ISSN 1725-5171

Euroopa Liidu

Teataja

C 31

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

52. köide
7. veebruar 2009


Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

 

II   Teatised

 

EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDE JA ORGANITE TEATISED

 

Komisjon

2009/C 031/01

Komisjoni teatis, mis käsitleb komisjoni 26. septembri 2001. aasta teatises kinematograafiliste teoste ja muude audiovisuaalteostega seotud teatavate õiguslike aspektide kohta (kinoteatis) sätestatud riigiabi hindamiskriteeriume ( 1 )

1

2009/C 031/02

Menetluse algatamine (Toimik nr COMP/M.5262 — Bonnier/Schibsted/Retriever Sverige) ( 1 )

2

2009/C 031/03

Teatatud koondumise aktsepteering (Toimik nr COMP/M.5168 — EADS/SSTL) ( 1 )

3

2009/C 031/04

Teatatud koondumise aktsepteering (Toimik nr COMP/M.5420 — Kyocera Mita/Triumph-Adler) ( 1 )

3

 

IV   Teave

 

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT JA ORGANITELT

 

Komisjon

2009/C 031/05

Euro vahetuskurss

4

2009/C 031/06

Euro käibemüntide uus liikmesriiki tähistav külg

5

 

TEAVE LIIKMESRIIKIDELT

2009/C 031/07

Liikmesriikide edastatud kokkuvõtlik teave riigiabi kohta, mida antakse kooskõlas komisjoni määrusega (EÜ) nr 1857/2006, mis käsitleb asutamislepingu artiklite 87 ja 88 kohaldamist põllumajandustoodete tootmisega tegelevatele väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele antava riigiabi suhtes ning millega muudetakse määrust (EÜ) nr 70/2001

6

2009/C 031/08

Liikmesriikide edastatud kokkuvõtlik teave riigiabi kohta, mida antakse kooskõlas komisjoni määrusega (EÜ) nr 1857/2006, mis käsitleb asutamislepingu artiklite 87 ja 88 kohaldamist põllumajandustoodete tootmisega tegelevatele väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele antava riigiabi suhtes ning millega muudetakse määrust (EÜ) nr 70/2001

10

2009/C 031/09

Komisjoni teatis vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1008/2008 (ühenduses lennuteenuste osutamist käsitlevate ühiseeskirjade kohta) artikli 16 lõikele 4 — Avaliku teenindamise kohustused regulaarlennuliinidel ( 1 )

14

 

V   Teated

 

HALDUSMENETLUSED

 

Komisjon

2009/C 031/10

2009. aasta konkursikutse — Ettevalmistav meede MEDIA International

15

2009/C 031/11

MEDIA 2007 — Arendamine, levitamine, müügi edendamine ja koolitus — Konkursikutse — EACEA/36/08 — Euroopa üliõpilaste ja koolitajate võrgustiku ja liikuvuse toetamine

17

 

KONKURENTSIPOLIITIKA RAKENDAMISEGA SEOTUD MENETLUSED

 

Komisjon

2009/C 031/12

Eelteatis koondumise kohta (Juhtum nr COMP/M.5475 — Atlantia/Acciona/Itínere Chilean assets) — Võimalik lihtsustatud korras menetlemine ( 1 )

19

2009/C 031/13

Madalamaade Kuningriigi majandusministri teatis vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 94/22/EÜ (süsivesinike geoloogilise luure, uurimise ja tootmise lubade andmis- ning kasutamistingimuste kohta) artikli 3 lõikele 2

20

 

2009/C 031/14

Märkus lugejale(vt tagakaane sisekülge)

s3

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

 


II Teatised

EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDE JA ORGANITE TEATISED

Komisjon

7.2.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 31/1


Komisjoni teatis, mis käsitleb komisjoni 26. septembri 2001. aasta teatises kinematograafiliste teoste ja muude audiovisuaalteostega seotud teatavate õiguslike aspektide kohta (kinoteatis) sätestatud riigiabi hindamiskriteeriume

(EMPs kohaldatav tekst)

(2009/C 31/01)

Nagu teatatud 2004. aasta (1) ja 2007. aasta (2) teatistes, millega pikendati 2001. aasta kinoteatises (3) sätestatud riigiabi hindamiskriteeriumide kehtivust, on komisjon läbi viinud ulatusliku uuringu filmitoetuskavades ettenähtud kohustuslike territoriaalsete kulutuste majandusliku ja kultuurilise mõju väljaselgitamiseks. Uuring käivitati 24. augustil 2006 (4) ja sidusrühmad kohtusid Brüsselis 6. juulil 2007. Uuringu tulemused avaldati 22. mail 2008 (5).

Uuringu lõpparuandes ei jõutud filmitoetuskavades ettenähtud kohustuslike territoriaalsete kulutuste majandusliku ja kultuurilise mõju suhtes üheste tulemusteni. Seepärast on vaja täiendavat analüüsi enne, kui muudetakse 2001. aasta kinoteatises sätestatud kohustuslikke territoriaalseid kulutusi käsitlevat riigiabi hindamiskriteeriumi, et tagada kokkusobivus EÜ asutamislepingu põhimõtetega.

Komisjon leiab, et olemasolevad riigiabi hindamiskriteeriumid suudavad praegu veel kultuuriloomingut edendada ning tagada, et filmi- ja audiovisuaaltoodangu jaoks antav abi ei kahjusta konkurentsi ja kaubandustingimusi määral, mis oleks vastuolus ühiste huvidega. Siiski on pärast 2001. aasta kinoteatise avaldamist tekkinud uusi suundumusi, mille tõttu tuleks need kriteeriumid aja jooksul üle vaadata.

Need suundumused hõlmavad toetust muule tegevusele kui filmide ja telesaadete tootmine (nt filmide levitamine ja digitaalne projekteerimine), piirkondlikke filmitoetuskavasid, lisaks konkurentsi teatavate liikmesriikide vahel riigiabi kasutamiseks, et meelitada ligi suuri välisinvesteeringuid, eriti Ameerika Ühendriikide filmitootjaid. Need on keerulised küsimused, mida tuleb kohaste kriteeriumide väljatöötamiseks analüüsida liikmesriikide, riiklike ja piirkondlike filmitoetusasutustega.

Seepärast on komisjon otsustanud praeguste kriteeriumide kohaldamist jätkata kuni kinematograafiateoste ja muude audiovisuaalteoste uute riigiabieeskirjade jõustumiseni või kuni 31. detsembrini 2012.


(1)  ELT C 123, 30.4.2004, lk 1.

(2)  ELT C 134, 16.6.2007, lk 5.

(3)  EÜT C 43, 16.2.2002, lk 6.

(4)  ELT S 173, 12.9.2006, viitenumber 2006/S 173-183834.

(5)  http://ec.europa.eu/avpolicy/info_centre/library/studies/index_en.htm#finalised


7.2.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 31/2


Menetluse algatamine

(Toimik nr COMP/M.5262 — Bonnier/Schibsted/Retriever Sverige)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2009/C 31/02)

29. jaanuaril 2009 otsustas komisjon algatada menetlus ülalnimetatud juhtumi kohta kuna leiab, et teatatud koondumine äratab tõsiseid kahtlusi ühisturuga kokkusobivuse osas. Menetluse algatamine avab teise faasi teatatud koondumise uurimisest, ja ei mõjuta juhtumi lõppotsust. Otsus põhineb nõukogu määruse (EÜ) nr 139/2004 artiklile 6(1)(c).

Komisjon kutsub asjast huvitatud kolmandaid isikuid esitama komisjonile oma võimalikke märkusi kavandatava koondumise kohta.

