ISSN 1725-5171

Euroopa Liidu

Teataja

C 36

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

52. köide
13. veebruar 2009


Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

 

II   Teatised

 

EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDE JA ORGANITE TEATISED

 

Komisjon

2009/C 036/01

Euroopa Ühenduse asutamislepingu artiklite 87 ja 88 raames antava riigiabi lubamine — Juhud, mille suhtes komisjonil ei ole vastuväiteid

1

2009/C 036/02

Teatatud koondumise aktsepteering (Toimik nr COMP/M.5265 — Ergo International/Bank Austria Creditanstalt Versicherung) ( 1 )

3

2009/C 036/03

Teatatud koondumise aktsepteering (Toimik nr COMP/M.5358 — Arizona Chemical GMBH/Abieta Chemie GMBH) ( 1 )

3

2009/C 036/04

Teatatud koondumise aktsepteering (Toimik nr COMP/M.5423 — Costa/MSC/MPCT) ( 1 )

4

 

IV   Teave

 

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT JA ORGANITELT

 

Komisjon

2009/C 036/05

Euro vahetuskurss

5

2009/C 036/06

Konkurentsi piiravaid kokkuleppeid ja turgu valitsevat seisundit käsitleva nõuandekomitee arvamus 3. novembri 2008. aasta kohtumisel esitatud otsuse eelnõu kohta, mis käsitleb juhtumeid nr COMP/C.39388 — Saksamaa elektrienergia hulgimüügiturg ja nr COMP/C.39.389 — Saksamaa tasakaalustava elektrienergia turg — Ettekandja: Madalmaad

6

2009/C 036/07

Ärakuulamise eest vastutava ametniku lõpparuanne järgmiste juhtumite kohta: nr COMP/39.388 — Saksamaa elektrienergia hulgimüügiturg ja nr COMP/39.389 — Saksamaa tasakaalustava elektrienergia turg

7

2009/C 036/08

Kokkuvõte komisjoni otsusest, 26. november 2008, EÜ asutamislepingu artiklis 82 ja Euroopa Majanduspiirkonna lepingu artiklis 54 sätestatud menetluse kohta (Juhtumid nr COMP/39.388 — Saksamaa elektrienergia hulgimüügiturg ja nr COMP/39.389 — Saksamaa tasakaalustava elektrienergia turg) (Teatavaks tehtud numbri K(2008) 7367 (lõplik) all)  ( 1 )

8

 

TEAVE LIIKMESRIIKIDELT

2009/C 036/09

Otsus nr 655, 23. oktoober 2008, millega avatakse nafta ja maagaasi geoloogilise luure ja uurimise lubade andmise pakkumismenetlus vastavalt maapõuevarade seaduse artikli 2 lõike 1 punktile 3, maatükil Blok 1–12 Knezha, mis asub Vratza, Pleven, Lovetch, Gabrovo ja Veliko Tirnovo piirkonnas ning millega teatatakse kavandatud pakkumismenetlusest lubade andmiseks.

9

2009/C 036/10

Komisjoni teatis vastavalt direktiivi 2003/87/EÜ artikli 18a lõike 3 punktile a — Õhusõidukite käitajate esialgne nimekiri ning neid haldavad liikmesriigid ( 1 )

11

 

Parandused

2009/C 036/11

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 562/2006 (millega kehtestatakse isikute üle piiri liikumist reguleerivad ühenduse eeskirjad (Schengeni piirieeskirjad)) artikli 5 lõikes 3 nimetatud välispiiride ületamisel nõutavate summade ajakohastatud loetelu parandus (ELT C 33, 10.2.2009)

100

2009/C 036/12

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 562/2006 (millega kehtestatakse isikute üle piiri liikumist reguleerivad ühenduse eeskirjad (Schengeni piirieeskirjad)) artikli 2 lõikes 8 nimetatud piiripunktide ajakohastatud loetelu parandus (ELT C 33, 10.2.2009)

100

 

2009/C 036/13

Märkus lugejale(vt tagakaane sisekülge)

s3

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

 


II Teatised

EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDE JA ORGANITE TEATISED

Komisjon

13.2.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 36/1


Euroopa Ühenduse asutamislepingu artiklite 87 ja 88 raames antava riigiabi lubamine

Juhud, mille suhtes komisjonil ei ole vastuväiteid

(2009/C 36/01)

Otsuse vastuvõtmise kuupäev

23.12.2008

Abi number

N 475/08

Liikmesriik

Itaalia

Piirkond

Sardegna

Nimetus (ja/või abisaaja nimi)

Contributi per il miglioramento, l'adeguamento o la realizzazione delle strutture aziendali di allevamento nel comparto suinicolo

Õiguslik alus

L.R. 5 marzo 2008, n. 3 (Finanziaria 2008) — articolo 7, comma 1

DGR n. 31/12 del 27 maggio 2008, concernente «Legge regionale del 5 marzo 2008, n. 3 — articolo 7 comma 1 — Contributi per il miglioramento, l'adeguamento o la realizzazione delle strutture aziendali di allevamento nel comparto suinicolo»

Meetme liik

Investeerimisabi

Abi eesmärk

Investeerimisabi

Abi vorm

Otsetoetus

Eelarve

Kavandatud abi kogusumma: 2 miljonit EUR

Abi osatähtsus

40 % abikõlblikest investeeringutest ja 50 % abikõlblikest investeeringutest vähemsoodsates piirkondades. Noorte põllumajandusettevõtjate puhul suurendatakse abi suurimat osatähtsust 10 %

Kestus

Komisjonipoolsest heakskiitmisest kuni 31. detsembrini 2010

Sektorid

Põllumajandussektor

Abi andva ametiasutuse nimi ja aadress

Regione Autonoma Sardegna

Assessorato Agricoltura

Via Pessagno 4

Cagliari

Italia

Muu teave

Otsuse autentne tekst, millest on eemaldatud kogu konfidentsiaalne teave, on kättesaadav aadressil:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Otsuse vastuvõtmise kuupäev

23.12.2008

Abi number

N 643/08

Liikmesriik

Iirimaa

Piirkond

Nimetus (ja/või abisaaja nimi)

Special measures relating to meat products of animal origin from pigs following a dioxin contamination in Ireland

Õiguslik alus

The Central Fund (Permanent Provisions) Act, 1965

The Annual Appropriation Act

Meetme liik

Erakorralise sündmuse tekitatud kahju korvamiseks antav abi (EÜ asutamislepingu artikli 87 lõike 2 punkt b)

Abi eesmärk

Abi, mida antakse tõsise häire kõrvaldamiseks majanduses

Abi vorm

Otsetoetus

Eelarve

Umbes 170 miljonit EUR

Abi osatähtsus

Kuni 100 %

Kestus

Kuni 31.3.2009

Sektorid

Põllumajandus

Abi andva ametiasutuse nimi ja aadress

Department of Agriculture, Fisheries and Food

Agriculture House

Kildare Street

Dublin 2

Ireland

Muu teave

Otsuse autentne tekst, millest on eemaldatud kogu konfidentsiaalne teave, on kättesaadav aadressil:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/


13.2.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 36/3


Teatatud koondumise aktsepteering

(Toimik nr COMP/M.5265 — Ergo International/Bank Austria Creditanstalt Versicherung)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2009/C 36/02)

18. septembril 2008 otsustas komisjon mitte vastu seista ülalmainitud koondumisele ning kuulutada see vastavaks ühisturu nõuetega. Käesolev otsus on tehtud nõukogu määruse (EÜ) nr 139/2004 artikli 6(1)(b) alusel. Täielik otsuse tekst on kättesaadav vaid saksa keeles ning avaldatakse peale seda, kui dokumendist on kustutatud kõik võimalikud ärisaladused. Otsus on kättesaadav:

Euroopa konkurentsipoliitika koduleheküljel (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). See kodulehekülg aitab leida ühinemisotsuseid, sealhulgas ärinime, toimiku numbri, kuupäeva ja tööstusharu indeksid;

elektroonilises formaadis EUR-Lex koduleheküljel, dokumendinumber 32008M5265 alt. EUR-Lex pakub on-line juurdepääsu Euroopa õigusele (http://eur-lex.europa.eu).


13.2.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 36/3


Teatatud koondumise aktsepteering

(Toimik nr COMP/M.5358 — Arizona Chemical GMBH/Abieta Chemie GMBH)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2009/C 36/03)

16. jaanuaril 2009 otsustas komisjon mitte vastu seista ülalmainitud koondumisele ning kuulutada see vastavaks ühisturu nõuetega. Käesolev otsus on tehtud nõukogu määruse (EÜ) nr 139/2004 artikli 6(1)(b) alusel. Täielik otsuse tekst on kättesaadav vaid inglise keeles ning avaldatakse peale seda, kui dokumendist on kustutatud kõik võimalikud ärisaladused. Otsus on kättesaadav:

Euroopa konkurentsipoliitika koduleheküljel (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). See kodulehekülg aitab leida ühinemisotsuseid, sealhulgas ärinime, toimiku numbri, kuupäeva ja tööstusharu indeksid;

elektroonilises formaadis EUR-Lex koduleheküljel, dokumendinumber 32009M5358 alt. EUR-Lex pakub on-line juurdepääsu Euroopa õigusele (http://eur-lex.europa.eu).


13.2.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 36/4


Teatatud koondumise aktsepteering

(Toimik nr COMP/M.5423 — Costa/MSC/MPCT)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2009/C 36/04)

6. veebruaril 2009 otsustas komisjon mitte vastu seista ülalmainitud koondumisele ning kuulutada see vastavaks ühisturu nõuetega. Käesolev otsus on tehtud nõukogu määruse (EÜ) nr 139/2004 artikli 6(1)(b) alusel. Täielik otsuse tekst on kättesaadav vaid inglise keeles ning avaldatakse peale seda, kui dokumendist on kustutatud kõik võimalikud ärisaladused. Otsus on kättesaadav:

Euroopa konkurentsipoliitika koduleheküljel (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). See kodulehekülg aitab leida ühinemisotsuseid, sealhulgas ärinime, toimiku numbri, kuupäeva ja tööstusharu indeksid;

elektroonilises formaadis EUR-Lex koduleheküljel, dokumendinumber 32009M5423 alt. EUR-Lex pakub on-line juurdepääsu Euroopa õigusele (http://eur-lex.europa.eu).


IV Teave

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT JA ORGANITELT

Komisjon

13.2.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 36/5


Euro vahetuskurss (1)

12. veebruar 2009

(2009/C 36/05)

1 euro=

 

Valuuta

Kurss

USD

USA dollar

1,2833

JPY

Jaapani jeen

115,46

DKK

Taani kroon

7,4524

GBP

Inglise nael

0,90300

SEK

Rootsi kroon

10,7945

CHF

Šveitsi frank

1,4885

ISK

Islandi kroon

 

NOK

Norra kroon

8,8155

BGN

Bulgaaria lev

1,9558

CZK

Tšehhi kroon

28,620

EEK

Eesti kroon

15,6466

HUF

Ungari forint

298,55

LTL

Leedu litt

3,4528

LVL

Läti latt

0,7066

PLN

Poola zlott

4,6050

RON

Rumeenia leu

4,2951

TRY

Türgi liir

2,1249

AUD

Austraalia dollar

1,9844

CAD

Kanada dollar

1,5994

HKD

Hong Kongi dollar

9,9479

NZD

Uus-Meremaa dollar

2,4738

SGD

Singapuri dollar

1,9384

KRW

Korea won

1 813,05

ZAR

Lõuna-Aafrika rand

12,9636

CNY

Hiina jüaan

8,7703

HRK

Horvaatia kuna

7,4660

IDR

Indoneesia ruupia

15 348,27

MYR

Malaisia ringit

4,6404

PHP

Filipiini peeso

60,600

RUB

Vene rubla

44,6081

THB

Tai baht

45,063

BRL

Brasiilia reaal

2,9468

MXN

Mehhiko peeso

18,7362

INR

India ruupia

62,3560


(1)  

Allikas: EKP avaldatud viitekurss.


13.2.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 36/6


Konkurentsi piiravaid kokkuleppeid ja turgu valitsevat seisundit käsitleva nõuandekomitee arvamus 3. novembri 2008. aasta kohtumisel esitatud otsuse eelnõu kohta, mis käsitleb juhtumeid nr COMP/C.39388 — Saksamaa elektrienergia hulgimüügiturg ja nr COMP/C.39.389 — Saksamaa tasakaalustava elektrienergia turg

Ettekandja: Madalmaad

(2009/C 36/06)

1.

Enamus nõuandekomitee liikmeid jagab komisjoni esialgses hinnangus esitatud kahtlusi. Oma seisukoha esitamisest loobunud liikmed on vähemuses.

2.

Enamus nõuandekomitee liikmeid nõustub komisjoniga, et menetluse võib lõpetada nõukogu määruse (EÜ) nr 1/2003 artikli 9 lõike 1 kohase otsusega. Oma seisukoha esitamisest loobunud ja vastu olevad liikmed on vähemuses.

3.

Enamus nõuandekomitee liikmeid nõustub komisjoniga, et ettevõtja E.ON AG pakutud kohustusi arvesse võttes ei ole komisjonil menetluse jätkamiseks enam alust, ilma et see piiraks määruse (EÜ) nr 1/2003 artikli 9 lõike 2 kohaldamist. Oma seisukoha esitamisest loobunud liikmed on vähemuses.

4.

Enamus nõuandekomitee liikmeid nõustub komisjoniga, et ettevõtja E.ON AG pakutud kohustused on proportsionaalsed. Oma seisukoha esitamisest loobunud ja vastu olevad liikmed on vähemuses.

5.

Nõuandekomitee liikmed soovitavad avaldada oma arvamuse Euroopa Liidu Teatajas.

6.

Nõuandekomitee liikmed paluvad komisjonil arvesse võtta ka kõiki muid arutelu käigus tõstatatud küsimusi.


13.2.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 36/7


Ärakuulamise eest vastutava ametniku lõpparuanne järgmiste juhtumite kohta: nr COMP/39.388 — Saksamaa elektrienergia hulgimüügiturg ja nr COMP/39.389 — Saksamaa tasakaalustava elektrienergia turg (1)

(2009/C 36/07)

Komisjonile määruse (EÜ) nr 1/2003 artikli 9 alusel esitatud otsuse eelnõu käsitleb ettevõtja E.ON teatavat tegevust. Väidetavalt jätab ettevõtja elektrihindade tõstmiseks kasutamata tootmisvõimsust, takistab kolmandatel isikutel Saksamaa elektrienergia hulgimüügiturul tootmisesse investeerida, eelistab sidusettevõtjaid, jätab kulud Saksamaa tasakaalustava elektrienergia turu lõpptarbija kanda ja takistab teiste liikmesriikide energiatootjatel tasakaalustava energia müümist E.ONi tasakaalustavatel turgudel.

7. mail 2008 algatas komisjon määruse (EÜ) nr 1/2003 III peatüki alusel otsuse tegemiseks menetluse ja võttis vastu määruse (EÜ) nr 1/2003 artikli 9 lõikes 1 nimetatud esialgse hinnangu. 27. mail 2008, pärast komisjoni talitustega peetud arvamustevahetust, esitas E.ON oma kohustused.

12. juunil 2008 avaldas komisjon Euroopa Liidu Teatajas määruse (EÜ) nr 1/2003 artikli 27 lõike 4 kohase teatise, milles tehti probleemidest ja kohustustest kokkuvõte ja kutsuti huvitatud kolmandaid isikuid üles ühe kuu jooksul alates teatise avaldamisest esitama märkusi kõnealuse teatise kohta. Saadud märkused kinnitasid peamiselt, et asjaomased kohustused on esialgses hinnangus tõstatatud probleemide lahendamiseks piisavad.

Pidades silmas E.ONi pakutud kohustusi ning ilma määruse (EÜ) nr 1/2003 artikli 9 lõike 2 kohaldamist piiramata, on komisjon jõudnud seisukohale, et menetlus tuleks lõpetada.

Määruse (EÜ) nr 1/2003 artikli 9 kohases otsuses ei tuvastata konkurentsieeskirjade rikkumist, kuid asjaomane ettevõtja nõustub lahendama komisjoni esialgses hinnangus väljatoodud probleemid. Mõlemad pooled soovivad lihtsustada arvatava rikkumise täieliku uurimisega kaasnevaid halduslikke ja õigusaktidest tulenevaid nõudeid. Seetõttu on kolleegiumi mitmes varasemas otsuses (2) esitatud seisukoht, et nõuetekohasest menetlusest on kinni peetud juhul, kui asjaomane ettevõtja teavitab komisjoni, et tal on piisav juurdepääs teabele, mida tema arvates on vaja selleks, et esitada kohustused komisjoni kahtluste kõrvaldamiseks.

Kuna E.ON esitas 29. oktoobril 2008 komisjonile sellekohase avalduse, on käesolevat juhtumit käsitletud samamoodi.

Eelnevat silmas pidades olen seisukohal, et käesoleva juhtumi puhul on järgitud õigust olla ära kuulatud.

Brüssel, 10. november 2008

Michael ALBERS


(1)  Vastavalt komisjoni 23. mai 2001. aasta otsuse 2001/462/EÜ, ESTÜ (ärakuulamise eest vastutavate ametnike pädevuse kohta teatavates konkurentsimenetlustes) artiklitele 15 ja 16 (EÜT L 162, 19.6.2001, lk 21).

(2)  Vrd 22. juuni 2005 aasta otsus juhtumi nr COMP/39.116 — Coca-Cola kohta; 19. jaanuari 2005. aasta otsus juhtumi nr COMP/37.214 — DFB kohta; 14. septembri 2007. aasta otsus juhtumi nr COMP/39.142 — Toyota kohta.


13.2.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 36/8


Kokkuvõte komisjoni otsusest,

26. november 2008,

EÜ asutamislepingu artiklis 82 ja Euroopa Majanduspiirkonna lepingu artiklis 54 sätestatud menetluse kohta

(Juhtumid nr COMP/39.388 — Saksamaa elektrienergia hulgimüügiturg ja nr COMP/39.389 — Saksamaa tasakaalustava elektrienergia turg)

(Teatavaks tehtud numbri K(2008) 7367 (lõplik) all)

(Ainult ingliskeelne tekst on autentne)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2009/C 36/08)

26. novembril 2008 võttis komisjon vastu otsuse EÜ asutamislepingu artikli 82 kohase menetluse kohta. Vastavalt nõukogu määruse EÜ nr 1/2003  (1) artiklile 30 avaldab komisjon otsuse, arvestades ettevõtjate õigustatud huvi kaitsta oma ärisaladusi. Otsuse mittekonfidentsiaalne versioon on kättesaadav konkurentsi peadirektoraadi veebisaidil järgmisel aadressil:

http://ec.europa.eu/comm/competition/antitrust/cases/index/

(1)

Otsus on adresseeritud ettevõtjale E.ON AG, Düsseldorf (edaspidi „E.ON”) ja selles käsitletakse kahte juhtumit, millest üks käsitleb Saksamaa elektrienergia hulgimüügiturgu ja teine Saksamaa tasakaalustava elektrienergia turgu. Otsusega muudetakse siduvaks E.ONi pakutud kohustus viia kaks juhtumit lõpule. Pakutud kohustusi arvesse võttes on komisjon seisukohal, et komisjonil ei ole enam põhjust võtta meetmeid.

(2)

Saksamaa hulgimüügiturgu käsitleva juhtumi küsimuses valmistas komisjonile muret asjaolu, et E.ON võib olla kujundanud strateegia olemasoleva tootmisvõimsuse kasutamatajätmiseks (piirates teatavatest jaamadest pärineva elektrienergia pakkumist lühiajalisel turul — elektribörsil EEX), eesmärgiga tõsta tarbijate kahjuks elektrihindu, kuritarvitades seeläbi oma valitsevat seisundit Saksamaa elektrienergia hulgimüügiturul. Lisaks valmistas komisjonile muret, et sellega võis kaasneda E.ONi keskpikk ja pikaajaline strateegia tegelike või võimalike konkurentide elektrienergia tootmise turule sisenemise takistamiseks ja seega elektrienergia tootmise turu mahu piiramiseks.

