril 2010 — Churchill Insurance Company Limited, Tracy Evans versus Benjamin Wilkinson, keda esindab menetluses tema isa Steven Wilkinson, Equity Claims Limited

(Kohtuasi C-442/10)

()

2010/C 346/47

Kohtumenetluse keel: inglise

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Court of Appeal (Inglismaa & Wales) (Civil Division)

Põhikohtuasja pooled

Kaebuse esitajad: Churchill Insurance Company Limited, Tracy Evans

Vastustajad: Benjamin Wilkinson, keda esindab menetluses tema isa Steven Wilkinson, Equity Claims Limited

Eelotsuse küsimused

1.

Kas 2009. aasta direktiivi artikli 12 lõiget 1 ja artikli 13 lõiget 1 (1) tuleb tõlgendada nii, et nendega on vastuolus siseriiklikud õigusnormid, millega siseriikliku õiguse kohaselt jäetakse kindlustuse alt välja liiklusõnnetuses kannatanu, kui

a)

liiklusõnnetuse põhjustas kindlustamata juht; ja

b)

see kindlustamata juht oli saanud kannatanult loa sõidukit juhtida;

ning

c)

kannatanu oli selles sõidukis kaassõitja liiklusõnnetuse ajal; ja

d)

kannatanu oli asjaomase sõiduki juhtimiseks kindlustatud?

Eelkõige:

i)

kas niisuguse siseriikliku õigusnormiga „jäetakse kindlustuse alt välja” 2009. aasta direktiivi artikli 13 lõike 1 tähenduses?

ii)

kas sellises olukorras nagu käesolevas asjas käsitletu on kindlustusandja poolt kindlustamata isikule antud luba „otsene või kaudne volitus” 2009. aasta direktiivi artikli 13 lõike 1 punkti a tähenduses?

iii)

kas vastust sellele küsimusele mõjutab asjaolu, et 2009. aasta direktiivi artikli 10 kohaselt võib siseriikliku organi, kelle ülesandeks on maksta hüvitist kahju eest, mille on põhjustanud tundmatu või kindlustamata sõiduk, vabastada hüvitise maksmisest isikule, kes on vabatahtlikult sisenenud vara- või isikukahju põhjustanud sõidukisse, kui organ tõendab, et see isik teadis, et sõiduk on kindlustamata?

2.

Kas vastus esimesele küsimusele sõltub sellest, kas kõnealune luba a) anti teades, et kõnealune juht on kindlustamata, või b) uskudes, et juht on kindlustatud, või c) kõnealuse loa andis kindlustatud isik, kes ei olnud sellele asjaolule mõelnud?


(1)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. septembri 2009. aasta direktiiv 2009/103/EÜ mootorsõidukite kasutamise tsiviilvastutuskindlustuse ja sellise vastutuse kindlustamise kohustuse täitmise kohta (ELT L 263, lk 11).


18.12.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 346/29


17. septembril 2010 esitatud hagi — Euroopa Komisjon versus Luksemburgi Suurhertsogiriik

(Kohtuasi C-458/10)

()

2010/C 346/48

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Euroopa Komisjon (esindajad: S. Pardo Quintillán ja O. Beynet)

Kostja: Luksemburgi Suurhertsogiriik

Hageja nõuded

tuvastada, et kuna Luksemburgi Suurhertsogiriik ei ole võtnud direktiivi 98/83/EÜ (1) artikli 9 lõike 3 punkte b, c ja e täielikult ja õigesti üle, siis on Luksemburgi Suurhertsogiriik rikkunud kohustusi, mis tulenevad direktiivi 98/83/EÜ artikli 9 lõike 3 punktidest b, c ja e;

mõista kohtukulud välja Luksemburgi Suurhertsogiriigilt.

Väited ja peamised argumendid

Komisjon esitab oma hagi toetuseks kaks väidet.

Esimese väitega viitab komisjon sellele, et direktiivi 98/83 artikli 9 lõike 3 punkte b, c ja e ei ole täielikult üle võetud. Nimelt ei näe siseriiklikud õigusnormid komisjoni arvates ette, et otsus erandi tegemise kohta peab sisaldama „eelneva[i]d asjaomase[i]d järelevalvetulemus[i]” ning ei täpsusta „ööpäevas tarbimiseks antava vee kogu[st]”, „asjassepuutuva elanikkonna arv[u]” ja seda, „kas mõjutatud on mõni asjassepuutuv toiduainetetööstuse ettevõte”.

Teise väitega viitab komisjon sellele, et direktiivi 98/83 artikli 9 lõike 3 punkt e on üle võetud ebatäielikul ning vääral viisil, kuivõrd luksemburgi ametiasutused väidavad eeskätt seda, et arvestades asjaoluga, et erandi tegemise taotluse esitaja peab määratlema ja rakendama parandusmeetmeid, siis peab ka „kava lühikokkuvõt[t]e”, „tööde ajakava” ja „maksumuse prognoos[i]” esitama see sama taotluse esitaja ja mitte isik, kes teeb otsuse erandi tegemise kohta, nagu seda nõuab direktiiv.


(1)  Nõukogu 3. novembri 1998. aasta direktiivi 98/83/EÜ olmevee kvaliteedi kohta (EÜT L 330, lk 32; ELT eriväljaanne 15/04, lk 90).


18.12.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 346/30


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Cour d'appel de Mons (Belgia) 24. septembril 2010 — Belgia riik versus Me Pierre Henfling, Me Raphaël Davin, Me Koenraad Tanghe (Tiercé Franco-Belge SA pankrotihaldurid)

(Kohtuasi C-464/10)

()

2010/C 346/49

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Cour d'appel de Mons

Põhikohtuasja pooled

Kaebuse esitaja: Belgia riik

Vastustaja: Me Pierre Henfling, Me Raphaël Davin, Me Koenraad Tanghe (Tiercé Franco-Belge SA pankrotihaldurid)

Eelotsuse küsimus

Kas Euroopa Ühenduste Nõukogu 17. mai 1977. aasta kuuenda direktiivi 77/388/EMÜ kumuleeruvate käibemaksudega seotud liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta — ühine käibemaksusüsteem: ühtne maksubaas (1) artikli 6 lõiget 4 ja artikli 13 B osa punkti f tuleb tõlgendada nii, et nende sätete alusel ei ole käibemaksust vabastatud teenused, mida osutab komisjonär, kes tegutseb vahendajana oma nimel, kuid sellise komitendi arvel, kes korraldab artikli 13 B osa punktis f nimetatud teenuste osutamist?


(1)  ELT L 145, lk 1; ELT eriväljaanne 09/01, lk 23.


18.12.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 346/30


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Conseil d’Etat 27. septembril 2010 — Ministère de l’Intérieur, de l’Outre-Mer et des Collectivités territoriales versus Chambre de commerce et d’industrie de l’Indre

(Kohtuasi C-465/10)

()

2010/C 346/50

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Conseil d’Etat (Prantsusmaa)

Põhikohtuasja pooled

Kaebuse esitaja: Ministère de l’Intérieur, de l’Outre-Mer et des Collectivités territoriales

Vastustaja: Chambre de commerce et d’industrie de l’Indre

Eelotsuse küsimused

1.

Seoses õigusliku alusega, millest tuleneks CCI-le makstud abi tagastamise kohustus:

Juhul kui hanke korraldaja, kes on saanud toetusi ERF-i raames, ei ole järginud toetatava meetme elluviimiseks korraldatud riigihanke puhul lepingute sõlmimise eeskirja või eeskirju, samas kui ei ole vaidlustatud seda, et meede on kõnealuse fondi raames abikõlblik ning et see on ellu viidud, kas ühenduse õiguses, eelkõige nõukogu 24. juuni 1988. aasta määruses (EMÜ) nr 2052/88 (1) ja nõukogu 19. detsembri 1988. aasta määruses (EMÜ) nr 4253/88 (2) sisaldub selline säte, mille alusel tekib kohustus toetused tagastada? Juhul kui selline säte on olemas, kas kõnealune kohustus kehtib igasuguste riigihankelepingute sõlmimise eeskirjade rikkumiste puhul või ainult teatavate rikkumiste puhul? Viimasel juhul milliste puhul neist?

2.

Juhul kui vastus esimesele küsimusele on vähemalt osaliselt jaatav, mis puudutab alusetult antud abi tagastamise korda:

a)

Kas see, kui hanke korraldaja, kes on saanud abi ERF-i raames, ei ole järginud toetatava meetme elluviimiseks volitatud teenuseosutaja valimiseks korraldatud riigihanke puhul lepingute sõlmimise eeskirja või eeskirju, on eeskirjade eiramine määruse nr 2988/95 (3) tähenduses? Kas asjaolu, et pädev siseriiklik asutus ei saanud ajal, kui ta otsustas anda ERF-i alusel taotletud abi, olla teadmatuses asjaolust, et toetusesaajast ettevõtja oli eiranud riigihankelepingute sõlmimise eeskirju, kui ta võttis juba enne abi andmist tööle teenuseosutaja, kelle ülesanne on toetatava meetme elluviimine, võib mõjutada määratlemist eeskirjade eiramisena määruse nr 2988/95 tähenduses?

b)

Juhul kui vastus teise küsimuse punktile a on jaatav ning kuna, nagu Euroopa Kohus on sedastanud 29. jaanuari 2009. aasta otsuses liidetud kohtuasjades C-278/07–C-280/07: Hauptzollamt Hamburg-Jonas versus Josef Vosding Schlacht-, Kühl- und Zerlegebetrieb GmbH & Co, määruse nr 2988/95 artiklis 3 sätestatud aegumistähtaeg on kohaldatav sellistele haldusõiguslikele meetmetele nagu ettevõtja poolt toime pandud eeskirjade eiramise tõttu alusetult makstud abi tagasimaksmise nõue:

kas aegumistähtaja arvestamise alguseks tuleb määrata abi selle saajale ülekandmise kuupäev või kuupäev, mil abisaaja kasutab saadud toetust riigihankelepingute sõlmimise eeskirja või eeskirju eirates tööle võetud teenuseosutajale maksmiseks?

kas kõnealune tähtaeg tuleb lugeda katkenuks juhul, kui pädev siseriiklik asutus saadab toetusesaajale kontrolliaruande, milles on tuvastatud riigihankelepingute sõlmimise eeskirjade eiramine ning milles nähakse seetõttu ette, et siseriiklik asutus nõuab makstud summade tagastamist?

juhul kui liikmesriik kasutab talle määruse nr 2988/95 artikli 3 lõikega 3 jäetud võimalust kohaldada pikemat aegumistähtaega, eelkõige juhul, kui Prantsusmaal kohaldatakse üldist tähtaega, mis kohtuvaidluse asjaolude toimumise ajal oli sätestatud code civile’i artiklis 2262, mille kohaselt: „Kõikide hagide, nii asjaõiguslike kui ka võlaõiguslike, aegumistähtaeg on 30 aastat […]”, kas sellise tähtaja kooskõla ühenduse õigusega ja eelkõige proportsionaalsuse põhimõttega tuleb hinnata lähtudes siseriiklikus õigusaktis ette nähtud maksimaalsest aegumistähtajast, mis on siseriikliku asutuse poolt esitatud abi tagastamise nõude õiguslik alus, või lähtudes käesoleval juhul tegelikult rakendatud tähtajast?

c)

Juhul kui vastus teise küsimuse punktile a on eitav, kas ühenduse finantshuvid takistavad seda, et sellise abi andmisel, nagu käesolevas kohtuvaidluses käsitletav, kohaldab kohus õigusi tekitavate otsuste tühistamist puudutavaid siseriiklikke õigusnorme, mille kohaselt saab asutus õigusi tekitava ebaseadusliku üksikotsuse tühistada üksnes nelja kuu jooksul alates kõnealuse otsuse vastuvõtmisest, välja arvatud juhul, kui tegemist on õigustühisusega, pettusega või abisaaja taotlusega, üksiku haldusotsuse aga, eelkõige juhul, kui see on seotud abi andmisega, saab siduda resolutiivsete tingimustega, mille täitumise korral saab asjaomase abi tagasi võtta aegumistähtajast olenemata — olgu täpsustatud, et Conseil d’Etat on otsustanud, et kõnealust siseriiklikku õigusnormi tuleb tõlgendada nii, et ühenduse õigusakti kohaselt alusetult antud abi saaja saab sellele tugineda vaid siis, kui ta on olnud heauskne?


(1)  Nõukogu 24. juuni 1988. aasta määrus (EMÜ) nr 2052/88 struktuurifondide ülesannete ja tõhususe kohta ning nende tegevuse kooskõlastamise kohta teiste struktuurifondide ning Euroopa Investeerimispanga ja muude olemasolevate rahastamisvahendite tegevusega (EÜT L 185, lk 9).

(2)  Nõukogu 19. detsembri 1998. aasta määrus (EMÜ) nr 4253/88, milles nähakse ette sätted määruse (EMÜ) nr 2052/88 rakendamiseks seoses struktuurifondide tegevuse kooskõlastamisega teiste struktuurifondidega ning Euroopa Investeerimispanga ja muude olemasolevate rahastamisvahendite tegevusega (EÜT L 312, lk 1).

(3)  Nõukogu 18. detsembri 1995. aasta määrus (EÜ, Euratom) nr 2988/95 Euroopa ühenduste finantshuvide kaitse kohta (EÜT L 312, lk 1).


18.12.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 346/31


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunal Supremo (Hispaania) 28. septembril 2010 — Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito (ASNEF) versus Administración del Estado

(Kohtuasi C-468/10)

()

2010/C 346/51

Kohtumenetluse keel: hispaania

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Tribunal Supremo (Hispaania)

Põhikohtuasja pooled

Kaebuse esitaja: Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito (ASNEF)

Vastustaja: Administración del Estado

Eelotsuse küsimused

1.

Kas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. oktoobri 1995. aasta direktiivi 95/46/EÜ üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta (1) artikli 7 punkti f tuleb tõlgendada nii, et sellega on vastuolus siseriiklik õigusnorm, mis lisaks sellele, et ei tohi rikkuda andmesubjekti põhiõigusi ja -vabadusi, nõuab, et andmed oleksid avalikkusele kättesaadavates allikates, selleks et ilma andmesubjekti nõusolekut küsimata võiks tema isikuandmeid töödelda, mis on vajalik vastutava töötleja või andmeid saavate kolmandate isikute õigustatud huvides?

2.

Kas kõnealuse artikli 7 punkti f puhul on täidetud tingimused, mis on Euroopa Liidu Kohtu praktikas nõutavad selleks, et anda sellele sättele vahetu õigusmõju?


(1)  EÜT L 281, lk 31; ELT eriväljaanne 13/15, lk 355.


18.12.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 346/32


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunal Supremo (Hispaania) 28. septembril 2010 — Federación de Comercio Electrónico y Marketing Directo (FECEMD) versus Administración del Estado

(Kohtuasi C-469/10)

()

2010/C 346/52

Kohtumenetluse keel: hispaania

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Tribunal Supremo (Hispaania)

Põhikohtuasja pooled

Kaebuse esitaja: Federación de Comercio Electrónico y Marketing Directo (FECEMD)

Vastustaja: Administración del Estado

Eelotsuse küsimused

1.

Kas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. oktoobri 1995. aasta direktiivi 95/46/EÜ üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta (1) artikli 7 punkti f tuleb tõlgendada nii, et sellega on vastuolus siseriiklik õigusnorm, mis lisaks sellele, et ei tohi rikkuda andmesubjekti põhiõigusi ja -vabadusi, nõuab, et andmed oleksid avalikkusele kättesaadavates allikates, selleks et ilma andmesubjekti nõusolekut küsimata võiks tema isikuandmeid töödelda, mis on vajalik vastutava töötleja või andmeid saavate kolmandate isikute õigustatud huvides?

2.

Kas kõnealuse artikli 7 punkti f puhul on täidetud tingimused, mis on Euroopa Liidu Kohtu praktikas nõutavad selleks, et anda sellele sättele vahetu õigusmõju?


(1)  EÜT L 281, lk 31; ELT eriväljaanne 13/15, lk 355.


18.12.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 346/32


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Pest Megyei Bíróság (Ungari Vabariik) 29. septembril 2010 — Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság versus Invitel Távközlési Zrt.

(Kohtuasi C-472/10)

()

2010/C 346/53

Kohtumenetluse keel: ungari

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Pest Megyei Bíróság

Põhikohtuasja pooled

Hageja: Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság.

Kostja: Invitel Távközlési Zrt.

Eelotsuse küsimused

1.

Kas nõukogu 5. aprilli 1993. aasta direktiivi 93/13/EMÜ (1) ebaõiglaste tingimuste kohta tarbijalepingutes artikli 6 lõige 1 on tõlgendatav selliselt, et ebaõiglane lepingutingimus ei tekita ühelegi tarbijale kohustusi, kui õigusnormis kindlaksmääratud ja selleks õigustatud ühendus nõuab tarbijate nimel üldistes huvides esitatud hagiavalduses (actio popularis) tarbijalepingu osaks saava ebaõiglase tingimuse kehtetuks tunnistamist?

Kas eespool nimetatud nõukogu direktiivi artikli 6 lõige 1 on tõlgendatav üldistes huvides esitatud hagiavalduse korral nende tarbijate kasuks, kes kohtumenetluses ei osale, tehtud otsust või lepingu ebaõiglase üldtingimuse kohaldamise keelamist puudutavalt selliselt, et tarbijalepingu osaks saanud ebaõiglane lepingutingimus ei tekita ühelegi asjaomasele tarbijale tulevikus kunagi mingeid kohustusi ning kohus peab seega neid õiguslikke tagajärgi omal algatusel kohaldama?

2.

Kas direktiivi 93/13/EMÜ artikli 3 lõige 1, arvestades lõike 3 alusel kohaldatava lisa punkti l alapunkti j ja punkti 2 alapunkti d, on tõlgendatav selliselt, et kui müüja või teenuste osutaja muudab lepingutingimusi ühepoolselt, hindade muutmist täpselt kirjeldamata, ilma mõjuva, lepingus kindlaksmääratud põhjuseta, on see ipso iure ebaõiglane lepingutingimus?


(1)  EÜT L 95, lk 29; ELT eriväljaanne 15/02, lk 288.