Et märkusi oleks võimalik menetluses täielikult arvesse võtta, peavad märkused jõudma komisjoni mitte hiljem kui 15 päeva pärast selle teatise avaldamist. Märkusi võib saata komisjoni faksi teel ((32-2) 296 43 01 või 296 72 44) või posti teel, märkega „Toimik nr COMP/M.5262 — Bonnier/Schibsted/Retriever Sverige”, järgmisele aadressile:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

B-1049 Brussels


7.2.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 31/3


Teatatud koondumise aktsepteering

(Toimik nr COMP/M.5168 — EADS/SSTL)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2009/C 31/03)

17. detsembril 2008 otsustas komisjon mitte vastu seista ülalmainitud koondumisele ning kuulutada see vastavaks ühisturu nõuetega. Käesolev otsus on tehtud nõukogu määruse (EÜ) nr 139/2004 artikli 6(1)(b) alusel. Täielik otsuse tekst on kättesaadav vaid inglise keeles ning avaldatakse peale seda, kui dokumendist on kustutatud kõik võimalikud ärisaladused. Otsus on kättesaadav:

Euroopa konkurentsipoliitika koduleheküljel (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). See kodulehekülg aitab leida ühinemisotsuseid, sealhulgas ärinime, toimiku numbri, kuupäeva ja tööstusharu indeksid;

elektroonilises formaadis EUR-Lex koduleheküljel, dokumendinumber 32008M5168 alt. EUR-Lex pakub on-line juurdepääsu Euroopa õigusele (http://eur-lex.europa.eu).


7.2.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 31/3


Teatatud koondumise aktsepteering

(Toimik nr COMP/M.5420 — Kyocera Mita/Triumph-Adler)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2009/C 31/04)

21. jaanuaril 2009 otsustas komisjon mitte vastu seista ülalmainitud koondumisele ning kuulutada see vastavaks ühisturu nõuetega. Käesolev otsus on tehtud nõukogu määruse (EÜ) nr. 139/2004 artikli 6(1)(b) alusel. Täielik otsuse tekst on kättesaadav vaid inglise keeles ning avaldatakse peale seda, kui dokumendist on kustutatud kõik võimalikud ärisaladused. Otsus on kättesaadav:

Euroopa konkurentsipoliitika koduleheküljel (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). See kodulehekülg aitab leida ühinemisotsuseid, sealhulgas ärinime, toimiku numbri, kuupäeva ja tööstusharu indeksid;

elektroonilises formaadis EUR-Lex koduleheküljel, dokumendinumber 32009M5420 alt. EUR-Lex pakub on-line juurdepääsu Euroopa õigusele (http://eur-lex.europa.eu).


IV Teave

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT JA ORGANITELT

Komisjon

7.2.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 31/4


Euro vahetuskurss (1)

6. veebruar 2009

(2009/C 31/05)

1 euro=

 

Valuuta

Kurss

USD

USA dollar

1,2796

JPY

Jaapani jeen

116,7

DKK

Taani kroon

7,4516

GBP

Inglise nael

0,8706

SEK

Rootsi kroon

10,5655

CHF

Šveitsi frank

1,5012

ISK

Islandi kroon

 

NOK

Norra kroon

8,773

BGN

Bulgaaria lev

1,9558

CZK

Tšehhi kroon

28,02

EEK

Eesti kroon

15,6466

HUF

Ungari forint

292,6

LTL

Leedu litt

3,4528

LVL

Läti latt

0,7035

PLN

Poola zlott

4,5995

RON

Rumeenia leu

4,2575

TRY

Türgi liir

2,0891

AUD

Austraalia dollar

1,9407

CAD

Kanada dollar

1,6001

HKD

Hong Kongi dollar

9,9228

NZD

Uus-Meremaa dollar

2,4684

SGD

Singapuri dollar

1,9233

KRW

Korea won

1 764,06

ZAR

Lõuna-Aafrika rand

12,7049

CNY

Hiina jüaan

8,7453

HRK

Horvaatia kuna

7,4045

IDR

Indoneesia ruupia

15 067,29

MYR

Malaisia ringit

4,6053

PHP

Filipiini peeso

60,4

RUB

Vene rubla

46,4607

THB

Tai baht

44,818

BRL

Brasiilia reaal

2,9229

MXN

Mehhiko peeso

18,3271

INR

India ruupia

62,093


(1)  

Allikas: EKP avaldatud viitekurss.


7.2.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 31/5


Euro käibemüntide uus liikmesriiki tähistav külg

(2009/C 31/06)

Image

Euro käibemündid on seadusliku maksevahendina kasutusel kogu euroalal. Müntidega ametialaselt tegelevate isikute ja laiema avalikkuse teavitamiseks avaldab komisjon kõikide uute euromüntide kujunduse (1). Vastavalt nõukogu 8. detsembri 2003. aasta otsusele (2) võivad euroala liikmesriigid ja riigid, kes on ühendusega sõlminud euro käibemüntide käibelelaskmist käsitleva rahanduskokkuleppe, lasta käibele teatava koguse euro mälestusmünte, tingimusel et ühe riigi kohta lastakse aastas käibele maksimaalselt üks uus münt ja mälestusmündina kasutatakse üksnes 2-eurost münti. Mälestusmüntide tehnilised omadused vastavad tavaliste euro käibemüntide omadustele, kuid nende liikmesriiki tähistaval küljel on mälestust jäädvustav motiiv.

Käibele laskev riik: Saksamaa

Motiiv: Saarimaa

Kujunduse kirjeldus: Mündi siseosal on kujutatud Saarbrückeni Saint Louis' kirikut. Monumendi kujutise alla on märgitud liidumaa nimi „SAARLAND” ja rahapaja tunnus „A”, „D”, „F”, „G”, või „J”. Monumendist paremal on kujutatud graveerija Friedrich Brenner'i initsiaalid „FB”. Välisringi alumises osas on märgitud mündi käibele lasknud riigi nimi „BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND” ja ülemises osas aastaarv „2009” ja kaksteist tähte.

Käibele lastavate müntide suurim kogus: 30 miljonit münti

Ligikaudne käibelelaskmise aeg: 2009. aasta veebruar

Serval olev kiri: „EINIGKEIT UND RECHT UND FREIHEIT” ja Saksamaa Liitvabariigi vapilind kotkas.


(1)  Vt EÜT C 373, 28.12.2001, lk 1, kus on esitatud teave kõikide 2002. aastal käibele lastud müntide liikmesriiki tähistava külje kohta.

(2)  Vt üldasjade nõukogu 8. detsembri 2003. aasta otsus euromüntide liikmesriiki tähistava külje kujunduse muutmise kohta.


TEAVE LIIKMESRIIKIDELT

7.2.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 31/6


Liikmesriikide edastatud kokkuvõtlik teave riigiabi kohta, mida antakse kooskõlas komisjoni määrusega (EÜ) nr 1857/2006, mis käsitleb asutamislepingu artiklite 87 ja 88 kohaldamist põllumajandustoodete tootmisega tegelevatele väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele antava riigiabi suhtes ning millega muudetakse määrust (EÜ) nr 70/2001

(2009/C 31/07)

Abi number: XA 278/08

Liikmesriik: Prantsusmaa

Piirkond: Département de la Moselle

Abikava nimetus: Aides aux investissements pour le développement de l'utilisation des énergies renouvelables, des bioénergies est des économies d'énergies dans le secteur agricole

Õiguslik alus: Määruse (EÜ) nr 1857/2006 artikkel 4

Articles L 1511-2 et L 1511-5 du code général des collectivités territoriales

Délibération du Conseil général de la Moselle du 15 octobre 2007

Abikavaga ettenähtud aastased kulud: Maksimaalselt 270 000 EUR, vastavalt vajadusele ja sõltuvalt olemasolevatest eelarvelistest vahenditest

