ISSN 1725-5171

doi:10.3000/17255171.C_2009.205.est

Euroopa Liidu

Teataja

C 205

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

52. köide
29. august 2009


Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

 

IV   Teave

 

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT JA ORGANITELT

 

Kohus

2009/C 205/01

Euroopa Kohtu viimane väljaanne Euroopa Liidu TeatajasELT C 193, 15.8.2009

1

 

V   Teated

 

KOHTUMENETLUSED

 

Kohus

2009/C 205/02

Kohtuasi C-511/06 P: Euroopa Kohtu (esimene koda) 9. juuli 2009. aasta otsus — Archer Daniels Midland Co. versus Euroopa Ühenduste Komisjon (Apellatsioonkaebus — Konkurents — Kartellikokkulepped — Sidrunhappe turg — Trahvisumma kindlaksmääramine — Eestvedaja roll — Kaitseõigused — Kolmandas riigis toimunud menetluses kogutud tõendid — Asjaomase turu määratlemine — Kergendavad asjaolud)

2

2009/C 205/03

Kohtuasi C-319/07 P: Euroopa Kohtu (kolmas koda) 9. juuli 2009. aasta otsus — 3F, endine Specialarbejderforbundet i Danmark (SID) versus Euroopa Ühenduste Komisjon, Taani Kuningriik, Norra Kuningriik (Apellatsioonkaebus — Taani rahvusvahelisse laevaregistrisse kantud laevade pardal töötavaid meresõitjaid puudutavad maksumäärade vähendamise meetmed — Komisjoni otsus jätta vastuväited esitamata — Tühistamishagi — Asjassepuutuva isiku mõiste — Ametiühing — Hagi vastuvõetavus)

3

2009/C 205/04

Kohtuasi C-343/07: Euroopa Kohtu (neljas koda) 2. juuli 2009. aasta otsus (Corte d’appello di Torino (Itaalia) eelotsusetaotlus) — Bavaria NV, Bavaria Italia s.r.l. versus Bayerischer Brauerbund eV (Eelotsusetaotlus — Kehtivuse hindamine — Vastuvõetavus — Määrus (EMÜ) nr 2081/92 ja määrus (EÜ) nr 1347/2001 — Kehtivus — Üldnimetus — Kaubamärgi ja kaitstud geograafilise tähise kokkulangemine)

3

2009/C 205/05

Kohtuasi C-369/07: Euroopa Kohtu (suurkoda) 7. juuli 2009. aasta otsus — Euroopa Ühenduste Komisjon versus Kreeka Vabariik (Liikmesriigi kohustuste rikkumine — Riigiabi — Meetmed Euroopa Kohtu otsuse täitmiseks — EÜ artikkel 228 — Rahatrahvid — Trahv — Põhisumma)

4

2009/C 205/06

Kohtuasi C-397/07: Euroopa Kohtu (neljas koda) 9. juuli 2009. aasta otsus — Euroopa Ühenduste Komisjon versus Hispaania Kuningriik (Liikmesriigi kohustuste rikkumine — Kapitali suurendamise kaudne maksustamine — Kapitaliühingud — Direktiiv 69/335/EMÜ — Artikli 2 lõiked 1 ja 3, artikli 4 lõige 1 ja artikkel 7 — Kapitalimaks — Maksuvabastus — Tingimused — Juhtimise tegeliku keskuse või registrijärgse asukoha üleviimine ühest liikmesriigist teise liikmesriiki — Niisuguse kapitali maksustamine kapitalimaksuga, mida kasutatakse ühes liikmesriigis teises liikmesriigis asuva äriühingu filiaali või püsiva tegevuskoha kaudu tehtavateks äritehinguteks)

4

2009/C 205/07

Kohtuasi C-430/07: Euroopa Kohtu (kolmas koda) 25. juuni 2009. aasta otsus (Raad van State (Madalmaad) eelotsusetaotlus) — Exportslachterij J. Gosschalk & Zoon BV versus Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (Otsus 2000/764/EÜ — Veiste spongioosse entsefalopaatia testimine ja epidemioloogiline seire — Määrus (EÜ) nr 2777/2000 — Turutoetusmeetmed — Veterinaarmeetmed — Ühenduse toetus testide kulude osaliseks rahastamiseks — Direktiiv 85/73/EMÜ — Liikmesriikide võimalus rahastada liha kontrollimiseks kehtestatud riiklike lõivude või episootiliste haiguste tõrjeks kehtestatud lõivudega osa kuludest, mida ühendus ei kata)

5

2009/C 205/08

Kohtuasi C-558/07: Euroopa Kohtu (suurkoda) 7. juuli 2009. aasta otsus (eelotsusetaotluse kohta, mille esitas High Court of Justice (Queen’s Bench Division) — Ühendkuningriik) — The Queen, S.P.C.M. SA, C.H. Erbslöh KG, Lake Chemicals and Minerals Ltd, Hercules Inc. versus Secretary of State for the Environment, Food and Rural Affairs (Määrus (EÜ) nr 1907/2006 — Kemikaalid — Kemikaalide registreerimine, hindamine, autoriseerimine ja piiramine (REACH) — Mõiste monomeerained — Kehtivus — Proportsionaalsus — Võrdne kohtlemine)

6

2009/C 205/09

Kohtuasi C-7/08: Euroopa Kohtu (esimene koda) 2. juuli 2009. aasta otsus (Hoge Raad der Nederlanden (Madalmaad) eelotsusetaotlus) — Har Vaessen Douane Service BV versus Staatssecretaris van Financiën (Imporditollimaksudest vabastamine — Määrus (EMÜ) nr 918/83 — Artikkel 27 — Liitsaadetisena saadetavad kaubad, mis eraldi võttes on väikese väärtusega — Saadetised, mis saadetakse kolmandast riigist otse ühenduses asuvale kaubasaajale)

6

2009/C 205/10

Kohtuasi C-14/08: Euroopa Kohtu (kolmas koda) 25. juuni 2009. aasta otsus (Juzgado de Primera Instancia e Instrucción no 5 de San Javier (Hispaania) eelotsusetaotlus) — Roda Golf & Beach Resort SL (Õigusalane koostöö tsiviilasjades — Eelotsusetaotlus — Euroopa Kohtu pädevus — Mõiste kohtuvaidlus — Määrus (EÜ) nr 1348/2000 — Kohtuväliste dokumentide kätteandmine väljaspool kohtumenetlust — Notariaalakt)

7

2009/C 205/11

Kohtuasi C-32/08: Euroopa Kohtu (esimene koda) 2. juuli 2009. aasta otsus (Juzgado de lo Mercantil no 1 de Alicante y no 1 de Marca Comunitaria eelotsusetaotlus — Hispaania) — Fundación Española para la Innovación de la Artesanía (FEIA) versus Cul de Sac Espacio Creativo SL, Acierts Product & Position SA (Määrus (EÜ) nr 6/2002 — Ühenduse disainilahendused — Artiklid 14 ja 88 — Ühenduse disainilahendusest tulenevate õiguste omanik — Registreerimata disainilahendus — Tellitud disainilahendus)

7

2009/C 205/12

Kohtuasi C-111/08: Euroopa Kohtu (esimene koda) 2. juuli 2009. aasta otsus (Högsta domstolen eelotsusetaotlus — Rootsi) — SCT Industri AB i likvidation versus Alpenblume AB (Õigusalane koostöö tsiviilasjades — Kohtualluvus ja kohtuotsuste täitmine — Kohaldamisala — Pankrot)

8

2009/C 205/13

Kohtuasi C-204/08: Euroopa Kohtu (neljas koda) 9. juuli 2009. aasta otsus (Bundesgerichtshof (Saksamaa) eelotsusetaotlus) — Peter Rehder versus Air Baltic Corporation (Määrus (EÜ) nr 44/2001 — Artikli 5 punkti 1 alapunkti b teine taane — Määrus (EÜ) nr 261/2004 — Artikli 5 lõike 1 punkt c ja artikli 7 lõike 1 punkt a — Montreali konventsioon — Artikli 33 lõige 1 — Õhutransport — Lennuettevõtjatele lennu tühistamise tõttu reisijate esitatud hüvitisnõuded — Teenuse osutamise koht — Kohtualluvus sellise õhutranspordi korral ühest liikmesriigist teise liikmesriiki, mida teostas kolmanda liikmesriigi lennuettevõtja)

8

2009/C 205/14

Kohtuasi C-272/08: Euroopa Kohtu (viies koda) 9. juuli 2009. aasta otsus — Euroopa Ühenduste Komisjon versus Hispaania Kuningriik (Liikmesriigi kohustuste rikkumine — Direktiiv 2004/83/EÜ — Varjupaigaõigus — Ettenähtud tähtaja jooksul üle võtmata jätmine)

9

2009/C 205/15

Kohtuasi C-302/08: Euroopa Kohtu (kuues koda) 2. juuli 2009. aasta otsus (Finanzgericht Müncheni (Saksamaa) eelotsusetaotlus) — Zino Davidoff SA versus Bundesfinanzdirektion Südost (Kaubamärgid — Rahvusvaheline registreering — Madridi kokkuleppe protokoll — Määrus (EÜ) nr 40/94 — Artikkel 146 — Rahvusvahelise registreeringu ja ühenduse kaubamärgi samasugune mõju ühenduses — Määrus (EÜ) nr 1383/2003 — Artikli 5 lõige 4 — Kaubamärgi rikkumises kahtlustatavad kaubad — Tolli sekkumine — Ühenduse kaubamärgi omanik — Õigus taotleda ka teiste liikmesriikide sekkumist lisaks selle liikmesriigi sekkumisele, kus meetmetaotlus esitatakse — Laiendamine rahvusvahelise registreeringu esemeks oleva kaubamärgi omanikule)

9

2009/C 205/16

Kohtuasi C-356/08: Euroopa Kohtu (esimene koda) 25. juuni 2009. aasta otsus — Euroopa Ühenduste Komisjon versus Austria Vabariik (Liikmesriigi kohustuste rikkumine — Teenuste osutamise vabadus — Asutamisvabadus — Kapitali vaba liikumine — Siseriiklikud õigusnormid, mille kohaselt peab Ülem-Austrias tegutsevad arstid avama arvelduskonto kindlaks määratud pangas)

10

2009/C 205/17

Kohtuasi C-377/08: Euroopa Kohtu (seitsmes koda) 2. juuli 2009. aasta otsus (Corte suprema di cassazione (Itaalia) eelotsusetaotlus) — EGN BV — Filiale Italiana versus Agenzia delle Entrate — Ufficio di Roma 2 (Kuues käibemaksudirektiiv — Artikli 17 lõike 3 punkt a — Sisendkäibemaksu mahaarvamine ja tagastamine — Telekommunikatsiooniteenused — Teenuste osutamine teises liikmesriigis asuvale isikule — Artikli 9 lõike 2 punkt e — Teenuse osutamise koha kindlaksmääramine)

10

2009/C 205/18

Kohtuasi C-465/08: Euroopa Kohtu (kaheksas koda) 2. juuli 2009. aasta otsus — Euroopa Ühenduste Komisjon versus Kreeka Vabariik (Liikmesriigi kohustuste rikkumine — Direktiiv 2005/36/EÜ — Kutsekvalifikatsiooni tunnustamine — Ettenähtud tähtaja jooksul üle võtmata jätmine)

11

2009/C 205/19

Kohtuasi C-469/08: Euroopa Kohtu (kaheksas koda) 9. juuli 2009. aasta otsus — Euroopa Ühenduste Komisjon versus Belgia Kuningriik (Liikmesriigi kohustuste rikkumine — Direktiiv 2005/36/EÜ — Pädevuskinnituse tunnustamine — Ettenähtud tähtaja jooksul üle võtmata jätmine)

11

2009/C 205/20

Kohtuasi C-490/08: Euroopa Kohtu (viies koda) 30. juuni 2009. aasta otsus — Euroopa Ühenduste Komisjon versus Belgia Kuningriik (Liikmesriigi kohustuste rikkumine — Direktiiv 2005/68/EÜ — Edasikindlustamine — Ettenähtud tähtajaks vastu võtmata jätmine)

11

2009/C 205/21

Kohtuasi C-556/08: Euroopa Kohtu (viies koda) 9. juuli 2009. aasta otsus — Euroopa Ühenduste Komisjon versus Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik (Liikmesriigi kohustuste rikkumine — Direktiiv 2005/36/EÜ — Kutsekvalifikatsioonide tunnustamine — Ettenähtud tähtaja jooksul üle võtmata jätmine)

12

2009/C 205/22

Kohtuasi C-557/08: Euroopa Kohtu (viies koda) 9. juuli 2009. aasta otsus — Euroopa Ühenduste Komisjon versus Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik (Liikmesriigi kohustuste rikkumine — Direktiiv 2005/35/EÜ — Laevade põhjustatud merereostus ning karistuste kehtestamine merereostusega seotud rikkumiste eest — Puudulik ülevõtmine)

12

2009/C 205/23

Kohtuasi C-567/08: Euroopa Kohtu (seitsmes koda) 2. juuli 2009. aasta otsus — Euroopa Ühenduste Komisjon versus Luksemburgi Suurhertsogiriik (Liikmesriigi kohustuste rikkumine — Direktiiv 2005/36/EÜ — Kutsekvalifikatsiooni tunnustamine — Ettenähtud tähtaja jooksul üle võtmata jätmine)

13

2009/C 205/24

Liidetud kohtuasjad C-439/07 ja C-499/07: Euroopa Kohtu (viies koda) 4. juuni 2009. aasta määrus — (Hof van beroep te Brussel’i ja Rechtbank van eerste aanleg te Brugge (Belgia) eelotsusetaotlused) — Belgia riik versus KBC Bank SA (Kodukorra artikli 104 lõike 3 esimene lõik — EÜ artiklid 43 ja 56 — Direktiiv 90/435/EMÜ — Artikli 4 lõige 1 — Siseriiklik õigus, millega kaotatakse jaotatud kasumi topeltmaksustamine — Emaettevõtjale väljamakstud dividendide mahaarvamine tema maksubaasist vaid tema maksustatava kasumi ulatuses)

13

2009/C 205/25

Kohtuasi C-146/08: Euroopa Kohtu 26. märtsi 2009. aasta määrus — Efkon AG versus Euroopa Parlament, Euroopa Liidu Nõukogu, Euroopa Ühenduste Komisjon (Apellatsioonkaebus — Direktiiv 2004/52/EÜ — Ühenduse elektroonilise maanteemaksu koostalitlusvõime — Ilmselgelt vastuvõetamatu või ilmselgelt põhjendamatu apellatsioonkaebus)

14

2009/C 205/26

Kohtuasi C-159/08 P: Euroopa Kohtu 25. märtsi 2009. aasta määrus — Isabella Scippacercola, Ioannis Terezakis versus Euroopa Ühenduste Komisjon (Apellatsioonkaebus — Turguvalitseva seisundi kuritarvitamine — Väidetavalt ülemäära suurte tasude võtmine Ateena rahvusvahelise lennujaama haldaja poolt — Kaebuse rahuldamata jätmine — Ühenduse huvi puudumine)

15

2009/C 205/27

Kohtuasi C-166/08: Euroopa Kohtu 19. mai 2009. aasta määrus — (Amtsgericht Büdingeni (Saksamaa) eelotsusetaotlus) — kriminaalmenetlus, milles süüdistatav on Guido Weber (Kodukorra artikli 104 lõige 3 — Direktiiv 89/397/EMÜ — Toiduainete ametlik kontroll — Kontrollitava isiku õigus saada ka teiste ekspertide arvamus — Mõiste kontrollitav)

15

2009/C 205/28

Kohtuasi C-355/08: Euroopa Kohtu 5. mai 2009. aasta määrus — WWF-UK versus Euroopa Liidu Nõukogu, Euroopa Ühenduste Komisjon (Apellatsioonkaebus — Määrus (EÜ) nr 2371/2002 — Piirkondlike nõuandekomisjonidega konsulteerimine seoses meetmetega, mis reguleerivad juurdepääsu vetele ja varudele ning säästvat kalapüüki — Määrus (EÜ)nr 41/2007 — Tursa lubatud kogupüügimahtude kehtestamine aastaks 2007 — Piirkondliku nõuandekomitee liige, kes on nimetatud nõukogu aruandes lubatud kalapüügimahtude kohta väljendanud eriarvamust — Niisuguse liikme poolt määruse nt 41/2007 peale esitatud tühistamishagi — Vastuvõetamatus — Ilmselgelt põhjendamatu apellatsioonkaebus)

16

2009/C 205/29

Kohtuasi C-372/08: Euroopa Kohtu 5. mai 2009. aasta määrus — Atlantic Dawn Ltd, Antarctic Fishing Co. Ltd, Atlantean Ltd, Killybegs Fishing Enterprises Ltd, Doyle Fishing Co. Ltd, Western Seaboard Fishing Co. Ltd, O'Shea Fishing Co. Ltd, Aine Fishing Co. Ltd, Brendelen Ltd, Cavankee Fishing Co. Ltd, Ocean Trawlers Ltd, Eileen Oglesby, Noel McGing, Mullglen Ltd, Bradan Fishing Co. Ltd, Larry Murphy, Pauric Conneely, Thomas Flaherty, Carmarose Trawling Co. Ltd, Colmcille Fishing Ltd versus Euroopa Ühenduste Komisjon, Hispaania Kunignriik (Apellatsioonkaebus — Määrus (EÜ) nr 147/2007 — Iirimaale aastateks 2007-2012 antud makrellikvootide vähendamine — Määruse nr 147/2007 tühistamise hagi, mille esitas selline grupp Iirimaa kalureid, mis koosneb külmutatud merevee avamerelaevastiku 20st litsentseeritud kalurist 23st — Vastuvõetamatus — Ilmselgelt põhjendamatu apellatsioonkaebus)

16

2009/C 205/30

Kohtuasi C-387/08 P: Euroopa Kohtu 3. aprilli 2009. aasta määrus — VDH Projektentwicklung GmbH, Edeka Handelsgesellschaft Rhein-Ruhr mbH versus Euroopa Ühenduste Komisjon (Apellatsioonkaebus — Tegevusetushagi — Direktiiv 89/665/EMÜ — Heastamismeetme rakendamata jätmine artikli 3 lõike 2 järgi — Füüsilised ja juriidilised isikud — Otsene puutumus — Vastuvõetamatus)

17

2009/C 205/31

Kohtuasi C-519/08: Euroopa Kohtu (seitsmes koda) 24. aprilli 2009. aasta määrus (Monomeles Protodikeio Athinon’i eelotsusetaotlus — Kreeka) — Archontia Koukou versus Elliniko Dimosio (Kodukorra artikli 104 lõike 3 esimene lõik — Sotsiaalpoliitika — Direktiiv 1999/70/EÜ — Tähtajalist tööd käsitleva raamkokkuleppe klauslid 5 ja 8 — Tähtajalised töölepingud avalikus sektoris — Järjestikused lepingud — Töötajate üldise kaitse taseme alandamine — Meetmed kuritarvituste vältimiseks — Sanktsioonid — Avalikus sektoris kehtiv absoluutne keeld muuta tähtajalisi töölepinguid määramata tähtajaga lepinguteks — Direktiivi ebaõige ülevõtmise tagajärjed — Kooskõlaline tõlgendamine)

17

2009/C 205/32

Kohtuasi C-349/08 P: Dr. Hans Kronbergeri 1. augustil 2008 esitatud apellatsioonkaebus Euroopa Ühenduste Esimese Astme Kohtu (seitsmes koda) 21. mai 2008. aasta määruse peale kohtuasjas T-18/07: Hans Kroneberger versus Euroopa Parlament

19

2009/C 205/33

Kohtuasi C-201/09 P: ArcelorMittal Luxembourg SA 8. juunil 2009 esitatud apellatsioonkaebus Euroopa Ühenduste Esimese Astme Kohtu (seitsmes koda) 31. märtsi 2009. aasta otsuse peale kohtuasjas T-405/06: ArcelorMittal Luxembourg jt versus komisjon

19

2009/C 205/34

Kohtuasi C-205/09: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Szombathelyi Városi Bíróság (Ungari) 8. juunil 2009 kriminaalmenetluses, milles süüdistatavad on Emil Eredics jt

20

2009/C 205/35

Kohtuasi C-207/09: 9. juunil 2009 esitatud hagi — Euroopa Ühenduste Komisjon versus Slovaki Vabariik

20

2009/C 205/36

Kohtuasi C-210/09: Eelotsusetaotlus, mille esitas Cour administrative d’appel de Nantes (Prantsusmaa) 10. juunil 2009 — Scott SA, Kimberly Clark SNC, nüüd Kimberly Clark SAS versus Orléans’i linn

21

2009/C 205/37

Kohtuasi C-213/09: Eelotsusetaotlus, mille esitas Finanzgericht Hamburg (Saksamaa) 15. juunil 2009 — Barsoum Chabo versus Hauptzollamt Hamburg-Hafen

21

2009/C 205/38

Kohtuasi C-216/09 P: Euroopa Ühenduste Komisjoni 15. juunil 2009 esitatud apellatsioonkaebus Esimese Astme Kohtu (seitsmes koda) 31. märtsi 2009. aasta otsuse peale kohtuasjas T-405/06: ArcelorMittal Luxembourg jt versus Euroopa Ühenduste Komisjon

22

2009/C 205/39

Kohtuasi C-217/09: Eelotsusetaotlus, mille esitas Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte (Itaalia) 15. juunil 2009 — Maurizio Polisseni versus A.S.L. N. 14 V.C.O. Omegna

22

2009/C 205/40

Kohtuasi C-219/09: Eelotsusetaotlus, mille esitas Tribunale di Milano (Itaalia) 16. juunil 2009 — Vitra Patente AG versus High Tech Srl

23

2009/C 205/41

Kohtuasi C-221/09: Eelotsusetaotlus, mille esitas Prim’Awla tal-Qorti Ċivili (Malta Vabariik) 17. juunil 2009 — AJD Tuna Ltd versus Direttur tal-Agrikoltura u s-Sajd; Avukat Ġenerali

23

2009/C 205/42

Kohtuasi C-224/09: Eelotsusetaotlus, mille esitas Tribunale di Bolzano (Itaalia) 19. juunil 2009 — kriminaalmenetlus, milles süüdistatav on Martha Nussbaumer

25

2009/C 205/43

Kohtuasi C-225/09: Eelotsusetaotlus, mille esitas Giudice di pace di Cortona (Itaalia) 19. juunil 2009 — Joanna Jakubowlka Edyta versus Alessandro Maneggia

25

2009/C 205/44

Kohtuasi C-227/09: Eelotsusetaotlus, mille esitas Tribunale di Torino 22. juunil 2009 — Antonino Accardo jt versus Comune di Torino

26

2009/C 205/45

Kohtuasi C-234/09: Eelotsusetaotlus, mille esitas Vestre Landsret (Taani) 26. juunil 2009 — Skatteministeriet versus DSV Road A/S

27

2009/C 205/46

Kohtuasi C-235/09: Eelotsusetaotlus, mille esitas 29. juunil 2009 Cour de cassation (Prantsusmaa) — DHL Express France SAS versus Chronopost SA

27

2009/C 205/47

Kohtuasi C-236/09: Eelotsusetaotlus, mille esitas Cour constitutionnelle (Belgia) 29. juunil 2009 — Association Belge des Consommateurs Test-Achats ASBL, Yann van Vugt, Charles Basselier versus Conseil des ministres

28

2009/C 205/48

Kohtuasi C-241/09: Eelotsusetaotlus, mille esitas Cour d'appel de Bruxelles (Belgia) 3. juulil 2009 — Fluxys SA versus Commission de régulation de l’électricité et du gaz (Creg)

28

2009/C 205/49

Kohtuasi C-252/09: 7. juulil 2009 esitatud hagi — Euroopa Ühenduste Komisjon versus Portugali Vabariik

28

2009/C 205/50

Kohtuasi C-254/09 P: Calvin Klein Trademark Trusti 9. juulil 2009 esitatud apellatsioonkaebus Euroopa Ühenduste Esimese Astme Kohtu (kuues koda) 7. mai 2009. aasta otsuse peale kohtuasjas T-185/07: Calvin Klein Trademark Trust versus Siseturu Ühtlustamise Amet ja Zafra Marroquineros, S.L.

29

2009/C 205/51

Kohtuasi C-255/09: 9. juulil 2009 esitatud hagi — Euroopa Ühenduste Komisjon versus Portugali Vabariik

29

2009/C 205/52

Kohtuasi C-426/08: Euroopa Kohtu presidendi 2. aprilli 2009. aasta määrus — Euroopa Ühenduste Komisjon versus Küprose Vabariik

30

2009/C 205/53

Kohtuasi C-576/08: Euroopa Kohtu presidendi 3. juuni 2009. aasta määrus — People's Mojahedin Organization of Iran versus Euroopa Liidu Nõukogu, Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik, Euroopa Ühenduste Komisjon, Madalmaade Kuningriik

30

 

Esimese Astme Kohus

2009/C 205/54

Kohtuasi T-348/05 INTP: Esimese Astme Kohtu 9. juuli 2009. aasta otsus — JSC Kirovo-Chepetsky Khimichesky Kombinat versus nõukogu (Menetlus — Kohtuotsuse tõlgendamine)

31

2009/C 205/55

Kohtuasi T-373/05: Esimese Astme Kohtu 10. juuli 2009. aasta otsus — Itaalia versus komisjon (FEOGA — Tagatisrahastu — Ühenduse rahastamisest väljajäetavad kulud — Toortubakas — Põhjendamiskohustus — Määruse (EÜ) nr 1258/1999 artikli 7 lõige 4)

31

2009/C 205/56

Kohtuasi T-450/05: Esimese Astme Kohtu 9. juuli 2009. aasta otsus — Peugeot ja Peugeot Nederland versus komisjon (Konkurents — Kartellikokkulepped — Mootorsõidukite turustamine — Otsus, milles tuvastatakse EÜ artikli 81 rikkumine — Madalmaadest pärineva paralleelse ekspordi piiramine — Edasimüüjate tasu kord ja avaldatud surve — Konkurentsivastase eesmärgiga kokkulepe — Trahvid — Rikkumise raskus ja kestus)

32

2009/C 205/57

Kohtuasi T-33/06: Esimese Astme Kohtu 8. juuli 2009. aasta otsus — Zenab versus komisjon (Ühenduse rahaline toetus — Euroopa päritoluga audiovisuaalteoste arendamise, levitamise ja nende müügi edendamise soodustamiseks mõeldud programm (MEDIA Plus) — Avalik projektikonkurss — Ettepaneku tagasilükkamine — Komisjoni antud volituste väidetav õigusvastane delegeerimine — Ilmsed hindamisvead — Põhjendamiskohustus — Juurdepääs dokumentidele — Tühistamishagi ja kahju hüvitamise nõue)

32

2009/C 205/58

Kohtuasi T-219/07: Esimese Astme Kohtu 8. juuli 2009. aasta otsus — DSV Road versus komisjon (Tolliliit — Tai päritolu diskettide import — Imporditollimaksu tollivormistusjärgne sissenõudmine — Imporditollimaksu vähendamise taotlus — Määruse (EMÜ) nr 2931/92 artikli 220 lõike 2 punkt b ja artikkel 239)

33

2009/C 205/59

Kohtuasi T-230/07: Esimese Astme Kohtu 8. juuli 2009. aasta otsus — Laboratorios Del Dr. Esteve versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Ester C (ESTER-E) (Ühenduse kaubamärk — Vastulausemenetlus — Ühenduse sõnamärgi ESTER-E taotlus — Varasem ühenduse kujutismärk ESTEVE — Suhteline keeldumispõhjus — Segiajamise tõenäosuse puudumine — Määruse (EÜ) nr 40/94 artikli 8 lõike 1 punkt b (nüüd määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b))

33

2009/C 205/60

Kohtuasi T-238/07: Esimese Astme Kohtu 9. juuli 2009. aasta otsus — Ristic jt versus komisjon (Tervishoiupolitsei — Ohutusmeetmed — Otsus 2007/362/EÜ — Tühistamishagi — Asjas kohtuotsuse mittetegemine — Kahjuhüvitise nõue — Proportsionaalsuse põhimõte — Õiguspärase ootuse põhimõte — Hoolsuskohustus — Õigus omandile ja õigus majandustegevusele)

33

2009/C 205/61

Kohtuasi T-28/08: Esimese Astme Kohtu 8. juuli 2009. aasta otsus — Mars versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Ludwig Schokolade (šokolaadibatooni kuju) (Ühenduse kaubamärk — Kehtetuks tunnistamise menetlus — Ruumiline ühenduse kaubamärk — Šokolaadibatooni kuju — Absoluutne keeldumispõhjus — Eristusvõime puudumine — Määruse (EÜ) nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punkt b (nüüd määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkt b) — Kasutamise käigus omandatud eristusvõime puudumine — Määruse nr 40/94 artikli 7 lõige 3 (nüüd määruse nr 207/2009 artikli 7 lõige 3) — Õigus olla ära kuulatud — Määruse nr 40/94 artiklid 73 ja 74 (nüüd määruse nr 207/2009 artiklid 75 ja 76))

34

2009/C 205/62

Kohtuasi T-71/08: Esimese Astme Kohtu 8. juuli 2009. aasta otsus — Promat versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Prosima Comercial (PROSIMA PROSIMA COMERCIAL S.A.) (Ühenduse kaubamärk — Vastulausemenetlus — Ühenduse kujutismärgi PROSIMA PROSIMA COMERCIAL S.A. taotlus — Varasem siseriiklik kaubamärk PROMINA — Suhteline keeldumispõhjus — Segiajamise tõenäosus — Kaupade sarnasuse puudumine — Määruse (EÜ) nr 40/94 artikli 8 lõike 1 punkt b (nüüd määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b))

34

2009/C 205/63

Kohtuasi T-182/08: Esimese Astme Kohtu 8. juuli 2009. aasta otsus –komisjon versus Atlantic Energy (Vahekohtuklausel — Spetsiaalse programmi raames üldistes huvides mittetuumaenergia valdkonnas sõlmitud rahalise abi leping — Lepingu mittetäitmine — Ettemaksuna tasutud summade tagastamine — Tasaarvestus — Tagaseljamenetlus)

35

2009/C 205/64

Kohtuasi T-225/08: Esimese Astme Kohtu 8. juuli 2009. aasta otsus — Mineralbrunnen Rhön-Sprudel Egon Schindel versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Schwarzbräu (ALASKA) (Ühenduse kaubamärk — Kehtetuks tunnistamise menetlus — Ühenduse kujutismärk ALASKA — Absoluutne keeldumispõhjus — Kirjeldavuse puudumine — Määruse (EÜ) nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punkt c (nüüd määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkt c))

35

2009/C 205/65

Kohtuasi T-226/08: Esimese Astme Kohtu 8. juuli 2009. aasta otsus — Mineralbrunnen Rhön-Sprudel Egon Schindel versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Schwarzbräu (Alaska) (Ühenduse kaubamärk — Kehtetuks tunnistamise menetlus — Ühenduse sõnamärk Alaska — Absoluutne keeldumispõhjus — Kirjeldavuse puudumine — Määruse (EÜ)nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punkt c (nüüd määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkt c))

36

2009/C 205/66

Kohtuasi T-240/08: Esimese Astme Kohtu 8. juuli 2009. aasta otsus — Procter & Gamble versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Laboratorios Alcala Farma (oli) (Ühenduse kaubamärk — Vastulausemenetlus — Ühenduse kujutismärgi oli taotlus — Varasemad ühenduse sõnamärgid OLAY — Suhteline keeldumispõhjus — Segiajamise tõenäosuse puudumine — Määruse (EÜ) nr 40/94 artikli 8 lõike 1 punkt b (nüüd määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b))

36

2009/C 205/67

Liidetud kohtuasjad T-246/08 ja T-332/08: Esimese Astme Kohtu 9. juuli 2009. aasta otsus — Melli Bank versus nõukogu (Ühine välis- ja julgeolekupoliitika — Iraani Islamivabariigi suhtes võetud piiravad meetmed, mille eesmärk on tõkestada tuumarelvade levikut — Rahaliste vahendite külmutamine — Tühistamishagi — Kohtulik kontroll — Proportsionaalsus — Võrdne kohtlemine — Põhjendamiskohustus — Õigusvastasuse väide — Määruse (EÜ) nr 423/2007 artikli 7 lõike 2 punkt d))