(3)

Saksamaa tasakaalustava elektrienergia turu juhtumi puhul valmistas muret asjaolu, et E.ON võis EÜ asutamislepingu artikli 82 tähenduses kuritarvitada oma valitsevat seisundit E.ONi võrgupiirkonna sekundaarsete tasakaalustava elektrienergia varude nõudluse turul, suurendades esmalt oma tootmiskulusid, eesmärgiga anda eelis oma tootmisega tegelevale tütarettevõtjale ja jättes kulud lõpptarbija kanda; ning teiseks takistades teiste liikmesriikide energiatootjatel tasakaalustava elektrienergia eksportimist E.ONi tasakaalustavatele turgudele.

(4)

Komisjon leiab, et pärast esialgset hinnangut ja huvitatud isikute esitatud märkusi pakutud kohustused on kõnealuste konkurentsiprobleemide lahendamiseks piisavad. Esiteks, E.ONi tootmisvõimsusest ligikaudu 5 000 MW loovutamine lahendab probleemid hulgimüügiturul. Sellise loovutamisega kaob võimalus ja stiimul tootmisvõimsuse kasutamatajätmiseks kasumlikul viisil, mis oli võimalik eelkõige E.ONi elektrijaamaportfelli struktuuri tõttu. Jaamade loovutamine aitab ka tegelikel ja võimalikel konkurentidel saada juurdepääsu uutele jaamadele ning jaamadele, kus kasutatakse tehnoloogiat, mida nad ei valda. Lisaks saavad konkurendid juurdepääsu uutele rajatistele, mis aitab neil uutes elektrijaamades luua (või ümber ehitades luua) veelgi suuremat tootmisvõimsust. Teiseks, EONi ülekandesüsteemidega seotud tegevuse (mis hõlmab 380/220 kV ülekandevõrku, süsteemihaldust E.ONi tegevuspiirkonnas ja nendega seotud tegevust) loovutamine lahendab tasakaalustava elektrienergia turu probleemi, mis tuleneb E.ONi vertikaalselt integreeritud struktuurist, mis tegeleb tootmise/tarnimise ja ülekandega.

(5)

Otsuses leitakse, et võetud kohustusi silmas pidades ei ole komisjonil enam põhjust meetmeid võtta.

(6)

Konkurentsi piiravat tegevust ja turgu valitsevat seisundit käsitlev nõuandekomitee esitas pooldava arvamuse 3. novembril 2008.


(1)  EÜT L 1, 4.1.2003, lk 1.


TEAVE LIIKMESRIIKIDELT

13.2.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 36/9


OTSUS nr 655,

23. oktoober 2008,

millega avatakse nafta ja maagaasi geoloogilise luure ja uurimise lubade andmise pakkumismenetlus vastavalt maapõuevarade seaduse artikli 2 lõike 1 punktile 3, maatükil Blok 1–12 „Knezha”, mis asub Vratza, Pleven, Lovetch, Gabrovo ja Veliko Tirnovo piirkonnas ning millega teatatakse kavandatud pakkumismenetlusest lubade andmiseks.

(2009/C 36/09)

BULGAARIA VABARIIK

MINISTRITE NÕUKOGU

Maapõuevarade seaduse artikli 5 punkti 2, artikli 42 lõike 1 punkti 1 ja artikli 44 lõike 3 kohaselt ning võttes arvesse energiaseaduse artikli 4 lõike 2 punkti 16 ja § 1 punkti 24a,

ON MINISTRITE NÕUKOGU VASTU VÕTNUD JÄRGMISE OTSUSE:

1.

Avatakse toornafta ja maagaasi geoloogilise luure ja uurimise lubade andmise pakkumismenetlus maatükil Blok 1–12 „Knezha”, pindalaga 1 348,45 km2 ning koordinaatidega nagu on määratletud ja märgitud geoloogilise luure ja uurimise lepingu eelnõus, mis on pakkumisdokumentide lahutamatu osa.

2.

Teatatakse, et lubade andmine põhineb pakkumismenetluse tulemustel.

3.

Määratakse kindlaks, et geoloogilise luure ja uurimise load kehtivad viis aastat pärast geoloogilise luure ja uurimise lepingu jõustumist ning kõnealust tähtaega võib vastavalt maapõuevarade seaduse artikli 31 lõikele 3 pikendada.

4.

Punkti 1 kohane lubade andmise pakkumismenetlus toimub 150 päeva pärast sellekohase otsuse avaldamist Euroopa Liidu TeatajasMajandus- ja energeetikaministeeriumi hoones, Triaditza tänav nr 8, Sofia.

5.

Pakkumisdokumentide esitamise tähtaeg on 120. päeval kell 17.00 pärast sellekohase otsuse avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

6.

Pakkumismenetlusel osalemise teatise esitamise tähtaeg on 130. päeval kell 17.00 pärast sellekohase otsuse avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

7.

Pakkumismenetlusel osalemise taotluste esitamise tähtaeg on 144. päeval kell 17.00 pärast sellekohase otsuse avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

8.

Isiklik kohalolek pakkumismenetlusel ei ole nõutav.

9.

Pakkumisdokumentide hind on 500 BGN. Pakkumisdokumente saab osta Majandus- ja energeetikaministeeriumis kabinetis nr 802, Triaditza tänav nr 8, Sofia, punktis 5 kindlaksmääratud aja jooksul.

10.

Pakkumismenetlusel osalejad peavad järgima maapõuevarade seaduse artikli 23 lõikes 1 kindlaksmääratud nõudeid.

11.

Pakkumismenetlusel osalejate taotlusi hinnatakse esitatud tööprogrammi, keskkonnakaitsevahendite, koolituste, boonuste ning osalejate haldus- ja finantssuutlikkuse alusel.

12.

Pakkumismenetlusel osalemise rahaline tagatis on 10 000 BGN, mis tuleks maksta punktis 6 kindlaksmääratud tähtajaks Majandus- ja energeetikaministeeriumi pangakontole, nagu on märgitud pakkumisdokumentides.

13.

Kui taotleja ei saanud heakskiitu pakkumismenetlusel osalemiseks, tagastatakse rahaline tagatis 14 päeva jooksul pärast menetlusel osalemise keeldumisest teatamist.

14.

Eduka taotleja rahalist tagatist ei vabastata, muude taotlejate rahalised tagatised tagastatakse 14 päeva jooksul pärast Ministrite Nõukogu otsuse avaldamist geoloogilise luure ja uurimise lubade andmise kohta Bulgaaria ametlikus väljaandes.

15.

Pakkumismenetlusel osalemise teatiste ja taotlejate ettepanekud pakkumismenetluse tingimuste kohta tuleks esitada bulgaaria keeles Majandus- ja energeetikaministeeriumi, Triaditza tänav nr 8, vastavalt maapõuevarade seaduse artikli 46 nõuetele.

16.

Pakkumismenetluse taotlused peaksid vastama pakkumisdokumentides esitatud nõuetele ja tingimustele.

17.

Pakkumismenetlus toimub ka siis, kui menetlusel on lubatud osaleda vaid ühel taotlejal.

18.

Majandus- ja energeetikaministeerium on volitatud:

18.1

saatma käesoleva otsuse teksti avaldamiseks Euroopa Liidu Teatajas ja Bulgaaria ametlikus väljaandes, samuti Ministrite Nõukogu veebisaidil;

18.2

määrata komitee pakkumismenetluse korraldamiseks ja läbiviimiseks.

19.

Käesoleva otsuse vastu esitatud kaebused võib saata kõrgeimale halduskohtule 14 päeva jooksul pärast kõnealuse otsuse avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Peaminister

Sergei STANISHEV

Ministrite nõukogu peasekretär

Sevdalin MARINOV

Tõendatud koopia

Riigikantselei direktor

Vesselin DAKOV


13.2.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 36/11


Komisjoni teatis vastavalt direktiivi 2003/87/EÜ artikli 18a lõike 3 punktile a

Õhusõidukite käitajate esialgne nimekiri ning neid haldavad liikmesriigid

(EMPs kohaldatav tekst)

(2009/C 36/10)

Vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. oktoobri 2003. aasta direktiivile 2003/87/EÜ, millega luuakse ühenduses kasvuhoonegaaside saastekvootidega kauplemise süsteem (1) ning mida on viimati muudetud direktiiviga 2008/101/EÜ (2) lisatakse alates 1. jaanuarist 2012 ühenduse kasvuhoonegaaside heitkogustega kauplemise süsteemi selliste õhusõidukite käitajate lennutegevused, kes korraldavad ühenduse lennuväljadelt väljuvaid ja neile saabuvaid lende.

Liikmesriigid on kohustatud tagama, et õhusõidukite käitajad täidavad direktiivi 2003/87/EÜ nõudeid. Selleks et vähendada õhusõidukite käitajate halduskoormust, nähakse direktiiviga ette, et iga õhusõidukite käitaja eest vastutab üks liikmesriik. Direktiivi artikli 18a lõigetega 1 ja 2 on ette nähtud õhusõidukite käitaja liikmesriigi haldusalasse määramise eeskirjad. Liikmesriigid vastutavad kooskõlas nimetatud sätetega nende õhusõidukite käitajate eest, kellele on antud tegevusluba vastavalt nõukogu määruse (EMÜ) nr 2407/92 sätetele asjaomase liikmesriigi poolt, või õhusõidukite käitajate eest, kel puudub tegevusluba, või kolmandatest riikidest pärit õhusõidukite käitajate eest, kelle heitkogused moodustavad võrdlusaasta lõikes selle liikmesriigi peamise heitkoguste osa.

Direktiivi artikli 18a lõike 3 punktis a on nõutud, et komisjon avaldab nimekirja õhusõidukite käitajatest, kes sooritasid direktiivi I lisas nimetatud lennutegevust 1. jaanuaril 2006 või pärast seda, täpsustades iga õhusõidukite käitajat haldava liikmesriigi. Seega on kõnealuse nimekirja eesmärk täpsustada, milline liikmesriik iga õhusõidukite käitajat haldab kooskõlas direktiivi 2003/87/EÜ artikli 18a lõigetega 1 ja 2. Õhusõidukite käitajate nimekiri on lisatud käesolevale teatisele.

Komisjon võib avaldada ajakohastatud nimekirja igal ajal, kui temani jõuab teave, et nimekirja on vaja muuta. Selleks et tagada nimekirja täpsus, palub komisjon saata liikmesriikidel ja muudel asjaomastel sidusrühmadel tagasisidet 31. märtsiks 2009. Komisjon võib saadud tagasiside alusel avaldada peagi pärast seda läbivaadatud nimekirja.

Nimekiri põhineb viimastel andmetel, mida Eurokontroll on esitanud lennuplaane käsitlevate andmete alusel. Nimekirja koostamisel kasutatud meetodite üksikasjad ja pädevate asutuste kontaktandmed, kui liikmesriik on need esitanud, avaldatakse komisjoni veebisaidil.

Nimekiri hõlmab kõiki õhusõidukite käitajaid, kes sooritasid asjaomast lennutegevust 1. jaanuaril 2006 või pärast seda. Nimekiri võib sisaldada õhusõidukite käitajaid, kes on lõplikult või ajutiselt lennutegevused peatanud, nagu ka neid, kes on hiljem muutnud nime või ühinenud teise ettevõtjaga või kelle on teine ettevõtja omandanud. Samuti ei ole nimekirja koostamisel arvestatud seda, kas õhusõidukite käitaja on lisatud ühenduse nimekirja, mis käsitleb neid lennuettevõtjaid, kelle suhtes kohaldatakse ohutuskaalutlustel ühenduses tegevuskeeldu kooskõlas määrusega (EÜ) nr 2111/2005. Seepärast ei piira selliste õhusõidukite käitajate lisamine käesolevas teatises esitatud nimekirja määruse (EÜ) nr 2111/2005 kohaste komisjoni ja liikmesriikide otsuste kohaldamist.

Komisjon ajakohastab kooskõlas artikli 18a lõike 3 punktiga b nimekirja igal aastal enne 1. veebruari, et lisada sellesse õhusõidukite käitajad, kes on edaspidi sooritanud direktiivi I lisas nimetatud lennutegevust.

Õhusõidukite käitaja kuulub teda haldava liikmesriigi haldusalasse kogu direktiivi 2003/87/EÜ artiklis 3c osutatud kauplemisperioodi ajal. Komisjon avaldab enne iga kauplemisperioodi algust ajakohastatud nimekirja, arvestades õhusõidukite käitajate üleviimist teise haldava liikmesriigi haldusalasse kooskõlas direktiivi artikli 18a lõikega 2.

Kui komisjon kontrollib, kas liikmesriigid rakendavad direktiivi 2003/87/EÜ nõuetekohaselt, lähtub ta meetmete võtmisel nimekirja viimasest avaldatud versioonist.

Lisas on esitatud õhusõidukite käitajad ja neid haldavad liikmesriigid.


(1)  ELT L 275, 25.10.2003, lk 32.

(2)  ELT L 8, 13.1.2009, lk 3.


LISA

ÕHUSÕIDUKITE KÄITAJAD JA NEID HALDAVAD LIIKMESRIIGID

BELGIA

Käitaja nimi

Käitaja riik

ACCOFORM

Belgia

AERODATA BELGIUM

Belgia

AFRICA WEST CARGO

Togo

ALROSA-AVIA

Vene Föderatsioon

AVIASTAR-TU CO.

Vene Föderatsioon

BRUSSELS AIRLINES

Belgia

CAIRO AVIATION

Egiptus

CAL CARGO AIRLINES

Iisrael

CANADIAN NORTH

Kanada

CARGO B AIRLINES

Belgia

CENTURION AIR CARGO

Ameerika Ühendriigid

DOVE AIR INC

Ameerika Ühendriigid

EAT

Belgia

EGYPTAIR CARGO

Egiptus

EXELLAIR

Luksemburg

GAFI GENERAL AVIAT

Šveits

GEMINI AIR CARGO

Ameerika Ühendriigid

HEWA BORA AIRWAYS

Kongo

INTER EKSPRES HAVA

Türgi

INTER-WETALL

Šveits

INTL PAPER CY

Ameerika Ühendriigid

INVICTA AVIATION

Ühendkuningriik

KALITTA AIR

Ameerika Ühendriigid

LAS VEGAS CHARTER

Ameerika Ühendriigid

MATRACO

Belgia

MIL BELGIUM

Belgia

MONTE CARLO AVTN

Belgia

MURRAY AVTN

Ameerika Ühendriigid

N604FJ LLC

Ameerika Ühendriigid

NEWELL RUBBERMAID

Ameerika Ühendriigid

SAUDIA

Saudi Araabia

SEA-AIR

Belgia

SIA CARGO PTE LTD

Singapur

SILVERBACK CARGO

Rwanda

TARHANKULE HAVA

Türgi

TECHNOMAG

Šveits

THOMAS COOK ARL BELG

Belgia

TNT AIRWAYS

Belgia

TOYOTA MOTOR EUROPE

Belgia

TUI AIRLINES — JAF

Belgia

V L M

Belgia


BULGAARIA

Käitaja nimi

Käitaja riik

748 AIR SERVICES (2)

Kenya

AIR BAN

Bulgaaria

AIR ONE CORP

Šveits

AIR VIA BULGARIAN

Bulgaaria

ANIKAY AIR MIDDLE E

Jordaania

ATLANT SOYUZ

Vene Föderatsioon

AVB-2004 LTD

Bulgaaria

AVIO DELTA LTD

Bulgaaria

BH AIR

Bulgaaria

BULGARIA AIR

Bulgaaria

BULGARIAN AIR CHRTR.

Bulgaaria

BULGARIAN MIN.TRANSP

Bulgaaria

CARGO AIR LTD.

Bulgaaria

CROIX ROUGE

Šveits

EAST WING KAZAKHSTAN

Kasahstan

EXPRESSAVIA

Ukraina

HEMUS AIR

Bulgaaria

IRANIAN AIR TRANSPOR

Iraan

KHORIV AVIA

Ukraina

KOKSHETAU AIRLINE

Kasahstan

KREMENCHUK FLIGHT

Ukraina

MIG RUSSIAN AIRCRAFT

Vene Föderatsioon

ROSAVIA AIR COMPANY

Ukraina

RUBYSTAR

Valgevene

SAYAT AIR KAZAKSTAN

Kasahstan

YETI AIRLINES (2)

Nepal


TŠEHHI VABARIIK

Käitaja nimi

Käitaja riik

ACL SLOVACKY

Tšehhi Vabariik

AERO VODOCHODY

Tšehhi Vabariik

AIR ALMATY JSC

Kasahstan

AIRCRAFT INDUSTRIES

Tšehhi Vabariik

ATMA AIRLINES

Kasahstan

CAA CZECH REPUBLIC

Tšehhi Vabariik

CONSTANTA UKRAINE

Ukraina

CZECH AIRLINES

Tšehhi Vabariik

EARTH ONE LIMITED

Ühendkuningriik

GEORGEAN NATIONAL

Gruusia

INCLEDON ENTERPRISES

Küpros

JUMP-TANDEM S.R.O.

Slovakkia

LETS FLY SRO

Tšehhi Vabariik

MAGLIONE SRL

Itaalia

MIL CZECH REPUBLIC

Tšehhi Vabariik

NORSE AIR CHARTER

Lõuna-Aafrika

NOVA CHEMICALS

Ameerika Ühendriigid

POLISH AIRPORT PPL

Poola

ROCKWELL AUTOMATION

Ameerika Ühendriigid

ROVNO UNIVERSAL AVIA

Ukraina

SKY DIVING FOR FUN

Slovakkia

SKYDIVE LK

Tšehhi Vabariik

TRAVEL SERVIS A.S.

Tšehhi Vabariik

WAHA OIL COMPANY

Liibüa

YAMAL

Vene Föderatsioon


TAANI

Käitaja nimi

Käitaja riik

AIR ALPHA A/S

Taani

AIR ALSIE

Taani

AIR GREENLAND

Taani

ANDERSEN INVEST

Taani

ATLANTIC AIRWAYS

Taani

BRUEL NIELS

Taani

CHC DENMARK

Taani

CIMBER AIR DENMARK

Taani

COOK AIRCRAFT LEASNG

Ameerika Ühendriigid

COWI

Taani

DRT VERTRIEBS GMBH

Taani

ELILARIO SPA

Itaalia

EXECUJET EUROPE A/S

Taani

FLUGSTODIR

Island

GLOBAL AVIATION LIBY

Liibüa

GLOBE AERO (3)

Ameerika Ühendriigid

GOL TRANSPORTES

Brasiilia

GRAAKJAER A/S

Taani

INVESTERINGSSELSK

Taani

JET TIME A/S

Taani

K/S CLIPPER

Taani

KIRKBI TRADING

Taani

LUFT AVTN CHARTER

Austraalia

MYFLUG

Island

NILAN A/S

Taani

PHARMA NORD

Taani

PROPJET

Itaalia

ROYAL UNIBREW A/S

Taani

SEMLER SERVICE A/S

Taani

STAR AIR

Taani

STERLING BLUE

Taani

SUNAIR DENMARK

Taani

TEPPER AVIATION

Ameerika Ühendriigid

THOMAS COOK SCAND.

Taani

THRANE

Taani

VIP PARTNERFLY

Taani

WEATHER MODIFICATION

Ameerika Ühendriigid

WEIBEL SCIENTIFIC

Taani

WIDEROE FLYVESELSKAP

Norra


SAKSAMAA

Käitaja nimi

Käitaja riik

ADO HAVACILIK A.S.

Türgi

ADVANCED AVIATION

Saksamaa

AERO GMBH

Saksamaa

AERO MONGOLIA

Mongoolia

AERO PERSONAL

Mehhiko

AERODATA AKTIENGES 1

Saksamaa

AEROFLOT

Vene Föderatsioon

AEROFLOT CARGO

Vene Föderatsioon

AEROFLOT DON JSC

Vene Föderatsioon

AFI FLIGHT INSPECT.