Abi suurim osatähtsus: Abi summa ei tohi ületada abi lubatud suurimat osatähtsust, st 40 % abikõlblikest investeeringutest piirkondades, mis ei ole vähemsoodsad piirkonnad, ja 50 % vähemsoodsates piirkondades (noorte põllumajanduseettevõtjate korral lisatakse 10 %)

Rakendamise kuupäev: Vastavate vahendite olemasolu korral alates kuupäevast, mil vabastustaotluse registreerimisnumber avaldatakse komisjoni põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektoraadi veebisaidil

Abikava kestus: Kolm aastat alates kuupäevast, mil komisjon on kättesaamist kinnitanud (vastavate vahendite olemasolu korral)

Abi eesmärk ja tingimused: Eesmärk on asendada taastumatud energiaallikad taastuvenergia ja bioenergia tootmissüsteemidega, millega tagatakse põllumajandusettevõtte normaalne toimimine, aga vähendatakse kasvuhoonegaaside tootmist; toodetud energiat ei müüda. Abikõlblikud on järgmised investeeringud, mis aitavad kaasa kvaliteedi parandamisele, looduskeskkonna säilitamisele ja parandamisele:

näidisprojektid, millel on positiivne mõju keskkonnale ja mis aitavad olulisel määral kaasa kasvuhoonegaasidega võitlemisele (abi maksimumsumma on 20 000 EUR);

heina- ja viljakuivatusseadmed;

madaltemperatuuriseadmed.

Abi kuulub määruse (EÜ) nr 1857/2006 artikli 4 kohaldamisalasse ja on kooskõlas selle kõigi sätetega

Asjaomane sektor/asjaomased sektorid: Kõik Moselle'i põllumajandusettevõtted

Abi andva ametiasutuse nimi ja aadress:

Monsieur le Président du Conseil général de la Moselle

Direction de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire

Division de l'Environnement et de l'Espace Rural (SAEN)

Hôtel du Département

1, rue du Pont Moreau

BP 11096

F-57036 METZ Cedex 1

Veebileht: http://www.cg57.fr/front/go.do?sid=site/environnement_1076429797630/gestion_de_l_espace/agriculture

Muu teave: Ühenduse määruses sätestatud ülempiiridest kinnipidamise tagamiseks mis tahes kavandatud abiliigi puhul langetatakse vajaduse korral abisummat muude riiklike rahastajate panustatava summa võrra.

Abi on suunatud põllumajandustootjatele, kes ei ole viimase viie aasta jooksul saanud sarnast abi, v.a need, kelle varasemad projektid on juba lõpetatud

Abi number: XA 280/08

Liikmesriik: Prantsusmaa

Piirkond: Département de la Moselle

Abikava nimetus: Développement des filières atypiques, démarches qualité, volets „investissements” et „assistance technique”

Õiguslik alus: Määruse (EÜ) nr 1857/2006 artiklid 4 ja 15

Articles L 1511-2 et L 1511-5 du code général des collectivités territoriales

Délibération du Conseil général de la Moselle du 15 octobre 2007

Abikavaga ettenähtud aastased kulud: 469 000 EUR aastas, millest 400 000 EUR investeeringute sektorile ja 60 000 EUR tehnilise abi sektorile

Abi suurim osatähtsus: Investeeringud

Abi maksimumsumma on 20 000 EUR.

Tehniline abi

Abi ülemmäär on 80 % kulutustest, maksimaalselt 3 000 EUR teenuse kohta

Rakendamise kuupäev: Vastavate vahendite olemasolu korral alates kuupäevast, mil vabastustaotluse registreerimisnumber avaldatakse komisjoni põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektoraadi veebisaidil

Abikava kestus: Kolm aastat alates kuupäevast, mil komisjon on kättesaamist kinnitanud (vastavate vahendite olemasolu korral)

Abi eesmärk ja tingimused: Eesmärk on panustada departemangu teatavat liiki põllumajandustootmiste ümberkorraldamisse ja kvaliteedimeetmete arendamisse esmatootmise tasandil. Toetatakse algatusi, mis võimaldavad alustada ettevõtetele lisaväärtust andvate uute toodete tootmist, uuenduslikke projekte ja vähemlevinud valdkondi. Teatavad tegevused kuuluvad määruse (EÜ) nr 1857/2006 artikli 4, teised (ettevalmistavad uuringud) artikli 15 rakendusalasse

Asjaomane sektor/asjaomased sektorid: Kõik Moselle'i põllumajandusettevõtted

Abi andva ametiasutuse nimi ja aadress:

Monsieur le Président du Conseil général de la Moselle

Direction de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire

Division de l'Environnement et de l'Espace Rural (SAEN)

Hôtel du Département

1, rue du Pont Moreau

BP 11096

F-57036 METZ Cedex 1

Veebileht: http://www.cg57.fr/front/go.do?sid=site/environnement_1076429797630/gestion_de_l_espace/agriculture

Muu teave: Ühenduse määruses sätestatud ülempiiridest kinnipidamise tagamiseks mis tahes liiki kavandatud abiliigi puhul langetatakse vajaduse korral abisummat muude riiklike rahastajate panustatava summa võrra.

Abi on suunatud tootjarühmadele, kes ei ole viimase viie aasta jooksul saanud samalaadset abi, ja nendele, kelle varasemad projektid on juba lõpetatud

Abi number: XA 282/08

Liikmesriik: Prantsusmaa

Piirkond: Département de la Moselle

Abikava nimetus: Diagnostic-conseil pour optimiser les investissements matériels et réduire les coûts de mécanisation (assistance technique)

Õiguslik alus: Määruse (EÜ) nr 1857/2006 artikkel 15

Article L 1511-2 et L 1511-5 du code général des collectivités territoriales

Délibération du Conseil général de la Moselle du 15 octobre 2007

Abikava raames ettenähtud aastased kulutused: Kuni 68 000 EUR vastavalt vajadusele ja sõltuvalt eelarvelistest vahenditest

Abi suurim osatähtsus: Abi suurim osatähtsus on 80 % järgmiste summade ulatuses:

400 EUR seadmetega seotud nõustamise eest;

500 EUR mehhaniseerimiskulude vähendamisega seotud nõustamise eest

Rakendamise kuupäev: Alates kuupäevast, mil vabastustaotluse registreerimisnumber avaldatakse komisjoni põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektoraadi veebisaidil ning vastavate vahendite olemasolu korral

Abikava kestus: Kolm aastat alates kuupäevast, mil Euroopa Komisjon on kättesaamist kinnitanud (vastavate vahendite olemasolu korral)

Abi eesmärk ja tingimused: Abi eesmärk on nõustamisteenuste ja koolituste abil aidata põllumajandustootjatel asjakohaste otsuste kaudu, eelkõige seoses loodusressursside kaitse ja majandamisega, optimeerida oma investeeringuid materiaalsesse varasse.

Abi vastab kõigile määruse (EÜ) nr 1857/2006 artiklis 15 sätestatud tingimustele

Asjaomane sektor/asjaomased sektorid: Kõik Moselle'i departemangu põllumajandusettevõtted (põllumajandustootjad või põllumajandustootjate ühendused, kooperatiivid)

Abi andva ametiasutuse nimi ja aadress:

Monsieur le Président du Conseil général de la Moselle

Direction de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire

Division de l'Environnement et de l'Espace Rural (SAEN)

Hôtel du Département

1, rue du Pont Moreau

BP 11096

F-57036 METZ Cedex 1

Veebileht: http://www.cg57.fr/front/go.do?sid=site/environnement_1076429797630/gestion_de_l_espace/agriculture

Muu teave: Ühenduse määrustega ettenähtud piirmäärade range järgimise tagamiseks kavandatud abiliikide puhul vähendatakse vajaduse korral abisummat muudelt riiklikelt rahastajatelt saadava summani.