18.12.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 346/32


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunal Supremo (Hispaania) 7. oktoobril 2010 — Asociación para la Calidad de los Forjados (ASCAFOR), Asociación de Importadores y Distribuidores de Acero para la Construcción (ASIDAC) versus Administración del Estado, Calidad Siderúrgica SL, Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales, Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR), Consejo General de Colegios Oficiales de Aparejadores y Arquitectos Técnicos, Asociación de Investigación de las Industrias de la Construcción (AIDICO) Instituto Tecnológico de la Construcción, Asociación Nacional Española de Fabricantes de Hormigón Preparado (ANEFHOP), Ferrovial Agromán SA, Agrupación de Fabricantes de Cemento de España (OFICEMEN), Asociación de Aceros Corrugados Reglamentarios y su Tecnología y Calidad (ACERTEQ)

(Kohtuasi C-484/10)

()

2010/C 346/54

Kohtumenetluse keel: hispaania

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Tribunal Supremo (Hispaania).

Põhikohtuasja pooled

Kaebuse esitajad: Asociación para la Calidad de los Forjados (ASCAFOR), Asociación de Importadores y Distribuidores de Acero para la Construcción (ASIDAC).

Vastustajad: Administración del Estado, Calidad Siderúrgica SL, Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales, Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR), Consejo General de Colegios Oficiales de Aparejadores y Arquitectos Técnicos, Asociación de Investigación de las Industrias de la Construcción (AIDICO) Instituto Tecnológico de la Construcción, Asociación Nacional Española de Fabricantes de Hormigón Preparado (ANEFHOP), Ferrovial Agromán SA, Agrupación de Fabricantes de Cemento de España (OFICEMEN), Asociación de Aceros Corrugados Reglamentarios y su Tecnología y Calidad (ACERTEQ).

Eelotsuse küsimus

Kas võib mõista, et kuninga 18. juuli 2008. aasta dekreedi 1247/08 19. lisas sisalduv kvaliteedimärgiste ametliku tunnustamise ammendav eeskiri koostoimes artikliga 81 on ülemäärane, taotletava eesmärgiga ebaproportsionaalne ja tähendab põhjendamatut piirangut, mis raskendab sertifikaatide võrdväärsuse tunnustamist, ja siseriiklike või imporditud toodete turustamise takistust või piirangut, mis on vastuolus EÜ artiklitega 28 ja 30?


18.12.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 346/33


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunal administratif de Rennes (Prantsusmaa) 11. oktoobril 2010 — L’Océane Immobilière SAS versus Direction de contrôle fiscal Ouest

(Kohtuasi C-487/10)

()

2010/C 346/55

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Tribunal administratif de Rennes

Põhikohtuasja pooled

Kaebuse esitaja: L’Océane Immobilière SAS

Vastustaja: Direction de contrôle fiscal Ouest

Eelotsuse küsimus

Kas nõukogu 17. mai 1977. aasta kuuenda direktiivi 77/388/EMÜ (1) artikkel 5 lubab liikmesriigil jätta jõusse või kehtestada sätte, mis näeb ette maksukohustuslase poolt oma majandustegevuse eesmärgil hoone iseendale tarnimise käibemaksuga maksustamise, samas kui sellisest tarnest tekib niiviisi kogutud käibemaksu kohene ja täielik mahaarvamisõigus?


(1)  Nõukogu 17. mai 1977. aasta kuues direktiiv 77/388/EMÜ kumuleeruvate käibemaksudega seotud liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta — ühine käibemaksusüsteem: ühtne maksubaas (EÜT L 145, lk 1, ELT eriväljaanne 09/01, lk 23).


18.12.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 346/33


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Juzgado de lo Mercantil num uno de Alicante (Hispaania) 11. oktoobril 2010 — Celaya Emparanza y Galdos Internacional SA versus Proyectos Integrales de Balizamientos SL

(Kohtuasi C-488/10)

()

2010/C 346/56

Kohtumenetluse keel: hispaania

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Juzgado de lo Mercantil num uno de Alicante

Põhikohtuasja pooled

Hageja: Celaya Emparanza y Galdos Internacional SA

Kostja: Proyectos Integrales de Balizamientos SL

Eelotsuse küsimused

1.

Kas registreeritud ühenduse disainilahendusega antud ainuõiguse rikkumises algatatud kohtuvaidluses laieneb 12. detsembri 2001. aasta määruse (EÜ) nr 6/2002 ühenduse disainilahenduse kohta (1) artikli 19 lõikes 1 sätestatud õigus keelata kolmandatel isikutel disainilahendust kasutada mis tahes kolmandatele isikutele, kes kasutavad teisi disainilahendusi, mis ei jäta arukale kasutajale erinevat üldmuljet, või vastupidi, kas selle kohaldamisalast on välja arvatud kolmas isik, kes kasutab enda jaoks hiljem?

2.

Kas vastus eelmisele küsimusele on sõltumatu kolmanda isiku kavatsustest või oleneb tema käitumisest, nii et on määrav, et see kolmas isik on taotlenud ja registreerinud ühenduse disainilahenduse hiljem, pärast seda, kui varasema ühenduse disainilahenduse omanik on temalt kohtuväliselt nõudnud toote turustamise lõpetamist sellest varasemast disainilahendusest tulenevate õiguste rikkumise tõttu?


(1)  EÜT 2002 L 3, lk 1, ELT eriväljaanne 13/27, lk 142.


18.12.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 346/34


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Oberlandesgericht Celle (Saksamaa) 15. oktoobril 2010 — Joseba Andoni Aguirre Zarraga versus Simone Pelz

(Kohtuasi C-491/10)

()

2010/C 346/57

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Oberlandesgericht Celle

Põhikohtuasja pooled

Apellatsioonkaebuse esitaja: Joseba Andoni Aguirre Zarraga

Vastustaja: Simone Pelz

Eelotsuse küsimused

1.

Kas määruse nr 2201/2003 (1) artikli 42 tõlgendamisel kooskõlas põhiõiguste hartaga on kohtuotsuse täitmise liikmesriigi kohtul erandina raskekujulise põhiõiguste rikkumise korral kohtuotsuse päritoluliikmesriigi kohtuotsuses, mis tuleb täitmisele pöörata, iseseisev kontrollimispädevus?

2.

Kas kohtuotsuse täitmise liikmesriigi kohus on kohustatud täitmise läbi viima hoolimata sellest, et toimikust nähtuvalt on kohtuotsuse päritoluliikmesriigi kohus andnud tõendi määruse nr 2201/2003 alusel ilmselt ebaõigesti?


(1)  Nõukogu 27. novembri 2003. aasta määrus (EÜ) nr 2201/2003, mis käsitleb kohtualluvust ning kohtuotsuste tunnustamist ja täitmist kohtuasjades, mis on seotud abieluasjade ja vanemliku vastutusega, ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1347/2000 (ELT L 338, lk 1; ELT eriväljaanne 19/06, lk 243).


18.12.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 346/34


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Ufficio del Giudice di Pace di Venafro (Itaalia) 15. oktoobril 2010 — Aldo Patriciello

(Kohtuasi C-496/10)

()

2010/C 346/58

Kohtumenetluse keel: itaalia

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Ufficio del Giudice di Pace di Venafro

Põhikohtuasja pool

Aldo Patriciello

Eelotsuse küsimus

Kas tegu, milles Euroopa Parlamendi liiget Aldo Patriciellot süüdistatakse (mida on kirjeldatud süüdistusaktis ning mille kohta Euroopa Parlament tegi juba 5. mail 2009 immuniteedi kaitsmise otsuse) ja mida kvalifitseeritakse solvamiseks Codice penale artikli 594 tähenduses, kujutab endast parlamendiliikme kohustuste täitmisel avaldatud arvamust protokolli artikli 9 tähenduses?


18.12.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 346/34


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Commissione Tributaria Centrale — Sezione di Bologna (Itaalia) 19. oktoobril 2010 — Ufficio IVA di Piacenza versus Belvedere Costruzioni Srl

(Kohtuasi C-500/10)

()

2010/C 346/59

Kohtumenetluse keel: itaalia

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Commissione Tributaria Centrale

Põhikohtuasja pooled

Kaebuse esitaja: Ufficio IVA di Piacenza

Vastustaja: Belvedere Costruzioni Srl

Eelotsuse küsimus

Kas EÜ asutamislepingu artikliga 10 (nüüd Euroopa Liidu lepingu artikkel 4) ja artiklitega 2 ja 22 nõukogu 17. mai 1977. aasta kuuendast direktiivist 77/388/EMÜ kumuleeruvate käibemaksudega seotud liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta on vastuolus Itaalia riigi õigusnormid, mis sisalduvad 25. märtsi 2010. aasta seadusandliku dekreedi nr 40 (muudetud seaduseks 22. mai 2010. aasta seadusega nr 73) artikli 3 lõikes 2 bis ning mis takistavad maksukohtul otsustada maksunõude üle, mille maksuasutus on talle ebasoodsat otsust puudutava kassatsioonkaebuse raames õigeaegselt esitanud, ning seega sätestavad sisuliselt täieliku loobumise vaidlusaluse käibemaksuvõla sissenõudmisest, kui see on kahes kohtuastmes põhjendamatuks tunnistatud, ilma et maksukohustuslane, kellele see loobumine on kasulik, peaks vaidlusalust võlga isegi vähendatud ulatuses tasuma


18.12.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 346/34


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (Itaalia) 19. oktoobril 2010 — Kriminaalmenetlus Raffaele Russo süüdistuses

(Kohtuasi C-501/10)

()

2010/C 346/60

Kohtumenetluse keel: itaalia

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Tribunale di Santa Maria Capua Vetere

Põhikohtuasja pooled

Kaebuse esitaja: Raffaele Russo

Eelotsuse küsimused

Kas asutamisvabadust ja teenuste osutamise vabadust võib piirata riikliku süsteemiga, mis põhineb sellel, et välja antakse piiratud arv kontsessioone ja seejärel avaliku julgeoleku alaseid lube, kusjuures see süsteem näeb ette:

a)

üldise suunitluse, mille kohaselt kaitstakse nende kontsessioonide omanikke, mis anti välja varem menetluse kohaselt, millega üks osa ettevõtjaid jäeti õigusvastaselt kõrvale;

b)

õigusnormid, mis tagavad faktiliselt, et säilib saavutatud kaubanduslik positsioon (näiteks uutele kontsessionääridele kehtestatud keeld paigutada oma kassad juba olemasolevatele kassadele lähemale, kui ette nähtud);

c)

nende juhtumite kindlaksmääramine, mil kontsessioon tühistatakse ning küllaltki suur tagatis jäetakse tagastamata; sealhulgas juhtum, mil kontsessionäär haldab otseselt või kaudselt piiriülest mängutegevust, mis on samastatav kontsessiooni esemeks oleva tegevusega?


18.12.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 346/35


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Raad van State (Madalmaad) 20. oktoobril 2010 — Staatssecretaris van Justitie versus M. Singh

(Kohtuasi C-502/10)

()

2010/C 346/61

Kohtumenetluse keel: hollandi

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Raad van State

Põhikohtuasja pooled

Apellatsioonkaebuse esitaja: Staatssecretaris van Justitie

Vastustaja apellatsioonimenetluses: M. Singh

Eelotsuse küsimused

Kas mõistet „ametlikult piiratud tähtajaga elamisluba” nõukogu 25. novembri 2003. aasta direktiivi 2003/109/EÜ pikaajalistest elanikest kolmandate riikide kodanike staatuse kohta (1) artikli 3 lõike 2 punkti e tähenduses tuleb tõlgendada nii, et selle alla kuulub tähtajaline elamisluba, millega puudub Madalmaade õiguse kohaselt väljavaade tähtajatu elamisloa saamiseks, ka juhul, kui nimetatud tähtajalise elamisloa kehtivust saab Madalmaade õiguse kohaselt põhimõtteliselt piiramatult pikendada ja kui sellega jäetakse selle direktiivi kohaldamisalast välja teatud isikute kategooria nagu vaimsed juhid ja usuõpetajad?


(1)  ELT 2004, L 16, lk 44; ELT eriväljaanne 19/06, lk 272.


18.12.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 346/35


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Varhoven administrativen sad (Bulgaaria) 20. oktoobril 2010 — Evroetil AD versus Direktor na Agentsia „Mitnitsi”

(Kohtuasi C-503/10)

()

2010/C 346/62

Kohtumenetluse keel: bulgaaria

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Varhoven administrativen sad

Põhikohtuasja pooled

Kaebuse esitaja: Evroetil AD

Vastustaja: Direktor na Agentsia „Mitnitsi”

Eelotsuse küsimused

1.

Kas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 8. mai 2003. aasta direktiivi 2003/30/EÜ, millega edendatakse biokütuste ja muude taastuvkütuste kasutamist transpordisektoris (1), artikli 2 lõike 2 punkti a tuleb tõlgendada nii, et bioetanooli määratlus kehtib ka selliste toodete suhtes nagu kõnealune (hõlmab ka selliseid tooteid nagu kõnealune), millel on järgmised tunnused ja objektiivsed omadused:

seda toodetakse biomassist,

tootmise aluseks on kaebuse esitaja Evroetil AD koostatud bioetanooli tootmise tehnilises spetsifikatsioonis kirjeldatud eritehnoloogia, mis erineb põllumajandusliku päritoluga etüülalkoholi tootmise tehnoloogiast, mida on kirjeldatud sama tootja asjaomases tehnilises spetsifikatsioonis,

see sisaldab üle 98,5 % alkoholi ja järgmisi aineid, mis muudavad selle inimtoiduks kõlbmatuks: kõrgemad alkoholid — 714,49–8 311 mg/dm3; aldehüüdid — 238,16–411 mg/dm3; estrid (etüülatsetaat) — 1 014–8 929 mg/dm3,

see vastab Euroopa eelstandardis Pr EN 15376 mootorikütusena kasutatavale bioetanoolile esitatud nõuetele,

see on ette nähtud kasutamiseks mootorikütusena ning bensiinile A95 lisatult kasutatakse seda tõepoolest biokütusena ja müüakse sellisena tanklates,

seda ei denatureerita denatureerimise erimenetlust kasutades.

2.

Kas direktiivi 2003/30 artikli 2 lõike 2 punkti a tuleb tõlgendada nii, et kõnealust toodet saab bioetanooliks klassifitseerida vaid siis, kui seda biokütusena tõepoolest kasutatakse, või piisab sellest, et see on mõeldud kasutamiseks biokütusena ja/või on tõepoolest kõlblik kasutamiseks biokütusena?

3.

Kui esimesele ja teisele küsimusele antud vastustele tuginedes tuleb lähtuda sellest, et kõnealuse toote või selle asjaomase osa puhul on tegemist bioetanooliga, siis millise nõukogu 23. juuli 1987. aasta määruse (EMÜ) nr 2658/87 tariifi- ja statistikanomenklatuuri ning ühise tollitariifistiku kohta I lisas, mida on muudetud komisjoni 26. juuli 1991. aasta määrusega (EMÜ) nr 2587/91 (2), sisalduva kombineeritud nomenklatuuri (edaspidi ka „KN”) koodi alla tuleb kõnealune toode klassifitseerida:

3.1.

Kas kombineeritud nomenklatuuri grupi 22 ja konkreetselt rubriigi 2207 sätteid tuleb tõlgendada nii, et need hõlmavad sellise toote nagu bioetanool klassifitseerimist?

3.2.

Kas juhul, kui vastus kolmanda küsimuse punktile 1 on jaatav, tuleb bioetanooli ja konkreetselt kõnealuse toote klassifitseerimisel arvesse võtta, kas toode on denatureeritud (kasutades menetlusi, mis on esitatud komisjoni 22. novembri 1993. aasta määruses (EÜ) nr 3199/93 aktsiisivabastuse eesmärgil alkoholi täieliku denatureerimise menetluste vastastikuse tunnustamise kohta (3), või teisi lubatud menetlusi)?

3.3.

Kas juhul, kui vastus kolmanda küsimuse punktile 2 on jaatav, tuleb kombineeritud nomenklatuuri rubriiki 2207 puudutavaid sätteid tõlgendada nii, et KN-koodi 2207 20 000 alla saab klassifitseerida vaid denatureeritud bioetanooli?

3.4.

Kas juhul, kui vastus kolmanda küsimuse punktile 3 on jaatav, tuleb kombineeritud nomenklatuuri rubriiki 2207 puudutavaid sätteid tõlgendada nii, et denatureerimata bioetanool tuleb klassifitseerida KN-koodi 2207 10 000 alla?

3.5.

Kui vastus kolmanda küsimuse punktile 1 on jaatav ja vastus kolmanda küsimuse punktile 2 on eitav, siis kumba kahest alamrubriigist — 2207 10 000 või 2207 20 000 — tuleb kõnealune toode klassifitseerida?

3.6.

Kas juhul, kui vastus kolmanda küsimuse punktile 1 on eitav, tuleb bioetanool klassifitseerida selle mõiste alusel teatava KN-koodi alla, mis on nimetatud nõukogu 27. oktoobri 2003. aasta direktiivi 2003/96/EÜ, millega korraldatakse ümber energiatoodete ja elektrienergiamaksustamise ühenduse raamistik (4), artikli 2 lõikes 1, ja kui vastus on jaatav, siis millise KN-koodi alla?

4.

Kas juhul, kui esimesele ja teisele küsimusele antud vastustele tuginedes tuleb lähtuda sellest, et kõnealuse toote või selle asjaomase osa puhul ei ole tegemist bioetanooliga, tuleb kõnealune toode, millel on esimeses küsimuses nimetatud tunnused ja objektiivsed omadused, klassifitseerida etüülalkoholiks nõukogu 19. oktoobri 1992. aasta direktiivi 92/83/EMÜ alkoholi ja alkohoolsete jookide aktsiisimaksude struktuuri ühtlustamise kohta (5) artikli 20 esimese lõigu esimese taande tähenduses?


(1)  ELT L 123, lk 42; ELT eriväljaanne 13/31, lk 188.

(2)  EÜT L 328, lk 50.

(3)  EÜT L 288, lk 12; ELT eriväljaanne 09/01, lk 249.

(4)  ELT L 283, lk 51; ELT eriväljaanne 09/01, lk 405.

(5)  EÜT L 316, lk 21; ELT eriväljaanne 09/01, lk 206.


