ISSN 1725-5171

Euroopa Liidu

Teataja

C 282E

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

51. köide
6. november 2008


Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

 

ΙV   Teave

 

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT JA ORGANITELT

 

Euroopa Parlament

 

2007-2008 ISTUNGJÄRK

 

12.-15. november 2007 istungid

 

Esmaspäev, 12. november 2007

2008/C 282E/01

PROTOKOLL

1

ISTUNGI LÄBIVIIMISE KORD

Istungjärgu jätkamine

Presidentuuri avaldused

Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Parlamendi koosseis

Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis

Osaistungjärkude ajakava

Kaasotsustamismenetlusel vastu võetud aktide allkirjastamine

Parandus vastuvõetud tekstis (kodukorra artikkel 204a)

Esitatud dokumendid

Suuliselt vastatavad küsimused ja kirjalikud deklaratsioonid (esitamine)

Kehtetud kirjalikud deklaratsioonid

Nõukogu edastatud kokkulepete tekstid

Parlamendi resolutsioonide vastuvõtmisele järgnev tegevus

Petitsioonid

Tööplaan

Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel

Spordi roll hariduses (arutelu)

Euratomi Tarneagentuuri põhikiri * (arutelu)

Direktiivi 2004/38/EÜ, mis käsitleb Euroopa Liidu kodanike õigust liikuda ja elada vabalt liikmesriikide territooriumil, kohaldamine (arutelu)

Mullakaitse ***I - Mullakaitse teemastrateegia (arutelu)

Direktiivi 2003/87/EÜ muutmine, et lisada lennutegevus ühenduse kasvuhoonegaaside saastekvootidega kauplemise süsteemi ***I (arutelu)

Komitoloogia (arutelu)

Rahvusvahelised raamatupidamisstandardid (arutelu)

Fraktsioonide koosseis

Järgmise istungi päevakord

Istungi lõpp

KOHALOLIJATE NIMEKIRI

16

 

Teisipäev, 13. november 2007

2008/C 282E/02

PROTOKOLL

18

ISTUNGI LÄBIVIIMISE KORD

Istungi algus

2008. eelarveaasta üldeelarve projekt (muudatusettepanekute projektide esitamise tähtaeg)

Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (esitatud resolutsiooni ettepanekute tutvustamine)

Komisjoni 2008. aasta õigusloome- ja tööprogramm (arutelu)

Hääletused

Bulgaaria ja Rumeenia osalemine Euroopa Majanduspiirkonnas *** (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

EÜ ja Ukraina vaheline lühiajaliste viisade leping * (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

EÜ ja Ukraina vaheline tagasivõtuleping * (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

EÜ ja Moldova Vabariigi vaheline lühiajaliste viisade leping * (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

EÜ ja Moldova Vabariigi vaheline tagasivõtuleping * (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

Interaktiivsete digitaaltelevisiooniteenuste koostalitlusvõime (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

Kalandussektori andmed ja ühise kalanduspoliitikaga seotud teaduslik nõustamine * (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

Euroopa Parlamendi kodukorra artikli 23 (esimeeste konverentsi koosseis) muutmine (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

Euroopa Parlamendi kodukorra muutmine parlamendiliikmete põhimäärust silmas pidades (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

Rahvatervist ning töötervishoidu ja tööohutust käsitlev ühenduse statistika ***I (hääletus)

Euratomi Tarneagentuuri põhikiri * (hääletus)

Spordi roll hariduses (hääletus)

Mullakaitse teemastrateegia (hääletus)

Pidulik istung - Prantsusmaa

Hääletused (jätkamine)

Direktiivi 2003/87/EÜ muutmine, et lisada lennutegevus ühenduse kasvuhoonegaaside saastekvootidega kauplemise süsteemi ***I (hääletus)

Selgitused hääletuse kohta

Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused

Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Esitatud dokumendid

Kirjalikud deklaratsioonid (esitamine)

Schengeni acquis' sätete kohaldamine - Schengeni acquis' kohaldamine Tšehhi Vabariigis, Eestis, Lätis, Leedus, Ungaris, Maltal, Poolas, Sloveenias ja Slovakkias (arutelu)

Tervitus

Schengeni acquis' sätete kohaldamine - Schengeni acquis' kohaldamine Tšehhi Vabariigis, Eestis, Lätis, Leedus, Ungaris, Maltal, Poolas, Sloveenias ja Slovakkias (arutelu jätkamine)

EUROMED (arutelu)

Euroopa tasandi erakondi reguleerivad määrused ja erakondade rahastamise eeskirjad ***I (arutelu)

Infotund (küsimused komisjonile)

Fraktsioonide koosseis

Direktiivi 2004/38/EÜ, mis käsitleb Euroopa Liidu kodanike õigust liikuda ja elada vabalt liikmesriikide territooriumil, kohaldamine (esitatud resolutsiooni ettepanekud)

Boeingi (USA) kaebus Airbusi (EL) vastu WTO raames (arutelu)

Petitsioonikomisjoni arutelud (2006) (arutelu)

Maavärinate piirkondlik mõju (arutelu)

Konsensus humantitaarabi valdkonnas - Euroopa Liit ja humanitaarabi (arutelu)

ELi ja Venemaa tippkohtumine (esitatud resolutsiooni ettepanekud)

Järgmise istungi päevakord

Istungi lõpp

KOHALOLIJATE NIMEKIRI

35

I LISA

37

II LISA

45

VASTUVÕETUD TEKSTID

92

P6_TA(2007)0492Bulgaaria ja Rumeenia osalemine Euroopa Majanduspiirkonnas ***Euroopa Parlamendi 13. novembri 2007. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus Bulgaaria Vabariigi ja Rumeenia Euroopa Majanduspiirkonnas osalemise lepingu ja nelja selle juurde kuuluva lepingu sõlmimise kohta (12641/2007 - C6-0350/2007 - 2007/0115(AVC))

92

P6_TA(2007)0493EÜ ja Ukraina vaheline lühiajaliste viisade leping *Euroopa Parlamendi 13. novembri 2007. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Ühenduse ja Ukraina vahelise lühiajaliste viisade väljastamise lihtsustamise lepingu sõlmimise kohta (KOM(2007)0190 - C6-0187/2007 - 2007/0069(CNS))

92

P6_TA(2007)0494EÜ ja Ukraina vaheline tagasivõtuleping *Euroopa Parlamendi 13. novembri 2007. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Ühenduse ja Ukraina vahelise tagasivõtulepingu sõlmimise kohta (KOM(2007)0197 - C6-0188/2007 - 2007/0071(CNS))

93

P6_TA(2007)0495EÜ ja Moldova Vabariigi vaheline lühiajaliste viisade leping *Euroopa Parlamendi 13. novembri 2007. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Ühenduse ja Moldova Vabariigi vahelise lühiajaliste viisade väljastamise lihtsustamise lepingu sõlmimise kohta (KOM(2007)0488 - C6-0339/2007 - 2007/0175(CNS))

94

P6_TA(2007)0496EÜ ja Moldova Vabariigi vaheline tagasivõtuleping *Euroopa Parlamendi 13. novembri 2007. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Ühenduse ja Moldova Vabariigi vahelise riigis ebaseaduslikult elavate isikute tagasivõtulepingu sõlmimise kohta (KOM(2007)0504 - C6-0340/2007 - 2007/0182(CNS))

94

P6_TA(2007)0497Interaktiivsete digitaaltelevisiooniteenuste koostalitlusvõimeEuroopa Parlamendi 13. novembri 2007. aasta resolutsioon interaktiivsete digitaaltelevisiooniteenuste koostalitlusvõime kohta (2007/2152(INI))

95

P6_TA(2007)0498Kalandussektori andmed ja ühise kalanduspoliitikaga seotud teaduslik nõustamine *Euroopa Parlamendi 13. novembri 2007. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus kalandussektori andmete kogumist, haldamist ja kasutamist käsitleva ühenduse raamistiku loomise ning ühise kalanduspoliitikaga seotud teadusliku nõustamise toetamise kohta (KOM(2007)0196 - C6-0152/2007 - 2007/0070 (CNS))

100

P6_TA(2007)0499Euroopa Parlamendi kodukorra artikli 23 (esimeeste konverentsi koosseis) muutmineEuroopa Parlamendi 13. novembri 2007. aasta otsus Euroopa Parlamendi kodukorra artikli 23 (esimeeste konverentsi koosseis) muutmise kohta (2007/2066(REG))

106

P6_TA(2007)0500Euroopa Parlamendi kodukorra muutmine parlamendiliikmete põhimäärust silmas pidadesEuroopa Parlamendi 13. novembri 2007. aasta otsus Euroopa Parlamendi kodukorra muutmise kohta parlamendiliikmete põhimäärust silmas pidades (2006/2195(REG))

106

P6_TA(2007)0501Rahvatervist ning töötervishoidu ja tööohutust käsitlev ühenduse statistika ***IEuroopa Parlamendi 13. novembri 2007. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus rahvatervist ning töötervishoidu ja tööohutust käsitleva ühenduse statistika kohta (KOM(2007)0046 - C6-0062/2007 - 2007/0020(COD))

109

P6_TC1-COD(2007)0020Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 13. novembril 2007. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr.../2008 rahvatervist ning töötervishoidu ja tööohutust käsitleva ühenduse statistika kohta

110

I LISAVALDKOND: TERVISLIK SEISUND JA TERVIST MÕJUTAVAD TEGURID

117

II LISAVALDKOND: TERVISHOID

118

III LISAVALDKOND: SURMAPÕHJUSED

119

IV LISAVALDKOND: TÖÖÕNNETUSED

120

V LISAVALDKOND: KUTSEHAIGUSED JA MUUD TÖÖGA SEOTUD TERVISEPROBLEEMID JA HAIGUSED

121

P6_TA(2007)0502Euratomi Tarneagentuuri põhikiri *Euroopa Parlamendi 13. novembri 2007. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus, millega kehtestatakse Euratomi Tarneagentuuri põhikiri (KOM(2007)0119 - C6-0131/2007 - 2007/0043(CNS))

122

P6_TA(2007)0503Spordi roll haridusesEuroopa Parlamendi 13. novembri 2007. aasta resolutsioon spordi rolli kohta hariduses (2007/2086(INI))

131

P6_TA(2007)0504Mullakaitse teemastrateegiaEuroopa Parlamendi 13. novembri 2007. aasta resolutsioon mullakaitse teemastrateegia kohta (2006/2293(INI))

138

P6_TA(2007)0505Direktiivi 2003/87/EÜ muutmine, et lisada lennutegevus ühenduse kasvuhoonegaaside saastekvootidega kauplemise süsteemi ***IEuroopa Parlamendi 13. novembri 2007. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2003/87/EÜ, et lisada lennutegevus ühenduse kasvuhoonegaaside saastekvootidega kauplemise süsteemi (KOM(2006)0818 - C6-0011/2007 - 2006/0304(COD))

144

P6_TC1-COD(2006)0304Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 13. novembril 2007. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2008/.../EÜ, millega muudetakse direktiivi 2003/87/EÜ, et lisada lennutegevus ühenduse kasvuhoonegaaside saastekvootidega kauplemise süsteemi

145

LISA

157

P6_TA(2007)0506Düs-häiretega laste diskrimineerimine ja sotsiaalne tõrjutusEuroopa Parlamendi deklaratsioon nn düs-häiretega laste diskrimineerimise ja sotsiaalse tõrjutuse kohta

163

 

Kolmapäev, 14. november 2007

2008/C 282E/03

PROTOKOLL

165

ISTUNGI LÄBIVIIMISE KORD

Istungi algus

Euroopa huvi: edukas toimetulek üleilmastumise ajajärgul (arutelu)

Hääletused

Maavärinate piirkondlik mõju (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

Euroopa Liit ja humanitaarabi (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

Mullakaitse ***I (hääletus)

Euroopa kindlustuse ja kutsealase pensionikindlustuse komitee (komisjoni rakendusvolitused) ***I (hääletus)

Läbipaistvuse nõuded seoses väärtpaberite emitente puudutava teabega (komisjoni rakendusvolitused) ***I (hääletus)

Investeerimisühingute ja krediidiasutuste kapitali adekvaatsus (komisjoni rakendusvolitused) ***I (hääletus)

Krediidiasutuste asutamine ja tegevus (komisjoni rakendusvolitused) ***I (hääletus)

Elukindlustus (komisjoni rakendusvolitused) ***I (hääletus)

Krediidiasutuste, kindlustusseltside ja investeerimisühingute järelevalve (komisjoni rakendusvolitused) ***I (hääletus)

Siseringitehingud ja turuga manipuleerimine (komisjoni rakendusvolitused) ***I (hääletus)

Finantsinstrumentide turud (komisjoni rakendusvolitused) ***I (hääletus)

Väärtpaberite prospekt (komisjoni rakendusvolitused) ***I (hääletus)

Isikute üle piiri liikumist reguleerivad ühenduse eeskirjad (Schengeni piirieeskirjad) (komisjoni rakendusvolitused) ***I (hääletus)

Geneetiliselt muundatud organismide tahtlik keskkonda viimine (komisjoni rakendusvolitused) ***I (hääletus)

Biotsiidide turuleviimine (komisjoni rakendusvolitused) ***I (hääletus)

Raamatupidamise aastaaruannete ja konsolideeritud aruannete kohustuslik audit (komisjoni rakendusvolitused) ***I (hääletus)

Rahvusvahelised raamatupidamisstandardid (komisjoni rakendusvolitused) ***I (hääletus)

Rahapesu ja terrorismi rahastamise vältimine (komisjoni rakendusvolitused) ***I (hääletus)

1-bensüülpiperasiin (BZP) * (hääletus)

Rahvusvahelised raamatupidamisstandardid (hääletus)

Rahvusvaheliselt tunnustatud raamatupidamisstandardite kasutamine (hääletus)

ELi ja Venemaa tippkohtumine (hääletus)

Petitsioonikomisjoni arutelud (2006) * (hääletus)

Fraktsioonide koosseis

Selgitused hääletuse kohta

Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused

Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Olukord Pakistanis (arutelu)

Nõukogu strateegia Bali kliimamuutuste konverentsiks (COP 13 ja COP/MOP 3) (arutelu)

Euroopa naabruspoliitika arendamine - Olukord Gruusias (arutelu)

Infotund (küsimused nõukogule)

Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis

Kaubandus- ja majandussuhted Ukrainaga (arutelu)

Hariliku tuuni varude taastamine Atlandi ookeani idaosas ja Vahemeres * (arutelu)

Ühenduse vabade töökohtade kvartalistatistika ***I (arutelu)

Autoriõiguse ühine piiriülene haldamine (arutelu)

Järgmise istungi päevakord

Istungi lõpp

KOHALOLIJATE NIMEKIRI

182

I LISA

184

II LISA

199

VASTUVÕETUD TEKSTID

269

P6_TA(2007)0507Maavärinate piirkondlik mõjuEuroopa Parlamendi 14. novembri 2007. aasta resolutsioon maavärinate piirkondliku mõju kohta (2007/2151(INI))

269

P6_TA(2007)0508Euroopa Liit ja humanitaarabiEuroopa Parlamendi 14. novembri 2007. aasta resolutsioon Euroopa konsensuse kohta humanitaarabi valdkonnas (2007/2139(INI))

273

P6_TA(2007)0509Mullakaitse ***IEuroopa Parlamendi 14. novembri 2007. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega luuakse mullakaitse raamistik ja muudetakse direktiivi 2004/35/EÜ (KOM(2006)0232 - C6-0307/2006 - 2006/0086(COD))

281

P6_TC1-COD(2006)0086Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 14. novembril 2007. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2008/.../EÜ, millega luuakse mullakaitse raamistik

282

I LISAMULLA KAITSMISE JA PARANDAMISE HEADE TAVADE JUHENDITE VÕIMALIKUD ELEMENDID

302

II LISA

302

III LISAARTIKLI 9 KOHASED VÕIMALIKUD MEETMED

305

IV LISAARTIKLIS 12 OSUTATUD TEGEVUSED

306

P6_TA(2007)0510Euroopa kindlustuse ja kutsealase pensionikindlustuse komitee (komisjoni rakendusvolitused) ***IEuroopa Parlamendi 14. novembri 2007. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse nõukogu direktiivi 91/675/EMÜ Euroopa kindlustuse ja kutsealase pensionikindlustuse komitee loomise kohta seoses komisjoni rakendusvolitustega (KOM(2006)0925 - C6-0008/2007 - 2006/0292(COD))

307

P6_TC1-COD(2006)0292Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 14. novembril 2007. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2008/.../EÜ, millega muudetakse nõukogu direktiivi 91/675/EMÜ Euroopa kindlustuse ja kutsealase pensionikindlustuse komitee loomise kohta seoses komisjoni rakendusvolitustega

307

P6_TA(2007)0511Läbipaistvuse nõuded seoses väärtpaberite emitente puudutava teabega (komisjoni rakendusvolitused) ***IEuroopa Parlamendi 14. novembri 2007. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2004/109/EÜ läbipaistvuse nõuete ühtlustamise kohta teabele, mis kuulub avaldamisele emitentide kohta, kelle väärtpaberid on lubatud reguleeritud turul kauplemisele, seoses komisjoni rakendusvolitustega (KOM(2006)0909 - C6-0026/2007 - 2006/0282(COD))

308

P6_TC1-COD(2006)0282Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 14. novembril 2007. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2008/.../EÜ, millega muudetakse direktiivi 2004/109/EÜ läbipaistvuse nõuete ühtlustamise kohta teabele, mis kuulub avaldamisele emitentide kohta, kelle väärtpaberid on lubatud reguleeritud turul kauplemisele, seoses komisjoni rakendusvolitustega

308

P6_TA(2007)0512Investeerimisühingute ja krediidiasutuste kapitali adekvaatsus (komisjoni rakendusvolitused) ***IEuroopa Parlamendi 14. novembri 2007. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2006/49/EÜ investeerimisühingute ja krediidiasutuste kapitali adekvaatsuse kohta seoses komisjoni rakendusvolitustega (KOM(2006)0901 - C6-0001/2007 - 2006/0283(COD))

309

P6_TC1-COD(2006)0283Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 14. novembril 2007. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2008/.../EÜ, millega muudetakse direktiivi 2006/49/EÜ investeerimisühingute ja krediidiasutuste kapitali adekvaatsuse kohta seoses komisjoni rakendusvolitustega

309

P6_TA(2007)0513Krediidiasutuste asutamine ja tegevus (komisjoni rakendusvolitused) ***IEuroopa Parlamendi 14. novembri 2007. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2006/48/EÜ krediidiasutuste asutamise ja tegevuse kohta seoses komisjoni rakendusvolitustega (KOM(2006)0902 - C6-0023/2007 - 2006/0284(COD))

310

P6_TC1-COD(2006)0284Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 14. novembril 2007. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2008/.../EÜ, millega muudetakse direktiivi 2006/48/EÜ krediidiasutuste asutamise ja tegevuse kohta seoses komisjoni rakendusvolitustega

310

P6_TA(2007)0514Elukindlustus (komisjoni rakendusvolitused) ***IEuroopa Parlamendi 14. novembri 2007. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2002/83/EÜ elukindlustuse kohta seoses komisjoni rakendusvolitustega (KOM(2006)0917 - C6-0028/2007 - 2006/0299(COD))

311

P6_TC1-COD(2006)0299Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 14. novembril 2007. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2008/.../EÜ, millega muudetakse direktiivi 2002/83/EÜ elukindlustuse kohta seoses komisjoni rakendusvolitustega

311

P6_TA(2007)0515Krediidiasutuste, kindlustusseltside ja investeerimisühingute järelevalve (komisjoni rakendusvolitused) ***IEuroopa Parlamendi 14. novembri 2007. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2002/87/EÜ finantskonglomeraati kuuluvate krediidiasutuste, kindlustusseltside ja investeerimisühingute täiendava järelevalve kohta seoses komisjoni rakendusvolitustega (KOM(2006)0916 - C6-0014/2007 - 2006/0300(COD))

312

P6_TC1-COD(2006)0300Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 14. novembril 2007. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2008/.../EÜ, millega muudetakse direktiivi 2002/87/EÜ, milles käsitletakse finantskonglomeraati kuuluvate krediidiasutuste, kindlustusseltside ja investeerimisühingute täiendavat järelevalvet, seoses komisjoni rakendusvolitustega

312

P6_TA(2007)0516Siseringitehingud ja turuga manipuleerimine (komisjoni rakendusvolitused) ***IEuroopa Parlamendi 14. novembri 2007. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2003/6/EÜ siseringitehingute ja turuga manipuleerimise (turu kuritarvitamise) kohta seoses komisjoni rakendusvolitustega (KOM(2006)0913 - C6-0016/2007 - 2006/0301(COD))

313

P6_TC1-COD(2006)0301Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 14. novembril 2007. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2008/.../EÜ, millega muudetakse direktiivi 2003/6/EÜ siseringitehingute ja turuga manipuleerimise (turu kuritarvitamise) kohta seoses komisjoni rakendusvolitustega

313

P6_TA(2007)0517Finantsinstrumentide turud (komisjoni rakendusvolitused) ***IEuroopa Parlamendi 14. novembri 2007. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2004/39/EÜ finantsinstrumentide turgude kohta seoses komisjoni rakendusvolitustega (KOM(2006)0910 - C6-0018/2007 - 2006/0305(COD))

314

P6_TC1-COD(2006)0305Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 14. novembril 2007. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2008/.../EÜ, millega muudetakse direktiivi 2004/39/EÜ finantsinstrumentide turgude kohta seoses komisjoni rakendusvolitustega

314

P6_TA(2007)0518Väärtpaberite prospekt (komisjoni rakendusvolitused) ***IEuroopa Parlamendi 14. novembri 2007. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2003/71/EÜ väärtpaberite üldsusele pakkumisel või kauplemisele lubamisel avaldatava prospekti kohta seoses komisjoni rakendusvolitustega (KOM(2006)0911 - C6-0020/2007 - 2006/0306(COD))

315

P6_TC1-COD(2006)0306Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 14. novembril 2007. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2008/.../EÜ, millega muudetakse direktiivi 2003/71/EÜ väärtpaberite üldsusele pakkumisel või kauplemisele lubamisel avaldatava prospekti kohta seoses komisjoni rakendusvolitustega

315

P6_TA(2007)0519Isikute üle piiri liikumist reguleerivad ühenduse eeskirjad (Schengeni piirieeskirjad) (komisjoni rakendusvolitused) ***IEuroopa Parlamendi 14. novembri 2007. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määruse (EÜ) nr 562/2006 (millega kehtestatakse isikute üle piiri liikumist reguleerivad ühenduse eeskirjad (Schengeni piirieeskirjad)) sätteid, milles käsitletakse komisjoni rakendusvolituste kasutamise menetlust (KOM(2006)0904 - C6-0015/2007 - 2006/0279(COD))

316

P6_TC1-COD(2006)0279Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 14. novembril 2007. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr .../2008, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 562/2006, millega kehtestatakse isikute üle piiri liikumist reguleerivad ühenduse eeskirjad (Schengeni piirieeskirjad), seoses komisjoni rakendusvolitustega

316

P6_TA(2007)0520Geneetiliselt muundatud organismide tahtlik keskkonda viimine (komisjoni rakendusvolitused) ***IEuroopa Parlamendi 14. novembri 2007. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2001/18/EÜ geneetiliselt muundatud organismide tahtliku keskkonda viimise kohta seoses komisjoni rakendusvolitustega (KOM(2006)0920 - C6-0031/2007 - 2006/0296(COD))

317

P6_TC1-COD(2006)0296Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 14. novembril 2007. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2008/.../EÜ, millega muudetakse direktiivi 2001/18/EÜ geneetiliselt muundatud organismide tahtliku keskkonda viimise kohta, seoses komisjoni rakendusvolitustega

317

P6_TA(2007)0521Biotsiidide turuleviimine (komisjoni rakendusvolitused) ***IEuroopa Parlamendi 14. novembri 2007. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 98/8/EÜ, mis käsitleb biotsiidide turuleviimist, seoses komisjoni rakendusvolitustega (KOM(2006)0923 - C6-0007/2007 - 2006/0288(COD))

318

P6_TC1-COD(2006)0288Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 14. novembril 2007. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2008/.../EÜ, millega muudetakse direktiivi 98/8/EÜ, mis käsitleb biotsiidide turuleviimist, seoses komisjoni rakendusvolitustega

318

P6_TA(2007)0522Raamatupidamise aastaaruannete ja konsolideeritud aruannete kohustuslik audit (komisjoni rakendusvolitused) ***IEuroopa Parlamendi 14. novembri 2007. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2006/43/EÜ, mis käsitleb raamatupidamise aastaaruannete ja konsolideeritud aruannete kohustuslikku auditit, seoses komisjoni rakendusvolitustega (KOM(2006)0903 - C6-0024/2007 - 2006/0285(COD))

319

P6_TC1-COD(2006)0285Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 14. novembril 2007. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2008/.../EÜ, millega muudetakse direktiivi 2006/43/EÜ, mis käsitleb raamatupidamise aastaaruannete ja konsolideeritud aruannete kohustuslikku auditit, seoses komisjoni rakendusvolitustega

319

P6_TA(2007)0523Rahvusvahelised raamatupidamisstandardid (komisjoni rakendusvolitused) ***IEuroopa Parlamendi 14. novembri 2007. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1606/2002 rahvusvaheliste raamatupidamisstandardite kohaldamise kohta seoses komisjoni rakendusvolitustega (KOM(2006)0918 - C6-0029/2007 - 2006/0298(COD))

320

P6_TC1-COD(2006)0298Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 14. novembril 2007. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr .../2008, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1606/2002 rahvusvaheliste raamatupidamisstandardite kohaldamise kohta seoses komisjoni rakendusvolitustega

320

P6_TA(2007)0524Rahapesu ja terrorismi rahastamise vältimine (komisjoni rakendusvolitused) ***IEuroopa Parlamendi 14. novembri 2007. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2005/60/EÜ rahandussüsteemi rahapesu ja terrorismi rahastamise eesmärgil kasutamise vältimise kohta seoses komisjoni rakendusvolitustega (KOM(2006)0906 - C6-0022/2007 - 2006/0281(COD))

321

P6_TC1-COD(2006)0281Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 14. novembril 2007. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2008/.../EÜ, millega muudetakse direktiivi 2005/60/EÜ rahandussüsteemi rahapesu ja terrorismi rahastamise eesmärgil kasutamise vältimise kohta seoses komisjoni rakendusvolitustega

321

P6_TA(2007)05251-bensüülpiperasiin (BZP)*Euroopa Parlamendi 14. novembri 2007. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus, millega 1-bensüülpiperasiin (BZP) määratletakse uue sünteetilise narkootikumina, mille suhtes tuleb kohaldada kontrollimeetmeid ja kriminaalkaristusi (KOM(2007)0430 - 11974/2007 - C6-0285/2007 - 2007/0811(CNS))

322

P6_TA(2007)0526Rahvusvahelised raamatupidamisstandardid (IFRS 8)Euroopa Parlamendi 14. novembri 2007. aasta resolutsioon komisjoni määruse eelnõu kohta, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1725/2003 (millega võetakse vastu teatavad rahvusvahelised raamatupidamisstandardid vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1606/2002) seoses tegevussegmentide avalikustamist käsitleva rahvusvahelise finantsaruandlusstandardiga IFRS 8

323

P6_TA(2007)0527Rahvusvaheliselt tunnustatud raamatupidamisstandardite kasutamineEuroopa Parlamendi 14. novembri 2007. aasta resolutsioon komisjoni määruse eelnõu kohta, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 raamatupidamisstandardite osas, mille kohaselt koostatakse prospektides sisalduv ajalooline teave ja komisjoni otsuse eelnõu kohta rahvusvaheliselt tunnustatud raamatupidamisstandardite kohaselt ette valmistatud teabe kasutamise kohta kolmandate riikide väärtpaberiemitentide poolt

325

P6_TA(2007)0528ELi ja Venemaa tippkohtumineEuroopa Parlamendi 14. novembri 2007. aasta resolutsioon ELi ja Venemaa tippkohtumise kohta

329

P6_TA(2007)0529Petitsioonikomisjoni arutelud (2006)Euroopa Parlamendi 14. novembri 2007. aasta resolutsioon 2006. aasta jooksul toimunud petitsioonikomisjoni arutelude kohta (2007/2132(INI))

334

 

Neljapäev, 15. november 2007

2008/C 282E/04

PROTOKOLL

340

ISTUNGI LÄBIVIIMISE KORD

Istungi algus

ELi meetmed ebakindlates olukordades: säästvat arengut, stabiilsust ja rahu edendavad meetmed keerulises keskkonnas (arutelu)

Sotsiaalse tegelikkuse hindamine (arutelu)

Nõukogu ühistest seisukohtadest teadaandmine

Hääletused

Euroopa tasandi erakondi reguleerivad määrused ja erakondade rahastamise eeskirjad ***I (hääletus)

Ühenduse vabade töökohtade kvartalistatistika ***I (hääletus)

Schengeni acquis' kohaldamine Tšehhi Vabariigis, Eestis, Lätis, Leedus, Ungaris, Maltal, Poolas, Sloveenias ja Slovakkias * (hääletus)

Hariliku tuuni varude taastamine Atlandi ookeani idaosas ja Vahemeres * (hääletus)

Euroopa huvi: edukas toimetulek üleilmastumise ajajärgul (hääletus)

Direktiivi 2004/38/EÜ, mis käsitleb Euroopa Liidu kodanike õigust liikuda ja elada vabalt liikmesriikide territooriumil, kohaldamine (hääletus)

Schengeni acquis' sätete kohaldamine (hääletus)

Olukord Pakistanis (hääletus)

Nõukogu strateegia Bali kliimamuutuste konverentsiks (COP 13 ja COP/MOP 3) (hääletus)

Euroopa naabruspoliitika arendamine (hääletus)

Kaubandus- ja majandussuhted Ukrainaga (hääletus)

ELi meetmed ebakindlates olukordades: säästvat arengut, stabiilsust ja rahu edendavad meetmed keerulises keskkonnas

Sotsiaalse tegelikkuse hindamine (hääletus)

Selgitused hääletuse kohta

Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused

Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (arutelu)

Kristlikud kogukonnad Lähis-Idas

Usbekistan

Somaalia

Hääletused

Kristlikud kogukonnad Lähis-Idas (hääletus)

Usbekistan (hääletus)

Somaalia (hääletus)

Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused

Esitatud dokumendid

Teatavaid dokumente puudutavad otsused

Registrisse kantud kirjalikud deklaratsioonid (kodukorra artikkel 116)

Istungil vastu võetud tekstide edastamine

Järgmiste istungite ajakava

Istungjärgu vaheaeg

KOHALOLIJATE NIMEKIRI

355

I LISA

356

II LISA

372

VASTUVÕETUD TEKSTID

418

P6_TA(2007)0530Ühenduse vabade töökohtade kvartalistatistika ***IEuroopa Parlamendi 15. novembri 2007. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus ühenduse vabade töökohtade kvartalistatistika kohta (KOM(2007)0076 - C6-0090/2007 - 2007/0033(COD))

418

P6_TC1-COD(2007)0033Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 15. novembril 2007. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr .../2008 ühenduse vabade ametikohtade kvartalistatistika kohta

418

P6_TA(2007)0531Schengeni acquis täielik kohaldamine *Euroopa Parlamendi 15. novembri 2007. aasta õigusloomega seotud resolutsioon nõukogu otsuse eelnõu kohta Schengeni acquis sätete täieliku kohaldamise kohta Tšehhi Vabariigis, Eesti Vabariigis, Läti Vabariigis, Leedu Vabariigis, Ungari Vabariigis, Malta Vabariigis, Poola Vabariigis, Sloveenia Vabariigis ja Slovaki Vabariigis (11722/2007 - C6-0244/2007 - 2007/0810(CNS))