Abi on ette nähtud üksnes tootjarühmadele, kes ei ole eelneva viie aasta jooksul samalaadset abi saanud, ning neile, kelle varasemad abikavad on lõppenud

Abi number: XA 348/08

Liikmesriik: Madalmaad

Piirkond: Provincie Fryslân

Abikava nimetus või üksikabi saava ettevõtja nimi: Toetusesaaja:

S. Jelsma, Mienskerwei 2, 9262 SM Suameer, Nederland

Õiguslik alus: Kadersubsidieverordening Inrichting Landelijk Gebied Provincie Fryslân 2007

Subsidieverordening Inrichting Landelijk Gebied Provincie Fryslân 2007, Hoofdstuk 1.3. Subsidie agrarische bedrijfsverplaatsing (blz 28).

www.fryslan.nl/pmjp (landbouw, Kadersubsidieverordening Inrichting Landelijk Gebied Provincie Fryslan 2007)

Abikavaga ettenähtud aastased kulud või ettevõtjale antava üksikabi üldsumma: —

Maksimaalne ühekordne abi: 178 925 EUR

Abi suurim osatähtsus: Abi antakse kooskõlas määruse (EÜ) nr 1857/2006 artikli 6 lõigetega 3 ja 4. Kuna põllumajandusettevõte asub vähem soodsas piirkonnas määruse (EÜ) nr 1857/2006 artikli 2 lõike 9 tähenduses, on abi suurim osatähtsus 50 %.

Ümberpaigutamine toimub üldistes huvides, nimelt seoses riikliku ökoloogilise võrgustiku arendamise ja põllumajanduslike struktuuride parendamisega ning tagab põllumajandustootjale nüüdisaegsema rajatise ja suurendab tootmismahtu. Abikõlblike kulude kogusumma on 357 850 EUR, millest 50 % antakse abiks. Kulud on seotud piimajahutuspaakide mahu suurendamisega, nende alade suurendamisega, kus paiknevad silohoidlad, üldotstarbeliste ettevõtlusruumide laiendamisega ning nüüdisaegsemate ladustamisrajatiste, nüüdisaegsemate lautade ja ulatuslikumate kõvakattega pindade loomisega

Rakendamise kuupäev: 1. november 2008 või pärast komisjoni kinnitusteate (sisaldab identifitseerimisnumbrit) kättesaamist

Abikava või üksikabi kestus: Viimane osamakse tehakse hiljemalt 2010. aasta novembris

Abi eesmärk: Väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete toetamine. Teisene eesmärk: põllumajandusettevõtete ümberpaigutamine üldistes huvides, nimelt kui see toimub seoses riikliku ökoloogilise võrgustiku arendamise ja põllumajanduslike struktuuride parendamisega. Lähtutakse võimalusest, mida pakub artikkel 6, kui üldistes huvides paigutatakse ümber põllumajandusettevõtteid ning kui ümberpaigutamise tulemuseks on nüüdisaegsemad rajatised ja suureneb tootmismaht

Asjaomane sektor/asjaomased sektorid: Põllumajandus

Alamsektor: Piimakarjakasvatus

Abi andva ametiasutuse nimi ja aadress:

Provincie Fryslân (Friesland)

Sneekertrekweg 1

Leeuwarden

Postbus 20120

8900 HM Leeuwarden

Nederland

Veebileht: www.fryslan.nl/regelgevingeuropa

kasutajanimi: europa

salasõna: regelgeving

Kava üksikasjad ja vähem soodsate piirkondade kaart asuvad www.fryslan.nl/pmjp (landbouw, Kadersubsidieverordening Inrichting Landelijk Gebied Provincie Fryslan 2007)

abi number: XA 407/08

Liikmesriik: Ühendkuningriik

Piirkond: Northern Ireland

Abikava nimetus või üksiktoetust saava ettevõtte nimi: Northern Ireland Fallen Stock Scheme

Õiguslik alus: Kava ei ole seadusega sätestatud.

Määruse (EÜ) nr 1774/2002 (milles sätestatakse muuks otstarbeks kui inimtoiduks ettenähtud loomsete kõrvalsaaduste sanitaareeskirjad) kohaselt peavad liikmesriigid tagama, et kehtiks piisav kord kõnealuse määruse kohase loomsete kõrvalsaaduste kõrvaldamise võimaldamiseks

Abikavaga ettenähtud aastased kulud või ettevõtjale antava üksikabi üldsumma: 1. detsember 2008–31. märts 2009: 0,24 miljonit GBP.

Kokku: 0,24 miljonit GBP

Abi suurim osatähtsus: Kui heakskiidetud tööettevõtja kogub ettevõtetest kokku surnud loomade korjused, on veokulude eest antava abi osatähtsus vastavalt määruse (EÜ) nr 1857/2006 artikli 16 lõike 1 punktile d kuni 100 %.

Kui heakskiidetud tööettevõtja hävitab või põletab surnud loomade korjused, on abi osatähtsus sellega kaasnevate kulude eest vastavalt määruse (EÜ) nr 1857/2006 artikli 16 lõike 1 punktile d kuni 75 %

Rakendamise kuupäev: 1. detsember 2008 või kuupäev, mil kava avaldatakse komisjoni veebisaidil, olenevalt sellest, kumb on hilisem

Abikava või üksikabi kestus: Abikava algab 1. detsembril 2008 või sel kuupäeval, mil kava avaldatakse komisjoni veebisaidil, olenevalt sellest, kumb on hilisem. Kava lõpeb 31. märtsil 2009. Taotluste esitamise lõpptähtaeg on 31. märts 2009

Abi eesmärk: Abikava eesmärk on sama, mis riiklikul kaval surnud loomade kohta (Ühendkuningriik) XA 168/07, mis lõpeb 2008. aasta novembris, st luua surnud loomade kogumise ja kõrvaldamise riiklikult toetatav vabatahtlik süsteem vastavalt määrusele (EÜ) nr 1774/2002. Siiski antakse selles uues kavas teatatud abi surnud loomade kogumiseks ja kõrvaldamiseks Põhja-Iirimaal ainult Põhja-Iirimaa väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele, kes tegelevad loomakasvatusega

Abi andva ametiasutuse nimi ja aadress: Kava eest vastutav seadusjärgne asutus:

Department of Agriculture and Rural Development

Environmental Policy Branch

Room 654

Dundonald House

Upper Newtownards Road

BT4 3SB Belfast

Northern Ireland

Kava haldamise eest vastutav organisatsioon:

The National Fallen Stock Company Ltd

Stuart House

City Road

PE1 1QF Peterborough

Veebileht: http://nfsco.co.uk/news/press-releases/northern-ireland-members/

Muu teave: Riiklik kava surnud loomade kohta (Ühendkuningriik) XA 168/07 suletakse 2008. aasta novembris. Praegu teatatavat uut kava kohaldatakse ainult Põhja-Iirimaa väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete suhtes.

Komisjonil palutakse arvesse võtta ka järgmist:

surnud loomade kõrvaldamise riiklik ettevõte võtab praegu 28 Suurbritannia naelsterlingit aastas liikmemaksu neilt, kes on riikliku kava surnud loomade kohta (Ühendkuningriik) XA 168/07 liikmed. Nad teevad ettepaneku võtta alates 1. detsembrist 2008 liikmemaksu asemel väikest haldustasu nende kuude eest, mil tegelikult kõnealust kava kasutatakse;

eeldatakse, et Ühendkuningriigi ülejäänud osaga seoses teatatakse muudetud riiklikust kavast surnud loomade kohta 2009. aasta jaanuaris.