18.12.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 346/36


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Østre Landsret (Taani) 25. oktoobril 2010 — DR; TV2 Danmark A/S versus NCB

(Kohtuasi C-510/10)

()

2010/C 346/63

Kohtumenetluse keel: taani

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Østre Landsret

Põhikohtuasja pooled

Hagejad: DR; TV2 Danmark A/S

Kostja: NCB

Eelotsuse küsimused

1.

Kas direktiivi 2001/29/EÜ (1) artikli 5 lõike 2 punkti d mõistet „oma vahenditega” ja selle direktiiv preambuli põhjenduse 41 määratlust „ringhäälinguorganisatsiooni nimel ja vastutusel” tuleb tõlgendada siseriiklikust õigusest või Euroopa Liidu õigusest lähtudes?

2.

Kas direktiivi 2001/29/EÜ artikli 5 lõike 2 punkti d sõnastus on „ringhäälinguorganisatsiooni nimel ja vastutusel” näiteks taani- inglis- ja prantsuskeelse sõnastuse põhjal või „ringhäälinguorganisatsiooni nimel või vastutusel” näiteks saksakeelse sõnastuse põhjal?

3.

Kui esimeses küsimuses viidatud mõistet ja määratlust tuleb tõlgendada Euroopa Liidu õigusest lähtudes, siis millistest kriteeriumidest peab lähtuma siseriiklik kohus, hinnates konkreetselt seda, kas ringhäälinguorganisatsiooni poolt ülekandmiseks kolmanda isiku (edaspidi „tootja”) poolt tehtud salvestus tehti „oma vahenditega” ja „ringhäälinguorganisatsiooni nimel [ja/või] vastutusel”, nii et salvestus on hõlmatud direktiivi 2001/29/EÜ artikli 5 lõike 2 punktis d ette nähtud erandiga?

Seoses kolmanda küsimusega nõuavad vastust eelkõige järgmised küsimused:

a)

Kas direktiivi 2001/29/EÜ artikli 5 lõike 2 punkti d mõistet „oma vahendid” tuleb mõista nii, et ringhäälinguorganisatsiooni ülekannetes kasutamiseks tootja poolt tehtud salvestus on hõlmatud artikli 5 lõike 2 punktis d ette nähtud erandiga ainult siis, kui ringhäälinguorganisatsioon vastutab suhetes kolmandate isikutega selle salvestusega seotud tootja toimingute eest nii, nagu siis, kui tegemist oleks ringhäälinguorganisatsiooni enda toimingutega?

b)

Kas tingimus, et salvestus peab olema tehtud „ringhäälinguorganisatsiooni nimel [ja/või] vastutusel”, on täidetud siis, kui ringhäälinguorganisatsioon on tellinud tootjalt salvestuse tegemise selleks, et ringhäälinguorganisatsioon saaks kõnealust salvestust üle kanda, tingimusel et ringhäälinguorganisatsioonil on kõnealuse salvestuse edastamise õigus?

Kas kolmanda küsimuse punktile b vastamisel võib arvesse võtta järgmisi asjaolusid, või peab nendega arvestama, ning kui see nii on, siis millist tähtsust need omavad:

i)

Kas lõpliku ja määrava kunstilist külge/toimetamist puudutava otsuse tellitud saate kohta teeb pooltevahelise kokkuleppe põhjal ringhäälinguorganisatsioon või tootja.

ii)

Kas salvestust puudutavate tootja kohustustega seoses lasub vastutus suhetes kolmandate isikutega ringhäälinguorganisatsioonil nii, nagu siis, kui tegemist oleks ringhäälinguorganisatsiooni enda toimingutega.

iii)

Kas tootjal on ringhäälinguorganisatsiooniga sõlmitud kokkuleppe alusel lepinguline kohustus anda kõnealune saade ringhäälinguorganisatsioonile üle kokkulepitud hinna eest ja katta selle hinna arvelt kõik salvestuse tegemisega seotud kulud.

iv)

Kas suhetes kolmandate isikutega lasub vastutus salvestuse eest ringhäälinguorganisatsioonil või tootjal.

c)

Kas tingimus, mille kohaselt peab salvestus olema tehtud „ringhäälinguorganisatsiooni nimel [ja/või] vastutusel”, on täidetud siis, kui ringhäälinguorganisatsioon on tootjalt tellinud salvestuse tegemise selleks, et ringhäälinguorganisatsioon saaks kõnealust salvestust üle kanda — tingimusel, et kõnealusel ringhäälinguorganisatsioonil on selle salvestise edastamise õigus —, juhul kui ringhäälinguorganisatsiooniga sõlmitud, salvestust käsitleva kokkuleppe alusel on tootja enda kanda võtnud rahalise ja õigusliku vastutuse (i) kõigi salvestusega seotud kulude kandmise eest eelnevalt kokku lepitud tasu eest, (ii) õiguste omandamise eest ja (iii) ettenägematute asjaolude eest, sh viivitus salvestuse tegemisel ja lepingu rikkumine, kuid ringhäälinguorganisatsioon ei vastuta suhetes kolmandate isikutega salvestust puudutavate tootja kohustuste eest nii, nagu siis, kui tegemist oleks ringhäälinguorganisatsiooni enda tegevusega?


(1)  EÜT L 167, lk 10; ELT eriväljanne 17/01, lk 230.


18.12.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 346/37


Euroopa Kohtu presidendi 8. oktoobri 2010. aasta määrus (Landesgericht Ried im Innkreis'i (Austria) eelotsusetaotlus) — Kriminaalmenetlus Roland Langeri süüdistuses

(Kohtuasi C-235/08) (1)

()

2010/C 346/64

Kohtumenetluse keel: saksa

Euroopa Kohtu presidendi määrusega kustutati kohtuasi registrist.


(1)  ELT C 223, 30.8.2008.


18.12.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 346/37


Euroopa Kohtu presidendi 1. juuli 2010. aasta määrus — Euroopa Komisjon versus Iirimaa

(Kohtuasi C-95/09) (1)

()

2010/C 346/65

Kohtumenetluse keel: inglise

Euroopa Kohtu presidendi määrusega kustutati kohtuasi registrist.


(1)  ELT C 113, 16.5.2009.


18.12.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 346/37


Euroopa Kohtu esimese koja esimehe 3. juuni 2010. aasta määrus — (High Court of Justice in Northern Ireland, Queen’s Bench Division’i (Ühendkuningriik) eelotsusetaotlus) — Seaport (NI) Ltd versus Department of the Environment for Northern Ireland

(Kohtuasi C-182/09) (1)

()

2010/C 346/66

Kohtumenetluse keel: inglise

Esimese koja esimees tegi määruse kohtuasja registrist kustutamiseks.


(1)  ELT C 193, 15.8.2009.


18.12.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 346/38


Euroopa Kohtu presidendi 2. septembri 2010. aasta määrus — Euroopa Komisjon versus Iirimaa

(Kohtuasi C-355/09) (1)

()

2010/C 346/67

Kohtumenetluse keel: inglise

Euroopa Kohtu presidendi määrusega kustutati kohtuasi registrist.


(1)  ELT C 256, 24.10.2009.


18.12.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 346/38


Euroopa Kohtu viienda koja esimehe 22. juuni 2010. aasta määrus — Euroopa Komisjon versus Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik

(Kohtuasi C-394/09) (1)

()

2010/C 346/68

Kohtumenetluse keel: inglise

Viienda koja esimees tegi määruse kohtuasja registrist kustutamiseks.


(1)  ELT C 282, 21.11.2009.


18.12.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 346/38


Euroopa Kohtu presidendi 9. juuni 2010. aasta määrus — Euroopa Komisjon versus Prantsuse Vabariik

(Kohtuasi C-510/09) (1)

()

2010/C 346/69

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Euroopa Kohtu presidendi määrusega kustutati kohtuasi registrist.


(1)  ELT C 37, 13.2.2010.


18.12.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 346/38


Euroopa Kohtu presidendi 1. septembri 2010. aasta määrus — Euroopa Komisjon versus Portugali Vabariik

(Kohtuasi C-531/09) (1)

()

2010/C 346/70

Kohtumenetluse keel: portugali

Euroopa Kohtu presidendi määrusega kustutati kohtuasi registrist.


(1)  ELT C 51, 27.2.2010.


18.12.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 346/38


Euroopa Kohtu presidendi 24. septembri 2010. aasta määrus (Giudice di pace di Varese (Itaalia) eelotsusetaotlus) — Siddiquee Mohammed Mohiuddin versus Azienda Sanitaria Locale Provincia di Varese

(Kohtuasi C-541/09) (1)

()

2010/C 346/71

Kohtumenetluse keel: itaalia

Euroopa Kohtu presidendi määrusega kustutati kohtuasi registrist.


(1)  ELT C 63, 13.3.2010


18.12.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 346/38


Euroopa Kohtu presidendi 19. oktoobri 2010. aasta määrus — Euroopa Komisjon versus Hispaania Kuningriik

(Kohtuasi C-192/10) (1)

()

2010/C 346/72

Kohtumenetluse keel: hispaania

Euroopa Kohtu presidendi määrusega kustutati kohtuasi registrist.


(1)  ELT C 195, 17.7.2010.


18.12.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 346/38


Euroopa Kohtu presidendi 1. septembri 2010. aasta määrus — Euroopa Komisjon versus Austria Vabariik

(Kohtuasi C-223/10) (1)

()

2010/C 346/73

Kohtumenetluse keel: saksa

Euroopa Kohtu presidendi määrusega kustutati kohtuasi registrist.


(1)  ELT C 195, 17.7.2010.


18.12.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 346/38


Euroopa Kohtu presidendi 19. oktoobri 2010. aasta määrus (Inalta Curte de Casație și Justiție (Rumeenia) eelotsusetaotlus) — Kriminaalmenetlus Gheorghe Kita süüdistuses

(Kohtuasi C-264/10) (1)

()

2010/C 346/74

Kohtumenetluse keel: rumeenia

Euroopa Kohtu presidendi määrusega kustutati kohtuasi registrist.


(1)  ELT C 209, 31.7.2010.


Üldkohus

18.12.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 346/39


Üldkohtu 27. oktoobri 2010. aasta otsus — Alliance One International jt versus komisjon

(Kohtuasi T-24/05) (1)

(Konkurents - Keelatud kokkulepped - Toortubaka ostu ja esmase töötlemise turg Hispaanias - EÜ artikli 81 rikkumist tuvastav otsus - Hinna kindlaksmääramine ja turu jagamine - Põhjendamiskohustus - Rikkumise süüks panemine - Võrdne kohtlemine)

2010/C 346/75

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hagejad: Alliance One International, Inc., varem Standard Commercial Corp., (Danville, Virginia, Ühendriigid), Standard Commercial Tobacco Co., Inc. (Wilson, Põhja-Carolina, Ühendriigid), Trans-Continental Leaf Tobacco Corp. Ltd (Vaduz, Liechtenstein) (esindajad: advokaadid M. Odriozola Alén, M. Marañon Hermoso ja A. Emch, ning hiljem advokaadid M. Odriozola Alén, M. Barrantes Diaz ja A. João Vide)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: F. Castillo de la Torre ja É. Gippini Fournier)

Ese

Nõue tühistada komisjoni 20. oktoobri 2004. aasta otsus K(2004) 4030 (lõplik), mis on seotud [EÜ] artikli 81 lõike 1 kohase menetlusega (Juhtum COMP/C.38.238/B.2 — Toortubakas — Hispaania)

Resolutsioon

1.

Tühistada komisjoni 20. oktoobri 2004. aasta otsus K(2004) 4030 (lõplik), mis on seotud [EÜ] artikli 81 lõike 1 kohase menetlusega (Juhtum COMP/C.38.238/B.2 — Toortubakas — Hispaania) osas, mis puudutab Trans-Continental Leaf Tobacco Corp. Ltd-d.

2.

Jätta hagi ülejäänud osas rahuldamata.

3.

Alliance One International, Inc., Standard Commercial Tobacco Co., Inc. ja Trans-Continental Leaf Tobacco kannavad kaks kolmandikku oma kohtukuludest ja kaks kolmandikku Euroopa Komisjoni kohtukuludest ning viimane kannab ühe kolmandiku oma kohtukuludest ja ühe kolmandiku hagejate kohtukuludest.


(1)  ELT C 82, 2.4.2005.


18.12.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 346/39


Üldkohtu 28. oktoobri 2010. aasta otsus — Hispaania versus komisjon

(Kohtuasi T-227/07) (1)

(EAGGF - Tagatisrahastu - Ühenduse rahastamisest välja jäetud kulud - Tootmistoetused tomatite töötlejatele - Ette teatamata kontroll asjakohastel ajavahemikel - Proportsionaalsus)

2010/C 346/76

Kohtumenetluse keel: hispaania

Pooled

Hageja: Hispaania Kuningriik (esindaja: abogado del Estado M. Muñoz Pérez)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindaja: T. van Rijn, hiljem F. Jimeno Fernández)

Ese

Taotlus tühistada osaliselt komisjoni 18. aprilli 2007. aasta otsus 2007/243/EÜ, mille järgi ühenduse rahastamine ei kata teatavaid kulutusi, mida liikmesriigid on teinud Euroopa Põllumajanduse Arendus- ja Tagatisfondi (EAGGF) tagatisrahastust (ELT L 106, lk 55).

Resolutsioon

1.

Jätta hagi rahuldamata.

2.

Mõista kohtukulud välja Hispaania Kuningriigilt.


(1)  ELT C 211, 8.9.2007.


18.12.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 346/39


Üldkohtu 26. oktoobri 2010. aasta otsus — Saksamaa versus komisjon

(Kohtuasi T-236/07) (1)

(EAGGF - Tagatisrahastu - Raamatupidamisarvestuse kontrollimine ja heakskiitmine - Eelarveaasta 2006 - Määruse (EÜ) nr 1290/2005 artikli 32 lõike 5 esimese lõigu kohaldamine - Coreperi istungi protokollile lisatud komisjoni ühepoolse avalduse siduv jõud)

2010/C 346/77

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Hageja: Saksamaa Liitvabariik (esindajad: M. Lumma ja J. Möller, hiljem J. Möller ja N. Graf Vitzthum)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindaja: F. Erlbacher)

Ese

Nõue tühistada osaliselt komisjoni 27. aprilli 2007. aasta otsus 2007/327/EÜ Euroopa Põllumajanduse Arendus- ja Tagatisfondi (EAGGF) tagatisrahastust 2006. eelarveaastal rahastatud liikmesriikide makseasutuste kulude raamatupidamisarvestuse kontrollimise ja heakskiitmise kohta (ELT L 122, lk 51).

Resolutsioon

1.

Jätta hagi rahuldamata.

2.

Mõista kohtukulud välja Saksamaa Liitvabariigilt.


(1)  ELT C 211, 8.9.2007.


18.12.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 346/40


Üldkohtu 26. oktoobri 2010. aasta otsus — CNOP ja CCG versus komisjon

(Kohtuasi T-23/09) (1)

(Konkurents - Haldusmenetlus - Otsus, millega määratakse kontrollimine - Määruse (EÜ) nr 1/2003 artikli 20 lõige 4 - Õigusvõime puudumine adressaadil - Põhjendamiskohustus - Mõisted „ettevõtja” ja „ettevõtjate ühendus”)

2010/C 346/78

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hagejad: Conseil national de l’Ordre des pharmaciens (CNOP) (Pariis, Prantsusmaa); Conseil central de la section G de l’Ordre national des pharmaciens (CCG) (Pariis) (esindajad: advokaadid Y.-R. Guillou, H. Speyart van Woerden, T. Verstraeten ja C. van Sasse van Ysselt, hiljem advokaadid Y.-R. Guillou, L. Defalque ja C. Robert)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: A. Bouquet ja É. Gippini Fournier)

Ese

Nõue tühistada komisjoni 29. oktoobri 2008. aasta otsus C(2008) 6494, millega komisjon määras hagejate suhtes nõukogu määruse nr 1/2003 artikli 20 lõike 4 alusel kontrolli ning mille komisjon võttis vastu EÜ artiklis 81 ja EÜ artiklis 82 ette nähtud menetluse kohaldamiseks biomeditsiiniliste analüüside teenuste turu osas (asi COMP/39.510) (ELT 2003, L 1, lk 1)

Resolutsioon

1.

Jätta hagi rahuldamata.

2.

Mõista kohtukulud välja Conseil national de l’Ordre des pharmaciens’ilt (CNOP) ning Conseil central de la section G de l’Ordre national des pharmaciens’ilt (CCG).


(1)  ELT C 55, 7.3.2009.


18.12.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 346/40


Üldkohtu 27. oktoobri 2010. aasta otsus — Reali versus komisjon

(Kohtuasi T-65/09 P) (1)

(Apellatsioonikaebus - Avalik teenistus - Lepingulised töötajad - Töölevõtmine - Palgaastme määramine - Töökogemus - Diplom - Võrdväärsus)

2010/C 346/79

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Apellatsioonkaebuse esitaja: Enzo Reali (Firenze, Itaalia) (esindaja: S. Pappas)

Teine menetluspool: Euroopa Komisjon (esindajad: J. Currall ja B. Eggers)

Ese

Apellatsioonkaebus Avaliku Teenistuse Kohtu (teine koda) 11. detsembri 2008. aasta otsuse peale kohtuasjas F-136/06: Reali vs. komisjon (kohtulahendite kogumikus veel avaldamata) selle kohtuotsuse tühistamiseks.

Resolutsioon

1.

Jätta apellatsioonkaebus rahuldamata.

2.

Jätta Enzo Reali kohtukulud tema enda kanda ning mõista temalt välja Euroopa Komisjoni kohtukulud.


(1)  ELT C 102, 1.5.2009.


18.12.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 346/40


Üldkohtu 28. oktoobri 2010. aasta otsus — Farmeco versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Allergan (BOTUMAX)

(Kohtuasi T-131/09) (1)

(Ühenduse kaubamärk - Vastulausemenetlus - Ühenduse sõnamärgi BOTUMAX taotlus - Varasemad ühenduse sõna-ja kujutismärgid BOTOX - Suhtelised keeldumispõhjused - Segiajamise tõenäosus - Maine kahjustamine - Määruse (EÜ) nr 40/94 artikli 8 lõike 1 punkt b ja lõige 5 (nüüd määruse nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b ja lõige 5))

2010/C 346/80

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Farmeco AE Dermokallyntika (Ateena, Kreeka) (esindaja: advokaat N. Lyperis)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) (esindaja: A. Folliard-Monguiral)

Teine menetluspool apellatsioonikojas, menetlusse astuja Üldkohtus: Allergan, Inc. (Irvine, California, Ameerika Ühendriigid)

Ese

Tühistamishagi Siseturu Ühtlustamise Ameti neljanda apellatsioonikoja 2. veebruari 2009. aasta otsuse R–60/2008-4 peale, mis tehti vastulausemenetluses Allergan Inc ja AE Dermokallyntika vahel

Resolutsioon

1.