419

P6_TA(2007)0532Hariliku tuuni varude taastamine Atlandi ookeani idaosas ja Vahemeres *Euroopa Parlamendi 15. novembri 2007. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega kehtestatakse Atlandi ookeani idaosas ja Vahemeres hariliku tuuni varude taastamise mitmeaastane kava (KOM(2007)0169 - C6-0110/2007 - 2007/0058(CNS))

420

P6_TA(2007)0533Euroopa huvi: edukas toimetulek üleilmastumise ajajärgulEuroopa Parlamendi 15. novembri 2007. aasta resolutsioon Euroopa huvi kohta: edukas toimetulek üleilmastumise ajajärgul

422

P6_TA(2007)0534Direktiivi 2004/38/EÜ kohaldamineEuroopa Parlamendi 15. novembri 2007. aasta resolutsioon direktiivi 2004/38/EÜ (mis käsitleb Euroopa Liidu kodanike ja nende pereliikmete õigust liikuda ja elada vabalt liikmesriikide territooriumil) kohaldamise kohta

428

P6_TA(2007)0535Schengeni acquis' sätete täielik kohaldamineEuroopa Parlamendi 15. novembri 2007. aasta resolutsioon Schengeni acquis' sätete täieliku kohaldamise kohta Tšehhi Vabariigis, Eesti Vabariigis, Läti Vabariigis, Leedu Vabariigis, Ungari Vabariigis, Malta Vabariigis, Poola Vabariigis, Sloveenia Vabariigis ja Slovaki Vabariigis

432

P6_TA(2007)0536PakistanEuroopa Parlamendi 15. novembri 2007. aasta resolutsioon Pakistani kohta

434

P6_TA(2007)0537Bali kliimamuutuste konverentsEuroopa Parlamendi 15. novembri 2007. aasta resolutsioon ülemaailmse kliimamuutuse piiramise kohta 2 Celsiuse kraadiga: edasine tegevuskäik Bali kliimamuutuse konverentsiks ja järgnevateks aastateks (COP 13 ja COP/MOP3)

437

P6_TA(2007)0538Euroopa naabruspoliitikaEuroopa Parlamendi 15. novembri 2007. aasta resolutsioon Euroopa naabruspoliitika arendamise kohta (2007/2088(INI))

443

P6_TA(2007)0539Kaubandus- ja majandussuhted UkrainagaEuroopa Parlamendi 15. novembri 2007. aasta resolutsioon kaubandus- ja majandussuhete kohta Ukrainaga (2007/2022(INI))

452

P6_TA(2007)0540Ebakindlad olukorradEuroopa Parlamendi 15. novembri 2007. aasta resolutsioon ELi meetmete kohta ebakindlates olukordades arengumaades

460

P6_TA(2007)0541Sotsiaalse tegelikkuse hindamineEuroopa Parlamendi 15. novembri 2007. aasta resolutsioon sotsiaalse tegelikkuse hindamise kohta (2007/2104(INI))

463

P6_TA(2007)0542Kristlikud kogukonnadEuroopa Parlamendi 15. novembri 2007. aasta resolutsioon tõsiste sündmuste kohta, mis ohustavad kristlike kogukondade ja teiste usukogukondade olemasolu

474

P6_TA(2007)0543UsbekistanEuroopa Parlamendi 15. novembri 2007. aasta resolutsioon Usbekistani kohta

478

P6_TA(2007)0544SomaaliaEuroopa Parlamendi 15. novembri 2007. aasta resolutsioon Somaalia kohta

479

Menetluste selgitus

*

Nõuandemenetlus

**I

Koostöömenetlus, esimene lugemine

**II

Koostöömenetlus, teine lugemine

***

Nõusolekumenetlus

***I

Kaasotsustamismenetlus, esimene lugemine

***II

Kaasotsustamismenetlus, teine lugemine

***III

Kaasotsustamismenetlus, kolmas lugemine

(Menetlus põhineb Euroopa Komisjoni esitatud õiguslikul alusel.)Hääletusi puudutav teaveRaportöör teavitab istungi juhatajat oma seisukohtadest muudatusettepanekute suhtes kirjalikult enne hääletuse algust, kui ei ole otsustatud teisiti.Parlamendi komisjonid

AFET

Väliskomisjon

DEVE

Arengukomisjon

INTA

Rahvusvahelise kaubanduse komisjon

BUDG

Eelarvekomisjon

CONT

Eelarvekontrollikomisjon

ECON

Majandus- ja rahanduskomisjon

EMPL

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon

ENVI

Keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjon

ITRE

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon

IMCO

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon

TRAN

Transpordi- ja turismikomisjon

REGI

Regionaalarengukomisjon

AGRI

Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon

PECH

Kalanduskomisjon

CULT

Kultuuri- ja hariduskomisjon

JURI

Õiguskomisjon

LIBE

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon

AFCO

Põhiseaduskomisjon

FEMM

Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon

PETI

Petitsioonikomisjon

Fraktsioonid

PPE-DE

Euroopa Rahvapartei (Kristlike Demokraatide) ja Euroopa Demokraatide fraktsioon

PSE

Euroopa Parlamendi Sotsiaaldemokraatide fraktsioon

ALDE

Euroopa Demokraatide ja Liberaalide Liidu fraktsioon

UEN

fraktsioon Liit Rahvusriikide Euroopa eest

Verts/ALE

Roheliste / Euroopa Vabaliidu fraktsioon

GUE/NGL

Euroopa Ühendatud Vasakpoolsete / Põhjamaade Roheliste Vasakpoolsete liitfraktsioon

IND/DEM

fraktsioon Iseseisvus ja Demokraatia

ITS

fraktsioon Identiteet, Traditsioon, Suveräänsus

NI

fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendiliikmed

ET

 


ΙV Teave

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT JA ORGANITELT

Euroopa Parlament

2007-2008 ISTUNGJÄRK

12.-15. november 2007 istungid

Esmaspäev, 12. november 2007

6.11.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

CE 282/1


PROTOKOLL

(2008/C 282 E/01)

ISTUNGI LÄBIVIIMISE KORD

ISTUNGI JUHATAJA: Hans-Gert PÖTTERING

president

1.   Istungjärgu jätkamine

Istung algas kell 17.00.

2.   Presidentuuri avaldused

Veresaun Jokela koolis

President esines lühikese avaldusega, milles mälestas Soomes Tuusulas Jokela koolis aset leidnud tulistamise kaheksat ohvrit ja avaldas Euroopa Parlamendi nimel kaastunnet ohvrite lähedastele ja Soome rahvale.

Ottawa lepingu kümnes aastapäev

President esines fraktsioonide taotlusel avaldusega seoses isikuvastaste maamiinide kasutamist, varumist, tootmist ja üleandmist keelustava ja nende hävitamist nõudva konventsiooni (nn Ottawa leping, millele kirjutati alla 3. ja 4. detsembril 1997) kümnenda aastapäevaga. President tuletas meelde Euroopa Liidu rolli võitluses isikuvastaste maamiinidega ja kutsus üles Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahelisele tihedamale koostööle maamiinide valdkonnas vastuvõetud otsuste rakendamisel.

3.   Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Kinnitati eelmise istungi protokoll.

4.   Parlamendi koosseis

Prantsusmaa pädevad ametiasutused on teatanud Paul Vergèsi asemel Madeleine Jouye de Grandmaisoni ametisse nimetamisest, kes hakkab täitma parlamendiliikme ülesandeid alates 9.11.2007.

Kuna tema mandaadi kehtivust ei ole kontrollitud ja ei ole vastu võetud otsust tema mandaadi võimaliku vaidlustamise kohta, osaleb Madeleine Jouye de Grandmaison vastavalt kodukorra artikli 3 lõikele 2 täieõiguslikult parlamendi ja selle organite töös, tingimusel et ta on eelnevalt esitanud deklaratsiooni, milles ta kinnitab, et ei täida ülesandeid, mis ei ole ühitatavad Euroopa Parlamendi liikme ametiga.

5.   Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis

President on saanud fraktsiooni PPE-DE taotlused järgmiste ametissenimetamiste kohta:

ECON komisjon: Cornelis Visser

PECH komisjon: Cornelis Visser

Delegatsioon Hiina Rahvavabariigiga suhtlemiseks: Cornelis Visser

President märkis, et vastuväiteid ei ole. Seega loetakse ametissenimetamised kinnitatuks.

6.   Osaistungjärkude ajakava

President teatas, et esimeeste konverents on otsustanud korraldada 18. detsembril 2007. aastal kell 15.00 rüsselis täiskogu istungi, millel nõukogu teavitab Euroopa Parlamenti Euroopa Ülemkogu kohtumise tulemustest ja teeb kokkuvõtte Portugali eesistumisest.

7.   Kaasotsustamismenetlusel vastu võetud aktide allkirjastamine

President teatas, et vastavalt kodukorra artiklile 68 allkirjastab ta kolmapäeval koos nõukogu eesistujaga järgmised kaasotsustamismenetlusel vastu võetud aktid:

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv makseteenuste kohta siseturul ning direktiivide 97/7/EÜ, 2002/65/EÜ, 2005/60/EÜ ja 2006/48/EÜ muutmise ning direktiivi 97/5/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (03613/2007/LEX - C6-0406/2007 - 2005/0245(COD))

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse nõukogu direktiive 78/855/EMÜ ja 82/891/EMÜ seoses sõltumatu eksperdiaruande nõudega aktsiaseltside ühinemisel või jagunemisel (03641/2007/LEX - C6-0403/2007 - 2007/0035(COD))

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 2223/96 seoses rahvamajanduse arvepidamise andmete edastamisega (03614/2007/LEX - C6-0407/2007 - 2005/0253(COD))

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus kohtu- ja kohtuväliste dokumentide liikmesriikides kättetoimetamise kohta tsiviil- ja kaubandusasjades („dokumentide kättetoimetamine”), millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1348/2000 (03661/2007/LEX - C6-0404/2007 - 2005/0126(COD))

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus uudsete ravimite ning direktiivi 2001/83/EÜ ja määruse (EÜ) nr 726/2004 muutmise kohta (03627/2007/LEX - C6-0408/2007 - 2005/0227(COD))

8.   Parandus vastuvõetud tekstis (kodukorra artikkel 204a)

ECON komisjon on edastanud Euroopa Parlamendi poolt vastuvõetud teksti kohta järgmise paranduse:

Parandus Euroopa Parlamendi seisukohale, mis on vastu võetud esimesel lugemisel 29. märtsil 2007 eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr .../2007 struktuurilise ettevõtlusstatistika kohta (uuesti sõnastamine) P6_TA-PROV(2007)0092 (KOM(2006)0066 - C6-0063/2006 - 2006/0020(COD)

Vastavalt kodukorra artiklile 204a loetakse parandus heakskiidetuks, kui hiljemalt nelikümmend kaheksa tundi pärast selle teatavakstegemist ei esita mõni fraktsioon või vähemalt nelikümmend parlamendiliiget taotlust selle hääletusele panekuks.

9.   Esitatud dokumendid

Järgmised dokumendid on Euroopa Parlamendile esitanud:

1)

parlamendi komisjonid:

1.1)

raportid:

***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse ühenduse raudteede ohutuse direktiivi 2004/49/EÜ (KOM(2006)0784 - C6-0493/2006 - 2006/0272(COD)) - TRAN komisjon.

Raportöör: Paolo Costa (A6-0346/2007)

* Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Ühenduse ja Ukraina vahelisev lühiajaliste viisade väljastamise lihtsustamise lepingu sõlmimise kohta (KOM(2007)0190 - C6-0187/2007 - 2007/0069(CNS)) - LIBE komisjon.

Raportöör: Barbara Kudrycka (A6-0363/2007)

* Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Ühenduse ja Ukraina vahelise tagasivõtulepingu sõlmimise kohta (KOM(2007)0197 - C6-0188/2007 - 2007/0071(CNS)) - LIBE komisjon.

Raportöör: Barbara Kudrycka (A6-0364/2007)

***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus rahvatervist ning töötervishoidu ja tööohutust käsitleva ühenduse statistika kohta (KOM(2007)0046 - C6-0062/2007 - 2007/0020(COD)) - ENVI komisjon.

Raportöör: Karin Scheele (A6-0365/2007)

Raport Euroopa Parlamendi kodukorra muutmise kohta parlamendiliikmete põhimäärust silmas pidades (2006/2195(REG)) - AFCO komisjon.

Raportöör: Ingo Friedrich (A6-0368/2007)

***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1606/2002 rahvusvaheliste raamatupidamisstandardite kohaldamise kohta seoses komisjoni rakendusvolitustega (KOM(2006)0918 - C6-0029/2007 - 2006/0298(COD)) - JURI komisjon.

Raportöör: Manuel Medina Ortega (A6-0370/2007)

Raport Euroopa konsensuse kohta humanitaarabi valdkonnas (2007/2139(INI)) - DEVE komisjon.

Raportöör: Thierry Cornillet (A6-0372/2007)

***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2006/43/EÜ, mis käsitleb raamatupidamise aastaaruannete ja konsolideeritud aruannete kohustuslikku auditit, seoses komisjoni rakendusvolitustega (KOM(2006)0903 - C6-0024/2007 - 2006/0285(COD)) - JURI komisjon.

Raportöör: Bert Doorn (A6-0374/2007)

* Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus, millega kehtestatakse Euratomi Tarneagentuuri põhikiri (KOM(2007)0119 - C6-0131/2007 - 2007/0043(CNS)) - ITRE komisjon.

Raportöör: Romana Jordan Cizelj (A6-0376/2007)

Raportm maavärinate piirkondliku mõju kohta (2007/2151(INI)) - REGI komisjon.

Raportöör: Nikolaos Vakalis (A6-0388/2007)

Raport interaktiivsete digitaaltelevisiooniteenuste koostalitlusvõime kohta (2007/2152(INI)) - CULT komisjon.

Raportöör: Henri Weber (A6-0390/2007)

Raport parlamendi tööaasta (2006) jooksul toimunud petitsioonikomisjoni arutelude kohta (2007/2132(INI)) - PETI komisjon.

Raportöör: Carlos José Iturgaiz Angulo (A6-0392/2007)

Raport kaubandus- ja majandussuhete kohta Ukrainaga (2007/2022(INI)) - INTA komisjon.

Raportöör: Zbigniew Zaleski (A6-0396/2007)

***II Soovituse projekt teisele lugemisele nõukogu ühise seisukoha kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv välisõhu kvaliteedi ja Euroopa õhu puhtamaks muutmise kohta (16477/1/2006 - C6-0260/2007 - 2005/0183(COD)) - ENVI komisjon.

Raportöör: Holger Krahmer (A6-0398/2007)

Raport sotsiaalse tegelikkuse hindamise kohta (2007/2104(INI)) - EMPL komisjon.

Raportöör: Elizabeth Lynne (A6-0400/2007)

***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2003/87/EÜ, et lisada lennutegevus ühenduse kasvuhoonegaaside saastekvootidega kauplemise süsteemi (KOM(2006)0818 - C6-0011/2007 - 2006/0304(COD)) - ENVI komisjon.

Raportöör: Peter Liese (A6-0402/2007)

***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus ohtlike kemikaalide ekspordi ja impordi kohta (KOM(2006)0745 - C6-0439/2006 - 2006/0246(COD)) - ENVI komisjon.

Raportöör: Johannes Blokland (A6-0406/2007)

* Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus kalandussektori andmete kogumist, haldamist ja kasutamist käsitleva ühenduse raamistiku loomise ning ühise kalanduspoliitikaga seotud teadusliku nõustamise toetamise kohta (KOM(2007)0196 - C6-0152/2007 - 2007/0070(CNS)) - PECH komisjon.

Raportöör: Paulo Casaca (A6-0407/2007)

* Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega kehtestatakse Atlandi ookeani idaosas ja Vahemeres hariliku tuuni varude taastamise mitmeaastane kava (KOM(2007)0169 - C6-0110/2007 - 2007/0058(CNS)) - PECH komisjon.

Raportöör: Iles Braghetto (A6-0408/2007)

***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega luuakse mullakaitse raamistik ja muudetakse direktiivi 2004/35/EÜ (KOM(2006)0232 - C6-0307/2006 - 2006/0086(COD)) - ENVI komisjon.

Raportöör: Cristina Gutiérrez-Cortines (A6-0410/2007)

Raport mullakaitse teemastrateegia kohta (2006/2293(INI)) - ENVI komisjon.

Raportöör: Vittorio Prodi (A6-0411/2007)

***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2004/2003 Euroopa tasandi erakondi reguleerivate määruste ja erakondade rahastamise eeskirjade kohta (KOM(2007)0364 - C6-0202/2007 - 2007/0130(COD)) - AFCO komisjon.

Raportöör: Jo Leinen (A6-0412/2007)

*** Soovitus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus Bulgaaria Vabariigi ja Rumeenia Euroopa Majanduspiirkonnas osalemise lepingu ja nelja selle juurde kuuluva lepingu sõlmimise kohta (12641/2007 - C6-0350/2007 - 2007/0115(AVC)) - INTA komisjon.

Raportöör: Helmuth Markov (A6-0413/2007)

Raport Euroopa naabruspoliitika arendamise kohta (2007/2088(INI)) - AFET komisjon (A6-0414/2007).

Kaasraportöörid: Raimon Obiols i Germà ja Charles Tannock (A6-0414/2007)

Raport spordi rolli kohta hariduses (2007/2086(INI)) - CULT komisjon.

Raportöör: Pál Schmitt (A6-0415/2007)

* Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus, millega 1-bensüülpiperasiin (BZP) määratletakse uue sünteetilise narkootikumina, mille suhtes tuleb kohaldada kontrollimeetmeid ja kriminaalkaristusi (11974/2007 - C6-0285/2007 - 2007/0811(CNS)) - LIBE komisjon.

Raportöör: Jean-Marie Cavada (A6-0417/2007)

***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2004/109/EÜ läbipaistvuse nõuete ühtlustamise kohta teabele, mis kuulub avaldamisele emitentide kohta, kelle väärtpaberid on lubatud reguleeritud turul kauplemisele, seoses komisjoni rakendusvolitustega (KOM(2006)0909 - C6-0026/2007 - 2006/0282(COD)) - ECON komisjon.

Raportöör: Pervenche Berès (A6-0418/2007)

***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2006/49/EÜ investeerimisühingute ja krediidiasutuste kapitali adekvaatsuse kohta seoses komisjoni rakendusvolitustega (KOM(2006)0901 - C6-0001/2007 - 2006/0283(COD)) - ECON komisjon.

Raportöör: Pervenche Berès (A6-0419/2007)

***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2006/48/EÜ krediidiasutuste asutamise ja tegevuse kohta seoses komisjoni rakendusvolitustega (KOM(2006)0902 - C6-0023/2007 - 2006/0284(COD)) - ECON komisjon.

Raportöör: Pervenche Berès (A6-0420/2007)

***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2002/83/EÜ, mis käsitleb elukindlustust, seoses komisjoni rakendusvolitustega (KOM(2006)0917 - C6-0028/2007 - 2006/0299(COD)) - ECON komisjon.

Raportöör: Pervenche Berès (A6-0421/2007)

***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2002/87/EÜ finantskonglomeraati kuuluvate krediidiasutuste, kindlustusseltside ja investeerimisühingute täiendava järelevalve kohta seoses komisjoni rakendusvolitustega (KOM(2006)0916 - C6-0014/2007 - 2006/0300(COD)) - ECON komisjon.

Raportöör: Pervenche Berès (A6-0422/2007)

***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2003/6/EÜ siseringitehingute ja turuga manipuleerimise (turu kuritarvitamise) kohta seoses komisjoni rakendusvolitustega (KOM(2006)0913 - C6-0016/2007 - 2006/0301(COD)) - ECON komisjon.

Raportöör: Pervenche Berès (A6-0423/2007)

***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2004/39/EÜ finantsinstrumentide turgude kohta seoses komisjoni rakendusvolitustega (KOM(2006)0910 - C6-0018/2007 - 2006/0305(COD)) - ECON komisjon.

Raportöör: Pervenche Berès (A6-0424/2007)

***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2003/71/EÜ väärtpaberite üldsusele pakkumisel või kauplemisele lubamisel avaldatava prospekti kohta seoses komisjoni rakendusvolitustega (KOM(2006)0911 - C6-0020/2007 - 2006/0306(COD)) - ECON komisjon.

Raportöör: Pervenche Berès (A6-0425/2007)

* Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Ühenduse ja Moldova Vabariigi vahelise lühiajaliste viisade väljastamise lihtsustamise lepingu sõlmimise kohta (KOM(2007)0488 - C6-0339/2007 - 2007/0175(CNS)) - LIBE komisjon.

Raportöör: Marian-Jean Marinescu (A6-0426/2007)

* Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Ühenduse ja Moldova Vabariigi vahelise riigis ebaseaduslikult elavate isikute tagasivõtmislepingu sõlmimise kohta (KOM(2007)0504 - C6-0340/2007 - 2007/0182(CNS)) - LIBE komisjon.

Raportöör: Marian-Jean Marinescu (A6-0427/2007)

2)

parlamendiliikmed:

2.1)

infotunni ajal suuliselt vastatavad küsimused (kodukorra artikkel 109) (B6-0382/2007):

komisjonile:

Medina Ortega Manuel, Brejc Mihael, Kuźmiuk Zbigniew Krzysztof, Moraes Claude, Staes Bart, Mitchell Gay, Higgins Jim, Aylward Liam, Ó Neachtain Seán, Kratsa-Tsagaropoulou Rodi, Deva Nirj, Cappato Marco, Posselt Bernd, Ebner Michl, Vanhecke Frank, Herczog Edit, Matsis Yiannakis, Czarnecki Ryszard, Manolakou Diamanto, Öger Vural, Panayotopoulos-Cassiotou Marie, Ludford Sarah, Papadimoulis Dimitrios, Segelström Inger, Batzeli Katerina, Crowley Brian, Ryan Eoin, Paleckis Justas Vincas, Pafilis Athanasios, Kudrycka Barbara, Arnaoutakis Stavros, McGuinness Mairead, Martin David, Attwooll Elspeth, Hutchinson Alain, Papastamkos Georgios, Willmott Glenis, Doyle Avril, Montoro Romero Cristobal, Mavrommatis Manolis, Meyer Pleite Willy, Davies Chris, Georgiou Georgios, Pieper Markus, Gaľa Milan, Van Hecke Johan, McAvan Linda, Newton Dunn Bill, Belet Ivo, Casaca Paulo, Budreikaitė Danutė, Guerreiro Pedro, Ciornei Silvia, Anastase Roberta Alma, Evans Robert, Toussas Georgios, Jeleva Rumiana, Leichtfried Jörg, Lyubcheva Marusya Ivanova;

nõukogule:

Medina Ortega Manuel, Moraes Claude, Panayotopoulos-Cassiotou Marie, Papastamkos Georgios, Posselt Bernd, Ludford Sarah, Mitchell Gay, Burke Colm, McGuinness Mairead, Doyle Avril, Higgins Jim, Martin David, Montoro Romero Cristobal, Papadimoulis Dimitrios, Davies Chris, Vakalis Nikolaos, Crowley Brian, Ryan Eoin, Aylward Liam, Ó Neachtain Seán, Libicki Marcin, Janowski Mieczysław Edmund, Van Hecke Johan, Paleckis Justas Vincas, Czarnecki Ryszard, Pleštinská Zita, Kratsa-Tsagaropoulou Rodi, Pafilis Athanasios, Casaca Paulo, Budreikaitė Danutė, Guerreiro Pedro, Manolakou Diamanto, Öger Vural, Evans Robert, Toussas Georgios.

2.2)

resolutsiooni ettepanekud (kodukorra artikkel 113):

Cristiana Muscardini, Mario Borghezio ja Paolo Costa. Resolutsiooni ettepanek kohustuslike tulekustutussüsteemide kohta sõidukites (B6-0431/2007)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile: TRAN

 

nõuandev komisjon: ENVI

10.   Suuliselt vastatavad küsimused ja kirjalikud deklaratsioonid (esitamine)

Parlamendiliikmed on esitanud järgmised dokumendid:

1)

suuliselt vastatavad küsimused (kodukorra artikkel 108):

(O-0057/2007) Guido Sacconi kliimamuutuste ajutise komisjoni nimelkliimamuutuste ajutine komisjon nõukogule: Nõukogu strateegia Bali kliimamuutuste konverentsiks (COP 13 ja COP/ MOP 3) (B6-0379/2007)

(O-0058/2007) Guido Sacconi kliimamuutuste ajutise komisjoni nimel komisjonile: Komisjoni strateegia Bali kliimamuutuste konverentsiks (COP 13 ja COP/MOP 3) (B6-0380/2007)

(O-0068/2007) Giuseppe Gargani JURI komisjoni nimel komisjonile: Jätkuküsimus autoriõiguse ühist piiriülest haldamist käsitleva Euroopa Parlamendi resolutsiooni kohta (Lévai raport A6-0053/2007) (B6-0381/2007)

2)

kirjalikud deklaratsioonid registrisse kandmiseks (kodukorra artikkel 116):

Bogusław Rogalski kallaletungide kohta Birma munkadele (0094/2007)

André Laignel ja Alain Hutchinson teenuste vastastikuse osutamise kohta haldusüksuste ja nende katusorganisatsioonide vahel (0095/2007)

David Martin ja Elisa Ferreira olukorra kohta Birmas (0096/2007)

Jana Bobošíková vajaduse kohta ratifitseerida Lissaboni reformileping referendumi teel (0097/2007)

Raül Romeva i Rueda, Eija-Riitta Korhola, Jules Maaten, Glyn Ford ja Ana Maria Gomes inimõiguste aktivisti Munir Said Thalibi mõrvamise kohta (0098/2007)

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg ELi kõigi avalik-õiguslike televisiooniprogrammide subtiitrimise kohta (0099/2007)

Gabriele Albertini, Kader Arif, Caroline Lucas, Elizabeth Lynne ja Dimitrios Papadimoulis kodanike varajase hoiatamise kohta suurõnnetuste puhul (0100/2007)

Elizabeth Lynne, Jean Lambert, Edit Bauer ja Evangelia Tzampazi puuetega inimeste õiguste Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni konventsiooni kohta (0101/2007)

11.   Kehtetud kirjalikud deklaratsioonid

Vastavalt kodukorra artikli 116 lõikele 5 on kirjalikud deklaratsioonid nr 60, 61, 62, 63/2007 kehtetud, kuna need ei kogunud piisavalt allkirju.

12.   Nõukogu edastatud kokkulepete tekstid

Nõukogu on edastanud järgmise dokumendi tõestatud koopia:

Euroopa - Vahemere piirkonna lepingu (millega luuakse assotsiatsioon ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Alžeeria Demokraatliku Rahvavabariigi vahel) protokoll, et võtta arvesse Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Küprose Vabariigi, Läti Vabariigi, Leedu Vabariigi, Ungari Vabariigi, Malta Vabariigi, Poola Vabariigi, Sloveenia Vabariigi ja Slovaki Vabariigi ühinemist Euroopa Liiduga.

13.   Parlamendi resolutsioonide vastuvõtmisele järgnev tegevus

Jagati välja komisjoni teatis parlamendi juuli osaistungjärgul vastu võetud resolutsioonidele järgneva tegevuse kohta.

14.   Petitsioonid

Alltoodud kuupäevadel kanti registrisse järgmised petitsioonid, mis saadeti vastavalt kodukorra artikli 191 lõikele 5 edasi vastutavale parlamendikomisjonile:

29.10.2007

François-Valéry Moneaux (nr 1025/2007);

Lone Gustavsen (nr 1026/2007);

Wolfgang Hönle (nr 1027/2007);

Nicholas Zelle (nr 1028/2007);

Freddy Kerry (nr 1029/2007);

Catalin Buculei (nr 1030/2007);

Nora Beattie (nr 1031/2007);

Barry Saul (nr 1032/2007);

Manuela Neugschwandtner (nr 1033/2007);

Silvia Pereira (nr 1034/2007);

Simon Davies (nr 1035/2007);

John Reardon (nr 1036/2007);

Jill Bell (Irish Association of Health Stores) (nr 1037/2007);

Mihail Panasenkov (nr 1038/2007);

9.11.2007

Giuseppe Lipari (Comitato „Costruiamo il domani”) (nr 1039/2007);

Gaspare La Torre (nr 1040/2007);

Gabriela Sierck (nr 1041/2007);

Erich Lutz (nr 1042/2007);

Tobias Fleck (nr 1043/2007);

Dimitrios Barzakos (nr 1044/2007);

Fotini Dermitsaki (25 allkirja) (nr 1045/2007);

Lilia Yusupova (nr 1046/2007);

Pol O'Morain (nr 1047/2007);

Harold Corkhill (nr 1048/2007);

Eileen Shanahan (nr 1049/2007);

Vicente Felipe Sanchez Pedrosa (nr 1050/2007);

(nimi salastatud) (nr 1051/2007);

Elena Gomez Castro (Hispaania alaline esindus ELi juures) (3114 allkirja) (nr 1052/2007);

Julio Novillo Cicuéndez (Federación de Servicios y Administraciones públicas de Madrid) (nr 1053/2007);

Marta Jaquete Molinero (nr 1054/2007);

Diego Barroso (European Parents Association) (nr 1055/2007);

María del Mar Bermúdez (Asociación Sandra Palo para la Defensa de las Libertades) (nr 1056/2007);

(nimi salastatud) (nr 1057/2007);

Francisca Talens Sapiña (nr 1058/2007);

David Riera Ranz (252 allkirja) (nr 1059/2007);

Miguel Ángel Hontoria Suárez (Sección Sindical de UGT en la Consejería Medio Ambiente y Ordenación) (nr 1060/2007);

Mikko Kantonen (nr 1061/2007);

Patrick Sol (nr 1062/2007);

(nimi salastatud) (nr 1063/2007);

Katalin Benedekné Nagy (nr 1064/2007);

Alessandro Nucci (Comitato Via Mazzini) (nr 1065/2007);

Francesco Di Pasquale (nr 1066/2007);

Mauro Grussu (nr 1067/2007);

Adriana Palleni (Comitati Cittadini Indipendenti) (nr 1068/2007);

Adriana Palleni (Comitati Cittadini Indipendenti) (nr 1069/2007);

Filippo Natale (nr 1070/2007);

Angelo Storari (Grilli estensi) (nr 1071/2007);

Leonardo Tencati (Pianetabile) (nr 1072/2007);

Dea Buccilli (M.I.N.E.R.V.E.) (2 allkirja) (nr 1073/2007);

Giovanni Passaro (nr 1074/2007);

Paride Amoroso (nr 1075/2007);

Jonas Vilkelis (nr 1076/2007);

Armands Belozjorovs (Latvijas Daudzdzīvokļu namu dzīvokļu un telpu individuālo īpašnieku biedrība „Mans mājoklis - mans cietoksnis”) (nr 1077/2007);

Catharina Sterenborg-Mallée (Kwikbarometerbedrijf) (nr 1078/2007);

Corneliu Nanu (nr 1079/2007);

Constantin Filipescu (nr 1080/2007);

José André (nr 1081/2007).

15.   Tööplaan

Päevakorra järgmine punkt oli tööplaani arutamine.

Jagati välja novembri I ja novembri II osaistungjärgu lõplik päevakorra projekt (PE 397.687/PDOJ), mille kohta esitati järgmised muudatusettepanekud (kodukorra artikkel 132):

12.11.2007 kuni 15.11.2007 istungid

esmaspäev

muudatusteta

teisipäev

fraktsiooni ALDE taotlus võtta pärast Leineni raporti (A6-0412/2007) arutelu (lõpliku päevakorra projekti punkt 55) päevakorda nõukogu ja komisjoni avaldused Musta mere ökoloogilise katastroofi ohu kohta.