Täiendav ja üksikasjalik teave kava abikõlblikkuse ja eeskirjade kohta on kättesaadav eespool märgitud veebilinkidel


7.2.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 31/10


Liikmesriikide edastatud kokkuvõtlik teave riigiabi kohta, mida antakse kooskõlas komisjoni määrusega (EÜ) nr 1857/2006, mis käsitleb asutamislepingu artiklite 87 ja 88 kohaldamist põllumajandustoodete tootmisega tegelevatele väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele antava riigiabi suhtes ning millega muudetakse määrust (EÜ) nr 70/2001

(2009/C 31/08)

Abi number: XA 350/08

Liikmesriik: Soome

Piirkond: Kogu Soome

Abikava nimetus või üksikabi saava ettevõtja nimi: Maataloustuotteiden markkinoinnin ja tuotannon avustaminen

Õiguslik alus: Valtionavustuslaki (2001/688) 6-8 §

Valtioneuvoston asetus maataloustuotteiden markkinoinnin ja tuotannon kehittämisen avustamisesta (606/2008)

Abikavaga ettenähtud aastased kulud või ettevõtjale antava üksikabi üldsumma: Aastane kogueelarve on 3 miljonit EUR. Abi antakse aastatel 2009–2013

Abi suurim osatähtsus: 100 %

Rakendamise kuupäev:

Abikava või üksikabi kestus: Kuni 31. detsembrini 2013

Abi eesmärk: Abi antakse registreeritud avalik-õiguslikele ühendustele või asutustele. Lõplik abisaaja on põllumajandustootja, kes loetakse esmatootmisega tegelevaks väikese ja keskmise suurusega ettevõtjaks.

Abikava põhineb artiklil 15

Asjaomane sektor/asjaomased sektorid: NACE kood.

A1 — Taime- ja loomakasvatus, jahindus ja neid teenindavad tegevusalad.

Asutamislepingu I lisas loetletud tooted

Abi andva asutuse nimi ja aadress:

Maa- ja metsätalousministeriö

PL 30

FI-00023 Valtioneuvosto

Veebileht: http://www.mmm.fi/fi/index/etusivu/maatalous/tuet/markkinoinnin_kehittaminen.html

Muu teave: Abi annab ja haldab põllumajandus- ja metsandusministeerium. Abi suurus on 3 miljonit EUR aastas, st aastatel 2009–2013 kokku 15 miljonit EUR. Abi võib anda suurtele riiklikele põllumajandustoodete turustamise ja tootmise arendamise projektidele, mis on suunatud teadlikkuse suurendamisele seoses kvaliteetsete põllumajandustoodete, toidukultuuri või tervislike toimutmisharjumustega ja seonduvale teabevahetusele.

Projekti võib teostada selleks, et arendada turustamist ja tootmist näiteks teavitamise, selgitamise, põllumajandustootjate koolitamise ja nõustamise või toidutöötlejatevahelise teabevahetuse korraldamise abil ning messide ja näituste korraldamisega. Projektid võivad olla suunatud põllumajandustootjatele ja tarbijatele ning toidutöötlejatele, nagu suurköögid, õppeasutused, meedia ja toitumisasjatundjad.

Abisüsteem toimib nii, et avalik-õiguslikud asutused kasutavad saadavat abi selliste sihtrühmade jaoks kasulike projektide teostamiseks nagu tarbijad ja põllumajandustootjad. Näiteks võivad toote toiteväärtuse alase teabe andmist käsitlevad projektid olla suunatud tarbijatele, kuid nendest võivad kaudselt kasu saada ka kõnealust toodet tootvad põllumajandusettevõtjad, kuna selline teave võib tõsta toote väärtust ja seeläbi ka selle tarbimist.

Projektides ei tohi nimetada toodete päritolu, üksikuid tooteid või kaubamärke ning projektid peavad olema kooskõlas ühenduse riigiabi eeskirjadega. Nende meetmetega püütakse vältida konkurentsi moonutamist.

Abi osatähtsus: ühenduse eeskirjade alusel lubatud 100 % abimäära piiratakse riigiabi seaduse paragrahviga 6, mille kohaselt on hüvitist võimalik maksta täies mahus vaid juhul, kui see on eesmärkide saavutamiseks vältimatu ja põhjendatud.

Teavitamine

Teavitamise hulka võivad näiteks kuuluda teated hooajatoiduainete ja teemade kohta, millega suurendatakse tarbijate huvi head enesetunnet ja tervist soodustavate toiduainete vastu. Sellega seoses võib avaldada ka retsepte elektroonilistes kokaraamatutes või meedias.

Muude tegevustena võib korraldada teabekoosolekuid, seminare, külastusi ja näitusi ajakohaste teemade kohta toidu-, tarbija- ja majandusvaldkonna ajakirjanikele ja koolidele.

Teavitamise hulka kuulub ka veebilehtede loomine ja võrgus olevad õppematerjalid, mis võivad olla ka paberkandjal, näiteks andes teavet mee tootmise, töötlemise, omaduste ja kasutuse kohta.

Tervishoiutöötajate kampaania eesmärk on parandada tervishoiutöötajate ja lastevanemate teadmisi headest toitumistavadest ja suunata lastega perede toitumisharjumusi, pakkudes neile teavet ja vahendeid head enesetunnet ja tervist soodustavate toiduainevalikute tegemiseks.

Koolisööklatele ja muudele samalaadsete asutuste köökidele võib anda teavet mahepõllundustoodete kasutamisega seotud küsimustes. Teavitamiseks võib vaja olla ka mitmesuguseid taustauuringuid, nagu näiteks strateegiline töö, turu-uuringud ja õppereisid.

Koolitus

Põllumajandustootjate koolitus võib hõlmata muu hulgas näiteks marja- ja seenekorjaja koolitust, mille puhul uuritakse korraga 2–4 taime- või seeneliiki ja mille edukal läbimisel tehakse vastav märge nende kaardile. Marja- ja seenekorjamise kursusi võib korraldada vaid sellisel ajal, kui uuritavad tooted on looduses kättesaadavad.

Põllumajandustootjad vajavad näiteks teavet mahepõllundustoodete omaduste kohta, et neil oleks võimalik mahetootmist arendada. Selle eesmärgi saavutamiseks korraldatakse koolitusi koostöös valdkonna asutustega.

Teabevahetus

Teabevahetus võib tähendada messide, näituste, konkursside või toidutöötlejatevahelist teabevahetust edendava muu tegevuse korraldamist ning messidel, näitustel, konkurssidel ja muudes tegevustes osalemist.

Nõustamine

Abi võib anda põllumajandustoodete tootjate nõustamise jaoks

Abi number: XA 353/08

Liikmesriik: Soome

Piirkond: Kogu Soome

Abikava nimetus: Elintarviketalouden laatujärjestelmien kehittäminen

Õiguslik alus: Valtionavustuslaki (688/2001), Valtioneuvoston asetus elintarviketalouden laatujärjestelmien kehittämisen avustamisesta (638/2008)

Abikavaga ettenähtud aastased kulud: 1,2 miljonit EUR aastas. Abi antakse aastatel 2009–2013

Abi suurim osatähtsus: Ühenduse eeskirjade alusel lubatud 100 % abimäära piiratakse riigiabi seaduse paragrahviga 6, mille kohaselt on hüvitist võimalik maksta täies mahus vaid juhul, kui see on eesmärkide saavutamiseks vältimatu ja põhjendatud

Rakendamise kuupäev:

Abikava kestus: Kuni 31. detsembrini 2013

Abi eesmärk: Abi antakse registreeritud avalik-õiguslikele ühendustele ja organisatsioonidele, riigi ametiasutustele või muudele avaliku sektori asutustele. Lõplik abisaaja on põllumajandustootja, kes loetakse esmatootmisega tegelevaks väikese ja keskmise suurusega ettevõtjaks.

Abikava põhineb määruse (EÜ) nr 1857/2006 artikli 15 lõike 2 punktidel a, c, d ja e

Asjaomane sektor/asjaomased sektorid: NACE kood.

A1 — Taime- ja loomakasvatus, jahindus ja neid teenindavad tegevusalad.