Jätta hagi rahuldamata.

2.

Mõista kohtukulud välja Farmeco AE Dermokallyntikalt.


(1)  ELT C 129, 6.6.2009


18.12.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 346/41


Üldkohtu 27. oktoobri 2010. aasta otsus — Michalakopoulou Ktimatiki Touristiki versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Free (FREE)

(Kohtuasi T-365/09) (1)

(Ühenduse kaubamärk - Vastulausemenetlus - Ühenduse sõnamärgi FREE taotlus - Varasem siseriiklik kujutismärk FREE ja varasem siseriiklik kujutismärk free LA LIBERTÉ N’A PAS DE PRIX - Suhteline keeldumispõhjus - Segiajamise tõenäosus - Tähiste sarnasus - Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b)

2010/C 346/81

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Michalakopoulou Ktimatiki Touristiki AE (Ateena, Kreeka) (esindajad: advokaadid K. Papadiamantis ja A. Koliothomas)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) (esindaja: A. Folliard-Monguiral)

Teine menetluspool apellatsioonikojas, menetlusse astuja Üldkohtus: Free SAS (Pariis, Prantsusmaa) (esindaja: advokaat Y. Coursin)

Ese

Hagi Siseturu Ühtlustamise Ameti esimese apellatsioonikoja 11. juuni 2009. aasta otsuse peale asjas R 1346/2008-1, mis käsitleb Free SAS ja Eidikes Ekdoseis AE vahelist vastulausemenetlust.

Resolutsioon

1.

Jätta hagi rahuldamata.

2.

Mõista Siseturu Ühtlustamise Ameti (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) ja Free SAS-i kohtukulud välja Michalakopoulou Ktimatiki Touristiki AE-lt, kes ühtlasi kannab ise oma kohtukulud.


(1)  ELT C 267, 7.11.2009.


18.12.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 346/41


Üldkohtu 28. oktoobri 2010. aasta määrus — Marcuccio versus komisjon

(Kohtuasi T-32/09 P) (1)

(Apellatsioonkaebus - Avalik teenistus - Ametnikud - Kohtueelne menetlus - Ilmselgelt põhjendamatu apellatsioonkaebus - Kuludega piirduv vastuapellatsioonkaebus)

2010/C 346/82

Kohtumenetluse keel: itaalia

Pooled

Apellatsioonkaebuse esitaja: Luigi Marcuccio (Tricase, Itaalia) (esindaja: advokaat G. Cipressa)

Teine menetluspool: Euroopa Komisjon (esindajad: J. Currall ja C. Berardis-Kayser, keda abistas advokaat A. dal Ferro)

Ese

Apellatsioonkaebus Euroopa Liidu Avaliku Teenistuse Kohtu (esimene koda) 4. novembri 2008. aasta määruse peale kohtuasjas F-18/07: Marcuccio vs. komisjon (kohtulahendite kogumikus ei avaldata), millega taotletakse selle kohtumääruse tühistamist.

Resolutsioon

1.

Jätta apellatsioonkaebus ilmse põhjendamatuse tõttu rahuldamata.

2.

Jätta vastuapellatsioonkaebus ilmse vastuvõetamatuse tõttu rahuldamata.

3.

Jätta Luigi Marcuccio kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt välja komisjoni apellatsioonkaebusega seotult kantud kulud.

4.

Jätta mõlema poole vastuapellatsioonkaebusega seonduvad kohtukulud nende endi kanda.


(1)  ELT C 69, 21.3.2009.


18.12.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 346/41


Üldkohtu 18. oktoobri 2010. aasta määrus — Marcuccio versus komisjon

(Kohtuasi T-515/09 P) (1)

(Apellatsioonikaebus - Avalik teenistus - Ametnikud - Institutsiooni keeldumine otsuse tõlkimisest - Osaliselt ilmselgelt vastuvõetamatu ja osaliselt ilmselgelt põhjendamatu apellatsioonkaebus)

2010/C 346/83

Kohtumenetluse keel: itaalia

Pooled

Apellatsioonkaebuse esitaja: Luigi Marcuccio (Tricase, Itaalia) (esindaja: advokaat G. Cipressa)

Teine menetluspool: Euroopa Komisjon (esindajad: J. Currall ja C. Berardis-Kayser, keda abistas advokaat A. Dal Ferro)

Ese

Apellatsioonkaebus Avaliku Teenistuse Kohtu (esimene koda) 7. oktoobri 2009. aasta määruse peale kohtuasjas F-3/08: Marcuccio vs. Komisjon (kohtulahendite kogumikus avaldamata), milles paluti antud määruse tühistamist.

Resolutsioon

1.

Jätta apellatsioonkaebus rahuldamata.

2.

Jätta Luigi Marcuccio kohtukulud tema enda kanda ning mõista temalt välja Euroopa Komisjoni käesolevas kohtuasjas kantud kohtukulud.


(1)  ELT C 51, 27.2.2010.


18.12.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 346/42


Üldkohtu 18. oktoobri 2010. aasta määrus — Marcuccio versus komisjon

(Kohtuasi T-516/09 P) (1)

(Apellatsioonkaebus - Avalik teenistus - Ametnikud - Uurimise alustamise taotluse rahuldamata jätmine - Institutsiooni keeldumine otsuse tõlkimisest - Osaliselt ilmselgelt vastuvõetamatu ja osaliselt ilmselgelt põhjendamatu apellatsioonkaebus)

2010/C 346/84

Kohtumenetluse keel: itaalia

Pooled

Apellatsioonkaebuse esitaja: Luigi Marcuccio (Tricase, Itaalia) (esindaja: advokaat G. Cipressa)

Teine menetluspool: Euroopa Komisjon (esindajad: J. Currall ja C. Berardis-Kayser, keda abistab advokaat A. Dal Ferro)

Ese

Apellatsioonkaebus Avaliku Teenistuse Kohtu (esimene koda) 7. oktoobri 2009. aasta määruse peale kohtuasjas F-122/07: Marcuccio vs. komisjon (kohtulahendite kogumikus veel avaldamata) selle määruse tühistamiseks.

Resolutsioon

1.

Jätta apellatsioonkaebus rahuldamata.

2.

Jätta Luigi Marcuccio kohtukulud tema enda kanda ning mõista temalt välja Euroopa Komisjoni käesoleva astme kohtukulud.


(1)  ELT C 51, 27.2.2010.


18.12.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 346/42


Üldkohtu presidendi 25. oktoobri 2010. aasta määrus — Inuit Tapiriit Kanatami jt versus parlament ja nõukogu

(Kohtuasi T-18/10 R)

(Ajutiste meetmete kohaldamine - Määrus (EÜ) nr 1007/2009 - Hülgetoodetega kauplemine - Impordi- ja müügikeeld - Inuittide kogukondadele tehtud erand - Teine kohaldamise peatamise taotlus - Uued asjaolud - Kiireloomulisuse puudumine)

2010/C 346/85

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hagejad: Inuit Tapiriit Kanatami (Ottawa, Kanada); Nativak Hunters and Trappers Association (Qikiqtarjuaq, Kanada); Pangnirtung Hunters’ and Trappers’ Association (Pangnirtung, Kanada); Jaypootie Moesesie (Qikiqtarjuaq); Allen Kooneeliusie (Qikiqtarjuaq); Toomasie Newkingnak (Qikiqtarjuaq); David Kuptana (Ulukhaktok, Kanada); Karliin Aariak (Iqaluit, Kanada); Canadian Seal Marketing Group (Québec, Kanada); Ta Ma Su Seal Products (Cap-aux-Meules, Kanada); Fur Institute of Canada (Ottawa); NuTan Furs, Inc. (Catalina, Kanada); GC Rieber Skinn AS (Bergen, Norra); Inuit Circumpolar Conference Greenland (ICC) (Nuuk, Groenland, Taani); Johannes Egede (Nuuk); Kalaallit Nunaanni Aalisartut Piniartullu Kattuffiat (KNAPK) (Nuuk) (esindajad: advokaadid J. Bouckaert ja H. Viaene)

Kostjad: Euroopa Parlament (esindaja: I. Anagnostopoulou ja L. Visaggio) ja Euroopa Liidu Nõukogu (esindajad: M. Moore ja K. Michoel)

Kostjate toetuseks menetlusse astujad: Euroopa Komisjon (É. White, P. Oliver ja K. Mifsud-Bonnici) ja Madalmaade Kunigriik (C. Wissels, Y. de Vries, J. Langer ja M. Noort)

Ese

Nõue peatada Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. septembri 2009. aasta määruse (EÜ) nr 1007/2009 hülgetoodetega kauplemise kohta (ELT L 286, lk 36) kohaldamine.

Resolutsioon

1.

Jätta ajutiste meetmete kohaldamise taotlus rahuldamata.

2.

Tühistada Üldkohtu presidendi 19. augusti 2010. aasta määrus T-18/10 R II: Inuit Tapiriit Kanatami jt vs. parlament ja nõukogu (kohtulahendite kogumikus ei avaldata).

3.

Kohtukulude kandmine otsustatakse edaspidi.


18.12.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 346/43


Üldkohtu presidendi 25. oktoobri 2010. aasta määrus — Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro versus komisjon

(Kohtuasi T-353/10 R)

(Ajutiste meetmete kohaldamine - Finantsabi - Võlateade toetuse raames antud finantsabi tagasinõudmist - Taotlus kohaldamise peatamiseks - Vorminõuete rikkumine - Vastuvõetamatus)

2010/C 346/86

Kohtumenetluse keel: kreeka

Pooled

Hageja: Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro AE(Ateena, Kreeka) (esindaja: advokaat E. Tzannini)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: D. Triantafyllou ja A. Sauka)

Ese

Peatada komisjoni 22. juuli 2010. aasta võlateate täitmine osas, mis hõlmab toetuse raames antud meditsiiniliste uuringute projektiks antud finantsabi summas 109 415,20 eurot.

Resolutsioon

1.

Jätta ajutiste meetmete kohaldamise taotlus rahuldamata.

2.

Kohtukulude kandmine otsustatakse edaspidi.


18.12.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 346/43


17. septembril 2010 esitatud hagi — IEM ERGA — EREVNES MELETES PERIVALLONTOS & CHOROTAXIAS versus komisjon

(Kohtuasi T-435/10)

()

2010/C 346/87

Kohtumenetluse keel: kreeka

Pooled

Hageja: IEM ERGA — EREVNES MELETES PERIVALLONTOS & CHOROTAXIAS (Ateena, Kreeka) (esindaja: advokaat N. Sofokleous)

Kostja: Euroopa Komisjon

Hageja nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada Euroopa Komisjoni teadusuuringute peadirektoraadi 7. mai 2010. aasta ettevalmistav akt, millega hagejale teatati otsusest anda tema kohta välja maksekäsk;

tühistada Euroopa Komisjoni maksekäsk nr 3241004968 (võlateade);

mõista kohtukulud välja komisjonilt.

Väited ja peamised argumendid

Hagiavalduses esitab hageja nõude tühistada Euroopa Komisjoni teadusuuringute peadirektoraadi 7. mai 2010. aasta ettevalmistav akt, millega hagejale teatati otsusest anda tema kohta välja maksekäsk, samuti tühistada lepingu FAIR-CT98-9544 alusel välja antud 14. juuli 2010. aasta maksekäsk (võlateade) nr 3241004968.

Hageja põhjendab oma argumente järgmiste väidetega:

õigusliku aluse ja pädevuse puudumine, arvestades, et lepingu FAIR-CT98-9544 alusel vastu võetud vaidlustatud aktid on haldusaktid, mille vastuvõtmiseks puudusid õiguslik alus ja pädevus, kuna leping, mida lepingu artikli 10 kohaselt reguleerib ainult Kreeka õigus, ei anna komisjonile õigust lepingust tulenevaid summasid ühepoolselt määratleda ja iseseisvalt tagasi nõuda.

õigusliku põhjenduse puudumine, tõendite puudumine ja komisjoni argumentide tagasilükkamine, sest nagu järeldub Üldkohtu otsusest kohtuasjas T-7/05 ja hageja osutatud teenuste kohta väljastatud arvetest, olid nende arvete alusel äriühingult Parthenon A.E hagejale laekunud summad osa arvetes kirjeldatud teenuste osutamise eest makstud tasust, mitte aga toetuse ettemakse, mille äriühing Parthenon A.E. hageja esindajana komisjonilt oli saanud;

vasturääkivused vaidlustatud aktide põhjendustes;

õigusliku põhjenduse puudumine ja tõendite puudumine, kuna komisjoni argumendid, millega ta vaidlustatud akte õigustab, ei leia kinnitust Üldkohtu põhjendustes kohtuotsuses T-7/05: komisjon vs. Parthenon A.E. ega ole tõendatud arvete ja muude esitatud tõenditega.


18.12.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 346/43


17. septembril 2010 esitatud hagi — Dow AgroSciences ja Dintec Agroquímica — Produtos Químicos versus komisjon

(Kohtuasi T-446/10)

()

2010/C 346/88

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hagejad: Dow AgroSciences Ltd (Hitchin, Ühendkuningriik) ja Dintec Agroquímica — Produtos Químicos, Lda (Funchal, Portugal) (esindajad: advokaadid K. Van Maldegem ja C. Mereu)

Kostja: Euroopa Komisjon

Hagejate nõuded

tunnistada hagi vastuvõetavaks ja põhjendatuks;

tühistada otsus 2010/355/EL;

mõista kohtukulud välja komisjonilt;

võtta õigusmõistmise seisukohast vajalikud muud meetmed.

Väited ja peamised argumendid

Hagejad paluvad käesolevas hagis tühistada komisjoni 25. juuni 2010. aasta otsuse 2010/355/EL trifluraliini kandmata jätmise kohta nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ i lisasse (1).

Hagejad põhjendavad oma nõudeid kahe õigusväitega.

Esiteks väidavad nad, et vaidlustatud otsus on õigusvastane, sest selle aluseks ja vastuvõtmise põhjuseks on õigusvastane otsus. Nimetatud teine otsus (2), 2007/629/EÜ (3), on algne otsus trifluraliini lisasse kandmata jätmise kohta, mis võeti vastu selle aine uue hindamise järel direktiivi 91/414/EMÜ (4) artikli 8 lõike 2 alusel. Kui otsust 2007/629/EÜ ei oleks õigusnorme eirates vastu võetud, ei oleks olemas ka vaidlustatud otsust.

Teiseks väidavad hagejad, et vaidlustatud otsus on ka eraldiseisvatel põhjustel õigusvastane. Nad märgivad, et komisjon rikkus õigusnormi, põhjendades vaidlustatud meedet järgmiste väidetavate probleemidega:

kaugülekandumise võimalus; selle kohta väidavad hagejad, et komisjon ei arvestanud andmetega (teadusliku põhjenduse puudumine) ja rikkus hea halduse põhimõtet ja kaitseõigusi. Ka on komisjoni poolt kaugülekandumise osas omaks võetud lähenemine hagejate arvates diskrimineeriv ja ebaproportsionaalne;

kalade toksilisus; selle kohta väidavad hagejad, et teaduslikud põhjendused ei toeta komisjoni järeldusi. Ka on vaidlustatud otsus hagejate arvates ebaproportsionaalne osas, mis puudutab selles väidetava kroonilise toksilisuse osas omaks võetud lähenemisviisi.


(1)  Teatavaks tehtud numbri K(2010) 4199 all; ELT L 160, lk 30.

(2)  Hagejad vaidlustasid selle otsuse kohtuasjas T-475/07: Dow Agrociences jt vs. komisjon, ELT 2008 C 51, lk 54.

(3)  2007/629/EÜ: Komisjoni otsus 20. septembri 2007. aasta otsus trifluraliini nõukogu direktiivi/414/EMÜ i lisasse kandmata jätmise ja kõnealust toimeainet sisaldavate taimekaitsevahendite lubade tühistamise kohta (teatavaks tehtud numbri K(2007) 4282 all) (ELT L 255, lk 42).

(4)  Nõukogu 15. juuli 1991. aasta direktiiv 91/414/EMÜ, taimekaitsevahendite turuleviimise kohta (EÜT L 230, lk 1; ELT eriväljaanne 03/11, lk 332).


18.12.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 346/44


21. septembril 2010 esitatud hagi — Evropaïki Dynamiki versus Euroopa Kohus

(Kohtuasi T-447/10)

()

2010/C 346/89

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Ateena, Kreeka) (esindajad: advokaadid N. Korogiannakis ja M. Dermitzakis)

Kostja: Euroopa Kohus

Hageja nõuded

Tühistada kostja otsus, millega lükati tagasi pakkumus, mille hageja esitas hanke CJ 7/09 „Riigihankelepingud IT-teenuste osutamiseks” (1) avatud pakkumismenetluses, ning tühistada kõik sellega seotud kostja otsused, sealhulgas otsus sõlmida leping edukaks tunnistatud pakkujatega;

mõista kostjalt hagejale välja hüvitis kõnealuse hankemenetlusega tekitatud kahju eest summas 5 000 000 eurot;

mõista kostjalt hagejale välja hüvitis summas 500 000 eurot kahju eest, mis tekkis võimaluse kaotamise tõttu ning tema maine ja usaldusväärsuse kahjustamise tõttu;

mõista hageja kohtukulud ja käesoleva hagiga seotud muud kulud välja kostjalt, isegi kui käesolev hagi jäetakse rahuldamata.

Väited ja peamised argumendid

Käesolevas asjas palub hageja tühistada kostja 12. juuli 2010. aasta otsuse, millega lükati tagasi pakkumus, mille hageja esitas IT-teenuste osutamise hanke CJ 7/09 avatud pakkumismenetluses, ning otsustati sõlmida lepingud edukaks tunnistatud pakkujatega. Lisaks nõuab hageja, et hüvitataks kahju, mis talle hankemenetlusega tema hinnangul tekitati.