Kuna ükski parlamendiliige ei soovinud taotlust põhjendada, kuulutas istungi juhataja selle kehtetuks.

kolmapäev

fraktsiooni Verts/ALE taotlus võtta päevakorda koos Obiols i Germa ja Tannocki raporti aruteluga (A6-0414/2007) (lõpliku päevakorra projekti punkt 52) nõukogu ja komisjoni avaldused olukorra kohta Gruusias ja lõpetada arutelu hääletusega järgmisel osaistungjärgul.

Sõna võtsid Daniel Cohn-Bendit fraktsiooni Verts/ALE nimel, kes põhjendas taotlust, ja Hannes Swoboda fraktsiooni PSE nimel.

Parlament kiitis taotluse heaks.

Kolmapäeva pärastlõunaste arutelude kestust pikendatakse seetõttu kuni kl 18.30 ja nõukogu infotundi lühendatakse poole tunni võrra.

Määrati järgmised dokumentide esitamise tähtajad:

resolutsiooni ettepanekud: kolmapäev, 21.11.2007 kell 12.00,

muudatusettepanekud ja resolutsiooni ühisettepanek: esmaspäev, 26.11.2007 kell 12.00.

neljapäev

muudatusteta

*

* *

Istungi juhataja märkis, et esimeeste konverents kinnitab Brüsseli 28. ja 29.11.2007 osaistungjärgu lõpliku päevakorra projekti 15.11.2007 koosolekul ja esitab parlamendile heakskiitmiseks 28.11.2007.

*

* *

Sõna võtsid Alfonso Andria, kes märkis, et fraktsiooni ALDE taotlust teisipäevase päevakorra kohta ei ole põhjendatud, ja Graham Watson, kes põhjendas fraktsiooni ALDE nimel kõnealust taotlust.

Istungi juhataja esitas fraktsiooni ALDE taotluse parlamendile heakskiitmiseks.

Parlament lükkas taotluse tagasi.

*

* *

Tööplaan kinnitati.

16.   Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel

Vastavalt kodukorra artiklile 144 esinesid üheminutilise sõnavõtuga järgmised parlamendiliikmed, kes soovisid juhtida parlamendi tähelepanu poliitiliselt olulistele küsimustele:

Kinga Gál, Eluned Morgan, Cristian Silviu Buşoi, Mirosław Mariusz Piotrowski, Věra Flasarová, Bernard Wojciechowski, Dimitar Stoyanov, Jaroslav Zvěřina, Bernd Posselt (Dimitar Stoyanovi sõnavõtu saksakeelse tõlke kohta), Richard Corbett (menetluse kohta), Kristian Vigenin, Marios Matsakis, Mieczysław Edmund Janowski, James Nicholson, Glyn Ford, Czesław Adam Siekierski, Viktória Mohácsi, Hanna Foltyn-Kubicka, Pedro Guerreiro, Avril Doyle, Anna Záborská, Csaba Sándor Tabajdi, Milan Horáček, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Gerard Batten, Toomas Savi ja Tunne Kelam.

ISTUNGI JUHATAJA: Martine ROURE

asepresident

17.   Spordi roll hariduses (arutelu)

Raport spordi rolli kohta hariduses [2007/2086(INI)] - kultuuri- ja hariduskomisjon.

Raportöör: Pál Schmitt (A6-0415/2007)

Pál Schmitt tutvustas raportit.

Sõna võttis Hans-Peter Martin, kes esitas kaebuse selle kohta, et ei saanud sõna üheminutiliste sõnavõttude ajal (istungi juhataja vastas, et taotlusi oli palju ja sõnavõttudeks ettenähtud aega ületati suurel määral).

Sõna võttis Ján Figeľ (komisjoni liige).

Sõna võtsid Christa Prets (FEMM komisjoni arvamuse koostaja), Manolis Mavrommatis fraktsiooni PPE-DE nimel, Christel Schaldemose fraktsiooni PSE nimel, Hannu Takkula fraktsiooni ALDE nimel, Zdzisław Zbigniew Podkański fraktsiooni UEN nimel, Mikel Irujo Amezaga fraktsiooni Verts/ALE nimel, Nils Lundgren fraktsiooni IND/DEM nimel, Slavi Binev fraktsiooni ITS nimel, Ljudmila Novak, Christa Prets, Karin Resetarits, Ewa Tomaszewska, Rolf Berend, Ryszard Czarnecki, Ovidiu Victor Ganţ, Ivo Belet ja Ján Figeľ.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 13.11.2007 protokolli punkt 5.12.

18.   Euratomi Tarneagentuuri põhikiri * (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus, millega kehtestatakse Euratomi Tarneagentuuri põhikiri [KOM(2007)0119 - C6-0131/2007 - 2007/0043(CNS)] - tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon.

Raportöör: Romana Jordan Cizelj (A6-0376/2007)

Sõna võttis Franco Frattini (komisjoni asepresident).

Romana Jordan Cizelj tutvustas raportit.

Sõna võtsid Giles Chichester fraktsiooni PPE-DE nimel, Atanas Paparizov fraktsiooni PSE nimel ja Šarūnas Birutis fraktsiooni ALDE nimel.

ISTUNGI JUHATAJA: Mario MAURO

asepresident

Sõna võtsid Liam Aylward fraktsiooni UEN nimel, Satu Hassi fraktsiooni Verts/ALE nimel, Ján Hudacký ja Franco Frattini.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 13.11.2007 protokolli punkt 5.11.

19.   Direktiivi 2004/38/EÜ, mis käsitleb Euroopa Liidu kodanike õigust liikuda ja elada vabalt liikmesriikide territooriumil, kohaldamine (arutelu)

Komisjoni avaldus: Direktiivi 2004/38/EÜ, mis käsitleb Euroopa Liidu kodanike õigust liikuda ja elada vabalt liikmesriikide territooriumil, kohaldamine

Franco Frattini (komisjoni asepresident) esines avaldusega.

Sõna võtsid Antonio Tajani fraktsiooni PPE-DE nimel, Martin Schulz fraktsiooni PSE nimel, Graham Watson fraktsiooni ALDE nimel, Roberta Angelilli fraktsiooni UEN nimel, Monica Frassoni fraktsiooni Verts/ALE nimel, Roberto Musacchio fraktsiooni GUE/NGL nimel, Jens-Peter Bonde fraktsiooni IND/DEM nimel, Luca Romagnoli fraktsiooni ITS nimel, Marian-Jean Marinescu, Gianni Pittella, Adina-Ioana Vălean, Elly de Groen-Kouwenhoven, Umberto Guidoni, Alfredo Antoniozzi, Adrian Severin, Alfonso Andria, Evgeni Kirilov, Viktória Mohácsi, Jan Marinus Wiersma ja Franco Frattini.

Kuna esitatud resolutsiooni ettepanekud ei olnud veel kättesaadavad, tehakse need teatavaks hiljem.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 13.11.2007 protokolli punkt 5.6.

ISTUNGI JUHATAJA: Luisa MORGANTINI

asepresident

20.   Mullakaitse ***I - Mullakaitse teemastrateegia (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega luuakse mullakaitse raamistik ja muudetakse direktiivi 2004/35/EÜ [KOM(2006)0232 - C6-0307/2006 - 2006/0086(COD)] - keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon.

Raportöör: Cristina Gutiérrez-Cortines (A6-0410/2007)

Raport mullakaitse teemastrateegia kohta [2006/2293(INI)] - keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon.

Raportöör: Vittorio Prodi (A6-0411/2007)

Sõna võttis Martin Schulz seoses Franco Frattini sõnavõtuga eelmise arutelu ajal (istungi juhataja katkestas tema sõnavõtu, märkides, et kõnealune arutelu on lõpetatud).

Sõna võttis Stavros Dimas (komisjoni liige).

Cristina Gutiérrez-Cortines (raportöör) ja Vittorio Prodi (raportöör) tutvustasid raporteid.

Sõna võtsid Joan Calabuig Rull (ITRE komisjoni arvamuse koostaja), Neil Parish (AGRI komisjoni arvamuse koostaja), Karsten Friedrich Hoppenstedt fraktsiooni PPE-DE nimel, María Sornosa Martínez fraktsiooni PSE nimel, Holger Krahmer fraktsiooni ALDE nimel, Janusz Wojciechowski fraktsiooni UEN nimel, Hiltrud Breyer fraktsiooni Verts/ALE nimel, Roberto Musacchio fraktsiooni GUE/NGL nimel, Kathy Sinnott fraktsiooni IND/DEM nimel, Irena Belohorská (fraktsioonilise kuuluvuseta), Jan Březina, Karin Scheele, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Marie Anne Isler Béguin, Bastiaan Belder, Jim Allister, Françoise Grossetête, Gyula Hegyi, Jeffrey Titford, Lambert van Nistelrooij, Dorette Corbey ja Mairead McGuinness.

ISTUNGI JUHATAJA: Mario MAURO

asepresident

Sõna võtsid Péter Olajos, Frieda Brepoels, Robert Sturdy, Horst Schnellhardt, Markus Pieper ja Stavros Dimas.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 13.11.2007 protokolli punkt 5.13 ja 14.11.2007 protokolli punkt 3.3.

21.   Direktiivi 2003/87/EÜ muutmine, et lisada lennutegevus ühenduse kasvuhoonegaaside saastekvootidega kauplemise süsteemi ***I (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2003/87/EÜ, et lisada lennutegevus ühenduse kasvuhoonegaaside saastekvootidega kauplemise süsteemi [KOM(2006)0818 - C6-0011/2007 - 2006/0304(COD)] - keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon.

Raportöör: Peter Liese (A6-0402/2007)

Sõna võttis Stavros Dimas (komisjoni liige).

Peter Liese tutvustas raportit.

ISTUNGI JUHATAJA: Gérard ONESTA

asepresident

Sõna võtsid Alain Lipietz (ECON komisjoni arvamuse koostaja), Silvia Ciornei (ITRE komisjoni arvamuse koostaja), Georg Jarzembowski (TRAN komisjoni arvamuse koostaja), John Purvis fraktsiooni PPE-DE nimel, Matthias Groote fraktsiooni PSE nimel, Holger Krahmer fraktsiooni ALDE nimel, Guntars Krasts fraktsiooni UEN nimel, Caroline Lucas fraktsiooni Verts/ALE nimel, Bairbre de Brún fraktsiooni GUE/NGL nimel, Hélène Goudin fraktsiooni IND/DEM nimel, Roger Helmer (fraktsioonilise kuuluvuseta), Richard Seeber, Dorette Corbey, Chris Davies, Mieczysław Edmund Janowski, Umberto Guidoni, Bastiaan Belder, Reinhard Rack, Eluned Morgan, Jeanine Hennis-Plasschaert, Sérgio Marques, Ulrich Stockmann, Avril Doyle, Riitta Myller, Corien Wortmann-Kool, Robert Evans, Thomas Ulmer, Gyula Hegyi, Christofer Fjellner, Emanuel Jardim Fernandes, Małgorzata Handzlik, Alexander Stubb, Bogusław Sonik ja Stavros Dimas.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 13.11.2007 protokolli punkt 7.1.

22.   Komitoloogia (arutelu)

Komisjoni avaldus: Komitoloogia

Margot Wallström (komisjoni asepresident) esines avaldusega.

Sõna võtsid Alexander Radwan fraktsiooni PPE-DE nimel, Pervenche Berès fraktsiooni PSE nimel, Manuel Medina Ortega ja Margot Wallström.

Arutelu lõpetati.

23.   Rahvusvahelised raamatupidamisstandardid (arutelu)

Resolutsiooni ettepanek (esitanud vastavalt kodukorra artiklile 81 majandus- ja rahanduskomisjon) komisjoni määruse eelnõu kohta, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1725/2003 (millega võetakse vastu teatavad rahvusvahelised raamatupidamisstandardid vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1606/2002) seoses tegevussegmentide avalikustamist käsitleva rahvusvahelise finantsaruandlusstandardiga IFRS 8(B6-0437/2007)

ECON komisjoni esimees Pervenche Berès tutvustas resolutsiooni ettepanekut.

Sõna võttis Charlie McCreevy (komisjoni liige).

Sõna võtsid Alexander Radwan fraktsiooni PPE-DE nimel, Sharon Bowles fraktsiooni ALDE nimel ja Piia-Noora Kauppi.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 14.11.2007 protokolli punkt 3.2.

24.   Fraktsioonide koosseis

Eugen Mihăescu ja Petre Popeangă ei ole alates 12.11.2007 fraktsiooni ITS liikmed.

25.   Järgmise istungi päevakord

Kinnitati järgmise päeva istungi päevakord (dokument „Päevakord” PE 397.687/OJMA).

26.   Istungi lõpp

Istung lõppes kell 23.50.

Harald Rømer

peasekretär

Miguel Ángel Martínez Martínez

asepresident


KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Allakirjutanud:

Adamou, Aita, Albertini, Allister, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelakas, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Ashworth, Athanasiu, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Baeva, Bărbuleţiu, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beazley, Becsey, Beer, Belder, Belet, Belohorská, Berend, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Binev, Birutis, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Booth, Borrell Fontelles, Bossi, Botopoulos, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bradbourn, Braghetto, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brunetta, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, Burke, Buruiană-Aprodu, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Capoulas Santos, Cappato, Carlshamre, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Chruszcz, Chukolov, Ciornei, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Corda, Coşea, Paolo Costa, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Corina Creţu, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Davies, De Blasio, de Brún, Dehaene, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dimitrakopoulos, Dîncu, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitrescu, Ehler, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Farage, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Georgiou, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glattfelder, Gobbo, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grech, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harkin, Harms, Hassi, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Hellvig, Helmer, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hybášková, Hyusmenova, Ibrisagic, Iotova, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jacobs, Jäätteenmäki, Janowski, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jöns, Jonckheer, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kallenbach, Karas, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Tunne Kelam, Kelemen, Kilroy-Silk, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Knapman, Koch, Kohlíček, Konrad, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Krupa, Kuhne, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Landsbergis, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lavarra, Lax, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lienemann, Liese, Lipietz, Locatelli, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lucas, Lulling, Lundgren, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Manolakou, Marinescu, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mihăescu, Mihalache, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Mölzer, Mohácsi, Moisuc, Moraes, Morgan, Morgantini, Morillon, Morţun, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Myller, Napoletano, Nassauer, Navarro, Neris, Newton Dunn, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Occhetto, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Paasilinna, Pack, Paleckis, Panayotov, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Patrie, Pęk, Alojz Peterle, Pflüger, Pieper, Pīks, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Piskorski, Pittella, Pleštinská, Podgorean, Podimata, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Pomés Ruiz, Popeangă, Posdorf, Posselt, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rühle, Rutowicz, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sartori, Savi, Sbarbati, Schaldemose, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Şerbu, Severin, Siekierski, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sommer, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Speroni, Staes, Stănescu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Stauner, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stoyanov, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Svensson, Swoboda, Szabó, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Ţîrle, Titford, Titley, Toia, Toma, Tomaszewska, Tomczak, Trakatellis, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vakalis, Vălean, Vanhecke, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vigenin, Virrankoski, Visser, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Walter, Watson, Henri Weber, Weiler, Weisgerber, Whittaker, Wieland, Wiersma, Willmott, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yáñez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zapałowski, Zatloukal, Ždanoka, Zdravkova, Železný, Zieleniec, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina


Teisipäev, 13. november 2007

6.11.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

CE 282/18


PROTOKOLL

(2008/C 282 E/02)

ISTUNGI LÄBIVIIMISE KORD

ISTUNGI JUHATAJA: Hans-Gert PÖTTERING

president

1.   Istungi algus

Istung algas kell 09.00.

2.   2008. eelarveaasta üldeelarve projekt (muudatusettepanekute projektide esitamise tähtaeg)

2008. eelarveaasta üldeelarve projekti teise lugemise muudatusettepanekute projektide esitamise tähtaeg on esmaspäev, 26.11.2007 kell 12.00.

Vastavalt kodukorra IV lisa artikli 5 lõikele 3 on muudatusettepaneku projekt vastuvõetav vaid juhul, kui selle on allkirjastanud vähemalt 40 parlamendiliiget või selle on esitanud parlamendi komisjon.

3.   Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (esitatud resolutsiooni ettepanekute tutvustamine)

Järgmised parlamendiliikmed ja fraktsioonid esitasid vastavalt kodukorra artiklile 115 taotluse arutelu korraldamiseks alljärgnevate resolutsiooni ettepanekute üle:

I.

KRISTLIKUD KOGUKONNAD LÄHIS-IDAS

Mario Mauro, Laima Liucija Andrikienė, Charles Tannock, Bernd Posselt, Esther De Lange, Bogusław Sonik, Anna Záborská ja Antonio Tajani fraktsiooni PPE-DE nimel tõsiste sündmuste kohta, mis seavad ohtu kristlike ja teiste kogukondade eksisteerimise Lähis-Idas ja mujal (B6-0449/2007),

Pasqualina Napoletano ja Glyn Ford fraktsiooni PSE nimel tõsiste sündmuste kohta, mis seavad ohtu kristlike ja teiste usukogukondade eksisteerimise Lähis-Idas (B6-0450/2007),

Cristiana Muscardini, Mario Borghezio, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Hanna Foltyn-Kubicka, Marcin Libicki ja Ewa Tomaszewska fraktsiooni UEN nimel tõsiste sündmuste kohta, mis seavad ohtu kristlike kogukondade eksisteerimise Lähis-Idas (B6-0455/2007),

Hélène Flautre ja Raül Romeva i Rueda fraktsiooni Verts/ALE nimel inimõiguste ning mõttevabaduse, südametunnistuse vabaduse ja usuvabaduse rikkumiste kohta (B6-0458/2007),

Bastiaan Belder fraktsiooni IND/DEM nimel tõsiste sündmuste kohta, mis seavad ohtu kristlike ja teiste kogukondade eksisteerimise Lähis-Idas ja mujal (B6-0459/2007),

Frédérique Ries, Marco Cappato ja Marios Matsakis fraktsiooni ALDE nimel südametunnistuse vabaduse ja usuvabaduse kohta Lähis-Idas (B6-0467/2007),

Giusto Catania ja Vittorio Agnoletto fraktsiooni GUE/NGL nimel mõttevabaduse, südametunnistuse vabaduse ja usuvabaduse ning kristlike ja muude usukogukondade olukorra kohta (B6-0470/2007).

II.

USBEKISTAN

Bernadette Bourzai, Pasqualina Napoletano, Katrin Saks, Anne Ferreira, Karin Scheele, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Józef Pinior ja Marusya Ivanova Lyubcheva fraktsiooni PSE nimel olukorra jälgimise kohta Usbekistanis (B6-0451/2007),

Elisabeth Jeggle, Bernd Posselt ja Eija-Riitta Korhola fraktsiooni PPE-DE nimel Usbekistani kohta (B6-0452/2007),

Adam Bielan, Gintaras Didžiokas, Bernard Wojciechowski, Hanna Foltyn-Kubicka, Ryszard Czarnecki, Ewa Tomaszewska, Zdzisław Zbigniew Podkański ja Marcin Libicki fraktsiooni UEN nimel Usbekistani kohta (B6-0453/2007),

Cem Özdemir ja Hélène Flautre fraktsiooni Verts/ALE nimel Usbekistani kohta (B6-0456/2007),

Ona Juknevičienė ja Marios Matsakis fraktsiooni ALDE nimel inimõiguste olukorra kohta Usbekistanis ja ELi sanktsioonide kohta (B6-0466/2007),

André Brie fraktsiooni GUE/NGL nimel Usbekistani kohta (B6-0471/2007).

III.

SOMAALIA

John Bowis, Mario Mauro, Bernd Posselt ja Eija-Riitta Korhola fraktsiooni PPE-DE nimel olukorra kohta Somaalias (B6-0454/2007),

Raül Romeva i Rueda ja Margrete Auken fraktsiooni Verts/ALE nimel Somaalia kohta (B6-0457/2007),

Pasqualina Napoletano, Ana Maria Gomes, Elena Valenciano Martínez-Orozco ja Alain Hutchinson fraktsiooni PSE nimel olukorra kohta Somaalias (B6-0460/2007)

Cristiana Muscardini, Hanna Foltyn-Kubicka, Ewa Tomaszewska, Ryszard Czarnecki, Marcin Libicki ja Adam Bielan fraktsiooni UEN nimel olukorra kohta Somaalias (B6-0461/2007),

Thierry Cornillet, Marios Matsakis ja Fiona Hall fraktsiooni ALDE nimel olukorra kohta Somaalias (B6-0468/2007),

Vittorio Agnoletto fraktsiooni GUE/NGL nimel olukorra kohta Somaalias (B6-0469/2007).

Kõneaeg eraldatakse vastavalt kodukorra artiklile 142.

4.   Komisjoni 2008. aasta õigusloome- ja tööprogramm (arutelu)

Komisjoni avaldus: Komisjoni 2008. aasta õigusloome- ja tööprogramm

José Manuel Barroso (komisjoni president) esines avaldusega.

Sõna võtsid Hartmut Nassauer fraktsiooni PPE-DE nimel, Hannes Swoboda fraktsiooni PSE nimel, Andrew Duff, fraktsiooni ALDE nimel, Pierre Jonckheer fraktsiooni Verts/ALE nimel, Francis Wurtz fraktsiooni GUE/NGL nimel, Brian Crowley fraktsiooni UEN nimel, Jens-Peter Bonde fraktsiooni IND/DEM nimel, Frank Vanhecke fraktsiooni ITS nimel, Hans-Peter Martin (fraktsioonilise kuuluvuseta), ja José Manuel Barroso.

ISTUNGI JUHATAJA: Edward McMILLAN-SCOTT

asepresident

Majanduskasv ja töökohad

Sõna võtsid Piia-Noora Kauppi fraktsiooni PPE-DE nimel, Harlem Désir fraktsiooni PSE nimel, Elizabeth Lynne fraktsiooni ALDE nimel, Konrad Szymański fraktsiooni UEN nimel, Nigel Farage fraktsiooni IND/DEM nimel, László Surján, Dariusz Rosati ja Andreas Schwab.

Säästev Euroopa

Sõna võtsid John Bowis fraktsiooni PPE-DE nimel, Linda McAvan fraktsiooni PSE nimel, Fiona Hall fraktsiooni ALDE nimel, Adamos Adamou fraktsiooni GUE/NGL nimel, Giles Chichester, Karin Scheele, Lambert van Nistelrooij, Lutz Goepel, Mathieu Grosch ja Carmen Fraga Estévez.

Integreeritud lähenemisviis rändele

Sõna võtsid Manfred Weber fraktsiooni PPE-DE nimel, Claudio Fava fraktsiooni PSE nimel, Sarah Ludford fraktsiooni ALDE nimel, Jan Tadeusz Masiel fraktsiooni UEN nimel, ja Stavros Lambrinidis

Kodanikud esiplaanil

Sõna võtsid Ingeborg Gräßle fraktsiooni PPE-DE nimel, Bárbara Dührkop Dührkop fraktsiooni PSE nimel, Sophia in 't Veld fraktsiooni ALDE nimel, Tatjana Ždanoka fraktsiooni Verts/ALE nimel, Patrick Louis fraktsiooni IND/DEM nimel, Klaus-Heiner Lehne ja Mikel Irujo Amezaga.

Euroopa partnerina maailmas

Sõna võtsid José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra fraktsiooni PPE-DE nimel, Jan Marinus Wiersma fraktsiooni PSE nimel, Annemie Neyts-Uyttebroeck fraktsiooni ALDE nimel, Ryszard Czarnecki fraktsiooni UEN nimel, Tobias Pflüger fraktsiooni GUE/NGL nimel, Robert Sturdy, Pasqualina Napoletano, Maria Martens ja Margot Wallström (komisjoni asepresident)

Sõna võttis Margot Wallström (komisjoni asepresident).

Kuna esitatud resolutsiooni ettepanekud ei olnud veel kättesaadavad, tehakse need teatavaks hiljem.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: järgmine osaistungjärk.

ISTUNGI JUHATAJA: Luigi COCILOVO

asepresident

5.   Hääletused

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas „Hääletuste tulemused”.

5.1.   Bulgaaria ja Rumeenia osalemine Euroopa Majanduspiirkonnas *** (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

Soovitus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus Bulgaaria Vabariigi ja Rumeenia Euroopa Majanduspiirkonnas osalemise lepingu ja nelja sellega seotud lepingu sõlmimise kohta [12641/2007 - C6-0350/2007 - 2007/0115(AVC)] - rahvusvahelise kaubanduse komisjon.

Raportöör: Helmuth Markov (A6-0413/2007)

(antud häälte enamus)

(üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused” punkt 1)

ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P6_TA(2007)0492)

Parlament andis oma nõusoleku.

5.2.   EÜ ja Ukraina vaheline lühiajaliste viisade leping * (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Ühenduse ja Ukraina vahelise lühiajaliste viisade väljastamise lihtsustamise lepingu sõlmimise kohta [KOM(2007)0190 - C6-0187/2007 - 2007/0069(CNS)] - kodanike õiguste, justiits- ja siseasjade komisjon.

Raportöör: Barbara Kudrycka (A6-0363/2007)

(antud häälte enamus)

(üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused” punkt 2)

ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P6_TA(2007)0493)

5.3.   EÜ ja Ukraina vaheline tagasivõtuleping * (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Ühenduse ja Ukraina vahelise tagasivõtulepingu sõlmimise kohta [KOM(2007)0197 - C6-0188/2007 - 2007/0071(CNS)] - kodanike õiguste, justiits-ja siseasjade komisjon.

Raportöör: Barbara Kudrycka (A6-0364/2007)

(antud häälte enamus)

(üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused” punkt 3)

ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P6_TA(2007)0494)

5.4.   EÜ ja Moldova Vabariigi vaheline lühiajaliste viisade leping * (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Ühenduse ja Moldova Vabariigi vahelise lühiajaliste viisade väljastamise lihtsustamise lepingu sõlmimise kohta [KOM(2007)0488 - C6-0339/2007 - 2007/0175(CNS)] - kodanike õiguste, justiits- ja siseasjade komisjon.

Raportöör: Marian-Jean Marinescu (A6-0426/2007)

(antud häälte enamus)

(üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused” punkt 4)

ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P6_TA(2007)0495)

5.5.   EÜ ja Moldova Vabariigi vaheline tagasivõtuleping * (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Ühenduse ja Moldova Vabariigi vahelise riigis ebaseaduslikult elavate isikute tagasivõtulepingu sõlmimise kohta [KOM(2007)0504 - C6-0340/2007 - 2007/0182(CNS)] - kodanike õiguste, justiits- ja siseasjade komisjon.

Raportöör: Marian-Jean Marinescu (A6-0427/2007)

(antud häälte enamus)

(üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused” punkt 5)

ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P6_TA(2007)0496)

5.6.   Interaktiivsete digitaaltelevisiooniteenuste koostalitlusvõime (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

Raport interaktiivsete digitaaltelevisiooniteenuste koostalitlusvõime kohta [2007/2152(INI)] - kultuuri- ja hariduskomisjon.

Raportöör: Henri Weber (A6-0390/2007)

(antud häälte enamus)

Henri Weber (raportöör) esines kodukorra artikli 131 lõike 4 alusel avaldusega.

(üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused” punkt 6)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P6_TA(2007)0497)

5.7.   Kalandussektori andmed ja ühise kalanduspoliitikaga seotud teaduslik nõustamine * (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus kalandussektori andmete kogumist, haldamist ja kasutamist käsitleva ühenduse raamistiku loomise ning ühise kalanduspoliitikaga seotud teadusliku nõustamise toetamise kohta [KOM(2007)0196 - C6-0152/2007 - 2007/0070(CNS)] - kalanduskomisjon.

Raportöör: Paulo Casaca (A6-0407/2007)

(antud häälte enamus)

(üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused” punkt 7)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK, MUUDATUSETTEPANEKUD ja ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P6_TA(2007)0498)

5.8.   Euroopa Parlamendi kodukorra artikli 23 (esimeeste konverentsi koosseis) muutmine (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

Raport Euroopa Parlamendi kodukorra artikli 23 (esimeeste konverentsi koosseis) muutmise kohta [2007/2066(REG)] - põhiseaduskomisjon.

Raportöör: Georgios Papastamkos (A6-0355/2007)

(kvalifitseeritud häälteenamus)

Georgios Papastamkos (raportöör) esines kodukorra artikli 131 lõike 4 alusel avaldusega.

(üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused” punkt 8)

OTSUSE ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P6_TA(2007)0499)

5.9.   Euroopa Parlamendi kodukorra muutmine parlamendiliikmete põhimäärust silmas pidades (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

Raport Euroopa Parlamendi kodukorra muutmise kohta parlamendiliikmete põhimäärust silmas pidades [2006/2195(REG)] - põhiseaduskomisjon.

Raportöör: Ingo Friedrich (A6-0368/2007)

(kvalifitseeritud häälteenamus)

Ingo Friedrich (raportöör) esines kodukorra artikli 131 lõike 4 alusel avaldusega.

(üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused” punkt 9)

OTSUSE ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud tervikhääletusel (P6_TA(2007)0500)

5.10.   Rahvatervist ning töötervishoidu ja tööohutust käsitlev ühenduse statistika ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus rahvatervist ning töötervishoidu ja tööohutust käsitleva ühenduse statistika kohta [KOM(2007)0046 - C6-0062/2007 - 2007/0020(COD)] - keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon.

Raportöör: Karin Scheele (A6-0365/2007)

(antud häälte enamus)

(üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused” punkt 10)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK

Vastu võetud koos muudatustega (P6_TA(2007)0501)

ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P6_TA(2007)0501)

*

* *

Istungi juhataja tegi parlamendile ettepaneku panna Peter Liese raport (A6-0402/2007) selle pikkuse tõttu hääletusele pärast kell 12.00 algavat pidulikku istungit.

Parlament kiitis ettepaneku heaks.

5.11.   Euratomi Tarneagentuuri põhikiri * (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus, millega kehtestatakse Euratomi Tarneagentuuri põhikiri [KOM(2007)0119 - C6-0131/2007 - 2007/0043(CNS)] - tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon.

Raportöör: Romana Jordan Cizelj (A6-0376/2007)

(antud häälte enamus)

(üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused” punkt 11)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK

Vastu võetud koos muudatustega (P6_TA(2007)0502)

ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P6_TA(2007)0502)

5.12.   Spordi roll hariduses (hääletus)

Raport spordi rolli kohta hariduses [2007/2086(INI)] - kultuuri- ja hariduskomisjon.

Raportöör: Pál Schmitt (A6-0415/2007)

(antud häälte enamus)

(üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused” punkt 12)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P6_TA(2007)0503)

5.13.   Mullakaitse teemastrateegia (hääletus)

Raport mullakaitse teemastrateegia kohta [2006/2293(INI)] - keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon.

Raportöör: Vittorio Prodi (A6-0411/2007)

(antud häälte enamus)

(üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused” punkt 13)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P6_TA(2007)0504)

(Istung katkestati kell 11.55 ja jätkus kell 12.00.)

ISTUNGI JUHATAJA: Hans-Gert PÖTTERING

president

6.   Pidulik istung - Prantsusmaa

Kell 12.00 kuni 12.30 toimus parlamendi pidulik istung Prantsusmaa presidendi Nicolas Sarkozy visiidi puhul.

ISTUNGI JUHATAJA: Luigi COCILOVO

asepresident

7.   Hääletused (jätkamine)

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas „Hääletuste tulemused”.

7.1.   Direktiivi 2003/87/EÜ muutmine, et lisada lennutegevus ühenduse kasvuhoonegaaside saastekvootidega kauplemise süsteemi ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2003/87/EÜ, et lisada lennutegevus ühenduse kasvuhoonegaaside saastekvootidega kauplemise süsteemi [KOM(2006)0818 - C6-0011/2007 - 2006/0304(COD)] - keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon.