Saksamaa

AGRATA AVIATION

Eesti

AHRENKIEL CONSULTING

Šveits

AHSEL HAVA

Türgi

AIR ALLIANCE GMBH

Saksamaa

AIR ASTANA

Kasahstan

AIR BERLIN PLC CO.

Saksamaa

AIR CHINA CARGO LTD

Hiina

AIR MOLDOVA

Moldova Vabariik

AIR NAMIBIA

Namiibia

AIR NATIONAL CORP

Uus-Meremaa

AIR NUNAVUT LTD

Kanada

AIR SERVICE BERLIN

Saksamaa

AIR TRANSPORT INTL 2

Ameerika Ühendriigid

AIRBRIDGE CARGO

Vene Föderatsioon

AIRCHARTER FLUGSERV.

Saksamaa

AIRCRAFT AFRICA CO

Lõuna-Aafrika

AIRSERVICE GMBH

Saksamaa

AIRSEVEN GMBH

Saksamaa

AIRTRANS

Saksamaa

AL HOKAIR

Bermuda (Ühendkuningriik)

AMOLA GMBH

Saksamaa

ANTONOV DESIGN

Ukraina

AOP AIR OPERATING

Šveits

APPLERA CORP

Ameerika Ühendriigid

ARCHER DANIELS

Ameerika Ühendriigid

ARTOC AIR

Egiptus

ASIA CONTINENTAL

Kasahstan

ASIA TODAY LTD

Hiina

ASIA UNIVERSAL

Vene Föderatsioon

ASIANA AIRLINES INC

Korea Vabariik

ATG SWISS FIRST

Šveits

ATLAS AIR

Saksamaa

ATLAS AIR USA

Ameerika Ühendriigid

ATLASJET HAVACILIK

Türgi

AURON LTD

Bermuda (Ühendkuningriik)

AVIA MOBIL GMBH

Saksamaa

BAE SYSTEMS FLT SYST

Ameerika Ühendriigid

BAHAG

Saksamaa

BALL CORP

Ameerika Ühendriigid

BARG GMBH MEERBUSCH

Saksamaa

BASF

Saksamaa

BAUHAUS GMBH

Saksamaa

BAYAIR

Saksamaa

BEECHCRAFT AUGSBURG

Saksamaa

BEECHCRAFT BERLIN

Saksamaa

BERGER JULIUS

Nigeeria

BERTELSMANN

Saksamaa

BESTAIR TURKEY

Türgi

BLUE SKY AIRSERVICE

Saksamaa

BLUE SKY GROUP

Ameerika Ühendriigid

BLUE WINGS AG

Saksamaa

BLUEBIRD AVIATION GM

Saksamaa

BLUEBIRD CARGO

Island

BMW AG

Saksamaa

BOHLKE VENEER

Ameerika Ühendriigid

BOMBARDIER GERMANY

Saksamaa

BOMBARDIER PRE-OWNED

Ameerika Ühendriigid

BOSCH

Saksamaa

BROSE FAHRZEUGTEILE

Saksamaa

BUNDESPOLIZEI

Saksamaa

BURDA REISEFLUG

Saksamaa

CAAC CHINA

Hiina

C-A-C CHIEMSEE AIR

Saksamaa

CANJET AIRLINES

Kanada

CAPELINK ESTABLISH.

Šveits

CEBU PACIFIC AIR INC

Filipiinid

CENTRAL MOUNTAIN AIR

Kanada

CHALLENGE AERO

Ukraina

CIRRUS AIRLINES

Saksamaa

CIRRUS AVIATION

Saksamaa

CL LEASING GMBH CO

Saksamaa

CLICK MEXICANA

Mehhiko

CMAC CITY MARKETING

Saksamaa

COMMANDER MEXICANA

Mehhiko

COMPASS FOOD

Ameerika Ühendriigid

CONDOR

Saksamaa

CONSORCIO BIENES

Hispaania

COOK AIRCRAFT

Ameerika Ühendriigid

CORP JET SVCS

Ühendkuningriik

CROATIA AIRLINES

Horvaatia

CSM AVIATION

Küpros

CTL LOGISTICS S.A.

Poola

D2 AVIATION

Ameerika Ühendriigid

DAUAIR

Saksamaa

DBA LUFTFAHRTGESELL.

Saksamaa

DC AVIATION GMBH

Saksamaa

DEERE COMPANY

Ameerika Ühendriigid

DEERPORT AVIATION

Ameerika Ühendriigid

DELTA AIR LINES

Ameerika Ühendriigid

DELTA TECHNICAL SVCS

Saksamaa

DIAMOND AIRCRAFT

Saksamaa

DLR BRAUNSCHWEIG

Saksamaa

DULCO HANDEL GMBH

Saksamaa

DUPONT DE NEMOURS DE

Ameerika Ühendriigid

DUSSMANN P

Ameerika Ühendriigid

DYNAMIC AVIATION

Ameerika Ühendriigid

EAST INDIA HOTELS

India

EBM PAPST MULFINGEN

Saksamaa

ESCHMANN H D

Saksamaa

EUROFLUG FRENZEL

Saksamaa

EVERGREEN AIRLINES

Ameerika Ühendriigid

EXECUTIVE AIR SERV

Saksamaa

EXECUTIVE JET CHRTR

Saksamaa

FANCOURT FLUGCHARTER

Šveits

FIS GMBH CO.KG

Saksamaa

FLIGHT CALIBRATION

Saksamaa

FLUGSCHULE HAMBURG

Saksamaa

FMG-FLUGSCHULE

Saksamaa

FMU FLIEG MIT UNS

Saksamaa

FORUM AIR GMBH

Saksamaa

FOX FLIGHT

Kanada

FOXAIR GMBH

Saksamaa

FREE BIRD LT

Türgi

FRENZEL G

Saksamaa

FRESENA FLUG

Saksamaa

FRONTIER AIRLINES

Ameerika Ühendriigid

GAS AIR SERVICE GMBH

Saksamaa

GEKO TRADE

Saksamaa

GEMUE GMBH

Saksamaa

GENERAL MOTORS

Ameerika Ühendriigid

GENEX LTD.

Valgevene

GEOJET LUFTFAHRZEUGE

Saksamaa

GEORGIAN AIRWAYS

Gruusia

GERMANIA

Saksamaa

GERMANWINGS

Saksamaa

GLOBAL AVTN BERMUDA

Bermuda (Ühendkuningriik)

GOVERNMENT CROATIA

Horvaatia

GOVERNMENT MACEDONIA

Endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik

GROB WERKE

Saksamaa

GSGA AON AIR RUSSIA

Vene Föderatsioon

GUGGENHEIM AVTN PART

Ameerika Ühendriigid

HAERING A

Saksamaa

HAMBURG INTL

Saksamaa

HANSGROHE AG

Saksamaa

HAPAG LLOYD TUI

Saksamaa

HAPAG-LLOYD EXPRESS

Saksamaa

HASLBERGER FINANZ.

Saksamaa

HEIDELBERG CEMENT

Saksamaa

HERRENKNECHT AVIAT.

Saksamaa

HOMAC AVIATION AG

Šveits

HORNBACH REISEDIENST

Saksamaa

HTM JET SERVICE

Saksamaa

IFF PRIVATE AUSBILD

Saksamaa

INTERMAP TECHNOLOGY

Kanada

IRANAIR

Iraan

JAT AIRWAYS

Serbia

JET AIRLINES JSC

Kasahstan

JET GROUP LTD

Iisrael

JETAIR FLUG GMBH

Saksamaa

JETFLIGHT AVTN

Šveits

JETS EXECUTIVOS

Mehhiko

JOHNSON CONTROLS

Ameerika Ühendriigid

JOHNSON CTRLS

Šveits

KAM AIR

Afganistan

KARMANN GMBH

Saksamaa

KIEV AVIATION PLANT

Ukraina

KNAUF ASTRA GMBH

Saksamaa

KOMPASS GMBH

Saksamaa

KOREAN AIRLINES

Korea Vabariik

LANGNER E

Saksamaa

LBA BRAUNSCHWEIG

Saksamaa

LECH-AIR GMBH

Saksamaa

LGM LUFTFAHRT GMBH

Saksamaa

LIBRA TRAVEL

Šveits

LIBYAN AIR AMBULANCE

Liibüa

LIEBHERR GESCHAEFTSR

Saksamaa

LINDNER UNTERNEHMENS

Saksamaa

LOHFERT LOHFERT

Taani

LTU LUFTTRANSPORT

Saksamaa

LUFTHANSA

Saksamaa

LUFTHANSA CARGO

Saksamaa

LUFTHANSA TECHNIK AG

Saksamaa

MAHAN AIR

Iraan

MAKEDONSKI AVIOTRANS

Endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik

MANDALA AIRLINES 3

Indoneesia

MARXER ANLAGEN

Saksamaa

MENEKSE HAVAYOLLARI

Türgi

MIL GERMANY

Saksamaa

MNG HAVAYOLLARI

Türgi

MOELLERS MASCHINEN

Saksamaa

MONTENEGRO AIRLINES

Montenegro

MYN AVIATION

Saudi Araabia

NAYAK AIRCRAFT SERV.

Saksamaa

NEW YORKER S H K

Saksamaa

NORTH AMERICAN JET

Ameerika Ühendriigid

NOVELLUS SYSTEMS

Ameerika Ühendriigid

OBO JET-CHARTER GMBH

Saksamaa

OETKER A

Saksamaa

OMNI AIR INTL

Ameerika Ühendriigid

ORENBURG AIRLINES

Vene Föderatsioon

OSTFRIES LUFTTRANSP

Saksamaa

OWENS-CORNING

Ameerika Ühendriigid

PP PROMOTION

Saksamaa

PACELLI

Saksamaa

PAPIER METTLER

Saksamaa

PARAGON RANCH

Ameerika Ühendriigid

PARC AVTN

Iirimaa

PCT POWDER COATING

Luksemburg

PEAK AIR GMBH

Saksamaa

PEGASUS TURKEY

Türgi

PENTASTAR AVTN

Ameerika Ühendriigid

PERSCH J

Saksamaa

PHIFER WIRE PRODUCTS

Ameerika Ühendriigid

PHOENIX AIR GMBH

Saksamaa

POLET ACFT MNGT

Bermuda (Ühendkuningriik)

PREMIER FLUG GMBH

Saksamaa

PRESIDENTIAL AVTN

Ameerika Ühendriigid

PRIVATAIR GMBH

Saksamaa

REGIO AIR MECKLENBRG

Saksamaa

RENTAIR UK LTD

Ühendkuningriik

RETTENMEIER AIR

Saksamaa

RHEMA BIBLE CHURCH

Ameerika Ühendriigid

RIKSOS TURIZM LT

Türgi

RUAG AEROSPACE SERV

Saksamaa

RUSSIA FSUE STC

Vene Föderatsioon

RYAN INTL AIRLINES

Ameerika Ühendriigid

SAMSUNG TECHWIN

Korea Vabariik

SAP AG

Saksamaa

SCHWARZMUELLER

Austria

SEARAY BD100

Lõuna-Aafrika

SENECA V FLIGCHARTER

Saksamaa

SHANGHAI AIRLINES

Hiina

SHANGHAI CARGO

Hiina

SHENZHEN AIRLINES

Hiina

SIBERIA AIRLINES

Vene Föderatsioon

SILKWAY AIRLINES

Aserbaidžaan

SIXT

Saksamaa

SKY AIRLINES

Türgi

SKY JET

Šveits

SKY LINE

Türgi

SKYBUS AIRLINES

Ameerika Ühendriigid

SKYPLAN SERVICES

Kanada

SM AVIATION

Saksamaa

SMS INDUSTRIE-SERV.

Saksamaa

SOUTH EAST ASIAN

Filipiinid

SPIRIT AIRLINES 2

Ameerika Ühendriigid

SPIRIT OF SPICES

Saksamaa

STAR AVIATION LTD

Bermuda (Ühendkuningriik)

STARJET AVIATION

Šveits

STATE TRANSPT RUSSIA

Vene Föderatsioon

STEINER FILM

Saksamaa

STENSRUD VENTURES

Ameerika Ühendriigid

SUEDZUCKER REISE

Saksamaa

SUN D'OR INTL AIRL

Iisrael

SUN EXPRESS

Türgi

SWISS GLOBAL JET MGT

Šveits

TACA

El Salvador

TAMSEN GMBH

Saksamaa

TEC AIRCRAFT LEASING

Austria

THAI INTERNATIONAL

Tai

THYSSENKRUPP

Saksamaa

TOKOPH D P

Lõuna-Aafrika

TRUEB EMULSIONS CHEM

Saksamaa

TURKISH AIRLINES THY

Türgi

UKRAINIAN MEDITERRAN

Ukraina

UKSATSE

Ukraina

UPS

Ameerika Ühendriigid

URAL AIRLINES

Vene Föderatsioon

US AIRWAYS

Ameerika Ühendriigid

USA 3000 AIRLINES

Ameerika Ühendriigid

UTAIR AVIATION

Vene Föderatsioon

VACUNA JETS

Bermuda (Ühendkuningriik)

VARIG LOGISTICA SA

Brasiilia

VEYEN HAVA TASIMACI

Türgi

VHM SCHUL & CHARTER

Saksamaa

VIESSMANN

Saksamaa

VOLARIS

Mehhiko

VOLGA DNEPR RUSSIA

Vene Föderatsioon

VOLKSWAGEN

Saksamaa

VRG LINHAS AEREAS SA

Brasiilia

WAYLOCK OVERSEAS LTD

Vene Föderatsioon

WEBER MANAGEMENT

Saksamaa

WEKA

Saksamaa

WHEELS AVIATION

Saksamaa

WORLD AIRWAYS

Ameerika Ühendriigid

WUERTH GMBH & CO KG

Saksamaa

XL AIRWAYS GERMANY

Saksamaa

ZEMAN

Saksamaa


EESTI

Käitaja nimi

Käitaja riik

AERO AIRLINES A.S.

Eesti

AEROVIS

Ukraina

AIR LIVONIA

Eesti

DETA AIR

Kasahstan

ESTONIAN AIR

Eesti

ESTONIAN STATE AVTN

Eesti

KAPO AVIA

Vene Föderatsioon

MERIDIAN AIRCOMPANY

Ukraina

MIL AZERBAIJAN

Aserbaidžaan

MIL JAPAN

Jaapan

SKY JET KAZAKHSTAN

Kasahstan


KREEKA

Käitaja nimi

Käitaja riik

224TH FLIGHT UNIT

Vene Föderatsioon

ABU DHABI AVIATION

Araabia Ühendemiraadid

ADVANCED AV. LOGIST

Saksamaa

AEGEAN AIRLINES

Kreeka

AEROLAND

Kreeka

AEROSVIT

Ukraina

AIR LEASING

Kamerun

AIR LINK UKRAINE

Ukraina

AIR TANZANIA 2

Tansaania Vabariik

AIRCRAFT SUPPRT & SRVC

Liibanon

ALEXANDAIR

Kreeka

ALKAN AIR

Egiptus

ALLPLANES

Madalmaad

AL-THANI

Katar

AMREF FLYING DOCTORS

Kenya

ARKASAIR

Türgi

ASHTON AVIATION

Ameerika Ühendriigid

ATHENIAN AIR LINK

Kreeka

AVIATION BRIDGE

Iisrael

BAC LEASING LTD

Ühendkuningriik

BELAIR AIRLINES LTD

Šveits

BLUEBIRD AVIATION

Kenya

CHURCHILL FINANCE

Prantsusmaa

CONSOLID CONTRS INTL

Kreeka

COSTAIR LTD

Kreeka

DAL GROUP (SUDAN)

Sudaan

DBF AVIATION SERV 2

Austraalia

DIAMONDS OF RUSSIA

Vene Föderatsioon

DONBASSAERO

Ukraina

EAGLE AIR LTD

Uganda

EUROAIR LTD

Kreeka

EXECUTIVE TURBINE

Lõuna-Aafrika

GOLIAF

São Tomé ja Príncipe

GREECE AIRWAYS

Kreeka

GULF JET

Araabia Ühendemiraadid

HAWKER PACIFIC 2

Austraalia

HCAA

Kreeka

HELLAS JET

Kreeka

HELLAS WINGS LTD

Kreeka

HELLENIC IMPERIAL

Kreeka

HELOG AG

Šveits

INTRACOM

Kreeka

INTRALOT

Ameerika Ühendriigid

JADAYEL AVIATION

Saudi Araabia

JAIR

Lõuna-Aafrika

KOMIAVIAVIATRANS 2

Vene Föderatsioon

KSENODOXEIA ELLADOS

Kreeka

LEXATA

Kreeka

MIDDLE EAST AVIATION

Liibanon

MIL GREECE

Kreeka

NARSS

Egiptus

NATIONAL AEROTECH

Ameerika Ühendriigid

OLYMPIC AIRLINES

Kreeka

ORASCOM

Egiptus

PAKISTAN STATE

Pakistan

PALMYRA AVIATION LTD

Kreeka

PARADISE AVTN

Kreeka

PECOTOX AIR

Moldova Vabariik

PEGASUS AVIATION GRC

Kreeka

PROFLITE

Ameerika Ühendriigid

RED WINGS CJSC

Vene Föderatsioon

REFUSE EQUIPMNT MFTG

Saudi Araabia

RELIANCE INDUSTRIES2

India

RUSSIAN SKY AIRLINES

Vene Föderatsioon

SEAFLIGHT AVTN

Kreeka

SINCOM AVIA

Ukraina

SKIPPERS AVIATION

Austraalia

SKY EXPRESS GREECE

Kreeka

SOUTH AFRICAN EXPRES

Lõuna-Aafrika

SUN AIR (EGYPT)

Egiptus

SWIFT FLITE AVIATION

Lõuna-Aafrika

SWIFTAIR HELLAS

Kreeka

TAHE HAVA DANISMANLI

Türgi

TAMIR AIRWAYS

Iisrael

TOPSCORE

Šveits

TRAVCO AIR

Egiptus

TRIDENT AVIATION HK

Kenya

VERAVIA VERNIKOS

Kreeka

VOYAGEUR AIRWAYS (2)

Kanada

WALKER CORPORATION

Austraalia

WORLD HEALING CENTER

Ameerika Ühendriigid


HISPAANIA

Käitaja nimi

Käitaja riik

MIL SLOVENIA

Sloveenia

245 PILOT SERVICES

Ameerika Ühendriigid

AEBAL

Hispaania

AERO ANGELES

Mehhiko

AEROLANE

Ecuador

AEROLINEA PRINCIPAL

Tšiili

AEROLINEAS ARGENTINA

Argentina

AEROLINEAS EJECUTIVA

Mehhiko

AEROLINEAS SOL

Mehhiko

AEROTAXI LOS VALLES

Hispaania

AEROVIAS DE MEXICO

Mehhiko

AEROVICS SA DE CV

Mehhiko

AEROVITRO

Mehhiko

AFRIQUE CARGO SERV

Senegal

AIR 26

Angola

AIR AMDER

Mauritaania

AIR COMET S.A.

Hispaania

AIR ESTE S.A.

Hispaania

AIR EUROPA

Hispaania

AIR EXECUTIVE S.L.

Hispaania

AIR MADRID

Hispaania

AIR NOSTRUM

Hispaania

AIR PACK EXPRESS S.A

Hispaania

AIRJET ANGOLA

Angola

ALTBRIDGE PROJECTS

Vene Föderatsioon

AMB GROUP

Ameerika Ühendriigid

AMFM AIR SERVICES

Ameerika Ühendriigid

ANSETT WORLDWIDE

Austraalia

ANTRAK AIR GHANA

Ghana

ARIK AIR LTD

Nigeeria

AVIACIÓN COMERCIAL

Mehhiko

AVIANCA

Columbia

AVIAT.SERV. HELISECO

Poola

AVION I

Ameerika Ühendriigid

AWESOME FLIGHT SVCS

Lõuna-Aafrika

BESTFLY

Hispaania

BINTER CANARIAS SA

Hispaania

BLUE CITY HOLDINGS

Ameerika Ühendriigid

BRAVO AIRLINES S.A.