37

2009/C 205/68

Kohtuasi T-257/08: Esimese Astme Kohtu 9. juuli 2009. aasta otsus — Biotronik versus Siseturu Ühtlustamise Amet (BioMonitor) (Ühenduse kaubamärk — Ühenduse sõnamärgi BioMonitor taotlus — Absoluutne keeldumispõhjus — Kirjeldavus — Määruse (EÜ) nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punkt c (nüüd määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkt c))

37

2009/C 205/69

Kohtuasi T-464/04: Esimese Astme Kohtu 30. juuni 2009. aasta määrus — Impala versus komisjon (Konkurents — Koondumine — Ühisettevõte Sony BMG — Õigusliku vaidluse eseme äralangemine — Otsuse tegemise vajaduse äralangemine)

37

2009/C 205/70

Kohtuasi T-114/08 P: Esimese Astme Kohtu 26. juuni 2009. aasta määrus — Marcuccio versus komisjon (Apellatsioonkaebus — Avalik teenistus — Ametnikud — Kahju hüvitamise nõude esitamise mõistlik tähtaeg — Hilinemine — Osaliselt ilmselgelt vastuvõetamatu ning osaliselt ilmselgelt põhjendamatu apellatsioonkaebus)

38

2009/C 205/71

Kohtuasi T-285/08: Esimese Astme Kohtu 30. juuni 2009. aasta otsus — Securvita versus Siseturu Ühtlustamise Amet (Natur-Aktien-Index) (Ühenduse kaubamärk — Ühenduse sõnamärgi Natur-Aktien-Index taotlus — Absoluutne keeldumispõhjus — Eristusvõime puudumine — Määruse (EÜ) nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punkt b (nüüd määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkt b) — Muutmisnõue — Ilmselge vastuvõetamatus))

38

2009/C 205/72

Kohtuasi T-246/09 R: Esimese Astme Kohtu presidendi 2. juuli 2009. aasta määrus — Insula versus komisjon (Ajutiste meetmete kohaldamise taotlus — Võlateated — Kohaldamise peatamise taotlus — Vorminõuete eiramine — Vastuvõetamatus)

39

2009/C 205/73

Kohtuasi T-219/09: 19. mail 2009 esitatud hagi — Balfe jt versus parlament

39

2009/C 205/74

Kohtuasi T-224/09: 5. juunil 2009 esitatud hagi — CEVA versus komisjon

40

2009/C 205/75

Kohtuasi T-233/09: 12. juunil 2009 esitatud hagi — Access Info Europe versus nõukogu

40

2009/C 205/76

Kohtuasi T-241/09: 16. juunil 2009 esitatud hagi — Nikolaou versus kontrollikoda

41

2009/C 205/77

Kohtuasi T-242/09: 24. juunil 2009 esitatud hagi — Schräder versus CPVO — Hansson (Lemon Symphony)

42

2009/C 205/78

Kohtuasi T-243/09: 18. juunil 2009 esitatud hagi — Fedecom versus komisjon

43

2009/C 205/79

Kohtuasi T-247/09: 16. juunil 2009 esitatud hagi — Evropaïki Dynamiki versus komisjon

43

2009/C 205/80

Kohtuasi T-253/09: 26. juunil 2009 esitatud hagi — Wilo versus Siseturu Ühtlustamise Amet (mootori korpuse kuju)

44

2009/C 205/81

Kohtuasi T-254/09: 26. juunil 2009 esitatud hagi — Wilo versus Siseturu Ühtlustamise Amet (rohelise karteri kujutis)

44

2009/C 205/82

Kohtuasi T-258/09: 6. juulil 2009 esitatud hagi — i-content versus Siseturu Ühtlustamise Amet (BETWIN)

45

2009/C 205/83

Kohtuasi T-262/09: 6. juulil 2009 esitatud hagi — Defense Technology versus Siseturu Ühtlustamise Amet — DEF-TEC Defense Technology (FIRST DEFENSE AEROSOL PEPPER PROJECTOR)

45

2009/C 205/84

Kohtuasi T-263/09: 7. juulil 2009 esitatud hagi — Mannatech versus Siseturu Ühtlustamise Amet (BOUNCEBACK)

46

2009/C 205/85

Kohtuasi T-265/09: 10. juulil 2009 esitatud hagi — Serrano Aranda versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Burg Groep (LE LANCIER)

46

2009/C 205/86

Kohtuasi T-467/07: Esimese Astme Kohtu 1. juuli 2009. aasta määrus — Du Pont de Nemours (Prantsusmaa) jt versus komisjon

47

2009/C 205/87

Kohtuasi T-487/07: Esimese Astme Kohtu 2. juuli 2009. aasta määrus — Imperial Chemical Industries versus Siseturu Ühtlustamise Amet (FACTORY FINISH)

47

 

Avaliku Teenistuse Kohus

2009/C 205/88

Kohtuasi F-48/09: 11. mail 2009 esitatud hagi — Schopphoven versus komisjon

48

2009/C 205/89

Kohtuasi F-51/09: 19. mail 2009 esitatud hagi — Petrilli versus komisjon

48

2009/C 205/90

Kohtuasi F-56/09: 4. juunil 2009 esitatud hagi — Luigi Marcuccio versus komisjon

48

2009/C 205/91

Kohtuasi F-59/09: 13. juunil 2009 esitatud hagi — Nicola versus EIP

49

2009/C 205/92

Kohtuasi F-60/09: 24. juunil 2009 esitatud hagi — Birkhoff versus komisjon

50

2009/C 205/93

Kohtuasi F-63/09: 26. juunil 2009 esitatud hagi — Donati versus EKP

50

2009/C 205/94

Kohtuasi F-66/09: 9. juulil 2009 esitatud hagi — Saracco versus Euroopa Keskpank

51

 

Parandused

2009/C 205/95

Kohtuasja T-159/09 kohta Euroopa Liidu Teatajas avaldatud teate parandus (ELT C 153, 4.7.2009, lk 44)

52

ET

 


IV Teave

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT JA ORGANITELT

Kohus

29.8.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 205/1


2009/C 205/01

Euroopa Kohtu viimane väljaanne Euroopa Liidu Teatajas

ELT C 193, 15.8.2009

Eelmised väljaanded

ELT C 180, 1.8.2009

ELT C 167, 18.7.2009

ELT C 153, 4.7.2009

ELT C 141, 20.6.2009

ELT C 129, 6.6.2009

ELT C 113, 16.5.2009

Käesolevad tekstid on kättesaadavad:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Teated

KOHTUMENETLUSED

Kohus

29.8.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 205/2


Euroopa Kohtu (esimene koda) 9. juuli 2009. aasta otsus — Archer Daniels Midland Co. versus Euroopa Ühenduste Komisjon

(Kohtuasi C-511/06 P) (1)

(Apellatsioonkaebus - Konkurents - Kartellikokkulepped - Sidrunhappe turg - Trahvisumma kindlaksmääramine - Eestvedaja roll - Kaitseõigused - Kolmandas riigis toimunud menetluses kogutud tõendid - Asjaomase turu määratlemine - Kergendavad asjaolud)

2009/C 205/02

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Archer Daniels Midland Co. (esindajad: Rechtsanwalt C. O. Lenz, solicitor L. Martin Alegi, solicitor E. Batchelor ja solicitor M. Garcia)

Teine menetlusosaline: Euroopa Ühenduste Komisjon (esindajad: A. Bouquet ja X. Lewis)

Kohtuasja ese

Apellatsioonkaebus Esimese Astme Kohtu (kolmas koda) 27. septembri 2006. aasta otsuse peale kohtuasjas T-59/02: Archer Daniels Midland vs. komisjon, milles Esimese Astme Kohus jättis rahuldamata nõude tühistada komisjoni 5. detsembri 2001. aasta otsus C (2001) 3923 lõplik EÜ asutamislepingu artikli 81 ja EMP lepingu artikli 53 kohaldamise menetluse kohta (juhtum COMP/E-1/36.604 — Sidrunhape), mis puudutas sidrunhapet, ja teise võimalusena esitatud nõude vähendada hagejale määratud trahvi

Resolutsioon

1.

Tühistada Euroopa Ühenduste Esimese Astme Kohtu 27. septembri 2006. aasta otsus kohtuasjas T-59/02: Archer Daniels Midland vs. komisjon osas, milles lükatakse tagasi Archer Daniels Midland Co. väide tema kaitseõiguste rikkumise kohta haldusmenetluses, mis lõppes komisjoni 5. detsembri 2001. aasta otsuse 2002/742/EÜ (EÜ asutamislepingu artikli 81 ja EMP lepingu artikli 53 kohaldamise menetluse kohta (juhtum COMP/E-1/36.604 — Sidrunhape)) vastuvõtmisega, kuna Euroopa Ühenduste Komisjon ei andnud talle võimalust teostada oma õigusi asjaolude suhtes, millele komisjon tugines Archer Daniels Midland Co. kvalifitseerimisel kartelli eestvedajaks.

2.

Tühistada Euroopa Ühenduste Esimese Astme Kohtu 27. septembri 2006. aasta otsus Archer Daniels Midland vs. komisjon osas, milles lükati tulemusetuna tagasi Archer Daniels Midland Co. väide, et Euroopa Ühenduste Komisjon on vääralt kohaldanud komisjoni 18. juuli 1996. aasta teatise, mis käsitleb kaitset trahvide eest ja trahvide vähendamist kartellide puhul, B jao punkti b.

3.

Tühistada otsuse 2002/742/EÜ artikkel 3 osas, milles Archer Daniels Midland Co. trahviks määrati 39,69 miljonit eurot.

4.

Määrata otsuse 2002/742/EÜ, mille Euroopa Ühenduste Esimese Astme Kohus oma 27. septembri 2006. aasta otsusega kohtuasjas T-59/02: Archer Daniels Midland vs. komisjon osaliselt tühistas, artiklis 1 tuvastatud rikkumise eest Archer Daniels Midland Co-le trahv summas 29,4 miljonit eurot.

5.

Jätta apellatsioonkaebus ülejäänud osas rahuldamata.

6.

Jätta kolm neljandikku Archer Daniels Midland Co. kohtukuludest Euroopa Ühenduste Esimese Astme Kohtu menetluses tema enda kanda ja mõista temalt välja Euroopa Ühenduste Komisjoni kohtukulud selles menetluses ning jätta pool Archer Daniels Midland Co. kohtukuludest apellatsioonimenetluses tema enda kanda ning mõista temalt välja pool Euroopa Ühenduste Komisjoni kohtukuludest selles menetluses.

7.

Mõista Euroopa Ühenduste Komisjonilt välja üks neljandik Archer Daniels Midland Co. kohtukuludest Euroopa Ühenduste Esimese Astme Kohtu menetluses ja pool Archer Daniels Midland Co. kohtukuludest apellatsioonimenetluses.


(1)  ELT C 56, 10.3.2007.


29.8.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 205/3


Euroopa Kohtu (kolmas koda) 9. juuli 2009. aasta otsus — 3F, endine Specialarbejderforbundet i Danmark (SID) versus Euroopa Ühenduste Komisjon, Taani Kuningriik, Norra Kuningriik

(Kohtuasi C-319/07 P) (1)

(Apellatsioonkaebus - Taani rahvusvahelisse laevaregistrisse kantud laevade pardal töötavaid meresõitjaid puudutavad maksumäärade vähendamise meetmed - Komisjoni otsus jätta vastuväited esitamata - Tühistamishagi - Asjassepuutuva isiku mõiste - Ametiühing - Hagi vastuvõetavus)

2009/C 205/03

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: 3F, endine Specialarbejderforbundet i Danmark (SID) (Kopenhaagen, Taani) (esindajad: A. Bentley, QC, ja advokat A. Worsøe)

Teised menetlusosalised: Euroopa Ühenduste Komisjon (esindajad: N. Khan ja H. Van Vliet), Taani Kuningriik, Norra Kuningriik

Kohtuasja ese

Apellatsioonikaebus Esimese Astme Kohtu (teine koda laiendatud koosseisus) 23. aprilli 2007. aasta määruse peale kohtuasjas T-30/03: SID vs. komisjon, millega Esimese Astme Kohus luges vastuvõetamatuks tühistamishagi komisjoni 13. novembri 2002. aasta otsuse K(2002)4370 lõplik peale, milles leitakse, et Taani laevade pardal töötavatele meresõitjatele kohaldatavad maksumeetmed on ühisturuga kokkusobimatu riigiabi — Huvitatud isiku mõiste — Töötajate ametiühing

Resolutsioon

1.

Tühistada Euroopa Ühenduste Esimese Astme Kohtu 23. aprilli 2007. aasta kohtumäärus T-30/03: SID vs. komisjon osas, milles jäeti vastamata 3F-i väidetele, mis puudutasid esiteks viimase konkurentsiseisundit võrreldes meresõitjatele kohaldatavate kollektiivlepingute läbirääkimistes osalevate teiste ametiühingutega, ja teiseks sotsiaalseid aspekte, mis tulenevad Taani rahvusvahelisse laevaregistrisse kantud laevade pardal töötavatele meresõitjatele kohaldatavatest maksumeetmetest.

2.

Lükata tagasi vastuvõetamatuse vastuväide, mille Euroopa Ühenduste Komisjon esitas Euroopa Ühenduste Esimese Astme Kohtule.

3.

Saata asi Euroopa Ühenduste Esimese Astme Kohtule tagasi uueks arutamiseks, et ta otsustaks 3F-i nõude üle tühistada komisjoni 13. novembri 2002. aasta otsus K(2002) 4370 lõplik, millega komisjon otsustas jätta esitamata vastuväited Taani rahvusvahelisse laevaregistrisse kantud laevade pardal töötavatele meresõitjatele kohaldatavate Taani maksumeetmete kohta.

4.

Kohtukulude kandmine otsustakse edaspidi.


(1)  ELT C 211, 8.9.2007.


29.8.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 205/3


Euroopa Kohtu (neljas koda) 2. juuli 2009. aasta otsus (Corte d’appello di Torino (Itaalia) eelotsusetaotlus) — Bavaria NV, Bavaria Italia s.r.l. versus Bayerischer Brauerbund eV

(Kohtuasi C-343/07) (1)

(Eelotsusetaotlus - Kehtivuse hindamine - Vastuvõetavus - Määrus (EMÜ) nr 2081/92 ja määrus (EÜ) nr 1347/2001 - Kehtivus - Üldnimetus - Kaubamärgi ja kaitstud geograafilise tähise kokkulangemine)

2009/C 205/04

Kohtumenetluse keel: itaalia

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Corte d’appello di Torino

Põhikohtuasja pooled

Hageja: Bavaria NV, Bavaria Italia s.r.l.

Kostja: Bayerischer Brauerbund eV

Kohtuasja ese

Eelotsusetaotlus — Corte d’appello di Torino — Nõukogu 28. juuni 2001. aasta määruse (EÜ) nr 1347/2001, millega täiendatakse komisjoni määruse (EÜ) nr 1107/96 (geograafiliste tähiste ja päritolunimetuste registreerimise kohta nõukogu määruse (EMÜ) nr 2081/92 artiklis 17 sätestatud korras) lisa (EÜT L 182, lk 3; ELT eriväljaanne 3/33, lk 97) kehtivus — Kehtivuse korral, kaitstud geograafilise tähise „Bayerisches Bier” registreerimisest kolmandate isikute olemasolevate ja sõna „Bavaria” sisaldavate kaubamarkide kehtivusele ja kasutamisele tekkiva kahju olemasolu

Resolutsioon

1.

Eelotsusetaotluse esitanud kohtu esimese küsimuse kontrollimisel ei ilmnenud ühtegi asjaolu, mis võib nõukogu 28. juuni 2001. aasta määruse (EÜ) nr 1347/2001, millega täiendatakse komisjoni määruse (EÜ) nr 1107/96 (geograafiliste tähiste ja päritolunimetuste registreerimise kohta nõukogu määruse (EMÜ) nr 2081/92 artiklis 17 sätestatud korras) lisa, kehtivust mõjutada.

2.

Määrust nr 1347/2001 tuleb tõlgendada nii, et see ei kahjusta kolmandatele isikutele kuuluvate niisuguste varasemate kaubamärkide kehtivust ja nõukogu 14. juuli 1992. aasta määruse (EMÜ) nr 2081/92 (põllumajandustoodete ja toiduainete geograafiliste tähiste ja päritolunimetuste kaitse kohta) artiklis 13 osutatud olukordadele vastavat kasutatavust, mis sisaldavad sõna „Bavaria” ning mis on registreeritud heas usus enne kaitstud geograafilise tähise „Bayerisches Bier” registreerimistaotluse esitamise kuupäeva, tingimusel et neid kaubamärke ei ole alust kehtetuks tunnistada või tühistada vastavalt nõukogu 21. detsembri 1988. aasta esimese direktiivi 89/104/EMÜ kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta artikli 3 lõike 1 punktides c ja g ning artikli 12 lõike 2 punktis b sätestatud põhjustele.


(1)  ELT C 247, 20.10.2007.


29.8.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 205/4


Euroopa Kohtu (suurkoda) 7. juuli 2009. aasta otsus — Euroopa Ühenduste Komisjon versus Kreeka Vabariik

(Kohtuasi C-369/07) (1)

(Liikmesriigi kohustuste rikkumine - Riigiabi - Meetmed Euroopa Kohtu otsuse täitmiseks - EÜ artikkel 228 - Rahatrahvid - Trahv - Põhisumma)

2009/C 205/05

Kohtumenetluse keel: kreeka

Pooled

Hageja: Euroopa Ühenduste Komisjon (esindajad: E. Righini, I. Hadjiyiannis ja D. Triantafyllou)

Kostja: Kreeka Vabariik (esindajad: A. Samoni-Rantou ja P. Mylonopoulos ning dikigoros V. Christianos ja dikigoros P. Anestis)

Kohtuasja ese

Liikmesriigi kohustuste rikkumine — EÜ artikkel 228 — Euroopa Kohtu 12. mai 2005. aasta otsuse kohtuasjas C-415/03 täitmata jätmine — Komisjoni 11. detsembri 2002. aasta otsuse 2003/372/EÜ Kreeka Vabariigi poolt Olympic Airwaysile antud abi kohta (EÜT L 132, lk 1) artiklite 3 ja 4 rikkumine — Asutamislepinguga vastuolus oleva ebaseaduslikult antud riigiabi tagasinõudmiseks meetmete võtmata jätmine — Trahvi määramise nõue

Resolutiivosa

1.

Kuna Kreeka Vabariik ei ole kuupäevaks, mil möödus põhjendatud arvamuses määratud tähtaeg, võtnud meetmeid selleks, et täita Euroopa Kohtu 12. mai 2005. aasta otsus kohtuasjas C-415/03: komisjon vs. Kreeka, mis puudutab ebaseaduslikuks ning ühisturuga kokkusobimatuks tunnistatud abi tagastamist vastavalt komisjoni 11. detsembri 2002. aasta otsuse 2003/372/EÜ (Kreeka poolt Olympic Airwaysile antud abi kohta) artiklile 3, siis on Kreeka Vabariik rikkunud sellest otsusest ja EÜ artikli 228 lõikest 1 tulenevaid kohustusi.

2.

Mõista Kreeka Vabariigilt Euroopa Ühenduste Komisjoni kasuks „Euroopa Ühenduse omavahendite” kontole kandmiseks välja trahv summas 16 000 eurot eespool viidatud 12. mai 2005. aasta kohtuotsuse komisjon vs. Kreeka täitmiseks vajalike meetmete rakendamisega iga hilinetud päeva eest alates ühest kuust pärast käesoleva kohtuotsuse kuulutamist kuni nimetatud 12. mai 2005. aasta kohtuotsuse täitmiseni.

3.

Mõista Kreeka Vabariigilt Euroopa Ühenduste Komisjoni „Euroopa Ühenduse omavahendite” kontole kandmiseks välja põhisumma 2 miljonit eurot.

4.

Mõista kohtukulud välja Kreeka Vabariigilt.


(1)  ELT C 269, 10.11.2007.


29.8.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 205/4


Euroopa Kohtu (neljas koda) 9. juuli 2009. aasta otsus — Euroopa Ühenduste Komisjon versus Hispaania Kuningriik

(Kohtuasi C-397/07) (1)

(Liikmesriigi kohustuste rikkumine - Kapitali suurendamise kaudne maksustamine - Kapitaliühingud - Direktiiv 69/335/EMÜ - Artikli 2 lõiked 1 ja 3, artikli 4 lõige 1 ja artikkel 7 - Kapitalimaks - Maksuvabastus - Tingimused - Juhtimise tegeliku keskuse või registrijärgse asukoha üleviimine ühest liikmesriigist teise liikmesriiki - Niisuguse kapitali maksustamine kapitalimaksuga, mida kasutatakse ühes liikmesriigis teises liikmesriigis asuva äriühingu filiaali või püsiva tegevuskoha kaudu tehtavateks äritehinguteks)

2009/C 205/06

Kohtumenetluse keel: hispaania

Pooled

Hageja: Euroopa Ühenduste Komisjon (esindajad: E. Gippini Fournier ja M. Afonso)

Kostja: Hispaania Kuningriik (esindajad: B. Plaza Cruz ja M. Muñoz Pérez)

Kohtuasja ese

Liikmesriigi kohustuste rikkumine — Nõukogu 17. juuli 1969. aasta direktiivi 69/335/EMÜ kapitali suurendamise kaudse maksustamise kohta (EÜT L 249, lk 25; ELT eriväljaanne 09/01, lk 11) rikkumine — Äriühingu registrijärgse asukoha üleviimine — Siseriiklikud õigusnormid, millega maksustatakse asukoha üleviimine, kui asjaomast äriühingut tema päritoluriigis kapitalimaksuga ei maksustata — Kohustuslike maksuvabastuste kohaldamise tingimused

Resolutsioon

1.

Kuna Hispaania Kuningriik:

kehtestas nõukogu 17. juuli 1969. aasta direktiivi 69/335/EMÜ kapitali suurendamise kaudse maksustamise kohta (muudetud nõukogu 9. aprilli 1973. aasta direktiiviga 73/79/EMÜ, nõukogu 9. aprilli 1973. aasta direktiiviga 73/80/EMÜ ja nõukogu 10. juuni 1985. aasta direktiiviga 85/303/EMÜ) artikli 7 lõike 1 punktis b loetletud tehingute kapitalimaksust vabastamisele tingimused, mis on sätestatud ettevõtte tulumaksu seaduse artiklis 96 selle seaduse konsolideeritud versiooni teise lisasätte sõnastuses (Disposición Adicional Segunda del texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades), mis on kinnitatud kuninga 5. märtsi 2004. aasta dekreetseadusega nr 4/2004;

kehtestas kapitalimaksu selliste äriühingute juhtimise tegeliku keskuse või registrijärgse asukoha Hispaaniasse üleviimisele, keda nende päritoluriigis sarnase maksuga ei maksustata, ja

kehtestas kapitalimaksu kapitalile, mida kasutatakse Hispaania territooriumil sellises teises liikmesriigis asutatud äriühingu filiaali või püsiva tegevuskoha kaudu tehtavateks äritehinguteks, kus Hispaanias kehtestatud kapitalimaksuga sarnast maksu ei kohaldata,

siis on Hispaania Kuningriik rikkunud kohustusi, mis tulenevad direktiivist 69/335, mida on muudetud direktiividega 73/79, 73/80 ja 85/303.

2.

Jätta hagi ülejäänud osas rahuldamata.

3.

Mõista kohtukulud välja Hispaania Kuningriigilt.


(1)  ELT C 269, 10.11.2007.


29.8.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 205/5


Euroopa Kohtu (kolmas koda) 25. juuni 2009. aasta otsus (Raad van State (Madalmaad) eelotsusetaotlus) — Exportslachterij J. Gosschalk & Zoon BV versus Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

(Kohtuasi C-430/07) (1)

(Otsus 2000/764/EÜ - Veiste spongioosse entsefalopaatia testimine ja epidemioloogiline seire - Määrus (EÜ) nr 2777/2000 - Turutoetusmeetmed - Veterinaarmeetmed - Ühenduse toetus testide kulude osaliseks rahastamiseks - Direktiiv 85/73/EMÜ - Liikmesriikide võimalus rahastada liha kontrollimiseks kehtestatud riiklike lõivude või episootiliste haiguste tõrjeks kehtestatud lõivudega osa kuludest, mida ühendus ei kata)

2009/C 205/07

Kohtumenetluse keel: hollandi

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Raad van State

Põhikohtuasja pooled

Hageja: Exportslachterij J. Gosschalk & Zoon BV

Kostja: Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Kohtuasja ese

Eelotsusetaotlus — Raad van State — Komisjoni 29. novembri 2000. aasta otsuse 2000/764/EÜ veistel spongioosse entsefalopaatia testimise kohta ning otsuse 98/272/EÜ transmissiivse spongioosse entsefalopaatia epidemioloogilise seire kohta muutmise kohta (EÜT L 305, lk 35; ELT eriväljaanne 03/28, lk 221) artikli 1 lõike 3, komisjoni 18. detsembri 2000. aasta määruse (EÜ) nr 2777/2000, millega võetakse vastu veiselihaturu erakorralised toetusmeetmed (EÜT L 321, lk 47), artikli 2 lõigete 1 ja 2, nõukogu 17. mai 1999. aasta määruse (EÜ) nr 1258/1999 ühise põllumajanduspoliitika rahastamise kohta (EÜT L 160, lk 103; ELT eriväljaanne 03/25, lk 414) artikli 1 lõike 2 punkti b, nõukogu 17. mai 1999. aasta määruse (EÜ) nr 1254/1999 veise- ja vasikalihaturu ühise korralduse kohta (EÜT L 160, lk 2; ELT eriväljaanne 03/46, lk 278) ning nõukogu 29. jaanuari 1985. aasta direktiivi 85/73/EMÜ värske liha ja kodulinnuliha sanitaarinspektsiooni ja -kontrolli rahastamise kohta (EÜT L 32, lk 14; ELT eriväljaanne 03/06, lk 161), mida on muudetud ja konsolideeritud direktiiviga 96/43/EÜ (EÜT L 162, lk 1; ELT eriväljaanne 03/19, lk 212), artikli 5 lõike 4 viimase lause tõlgendamine — BSE testimine — Lubatud kiirtestid — Eranditult ühenduse rahastamine või liikmesriikide kohustuslik kaasrahastamine, jättes kulud lõivude kehtestamise kaudu ettevõtjate kanda — Otsus kohtuasjas C-239/01: Saksamaa vs. komisjon

Resolutiivosa

1.

Komisjoni 18. detsembri 2000. aasta määruse (EÜ) nr 2777/2000, millega võetakse vastu veiselihaturu erakorralised toetusmeetmed (muudetud komisjoni 19. jaanuari 2001. aasta määrusega (EÜ) nr 111/2001), artikli 2 lõikes 1 peetakse silmas veiste spongioosse entsefalopaatia teste, mis Madalmaades 2001. aasta mais ja juunis kõikidelt üle 30 kuu vanustelt inimtoiduks tapetud veistelt pärineva liha osas kohustuslikus korras tehti.

2.

Määrusega nr 111/2001 muudetud määruse nr 2777/2000 artikli 2 lõiget 1 tuleb tõlgendada nii, et keeld turustada nende üle 30 kuu vanuste veiste liha, kelle veiste spongioosse entsefalopaatia testi — mis nimetatud sättega alates 1. jaanuarist 2001 kohustuslikuks tehti — tulemus ei ole negatiivne, on nõukogu 17. mai 1999. aasta määruse (EÜ) nr 1258/1999 ühise põllumajanduspoliitika rahastamise kohta artikli 1 lõike 2 punkti d tähenduses käsitatav veterinaarmeetmena, mis kuulub veiste spongioosse entsefalopaatia likvideerimise ja seire programmi.

3.

Määrusega nr 111/2001 muudetud määruse nr 2777/2000 artikli 2 lõiget 2 ning nõukogu 29. jaanuari 1985. aasta direktiivi 85/73/EMÜ veterinaarinspektsiooni ja -kontrolli rahastamise kohta, mida hõlmavad direktiivid 89/662/EMÜ, 90/425/EMÜ, 90/675/EMÜ ja 91/496/EMÜ (muudetud ja konsolideeritud nõukogu 26. juuni 1996. aasta direktiiviga 96/43/EÜ), artiklit 4 ja artikli 5 lõike 4 teist lõiku tuleb tõlgendada nii, et need sätted ei keela liikmesriikidel kehtestada veiste spongioosse entsefalopaatia testide kulude rahastamiseks mõeldud riiklikke lõive. Veiste inimtoiduks tapmisega seotud lõivude kogusumma peab olema kehtestatud vastavuses ühenduse lõivude põhimõtetega, mille kohaselt esiteks ei tohi see summa ületada palga- ja sotsiaalkindlustuskulusid ning halduskulusid hõlmavaid kulusid, mis on selliste testide tegemisega seotud, ja teiseks on keelatud igasugune selliste lõivude otsene või kaudne tagasinõudmine.


(1)  ELT C 297, 8.12.2007.


29.8.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 205/6


Euroopa Kohtu (suurkoda) 7. juuli 2009. aasta otsus (eelotsusetaotluse kohta, mille esitas High Court of Justice (Queen’s Bench Division) — Ühendkuningriik) — The Queen, S.P.C.M. SA, C.H. Erbslöh KG, Lake Chemicals and Minerals Ltd, Hercules Inc. versus Secretary of State for the Environment, Food and Rural Affairs

(Kohtuasi C-558/07) (1)

(Määrus (EÜ) nr 1907/2006 - Kemikaalid - Kemikaalide registreerimine, hindamine, autoriseerimine ja piiramine (REACH) - Mõiste „monomeerained” - Kehtivus - Proportsionaalsus - Võrdne kohtlemine)

2009/C 205/08

Kohtumenetluse keel: inglise

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

High Court of Justice (Queen’s Bench Division)

Põhikohtuasja pooled

Hagejad: The Queen, S.P.C.M. SA, C.H. Erbslöh KG, Lake Chemicals and Minerals Ltd, Hercules Inc

Kostja: Secretary of State for the Environment, Food and Rural Affairs

Kohtuasja ese

Eelotsusetaotlus — High Court of Justice, Queen’s Bench Division — Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2006. aasta määruse (EÜ) nr 1907/2006, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH) ning millega asutatakse Euroopa Kemikaaliamet, muudetakse direktiivi 1999/45/EÜ ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 793/93 ja komisjoni määrus (EÜ) nr 1488/94 ning samuti nõukogu direktiiv 76/769/EMÜ ja komisjoni direktiivid 91/155/EMÜ, 93/67/EMÜ, 93/105/EÜ ja 2000/21/EÜ (ELT L 396, lk 1) artikli 6 lõike 3 tõlgendamine ja kehtivus — Mõiste „monomeerained”

Resolutiivosa

1.

Mõiste „monomeerained”, mida on kasutatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2006. aasta määruse (EÜ) nr 1907/2006, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH) ning millega asutatakse Euroopa Kemikaaliamet, muudetakse direktiivi 1999/45/EÜ ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 793/93 ja komisjoni määrus (EÜ) nr 1488/94 ning samuti nõukogu direktiiv 76/769/EMÜ ja komisjoni direktiivid 91/155/EMÜ, 93/67/EMÜ, 93/105/EÜ ja 2000/21/EÜ, artikli 6 lõikes 3, puudutab üksnes polümeeride koostisse kuuluvaid reageerinud monomeere.

2.

Teise küsimuse analüüsil ei ilmnenud ühtki asjaolu, mis võiks mõjutada määruse nr 1907/2006 artikli 6 lõike 3 kehtivust.


(1)  ELT C 51, 23.2.2008.