Hagi põhjendamiseks esitab hageja järgmised väited.

Esiteks väidab hageja, et hankija rikkus pakkujate diskrimineerimise keelu põhimõtet, kuna mitme edukaks tunnistatud pakkuja suhtes olid kohaldatavad välistamiskriteeriumid, ning rikkus seeläbi finantsmääruse (2) artikleid 93 ja 94, selle üksikasjalike rakenduseeskirjade määruse artiklit 133 ning hea halduse põhimõtet.

Lisaks väidab hageja, et kostja rikkus finantsmääruse artikli 100 lõiget 2 hanke mõlema osa suhtes, see tähendab põhjendamiskohustust, kuna ta keeldus hagejale esitamast piisavaid põhjendusi või selgitusi. Eelkõige ei esitatud piisavaid andmeid edukaks tunnistatud pakkumise tunnuste ja eeliste kohta. Hageja pakkumuse kohta esitati üksnes lihtne tehniline märkus iga kriteeriumi osas ning samuti esitati üldsõnalist teavet, samas kui edukaks tunnistatud pakkujate osas märgiti ainult, et nende pakkumuse kvaliteeti peeti kõrgemaks.

Kolmandaks väidab hageja, et kostja ei taganud kõikide pakkujate õiglast kohtlemist, kui ta kutsus nad oma ruumidega tutvuma, kuna see ei võimaldanud neil võrdselt konkureerida töövõtjaga, kes lõpuks hanke võitis.

Viimaks leiab hageja, et kuna kostja kasutas muid kriteeriume kui need, mis on lubatud finantsmääruse artikli 138 alusel, kasutas andmeid, mida hageja ise hankemenetluses ei esitanud, segas omavahel valiku- ja lepingu sõlmimise kriteeriume ning ei kasutanud pakkumuse majandusliku eelisega seotud kriteeriume, rikkus ta finantsmääruse artiklit 97 ja selle üksikasjalike rakenduseeskirjade määruse artiklit 138.


(1)  ELT 2009/S 217-312293.

(2)  Nõukogu 25. juuni 2002. aasta määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002, mis käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust (ELT L 248, lk 1; ELT eriväljaanne 01/04, lk 74).


18.12.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 346/45


20. septembril 2010 esitatud hagi — ClientEarth jt versus komisjon

(Kohtuasi T-449/10)

()

2010/C 346/90

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hagejad: ClientEarth (London, Ühendkuningriik), Transport & Environment (Brüssel, Belgia), European Environmental Bureau (Brüssel, Belgia) ja BirdLife International (Cambridge, Ühendkuningriik) (esindaja: S. Hockman, QC)

Kostja: Euroopa Komisjon

Hageja nõuded

tühistada vaidlustatud 20. juuli 2010. aasta otsus, mis on määruse nr 1049/2001 (1) kohaselt seadusjärgne eitav vastus, millega komisjon ei võimaldanud hagejatele juurdepääsu keskkonnaalast teavet sisaldavatele teatud dokumentidele;

kohustada komisjoni võimaldama viivitamata juurdepääsu ilma paranduseta kõikidele taotletud dokumentidele, mis on määratletud 2. aprilli 2010. aasta taotluse läbivaatamise käigus ning 8. juuni 2010. aasta kordustaotluses, välja arvatud määruse nr 1049/2001 artikli 4 lõikega 1 hõlmatud erandjuhud;

mõista hagejate kohtukulud, sh menetlusse astujate kohtukulud vastavalt Üldkohtu kodukorra artiklile 87 välja kostjalt.

Väited ja peamised argumendid

Käesoleva hagiga paluvad hagejad ELTL artikli 263 alusel tühistada komisjoni vaikimisi tehtud otsus, millega komisjon andis teada oma kavatsusest mitte võimaldada hagejatele juurdepääsu keskkonnainfot sisaldavatele teatud dokumentidele, mis puudutavad biokütuste tootmisest tulenevaid kasvuhoonegaase ning mida koostab ja/või kasutab komisjon direktiivi 2009/28/EÜ3 (2) artikli 19 lõikes 6 ettenähtud aruande koostamise raames.

Oma hagi põhjenduseks esitavad hagejad järgmised väited.

Esiteks nad väidavad, et on rikutud määruse nr 1049/2001 artikli 7 lõiget 3 ning artikli 8 lõiget 2, kuna ei esitatud üksikasjalikke põhjendusi tähtaja pikendamiseks, mida tehti 27. aprillil 2010 ja 29. juunil 2010.

Teiseks väidavad hagejad, et komisjon on rikkunud määruse nr 1049/2001 artikli 7 lõiget 1 ning artikli 8 lõiget 1, kuna ta ei esitatud dokumentidele juurdepääsu keeldumise üksikasjalikke põhjuseid. 20. juulil 2010, mis on määruses ettenähtud tähtaja möödumise kuupäev, keeldus komisjon juurdepääsu lubamast vastavatele dokumentidele ning ei esitanud mingeid üksikasjalikke põhjendusi nendele juurdepääsu keelamise kohta, nagu on nõutud määruses ja kohtupraktikas.

Kolmandaks väidavad hagejad, et kostja rikkus määruse (EÜ) nr 1049/2001 artiklit 4, kuna ta ei viinud läbi iga dokumendi sisu konkreetset ja individuaalset hindamist. 20. juulil 2010 või enne seda kuupäeva, mis on määruses ettenähtud tähtaja möödumise kuupäev, ei viinud komisjon läbi või ei teinud teatavaks iga dokumendi sisu konkreetset ja individuaalset hindamist selleks, et teha kindlaks, kas dokument või osa sellest on hõlmatud erandiga üldreeglist, milleks on kõikidele dokumentidele juurdepääsu võimaldamine.

Neljandaks nad väidavad, et komisjon on rikkunud määruse nr 1049/2001 artikleid 7 ja 8 ning määruse nr 1367/2006 (3) artiklit 6, kuna ta ei täitnud kaheetapilise haldusmenetluse jooksul oma õiguslikke kohustusi. Hagejad märgivad, et komisjon keeldus dokumentide juurdepääsu võimaldamisest ega esitanud nendele juurdepääsu keelamise põhjuseid.


(1)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. mai 2001. aasta määrus (EÜ) nr 1049/2001 üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni dokumentidele (EÜT L 145, lk 43; ELT eriväljaanne 01/03, lk 331).

(2)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. aprilli 2009. aasta direktiiv 2009/28/EÜ taastuvatest energiaallikatest toodetud energia kasutamise edendamise kohta ning direktiivide 2001/77/EÜ ja 2003/30/EÜ muutmise ja hilisema kehtetuks tunnistamise kohta (ELT L 140, lk 16).

(3)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. septembri 2006. aasta määrus (EÜ) nr 1367/2006 keskkonnainfo kättesaadavuse, keskkonnaasjade otsustamises üldsuse osalemise ning neis asjus kohtu poole pöördumise Århusi konventsiooni sätete kohaldamise kohta ühenduse institutsioonide ja organite suhtes (ELT L 264, lk 13).


18.12.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 346/46


1. oktoobril 2010 esitatud hagi — Timab Industries ja CFPR versus komisjon

(Kohtuasi T-456/10)

()

2010/C 346/91

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hagejad: Timab Industries (Dinard, Prantsusmaa) ja Cie financière et de participations Roullier (CFPR) (Saint-Malo, Prantsusmaa) (esindaja: advokaat N. Lenoir)

Kostja: Euroopa Komisjon

Hageja nõuded

esimese võimalusena tühistada otsus;

teise võimalusena tühistada otsuse artikkel 1 eelkõige osas, mis kinnitab, et CFPR ja Timab osalesid müügitingimuste ja kompensatsioonisüsteemidega seotud tegevustes;

igal juhul muuta otsuse artiklit 2 ja vähendada oluliselt CFPR-ile ja Timabile ühiselt ja solidaarselt määratud trahvi;

mõista kõik kohtukulud välja komisjonilt.

Väited ja peamised argumendid

Hagejad paluvad esiteks tühistada komisjoni 20. juuli 2010. aasta otsus K(2010) 5001 lõplik ELTL artikli 101 ja Euroopa Majanduspiirkonna lepingu (edaspidi „EMP”) artikli 53 kohaldamise menetluses (juhtum COMP/38.866 — Loomasöödas kasutatavad fosfaadid), mis puudutab keelatud kokkulepet Euroopa loomasöödas kasutatavate fosfaatide turul, mis seisnes tarnekvootide jagamises, hindade ja tarnetingimuste kooskõlastamises ja tundliku äriteabe vahetamises.

Hagi toetuseks esitavad hagejad kaheksa väidet, mille aluseks on:

kaitseõiguste, õiguspärase ootuse ja hea halduse põhimõtte rikkumine, määruse nr 773/2004 (1) ja kokkuleppemenetluse läbiviimisega seotud teatise (2) rikkumine, kuna hagejad seati ebasoodsasse olukorda seetõttu, et nad ei võtnud osa aruteludest määruse nr 773/2004 artikli 10a läbiviimise teemal, kuivõrd võimalikku trahvi, mida komisjon nende läbiviimist puudutavate arutelude käigus kindlaks määras, suurendati seejärel 25 %, kui ühelt poolt ei tohi võimalikku trahvi tõsta rohkem kui 10 % pärast kokkuleppemenetluse läbiviimise jätkamisest loobumist, ja teiselt poolt vähendati rikkumise kestust 60 % võrra.;

põhjenduste ebapiisavus ja vastuolulisus, kaitseõiguste ja tõendamiskohutuse rikkumine, kuivõrd hagejatele heideti ette tegevusi, milles nad ei olnud osalenud, samas kui komisjonil puudusid tõendid nende osalemise kohta;

karmimat karistust sätestava seaduse tagasiulatuva jõu puudumise põhimõtte rikkumine ja õiguspärase ootuse, võrdse kohtlemise ja õiguskindluse põhimõtete rikkumine, kuna trahvisumma oli kindlaks määratud 2006. aasta suuniseid (3) kohaldades, samas kui etteheidetav rikkumine hakkas kulgema enne nende suuniste avaldamist; 2006. aasta suuniste tagasiulatuv kohaldamine muutis trahvisumma suuremaks;

määruse nr 1/1003 (4) artikli 23 rikkumine, proportsionaalsuse, karistuste individuaalsuse ja võrdse kohtlemise põhimõtte rikkumine, kuna määratud trahv ei kajastanud tegevuse kestust ega raskusastme;

hagejatele etteheidetava tegevuse raskusastme hindamise ilmne viga ja võrdse kohtlemise, proportsionaalsuse ja karistuste individuaalsuse põhimõtte rikkumine põhisumma kindlaksmääramisel, kuna komisjon ei võtnud arvesse rikkumise olulise mõju puudumist ega asjaolu, et Timab osales keelatud kokkuleppes vähemal määral kui teised osalised;

hindamisviga ning karistuste individuaalsuse ja võrdse kohtlemise põhimõtte rikkumine, kuna lükati tagasi kõik hagejate suhtes leevendavad asjaolud, vaatamata nende sõltuvusele ühest teisest keelatud kokkuleppes osalejast ja Timabi konkurentsi mõjutavast tegevusest;

kaitseõiguste rikkumine, võrdse kohtlemise põhimõtte ja koostööteatise (5) rikkumine, kuivõrd trahvi vähendamist, mis oli hagejatele antud kokkuleppemenetlust puudutava arutelu käigus, vähendati märkimisväärselt pärast seda, kui hagejad olid nimetatud aruteludel osalemisest loobunud;

hagejate panustamissuutlikkuse hindamise ilmne viga, võrdse kohtlemise põhimõtte rikkumine ning ELL artikli 3 koostoimes Lissaboni lepingule lisatud 17. protokolliga rikkumine, kuna 2006. aasta suuniseid kohaldati hagejate panustamissuutlikkusele, võtmata arvesse Euroopa põllumajanduse kriisist tekkinud erakorralisi asjaolusid ega hagejatele iseloomulikke majanduslikke ja sotsiaalseid piiranguid.


(1)  Komisjoni määrus (EÜ) nr 773/2004, 7. aprill 2004, mis käsitleb EÜ asutamislepingu artiklite [101 TFUE] ja [102 TFUE] kohaste menetluste teostamist komisjonis (ELT L 123, lk 18).

(2)  Komisjoni teatis, mis käsitleb kokkuleppemenetluse läbiviimist kartellidega seotud otsuste puhul, mis on võetud vastu vastavalt nõukogu määruse (EÜ) nr 1/2003 artiklitele 7 ja 23 (ELT C 167, lk 1).

(3)  Suunised määruse (EÜ) nr 1/2003 artikli 23 lõike 2 punkti a kohaselt määratavate trahvide arvutamise meetodi kohta (ELT C 210, lk 2).

(4)  Nõukogu määrus (EÜ) nr 1/2003, 16. detsember 2002, asutamislepingu artiklites [101 TFUE] ja [102 TFUE] sätestatud konkurentsieeskirjade rakendamise kohta (EÜT L 1, lk 1).

(5)  Komisjoni teatis, mis käsitleb kaitset trahvide eest ja trahvide vähendamist kartellide puhul (2002/C 45/03) (ELT C 45, lk 3).


18.12.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 346/47


26. septembril 2010 esitatud hagi — Evropaïki Dynamiki versus komisjon

(Kohtuasi T-457/10)

()

2010/C 346/92

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Ateena, Kreeka) (esindajad: advokaadid N. Korogiannakis ja M. Dermitzakis)

Kostja: Euroopa Komisjon

Hageja nõuded

Tühistada informaatika peadirektoraadi otsus valida pakkumus, mille hageja esitas avatud pakkumismenetluses hanke DIGIT/R2/PO/2009/045 „asutusevälised teenused infosüsteemide arendamiseks, uurimistöödeks ja vastava toe osutamiseks” (ELT 2009/S 198-283663) 2. osa „Väljaspool elluviidavad arendusprojektid” peale kõnealuse teenuslepingu saamiseks, paremusjärjestuselt kolmandaks, mitte esimeseks töövõtjaks kaskaadmehhanismis, ning tühistada kõik sellega seotud informaatika peadirektoraadi otsused, sealhulgas otsus sõlmida leping edukaks tunnistatud pakkujatega;

mõista informaatika peadirektoraadilt hagejale välja hüvitis kõnealuse hankemenetlusega tekitatud kahju eest summas 30 000 000 eurot 2. osa eest ja 3 000 000 eurot kahju eest, mis tekkis võimaluse kaotamise tõttu ning tema maine ja usaldusväärsuse kahjustamise tõttu;

mõista hageja kohtukulud ja käesoleva hagiga seotud muud kulud välja informaatika peadirektoraadilt, isegi kui käesolev hagi jäetakse rahuldamata.

Väited ja peamised argumendid

Käesolevas asjas palub hageja tühistada otsuse, mille kostja võttis vastu 16. juulil 2010 ja milles ta otsustas valida hageja pakkumuse avatud pakkumismenetluses hanke DIGIT/R2/PO/2009/045 „asutusevälised teenused infosüsteemide arendamiseks, uurimistöödeks ja vastava toe osutamiseks” (1) (ELT 2009/S 198-283663) 2. osa „Väljaspool elluviidavad arendusprojektid” raames paremusjärjestuselt kolmandaks, mitte esimeseks töövõtjaks kaskaadmehhanismis, ning tühistada kõik kostja otsused, mis on sellega seotud, sealhulgas otsus sõlmida vastavad lepingud paremusjärjestuselt esimese ja teise edukaks tunnistatud pakkujaga. Lisaks nõuab hageja, et hüvitataks kahju, mis talle hankemenetlusega tema hinnangul tekitati.

Hagi põhjendamiseks esitab hageja kolm järgmist väidet.

Esiteks väidab hageja, et komisjon rikkus finantsmääruse (2) artikleid 93 ja 94, hea halduse ja läbipaistvuse põhimõtet ning finantsmääruse artikleid 106 ja 107, kuna edukaks tunnistatud konsortsiumi mitme liikme suhtes olid kohaldatavad välistamiskriteeriumid, sest nad oleks pidanud tunnistatama varasemaid lepingulisi kohustusi raskelt rikkunuks ning edukaks tunnistatud konsortsiumi üks liige oli osalenud pettustes, korruptsioonis ja pististe andmises, samas kui edukaks tunnistatud konsortsiumi mitu liiget kasutavad allhankijaid, kes ei asu WTO-s/GPA-s.

Lisaks väidab hageja, et on rikutud hea halduse põhimõtet ja võrdse kohtlemise põhimõtet ning finantsmääruse artikleid 89 ja 98 ning selle üksikasjalike rakenduseeskirjade määruse artiklit 145, kuna mitmel hindajal esines huvide konflikt.

Edasi kinnitab hageja, et hindamisel kasutati ebaselgeid ja õigusvastaseid edukaks tunnistamise kriteeriume, rikkudes nii finantsmääruse artiklit 97 ja selle üksikasjalike rakenduseeskirjade määruse artiklit 138.

Lõpuks väidab hageja, et hankija jättis talle teatamata põhjused, miks edukaks tunnistatud töövõtja pakkumine oli tema omast parem, ning et hankija tegi tema pakkumise ja edukaks tunnistatud konsortsiumi pakkumise hindamisel mitu ilmset hindamisviga. Hageja on seisukohal, et hankija on ka hindamisaruandes kasutanud ebaselgeid ja põhjendamatuid kommentaare, rikkudes seeläbi põhjendamiskohustust.


(1)  ELT 2009/S 198-283663.

(2)  Nõukogu 25. juuni 2002. aasta määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002, mis käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust (ELT L 248, lk 1; ELT eriväljaanne 01/04, lk 74).