Raportöör: Peter Liese (A6-0402/2007)

(antud häälte enamus)

(üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused” punkt 14)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK

Vastu võetud koos muudatustega (P6_TA(2007)0505)

ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P6_TA(2007)0505)

8.   Selgitused hääletuse kohta

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta:

Kodukorra artikli 163 lõike 3 alusel esitatud kirjalikud selgitused hääletuse kohta lisatakse käesoleva istungi stenogrammile.

Suulised selgitused hääletuse kohta:

Raport: Karin Scheele - A6-0365/2007: Karin Scheele ja Romano Maria La Russa

Raport: Pál Schmitt - A6-0415/2007: Ryszard Czarnecki, Tomáš Zatloukal ja Frank Vanhecke

Raport: Peter Liese - A6-0402/2007: Hans-Peter Mayer, Lasse Lehtinen, Zuzana Roithová, Christoph Konrad ja Eija-Riitta Korhola

Raport: Henri Weber - A6-0390/2007: Ryszard Czarnecki

Raport: Barbara Kudrycka - A6-0363/2007: Czesław Adam Siekierski

9.   Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused

Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused on toodud veebilehel „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (Roll-call votes)” ja lisa „Nimelise hääletuse tulemused” trükiversioonis.

Elektroonilist versiooni veebilehel Europarl ajakohastatakse korrapäraselt kuni kahe nädala jooksul pärast hääletuse toimumise kuupäeva.

Seejärel suletakse hääletuse paranduste nimekiri tõlkimiseks ja Euroopa Liidu Teatajas avaldamiseks.

*

* *

Fiona Hall teatas, et tema hääletusseade ei töötanud Henri Weberi raporti A6-0390/2007 hääletuse ajal.

Francis Wurtz teatas, et tema hääletusseade ei töötanud Peter Liese raporti A6-0402/2007 hääletuse ajal.

(Istung katkestati kell 13.15 ja jätkus kell 15.00.)

ISTUNGI JUHATAJA: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ

asepresident

10.   Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Kinnitati eelmise istungi protokoll.

11.   Esitatud dokumendid

Järgmised dokumendid on Euroopa Parlamendile esitanud:

1)

nõukogu ja komisjon:

Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Euroopa statistika kohta (KOM(2007)0625 - C6-0346/2007 - 2007/0220(COD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile: ECON

Ettepanek võtta vastu nõukogu direktiiv tubakatoodetele kohaldatavate aktsiiside struktuuri ja määrade kohta (kodifitseeritud versioon) (KOM(2007)0587 - C6-0392/2007 - 2007/0206(CNS))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile: JURI

Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv küttegaasiseadmete kohta (kodifitseeritud versioon) (KOM(2007)0633 - C6-0393/2007 - 2007/0225(COD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile: JURI

Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2004/40/EÜ töötervishoiu ja tööohutuse miinimumnõuete kohta seoses töötajate kokkupuutega füüsikalistest mõjuritest (elektromagnetväljad) tulenevate riskidega (kaheksateistkümnes üksikdirektiiv direktiivi 89/391/EMÜ artikli 16 lõike 1 tähenduses (KOM(2007)0669 - C6-0394/2007 - 2007/0230(COD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile: EMPL

Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb ühenduse statistikat väliskaubanduse kohta kolmandate riikidega ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1172/95 (KOM(2007)0653 - C6-0395/2007 - 2007/0233(COD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile: INTA

 

nõuandev komisjon: IMCO

Assigneeringute ümberpaigutamise DEC 50/2007 ettepanek - III jagu - komisjon (SEK(2007)1396 - C6-0396/2007 - 2007/2232(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile: BUDG

Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Euroopa Keskkonnaameti ja Euroopa keskkonnateabe- ja -vaatlusvõrgu asutamise kohta (kodifitseeritud versioon) (KOM(2007)0667 - C6-0397/2007 - 2007/0235(COD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile: JURI

Assigneeringute ümberpaigutamise DEC 41/2007 ettepanek - III jagu - komisjon (SEK(2007)1250 - C6-0399/2007 - 2007/2233(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile: BUDG

Assigneeringute ümberpaigutamise DEC 42/2007 ettepanek - III jagu - komisjon (SEK(2007)1251 - C6-0400/2007 - 2007/2234(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile: BUDG

Assigneeringute ümberpaigutamise DEC 43/2007 ettepanek - III jagu - komisjon (SEK(2007)1252 - C6-0401/2007 - 2007/2235(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile: BUDG

Assigneeringute ümberpaigutamise DEC 45/2007 ettepanek - III jagu - komisjon (SEK(2007)1254 - C6-0402/2007 - 2007/2236(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile: BUDG

2)

parlamendi komisjonid:

2.1)

raportid:

* Raport nõukogu otsuse eelnõu kohta Schengeni acquis' sätete täieliku kohaldamise kohta Tšehhi Vabariigis, Eesti Vabariigis, Läti Vabariigis, Leedu Vabariigis, Ungari Vabariigis, Malta Vabariigis, Poola Vabariigis, Sloveenia Vabariigis ja Slovaki Vabariigis (11722/2007 - C6-0244/2007 - 2007/0810(CNS)) - LIBE komisjon.

Raportöör: Carlos Coelho (A6-0441/2007)

12.   Kirjalikud deklaratsioonid (esitamine)

Järgmised parlamendiliikmed on esitanud järgmise kirjaliku deklaratsiooni registrisse kandmiseks (kodukorra artikkel 116):

Catherine Stihler, Jerzy Buzek, Paulo Casaca, Avril Doyle ja Gérard Onesta võitluse kohta kroonilise obstruktiivse kopsuhaigusega (0102/2007).

13.   Schengeni acquis' sätete kohaldamine - Schengeni acquis' kohaldamine Tšehhi Vabariigis, Eestis, Lätis, Leedus, Ungaris, Maltal, Poolas, Sloveenias ja Slovakkias (arutelu)

Nõukogu avaldus: Schengeni acquis' sätete kohaldamine

Raport nõukogu otsuse eelnõu kohta Schengeni acquis' sätete täieliku kohaldamise kohta Tšehhi Vabariigis, Eesti Vabariigis, Läti Vabariigis, Leedu Vabariigis, Ungari Vabariigis, Malta Vabariigis, Poola Vabariigis, Sloveenia Vabariigis ja Slovaki Vabariigis [11722/2007 - C6-0244/2007 - 2007/0810(CNS)] - kodanike õiguste, justiits- ja siseasjade komisjon.

Raportöör: Carlos Coelho (A6-0441/2007)

José Magalhães (nõukogu eesistuja) esines avaldusega.

Sõna võttis Franco Frattini (komisjoni asepresident).

Carlos Coelho tutvustas raportit.

Sõna võtsid József Szájer fraktsiooni PPE-DE nimel, Jan Marinus Wiersma fraktsiooni PSE nimel, Henrik Lax fraktsiooni ALDE nimel, Brian Crowley fraktsiooni UEN nimel, Tatjana Ždanoka fraktsiooni Verts/ALE nimel, Giusto Catania fraktsiooni GUE/NGL nimel, Bastiaan Belder fraktsiooni IND/DEM nimel, Andreas Mölzer fraktsiooni ITS nimel, Irena Belohorská (fraktsioonilise kuuluvuseta), Manfred Weber, Irena Belohorská seoses probleemiga, mis puudutas tõlget inglise keelde, Magda Kósáné Kovács, Toomas Savi, Mario Borghezio, Miloslav Ransdorf, Koenraad Dillen, Barbara Kudrycka, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Jan Jerzy Kułakowski, Kinga Gál, Genowefa Grabowska ja István Szent-Iványi.

14.   Tervitus

Istungi juhataja tervitas parlamendi nimel EFTA delegatsiooni liikmeid ja juhti Katrín Júlíusdóttiri, kes viibisid ametlike külaliste rõdul.

15.   Schengeni acquis' sätete kohaldamine - Schengeni acquis' kohaldamine Tšehhi Vabariigis, Eestis, Lätis, Leedus, Ungaris, Maltal, Poolas, Sloveenias ja Slovakkias (arutelu jätkamine)

Nõukogu avaldus: Schengeni acquis' sätete kohaldamine

Raport nõukogu otsuse eelnõu kohta Schengeni acquis' sätete täieliku kohaldamise kohta Tšehhi Vabariigis, Eesti Vabariigis, Läti Vabariigis, Leedu Vabariigis, Ungari Vabariigis, Malta Vabariigis, Poola Vabariigis, Sloveenia Vabariigis ja Slovaki Vabariigis [11722/2007 - C6-0244/2007 - 2007/0810(CNS)] - kodanike õiguste, justiits- ja siseasjade komisjon.

Raportöör: Carlos Coelho (A6-0441/2007)

Sõna võttis Marek Aleksander Czarnecki.

ISTUNGI JUHATAJA: Gérard ONESTA

asepresident

Sõna võtsid Edit Bauer, Justas Vincas Paleckis, Arūnas Degutis, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Simon Busuttil, Monika Beňová, Danutė Budreikaitė, Marianne Mikko, John Attard-Montalto, José Magalhães (nõukogu eesistuja), Franco Frattini (komisjoni asepresident).

Kodukorra artikli 103 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

Carlos Coelho fraktsiooni PPE-DE nimel, Claudio Fava fraktsiooni PSE nimel, Henrik Lax fraktsiooni ALDE nimel, Kathalijne Maria Buitenweg fraktsiooni Verts/ALE nimel, Roberta Angelilli ja Gintaras Didžiokas fraktsiooni UEN nimel: Schengeni acquis' sätete täielik kohaldamine Tšehhi Vabariigis, Eesti Vabariigis, Läti Vabariigis, Leedu Vabariigis, Ungari Vabariigis, Malta Vabariigis, Poola Vabariigis, Sloveenia Vabariigis ja Slovaki Vabariigis (edaspidi „kõnealustes liikmesriikides”) (B6-0448/2007).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 15.11.2007 protokolli punkt 5.7 ja 15.11.2007 protokolli punkt 5.3.

16.   EUROMED (arutelu)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Euromed ministrite konverentsi ettevalmistamine (Algarve - 18. ja 19. november 2007)

José Magalhães (nõukogu eesistuja) ja Franco Frattini (komisjoni asepresident) esinesid avaldustega.

Sõna võtsid Francisco José Millán Mon fraktsiooni PPE-DE nimel, Javier Moreno Sánchez fraktsiooni PSE nimel, Marco Pannella fraktsiooni ALDE nimel, Hélène Flautre fraktsiooni Verts/ALE nimel, Luisa Morgantini fraktsiooni GUE/NGL nimel, Gerard Batten fraktsiooni IND/DEM nimel, Dimitar Stoyanov fraktsiooni ITS nimel, Patrick Gaubert, Béatrice Patrie, Cem Özdemir ja Miroslav Mikolášik.

ISTUNGI JUHATAJA: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU

asepresident

Sõna võtsid Hubert Pirker, Zuzana Roithová, José Magalhães ja Franco Frattini.

Arutelu lõpetati.

17.   Euroopa tasandi erakondi reguleerivad määrused ja erakondade rahastamise eeskirjad ***I (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2004/2003 Euroopa tasandi erakondi reguleerivate määruste ja erakondade rahastamise eeskirjade kohta [KOM(2007)0364 - C6-0202/2007 - 2007/0130(COD)] - põhiseaduskomisjon.

Raportöör: Jo Leinen (A6-0412/2007)

Sõna võtsid Manuel Lobo Antunes (nõukogu eesistuja) ja Margot Wallström (komisjoni asepresident).

Jo Leinen tutvustas raportit.

Sõna võtsid Véronique Mathieu (CONT komisjoni arvamuse koostaja), Ingo Friedrich fraktsiooni PPE-DE nimel, Richard Corbett fraktsiooni PSE nimel, Andrew Duff fraktsiooni ALDE nimel, Janusz Wojciechowski fraktsiooni UEN nimel, Andreas Mölzer fraktsiooni ITS nimel, Roger Helmer (fraktsioonilise kuuluvuseta), Íñigo Méndez de Vigo, Costas Botopoulos, Roberto Musacchio, Javier Moreno Sánchez, Esko Seppänen, Jens-Peter Bonde, Manuel Lobo Antunes, Jo Leinen (eelmise sõnavõtu kohta) ja Margot Wallström.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 15.11.2007 protokolli punkt 5.1.

ISTUNGI JUHATAJA: Diana WALLIS

asepresident

18.   Infotund (küsimused komisjonile)

Parlament vaatas läbi komisjonile esitatavad küsimused (B6-0382/2007).

Esimene osa

Küsimus 36 (Manuel Medina Ortega): Euro vahetuskursi mõju turismisektori konkurentsivõimele

Günter Verheugen (komisjoni asepresident) vastas küsimusele ja täiendavale küsimusele, mille esitas(id) Manuel Medina Ortega.

Küsimused 37 ja 38 muutusid kehtetuks, kuna nende esitajad ei viibinud kohal.

Teine osa

Küsimus 39 muutus kehtetuks, kuna selle esitaja ei viibinud kohal.

Küsimus 40 (Bart Staes): Euroopa Arengupäevad - Maumoon Adbul Gayoom

Louis Michel vastas küsimusele ja täiendavale küsimusele, mille esitas(id) Bart Staes.

Küsimus 41 (Gay Mitchell): Slummid ja areng

Louis Michel vastas küsimusele ja täiendavatele küsimustele, mille esitas(id) Mairead McGuinness, Gay Mitchell ja Danutė Budreikaitė.

Sõna võtsid Gay Mitchell ja Claude Moraes infotunni läbiviimise kohta.

Küsimus 42 (Jim Higgins): Liiklusohutuse parandamine arenguriikides

Louis Michel vastas küsimusele ja täiendavatele küsimustele, mille esitas(id) Jim Higgins, Robert Evans ja Justas Vincas Paleckis.

Küsimustele 43 kuni 46 vastatakse kirjalikult.

Küsimus 47 (Marco Cappato): Dialoog Küprose lepitamiseks

Olli Rehn (komisjoni liige) vastas küsimusele ja täiendavatele küsimustele, mille esitas(id) Marco Cappato ja Reinhard Rack.

Küsimus 48 (Bernd Posselt): ELi haldus Kosovos

Olli Rehn vastas küsimusele ja täiendavatele küsimustele, mille esitas(id) Bernd Posselt ja Hubert Pirker.

Küsimus 49 (Michl Ebner): Ühinemisläbirääkimised Horvaatiaga

Olli Rehn vastas küsimusele ja täiendavatele küsimustele, mille esitas(id) Michl Ebner, Reinhard Rack ja Bernd Posselt.

Küsimustele 50 kuni 55 vastatakse kirjalikult.

Küsimus 56 (Marie Panayotopoulos-Cassiotou): Alaealiste ebaseaduslike ümberasujate elu- ja haridustingimused

Franco Frattini (komisjoni asepresident) vastas küsimusele ja täiendavatele küsimustele, mille esitas(id) Marie Panayotopoulos-Cassiotou ja Hubert Pirker.

Küsimus 57 (Sarah Ludford): Schengeni sisenemis- ja väljumiskontrolli süsteemid

Franco Frattini vastas küsimusele ja täiendavatele küsimustele, mille esitas(id) Sarah Ludford ja Mairead McGuinness.

Küsimus 58 (Dimitrios Papadimoulis): Euroopa Liidu kodanike isikuandmete edastamist kolmandatele riikidele käsitleva uue lepingu sätted

Franco Frattini vastas küsimusele ja täiendavatele küsimustele, mille esitas(id) Dimitrios Papadimoulis ja Sarah Ludford.

Küsimustele, millele ajapuuduse tõttu ei jõutud vastata, vastatakse kirjalikult (vt stenogrammi lisa).

Komisjoni infotund lõppes.

19.   Fraktsioonide koosseis

Viorica-Pompilia-Georgeta Moisuc ei ole alates 13.11.2007 fraktsiooni ITS liige.

20.   Direktiivi 2004/38/EÜ, mis käsitleb Euroopa Liidu kodanike õigust liikuda ja elada vabalt liikmesriikide territooriumil, kohaldamine (esitatud resolutsiooni ettepanekud)

Arutelu toimus 12.11.2007(12.11.2007 protokolli punkt 19).

Kodukorra artikli 103 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

Martin Schulz, Claudio Fava, Gianni Pittella, Pasqualina Napoletano, Adrian Severin, Dan Mihalache fraktsiooni PSE nimel, ja Kristian Vigenin fraktsiooni PSE nimel, Monica Frassoni, Daniel Cohn-Bendit fraktsiooni Verts/ALE nimel, Francis Wurtz, Roberto Musacchio, Marco Rizzo, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Giusto Catania, Vittorio Agnoletto, Umberto Guidoni fraktsiooni GUE/NGL nimel: Direktiivi 2004/38/EÜ (mis käsitleb Euroopa Liidu kodanike ja nende pereliikmete õigust liikuda ja elada vabalt liikmesriikide territooriumil) kohaldamine (B6-0462/2007),

Roberta Angelilli, Cristiana Muscardini fraktsiooni UEN nimel: Direktiivi 2004/38/EÜ, mis käsitleb Euroopa Liidu kodanike ja nende pereliikmete õigust liikuda ja elada vabalt liikmesriikide territooriumil, kohaldamine (B6-0463/2007),

Graham Watson, Alfonso Andria, Adina-Ioana Vălean, Viktória Mohácsi fraktsiooni ALDE nimel: Direktiivi 2004/38/EÜ (mis käsitleb Euroopa Liidu kodanike ja nende pereliikmete õigust liikuda ja elada vabalt liikmesriikide territooriumil) kohaldamine (B6-0464/2007),

Antonio Tajani, Marian-Jean Marinescu fraktsiooni PPE-DE nimel: Direktiivi 2004/38/EÜ, mis käsitleb Euroopa Liidu kodanike ja nende pereliikmete õigust liikuda ja elada vabalt liikmesriikide territooriumil, kohaldamine (B6-0465/2007).

Hääletus: 15.11.2007 protokolli punkt 5.6.

(Istung katkestati kell 19.50 ja jätkus kell 21.05.)

ISTUNGI JUHATAJA: Luisa MORGANTINI

asepresident

21.   Boeingi (USA) kaebus Airbusi (EL) vastu WTO raames (arutelu)

Komisjoni avaldus: Boeingi (USA) kaebus Airbusi (EL) vastu WTO raames

Louis Michel (komisjoni liige) esines avaldusega.

Sõna võtsid Christine De Veyrac fraktsiooni PPE-DE nimel, Erika Mann fraktsiooni PSE nimel, Jorgo Chatzimarkakis fraktsiooni ALDE nimel, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk fraktsiooni UEN nimel, Jacky Hénin fraktsiooni GUE/NGL nimel, Georgios Papastamkos, Kader Arif, Vural Öger ja Louis Michel.

Arutelu lõpetati.

22.   Petitsioonikomisjoni arutelud (2006) (arutelu)

Raport 2006. aasta jooksul toimunud petitsioonikomisjoni arutelude kohta [2007/2132(INI)] - petitsioonikomisjon.

Raportöör: Carlos José Iturgaiz Angulo (A6-0392/2007)

Sõna võttis Stavros Dimas (komisjoni liige).

Carlos José Iturgaiz Angulo tutvustas raportit.

Sõna võtsid Rainer Wieland fraktsiooni PPE-DE nimel, Proinsias De Rossa fraktsiooni PSE nimel, Marian Harkin fraktsiooni ALDE nimel, Marcin Libicki fraktsiooni UEN nimel, David Hammerstein fraktsiooni Verts/ALE nimel, Willy Meyer Pleite fraktsiooni GUE/NGL nimel, Kathy Sinnott fraktsiooni IND/DEM nimel, Simon Busuttil, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Marios Matsakis, Ewa Tomaszewska, Mairead McGuinness ja Stavros Dimas.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 14.11.2007 protokolli punkt 3.23.

23.   Maavärinate piirkondlik mõju (arutelu)

Raport maavärinate piirkondliku mõju kohta [2007/2151(INI)] - regionaalarengukomisjon.

Raportöör: Nikolaos Vakalis (A6-0388/2007)

Nikolaos Vakalis tutvustas raportit.

Sõna võttis Stavros Dimas (komisjoni liige).

Sõna võtsid Lambert van Nistelrooij fraktsiooni PPE-DE nimel, ja Vasile Dîncu fraktsiooni PSE nimel.

ISTUNGI JUHATAJA: Manuel António dos SANTOS

asepresident

Sõna võtsid Marios Matsakis fraktsiooni ALDE nimel, Sebastiano (Nello) Musumeci fraktsiooni UEN nimel, Diamanto Manolakou fraktsiooni GUE/NGL nimel, Georgios Georgiou fraktsiooni IND/DEM nimel, Rolf Berend, Wolfgang Bulfon, Oldřich Vlasák, Ljudmila Novak ja Stavros Dimas.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 14.11.2007 protokolli punkt 3.1.

24.   Konsensus humantitaarabi valdkonnas - Euroopa Liit ja humanitaarabi (arutelu)

Komisjoni avaldus: Konsensus humantitaarabi valdkonnas

Raport Euroopa konsensuse kohta humanitaarabi valdkonnas [2007/2139(INI)] - arengukomisjon.

Raportöör: Thierry Cornillet (A6-0372/2007)

Louis Michel (komisjoni liige) esines avaldusega.

Thierry Cornillet tutvustas raportit.

Sõna võtsid Vittorio Agnoletto (AFET komisjoni arvamuse koostaja), Filip Kaczmarek fraktsiooni PPE-DE nimel, Alain Hutchinson fraktsiooni PSE nimel, Toomas Savi fraktsiooni ALDE nimel, Ewa Tomaszewska fraktsiooni UEN nimel, Kyriacos Triantaphyllides fraktsiooni GUE/NGL nimel, Kathy Sinnott fraktsiooni IND/DEM nimel, Zuzana Roithová, Corina Creţu, Olle Schmidt, Jaromír Kohlíček, Luis Yañez-Barnuevo García ja Louis Michel.

Kuna esitatud resolutsiooni ettepanekud ei olnud veel kättesaadavad, tehakse need teatavaks hiljem.

Arutelu lõpetati.

Hääletus:

Raport: Thierry Cornillet - A6-0372/2007: 14.11.2007 protokolli punkt 3.2.

Konsensus humantitaarabi valdkonnas, resolutsiooni ettepanekud: 29.11.2007

25.   ELi ja Venemaa tippkohtumine (esitatud resolutsiooni ettepanekud)

Arutelu toimus 24.10.2007(24.10.2007 protokolli punkt 5).

Kodukorra artikli 103 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

Graham Watson, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marco Cappato, István Szent-Iványi ja Janusz Onyszkiewicz fraktsiooni ALDE nimel: 26. oktoobril 2007. aastal Mafras toimunud ELi ja Venemaa kümnenda tippkohtumise tulemused (B6-0434/2007),

Jan Marinus Wiersma, Hannes Swoboda ja Reino Paasilinna fraktsiooni PSE nimel: 26. oktoobril 2007. aastal Mafras toimunud ELi ja Venemaa tippkohtumine (B6-0436/2007),

Daniel Cohn-Bendit, Bart Staes, Milan Horáček, Hélène Flautre, Marie Anne Isler Béguin ja Angelika Beer fraktsiooni Verts/ALE nimel: 26. oktoobril 2007. aastal Mafras toimunud ELi ja Venemaa 20. tippkohtumise järeldused (B6-0439/2007),

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Charles Tannock, Ria Oomen-Ruijten, Laima Liucija Andrikienė, Christopher Beazley, Elmar Brok, Michael Gahler, Tunne Kelam, Bogdan Klich, Godelieve Quisthoudt-Rowohl ja Karl von Wogau fraktsiooni PPE-DE nimel: 26. oktoobril 2007. aastal Mafras toimunud ELi ja Venemaa tippkohtumine (B6-0440/2007),

Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Hanna Foltyn-Kubicka, Inese Vaidere, Ģirts Valdis Kristovskis, Roberts Zīle, Zdzisław Zbigniew Podkański ja Konrad Szymański fraktsiooni UEN nimel: 26. oktoobril 2007 Mafras toimunud ELi ja Venemaa tippkohtumine (B6-0443/2007),

Esko Seppänen, Gabriele Zimmer ja André Brie fraktsiooni GUE/NGL nimel: ELi-Venemaa tippkohtumine (B6-0446/2007).

Need resolutsiooni ettepanekud asendavad resolutsiooni ettepanekuid B6-0423/2007, B6-0424/2007, B6-0425/2007, B6-0426/2007, B6-0427/2007 ja B6-0428/2007, mis võeti tagasi.

Hääletus: 14.11.2007 protokolli punkt 3.22.

26.   Järgmise istungi päevakord

Kinnitati järgmise päeva istungi päevakord (dokument „Päevakord” PE 397.687/OJME).

27.   Istungi lõpp

Istung lõppes kell 23.45.

Harald Rømer

peasekretär

Alejo Vidal-Quadras

asepresident


KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Allakirjutanud:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelakas, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Athanasiu, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Baco, Baeva, Bărbuleţiu, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Binev, Birutis, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Bonsignore, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bossi, Botopoulos, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bradbourn, Braghetto, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brunetta, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, Burke, Buruiană-Aprodu, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carlshamre, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Casini, Caspary, Castex, Castiglione, Catania, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Chruszcz, Chukolov, Ciornei, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Corda, Cornillet, Coşea, Paolo Costa, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Corina Creţu, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Daul, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dimitrakopoulos, Dîncu, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitrescu, Ebner, Ehler, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn- Kubicka, Fontaine, Ford, Fourtou, Fraga Estévez, França, Frassoni, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Ganţ, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Georgiou, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Gobbo, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grech, Griesbeck, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Hellvig, Helmer, Hénin, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hyusmenova, Ibrisagic, in 't Veld, Iotova, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Itälä, Jacobs, Jäätteenmäki, Janowski, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Tunne Kelam, Kelemen, Kilroy-Silk, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Klinz, Knapman, Koch, Kohlíček, Konrad, Koppa, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Krupa, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Landsbergis, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lavarra, Lax, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Lipietz, Locatelli, Lombardo, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Manolakou, Mantovani, Marinescu, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mihăescu, Mihalache, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Mölzer, Mohácsi, Moisuc, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Morin, Morţun, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Mussolini, Musumeci, Myller, Napoletano, Nassauer, Navarro, Neris, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Pflüger, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleštinská, Podgorean, Podimata, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Polfer, Pomés Ruiz, Popeangă, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Sbarbati, Schaldemose, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Şerbu, Severin, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Stănescu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Stauner, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stoyanov, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szabó, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Ţîrle, Titford, Titley, Toia, Toma, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vakalis, Vălean, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vigenin, Virrankoski, Visser, Vlasák, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Whittaker, Wieland, Wiersma, Wijkman, Willmott, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yáñez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zapałowski, Zatloukal, Ždanoka, Zdravkova, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka


I LISA

HÄÄLETUSTE TULEMUSED

Lühendite ja sümbolite selgitus

+

vastu võetud

-

tagasi lükatud

kehtetuks muutunud

tagasi

tagasi võetud

NH (..., ..., ...)

nimeline hääletus (poolt, vastu, erapooletuid)

EH (..., ..., ...)

elektrooniline hääletus (poolt, vastu, erapooletuid)

osa

hääletus osade kaupa

eraldi

hääletus eraldi

me

muudatusettepanek

KME

kompromissmuudatusettepanek

VO

vastav osa

ÜME

ülimuslik muudatusettepanek

=

identsed muudatusettepanekud

§

lõige

art

artikkel

põhj

põhjendus

RE

resolutsiooni ettepanek

RÜE

resolutsiooni ühisettepanek

SH

salajane hääletus

1.   Bulgaaria ja Rumeenia osalemine Euroopa Majanduspiirkonnas ***

Soovitus: Helmuth MARKOV (A6-0413/2007)

Teema

NH jne

Hääletus

NH/EH - märkused

tervikhääletus

 

+

 

2.   EÜ ja Ukraina vaheline lühiajaliste viisade leping *

Raport: Barbara KUDRYCKA (A6-0363/2007)

Teema

NH jne

Hääletus

NH/EH - märkused

tervikhääletus

NH

+

539, 36, 12

Taotlused nimeliseks hääletuseks

PPE-DE: lõpphääletus

3.   EÜ ja Ukraina vaheline tagasivõtuleping *

Raport: Barbara KUDRYCKA (A6-0364/2007)

Teema

NH jne

Hääletus

NH/EH - märkused

tervikhääletus

 

+

 

4.   EÜ ja Moldova Vabariigi vaheline lühiajaliste viisade leping *

Raport: Marian-Jean MARINESCU (A6-0426/2007)

Teema

NH jne

Hääletus

NH/EH - märkused

tervikhääletus

 

+

 

5.   EÜ ja Moldova Vabariigi vaheline tagasivõtuleping *

Raport: Marian-Jean MARINESCU (A6-0427/2007)

Teema

NH jne

Hääletus

NH/EH - märkused

tervikhääletus

 

+

 

6.   Interaktiivsete digitaaltelevisiooniteenuste koostalitlusvõime

Raport: Henri WEBER (A6-0390/2007)

Teema

NH jne

Hääletus

NH/EH - märkused

tervikhääletus

NH

+

593, 40, 18

Taotlused nimeliseks hääletuseks

PPE-DE: lõpphääletus

7.   Kalandussektori andmed ja ühise kalanduspoliitikaga seotud teaduslik nõustamine *

Raport: Paulo CASACA (A6-0407/2007)

Teema

NH jne

Hääletus

NH/EH - märkused

tervikhääletus

 

+

 

8.   Euroopa Parlamendi kodukorra artikli 23 (esimeeste konverentsi koosseis) muutmine

Raport: Georgios PAPASTAMKOS (A6-0355/2007) (nõutav kvalifitseeritud häälteenamus)

Teema

NH jne

Hääletus

NH/EH - märkused

tervikhääletus

 

+

 

9.   Euroopa Parlamendi kodukorra muutmine parlamendiliikmete põhimäärust silmas pidades

Raport: Ingo FRIEDRICH (A6-0368/2007) (nõutav kvalifitseeritud häälteenamus)

Teema

NH jne

Hääletus

NH/EH - märkused

tervikhääletus

 

+

 

10.   Rahvatervist ning töötervishoidu ja tööohutust käsitlev ühenduse statistika ***I

Raport: Karin SCHEELE (A6-0365/2007)

Teema

Me nr

Esitaja

NH jne

Hääletus

NH/EH - märkused

vastutava komisjoni muudatusettepanekud - hääletus plokkide kaupa

1-10

komisjon

 

+

 

I lisa, punkt d, teine taane

12

ALDE

EH

+

392, 254, 11

I lisa, punkt d, alates kolmandast taandest

11

ALDE

 

+

 

hääletus: muudetud ettepanek

 

+

 

hääletus: õigusloomega seotud resolutsioon

 

+

 

11.   Euratomi Tarneagentuuri põhikiri *

Raport: Romana JORDAN CIZELJ (A6-0376/2007)

Teema

Me nr

Esitaja

NH jne

Hääletus

NH/EH - märkused

vastutava komisjoni muudatusettepanekud - hääletus plokkide kaupa

1-6

8-9

11-13

15

23-38

komisjon

 

+

 

vastutava komisjoni muudatusettepanekud - eraldi hääletus

7

10

16-20

komisjon

eraldi

+

 

22

komisjon

NH

+

527, 125, 15

lisa, art 1, § 2

39

Verts/ALE

NH

-

140, 511, 14

lisa, art 7, § 3

40

Verts/ALE

NH

-

120, 535, 12

14

komisjon

 

+

 

lisa, art 10

41

Verts/ALE

 

-

 

21

komisjon

 

+

 

hääletus: muudetud ettepanek

 

+

 

hääletus: õigusloomega seotud resolutsioon

 

+

 