29.8.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 205/6


Euroopa Kohtu (esimene koda) 2. juuli 2009. aasta otsus (Hoge Raad der Nederlanden (Madalmaad) eelotsusetaotlus) — Har Vaessen Douane Service BV versus Staatssecretaris van Financiën

(Kohtuasi C-7/08) (1)

(Imporditollimaksudest vabastamine - Määrus (EMÜ) nr 918/83 - Artikkel 27 - Liitsaadetisena saadetavad kaubad, mis eraldi võttes on väikese väärtusega - Saadetised, mis saadetakse kolmandast riigist otse ühenduses asuvale kaubasaajale)

2009/C 205/09

Kohtumenetluse keel: hollandi

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Hoge Raad der Nederlanden

Põhikohtuasja pooled

Kassatsioonkaebuse esitaja: Har Vaessen Douane Service BV

Vastustaja: Staatssecretaris van Financiën

Kohtuasja ese

Eelotsusetaotlus — Hoge Raad der Nederlanden (Madalmaad) — Nõukogu 28. märtsi 1983. aasta määruse (EMÜ) nr 918/83 (millega kehtestatakse ühenduse tollimaksuvabastuse süsteem, muudetud 7. novembri 1991. aasta määrusega (EMÜ) nr 3357/91 (EÜT L 105, lk 1; ELT eriväljaanne 02/01, lk 419) artikli 27 tõlgendamine — Kolmandast riigist otse ühenduses asuvale kaubasaajale saadetud saadetised, millest igaüks on väikese väärtusega, kuid mis on saadetud liitsaadetisena, mille koguväärtus ületab väärtuse ettenähtud ülempiiri

Resolutsioon

Nõukogu 28. märtsi 1983. aasta määruse (EMÜ) nr 918/83 (millega kehtestatakse ühenduse tollimaksuvabastuse süsteem, muudetud 7. novembri 1991. aasta määrusega (EMÜ) nr 3357/91) artiklit 27 tuleb tõlgendada nii, et sellega ei ole vastuolus imporditollimaksuvabastuse kohaldamine liitsaadetisele, mille tegelik koguväärtus ületab nimetatud artiklis 27 sätestatud piiri, kuid mis eraldi võetuna on väikese väärtusega, tingimusel et iga liitsaadetise pakk on eraldi adresseeritud Euroopa ühenduses asuvale kaubasaajale. Selles osas ei oma tähtsust asjaolu, et saajate lepingupartner on ise asutatud Euroopa ühenduses, kui kaup saadetakse kolmandast riigist otse nimetatud saajatele.


(1)  ELT C 92, 12.4.2008.


29.8.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 205/7


Euroopa Kohtu (kolmas koda) 25. juuni 2009. aasta otsus (Juzgado de Primera Instancia e Instrucción no 5 de San Javier (Hispaania) eelotsusetaotlus) — Roda Golf & Beach Resort SL

(Kohtuasi C-14/08) (1)

(Õigusalane koostöö tsiviilasjades - Eelotsusetaotlus - Euroopa Kohtu pädevus - Mõiste „kohtuvaidlus” - Määrus (EÜ) nr 1348/2000 - Kohtuväliste dokumentide kätteandmine väljaspool kohtumenetlust - Notariaalakt)

2009/C 205/10

Kohtumenetluse keel: hispaania

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción no 5 de San Javier

Põhikohtuasja pooled

Roda Golf & Beach Resort SL

Kohtuasja ese

Eelotsusetaotlus — Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de San Javier — Nõukogu 29. mai 2000. aasta määruse (EÜ) nr 1348/2000 tsiviil- ja kaubandusasjade kohtu- ja kohtuväliste dokumentide Euroopa Liidu liikmesriikides kätteandmise kohta (EÜT L 160, lk 37; ELT eriväljaanne 19/01, lk 227) artikli 16 tõlgendamine — Kohtuväliste dokumentide kättetoimetamine, mis toimub väljaspool kohtumenetlust eraisikute vahel ning Euroopa Liidu kohtute materiaalseid vahendeid ja personali kasutades

Resolutsioon

Niisuguse notariaalakti nagu põhikohtuasjas käsitletu edastamine väljaspool kohtumenetlust kuulub nõukogu 29. mai 2000. aasta määruse (EÜ) nr 1348/2000 (tsiviil- ja kaubandusasjade kohtu- ja kohtuväliste dokumentide Euroopa Liidu liikmesriikides kätteandmise kohta) kohaldamisalasse.


(1)  ELT C 92, 12.4.2008.


29.8.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 205/7


Euroopa Kohtu (esimene koda) 2. juuli 2009. aasta otsus (Juzgado de lo Mercantil no 1 de Alicante y no 1 de Marca Comunitaria eelotsusetaotlus — Hispaania) — Fundación Española para la Innovación de la Artesanía (FEIA) versus Cul de Sac Espacio Creativo SL, Acierts Product & Position SA

(Kohtuasi C-32/08) (1)

(Määrus (EÜ) nr 6/2002 - Ühenduse disainilahendused - Artiklid 14 ja 88 - Ühenduse disainilahendusest tulenevate õiguste omanik - Registreerimata disainilahendus - Tellitud disainilahendus)

2009/C 205/11

Kohtumenetluse keel: hispaania

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Juzgado de lo Mercantil no 1 de Alicante y no 1 de Marca Comunitaria

Põhikohtuasja pooled

Hageja: Fundación Española para la Innovación de la Artesanía (FEIA)

Kostja: Cul de Sac Espacio Creativo SL, Acierts Product & Position SA

Kohtuasja ese

Eelotsusetaotlus — Juzgado de lo Mercantil — Nõukogu 12. detsembri 2001. aasta määruse (EÜ) nr 6/2002 ühenduse disainilahenduse kohta (EÜT L 3, lk 1; ELT eriväljaanne 13/27, lk 142) artikli 14 lõike 1 ja artikli 88 lõike 2 tõlgendamine — Õiguste omanikud — Õigus, mis kuulub tööandjale või töötajast disainilahenduse autorile — Mõisted

Resolutsioon

1.

Nõukogu 12. detsembri 2001. aasta määruse (EÜ) nr 6/2002 (ühenduse disainilahenduse kohta) artikli 14 lõige 3 ei kohaldu tellimuse alusel välja töötatud disainilahenduste suhtes.

2.

Sellistel asjaoludel, nagu on kõne all põhikohtuasjas, tuleb määruse nr 6/2002 artikli 14 lõiget 1 tõlgendada selliselt, et õigus ühenduse disainilahendusele kuulub selle autorile, kui seda ei ole lepingu alusel tema õigusjärglasele üle antud.


(1)  ELT C 92, 12.4.2008.


29.8.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 205/8


Euroopa Kohtu (esimene koda) 2. juuli 2009. aasta otsus (Högsta domstolen eelotsusetaotlus — Rootsi) — SCT Industri AB i likvidation versus Alpenblume AB

(Kohtuasi C-111/08) (1)

(Õigusalane koostöö tsiviilasjades - Kohtualluvus ja kohtuotsuste täitmine - Kohaldamisala - Pankrot)

2009/C 205/12

Kohtumenetluse keel: rootsi

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Högsta domstolen

Põhikohtuasja pooled

Kassatsioonkaebuse esitaja: SCT Industri AB i likvidation

Vastustaja: Alpenblume AB

Kohtuasja ese

Eelotsusetaotlus — Högsta domstolen — Nõukogu 22. detsembri 2000. aasta määruse (EÜ) nr 44/2001 kohtualluvuse ja kohtuotsuste [tunnustamise ja] täitmise kohta tsiviil- ja kaubandusasjades (EÜT 2001, L 12, lk 1; ELT eriväljaanne 19/04, lk 42) artikli 1 lõike 2 punkti b tõlgendamine — Liikmesriigi A kohtu otsus, milles leitakse, et liikmesriigis B toimunud pankrotimenetluses ei ole pankrotihalduril õigust võõrandada maksejõuetu äriühingu liikmesriigis A asuvat vara — Omandiõiguse tunnustamise hagi, milles äriühing palub taastada omandiõigus sellistele äriühingu osadele, mille ta omandas pankrotimenetluses, kuid mis anti neid loovutanud äriühingule tagasi kohtuotsuse alusel, millega see osade müük tühistati

Resolutsioon

Nõukogu 22. detsembri 2000. aasta määruse (EÜ) nr 44/2001 kohtualluvuse ja kohtuotsuste [tunnustamise ja] täitmise kohta tsiviil- ja kaubandusasjades artikli 1 lõike 2 punktis b sätestatud erandit tuleb tõlgendada nii, et seda kohaldatakse ühe liikmesriigi A kohtu tehtud otsusele, mis käsitleb selles liikmesriigis A asutatud äriühingu osade omandi registreerimist ning mille kohaselt tuleb nimetatud osade müük tunnistada tühiseks põhjusel, et liikmesriigi A kohus ei tunnusta liikmesriigi B pankrotihalduri volitusi liikmesriigis B läbi viidud ja lõpetatud pankrotimenetluses.


(1)  ELT C 116, 9.5.2008.


29.8.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 205/8


Euroopa Kohtu (neljas koda) 9. juuli 2009. aasta otsus (Bundesgerichtshof (Saksamaa) eelotsusetaotlus) — Peter Rehder versus Air Baltic Corporation

(Kohtuasi C-204/08) (1)

(Määrus (EÜ) nr 44/2001 - Artikli 5 punkti 1 alapunkti b teine taane - Määrus (EÜ) nr 261/2004 - Artikli 5 lõike 1 punkt c ja artikli 7 lõike 1 punkt a - Montreali konventsioon - Artikli 33 lõige 1 - Õhutransport - Lennuettevõtjatele lennu tühistamise tõttu reisijate esitatud hüvitisnõuded - Teenuse osutamise koht - Kohtualluvus sellise õhutranspordi korral ühest liikmesriigist teise liikmesriiki, mida teostas kolmanda liikmesriigi lennuettevõtja)

2009/C 205/13

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Bundesgerichtshof

Põhikohtuasja pooled

Hageja: Peter Rehder

Kostja: Air Baltic Corporation

Kohtuasja ese

Eelotsusetaotlus — Bundesgerichtshof — Nõukogu 22. detsembri 2000. aasta määruse (EÜ) nr 44/2001 kohtualluvuse ja kohtuotsuste täitmise kohta tsiviil- ja kaubandusasjades (EÜT L 12, lk 1; ELT eriväljaanne 19/04, lk 42) artikli 5 punkti 1 alapunkti b teise taande tõlgendamine — Hüvitis, mida nõudis määruse (EÜ) nr 261/2004 artikli 7 lõike 1 punkti a alusel ühes liikmesriigis asuva lennuettevõtja reisija, kes elab ise teises liikmesriigis, lennu tühistamise tõttu, mis toimus teisest liikmesriigist kolmandasse liikmesriiki — Selle riigi kohtualluvus, milles on reisija elukoht? — Selle koha määramine liikmesriigis, „kus lepingu kohaselt teenuseid osutati või kus neid oleks tulnud osutada”

Resolutsioon

Nõukogu 22. detsembri 2000. aasta määruse (EÜ) nr 44/2001 kohtualluvuse ja kohtuotsuste täitmise kohta tsiviil- ja kaubandusasjades artikli 5 punkti 1 alapunkti b teist taanet tuleb tõlgendada nii, et reisijate lennutranspordi korral ühest liikmesriigist teises liikmesriigis asuvasse sihtkohta, mis toimub lepingu alusel, mis on sõlmitud vaid ühe lennuettevõtjaga, kes on tegelik vedaja, on kohus, kes on pädev lahendama sellel transpordilepingul ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. veebruari 2004. aasta määrusel (EÜ) nr 261/2004, millega kehtestatakse ühiseeskirjad reisijatele lennureisist mahajätmise korral ning lendude tühistamise või pikaajalise hilinemise eest antava hüvitise ja abi kohta ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EMÜ) nr 295/91, põhinevat hüvitisnõuet, hageja valikul see kohus, mille tööpiirkonnas asub lennuki väljumis- või saabumiskoht, nagu need on lepingus kokku lepitud.


(1)  ELT C 197, 2.8.2008.


29.8.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 205/9


Euroopa Kohtu (viies koda) 9. juuli 2009. aasta otsus — Euroopa Ühenduste Komisjon versus Hispaania Kuningriik

(Kohtuasi C-272/08) (1)

(Liikmesriigi kohustuste rikkumine - Direktiiv 2004/83/EÜ - Varjupaigaõigus - Ettenähtud tähtaja jooksul üle võtmata jätmine)

2009/C 205/14

Kohtumenetluse keel: hispaania

Pooled

Hageja: Euroopa Ühenduste Komisjon (esindajad: M. Condou-Durande ja E. Adsera Ribera)

Kostja: Hispaania Kuningriik (esindaja: B. Plaza Cruz)

Kohtuasja ese

Liikmesriigi kohustuste rikkumine — Nõukogu 29. aprilli 2004. aasta direktiivi 2004/83/EÜ miinimumnõuete kohta, mida kolmandate riikide kodanikud ja kodakondsuseta isikud peavad täitma, et saada pagulase või muul põhjusel rahvusvahelist kaitset vajava isiku staatus, ja antava kaitse sisu kohta (ELT L 304, lk 12; ELT eriväljaanne 19/07, lk 96), täitmiseks vajalike sätete ettenähtud tähtajaks vastu võtmata jätmine

Resolutsioon

1.

Kuna Hispaania Kuningriik ei ole ettenähtud tähtaja jooksul vastu võtnud vajalikke õigus- ja haldusnorme nõukogu 29. aprilli 2004. aasta direktiivi 2004/83/EÜ miinimumnõuete kohta, mida kolmandate riikide kodanikud ja kodakondsuseta isikud peavad täitma, et saada pagulase või muul põhjusel rahvusvahelist kaitset vajava isiku staatus, ja antava kaitse sisu kohta, täitmiseks, siis on Hispaania Kuningriik rikkunud sellest direktiivist tulenevaid kohustusi.

2.

Mõista kohtukulud välja Hispaania Kuningriigilt.


(1)  ELT C 209, 15.8.2008.


29.8.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 205/9


Euroopa Kohtu (kuues koda) 2. juuli 2009. aasta otsus (Finanzgericht Müncheni (Saksamaa) eelotsusetaotlus) — Zino Davidoff SA versus Bundesfinanzdirektion Südost

(Kohtuasi C-302/08) (1)

(Kaubamärgid - Rahvusvaheline registreering - Madridi kokkuleppe protokoll - Määrus (EÜ) nr 40/94 - Artikkel 146 - Rahvusvahelise registreeringu ja ühenduse kaubamärgi samasugune mõju ühenduses - Määrus (EÜ) nr 1383/2003 - Artikli 5 lõige 4 - Kaubamärgi rikkumises kahtlustatavad kaubad - Tolli sekkumine - Ühenduse kaubamärgi omanik - Õigus taotleda ka teiste liikmesriikide sekkumist lisaks selle liikmesriigi sekkumisele, kus meetmetaotlus esitatakse - Laiendamine rahvusvahelise registreeringu esemeks oleva kaubamärgi omanikule)

2009/C 205/15

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Finanzgericht München

Põhikohtuasja pooled

Kaebuse esitaja: Zino Davidoff SA

Vastustaja: Bundesfinanzdirektion Südost

Kohtuasja ese

Eelotsusetaotlus — Finanzgericht München — Nõukogu 22. juuli 2003. aasta määruse (EÜ) nr 1383/2003 teatavate intellektuaalomandi õiguste rikkumises kahtlustatavate kaupade suhtes võetava tollimeetme ja kõnealuseid õigusi rikkuvaks tunnistatud kaupade suhtes võetavate meetmete kohta (ELT L 196, lk 7; ELT eriväljaanne 02/13, lk 469) artikli 5 lõike 4 tõlgendamine — Üksnes ühenduse kaubamärgi õiguse valdaja õigus taotleda lisaks selle liikmesriigi tolli sekkumisele, kus meetmetaotlus esitatakse, ka ühe või mitme muu liikmesriigi sekkumist — Sellise õiguse laiendamine ka kaubamärgi rahvusvaheliste registreeringute omanikele nõukogu 20. detsembri 1993. aasta määruse (EÜ) nr 40/94 ühenduse kaubamärgi kohta artikli 146 mõttes — Õiguslik toime, mis on Euroopa Ühenduse ühinemisel märkide rahvusvahelise registreerimise Madridi kokkuleppe protokolliga

Resolutsioon

Nõukogu 22. juuli 2003. aasta määruse (EÜ) nr 1383/2003 teatavate intellektuaalomandi õiguste rikkumises kahtlustatavate kaupade suhtes võetava tollimeetme ja kõnealuseid õigusi rikkuvaks tunnistatud kaupade suhtes võetavate meetmete kohta artikli 5 lõiget 4 koosmõjus nõukogu 20. detsembri 1993. aasta määruse (EÜ) nr 40/94 ühenduse kaubamärgi kohta (muudetud nõukogu 27. oktoobri 2003. aasta määrusega (EÜ) nr 1992/2003) artikliga 146 tuleb tõlgendada nii, et see lubab rahvusvahelise registreeringu esemeks oleva kaubamärgi omanikul analoogiliselt ühenduse kaubamärgi omanikuga taotleda, et lisaks selle liikmesriigi tolli sekkumisele, kus ta oma taotluse esitab, sekkuks ühe või mitme muu liikmesriigi toll.


(1)  ELT C 247, 27.09.2008.


29.8.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 205/10


Euroopa Kohtu (esimene koda) 25. juuni 2009. aasta otsus — Euroopa Ühenduste Komisjon versus Austria Vabariik

(Kohtuasi C-356/08) (1)

(Liikmesriigi kohustuste rikkumine - Teenuste osutamise vabadus - Asutamisvabadus - Kapitali vaba liikumine - Siseriiklikud õigusnormid, mille kohaselt peab Ülem-Austrias tegutsevad arstid avama arvelduskonto kindlaks määratud pangas)

2009/C 205/16

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Hageja: Euroopa Ühenduste Komisjon (esindajad: E. Traversa ja advokaat A. Böhlke)

Kostja: Austria Vabariik (esindaja: C. Pesendorfer)

Kohtuasja ese

Liikmesriigi kohustuste rikkumine — EÜ artiklite 43, 49 ja 56 rikkumine — Siseriiklikud õigusnormid, mille kohaselt peab Ülem-Austrias tegutsev arst avama arvelduskonto Oberösterreichische Landesbank'is

Resolutsioon

1.

Austria Vabariik on rikkunud EÜ artiklist 49 tulenevat kohustust sellega, et iga Ülem-Austrias tegutsev arst peab avama arvelduskonto Oberösterreichische Landesbank'is (Linz), millelt kantakse üle haigekassale mõeldud arstiabi eest makstud tasud.

2.

Mõista kohtukulud välja Austria Vabariigilt.


(1)  ELT C 247, 27.9.2008.


29.8.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 205/10


Euroopa Kohtu (seitsmes koda) 2. juuli 2009. aasta otsus (Corte suprema di cassazione (Itaalia) eelotsusetaotlus) — EGN BV — Filiale Italiana versus Agenzia delle Entrate — Ufficio di Roma 2

(Kohtuasi C-377/08) (1)

(Kuues käibemaksudirektiiv - Artikli 17 lõike 3 punkt a - Sisendkäibemaksu mahaarvamine ja tagastamine - Telekommunikatsiooniteenused - Teenuste osutamine teises liikmesriigis asuvale isikule - Artikli 9 lõike 2 punkt e - Teenuse osutamise koha kindlaksmääramine)

2009/C 205/17

Kohtumenetluse keel: itaalia

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Corte suprema di cassazione

Põhikohtuasja pooled

Hageja: EGN BV — Filiale Italiana

Kostja: Agenzia delle Entrate — Ufficio di Roma 2

Kohtuasja ese

Eelotsusetaotlus — Corte suprema di cassazione — Nõukogu 17. mai 1977. aasta kuuenda direktiivi 77/388/EMÜ kumuleeruvate käibemaksudega seotud liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta — ühine käibemaksusüsteem: ühtne maksubaas artikli 9 lõike 2 punkti e ja artikli 17 lõike 3 punkti a tõlgendamine (EÜT L 145, lk 1; ELT eriväljaanne 09/01, lk 23) — Rahvusvaheliste telekommunikatsiooniteenuste osutamine — Selliste teenuste tarnija õigus arvata sisendkäibemaks maha samas korras, mis kehtib riigisiseselt

Resolutsioon

Nõukogu 17. mai 1977. aasta kuuenda direktiivi 77/388/EMÜ kumuleeruvate käibemaksudega seotud liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta — ühine käibemaksusüsteem: ühtne maksubaas, mida on muudetud nõukogu 10. aprilli 1995. aasta direktiiviga 95/7/EÜ, artikli 17 lõike 3 punkti a tuleb tõlgendada nii, et sellisel telekommunikatsiooniteenuste osutajal nagu põhikohtuasjas, kelle asukoht on liikmesriigi territooriumil, on nimetatud sätte alusel õigus nimetatud liikmesriigis maha arvata või tagasi saada tasutud sisendkäibemaks telekommunikatsiooniteenustelt, mis osutati ettevõtjale, kelle asukoht on teises liikmesriigis, kuna teenuse osutajal oleks selline õigus juhul, kui ta osutaks neid teenuseid esimese liikmesriigi territooriumil.


(1)  ELT C 285, 8.11.2008.


29.8.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 205/11


Euroopa Kohtu (kaheksas koda) 2. juuli 2009. aasta otsus — Euroopa Ühenduste Komisjon versus Kreeka Vabariik

(Kohtuasi C-465/08) (1)

(Liikmesriigi kohustuste rikkumine - Direktiiv 2005/36/EÜ - Kutsekvalifikatsiooni tunnustamine - Ettenähtud tähtaja jooksul üle võtmata jätmine)

2009/C 205/18

Kohtumenetluse keel: kreeka

Pooled

Hageja: Euroopa Ühenduste Komisjon (esindajad: M. Karanasou Apostolopoulou ja H. Støvlbæk)

Kostja: Kreeka Vabariik (esindaja: E. Skandalou)

Kohtuasja ese

Liikmesriigi kohustuste rikkumine — Euroopa Parlamendi ja nõukogu 7. septembri 2005. aasta direktiivi 2005/36/EÜ kutsekvalifikatsioonide tunnustamise kohta (ELT L 255, lk 22), millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 89/48/EMÜ (EÜT L 19, lk 16; ELT eriväljaanne 05/01, lk 337) täitmiseks vajalike sätete ettenähtud tähtajaks võtmata jätmine.

Resolutsioon

1.

Kuna Kreeka Vabariik ei ole vastu võtnud vajalikke õigus- ja haldusnorme Euroopa Parlamendi ja nõukogu 7. septembri 2005. aasta direktiivi 2005/36/EÜ kutsekvalifikatsioonide tunnustamise kohta täitmiseks, siis on Kreeka Vabariik rikkunud sellest direktiivist tulenevaid kohustusi.

2.

Mõista kohtukulud välja Kreeka Vabariigilt.


(1)  ELT C 327, 20.12.2008.


29.8.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 205/11


Euroopa Kohtu (kaheksas koda) 9. juuli 2009. aasta otsus — Euroopa Ühenduste Komisjon versus Belgia Kuningriik

(Kohtuasi C-469/08) (1)

(Liikmesriigi kohustuste rikkumine - Direktiiv 2005/36/EÜ - Pädevuskinnituse tunnustamine - Ettenähtud tähtaja jooksul üle võtmata jätmine)

2009/C 205/19

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Euroopa Ühenduste Komisjon (esindajad: H. Støvlbæk ja V. Peere)

Kostja: Belgia Kuningriik (esindaja: D. Haven)

Kohtuasja ese

Liikmesriigi kohustuste rikkumine — Euroopa Parlamendi ja nõukogu 7. septembri 2005. aasta direktiivi 2005/36/EÜ kutsekvalifikatsioonide tunnustamise kohta (ELT L 255, lk 22) täitmiseks vajalikke õigus- ja haldusnormide ettenähtud tähtajaks vastu võtmata jätmine.

Resolutsioon

1.

Kuna Belgia Kuningriik ei ole võtnud kõiki Euroopa Parlamendi ja nõukogu 7. septembri 2005. aasta direktiivi 2005/36/EÜ kutsekvalifikatsioonide tunnustamise kohta täitmiseks vajalikke haldus- ja õigusnorme, siis on Belgia Kuningriik rikkunud sellest direktiivist tulenevaid kohustusi.

2.

Mõista kohtukulud välja Belgia Kuningriigilt.


(1)  ELT C 6, 10.1.2009.


29.8.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 205/11


Euroopa Kohtu (viies koda) 30. juuni 2009. aasta otsus — Euroopa Ühenduste Komisjon versus Belgia Kuningriik

(Kohtuasi C-490/08) (1)

(Liikmesriigi kohustuste rikkumine - Direktiiv 2005/68/EÜ - Edasikindlustamine - Ettenähtud tähtajaks vastu võtmata jätmine)

2009/C 205/20

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Euroopa Ühenduste Komisjon (esindaja): N. Yerrell

Kostja: Belgia Kuningriik (esindaja): D. Haven

Kohtuasja ese

Liikmesriigi kohustuste rikkumine — Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. novembri 2005. aasta direktiivi 2005/68/EÜ, mis käsitleb edasikindlustust ja millega muudetakse nõukogu direktiive 73/239/EMÜ, 92/49/EMÜ ning direktiive 98/78/EÜ ja 2002/83/EÜ (ELT L 323, lk 1), täitmiseks vajalike õigus- ja haldusnormide ettenähtud tähtajaks vastu võtmata jätmine

Resolutsioon

1.

Kuna Belgia Kuningriik ei ole võtnud vastu kõiki Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. novembri 2005. aasta direktiivi 2005/68/EÜ, mis käsitleb edasikindlustust ja millega muudetakse nõukogu direktiive 73/239/EMÜ, 92/49/EMÜ ning direktiive 98/78/EÜ ja 2002/83/EÜ, täitmiseks vajalikke õigus- ja haldusnorme, siis on Belgia Kuningriik rikkunud sellest direktiivist tulenevaid kohutusi.

2.

Mõista kohtukulud välja Belgia Vabariigilt.


(1)  ELT C 6, 10.1.2009.


29.8.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 205/12


Euroopa Kohtu (viies koda) 9. juuli 2009. aasta otsus — Euroopa Ühenduste Komisjon versus Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik

(Kohtuasi C-556/08) (1)

(Liikmesriigi kohustuste rikkumine - Direktiiv 2005/36/EÜ - Kutsekvalifikatsioonide tunnustamine - Ettenähtud tähtaja jooksul üle võtmata jätmine)

2009/C 205/21

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Euroopa Ühenduste Komisjon (esindajad: H. Støvlbæk ja A. A. Gilly)

Kostja: Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik (esindaja: H. Walker)

Kohtuasja ese

Liikmesriigi kohustuse rikkumine — Ettenähtud tähtaja jooksul Euroopa Parlamendi ja nõukogu 7. septembri 2005. aasta direktiivi 2005/36/EÜ kutsekvalifikatsioonide tunnustamise kohta (EÜT L 255, lk 22) täitmiseks vajalike õigus- ja haldusnormide vastu võtmata jätmine

Resolutsioon

1.

Kuna Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik ei ole vastu võtnud vajalikke õigus- ja haldusnorme Euroopa Parlamendi ja nõukogu 7. septembri 2005. aasta direktiivi 2005/36/EÜ kutsekvalifikatsioonide tunnustamise kohta ülevõtmiseks, siis on Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik rikkunud selle direktiivi artiklist 63 tulenevaid kohustusi.

2.

Mõista kohtukulud välja Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigilt.


(1)  ELT C 44, 21.2.2009.


29.8.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 205/12


Euroopa Kohtu (viies koda) 9. juuli 2009. aasta otsus — Euroopa Ühenduste Komisjon versus Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik

(Kohtuasi C-557/08) (1)

(Liikmesriigi kohustuste rikkumine - Direktiiv 2005/35/EÜ - Laevade põhjustatud merereostus ning karistuste kehtestamine merereostusega seotud rikkumiste eest - Puudulik ülevõtmine)

2009/C 205/22

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Euroopa Ühenduste Komisjon (esindajad: L. Lozano Palacios ja A.A. Gilly)

Kostja: Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik (esindaja: H. Walker)

Kohtuasja ese

Liikmesriigi kohustuste rikkumine — Euroopa Parlamendi ja nõukogu 7. septembri 2005. aasta direktiivi 2005/35/EÜ, mis käsitleb laevade põhjustatud merereostust ning karistuste kehtestamist merereostusega seotud rikkumiste eest, täitmiseks vajalike õigus- ja haldusnormide ettenähtud tähtajal vastuvõtmata jätmine

Resolutsioon

1.

Kuna Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik ei ole vastu võtnud vajalikke õigus- ja haldusnorme Euroopa Parlamendi ja nõukogu 7. septembri 2005. aasta direktiivi 2005/35/EÜ, mis käsitleb laevade põhjustatud merereostust ning karistuste kehtestamist merereostusega seotud rikkumiste eest, siis on Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik rikkunud sellest direktiivist tulenevaid kohustusi.

2.

Mõista kohtukulud välja Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigilt


(1)  ELT C 44, 21.2.2009.


29.8.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 205/13


Euroopa Kohtu (seitsmes koda) 2. juuli 2009. aasta otsus — Euroopa Ühenduste Komisjon versus Luksemburgi Suurhertsogiriik

(Kohtuasi C-567/08) (1)

(Liikmesriigi kohustuste rikkumine - Direktiiv 2005/36/EÜ - Kutsekvalifikatsiooni tunnustamine - Ettenähtud tähtaja jooksul üle võtmata jätmine)

2009/C 205/23

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Euroopa Ühenduste Komisjon (esindajad: H. Støvlbæk ja V. Peere)

Kostja: Luksemburgi Suurhertsogiriik (esindaja: C. Schiltz)

Kohtuasja ese

Liikmesriigi kohustuste rikkumine — Euroopa Parlamendi ja nõukogu 7. septembri 2003. aasta direktiivi 2005/36/EÜ kutsekvalifikatsioonide tunnustamise kohta (ELT L 255, lk 22) täitmiseks vajalike meetmete ettenähtud tähtaja jooksul vastu võtmata või nendest teavitamata jätmine

Resolutsioon

1.

Kuna Luksemburgi Suurhertsogiriik ei ole vastu võtnud vajalikke õigus- ja haldusnorme Euroopa Parlamendi ja nõukogu 7. septembri 2005. aasta direktiivi 2005/36/EÜ kutsekvalifikatsioonide tunnustamise kohta täitmiseks või vähemalt ei ole komisjoni neist teavitanud, siis on Luksemburgi Suurhertsogiriik rikkunud sellest direktiivist tulenevaid kohustusi.

2.

Mõista kohtukulud välja Luksemburgi Suurhertsogiriigilt.


(1)  ELT C 44, 21.2.2009.


29.8.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 205/13


Euroopa Kohtu (viies koda) 4. juuni 2009. aasta määrus — (Hof van beroep te Brussel’i ja Rechtbank van eerste aanleg te Brugge (Belgia) eelotsusetaotlused) — Belgia riik versus KBC Bank SA

(Liidetud kohtuasjad C-439/07 ja C-499/07) (1)

(Kodukorra artikli 104 lõike 3 esimene lõik - EÜ artiklid 43 ja 56 - Direktiiv 90/435/EMÜ - Artikli 4 lõige 1 - Siseriiklik õigus, millega kaotatakse jaotatud kasumi topeltmaksustamine - Emaettevõtjale väljamakstud dividendide mahaarvamine tema maksubaasist vaid tema maksustatava kasumi ulatuses)

2009/C 205/24

Kohtumenetluse keel: hollandi

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Hof van beroep te Brussel, Rechtbank van eerste aanleg te Brugge

Pooled

Hagejad: Belgia riik (C-439/07) ja Beleggen, Risicokapitaal, Beheer NV (C-499/07)

Kostjad: KBC Bank NV (C-439/07) ja Belgia riik (C-499/07)

Kohtuasja ese

Eelotsusetaotlus — Hof van beroep te Brussel — EÜ artiklite 43 j 56 ning nõukogu 23. juuli 1990. aasta direktiivi 90/435/EMÜ (EÜT L 225, lk 6; ELT eriväljaanne 09/01, lk 147) eri liikmesriikide emaettevõtjate ja tütarettevõtjate suhtes kohaldatava ühise maksustamissüsteemi kohta artikli 4 lõike 1 esimese taande tõlgendamine — Siseriiklik õigus, millega kaotatakse jaotatud kasumi topeltmaksustamine — Lõplikult maksustatava tulu vähendamise süsteem

Resolutsioon

1.

Nõukogu 23. juuli 1990. aasta direktiivi 90/435/EMÜ eri liikmesriikide emaettevõtjate ja tütarettevõtjate suhtes kohaldatava ühise maksustamissüsteemi kohta artikli 4 lõike 1 esimest taanet tuleb tõlgendada nii, et sellega on vastuolus sellise liikmesriigi õigus, kes selleks, et vabastada maksust dividendid, mis selles liikmesriigis asuv emaettevõtja saab teises liikmesriigis asuvalt tütarettevõtjalt, on ette näinud, et need dividendid loetakse emaettevõtja maksustatava tulu hulka, kuid need arvatakse sealt seejärel 95 protsendi ulatuses maha, kui asjassepuutuva maksustamisperioodi osas jääb pärast muude maksuvabade tulude mahaarvamist alles positiivne saldo, ja mille tagajärjel:

maksustatakse emaettevõtjat selle kasumi jaotamise osas hilisemal maksustamisperioodil, mil ta ei ole saanud kasumit või piisavat maksustatavat kasumit maksustamisperioodil, mil talle kasumijaotis välja maksti,

või

selle maksustamisperioodi kahjum kompenseeritakse kasumi jaotamisega ning seda kahjumit ei saa selle jaotatud kasumi ulatuses hilisemasse maksustamisperioodi enam üle kanda.