Hispaania

BRISTOW HELI

Nigeeria

C.S.P. SOCIETE

Mauritaania

CABO VERDE EXPRESS

Roheneemesaared

CANARIAS AERONAUTICA

Hispaania

CASA

Hispaania

CASA AIR SERVICES

Maroko

CETO MARKETING S.A.

Ühendkuningriik

CHC HELICOPTERS

Lõuna-Aafrika

CIRRUS AIR CLUB

Ameerika Ühendriigid

CLEOPATRA GROUP

Egiptus

CLICKAIR SA

Hispaania

CNL GROUP SERVICES

Ameerika Ühendriigid

COMERAVIA

Venezuela

CONVIASA

Venezuela

CORP YGNUS AIR S.A.

Hispaania

CORPORATE JETS

Hispaania

CORPORATE OIL & GAS

Nigeeria

DANA (2)

Nigeeria

DEAN FOODS

Ameerika Ühendriigid

DOMINGUEZ TOLEDO

Hispaania

EASTMAN KODAK

Ameerika Ühendriigid

EDELWEISS SUISSE

Šveits

EJS-AVIATION SERVICE

Brasiilia

ENGUIA GEN CE LTDA

Brasiilia

EUROCONTINENTAL

Hispaania

EXEC JET SERVICE (N)

Nigeeria

EXECUTIVE AIR SVCS

Ameerika Ühendriigid

EXECUTIVE AIRLINES

Hispaania

EXECUTIVE SKYFLEET

Ameerika Ühendriigid

FAASA

Hispaania

FIRST INTL AVTN

Ameerika Ühendriigid

FLIGHTLINE SL

Hispaania

FLYANT SERVICIOS AER

Hispaania

FORMACIÓN AEROFAN SL

Hispaania

FORTAIR SL

Hispaania

FRAPMAG LTD

Ühendkuningriik

FUGRO AVIAT CANADA

Kanada

FUTURA INTNL AIRWAYS

Hispaania

GESTAIR

Hispaania

GESTIÓN AÉREA EJEC

Hispaania

GO AHEAD INTERNATION

Šveits

GOF AIR SA DE CV

Mehhiko

HAGEL W

Austria

HALCYONAIR

Roheneemesaared

HARVARD OIL & GAS

Kanada

HAWKAIRE

Ameerika Ühendriigid

HELI IBÉRICA FOTO

Hispaania

HELVETIC AIRWAYS

Šveits

HOLA AIRLINES S.L.

Hispaania

HOTELES DINAMICOS SA

Mehhiko

HYUNDAY COLOMBIA

Columbia

IBERIA

Hispaania

IBERWORLD S.A.U.

Hispaania

IBIZA FLIGHTS

Hispaania

ICE BIRD

Šveits

ILFC

Ameerika Ühendriigid

INAER AV. ANFIBIOS

Hispaania

INDUSTRIAS TITAN

Hispaania

IRS AIRLINES LTD

Nigeeria

ISLAS AIRWAYS

Hispaania

JET PREMIER ONE

Šveits

JETNOVA

Hispaania

JUSAIR AVIACIÓN S.L.

Hispaania

JWC HUNTINGTON

Ameerika Ühendriigid

K & M AVIATION

Ameerika Ühendriigid

KAVMINVODYAVIA

Vene Föderatsioon

KD AVIA

Vene Föderatsioon

KJ AIR

Ameerika Ühendriigid

LAGUN AIR SL

Hispaania

LAN AIRLINES SA

Tšiili

LAN PERÚ SA

Peruu

LANZAROTE AERO CARGO

Hispaania

LARK AVTN

Ameerika Ühendriigid

LEMCO HOLDINGS LTD.

Bermuda (Ühendkuningriik)

LEWIS AERONAUTICAL

Ameerika Ühendriigid

LIDER TAXI AEREO

Brasiilia

LÍNEAS AÉREAS ALAIRE

Hispaania

LTE INTL AIRWAYS

Hispaania

MARINA AEROSERVICE

Hispaania

MEDAIR CHARTER

Lõuna-Aafrika

MENAJIAN

Ameerika Ühendriigid

MH AVIATION

Ameerika Ühendriigid

MIL SPAIN

Hispaania

MONARCH GEN AVIATION

Šveits

MORRO VERMELHO TAXI

Brasiilia

NAV Y SERVICIO 3

Hispaania

NHT LINHAS AEREAS

Brasiilia

NORMAN AVIATION

Ameerika Ühendriigid

OBODEN IBRU

Araabia Ühendemiraadid

ODYSSEY AVTN

Ameerika Ühendriigid

PASSARO AZUL TAXI

Brasiilia

PERM AVIA ENTERPRISE

Vene Föderatsioon

PIRINAIR EXPRESS SL

Hispaania

PREMIER TRUST

Ameerika Ühendriigid

PRIVILEGE STYLE SA

Hispaania

PRIYAN FOUNDATION

Ameerika Ühendriigid

PRONAIR AIRLINES SL

Hispaania

PULLMANTUR AIR S.A.

Hispaania

PUNTO-FA

Hispaania

RAC DE VALENCIA

Hispaania

RAINBOW AIR

Venezuela

RAYTHEON AIRCRAFT

Ühendkuningriik

S ARGENTINA

Argentina

SAGOLAIR TRASPORTES

Hispaania

SANTA BARBARA (2)

Venezuela

SAS INSTITUTE

Ameerika Ühendriigid

SAS NORGE

Norra

SENEGALAIR

Senegal

SERAIR TRANSWORLD

Hispaania

SEV AÉREO POLICÍA

Hispaania

SKYKAR AVIATION

Ameerika Ühendriigid

SOKO AVIATION SL

Hispaania

SPANAIR S.A.

Hispaania

SPENAERO

Ameerika Ühendriigid

STAR AVIATION (DA)

Alžeeria

STREAMLINE RUSSIA

Vene Föderatsioon

SWIFTAIR ESPAÑA

Hispaania

TAG AVIATION (MNGT)

Šveits

TAG AVTN ESPAÑA

Hispaania

TAKE AIR LINES

Prantsusmaa

TAWARTA

Maroko

TAXI AEREO MARILIA

Brasiilia

TAXI FLY GROUP SA

Hispaania

TAYLOR ENERGY CO

Ameerika Ühendriigid

TOP FLY S L

Hispaania

TOTAL LINHAS AEREAS

Brasiilia

TRABAJOS AER ESPEJO

Hispaania

TRANSAERO AIRLINES

Vene Föderatsioon

TURBOR AIR CARGO (2)

Senegal

UNICA IND. DE MOVEIS

Brasiilia

UNIVERSAL JET SL

Hispaania

URGEMER CANARIAS SL

Hispaania

US EUROPE AFRICA TR

Ameerika Ühendriigid

VICTOR ECHO S.A.

Hispaania

VIM AIRLINES

Vene Föderatsioon

VIRGIN BLUE

Austraalia

VUELING AIRLINES

Hispaania


PRANTSUSMAA

Käitaja nimi

Käitaja riik

AIR ALGÉRIE

Alžeeria

171JC

Ameerika Ühendriigid

223RD FLIGHT UNIT

Vene Föderatsioon

685TA CORP

Ameerika Ühendriigid

900NB

Ameerika Ühendriigid

AAK COMPANY

Bermuda (Ühendkuningriik)

ABC AEROLINEAS S.A.

Mehhiko

ABDULLAH SAID B.

Šveits

ACCOR S.A.

Prantsusmaa

ACM AVIATION

Ameerika Ühendriigid

ACME OPERATING

Ameerika Ühendriigid

ADAM AVIATION

Ameerika Ühendriigid

AELIS AIR SERVICES

Prantsusmaa

AERCAP AVIATION

Madalmaad

AERCAP IRELAND LTD.

Iirimaa

AERO CAPITAL SAS

Prantsusmaa

AERO ENTREPRISE

Prantsusmaa

AERO JET CORPORATE

Prantsusmaa

AERO RIO TAXI AEREO

Brasiilia

AERO SAINT EXUPERY

Prantsusmaa

AERO SERVICES LF

Prantsusmaa

AERO SVC CORPORATE

Prantsusmaa

AERO SVC EXECUTIVE

Prantsusmaa

AERO VISION S.À.R.L. LF

Prantsusmaa

AEROKLUB AIST

Vene Föderatsioon

AEROLINEAS MEXICANAS

Mehhiko

AEROPHOTO EUROPE

Prantsusmaa

AEROSTOCK

Prantsusmaa

AFRIJET

Gabon

AFRIJET AIRLINES(2)

Nigeeria

AFRIQIYAH AIRWAYS

Liibüa

AGUSTA SPA

Itaalia

AIGLE AZUR

Prantsusmaa

AIR AFFAIRES GABON

Gabon

AIR ARABIA

Araabia Ühendemiraadid

AIR ASIA

Malaisia

AIR AUSTRAL 2

Prantsusmaa

AIR BURKINA (2)

Burkina Faso

AIR CAIRO

Egiptus

AIR CARAÏBES (2)

Prantsusmaa

AIR CORPORATE FRANCE

Prantsusmaa

AIR DECCAN

India

AIR FRANCE

Prantsusmaa

AIR GEFCO

Prantsusmaa

AIR IVOIRE (2)

Côte d'Ivoire

AIR KING JET

Šveits

AIR MADAGASCAR

Madagaskar

AIR MANA

Prantsusmaa

AIR MAURITIUS

Mauritius

AIR MÉDITERRANÉE

Prantsusmaa

AIR MIDI CENTRE

Prantsusmaa

AIR ND

Prantsusmaa

AIR PRINT

Luksemburg

AIR SÉNÉGAL INTL

Senegal

AIR SEYCHELLES

Seišellid

AIR TAHITI NUI

Prantsusmaa

AIR TURQUOISE SAS

Prantsusmaa

AIR VENDÉE INVEST

Prantsusmaa

AIRBUS FRANCE

Prantsusmaa

AIRBUS SAS

Prantsusmaa

AIRBUS TRANSPORT

Prantsusmaa

AIRCRAFT INTL RENT

Iirimaa

AIRCRAFT SALE & LEASE

Luksemburg

AIRCRAFT SUPPORT

Liibanon

AIREDALE ENTERPRISE

Araabia Ühendemiraadid

AIRFAST INDONESIA

Indoneesia

AIRFLEET CREDIT

Ameerika Ühendriigid

AIRFLITE

Ameerika Ühendriigid

AIRLINAIR

Prantsusmaa

AK HAVACILIK

Türgi

AL ANWAE TRADING

Saudi Araabia

AL MISEHAL GROUP

Saudi Araabia

AL NASSR LTD

Šveits

ALCATEL USA

Ameerika Ühendriigid

AL-GHAZZAWI (N35GZ)

Saudi Araabia

AL-GHAZZAWI (N727GG)

Saudi Araabia

ALL NIPPON AIRWAYS

Jaapan

ALLJETS CAPITAL AVV

Vene Föderatsioon

ALPHA CHARLIE

Ameerika Ühendriigid

ALTONA

Šveits

ALTRIA CLIENT SVCS

Ameerika Ühendriigid

AMERICAN HOME PROD

Ameerika Ühendriigid

AMERIDAIR

Prantsusmaa

ANCFCC

Maroko

APACHE AVIATION

Prantsusmaa

APEX OIL

Ameerika Ühendriigid

ARAB WINGS

Jordaania

ARABASCO AVIATION

Saudi Araabia

ARAMCO

Ameerika Ühendriigid

ARKIA ISRAEL AL

Iisrael

ARTEMIS SA

Prantsusmaa

ASECNA (SENEGAL)

Senegal

ASHMAWI AVIATION

Saudi Araabia

ATLAS BLUE

Maroko

AVANGARD AVTN AVV

Vene Föderatsioon

AVDEF

Prantsusmaa

AVIA TREASURY GMBH

Austria

AVIALAIR

Prantsusmaa

AVIATION CMP

Kanada

AVIENT AVIATION

Zimbabwe

AVIENT LTD

Ühendkuningriik

AVIO SERVICE BEOGRAD

Serbia

AVIREX

Gabon

AVWEST PTY

Austraalia

AWSAJ AVIATION SVCS

Liibüa

AXIS AIRWAYS

Prantsusmaa

AZA AIR LLC

Ameerika Ühendriigid

BALTIC JET AIRCOMP.

Läti

BANCO SAFRA SA

Brasiilia

BANGKOK AIRWAYS

Tai

BARBEDOS GROUP LTD

Nigeeria

BARRON INTL HOLDING

Luksemburg

BB AVIATION INC.

Šveits

BCA-BUSINESS

Prantsusmaa

BCC EQUIPMENT LEASE

Ameerika Ühendriigid

BERGAIR

Šveits

BERI 21

Prantsusmaa

BERKUT AIR

Kasahstan

BIZAIR LTD

Ühendkuningriik

BLS AVIATION USA

Ameerika Ühendriigid

BLUE AERO

Prantsusmaa

BLUE HERON AVIATION

Šveits

BLUE LINE

Prantsusmaa

BOMBARDIER AEROSPACE

Ameerika Ühendriigid

BONAIR TURKEY

Türgi

BONDCO

Ameerika Ühendriigid

BONGRAIN BÉNÉLUX

Belgia

BOUTSEN AVIATION

Belgia

BOUYGUES

Prantsusmaa

BREITLING

Šveits

BRITAIR

Prantsusmaa

BRUME

Prantsusmaa

BUREAU POLICE AERO.

Prantsusmaa

BUSINESS JET LTD

Uus-Meremaa

BUSINESS-AERO OOO

Vene Föderatsioon

CANADIAN NAT RAILWAY

Kanada

CANYON GATE FLT SVCS

Ameerika Ühendriigid

CARTIER EUROPE

Madalmaad

CBMM

Brasiilia

CEIBA

Ekvatoriaal-Guinea

CENTRAL MANAGMT SVCS

Ameerika Ühendriigid

CFPR

Prantsusmaa

CFS AIR

Ameerika Ühendriigid

CGTM

Prantsusmaa

CHC HELICOPTERS INTL

Kanada

CHINA CARGO AIRLINES

Hiina

CHINA EASTERN

Hiina

CHURCHILL AVIATION

Ameerika Ühendriigid

CIE AÉRIENNE DU MALI

Mali

CIT AEROSPACE INT.

Iirimaa

COCA COLA

Ameerika Ühendriigid

COMILOG

Gabon

COMPANY TAWIQ

Šveits

COMPAR FOUNDATION

Šveits

CONSOLIDATED CONTRTS

Ühendkuningriik

COPLEY NEWSPAPERS

Ameerika Ühendriigid

CORP JET MGMT

Neitsisaared (Ühendkuningriik)

CORPORATE AIR

Ameerika Ühendriigid

CORSAIR FRANCE

Prantsusmaa

CORSE MÉDITERRANÉE

Prantsusmaa

COX ENTERPRISES

Ameerika Ühendriigid

CP MANAGEMENT

Ameerika Ühendriigid

CROWN EQUIPMENT

Ameerika Ühendriigid

D & D AVIATION

Ühendkuningriik

DAALLO AIRLINES 2

Djibouti

DALCAM LLC

Ameerika Ühendriigid

DALIA AIRLINES

Luksemburg

DALLAH AL BARAKA

Saudi Araabia

DANAHER CORPORATION

Ameerika Ühendriigid

DASNAIR

Šveits

DASSAULT AVIATION

Prantsusmaa

DASSAULT FALCON JET

Ameerika Ühendriigid

DASSAULT ST. CLOUD

Prantsusmaa

DECAUX

Prantsusmaa

DIAGO CONTINENTAL

Araabia Ühendemiraadid

DIAMAIR

Šveits

DOGAN HAVACILIK

Türgi

DOUANES FRANCAISES

Prantsusmaa

DSWA

Ameerika Ühendriigid

DUBROVNIK AIRLINES

Horvaatia

EARTH STAR

Ameerika Ühendriigid

EASTWAY AVIATION

Ameerika Ühendriigid

EASYJET SWITZERLAND

Šveits

EBONY SHINE

Araabia Ühendemiraadid

ELBRUS-AVIA AIR ENT.

Vene Föderatsioon

ELILOMBARDA

Itaalia

ELI'S BREAD

Ameerika Ühendriigid

ELITAVIA D.O.O.

Sloveenia

ELITE AIR INC

Ameerika Ühendriigid

ELITE AVTN

Ameerika Ühendriigid

ELIXAIR

Šveits

ELYSAIR SAS

Prantsusmaa

EMERSON ELECTRIC

Ameerika Ühendriigid

EQUAFLIGHT SERVICE

Kongo

EURL JC DARMON

Prantsusmaa

EUROCOPTER FRANCE

Prantsusmaa

EUROPE AIR LINES S.A.

Prantsusmaa

EUROPE AIRPOST

Prantsusmaa

EXECUJET EUROPE

Šveits

EXECUJET MIDDLE EAST

Araabia Ühendemiraadid

EXECUTIVE ACFT SRVCS

Liibanon

EXECUTIVE JET A/C

Šveits

EXECUTIVE JET SRVCS

Taani

EXECUTIVE WINGS HE

Egiptus

EXPRESS CAMEL

Saudi Araabia

FAIR WIND AIR CHTR

Ameerika Ühendriigid

FAL HOLDINGS ARABIA

Saudi Araabia

FARNER AIRWINGS

Šveits

FC AVIATION

Prantsusmaa

FEDERAL EXPRESS

Ameerika Ühendriigid

FIA (PARIS)

Prantsusmaa

FISHER SCIENTIFIC

Ameerika Ühendriigid

FLIGHT LEVELS

Ameerika Ühendriigid

FLIGHT TEST CONSULT.

Šveits

FLY 18

Šveits

FLY AIR SA

Prantsusmaa

FLY AWAY BRASIL

Brasiilia

FLY EXEC

Liibanon

FLY INTL AIRWAYS

Tuneesia

FLY ONE EIGHTY EIGHT

Šveits

FLYBABOO

Šveits

FLYING BIRD

Prantsusmaa

FOCUS AIR USA

Ameerika Ühendriigid

FOX AVIATION CANADA

Kanada

FUTURE ELECTRONICS

Kanada

GABON AIRLINES

Gabon

GAINJET

Kreeka

GANDEL INVESTMENTS

Austraalia

GENEL HAVACILIK

Türgi

GHK COMPANY LLC

Ameerika Ühendriigid

GIE AIR NET

Prantsusmaa

GIE ATR

Prantsusmaa

GIORI ROBERTO

Monaco

GLOBAL FLIGHT SRVS

Ameerika Ühendriigid

GOAIRLINES INDIA

India

GOODRICH CORP

Ameerika Ühendriigid

GREAT ALLIANCE WORLD

Luksemburg

GUTMEN INC.

Brasiilia

HAMILTON AVIATION

Ameerika Ühendriigid

HILTON HOTELS

Ameerika Ühendriigid

HOLIDAY RETIREMENT

Ameerika Ühendriigid

IGN INST GEO NAT LF

Prantsusmaa

IKAROS AVIATION AVV

Ukraina

INAER HELI.OFF-SHORE

Hispaania

INDIGO (VI)

India

INTER AMERICAN

Angola

INTERCON USA

Ameerika Ühendriigid

INTERFACE OPS LLC

Ameerika Ühendriigid

INTERJET ABC

Mehhiko

INTERLAKEN CAPITAL

Ameerika Ühendriigid

IRAQI AIRWAYS (2)

Iraan

ISRAIR LTD

Iisrael

IXAIR

Prantsusmaa

IXAIR DPT JET

Prantsusmaa

JAPAT

Šveits

JAR VENTURE

Prantsusmaa

JAZEERA AIRWAYS

Kuveit

JCAS

Šveits

JDP FRANCE

Prantsusmaa

JET 2000

Vene Föderatsioon

JET AVIATION BASEL

Šveits

JET AVIATION FZCO

Araabia Ühendemiraadid

JET BLUE AIRWAYS

Ameerika Ühendriigid

JET CRUISING

Luksemburg

JET SUPPORT GROUP

Kaimanisaared (Ühendkuningriik)

JET4YOU

Maroko

JETFLY SUISSE SARL

Šveits

JETS RENT AVTN

Prantsusmaa

JETSTAR AIRWAYS

Austraalia

JEX S.À.R.L.