Taotlused eraldi hääletuseks

Verts/ALE: me-d 7, 10, 16-20

Taotlused nimeliseks hääletuseks

Verts/ALE: me-d 22, 39, 40

12.   Spordi roll hariduses

Raport: Pál SCHMITT (A6-0415/2007)

Teema

Me nr

Esitaja

NH jne

Hääletus

NH/EH - märkused

§ 10

§

originaaltekst

NH

+

580, 67, 13

§ 24

§

originaaltekst

NH

+

570, 59, 37

§ 47

§

originaaltekst

NH

+

556, 73, 30

hääletus: resolutsioon (terviktekst)

NH

+

590, 56, 21

Taotlused nimeliseks hääletuseks

IND/DEM: §-d 10, 24, 47 ja lõpphääletus

13.   Mullakaitse teemastrateegia

Raport: Vittorio PRODI (A6-0411/2007)

Teema

Me nr

Esitaja

NH jne

Hääletus

NH/EH - märkused

§ 8

§

originaaltekst

NH

+

420, 229, 24

§ 10

§

originaaltekst

NH

+

408, 244, 22

hääletus: resolutsioon (terviktekst)

 

+

 

Taotlused nimeliseks hääletuseks

PPE-DE: §-d 8, 10

14.   Direktiivi 2003/87/EÜ muutmine, et lisada lennutegevus ühenduse kasvuhoonegaaside saastekvootidega kauplemise süsteemi ***I

Raport: Peter LIESE (A6-0402/2007)

Teema

Me nr

Esitaja

NH jne

Hääletus

NH/EH - märkused

vastutava komisjoni muudatusettepanekud - hääletus plokkide kaupa

1-8

11

15-17

20-23

30-31

34-35

37

40

43

45-47

49

51

53-54

56

59-60

komisjon

 

+

 

vastutava komisjoni muudatusettepanekud - eraldi hääletus

13

komisjon

eraldi

+

 

18

komisjon

eraldi

+

 

19

komisjon

eraldi

-

 

27

komisjon

eraldi

-

 

32

komisjon

eraldi/EH

-

248, 396, 26

36

komisjon

eraldi

-

 

41

komisjon

eraldi

+

 

44

komisjon

eraldi

+

 

52

komisjon

osa

 

 

1

+

 

2

-

 

58

komisjon

NH

-

305, 344, 26

art 3, pärast punkti o

94

UEN jt

 

-

 

art 3, punkt r

72

PPE-DE

EH

-

279, 385, 14

art 3b, § 1

88vo

Verts/ALE,

GUE/NGL

NH

-

92, 571, 10

24vo

komisjon

NH

-

120, 535, 18

85

PSE

NH

-

262, 400, 18

61vo

ALDE

 

+

 

73vo

PPE-DE

 

 

art 3b, §-d 2 + 3

73vo

PPE-DE

 

-

 

24vo=

61vo=

komisjon

ALDE

NH

+

576, 77, 25

88vo

Verts/ALE,

GUE/NGL

 

 

art 3c, § 1

89

Verts/ALE,

GUE/NGL

NH

-

89, 561, 10

25

komisjon

NH

-

128, 529, 19

86

PSE

NH

-

248, 401, 35

62

ALDE

EH

-

166, 486, 24

74

PPE-DE

osa

 

 

1

+

 

2

+

 

art 3c, § 2

75=

87=

PPE-DE

PSE

NH

+

612, 44, 27

90

Verts/ALE,

GUE/NGL

 

 

26

komisjon

 

 

art 3c, pärast § 3

95

UEN jt

 

-

 

28

komisjon

 

+

 

art 3c, § 4

67

ALDE

 

-

 

29

komisjon

osa

 

 

1

-

 

2

-

 

76

PPE-DE

 

+

 

art 3d, pärast § 5

96

UEN

 

-

 

33

komisjon

 

+

 

art 11a

69

ALDE

NH

-

89, 557, 23

38

komisjon

eraldi

-

 

39

komisjon

NH

+

546, 110, 16

art 12

77

PPE-DE

EH

-

306, 344, 18

42

komisjon

 

+

 

art 25a

68

ALDE

 

+

 

48

komisjon

 

 

pärast art 3

98=

100/rev=

PSE

JARDIM jt

NH

-

211, 434, 22

1. lisa, punkt 2, alapunkt 2

78

PPE-DE

osa/NH

 

 

1

+

380, 255, 28

2

+

343, 296, 14

50

komisjon

 

 

1. lisa, punkt 2, tabel, punkt d

55=

91=

komisjon

Verts/ALE,

GUE/NGL

 

-

tagasi

 

1. lisa, punkt 2, tabel, punkt f

70

ALDE

 

+

 

79

PPE-DE

 

+

 

57

komisjon

 

 

1. lisa, punkt 2, tabel, punkt g

63

ALDE

osa

 

 

1

+

 

2

+

 

80

PPE-DE

 

 

92

Verts/ALE,

GUE/NGL

 

-

 

IV lisa

81-82

PPE-DE

EH

-

296, 328, 22

83

PPE-DE

 

-

 

84

PPE-DE

 

-

 

pärast põhj 10

97=

99/rev=

PSE

JARDIM jt

NH

-

193, 437, 14

põhj 11

64=

71=

ALDE

PPE-DE

 

+

 

9

komisjon

osa

 

 

1

 

2

+

lisamisena muudatusettepanekutele 64 ja 71

põhj 12

10

komisjon

 

+

 

65

ALDE

 

+

 

põhj 13

93

UEN jt

 

-

 

12

komisjon

 

-

 

põhj 14

14

komisjon

osa

 

 

1

+

 

2

-

 

66

ALDE

 

 

hääletus: muudetud ettepanek

 

+

 

hääletus: õigusloomega seotud resolutsioon

 

+

 

Taotlused nimeliseks hääletuseks

PPE-DE: me 24vo (art 3c, § 1), 25, 58, 78

GUE/NGL: me-d 24, 25, 89, 75

Verts/ALE: me-d 24, 25, 39, 69, 88, 89

PSE: me-d 85, 86, 97, 98, 99, 100

Taotlused eraldi hääletuseks

PPE-DE: me-d 13, 18, 32, 36

ALDE: me-d 32, 41, 44, 58

GUE/NGL: me-d 19, 29, 39

Verts/ALE: me-d 19, 27, 38

Taotlused osade kaupa hääletuseks

PPE-DE, PSE

me 29

1. osa:„Saastekvootide enampakkumise ... võetud meetmetest”

2. osa:„Finantsraamistiku läbivaatamise ... vastavalt kompenseerida”

PPE-DE

me 9

1. osa:„Alates 2010. aastast ... ülemaailmsele laiendamisele”

2. osa:„Kliimamuutused on ... nagu käesolev direktiiv”

me 52

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „rahvusvahelise missiooni raames”

2. osa: need sõnad

ALDE

me 78

1. osa:„Alates 1. jaanuarist ... kohaldatakse asutamislepingut”

2. osa:„võttes arvesse ... lendude erilist positsiooni”

GUE/NGL, Verts/ALE

me 63

1. osa: kogu tekst, v.a arv „20 000 kg”

2. osa: see arv

PSE

me 14

1. osa:„Lennundusel on ... võetud meetmetest”

2. osa:„Finantsraamistiku läbivaatamise ... vastavalt kompenseerida”

me 74

1. osa:„Alates 2011. aastast”

2. osa:„pannakse 25 % saastekvootidest enampakkumisele”


II LISA

NIMELISE HÄÄLETUSE TULEMUSED

1.   Raport: Kudrycka A6-0363/2007

resolutsioon

Poolt: 539

ALDE: Andrejevs, Andria, Attwooll, Baeva, Bărbuleţiu, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Buşoi, Cappato, Ciornei, Cocilovo, Cornillet, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Harkin, Hellvig, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, Karim, Kazak, Krahmer, Kułakowski, Laperrouze, Lax, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Morillon, Morţun, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Panayotov, Pannella, Piskorski, Pohjamo, Polfer, Prodi, Raeva, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth, Şerbu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toma, Vălean, Veraldi, Virrankoski

GUE/NGL: Brie, Kaufmann, Markov, Meijer, Pflüger, Wagenknecht

IND/DEM: Belder, Krupa, Tomczak, Wojciechowski Bernard, Železný

ITS: Coşea

NI: Allister, Baco, Bobošíková, Chruszcz, Giertych, Helmer, Kozlík, Martin Hans-Peter, Popeangă, Rivera

PPE-DE: Albertini, Angelakas, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Casini, Castiglione, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Hannan, Heaton-Harris, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kelemen, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, De Lange, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, Mann Thomas, Mantovani, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Morin, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Papastamkos, Parish, Pīks, Pirker, Pleštinská, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Rack, Radwan, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Sartori, Schinas, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Szabó, Szájer, Tajani, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Visser, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wohlin, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zatloukal, Zieleniec

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Athanasiu, Attard-Montalto, Ayala Sender, Barón Crespo, Battilocchio, Batzeli, Beňová, Berès, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Botopoulos, Bourzai, Bulfon, Bullmann, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Corbett, Corda, Cottigny, De Keyser, De Michelis, De Rossa, De Vits, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Haug, Hedh, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Le Foll, Lefrançois, Leichtfried, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mihalache, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Neris, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Pinior, Pittella, Podgorean, Podimata, Prets, Pribetich, Rapkay, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rouček, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schaldemose, Scheele, Segelström, Severin, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Szejna, Tabajdi, Titley, Tzampazi, Van Lancker, Vergnaud, Vigenin, Walter, Weber Henri, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Borghezio, Bossi, Crowley, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Gobbo, Grabowski, Janowski, Krasts, Kuźmiuk, La Russa, Maldeikis, Masiel, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Pirilli, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Speroni, Szymański, Tatarella, Tomaszewska, Vaidere, Wojciechowski Janusz

Verts/ALE: Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cramer, Evans Jill, Flautre, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Schlyter, Schmidt Frithjof, Voggenhuber, Ždanoka

Vastu: 36

GUE/NGL: Adamou, Aita, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Holm, Manolakou, Maštálka, Meyer Pleite, Musacchio, Papadimoulis, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Triantaphyllides

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Goudin, Knapman, Louis, Lundgren, Titford

ITS: Lang, Le Pen Marine, Schenardi

NI: Kilroy-Silk, Mihăescu

PPE-DE: Sumberg

Erapooletuid: 12

IND/DEM: Coûteaux

ITS: Binev, Buruiană-Aprodu, Chukolov, Claeys, Dillen, Le Pen Jean-Marie, Martinez, Romagnoli, Stoyanov, Vanhecke

UEN: Libicki

Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused

Poolt: Britta Thomsen

2.   Raport: Weber A6-0390/2007

resolutsioon

Poolt: 593

ALDE: Andrejevs, Andria, Attwooll, Baeva, Bărbuleţiu, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Buşoi, Cappato, Carlshamre, Ciornei, Cocilovo, Cornillet, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Harkin, Hellvig, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Juknevičienė, Kacin, Karim, Kazak, Kułakowski, Laperrouze, Lax, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Morţun, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Panayotov, Pannella, Piskorski, Pohjamo, Polfer, Prodi, Raeva, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth, Şerbu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toma, Vălean, Veraldi, Virrankoski

GUE/NGL: Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Holm, Kaufmann, Kohlíček, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Zimmer

IND/DEM: Georgiou, Sinnott, Tomczak, Wojciechowski Bernard, Železný

ITS: Buruiană-Aprodu, Claeys, Coşea, Dillen, Le Rachinel, Moisuc, Romagnoli, Stănescu, Vanhecke

NI: Bobošíková, Martin Hans-Peter, Mihăescu, Popeangă, Rivera

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Angelakas, Antoniozzi, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Braghetto, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Burke, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Carollo, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chmielewski, Coelho, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Esteves, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kelemen, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, De Lange, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, Mann Thomas, Mantovani, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Morin, Musotto, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Pack, Papastamkos, Peterle, Pieper, Pīks, Pirker, Pleštinská, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sartori, Schinas, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Stauner, Stavreva, Strejček, Stubb, Sudre, Surján, Szabó, Szájer, Tajani, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vernola, Visser, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wohlin, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zvěřina

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Athanasiu, Attard-Montalto, Ayala Sender, Barón Crespo, Battilocchio, Batzeli, Beňová, Berès, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Botopoulos, Bourzai, Bulfon, Bullmann, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Corbett, Corbey, Corda, Cottigny, De Keyser, De Michelis, De Rossa, Désir, De Vits, Dîncu, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, França, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Groote, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Haug, Hedh, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lefrançois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mihalache, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Paasilinna, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Patrie, Peillon, Pinior, Pittella, Podgorean, Podimata, Prets, Pribetich, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schaldemose, Scheele, Segelström, Severin, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Titley, Tzampazi, Van Lancker, Vergnaud, Vigenin, Walter, Weber Henri, Weiler, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Borghezio, Bossi, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Gobbo, Grabowski, Janowski, Krasts, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Maldeikis, Masiel, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Pirilli, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Speroni, Szymański, Tatarella, Tomaszewska, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski

Verts/ALE: Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Schlyter, Schmidt Frithjof, Staes, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Vastu: 40

GUE/NGL: Pflüger, Wagenknecht

IND/DEM: Batten, Belder, Bloom, Booth, Clark, Farage, Goudin, Knapman, Krupa, Lundgren, Titford, Whittaker

NI: Allister, Chruszcz, Giertych, Helmer, Kilroy-Silk

PPE-DE: Ashworth, Atkins, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Callanan, Chichester, Deva, Dover, Evans Jonathan, Hannan, Heaton-Harris, Kamall, Kirkhope, Nicholson, Parish, Purvis, Stevenson, Sturdy, Sumberg, Van Orden

Erapooletuid: 18

GUE/NGL: Adamou, Manolakou, Triantaphyllides

IND/DEM: Coûteaux, Louis

ITS: Binev, Chukolov, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Martinez, Schenardi, Stoyanov

NI: Baco, Kozlík

PPE-DE: Fajmon, McMillan-Scott

Verts/ALE: van Buitenen

Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused

Poolt: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Britta Thomsen, Poul Nyrup Rasmussen

3.   Raport: Jordan Cizelj A6-0376/2007

muudatusettepanek 22

Poolt: 527

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Baeva, Bărbuleţiu, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Buşoi, Cappato, Carlshamre, Chatzimarkakis, Ciornei, Cocilovo, Cornillet, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hellvig, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Juknevičienė, Kacin, Karim, Kazak, Krahmer, Kułakowski, Laperrouze, Lax, Lehideux, Losco, Ludford, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Morţun, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Panayotov, Pannella, Piskorski, Pohjamo, Polfer, Prodi, Raeva, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth, Şerbu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toma, Vălean, Veraldi, Virrankoski

IND/DEM: Krupa, Sinnott, Tomczak, Wojciechowski Bernard, Železný

ITS: Coşea, Stănescu

NI: Allister, Bobošíková, Helmer, Mihăescu, Rivera

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Angelakas, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Carollo, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Heaton-Harris, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kelemen, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, De Lange, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Méndez de Vigo, Mikolášik, Mladenov, Morin, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Papastamkos, Parish, Peterle, Pieper, Pīks, Pleštinská, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sartori, Schinas, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Stauner, Stavreva, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szabó, Szájer, Tajani, Thyssen, Ţîrle, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Visser, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wohlin, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zvěřina

PSE: Arif, Arnaoutakis, Athanasiu, Attard-Montalto, Ayala Sender, Barón Crespo, Battilocchio, Batzeli, Beňová, Berès, Berlinguer, Bono, Borrell Fontelles, Botopoulos, Bourzai, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Corbett, Corbey, Corda, Cottigny, De Keyser, De Michelis, De Rossa, Désir, De Vits, Dîncu, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Evans Robert, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, França, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Groote, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lefrançois, Lehtinen, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mihalache, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Myller, Navarro, Neris, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Paasilinna, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Patrie, Peillon, Pinior, Pittella, Podgorean, Podimata, Pribetich, Rapkay, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Severin, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Szejna, Tabajdi, Titley, Tzampazi, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Walter, Weber Henri, Weiler, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Borghezio, Bossi, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Gobbo, Grabowski, Janowski, Krasts, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Maldeikis, Masiel, Pęk, Piotrowski, Pirilli, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Speroni, Szymański, Tatarella, Tomaszewska, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski

Vastu: 125

GUE/NGL: Adamou, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Holm, Kaufmann, Kohlíček, Manolakou, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Batten, Belder, Bloom, Booth, Clark, Farage, Goudin, Knapman, Lundgren, Titford, Whittaker

ITS: Binev, Chukolov, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Mölzer, Romagnoli, Schenardi, Stoyanov

NI: Chruszcz, Giertych, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Burke, Higgins, Karas, Millán Mon, Mitchell, Pirker, Rack, Rübig, Schierhuber, Seeber

PSE: Andersson, Berman, Bösch, Bulfon, Ettl, Färm, Hedh, Leichtfried, Napoletano, Prets, Rasmussen, Schaldemose, Scheele, Segelström, Swoboda, Tarand, Thomsen, Van Lancker

UEN: Aylward, Crowley, Ó Neachtain

Verts/ALE: Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Schlyter, Schmidt Frithjof, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Erapooletuid: 15

IND/DEM: Coûteaux, Georgiou, Louis

ITS: Buruiană-Aprodu, Claeys, Dillen, Moisuc, Vanhecke

NI: Baco, Kilroy-Silk, Kozlík

PSE: Haug, Muscat

UEN: Angelilli

Verts/ALE: van Buitenen

Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused

Poolt: Inés Ayala Sender

Vastu: Joseph Daul, Mairead McGuinness, Elizabeth Lynne, Dan Jørgensen,

4.   Raport: Jordan Cizelj A6-0376/2007

muudatusettepanek 39

Poolt: 140

ALDE: Ferrari, Jäätteenmäki, Losco, Matsakis, Resetarits, Ries, Savi

GUE/NGL: Adamou, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Guerreiro, Guidoni, Holm, Kaufmann, Manolakou, Markov, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Svensson, Triantaphyllides, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Belder, Bloom, Booth, Clark, Georgiou, Goudin, Lundgren, Sinnott, Tomczak, Wojciechowski Bernard

ITS: Coşea

NI: Chruszcz, Giertych, Martin Hans-Peter, Popeangă

PPE-DE: Burke, Casini, De Veyrac, Fontaine, Hannan, Higgins, Karas, Matsis, Mitchell, Pirker, Pleštinská, Podestà, Protasiewicz, Rack, Rübig, Schierhuber, Seeber, Surján

PSE: Andersson, Attard-Montalto, Ayala Sender, Berman, Bösch, Bulfon, Bullmann, Corbey, Ettl, Evans Robert, Färm, França, García Pérez, Gomes, Gottardi, Guy-Quint, Hedh, Hegyi, Kreissl-Dörfler, Lehtinen, Leichtfried, Miguélez Ramos, Moreno Sánchez, Napoletano, Occhetto, Prets, Rasmussen, Roth-Behrendt, Schaldemose, Scheele, Segelström, Sornosa Martínez, Swoboda, Van Lancker

UEN: Czarnecki Ryszard, Libicki, Roszkowski, Szymański

Verts/ALE: Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Schlyter, Schmidt Frithjof, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Vastu: 511

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Baeva, Bărbuleţiu, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cappato, Carlshamre, Chatzimarkakis, Ciornei, Cocilovo, Cornillet, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hellvig, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, Juknevičienė, Kacin, Karim, Kazak, Krahmer, Kułakowski, Laperrouze, Lax, Lehideux, Ludford, Maaten, Manders, Mohácsi, Morillon, Morţun, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Panayotov, Pannella, Piskorski, Pohjamo, Polfer, Prodi, Raeva, Riis-Jørgensen, Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth, Şerbu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toma, Vălean, Veraldi, Virrankoski

GUE/NGL: Flasarová, Henin, Kohlíček, Maštálka, Ransdorf, Remek, Strož

IND/DEM: Coûteaux, Louis, Železný

ITS: Binev, Chukolov, Claeys, Dillen, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Mölzer, Romagnoli, Schenardi, Stănescu, Stoyanov, Vanhecke

NI: Allister, Bobošíková, Helmer, Mihăescu, Rivera

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Angelakas, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Heaton-Harris, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kelemen, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, De Lange, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mladenov, Morin, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Papastamkos, Parish, Peterle, Pieper, Pīks, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sartori, Schinas, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Stauner, Stavreva, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Szabó, Szájer, Tajani, Thyssen, Ţîrle, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Visser, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wohlin, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zvěřina

PSE: Arif, Arnaoutakis, Athanasiu, Barón Crespo, Battilocchio, Batzeli, Beňová, Berès, Berlinguer, Bono, Borrell Fontelles, Botopoulos, Bourzai, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Corbett, Corda, Cottigny, De Keyser, De Michelis, De Rossa, Désir, De Vits, Dîncu, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Grabowska, Groote, Gruber, Gurmai, Hänsch, Hamon, Haug, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lefrançois, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Mihalache, Mikko, Moraes, Myller, Navarro, Neris, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Patrie, Peillon, Pinior, Pittella, Podgorean, Podimata, Pribetich, Rapkay, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Severin, Simpson, Siwiec, Skinner, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Szejna, Tabajdi, Tarand, Titley, Tzampazi, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Walter, Weber Henri, Weiler, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Aylward, Borghezio, Bossi, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Gobbo, Grabowski, Janowski, Krasts, Kuźmiuk, La Russa, Maldeikis, Masiel, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Pirilli, Podkański, Rogalski, Rutowicz, Speroni, Tatarella, Tomaszewska, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski

Erapooletuid: 14

ALDE: Buşoi, in 't Veld

IND/DEM: Batten, Farage, Knapman, Titford

ITS: Buruiană-Aprodu, Moisuc

NI: Kilroy-Silk

PSE: Grech, Herczog, Muscat

UEN: Angelilli

Verts/ALE: van Buitenen

Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused

Poolt: Mairead McGuinness, Elizabeth Lynne, Britta Thomsen, Dan Jørgensen

Vastu: Bernard Wojciechowski, Joseph Daul, Inés Ayala Sender, Robert Evans

5.   Raport: Jordan Cizelj A6-0376/2007

muudatusettepanek 40

Poolt: 120

ALDE: Matsakis, Resetarits

GUE/NGL: Adamou, Aita, Catania, de Brún, Figueiredo, Guerreiro, Guidoni, Holm, Kaufmann, Markov, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Svensson, Triantaphyllides, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Belder, Georgiou, Goudin, Krupa, Lundgren, Sinnott, Tomczak

ITS: Coşea

NI: Chruszcz, Giertych, Martin Hans-Peter, Rivera

PPE-DE: Burke, Bushill-Matthews, Casini, Doyle, Higgins, Karas, Mitchell, Pirker, Protasiewicz, Rack, Rübig, Schierhuber, Seeber

PSE: Attard-Montalto, Ayala Sender, Berman, Bösch, Borrell Fontelles, Bulfon, Bullmann, Castex, Cercas, Ettl, Falbr, França, García Pérez, Gomes, Haug, Lehtinen, Leichtfried, Masip Hidalgo, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Napoletano, Prets, Rasmussen, Roth-Behrendt, Sacconi, Schaldemose, Scheele, Sornosa Martínez, Swoboda, Tarand, Thomsen, Van Lancker

UEN: Czarnecki Ryszard, Libicki

Verts/ALE: Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Schlyter, Schmidt Frithjof, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Vastu: 535

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Baeva, Bărbuleţiu, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Buşoi, Cappato, Carlshamre, Chatzimarkakis, Ciornei, Cocilovo, Cornillet, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hellvig, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, Jäätteenmäki, Juknevičienė, Kacin, Karim, Kazak, Krahmer, Kułakowski, Laperrouze, Lax, Lehideux, Losco, Ludford, Maaten, Manders, Mohácsi, Morillon, Morţun, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Panayotov, Pannella, Piskorski, Pohjamo, Polfer, Prodi, Raeva, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth, Şerbu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toma, Vălean, Veraldi, Virrankoski

GUE/NGL: Flasarová, Henin, Kohlíček, Manolakou, Maštálka, Ransdorf, Remek, Strož

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Coûteaux, Farage, Knapman, Louis, Titford, Wojciechowski Bernard, Železný

ITS: Binev, Chukolov, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Mölzer, Romagnoli, Schenardi, Stănescu, Stoyanov

NI: Allister, Bobošíková, Helmer, Mihăescu, Popeangă

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Angelakas, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Heaton-Harris, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kelemen, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, De Lange, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mladenov, Morin, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Papastamkos, Parish, Peterle, Pieper, Pīks, Pleštinská, Podestà, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sartori, Schinas, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Stauner, Stavreva, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szabó, Szájer, Tajani, Thyssen, Ţîrle, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Visser, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wohlin, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zvěřina

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Athanasiu, Barón Crespo, Battilocchio, Batzeli, Beňová, Berès, Berlinguer, Bono, Botopoulos, Bourzai, Calabuig Rull, Carlotti, Cashman, Chiesa, Corbett, Corbey, Corda, Cottigny, De Keyser, De Michelis, De Rossa, Désir, De Vits, Dîncu, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Evans Robert, Färm, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gottardi, Grabowska, Grech, Groote, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Hedh, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lefrançois, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Matsouka, Medina Ortega, Mihalache, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Myller, Navarro, Neris, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Paasilinna, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Patrie, Peillon, Pinior, Pittella, Podgorean, Podimata, Pribetich, Rapkay, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rouček, Roure, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Segelström, Severin, Simpson, Siwiec, Skinner, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Szejna, Tabajdi, Titley, Tzampazi, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Walter, Weber Henri, Weiler, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Aylward, Borghezio, Bossi, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Gobbo, Grabowski, Janowski, Krasts, Kuźmiuk, La Russa, Maldeikis, Masiel, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Pirilli, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Speroni, Szymański, Tatarella, Tomaszewska, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski

Erapooletuid: 12

ALDE: in 't Veld

ITS: Buruiană-Aprodu, Claeys, Dillen, Moisuc, Vanhecke

NI: Baco, Kilroy-Silk, Kozlík

PSE: Muscat

UEN: Angelilli

Verts/ALE: van Buitenen

Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused

Poolt: Mairead McGuinness, Elizabeth Lynne, Dan Jørgensen

Vastu: Inés Ayala Sender

6.   Raport: Schmitt A6-0415/2007

lõige 10

Poolt: 580

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Baeva, Bărbuleţiu, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Buşoi, Cappato, Carlshamre, Chatzimarkakis, Ciornei, Cocilovo, Cornillet, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hellvig, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Juknevičienė, Kacin, Karim, Kazak, Krahmer, Kułakowski, Laperrouze, Lax, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Morţun, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Panayotov, Pannella, Piskorski, Pohjamo, Polfer, Prodi, Raeva, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Sbarbati, Schuth, Şerbu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toma, Vălean, Veraldi, Virrankoski, Watson

GUE/NGL: Adamou, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Manolakou, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Strož, Triantaphyllides, Wagenknecht

IND/DEM: Georgiou, Wojciechowski Bernard

ITS: Binev, Chukolov, Coşea, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Romagnoli, Schenardi, Stănescu, Stoyanov

NI: Bobošíková, Mihăescu, Rivera

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Angelakas, Antoniozzi, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bauer, Becsey, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Braghetto, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Burke, Busuttil, Buzek, Carollo, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Esteves, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kelemen, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, De Lange, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lulling, Mann Thomas, Mantovani, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Morin, Musotto, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Papastamkos, Peterle, Pieper, Pīks, Pirker, Pleštinská, Podestà, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sartori, Schierhuber, Schinas, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Sommer, Sonik, Spautz, Stauner, Stavreva, Stubb, Sudre, Surján, Szabó, Tajani, Thyssen, Ţîrle, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Visser, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec

PSE: Arif, Arnaoutakis, Athanasiu, Attard-Montalto, Ayala Sender, Barón Crespo, Battilocchio, Batzeli, Beňová, Berès, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Botopoulos, Bourzai, Bulfon, Bullmann, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Corbett, Corbey, Corda, Cottigny, De Keyser, De Michelis, De Rossa, Désir, De Vits, Dîncu, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, França, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Groote, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Haug, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lefrançois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mihalache, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Neris, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Paasilinna, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Patrie, Peillon, Pittella, Podgorean, Podimata, Prets, Pribetich, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schaldemose, Scheele, Severin, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Thomsen, Titley, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Walter, Weber Henri, Weiler, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Borghezio, Bossi, Crowley, Czarnecki Ryszard, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Gobbo, Grabowski, Janowski, Krasts, La Russa, Libicki, Masiel, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Pirilli, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Speroni, Szymański, Tatarella, Tomaszewska, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski

Verts/ALE: Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Schmidt Frithjof, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Vastu: 67

ALDE: Schmidt Olle

GUE/NGL: Holm, Svensson

IND/DEM: Batten, Belder, Bloom, Booth, Clark, Coûteaux, Farage, Goudin, Knapman, Krupa, Louis, Lundgren, Sinnott, Titford, Tomczak, Whittaker, Železný

ITS: Claeys, Dillen, Mölzer

NI: Allister, Chruszcz, Giertych, Helmer

PPE-DE: Ashworth, Atkins, Bradbourn, Bushill-Matthews, Cabrnoch, Callanan, Chichester, Deva, Dover, Elles, Evans Jonathan, Fajmon, Fjellner, Hannan, Heaton-Harris, Ibrisagic, Kamall, Kirkhope, Konrad, McMillan-Scott, Nicholson, Parish, Škottová, Stevenson, Strejček, Sturdy, Sumberg, Van Orden, Vlasák, Wohlin, Zahradil

PSE: Andersson, Färm, Hedh, Segelström, Sousa Pinto

UEN: Didžiokas, Kuźmiuk, Maldeikis

Verts/ALE: Schlyter

Erapooletuid: 13

GUE/NGL: Meyer Pleite, Søndergaard

IND/DEM: Bonde

ITS: Buruiană-Aprodu, Martinez, Moisuc, Vanhecke

NI: Baco, Kilroy-Silk, Kozlík, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Zvěřina

Verts/ALE: van Buitenen

Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused

Poolt: Mairead McGuinness, Hans-Peter Martin, Charlotte Cederschiöld

Vastu: John Purvis

7.   Raport: Schmitt A6-0415/2007

lõige 24

Poolt: 570

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Baeva, Bărbuleţiu, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Buşoi, Cappato, Carlshamre, Chatzimarkakis, Ciornei, Cocilovo, Cornillet, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hellvig, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Juknevičienė, Kacin, Karim, Kazak, Krahmer, Kułakowski, Laperrouze, Lax, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Morţun, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Panayotov, Pannella, Piskorski, Pohjamo, Polfer, Prodi, Raeva, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Sbarbati, Schuth, Şerbu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toma, Vălean, Veraldi, Virrankoski, Watson

GUE/NGL: Aita, Brie, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Seppänen, Strož, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Georgiou

ITS: Binev, Chukolov, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Romagnoli, Schenardi, Stănescu, Stoyanov

NI: Bobošíková, Martin Hans-Peter, Mihăescu, Popeangă, Rivera

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Angelakas, Antoniozzi, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bauer, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Braghetto, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Burke, Busuttil, Buzek, Carollo, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Doyle, Duka-Zólyomi, Esteves, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Itälä, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kelemen, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, De Lange, Langen, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, Mann Thomas, Mantovani, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Morin, Musotto, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Papastamkos, Peterle, Pieper, Pīks, Pirker, Pleštinská, Podestà, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sartori, Schierhuber, Schinas, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Sommer, Sonik, Spautz, Stauner, Stavreva, Stubb, Sudre, Surján, Szabó, Szájer, Tajani, Thyssen, Ţîrle, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Visser, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec

PSE: Arif, Arnaoutakis, Athanasiu, Attard-Montalto, Ayala Sender, Barón Crespo, Battilocchio, Batzeli, Beňová, Berès, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Botopoulos, Bourzai, Bulfon, Bullmann, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Corbett, Corbey, Corda, Cottigny, De Keyser, De Michelis, De Rossa, Désir, De Vits, Dîncu, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, França, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Goebbels, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Groote, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Haug, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lefrançois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mihalache, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Neris, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Paasilinna, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Patrie, Peillon, Pinior, Pittella, Podgorean, Podimata, Prets, Pribetich, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schaldemose, Scheele, Severin, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Thomsen, Titley, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Walter, Weber Henri, Weiler, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Borghezio, Bossi, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Foglietta, Gobbo, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Masiel, Ó Neachtain, Pirilli, Speroni, Tatarella, Vaidere

Verts/ALE: Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Schmidt Frithjof, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Vastu: 59

ALDE: Schmidt Olle

GUE/NGL: Adamou, Catania, Holm, Manolakou, Morgantini, Portas, Svensson, Triantaphyllides

IND/DEM: Booth, Coûteaux, Goudin, Louis, Lundgren, Sinnott, Whittaker, Železný

NI: Allister, Chruszcz, Giertych, Helmer

PPE-DE: Ashworth, Atkins, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Cabrnoch, Callanan, Chichester, Deva, Dover, Duchoň, Elles, Evans Jonathan, Fajmon, Fjellner, Hannan, Heaton-Harris, Ibrisagic, Kamall, Kirkhope, McMillan-Scott, Nicholson, Parish, Škottová, Stevenson, Strejček, Sturdy, Sumberg, Van Orden, Vlasák, Wohlin, Zahradil

PSE: Andersson, Färm, Hedh, Segelström

UEN: Didžiokas, Maldeikis

Erapooletuid: 37

GUE/NGL: Guidoni, Rizzo, Søndergaard

IND/DEM: Batten, Bloom, Bonde, Clark, Farage, Knapman, Krupa, Titford, Tomczak, Wojciechowski Bernard

ITS: Claeys, Mölzer, Moisuc, Vanhecke

NI: Baco, Kilroy-Silk, Kozlík

PPE-DE: Konrad, Zvěřina

UEN: Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Krasts, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Szymański, Tomaszewska, Wojciechowski Janusz, Zapałowski

Verts/ALE: van Buitenen, Schlyter

Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused

Poolt: Charlotte Cederschiöld

Vastu: John Purvis

8.   Raport: Schmitt A6-0415/2007

lõige 47

Poolt: 556

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Baeva, Bărbuleţiu, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Buşoi, Cappato, Carlshamre, Chatzimarkakis, Ciornei, Cocilovo, Cornillet, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hellvig, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Juknevičienė, Kacin, Karim, Kazak, Krahmer, Kułakowski, Laperrouze, Lax, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Morţun, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Panayotov, Pannella, Piskorski, Pohjamo, Polfer, Prodi, Raeva, Resetarits, Ries, Savi, Sbarbati, Schuth, Şerbu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toma, Vălean, Veraldi, Virrankoski, Watson

GUE/NGL: Adamou, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Strož, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Georgiou, Krupa, Tomczak

ITS: Buruiană-Aprodu, Coşea, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Stănescu

NI: Bobošíková, Chruszcz, Giertych, Martin Hans-Peter, Mihăescu, Rivera

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Angelakas, Antoniozzi, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bauer, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Braghetto, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Burke, Buzek, Carollo, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Esteves, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kelemen, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, De Lange, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, Mann Thomas, Mantovani, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Morin, Musotto, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Papastamkos, Peterle, Pieper, Pīks, Pirker, Pleštinská, Podestà, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sartori, Schierhuber, Schinas, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Sommer, Sonik, Spautz, Stauner, Stavreva, Stubb, Sudre, Surján, Szabó, Szájer, Tajani, Thyssen, Ţîrle, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Visser, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec

PSE: Arif, Arnaoutakis, Athanasiu, Attard-Montalto, Ayala Sender, Barón Crespo, Battilocchio, Batzeli, Beňová, Berès, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Botopoulos, Bourzai, Bulfon, Bullmann, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Corbett, Corbey, Corda, Cottigny, De Keyser, De Michelis, De Rossa, Désir, De Vits, Dîncu, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, França, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Groote, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lefrançois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mihalache, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Neris, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Paasilinna, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Pinior, Pittella, Podgorean, Podimata, Prets, Pribetich, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rouček, Roure, Sacconi, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schaldemose, Scheele, Severin, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Thomsen, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Walter, Weber Henri, Weiler, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Borghezio, Bossi, Crowley, Czarnecki Ryszard, Foglietta, Gobbo, Krasts, La Russa, Libicki, Masiel, Ó Neachtain, Pirilli, Speroni, Tatarella, Vaidere

Verts/ALE: Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Schlyter, Schmidt Frithjof, Staes, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Vastu: 73

ALDE: Schmidt Olle

GUE/NGL: Guidoni, Holm, Manolakou, Morgantini, Portas, Rizzo, Seppänen, Svensson, Triantaphyllides

IND/DEM: Batten, Belder, Bloom, Bonde, Booth, Clark, Coûteaux, Farage, Goudin, Knapman, Louis, Lundgren, Sinnott, Titford, Whittaker, Železný

ITS: Binev, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Rachinel, Martinez, Romagnoli, Schenardi

NI: Helmer, Popeangă

PPE-DE: Ashworth, Atkins, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Cabrnoch, Chichester, Deva, Dover, Duchoň, Elles, Evans Jonathan, Fajmon, Fjellner, Hannan, Heaton-Harris, Ibrisagic, Kamall, Kirkhope, McMillan-Scott, Nicholson, Parish, Škottová, Stevenson, Strejček, Sturdy, Sumberg, Van Orden, Vlasák, Wijkman, Wohlin, Zahradil

PSE: Andersson, Färm, Hedh, Segelström

UEN: Maldeikis

Erapooletuid: 30

GUE/NGL: Søndergaard

IND/DEM: Wojciechowski Bernard

ITS: Claeys, Mölzer, Moisuc, Vanhecke

NI: Allister, Baco, Kilroy-Silk, Kozlík

PPE-DE: Konrad, Zvěřina

PSE: Dührkop Dührkop, Roth-Behrendt

UEN: Didžiokas, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Kuźmiuk, Pęk, Piotrowski, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Szymański, Tomaszewska, Wojciechowski Janusz, Zapałowski

Verts/ALE: van Buitenen

Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused

Poolt: Charlotte Cederschiöld

Vastu: John Purvis, Carl Schlyter, Adamos Adamou

9.   Raport: Schmitt A6-0415/2007

resolutsioon

Poolt: 590

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Baeva, Bărbuleţiu, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Buşoi, Cappato, Carlshamre, Chatzimarkakis, Ciornei, Cocilovo, Cornillet, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hellvig, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Juknevičienė, Kacin, Karim, Kazak, Krahmer, Kułakowski, Laperrouze, Lax, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Morţun, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Panayotov, Pannella, Piskorski, Pohjamo, Polfer, Prodi, Raeva, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Sbarbati, Schuth, Şerbu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toma, Vălean, Veraldi, Virrankoski, Watson

GUE/NGL: Adamou, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Strož, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Bonde, Georgiou, Wojciechowski Bernard

ITS: Binev, Buruiană-Aprodu, Chukolov, Coşea, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Romagnoli, Schenardi, Stănescu, Stoyanov

NI: Bobošíková, Martin Hans-Peter, Mihăescu, Popeangă, Rivera

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Angelakas, Antoniozzi, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bauer, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bowis, Braghetto, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Burke, Buzek, Carollo, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Esteves, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kelemen, Klamt, Klaß, Klich, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, Mann Thomas, Mantovani, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Morin, Musotto, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Papastamkos, Peterle, Pieper, Pīks, Pirker, Pleštinská, Podestà, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Sartori, Schierhuber, Schinas, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Sommer, Sonik, Spautz, Stauner, Stavreva, Stubb, Sudre, Surján, Szabó, Szájer, Tajani, Thyssen, Ţîrle, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Visser, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec

PSE: Arif, Arnaoutakis, Athanasiu, Attard-Montalto, Ayala Sender, Barón Crespo, Battilocchio, Batzeli, Beňová, Berès, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Botopoulos, Bourzai, Bulfon, Bullmann, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Corbett, Corbey, Corda, Cottigny, De Keyser, De Michelis, De Rossa, Désir, De Vits, Dîncu, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, França, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Groote, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Haug, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lefrançois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mihalache, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Neris, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Paasilinna, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Patrie, Peillon, Pinior, Pittella, Podgorean, Podimata, Prets, Pribetich, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rouček, Roure, Sacconi, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schaldemose, Scheele, Severin, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Thomsen, Titley, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Walter, Weber Henri, Weiler, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García

UEN: Angelilli, Aylward, Borghezio, Bossi, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Gobbo, Grabowski, Janowski, Krasts, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Maldeikis, Masiel, Ó Neachtain, Pęk, Pirilli, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Speroni, Szymański, Tatarella, Tomaszewska, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski

Verts/ALE: Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Schmidt Frithjof, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Vastu: 56

ALDE: Schmidt Olle

GUE/NGL: Holm, Manolakou, Svensson, Triantaphyllides

IND/DEM: Batten, Belder, Bloom, Booth, Clark, Farage, Goudin, Knapman, Krupa, Lundgren, Sinnott, Titford, Tomczak, Whittaker, Železný

NI: Allister, Chruszcz, Giertych, Helmer, Kilroy-Silk

PPE-DE: Ashworth, Atkins, Bradbourn, Bushill-Matthews, Cabrnoch, Callanan, Chichester, Deva, Dover, Duchoň, Evans Jonathan, Fajmon, Fjellner, Hannan, Heaton-Harris, Ibrisagic, Kamall, Kirkhope, McMillan-Scott, Nicholson, Parish, Škottová, Stevenson, Strejček, Sturdy, Sumberg, Van Orden, Vlasák, Wijkman, Wohlin, Zahradil

Erapooletuid: 21

GUE/NGL: Søndergaard

IND/DEM: Coûteaux, Louis

ITS: Claeys, Dillen, Mölzer, Moisuc, Vanhecke

NI: Baco, Kozlík

PPE-DE: Koch, Konrad, Zvěřina

PSE: Andersson, Färm, Hedh, Roth-Behrendt, Segelström

UEN: Piotrowski

Verts/ALE: van Buitenen, Schlyter

Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused

Poolt: Charlotte Cederschiöld, Kyriacos Triantaphyllides, Jens-Peter Bonde

Vastu: John Purvis

10.   Raport: Prodi A6-0411/2007

lõige 8

Poolt: 420

ALDE: Andrejevs, Andria, Attwooll, Baeva, Bărbuleţiu, Beaupuy, Bourlanges, Bowles, Cappato, Carlshamre, Chatzimarkakis, Ciornei, Cocilovo, Cornillet, Davies, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ferrari, Fourtou, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Hellvig, Hyusmenova, Kacin, Karim, Kazak, Kułakowski, Laperrouze, Lax, Lehideux, Losco, Ludford, Matsakis, Morillon, Neyts-Uyttebroeck, Oviir, Panayotov, Pannella, Piskorski, Polfer, Prodi, Raeva, Resetarits, Ries, Sbarbati, Susta, Szent-Iványi, Toma, Veraldi

GUE/NGL: Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Holm, Kaufmann, Kohlíček, Manolakou, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Bonde, Georgiou

ITS: Romagnoli, Stănescu

NI: Baco, Bobošíková, Martin Hans-Peter, Popeangă, Rivera

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Angelakas, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bauer, Bonsignore, Braghetto, Brepoels, Busuttil, Carollo, Casa, Casini, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chmielewski, Coelho, Daul, Dehaene, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Doyle, Duka-Zólyomi, Esteves, Fatuzzo, Fernández Martín, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gargani, Gaubert, Gauzès, Gklavakis, Graça Moura, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Herranz García, Herrero-Tejedor, Iturgaiz Angulo, Kasoulides, Kelemen, Klaß, Klich, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Landsbergis, López-Istúriz White, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Méndez de Vigo, Millán Mon, Morin, Musotto, Novak, Olajos, Olbrycht, Papastamkos, Podestà, Pomés Ruiz, Roithová, Rudi Ubeda, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sartori, Schinas, Schmitt, Schöpflin, Siekierski, Silva Peneda, Spautz, Stauner, Sudre, Surján, Szabó, Tajani, Ţîrle, Trakatellis, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Vlasto, Wijkman, Záborská, Zieleniec

PSE: Arif, Arnaoutakis, Athanasiu, Attard-Montalto, Ayala Sender, Barón Crespo, Battilocchio, Batzeli, Beňová, Berlinguer, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Botopoulos, Bourzai, Bulfon, Bullmann, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Casaca, Castex, Cercas, Chiesa, Corda, Cottigny, De Keyser, De Michelis, De Rossa, Désir, De Vits, Dîncu, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, França, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Groote, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Haug, Hegyi, Herczog, Honeyball, Hutchinson, Iotova, Jöns, Jørgensen, Kirilov, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lefrançois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Lyubcheva, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mihalache, Mikko, Moreno Sánchez, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Neris, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Paasilinna, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Patrie, Peillon, Pinior, Pittella, Podgorean, Podimata, Prets, Pribetich, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schaldemose, Scheele, Severin, Siwiec, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Thomsen, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Walter, Weber Henri, Weiler, Yáñez-Barnuevo García

UEN: Angelilli, Aylward, Borghezio, Bossi, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Gobbo, Grabowski, Janowski, Krasts, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Maldeikis, Masiel, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Pirilli, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Speroni, Szymański, Tatarella, Tomaszewska, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski

Verts/ALE: Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Schlyter, Schmidt Frithjof, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Vastu: 229

ALDE: Alvaro, Budreikaitė, Busk, Buşoi, Degutis, Gentvilas, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Juknevičienė, Krahmer, Lynne, Maaten, Manders, Morţun, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Pohjamo, Riis-Jørgensen, Savi, Schmidt Olle, Schuth, Şerbu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Takkula, Vălean, Virrankoski, Watson

IND/DEM: Batten, Belder, Bloom, Booth, Clark, Coûteaux, Farage, Goudin, Knapman, Krupa, Louis, Lundgren, Sinnott, Titford, Tomczak, Whittaker, Wojciechowski Bernard, Železný

ITS: Binev, Chukolov, Claeys, Coşea, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Mölzer, Schenardi, Stoyanov, Vanhecke

NI: Allister, Chruszcz, Giertych, Helmer, Mihăescu

PPE-DE: Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Beazley, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Březina, Brok, Brunetta, Burke, Bushill-Matthews, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Caspary, Chichester, Descamps, Deß, Deva, Doorn, Dover, Duchoň, Ebner, Ehler, Elles, Evans Jonathan, Fajmon, Ferber, Fjellner, Friedrich, Gahler, Ganţ, Garriga Polledo, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Gräßle, Hannan, Heaton-Harris, Hieronymi, Higgins, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klamt, Koch, Konrad, Kušķis, Lamassoure, De Lange, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Liese, Lulling, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marinescu, Marques, Martens, Mayer, Mikolášik, Mitchell, Mladenov, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Parish, Peterle, Pieper, Pīks, Pirker, Pleštinská, Posdorf, Posselt, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Rübig, Schierhuber, Schnellhardt, Schröder, Schwab, Seeber, Škottová, Sommer, Sonik, Stavreva, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sumberg, Szájer, Toubon, Ulmer, Urutchev, Van Orden, Vatanen, Visser, Vlasák, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wohlin, Wortmann-Kool, Zahradil, Zdravkova, Zvěřina

PSE: Andersson, Berès, Berman, Cashman, Corbey, Evans Robert, Färm, Gill, Goebbels, Hedh, Howitt, Hughes, Jacobs, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, McAvan, McCarthy, Martin David, Moraes, Morgan, Segelström, Simpson, Skinner, Stihler, Titley, Willmott

Erapooletuid: 24

ALDE: Birutis, Mohácsi

GUE/NGL: Adamou, Triantaphyllides

ITS: Buruiană-Aprodu, Moisuc

NI: Kilroy-Silk, Kozlík

PPE-DE: Becsey, Belet, De Blasio, Demetriou, Dombrovskis, Gawronski, Gewalt, Jordan Cizelj, Lewandowski, Protasiewicz, Thyssen, Zaleski, Zatloukal

PSE: Wiersma

UEN: Didžiokas

Verts/ALE: van Buitenen

Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused

Poolt: Salvador Garriga Polledo

Vastu: Charlotte Cederschiöld, Eija-Riitta Korhola, Mary Honeyball, Véronique Mathieu

11.   Raport: Prodi A6-0411/2007

lõige 10

Poolt: 408

ALDE: Andrejevs, Andria, Attwooll, Baeva, Bărbuleţiu, Beaupuy, Bourlanges, Bowles, Cappato, Carlshamre, Ciornei, Cocilovo, Cornillet, Davies, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ferrari, Fourtou, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Hellvig, Hyusmenova, Kacin, Karim, Kazak, Kułakowski, Laperrouze, Lax, Losco, Ludford, Matsakis, Morillon, Neyts-Uyttebroeck, Panayotov, Pannella, Piskorski, Polfer, Prodi, Raeva, Resetarits, Ries, Sbarbati, Susta, Szent-Iványi, Veraldi

GUE/NGL: Adamou, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Holm, Kaufmann, Kohlíček, Manolakou, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Bonde, Georgiou

NI: Baco, Bobošíková, Martin Hans-Peter, Popeangă, Rivera

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Angelakas, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bauer, Braghetto, Brepoels, Busuttil, Carollo, Casa, Casini, Castiglione, del Castillo Vera, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Doyle, Duka-Zólyomi, Esteves, Fatuzzo, Fernández Martín, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Gál, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gklavakis, Glattfelder, Graça Moura, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Herranz García, Herrero-Tejedor, Iturgaiz Angulo, Kasoulides, Kelemen, Klich, Kratsa-Tsagaropoulou, Landsbergis, López-Istúriz White, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Méndez de Vigo, Millán Mon, Morin, Musotto, Novak, Olajos, Olbrycht, Papastamkos, Podestà, Rudi Ubeda, Saïfi, Sartori, Schinas, Schöpflin, Siekierski, Silva Peneda, Spautz, Sudre, Tajani, Ţîrle, Trakatellis, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Ventre, Vidal-Quadras, Vlasto, Wijkman, Zaleski, Zieleniec

PSE: Arif, Arnaoutakis, Athanasiu, Attard-Montalto, Ayala Sender, Barón Crespo, Battilocchio, Batzeli, Beňová, Berès, Berlinguer, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Botopoulos, Bourzai, Bulfon, Bullmann, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Casaca, Castex, Cercas, Chiesa, Corda, Cottigny, De Keyser, De Michelis, De Rossa, Désir, De Vits, Dîncu, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, França, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Groote, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Haug, Hegyi, Herczog, Hutchinson, Iotova, Jöns, Kindermann, Kirilov, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lefrançois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Lyubcheva, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mihalache, Mikko, Moreno Sánchez, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Neris, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Paasilinna, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Patrie, Peillon, Pinior, Pittella, Podgorean, Podimata, Prets, Pribetich, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schaldemose, Scheele, Severin, Siwiec, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Thomsen, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Walter, Weber Henri, Weiler, Yáñez-Barnuevo García

UEN: Angelilli, Aylward, Borghezio, Bossi, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Gobbo, Grabowski, Janowski, Krasts, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Pirilli, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Speroni, Szymański, Tatarella, Tomaszewska, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski

Verts/ALE: Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Schlyter, Schmidt Frithjof, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Vastu: 244

ALDE: Alvaro, Budreikaitė, Busk, Buşoi, Degutis, Gentvilas, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Juknevičienė, Krahmer, Lynne, Maaten, Manders, Morţun, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Pohjamo, Riis-Jørgensen, Savi, Schmidt Olle, Schuth, Şerbu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Takkula, Toma, Vălean, Virrankoski, Watson

IND/DEM: Batten, Belder, Bloom, Booth, Clark, Coûteaux, Farage, Goudin, Knapman, Krupa, Louis, Lundgren, Sinnott, Titford, Tomczak, Whittaker, Wojciechowski Bernard, Železný

ITS: Binev, Chukolov, Coşea, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Mölzer, Romagnoli, Schenardi, Stănescu, Stoyanov

NI: Allister, Chruszcz, Giertych, Helmer, Mihăescu

PPE-DE: Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Beazley, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Březina, Brok, Brunetta, Burke, Bushill-Matthews, Cabrnoch, Callanan, Caspary, Cederschiöld, Chichester, Deß, Deva, Doorn, Dover, Duchoň, Ebner, Ehler, Elles, Evans Jonathan, Fajmon, Ferber, Fjellner, Florenz, Friedrich, Gahler, Gaľa, Ganţ, Gawronski, Gewalt, Goepel, Gomolka, Gräßle, Hannan, Heaton-Harris, Hieronymi, Higgins, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Kušķis, Lamassoure, De Lange, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lulling, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marinescu, Marques, Martens, Mayer, Mikolášik, Mitchell, Mladenov, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Parish, Peterle, Pieper, Pīks, Pirker, Pleštinská, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rübig, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schröder, Schwab, Seeber, Škottová, Sommer, Sonik, Stauner, Stavreva, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sumberg, Surján, Szabó, Szájer, Toubon, Ulmer, Urutchev, Van Orden, Vatanen, Vernola, Visser, Vlasák, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wohlin, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zdravkova, Zvěřina

PSE: Andersson, Berman, Cashman, Corbett, Corbey, Evans Robert, Färm, Gill, Goebbels, Golik, Hedh, Honeyball, Howitt, Hughes, Jacobs, McAvan, McCarthy, Martin David, Moraes, Morgan, Segelström, Simpson, Skinner, Stihler, Titley, Willmott, Zingaretti

UEN: Didžiokas

Erapooletuid: 22

ALDE: Birutis, Chatzimarkakis, Mohácsi

ITS: Buruiană-Aprodu, Claeys, Dillen, Moisuc, Vanhecke

NI: Kilroy-Silk, Kozlík

PPE-DE: Becsey, Belet, Buzek, Dombrovskis, Handzlik, Jordan Cizelj, Korhola, Kudrycka, Thyssen, Zatloukal

PSE: Wiersma

Verts/ALE: van Buitenen

Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused

Poolt: Dan Jørgensen

Vastu: Eija-Riitta Korhola, Marie-Hélène Descamps, Véronique Mathieu

12.   Raport: Liese A6-0402/2007

muudatusettepanek 58

Poolt: 305

ALDE: Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Gibault, Griesbeck, Laperrouze, Ries

GUE/NGL: Adamou, Aita, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Holm, Kohlíček, Manolakou, Maštálka, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Portas, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Triantaphyllides

IND/DEM: Bonde, Goudin, Krupa, Lundgren, Sinnott, Tomczak, Wojciechowski Bernard

ITS: Coşea, Stănescu

NI: Belohorská, Chruszcz, Giertych, Martin Hans-Peter, Mihăescu, Popeangă

PPE-DE: Buzek, del Castillo Vera, Chmielewski, Handzlik, Kaczmarek, Klich, Kudrycka, Lewandowski, Protasiewicz, Siekierski, Sonik

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Athanasiu, Attard-Montalto, Ayala Sender, Barón Crespo, Battilocchio, Batzeli, Beňová, Berès, Berlinguer, Bösch, Bono, Botopoulos, Bourzai, Bulfon, Bullmann, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Corbett, Corbey, Corda, Cottigny, Creţu Corina, De Keyser, De Michelis, De Rossa, De Vits, Dîncu, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, França, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Groote, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Haug, Hedh, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lefrançois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mihalache, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Myller, Napoletano, Navarro, Neris, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Patrie, Peillon, Pinior, Pittella, Podgorean, Podimata, Prets, Pribetich, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schaldemose, Scheele, Segelström, Severin, Simpson, Siwiec, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Thomsen, Titley, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Walter, Weber Henri, Weiler, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Borghezio, Bossi, Crowley, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Gobbo, Grabowski, Janowski, Krasts, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Maldeikis, Muscardini, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Pirilli, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Speroni, Szymański, Tatarella, Tomaszewska, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski

Verts/ALE: Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Schlyter, Schmidt Frithjof, Staes, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Vastu: 344

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Baeva, Bărbuleţiu, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Buşoi, Cappato, Carlshamre, Chatzimarkakis, Ciornei, Cocilovo, Costa, Davies, Drčar Murko, Duff, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hellvig, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Juknevičienė, Karim, Kazak, Krahmer, Kułakowski, Lax, Lehideux, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Morţun, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Panayotov, Pannella, Piskorski, Pohjamo, Polfer, Prodi, Raeva, Resetarits, Riis-Jørgensen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth, Şerbu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toma, Vălean, Veraldi, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Brie, Henin, Kaufmann, Markov, Meijer, Pflüger, Ransdorf, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Batten, Belder, Bloom, Booth, Clark, Knapman, Titford, Železný

ITS: Romagnoli

NI: Allister, Bobošíková, Helmer

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Angelakas, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, Cederschiöld, Chichester, Coelho, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Hannan, Heaton-Harris, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kelemen, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, De Lange, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Morin, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Papastamkos, Parish, Peterle, Pīks, Pirker, Pleštinská, Podestà, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sartori, Schierhuber, Schinas, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Spautz, Stauner, Stavreva, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szabó, Szájer, Tajani, Thyssen, Ţîrle, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Visser, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wohlin, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Berman, Grech, Muscat

UEN: Masiel

Erapooletuid: 26

IND/DEM: Coûteaux, Georgiou, Louis

ITS: Binev, Buruiană-Aprodu, Chukolov, Claeys, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Mölzer, Moisuc, Schenardi, Stoyanov, Vanhecke

NI: Baco, Kilroy-Silk, Kozlík, Rivera

PPE-DE: Zaleski

PSE: Stockmann

Verts/ALE: van Buitenen

Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused

Vastu: Thijs Berman

13.   Raport: Liese A6-0402/2007

muudatusettepanek 88

Poolt: 92

ALDE: De Sarnez, Hall

GUE/NGL: Adamou, Aita, Brie, Catania, de Brún, Guidoni, Holm, Kaufmann, Markov, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Svensson, Triantaphyllides, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Bonde

ITS: Stoyanov

NI: Martin Hans-Peter

PPE-DE: Schwab

PSE: Arif, Battilocchio, Berès, Bono, Bourzai, Carlotti, Castex, Corda, Cottigny, De Keyser, Douay, Ferreira Anne, Guy-Quint, Hamon, Hutchinson, Jørgensen, Le Foll, Lefrançois, Lienemann, Navarro, Patrie, Peillon, Rasmussen, Savary, Schaldemose, Thomsen, Vaugrenard, Weber Henri

Verts/ALE: Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Schlyter, Schmidt Frithjof, Staes, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Vastu: 571

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Baeva, Bărbuleţiu, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cappato, Carlshamre, Chatzimarkakis, Ciornei, Cocilovo, Cornillet, Costa, Davies, Degutis, Deprez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Harkin, Hellvig, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Juknevičienė, Karim, Kazak, Krahmer, Kułakowski, Laperrouze, Lax, Lehideux, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Morţun, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Panayotov, Pannella, Piskorski, Pohjamo, Polfer, Prodi, Raeva, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth, Şerbu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toma, Vălean, Veraldi, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Flasarová, Henin, Ransdorf, Remek, Strož

IND/DEM: Batten, Belder, Bloom, Booth, Clark, Coûteaux, Georgiou, Goudin, Knapman, Krupa, Louis, Lundgren, Sinnott, Titford, Tomczak, Whittaker, Wojciechowski Bernard, Železný

ITS: Binev, Chukolov, Claeys, Coşea, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Mölzer, Romagnoli, Schenardi, Stănescu, Vanhecke

NI: Allister, Baco, Belohorská, Bobošíková, Chruszcz, Giertych, Helmer, Mihăescu, Popeangă, Rivera

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Angelakas, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Burke, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Heaton-Harris, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kelemen, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, De Lange, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Morin, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Papastamkos, Parish, Peterle, Pīks, Pirker, Pleštinská, Podestà, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sartori, Schierhuber, Schinas, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Stauner, Stavreva, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szabó, Szájer, Tajani, Thyssen, Ţîrle, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Visser, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wohlin, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arnaoutakis, Athanasiu, Attard-Montalto, Ayala Sender, Barón Crespo, Batzeli, Beňová, Berlinguer, Berman, Bösch, Borrell Fontelles, Botopoulos, Bulfon, Bullmann, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Casaca, Cashman, Cercas, Chiesa, Corbey, Creţu Corina, De Michelis, De Rossa, De Vits, Dîncu, Dobolyi, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Elisa, Ford, França, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Groote, Gruber, Gurmai, Hänsch, Harangozó, Haug, Hedh, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Iotova, Jacobs, Jöns, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mihalache, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Pinior, Pittella, Podgorean, Podimata, Prets, Pribetich, Rapkay, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Segelström, Severin, Simpson, Siwiec, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Titley, Tzampazi, Van Lancker, Vergnaud, Vigenin, Walter, Weiler, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Borghezio, Bossi, Crowley, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Gobbo, Grabowski, Janowski, Krasts, Kuźmiuk, La Russa, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Pirilli, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Speroni, Szymański, Tatarella, Tomaszewska, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski

Erapooletuid: 10

GUE/NGL: Manolakou, Maštálka

ITS: Buruiană-Aprodu, Moisuc

NI: Kilroy-Silk

PPE-DE: Wijkman

PSE: Roth-Behrendt, Scheele

UEN: Libicki

Verts/ALE: van Buitenen

Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused

Poolt: Bernadette Vergnaud

Vastu: Dagmar Roth-Behrendt

14.   Raport: Liese A6-0402/2007

muudatusettepanek 24

Poolt: 120

ALDE: Beaupuy, Cappato, Deprez, De Sarnez, Gibault, Griesbeck, Hall, in 't Veld, Laperrouze, Ries, Schmidt Olle

GUE/NGL: Adamou, Aita, Brie, Catania, de Brún, Flasarová, Guidoni, Holm, Kaufmann, Kohlíček, Markov, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Belder, Bonde

NI: Belohorská, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Becsey, Brepoels, Dimitrakopoulos, Wijkman

PSE: Andersson, Battilocchio, Berès, Berman, Bono, Bourzai, Carlotti, Castex, Corbey, Corda, Cottigny, De Keyser, Douay, Färm, Ferreira Anne, Guy-Quint, Hamon, Hedh, Hutchinson, Jørgensen, Lavarra, Le Foll, Lefrançois, Liberadzki, Lienemann, Navarro, Patrie, Peillon, Rasmussen, Roure, Savary, Schaldemose, Segelström, Thomsen, Vaugrenard, Vergnaud, Weber Henri

UEN: Aylward, Crowley, Ó Neachtain

Verts/ALE: Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Schlyter, Schmidt Frithjof, Staes, Voggenhuber, Ždanoka

Vastu: 535

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Baeva, Bărbuleţiu, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Buşoi, Carlshamre, Chatzimarkakis, Ciornei, Cocilovo, Costa, Davies, Degutis, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Guardans Cambó, Harkin, Hellvig, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, Jäätteenmäki, Juknevičienė, Kacin, Karim, Kazak, Krahmer, Kułakowski, Lax, Lehideux, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Morţun, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Panayotov, Pannella, Piskorski, Pohjamo, Polfer, Prodi, Raeva, Resetarits, Riis-Jørgensen, Savi, Sbarbati, Schuth, Şerbu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toma, Vălean, Veraldi, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Henin, Ransdorf

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Georgiou, Goudin, Knapman, Lundgren, Sinnott, Titford, Whittaker, Wojciechowski Bernard, Železný

ITS: Binev, Chukolov, Claeys, Coşea, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Mölzer, Romagnoli, Schenardi, Stoyanov, Vanhecke