18.12.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 346/48


26. septembril 2010 esitatud hagi — Evropaïki Dynamiki versus komisjon

(Kohtuasi T-474/10)

()

2010/C 346/93

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Ateena, Kreeka) (esindajad: advokaadid N. Korogiannakis ja M. Dermitzakis)

Kostja: Euroopa Komisjon

Hageja nõuded

Tühistada DIGIT-i otsus: a) tunnistada avalikus hankes DIGIT/R2/PO/2009/045 „asutusevälised teenused infosüsteemide arendamiseks, uurimistöödeks ja vastava toe osutamiseks” (ELT 2009/S 198-283663) osa 1A kohta esitatud hageja pakkumus paremusjärjestuses teiseks; b) tunnistada eespool nimetatud avalikus hankes osa 1B kohta esitatud hageja pakkumus paremusjärjestuses kolmandaks; c) tunnistada eespool nimetatud avalikus hankes osa 1C kohta esitatud hageja pakkumus paremusjärjestuses teiseks; d) tunnistada eespool nimetatud avalikus hankes osa 3 kohta esitatud hageja pakkumus paremusjärjestuses kolmandaks mitte aga esimeseks kõikide osade puhul, nagu sellest teatati hagejale neljas 16. juuli 2010. aasta eraldi kirjas (iga osa kohta üks), ning samuti tühistada kõik seonduvad DIGIT-i otsused, sealhulgas otsused sõlmida vastavad lepingud paremusjärjestuses esimeseks ja teiseks tunnistatud pakkujatega;

kohustada DIGIT-it hüvitama hagejatele kahju, mida ta vaidlusaluse hankemenetluse tõttu kandis 242 miljonit euro suuruses summas (vastavalt 122 miljonit eurot osa 1A puhul, 40 miljonit eurot osa 1B puhul, 30 miljonit eurot osa 1C puhul ja 50 miljonit eurot osa 3 puhul), ja

mõista DIGIT-ilt välja hageja kulud käesolevas menetluses isegi juhul, kui hagi jäetakse rahuldamata

Väited ja peamised argumendid

Hageja palub käesolevas kohtuasjas, et tühistataks kostja 16. juuli 2010. aasta otsus tunnistada avalikus hankes DIGIT/R2/PO/2009/045 „asutusevälised teenused infosüsteemide arendamiseks, uurimistöödeks ja vastava toe osutamiseks” esitatud hageja pakkumus osade 1A, 1B, 1C ja 3 puhul paremusjärjestuses teiseks või kolmandaks mitte esimeseks ning et tühistataks kõik seonduvad DIGIT-i otsused, sealhulgas otsused sõlmida vastavad lepingud paremusjärjestuses esimeseks ja teiseks tunnistatud pakkujatega. Lisaks palub hageja, et talle mõistetaks välja hüvitis hankemenetluses väidetavalt kantud kahju eest.

Hageja põhjendab oma nõudeid järgmiselt.

Esiteks väidab hageja, et komisjon rikkus finantsmääruse (1) artikleid 93 ja 94, hea halduse ja läbipaistvuse põhimõtet ning finantsmääruse artikleid 106 ja 107, kuna edukaks tunnistatud konsortsiumi liikmetest ei vastanud mitmed välistuskriteeriumile, sest nende puhul oleks pidanud tuvastatama oluline varasemate lepingute rikkumine; lisaks oli üks edukaks tunnistatud konsortsiumi liikmetest osaline pettuses, korruptsioonis ja pistise andmises, ning mitmed edukaks tunnistatud konsortsiumi liikmed kasutavad alltöövõtjaid, kes ei ole asutatud WTO/GPA osalisriikides.

Hageja väidab veel, et on rikutud hea halduse ja võrdse kohtlemise põhimõtet, finantsmääruse artikleid 89 ja 98 ning finantsmääruse raskendusmääruse artiklit 145, kuna mitmete hindajate puhul oli tegemist huvide konfliktiga.

Hageja lisab, et hindamisel kasutati ebamääraseid ja korrapäratuid kriteeriume, rikkudes sellega finantsmääruse artiklit 97 ja rakendusmääruse artiklit 138.

Lõpuks väidab hageja, et hankija ei teinud teatavaks edukaks tunnistatud pakkuja suhtelisi eeliseid ja tegi mitmeid ilmseid vigu, kui ta hindas tema pakkumust ning edukaks tunnistatud pakkuja pakkumust. Hageja arvates kasutas hankija oma hindamisaruandes ka ebamääraseid ja põhjendamata kommentaare.


(1)  Nõukogu 25. juuni 2002. aasta määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002, mis käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust (EÜT L 248, lk 1; ELT eriväljaanne 01/04, lk 74).


18.12.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 346/48


9. oktoobril 2010 esitatud hagi — SE — Blusen Stenau versus Siseturu Ühtlustamise Amet — SPORT EYBL & SPORTS EXPERTS (SE© SPORTS EQUIPMENT)

(Kohtuasi T-477/10)

()

2010/C 346/94

Hagiavaldus esitati saksa keeles

Pooled

Hageja: SE — Blusen Stenau GmbH (Gronau, Saksamaa) (esindaja: advokaat O. Bischof)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused)

Teine menetluspool apellatsioonikojas: SPORT EYBL & SPORTS EXPERTS GmbH (Wels, Austria)

Hageja nõuded

tühistada Siseturu Ühtlustamise Ameti (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) esimese apellatsioonikoja 22. juuli 2010. aasta (asi R 1393/2009-1) otsus;

mõista kohtukulud välja Siseturu Ühtlustamise Ametilt.

Väited ja peamised argumendid

Ühenduse kaubamärgi taotleja: SPORT EYBL & SPORTS EXPERTS GmbH.

Asjaomane ühenduse kaubamärk: sõnalist elementi „SE© SPORTS EQUIPMENT” sisaldav kujutismärk kaupadele klassides 18 ja 25.

Vastulause aluseks oleva kaubamärgi või tähise omanik: hageja.

Vastulause aluseks olev kaubamärk või tähis: saksa sõnamärk ja rahvusvaheline registreering „SE” kaupadele klassis 25 ja Saksa sõnamärgid „SE So Easy” ja „SE-Blusen” kaupadele klassides 14, 18, 24 ja 25.

Vastulausete osakonna otsus: rahuldada vastulause osaliselt.

Apellatsioonikoja otsus: tühistada vaidlustatud otsus ja saata asi tagasi vastulausete osakonnale uue otsuse tegemiseks.

Väited: määruse (EÜ) nr 207/2009 (1) artikli 8 lõike 1 punkti b rikkumine, kuna vastandatud kaubamärgid on identsed ja nende puhul esineb segiajamise tõenäosus.


(1)  Nõukogu 26. veebruari 2009. aasta määrus (EÜ) nr 207/2009 ühenduse kaubamärgi kohta (ELT L 78, lk 1).


18.12.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 346/49


4. oktoobril 2010 esitatud hagi — Département du Gers versus komisjon

(Kohtuasi T-478/10)

()

2010/C 346/95

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Département du Gers (Auch, Prantsusmaa) (esindajad: advokaadid S. Mabile ja J.-P. Mignard)

Kostja: Euroopa Komisjon

Hageja nõuded

tühistada komisjoni 28. juuli 2010. aasta otsus 2010/419/EL, geneetiliselt muundatud maisi Bt11 (SYN-BTØ11-1) sisaldavate, sellest koosnevate või sellest valmistatud toodete edasise turustamise loa uuendamise kohta, Bt11 (SYN-BTØ11-1) põllumaisi sisaldava või sellest koosneva toidu ja toidu koostisosade lubamise kohta vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1829/2003 ning otsuse 2004/657/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta;

mõista kohtukulud välja komisjonilt.

Väited ja peamised argumendid

Hageja, Prantsusmaa departemang, kus tegeletakse ulatuslikult põllumajandusega ja kasvatatakse suurtel maa-aladel maisi, esitas nõude tühistada komisjoni otsus 2010/419/EL, millega lubatakse viia turule geneetiliselt muundatud maisi sisaldavaid, sellest koosnevaid või sellest valmistatud tooteid.

Oma hagi põhjenduseks esitas hageja kaks väidet:

vaidlustatud otsuse aluseks olev Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. september 2003. aasta määrus (EÜ) nr 1829/2003 geneetiliselt muundatud toidu ja sööda kohta (1) on õigusvastane, kuna:

määrus nr 1829/2003 rikub institutsionaalse tasakaalu põhimõtet, kuna i) turuleviimise loa andmise menetluses ei ole Euroopa Parlamendil pädevust ja samas on komisjonil liiga palju õigusi, ja ii) liikmesriikidele ei ole jäetud kaalutlusõigust;

määrus nr 1829/2003 rikub ettevaatusprintsiipi, kuna see ei arvesta piisavalt nende ohtudega inimeste tervisele, keskkonnale, põllumajandusele ja loomakasvatusele, mida avaldavad geneetiliselt muundatud toit ja sööt;

määrus nr 1829/2003 rikub tarbijate õigusi, kuna esiteks ei näe see ette ühtki meedet tarbijatele selle kohta teabe andmiseks, et toiduks kasutatavaid loomi söödeti geneetiliselt muundatud organismidega, ja teiseks lubab määrus anda sisuliselt vale teavet, et toodetes puuduvad geneetiliselt muundatud organismid, kui geneetiliselt muundatud organismide määr toote koostises jääb alla 0,9 %;

vaidlustatud otsus on õigusvastane, kuna:

rikutud on olulisi menetlusnõudeid, kuna otsus on põhjendamata, sest komisjoni otsuses viidatakse vaid Euroopa Toiduohutusameti (EFSA) arvamusele;

komisjon ei kasutanud talle antud pädevust, mis kujutab endast menetlusnormide rikkumist, sest komisjon jättis kasutamata talle antud kaalutlusõiguse;

rikutud on tarbijate õigusi, sest toote etiketil ei esitata teavet, et loomi on söödetud maisiga Bt11 ja puudub läbipaistvus toodete puhul, milles maisi Bt11 on alla 0,9 %.


(1)  ELT L 268, lk 1; ELT eriväljaanne 13/32, lk 432.


18.12.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 346/50


4. oktoobril 2010 esitatud hagi — Département du Gers versus komisjon

(Kohtuasi T-479/10)

()

2010/C 346/96

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Département du Gers (Auch, Prantsusmaa) (esindajad: advokaadid S. Mabile ja J.-P. Mignard)

Kostja: Euroopa Komisjon

Hageja nõuded

tühistada komisjoni 28. juuli 2010. aasta otsus 2010/420/EL, millega lubatakse kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1829/2003 viia turule geneetiliselt muundatud maisi MON89034xNK603 (MON-89Ø34-3xMON-ØØ6Ø3-6) sisaldavaid, sellest koosnevaid või sellest valmistatud tooteid;

mõista kohtukulud välja komisjonilt.

Väited ja peamised argumendid

Hageja esitatud väited ja peamised argumendid on identsed või sisuliselt analoogsed nendega, mis esitati kohtuasjas T-478/10: Département du Gers vs. komisjon.


18.12.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 346/50


4. oktoobril 2010 esitatud hagi — Département du Gers versus komisjon

(Kohtuasi T-480/10)

()

2010/C 346/97

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Département du Gers (Auch, Prantsusmaa) (esindajad: advokaadid S. Mabile ja J.-P. Mignard)

Kostja: Euroopa Komisjon

Hageja nõuded

tühistada komisjoni 28. juuli 2010. aasta otsus 2010/426/EL, millega lubatakse kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1829/2003 viia turule geneetiliselt muundatud maisi Bt11xGA21 (SYN-BTØ11-1xMON-ØØØ21-9) sisaldavaid, sellest koosnevaid või sellest valmistatud tooteid;

mõista kohtukulud välja komisjonilt.

Väited ja peamised argumendid

Hageja esitatud väited ja peamised argumendid on identsed või sisuliselt analoogsed nendega, mis esitati kohtuasjas T-478/10: Département du Gers vs. komisjon.


18.12.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 346/50


4. oktoobril 2010 esitatud hagi — Département du Gers versus komisjon

(Kohtuasi T-481/10)

()

2010/C 346/98

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Département du Gers (Auch, Prantsusmaa) (esindajad: advokaadid S. Mabile ja J.-P. Mignard)

Kostja: Euroopa Komisjon

Hageja nõuded

tühistada komisjoni 28. juuli 2010. aasta otsus 2010/429/EL, millega lubatakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1829/2003 viia turule geneetiliselt muundatud maisi MON 88017 x MON 810 (MON-88Ø17-3 x MON-ØØ81Ø-6) sisaldavaid, sellest koosnevaid või sellest valmistatud tooteid;

mõista kohtukulud välja komisjonilt.

Väited ja peamised argumendid

Hageja esitatud väited ja peamised argumendid on identsed või sisuliselt analoogsed nendega, mis esitati kohtuasjas T-478/10: Département du Gers vs. komisjon.


18.12.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 346/50


4. oktoobril 2010 esitatud hagi — Département du Gers versus komisjon

(Kohtuasi T-482/10)

()

2010/C 346/99

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Département du Gers (Auch, Prantsusmaa) (esindajad: advokaadid S. Mabile ja J.-P. Mignard)

Kostja: Euroopa Komisjon

Hageja nõuded

tühistada komisjoni 28. juuli 2010. aasta otsus 2010/432/EL, millega lubatakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1829/2003 viia turule geneetiliselt muundatud maisi 1507x59122 (DAS-Ø15Ø7-1xDAS-59122-7) sisaldavaid, sellest koosnevaid või sellest valmistatud tooteid;

mõista kohtukulud välja komisjonilt.

Väited ja peamised argumendid

Hageja esitatud väited ja peamised argumendid on identsed või sisuliselt analoogsed nendega, mis esitati kohtuasjas T-478/10: Département du Gers vs. komisjon.


18.12.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 346/51


13. oktoobril 2010 esitatud hagi — MIP Metro versus Siseturu Ühtlustamise Amet — J.C. Ribeiro SGPS (MISS B)

(Kohtuasi T-485/10)

()

2010/C 346/100

Hagiavaldus esitati saksa keeles

Pooled

Hageja: MIP METRO Group Intellectual Property GmbH & Co. KG (Düsseldorf, Saksamaa) (esindajad: advokaat J.-C. Plate ja advokaat R. Kaase)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused)

Teine menetluspool apellatsioonikojas: J.C. Ribeiro SGPS S.A. (Sta Maria de Feira, Portugal)

Hageja nõuded

hagi koos lisatud dokumentidega on esitatud Siseturu Ühtlustamise Ameti (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) esimese apellatsioonikoja 5. augusti 2010. aasta (asi R 1526/2009-1) otsuse tühistamise nõudes;

tühistada vaidlustatud otsus osas, milles see puudutab klassidesse 14 ja 25 kuuluvate kaupade suhtes esitatud vastulauset, vastuolu tõttu määrusega (EÜ) nr 40/94 ühenduse kaubamärgi kohta;

mõista kohtukulud ja apellatsioonikojas toimunud menetluse kulud välja Siseturu Ühtlustamise Ametilt.

Väited ja peamised argumendid

Ühenduse kaubamärgi taotleja: J.C. Ribeiro SGPS S.A.

Asjaomane ühenduse kaubamärk: sõnamärk „MISS B” kaupadele klassides 14, 16, 18, 21, 25 ja 28.

Vastulause aluseks oleva kaubamärgi või tähise omanik: hageja.

Vastulause aluseks olev kaubamärk või tähis: Saksa sõnamärk ja rahvusvaheline registreering „miss H” kaupadele klassides 6, 9, 14, 16, 18, 25 ja 26 ning sõnalist elementi „Miss H.” sisaldava kujutismärgi Saksa registreering kaupadele klassides 3, 8, 9, 14, 16, 18, 20, 24, 25 ja 26.

Vastulausete osakonna otsus: rahuldada vastulause.

Apellatsioonikoja otsus: rahuldada apellatsioonkaebus.

Väited: määruse (EÜ) nr 207/2009 (1) artikli 8 lõike 1 punkti b rikkumine, kuna vastandatud kaubamärkide puhul esineb segiajamise tõenäosus.


(1)  Nõukogu 26. veebruari 2009. aasta määrus (EÜ) nr 207/2009 ühenduse kaubamärgi kohta (ELT L 78, lk 1).


18.12.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 346/51


18. oktoobril 2010 esitatud hagi — Mayer Naman versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Daniel e Mayer (David Mayer)

(Kohtuasi T-498/10)

()

2010/C 346/101

Hagiavaldus esitati itaalia keeles

Pooled

Hageja: David Mayer Naman (Rooma, Itaalia) (esindajad: advokaadid S. Sutti, S. Cazzaniga ja V. Fedele)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused)

Teine menetluspool apellatsioonikojas: Daniel e Mayer Srl (Milano, Itaalia)

Hageja nõuded

muuta vaidlustatud otsust tervikuna;

mõista kohtukulud välja Siseturu Ühtlustamise Ametilt.

Väited ja peamised argumendid

Kehtetuks tunnistamise taotluse esemeks olev registreeritud ühenduse kaubamärk: sõnalist osa David Mayer sisaldav kujutismärk (registreerimistaotlus nr 1518950) muu hulgas kaupadele klassides 18 ja 25

Ühenduse kaubamärgi omanik: hageja

Ühenduse kaubamärgi kehtetuks tunnistamist taotlev pool: Daniel & Mayer Srl

Kehtetuks tunnistamise taotleja õiguste aluseks olev kaubamärk: Itaalia sõnamärk DANIEL & MAYER MADE IN ITALY (nr 472351) kaupadele klassis 25 ja registreerimata sõnamärk DANIEL & MAYER, mida kasutatakse Itaalias „rõivaste ja aksessuaaride tootmisel ja turustamisel”

Tühistamisosakonna otsus: rahuldada kehtetuks tunnistamise taotlus osaliselt

Apellatsioonikoja otsus: jätta kaebus rahuldamata

Väited: Määruse nr 207/2009 artikli 8 rikkumine ja ebaõige kohaldamine.


18.12.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 346/52


8. oktoobril 2010 esitatud hagi — MOL versus komisjon

(Kohtuasi T-499/10)

()

2010/C 346/102

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. (Budapest, Ungari) (esindajad: advokaat N. Niejahr, barrister F. Carlin ja advokaat C. van der Meer)

Kostja: Euroopa Komisjon

Hageja nõuded

tühistada vaidlustatud otsus;

teise võimalusena tühistada vaidlustatud otsus osas, milles sellega nõutakse summad tagasi hagejalt;

mõista hageja käesoleva menetlusega seotud kohtukulud välja kostjalt ja jätta kostja kohtukulud tema enda kanda.