Luksemburg

JORDAN AVTN USA

Ameerika Ühendriigid

JPM AVIATION

Prantsusmaa

JR EXECUTIVE

Liibanon

JUNEYAO AIRLINES

Hiina

KALAIR USA CORP

Ameerika Ühendriigid

KARTHAGO AIRLINES

Tuneesia

KB HOME

Ameerika Ühendriigid

KBBD

Ameerika Ühendriigid

KELLY CORP

Ameerika Ühendriigid

KFC MANAGEMENT

Ameerika Ühendriigid

KILMER MANAGEMENT

Kanada

KINGDOM HOLDING CO

Saudi Araabia

KIRCHMAN

Ameerika Ühendriigid

KOMAR AVTN

Ameerika Ühendriigid

KROLL G

Šveits

KUGU HAVACILIK

Türgi

LABORATOIRE ASL

Prantsusmaa

LAS VEGAS JET

Ameerika Ühendriigid

LAYAN INTL.

Šveits

LEACH CAPITAL

Ameerika Ühendriigid

LIBYAN AIR CARGO

Liibüa

LIMITED STORES

Ameerika Ühendriigid

LJ ASSOCIATES

Ameerika Ühendriigid

LOC'HELI

Prantsusmaa

LORRAINE AVIATION

Prantsusmaa

LOTUS AIR

Egiptus

LOWA LTD

Šveits

LOYD'S BUSINESS JETS

Poola

LUXFLIGHT EXECUTIVE

Luksemburg

LYRECO

Prantsusmaa

MAG AVIATION

Ameerika Ühendriigid

MAGIC CONDOR LTD

Bermuda (Ühendkuningriik)

MAJJEC JHETT

Ameerika Ühendriigid

MALIBU CONSULTING

Ameerika Ühendriigid

MANO RIVER

Ameerika Ühendriigid

MARMON GROUP

Ameerika Ühendriigid

MASC AIR LTD

Šveits

MASTERJET SWITZ.

Šveits

MATADORO MGMT INVEST

Ameerika Ühendriigid

MAURITANIA AIRWAYS

Mauritaania

MCKINLEY ACFT HLDNG

Ameerika Ühendriigid

ME LEASING

Ameerika Ühendriigid

MEA AIR LIBANON

Liibanon

MEDI BUSINESS JET

Maroko

MELVIN SIMON

Ameerika Ühendriigid

MENAJET

Araabia Ühendemiraadid

MID EAST JET

Saudi Araabia

MIDDLE EAST JET SVCS

Liibanon

MIL FRANCE

Prantsusmaa

MILLION AIR

India

MILLION AIR DALLAS

Ameerika Ühendriigid

MISTRAL AEREO

Kanada

MITRE AVIATION LTD

Ühendkuningriik

MOET HENNESSY

Prantsusmaa

MONDIOL

Ameerika Ühendriigid

MORNINGSTAR

Kanada

MORRIS COMMUNICATION

Ameerika Ühendriigid

MOTOROLA AUSTIN TX

Ameerika Ühendriigid

MOUAWAD NATIONAL CO

Saudi Araabia

N846QM

Ameerika Ühendriigid

NABBAN INVESTMENTS

Vene Föderatsioon

NATASHA ESTABLISMENT

Araabia Ühendemiraadid

NATIONAL AIR SERVICE

Saudi Araabia

NEBULA LTD.

Araabia Ühendemiraadid

NEW AXIS AIRWAYS

Prantsusmaa

NISSAN C/O ACI PACIF

Ameerika Ühendriigid

NOFA

Araabia Ühendemiraadid

NORDEX AIR

Vene Föderatsioon

NORTH AMERICAN AIRCH

Ameerika Ühendriigid

NOUVELAIR TUNISIE

Tuneesia

NOVARTIS GROUP

Ameerika Ühendriigid

NOVESPACE

Prantsusmaa

NS AVIATION

Šveits

NWT AIRCRAFT

Ameerika Ühendriigid

NY JETS TRANSPORTER

Bermuda (Ühendkuningriik)

O AIR

Prantsusmaa

OCANA ASSETS LTD

Ameerika Ühendriigid

OCEAN SKY (TURKEY)

Türgi

OCIM LOC ET CIE

Prantsusmaa

OLDBURY HOLDINGS

Araabia Ühendemiraadid

OLDBURY HOLDINGS II

Šveits

OMEGA AIR CANADA

Kanada

OMNI FLYS

Mehhiko

OMY AVIATION SUISSE

Šveits

ONE THIRTY NINE

Luksemburg

ORIENT GLOBAL AVTN

Singapur

OUTFITTER AVIATION

Ameerika Ühendriigid

OUTPOST INTL

Ameerika Ühendriigid

OVERLAND AIRWAYS LTD

Nigeeria

OYONNAIR

Prantsusmaa

PALMALI HAVA TASI

Türgi

PARAFFIN AIR

Ameerika Ühendriigid

PARC AVIATION

Šveits

PARK HAVACILIK

Türgi

PARTNERSHIP 35 55

Ameerika Ühendriigid

PASPALEY PEARLING

Austraalia

PELIKAN AIRWAYS

Serbia

PLANET AVIATION UU

Vene Föderatsioon

PPG INDUSTRIES

Ameerika Ühendriigid

PREMIER AVIA, JSC

Vene Föderatsioon

PRINCELY JETS LTD.

Pakistan

PROAIR CHARTER

Saksamaa

PROVINCIAL AIRLINES

Kanada

QATAR AMIRI FLIGHT

Katar

RAININ AIR

Ameerika Ühendriigid

RANI S AVIATION

Ameerika Ühendriigid

RAPTOR AIR ACFT MGMT

Ameerika Ühendriigid

RAYAJET

Jordaania

RDV PROPERTIES (ARC)

Ameerika Ühendriigid

REALI TAXI AEREO

Brasiilia

REATEX INVEST

Neitsisaared (Ühendkuningriik)

REGIONAL CAE

Prantsusmaa

REGOURD AVIATION

Prantsusmaa

RELATIONAL INVESTORS

Ameerika Ühendriigid

RELIEF & LOGISTICS

Belgia

RIDA AVIATION LTD

Bermuda (Ühendkuningriik)

RM HOLDINGS

Läti

RONSO SA DE CV

Mehhiko

ROUST TRADING

Araabia Ühendemiraadid

ROYAL AIR MAROC

Maroko

S EGYPT

Egiptus

S ALGERIE

Alžeeria

S BURKINA FASO

Burkina Faso

S CONGO (KIN)

Kongo

S GABON

Gabon

S IVORY COAST

Côte d'Ivoire

S MONACO

Monaco

S NAMIBIA

Namiibia

S NIGERIA

Nigeeria

S SEFA

Prantsusmaa

S SENEGAL

Senegal

S TCHAD

Tšaad

S.K.M.

Bermuda (Ühendkuningriik)

SABRINA FISHERIES

Ameerika Ühendriigid

SAFIRE-METEO FRANCE

Prantsusmaa

S-AIR JSC

Vene Föderatsioon

SALEM AVIATION

Saudi Araabia

SATA VENEZUELA

Venezuela

SAUDI OGER

Saudi Araabia

SCHREINER CAMEROUN

Kamerun

SCM ARUBA A.V.V.

Aruba (Neth), Madalmaade Antillid

SÉCURITÉ CIVILE LF

Prantsusmaa

SEFA FRANCE

Prantsusmaa

SELIA

Prantsusmaa

SENTINEL AIR

Ameerika Ühendriigid

SERLUX

Luksemburg

SHAR INK

Vene Föderatsioon

SHARE PLANE AG

Šveits

SICHUAN AIRLINES (3)

Hiina

SIEBEL SYSTEMS UK

Ühendkuningriik

SIGAIR LTD

Bermuda (Ühendkuningriik)

SINDEL HAVACILIK

Türgi

SK TRAVEL

Ameerika Ühendriigid

SKY RIVER MANAGEMENT

Ameerika Ühendriigid

SKYBIRD AVIATION

Ameerika Ühendriigid

SKYTRADERS PTY

Austraalia

SMART AVIATION

Prantsusmaa

SMART AVIATION HE

Egiptus

SNC BOETOS

Prantsusmaa

SNC CAVOK

Prantsusmaa

SOCATA

Prantsusmaa

SOFAXIS

Prantsusmaa

SOGERMA

Prantsusmaa

SOLIDAIR FRANCE

Prantsusmaa

SONY EUROPE

Saksamaa

SOUTHERN AIRLINES

Nigeeria

SOUTHERN CROSS USA

Ameerika Ühendriigid

SPECIALISED TRANSP.

Ühendkuningriik

SPHINX WINGS

Šveits

SQUADRON AVTN SVCS

Bermuda (Ühendkuningriik)

STAFF AIR SERVICE

Prantsusmaa

STARLING AVIATION

Araabia Ühendemiraadid

STARLINK AVIATION

Kanada

STARR EQUIPMENT

Ameerika Ühendriigid

STATE AIR BERKUT

Kasahstan

STC BERMUDA LTD.

Egiptus

STEELCASE

Ameerika Ühendriigid

STOCKWOOD V

Ameerika Ühendriigid

STORMJETS SA

Šveits

STRASBOURG AVIATION

Prantsusmaa

SULTAN AVIATION

Araabia Ühendemiraadid

SUPER AIR

Türgi

SUPER CONSTELLATION

Šveits

SYMPHONY MASTER

Šveits

SYNTHES

Ameerika Ühendriigid

TAG AVIATION GWCIN

Ühendkuningriik

TAGANROG ANTK

Vene Föderatsioon

TAJ AIR

India

TAK AVIATION UK LTD

Ühendkuningriik

TALLWOOD MANAGEMNT

Ameerika Ühendriigid

TAM LINHAS AEREAS

Brasiilia

TAPAJ

Ameerika Ühendriigid

TASSILI AIRLINES SA

Alžeeria

TAV HAVACILIK

Türgi

TAVISTOCK AVTN

Bahama

TELUS COMMUNICATIONS

Kanada

TGB

Prantsusmaa

THAI AIRASIA LTD

Tai

THALES

Prantsusmaa

TIGER AIRWAYS

Singapur

TOUMAI AIR TCHAD SA

Tšaad

TPS

Ameerika Ühendriigid

TRANCHANT GAMING

Prantsusmaa

TRANSAVIA FRANCE SAS

Prantsusmaa

TRIGANA AIR SERVICE

Indoneesia

TUDOR SALIBA

Ameerika Ühendriigid

TUNIS AIR

Tuneesia

TURNBERRY MANAGEMENT

Ameerika Ühendriigid

TWC AVIATION

Ameerika Ühendriigid

TWO THOUSAND

Luksemburg

TY AIR

Ameerika Ühendriigid

UKRAINE AVTN STATE

Ukraina

UNITED AVTN KUWAIT

Kuveit

UNITED HEALTHGROUP

Ameerika Ühendriigid

UNITED STATES AVTN

Ameerika Ühendriigid

UNITED TECHNOLOGIES

Ameerika Ühendriigid

UNIV AVN MIDDLE EAST

Araabia Ühendemiraadid

VALAVIA

Prantsusmaa

VALIANT AVIATION

Bermuda (Ühendkuningriik)

VALMONT

Ameerika Ühendriigid

VENTURA AVIATION

Monaco

VENTURI ENTRISE

Araabia Ühendemiraadid

VENUS SHIPPING COMP

Bermuda (Ühendkuningriik)

VICTORY AVTN FLORIDA

Ameerika Ühendriigid

VIETNAM AIRLINES

Vietnam

VIRGIN AMERICA

Ameerika Ühendriigid

VOLARE UKRAINE

Ukraina

VOLO AVIATION

Ameerika Ühendriigid

VOYAGER JET CENTER

Ameerika Ühendriigid

VULCAN AVIATION

Ühendkuningriik

VULCAN FLIGHT OPS

Ameerika Ühendriigid

WAF LTD

Kaimanisaared (Ühendkuningriik)

WASSERSTEIN

Aruba (Neth), Madalmaade Antillid

WEDGE AVIATION

Ameerika Ühendriigid

WELLS AVIATION

Ameerika Ühendriigid

WESTJET

Šveits

WHITE LOTUS

Ameerika Ühendriigid

WIP TRADING

Šveits

WORLDWIDE JET CHARTR

Ameerika Ühendriigid

XL AIRWAYS FRANCE

Prantsusmaa

YEMENIA

Jeemen

YYA AVIATION

Šveits

ZYMAN AVIATION LLC

Ameerika Ühendriigid


IIRIMAA

Käitaja nimi

Käitaja riik

WIZZ AIR LTD

Ungari

AER ARANN

Iirimaa

AER LINGUS

Iirimaa

AERO TIMBER PARTNERS

Ameerika Ühendriigid

AERO TOY STORE

Ameerika Ühendriigid

AERO WAYS

Ameerika Ühendriigid

AEROLINEAS MARCOS

Mehhiko

AEROMANAGMENT N333EC

Ameerika Ühendriigid

AIR SHAMROCK

Ameerika Ühendriigid

AIR TREK

Ameerika Ühendriigid

AIRELOCK HOLDINGS

Ühendkuningriik

ALLTECH

Ameerika Ühendriigid

ALPHA ONE FLIGHT SCV

Ameerika Ühendriigid

AMERICAN TRANS AIR

Ameerika Ühendriigid

APACHE CORP

Ameerika Ühendriigid

ASTOR STREET ASSET

Ameerika Ühendriigid

AVIA PARTNER DENMARK

Taani

B & G LEASING

Ameerika Ühendriigid

BARD

Ameerika Ühendriigid

BAXTER HEALTH CARE

Ameerika Ühendriigid

BEACON AVIATION

Iirimaa

BECKER GROUP

Ameerika Ühendriigid

BELLSOUTH TELECOM

Ameerika Ühendriigid

BILLION AIR LTD

Iirimaa

CAMDEN AVIATION

Ameerika Ühendriigid

CAMERON HENKIND

Ameerika Ühendriigid

CARLISLE HOLDINGS

Ameerika Ühendriigid

CARR L J

Ameerika Ühendriigid

CASTLELANDS

Iirimaa

CCA AIR CHARTER

Ameerika Ühendriigid

CENTURION AVTN SRVCS

Ameerika Ühendriigid

CHC IRELAND LTD

Iirimaa

CINTAS

Ameerika Ühendriigid

CITYJET

Iirimaa

CORPORATE JETS PA

Ameerika Ühendriigid

CROSS AVTN

Ühendkuningriik

DB AVIATION USA

Ameerika Ühendriigid

DENISTON ENTERPRISES

Ameerika Ühendriigid

DMB AVIATION

Ameerika Ühendriigid

DOW CHEMICAL

Ameerika Ühendriigid

DOW CORNING

Ameerika Ühendriigid

EIRJET

Iirimaa

ELI LILLY

Ameerika Ühendriigid

EMC IRELAND

Ameerika Ühendriigid

FEDERAL MOGUL

Ameerika Ühendriigid

FHR REAL ESTATE CORP

Kanada

FIRST VIRTUAL AIR

Ameerika Ühendriigid

FRIEDKIN INTL

Ameerika Ühendriigid

FUTURA GAEL

Iirimaa

FUTURE HOLDINGS

Iirimaa

GE CAPITAL-GECAS EI

Iirimaa

GENERAL MILLS SALES

Ameerika Ühendriigid

GLOBAL WINGS LTD

Šveits

GOLDNER D

Ameerika Ühendriigid

GOODYEAR

Ameerika Ühendriigid

GRANT EXECUTIVE JETS

Kanada

GREENHILL AVTN

Ameerika Ühendriigid

GREENLEAF

Ameerika Ühendriigid

GROUP HOLDINGS

Ameerika Ühendriigid

HARLEY-DAVIDSON

Ameerika Ühendriigid

HAWKER PARTNERSHIP

Ühendkuningriik

HAWORTH TRANSPORT

Ameerika Ühendriigid

HEAVYLIFT INT.

Araabia Ühendemiraadid

HERTZ CORP

Ameerika Ühendriigid

HOLLY CORP

Ameerika Ühendriigid

HUMANA

Ameerika Ühendriigid

IFFTG

Ameerika Ühendriigid

IRVING AIR SERVICE

Kanada

JARDEN CORP

Ameerika Ühendriigid

JEP LEASING

Ameerika Ühendriigid

JEPPESEN UK LTD

Ühendkuningriik

JET ICU AIR AMBULNCE

Ameerika Ühendriigid

JOHNSON & JOHNSON

Ameerika Ühendriigid

KAIZEN AVTN

Ameerika Ühendriigid

KELLOGG

Ameerika Ühendriigid

KINTORE

Iirimaa

KNICKERBOCKER

Ameerika Ühendriigid

LONDON CITY JET

Ühendkuningriik

MANDAN

Ameerika Ühendriigid

MC AVIATION

Ameerika Ühendriigid

MERCURY ENGINEERING

Iirimaa

MHS CONSULTING

Ameerika Ühendriigid

MIL IRELAND

Iirimaa

MIN.OF EXTREME SIT

Vene Föderatsioon

MMRB SERVICES

Ameerika Ühendriigid

NESTLE PURINA PETCAR

Ameerika Ühendriigid

NEXT FLIGHT JETS

Ameerika Ühendriigid

NINETY EIGHT AVTN

Ameerika Ühendriigid

NOMADS

Ameerika Ühendriigid

NORTH AMERICAN AIRL

Ameerika Ühendriigid

OMEGA AIR (USA)

Ameerika Ühendriigid

ORBIS INTL

Ameerika Ühendriigid

OTTER INSPIRATIONS

Ameerika Ühendriigid

OWENS ILLINOIS

Ameerika Ühendriigid

OXY USA

Ameerika Ühendriigid

P & E PROPERTIES

Ameerika Ühendriigid

PALMER A

Ameerika Ühendriigid

PEPSICO

Ameerika Ühendriigid

PHOENIX AIR

Ameerika Ühendriigid

PILOT PARTNERS

Ameerika Ühendriigid

PRIVATE SKY AVTN

Ameerika Ühendriigid

RBGT LLC

Ameerika Ühendriigid

RIPPLEWOOD AVTN

Ameerika Ühendriigid

ROMEO MIKE AVTN

Ameerika Ühendriigid

RORO 212

Ameerika Ühendriigid

ROWAN DRILLING

Ameerika Ühendriigid

RYANAIR

Iirimaa

SAFE FLIGHT INSTRMT

Ameerika Ühendriigid

SAFEWAY

Ameerika Ühendriigid

SHORT HILLS AVIATORS

Ameerika Ühendriigid

SOUTHERN JET MGMT

Ameerika Ühendriigid

STAR GAZER AVTN

Ameerika Ühendriigid

SUNSTATE AVIATION

Ameerika Ühendriigid

TEXAS INSTRUMENTS

Ameerika Ühendriigid

TIDNISH HOLDING

Kanada

TIMBERLAND

Ameerika Ühendriigid

TRANSIT AIR SRVC

Ameerika Ühendriigid

TRICYCLE AVIATION

Ameerika Ühendriigid

TYCO HEALTH CARE

Ameerika Ühendriigid

UNITED STATES STEEL

Ameerika Ühendriigid

VALLEJO

Ameerika Ühendriigid

VALLEY AIR SRVCS

Ameerika Ühendriigid

VEN AIR

Iirimaa

VIA FELIZ II

Ameerika Ühendriigid

WESTON LTD

Iirimaa

WINGEDFOOT AVTN

Ameerika Ühendriigid


ITAALIA

Käitaja nimi

Käitaja riik

WORTHINGTON INDUSTRY

Ameerika Ühendriigid

WRENAIR

Iirimaa

ACTION AIR

Itaalia

AERODYNAMICS USA

Ameerika Ühendriigid

AEROITALIA

Itaalia

AEROMANAGEMENT EUROP

Itaalia

AEROPORTUL MARCULEST

Moldova Vabariik

AEROSTAR

Ukraina

AIC CANADA

Kanada

AIR ITALY

Itaalia

AIR MEMPHIS

Egiptus

AIR ONE EXECUTIVE

Itaalia

AIR ONE ITALIA

Itaalia

AIR WING S.P.A.