2.

Direktiivi 90/435/EMÜ artikli 4 lõike 1 esimest taanet, koosmõjus sama artikli lõikega 2, tuleb tõlgendada nii, et see ei kohusta liikmesriike võimaldama seda, et selles liikmesriigis asuvale emaettevõtjale teises liikmesriigis asuva tütarettevõtja poolt makstud dividendid oleksid täies ulatuses mahaarvatavad emaettevõtja tulust sel maksustamisperioodil, ja et sellest tulenevat kahjumit peab saama üle kanda hilisemale maksustamisperioodile. Liikmesriigid peavad nii oma siseriikliku õiguskorra vajadusi kui nimetatud artikli 4 lõikes 2 ettenähtud võimalust arvestades kindlaks määrama korra, mille alusel sama artikli lõike 1 esimeses taandes kirjeldatud tulemus saavutatakse.

Kui aga liikmesriik valib direktiivi 90/435 artikli 4 lõike 1 esimeses taandes sätestatud maksuvabastuse süsteemi ja kui selle liikmesriigi õigus lubab üldjuhul kahjumit üle kanda järgmistesse maksustamisperioodidesse, on selle sättega vastuolus liikmesriigi õigus, mille alusel piiratakse emaettevõtja ülekantav kahjum saadud dividendide summaga.

3.

Kui siseriiklik õigus on ainult siseriiklikke olukordi reguleerivas osas kooskõlas ühenduse õigusega, tuleb EÜ artiklis 234 sätestatud siseriiklike kohtute ja Euroopa Kohtu õigusemõistmise ülesannete jaotuse raames vaid siseriiklikul kohtul hinnata, milline on ühenduse õigusele tehtud viite täpne ulatus, kas on arvestatud piire, mida siseriiklik seadusandja võis kehtestada nende õiguste kohaldamisel puhtalt siseriiklikele olukordadele, mida reguleerib asjassepuutuva liikmesriigi õigus, ja järelikult hinnata ka seda, milline on siseriiklike kohtute ainupädevus.

4.

Kui liikmesriigi siseriikliku õiguse kohaselt koheldakse kolmandas riigis asuvalt äriühingult saadud dividende ebasoodsamalt võrreldes dividendidega, mida jaotab samas liikmesriigis asuv äriühing, tuleb siseriiklikul kohtul, kes peab arvestama nii siseriikliku õiguse eesmärki kui siseriikliku kohtu menetluses oleva kohtuasja asjaolusid, kontrollida seda, kas EÜ artikkel 56 on kohaldatav ja vajadusel seda, kas selline erinev kohtlemine on selle sättega vastuolus.

5.

EÜ artikliga 43 ei ole vastuolus liikmesriigi õigus, mille kohaselt võib selles liikmesriigis asuv emaettevõtja, kes saab dividende teises liikmesriigis asuvalt tütarettevõtjalt, need oma maksustatavast tulust maha arvata ainult sellel maksustamisperioodil teenitud kasumi ulatuses, mille jooksul need dividendid jaotati, samas kui need dividendid oleksid täies ulatuses maksust vabastatud, kui sellel äriühingul oleks olnud teises liikmesriigis püsiv tegevuskoht, tingimusel, et teises liikmesriigis asuvatelt üksustelt saadud tulu ei kohelda diskrimineerivalt võrreldes sarnastelt siseriiklikelt üksustelt saadud tuluga?


(1)  ELT C 315, 22.12.2007 ja ELT C 22, 26.1.2008.


29.8.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 205/14


Euroopa Kohtu 26. märtsi 2009. aasta määrus — Efkon AG versus Euroopa Parlament, Euroopa Liidu Nõukogu, Euroopa Ühenduste Komisjon

(Kohtuasi C-146/08) (1)

(Apellatsioonkaebus - Direktiiv 2004/52/EÜ - Ühenduse elektroonilise maanteemaksu koostalitlusvõime - Ilmselgelt vastuvõetamatu või ilmselgelt põhjendamatu apellatsioonkaebus)

2009/C 205/25

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Apellant: Efkon AG (esindaja: Rechtsanwalt M. Novak)

Teised menetlusosalised: Euroopa Parlament (esindajad: U. Rösslein ja A. Neergaard), Euroopa Liidu Nõukogu (esindajad: M. Bauer ja E. Karlsson), Euroopa Ühenduste Komisjon (esindajad: N. Yerrell ja G. Braun)

Kohtuasja ese

Apellatsioonkaebus, mis on esitatud Esimese Astme Kohtu (viies koda) 22. jaanuari 2008. aasta otsuse peale kohtuasjas T-298/04: Efkon vs. parlament ja nõukogu, millega Esimese Astme Kohus jättis vastuvõetamatuse tõttu läbi vaatamata hagi Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta direktiivi 2004/52/EÜ ühenduse elektroonilise maanteemaksu koostalitlusvõime kohta (ELT L 166, lk 124; ELT eriväljaanne 13/34, lk 856) tühistamiseks — Nõue, et vaidlustatud otsus peab isikut isiklikult puudutama — Õigus olla kohtus ära kuulatud — Menetluse kestus Esimese Astme Kohtus

Resolutsioon

1.

Jätta hagi rahuldamata.

2.

Mõista kohtukulud välja Efkon AG-lt.


(1)  ELT C 171, 5.7.2008.


29.8.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 205/15


Euroopa Kohtu 25. märtsi 2009. aasta määrus — Isabella Scippacercola, Ioannis Terezakis versus Euroopa Ühenduste Komisjon

(Kohtuasi C-159/08 P) (1)

(Apellatsioonkaebus - Turguvalitseva seisundi kuritarvitamine - Väidetavalt ülemäära suurte tasude võtmine Ateena rahvusvahelise lennujaama haldaja poolt - Kaebuse rahuldamata jätmine - Ühenduse huvi puudumine)

2009/C 205/26

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Apellatsioonkaebuse esitajad: Isabella Scippacercola, Ioannis Terezakis (esindaja: advokaat B. Lombard)

Vastustaja: Euroopa Ühenduste Komisjon (esindajad: T. Christoforou, V. Di Bucci ja F. Ronkes Agerbeek)

Kohtuasja ese

Apellatsioonkaebus Esimese Astme Kohtu otsuse peale kohtuasjas T-306/05: Isabella Scippacercola ja Ioannis Terezakis vs. Euroopa Ühenduste Komisjon, millega jäeti rahuldamata nõue tühistada komisjoni 2. mai 2005. aasta otsus, millega jäeti rahuldamata apellantide kaebus seoses turgu valitseva seisundi väidetava kuritarvitamisega Spatas (Kreeka) asuva Ateena rahvusvahelise lennujaama poolt, kes väidetavalt võtab kasutajatelt ülemäära suuri tasusid

Resolutsioon

1.

Jätta apellatsioonkaebus rahuldamata.

2.

Mõista kohtukulud välja I. Scippacercolalt ja I. Terezakiselt.


(1)  ELT C 171, 5.7.2008.


29.8.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 205/15


Euroopa Kohtu 19. mai 2009. aasta määrus — (Amtsgericht Büdingeni (Saksamaa) eelotsusetaotlus) — kriminaalmenetlus, milles süüdistatav on Guido Weber

(Kohtuasi C-166/08) (1)

(Kodukorra artikli 104 lõige 3 - Direktiiv 89/397/EMÜ - Toiduainete ametlik kontroll - Kontrollitava isiku õigus saada ka teiste ekspertide arvamus - Mõiste „kontrollitav”)

2009/C 205/27

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Amtsgericht Büdingen

Põhikohtuasjas toimuva menetluse pool

Guido Weber

Kohtuasja ese

Eelotsusetaotlus — Amtsgericht Büdingen — Nõukogu 14. juuni 1989. aasta direktiivi 89/397/EMÜ toiduainete ametliku kontrolli kohta (EÜT L 186, lk 23; ELT eriväljaanne 13/010, lk 5) artikli 7 lõike 1 teise lause tõlgendamine — Kontrollitava isiku õigus saada toiduainete ametliku kontrolli korral ka teiste ekspertide arvamus — Jaotaja „kontrollitavana”, kes kannab haldus- või kriminaalkorras vastutust toote seisukorra või märgistuse eest

Resolutsioon

Nõukogu 14. juuni 1989. aasta direktiivi 89/397/EMÜ toiduainete ametliku kontrolli kohta artikli 7 lõike 1 teist lõiku tuleb tõlgendada nii, et „kontrollitavaks” selle sätte tähenduses peetakse äriühingut, kes toiduainet importis ja seejärel turustas ning kelle juhataja võib sellest tootest jaekaupluses võetud proovide analüüsi alusel võtta haldus- või kriminaalkorras vastutusele toote seisukorra või märgistuse eest.


(1)  ELT C 183, 19.7.2008.


29.8.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 205/16


Euroopa Kohtu 5. mai 2009. aasta määrus — WWF-UK versus Euroopa Liidu Nõukogu, Euroopa Ühenduste Komisjon

(Kohtuasi C-355/08) (1)

(Apellatsioonkaebus - Määrus (EÜ) nr 2371/2002 - Piirkondlike nõuandekomisjonidega konsulteerimine seoses meetmetega, mis reguleerivad juurdepääsu vetele ja varudele ning säästvat kalapüüki - Määrus (EÜ)nr 41/2007 - Tursa lubatud kogupüügimahtude kehtestamine aastaks 2007 - Piirkondliku nõuandekomitee liige, kes on nimetatud nõukogu aruandes lubatud kalapüügimahtude kohta väljendanud eriarvamust - Niisuguse liikme poolt määruse nt 41/2007 peale esitatud tühistamishagi - Vastuvõetamatus - Ilmselgelt põhjendamatu apellatsioonkaebus)

2009/C 205/28

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Apellant: WWF-UK (esindajad: barrister P. Sands ja barrister J. Simor, solicitor R. Stein)

Teised menetlusosalised: Euroopa Liidu Nõukogu (esindajad: M. Moore ja A. De Gregorio Merino), Euroopa Ühenduste Komisjon (esindaja: P. Oliver)

Kohtuasja ese

Apellatsioonkaebus Esimese Astme Kohtu (kaheksas koda) 2. juuni 2008. aasta määruse peale kohtuasjas T-91/07: WWF-UK vs. nõukogu, millega Esimese Astme Kohus tunnistas vastuvõetamatuks taotluse nõukogu 21. detsembri 2006. aasta määruse (EÜ) nr 41/2007, millega määratakse 2007. aastaks kindlaks teatavate kalavarude ja kalavarurühmade püügivõimalused ning tingimused, mida kohaldatakse ühenduse vetes ning ühenduse kalalaevade suhtes püügipiirangutega vetes (ELT L 15, lk 1) osaliseks tühistamiseks selles osas, millega kehtestatakse tursa lubatud kogupüügimaht (TAC) 2007. aastaks nõukogu määruses (EÜ) nr 423/2004 (ELT L 70, lk 8; ELT eriväljaanne 04/07, lk 21) määratletud aladel — Nõue, et vaidlustatud akt peab isikut isiklikult puudutama

Resolutsioon

1.

Jätta apellatsioonkaebus rahuldamata.

2.

Mõista kohtukulud välja WWF UK Ltd-lt.

3.

Jätta Euroopa Ühenduste Komisjoni kohtukulud tema enda kanda.


(1)  ELT C 260, 11.10.2008


29.8.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 205/16


Euroopa Kohtu 5. mai 2009. aasta määrus — Atlantic Dawn Ltd, Antarctic Fishing Co. Ltd, Atlantean Ltd, Killybegs Fishing Enterprises Ltd, Doyle Fishing Co. Ltd, Western Seaboard Fishing Co. Ltd, O'Shea Fishing Co. Ltd, Aine Fishing Co. Ltd, Brendelen Ltd, Cavankee Fishing Co. Ltd, Ocean Trawlers Ltd, Eileen Oglesby, Noel McGing, Mullglen Ltd, Bradan Fishing Co. Ltd, Larry Murphy, Pauric Conneely, Thomas Flaherty, Carmarose Trawling Co. Ltd, Colmcille Fishing Ltd versus Euroopa Ühenduste Komisjon, Hispaania Kunignriik

(Kohtuasi C-372/08) (1)

(Apellatsioonkaebus - Määrus (EÜ) nr 147/2007 - Iirimaale aastateks 2007-2012 antud makrellikvootide vähendamine - Määruse nr 147/2007 tühistamise hagi, mille esitas selline grupp Iirimaa kalureid, mis koosneb külmutatud merevee avamerelaevastiku 20st litsentseeritud kalurist 23st - Vastuvõetamatus - Ilmselgelt põhjendamatu apellatsioonkaebus)

2009/C 205/29

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Apellandid: Atlantic Dawn Ltd, Antarctic Fishing Co. Ltd, Atlantean Ltd, Killybegs Fishing Enterprises Ltd, Doyle Fishing Co. Ltd, Western Seaboard Fishing Co. Ltd, O'Shea Fishing Co. Ltd, Aine Fishing Co. Ltd, Brendelen Ltd, Cavankee Fishing Co. Ltd, Ocean Trawlers Ltd, Eileen Oglesby, Noel McGing, Mullglen Ltd, Bradan Fishing Co. Ltd, Larry Murphy, Pauric Conneely, Thomas Flaherty, Carmarose Trawling Co. Ltd, Colmcille Fishing Ltd (esindajad: SC G. Hogan, BL N. Travers, BL T. O'Sullivan, Solicitor D. Barry)

Teised menetluspooled: Euroopa Ühenduste Komisjon, Hispaania Kunignriik (esindaja: N. Díaz Abad)

Kohtuasja ese

Apellatsioonkaebus, mis on esitatud Esimese Astme Kohtu (seitsmes koda) 2. juuni 2008. aasta määruse peale kohtuasjas T-172/07: Atlantic Dawn jt vs. Euroopa Ühenduste Komisjon, milles Esimese Astme Kohus tunnistas vastuvõetamatuks nõude tühistada komisjoni 15. veebruari 2007. aasta määrus (EÜ) nr 147/2007, millega kohandatakse teatavaid kalapüügikvoote aastateks 2007–2012 vastavalt nõukogu määruse (EÜ) nr 2371/2002 (ühisele kalanduspoliitikale vastava kalavarude kaitse ja säästva kasutamise kohta) artikli 23 lõikele 4 — Nõue, et vaidlustatud akt puudutab isikut otseselt

Resolutsioon

1.

Jätta apellatsioonkaebus rahuldamata.

2.

Atlantic Dawn Ltd, Antarctic Fishing Co. Ltd, Atlantean Ltd, Killybegs Fishing Enterprises Ltd, Doyle Fishing Co. Ltd, Western Seaboard Fishing Co. Ltd, O'Shea Fishing Co. Ltd, Aine Fishing Co. Ltd, Brendelen Ltd, Cavankee Fishing Co. Ltd, Ocean Trawlers Ltd, Eileen Oglesby, Noel McGing, Mullglen Ltd, Bradan Fishing Co. Ltd, Larry Murphy, Pauric Conneely, Thomas Flaherty, Carmarose Trawling Co. Ltd ja Colmcille Fishing Ltd kannavad enda kohtukulud ise.


(1)  ELT C 285, 8.11.2008.


29.8.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 205/17


Euroopa Kohtu 3. aprilli 2009. aasta määrus — VDH Projektentwicklung GmbH, Edeka Handelsgesellschaft Rhein-Ruhr mbH versus Euroopa Ühenduste Komisjon

(Kohtuasi C-387/08 P) (1)

(Apellatsioonkaebus - Tegevusetushagi - Direktiiv 89/665/EMÜ - Heastamismeetme rakendamata jätmine artikli 3 lõike 2 järgi - Füüsilised ja juriidilised isikud - Otsene puutumus - Vastuvõetamatus)

2009/C 205/30

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Apellatsioonkaebuse esitajad: VDH Projektentwicklung GmbH, Edeka Handelsgesellschaft Rhein-Ruhr mbH (esindaja: advokaat C. Antweiler)

Teine menetlusosaline: Euroopa Ühenduste Komisjon

Kohtuasja ese

Apellatsioonkaebus Esimese Astme Kohtu (teine koda) 25. juuni 2008. aasta määruse peale kohtuasjas T-185/08: VDH Projektentwicklung ja Edeka Rhein-Ruhr vs. komisjon, millega Esimese Astme Kohus jättis ilmse vastuvõetamatuse tõttu rahuldamata hagi, milles paluti tuvastada komisjoni tegevusetus, mis seisnes väidetavalt selles, et viimane ei rakendanud ehitustööde kontsessiooni ning töövõtulepingu sõlmimisel koheselt heastamismeedet direktiivi 89/665/EMÜ artikli 3 järgi ega teavitanud Saksamaa Liitvabariiki sama direktiivi artikli 3 lõike 2 kohaselt — Füüsiliste ja juriidiliste isikute tegevusetushagi — Nõue, et hagejal on tegevusetushagiga vaidlustatud aktiga otsene puutumus

Resolutsioon

1.

Jätta apellatsioonkaebus rahuldamata.

2.

Jätta VDH Projektentwicklung GmbH ja Edeka Handelsgesellschaft Rhein-Ruhr mdH kohtukulud nende endi kanda.


(1)  ELT C 141, 20.6.2009.


29.8.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 205/17


Euroopa Kohtu (seitsmes koda) 24. aprilli 2009. aasta määrus (Monomeles Protodikeio Athinon’i eelotsusetaotlus — Kreeka) — Archontia Koukou versus Elliniko Dimosio

(Kohtuasi C-519/08) (1)

(Kodukorra artikli 104 lõike 3 esimene lõik - Sotsiaalpoliitika - Direktiiv 1999/70/EÜ - Tähtajalist tööd käsitleva raamkokkuleppe klauslid 5 ja 8 - Tähtajalised töölepingud avalikus sektoris - Järjestikused lepingud - Töötajate üldise kaitse taseme alandamine - Meetmed kuritarvituste vältimiseks - Sanktsioonid - Avalikus sektoris kehtiv absoluutne keeld muuta tähtajalisi töölepinguid määramata tähtajaga lepinguteks - Direktiivi ebaõige ülevõtmise tagajärjed - Kooskõlaline tõlgendamine)

2009/C 205/31

Kohtumenetluse keel: kreeka

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Monomeles Protodikeio Athinon

Põhikohtuasja pooled

Hageja: Archontia Koukou

Kostja: Elliniko Dimosio

Kohtuasja ese

Eelotsusetaotlus — Monomeles Protodikeio Athinon — Nõukogu 28. juuni 1999. aasta direktiivi 1999/70/EÜ, milles käsitletakse Euroopa Ametiühingute Konföderatsiooni (ETUC), Euroopa Tööandjate Föderatsiooni (UNICE) ja Euroopa Riigiosalusega Ettevõtete Keskuse (CEEP) sõlmitud raamkokkulepet tähtajalise töö kohta (EÜT L 175, lk 43; ELT eriväljaanne 05/03, lk 368) lisa klauslite 5 ja 3 tõlgendamine — Järjestikuste tähtajaliste töölepingute piiranguteta uuendamist õigustavad objektiivsed alused — Siseriiklikes õigusnormides sätestatud kohustus sõlmida selliseid lepinguid — Keeld võtta vastu direktiivi ülevõtmiseks õigusnorme, mis alandavad töötajate kaitstuse taset — Mõiste „kaitsetaseme alandamine”

Resolutsioon

1)

18. märtsil 1999. sõlmitud tähtajalist tööd käsitleva raamkokkuleppe, mis on ära toodud nõukogu 28. juuni 1999. aasta direktiivi 1999/70/EÜ, milles käsitletakse Euroopa Ametiühingute Konföderatsiooni (ETUC), Euroopa Tööandjate Föderatsiooni (UNICE) ja Euroopa Riigiosalusega Ettevõtete Keskuse (CEEP) sõlmitud raamkokkulepet tähtajalise töö kohta, lisas, klausli 5 punkti 1 alapunkti a tuleb tõlgendada nii, et sellega on vastuolus järjestikuste tähtajaliste töölepingute kasutamine, kui see toimub ainuüksi põhjusel, et see on ette nähtud liikmesriigi üldkohaldatavate õigusnormidega. Vastupidi, mõiste „objektiivsed alused” selle klausli mõttes nõuab, et niisugust spetsiifilist laadi töösuhteid — nagu siseriiklikes õigusnormides ettenähtud — kasutataks vaid juhul, kui seda õigustavad asjassepuutuva töö ning töötamise tingimustega seotud konkreetsed asjaolud.

2)

Tähtajalist tööd käsitleva raamkokkuleppe klausli 5 punkti 1 tuleb tõlgendada nii, et sellega ei ole vastuolus niisugune siseriiklik õigusnorm nagu põhikohtuasjas käsitletu, millega on järjestikuste tähtajaliste töölepingute kuritarvituslikku kasutamist ennetava meetmena ette nähtud niisuguste lepingute maksimaalne kogukestus ning millega on viimati nimetatud piirangu osas teatud töötajate kategooriate puhul nähtud ette erandid, kuna niisugustel töötajatel on võimalus tugineda vähemalt ühele kõnesolevas klauslis järjestikuste tähtajaliste töölepingute kuritarvitusliku kasutamise vältimiseks ette nähtud meetmele.

3)

Tähtajalist tööd käsitleva raamkokkuleppe klausli 5 punkti 1 tuleb tõlgendada nii, et sellega ei ole vastuolus niisugune siseriiklik õigusnorm nagu põhikohtuasjas käsitletu, millega on järjestikuste tähtajaliste töölepingute kuritarvituslikku kasutamist sanktsioneerivate meetmete raames ette nähtud töötasu ja hüvitise maksmine ning kriminaal- ja distsiplinaarkaristuste määramine, tingimusel, et — mida peab kontrollima eelotsusetaotluse esitanud kohus — siseriikliku õiguse asjakohaste sätete kohaldamise tingimused ja nende tegelik rakendamine võimaldavad seda käsitleda adekvaatse meetmena, et sanktsioneerida järjestikuste tähtajaliste töölepingute kuritarvituslikku kasutamist avalikus sektoris.

4)

Tähtajalist tööd käsitleva raamkokkuleppe klausli 5 punkti 1 tuleb tõlgendada nii, et kuna asjassepuutuva liikmesriigi siseriiklikus õiguskorras ei ole avalikku sektorit puudutavas osas ette nähtud muid tõhusaid meetmeid järjestikuste tähtajaliste töölepingute kuritarvitusliku kasutamise vältimiseks ja vajadusel sanktsioneerimiseks — mida peab kontrollima eelotsusetaotluse esitanud siseriiklik kohus —, siis on sellega vastuolus niisugune siseriiklik õigusnorm nagu põhikohtuasjas käsitletu, kuna see ei kuulu ratione temporis kohaldamisele niisugustele järjestikustele töölepingutele, mis on sõlmitud või mida on uuendatud pärast direktiiviga 1999/70 selle ülevõtmiseks ette nähtud ajavahemiku möödumist, juhul kui need ei olnud kõnesoleva õigusakti jõustumise kuupäeval või sellele eelnenud kolmekuulisel perioodil enam kehtivad.

5)

Niisugustel asjaoludel nagu põhikohtuasja puhul tuleb tähtajalist tööd käsitleva raamkokkuleppe klausli 5 punkti 1 tuleb tõlgendada nii, et kui asjassepuutuva liikmesriigi siseriiklikus õiguskorras on kõnesolevat sektorit puudutavas osas ette nähtud muud tõhusad meetmeid järjestikuste tähtajaliste töölepingute kuritarvitusliku kasutamise vältimiseks ja vajadusel sanktsioneerimiseks punkti 1 mõttes, siis ei ole sellega vastuolus niisuguse siseriikliku õigusnormi kohaldamine, millega on üksnes avalikku sektorit puudutavas osas kehtestatud absoluutne keeld muuta määramata tähtajaga töölepinguteks niisuguseid järjestikku sõlmitud tähtajalisi töölepinguid, mis on sõlmitud tööandja kestvate ja pikaajaliste vajaduste katmiseks, kuna seda tuleb käsitleda kuritarvituslikuna. Sellegipoolest peab siseriiklik kohus välja selgitama, mil määral võimaldavad siseriikliku õiguse asjakohaste sätete kohaldamise tingimused ja nende tegelik rakendamine käsitleda seda adekvaatse meetmena, et ennetada ja vajadusel sanktsioneerida järjestikuste tähtajaliste töölepingute kuritarvituslikku kasutamist avalikus sektoris.

6)

Tähtajalist tööd käsitleva raamkokkuleppe klausli 5 punkti 1 tuleb tõlgendada nii, et põhimõtteliselt ei ole sellega vastuolus see, kui kohtuvaidlused, mis puudutavad järjestikuste tähtajaliste töölepingute kuritarvituslikku kasutamist avalikus sektoris, kuuluvad üksnes halduskohtute pädevusse. Sellegipoolest peab siseriiklik kohus tagama, et sel juhul oleks tagatud õigus tõhusale kohtulikule kaitsele, mille puhul järgitaks tõhususe ja võrdväärsuse põhimõtteid.

7)

Tähtajalist tööd käsitleva raamkokkuleppe klausli 8 punkti 3 tuleb tõlgendada nii, et sellega ei ole vastuolus niisugune siseriiklik õigusnorm nagu põhikohtuasjas käsitletu, millega on tähtajaliste töölepingute kuritarvitusliku kasutamise tuvastamiseks ette nähtud täiendavad tingimused lisaks nendele, mis olid ette nähtud varasemate siseriiklike õigusaktidega, st eelkõige seaduse 2112/1920, mis käsitleb erasektorite töötajate töölepingu kohustuslikku lõpetamist, artikli 8 lõige 3, kuna niisugused tingimused — mida peab kontrollima siseriiklik kohus — puudutavad piiratud arvu töötajaid, kes on sõlminud tähtajalise töölepingu või kelle suhtes kuuluvad kohaldamisele meetmed, mis on võetud vastu tähtajaliste töölepingute kuritarvitusliku kasutamise vältimiseks kõnesoleva raamkokkuleppe klausli 5 punkti 1 mõttes.

8)

Eelotsusetaotluse esitanud kohus peab asjassepuutuvaid siseriiklikke õigusnorme tõlgendama nii suures ulatuses kui võimalik nii, et see oleks kooskõlas tähtajalist tööd käsitleva raamkokkuleppe klausli 5 punktiga 1 ja klausli 8 punktiga 3, ning sellega seonduvalt välja selgitama, kas põhikohtuasja vaidluse suhtes tuleb teatavate muude siseriiklike õigusnormide asemel kohaldada niisugust siseriiklikku õigusnormi nagu seaduse 2112/1920 artikli 8 lõige 3.


(1)  ELT C 44, 21.2.2009.


29.8.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 205/19


Dr. Hans Kronbergeri 1. augustil 2008 esitatud apellatsioonkaebus Euroopa Ühenduste Esimese Astme Kohtu (seitsmes koda) 21. mai 2008. aasta määruse peale kohtuasjas T-18/07: Hans Kroneberger versus Euroopa Parlament

(Kohtuasi C-349/08 P)

2009/C 205/32

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Apellant: Dr. Hans Kronberger (esindaja: advokaat W. Weh)

Teised menetluspooled: Euroopa Parlament

Dr. Hans Kronberger esitas 1. augustil 2008 Euroopa Kohtule apellatsioonkaebuse Euroopa Ühenduste Esimese Astme Kohtu (seitsmes koda) 21. mai 2009. aasta määruse peale kohtuasjas T-18/07: Hans Kroneberger vs. Euroopa Parlament. Apellatsioonkaebuse esitaja esindaja on advokaat Dr. Wilfried Ludwig Weh, Wolfeggstraße 1, AT-6900 Bregnetz.

Euroopa Ühenduste Kohus (kaheksas koda) tegi 19. mail 2009 määruse, milles jättis apellatsioonkaebuse rahuldamata ja otsustas, et apellatsioonkaebuse esitaja kannab ise oma kohtukulud.


29.8.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 205/19


ArcelorMittal Luxembourg SA 8. juunil 2009 esitatud apellatsioonkaebus Euroopa Ühenduste Esimese Astme Kohtu (seitsmes koda) 31. märtsi 2009. aasta otsuse peale kohtuasjas T-405/06: ArcelorMittal Luxembourg jt versus komisjon

(Kohtuasi C-201/09 P)

2009/C 205/33

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Apellant: ArcelorMittal Luxembourg SA, varem Arcelor Luxembourg SA (esindaja: advokaat A. Vandencasteele)

Teised menetluspooled: Euroopa Ühenduste Komisjon, ArcelorMittal Belval & Differdange, varem Arcelor Profil Luxembourg SA, ArcelorMittal International, varem Arcelor International SA

Apellandi nõuded

Tühistada Esimese Astme Kohtu otsus kohtuasjas T-405/06 osas, milles see kinnitab ArcelorMittal Luxembourg SA osas komisjoni 8. novembri 2006. aasta otsuse C (2006) 5342, mis puudutab [ST] artikli 65 kohaldamise menetlust seoses Euroopa talatootjaid hõlmavate kokkulepetega ja kooskõlastatud tegevusega (juhtum COMP/F/38.907 — Terastalad);

mõista käesoleva menetluse ja Esimese Astme Kohtu menetlusega seonduvad kohtukulud välja vastustajalt.

Väited ja peamised argumendid

Oma nõuete toetuseks esitab apellant neli väidet.

Esimese väitega, mis koosneb kahest osast, väidab apellant esiteks, et Esimese Astme Kohus rikkus ST artiklit 97 ja kuritarvitas võimu, kohaldades ST artiklit 65 pärast ESTÜ asutamislepingu kehtivuse lõppemist 23. juulil 2002. Institutsioonide kohustus tõlgendada erinevaid asutamislepinguid ühtselt ei õigusta kuidagi asutamislepingu sätete säilitamist ühenduse õiguskorras pärast selle lepingu kehtivuse lõppemist.

Sama väite teise osa raames väidab apellant teiseks, et Esimese Astme Kohus rikkus määrust nr 1/2003 (1) ja kuritarvitas võimu, andes komisjonile pädevuse võtta vastu ST artikli 65 kohaldamise otsus määruse alusel, mis annab talle üksnes pädevuse rakendada EÜ artikleid 81 ja 82. Kuna nimetatud määrus võeti vastu pärast ESTÜ asutamislepingu kehtivuse lõppemist üksnes EÜ asutamislepingu alusel, ei saa see anda komisjonile mingit pädevust selleks, et määrata karistus ST artikli 65 rikkumise eest, rikkumata samal ajal ESTÜ asutamislepingut ja õigusnormide hierarhiat puudutavat korda.

Teise väitega, mis koosneb kolmest osast, väidab apellant, et Esimese Astme Kohus rikkus karistuste individuaalsuse põhimõtet, Euroopa Kohtu praktikat süüksarvamise kohta, kohtuotsuste seadusjõudu ja õigusnormide hierarhiat puudutavat korda selles, et ta tunnustas komisjoni õigust panna vastutus kontserni ühe äriühingu konkurentsivastase tegevuse eest teisele äriühingule ilma, et ta oleks selles tegevuses osalenud. Apellandi rikkumises osalemise tõendamiseks ei piisa ei sellest, et asjaomased erinevad äriühingud, kes kuuluvad samasse kontserni, kujutavad endast ühte majandusüksust, sellest, et rikkuva tegevuse toime pannud äriühing on emaettevõtja 100 % tütarettevõtja ega isegi sellest, et emaettevõtja omab tütarettevõtja üle otsustavat mõju, ning seega ei õigusta see tütarettevõtja tegevuse süüksarvamist emaettevõtjale.

Kolmanda väitega väidab apellant, et Esimese Astme Kohus kohaldas menetluste aegumist käsitlevaid eeskirju ekslikult ja rikkus kohtuotsuse seadusjõu põhimõtet osas, milles ta oma otsuses leidis, et hageja tegevus katkestas aegumise, olgugi et komisjoni 1994. aasta esialgsest otsusest nähtus selgelt, et hageja suhtes tuvastati otseselt, et tema rikkumises ei osalenud.

Neljanda väitega väidab apellant lõpuks, et Esimese Astme Kohtu otsus rikkus tema kaitseõigust, sest selles puuduvad põhjendused menetluse iseäranis pika kestuse kohta, mis muutis tema jaoks võimatuks esitada veel vajalikke tõendeid selleks, et vastutuse eeldust ümber pöörata. Lisaks sellele rikub Esimese Astme Kohtu otsus kohtuotsuse seadusjõudu, mis tekkis 2. oktoobri 2003. aasta otsusega kohtuasjas C-176/99 P: ARBED vs. komisjon, millega tühistati komisjoni otsus hagejat puudutavas osas.