NI: Allister, Bobošíková, Helmer, Mihăescu, Popeangă, Rivera

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Angelakas, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Březina, Brok, Brunetta, Burke, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Heaton-Harris, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kelemen, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, De Lange, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Morin, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Papastamkos, Parish, Peterle, Pīks, Pirker, Pleštinská, Podestà, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sartori, Schierhuber, Schinas, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Sommer, Sonik, Spautz, Stauner, Stavreva, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Szabó, Szájer, Tajani, Thyssen, Ţîrle, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Visser, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wohlin, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Arnaoutakis, Athanasiu, Attard-Montalto, Ayala Sender, Barón Crespo, Batzeli, Beňová, Berlinguer, Bösch, Borrell Fontelles, Botopoulos, Bulfon, Bullmann, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Casaca, Cashman, Cercas, Chiesa, Corbett, Creţu Corina, De Michelis, De Rossa, De Vits, Dîncu, Dobolyi, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Elisa, Ford, França, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Gottardi, Grech, Groote, Gruber, Gurmai, Hänsch, Harangozó, Haug, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Iotova, Jacobs, Jöns, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mihalache, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Neris, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Paasilinna, Pahor, Panzeri, Paparizov, Pinior, Pittella, Podgorean, Podimata, Prets, Pribetich, Rapkay, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rouček, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Scheele, Severin, Simpson, Siwiec, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Titley, Tzampazi, Van Lancker, Vigenin, Walter, Weiler, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Angelilli, Berlato, Borghezio, Bossi, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Gobbo, Grabowski, Janowski, Krasts, Kuźmiuk, La Russa, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Pęk, Piotrowski, Pirilli, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Speroni, Szymański, Tatarella, Tomaszewska, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski

Erapooletuid: 18

GUE/NGL: Figueiredo, Guerreiro, Manolakou, Maštálka

IND/DEM: Coûteaux, Krupa, Louis, Tomczak

ITS: Buruiană-Aprodu, Moisuc, Stănescu

NI: Baco, Chruszcz, Giertych, Kilroy-Silk, Kozlík

PSE: Sacconi

Verts/ALE: van Buitenen

Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused

Poolt: Claude Turmes

Vastu: Thijs Berman

15.   Raport: Liese A6-0402/2007

muudatusettepanek 85

Poolt: 262

ALDE: Beaupuy, Deprez, De Sarnez, Gibault, Griesbeck, Hall, in 't Veld, Laperrouze, Ries, Schmidt Olle

GUE/NGL: Adamou, Aita, Brie, Catania, de Brún, Flasarová, Guidoni, Holm, Kaufmann, Kohlíček, Markov, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Belder, Bonde, Goudin

NI: Belohorská, Martin Hans-Peter, Mihăescu, Popeangă

PPE-DE: Brepoels, Olajos, Wijkman

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Athanasiu, Attard-Montalto, Ayala Sender, Barón Crespo, Batzeli, Beňová, Berès, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Botopoulos, Bourzai, Bulfon, Bullmann, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Corbett, Corbey, Corda, Cottigny, Creţu Corina, De Keyser, De Michelis, De Rossa, De Vits, Dîncu, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, França, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Groote, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Haug, Hedh, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lefrançois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mihalache, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Neris, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Paasilinna, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Patrie, Peillon, Pinior, Pittella, Podgorean, Podimata, Prets, Pribetich, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schaldemose, Scheele, Segelström, Severin, Simpson, Siwiec, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Thomsen, Titley, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Walter, Weber Henri, Weiler, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Aylward, Crowley, Ó Neachtain

Verts/ALE: Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Schlyter, Schmidt Frithjof, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Vastu: 400

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Baeva, Bărbuleţiu, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Buşoi, Cappato, Carlshamre, Chatzimarkakis, Ciornei, Cocilovo, Costa, Davies, Degutis, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Guardans Cambó, Harkin, Hellvig, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, Jäätteenmäki, Juknevičienė, Karim, Kazak, Krahmer, Kułakowski, Lax, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Morţun, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Piskorski, Pohjamo, Polfer, Prodi, Raeva, Resetarits, Riis-Jørgensen, Savi, Sbarbati, Schuth, Şerbu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toma, Vălean, Veraldi, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Henin, Ransdorf

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Georgiou, Knapman, Krupa, Lundgren, Sinnott, Titford, Tomczak, Whittaker, Wojciechowski Bernard, Železný

ITS: Binev, Chukolov, Claeys, Coşea, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Mölzer, Romagnoli, Schenardi, Stănescu, Stoyanov, Vanhecke

NI: Allister, Bobošíková, Chruszcz, Giertych, Helmer

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Angelakas, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Březina, Brok, Brunetta, Burke, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Heaton-Harris, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kelemen, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, De Lange, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Morin, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Papastamkos, Parish, Peterle, Pīks, Pirker, Pleštinská, Podestà, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sartori, Schierhuber, Schinas, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Stauner, Stavreva, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szabó, Szájer, Tajani, Thyssen, Ţîrle, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Visser, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wohlin, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Battilocchio, Goebbels, Golik, Mann Erika, Roth-Behrendt

UEN: Angelilli, Berlato, Borghezio, Bossi, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Gobbo, Grabowski, Janowski, Krasts, Kuźmiuk, La Russa, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Pęk, Piotrowski, Pirilli, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Speroni, Szymański, Tatarella, Tomaszewska, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski

Erapooletuid: 18

GUE/NGL: Figueiredo, Guerreiro, Manolakou, Maštálka, Remek, Wurtz

IND/DEM: Coûteaux, Louis

ITS: Buruiană-Aprodu, Moisuc

NI: Baco, Kilroy-Silk, Kozlík, Rivera

PSE: Chiesa, Stockmann

UEN: Libicki

Verts/ALE: van Buitenen

Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused

Poolt: Dagmar Roth-Behrendt

16.   Raport: Liese A6-0402/2007

muudatusettepanekud 24 ja 61

Poolt: 576

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Baeva, Bărbuleţiu, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Buşoi, Cappato, Carlshamre, Chatzimarkakis, Ciornei, Cocilovo, Cornillet, Costa, Davies, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hellvig, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Juknevičienė, Kacin, Karim, Kazak, Krahmer, Kułakowski, Laperrouze, Lax, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Morţun, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Panayotov, Pannella, Piskorski, Pohjamo, Polfer, Prodi, Raeva, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth, Şerbu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toma, Vălean, Veraldi, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Adamou, Aita, Brie, Catania, de Brún, Flasarová, Guidoni, Holm, Kaufmann, Kohlíček, Markov, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Belder, Bonde, Goudin, Lundgren, Wojciechowski Bernard

NI: Allister, Belohorská, Helmer, Martin Hans-Peter, Popeangă, Rivera

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Angelakas, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Burke, Bushill-Matthews, Busuttil, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Coelho, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Hannan, Heaton-Harris, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kelemen, Kirkhope, Klamt, Klaß, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, De Lange, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Morin, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Papastamkos, Parish, Peterle, Pīks, Pirker, Pleštinská, Podestà, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sartori, Schierhuber, Schinas, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Spautz, Stauner, Stavreva, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szabó, Szájer, Tajani, Thyssen, Ţîrle, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Visser, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wohlin, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Athanasiu, Attard-Montalto, Ayala Sender, Barón Crespo, Battilocchio, Batzeli, Beňová, Berman, Bösch, Borrell Fontelles, Botopoulos, Bourzai, Bulfon, Bullmann, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Corbett, Corbey, Creţu Corina, De Keyser, De Michelis, De Rossa, De Vits, Dîncu, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Elisa, Ford, França, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Groote, Gruber, Gurmai, Hänsch, Harangozó, Haug, Hedh, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Iotova, Jacobs, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mihalache, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Pinior, Pittella, Podgorean, Podimata, Prets, Pribetich, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rouček, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Schaldemose, Scheele, Segelström, Severin, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Thomsen, Titley, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Walter, Weiler, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Aylward, Berlato, Borghezio, Bossi, Crowley, Czarnecki Ryszard, Foglietta, Gobbo, La Russa, Masiel, Muscardini, Ó Neachtain, Pirilli, Speroni, Vaidere

Verts/ALE: Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Harms, Hassi, Horáček, Irujo Amezaga, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Schlyter, Schmidt Frithjof, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Vastu: 77

GUE/NGL: Henin, Ransdorf

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Georgiou, Knapman, Krupa, Sinnott, Titford, Tomczak, Whittaker

ITS: Binev, Chukolov, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Mölzer, Romagnoli, Schenardi, Stănescu, Stoyanov

NI: Bobošíková, Chruszcz, Giertych

PPE-DE: Buzek, Chmielewski, Handzlik, Kaczmarek, Klich, Koch, Lewandowski, Olbrycht, Protasiewicz, Siekierski, Sonik, Zaleski

PSE: Berès, Bono, Carlotti, Corda, Cottigny, Ferreira Anne, Golik, Guy-Quint, Hamon, Hutchinson, Laignel, Le Foll, Lefrançois, Lienemann, Neris, Paparizov, Patrie, Peillon, Roure, Savary

UEN: Angelilli, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Kuźmiuk, Pęk, Piotrowski, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Szymański, Tatarella, Tomaszewska, Wojciechowski Janusz, Zapałowski

Erapooletuid: 25

ALDE: Degutis, Dičkutė

GUE/NGL: Figueiredo, Guerreiro, Manolakou, Maštálka, Wurtz

IND/DEM: Coûteaux, Louis, Železný

ITS: Buruiană-Aprodu, Claeys, Coşea, Dillen, Moisuc, Vanhecke

NI: Baco, Kilroy-Silk, Kozlík

PSE: Stockmann

UEN: Didžiokas, Krasts, Libicki, Maldeikis

Verts/ALE: van Buitenen

Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused

Vastu: Kader Arif, Brigitte Douay, Françoise Castex, Yannick Vaugrenard, Bernadette Vergnaud

17.   Raport: Liese A6-0402/2007

muudatusettepanek 89

Poolt: 89

ALDE: Hall, Schmidt Olle

GUE/NGL: Adamou, Aita, Brie, Catania, de Brún, Guidoni, Holm, Kaufmann, Markov, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Rizzo, Søndergaard, Svensson, Triantaphyllides, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Bonde, Goudin, Lundgren

ITS: Coşea

NI: Martin Hans-Peter, Popeangă

PPE-DE: Fjellner, Ibrisagic, Mauro, Szájer

PSE: Andersson, Berès, Berman, Bourzai, Carlotti, Cottigny, Färm, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Patrie, Peillon, Rasmussen, Schaldemose, Segelström, Thomsen

UEN: Czarnecki Ryszard, Libicki, Tatarella

Verts/ALE: Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Schlyter, Schmidt Frithjof, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Vastu: 561

ALDE: Alvaro, Andria, Attwooll, Baeva, Bărbuleţiu, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Buşoi, Cappato, Carlshamre, Chatzimarkakis, Ciornei, Cocilovo, Cornillet, Costa, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Harkin, Hellvig, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Juknevičienė, Kacin, Karim, Kazak, Krahmer, Kułakowski, Laperrouze, Lax, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Morţun, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Panayotov, Pannella, Piskorski, Pohjamo, Polfer, Prodi, Raeva, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Sbarbati, Schuth, Şerbu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toma, Vălean, Veraldi, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Henin, Kohlíček, Ransdorf, Remek, Seppänen, Strož

IND/DEM: Batten, Belder, Bloom, Booth, Clark, Knapman, Krupa, Louis, Sinnott, Titford, Tomczak, Whittaker, Wojciechowski Bernard, Železný

ITS: Binev, Chukolov, Claeys, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Mölzer, Romagnoli, Schenardi, Stănescu, Stoyanov, Vanhecke

NI: Allister, Belohorská, Chruszcz, Giertych, Helmer, Mihăescu, Rivera

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Angelakas, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Burke, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Heaton-Harris, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kelemen, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, De Lange, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Morin, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Papastamkos, Parish, Peterle, Pīks, Pirker, Pleštinská, Podestà, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sartori, Schierhuber, Schinas, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Stauner, Stavreva, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szabó, Tajani, Thyssen, Ţîrle, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Visser, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Arif, Arnaoutakis, Athanasiu, Attard-Montalto, Ayala Sender, Barón Crespo, Battilocchio, Batzeli, Beňová, Berlinguer, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Botopoulos, Bulfon, Bullmann, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Casaca, Cashman, Cercas, Corbett, Corda, Creţu Corina, De Keyser, De Michelis, De Rossa, De Vits, Dîncu, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, França, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Goebbels, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Groote, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Haug, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jöns, Kirilov, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lefrançois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mihalache, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Neris, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Pinior, Pittella, Podgorean, Podimata, Prets, Pribetich, Rapkay, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Scheele, Severin, Simpson, Siwiec, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Titley, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Walter, Weber Henri, Weiler, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Borghezio, Bossi, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Gobbo, Grabowski, Janowski, Krasts, Kuźmiuk, La Russa, Masiel, Muscardini, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Pirilli, Podkański, Rogalski, Rutowicz, Speroni, Tomaszewska, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski

Erapooletuid: 10

GUE/NGL: Flasarová, Manolakou, Maštálka, Wurtz

IND/DEM: Coûteaux

ITS: Buruiană-Aprodu

NI: Baco, Kilroy-Silk, Kozlík

Verts/ALE: van Buitenen

Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused

Poolt: Charlotte Cederschiöld

Vastu: Pervenche Berès, Bernadette Bourzai, Marie-Arlette Carlotti, Glenys Kinnock

18.   Raport: Liese A6-0402/2007

muudatusettepanek 25

Poolt: 128

ALDE: Beaupuy, Bourlanges, Cornillet, Deprez, De Sarnez, Gibault, Hall, in 't Veld, Laperrouze, Ries, Schmidt Olle

GUE/NGL: Adamou, Aita, Brie, Catania, de Brún, Flasarová, Guidoni, Holm, Kaufmann, Kohlíček, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Remek, Rizzo, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Belder, Bonde, Goudin, Lundgren, Sinnott

ITS: Martinez

NI: Baco, Belohorská, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Brepoels, Fjellner, Ibrisagic, Rack, Wijkman

PSE: Andersson, Arif, Berès, Berlinguer, Berman, Bono, Bourzai, Carlotti, Castex, Corda, Cottigny, De Keyser, Douay, Färm, Falbr, Ferreira Anne, Guy-Quint, Hamon, Hedh, Hegyi, Hutchinson, Jørgensen, Laignel, Le Foll, Lefrançois, Lienemann, Navarro, Neris, Patrie, Peillon, Rasmussen, Rosati, Roure, dos Santos, Savary, Schaldemose, Scheele, Segelström, Thomsen, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Weber Henri

UEN: Czarnecki Ryszard

Verts/ALE: Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Schlyter, Schmidt Frithjof, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Vastu: 529

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Baeva, Bărbuleţiu, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Buşoi, Cappato, Carlshamre, Chatzimarkakis, Ciornei, Cocilovo, Davies, Degutis, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Griesbeck, Guardans Cambó, Harkin, Hellvig, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, Jäätteenmäki, Juknevičienė, Kacin, Karim, Kazak, Krahmer, Kułakowski, Lax, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Morţun, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Panayotov, Piskorski, Pohjamo, Polfer, Prodi, Raeva, Resetarits, Riis-Jørgensen, Savi, Sbarbati, Schuth, Şerbu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toma, Vălean, Veraldi, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Henin, Ransdorf, Seppänen

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Farage, Georgiou, Knapman, Titford, Whittaker, Wojciechowski Bernard

ITS: Binev, Chukolov, Claeys, Coşea, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Mölzer, Schenardi, Stănescu, Stoyanov, Vanhecke

NI: Allister, Bobošíková, Helmer, Mihăescu, Popeangă, Rivera

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Angelakas, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Březina, Brok, Brunetta, Burke, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Heaton-Harris, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kelemen, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, De Lange, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Morin, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Papastamkos, Parish, Peterle, Pīks, Pirker, Pleštinská, Podestà, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sartori, Schierhuber, Schinas, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Stauner, Stavreva, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szabó, Szájer, Tajani, Thyssen, Ţîrle, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Visser, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wohlin, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Arnaoutakis, Athanasiu, Attard-Montalto, Ayala Sender, Barón Crespo, Battilocchio, Batzeli, Beňová, Bösch, Borrell Fontelles, Botopoulos, Bulfon, Bullmann, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Casaca, Cashman, Cercas, Chiesa, Corbett, Corbey, Creţu Corina, De Michelis, De Rossa, De Vits, Dîncu, Dobolyi, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Elisa, Ford, França, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Goebbels, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Groote, Gruber, Hänsch, Harangozó, Haug, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Iotova, Jacobs, Jöns, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mihalache, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Pinior, Pittella, Podgorean, Podimata, Prets, Pribetich, Rapkay, Riera Madurell, Rocard, Rouček, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, Severin, Simpson, Siwiec, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Titley, Tzampazi, Vigenin, Walter, Weiler, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Borghezio, Bossi, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Gobbo, Grabowski, Janowski, Krasts, Kuźmiuk, La Russa, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Pirilli, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Speroni, Szymański, Tatarella, Tomaszewska, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski

Erapooletuid: 19

ALDE: Costa

GUE/NGL: Figueiredo, Guerreiro, Manolakou, Markov, Maštálka, Søndergaard, Wurtz

IND/DEM: Coûteaux, Krupa, Louis, Železný

ITS: Buruiană-Aprodu, Moisuc

NI: Chruszcz, Giertych, Kilroy-Silk

UEN: Libicki

Verts/ALE: van Buitenen

Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused

Poolt: Charlotte Cederschiöld

19.   Raport: Liese A6-0402/2007

muudatusettepanek 86

Poolt: 248

ALDE: Degutis, Dičkutė, Hall

GUE/NGL: Adamou, Aita, Brie, Catania, de Brún, Flasarová, Guidoni, Holm, Kaufmann, Kohlíček, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Remek, Rizzo, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Belder, Bonde, Goudin, Lundgren, Sinnott

ITS: Coşea

NI: Martin Hans-Peter, Popeangă

PPE-DE: Fjellner, Ibrisagic, Olajos, Wijkman, Wohlin

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Athanasiu, Attard-Montalto, Battilocchio, Batzeli, Beňová, Berès, Berman, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Botopoulos, Bourzai, Bulfon, Bullmann, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Casaca, Cashman, Castex, Corbett, Corbey, Corda, Cottigny, Creţu Corina, De Keyser, De Michelis, De Rossa, Désir, De Vits, Dîncu, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, França, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Groote, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Haug, Hedh, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lefrançois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Matsouka, Medina Ortega, Mihalache, Mikko, Moraes, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Neris, Occhetto, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Patrie, Peillon, Pinior, Pittella, Podgorean, Podimata, Prets, Pribetich, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, dos Santos, Savary, Schaldemose, Scheele, Segelström, Severin, Simpson, Siwiec, Sousa Pinto, Stihler, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Thomsen, Titley, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Walter, Weber Henri, Weiler, Wiersma, Willmott, Zingaretti

UEN: Didžiokas, Maldeikis, Vaidere

Verts/ALE: Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Schlyter, Schmidt Frithjof, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Vastu: 401

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Baeva, Bărbuleţiu, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Buşoi, Cappato, Carlshamre, Chatzimarkakis, Ciornei, Cocilovo, Cornillet, Costa, Davies, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Harkin, Hellvig, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Juknevičienė, Kacin, Karim, Kazak, Krahmer, Kułakowski, Laperrouze, Lax, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Morţun, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Panayotov, Pannella, Piskorski, Polfer, Prodi, Raeva, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth, Şerbu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toma, Vălean, Veraldi, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Henin, Ransdorf, Seppänen

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Farage, Knapman, Krupa, Louis, Titford, Tomczak, Whittaker, Wojciechowski Bernard, Železný

ITS: Binev, Chukolov, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Mölzer, Romagnoli, Schenardi, Stănescu, Stoyanov

NI: Allister, Bobošíková, Chruszcz, Giertych, Helmer, Mihăescu

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Angelakas, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Burke, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Heaton-Harris, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kelemen, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, De Lange, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Morin, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Papastamkos, Parish, Peterle, Pīks, Pirker, Pleštinská, Podestà, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sartori, Schierhuber, Schinas, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Stauner, Stavreva, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szabó, Szájer, Tajani, Thyssen, Ţîrle, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Visser, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Goebbels, Golik

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Borghezio, Bossi, Crowley, Czarnecki Ryszard, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Gobbo, Grabowski, Janowski, Krasts, Kuźmiuk, La Russa, Masiel, Muscardini, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Pirilli, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Speroni, Szymański, Tatarella, Tomaszewska, Wojciechowski Janusz, Zapałowski

Erapooletuid: 35

GUE/NGL: Figueiredo, Guerreiro, Manolakou, Markov, Søndergaard, Wurtz

IND/DEM: Coûteaux, Georgiou

ITS: Buruiană-Aprodu, Claeys, Moisuc, Vanhecke

NI: Baco, Belohorská, Kilroy-Silk, Kozlík, Rivera

PSE: Ayala Sender, Barón Crespo, Cercas, Chiesa, García Pérez, Masip Hidalgo, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Moreno Sánchez, Obiols i Germà, Salinas García, Sánchez Presedo, Sornosa Martínez, Stockmann, Yáñez-Barnuevo García

UEN: Libicki, Rutowicz

Verts/ALE: van Buitenen

Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused

Poolt: Charlotte Cederschiöld

20.   Raport: Liese A6-0402/2007

muudatusettepanekud 75 ja 87

Poolt: 612

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Baeva, Bărbuleţiu, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Buşoi, Cappato, Carlshamre, Chatzimarkakis, Ciornei, Cocilovo, Cornillet, Costa, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hellvig, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Juknevičienė, Kacin, Karim, Kazak, Krahmer, Kułakowski, Laperrouze, Lax, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Morţun, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Panayotov, Pannella, Piskorski, Pohjamo, Polfer, Prodi, Raeva, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth, Şerbu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toma, Vălean, Veraldi, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Adamou, Aita, Brie, Catania, de Brún, Flasarová, Guidoni, Holm, Kaufmann, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Remek, Rizzo, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Belder, Bonde, Goudin, Lundgren, Wojciechowski Bernard, Železný

ITS: Buruiană-Aprodu, Claeys, Coşea, Dillen, Vanhecke

NI: Allister, Belohorská, Bobošíková, Helmer, Martin Hans-Peter, Mihăescu, Popeangă, Rivera

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Angelakas, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Burke, Bushill-Matthews, Busuttil, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, Cederschiöld, Chichester, Coelho, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Hannan, Heaton-Harris, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kelemen, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, De Lange, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Morin, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Papastamkos, Parish, Peterle, Pīks, Pirker, Pleštinská, Podestà, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sartori, Schierhuber, Schinas, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Spautz, Stauner, Stavreva, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szabó, Szájer, Tajani, Thyssen, Ţîrle, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Visser, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wohlin, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Athanasiu, Attard-Montalto, Ayala Sender, Barón Crespo, Battilocchio, Batzeli, Beňová, Berès, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Botopoulos, Bourzai, Bulfon, Bullmann, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Corbett, Corbey, Corda, Cottigny, Creţu Corina, De Keyser, De Michelis, De Rossa, Désir, De Vits, Dîncu, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, França, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Groote, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Haug, Hedh, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lefrançois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mihalache, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Neris, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Patrie, Peillon, Pinior, Pittella, Podgorean, Podimata, Prets, Pribetich, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schaldemose, Scheele, Segelström, Severin, Simpson, Siwiec, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Thomsen, Titley, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Walter, Weber Henri, Weiler, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Borghezio, Bossi, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Gobbo, Krasts, La Russa, Maldeikis, Muscardini, Ó Neachtain, Pirilli, Speroni, Tatarella, Vaidere

Verts/ALE: Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Schlyter, Schmidt Frithjof, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Vastu: 44

GUE/NGL: Henin, Ransdorf, Seppänen

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Farage, Knapman, Louis, Sinnott, Titford, Whittaker

ITS: Romagnoli, Stănescu

PPE-DE: Buzek, del Castillo Vera, Chmielewski, Handzlik, Kaczmarek, Klich, Kudrycka, Olbrycht, Protasiewicz, Siekierski, Sonik, Zaleski

PSE: Golik

UEN: Czarnecki Ryszard, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Libicki, Masiel, Pęk, Piotrowski, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Szymański, Tomaszewska, Wojciechowski Janusz, Zapałowski

Erapooletuid: 27

GUE/NGL: Figueiredo, Guerreiro, Kohlíček, Manolakou, Markov, Søndergaard, Wurtz

IND/DEM: Coûteaux, Georgiou, Krupa, Tomczak

ITS: Binev, Chukolov, Gollnisch, Lang, Le Rachinel, Martinez, Mölzer, Moisuc, Stoyanov

NI: Baco, Chruszcz, Giertych, Kilroy-Silk, Kozlík

PPE-DE: Lewandowski

Verts/ALE: van Buitenen

21.   Raport: Liese A6-0402/2007

muudatusettepanek 69

Poolt: 89

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Baeva, Bărbuleţiu, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Budreikaitė, Busk, Buşoi, Cappato, Carlshamre, Chatzimarkakis, Ciornei, Cocilovo, Cornillet, Costa, Drčar Murko, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hellvig, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Juknevičienė, Kacin, Kazak, Krahmer, Kułakowski, Laperrouze, Lax, Lehideux, Losco, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Morţun, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Ortuondo Larrea, Oviir, Piskorski, Pohjamo, Polfer, Prodi, Raeva, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Sbarbati, Schuth, Şerbu, Staniszewska, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Toma, Vălean, Veraldi, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Strož

IND/DEM: Krupa, Lundgren, Tomczak

ITS: Buruiană-Aprodu, Coşea

NI: Bobošíková, Chruszcz, Giertych

PPE-DE: Berend, Busuttil, Casa

PSE: Calabuig Rull, Grech, Tabajdi

UEN: Czarnecki Ryszard

Vastu: 557

ALDE: Attwooll, Bowles, Davies, Degutis, Deprez, Dičkutė, Duff, Hall, Harkin, Karim, Ludford, Lynne, Onyszkiewicz, Panayotov, Pannella, Schmidt Olle, Starkevičiūtė, Takkula

GUE/NGL: Adamou, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Guerreiro, Guidoni, Henin, Holm, Kaufmann, Manolakou, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Svensson, Triantaphyllides, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Batten, Belder, Bloom, Bonde, Booth, Clark, Farage, Knapman, Sinnott, Titford, Wojciechowski Bernard, Železný

ITS: Martinez, Romagnoli, Stănescu

NI: Allister, Helmer, Martin Hans-Peter, Mihăescu, Popeangă

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Angelakas, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Böge, Bonsignore, Bowis, Braghetto, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Burke, Bushill-Matthews, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Heaton-Harris, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kelemen, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, De Lange, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Morin, Musotto, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Papastamkos, Parish, Peterle, Pīks, Pirker, Pleštinská, Podestà, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sartori, Schierhuber, Schinas, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Stauner, Stavreva, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szabó, Szájer, Tajani, Thyssen, Ţîrle, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Visser, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wohlin, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Athanasiu, Attard-Montalto, Ayala Sender, Barón Crespo, Battilocchio, Batzeli, Beňová, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Botopoulos, Bourzai, Bulfon, Bullmann, Capoulas Santos, Carlotti, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Corbett, Corbey, Corda, Cottigny, Creţu Corina, De Keyser, De Michelis, De Rossa, Désir, De Vits, Dîncu, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, França, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Groote, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hedh, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jöns, Kindermann, Kirilov, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lefrançois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mihalache, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Neris, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Patrie, Peillon, Pinior, Pittella, Podgorean, Podimata, Prets, Pribetich, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schaldemose, Scheele, Segelström, Severin, Simpson, Siwiec, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tarand, Thomsen, Titley, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Walter, Weber Henri, Weiler, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Borghezio, Bossi, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Gobbo, Grabowski, Janowski, Krasts, La Russa, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Ó Neachtain, Piotrowski, Pirilli, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Speroni, Szymański, Tatarella, Tomaszewska, Vaidere, Zapałowski

Verts/ALE: Auken, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Schlyter, Schmidt Frithjof, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Erapooletuid: 23

GUE/NGL: Flasarová, Kohlíček

IND/DEM: Coûteaux, Louis

ITS: Binev, Chukolov, Claeys, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Rachinel, Mölzer, Moisuc, Stoyanov, Vanhecke

NI: Baco, Belohorská, Kilroy-Silk, Kozlík, Rivera

PPE-DE: Esteves

UEN: Libicki

Verts/ALE: van Buitenen

Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused

Vastu: Diana Wallis

22.   Raport: Liese A6-0402/2007

muudatusettepanek 39

Poolt: 546

ALDE: Beaupuy, Bourlanges, Cornillet, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Drčar Murko, Gibault, Griesbeck, Laperrouze, Ries, Starkevičiūtė, Takkula

GUE/NGL: Adamou, Aita, Brie, Catania, de Brún, Flasarová, Guidoni, Holm, Kaufmann, Kohlíček, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Belder, Bonde, Goudin, Krupa, Tomczak, Wojciechowski Bernard

ITS: Coşea

NI: Allister, Belohorská, Chruszcz, Giertych, Helmer, Martin Hans-Peter, Mihăescu, Popeangă, Rivera

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Angelakas, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Braghetto, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Burke, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Heaton-Harris, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kelemen, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, De Lange, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Morin, Musotto, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Parish, Peterle, Pīks, Pirker, Pleštinská, Podestà, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sartori, Schierhuber, Schinas, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Stauner, Stavreva, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szabó, Szájer, Tajani, Thyssen, Ţîrle, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vernola, Vidal-Quadras, Visser, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wohlin, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Athanasiu, Attard-Montalto, Ayala Sender, Barón Crespo, Battilocchio, Batzeli, Beňová, Berès, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Botopoulos, Bourzai, Bulfon, Bullmann, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Corbett, Corbey, Corda, Cottigny, Creţu Corina, De Keyser, De Michelis, De Rossa, Désir, De Vits, Dîncu, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, França, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Groote, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hamon, Harangozó, Haug, Hedh, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lefrançois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lyubcheva, McAvan, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mihalache, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Neris, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Patrie, Peillon, Pinior, Pittella, Podgorean, Podimata, Prets, Pribetich, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rosati, Roth-Behrendt, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schaldemose, Scheele, Segelström, Severin, Simpson, Siwiec, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Thomsen, Titley, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Walter, Weber Henri, Weiler, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Angelilli, Berlato, Borghezio, Bossi, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Gobbo, Grabowski, Janowski, Krasts, La Russa, Libicki, Maldeikis, Masiel, Piotrowski, Pirilli, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Speroni, Szymański, Tatarella, Tomaszewska, Vaidere, Zapałowski

Verts/ALE: Auken, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Schlyter, Schmidt Frithjof, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Vastu: 110

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Baeva, Bărbuleţiu, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Buşoi, Cappato, Carlshamre, Chatzimarkakis, Ciornei, Cocilovo, Costa, Davies, Duff, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hellvig, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Juknevičienė, Kacin, Karim, Kazak, Krahmer, Kułakowski, Lax, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Morţun, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Panayotov, Pannella, Piskorski, Pohjamo, Polfer, Prodi, Raeva, Resetarits, Riis-Jørgensen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth, Şerbu, Staniszewska, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Toma, Vălean, Veraldi, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Henin, Manolakou, Ransdorf

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Farage, Knapman, Lundgren, Titford

ITS: Binev, Chukolov, Claeys, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Rachinel, Martinez, Mölzer, Romagnoli, Stănescu, Stoyanov