Itaalia

AIRAMERICA SRL

Itaalia

AIRCRAFT GENERAL

Itaalia

AIRCRAFT PROPERTIES

Ameerika Ühendriigid

AIRGREEN SRL

Itaalia

AIRON AIR

Taani

AIRSTARS AIRWAY

Vene Föderatsioon

ALBA MILANO

Itaalia

ALBANIAN AIRLINE

Albaania

ALBERTO CULVER

Ameerika Ühendriigid

ALBINATI AERONAUTICS

Šveits

ALENIA AERMACCHI

Itaalia

ALENIA AEROSPAZIO

Itaalia

ALENIA DIV AERONAUT

Itaalia

ALIPARMA

Itaalia

ALITALIA

Itaalia

ALITALIA EXPRESS

Itaalia

ALPI EAGLES SPA

Itaalia

AMRASH

Ameerika Ühendriigid

ASSICURATRICE MILANO

Itaalia

ASTAR (RCH FLIGHTS)

Ameerika Ühendriigid

AVANGARD MALZ AG

Saksamaa

AVTN DEVLPMENT INTL

Iirimaa

BAA JET MANAGEMENT

Hiina

BALMORAL AIR PTY

Austraalia

BEDEK AVIATION

Iisrael

BELAVIA AIRLINES

Valgevene

BELL TEXTRON

Ameerika Ühendriigid

BELLE AIR

Albaania

BERJAYA AIR SDN (2)

Malaisia

BERWIND AVIATION

Ameerika Ühendriigid

BIZ JET AIRCRAFT

Itaalia

BLUE JET

Ameerika Ühendriigid

BLUE PANORAMA LI

Itaalia

BOEING — SEATTLE

Ameerika Ühendriigid

BRENZIL PTY

Austraalia

BURAQ AIR

Liibüa

BURMESTER OVERSEAS

Neitsisaared (Ühendkuningriik)

BUSINESS JET SERVICE

Ameerika Ühendriigid

CABLEAIR

Ameerika Ühendriigid

CAPITAL ACFT GROUP

Belgia

CAREMARK AVIATION

Ameerika Ühendriigid

CARGOITALIA

Itaalia

CARNIVAL CORP

Ameerika Ühendriigid

CATEX USA

Ameerika Ühendriigid

CGR PARMA

Itaalia

CLOSE AIR

Ühendkuningriik

CLUB AIR SPA

Itaalia

CNH AMERICA

Ameerika Ühendriigid

CONSOLIDATED INVESTM

Ameerika Ühendriigid

COVIDIEN INC

Ameerika Ühendriigid

CZAR AVIATION LTD

Ühendkuningriik

DATELINE OVERSEAS

Küpros

DEADSON PROPERTY

Austraalia

DI AIR

Montenegro

DOBRO LTD

Saudi Araabia

DOLE FOODS

Ameerika Ühendriigid

DOLPHIN AIR EXPRESS

Itaalia

DOMUS

Itaalia

DOYSA VIP HAVA A.S.

Türgi

DRAX GROUP

Ameerika Ühendriigid

DRUK AIR (2)

Bhutan

DS AVIATION

Iisrael

DUDMASTON LTD

Šveits

ELANAIR INC

Ameerika Ühendriigid

ELITICINO SA

Šveits

ELIWORK SRL

Itaalia

ENAV ITALIE

Itaalia

ERS SRL

Itaalia

ETHIOPIAN AIRLINES

Etioopia

EURAVIATION 2

Itaalia

EUROFLY

Itaalia

EUROFLY SERVICE

Itaalia

EUROPEAN 2000 AIRL

Malta

EUROPEAN AIR CRANE

Itaalia

EUTELIA S.P.A.

Itaalia

FAMILY AIRLINES

Šveits

FIBA AIR HAVA

Türgi

FININVEST

Itaalia

FINITAL FINANZIARIA

Itaalia

FLIGH TEST ASSOCIATE

Ameerika Ühendriigid

FLYFORT

Norra

FLYING FALCON

Ameerika Ühendriigid

FLYNOR JET

Itaalia

GEDEAM SERVICES

Luksemburg

GENERAL WORK GUINEA

Ekvatoriaal-Guinea

GEOFOTO D.O.O.

Horvaatia

GKW UNIFIED HODLINGS

Ameerika Ühendriigid

GLOBAL TAXI AEREO

Brasiilia

GLORIA AVIATION APS

Monaco

GOLDEN AIR SRL

Itaalia

GULF AVIATION

Araabia Ühendemiraadid

GULF HELICOPTERS CO

Katar

HANSUNG AIRLINES

Korea Vabariik

ICAR AIR

Bosnia ja Hertsegoviina

ICARO

Itaalia

INTELLECTUAL VENTURE

Ameerika Ühendriigid

INTERFLY SRL

Itaalia

INTERJET ITALY

Itaalia

ISLAND AVIATION SVCS

Maldiivid

ITALFLY 2

Itaalia

ITALI AIRLINES SPA

Itaalia

ITALY FIRST

Itaalia

JET PLANE CORP

Taani

JETEX FLIGHT SUPPORT

Araabia Ühendemiraadid

JETLINK EXPRESS

Kenya

KORAL BLUE AIRLINES

Egiptus

LATIUM JET SERVICES

Ühendkuningriik

LEMOINE INVESTMENTS

Ameerika Ühendriigid

LENNAR

Ameerika Ühendriigid

LIVINGSTON SPA

Itaalia

LUKOIL AVIA

Vene Föderatsioon

LVOV AIRLINES

Ukraina

MASS MUTUAL LIFE

Ameerika Ühendriigid

MERIDIANA ITALIA

Itaalia

MIL ITALY

Itaalia

MISTRAL AIR ROMA

Itaalia

MODENA CAPITALE AVTN

Itaalia

MSC AVIATION

Šveits

MVA AVIATION LTD.

Ühendkuningriik

MYAIR.COM

Itaalia

N349BA

Ameerika Ühendriigid

NEOS

Itaalia

NEW WORLD JET

Ameerika Ühendriigid

NEWCO MANAGEMENT GRP

Ameerika Ühendriigid

NEWSFLIGHT CALIFORNI

Ameerika Ühendriigid

NEXT CENTURY AVTN

Ameerika Ühendriigid

NIKE

Ameerika Ühendriigid

NOEVIR AVIATION

Ameerika Ühendriigid

NUROL HAVACILIK

Türgi

OAK MANAGEMENT

Ameerika Ühendriigid

OCEAN AIRLINES ITALY

Itaalia

OZEK HAVACILIK

Türgi

PAFO

Ameerika Ühendriigid

PETROFF AIR

Vene Föderatsioon

PITTCO

Ameerika Ühendriigid

PRATT HOLDINGS

Austraalia

PRECISIONAIR SVCS

Tansaania Vabariik

PRINCE AVIATION

Serbia

RAE — REGIONAL AIR

Saksamaa

RENCO USA

Ameerika Ühendriigid

RHEA VENDORS

Itaalia

SAO CONRADO TAXI

Brasiilia

SBM GROUP

Ameerika Ühendriigid

SEQUOIA MILLENNIUM

Ameerika Ühendriigid

SERVIS AIR HAVA

Türgi

SERVIZI AEREI

Itaalia

SILVER VENTURES INC

Ameerika Ühendriigid

SIRIO

Itaalia

SIRIO EXECUTIVE

Itaalia

SKYSERVICE AIRLINES

Kanada

SKYWEST AIRLINES

Austraalia

SLAM

Itaalia

SOREM S.R.L.

Itaalia

SOUTHERN AIR SYSTEM

Ameerika Ühendriigid

SPRINGWAY

Vene Föderatsioon

SPRINGWAY LTD

Vene Föderatsioon

STAR ACFT LEASING

Ameerika Ühendriigid

TECHNO SKY S.R.L.

Itaalia

TOSCANA JET S.R.L.

Itaalia

TRIP LINHAS AEREAS 2

Brasiilia

U S ALPHA

Ameerika Ühendriigid

VF CORP

Ameerika Ühendriigid

VIZAVI-AVIA LTD

Vene Föderatsioon

VOLARE AIRLINES LI 2

Itaalia

VOLARE S.P.A.

Itaalia

VOLKSWAGEN USA

Ameerika Ühendriigid

WESTERN STONE & METAL

Ameerika Ühendriigid

WHIRLPOOL

Ameerika Ühendriigid

WIDEWORLD SRVCS

Argentiina

WIND JET SPA

Itaalia


KÜPROS

Käitaja nimi

Käitaja riik

AEROGRAPHICS INC

Ameerika Ühendriigid

ALLIANCE AIR

India

AL-MORRELL DEVELOPMT

Ameerika Ühendriigid

AVIATORS INDIA

India

AYEET AVIATION

Iisrael

BASHKORTOSTAN AIR

Vene Föderatsioon

BATAVIA AIR

Indoneesia

CYPRUS AIRWAYS

Küpros

EDT OFFSHORE

Küpros

ELITE JETS DUBAI

Araabia Ühendemiraadid

EUROCYPRIA

Küpros

FALCON EXPRESS CARGO

Araabia Ühendemiraadid

FLAIR AVIATION GMBH

Saksamaa

FUNAIR

Ameerika Ühendriigid

HAMRA AIR

Araabia Ühendemiraadid

HONG KONG EXPRESS

Hiina

JENSON & NICHOLSON

Singapur

JOANNOU PARASKEVAIDE

Saudi Araabia

KINGFISHER AIRLINES

India

KUBASE AVIATION

India

MARSLAND AVIATION

Sudaan

MEGA

Kasahstan

MIL DENMARK

Taani

MINOR AVIATION

Tai

NEFTEYUGANSK AVIA

Vene Föderatsioon

ORION-X

Vene Föderatsioon

PANKH

Vene Föderatsioon

PARAMOUNT AIRWAYS VI

India

PEARSONS ASSETS GRP

Singapur

PLANES AND PARTS

Kanada

RUSLINE JSC

Vene Föderatsioon

SAKAVIA SERVICE

Gruusia

SAMA

Saudi Araabia

SIRIUS AERO

Vene Föderatsioon

SKY GATE

Jordaania

UKRAINIAN HELICOPTER

Ukraina

VERTIKAL-T COMPANY

Vene Föderatsioon

XIAMEN AVIATION AVV

Vene Föderatsioon


LÄTI

Käitaja nimi

Käitaja riik

WORLD JET DELAWARE

Ameerika Ühendriigid

YAKUTIA AIRCOMPANY J

Vene Föderatsioon

AIR BALTIC

Läti

FERAFORT INVESTMENT

Araabia Ühendemiraadid

RUSAIR JOINT STOCK

Vene Föderatsioon


LEEDU

Käitaja nimi

Käitaja riik

SMARTLYNX AIRLINES

Läti

UNIVERSAL JET AVTN

Ameerika Ühendriigid

AURELA

Leedu

LITHUANIAN AIRLINES

Leedu

MIL LITHUANIA

Leedu

MIL US NAVY

Ameerika Ühendriigid

QANOT-SHARQ

Usbekistan


LUKSEMBURG

Käitaja nimi

Käitaja riik

STAR UP

Peruu

VESPERA UAB

Leedu

AERO-CHARTER UKRAINE

Ukraina

CARGOLUX

Luksemburg

GLOBAL JET LUXEMBOURG

Luksemburg

HUSKY

Kanada

HUSKY IMS

Luksemburg

LUXAIR

Luksemburg

PHOENIX AVTN LTD

Kenya

RANGE FLYERS

Ameerika Ühendriigid


UNGARI

Käitaja nimi

Käitaja riik

ZAHID TRACTOR

Saudi Araabia

ABC AIR HUNGARY

Ungari

AIR-INVEST KFT.

Ungari

ARTIC GROUP KFT.

Ungari

BALTYKA LTD.

Ukraina

BLACKBURN INTL. HU

Ungari

DEER AIR CO LTD.

Hiina

DHMI TURKEY

Türgi

FARNAIR AIR HUNGARY

Ungari

GLOBE JET

Liibanon

HAINAN AIRLINES (2)

Hiina

HEAVYLIFT CONGO

Kongo

INDICATOR

Ungari

ISD AVIA

Ukraina

KRUNK AVIATION

Ukraina

MALEV

Ungari

MIL HUNGARY

Ungari

MOLDAVIAN AIRLINES

Moldova Vabariik

PANNON AIR SERVICE

Ungari

SKY EUROPE HUNGARY

Ungari

SKYEXPRESS JSC

Vene Föderatsioon

SKYJET AVIATION

Ungari

STARLINE KZ JSC

Kasahstan

TAM AIR JSC

Gruusia

TRAVEL SERVICE KFT.

Ungari

UB AIR PVT LTD.

Ameerika Ühendriigid

VALKYRIE AVTN

Ameerika Ühendriigid


MALTA

Käitaja nimi

Käitaja riik

TRADEWINDS AIRLINES

Ameerika Ühendriigid

WEST AIR LUXEMBOURG

Luksemburg

AERO POWER LTD

Ühendkuningriik

AIR MALTA

Malta

AIR-TEC MAURITIUS

Mauritius

BAE SYSTEM OPS LTD

Ühendkuningriik

CSIM AIR

Ameerika Ühendriigid

FUGRO AIRBORNE

Austraalia

HEAVYLIFT CARGO

Sierra Leone

IAP GROUP AUSTRALIA

Austraalia

JETCRAFT AVIATION

Austraalia

KHARKOV AIRCRAFT

Ukraina

MEDAVIA MALTA

Malta

NAC

Lõuna-Aafrika

ORANGE AIRCRAFT LSNG

Madalmaad

S TOGO

Togo

SOLENTA AVIATION

Lõuna-Aafrika


MADALMAAD

Käitaja nimi

Käitaja riik

SRD AVIATION

Austraalia

WASHINGTON TIMES AVT

Ameerika Ühendriigid

AEROVERTIGO 2

Ameerika Ühendriigid

ARMAVIA

Armeenia

ASPEN I LLC

Ameerika Ühendriigid

AVSOURCE GROUP

Ameerika Ühendriigid

BLUE AIRWAYS LLC

Armeenia

CHINA AIRLINES

Hiina

CHINA SOUTHERN

Hiina

CORENDON AIRLINES

Türgi

EASTMAN CHEMICAL

Ameerika Ühendriigid

ELAL

Iisrael

ELAS PROFESSIONAL

Madalmaad

EMERGO FINANCE

Kanada

EXACT HOLDING

Madalmaad

FLORIDA WEST INTL AW

Ameerika Ühendriigid

FLY HAVA YOLLARY

Türgi

FOKKER HERITAGE

Madalmaad

FOKKER SERVICES

Madalmaad

GCB BEHEER

Madalmaad

GLOBAL ACFT SERVICES

Ameerika Ühendriigid

GREAT WALL AIRLINES

Hiina

HEEREMA VLIEGBEDRIJF

Madalmaad

INTERNET JET

Madalmaad

INTERSTATE AIRLINE

Madalmaad

JADE CARGO INTL

Hiina

JET SOURCE CHARTER

Ameerika Ühendriigid

JETAWAY

Ameerika Ühendriigid

JETSUPPORT

Madalmaad

JLJ EQUIPMENT LEASIN

Ameerika Ühendriigid

JM FAMILY AVIATION

Ameerika Ühendriigid

KALITTA CHARTERS

Ameerika Ühendriigid

KEYCORP

Ameerika Ühendriigid

KLM

Madalmaad

KOM ACTIVITY

Madalmaad

LIBERTY GLOBAL EUROP

Madalmaad

LUCHT RUIMTEV LABO

Madalmaad

MARTINAIR

Madalmaad

MASS HOLDING NV

Madalmaad

MIL NETHERLANDS

Madalmaad

NIPPON CARGO

Jaapan

NORTHWEST AIRLINES

Ameerika Ühendriigid

PATH

Ameerika Ühendriigid

PINKERTON

Šveits

POLAR AIR CARGO WW

Ameerika Ühendriigid

RED BARN FARMS

Ameerika Ühendriigid

RIJSSEN

Madalmaad

ROONEY HOLDINGS INC

Ameerika Ühendriigid

RUYGROK

Madalmaad

SCD AVIATION

Gabon

SHELL AIRCRAFT

Ühendkuningriik

SKYLINE AVIATION

Madalmaad

SOC. DE CONSERVATION

Madalmaad

SOUTHERN AIR

Ameerika Ühendriigid

TISMA

Ameerika Ühendriigid

TRANSAVIA AIRLINES

Madalmaad


AUSTRIA

Käitaja nimi

Käitaja riik

AAA — AIR ALPS AVTN

Austria

AIR CHARTER LTD

Šveits

ASTRON AVIATION LTD

Šveits

AUSTRIAN AIRLINES

Austria

BFS BUSINESS FLIGHT

Austria

BOMBARDIER DOWNSVIEW

Kanada

BUNDESAMT F|R EICH

Austria

CENTRE-AVIA AIRLINES

Vene Föderatsioon

COLUMBA AIR LTD

Horvaatia

FLICK, INGRID

Saksamaa

FLIGHT MANAGMNT LLC

Ameerika Ühendriigid

FLY JET

Itaalia

GEORGETOWN MNGMNT

Ameerika Ühendriigid

GLOBAL JET AUSTRIA

Austria

GLOCK GMBH

Austria

INTER AVIA FLUGBETR.

Austria

INTERJET AG

Šveits

INTERNATIONAL JET

Austria

INTERSKY LUFTFAHRT

Austria

JETALLIANCE

Austria

KRONO AIR

Austria

KRONOTRANS SPEDITION

Saksamaa

M.A.P. EXECUTIVE

Austria

MAGNA INTERNATIONAL

Kanada

MIL AUSTRIA

Austria

NIKI LUFTFAHRT GMBH

Austria

OCA INTERNATIONAL

Saksamaa

PLANE FOLK LLC

Ameerika Ühendriigid

PORSCHE KONSTRUKTION

Austria

PREMIERE FLIGHT

Ameerika Ühendriigid

RED STAR AIR AMBUL

Türgi

ROSTRUM AIRCRAFT LTD

Monaco

SCHAFFER

Austria

SCHAFFER GMBH

Šveits

SEMITOOL EUROPE

Ühendkuningriik

STRASSER GMBH

Austria

STYRIAN AIRWAYS AG

Austria

THE FLYING BULLS

Austria

TUPACK

Austria

TYROLEAN JET SERVICE

Austria

UKRAINE INTL AIRLINE

Ukraina

VISTAJET

Austria

VOLGA AVIAEXPRESS

Vene Föderatsioon


POOLA

Käitaja nimi

Käitaja riik

TUI NED. ARKEFLY

Madalmaad

UIM AIRCRAFT

Ameerika Ühendriigid

WILMINGTON TRUST CY

Ameerika Ühendriigid

AIR ITALY POLSKA

Poola

AIR SERVICE SRPSKA

Bosnia ja Hertsegoviina

ALG TRANSP UK OFFICE

Ameerika Ühendriigid

ALPLA WERKE

Austria

AMC AVIATION

Egiptus

AWAS AVTN SRVC

Ameerika Ühendriigid

BUEGE C

Saksamaa

CARD AERONAUTICS

Ameerika Ühendriigid

CARDINAL AVIATION AG

Šveits

DIRECT DISTRIBUTION

Prantsusmaa

EUROMEDITERRANEAN

Egiptus

FAS FINOW-AIR-SERV

Saksamaa

GENERAL AVIATION EP

Poola

GRONBACH

Saksamaa

HANSEATIC AVIATION

Saksamaa

LC ENGINEERING

Poola

LIBERTY POLAND

Poola

LOT

Poola

MARITIME OFFICE

Poola

MIL ALGERIA

Alžeeria

MIL FINLAND

Soome

MIL ISRAEL

Iisrael

MIL NATO NAPMA

Ameerika Ühendriigid

MIL POLAND

Poola

MIL RUSSIA

Vene Föderatsioon

MIL SPAIN NAVY

Hispaania

MIL SWITZERLAND

Šveits

MIL TURKEY

Türgi

MIL UKRAINE

Ukraina

MIL USA

Ameerika Ühendriigid

NOWY PRZEWOZNIK

Poola

PLAZA CENTERS LTD.