Asutamislepingu I lisas loetletud tooted

Abi andva ametiasutuse nimi ja aadress:

Maa- ja metsätalousministeriö

PL 30

FI-00023 Valtioneuvosto

Veebileht: http://www.laatuketju.fi/laatuketju/www/fi/hankkeet/index.php

www.finlex.fi

Muu teave: Abi annab ja haldab põllumajandus- ja metsandusministeerium. Abi suurus on 1,2 miljonit EUR aastas, st aastatel 2009–2013 kokku 6 miljonit EUR. Abi võib anda põllumajandus- ja metsandusministeeriumi koordineeritava toiduainetööstuse kvaliteedistrateegia rakendamisega seotud riiklike arenguprojektide jaoks. Projektidega tuleb parandada toiduainetööstuse konkurentsivõimet, tugevdada selle sotsiaalset vastutust (sh jälgitavussüsteemide arendamist ja eetikapõhimõtete järgimist) ja suurendada tarbijate teadlikkust toiduainetööstuse tegevuse kohta.

Projekti võib teostada selleks, et arendada toiduainetööstuse väärtusahelat, parandada toodete või tegevuse kvaliteeti näiteks teavitamise, selgitamise, põllumajandustoodete tootjate koolitamise ja nõustamise abil või toidutöötlejatevahelise teabevahetuse korraldamisega. Projektid võivad olla suunatud põllumajandustootjatele ja tarbijatele ning toidutöötlejatele, nagu suurköögid, õppeasutused, meedia ja toitumisasjatundjad. Lõplik abisaaja on põllumajandustootja, kes loetakse esmatootmisega tegelevaks väikese ja keskmise suurusega ettevõtjaks.

Abisüsteem toimib nii, et abisaajad (registreeritud ühendused ja organisatsioonid, uurimisinstituudid, riigi ametiasutused ja muud avaliku sektori asutused) kasutavad saadavat abi selliste riiklike projektide teostamiseks, millest on kasu kogu toiduainetööstusele. Näiteks võivad teatava tootmissektori toodete kvaliteedi parandamiseks tehtavat tööd tutvustavad projektid olla suunatud tarbijatele. Lisaks tarbijatele saavad projektist siiski kaudset kasu ka kõnealuseid tooteid tootvad põllumajandusettevõtjad. Selline teave võib suurendada usaldust tootmise ja toodete vastu, tõstes samas toote väärtust ja seeläbi ka selle tarbimist.

Projektides ei tohi nimetada toodete päritolu, üksikuid tooteid või kaubamärke ning projektid peavad olema kooskõlas ühenduse riigiabi eeskirjadega. Nende meetmetega püütakse vältida konkurentsi moonutamist.

Ühenduse eeskirjade alusel lubatud 100 % abimäära piiratakse riigiabi seaduse paragrahviga 6, mille kohaselt on hüvitist võimalik maksta täies mahus vaid juhul, kui see on eesmärkide saavutamiseks vältimatu ja põhjendatud.

Teavitamine

Teavitamine ei tohi sisaldada reklaami.

Lubatud teavitamise hulka kuuluvad järgmised teavitamisviisid:

artiklid ja pressiteated (nt uute viiside kohta koduloomade heaolu tagamisel või põllumajandustoodete tootmise järelevalvega seotud elektrooniliste teabevahetussüsteemide kohta);

teabekoosolekud, seminarid, külastused ja näitused põllumajandustoodetega seotud ajakohaste teemade kohta toidu-, tarbija- ja majandusvaldkonna ajakirjanikele ja koolidele;

veebilehtede loomine ja võrgus olevad õppematerjalid, mis võivad olla ka paberkandjal (nt marjakorjamise hügieeninõuded, teraviljade haigusvaba oleku tagamine, loomade heaolu nõuded, säästva arenguga kooskõlas olevad põllumajanduslikud tootmisviisid ning tarbijate ootused ja õigused) ning

teave suurköökidele (koolisööklad ja muude samalaadsete asutuste köögid), nt kohalikku päritolu toodete ostmisega seotud küsimustes.

Teavitamiseks võib vaja olla ka mitmesuguseid taustauuringuid, nagu näiteks strateegiline töö, turu-uuringud ja õppereisid.

Koolitus

Põllumajandustoodete tootjate koolitus võib hõlmata näiteks marjakorjajatele korraldatavat hügieenikoolitust, mille jooksul neile õpetatakse marjade korjamise ja veoga seotud häid hügieenitavasid. See võib olla seotud ka näiteks veterinaarkontrolli ja elektroonilise registreerimisega.

Teabevahetus

Teabevahetus võib tähendada esitluste, konkursside või toidutöötlejatevahelist teabevahetust edendava muu tegevuse korraldamist ning esitlustel, konkurssidel ja muudes tegevustes osalemist.

Nõustamine

Abi võib anda põllumajandustoodete tootjate nõustamise jaoks

Abi number: XA 398/08

Liikmesriik: Ühendkuningriik

Piirkond: North-East England

Abikava nimetus või üksikabi saava ettevõtja nimi: Living North Pennines

Õiguslik alus: National Heritage Act (1980)

Abikavaga ettenähtud aastased kulud või ettevõtjale antava üksikabi üldsumma: 76 508 GBP

Abi suurim osatähtsus: Abi osatähtsus on kuni 100 % ja seda kasutatakse tegelike kulude katmiseks seoses investeeringute või kapitaalehitusega, mille eesmärk on põllumajandusettevõtte territooriumil asuva tootmisega mitteseotud kultuuripärandi säilitamine. Abi makstakse kooskõlas määruse (EÜ) nr 1857/2006 artikli 5 lõikega 2

Rakendamise kuupäev: Kava hakatakse rakendama 28. novembril 2008 või kava avaldamisel Euroopa Komisjoni poolt, olenevalt sellest, kumb on hilisem

Abikava või üksikabi kestus: Kava hakatakse rakendama 28. novembril 2008 või kava avaldamisel Euroopa Komisjoni poolt, olenevalt sellest, kumb on hilisem. Kava lõpetatakse 31. detsembril 2010. Viimane makse tehakse 31. detsembril 2010

Abi eesmärk: Abi on ette nähtud kapitaalehituseks, mille eesmärk on põllumajandusettevõtte territooriumil asuva tootmisega mitteseotud kultuuripärandi säilitamine. Tehtav töö hõlmab müüride taastamist konstruktsiooni parandamise, toestamise ja vuugitäite asendamise abil, et vältida selle lagunemist. See on kooskõlas määruse (EÜ) nr 1857/2006 (EÜ) artikli 5 lõikega 2

Asjaomane sektor/asjaomased sektorid: Põllumajandus. Põllumajandusettevõte peab olema väike ja keskmise suurusega ettevõte vastavalt määruse (EÜ) nr 1857/2006 artikli 2 punkti 5 määratlusele

Abi andva ametiasutuse nimi ja aadress:

Heritage Lottery Fund

St Nicholas Building

St Nicholas Street

NE1 1RF Newcastle Upon Tyne

United Kingdom

Kava eest vastutav seadusjärgne asutus:

Durham County Council

County Hall

DH1 5UL Durham

United Kingdom

Kava haldamise eest vastutav organisatsioon:

The North Pennines AONB Partnership

Weardale Business Centre

The Old Co-op Building

1 Martin Street

Stanhope

DL13 2UY County Durham

United Kingdom

Veebileht: http://www.northpennines.org.uk/getmedia.cfm?mediaid=11391

Muu teave: Täiendav ja üksikasjalikum teave kava abikõlblikkuse ja abi andmise eeskirjade kohta on kättesaadav eespool toodud linkidel


7.2.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 31/14


Komisjoni teatis vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1008/2008 (ühenduses lennuteenuste osutamist käsitlevate ühiseeskirjade kohta) artikli 16 lõikele 4