(1)  Nõukogu 16. detsembri 2002. aasta määrus (EÜ) nr 1/2003 [EÜ] artiklites 81 ja 82 sätestatud konkurentsieeskirjade rakendamise kohta, EÜT 2003, L 1, lk 1; ELT eriväljaanne 08/02, lk 205.


29.8.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 205/20


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Szombathelyi Városi Bíróság (Ungari) 8. juunil 2009 kriminaalmenetluses, milles süüdistatavad on Emil Eredics jt

(Kohtuasi C-205/09)

2009/C 205/34

Kohtumenetluse keel: ungari

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Szombathelyi Városi Bíróság

Põhikohtuasjas toimuva kriminaalmenetluse pool

Emil Eredics jt

Eelotsuse küsimused

1.

Szombathelyi Városi Bíróság ootab seoses nimetatud kohtus poolelioleva kriminaalmenetlusega vastust küsimusele, kas nõukogu raamotsuse 2001/220/JSK artikli 1 punktis a määratletud mõiste „ohver” hõlmab — arvestades raamotsuse artikliga 10 seotud kriminaalasjades ohvri ja kuriteo toimepanija vahelise lepitusmenetluse soodustamist ning täpsustades Euroopa Kohtu 28. juunil 2007 välja kuulutatud otsust kohtuasjas C-467/05: Del'Orto — ka „isikut, kes ei ole füüsiline isik”?

2.

Kohus ootab seoses nõukogu raamotsuse 2001/220/JSK artikliga 10 vastust küsimusele, kas seoses selle lõikega 1, mille kohaselt „[i]ga liikmesriik otsib võimalusi lepitusmenetluse soodustamiseks kriminaalasjade puhul, mida riik käsitleb seda tüüpi abinõu jaoks kohasena” saab mõistet „kriminaalasi” tõlgendada nii, et see hõlmab kõiki selliseid kriminaalasju, mille kuriteo koosseisu tunnused vastavad sisuliselt seaduses sätestatud vastava kuriteo koosseisu olulistele tunnustele?

3.

Kas nõukogu raamotsuse 2001/220/JSK artikli 10 lõike 1 seda osa, mille kohaselt[i]ga liikmesriik otsib võimalusi lepitusmenetluse soodustamiseks kriminaalasjade puhul […]”, saab tõlgendada nii, et lepitusmenetluse jaoks ette nähtud tingimuste loomine kuriteo toimepanija ja ohvri poolel on võimalik vähemalt esimese astme kohtuotsuse tegemiseni, s.t kuriteo toimepanija süü aktiivne omaksvõtt kohtumenetluses pärast kohtueelse uurimise lõpetamist, kui muud tingimused on kõik täidetud, on kooskõlas lepitusmenetluse soodustamise nõudega?

4.

Kohus küsib seoses nõukogu raamotsuse 2001/220/JSK artikli 10 lõikega 1, kas nõue, mille kohaselt „[i]ga liikmesriik otsib võimalusi lepitusmenetluse soodustamiseks kriminaalasjade puhul, mida riik käsitleb seda tüüpi abinõu jaoks kohasena”, hõlmab ka seda, et lepitusmenetluse läbiviimise võimalus peab olema kriminaalasjades — seaduses sätestatud eeltingimuste, mille suhtes puudub kaalutlusõigus, esinemisel — üldiselt tagatud? Seega (kui vastus küsimusele on jaatav) sellise tingimuse olemasolu, nagu „[…] arvestades kuriteo laadi, toimepanemise tingimusi ja kahtlustatava isikut võib menetlust mitte läbi viia või põhjendatult eeldada, et kohus võtab kahetsust karistuse määramisel arvesse” vastab artikli 10 sätetele (nõuetele)?


29.8.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 205/20


9. juunil 2009 esitatud hagi — Euroopa Ühenduste Komisjon versus Slovaki Vabariik

(Kohtuasi C-207/09)

2009/C 205/35

Kohtumenetluse keel: slovaki

Pooled

Hageja: Euroopa Ühenduste Komisjon (esindaja: K. Simonsson ja A. Tokár)

Kostja: Slovaki Vabariik

Hageja nõuded

Tuvastada, et kuna Slovaki Vabariik kasutas direktiivi 94/57/EÜ (1) artiklite 2 ja 4 tähenduses tunnustamata organisatsioonide abi nimetatud direktiivi artiklis 3 ette nähtud kontrollimiste või ülevaatuste läbiviimiseks, siis on Slovaki Vabariik rikkunud sellest artiklist tulenevaid kohustusi;

mõista kohtukulud välja Slovaki Vabariigilt.

Väited ja peamised argumendid

Slovaki Vabariik kasutas selliste organismide abi, kes ei ole tunnustatud klassifikatsiooniühingud direktiivi 94/57/EÜ tähenduses ning — komisjoni käsutuses oleva teabe kohaselt — ei tühistanud nendele organisatsioonidele väljastatud lubasid. Lisaks sellele, arvestades, et Slovaki Vabariik ei ole kehtestanud õiguslikku raamistikku, mis võimaldaks tulevikus takistada tunnustamata klassifikatsiooniühingutele võimalikku loa väljastamist, esineb käesoleva hagi esemeks olevatega sarnaste direktiivi 94/57/EÜ halva kohaldamise juhtude kordumise oht.


(1)  Nõukogu 22. novembri 1994. aasta direktiiv 94/57/EÜ laevade kontrolli ja ülevaatusega tegelevate organisatsioonide ja veeteede ametite vastavat tegevust käsitlevate ühiste eeskirjade ja standardite kohta (EÜT L 319, lk 20; ELT eriväljaanne 07/02, lk 230).


29.8.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 205/21


Eelotsusetaotlus, mille esitas Cour administrative d’appel de Nantes (Prantsusmaa) 10. juunil 2009 — Scott SA, Kimberly Clark SNC, nüüd Kimberly Clark SAS versus Orléans’i linn

(Kohtuasi C-210/09)

2009/C 205/36

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Cour administrative d’appel de Nantes

Põhikohtuasja pooled

Kaebuse esitajad: Scott SA, Kimberly Clark SNC, nüüd Kimberly Clark SAS

Vastustaja: Orléans’i linn

Eelotsuse küsimus

Kas Euroopa Ühenduste Komisjoni otsusega 12. juulil 2000 ühisturuga kokkusobimatuks tunnistatud abi (1) tagasinõudmiseks väljastatud sissenõudekorralduste võimalik tühistamine Prantsuse halduskohtus põhjusel, et nendes on rikutud nende sissenõudekorralduste vormilist esitust käsitlevaid õigusnorme, võib — arvestades võimalust, et pädev asutus parandab nendes otsustes esineva vea — takistada Euroopa Ühenduste Komisjoni 12. juuli 2000. aasta otsuse kohest ja tõhusat täitmist, eirates seega nõukogu 22. märtsi 1999. aasta määruse (2) (millega kehtestatakse üksikasjalikud eeskirjad EÜ asutamislepingu artikli 93 kohaldamiseks) artikli 14 lõiget 3?


(1)  Komisjoni 12. juuli 2000. aasta otsus nr 2002/14/EÜ Prantsusmaa poolt Scott Paper SA/Kimberly-Clarkile antud riigiabi kohta (EÜT 2002, L 12, lk 1).

(2)  Nõukogu 22. märtsi 1999. aasta määrus (EÜ) nr 659/1999, millega kehtestatakse üksikasjalikud eeskirjad EÜ asutamislepingu artikli 93 kohaldamiseks (EÜT L 83, lk 1; ELT eriväljaanne 08/01, lk 339).


29.8.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 205/21


Eelotsusetaotlus, mille esitas Finanzgericht Hamburg (Saksamaa) 15. juunil 2009 — Barsoum Chabo versus Hauptzollamt Hamburg-Hafen

(Kohtuasi C-213/09)

2009/C 205/37

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Finanzgericht Hamburg

Põhikohtuasja pooled

Kaebuse esitaja: Barsoum Chabo

Vastustaja: Hauptzollamt Hamburg-Hafen

Eelotsuse küsimus  (1)

Kas dumpinguvastasest tollimaksumäärast ja tollimaksu soodusmäärast tulenev 222 euro suurune täiendav tollimaks kauba 100 kg netokaalu kohta, mis kuulub tasumisele seoses perekonda Agaricus kuuluvate konserveeritud seente (kombineeritud nomenklatuuri alamrubriik 2003 10 30) impordiga, on vastuolu tõttu proportsionaalsuse põhimõttega kehtetu?


(1)  Puudutab komisjoni 27. oktoobri 2005. aasta määrust (EÜ) nr 1719/2005, millega muudetakse tariifi- ja statistikanomenklatuuri ning ühist tollitariifistikku käsitleva nõukogu määruse (EMÜ) nr 2658/87 I lisa (ELT L 286, lk 1).


29.8.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 205/22


Euroopa Ühenduste Komisjoni 15. juunil 2009 esitatud apellatsioonkaebus Esimese Astme Kohtu (seitsmes koda) 31. märtsi 2009. aasta otsuse peale kohtuasjas T-405/06: ArcelorMittal Luxembourg jt versus Euroopa Ühenduste Komisjon

(Kohtuasi C-216/09 P)

2009/C 205/38

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Apellant: Euroopa Ühenduste Komisjon (esindajad: F. Castillo de la Torre ja X. Lewis)

Teised menetluspooled: ArcelorMittal Luxembourg SA, varem Arcelor Luxembourg SA, ArcelorMittal Belval & Differdange, varem Arcelor Profil Luxembourg SA, ArcelorMittal International, varem ArcelorMittal International SA

Apellandi nõuded

Tühistada 31. märtsi 2009. aasta otsus kohtuasjas T-405/06: ArcelorMittal Luxembourg jt vs. komisjon osas, milles see tühistab trahvid, mis määrati ArcelorMittal Belval & Differdange SA-le (varem ProfilARBED) ja ArcelorMittal International SA-le (varem TradeARBED) komisjoni 8. novembri 2006. aasta lõpliku otsusega (2006) 5342 (1),

jätta ArcelorMittal Belval & Differdange SA ja ArcelorMittal International SA esitatud hagid rahuldamata,

mõista kohtukulud välja teistelt menetluspooltelt.

Väited ja peamised argumendid

Apellant esitab oma apellatsioonkaebuse toetuseks ühe väite, mis tugineb asjaolule, et Esimese Astme Kohus rikkus menetluste aegumist käsitlevaid õigusnorme.

Komisjon leiab, et Esimese Astme Kohtu otsus põhineb otsuse 715/78/ESTÜ (2) ja eelkõige selle artikli 2 lõike 3 ning artikli 3 sõnasõnalisele ja liiga kitsale tõlgendusele osas, milles see eristab aegumise katkemist ja peatumist. Erinevalt artikli 2 lõikest 2, mis näeb otseselt ette aegumise katkemise erga omnes mõju, ei käsitle artikkel 3 peatumise mõju. Esimese Astme Kohtu otsus rikub õigusnormi osas, milles selles on leitud, et aegumise peatumine sel alusel, et üks pool algatas menetluse ühenduste kohtus, kehtib vaid hagejaks oleva ettevõtja suhtes, ning sellest tulenevalt asutud seisukohale, et teiste osapoolte suhtes on aegumistähtaeg möödunud.

Komisjon väidab, et vastupidiselt Esimese Astme Kohtu poolt leitule ei saa peatumise suhtelist mõju tuletada õigusliku regulatsiooni puudumisest ning otsuse 715/78/ESTÜ artiklit 3 tuleb tõlgendada kõnealuste õigusnormide eesmärki silmas pidades, seoses komisjoni võimalusega konkurentsiõiguse rikkumisi tõhusalt uurida ja nende eest karistada.


(1)  Komisjoni 8. novembri 2006. aasta lõplik otsus C (2006) 5342, mis puudutab [ST] artikli 65 kohaldamise menetlust seoses Euroopa talatootjaid hõlmavate kokkulepetega ja kooskõlastatud tegevusega (juhtum COMP/F/38.907 — Terastalad).

(2)  Komisjoni 6. aprilli 1978. aasta otsus nr 715/78/ESTÜ Euroopa Söe- ja Teraseühenduse asutamislepingus ettenähtud menetluste ja sundtäitmise rakendamise aegumistähtaegade kohta (EÜT L 94, lk 22).


29.8.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 205/22


Eelotsusetaotlus, mille esitas Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte (Itaalia) 15. juunil 2009 — Maurizio Polisseni versus A.S.L. N. 14 V.C.O. Omegna

(Kohtuasi C-217/09)

2009/C 205/39

Kohtumenetluse keel: itaalia

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte

Põhikohtuasja pooled

Kaebuse esitaja: Maurizio Polisseni

Vastustaja: A.S.L. N. 14 V.C.O. Omegna

Eelotsuse küsimused

1.

Kas EÜ asutamislepingu artikliga 43 ja igal juhul ühenduse konkurentsiõigusega on vastuolus sellised siseriiklikud õigusnormid nagu 2. aprilli 1968. aasta seaduse nr 475 artikkel 1 ning 21. augusti 1971. aasta presidendi dekreedi nr 1275 artikkel 13 osas, milles apteegi üleviimiseks ühest asukohast teise loa andmine sõltub vaatamata sellele, et üleviimine toimub apteegile määratud sama piirkonna raames, teistest apteekidest vähemalt 200 meetri pikkuse vahemaa, mida mõõdetakse lühima jalgsi läbitava tee alusel apteekide sissepääsude vahel, kaugusel asumise nõude järgimisest; eeskätt, kas nimetatud õigusnormidest asutamisvabadusele tulenevad piirangud vastavad üldisele huvile, mis võiksid selliseid piiranguid õigustada, ja on seega sobivad nende rahuldamiseks?

2.

Igal juhul, kas proportsionaalsuse põhimõttega, mida tuleb alati järgida asutamisvabaduse ja konkurentsi õiguspärasel piiramisel, on vastuolus selline proviisori vaba majandusliku initsiatiivi piiramine, nagu tuleneb esimeses küsimuses viidatud vahemaad käsitlevatest õigusnormidest?

3.

Kas EÜ asutamislepingu artikleid 152 ja 153, mis kehtestavad rahvatervise ja tarbijate kõrgetasemelise ja esmatähtsa kaitse, on vastuolus sellised siseriiklikud õigusnormid nagu 2. aprilli 1968. aasta seaduse nr 475 artikkel 1 ning 21. augusti 1971. aasta presidendi dekreedi nr 1275 artikkel 13 osas, milles apteegi üleviimiseks ühest asukohast teise loa andmine sõltub vaatamata sellele, et üleviimine toimub apteegile määratud sama piirkonna raames, teistest apteekidest vähemalt 200 meetri pikkuse vahemaa, mida mõõdetakse lühima jalgsi läbitava tee alusel apteekide sissepääsude vahel, kaugusel asumise nõude järgimisest ilma et seejuures võetaks arvesse kasutajate huve ega tervisekaitsega seonduvate teenuste territooriumil tõhusa jaotuse nõuet?


29.8.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 205/23


Eelotsusetaotlus, mille esitas Tribunale di Milano (Itaalia) 16. juunil 2009 — Vitra Patente AG versus High Tech Srl

(Kohtuasi C-219/09)

2009/C 205/40

Kohtumenetluse keel: itaalia

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Tribunale di Milano

Põhikohtuasja pooled

Hageja: Vitra Patente AG

Kostja: High Tech Srl

Eelotsuse küsimused

1.

Kas direktiivi 98/71/EÜ (1) artikleid 17 ja 19 tuleb tõlgendada nii, et kui kohaldatakse liikmesriigi siseriiklikku seadust, millega viidatud direktiiv on siseriiklikku õiguskorda üle võetud, võimaldab liikmesriigile antud õigus määrata sõltumatult kindlaks selle kaitse ulatus ja tagamise tingimused ka välistada selle kaitse disainilahenduste puhul, mis vastavad küll autoriõiguse kaitseks nõutavatele tingimustele, kuid mille puhul tuleb asuda seisukohale, et need muutusid üldkasutatavateks enne, kui jõustusid vastavad siseriiklikud seadusesätted, sest neid ei ole kunagi registreeritud disainilahendustena või oli see registreering sel kuupäeval juba kehtivuse kaotanud?

2.

Kas juhul, kui vastus 1. küsimusele on eitav, tuleb direktiivi 98/71/EÜ artikleid 17 ja 19 tõlgendada nii, et liikmesriigile antud õigus määrata sõltumatult kindlaks selle kaitse ulatus ja tagamise tingimused võimaldab ka välistada kaitse, kui kolmas isik — kellele disainilahenduste autoriõiguse omanik ei ole luba andnud — on juba valmistanud ja turustanud riigis tooteid, mis on tehtud disainilahenduste järgi, mis muutusid üldkasutatavateks enne, kui jõustusid vastavad siseriiklikud seadusesätted?

3.

Kas juhul, kui vastus 1. ja 2. küsimusele on eitav, tuleb direktiivi 98/71/EÜ artikleid 17 ja 19 tõlgendada nii, et liikmesriigile antud õigus määrata sõltumatult kindlaks kaitse ulatus ja tagamise tingimused võimaldab ka välistada selle kaitse, kui kolmas isik — kellele nende disainilahenduste autoriõiguse omanik ei ole luba andnud — on juba valmistanud ja turustanud riigis tooteid, mis on tehtud nende disainilahenduste järgi, juhul, kui niisugune välistamine kehtestatakse pikaks ajavahemikuks (kümme aastat)?


(1)  EÜT L 289, lk 28; ELT eriväljaanne 13/21, lk 120.


29.8.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 205/23


Eelotsusetaotlus, mille esitas Prim’Awla tal-Qorti Ċivili (Malta Vabariik) 17. juunil 2009 — AJD Tuna Ltd versus Direttur tal-Agrikoltura u s-Sajd; Avukat Ġenerali

(Kohtuasi C-221/09)

2009/C 205/41

Kohtumenetluse keel: malta

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Prim’Awla tal-Qorti Ċivili

Põhikohtuasja pooled

Hageja: AJD Tuna Ltd

Kostjad: Direttur tal-Agrikoltura u s-Sajd ja Avukat Ġenerali

Eelotsuse küsimused

1.

Kas komisjoni määrus nr 530/2008 (1) on kehtetu, kuna see on vastuolus asutamislepingu artikliga 253, kuna selles ei ole nimetatud määruse artiklites 1, 2 ja 3 sätestatud erakorraliste meetmete võtmist piisavalt põhjendatud ja kuna selles ei ole antud piisavalt selget ülevaadet nimetatud meetmete võtmise aluseks olevatest kaalutlustest?

2.

Kas komisjoni määrus nr 530/2008 on kehtetu, kuna see on vastuolus nõukogu määruse nr 2371/2002 (2) artikli 7 lõikega 1, sest selle põhjendustes ei ole piisavalt tõendatud i) kalapüügist tuleneva ja vee-elusressursside või mere ökosüsteemi säilimist ähvardava tõsise ohu olemasolu ega ii) vajadust võtta viivitamata meetmeid?

3.

Kas komisjoni määrus nr 530/2008 on kehtetu, kuna võetud meetmetega rikutakse ühenduse ettevõtjate, näiteks hageja õiguspäraseid ootusi, mis põhinevad komisjoni 22. mai 2008. aasta määruse nr 446/2008 (3) artiklil 1 ja komisjoni 20. detsembri 2002. aasta määruse nr 2371/2002 artiklil 2?

4.

Kas komisjoni määruse nr 530/2008 artikkel 3 on kehtetu, kuna see on vastuolus proportsionaalsuse põhimõttega, sest see tähendab, et i) ükski ühenduse ettevõtja ei saa lossida või nuumamiseks või kasvatamiseks sumpadesse paigutada isegi seda tuuni, mis on püütud varem ja on seega määrusega nr 530/2008 täielikult kooskõlas, ja ii) ükski ühenduse ettevõtja ei saa nimetatud toiminguid sooritada tuuniga, mille püüdnud laevad ei sõida mõne määruse nr 530/2008 artiklis 1 nimetatud liikmesriigi lipu all, isegi kui tuun on püütud vastavalt Rahvusvahelises Atlandi Tuunikaitse Konventsiooniga kehtestatud kvootidele?

5.

Kas komisjoni määrus nr 530/2008 on kehtetu, kuna see on vastuolus proportsionaalsuse põhimõttega, sest komisjon ei tõendanud, et meede, mille ta kavatses võtta, aitab kaasa tuunivarude taastumisele?

6.

Kas komisjoni määrus nr 530/2008 on kehtetu, kuna võetud meetmed ei ole mõistlikud ja on kodakondsuse alusel diskrimineerivad Euroopa Ühenduse asutamislepingu artikli 12 tähenduses, sest nimetatud määruses eristatakse Hispaania lipu all sõitvaid seinereid Kreeka, Itaalia, Prantsusmaa, Küprose ja Malta lipu all sõitvatest seineritest ja määruses eristatakse nimetatud kuut liikmesriiki teistest liikmesriikidest?

7.

Kas komisjoni määrus nr 530/2008 on kehtetu, kuna ei ole järgitud Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklis 47 sätestatud õigluse põhimõtet, sest huvitatud isikutele ega liikmesriikidele ei antud võimalust esitada enne otsuse vastuvõtmist kirjalikke märkusi?

8.

Kas komisjoni määrus nr 530/2008 on kehtetu, kuna ei ole järgitud ühenduse õiguse üldpõhimõtteks olevat võistlevuse põhimõtet (audi alteram partem), sest huvitatud isikutele ega liikmesriikidele ei antud võimalust esitada enne otsuse vastuvõtmist kirjalikke märkusi?

9.

Kas määruse nr 2371/2002 artikli 7 lõige 2 on kehtetu, kuna ei ole järgitud ühenduse õiguse üldpõhimõtteks olevat võistlevuse põhimõtet (audi alteram partem) või Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklis 47 sätestatud õigluse põhimõtet, ja kas komisjoni määrus nr 530/2008 on kehtetu, sest see põhineb nõukogu määrusel nr 2371/2008?

10.

Kui Euroopa Ühenduste Kohus otsustab, et komisjoni määrus nr 530/2008 on kehtiv, siis kas nimetatud määrust tuleks tõlgendada nii, et selle artikliga 3 võetud meetmed keelavad ühenduse ettevõtjatel ühenduse vetes või sadamates lossida, kasvatamiseks või nuumamiseks sumpadesse paigutada ja ümber laadida harilikku tuuni, mille on Atlandi ookeanis ida pool 45 ° läänepikkust ja Vahemeres püüdnud kolmandate riikide lipu all sõitvad seinerid?


(1)  Komisjoni 12. juuni 2008. aasta määrus (EÜ) nr 530/2008, millega kehtestatakse erakorralised meetmed Atlandi ookeanis ida pool 45 ° läänepikkust ja Vahemeres harilikku tuuni püüdvate seinerite suhtes (ELT L 155, 13.6.2008, lk 9).

(2)  Nõukogu 20. detsembri 2002. aasta määrus (EÜ) nr 2371/2002 ühisele kalanduspoliitikale vastava kalavarude kaitse ja säästva kasutamise kohta (EÜT L 358, 31.12.2002, lk 59; ELT eriväljaanne 04/05, lk 460).

(3)  Komisjoni 22. mai 2008. aasta määrus (EÜ) nr 446/2008, millega kohandatakse 2008. aastal teatavaid hariliku tuuni kvoote vastavalt nõukogu määruse (EMÜ) nr 2847/93 (millega luuakse ühise kalanduspoliitika suhtes rakendatav kontrollisüsteem) artikli 21 lõikele 4 (ELT L 134, 23.5.2008, lk 11).


29.8.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 205/25


Eelotsusetaotlus, mille esitas Tribunale di Bolzano (Itaalia) 19. juunil 2009 — kriminaalmenetlus, milles süüdistatav on Martha Nussbaumer

(Kohtuasi C-224/09)

2009/C 205/42

Kohtumenetluse keel: itaalia

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Tribunale di Bolzano

Põhikohtuasjas toimuva kriminaalmenetluse pool

Martha Nussbaumer

Eelotsuse küsimused

1.

Kas 24. juuni 1992. aasta direktiivi 92/57/EMÜ (1) artikli 3 sätetega on vastuolus sellised siseriiklikud õigusnormid nagu 9. aprilli 2008. aasta seadusandlik dekreet nr 81, eelkõige selle artikli 90 lõikes 11 kehtestatud kord, mille puhul on tehtud erand kliendi või projektijuhi kohustusest määrata mitme ettevõtjaga ehitustööplatsil sama artikli punktis 3 ette nähtud projekti ettevalmistamise koordinaator eratöödeks, mille puhul ei ole nõutud ehitusluba, sõltumata tööde laadist ja konkreetsetest ohtudest, mis on loetletud direktiivi II lisas?

2.

Kas 24. juuni 1992. aasta direktiivi 92/57/EMÜ artikli 3 sätetega on vastuolus sellised siseriiklikud õigusnormid nagu 9. aprilli 2008. aasta seadusandlik dekreet nr 81, eelkõige selle artikli 90 lõikes 11 kehtestatud kord osas, mis puudutab kliendi või projektijuhi kohustust määrata igal juhul koordinaator ehitustööplatsil tööde teostamise ajaks, sõltumata tööde laadist, seega ka eratööde puhul, mille jaoks ei tule taotleda ehitusluba, kuid mille puhul võib esineda direktiivi II lisas nimetatud ohud?

3.

Kas 9. aprilli 2008. aasta seadusandliku dekreedi nr 81 artikli 90 lõikega 1 kehtestatud säte, on osas, milles sellega on ette nähtud tööde teostamise koordinaatori kohustus koostada ohutuskava vaid juhtudel, mil eratööde puhul, mille jaoks ei tule taotleda ehitusluba, lisanduvad esimesele tööettevõtjale, kellele oli tööde teostamine algselt usaldatud, tööde käigus teised ettevõtjad, vastuolus 24. juuni 1992. aasta direktiivi 92/57/EMÜ artikliga 3, millega on igal juhul kehtestatud kohustus määrata projekti teostamise koordinaator sõltumata tööde laadist ja millega on välistatud erandi tegemine kohustusest koostada ohutuse ja tervisekaitse kava, kui tegemist on töödega, millega kaasnevad direktiivi II lisas loetletud konkreetsed ohud?


(1)  EÜT L 245, lk 6; ELT eriväljaanne 05/02, lk 71.


29.8.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 205/25


Eelotsusetaotlus, mille esitas Giudice di pace di Cortona (Itaalia) 19. juunil 2009 — Joanna Jakubowlka Edyta versus Alessandro Maneggia

(Kohtuasi C-225/09)

2009/C 205/43

Kohtumenetluse keel: itaalia

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Giudice di pace di Cortona

Põhikohtuasja pooled

Hageja: Joanna Jakubowlka Edyta

Kostja: Alessandro Maneggia

Eelotsuse küsimused

1.

Kas EÜ artikli 3 lõike 1 punkti g ning EÜ artikleid 4, 10, 81 ja 98 tuleb tõlgendada nii, et need on takistuseks niisugustele liikmesriigi õigusnormidele, nagu 25. novembri 2003. aasta seaduse nr 339 artiklid 1 ja 2, mis taaskehtestavad osalise tööajaga töötavate avalike teenistujate suhtes advokaadina töötamise keelu ja võtavad neilt, sõltumata advokaadi kutsealal tegutsemise loa olemasolust, õiguse sellel kutsealal tegutseda, nähes ette nende kustutamise advokaatide kutseühenduse nimekirjast, mis tehakse teoks pädeva advokatuuri nõukogu võetava meetmega, välja arvatud juhul, kui avalik teenistuja taotleb teenistussuhte lõpetamist?

2.

Kas EÜ artikli 3 lõike 1 punkti g ning EÜ artikleid 4, 10 ja 98 tuleb tõlgendada nii, et need on takistuseks niisugustele liikmesriigi õigusnormidele, nagu 25. novembri 2003. aasta seaduse nr 339 artiklid 1 ja 2, mis taaskehtestavad osalise tööajaga töötavate avalike teenistujate suhtes advokaadina töötamise keelu ja võtavad neilt, sõltumata advokaadi kutsealal tegutsemise loa olemasolust, õiguse sellel kutsealal tegutseda, nähes ette nende kustutamise advokaatide kutseühenduse nimekirjast, mis tehakse teoks pädeva advokatuuri nõukogu võetava meetmega, välja arvatud juhul, kui avalik teenistuja taotleb teenistussuhte lõpetamist?

3.

Kas nõukogu 22. märtsi 1977. aasta direktiivi 77/249/EMÜ õigusteenuste osutamise vabaduse tulemuslikuma elluviimise kohta artiklit 6 tuleb osas, milles see sätestab, et „liikmesriik võib keelata avalik-õigusliku või eraõigusliku ettevõtjaga töösuhtes oleva juristi tegevuse, mis on seotud ettevõtja esindamisega kohtumenetluses, juhul kui kõnealusest riigist pärineval juristil ei ole selline tegevus lubatud”, tõlgendada nii, et see on takistuseks niisugusele siseriiklikule õigusnormile nagu 25. novembri 2003. aasta seaduse nr 339 artiklid 1 ja 2 — mis taaskehtestavad osalise tööajaga töötavate avalike teenistujate suhtes advokaadina töötamise keelu ja võtavad neilt, sõltumata advokaadi kutsealal tegutsemise loa olemasolust, õiguse sellel kutsealal tegutseda, nähes ette nende kustutamise advokaatide kutseühenduse nimekirjast, mis tehakse teoks pädeva advokatuuri nõukogu võetava meetmega — välja arvatud juhul, kui avalik teenistuja valib teenistussuhte lõppemise, kusjuures sellist siseriiklikku korda kohaldatakse ka teenistussuhtes olevale advokaadile, kes praktiseerib teenuste osutamise vabaduse alusel?

4.

Kas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 1998. aasta direktiivi 98/5/EÜ artiklit 8 tuleb osas, milles see sätestab, et „vastuvõtvas liikmesriigis päritolumaa kutsenimetuse alusel registreeritud advokaat võib praktiseerida palgatöötajast advokaadina teise advokaadi, advokaatide ühenduse või advokaadiühingu või avalik-õigusliku või eraõigusliku ettevõtja teenistuses niivõrd, kui vastuvõttev liikmesriik lubab seda seal kasutatava kutsenimetuse alusel tegutsevatele advokaatidele”, tõlgendada nii, et seda ei kohaldata osalise tööajaga avalikust teenistujast advokaadile?

5.

Kas ühenduse õiguse üldpõhimõtted õiguspärase ootuse kaitse ja omandatud õiguste kohta on takistuseks sellistele siseriiklikele õigusnormidele nagu 25. novembri 2003. aasta seaduse artiklid 1 ja 2, mis näevad ette, et osalise tööajaga töötavad avalikud teenistujad ei või töötada advokaadina; mida kohaldatakse ka juba enne seaduse nr 339/2003 jõustumise kuupäeva advokatuuris registreeritud advokaatidele, ning mis sätestavad (selle seaduse artiklis 2) üksnes lühiajalise „moratooriumi” valiku tegemisele avaliku teenistuse ja kutsealal tegutsemise vahel?


29.8.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 205/26


Eelotsusetaotlus, mille esitas Tribunale di Torino 22. juunil 2009 — Antonino Accardo jt versus Comune di Torino

(Kohtuasi C-227/09)

2009/C 205/44

Kohtumenetluse keel: itaalia

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Tribunale di Torino

Põhikohtuasja pooled

Hageja: Antonino Accardo, Viola Acella, Antonio Acuto, Domenico Ambrisi, Paolo Battaglino, Riccardo Bevilacqua, Fabrizio Bolla, Daniela Bottazzi, Roberto Brossa, Luigi Calabro', Roberto Cammardella, Michelangelo Capaldi, Giorgio Castellaro, Davide Cauda, Tatiana Chiampo, Alessia Ciaravino, Alessandro Cicero, Paolo Curtabbi, Paolo Dabbene, Mauro D'Angelo, Giancarlo Destefanis, Mario Di Brita, Bianca Di Capua, Michele Di Chio, Marina Ferrero, Gino Forlani, Giovanni Galvagno, Sonia Genisio, Laura Dora Genovese, Sonia Gili, Maria Gualtieri, Gaetano La Spina, Maurizio Loggia, Giovanni Lucchetta, Sandra Magoga, Manuela Manfredi, Fabrizio Maschio, Sonia Mignone, Daniela Minissale, Domenico Mondello, Veronnica Mossa, Plinio Paduano, Barbaro Pallavidino, Monica Palumbo, Michele Paschetto, Frederica, Peinetti, Nadia Pizzimenti, Gianluca Ponzo, Enrico Pozzato, Gaetano Puccio, Danilo Ranzani, Pergianni Risso, Luisa Rossi, Paola Sabia, Renzo Sangiano, Davide Scagno, Paola Settia, Raffaella Sottoriva, Rossana Trancuccio, Fulvia Varotto, Giampiero Zucca, Fabrizio Lacognata, Guido Mandia, Luigi Rigon, Daniele Sgavetti

Kostja: Comune di Torino

Eelotsuse küsimused

1.