Väited ja peamised argumendid

Käesolevas hagis palub hageja tühistada komisjoni 9. juuni 2010. aasta otsus K(2010) 3553 (lõplik), millega tunnistatakse ühisturuga kokkusobimatuks abi, mida Ungari asutused andsid Hungarian Oil & Gas Plc-le (edaspidi „MOL”) MOL-i ja Ungari riigi vahel sõlmitud lepingu alusel, mis võimaldab ettevõtjat tegelikkuses vabastada suurenenud kaevandustasust, mis tuleneb 2008. aasta jaanuari muudatusest Ungari kaevandusseaduses (riigiabi C 1/09 (ex NN 69/08)). Vaidlustatud otsus määratleb hageja väidetava riigiabi saajana ning kohustab Ungarit abi koos viivisega hagejalt tagasi nõudma.

Oma hagi põhjendamiseks esitab hageja kolm väidet.

Esiteks väidab ta, et leides, et hageja kaevandamise õiguste pikendamine 2005. aastal ja kaevandusseaduse hilisem muudatus 2008. aastal koosvaadelduna kujutavad endast ebaseaduslikku ja kokkusobimatut riigiabi, ning nõudes hagejalt väidetava riigiabi tagastamist koos viivisega, rikkus kostja õigusnorme. Eelkõige väidab hageja, et kostja rikkus ELTL artikli 107 lõiget 1, kui ta otsustas, et:

 

2005. aasta pikendamist puudutav leping ja kaevandusseaduse 2008. aasta muudatus koosvaadelduna on ELTL artikli 107 lõike 1 kohaselt üks riigiabimeede;

 

väidetav abimeede on valikuline, mis tugineb väärale järeldusele, et asjakohaseks aluseks on pigem loasüsteem kui kaevandusseadus;

 

väidetav abimeede andis hagejale eelise, kuigi viimati nimetatu maksis suuremaid kaevandustasusid kui need, mida ta oleks pidanud maksma väidetava abimeetme puudumisel või 2008. aasta kaevandusseaduse muudatuse alusel, ning igal juhul tegutses Ungari riik ettevõtjana ning pikendamist puudutav leping oli õigustatud majanduslike kaalutluste seisukohalt;

 

väidetav abimeede kahjustas konkurentsi isegi kui muud turul osalejad ei maksnud vastavalt muudetud kaevandusseadusele suuremaid tasusid.

Teiseks, teise võimalusena väidab hageja, et kostja rikkus ELTL artikli 108 lõiget 1, kui ta jättis pikendamist puudutava lepingu (mis ei olnud riigiabimeede ajavahemikus, mil see 2005. aastal sõlmiti kuni kaevandusseaduse muudatuseni 2008. aastal, ning see muutus riigiabiks alles 2008. aasta kaevandusseaduse muudatuse jõustumisega) hindamata olemasoleva abi suhtes kohaldatavate eeskirjade kohaselt.

Kolmandaks, kolmanda võimalusena juhul kui Üldkohus peaks leidma, et meede kujutab endast uut abi, väidab hageja, et kostja rikkus tagastamist nõudes menetlusmääruse artikli 14 lõiget 1, kuna hagejalt summade tagasinõudmine rikub hageja õiguspäraseid ootusi seoses pikendamist puudutava lepingu püsivusega ja õiguskindluse põhimõtet.


18.12.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 346/52


19. oktoobril 2010 esitatud hagi — Dorma versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Puertas Doorsa (doorsa FÁBRICA DE PUERTAS AUTOMÁTICAS)

(Kohtuasi T–500/10)

()

2010/C 346/103

Hagiavaldus esitati inglise keeles

Pooled

Hageja: Dorma GmbH & Co. KG (Ennepetal, Saksamaa) (esindaja: advokaat P. Koch Moreno)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused)

Teine menetluspool apellatsioonikojas: Puertas Doorsa, SL (Petrel, Hispaania)

Hageja nõuded

tühistada Siseturu Ühtlustamise Ameti (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) neljanda apellatsioonikoja 17. augusti 2010. aasta otsus asjas R 542/2009-4 ja

mõista kohtukulud välja Siseturu Ühtlustamise Ametilt ning apellatsioonikoja menetluse teiselt poolelt.

Väited ja peamised argumendid

Ühenduse kaubamärgi taotleja: Puertas Doorsa, SL

Asjaomane ühenduse kaubamärk: kujutismärk „doorsa FÁBRICA DE PUERTAS AUTOMÁTICAS” kaupadele klassides 6, 9 ja 19 — ühenduse kaubamärgi taotlus nr 4884359

Vastulause aluseks oleva kaubamärgi või tähise omanik: Dorma GmbH & Co. KG

Vastulause aluseks olev kaubamärk või tähis: kujutismärk „DORMA” kaupadele ja teenustele klassides 6, 9, 16, 19 ja 37 — Saksa kaubamärgiregistreering nr 39525884; sõnamärk „DORMA” kaupadele klassides 6, 7, 9, 16 ja 19 — Ühendkuningriigi kaubamärgiregistreering nr 2201691; kujutismärk „DORMA” kaupadele klassides 6, 7, 9, 16 ja 19 — rahvusvaheline kaubamärgiregistreering nr 722009

Vastulausete osakonna otsus: lükata vastulause tagasi

Apellatsioonikoja otsus: jätta kaebus rahuldamata

Väited: Hageja väitel rikub vaidlustatud otsus nõukogu määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkti b selle tõttu, et apellatsioonikoda kohaldas selle artikli sätteid vaidlusaluse kaubamärgi suhtes vääralt.


18.12.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 346/53


22. oktoobril 2010 esitatud hagi — TI Media Broadcasting ja TI Media versus komisjon

(Kohtuasi T-501/10)

()

2010/C 346/104

Kohtumenetluse keel: itaalia

Pooled

Hageja: Telecom Italia Media Broadcasting Srl (TI Media Broadcasting) (Rooma, Itaalia), Telecom Italia Media SpA (TI Media) (Rooma, Itaalia) (esindajad: advokaadid B. Caravita di Toritto, L. Sabelli, F. Pace, A. d’Urbano)

Kostja: Euroopa Komisjon

Hageja nõuded

tunnistada vaidlustatud otsus õigusvastaseks ja tühistada see osas, milles sellega on antud SKY-le luba osaleda digitaalse dividendi hankemenetluses;

teise võimalusena lisaks esimeses punktis esitatud nõudele kohustada komisjoni i) teatama, millises hankemenetluses SKY võib osaleda; ii) laiendada viieaastast keeldu kasutada sagedusi tasulise televisiooni eesmärgil ka sagedustele, mis on omandatud kas olemasolevate või uute operaatoritega sõlmitud lepingute alusel;

mõista kohtukulud välja kostjalt.

Väited ja peamised argumendid

Käesolevas kohtuasjas hagejateks olevad äriühingud paluvad tühistada komisjoni 20. juuli 2010. aasta otsuse K(2010) 4976 (edaspidi „otsus”), mis puudutab 2. aprilli 2003. aasta otsusele (asi COMP/M.2876) — millega komisjon tunnistas SKY Italia (edaspidi „SKY”) asutamiseks teostatud koondumise ühisturu ja EMP lepinguga kokkusobivaks — lisatud kohustuste loetelu klausli 9.1 muudatust.

Sellega seoses tuleb täpsustada, et nimetatud klausliga oli ette nähtud SKY kohustus vabastada analoog- ja digitaalsagedused ja mitte võtta ette ühtegi tegevust maapealsel digitaalsel platvormil ei võrguoperaatori ega programmi pakkujana kuni 31. detsembrini 2011. Vaidlustatud otsusega rahuldas komisjon SKY taotluse, lubades SKY-l osaleda digitaalsete dividendide jaotamise hankemenetluses ja teha pakkumise hankemenetluses vaid ühe multipleksi jaoks, mis on mõeldud tasuta programmi edastamiseks viie aasta jooksul otsuse vastuvõtmisest.

Hagejad esitavad oma nõuete toetuseks järgmised väited: nõukogu 20. jaanuari 2004. aasta määruse (EÜ) nr 139/2004 kontrolli kehtestamise kohta ettevõtjate koondumiste üle (EÜ ühinemismäärus) (1) artiklite 2 ja 6 ning artikli 8 lõike 2 rikkumine; komisjoni teatise nõukogu määruse (EÜ) nr 139/2004 ja komisjoni määruse (EÜ) nr 802/2004 seisukohalt vastuvõetavate parandusmeetmete kohta (2) punkti 74 rikkumine; 2. aprilli 2003. aasta otsusele (asi COMP/M.2876) lisatud kohustuste loetelu klausli 14.1 ning ELTL artikli 102 rikkumine.

Nende väitel on vaidlustatud otsusega rikutud õigusnormi täpsemalt võimu kuritarvitamise ja põhjenduse puudumise tõttu, sest rahuldades taotluse, mille sisu kaldub kõrvale 2003. aasta otsuse (asi COMP/M.2876) lisa klausli 9.1 esemelisest kohaldamisalast, lubatakse sellega SKY-l osaleda digitaalsete dividendide jaotamise avalikul hankemenetlusel.

Hagejad kinnitavad samuti, et kostja rikkus olulisi menetlusnõudeid ja moonutas faktilisi asjaolusid ning väitis seega vääralt, et esinevad erilised asjaolud, mis õigustavad SKY-le algselt pandud kohustuste muutmist. Eelkõige, tuginedes ebatavalistele asjaoludele, mis iseloomustavad asjaomast konkurentsi konteksti, samastas komisjon TI Media turgu valitsevate ettevõtjatega RAI ja Mediaset, kuigi TI Media ei ole kunagi turgu valitsenud. Kinnitamaks seda obiter dictum’it seoses väidetava „strong position”-iga (tugev turuseisund), mis TI Medial väidetavalt turul on, tegutses komisjon otsuse 544/07/CONS ebaõige tõlgenduse põhjal, jättes täielikult arvesse võtmata market testi-i (turutest) tulemused.

Lõpuks väidavad hagejad, et otsus on õigusvastane uurimisvea ja põhjenduste puudumise tõttu osas, milles lepingu sõlmimise kriteeriumide kindlaksmääramisel on tuginetud otsuste 181/09/CONS ja 427/09/CONS sisust kõrvalekalduvale ja väärale tõlgendusele. Viimati mainitud otsustes on nimelt vastupidi komisjoni väidetele kindlaks määratud lepingu sõlmimise kriteeriumid seoses sageduste pakkumistega (A, B ja valiku alusel C), eristamata siseriiklikke operaatoreid vastavalt kategooriale ja eriti määratlemata TI Mediat kui vertikaalselt integreeritud ettevõtjat.


(1)  ELT L 24, lk 1.

(2)  ELT C 267, lk 1.


18.12.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 346/54


18. oktoobril 2010 esitatud hagi — Département du Gers versus komisjon

(Kohtuasi T-502/10)

()

2010/C 346/105

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Département du Gers (Auch, Prantsusmaa) (esindajad: advokaadid S. Mabile ja J.-P. Mignard)

Kostja: Euroopa Komisjon

Hageja nõuded

tühistada komisjoni 28. juuli 2010. aasta otsus 2010/428/EL, millega lubatakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1829/2003 viia turule geneetiliselt muundatud maisi 59122x1507xNK603 (DAS-59122-7xDAS-Ø15Ø7xMON-ØØ6Ø3-6) sisaldavaid, sellest koosnevaid või sellest valmistatud tooteid;

mõista kohtukulud välja komisjonilt.

Väited ja peamised argumendid

Hageja esitatud väited ja peamised argumendid on identsed või sisuliselt analoogsed nendega, mis esitati kohtuasjas T-478/10: Département du Gers vs. komisjon.


18.12.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 346/54


21. oktoobril 2010 esitatud hagi — IDT Biologika versus komisjon

(Kohtuasi T-503/10)

()

2010/C 346/106

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Hageja: IDT Biologika GmbH (Dessau-Roßlau, Saksamaa) (esindajad: advokaadid R. Gross ja T. Kroupa)

Kostja: Euroopa Komisjon

Hageja nõuded

tühistada 10. augusti 2010. aasta otsus, mille tegi Euroopa Liidu delegatsioon Serbias ja millega esiteks lükati tagasi IDT Biologika GmbH tehtud pakkumus 1. hankeosa suhtes hankemenetluse EuropAid/129809/C/SUP/RS raames, mis korraldati marutaudi vaktsiini tarnimiseks Serbia Vabariigi põllumajandus-, metsandus- ja veevarustusministeeriumile, ning teiseks otsustati sõlmida hankeleping „Biovet a. s.” juhtimise all tegutsevate erinevate firmade ühendusega;

mõista kohtukulud välja kostjalt.

Väited ja peamised argumendid

Hageja vaidlustab Euroopa Komisjoni 10. augusti 2010. aasta otsuse, mis tehti marutaudi vaktsiini tarnimiseks korraldatud hankemenetluse raames (avaldamise viide: EuropAid/129809/C/SUP/RS) ja millega otsustati sõlmida hankeleping mitte hageja, vaid teise pakkujaga.

Hageja väidab, et rikutud on määruse (EÜ, Euratom) nr 2342/2002 (1) artikli 252 lõiget 3, kuna välja valitud pakkumus ei vasta hankedokumentides seatud tehnilistele nõuetele vaktsiinis inimeste osas virulentsuse puudumise ning nõutud lubade olemasolu kohta seatud nõuetele, mistõttu seda pakkumust ei oleks tohtinud arvestada.

Lisaks on hageja arvates rikutud määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 (2) artikli 89 lõikes 1 sätestatud võrdse kohtlemise ja läbipaistvuse põhimõtteid, kuna üksnes hageja pakkumus vastab kõigile seatud nõuetele tehniliste kirjelduste osas, kuid siiski valiti välja teine pakkumus.


(1)  Komisjoni 23. detsembri 2002. aasta määrus (EÜ, Euratom) nr 2342/2002, millega kehtestatakse Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust käsitleva nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 üksikasjalikud rakenduseeskirjad (EÜT L 357, lk 1, EÜT eriväljaanne 01/04, lk 145)

(2)  Nõukogu 25. juuni 2002. aasta määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002, mis käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust (EÜT L 248, lk 1, EÜT eriväljaanne 01/04, lk 74).


18.12.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 346/55


22. oktoobril 2010 esitatud hagi — Prima TV versus komisjon

(Kohtuasi T-504/10)

()

2010/C 346/107

Kohtumenetluse keel: itaalia

Pooled

Hageja: Prima TV SpA (Milano, Itaalia) (esindajad: advokaadid L. Fossati, L. Perfetti)

Kostja: Euroopa Komisjon

Hageja nõuded

tühistada vaidlustatud otsus;

mõista kohtukulud välja komisjonilt.

Väited ja peamised argumendid

Käesolevas kohtuasjas vaidlustatud otsus on sama, mis kohtuasjas T-510/10: TI Media Broadcasting ja TI Media vs. komisjon.

Hageja esitab oma nõuete toetuseks kolm väidet.

Esimese väitega palub ta tühistada kõnealune otsus õigusnormi rikkumise tõttu, mis seisnes ilmses hindamisveas, sest komisjon asus hageja arvates väärale seisukohale, et Itaalia tasulise televisiooni (pay-TV) turu tingimused on muutunud võrreldes 2003. aastaga, nii et tuleb üle vaadata Newscorpi poolt asjas COMP/M.2876 võetud kohustused. Kõik asjaolud viitavad vastupidi sellele, et turutingimused, mille põhjal need kohustused võeti ja millele tuginedes komisjon nendega 2003. aastal nõustus, ei ole oluliselt ja püsivalt muutunud. Eelkõige, Sky Italia valitseb endiselt täielikult Itaalia tasulise televisiooni turgu.

Teise väitega palub hageja tühistada kõnealune otsus õigusnormi rikkumise ja võimu kuritarvitamise tõttu, samuti ilmse hindamisvea ning proportsionaalsuse põhimõtte rikkumise tõttu, sest komisjon muutis tema väitel Newscorpi poolt asjas COMP/M.2876 võetud kohustusi, eeldades vääralt, et see, et Sky Italia järgmisel digitaalsageduste jaotamismenetlusel ei osalenud, välistab tema tegevuse Itaalia tasuta televisioonis. Sellega seoses tuleb täpsustada, et Sky Italia tegutseb juba tasuta televisiooni turul, edastab programmi maapealse digitaallevi kaudu ja võib omandada edastusmahtu ka ilma kõnealuste kohustuste muutmist.

Kolmanda väitega palub hageja tühistada kõnealune otsus õigusnormi rikkumise ja ilmse hindamisvea tõttu, sest komisjon muutis Sky Italia taotlusel Newscorpi poolt asjas COMP/M.2876 võetud kohustusi sõltumata sellest, et haldusmenetluse käigus teostatud turu-uuringust saadud vastused, sealhulgas Itaalia ametiasutuste saadetud vastused viitavad selgelt sellele, et kõnealuste kohustuste muudatus mõjub negatiivselt siseriiklikule konkurentsiolukorrale.


18.12.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 346/55


18. oktoobril 2010 esitatud hagi — Höganäs versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Haynes (ASTALOY)

(Kohtuasi T-505/10)

()

2010/C 346/108

Hagiavaldus esitati inglise keeles

Pooled

Hageja: Höganäs AB (Höganäs, Rootsi) (esindaja: advokaat L.-E. Ström)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused)

Teine menetluspool apellatsioonikojas: Haynes International, Inc. (Kokomo, Ühendriigid)

Hageja nõuded

tühistada Siseturu Ühtlustamise Ameti (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) neljanda apellatsioonikoja 18. augusti 2010. aasta otsus asjas R 1530/2009-4;

tühistada otsus vastulausemenetluses nr B 85624;

mõista kohtukulud välja Siseturu Ühtlustamise Ametilt ja teiselt menetluspoolelt apellatsioonikojas.

Väited ja peamised argumendid

Ühenduse kaubamärgi taotleja: hageja

Asjaomane ühenduse kaubamärk: sõnamärk „ASTALOY” kaupadele, mis kuuluvad klassi 6 — Ühenduse kaubamärgi taotlus nr 3890233

Vastulause aluseks oleva kaubamärgi või tähise omanik: teine menetluspool apellatsioonikojas

Vastulause aluseks olev kaubamärk või tähis: ühenduse sõnamärgi „HASTELLOY” registreering nr 55400 kaupadele, mis kuuluvad klassi 6

Vastulausete osakonna otsus: vastulause rahuldada

Apellatsioonikoja otsus: jätta kaebus rahuldamata

Väited: hageja leiab, et vaidlustatud otsus rikub nõukogu määruse (EÜ) nr 207/2009 artikleid 8 ja 9, kuna apellatsioonikoda eksis segiajamise tõenäosuse ning vaidlustatud kaubamärgi sarnasuse hindamisel.