Avaliku teenindamise kohustused regulaarlennuliinidel

(EMPs kohaldatav tekst)

(2009/C 31/09)

Liikmesriik

Hispaania

Lennuliin

Kanaari saared (Gran Canaria–Tenerife põhja- ja lõunaosa, Gran Canaria–Fuerte Ventura, Lanzarote, El Hierro, Tenerife põhja- ja lõunaosa–La Gomera–La Palma, La Palma–Lanzarote)

Avaliku teenindamise kohustuste jõustumise kuupäev

Käesoleva teatise avaldamiskuupäev

Aadress, kus on kättesaadav avaliku teenindamise kohustuse tekst ning mis tahes asjakohane teave ja/või dokumendid

Dirección General de Aviación Civil

Sudireción General de Transporte Aéreo

Area de Explotación

Tel.: (34-91) 59 77 505

Fax (34-91) 59 78 643

E-mail: mmederos@fomento.es


V Teated

HALDUSMENETLUSED

Komisjon

7.2.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 31/15


2009. aasta konkursikutse — Ettevalmistav meede MEDIA International

(2009/C 31/10)

1.   Eesmärgid ja kirjeldus

Ettevalmistava meetme MEDIA International eesmärk on uurida ja katsetada Euroopa kutseliste filmitegijate ja kolmandate riikide asjatundjate vahelist koostööd. See hõlmab järgmist:

koolituse toetamine;

turustamise toetamine;

müügiedenduse toetamine;

kinovõrkude arendamise toetamine;

toetus publiku nõudluse suurendamiseks.

Vastavalt ettevalmistava meetme MEDIA International 2009. aasta töökavale kutsub Euroopa Komisjon käesolevaga kandidaate esitama ettepanekuid.

2.   Abikõlblikud kandidaadid

Konkursikutse on avatud Euroopa Liidu 27 liikmesriigi ja kolmandate riikide õigussubjektidele. Eritingimused on sätestatud ettevalmistava meetme MEDIA International 2009. aasta töökavas.

3.   Projektide eelarve

Käesoleva konkursikutse raames antav maksimaalne kogusumma on 4,96 miljonit EUR.

Komisjoni rahaline toetus ei või sõltuvalt meetme laadist ületada 50 %, 75 % või 80 % abikõlblike kulude kogusummast.

Rahalist abi antakse toetusena.

4.   Hindamine ja valik

Komisjon kaasab esitatud taotluste hindamisse sõltumatuid eksperte. Hindamiskriteeriumid on määratletud ettevalmistava meetme MEDIA International 2009. aasta töökavas. Hindamise edukalt läbinud taotlused järjestatakse kvaliteedi alusel.

Komisjoni antava toetuse taotluste hindamismenetlus on sätestatud Euroopa Ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavas finantsmääruses (1).

5.   Taotluste esitamise tähtaeg

Taotlused tuleb saata hiljemalt 2. juuniks 2009 järgmisel aadressil:

Ms Aviva Silver

European Commission

Directorate-General Information Society and Media

Directorate A — Audiovisual, Media and Internet

Unit A2 — MEDIA programme and media literacy

Office BU33 02/005

B-1049 Brussels

6.   Üksikasjad

Konkursikutse üksikasjalik tekst koos ettevalmistava meetme MEDIA International 2009. aasta töökava, suuniste ja taotluse vormidega on kättesaadav järgmisel veebiaadressil:

http://ec.europa.eu/media

Taotlused peavad vastama konkursikutse tingimustele ning nende esitamiseks tuleb kasutada ettenähtud vormi.


(1)  Nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 (EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1).


7.2.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 31/17


MEDIA 2007 — ARENDAMINE, LEVITAMINE, MÜÜGI EDENDAMINE JA KOOLITUS

Konkursikutse — EACEA/36/08

Euroopa üliõpilaste ja koolitajate võrgustiku ja liikuvuse toetamine

(2009/C 31/11)

1.   Eesmärgid ja kirjeldus

Konkursikutse alus on Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. novembri 2006. aasta otsus nr 1718/2006/EÜ toetusprogrammi rakendamise kohta Euroopa audiovisuaalsektoris (MEDIA 2007).

Üks programmi eesmärke on edendada vahetusi ja koostööd, toetades Euroopa koolitajate võrgustikke, eelkõige kõrgharidusasutusi, koolitusasutusi ja audiovisuaalsektori partnereid, ning edendada Euroopa üliõpilaste ja koolitajate liikuvust.

2.   Tingimustele vastavad kandidaadid

Käesolev teade on suunatud kõrgharidusasutuste, koolitusasutuste ja audiovisuaalsektori partnerite üleeuroopalistele konsortsiumidele, kelle tegevus aitab kaasa eespool nimetatud ja nõukogu otsuses kirjeldatud programmi MEDIA eesmärkide saavutamisele.

Taotlejate tegevuskoht peab olema ühes järgmistest riikidest:

27 Euroopa Liidu riiki;

EFTA riigid, Šveits ja Horvaatia.

3.   Abikõlblikud tegevused

Abikõlblikud on järgmised programmi MEDIA riikides läbiviidavad tegevused.

Tegevused, mille eesmärk on arendada audiovisuaalala tulevaste spetsialistide võimekust Euroopa mõõtme mõistmisel ja selle integreerimisel oma töösse, parandades oskusteavet järgmistes valdkondades:

majandusliku, finants- ja ärijuhtimise koolitus;

uue audiovisuaalse tehnoloogia koolitus;

stsenaariumide arendamise koolitus.

Tegevuse kestus (= kulude abikõlblikkuse kestus) on 12 kuud (kuni 18 kuud, kui see on nõuetekohaselt põhjendatud).

Tegevus peab toimuma ajavahemikus 1. septembrist 2009 kuni 30. juunini 2011.

4.   Toetuse andmise kriteeriumid

Abikõlblikud taotlused võivad saada kuni 100 punkti järgmiste kriteeriumide alusel:

tegevuse sisuline kvaliteet (20 punkti);

projektijuhtimine (20 punkti);

konsortsiumi kvaliteet (20 punkti);

Euroopa mõõde (20 punkti);

mõju (20 punkti).

5.   Eelarve

Kogueelarve on 1 900 000 EUR.

Antava rahalise toetuse liik: toetus. Komisjoni rahaline toetus ei tohi ületada 50 % või 75 % abikõlblike kulude kogusummast.

Täitevasutusel on õigus jätta osa kasutada olevatest rahalistest vahenditest eraldamata.

6.   Taotluste esitamise tähtaeg

Taotlused tuleb esitada Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Täitevasutusele (EACEA) hiljemalt 27. märtsiks 2009 järgmisel aadressil:

Education, Audiovisual and Culture Agency (EACEA)

Call for proposals EACEA 36/2008/„MEDIA Support for the networking and mobility of students and trainers in Europe”

Mr Constantin Daskalakis

BOUR 03/30

Avenue du Bourget 1

B-1140 Brussels

Vastu võetakse üksnes ametlikul taotlusvormil esitatud, toetust taotleva organisatsiooni nimel õiguslikult siduvaid kohustusi võtma volitatud isiku poolt nõuetekohaselt allkirjastatud taotlusi.

Faksi või e-posti teel saadetud taotlusi vastu ei võeta.

7.   Üksikasjalik teave

Konkusrsikutse suuniste täistekst koos taotlusvormidega on järgmisel Interneti-aadressil:

http://ec.europa.eu/information_society/media/exhibit/index_en.htm

Taotlused peavad vastama kõikidele suuniste täistekstis esitatud tingimustele, need tuleb esitada ettenähtud vormidel ning need peavad sisaldama kõiki täistekstis nõutud andmeid ja lisasid.