Ungari

POLISH AIR NAVIG

Poola

PRIMA CHARTER POLAND

Poola

PRIMARIS AIRLINES

Ameerika Ühendriigid

PYRLANDIA BOOGIE SP.

Poola

PZL MIELEC

Poola

RAY AVIATION

Iisrael

SALWATOR SPOLKA

Poola

SCHUETZ GMBH

Saksamaa

UHENDATUD KAPITAL AS

Eesti


PORTUGAL

Käitaja nimi

Käitaja riik

UKRAINIAN PILOT

Ukraina

VTS CLIMA

Poola

WEISERT

Saksamaa

AGROAR

Portugal

AIR BEAR

Ameerika Ühendriigid

AIR JETSUL

Portugal

AIR LUXOR GB LDA

Guinea-Bissau

AIR LUXOR STP

São Tomé ja Príncipe

AIR SERVICES EP

Poola

AIR TRACTOR EUROPE

Hispaania

ALLIANCE JET TAXI

Brasiilia

ANGEL MARTINEZ RIDAO

Hispaania

ANGOLA AIR SERVICE

Angola

ANGOLA AIRLINES

Angola

ASSOCIATED AVTN

Ühendkuningriik

AVIALSA

Hispaania

AVIATECH LTD

Ameerika Ühendriigid

AVIATION SRVCS INTL

Ameerika Ühendriigid

BASLER TURBO

Ameerika Ühendriigid

BRA TRANSP AEREOS

Brasiilia

BRITISH ANTARCTIC

Ühendkuningriik

BROAD RIVER AVTN

Ameerika Ühendriigid

CANADIAN METRO AIRL

Kanada

CASBAH

Šveits

CHARTERTECH PARTNER

Lõuna-Aafrika

CIELOS DEL PERÚ SA

Peruu

CLOS DE BERRY MGMT

Ameerika Ühendriigid

COMAIR SALES LTD

Lõuna-Aafrika

CONSORCIO UNIBANCO

Brasiilia

CONSTRUCTORA SAMBIL

Venezuela

CRYSTAL AIR AVTN

Ameerika Ühendriigid

DES R CARGO EXPRESS

Mauritaania

DISTRIBUIDORA PHARMA

Brasiilia

DODSON AVIATION

Ameerika Ühendriigid

DPMG

Ameerika Ühendriigid

DUTCH ANTILLES EXPR.

Aruba (Neth), Madalmaade Antillid

EAGLE MOUNTAIN INTL

Ameerika Ühendriigid

ELITE AIRCRAFT HOLDG

Ameerika Ühendriigid

EUROATLANTIC AIRWAYS

Portugal

FAITH LANDMARK

Ameerika Ühendriigid

FALCONCREST AVTN

Ameerika Ühendriigid

FAYARD ENTERPRISES

Ameerika Ühendriigid

FLIGHTEXEC

Kanada

FLUIRDADOS SA

Portugal

FLYING SQUIRREL

Ameerika Ühendriigid

GAMBIA INTL (2)

Gambia

GAVILAN

Ameerika Ühendriigid

GLOBAL EQUITIES

Lõuna-Aafrika

HELIBRAVO AVIACO

Portugal

HELIPORTUGAL

Portugal

HMY AIRWAYS INC

Kanada

IBIS PARTICIPACOES

Brasiilia

INTL PRIVATE JET

Šveits

JORDAN AVIATION

Jordaania

KING AIR & TRAVELS

Nigeeria

KNIGHTS ARILINES LTD

Nigeeria

LADS

Austraalia

LUZAIR SA

Portugal

MACAU LANDMARK MGMT

Aomen (Hiina)

MANACA TAXI AEREA

Brasiilia

MARINER MANAGEMENT 2

Barbados

MBF HEALTCARE MGMT

Ameerika Ühendriigid

MENTE

Ameerika Ühendriigid

MIL PORTUGAL

Portugal

MINISTRY TRANSPORT

Nigeeria

MORGAN FLIGHT

Ameerika Ühendriigid

MOURITZEN FAMILY

Lõuna-Aafrika

NATURELINK

Lõuna-Aafrika

NETJETS TRANSPORTES

Portugal

OCEANAIR LINHAS AER

Brasiilia

ORIENT THAI AIRLINES

Tai

PARTNERSHIP

Lõuna-Aafrika

PAY S AIR SERVICE

Austraalia

PEGASUS ELITE AVTN

Ameerika Ühendriigid

PILOT INTERNATIONAL

Ameerika Ühendriigid

PORTUGALIA

Portugal

R & R AIRCRAFT

Ameerika Ühendriigid

RB SPORTS INTL

Araabia Ühendemiraadid

RICH PRODUCTS

Ameerika Ühendriigid

SAL EXPRESS

São Tomé ja Príncipe

SATA AZORES

Portugal

SATA INTERNATIONAL

Portugal

SONAIR ANGOLA

Angola

SOTAN

Brasiilia

SPECIALIZED AIRCRAFT

Ameerika Ühendriigid

SPECTREM AIR

Lõuna-Aafrika

STEPHENSON AIR SVCS

Ameerika Ühendriigid

STP

São Tomé ja Príncipe

SUMMER SUN TRADING

Lõuna-Aafrika

TACV CABO VERDE

Roheneemesaared

TAP PORTUGAL

Portugal

TINAIRLINES

Portugal

TOMBOUCTOU AVTN COMP

Mali

TRANS CAPITAL AIR

Kanada

TRUSH AIRCRAFT

Ameerika Ühendriigid

UAC AIR CHARTER

Saksamaa

ULTIMATE ACFT SERVIC

Ameerika Ühendriigid

VINAIR AEROSERVICOS

Portugal

VITESSE AVIATION

Brasiilia

WEST CENTRAL AIR

Kanada

WHITE-AIRWAYS SA

Portugal


RUMEENIA

Käitaja nimi

Käitaja riik

WILKES AND MCHUGH

Ameerika Ühendriigid

WINGS AVTN NIGERIA

Nigeeria

WORLDWIDE FERRYING

Kanada

AIRCRAFT TRADERS

Belgia

ARP 410 AIRLINES

Ukraina

AVE. COM FZC

Araabia Ühendemiraadid

BLUE AIR TRANSPORT

Rumeenia

CARPATAIR

Rumeenia

DOLPHIN AIR

Araabia Ühendemiraadid

EMAIR

Türgi

FIRAT HAVACILIK

Türgi

JETRAN

Ameerika Ühendriigid

JETRAN AIR S.R.L.

Rumeenia

MIA

Liibanon

PACTEC

Ameerika Ühendriigid

ROMANIAN CIVIL

Rumeenia

ROMAVIA ROMANIAN

Rumeenia

S CAMEROON

Kamerun

TAROM

Rumeenia


SLOVEENIA

Käitaja nimi

Käitaja riik

MIL SLOVAKIA

Slovakkia

SEAGLE AIR

Slovakkia

SKY EUROPE AIRLINES

Slovakkia

SLOVAK AIRLINES

Slovakkia

STEEL KOSICE

Slovakkia

ADRIA AIRWAYS

Sloveenia

AURORA AIRLINES

Sloveenia

CITIC GA G. AVIATION

Hiina

DAC-AVIATION

Kanada

MIL BULGARIA

Bulgaaria

MIL ROMANIA

Rumeenia


SLOVAKKIA

Käitaja nimi

Käitaja riik

TRAST AERO

Vene Föderatsioon

UAS UNITED AVIATION

Araabia Ühendemiraadid

VICTORIA AVTN

Šveits

VISION AIRLINES

Ameerika Ühendriigid

AEROMIST KHARKIV

Ukraina

AIR SLOVAKIA BWJ

Slovakkia

CAA SLOVAK REPUBLIC

Slovakkia

DUBNICA AIR LTD

Slovakkia

EASTERN AIRWAYS (FD)

Svaasimaa

GOVERNMENT SLOVAKIA

Slovakkia

ILYICH IRON & STEEL

Ukraina

JET AMERICA SALES

Ameerika Ühendriigid


SOOME

Käitaja nimi

Käitaja riik

AEROSYNCRO (2)

Rootsi

AIR FINLAND

Soome

ALTICOR

Ameerika Ühendriigid

ATYRAU AUE JOLY

Kasahstan

BLUE1

Soome

CARLBAD ENTERPRISES

Ukraina

CHIPOLA AVIATION

Ameerika Ühendriigid

COPTERLINE OY

Soome

FIN AVIATION ACADEMY

Soome

FINNAIR OY

Soome

FINNISH COMMUTER

Soome

HELSINKI UNIVERSITY

Soome

KAZAIR WEST

Kasahstan

LASKUVARJOKERHO RY

Soome

METROPOLITAN LIFE

Ameerika Ühendriigid

PICTON LTD

Bermuda (Ühendkuningriik)

RIVER AVIATION

Soome

RIVER AVIATION OY

Soome

TUPOLEV OAO

Vene Föderatsioon

VK AVIATION USA

Ameerika Ühendriigid


ROOTSI

Käitaja nimi

Käitaja riik

US EUROPE AFRICA TR

Ameerika Ühendriigid

VICTOR ECHO S.A.

Hispaania

VIM AIRLINES

Vene Föderatsioon

VIRGIN BLUE

Austraalia

VUELING AIRLINES

Hispaania

WACHOVIA FINANCIAL

Ameerika Ühendriigid

ZOREX S.A.

Hispaania

AIR EXPRESS SWEDEN

Rootsi

AIR NELSON (2)

Uus-Meremaa

AIRWING AS

Norra

ALLEGIANT AIR

Ameerika Ühendriigid

ATRAN-AVIATRANS

Vene Föderatsioon

AVITRANS NORDIC AB

Rootsi

BENDERS AIR

Rootsi

BIRGMA SWEDEN AB

Rootsi

BLUE CHIP JET

Rootsi

CITY AIRLINE AB

Rootsi

DAFGARD

Rootsi

DC-YHDISTYS

Soome

DLS AIR

Ameerika Ühendriigid

EAST AIR KB

Rootsi

EFS EUROPEAN

Rootsi

EZNIS AIRWAYS

Mongoolia

FALCON AIR AB

Rootsi

FF INVETS AB

Rootsi

FLYGANDE VETERANER

Rootsi

FLYME SWEDEN

Rootsi

GLOBAL AVTN PARTNERS

Vene Föderatsioon

GOLDEN AIR FLYG AB

Rootsi

GRAFAIR (S) 2

Rootsi

HASTENS SANGAR AB

Rootsi

INTERNAL MINISTRY UK

Ukraina

JULA POSTORDER

Rootsi

KINNARPS

Rootsi

KUSTBEVAKNINGEN

Rootsi

LUNDS UNIVERSITET

Rootsi

MALMO AVIATION

Rootsi

MARINE R CORP

Ameerika Ühendriigid

MASTER TOP LINHAS

Brasiilia

MIL LATVIA

Läti

MIL SWEDEN

Rootsi

MIL/CIV SWEDEN

Rootsi

NORDIC AIRLINK HOLD

Rootsi

NORDIC AIRWAYS

Rootsi

NORDWAYS SWEDEN AB

Rootsi

NOVA AIRLINES

Rootsi

NYGREN U

Rootsi

OCCIDENTAL PETROLEUM

Ameerika Ühendriigid

PA-FLYG AB

Rootsi

SAAB AB

Rootsi

SAAB AEROTECH

Rootsi

SAS

Rootsi

SCANDINAVIAN MEDICOP

Rootsi

SEB FINANS AB

Rootsi

SKYDIVE AIRLINES AB

Rootsi

SKYWAYS EXPRESS AB

Rootsi

SNAS COURIERS

Bahrein

TABY AIR MAINTENANCE

Rootsi

TANDORO

Šveits


ÜHENDKUNINGRIIK

Käitaja nimi

Käitaja riik

TRANSMILE AIR SVCS 2

Malaisia

TRANSWEDE AIRWAYS

Rootsi

TUIFLY NORDIC AB

Rootsi

VARTIOLENTOLAIVUE

Soome

VASTGOTA

Rootsi

VIKING AIRLINES

Rootsi

VOLVO AERO

Rootsi

WEST AIR SWEDEN AB

Norra

247 JET LTD

Ühendkuningriik

328 SUPPORT SERVICES

Saksamaa

3M COMPANY

Ameerika Ühendriigid

57 AVIATION SERVICES

Ameerika Ühendriigid

711 CODY INC

Ameerika Ühendriigid

994748 ONTARIO INC

Kanada

ABBOTT LABORATORIES

Ameerika Ühendriigid

ABCO AVIATION

Ameerika Ühendriigid

ACASS CANADA LTD

Kanada

ACE-INA FLIGHT OPS

Ameerika Ühendriigid

ACFT SARL

Luksemburg

ACT AIRLINES

Türgi

AD AVTN

Ühendkuningriik

ADL LEASING

Ameerika Ühendriigid

ADVENTAIR

Ameerika Ühendriigid

AEC INTERN. LTD

Šveits

AERGO BETA LEASING

Iirimaa

AERO MEXICO CONNECT

Mehhiko

AERO TAXI AVTN 2

Ameerika Ühendriigid

AERODYNAMICS

Ühendkuningriik

AEROMAR AIRLINES

Mehhiko

AEROMEDICAL EVAC

Saudi Araabia

AERONORTE

Portugal

AEROSERVICIOS EJE

Mehhiko

AFRICAN AIR SOLUT

Lõuna-Aafrika

AGILE AVTN

Ameerika Ühendriigid

AIM AVTN

Ameerika Ühendriigid

AIR ALPHA JEDDAH

Saudi Araabia

AIR AMBULANCE SUPPRT

Ameerika Ühendriigid

AIR ATLANTA

Island

AIR ATLANTA EUROPE

Ühendkuningriik

AIR BLESSING

Ameerika Ühendriigid

AIR CANADA

Kanada

AIR CHTR EXPRESS 2

Araabia Ühendemiraadid

AIR CONTRACTORS

Ühendkuningriik

AIR GROUP (VAN NUYS)

Ameerika Ühendriigid

AIR HARRODS

Ühendkuningriik

AIR INDIA

India

AIR MACAU CO. LTD

Aomen (Hiina)

AIR MERCIA LTD

Ühendkuningriik

AIR NEW ZEALAND

Uus-Meremaa

AIR PARTNER

Ühendkuningriik

AIR ROUTING

Ameerika Ühendriigid

AIR RUTTER INTL

Ameerika Ühendriigid

AIR SAHARA

India

AIR SOUTH WEST LTD

Ühendkuningriik

AIR TRANSAT

Kanada

AIRBLUE LTD

Pakistan

AIRLIFT NORWAY

Norra

AIRSTAR GROUP

Ameerika Ühendriigid

AIRTIME CHARTERS

Ühendkuningriik

AIRTIME LLC

Ameerika Ühendriigid

AJW-AVIATION

Ühendkuningriik

AL RUSHAID AVIATION

Ameerika Ühendriigid

AL SALAM 319 LTD

Araabia Ühendemiraadid

ALBION AVTN LEASING

Ühendkuningriik

ALIA ROYAL JORDANIAN

Jordaania

ALII AVIATION

Ameerika Ühendriigid

AMBER AIR UAB

Leedu

AMBRION AVIATION

Ühendkuningriik

AMERICAN AIRLINES

Ameerika Ühendriigid

AMERICAN EXPRESS

Ameerika Ühendriigid

AMERICAN INT GROUP

Ameerika Ühendriigid

AMGEN

Ameerika Ühendriigid

ANDALEX RESOURCES

Ameerika Ühendriigid

ANDAMAN AVIATION

Araabia Ühendemiraadid

ANGLO OPERATIONS

Lõuna-Aafrika

ANHEUSER BUSCH

Ameerika Ühendriigid

ANSCHUTZ

Ameerika Ühendriigid

APEX AVIATION

Ameerika Ühendriigid

APRILIA HOLDINGS INC

Iisrael

ARAMARK

Ameerika Ühendriigid

ARAMCO SAUDI ARABIA

Ameerika Ühendriigid

ARINC DIRECT

Ameerika Ühendriigid

ARKAS SHIPPING

Türgi

ASIA AVIATION LTD

India

ASTRAEUS LTD

Ühendkuningriik

ATLANTIC AIRLINES UK

Ühendkuningriik

ATLANTIC ARL-N176AF

Ühendkuningriik

ATLANTIC AVTN 2

Ameerika Ühendriigid

ATLANTIC BRIDGE AV 2

Ühendkuningriik

AURIGNY AIR

Ühendkuningriik

AVALON CAPITAL GROUP

Ameerika Ühendriigid

AVCARD

Ameerika Ühendriigid

AVENIR WORLDWIDE

Araabia Ühendemiraadid

AVIA CONSULT

Austria

AVIAMAX

Saksamaa

AVIONETA

Ameerika Ühendriigid

AVJET CORP

Ameerika Ühendriigid

AVN AIR

Ameerika Ühendriigid

AVTN SVCS MGMT

Araabia Ühendemiraadid

AVTRADE UK

Ühendkuningriik

AWAIR

Ühendkuningriik

AZERBAIJAN AIRLINES

Aserbaidžaan

B & D AVIATION

Ameerika Ühendriigid

BA CITYFLYER LTD

Ühendkuningriik

BA CONNECT

Ühendkuningriik

BAE SYSTEMS HATFIELD

Ühendkuningriik

BAE SYSTEMS MARINE

Ühendkuningriik

BAE SYSTEMS OPS CAT

Ühendkuningriik

BAHRAIN AMIRI FLIGHT

Bahrein

BAKEWELL INDUSTRIES

Ühendkuningriik

BAMFORD EXCAVATOR

Ühendkuningriik

BANGLADESH BIMAN

Bangladesh

BANLINE AVIATION

Ühendkuningriik

BARTLETT AND SONS

Ühendkuningriik

BASEOPS

Ameerika Ühendriigid

BASS ENTERPRISES

Ameerika Ühendriigid

BECHTEL

Ameerika Ühendriigid

BECTON DICKINSON

Ameerika Ühendriigid

BEEHAWK AVIATION

Ameerika Ühendriigid

BEL AIR

Ühendkuningriik

BERGEN AIR TRANSPORT

Norra

BEXAIR

Bahrein

BHARAT FORGE

India

BLACK & DECKER

Ameerika Ühendriigid

BLUE CITY AVIATION

Ühendkuningriik

BOEING EXECUTIVE FLT

Ameerika Ühendriigid

BOMBARDIER CANADAIR

Kanada

BOMBARDIER DE HAVILL

Kanada

BOMBARDIER INC

Kanada

BOND OFFSHORE HELIS

Ühendkuningriik

BOOKAJET ACFT MNG

Ühendkuningriik

BOOKAJET OPS LTD

Ühendkuningriik

BOOTH CREEK MGMT

Ameerika Ühendriigid

BOULTBEE AVTN 2

Ühendkuningriik

BPG PROPERTIES

Ameerika Ühendriigid

BRAMPTONIA LTD

Ühendkuningriik

BRAVO AVIATION

Ühendkuningriik

BRECO INTL

Ühendkuningriik

BRIDGE AVIATION

Ühendkuningriik

BRIDGTOWN PLANT

Ühendkuningriik

BRISTOL AIR LTD

Saudi Araabia

BRISTOL MYERS SQUIBB

Ameerika Ühendriigid

BRITANNIA AIRWAYS

Ühendkuningriik

BRITISH AIRWAYS BA

Ühendkuningriik

BRITISH MEDITERR

Ühendkuningriik

BRITISH MIDLAND

Ühendkuningriik

BRITISH NORTH WEST

Ühendkuningriik

BROKERAGE & MANAGMT

Ameerika Ühendriigid

BROOM P AVTN SVCS

Ameerika Ühendriigid

BROOME WELLINGTON

Ühendkuningriik

BRUNSWICK

Ameerika Ühendriigid

BUCKHEAD

Ameerika Ühendriigid

BURLINGTON RESOURCES

Ameerika Ühendriigid

BZL

Šveits

C AND S AVIATION

Ameerika Ühendriigid

CAERNARFON AIRWORLD

Ühendkuningriik

CALIFORNIA JET SHARE

Ameerika Ühendriigid

CALSPAN

Ameerika Ühendriigid

CAMPBELL SOUP

Ameerika Ühendriigid

CAN PACIFIC RAILWAY

Kanada

CANADIAN GLOBAL AIR

Kanada

CAPE CLEAR CAPITAL

Ameerika Ühendriigid

CAPITAL AVIATION

Ühendkuningriik

CARDAL

Ameerika Ühendriigid

CARGILL

Ameerika Ühendriigid

CARIS AVIATION

Ameerika Ühendriigid

CARRE AVIATION LTD

Ühendkuningriik

CATERPILLAR

Ameerika Ühendriigid

CATHAY PACIFIC

Hiina

CATHTON HOLDINGS LTD

Kanada

CB APPLICATIONS

Ameerika Ühendriigid

CBAIR

Ameerika Ühendriigid

CBAS (PVT) LTD

India

CELTIC TECH JET

Kanada

CENDANT

Ameerika Ühendriigid

CENTAERO AVIATION

Kanada

CESSNA CITATION OPS

Ameerika Ühendriigid

CESSNA PROPJET DP880

Ameerika Ühendriigid

CHAMARAC

Ameerika Ühendriigid

CHARTRIGHT AIR

Kanada

CHARTWELL AVIATION

Ameerika Ühendriigid

CHEVRONTEXACO

Ameerika Ühendriigid

CIGNA

Ameerika Ühendriigid

CIRRUS EHF

Island

CIT LEASING

Ameerika Ühendriigid

CITELYNX TRAVEL

Ühendkuningriik

CITIGROUP

Ameerika Ühendriigid

CITY STAR AIRLINES

Ühendkuningriik

CJ AIRWAYS

Ühendkuningriik

CLAESSENS INTL

Ühendkuningriik

CLAY LACY AVIATION

Ameerika Ühendriigid

CLEARWATER AVIATION

Ühendkuningriik

CLEARWATER FINE FOOD

Kanada

CLOUD AIR SERVICE

Araabia Ühendemiraadid

CLUB 328 LTD

Ühendkuningriik

COBHAM FLIGHT INSP.