18.12.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 346/56


22. oktoobril 2010 esitatud hagi — RTI ja Elettronica Industriale versus komisjon

(Kohtuasi T-506/10)

()

2010/C 346/109

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hagejad: Reti Televisive Italiane SpA (RTI) ja Elettronica Industriale (Lissonne, Itaalia) (esindajad: advokaadid J.-F. Bellis ja S. Bariatti)

Kostja: Euroopa Komisjon

Hageja nõuded

tühistada vaidlustatud otsus;

mõista käesoleva menetlusega seotud kulud välja komisjonilt.

Väited ja peamised argumendid

Käesoleva hagiavaldusega paluvad hagejad tühistada komisjoni 20. juuli 2010. aasta otsus K(2010) 4976 lõplik, millega muudetakse 2. aprilli 2003. aasta otsuse K(2003) 1082 lõplik, millega tunnistatakse ühisturuga ja EMP lepinguga kokkusobivaks tehing, millega News Corporation Limited („Newscorp”) omandas kontrolli kogu Telepiù Spa and Stream Spa üle, tingimusel, et täidab nõuetekohaselt oma kohustusi (juhtum COMP/M.2876 — Newscorp/Telepiù) (1), lisas toodud kohustusi.

Hagejad esitavad oma nõuete põhjendusena kolm väidet.

Esiteks väidavad hagejad, et komisjon tegi ilmselge hindamisvea, leides, et alates 2. aprilli 2003. aasta otsuse („heakskiitmise otsus”) vastu võtmisest on tingimused Itaalia tasulise televisiooni teenuste turul muutunud sellisel määral, et tekkis vajadus uuesti läbi vaadata heakskiitmise otsuse lisas toodud kohustusi, ja on seega valesti kohaldanud koondumismääruse parandusmeetmete teatist ja artikli 8 lõiget 2 (2). Hagejate väitel on olemas selged tõendid selle kohta, et turutingimused, millest lähtudes kõnealused kohustused 2003. aasta võeti, ei ole oluliselt ega püsivalt muutunud. Nimelt on Sky Italia, mis on Newscorpi Itaalia tütarettevõtja, Itaalia tasulise televisiooni teenuste turul endiselt turgu valitsevas seisundis.

Teiseks väidavad hagejad, et komisjon on rikkunud õigusnormi, teinud ilmse hindamisvea ja rikkunud proportsionaalsuse põhimõtet, nõudes Sky Italia poolt esitatud kohustuste uuesti läbivaatamist ja kiites heaks Newscorpi esitatud uued kohustused, eeldades, et see, et Sky Italia ei ole suuteline osalema Itaalias lähikuudel toimuvas maapealse digitaalringhäälinguvõimsuse eraldamise valikumenetluses, takistab Sky Italiat tegutsemast tasuta levitatava televisiooni turul. Tegelikult tegutseb Sky Italia Itaalia tasuta levitatava televisiooni turul ja tal on juurdepääs maapealse digitaalringhäälinguvõimsusele ilma vaikumenetluses osalemata.

Kolmandaks väidavad hagejad, et komisjon on teinud ilmse hindamisvea ja rikkunud õigusnormi, võttes vastu vaidlustatud otsuse ja rahuldades taotluse vaadata uuesti läbi Sky Italia poolt esitatud kohustused, vaatamata sellele, et haldusmenetluse käigus läbiviidud turu-uuringute tulemusel väljendasid enamus osapooli — seal hulgas Itaalia Konkurentsiamet ja Itaalia Sideamet — tõsist muret selle ettepandud läbivaatuse mõju üle Itaalia tasulise televisiooni teenuste turule.


(1)  ELT L 110, lk 73

(2)  Nõukogu 20. jaanuari 2004. aasta määrus (EÜ) nr 139/2004 kontrolli kehtestamise kohta ettevõtjate koondumiste üle (EÜ ühinemismäärus) (ELT L 24, lk 1; ELT eriväljaanne 08/03, lk 40).


18.12.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 346/56


19. oktoobril 2010 esitatud hagi — Seba Diș Tįcaret ve Naklįyat versus Siseturu Ühtlustamise Amet — von Eicken (SEBA TRADITION ESTABLISHED 1932 20 FILTER)

(Kohtuasi T-508/10)

()

2010/C 346/110

Hagiavaldus esitati saksa keeles

Pooled

Hageja: Seba Diș Tįcaret ve Naklįyat A.S. (Istanbul, Türgi) (esindaja: advokaat H. Wilde)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused)

Teine menetluspool apellatsioonikojas: Johann Wilhelm von Eicken GmbH (Lübeck, Saksamaa)

Hageja nõuded

tühistada Siseturu Ühtlustamise Ameti (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) neljanda apellatsioonikoja 18. augusti 2010. aasta (asi R 559/2009-4) otsus;

mõista kohtukulud välja Siseturu Ühtlustamise Ametilt.

Väited ja peamised argumendid

Kehtetuks tunnistamise taotluse esemeks olev registreeritud ühenduse kaubamärk: värviline kujutismärk, mis sisaldab sõnalist elementi „ESTABLISHED 1932 SEBA TRADITION” kaupadele klassis 34.

Ühenduse kaubamärgi omanik: hageja.

Ühenduse kaubamärgi kehtetuks tunnistamist taotlev pool: Johann Wilhelm von Eicken GmbH.

Kehtetuks tunnistamise taotleja õiguste aluseks olev kaubamärk: saksa sõnamärk, mis sisaldab sõnalist elementi „ESTABLISHED 1770 JOHANN WILHELM VON EICKEN TRADITION” kaupadele klassis 34.

Tühistamisosakonna otsus: rahuldada tühistamistaotlus.

Apellatsioonikoja otsus: jätta apellatsioonkaebus rahuldamata.

Väited: määruse (EÜ) nr 207/2009 (1) artikli 8 lõike 1 punkti b rikkumine, kuna vastandatud kaubamärkide puhul ei esine segiajamise tõenäosust.


(1)  Nõukogu 26. veebruari 2009. aasta määrus (EÜ) nr 207/2009 ühenduse kaubamärgi kohta (ELT L 78, lk 1).


18.12.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 346/57


20. oktoobril 2010 esitatud hagi — Manufacturing Support & Procurement Kala Naft versus nõukogu

(Kohtuasi T-509/10)

()

2010/C 346/111

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Manufacturing Support & Procurement Kala Naft Co., Tehran (Teheran, Iraan) (esindajad: advokaadid F. Esclatine ja S. Perrotet)

Kostja: Euroopa Liidu Nõukogu

Hageja nõuded

Tühistada nõukogu 26. juuli 2010. aasta otsus;

tühistada täielikult nõukogu 26. juuli 2010. aasta rakendusmäärus nr 668/2010;

mõista kohtukulud välja nõukogult.

Väited ja peamised argumendid

Hagejaks olev äriühing, kes tegutseb naftatööstuse valdkonnas, palub tühistada nõukogu otsuse 2010/413/ÜVJP (1) ja nõukogu rakendusmääruse (EL) nr 668/2010, millega rakendatakse määruse (EÜ) nr 423/2007 (mis käsitleb Iraani vastu suunatud piiravaid meetmeid eesmärgiga tõkestada tuumarelvade levikut) artikli 7 lõiget 2 (2), osas, milles hageja nimi kanti nende isikute, asutuste ja üksuste loetellu, kelle rahalised vahendid ja majandusressursid selle sätte alusel külmutatakse.

Oma hagi põhjendamiseks esitab hageja kaheksa väidet, mis puudutavad:

põhjendamiskohustuse rikkumist, kuna nõukogu tugines ebaselgetele, ebatäpsetele ja kontrollimatutele andmetele;

hageja põhiõiguste rikkumist, kuna i) hageja on kohustatud enda kaitsmiseks esitama negatiivse tõendi selle kohta, et ta ei ole Iraani tuumaprogrammile kaasa aidanud; ii) hagejale anti väga lühike tähtaeg uuesti läbivaatamise taotluse esitamiseks ning iii) hageja jäeti ilma õigusest tõhusale kohtulikule kaitsele ning omandiõigusest, kuna hagejal ei olnud võimalik tutvuda tema toimikus sisalduva teabega;

pädevuse puudumist, kuna nõukogul on pädevus üksnes Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni resolutsiooniga 1929(2010) kaasnevate meetmete võtmiseks; selles resolutsioonis ei ole aga kehtestatud ühtegi meedet, mis puudutaks naftatööstust;

võimu kuritarvitamist seeläbi, et vaidlustatud otsus halvab kõik hageja tehingud Euroopa Liidu territooriumil, sealhulgas selliste seadmete omandamine, mis ei ole olulise tähtsusega, ning seega läheb otsus kaugemale sellest, mis on ette nähtud vaidlustatud otsuse artiklis 4;

õigusnormi rikkumist, kuna kahesuguse kasutusega kaupade turustamine ei saa õigustada rahaliste vahendite külmutamise meedet üksuse suhtes juhul, kui viimane tegelikult ei aita kaasa Iraani tuumaprogrammile;

asjaolude sisulist ebaõigsust, kuna hageja ei ole omandanud mingit vara, mis võiks huvitada Iraani tuumaprogrammi;

ilmset hindamisviga, kuna hageja omandiõigusele ja tema õigusele tegeleda majandustegevusega seatud piirangud ei ole õigustatavad ühegi avalikust huvist tuleneva põhjusega ning on taotletava eesmärgi suhtes ebaproportsionaalsed;

vaidlustatud määruse õigusliku aluse puudumist vaidlustatud otsuse tühistamise tagajärjel.


(1)  Nõukogu 26. juuli 2010. aasta otsus 2010/413/ÜVJP, mis käsitleb Iraani vastu suunatud piiravaid meetmeid ning millega tunnistatakse kehtetuks ühine seisukoht 2007/140/ÜVJP (ELT L 195, lk 39).

(2)  Nõukogu 26. juuli 2010. aasta rakendusmäärus (EL) nr 668/2010, millega rakendatakse määruse (EÜ) nr 423/2007 (mis käsitleb Iraani vastu suunatud piiravaid meetmeid) artikli 7 lõiget 2 (ELT L 195, lk 25).


18.12.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 346/58


26. oktoobril 2010 esitatud hagi — Nike International versus Siseturu Ühtlustamise Amet (DYNAMIC SUPPORT)

(Kohtuasi T-512/10)

()

2010/C 346/112

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Nike International Ltd (Beaverton, Ühendriigid) (esindaja: advokaat M. de Justo Bailey)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused)

Hageja nõuded

tühistada Siseturu Ühtlustamise Ameti (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) neljanda apellatsioonikoja 25. augusti 2010. aasta otsus asjas R 640/2010-4;

mõista kohtukulud välja Siseturu Ühtlustamise Ametilt.

Väited ja peamised argumendid

Asjaomane ühenduse kaubamärk: sõnamärk „DYNAMIC SUPPORT” klassi 25 kuuluvatele kaupadele — ühenduse kaubamärgi taotlus nr 8299869

Kontrollija otsus: lükata ühenduse kaubamärgi taotlus tagasi

Apellatsioonikoja otsus: jätta kaebus rahuldamata

Väited: hageja leiab, et vaidlustatud otsus rikub nõukogu määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkti c, kuna apellatsioonikoja hinnang, et nimetatud artikkel keelab taotletavat kaubamärki registreerida, on väär.


18.12.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 346/58


Üldkohtu 28. oktoobri 2010. aasta määrus — Agriconsulting Europe versus komisjon

(Kohtuasi T-443/09) (1)

()

2010/C 346/113

Kohtumenetluse keel: itaalia

Kolmanda koja esimees tegi määruse kohtuasja registrist kustutamiseks.


(1)  ELT C 11, 16.1.2010.


18.12.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 346/58


Üldkohtu 18. oktoobri 2010. aasta määrus — Alisei versus komisjon

(Kohtuasi T-16/10) (1)

()

2010/C 346/114

Kohtumenetluse keel: itaalia

Kuuenda koja esimees tegi määruse kohtuasja registrist kustutamiseks.


(1)  ELT C 63, 13.3.2010.


18.12.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 346/58


Üldkohtu 22. oktoobri 2010. aasta määrus — Bank Nederlandse Gemeenten versus komisjon

(Kohtuasi T-151/10) (1)

()

2010/C 346/115

Kohtumenetluse keel: hollandi

Seitsmenda koja esimehe määrusega kustutati kohtuasi registrist.


(1)  ELT C 148, 5.6.2010.


18.12.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 346/58


Üldkohtu 28. oktoobri 2010. aasta määrus — Babcock Noell versus Entreprise commune Fusion for Energy

(Kohtuasi T-299/10) (1)

()

2010/C 346/116

Kohtumenetluse keel: inglise

Viienda koja esimees tegi määruse kohtuasja registrist kustutamiseks.


(1)  ELT C 234, 28.8.2010.


Avaliku Teenistuse Kohus

18.12.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 346/59


Avaliku Teenistuse Kohtu (teine koda) 28. oktoobri 2010. aasta otsus — Sørensen versus komisjon

(Kohtuasi F-85/05) (1)

(Avalik teenistus - Ametnikud - Ametisse nimetamine - Avaliku konkursi teel kõrgemasse tegevusüksusesse siirduvad ametnikud - Enne uute personalieeskirjade jõustumist avaldatud konkursi reservnimekirja kantud kandidaadid - Teenistusse võtmisel palgaastme ja -järgu määramise üleminekueeskirjad - Palgaastme määramine uusi ebasoodsamaid sätteid kohaldades - Personalieeskirjade XIII lisa artikkel 5 lõige 2 ja artikkel 12 lõige 3)

2010/C 346/117

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Susanne Sørensen (Brüssel, Belgia) (esindajad: advokaadid S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis ja É. Marchal)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: J. Currall ja H. Krämer)

Kostja toetuseks menetlusse astuja: Euroopa Liidu Nõukogu (esindajad: M. Arpio Santacruz ja M. Simm)

Ese

Nõue tühistada komisjoni otsus, mis puudub enne uute personalieeskirjade jõustumist B reservnimekirja kantud hageja palgaastme määramist uute personalieeskirjade ebasoodsamaid sätteid kohaldades (määruse (EÜ, Euratom) nr 723/2004, millega muudetakse personalieeskirju, XIII lisa artikkel 12), ning otsus, millega hageja C kategooria ametnikuna saadud edutamispunktid tühistati.

Resolutsioon

1.

Jätta S. Sørenseni hagi rahuldamata.

2.

Jätta poolte kohtukulud nende endi kanda.


(1)  ELT C 296, 26/11/05, lk 26 (esialgu Euroopa Ühenduste Esimese Astme Kohtus registreeritud kohtuasi T-335/05 anti 15. detsembri 2005. aasta määrusega üle Euroopa Liidu Avaliku Teenistuse Kohtule).


18.12.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 346/59


Avaliku Teenistuse Kohtu (teine koda) 28. oktoobri 2010. aasta otsus — Kay versus komisjon

(Kohtuasi F-113/05) (1)

(Avalik teenistus - Ametnikud - Ametisse nimetamine - Avaliku konkursi teel kõrgemasse tegevusüksusesse siirduvad ametnikud - Enne uute personalieeskirjade jõustumist avaldatud konkursi reservnimekirja kantud kandidaadid - Teenistusse võtmisel palgaastme ja -järgu määramise üleminekueeskirjad - Palgaastme määramine uusi ebasoodsamaid sätteid kohaldades - Personalieeskirjade XIII lisa artikkel 5 lõige 2 ja artikkel 12 lõige 3)

2010/C 346/118

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Roderick Neil Kay (Brüssel, Belgia) (esindajad: advokaadid T. Bontinck ja J. Feld, hiljem advokaadid T. Bontinck ja S. Woog)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: J. Currall ja H. Krämer)

Kostja toetuseks menetlusse astuja: Euroopa Liidu Nõukogu (esindajad: M. Arpio Santacruz ja I. Šulce)

Ese

Nõue tühistada komisjoni otsus, mis puudutab enne uute personalieeskirjade jõustumist avatud konkursi reservnimekirja kantud hageja uuele palgaastmele määramist uute personalieeskirjade ebasoodsamaid sätteid kohaldades.

Resolutsioon

1.

Jätta R. N. Kay hagi rahuldamata.

2.

Jätta poolte kohtukulud nende endi kanda.


(1)  ELT C 48, 25/02/06, lk 36 (esialgu Euroopa Ühenduste Esimese Astme Kohtus registreeritud kohtuasi T-421/06 anti 15. detsembri 2005. aasta määrusega üle Euroopa Liidu Avaliku Teenistuse Kohtule).


18.12.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 346/60


Avaliku Teenistuse Kohtu (teine koda) 27. oktoobri 2010. aasta otsus — Birkhoff versus komisjon

(Kohtuasi F-60/09) (1)

(Ametnikud - Töötasu - Peretoetused - Ülalpeetava lapse toetus - Laps, kes raske haiguse või töövõimetuse tõttu ei suuda endale elatist teenida - Taotlus jätkata toetuse maksmist - Personalieeskirjade VII lisa artikli 2 lõige 5 - Lapse maksimaalne tulu toetuse maksmise tingimusena - Sellest tulust mahaarvatavad kulud)

2010/C 346/119

Kohtumenetluse keel: itaalia

Pooled

Hageja: Gerhard Birkhoff (Weitnau, Saksamaa) (esindaja: advokaat C. Inzillo)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: J. Currall ja B. Eggers, keda abistas advokaat A. Dal Ferro)

Ese

Nõue tühistada otsus, millega jäeti rahuldamata hageja taotlus jätkata ülalpeetava lapse toetuse maksmist personalieeskirjade VII lisa artikli 2 lõike 5 tähenduses

Resolutsioon

1.

Jätta hagi rahuldamata.

2.

Mõista kohtukulud välja G. Birkhoffilt.


(1)  ELT C 205, 29.8.2009, lk 50


18.12.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 346/60


Avaliku Teenistuse Kohtu 23. septembri 2010. aasta määrus — Bui Van versus komisjon

(Kohtuasi F-51/07 RENV) (1)

()

2010/C 346/120

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Teise koja esimees tegi määruse kohtuasja registrist kustutamiseks.


(1)  ELT C 170, 21.7.2007, lk 43.