KONKURENTSIPOLIITIKA RAKENDAMISEGA SEOTUD MENETLUSED

Komisjon

7.2.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 31/19


Eelteatis koondumise kohta

(Juhtum nr COMP/M.5475 — Atlantia/Acciona/Itínere Chilean assets)

Võimalik lihtsustatud korras menetlemine

(EMPs kohaldatav tekst)

(2009/C 31/12)

1.

30. jaanuaril 2009 sai komisjon nõukogu määruse (EÜ) nr 139/2004 (1) artiklile 4 vastava teatise kavandatava koondumise kohta, millega ettevõtja Atlantia S.p.A. (Itaalia) omandab kõnealuse määruse artikli 3 lõike 1 punkti b tähenduses koos ettevõtjaga Acciona (Hispaania) ühiskontrolli ettevõtja Itínere (Hispaania) osa üle.

2.

Asjaomaste ettevõtjate majandustegevus hõlmab järgmist:

Atlantia: tasulised kiirteed Itaalias ja välismaal;

Acciona: infrastruktuuri-, energia-, ja veeteenused ning kontsessioonid;

Itínere: teatises käsitletud varad on tasulised kiirteed Tšiilis.

3.

Komisjon leiab pärast teatise esialgset läbivaatamist, et tehing, millest teatatakse, võib kuuluda määruse (EÜ) nr 139/2004 reguleerimisalasse, kuid lõplikku otsust selle kohta ei ole veel tehtud. Vastavalt komisjoni teatisele lihtsustatud korra kohta teatavate ettevõtjate koondumiste käsitlemiseks kooskõlas nõukogu määrusega (EÜ) nr 139/2004 (2) tuleks märkida, et käesolevat juhtumit on võimalik käsitleda teatises ettenähtud korra kohaselt.

4.

Komisjon kutsub huvitatud kolmandaid isikuid esitama komisjonile oma võimalikke märkusi kavandatava toimingu kohta.

Komisjon peab märkused kätte saama kümne päeva jooksul pärast käesoleva dokumendi avaldamist. Märkusi võib saata komisjonile faksi teel ((32-2) 296 43 01 või 296 72 44) või postiga järgmisel aadressil (lisada viitenumber COMP/M.5475 — Atlantia/Acciona/Itínere Chilean assets):

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

B-1049 Brussels


(1)  ELT L 24, 29.1.2004, lk 1.

(2)  ELT C 56, 5.3.2005, lk 32.


7.2.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 31/20


Madalamaade Kuningriigi majandusministri teatis vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 94/22/EÜ (süsivesinike geoloogilise luure, uurimise ja tootmise lubade andmis- ning kasutamistingimuste kohta) artikli 3 lõikele 2

(2009/C 31/13)

Madalmaade Kuningriigi majandusminister teatab, et on kätte saanud süsivesinike geoloogilise luure loa taotluse.

Taotlus hõlmab Põhja-Brabanti provintsi ja selle piirid on järgmised:

a)

sirgjoon, mis kulgeb punktide P ja A vahel kuni punktini, kus kõnealune sirgjoon ristub Ameri jõe keskel kulgeva joonega punkti B lähedal;

b)

seejärel joon, mis kulgeb Ameri jõe keskel ja seejärel Bergsche Maasis alates punktis a osutatud ristumiskohast kuni punktini C, mis asub Bergsche Maasi keskel;

c)

seejärel punktide C–D ja D–E vahelised sirgjooned;

d)

seejärel sirgjoon, mis kulgeb punktide E ja F vahel kuni punktini, kus kõnealune sirgjoon ristub Ameri jõe keskel kulgeva joonega punkti F lähedal;

e)

seejärel Bergsche Maasi keskel kulgev joon alates punktis d osutatud ristumiskohast kuni punktini, kus kõnealune joon ristub joonega, mille koordinaat on x = 137100,00, punkti G lähedal;

f)

seejärel Gelderlandi provintsi ja Põhja-Brabanti provintsi vaheline piir alates punktis e osutatud ristumiskohast kuni kõnealuse joone ristumiseni punktide J ja I vahelise joonega punkti H lähedal;

g)

seejärel punktis f osutatud ristumiskoha ja punkti I vaheline sirgjoon;

h)

seejärel sirgjoon, mis kulgeb punktide I ja J vahel kuni punktini, kus kõnealune sirgjoon ristub joonega nende punktide vahel, mille koordinaadid on x = 164000,00, y = 421000,00 ja x = 189000,00, y = 373000,00, punkti K lähedal;

i)

seejärel sirgjoon, mis kulgeb punktis h osutatud ristumiskohast kuni punktini, kus punktide N ja M vaheline sirgjoon ristub joonega nende punktide vahel, mille koordinaadid on x = 164000,00, y = 421000,00 ja x = 189000,00, y = 373000,00, punkti L lähedal;

j)

seejärel punktis i osutatud ristumiskoha ja punkti M vaheline sirgjoon;

k)

seejärel punktide M–N, N–O ja O–P vahelised sirgjooned.

Kõnealuste punktide koordinaadid on järgmised:

Punkt

X

Y

A

115338.00

413290.00

B

115338.00

413678.55

C

120700.00

414650.00

D

120000.00

418500.00

E

135000.00

418500.00

F

136200.28

416299.48

G

137100.00

416580.00

H

153173.00

419368.00

I

153329.00

419368.00

J

162400.00

419368.00

K

164850.00

419368.00

L

187645.83

375600.00

M

186939.00

375600.00

N

151430.00

375600.00

O

130074.00

390264.00

P

115338.00

390264.00

Eespool kirjeldatud piirkond ei hõlma ala, mille piirideks on järgmised punktid ja nende vahelised sirgjooned:

Punkt

X

Y

1

130074.00

416300.00

2

130074.00

416300.00

3

130074.00

393000.00

4

130074.00

393000.00

Koordinaadid on arvutatud vastavalt Hollandi katastriametis (Rijksdriehoeksmeting) kasutatavale riigi triangulatsioonisüsteemile.

Kirjeldatud piiridega määratletud maatüki pindala on 2 026 km2.

Viidates sissejuhatuses osutatud direktiivile ja kaevandamisseaduse artiklile 15 (Mijnbouwwet, Staatsblad 2002, nr 542) kutsub Madalamaade Kuningriigi majandusminister kõiki huvitatud pooli taotlema konkureerivat süsivesinike geoloogilise luure luba eespool osutatud punktide ja koordinaatidega määratletud piirkonnas.

Lubade andmise eest on vastutav majandusminister. Eespool osutatud direktiivi artikli 5 lõigetes 1 ja 2 ning artikli 6 lõikes 2 osutatud kriteeriumid, tingimused ja nõuded on sätestatud kaevandamisseaduses (Staatsblad 2002, nr 42).

Taotlusi võib esitada 13 nädala jooksul pärast käesoleva teatise avaldamist Euroopa Liidu Teatajas ja need tuleb saata järgmisel aadressil:

De Minister van Economische Zaken

ter attentie van J.C. De Groot, directeur Energiemarkt

ALP A/562

Bezuidenhoutseweg 30

Postbus 20101

2500 EC Den Haag

Nederland

Pärast kõnealuse ajavahemiku lõppu saadud taotlusi ei võeta arvesse.

Otsus taotluste kohta tehakse hiljemalt 12 kuu möödumisel pärast kõnealuse tähtaja lõppu.

Lisateavet saab järgmisel telefoninumbril: (31-70) 379 77 62 (kontaktisik: E.J. Hoppel).


7.2.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 31/s3


MÄRKUS LUGEJALE

Institutsioonid on otsustanud edaspidi oma tekstides mitte märkida viidatud õigusaktide viimaseid muudatusi.

Kui ei ole teisiti märgitud, mõistetakse siin avaldatud tekstides viidatud õigusaktide all neid akte koos kõigi muudatustega.