Kas nõukogu 23. novembri 1993. aasta direktiivi 93/104/EÜ (1), mis käsitleb tööaja korralduse teatavaid aspekte, artikleid 5, 17 ja 18 tuleb tõlgendada nii, et neid saab liikmesriigi õiguskorras vahetult kohaldada, sõltumata sellest, kas need on formaalselt üle võetud või arvestamata siseriiklikke õigusnorme, mille alusel piirdub nende kohaldatavus kindlaksmääratud kutseala kategooriatega vaidluses, milles tööturu osapooled on sõlminud selle direktiiviga kooskõlas oleva kokkuleppe?

2.

Kas liikmesriigi kohus on olenemata sellest, kas direktiiv on vahetult kohaldatav või ei, kohustatud lähtuma direktiivist, mis on veel üle võtmata või mis ei ole pärast ülevõtmist siseriiklike õigusnormide alusel vastaval juhul kohaldatav, tuginema direktiivile siseriikliku õiguse tõlgendamisel ja võimalike tõlgendamisel tekkinud kahtluste kõrvaldamiseks?

3.

Kas liikmesriigi kohtul on keelatud otsustada, et teatav käitumine on õigusvastane, mõistes sellest tulenevalt välja hüvitise ebaõiglase ja õigusvastase käitumise tagajärjel tekkinud kahju eest, kui tööturu pooled näivad olevat sellist käitumist lubanud ja see luba on kooskõlas ühenduse õigusega, mis väljendub samuti ülevõtmata direktiivis?

4.

Kas kõnealuse direktiivi artikli 17 lõiget 3 tuleb tõlgendada nii, et selle kohaselt on tööturu pooltel lubatud autonoomselt ja lõikest 2 ning selles esitatud tegevuste ja kutsealade loetelust täielikult eraldi kokku leppida ja kehtestada eeskirju, mis teevad erandi igapäevasest puhkeajast?


(1)  EÜT L 307, lk 18; ELT eriväljaanne 05/02, lk 197.


29.8.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 205/27


Eelotsusetaotlus, mille esitas Vestre Landsret (Taani) 26. juunil 2009 — Skatteministeriet versus DSV Road A/S

(Kohtuasi C-234/09)

2009/C 205/45

Kohtumenetluse keel: taani

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Vestre Landsret

Põhikohtuasja pooled

Kaebuse esitaja: Skatteministeriet

Vastustaja: DSV Road A/S

Eelotsuse küsimused

1.

Kas nõukogu 12. oktoobri 1992. aasta määruse (EMÜ) nr 2913/92, millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik, artikli 204 lõike 1 punkti a ja artikleid 92 ja 96 koosmõjus selle määruse artikli 4 punktidega 9 ja 10 tuleb tõlgendada selliselt, et

a)

tollivõlg tekib juhul, kui volitatud kaubasaatja algatab NCTS-süsteemis transiidiprotseduur selliste kaupade suhtes, mida ei ole olemas ja kui selle tulemusel ei ole võimalik nimetatud protseduuri nõuetekohaselt lõpetada, või

b)

tollivõlga ei teki, kuna transiidiprotseduur loetakse kohaldatavaks üksnes tegelikult olemas oleva kauba suhtes, mistõttu NCTS-süsteemis vea tõttu algatatud transiidiprotseduur kaupade suhtes, mida tegelikult olemas ei ole, ei too endaga kaasa tollimaksu tasumise kohustust?

2.

Kui vastus 1. küsimuse punktile a on jaatav, siis kas nõukogu 12. oktoobri 1992. aasta määruse (EMÜ) nr 2913/92, millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik, artikli 4 punktis 10 sätestatud „kauba importi” ja selle määruse artikli 204 lõikes 1 sätestatud „kaupa” tuleb tõlgendada selliselt, et nimetatud mõisted hõlmavad nii tegelikult olemas olevaid kaupu kui ka kaupu, mida olemas ei ole?


29.8.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 205/27


Eelotsusetaotlus, mille esitas 29. juunil 2009 Cour de cassation (Prantsusmaa) — DHL Express France SAS versus Chronopost SA

(Kohtuasi C-235/09)

2009/C 205/46

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Cour de cassation

Põhikohtuasja pooled

Kassaator: DHL Express France SAS

Vastustaja: Chronopost SA

Eelotsuse küsimused

1.

Kas 20. detsembri 1993. aasta määruse (EÜ) nr 40/94 (1) artiklit 98 tuleb tõlgendada nii, et ühenduse kaubamärkide kohtu kehtestatud keeld kehtib automaatselt kogu ühenduse territooriumil?

2.

Juhul kui vastus on eitav, siis kas kohtul on õigus laiendada konkreetselt seda keeldu teiste riikide territooriumile, kus rikutakse kaubamärgiõigusi või on nende õiguste rikkumise oht?

3.

Kas mõlemal juhul on sunnimeetmed, mille kohus siseriikliku õiguse alusel seoses kehtestatud keeluga võtab, kohaldatavad nende liikmesriikide territooriumil, kus keeld kehtib?

4.

Kas vastasel korral võib kohus määrata sellist oma siseriikliku õiguse alusel vastu võetud meetmega sarnast või sellest erinevat sunnimeedet nende riikide õiguskorra alusel, kus see keeld kehtiks?


(1)  Nõukogu 20. detsembri 1993. aasta määrus (EÜ) nr 40/94 ühenduse kaubamärgi kohta (EÜT L 11, lk 1; ELT eriväljaanne 17/01, lk 146).


29.8.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 205/28


Eelotsusetaotlus, mille esitas Cour constitutionnelle (Belgia) 29. juunil 2009 — Association Belge des Consommateurs Test-Achats ASBL, Yann van Vugt, Charles Basselier versus Conseil des ministres

(Kohtuasi C-236/09)

2009/C 205/47

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Konstitutsioonikohus

Põhikohtuasja pooled

Kaebuse esitaja: Association Belge des Consommateurs Test-Achats ASBL, Yann van Vugt, Charles Basselier

Vastustaja: Conseil des ministres

Eelotsuse küsimused

1.

Kas nõukogu 13. detsembri 2004. aasta direktiivi 2004/113/EÜ meeste ja naiste võrdse kohtlemise põhimõtte rakendamise kohta seoses kaupade ja teenuste kättesaadavuse ja pakkumisega (1) artikli 5 lõige 2 on kooskõlas Euroopa Liidu lepingu artikli 6 lõikega 2, täpsemalt selle sättega tagatud võrdõiguslikkuse ja diskrimineerimiskeelu põhimõttega?

2.

Juhul kui vastus esimesele küsimusele on eitav, siis kas nimetatud direktiivi artikli 5 lõige 2 on vastuolus ka Euroopa Liidu lepingu artikli 6 lõikega 2, kui seda sätet kohaldatakse üksnes elukindlustuslepingutele?


(1)  EÜT L 373, lk 37


29.8.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 205/28


Eelotsusetaotlus, mille esitas Cour d'appel de Bruxelles (Belgia) 3. juulil 2009 — Fluxys SA versus Commission de régulation de l’électricité et du gaz (Creg)

(Kohtuasi C-241/09)

2009/C 205/48

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Cour d'appel de Bruxelles

Põhikohtuasja pooled

Apellatsioonkaebuse esitaja: Fluxys SA

Vastustaja: Commission de régulation de l’électricité et du gaz (Creg)

Eelotsuse küsimus

Kas see, kui siseriiklikus õiguses on transiidi puhul kehtestatud eraldi tariifikord, millega kaldutakse kõrvale edastamist reguleerivatest eeskirjadest, tehes selle puhul vahet „edastamise” ja „transiidi” vahel, on vastuolus direktiivi 2003/55/EÜ (1) artiklitega 1, 2 ja 18 ning määruse nr 1775/2005 (2) artikliga 3?


(1)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. juuni 2003. aasta direktiiv 2003/55/EÜ maagaasi siseturu ühiseeskirjade kohta ning direktiivi 98/30/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (teine gaasidirektiiv) (ELT L 176, lk 57; ELT eriväljaanne 12/02, lk 230).

(2)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 28. septembri 2005. aasta määrus (EÜ) nr 1775/2005 maagaasiedastusvõrkudele juurdepääsu tingimuste kohta (ELT L 289, lk 1).


29.8.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 205/28


7. juulil 2009 esitatud hagi — Euroopa Ühenduste Komisjon versus Portugali Vabariik

(Kohtuasi C-252/09)

2009/C 205/49

Kohtumenetluse keel: portugali

Pooled

Hageja: Euroopa Ühenduste Komisjon (esindajad: G. Zavvos ja G. Braga da Cruz)

Kostja: Portugali Vabariik

Hageja nõuded

Tuvastada, et kuna Portugali Vabariik ei ole vastu võtnud vajalikke õigus- ja haldusnorme, et järgida komisjoni 19. märtsi 2007. aasta direktiivi 2007/16/EÜ (1) (avatud investeerimisfonde (UCITS) käsitlevate õigus- ja haldusnormide kooskõlastamist käsitleva nõukogu direktiivi 85/611/EMÜ rakendamise kohta seoses teatavate mõistete selgitamisega), või vähemalt ei ole komisjoni neist teavitanud, siis on Portugali Vabariik rikkunud nimetatud direktiivist tulenevaid kohustusi.

Mõista kohtukulud välja Portugali Vabariigilt.

Väited ja peamised argumendid

Direktiivi siseriiklikusse õigusesse ülevõtmise tähtaeg möödus 23. märtsil 2008.


(1)  ELT L 79, lk 11.


29.8.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 205/29


Calvin Klein Trademark Trusti 9. juulil 2009 esitatud apellatsioonkaebus Euroopa Ühenduste Esimese Astme Kohtu (kuues koda) 7. mai 2009. aasta otsuse peale kohtuasjas T-185/07: Calvin Klein Trademark Trust versus Siseturu Ühtlustamise Amet ja Zafra Marroquineros, S.L.

(Kohtuasi C-254/09 P)

2009/C 205/50

Kohtumenetluse keel: hispaania

Pooled

Apellant: Calvin Klein Trademark Trust (esindaja: advokaat T. Andrade Boué)

Teised menetluspooled: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) ja Zafra Marroquineros, S.L.

Apellandi nõuded

tühistada Esimese Astme Kohtu (kuues koda) 7. mai 2009. aasta otsus kohtuasjas T-185/07;

mõista kohtukulud välja Siseturu Ühtlustamise Ametilt ja Zafra Marroquineros, S.L.-lt.

Väited ja peamised argumendid

Määruse nr 40/94 ühenduse kaubamärgi kohta (1) artikli 8 lõike 1 tõlgendamist puudutava selle kohtupraktika eiramine, mille kohaselt tuleb arvestada kõigi käesolevas asjas asjakohaste teguritega: seda, et ühenduse kaubamärgi taotleja on kasutanud asjaomast kaubamärki mainekate kaubamärkide cK jäljendamiseks, ei ole õiguslikult hinnatud, ning taotleja käitumine näitab vaieldamatult, et tähed CK on ühenduse vaidlustatud kaubamärgi kõige eristusvõimelisem osa.

Määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 5 rikkumine, kuna vaidlustatud kaubamärkide mainet ei ole selle artikli raames uuritud.


(1)  Nõukogu 20. detsembri 1993. aasta määruse (EÜ) nr 40/94 ühenduse kaubamärgi kohta (EÜT 1994 L 11, lk 1; ELT eriväljaanne 17/1, lk 146).


29.8.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 205/29


9. juulil 2009 esitatud hagi — Euroopa Ühenduste Komisjon versus Portugali Vabariik

(Kohtuasi C-255/09)

2009/C 205/51

Kohtumenetluse keel: portugali

Pooled

Hageja: Euroopa Ühenduste Komisjon (esindajad: E. Traversa ja M. França)

Kostja: Portugali Vabariik

Hageja nõuded

Tuvastada, et jättes 13. augusti 1992. aasta dekreetseaduses nr 177/92, millega määratakse kindlaks välisriigis kantud arstiabikulude hüvitamise tingimused, või mistahes muus siseriiklikus õigusaktis sätestamata võimaluse saada teises liikmesriigis kantud haiglaväliste arstiabikulude eest hüvitist, välja arvatud määruses (EMÜ) nr 1408/71 (1) ettenähtud juhtudel, või eeldusel, et nimetatud dekreetseadus lubab teises liikmesriigis kantud haiglaväliste arstiabikulude hüvitamist tingimusel, et hüvitamine on eelnevalt heaks kiidetud, rikkus Portugali Vabariik EÜ artiklist 49 tulenevaid kohustusi;

mõista kohtukulud välja Portugali Vabariigilt.

Väited ja peamised argumendid

Komisjon leiab, et Portugali Vabariik ei ole täitnud EÜ artiklist 49 tulenevaid kohustusi, nagu neid oma praktikas on tõlgendanud Euroopa Kohus.

Nimetatud kohtupraktikast tuleneb, et EÜ artiklit 49 kohaldatakse olukorras, kus patsient saab tasulisi meditsiiniteenuseid muus kui tema elukohajärgses liikmesriigis.

Portugali dekreetseadus nr 177/92, millega määratakse kindlaks välisriigis kantud arstiabikulude hüvitamise tingimused, ei näe otseselt ette teises liikmesriigis kantud haiglaväliste arstiabukulude hüvitamist, juhul kui tegemist ei ole määruses nr 1408/71 nimetatud juhtudega, või — vastavalt Portugali ametivõimude tõlgendusele — lubab nende haiglaväliste arstiabikulude hüvitamist vaid siis, kui see on piiratud tingimustel eelnevalt heaks kiidetud.


(1)  Nõukogu 14. juuni 1971. aasta määrus (EMÜ) nr 1408/71 sotsiaalkindlustusskeemide kohaldamise kohta ühenduse piires liikuvate töötajate ja nende pereliikmete suhtes (EÜT L 149, lk 2; ELT eriväljaanne 05/01, lk 35).


29.8.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 205/30


Euroopa Kohtu presidendi 2. aprilli 2009. aasta määrus — Euroopa Ühenduste Komisjon versus Küprose Vabariik

(Kohtuasi C-426/08) (1)

2009/C 205/52

Kohtumenetluse keel: kreeka

Euroopa Kohtu presidendi määrusega kustutati kohtuasi registrist.


(1)  ELT C 285, 8.11.2008.


29.8.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 205/30


Euroopa Kohtu presidendi 3. juuni 2009. aasta määrus — People's Mojahedin Organization of Iran versus Euroopa Liidu Nõukogu, Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik, Euroopa Ühenduste Komisjon, Madalmaade Kuningriik

(Kohtuasi C-576/08) (1)

2009/C 205/53

Kohtumenetluse keel: inglise

Euroopa Kohtu presidendi määrusega kustutati kohtuasi registrist.


(1)  ELT C 55, 7.3.2008.


Esimese Astme Kohus

29.8.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 205/31


Esimese Astme Kohtu 9. juuli 2009. aasta otsus — JSC Kirovo-Chepetsky Khimichesky Kombinat versus nõukogu

(Kohtuasi T-348/05 INTP)

(Menetlus - Kohtuotsuse tõlgendamine)

2009/C 205/54

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: JSC Kirovo-Chepetsky Khimichesky Kombinat (Kirovo-Chepetsk, Venemaa) (esindaja: advokaat B. Evtimov)

Kostja: Euroopa Liidu Nõukogu (esindajad: J.-P. Hix, keda abistas advokaat G. Berrisch)

Kostja toetuseks menetlusse astuja: Euroopa Ühenduste Komisjon, esindajad: K. Talabér-Ritz et H. van Vliet

Kohtuasja ese

Esimese Astme Kohtu 10. septembri 2008. aasta otsuse T-348/05 tõlgendamise taotlus.

Otsuse resolutsioon

1.

Tõlgendada Esimese Astme Kohtu 10. septembri 2008. aasta otsuse T-348/05: JSC Kirovo-Chepetsky Khimichesky Kombinat vs. nõukogu resolutsiooni punkti 1 nii, et nõukogu 21. juuni 2005. aasta määrus (EÜ) nr 945/20051, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 658/2002, millega Venemaalt pärineva ammooniumnitraadi impordi suhtes kehtestatakse lõplik dumpinguvastane tollimaks, ja määrust (EÜ) nr 132/2001, millega kehtestatakse muu hulgas Ukrainast pärineva ammooniumnitraadi impordi suhtes lõplik dumpinguvastane tollimaks, tühistatakse pärast vahepealset osalist läbivaatamist määruse (EÜ) nr 384/96 artikli 11 lõike 3 kohaselt JSC Kirovo-Chepetsky Khimichesky Kombinati puudutavas osas.

2.

JSC Kirovo-Chepetsky Khimichesky Kombinat, Euroopa Liidu Nõukogu ja Euroopa Ühenduste Komisjon kannavad ise oma kohtukulud.

3.

Käesoleva kohtuotsuse originaal lisatakse tõlgendatud kohtuotsuse originaalile, mille servale tehakse märge käesoleva kohtuotsuse kohta.


29.8.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 205/31


Esimese Astme Kohtu 10. juuli 2009. aasta otsus — Itaalia versus komisjon

(Kohtuasi T-373/05) (1)

(FEOGA - Tagatisrahastu - Ühenduse rahastamisest väljajäetavad kulud - Toortubakas - Põhjendamiskohustus - Määruse (EÜ) nr 1258/1999 artikli 7 lõige 4)

2009/C 205/55

Kohtumenetluse keel: itaalia

Pooled

Hageja: Itaalia Vabariik (esindaja: avvocato dello Stato G. Aiello)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon (esindajad: C. Cattabriga ja L. Visaggio)

Kohtuasja ese

Nõue tühistada osaliselt komisjoni 20. juuli 2005. aasta otsus Euroopa Põllumajanduse Arendus- ja Tagatisfondi (EAGGF) tagatisrahastu raames liikmesriikide tehtud teatavate kulude ühenduse rahastamisest väljajätmise kohta (ELT L 199, lk 84), osas milles selles jäetakse rahastamisest välja Itaalia Vabariigi poolt toortubakasektoris tehtud teatud kulud.

Otsuse resolutiivosa

1.

Jätta hagi rahuldamata.

2.

Mõista kohtukulud välja Itaalia Vabariigilt


(1)  ELT C 296, 26.11.2005.


29.8.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 205/32


Esimese Astme Kohtu 9. juuli 2009. aasta otsus — Peugeot ja Peugeot Nederland versus komisjon

(Kohtuasi T-450/05) (1)

(Konkurents - Kartellikokkulepped - Mootorsõidukite turustamine - Otsus, milles tuvastatakse EÜ artikli 81 rikkumine - Madalmaadest pärineva paralleelse ekspordi piiramine - Edasimüüjate tasu kord ja avaldatud surve - Konkurentsivastase eesmärgiga kokkulepe - Trahvid - Rikkumise raskus ja kestus)

2009/C 205/56

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Automobiles Peugeot SA (Pariis, Prantsusmaa) ja Peugeot Nederland NV (Utrecht, Madalmaad) (esindajad: advokaadid O. d’Ormesson ja N. Zacharie)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon (esindajad: A. Bouquet, F. Arbault ja A. Whelan, hiljem A. Bouquet ja M. Kellerbauer)

Kohtuasja ese

Nõue tühistada komisjoni 5. oktoobri 2005. aasta otsus C(2005)3683) lõplik [EÜ] artikli 81 kohaldamise menetluse kohta (juhtumid 36.623, 36.820 ja 37.275 — SEP jt/Automobiles Peugeot SA), ja teise võimalusena selle otsusega hagejatele määratud trahvisumma vähendamise nõue.

Otsuse resolutsioon

1.

Määrata Automobiles Peugeot SA-le ja Peugeot Nederland NV-le komisjoni 5. oktoobri 2005. aasta otsuse C(2005)3683) lõplik [EÜ] artikli 81 kohaldamise menetluse kohta (juhtumid 36.623, 36.820 ja 37.275 — SEP jt/Automobiles Peugeot SA) artikliga 3 määratud trahvi suuruseks 44,55 miljonit eurot.

2.

Jätta hagi ülejäänud osas rahuldamata.

3.

Mõista üheksa kümnendikku Euroopa Ühenduste Komisjoni kohtukuludest välja Automobiles Peugeot-lt ja Peugeot Nederlandilt, kes ühtlasi kannavad ise üheksa kümnendikku oma kohtukuludest

4.

Mõista üks kümnendik Automobiles Peugeot’ ja Peugeot Nederlandi kohtukuludest välja komisjonilt, kes ühtlasi kannab ise ühe kümnendiku oma kohtukuludest.


(1)  ELT C 74, 25.3.2006.


29.8.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 205/32


Esimese Astme Kohtu 8. juuli 2009. aasta otsus — Zenab versus komisjon

(Kohtuasi T-33/06) (1)

(Ühenduse rahaline toetus - Euroopa päritoluga audiovisuaalteoste arendamise, levitamise ja nende müügi edendamise soodustamiseks mõeldud programm (MEDIA Plus) - Avalik projektikonkurss - Ettepaneku tagasilükkamine - Komisjoni antud volituste väidetav õigusvastane delegeerimine - Ilmsed hindamisvead - Põhjendamiskohustus - Juurdepääs dokumentidele - Tühistamishagi ja kahju hüvitamise nõue)

2009/C 205/57

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Zenab SPRL (Brüssel, Belgia) (esindajad: advokaadid J. Windey ja P. De Bandt)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon (esindajad: J.-P. Keppenne ja L. Pignataro-Nolin)

Kohtuasja ese

Esiteks tühistada komisjoni 9. novembri 2005. aasta otsus viitenumbriga 648 599 ning teiseks tuvastada Euroopa Ühenduse lepinguväline vastutus ja mõista komisjonilt hageja kasuks välja hüvitis summas 37 807 eurot ettepanekute esitamiseks mõeldud konkursikutse raames kantud kulude katteks ja hüvitis mittevaralise kahju eest, mis on tekitatud maine kahjustamisega, ja varalise kahju eest, mis on tingitud viivitamisest EuroVOD kava elluviimisel ja ühtlasi ka määrata ekspert selle kahju suuruse hindamiseks.

Otsuse resolutsioon

1.

Jätta hagi rahuldamata.

2.

Mõista kohtukulud välja Zenab SPRL-lt.


(1)  ELT C 74, 25.3.2006.


29.8.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 205/33


Esimese Astme Kohtu 8. juuli 2009. aasta otsus — DSV Road versus komisjon

(Kohtuasi T-219/07) (1)

(Tolliliit - Tai päritolu diskettide import - Imporditollimaksu tollivormistusjärgne sissenõudmine - Imporditollimaksu vähendamise taotlus - Määruse (EMÜ) nr 2931/92 artikli 220 lõike 2 punkt b ja artikkel 239)

2009/C 205/58

Kohtumenetluse keel: hollandi

Pooled

Hageja: DSV Road NV (Puurs, Belgia) (esindajad: advokaadid A. Poelmans, A. Calewaert ja R. de Wit)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon (esindajad: M. Konstantinidis ja S. Schønberg, keda abistab advokaat F. Tuytschaever)

Kohtuasja ese

Nõue tühistada komisjoni 24. aprilli 2007. aasta otsus (teatavaks tehtud numbri REC 05/02 all), millega Belgia Kuningriigi ametiasutustele teatati, et Tai päritolu diskettide suhtes määratud imporditollimaksu järelarvestuskande tegemine on õigustatud ja et nimetatud tollimaksu vähendamine ei ole põhjendatud

Resolutsioon

1.

Jätta hagi rahuldamata.

2.

Mõista kohtukulud välja DSV Road NV-lt.


(1)  ELT C 211, 8.9.2007.


29.8.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 205/33


Esimese Astme Kohtu 8. juuli 2009. aasta otsus — Laboratorios Del Dr. Esteve versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Ester C (ESTER-E)

(Kohtuasi T-230/07) (1)

(Ühenduse kaubamärk - Vastulausemenetlus - Ühenduse sõnamärgi ESTER-E taotlus - Varasem ühenduse kujutismärk ESTEVE - Suhteline keeldumispõhjus - Segiajamise tõenäosuse puudumine - Määruse (EÜ) nr 40/94 artikli 8 lõike 1 punkt b (nüüd määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b))

2009/C 205/59

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Laboratorios Del Dr. Esteve, SA (Barcelona, Hispaania) (esindaja: advokaat K. Manhaeve)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) (esindaja: A. Folliard-Monguiral)

Teine menetluspool apellatsioonikojas, menetlusse astuja Esimese Astme Kohtus: The Ester C Company (Prescott, Arizona, Ühendriigid) (esindajad: alguses solicitor R. Bird, hiljem advokaat H. Wistam)

Kohtuasja ese

Hagi Siseturu Ühtlustamise Ameti teise apellatsioonikoja 17. aprilli 2007. aasta otsuse (asi R 737/2006-2) peale, mis on tehtud Laboratorios Del Dr. Esteve, SA ja The Ester C Company vahelises vastulausemenetluses.

Otsuse resolutsioon

1.

Jätta hagi rahuldamata.

2.

Mõista kohtukulud välja Laboratorios Del Dr. Esteve, SA-lt.


(1)  ELT C 199, 25.8.2007.


29.8.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 205/33


Esimese Astme Kohtu 9. juuli 2009. aasta otsus — Ristic jt versus komisjon

(Kohtuasi T-238/07) (1)

(Tervishoiupolitsei - Ohutusmeetmed - Otsus 2007/362/EÜ - Tühistamishagi - Asjas kohtuotsuse mittetegemine - Kahjuhüvitise nõue - Proportsionaalsuse põhimõte - Õiguspärase ootuse põhimõte - Hoolsuskohustus - Õigus omandile ja õigus majandustegevusele)

2009/C 205/60

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Hagejad: Ristic AG (Burgthann, Saksamaa); Piratic Meeresfrüchte Import GmbH (Burgthann, Saksamaa); Prime Catch Seafood GmbH (Burgthann, Saksamaa) ja Rainbow Export Processing SA (esindajad: advokaat H. Schmidt)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon (esindajad: F. Erlbacher ja A. Szmytkowska)

Kohtuasja ese

Esiteks nõue tühistada komisjoni 16. mai 2007. aasta otsus 2007/362/EÜ, millega muudeti otsust 2004/432/EÜ kolmandate riikide esitatud jääkide seire kavade tunnustamise kohta vastavalt nõukogu direktiivile 96/23/EÜ (ELT L 138, lk 18), teiseks kahju hüvitamise nõue.

Otsuse resolutsioon

1.

Jätta tühistamisnõude osas kohtuotsus tegemata.

2.

Muus osas jätta hagi rahuldamata.

3.

Mõista Ristic AG-lt, Piratic Meeresfrüchte Import GmbH-lt, Prime Catch Seafood GmbH-lt ja Rainbow Export Processing SA-lt välja kohtukulud, sealhulgas eelotsusemenetluse kulud.


(1)  ELT C 211, 8.9.2007.


29.8.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 205/34


Esimese Astme Kohtu 8. juuli 2009. aasta otsus — Mars versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Ludwig Schokolade (šokolaadibatooni kuju)

(Kohtuasi T-28/08) (1)

(Ühenduse kaubamärk - Kehtetuks tunnistamise menetlus - Ruumiline ühenduse kaubamärk - Šokolaadibatooni kuju - Absoluutne keeldumispõhjus - Eristusvõime puudumine - Määruse (EÜ) nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punkt b (nüüd määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkt b) - Kasutamise käigus omandatud eristusvõime puudumine - Määruse nr 40/94 artikli 7 lõige 3 (nüüd määruse nr 207/2009 artikli 7 lõige 3) - Õigus olla ära kuulatud - Määruse nr 40/94 artiklid 73 ja 74 (nüüd määruse nr 207/2009 artiklid 75 ja 76))

2009/C 205/61

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Mars, Inc. (McLean, Virginia, Ameerika Ühendriigid) (esindajad: barrister A. Bryson ja solicitor G. Mills)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) (esindaja(d): P. Bullock)

Teine menetluspool apellatsioonikojas, menetlusse astuja Esimese Astme Kohtus: Ludwig Schokolade GmbH & Co. KG (Bergisch Gladbach, Saksamaa) (esindajad: advokaadid M. Knitter ja R. Jacobs)

Kohtuasja ese

Hagi Siseturu Ühtlustamise Ameti teise koja 23. oktoobri 2007. aasta otsuse peale (asi R 1325/2006-2), mis on tehtud kehtetuks tunnistamise menetluses Ludwig Schokolade GmbH & Co. KG ja Mars, Inc.-i vahel.

Otsuse resolutiivosa

1.

Jätta hagi rahuldamata.

2.

Mõista kohtukulud välja Mars, Inc.-lt.


(1)  ELT C 92, 12.4.2008.


29.8.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 205/34


Esimese Astme Kohtu 8. juuli 2009. aasta otsus — Promat versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Prosima Comercial (PROSIMA PROSIMA COMERCIAL S.A.)

(Kohtuasi T-71/08) (1)

(Ühenduse kaubamärk - Vastulausemenetlus - Ühenduse kujutismärgi PROSIMA PROSIMA COMERCIAL S.A. taotlus - Varasem siseriiklik kaubamärk PROMINA - Suhteline keeldumispõhjus - Segiajamise tõenäosus - Kaupade sarnasuse puudumine - Määruse (EÜ) nr 40/94 artikli 8 lõike 1 punkt b (nüüd määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b))

2009/C 205/62

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Hageja: Promat GmbH (Ratingen, Saksamaa) (esindajad: advokaat S. Beckmann, hiljem advokaat H. Alt)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) (esindajad: A. Poch ja G. Schneider)

Teine menetluspool apellatsioonikojas, menetlusse astuja Esimese Astme Kohtus: Prosima Comercial, SA (Barcelona, Hispaania)

Kohtuasja ese

Hagi Siseturu Ühtlustamise Ameti (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) teise apellatsioonikoja 27. novembri 2007. aasta (asi R 574/2007-2) otsuse peale, mis puudutas Promat GmbH ja Prosima Comercial, SA vahelist vastulausemenetlust.

Otsuse resolutiivosa

1.

Jätta hagi rahuldamata.

2.

Mõista kohtukulud välja Promat GmbH-lt.


(1)  ELT C 92, 12.4.2008.


29.8.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 205/35


Esimese Astme Kohtu 8. juuli 2009. aasta otsus –komisjon versus Atlantic Energy

(Kohtuasi T-182/08) (1)

(Vahekohtuklausel - Spetsiaalse programmi raames üldistes huvides mittetuumaenergia valdkonnas sõlmitud rahalise abi leping - Lepingu mittetäitmine - Ettemaksuna tasutud summade tagastamine - Tasaarvestus - Tagaseljamenetlus)

2009/C 205/63

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Euroopa Ühenduste Komisjon (esindajad: A.-M. Rouchaud-Joët ja S. Lejeune, hiljem A.-M. Rouchaud-Joët ja F. Mirza, keda abistas barrister M. Jarvis)

Kostja: Atlantic Energy Ltd (Truro, Cornouailles, Ühendkuningriik)

Kohtuasja ese

Komisjoni poolt EÜ artikli 238 alusel esitatud hagi, milles palutakse kohustada kostjat maksma tagasi ühenduse poolt lepingu BU 183/95 UK/AT kohaselt ettemaksuna tasutud ettemaks koos intressiga.

Resolutsioon

1.

Mõista Atlantic Energy LTd-lt Euroopa Ühenduste Komisjoni kasuks välja 226 010 eurot, millele lisandub lepingu BU 183/95 UK/AT üldsätete artiklis 23.1 ette nähtud intress esiteks ajavahemiku eest 1. juuni 1996 kuni 28. veebruar 2002 ja teiseks ajavahemiku eest 16. juuli 2002 kuni 31. mai 2008, ja millest arvatakse maha 3 610,33 eurot, kusjuures lõplikult tasumisele kuuluvale summale lisandub eespool viidatud punktis 23.1 ette nähtud intress ajavahemiku eest 1. juuni 2008 kuni võlgnevuse lõpliku tasumiseni.