Ühendkuningriik

COCA COLA ENTERPRISE

Ameerika Ühendriigid

COLLEEN

Ameerika Ühendriigid

COLT INTL

Kanada

COLT INTL HOUSTON

Ameerika Ühendriigid

COMCO

Ameerika Ühendriigid

COMLUX AVTN

Šveits

COMPANHIA VALE RIO

Brasiilia

COMPUTAPLANE

Ühendkuningriik

CONDOR AVTN

Ühendkuningriik

CONOCOPHILLIPS AVTN

Ameerika Ühendriigid

CONSOLIDATED CHARTER

Ameerika Ühendriigid

CONSOLIDATED PRESS 2

Austraalia

CONSTELLATION AVTN

Ameerika Ühendriigid

CONTINENTAL AIRLINES

Ameerika Ühendriigid

COPART INC

Ameerika Ühendriigid

COSTA AZZOURA

Saudi Araabia

COSTCO WHOLESALE

Ameerika Ühendriigid

COUGAR HELICOPTERS

Kanada

COUNTRYWIDE HOME

Ameerika Ühendriigid

COVE PARTNERS

Ameerika Ühendriigid

CRAFT AIR SA

Luksemburg

CRANE COMPANY

Ameerika Ühendriigid

CRANFIELD INSTITUTE

Ühendkuningriik

CRESAIR INC

Ameerika Ühendriigid

CSC TRANSPORTATION

Ameerika Ühendriigid

CTC AVTN JET SVCS

Ühendkuningriik

CUMULUS INV. HOL. LTD

Ühendkuningriik

CW AVIATION HOLDINGS

Ühendkuningriik

DACION

Ameerika Ühendriigid

DAIDALOS AVIATION

Ukraina

DAKOTA NORWAY

Norra

DANA EXECUTIVE JETS

Süüria

DARWIN AIRLINE

Šveits

DATEL DIRECT LTD

Ühendkuningriik

DELTA AIRELITE

Ameerika Ühendriigid

DESERT AIR CHTR INC

Ameerika Ühendriigid

DIRECT AIR EXECUTIVE

Ühendkuningriik

DITCO SA

Bermuda (Ühendkuningriik)

DLF LTD

India

DONINGTON AVIATION

Ühendkuningriik

DOVE AIR

Ameerika Ühendriigid

DRAGONFLY AVTN SVCS

Ühendkuningriik

DTC LLC

Ameerika Ühendriigid

DUBAI AIR WING

Araabia Ühendemiraadid

DUBLIN AERO SERVICES

Iirimaa

DUKE OF WESTMINSTER

Ühendkuningriik

DUNAVANT ENTERPRISES

Ameerika Ühendriigid

DUNMORE HOMES

Ameerika Ühendriigid

DUNVIEW

Šveits

DX SERVICE COMPANY

Ameerika Ühendriigid

E*TRADE GROUP

Ameerika Ühendriigid

EAGLE AIRCRAFT

Ameerika Ühendriigid

EAS AEROSERVIZI (2)

Itaalia

EASSDA IRELAND LTD

Iirimaa

EASTERN AIRWAYS UK

Ühendkuningriik

EASTERN SKYJETS

Araabia Ühendemiraadid

EASY AVIATION

Ühendkuningriik

EASYJET AIRLINE

Ühendkuningriik

EBJ OPERATIONS LTD

Ühendkuningriik

EDREES MUSTAFA

Saudi Araabia

EDS USA

Ameerika Ühendriigid

EFB AVIATION

Ameerika Ühendriigid

EGYPTAIR

Egiptus

EIE EAGLE

Ühendkuningriik

ELLIOTT AVIATION LTD

Ühendkuningriik

ELMET AVTN

Ameerika Ühendriigid

EL-SEIF ENGINEERING

Saudi Araabia

EMBRAER

Brasiilia

EMIRATES INTL

Araabia Ühendemiraadid

EMPIRE AVIATION

Araabia Ühendemiraadid

ENNA — ALGERIE

Alžeeria

EOS AIRLINES

Ameerika Ühendriigid

EPC HOLDINGS 644

Ameerika Ühendriigid

ERNIR

Island

ERRIGAL AVIATION LTD

Ühendkuningriik

ETIHAD AIRWAYS

Araabia Ühendemiraadid

EURO BUSINESS JETS

Ühendkuningriik

EURO-ASIA AIR

Kasahstan

EUROMANX AUSTRIA

Ühendkuningriik

EUROPEAN AVIAT CHART

Ühendkuningriik

EVA AIR

Taiwan (Hiina Vabariik)

EVERGREEN HELICPTR 2

Ameerika Ühendriigid

EWA WEST

Ameerika Ühendriigid

EXCEL AIRWAYS LTD

Ühendkuningriik

EXCELAIRE USA

Ameerika Ühendriigid

EXCELLENT GLIDE

Kasahstan

EXEC JET MANAGEMENT

Ühendkuningriik

EXECUJET ASIA

Austraalia

EXECUJET AUSTRALIA

Austraalia

EXECUJET EUROPE GMBH

Saksamaa

EXECUJET FLIGHT OPS

Lõuna-Aafrika

EXECUTIVE AVIAT SERV

Ühendkuningriik

EXECUTIVE FLITEWAYS

Ameerika Ühendriigid

EXECUTIVE JET BBJ

Ameerika Ühendriigid

EXECUTIVE JET GROUP

Ühendkuningriik

EXECUTIVE JET INC

Ameerika Ühendriigid

EXECUTIVE JET LONDON

Ühendkuningriik

EXECUTIVE JET MNGMT

Ameerika Ühendriigid

EXECUTIVE JETS LTD

Saudi Araabia

EXXON PENNSYLVANIA

Ameerika Ühendriigid

FAA

Ameerika Ühendriigid

FALCONAIR LTD

Lõuna-Aafrika

FAROE JET

Taani

FAS GMBH

Saksamaa

FAYAIR (JERSEY)

Ühendkuningriik

FEGOTILA LTD

Bermuda (Ühendkuningriik)

FERNCROFT

Ühendkuningriik

FERTITTA ENTERPRISES

Ameerika Ühendriigid

FIRST CHOICE AIRWAYS

Ühendkuningriik

FIRSTFLIGHT

Ameerika Ühendriigid

FJ900

Ameerika Ühendriigid

FJL LEASING

Ameerika Ühendriigid

FJR PRIVATE FLIGHT

Araabia Ühendemiraadid

FLEET INT AVTN & FIN

Ühendkuningriik

FLIGHT CONSULTANCY

Ühendkuningriik

FLIGHT MANAGEMENT

Ameerika Ühendriigid

FLIGHT OPTIONS

Ameerika Ühendriigid

FLIGHTLINE

Ühendkuningriik

FLIGHTWORKS

Ameerika Ühendriigid

FLYBE

Ühendkuningriik

FLYCORP AVIATION

Ühendkuningriik

FLYING LION

Ameerika Ühendriigid

FLYNN FINANCIAL

Ameerika Ühendriigid

FML AVIATION

Ühendkuningriik

FORD EUROPE LTD

Ühendkuningriik

FOREST AVIATION LTD

Ühendkuningriik

FORMULA ONE MNGMT

Ameerika Ühendriigid

FOUNTAIN AIR

Ühendkuningriik

FOUR STAR

Ameerika Ühendriigid

FRANKLIN TEMPLETON

Ameerika Ühendriigid

FRONTLINER

Ameerika Ühendriigid

FUTURA TRAVELS

India

G5 EXECUTIVE

Šveits

GALLAGHER ENTERPRISE

Ameerika Ühendriigid

GAMA AVIATION

Ühendkuningriik

GAMA AVIATION INC

Ameerika Ühendriigid

GANTT AVIATION

Ameerika Ühendriigid

GB AIRWAYS LTD

Ühendkuningriik

GE CORPORATE AIR TRP

Ameerika Ühendriigid

GEMINAIR LTD

Ühendkuningriik

GENERAL DYNAMICS

Ameerika Ühendriigid

GF AIR

Ameerika Ühendriigid

GHANA INTL AIRLINES

Ghana

GIFFORD D

Ameerika Ühendriigid

GLOBAL AVIATION (OR)

Ameerika Ühendriigid

GLOBAL EXEC AVTN

Ameerika Ühendriigid

GLOBAL JET CONCEPT

Luksemburg

GLOBAL SUPPLY SYSTEM

Ühendkuningriik

GLOBAL TRIP SUPPORT

Ameerika Ühendriigid

GLOBESPAN AIRWAYS

Ühendkuningriik

GODWIN PUMPS

Ameerika Ühendriigid

GOLDEN EUROPE JET

Saksamaa

GRAHAM CAPITAL

Ameerika Ühendriigid

GRAINGER

Ameerika Ühendriigid

GRANARD LTD

Ühendkuningriik

GREEN FLAG AVIATION

Sudaan

GREENDRAKE

Ameerika Ühendriigid

GREYSCAPE

Ühendkuningriik

GSC PARTNERS

Ameerika Ühendriigid

GSCP (NJ) INC

Ameerika Ühendriigid

GTC MANAGEMT BURBANK

Ameerika Ühendriigid

GTC MGMT NEW YORK

Ameerika Ühendriigid

GUARD SYSTEMS ASA

Norra

GUILD INVESTMENTS

Ameerika Ühendriigid

GULF AIR

Bahrein

GULFSTREAM SAVANNAH

Ameerika Ühendriigid

HAMILTON COMPANIES

Ameerika Ühendriigid

HAMLIN AVIATION

Ühendkuningriik

HANGAR 8 LTD

Ühendkuningriik

HANGAR ACQUISITION

Ameerika Ühendriigid

HARBERT AVTN

Ameerika Ühendriigid

HARRAH'S OPERATING C

Ameerika Ühendriigid

HARRIS

Ameerika Ühendriigid

HARSCO

Ameerika Ühendriigid

HARTH TRADING EST

Saudi Araabia

HAUGHEY AIR LTD

Ühendkuningriik

HAVERFORD SUISSE

Šveits

HAWKER BEECHCRAFT

Ameerika Ühendriigid

HAWKER WEST

Kanada

HBC AVIATION

Ühendkuningriik

HCC SERVICE CO

Ameerika Ühendriigid

HD AIR LIMITED

Ühendkuningriik

HEINZ COMPANY

Ameerika Ühendriigid

HELITRANS

Norra

HELLO

Šveits

HENFIELD LODGE AVTN

Ühendkuningriik

HENNIG

Lõuna-Aafrika

HERITAGE JETS (FL)

Ameerika Ühendriigid

HESNES AIR

Norra

HILL AIR

Ameerika Ühendriigid

HOME DEPOT

Ameerika Ühendriigid

HONEYWELL ARIZONA

Ameerika Ühendriigid

HONEYWELL MORRISTOWN

Ameerika Ühendriigid

HONG KONG DRAGON AIR

Hiina

HOZU-AVIA LTD

Kasahstan

HUGHES AIR CORP

Kanada

HUNDRED PERCENT AVTN

Ühendkuningriik

IBM

Ameerika Ühendriigid

ICEJET (2)

Island

ICELAND COAST GUARD

Island

ICELAND FROZEN FOODS

Ühendkuningriik

ICELANDAIR

Island

IDAHO ASSOCIATES

Ameerika Ühendriigid

IL LIONE ALATO ARL

Ühendkuningriik

IMAGE AIR CHARTER

Kanada

INDO PACIFIC AVTN

India

INDYCAR AVIATION

Ameerika Ühendriigid

INFINITY AVIATION

Araabia Ühendemiraadid

INFLITE ENGINEERING

Ühendkuningriik

INTERLEASE AVIATION

Ameerika Ühendriigid

INTERNATIONAL JET MG

Ameerika Ühendriigid

INTL JET CLUB

Ühendkuningriik

INTL JETCLUB LTD

Ühendkuningriik

INVESTAVIA

Kasahstan

ISCAR ISRAEL

Iisrael

ISLAND AVTN USA

Ameerika Ühendriigid

ISM AVIATION

Ühendkuningriik

ISTITHMAR WORLD AVTN

Araabia Ühendemiraadid

ITCA C/O ACI PACIFIC

Ameerika Ühendriigid

ITT INDUSTRIES

Ameerika Ühendriigid

IVANHOE AVIATION 2

Singapur

J MAX AIR SERVICES

Ühendkuningriik

J S AIRLINES LTD

Ühendkuningriik

JANNAIRE LLP

Ühendkuningriik

JAPAN AIRLINES

Jaapan

JATO AVTN

Ühendkuningriik

JEDINAK R AND R

Kanada

JEPPESEN DATAPLAN 2

Ameerika Ühendriigid

JET AIRWAYS INDIA

India

JET ASIA LTD

Aomen (Hiina)

JET AVIATION H KONG

Hiina

JET AVTN TETERBORO

Ameerika Ühendriigid

JET CHARTER (FLORIDA)

Ameerika Ühendriigid

JET FLIGHT CORP

Ameerika Ühendriigid

JET LINK

Iisrael

JET OPTIONS LTD

Ühendkuningriik

JET2. COM

Ühendkuningriik

JETPORT

Kanada

JETSTEFF AVIATION

Ühendkuningriik

JETSTREAM EXEC

Ühendkuningriik

JETT8 A/L CARGO

Singapur

JOHN MASON ACFT SVCS

Ühendkuningriik

JOHNSON FRANKLIN

Ameerika Ühendriigid

JOHNSON SC AND SON

Ameerika Ühendriigid

JOHNSONS AIR LTD

Ghana

JOKLAFLUG

Island

JOLUK AVTN

Ameerika Ühendriigid

JP MORGAN CHASE CY

Ameerika Ühendriigid

KAISERAIR

Ameerika Ühendriigid

KANGRA AVIATION (FA)

Lõuna-Aafrika

KAY R

Ühendkuningriik

KENDRIS PRIVATE LTD

Šveits

KENN BOREK AIR (A)

Kanada

KENYA AIRWAYS

Kenya

KERR-MCGEE

Ameerika Ühendriigid

KERZNER INTL.

Ameerika Ühendriigid

KEY AIR

Ameerika Ühendriigid

KEYPOINT AVIATION

Ühendkuningriik

KIBRIS TURK HAVA YOL

Türgi

KING AIRLINES (2)

Nigeeria

KLEIN TOOLS

Ameerika Ühendriigid

KMI MANAGEMENT

Ameerika Ühendriigid

KOHLER

Ameerika Ühendriigid

KRAFT

Ameerika Ühendriigid

KUWAIT AIRWAYS

Kuveit

KUZU AIRLINES CARGO

Türgi

LANGLEY HOLDINGS

Ühendkuningriik

LARVOTTO LP

Ühendkuningriik

LAS VEGAS SANDS

Ameerika Ühendriigid

LEARJET

Ameerika Ühendriigid

LEDAIR CANADA

Kanada

LEGATUM AVIATION

Ühendkuningriik

LEVEL 3 COMMUNICATN

Ameerika Ühendriigid

LIBERTY AVTN COMPANY

Ühendkuningriik

LIBERTY MEDIA LLC

Ameerika Ühendriigid

LIBERTY MUTUAL

Ameerika Ühendriigid

LIBYAN ARAB AIRLINES

Liibüa

LIGHTAIR

Ameerika Ühendriigid

LINK AVIATION

Ühendkuningriik

LOCKHEED MARTIN

Ameerika Ühendriigid

LOGANAIR

Ühendkuningriik

LONDON AIR SERVICES

Kanada

LONDON CORPORATE JET

Ühendkuningriik

LONDON EXEC AVIATION

Ühendkuningriik

LONGTAIL AVTN

Bermuda (Ühendkuningriik)

LOWE'S COMPANIES

Ameerika Ühendriigid

LUKOIL-AVIA SWISS

Šveits

LWOOD AVIATION

Ameerika Ühendriigid

LYDD AIR LTD

Ühendkuningriik

M G TRANSPORT

Ameerika Ühendriigid

MAINE AVIATION 2

Ameerika Ühendriigid

MALAYSIAN AIRLINES

Malaisia

MANHATTAN JET CHTR

Ühendkuningriik

MANN AIR LTD

Ühendkuningriik

MARATHON OIL

Ameerika Ühendriigid

MARBYIA EXEC. FLIGHT

Saudi Araabia

MARKOSS AVIATION UK

Ühendkuningriik

MARSHALL CAMBRIDGE

Ühendkuningriik

MARTIN BAKER

Ühendkuningriik

MAS AIRWAYS LTD

Ühendkuningriik

MASCO

Ameerika Ühendriigid

MATTHEWS AVIATION

Ühendkuningriik

MATTHEWS JOHN

Ühendkuningriik

MAXJET AIRWAYS

Ameerika Ühendriigid

MAZAMA FINANCE

Ameerika Ühendriigid

MBI AVIATION

Ameerika Ühendriigid

MCAIR SERVICES

Ühendkuningriik

MCCAIN FOODS

Kanada

MCDONALD'S CORP

Ameerika Ühendriigid

MCI

Ameerika Ühendriigid

MCKINLEY CAPITAL

Ameerika Ühendriigid

MCLEAN HOMES

Ühendkuningriik

MEDIA CONSULTING

Ameerika Ühendriigid

MELLON BANK

Ameerika Ühendriigid

MERCK & CO

Ameerika Ühendriigid

MERHAV

Iisrael

MERIDIAN AIR CHTR

Ameerika Ühendriigid

METRO JET USA

Ameerika Ühendriigid