2.

Mõista kohtukulud välja Atlantic Energy LTd-lt.


(1)  ELT C 171, 5.7.2008.


29.8.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 205/35


Esimese Astme Kohtu 8. juuli 2009. aasta otsus — Mineralbrunnen Rhön-Sprudel Egon Schindel versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Schwarzbräu (ALASKA)

(Kohtuasi T-225/08) (1)

(Ühenduse kaubamärk - Kehtetuks tunnistamise menetlus - Ühenduse kujutismärk ALASKA - Absoluutne keeldumispõhjus - Kirjeldavuse puudumine - Määruse (EÜ) nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punkt c (nüüd määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkt c))

2009/C 205/64

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Hageja: Mineralbrunnen Rhön-Sprudel Egon Schindel GmbH (Ebersburg, Saksamaa) (esindaja: advokaat P. Wadenbach)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) (esindaja: G. Schneider)

Teine menetluspool apellatsioonikojas, menetlusse astuja Esimese Astme Kohtus: Schwarzbräu GmbH (Zusmarshausen, Saksamaa) (esindaja: advokaat L. Schlarmann)

Kohtuasja ese

Hagi Siseturu Ühtlustamise Ameti (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) neljanda apellatsioonikoja 8. aprilli 2008. aasta (asi R 877/2004-4) otsuse peale, mis puudutas Mineralbrunnen Rhön-Sprudel Egon Schindel GmbH ja Schwarzbräu GmbH vahelist kehtetuks tunnistamise menetlust

Otsuse resolutsioon

1.

Jätta kaebus rahuldamata.

2.

Mõista ühtlustamisameti kohtukulud välja Rhön-Sprudel Egon Schindel GmbH-lt, kes ühtlasi kannab ise oma kohtukulud.

3.

Jätta Schwarzbräu GmbH kohtukulud tema enda kanda.


(1)  ELT C 223, 30.8.2008.


29.8.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 205/36


Esimese Astme Kohtu 8. juuli 2009. aasta otsus — Mineralbrunnen Rhön-Sprudel Egon Schindel versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Schwarzbräu (Alaska)

(Kohtuasi T-226/08) (1)

(Ühenduse kaubamärk - Kehtetuks tunnistamise menetlus - Ühenduse sõnamärk Alaska - Absoluutne keeldumispõhjus - Kirjeldavuse puudumine - Määruse (EÜ)nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punkt c (nüüd määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkt c))

2009/C 205/65

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Hageja: Mineralbrunnen Rhön-Sprudel Egon Schindel GmbH (Ebersburg, Saksamaa) (esindaja: advokaat P. Wadenbach)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) (esindaja: G. Schneider)

Teine menetluspool apellatsioonikojas, menetlusse astuja Esimese Astme Kohtus: Schwarzbräu GmbH (Zusmarshausen, Saksamaa) (esindaja: advokaat L. Schlarmann)

Kohtuasja ese

Hagi Siseturu Ühtlustamise Ameti (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) neljanda apellatsioonikoja 8. aprilli 2008.aasta otsuse peale (asi R 1124/2004-4), mis käsitleb Mineralbrunnen Rhön-Sprudel Egon Schindel GmbH ja Schwarzbräu GmbH vahelist kehtetuks tunnistamise menetlust.

Otsuse resolutsioon

1.

Jätta hagi rahuldamata.

2.

Jätta Rhön-Sprudel Egon Schindel GmbH kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt välja Siseturu Ühtlustamise Ameti (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) kohtukulud.

3.

Schwarzbräu GmbH kannab oma kohtukulud ise.


(1)  ELT C 223, 30.8.2008.


29.8.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 205/36


Esimese Astme Kohtu 8. juuli 2009. aasta otsus — Procter & Gamble versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Laboratorios Alcala Farma (oli)

(Kohtuasi T-240/08) (1)

(Ühenduse kaubamärk - Vastulausemenetlus - Ühenduse kujutismärgi „oli” taotlus - Varasemad ühenduse sõnamärgid OLAY - Suhteline keeldumispõhjus - Segiajamise tõenäosuse puudumine - Määruse (EÜ) nr 40/94 artikli 8 lõike 1 punkt b (nüüd määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b))

2009/C 205/66

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Procter & Gamble Company (Cincinnati, Ohio, Ühendriigid) (esindajad: solicitior T. Scourfield ja solicitior N. Beckett ning barrister A. Speck)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) (esindaja: A. Folliard-Monguiral)

Teine menetluspool apellatsioonikojas, menetlusse astuja Esimese Astme Kohtus: Laboratotios Alcala Farma SL (Madrid, Hispaania)

Kohtuasja ese

Hagi Siseturu Ühtlustamise Ameti teise apellatsioonikoja 2. aprilli 2008. aasta otsuse (asi R 1481/2007-2) peale, mis on tehtud The Procter & Gamble Company ja Laboratorios Alcala Farma, SL vahelises vastulausemenetluses.

Otsuse resolutsioon

1.

Jätta hagi rahuldamata.

2.

Mõista kohtukulud välja The Procter & Gamble Company’lt.


(1)  ELT C 209, 15.8.2008.


29.8.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 205/37


Esimese Astme Kohtu 9. juuli 2009. aasta otsus — Melli Bank versus nõukogu

(Liidetud kohtuasjad T-246/08 ja T-332/08) (1)

(Ühine välis- ja julgeolekupoliitika - Iraani Islamivabariigi suhtes võetud piiravad meetmed, mille eesmärk on tõkestada tuumarelvade levikut - Rahaliste vahendite külmutamine - Tühistamishagi - Kohtulik kontroll - Proportsionaalsus - Võrdne kohtlemine - Põhjendamiskohustus - Õigusvastasuse väide - Määruse (EÜ) nr 423/2007 artikli 7 lõike 2 punkt d))

2009/C 205/67

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Melli Bank plc (London, Ühendkuningriik) (esindajad: R. Gordon, QC, barrister J. Stratford ja barrister M. Hoskins, solicitor R. Gwynne ja solicitor T. Din, hiljem D. Anderson, QC, solicitor M. Hoskins, solicitor S. Gadhia, solicitor D. Murray ja solicitor T. Din)

Kostja: Euroopa Liidu Nõukogu (esindajad: M. Bishop ja E. Finnegan)

Kostja toetuseks menetlusse astujad: Prantsuse Vabariik (esindajad: G. de Bergues, E. Belliard ja L. Butel), Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik (esindaja: V. Jackson, keda abistab barrister S. Lee) ja Euroopa Ühenduste Komisjon (esindajad: S. Boelaert ja P. Aalto)

Kohtuasja ese

Kohtuasjades T-246/08 ja T-332/08 nõue tühistada nõukogu 23. juuni 2008. aasta otsuse 2008/475/EÜ, millega rakendatakse määruse (EÜ) nr 423/2007 (mis käsitleb Iraani vastu suunatud piiravaid meetmeid) artikli 7 lõiget 2 (ELT L 163, lk 29), lisa tabeli B punkt 4 osas, milles see puudutab Melli Bank’i, ning kohtuasjas T-332/08 nõue tunnistada nõukogu 19. aprilli 2007. aasta määruse (EÜ) nr 423/2007, mis käsitleb Iraani vastu suunatud piiravaid meetmeid (ELT L 103, lk 1), artikli 7 lõike 2 punkt d kohaldamatuks.

Otsuse resolutsioon

1.

Jätta hagid rahuldamata.

2.

Jätta Melli Bank plc kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt välja Euroopa Liidu Nõukogu kohtukulud, sealhulgas ajutiste meetmete kohaldamise menetlustega seotud kulud.

3.

Jätta Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi, Prantsuse Vabariigi ja komisjoni kohtukulud, sealhulgas ajutiste meetmete kohaldamise menetlustega seotud kulud, nende endi kanda.


(1)  ELT C 197, 2.8.2008.


29.8.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 205/37


Esimese Astme Kohtu 9. juuli 2009. aasta otsus — Biotronik versus Siseturu Ühtlustamise Amet (BioMonitor)

(Kohtuasi T-257/08) (1)

(Ühenduse kaubamärk - Ühenduse sõnamärgi BioMonitor taotlus - Absoluutne keeldumispõhjus - Kirjeldavus - Määruse (EÜ) nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punkt c (nüüd määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkt c))

2009/C 205/68

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Hageja: Biotronik GmbH & Co. KG (Berliin, Saksamaa) (esindajad: alguses advokaadid U. Sander ja R. Böhm, hiljem advokaat R. Böhm)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) (esindaja: S. Schäffner)

Kohtuasja ese

Hagi Siseturu Ühtlustamise Ameti neljanda apellatsioonikoja 24. aprilli 2008. aasta otsuse (asi R 466/2007-4) peale, milles käsitletakse sõnamärgi BioMonitor ühenduse kaubamärgina registreerimise taotlust.

Otsuse resolutsioon

1.

Jätta hagi rahuldamata.

2.

Mõista kohtukulud välja Biotronik GmbH & Co. KG-lt.


(1)  ELT C 223, 30.8.2008.


29.8.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 205/37


Esimese Astme Kohtu 30. juuni 2009. aasta määrus — Impala versus komisjon

(Kohtuasi T-464/04) (1)

(Konkurents - Koondumine - Ühisettevõte Sony BMG - Õigusliku vaidluse eseme äralangemine - Otsuse tegemise vajaduse äralangemine)

2009/C 205/69

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Independent Music Publishers and Labels Association (Impala, rahvusvaheline assotsiatsioon) (Brüssel, Belgia) (esindajad: solicitor S. Crosby, solicitor J. Golding ja advokaat I. Wekstein)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon (esindajad: X. Lewis ja K. Mojzesowicz)

Kostja toetuseks menetlusse astujad: Bertelsmann AG (Gütersloh, Saksamaa) (esindajad: solicitor P. Chappatte ja solicitor J. Boyce,); Sony BMG Music Entertainment BV (Vianen, Madalmaad) ja Sony Corporation of America (New York, Ühendriigid) (esindajad: barrister N. Levy, advokaadid R. Snelders ja T. Graf)

Kohtuasja ese

Nõue tühistada komisjoni 19. juuli 2004. aasta otsus 2005/188/EÜ, millega tunnistati koondumine kokkusobivaks ühisturuga ja EMP lepinguga (juhtum COMP/M.3333 — SONY/BMG) (ELT 2005, L 62, lk 30).

Määruse resolutsioon

1.

Käesolevas asjas on otsuse tegemise vajadus ära langenud.

2.

Pooled kannavad ise oma kohtukulud seoses menetlusega Esimese Astme Kohtus ja Euroopa Kohtus.


(1)  ELT C 6, 8.1.2005.


29.8.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 205/38


Esimese Astme Kohtu 26. juuni 2009. aasta määrus — Marcuccio versus komisjon

(Kohtuasi T-114/08 P) (1)

(Apellatsioonkaebus - Avalik teenistus - Ametnikud - Kahju hüvitamise nõude esitamise mõistlik tähtaeg - Hilinemine - Osaliselt ilmselgelt vastuvõetamatu ning osaliselt ilmselgelt põhjendamatu apellatsioonkaebus)

2009/C 205/70

Kohtumenetluse keel: itaalia

Pooled

Apellatsioonkaebuse esitaja: Luigi Marcuccio (Tricase, Itaalia) (esindaja: advokaat G. Cipressa)

Teine menetluspool: Euroopa Ühenduste Komisjon (esindajad: J. Currall, C. Berardis-Kayser, keda abistab advokaat A. Dal Ferro)

Ese

Apellatsioonkaebus Euroopa Ühenduste Avaliku Teenistuse Kohtu (esimene koda) 14. detsembril 2007. määruse peale kohtuasjas Marcuccio vs. komisjon (F-21/07, kohtulahendite kogumikus veel avaldamata), milles palutakse see määrus tühistada.

Resolutsioon

1.

Jätta apellatsioonkaebus rahuldamata.

2.

Jätta Luigi Marcuccio kohtukulud tema enda kanda ja ühtlasi mõista talt välja komisjoni kohtukulud käesolevas kohtuastmes.


(1)  ELT C 107, 26.4.2008.


29.8.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 205/38


Esimese Astme Kohtu 30. juuni 2009. aasta otsus — Securvita versus Siseturu Ühtlustamise Amet (Natur-Aktien-Index)

(Kohtuasi T-285/08) (1)

(Ühenduse kaubamärk - Ühenduse sõnamärgi Natur-Aktien-Index taotlus - Absoluutne keeldumispõhjus - Eristusvõime puudumine - Määruse (EÜ) nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punkt b (nüüd määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkt b) - Muutmisnõue - Ilmselge vastuvõetamatus))

2009/C 205/71

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Hageja: Securvita — Gesellschaft zur Entwicklung alternativer Versicherungskonzepte mbH (Hamburg, Saksamaa) (esindajad: advokaadid M. van Eendenburg, C. Uhlig ja J. Nabert)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) (esindaja: S. Schäffner)

Kohtuasja ese

Hagi Siseturu Ühtlustamise Ameti (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) neljanda apellatsioonikoja 26. mai 2008. aasta (asi R 525/2007-4) otsuse peale, mis puudutas sõnalise tähise Natur-Aktien-Index ühenduse kaubamärgina registreerimise taotlust.

Otsuse resolutsioon

1.

Jätta hagi ilmselge vastuvõetamatuse tõttu läbi vaatamata.

2.

Mõista kohtukulud välja Securvita Gesellschaft zur Entwicklung alternativer Versicherungskonzepte mbH-lt.


(1)  ELT C 247, 27.9.2008.


29.8.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 205/39


Esimese Astme Kohtu presidendi 2. juuli 2009. aasta määrus — Insula versus komisjon

(Kohtuasi T-246/09 R)

(Ajutiste meetmete kohaldamise taotlus - Võlateated - Kohaldamise peatamise taotlus - Vorminõuete eiramine - Vastuvõetamatus)

2009/C 205/72

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Rahvusvaheline Teadusnõukogu saarte arenguks (Insula) (Pariis, Prantsusmaa) (esindajad: advokaadid P. Marsal ja J.-D. Simonet)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon

Kohtuasja ese

Taotlus kahe võlateate, mis kohustavad hagejat maksma tagasi talle toetuslepingute raames makstud summad, täitmise peatamiseks.

Määruse resolutsioon

1.

Jätta ajutiste meetmete kohaldamise taotlus rahuldamata.

2.

Kohtukulude kandmine otsustatakse edaspidi.


29.8.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 205/39


19. mail 2009 esitatud hagi — Balfe jt versus parlament

(Kohtuasi T-219/09)

2009/C 205/73

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hagejad: Richard Balfe (Newmarket, Ühendkuningriik), C (Milano, Itaalia), C (Madrid, Hispaania), C (Lancashire, Ühendkuningriik), C (Gnobkummerfeld, Saksamaa), C (Longré, Prantsusmaa), C (Saint-Martin de Crau, Prantsusmaa), C (Bregenz, Austria), C (West Yorkshire, Ühendkuningriik), C (Marseille, Prantsusmaa), C (Rudsebheim, Saksamaa), C (Devon, Ühendkuningriik), C (Barcelona, Hispaania), C (Pariis, Prantsusmaa), C (Wexford, Iirimaa), C (Bozen, Itaalia), C (Madrid), C (Porto, Portugal), C (Iaf Nennhau, Ühendkuningriik), C (Milano), C (Limonest, Prantsusmaa), C (Colares-Sintra, Portugal), C (Benfica do Ribatejo, Portugal), C (Saint-Étienne, Prantsusmaa), C (Cournon-d’Auvergne, Prantsusmaa), C (Lutterworth Leics, Ühendkuningriik), C (Cumbria, Ühendkuningriik), C (Oxfordshire, Ühendkuningriik), C (Bratislava, Slovakkia), C (Poola), C (Varssavi, Poola), C (Radom, Poola), C (Boulogne-Billancourt, Prantsusmaa), C (Helsingi, Soome), C (Lyon, Prantsusmaa), C (Ateena, Kreeka), C (Funchal, Portugal), C (London, Ühendkuningriik), C (Le Val-d’Ajol, Prantsusmaa), C (Tallinn, Eesti), C (Glasgow, Ühendkuningriik), C (Riom, Prantsusmaa), C (Hampshire, Ühendkuningriik), C (Coventry, Ühendkuningriik), C (Helsingi), C (Krakow, Poola), C (Pamplona, Hispaania), C (Šotimaa, Ühendkuningriik), C (Lissabon, Portugal), C (Lissabon), C (Pariis), C (Budapest, Ungari), C (Maia, Portugal), C (Bielsko-Biała, Poola), C (Wetherby, Ühendkuningriik), C (La Possession, Prantsusmaa), C (Cornwall, Ühendkuningriik), C (Epernay, Prantsusmaa), C (Bolton, Ühendkuningriik), C (Kępno, Poola), C (Amsterdam, Madalmaad), C (Palermo, Itaalia), C (Kent, Ühendkuningriik), C (Bedforshire, Ühendkuningriik), C (Varssavi) ja Fonds de pension-députés au Parlement européen (Luksemburg, Luxembourg) (esindajad: advokaadid S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis ja E. Marchal)

Kostja: Euroopa Parlament

Hagejate nõuded

tühistada parlamendi büroo 9. märtsi ja 3. aprilli 2009. aasta otsused, millega muudeti Euroopa Parlamendi liikmete vabatahtlikku täiendavat pensioniskeemi;

mõista kohtukulud välja parlamendilt.

Väited ja peamised argumendid

Hagejad paluvad käesolevas hagis tühistada Euroopa Parlamendi büroo 9. märtsi ja 3. aprilli 2009. aasta otsused, millega muudeti Euroopa Parlamendi liikmete tasusid ja hüvitisi käsitleva otsuse VIII lisas ära toodud täiendavat (vabatahtlikku) pensioniskeemi. Muudatustega kaotati varasem, st alates 50 eluaastast kehtiv pensionilejäämise võimalus, samuti võimalus võtta osa pensionist välja konkreetse summana ning tõsteti pensioniiga 60 eluaastalt 63 eluaastale.

Hagejad esitavad hagi põhjendamiseks neli sisulist väidet:

parlamendil puudub pädevus täiendava vabatahtliku pensioniskeemiga liitumise lepingu tingimuste ühepoolseks muutmiseks;

on rikutud on omandatud õigusi ja võrdse kohtlemise, proportsionaalsuse ja õiguskindluse põhimõtteid, kuna on eiratud Euroopa Parlamendi liikmete põhimääruse konkreetseid sätteid ja ette ei ole nähtud üleminekumeetmeid;

vaidlustatud otsuse põhjendustes märgitud asjaoludes ja põhjustes esineb vigu nii selles osas, mis puudutab kõnealust tüüpi spetsiifilise, täiendava ja vabatahtliku pensioniskeemi õiguslikku režiimi, kui ka osas, mis puudutab pensionifondi finantsolukorra haldamist;

rikutud on heauskse täitmise põhimõtet ning põhimõtet, mille kohaselt omavoliliselt kehtestatud klauslid on tühised, kuna pensioniskeemiga liitumise tingimusi muudeti ühepoolselt ja tagasiulatuvalt, ilma et oleks kehtestatud hüvitise saamise võimalust.


29.8.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 205/40


5. juunil 2009 esitatud hagi — CEVA versus komisjon

(Kohtuasi T-224/09)

2009/C 205/74

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Centre d’étude et de valorisation des algues SA (CEVA) (Pleubian, Prantsusmaa) (esindaja: advokaat J.-M. Peyrical)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon

Hageja nõuded

esimese võimalusena tuvastada, et Euroopa Komisjonil puudub lepinguline suhe CEVA-ga, seega

tühistada Euroopa Komisjoni 6. aprilli 2009. aasta täitekorraldus nr 3230900440;

teise võimalusena tuvastada, et Euroopa Komisjoni 6. aprilli 2009. aasta täitekorraldus nr 3230900440 on põhjendamata;

tuvastada, et juhul, kui CEVA tasub komisjonile 179 896 eurot koos viivisega, võib tulemuseks olla alusetu rikastumine;

seega tühistada Euroopa Komisjoni 6. aprilli 2009. aasta täitekorraldus nr 3230900440.

Väited ja peamised argumendid

Hageja palub käesolevas hagis tühistada täitekorralduse, millega komisjon on nõudnud hagejale tehnoloogilise uurimis- ja arendustegevuse projekti puudutava lepingu PROTOP nr EVK3-CT-2002-30004 raames ettemaksuna makstud summade tagastamist täies ulatuses.

Hageja esitab hagi põhjendamiseks kolm väidet:

täitekorraldus ei ole vastuvõetav, kuna hageja ja komisjoni vahel puudub lepinguline suhe;

täitekorraldus ei ole piisavalt põhjendatud, kuna see tugineb lepinguliste kohustuste väidetavale rikkumisele hageja poolt, ilma et komisjon oleks seda väidet õiguslikult ja faktiliselt põhjendanud;

rikutud on alusetu rikastumise keelu põhimõtet, kuna komisjoni poolt nõutava summa tasumine täies ulatuses tooks kaasa komisjoni alusetu rikastumise, kuna komisjon on saanud kasutada hageja poolt läbi viidud tööde ja uuringute tulemusi, ilma et ta oleks nende teostamise eest tasunud.


29.8.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 205/40


12. juunil 2009 esitatud hagi — Access Info Europe versus nõukogu

(Kohtuasi T-233/09)

2009/C 205/75

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Access Info Europe (Madriid, Hispaania) (esindajad: advokaadid O. Brouwer ja J. Blockx)

Kostja: Euroopa Liidu Nõukogu

Hageja nõuded

Tühistada vaidlustatud otsus;

mõista hageja kohtukulud, sealhulgas menetlusse sekkuvate poolte kulud, vastavalt Esimese Astme Kohtu kodukorra artiklile 87 välja Euroopa Liidu Nõukogult.

Väited ja peamised argumendid

Hageja palub vastavalt määrusele (EÜ) nr 1049/2001 (1), tühistada nõukogu otsus, millega keelduti osaliselt hagejale ligipääsu andmisest dokumendile 16388/08 (nõukogu peasekretariaadi teatis „informatsioon” rühmale), mis puudutab ettepanekut Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni dokumentidele) kohta. Nõukogu andis hagejale ligipääsu ainult redigeeritud dokumendi versioonile, kust olid eemaldatud osad, mille alusel on võimalus kindlaks teha muudatusettepanekuid esitavad delegatsiooni osapooled.

Hageja väidab, et vaidlustatud otsust tuleb tühistada järgmistel põhjustel:

Esiteks väidab hageja, et nõukogu rikkus määruse (EÜ) nr 1049/2001 artikli 4 lõike 3 esimest lõiku, kuna:

(a)

ta ei ole näidanud, kuidas delegatsiooni liikmete nimede avalikustamine kahjustaks oluliselt institutsiooni otsuse tegemise protsessi;

(b)

ta ei ole põhjendanud riski, miks delegatsiooni osapooled lõpetaksid oma seisukohtade kirjaliku esitamise ning kuidas see kahjustaks oluliselt institutsiooni otsuse tegemise protsess;

(c)

ta ei ole arvesse võtnud kõrgemat avalikkuhuvi, mis õigustab riiklike delegatsioonide avalikustamise.

Teiseks väidab hageja, et Nõukogu rikkus EÜ artiklis 253 ning määruse (EÜ) nr 1049/2001 artikli 7 lõikes 1 ja artikli 8 lõikes 1 nõutud põhjendamise kohustust.


(1)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. mai 2001. aasta määrus (EÜ) nr 1049/2001 üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni dokumentidele (EÜT L 145, lk 43; ELT eriväljaanne 01/03, lk 331)


29.8.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 205/41


16. juunil 2009 esitatud hagi — Nikolaou versus kontrollikoda

(Kohtuasi T-241/09)

2009/C 205/76

Kohtumenetluse keel: kreeka

Pooled

Hageja: Kalliopi Nikolaou (Ateena, Kreeka) (esindaja: advokaat V. Christianos)

Kostja: kontrollikoda

Hageja nõuded

Mõista kontrollikojalt välja hüvitis K. Nikolaoule tekitatud mittevaralise kahju hüvitamiseks järgmisel viisil:

edastada ametlik teadaanne — mille sisu on K. Nikolaouga kooskõlastatud ja mis samuti talle edastatakse — kõikidele ühenduse asutustele, eelkõige Euroopa Parlamendile, Euroopa Komisjonile ning muudele ühenduse institutsioonidele ja organitele selle kohta, et K. Nikolaou on tema vastu esitatud süüdistustest vabastatud;

avaldada ametlikud teated hageja vastu esitatud süüdistustest vabastamise kohta nendes Luksemburgi, Saksa, Kreeka, Prantsuse, Hispaania ja Belgia ajalehtedes, kes avaldasid K. Nikolaou kohta negatiivseid kommentaare, mille allikaks oli kontrollikoda, ning ajalehes „European Voice”;

teise võimalusena, juhul kui kontrollikoda ei taasta K. Nikolaou avalikku mainet eespool osundatud viisil, mõista kontrollikojalt viimase kasuks talle tekitatud mittevaralise kahju hüvitamiseks summa sada tuhat (100 000) eurot koos intressidega, mida hakatakse arvestama alates 14. aprillist 2009, s.o kuupäevast, mil talle edastati „Request for compensation”, kuni summa täieliku maksmiseni; K. Nikolaou kohustub kasutama kõnesolevat summat eespool osundatud teadaannete ja teadete rahastamiseks;

mõista kontrollikojalt K. Nikolaou kasuks talle Luksemburgi kohtuorganites toimunud menetlustega tekitatud mittevaralise kahju hüvitamiseks välja summa nelikümmend tuhat (40 000) eurot koos intressidega, mida hakatakse arvestama alates 14. aprillist 2009, s.o kuupäevast, mil talle edastati „Request for compensation”, kuni summa täieliku maksmiseni;

mõista kontrollikojalt K. Nikolaou kasuks talle Luksemburgi kohtuorganites, eelkõige Juge d’instruction’is ja Tribunal d’arrondissement de Luxembourg’is toimunud menetlustega tekitatud varalise kahju hüvitamiseks välja summa viiskümmend seitse tuhat seitsesada seitsekümmend üks eurot ja nelikümmend senti (57 771,40 eurot) teda kahes eespool nimetatud kohtuastmes esindanud advokaadi Hossi kulude katteks ning neli tuhat (4 000) eurot Luksemburgi eelnimetatud kohtutesse ilmumiseks tasutud sõidukulude katteks — millest täpsemalt tuhat viissada (1 500) eurot Juge d’instruction’i ja kaks tuhat viissada (2 500) eurot Tribunal d’arrondissement de Luxembourg’i ilmumise eest — koos intressidega, mida hakatakse arvestama alates 14. aprillist 2009, s.o kuupäevast, mil talle edastati „Request for compensation”, kuni summa täieliku maksmiseni;

mõista kohtukulud välja kontrollikojalt.

Väited ja peamised argumendid

Hageja väidab, et kontrollikoda on ilmselgelt rikkunud nii eraisikutele õigusi andvaid üksiksätteid kui ka põhiõigusi, mida kontrollikoda peab oma pädevuse teostamisel järgima

Esiteks väidab hageja, et kontrollikoda rikkus ilmselgelt määruse nr 45/2001 (1) artiklit 4, kontrollikoja otsuse 99/50 artiklit 2 ning hoolitsemiskohustust, kuna ta oli võimaldanud K. Nikolaou vastu esitatud süüdistuste kolmandatele isikutele teatavakssaamist enne ametliku menetluse algatamist. Hageja sõnul ei võtnud kontrollikoda mingeid meetmeid nende süüdistuste levimise takistamiseks ega lisaks vaevunud hiljem neid süüdistusi üle kontrollima või neid tagasi võtma, põhjustades seeläbi hagejale tõsist mittevaralist kahju.

Teiseks rikkus kontrollikoda kohtueelse uurimise käigus hageja suhtes ilmselgelt otsuse 99/50 artikleid 2 ja 4, hageja kaitseõigusi ning uurimise erapooletuse põhimõtet koostoimes hea halduse põhimõttega. Sellise tegevusega põhjustas ta hagejale mittevaralist kahju kui ka tõsist varalist kahju seetõttu, et hageja asi anti Luksemburgi kohtuorganite menetlusse ja et ta oli sunnitud kandma suuri kulusid.

Kolmandaks rikkus kontrollikoda ilmselgelt oma hoolitsemiskohustust ja hea halduse põhimõtet sellega, et ta ei esitanud Luksemburgi kohtuorganitele tema käsutuses olevaid andmeid, mis olid hageja vastu esitatud süüdistustest vabastamiseks väga olulised. Seejärel väidab hageja, et need andmed puudutasid kontrollikoja töötajate puhkustega seonduvat küsimust ning kui kontrollikoda oleks andmed edastanud, oleks need ära hoidnud hageja asja andmist uurimisorganite ja Luksemburgi kriminaalkohtu menetlusse ning ta oleks saanud oma au ja maine taastada.

Neljandaks rikkus kontrollikoda hageja arvates ilmselgelt erapooletuse ja hea halduse põhimõtet, kui ta otsustas hageja asja kohtusse anda. Sellise tegevusega põhjustati hagejale veel suuremat mittevaralist kahju.

Viiendaks väidab hageja, et kontrollikoda rikkus ilmselgelt oma hoolitsemiskohustust, kui ta ei teinud ametlikku otsust hageja süüdistusest vabastamise kohta ega taastanud tema au pärast õigeksmõistmist. Sellise tegevusetuse tõttu jäid K. Nikolaou süütuse osas kahtlused püsima ning talle tekitati täiendavat mittevaralist kahju.


(1)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2000. aasta määrus (EÜ) nr 45/2001 üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ühenduse institutsioonides ja asutustes ning selliste andmete vaba liikumise kohta (EÜT 2001, L 8, lk 1; ELT eriväljaanne 13/26, lk 102).


29.8.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 205/42


24. juunil 2009 esitatud hagi — Schräder versus CPVO — Hansson (Lemon Symphony)

(Kohtuasi T-242/09)

2009/C 205/77

Hagiavaldus esitati saksa keeles.

Pooled

Hageja: Ralf Schräder (Lüdinghausen, Saksamaa) (esindajad: advokaadid T. Leidereiter ja W.-A. Schmidt)

Kostja: Ühenduse Sordiamet

Teine menetluspool apellatsiooninõukogus: Jørn Hansson (Søndersø, Taani)

Hageja nõuded

Tühistada Ühenduse Sordiamet apellatsiooninõukogu 23. jaanuari 2009. aasta otsus;

mõista kohtukulud välja sordiametilt.

Väited ja peamised argumendid

Ühenduse sordikaitse ese: Lemon Symphony.

Ühenduse kaitse alla võetud sordi omanik: Jørn Hansson.

Ühenduse Sordiameti otsus, mis vaidlustati apellatsiooninõukogus: Lemon Symphony ühenduse sordikaitse alla võtmise vastavalt määruse (EÜ) nr 2100/941 (1) artikli 20 lõike 1 punktile 4 õigustühiseks tunnistamisest keeldumine.

Apellatsiooninõukogule kaebuse esitaja: hageja.

Apellatsiooninõukogu otsus: jätta kaebus rahuldamata.

Väited:

Määruse nr 2100/94 artikli 76 ja selle määruse artiklist 81 tulenevate menetlusõiguse üldtunnustatud põhimõtete rikkumine, kuna apellatsiooninõukogu ei selgitanud vaidlustatud otsuses uuritavaid asjaolusid piisavalt;

määruse nr 2100/94 artikli 20 lõike 1 punkti a ja artikli 7 rikkumine, kuna apellatsiooninõukogu leidis ilmselgelt valesti, et hageja ei suuda tõendada artikli 20 lõike 1 punktis a loetletud tingimuste täitmist, ning sellega jättis ta tähelepanuta kõnealuse sätte ulatuse;

määruse nr 2100/94 artikli 75 rikkumine, kuna apellatsiooninõukogu tugines oma otsuses kaalutlustele, mille kohta hageja ei saanud enne otsuse tegemist esitada oma märkusi;

määruse nr 1239/95 (2) artikli 63 lõigete 1 ja 2 rikkumine, kuna asja suulise arutamise kohta ei koostatud nõuetekohast protokolli.


(1)  Nõukogu 27. juuli 1994. aasta määrus (EÜ) nr 2100/94 ühenduse sordikaitse kohta (EÜT L 227, lk 1; ELT eriväljaanne 03/16, lk 390).

(2)  Komisjoni 31. mai 1995. aasta määrus (EÜ) nr 1239/95, milles sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 2100/94 rakenduseeskirjad seoses menetlusega ühenduse sordiametis (EÜT L 121, lk 37; ELT eriväljaanne 03/17, lk 327).


29.8.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 205/43


18. juunil 2009 esitatud hagi — Fedecom versus komisjon

(Kohtuasi T-243/09)

2009/C 205/78

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Fédération de l'Organisation Economique Fruits et Légumes (Fedecom) (Pariis, Prantsusmaa) (esindaja: advokaat C. Galvez)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon

Hageja nõuded

tühistada vaidlustatud otsus EÜ asutamislepingu artikli 230 neljanda lõigu alusel;

mõista kõik selle astme kohtukulud välja komisjonilt.

Väited ja peamised argumendid

Hageja palub tühistada komisjoni 28. jaanuari 2009. aasta otsus K(2009) 203 (lõplik) (1), milles komisjon tunnistas ühisturuga kokkusobimatuks Prantsuse ametivõimude poolt puu- ja juurviljatootjatele „situatsiooniplaanide” raames antud riigiabi, mille eesmärk on lihtsustada Prantsusmaal kasvatatud põllumajandustoodete turustamist, ning nõudis, et Prantsuse Vabariik kõnealuse abi tagasi nõuaks.

Hageja esitas oma hagi põhjenduseks kolm väidet, et:

eiratud on riigiabi mõistet EÜ artikli 87 lõike 1 tähenduses, kuna komisjon asus seisukohale, et situatsiooniplaanide raames tehtud tootjate vabatahtlike maksete (ettevõtjate osamaksed) puhul on tegemist riigi ressurssidega;

eiratud on EÜ artikli 87 lõiget 3, kuna komisjon asus seisukohale, et situatsiooniplaanide raames rakendatud meetmed ei ole ühisturuga kokkusobivad, ilma et ta oleks iga situatsiooniplaani põhjalikult uurinud;

rikutud on õiguspärase ootuse põhimõtet, kuna komisjoni tegevusetuse tõttu kümne aasta jooksul — kuigi komisjon pidi olema tingimata teadlik situatsiooniplaanide olemasolust —, võis tootjatel tekkida ootus, et situatsiooniplaanid on õiguspärased.


(1)  ELT L 127, lk 11.


29.8.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 205/43


16. juunil 2009 esitatud hagi — Evropaïki Dynamiki versus komisjon

(Kohtuasi T-247/09)

2009/C 205/79

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Ateena, Kreeka) (esindajad: advokaadid N. Korogiannakis ja M. Dermitzakis)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon

Hageja nõuded

Tühistada komisjoni otsus, millega lükati tagasi hageja pakkumus, mis esitati avatud hankemenetluses AO 10186 „Euroopa Liidu Teataja Lisa koostamine ja levitamine: TED-veebileht, ELT Lisa DVD-ROM ja seotud võrguväline ja võrgumeedia” (ELT 2009/S 2-001445), ning kõik komisjoni edasised otsused, sealhulgas otsus lepingu sõlmimise kohta edukaks tunnistatud pakkujaga;

mõista komisjonilt välja kahjuhüvitis 1 490 215,58 eurot seoses kahjuga, mis hagejale tekitati kõnesoleva hankemenetlusega;

mõista komisjonilt välja hageja kulud, mis on seotud käesoleva hagiga, seda ka juhul, kui hagi jäetakse rahuldamata.

Väited ja peamised argumendid

Käesolevas asjas palub hageja tühistada kostja otsus, millega lükati tagasi hageja pakkumus, mis esitati avatud hankemenetluses Euroopa Liidu Teataja Lisa koostamise ja levitamise teenuste kohta: TED-veebileht, ELT Lisa DVD-ROM ja seotud võrguväline ja võrgumeedia (AO 10186), ja millega otsustati sõlmida leping edukaks tunnistatud pakkujaga. Lisaks nõuab hageja talle hankemenetlusega väidetavalt tekitatud kahju hüvitamist.

Hageja esitas oma nõuete toetuseks järgmised väited.

Esiteks väidab hageja, et kostja tegi mitmeid ilmseid kaalutlusvigu ning ei esitanud hagejale mistahes põhjendusi ega selgitusi, millega rikkus finantsmäärust (1) ja selle rakendussätteid, samuti direktiivi 2004/18 (2) ja EÜ artiklit 253. Hageja väitel ei avaldanud komisjon temale, vaatamata viimase kirjalikule taotlusele, edukaks tunnistatud pakkumuse suhtelisi kriteeriume, kuigi oli selleks kohustatud. Hageja arvates on komisjoni esitatud kommentaarid ebaselged, alusetud ja pealiskaudsed ega kujuta endast piisavat põhjendust. Lisaks väidab hageja, et komisjon parandas vaidlustatud otsuse põhjendusi tagasiulatuvalt, alles pärast seda, kui hindamiskomitee vaatas üle oma aruande ja otsustas eemaldada kommentaari edukaks tunnistatud pakkumuse kohta.

Teiseks väidab hageja, et kostja rikkus finantsmääruse artikleid 106 ja 107, samuti läbipaistvuse põhimõtet ja diskrimineerimise keeldu, jättes välistamata pakkumusi, mis põhinesid WTO/GPA-välistes riikides tehtud töödel — kui komisjon lubab osalemist sellisel alusel, tuleb toimida õiglaselt, läbipaistvalt ja diskrimineerimata, selgitades valikukriteeriume, millest lähtuvalt osasid ettevõtteid välistatakse ja teisi kvalifitseeritakse.

Kolmandaks väidab hageja, et hageja pakkumuse võrdlemisel teiste pakkujate omadega tegi komisjon ilmseid hindamisvigu ja et komisjon ei täitnud põhjendamiskohustust, kuna negatiivsed hinnangud, mida hindamiskomitee hageja pakkumusele andis, olid ebaselged ja alusetud.


(1)  Nõukogu 25. juuni 2002. aasta, määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002, mis käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust (EÜT 2002, L 248, lk 1; ELT eriväljaanne 01/04, lk 74).

(2)  Euroopa parlamendi ja nõukogu 31. märtsi 2004. aasta, direktiiv 2004/18/EÜ, ehitustööde riigihankelepingute, asjade riigihankelepingute ja teenuste riigihankelepingute sõlmimise korra kooskõlastamise kohta (ELT 2004, L 134, lk 114, ELT eriväljaanne 06/07, lk 132).


29.8.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 205/44


26. juunil 2009 esitatud hagi — Wilo versus Siseturu Ühtlustamise Amet (mootori korpuse kuju)

(Kohtuasi T-253/09)

2009/C 205/80

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Hageja: Wilo SE (Dortmund, Saksamaa) (esindaja: advokaat G. Braun)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused)

Hageja nõuded

Tühistada Siseturu Ühtlustamise Ameti (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) apellatsioonikoja 30. märtsi 2009. aasta otsus asjas R 1184/2008-1;

mõista kohtukulud välja ühtlustamisametilt.

Väited ja peamised argumendid

Asjaomane ühenduse kaubamärk: küttepumba mootori korpust kujutav kolmemõõtmeline kaubamärk kaupadele klassides 7 ja 11 (taotlus nr 5 805 692).

Kontrollija otsus: lükata taotlus tagasi.

Apellatsioonikoja otsus: jätta kaebus rahuldamata.

Väited: määruse (EÜ) nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punkti b (nüüd määruse (EÜ) nr 207/2009 (1) artikli 7 lõike 1 punkti b) rikkumine, kuna taotletaval kaubamärgil on minimaalselt vajalik eristusvõime.


(1)  Nõukogu 26. veebruari 2009. aasta määrus (EÜ) nr 207/2009 ühenduse kaubamärgi kohta (ELT 2009, L 78, lk 1).


29.8.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 205/44


26. juunil 2009 esitatud hagi — Wilo versus Siseturu Ühtlustamise Amet (rohelise karteri kujutis)

(Kohtuasi T-254/09)

2009/C 205/81

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Hageja: Wilo SE (Dortmund, Saksamaa) (esindaja: advokaat G. Braun)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused)

Hageja nõuded

Tühistada Siseturu Ühtlustamise Ameti (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) apellatsioonikoja 30. märtsi 2009. aasta otsus asjas R 1196/2008-1;

mõista kohtukulud välja Siseturu Ühtlustamise Ametilt (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused).

Väited ja peamised argumendid

Asjaomane ühenduse kaubamärk: rohelist karterit kujutav kujutismärk kaupadele klassides 7, 9 ja 11 (taotlus nr 5 620 001).

Kontrollija otsus: lükata taotlus tagasi.

Apellatsioonikoja otsus: jätta kaebus rahuldamata.

Väited: määruse (EÜ) nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punkti b (nüüd määruse (EÜ) nr 207/2009 (1) artikli 7 lõike 1 punkti b) rikkumine, kuna taotletaval kaubamärgil on minimaalselt vajalik eristusvõime.


(1)  Nõukogu 26. veebruari 2009. aasta määrus (EÜ) nr 207/2009 ühenduse kaubamärgi kohta (ELT 2009, L 78, lk 1).


29.8.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 205/45


6. juulil 2009 esitatud hagi — i-content versus Siseturu Ühtlustamise Amet (BETWIN)

(Kohtuasi T-258/09)

2009/C 205/82

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Hageja: i-content Ltd Zweigniederlassung Deutschland (Berliin, Saksamaa) (esindaja: Rechtsanwalt A. Nordemann)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused)

Hageja nõuded

Tühistada Siseturu Ühtlustamise Ameti (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) neljanda apellatsioonikoja 4. mai 2009. aasta otsus apellatsioonimenetluses R 1528/2008-4, mis puudutab ühenduse kaubamärgi taotlust nr 006849641, sõna: BETWIN, ning sellele eelnenud põhiosakonna (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) 10. septembri 2008. aasta otsus, mis puudutab ühenduse kaubamärgi taotlust nr 006849641, sõna: BETWIN;

mõista kohtukulud välja Siseturu Ühtlustamise Ametilt (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused).

Väited ja peamised argumendid

Asjaomane ühenduse kaubamärk: sõnamärk „BETWIN” klassidesse 35, 38 ja 41 kuuluvate teenuste jaoks (taotlus 6 849 641)

Kontrollija otsus: lükata taotlus tagasi

Apellatsioonikoja otsus: jätta kaebus rahuldamata

Väited: rikutud on määruse (EÜ) nr 207/2009 (1) artikli 7 lõike 1 punkti b, kuna taotletaval kaubamärgil on nõutav minimaalne eristusvõime ja selle puhul ei kehti vaba kasutatavuse nõue, määruse nr 207/2009 artiklit 79 koostoimes võrdse kohtlemise põhimõttega, EIÕK artikleid 6 ja 14 ning EÜ artiklit 49.


(1)  Nõukogu 26. veebruari 2009. aasta määrus (EÜ) nr 207/2009 ühenduse kaubamärgi kohta (ELT 2009, L 78, lk 1).


29.8.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 205/45


6. juulil 2009 esitatud hagi — Defense Technology versus Siseturu Ühtlustamise Amet — DEF-TEC Defense Technology (FIRST DEFENSE AEROSOL PEPPER PROJECTOR)

(Kohtuasi T-262/09)

2009/C 205/83

Hagiavaldus esitati inglise keeles.

Pooled

Hageja: Defense Technology Corporation of America (Jacksonville, Ühendriigid) (esindaja: solicitor R. Kunze)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused)

Teine menetluspool apellatsioonikojas: DEF-TEC Defense Technology GmbH (Frankfurt Maini ääres, Saksamaa)

Hageja nõuded

tühistada Siseturu Ühtlustamise Ameti (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) neljanda apellatsioonikoja 4. mai 2009. aasta (asi R 493/2002-4 (II)) otsus;

mõista kohtukulud välja ühtlustamisametilt.

Väited ja peamised argumendid

Ühenduse kaubamärgi taotleja: Teine menetluspool apellatsioonikojas.

Asjaomane ühenduse kaubamärk: kujutismärk „FIRST DEFENSE AEROSOL PEPPER PROJECTOR” kaupadele klassides 5, 8 ja 13 — taotlus nr 643 668.

Vastulause aluseks oleva kaubamärgi või tähise omanik: hageja.

Vastulause aluseks olev kaubamärk või tähis: Ühendriikide sõnamärgi „FIRST DEFENCE” registreering kaupadele klassis 13; kaks Ühendriikide kujutismärgi registreeringut kaupadele klassis 13; varasem mainekas Belgia, Saksamaa ja Prantsusmaa kaubamärk „FIRST DEFENCE AND DESIGN”; varasem registreerimata sõnamärk „FIRST DEFENCE”, mis on kaitstud Saksamaal ja Prantsusmaal; varasem registreerimata Belgia, Saksamaa ja Prantsusmaa kaubamärk „FIRST DEFENCE AND DESIGN”; Saksamaal kaitstud ärinimi „FIRST DEFENCE”.

Vastulausete osakonna otsus: rahuldada vastulause osaliselt.

Apellatsioonikoja otsus: tühistada vastulausete osakonna otsus ja jätta vastulause rahuldamata.

Väited: nõukogu määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 3 rikkumine, kuna apellatsioonikoda ei kohaldanud nimetatud sätete nõuetekohaselt ja tegi lisaks otsuse, mis tugines esitatud asjaolude valestimõistmisel; nõukogu määruse (EÜ) nr 207/2009 artiklite 65, 75 ja 76 rikkumine, kuna apellatsioonikoda ei võtnud vajalikke meetmeid Esimese Astme Kohtu 6. septembri 2006. aasta otsuse kohtuasjas T-6/05 DEF-TEC Defense Technology vs. Siseturu Ühtlustamise Amet (FIRST DEFENSE AEROSOL PEPPER PROJECTOR) täitmiseks.


29.8.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 205/46


7. juulil 2009 esitatud hagi — Mannatech versus Siseturu Ühtlustamise Amet (BOUNCEBACK)

(Kohtuasi T-263/09)

2009/C 205/84

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Mannatech, Inc (Coppell, Ühendriigid) (esindajad: R. Niebel ja C. Steuer)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused)

Hageja nõuded

tühistada Siseturu Ühtlustamise Ameti (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) esimese apellatsioonikoja 26. märtsi 2009. aasta (asi R 100/2009-1) otsus;

mõista kohtukulud välja ühtlustamisametilt.

Väited ja peamised argumendid

Asjaomane ühenduse kaubamärk: sõnamärk „BOUNCEBACK” kaupadele klassis 5.

Kontrollija otsus: keelduda hageja kaubamärgi kaitsmisest.

Apellatsioonikoja otsus: jätta apellatsioonkaebus rahuldamata.

Väited: määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkti b ja artikli 7 lõike 2 rikkumine, kuna apellatsioonikoda eksis nimetatud sätetes esitatud õiguslike tingimuste kohaldamisel.


29.8.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 205/46


10. juulil 2009 esitatud hagi — Serrano Aranda versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Burg Groep (LE LANCIER)

(Kohtuasi T-265/09)

2009/C 205/85

Hagiavaldus esitati hispaania keeles

Pooled

Hageja: Enrique Serrano Aranda (Murcia, Hispaania) (esindajad: advokaadid J. Calderón Chavero ja T. Villate Consonni)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused)

Teine menetluspool apellatsioonikojas: Burg Groep BV (Bergen, Madalmaad)

Hageja nõuded

tühistada Siseturu Ühtlustamise Ameti esimese apellatsioonikoja 27. märtsi 2009. aasta otsus asjas R 366/2008-1;

rahuldada vastulause eelnimetatud tühistamise alusel nii, et sellega kaasneksid vastavad õiguslikud tagajärjed, s.o jätta kaubamärgitaotlus nr 3343365 tervikuna rahuldamata;

mõista käesoleva menetluse kohtukulud välja ühtlustamisametilt ja teistelt menetlusse astujatelt, kui hagis esitatud nõuetele vaieldakse vastu, ning lükata need vastuväited tagasi.

Väited ja peamised argumendid

Ühenduse kaubamärgi taotleja: Burg Groep BV

Asjaomane ühenduse kaubamärk: kujutismärk, mis sisaldab sõnalist osa „LE LANCIER” (registreerimistaotlus nr 3 343 365), mis on registreeritud klassidesse 29 ja 30 kuuluvatele kaupadele

Vastulause aluseks oleva kaubamärgi või tähise omanik: Enrique Serrano Aranda

Vastulause aluseks olev kaubamärk või tähis: Hispaania sõnamärk „EL LANCERO” nr 838 740 kaupadele, mis kuuluvad klassi 30; Hispaania kujutismärk nr 941979, mis sisaldab sõnalist osa „LE LANCIER”, mis on registreeritud klassi 30 kuuluvatele kaupadele; Hispaania sõnamärk „EL LANCERO” nr 943 767 kaupadele, mis kuuluvad klassi 31, ja Hispaania sõnamärk nr 1 806 835„EL LANCERO” kaupadele, mis kuuluvad klassi 29.

Vastulausete osakonna otsus: jätta vastulause rahuldamata

Apellatsioonikoja otsus: jätta kaebus rahuldamata

Väited: nõukogu määruse (EÜ) nr 207/2009 ühenduse kaubamärgi kohta artikli 8 lõike 1 punkti b ebaõige kohaldamine


29.8.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 205/47


Esimese Astme Kohtu 1. juuli 2009. aasta määrus — Du Pont de Nemours (Prantsusmaa) jt versus komisjon

(Kohtuasi T-467/07) (1)

2009/C 205/86

Kohtumenetluse keel: inglise

Seitsmenda koja esimees tegi määruse kohtuasja registrist kustutamiseks.


(1)  ELT C 51, 23.2.2008.


29.8.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 205/47


Esimese Astme Kohtu 2. juuli 2009. aasta määrus — Imperial Chemical Industries versus Siseturu Ühtlustamise Amet (FACTORY FINISH)

(Kohtuasi T-487/07) (1)

2009/C 205/87

Kohtumenetluse keel: inglise

Viienda koja esimees tegi määruse kohtuasja registrist kustutamiseks.


(1)  ELT C 51, 23.2.2008.


Avaliku Teenistuse Kohus

29.8.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 205/48


11. mail 2009 esitatud hagi — Schopphoven versus komisjon

(Kohtuasi F-48/09)

2009/C 205/88

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Nikolaus Schopphoven (Zemmer, Saksamaa) (esindajad: advokaadid S. Rodrigues, C. Bernard-Glanz)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon

Hagi eseme ja sisu kirjeldus

Nõue tühistada EPSO otsus jätta hageja kandmata avaliku konkursi EPSO/AD/117/08 reservnimekirja.

Hageja nõuded

Tühistada Euroopa Personalivaliku Ameti (EPSO) otsus jätta hageja nimi kandmata konkursi EPSO/AD/117/08 reservnimekirja ning vajadusel EPSO otsused, millega jäetakse rahuldamata hageja esitatud läbivaatamistaotlused;

tühistada konkursi EPSO/AD/117/08 reservnimekiri;

mõista kohtukulud välja Euroopa Ühenduste Komisjonilt.


29.8.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 205/48


19. mail 2009 esitatud hagi — Petrilli versus komisjon

(Kohtuasi F-51/09)

2009/C 205/89

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Alessandro Petrilli (Grottammare) (esindajad: advokaadid J.-L. Lodomez, J. Lodomez)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon

Hagi eseme ja sisu kirjeldus

Nõue tühistada ametisse nimetava asutuse otsus hageja peamise elukoha kindlaksmääramise kohta.

Hageja nõuded

Tühistada ametisse nimetava asutuse 19. veebruari 2009. aasta otsus, millega keelduti hageja peamise elukohana kindlaks määramast Itaaliat;

kohustada komisjoni maksma hagejale summadelt, mis tuleb maksta Itaalia paranduskoefitsiendi tagasiulatuval kohaldamisel hageja pensionile, ümberasumistoetuselt ja kahekordselt peretoetuselt alates 1. juulist 2007 intressi EKP poolt põhiliste refinantseerimistehingute jaoks asjaomasele ajavahemikule kehtestatud määras, mida on tõstetud kahe protsendi võrra;

mõista kohtukulud välja Euroopa Ühenduste Komisjonilt.


29.8.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 205/48


4. juunil 2009 esitatud hagi — Luigi Marcuccio versus komisjon

(Kohtuasi F-56/09)

2009/C 205/90

Kohtumenetluse keel: itaalia

Pooled

Hageja: Luigi Marcuccio (Tricase, Itaalia) (esindaja: advokaat G. Cipressa)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon

Hagi eseme ja sisu kirjeldus

Nõue tühistada komisjoni otsus jätta rahuldamata hageja taotlus hüvitada ühelt poolt sellega, et komisjoni teenistujad tungisid 8. aprillil 2002 tema ametikorterisse Luandas, hagejale tekitatud kahju ja teiselt poolt edastada nimetatud sündmuse raames tehtud fotode koopiad ning hävitada kõik nimetatud sündmusega seonduvad dokumendid.

Hageja nõuded

Tuvastada, et 24. aprilli 2008. aasta taotlust rahuldamata jätval otsusel puudub õiguslik alus või teise võimalusena tühistada see otsus;

vajadusel tuvastada, et 11. septembri 2008. aasta teatisel puudub õiguslik alus või teise võimalusena tühistada see teatis;

vajadusel tuvastada, et 3. novembri 2008. aasta kaebust rahuldamata jätval aktil puudub õiguslik alus või teise võimalusena tühistada see akt;

tuvastada, et 8. aprillil 2002 tungisid komisjoni teenistujad hageja ametikorterisse, tegid seal fotosid ning tuvastasid teatud asjaolud; lisaks tuvastada ning tunnistada sellise teguviisi õigusvastasust;

kohustada komisjoni teavitama hagejat kirjalikult igast nimetatud sündmusega seonduvast üksikust dokumendist;

kohustada komisjoni edastama hagejale kirjalikult kõik dokumendid, s.h fotod;

kohustada komisjoni hävitama kõik dokumendid ning teavitama hagejat sellisest hävitamisest;

kohustada komisjoni hüvitama hagejale sel moel tekitatud kahju eest 225 000 eurot või mistahes suurem või väiksem summa, mida kohus peab õigeks ja õiglaseks; täpsemalt: a) 100 000 eurot õigusvastasest korterisse tungimisest tuleneva kahju hüvitamiseks; b) 100 000 eurot õigusvastasest fotode tegemisest tuleneva kahju hüvitamiseks ja c) 25 000 eurot õigusvastase teo eest, mis seisnes hageja isikliku varaga seonduvate tuvastuste tegemises;

mõista komisjonilt hageja kasuks ning alates sellele päevale, mil 24. aprilli 2008. aasta taotlus jõudis komisjonini, järgnevast päevast kuni 225 000 euro suuruse summa tegeliku tasumiseni välja intressid vastavalt summalt 10 % ulatuses aastas koos iga-aastase kapitaliseerimisega;

kohustada komisjoni hüvitama hagejale dokumentide edastama jätmisega tekitatud kahju alates homsest kuni päevani, mil dokumendid hagejale edastatakse, summas 100 eurot päevas või sellest suuremas või väiksemas summas, mida kohus peab õigeks ja õiglaseks; see summa tuleb homse ning käesolevas kohtuasjas tehtava otsuse kuulutamise kuu viimase päeva eest võlgnetava summa osas tasuda kõnealuse kohtuotsuse kuulutamise päevale järgneva kuu esimesel päeval ning iga käesolevas kohtuasjas tehtava otsuse kuulutamise kuule järgneva kuu esimesel päeval sellele eelneva kuu eest võlgnetava summa osas;

kohustada komisjoni hüvitama hagejale dokumentide hävitamata jätmisega tekitatud kahju summas 100 eurot päevas või sellest suuremas või väiksemas summas, mida kohus peab õigeks ja õiglaseks; see summa tuleb homse ning käesolevas kohtuasjas tehtava otsuse kuulutamise kuu viimase päeva eest võlgnetava summa osas tasuda kõnealuse kohtuotsuse kuulutamise päevale järgneva kuu esimesel päeval ning iga käesolevas kohtuasjas tehtava otsuse kuulutamise kuule järgneva kuu esimesel päeval sellele eelneva kuu eest võlgnetava summa osas;

mõista komisjonilt välja kõik hageja poolt kohtumenetlusega seonduvalt kantud kulud, honorarid ja kulutused, s.h poole taotlusel koostatava ekspertarvamusega seonduvad kulud;

mõista komisjonilt välja kohtu algatusel koostatud ekspertarvamusega seonduvad kulud.


29.8.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 205/49


13. juunil 2009 esitatud hagi — Nicola versus EIP

(Kohtuasi F-59/09)

2009/C 205/91

Kohtumenetluse keel: itaalia

Pooled

Hageja: Carlo De Nicola (Strassen, Luxembourg) (esindaja: advokaat L. Isola)

Kostja: Euroopa Investeerimispank

Hagi eseme ja sisu kirjeldus

Esiteks nõue tühistada apellatsioonikomisjoni poolt 14. novembril 2008 võetud meede või selle parandus osas, milles see omistab kolmele komisjoni liikmele esitatud vastuväite hagejale, mitte tema advokaadile. Teiseks nõue tühistada 29. aprillil 2008 otsustatud edutamised, sest hageja edutamist ei kaalutud, ja kõik sellega seotud meetmed. Viimaseks nõue tuvastada, et hageja langes tagakiusamise ohvriks ja kohustada kostjat selline tegevus lõpetama.

Hageja nõuded

Tühistada apellatsioonikomisjoni meede ja igal juhul parandada seda osas, milles see omistab kolmele komisjoni liikmele esitatud vastuväite C. De Nicolale, mitte tema advokaadile; samuti parandada seda osas, milles meetme kohaselt on vastuväide esitatud „pelgalt 14. detsembri 2007. aasta otsuse vaidlustamise tõttu”, mitte selle omaksvõtu ja nõuetest loobumise tagajärjena, mille kõnealused kolm komisjoni liiget vääralt omistasid C. De Nicolale;

tühistada 29. aprilli 2008. aasta edutamised, sest vastavad otsused langetati hageja edutamist kaalumata, ja kõik varasemad ja hilisemad seotud meetmed, sh 2007. aasta hindamine, ning tuvastada, et personaliosakonna juhistega kehtestatud piirangud on õigusvastased;

tuvastada, et hageja langes tagakiusamise ohvriks ja sellest tulenevalt,

kohustada Euroopa investeerimispanka selline tegevus lõpetama ja mõista viimaselt hageja kasuks välja hagejale tagakiusamisega tekitatud füüsilise, mittevaralise ja varalise kahju hüvitis ja kohtukulud koos intressidega, võttes arvesse raha väärtuse langemist.


29.8.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 205/50


24. juunil 2009 esitatud hagi — Birkhoff versus komisjon

(Kohtuasi F-60/09)

2009/C 205/92

Kohtumenetluse keel: itaalia

Pooled

Hageja: Gerhard Birkhoff (Weitnau, Saksamaa) (esindaja: advokaat C. Inzillo)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon

Hagi eseme ja sisu kirjeldus

Nõue tühistada otsus jätta rahuldamata hageja taotlus kohaldada personalieeskirjade VII lisa artikli 2 lõiget 5 tema tütre suhtes alates 1. jaanuarist 2009 ja nõue mõista komisjonilt välja sel alusel maksmisele kuuluvad summad alates 1. jaanuarist 2009.

Hageja nõuded

Tunnistada õigusvastaseks ning seetõttu tühistada ametisse nimetava asutuse 2. aprilli 2009. aasta otsus kuivõrd see on õigusvastane ja ilmselgelt faktiliselt ja õiguslikult põhjendamatu ning samuti kõik muud nimetatud otsusele eelnevad, sellega seonduvad või sellest tulenevad aktid ja/või otsused ning eeskätt PMO4 14. novembri 2008. aasta otsus;

mõista komisjonilt välja hagejale maksmata summad alates 1. jaanuarist 2009 kuni nende tegeliku tasumiseni koos ümberhindamise ja intressidega;

mõista kohtukulud välja kostjalt.


29.8.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 205/50


26. juunil 2009 esitatud hagi — Donati versus EKP

(Kohtuasi F-63/09)

2009/C 205/93

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Paola Donati (Frankfurt Maini ääres, Saksamaa) (esindajad: advokaadid L. Levi ja M. Vandenbussche)

Kostja: Euroopa Keskpank

Hagi eseme ja sisu kirjeldus

Nõue tühistada EKP otsus jätta rahuldamata süüdistused hageja väidetava psühholoogilise ahistamise kohta ning mittevaralise kahju hüvitamise nõue.

Hageja nõuded

Tühistada juhatuse 16. detsembri 2008. aasta otsus osas, milles see sisaldab hageja ähvardamist ja katset teda hirmutada;

tühistada juhatuse 16. detsembri 2008. aasta otsus osas, milles see ei sisalda otsust haldusjuurdluse tulemuse ja hageja kaebuse lahenduse kohta; teise võimalusena tühistada juhatuse 16. detsembri 2008. aasta otsus osas, milles see sisaldab „vaikimisi tehtud” otsust jätta hageja kaebus lahendamata ja jätta sellest tulenevad meetmed võtmata, eelkõige jätta distsiplinaarmenetlus algatamata;

tühistada vajalikus ulatuses 16. aprilli 2008. aasta otsus, millega jäetakse hageja spetsiaalne hagi rahuldamata;

mõista kostjalt välja mittevaralise kahju hüvitamiseks ex aequo et bono põhimõtte alusel arvutatud summa 10 000 eurot;

mõista kohtukulud välja Euroopa Keskpangalt.


29.8.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 205/51


9. juulil 2009 esitatud hagi — Saracco versus Euroopa Keskpank

(Kohtuasi F-66/09)

2009/C 205/94

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Roberta Saracco (Arona, Itaalia) (esindaja: advokaat F. Parrat)

Kostja: Euroopa Keskpank

Hagi eseme ja sisu kirjeldus

Nõue tühistada EKP otsus, millega keelduti hageja isiklikel põhjustel võetud puhkuse pikendamisest.

Hageja nõuded

Tühistada otsus, millega keelduti hagejale alates 1. novembrist 2008 andmast isiklikel põhjustel puhkust;

tühistada vajalikul määral uuesti läbivaatamisest keeldumise ja kaebuse rahuldamata jätmise otsused;

mõista kohtukulud välja Euroopa Keskpangalt.


Parandused

29.8.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 205/52


Kohtuasja T-159/09 kohta Euroopa Liidu Teatajas avaldatud teate parandus

( Euroopa Liidu Teataja C 153, 4 juuli 2009, lk 44 )

2009/C 205/95

Kohtuasja T-159/09: Biofrescos vs. komisjon kohta ELT-s avaldatud teadet tuleb lugeda alljärgnevalt:

„21. aprillil 2009 esitatud hagi — Biofrescos — Comércio de Produtos Alimentares, Lda versus Euroopa Ühenduste Komisjon

(Kohtuasi T-159/09)

2009/C 193/67

Kohtumenetluse keel: portugali

Pooled

Hageja: Biofrescos — Comércio de Produtos Alimentares, Lda (Linda-a-Velha, Portugal) (esindaja: advokaat A. Magalhães e Menezes)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon

Hageja nõuded

Tühistada komisjoni 16. jaanuari 2009. aasta otsus C (2009) 72 (lõplik), millega jäetakse rahuldamata hageja taotlus vähendada imporditollimaksu summas 41 271,09 eurot ning määratakse selle sissenõudmine tollivormistusjärgselt.

Väited ja peamised argumendid

Hageja importis 2003. aasta septembrist kuni 2005. aasta veebruarini mitu saadetist sügavkülmutatud krevette Indoneesiast, mille suhtes ta palus vähendada imporditollimaksu nõukogu 12. oktoobri 1992. aasta määruse (EMÜ) nr 2913/92, millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik (1), artikli 220 lõike 2 punkti b, artikli 236 ja artikli 239 lõike 1 alusel.

Hageja väidab, et komisjon rikkus vähemalt eespool viidatud sätteid, kuna: esiteks ta ei võtnud seisukohta kõikide argumentide suhtes, mille hageja esitas oma imporditollimaksu vähendamise taotluses; teiseks olid komisjoni põhjendused ebapiisavad, petlikud ja arusaamatud; kolmandaks tõlgendas komisjon Indoneesia ametivõimude viga vääralt ning neljandaks ja viimaseks pidas ta tõendatuteks asjaolusid, mis tegelikkuses seda ei ole ja mille tõendamise kohustus lasub erinevatel ametivõimudel, kes menetlusega järgemööda seotud olid, ning mitte mingil juhul hagejal.


(1)  EÜT L 97, lk 38; ELT eriväljaanne 02/04, lk 307.”