NI: Bobošíková

PPE-DE: Florenz

PSE: Hänsch, Rocard

UEN: Aylward, Crowley, Muscardini, Ó Neachtain, Podkański

Erapooletuid: 16

GUE/NGL: Figueiredo, Guerreiro, Wurtz

IND/DEM: Coûteaux, Louis, Sinnott, Železný

ITS: Buruiană-Aprodu, Moisuc, Vanhecke

NI: Baco, Kilroy-Silk, Kozlík

PPE-DE: Esteves, Ventre

Verts/ALE: van Buitenen

23.   Raport: Liese A6-0402/2007

muudatusettepanekud 98 ja 100/rev

Poolt: 211

ALDE: Mulder

GUE/NGL: Figueiredo, Guerreiro, Henin, Manolakou, Seppänen, Wurtz

IND/DEM: Krupa, Sinnott, Tomczak, Wojciechowski Bernard

ITS: Binev, Chukolov, Coşea, Gollnisch, Lang, Martinez, Mölzer, Romagnoli, Stănescu, Stoyanov

NI: Chruszcz, Giertych, Popeangă

PPE-DE: Coelho, Esteves, Freitas, Graça Moura, Korhola, Marques, Martens, Siekierski, Silva Peneda, Sudre

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Athanasiu, Attard-Montalto, Ayala Sender, Barón Crespo, Battilocchio, Batzeli, Beňová, Berès, Berman, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Botopoulos, Bourzai, Bulfon, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Corbett, Corbey, Corda, Cottigny, De Keyser, De Michelis, De Rossa, Désir, De Vits, Dîncu, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, França, García Pérez, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hamon, Harangozó, Hedh, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kósáné Kovács, Koterec, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lefrançois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mihalache, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Myller, Napoletano, Navarro, Neris, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Patrie, Peillon, Pinior, Pittella, Podgorean, Podimata, Prets, Pribetich, Rasmussen, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schaldemose, Scheele, Segelström, Severin, Simpson, Siwiec, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Thomsen, Titley, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Berlato, Borghezio, Bossi, Czarnecki Ryszard, Foglietta, Gobbo, La Russa, Muscardini, Pirilli, Speroni, Tatarella

Vastu: 434

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Baeva, Bărbuleţiu, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Buşoi, Cappato, Carlshamre, Ciornei, Cocilovo, Cornillet, Costa, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hellvig, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Juknevičienė, Kacin, Karim, Kazak, Krahmer, Kułakowski, Laperrouze, Lax, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Morţun, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Panayotov, Pannella, Piskorski, Pohjamo, Polfer, Prodi, Raeva, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth, Şerbu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toma, Vălean, Veraldi, Wallis

GUE/NGL: Adamou, Aita, Brie, Catania, Guidoni, Holm, Kaufmann, Kohlíček, Markov, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Søndergaard, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Belder, Bonde, Goudin, Lundgren, Železný

NI: Allister, Belohorská, Bobošíková, Helmer, Martin Hans-Peter, Mihăescu, Rivera

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Angelakas, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Braghetto, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Burke, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Heaton-Harris, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kelemen, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, De Lange, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marinescu, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Morin, Musotto, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Papastamkos, Parish, Peterle, Pīks, Pirker, Pleštinská, Podestà, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sartori, Schierhuber, Schinas, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Stauner, Stavreva, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sumberg, Surján, Szabó, Szájer, Tajani, Thyssen, Ţîrle, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Visser, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wohlin, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Bullmann, Creţu Corina, Gebhardt, Hänsch, Haug, Jöns, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Madeira, Mann Erika, Rapkay, Roth-Behrendt, Walter, Weber Henri, Weiler

UEN: Aylward, Crowley, Didžiokas, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Krasts, Libicki, Maldeikis, Masiel, Ó Neachtain, Piotrowski, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Szymański, Tomaszewska, Vaidere, Zapałowski

Verts/ALE: Auken, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Schlyter, Schmidt Frithjof, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Erapooletuid: 22

GUE/NGL: Flasarová, Maštálka

IND/DEM: Batten, Booth, Clark, Coûteaux, Farage, Knapman, Louis, Titford

ITS: Buruiană-Aprodu, Claeys, Dillen, Moisuc, Vanhecke

NI: Baco, Kilroy-Silk, Kozlík

PSE: Muscat, Stockmann

UEN: Angelilli

Verts/ALE: van Buitenen

Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused

Poolt: Jamila Madeira

Vastu: Eija-Riitta Korhola

24.   Raport: Liese A6-0402/2007

muudatusettepanek 78/1

Poolt: 380

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Baeva, Bărbuleţiu, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Buşoi, Cappato, Carlshamre, Chatzimarkakis, Ciornei, Cocilovo, Cornillet, Costa, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hellvig, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Juknevičienė, Kacin, Karim, Kazak, Krahmer, Kułakowski, Laperrouze, Lax, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morţun, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Panayotov, Pannella, Piskorski, Pohjamo, Polfer, Prodi, Raeva, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Sbarbati, Schuth, Şerbu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toma, Vălean, Veraldi, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Henin, Wurtz

IND/DEM: Sinnott, Wojciechowski Bernard

ITS: Coşea

NI: Allister, Bobošíková, Helmer, Mihăescu

PPE-DE: Andrikienė, Angelakas, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Braghetto, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Burke, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Heaton-Harris, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kelemen, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, De Lange, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Morin, Musotto, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Papastamkos, Parish, Peterle, Pīks, Pirker, Pleštinská, Podestà, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sartori, Schierhuber, Schinas, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Stauner, Stavreva, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szabó, Szájer, Tajani, Thyssen, Ţîrle, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Visser, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wohlin, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Bono, Goebbels, Grech, Medina Ortega, Muscat, Prets

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Borghezio, Bossi, Crowley, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Gobbo, Grabowski, Janowski, Krasts, La Russa, Libicki, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Ó Neachtain, Piotrowski, Pirilli, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Speroni, Szymański, Tatarella, Tomaszewska, Vaidere, Zapałowski

Vastu: 255

ALDE: Schmidt Olle

GUE/NGL: Adamou, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Holm, Kaufmann, Kohlíček, Markov, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Batten, Belder, Bonde, Booth, Clark, Farage, Goudin, Knapman, Krupa, Lundgren, Titford, Tomczak

ITS: Binev, Chukolov, Claeys, Dillen, Gollnisch, Lang, Martinez, Mölzer, Romagnoli, Stănescu, Stoyanov, Vanhecke

NI: Chruszcz, Giertych, Martin Hans-Peter, Popeangă

PPE-DE: Pomés Ruiz, Wijkman

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Athanasiu, Barón Crespo, Battilocchio, Batzeli, Beňová, Berès, Berlinguer, Berman, Bösch, Borrell Fontelles, Botopoulos, Bourzai, Bulfon, Bullmann, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Casaca, Cashman, Chiesa, Corbett, Corbey, Corda, Cottigny, Creţu Corina, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Dîncu, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, França, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Groote, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Haug, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lefrançois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Matsouka, Mihalache, Mikko, Moraes, Morgan, Myller, Napoletano, Navarro, Neris, Occhetto, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Patrie, Peillon, Pinior, Pittella, Podgorean, Podimata, Pribetich, Rapkay, Rasmussen, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, dos Santos, Savary, Schaldemose, Scheele, Segelström, Severin, Simpson, Siwiec, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Thomsen, Titley, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Walter, Weiler, Wiersma, Willmott, Zingaretti

Verts/ALE: Auken, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Irujo Amezaga, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Schlyter, Schmidt Frithjof, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Erapooletuid: 28

GUE/NGL: Manolakou, Maštálka, Ransdorf

IND/DEM: Coûteaux, Louis, Železný

ITS: Buruiană-Aprodu, Moisuc

NI: Baco, Belohorská, Kilroy-Silk, Kozlík, Rivera

PSE: Attard-Montalto, Ayala Sender, Cercas, García Pérez, Masip Hidalgo, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Moreno Sánchez, Obiols i Germà, Riera Madurell, Salinas García, Sánchez Presedo, Sornosa Martínez, Yáñez-Barnuevo García

Verts/ALE: van Buitenen

Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused

Vastu: Françoise Castex

25.   Raport: Liese A6-0402/2007

muudatusettepanek 78/2

Poolt: 343

ALDE: Takkula, Virrankoski

GUE/NGL: Henin, Manolakou, Wurtz

IND/DEM: Belder, Krupa, Sinnott, Tomczak, Wojciechowski Bernard

ITS: Binev, Buruiană-Aprodu, Chukolov, Claeys, Coşea, Dillen, Gollnisch, Lang, Martinez, Mölzer, Moisuc, Romagnoli, Stănescu, Stoyanov, Vanhecke

NI: Allister, Bobošíková, Chruszcz, Giertych, Helmer

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Angelakas, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Braghetto, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Burke, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Hannan, Heaton-Harris, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kelemen, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, De Lange, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lulling, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Morin, Musotto, Nassauer, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Papastamkos, Parish, Peterle, Pīks, Pirker, Pleštinská, Podestà, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sartori, Schierhuber, Schinas, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Stauner, Stavreva, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szabó, Szájer, Tajani, Thyssen, Ţîrle, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Visser, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wohlin, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Arnaoutakis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Batzeli, Botopoulos, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Casaca, Castex, Cercas, Estrela, Fernandes, Ferreira Elisa, Ford, García Pérez, Goebbels, Golik, Gomes, Hamon, Harangozó, Lambrinidis, Leinen, Madeira, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Moreno Sánchez, Myller, Paasilinna, Podimata, Riera Madurell, Roure, Sánchez Presedo, Severin, Sornosa Martínez, Tzampazi, Yáñez-Barnuevo García

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Borghezio, Bossi, Crowley, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Gobbo, Grabowski, Janowski, Krasts, La Russa, Libicki, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Ó Neachtain, Piotrowski, Pirilli, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Speroni, Szymański, Tatarella, Tomaszewska, Vaidere, Zapałowski

Vastu: 296

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Baeva, Bărbuleţiu, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Buşoi, Cappato, Carlshamre, Chatzimarkakis, Ciornei, Cocilovo, Cornillet, Costa, Davies, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hellvig, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Juknevičienė, Kacin, Karim, Krahmer, Kułakowski, Laperrouze, Lax, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Morţun, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Panayotov, Pannella, Piskorski, Pohjamo, Polfer, Prodi, Raeva, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth, Şerbu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Toma, Vălean, Veraldi, Wallis

GUE/NGL: Adamou, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Guerreiro, Guidoni, Holm, Kaufmann, Markov, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Remek, Rizzo, Seppänen, Søndergaard, Svensson, Triantaphyllides, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Batten, Bonde, Booth, Clark, Goudin, Knapman, Lundgren

NI: Martin Hans-Peter, Popeangă

PPE-DE: Fjellner, Ibrisagic, Wijkman

PSE: Andersson, Arif, Athanasiu, Barón Crespo, Battilocchio, Beňová, Berès, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Bourzai, Bulfon, Bullmann, Carlotti, Cashman, Chiesa, Corbett, Corbey, Corda, Cottigny, Creţu Corina, De Keyser, De Michelis, De Rossa, Désir, De Vits, Dîncu, Douay, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Ferreira Anne, França, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Grabowska, Groote, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hedh, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kirilov, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lavarra, Le Foll, Lefrançois, Lehtinen, Leichtfried, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Lyubcheva, McAvan, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Mihalache, Mikko, Moraes, Morgan, Napoletano, Navarro, Neris, Occhetto, Öger, Pahor, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Patrie, Peillon, Pinior, Pittella, Podgorean, Prets, Pribetich, Rapkay, Rasmussen, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rouček, Sacconi, Sakalas, Saks, dos Santos, Savary, Schaldemose, Scheele, Segelström, Simpson, Siwiec, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Thomsen, Titley, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Walter, Weber Henri, Weiler, Wiersma, Willmott, Zingaretti

Verts/ALE: Auken, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Harms, Hassi, Horáček, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Schlyter, Schmidt Frithjof, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Erapooletuid: 14

ALDE: Kazak

GUE/NGL: Maštálka, Ransdorf

IND/DEM: Louis, Železný

NI: Baco, Belohorská, Kilroy-Silk, Kozlík, Rivera

PSE: Grech, Muscat, Salinas García

Verts/ALE: van Buitenen

Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused

Poolt: Sérgio Sousa Pinto

Vastu: Françoise Castex

26.   Raport: Liese A6-0402/2007

muudatusettepanekud 97 ja 99/rev

Poolt: 193

GUE/NGL: Figueiredo, Guerreiro, Henin, Seppänen, Wurtz

IND/DEM: Krupa, Sinnott, Tomczak

ITS: Binev, Chukolov, Claeys, Coşea, Dillen, Gollnisch, Martinez, Moisuc, Stănescu, Stoyanov, Vanhecke

NI: Chruszcz, Giertych, Popeangă

PPE-DE: Coelho, Esteves, Freitas, Graça Moura, Marques, Queiró, Silva Peneda, Sudre

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Athanasiu, Attard-Montalto, Ayala Sender, Barón Crespo, Battilocchio, Beňová, Berès, Berlinguer, Berman, Bösch, Borrell Fontelles, Botopoulos, Bourzai, Bulfon, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Corbett, Corbey, Corda, Cottigny, Creţu Corina, De Keyser, De Michelis, De Rossa, Désir, De Vits, Dîncu, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, França, García Pérez, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Goebbels, Gomes, Gottardi, Grabowska, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hamon, Harangozó, Hedh, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kósáné Kovács, Koterec, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lefrançois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mihalache, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Myller, Napoletano, Navarro, Neris, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Patrie, Peillon, Pinior, Pittella, Podgorean, Podimata, Prets, Pribetich, Rasmussen, Riera Madurell, Rosati, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schaldemose, Schulz, Segelström, Severin, Simpson, Siwiec, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Thomsen, Titley, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Weber Henri, Weiler, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Crowley, Ó Neachtain

Vastu: 437

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Baeva, Bărbuleţiu, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Buşoi, Cappato, Carlshamre, Ciornei, Cocilovo, Cornillet, Costa, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hellvig, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Kacin, Kazak, Krahmer, Kułakowski, Laperrouze, Lax, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Panayotov, Pannella, Piskorski, Pohjamo, Polfer, Prodi, Raeva, Resetarits, Riis-Jørgensen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth, Şerbu, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toma, Vălean, Veraldi, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Aita, Brie, Catania, de Brún, Guidoni, Holm, Kaufmann, Kohlíček, Markov, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Søndergaard, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Belder, Bonde, Goudin, Lundgren, Wojciechowski Bernard, Železný

ITS: Buruiană-Aprodu, Romagnoli

NI: Allister, Bobošíková, Helmer, Martin Hans-Peter, Mihăescu, Rivera

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Angelakas, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Braghetto, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Burke, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Daul, De Blasio, Dehaene, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Evans Jonathan, Fajmon, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Heaton-Harris, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kelemen, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, De Lange, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lulling, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marinescu, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Morin, Musotto, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Papastamkos, Parish, Peterle, Pīks, Pirker, Pleštinská, Podestà, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sartori, Schierhuber, Schinas, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Stauner, Stavreva, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sumberg, Surján, Szabó, Szájer, Tajani, Thyssen, Ţîrle, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Visser, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wohlin, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Bullmann, Gebhardt, Glante, Golik, Hänsch, Haug, Jöns, Jørgensen, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Mann Erika, Öger, Rapkay, Roth-Behrendt, Scheele, Walter

UEN: Angelilli, Berlato, Borghezio, Bossi, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foltyn-Kubicka, Gobbo, Janowski, Krasts, La Russa, Libicki, Maldeikis, Masiel, Piotrowski, Pirilli, Podkański, Rutowicz, Speroni, Szymański, Tatarella, Tomaszewska, Vaidere

Verts/ALE: Auken, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Schlyter, Schmidt Frithjof, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Erapooletuid: 14

GUE/NGL: Flasarová, Maštálka

IND/DEM: Batten, Booth, Clark, Coûteaux, Knapman, Louis, Titford

NI: Kilroy-Silk

PSE: Groote, Muscat, Stockmann

Verts/ALE: van Buitenen

Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused

Poolt: Dan Jørgensen


VASTUVÕETUD TEKSTID

 

P6_TA(2007)0492

Bulgaaria ja Rumeenia osalemine Euroopa Majanduspiirkonnas ***

Euroopa Parlamendi 13. novembri 2007. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus Bulgaaria Vabariigi ja Rumeenia Euroopa Majanduspiirkonnas osalemise lepingu ja nelja selle juurde kuuluva lepingu sõlmimise kohta (12641/2007 - C6-0350/2007 - 2007/0115(AVC))

(Nõusolekumenetlus)

Euroopa Parlament,

võttes arvesse ettepanekut võtta vastu nõukogu otsus (12641/2007),

võttes arvesse nõukogu esitatud nõusolekutaotlust vastavalt EÜ asutamislepingu artikli 300 lõike 3 teisele lõigule koostoimes artikliga 310 ja artikli 300 lõikega 2 (C6-0350/2007);

võttes arvesse kodukorra artiklit 75, artikli 83 lõiget 7 ja artikli 43 lõiget 1;

võttes arvesse rahvusvahelise kaubanduse komisjoni soovitust (A6-0413/2007),

1.

annab nõusoleku lepingu sõlmimiseks;

2.

teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule, komisjonile ning liikmesriikide ja Euroopa Majanduspiirkonda kuuluvate riikide valitsustele ja parlamentidele.

P6_TA(2007)0493

EÜ ja Ukraina vaheline lühiajaliste viisade leping *

Euroopa Parlamendi 13. novembri 2007. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Ühenduse ja Ukraina vahelise lühiajaliste viisade väljastamise lihtsustamise lepingu sõlmimise kohta (KOM(2007)0190 - C6-0187/2007 - 2007/0069(CNS))

(Nõuandemenetlus)

Euroopa Parlament,

võttes arvesse ettepanekut võtta vastu nõukogu otsus (KOM(2007)0190);

võtta arvesse EÜ asutamislepingu artikli 62 punkti 2 alapunkti b alapunkte i ja ii ning artikli 300 lõike 2 esimese lõigu esimest lauset;

võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 300 lõike 3 esimest lõiku, mille alusel nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C6-0187/2007);

võttes arvesse kodukorra artiklit 51 ja artikli 83 lõiget 7;

võttes arvesse kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni raportit ja väliskomisjoni arvamust (A6-0363/2007),

1.

kiidab lepingu sõlmimise heaks;

2.

teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide ja Ukraina Vabariigi valitsustele ja parlamentidele.

P6_TA(2007)0494

EÜ ja Ukraina vaheline tagasivõtuleping *

Euroopa Parlamendi 13. novembri 2007. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Ühenduse ja Ukraina vahelise tagasivõtulepingu sõlmimise kohta (KOM(2007)0197 - C6-0188/2007 - 2007/0071(CNS))

(Nõuandemenetlus)

Euroopa Parlament,

võttes arvesse ettepanekut võtta vastu nõukogu otsus (KOM(2007)0197);

võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 63 punkti 3 alapunkti b ja artikli 300 lõike 2 esimese lõigu esimest lauset;

võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 300 lõike 3 esimest lõiku, mille alusel nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C6-0188/2007);

võttes arvesse kodukorra artiklit 51 ja artikli 83 lõiget 7;

võttes arvesse kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni raportit ja väliskomisjoni arvamust (A6-0364/2007),

1.

kiidab lepingu sõlmimise heaks;

2.

teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide ja Ukraina Vabariigi valitsustele ja parlamentidele.

P6_TA(2007)0495

EÜ ja Moldova Vabariigi vaheline lühiajaliste viisade leping *

Euroopa Parlamendi 13. novembri 2007. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Ühenduse ja Moldova Vabariigi vahelise lühiajaliste viisade väljastamise lihtsustamise lepingu sõlmimise kohta (KOM(2007)0488 - C6-0339/2007 - 2007/0175(CNS))

(Nõuandemenetlus)

Euroopa Parlament,

võttes arvesse ettepanekut võtta vastu nõukogu otsus (KOM(2007)0488);

võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 62 punkti 2 alapunkti b alapunkte i ja ii ning artikli 300 lõike 2 esimese lõigu esimest lauset;

võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 300 lõike 3 esimest lõiku, mille alusel nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C6-0339/2007);

võttes arvesse kodukorra artiklit 51 ja artikli 83 lõiget 7;

võttes arvesse kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni raportit ja väliskomisjoni arvamust (A6-0426/2007),

1.

kiidab lepingu sõlmimise heaks;

2.

teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide ja Moldova Vabariigi valitsustele ja parlamentidele.

P6_TA(2007)0496

EÜ ja Moldova Vabariigi vaheline tagasivõtuleping *

Euroopa Parlamendi 13. novembri 2007. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Ühenduse ja Moldova Vabariigi vahelise riigis ebaseaduslikult elavate isikute tagasivõtulepingu sõlmimise kohta (KOM(2007)0504 - C6-0340/2007 - 2007/0182(CNS))

(Nõuandemenetlus)

Euroopa Parlament,

võttes arvesse ettepanekut võtta vastu nõukogu otsus (KOM(2007)0504);

võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 63 lõike 3 punkti b ja artikli 300 lõike 2 esimese lõigu esimest lauset;

võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 300 lõike 3 esimest lõiku, mille alusel nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C6-0340/2007);

võttes arvesse kodukorra artiklit 51 ja artikli 83 lõiget 7;

võttes arvesse kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni raportit ja väliskomisjoni arvamust (A6-0427/2007),

1.

kiidab lepingu sõlmimise heaks;

2.

teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide ja Moldova Vabariigi valitsustele ja parlamentidele.

P6_TA(2007)0497

Interaktiivsete digitaaltelevisiooniteenuste koostalitlusvõime

Euroopa Parlamendi 13. novembri 2007. aasta resolutsioon interaktiivsete digitaaltelevisiooniteenuste koostalitlusvõime kohta (2007/2152(INI))

Euroopa Parlament,

võttes arvesse Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklit 11 sõna- ja infovabaduse kohta;

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 7. märtsi 2002. aasta direktiivi 2002/21/EÜ elektrooniliste sidevõrkude ja -teenuste ühise reguleeriva raamistiku kohta (raamdirektiiv) (1);

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 7. märtsi 2002. aasta direktiivi 2002/19/EÜ elektroonilistele sidevõrkudele ja nendega seotud vahenditele juurdepääsu ja vastastikuse sidumise kohta (juurdepääsu käsitlev direktiiv) (2);

võttes arvesse komisjoni teatist nõukogule, Euroopa Parlamendile, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele interaktiivsete digitaaltelevisiooniteenuste koostalitlusvõime läbivaatamise kohta vastavalt 30. juuli 2004. aasta teatisele KOM(2004)0541 (KOM(2006)0037);

võttes arvesse komisjoni teatist nõukogule, Euroopa Parlamendile, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele interaktiivsete digitaaltelevisiooniteenuste koostalitlusvõime kohta KOM(2004)0541;

võttes arvesse komisjoni teatist nõukogule, Euroopa Parlamendile, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele analoogringhäälingult digitaalringhäälingule ülemineku kiirendamise kohta (KOM(2005)0204);

võttes arvesse komisjoni teatist nõukogule, Euroopa Parlamendile, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele analoogringhäälingult digitaalringhäälingule ülemineku kohta (üleminek digitaalringhäälingule koos analoogsaatjate sulgemisega) (KOM(2003)0541);

võttes arvesse oma 27. aprilli 2006. aasta resolutsiooni ülemineku kohta analoogringhäälingult digitaalringhäälingule: võimalus Euroopa audiovisuaalpoliitika ja kultuurilise mitmekesisuse jaoks? (3)

võttes arvesse oma 16. novembri 2005. aasta resolutsiooni analoogringhäälingult digitaalringhäälingule ülemineku kiirendamise kohta (4);

võttes arvesse 6.-8. juunil 2007. aastal Brüsselis toimunud transpordi, telekommunikatsiooni ja energia nõukogu istungi järeldusi i2010 algatuse kohta - 2007. aasta raport infoühiskonna kohta;

võttes arvesse 9. ja 10. detsembril 2004. aastal Brüsselis toimunud transpordi, telekommunikatsiooni ja energia nõukogu istungi järeldusi;

võttes arvesse Euroopa Nõukogu Ministrite Komitee soovitust liikmesriikidele CM/Rec(2007)3 avalikku teenust pakkuva meedia ülesannete kohta infoühiskonnas;

võttes arvesse kodukorra artiklit 45;

võttes arvesse kultuuri- ja hariduskomisjoni raportit ja tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni arvamust (A6-0390/2007);

A.

meenutades, et analoogringhäälingult digitaalringhäälingule ülemineku näol on tegemist olulise edusammuga, mis võib kaasa aidata kultuuride levikule ja sotsiaalse sidususe paranemisele;

B.

arvestades, et digitaaltelevisioon saab teabeteenuste osutamiseks ära kasutada uut meediatehnoloogiat, aidates seeläbi parandada sotsiaalset ühtekuuluvust ja kaasata infoühiskonda kõik inimesed;

C.

rõhutades samalaadselt komisjoniga, et digitaaltelevisioonile ülemineku õnnestumine on interaktiivsete digitaalteenuste väljatöötamise eeltingimuseks;

D.

juhtides tähelepanu digitaaltelevisiooniteenuste suurele majanduslikule potentsiaalile ja tähtsusele töökohtade loomise seisukohalt;

E.

arvestades samas, et ühtegi õigusloomealgatust digitaalvaldkonnas ei saa taandada üksnes infrastruktuuri ja tehnilisi andmeid hõlmavaks probleemiks ning et neid küsimusi tuleb käsitleda lähtuvalt poliitilistest eesmärkidest, püüdes jätkuvalt leida täiendavat lisaväärtust kasutajate jaoks;

F.

arvestades, et nii üleeuroopalisel kui riiklikul tasandil tuleb ette näha kaitseabinõud, millega välditakse olukorda, et oluliste valikute langetamisel muutuvad otsustavaks üksnes konkurents ja turuseadused;

G.

korrates Euroopa Parlamendi varasemat seisukohta, et olukordade erinevust arvesse võttes ei ole ühtse Euroopa standardi kehtestamine seatud eesmärkide saavutamiseks hea lahendus ning seetõttu oleks hetkel arukas toetada tööstusharu juhitud vabatahtlikku standardimismeetmeid, mida tõestavad mõned positiivsed riiklikud näited;

H.

arvestades, et Euroopa Liidu digitaaltelevisioonisektor saab juba kasu paljudest erinevatest jõulistest Euroopa standarditest;

I.

arvestades, et on oluline anda Euroopa kodanikele võimalus täiel määral ära kasutada digitaaltelevisiooni võimalusi;

J.

tõstatades küsimuse interaktiivsete teenuste senini minimaalse arengu osas, võrreldes ekspertide antud optimistlike hinnangutega;

K.

arvestades, et digitaalringhäälingu pakutavate tehniliste võimaluste valik, nagu näiteks interaktiivne ringhääling, ei tohi muutuda uueks ebavõrdsuse allikaks, mis lisab „digitaalse ebavõrdsuse” sotsiaalsele ja kultuurilisele ebavõrdsusele;

L.

tundes muret selle ohu suurenemise pärast vähemkindlustatud elanikkonnakihtide hulgas, eeskätt seoses vajalike vahendite kõrgema hinnaga;

M.

arvestades, et üleminek analoogtelevisioonilt digitaaltelevisioonile võimaldab vabastada spektrimahtu ning arendada välja uusi tehnoloogiaid ja uuenduslikke lahendusi, mis tõstavad Euroopa konkurentsivõimet nimetatud sektoris,

N.

arvestades, et uute tehniliste võtete omandamine peab toimuma juba lapseeast alates ning et koolisüsteemid peavad võimalikult kiiresti ja tõhusalt kohanema uute info- ja sidetehnoloogiatega ning ühildumise ja digitaliseerimisega kaasnevate kultuuriliste ja sotsiaalsete muudatustega;

O.

arvestades, et tuleb pöörata eritähelepanu puuetega inimeste juurdepääsule uuele info- ja sidetehnoloogiale ning selle kasutamisele;

P.

arvestades, et interaktiivsed digitaaltelevisiooniteenused sisaldavad mitmekeelseid subtiitreid, mis võimaldavad digitaaltelevisioonil edendada kultuuridevahelist dialoogi ja elukestvat õpet;

Q.

meenutades, et juurdepääs võimalikult paljudele teenustele peab toimuma infovabaduse ja sõnavabaduse põhimõtteid arvestades;

R.

tuletades meelde, et kogu üleminekuprotsessi käigus tuleb jälgida, et audiovisuaalsete avalike teenuste tase ei langeks, vaid et neid teenuseid toetataks nendega seotud avaliku teenuse osutamisel, säilitades samal ajal erasektori audiovisuaalteenuste elujõulisuse,

Kasutada ära tehnoloogia pakutavat positiivset mõju

1.

kinnitab, et uued audiovisuaalsed tehnoloogiad peavad võimaldama mitmekesise teabe ja kvaliteetsete programmide levitamist, mis on kättesaadavad järjest suuremale osale kodanikest;

2.

meenutab, et tehnoloogilised uuendused ei taga iseenesest info mitmekesisust ja sisulist mitmekülgsust, vaid selleks tuleb kasutada riiklike ja üleeuroopaliste ametiasutuste aktiivset, järjekindlat ja tähelepanelikku poliitikat;

3.

leiab, pidades silmas televisiooni rolli globaliseeruvas ühiskonnas, et koostalitluse tehnilised ja õiguslikud valikud ei või tugineda üksnes majanduskaalutlustele, vaid peavad silmas pidama ka sotsiaalseid ja kultuurilisi aspekte, ning rõhutab, et eeskätt tuleb silmas pidada kasutajate huve;

4.

rõhutab, et ühise avaliku meediaala säilitamiseks pärast analoogtehnoloogiast loobumist on hädavajalik digitaalplatvormide loomine, ja kutsub liikmesriike üles edendama traadita interaktiivsete digitaaltelevisiooniteenuste osutamist koos tagatud vastuvõtuga kõigilt kanalite omanikelt;

5.

peab seetõttu hädavajalikuks, et komisjon esitaks aruande, milles käsitletakse oskusteabe vahetamist ning huvirühmade foorumite ja töörühmade tegevust, unustamata seejuures tarbijate, kasutajate ja vaatajate ühinguid;

6.

rõhutab, et tehnoloogilisest seisukohast neutraalsete koostalitlusvõimeliste tehniliste lahenduste kasutamine avab tee investeeringute ja innovatsiooni edendamiseks kõnealuses sektoris, stimuleerides sellega konkurentsi ja kaitstes tarbijate valikuvõimalusi;

Edukas üleminek digitaaltehnoloogiale ja avatud standardite edendamine

7.

toetab seisukohta, et edukas üleminek analoogtehnoloogialt digitaaltehnoloogiale võimalikult lühikese aja jooksul on eeltingimus ja prioriteet; tunneb muret võimalike viivituste pärast seoses 2012. aastaks kehtestatud tähtajast kinnipidamisel;

8.

on arvamusel, et digitaaltelevisiooni kooskõlastatud arendamine ühenduse tasandil on hädavajalik selleks, et tarbijad saaksid kasu siseturu eelistest, et alandada televisiooni vastuvõtuseadmete hinda ja laiendada interaktiivsete digitaaltelevisiooniteenuste levikut; seetõttu nõuab tungivalt, et komisjon toetaks liikmesriike ühise tegevuskava koostamisel ühenduse tasandil;

9.

kutsub liikmesriike üles kiirendama üleminekut digitaaltelevisioonile, võttes arvesse turu nõudlust ning topograafilisi ja piirkondlikke demograafilisi tegureid, ning kutsub neid liikmesriike, kes ei ole veel koostanud digitaaltelevisioonile täieliku ülemineku riiklikku kava, tegema seda 2008. aasta lõpuks;

10.

nõuab, et interaktiivsete digitaaltelevisiooniteenuste leviku laienemisele viivad liikmesriikide meetmed peavad olema kooskõlas riigiabi eeskirjadega;

11.

rõhutab koostalitluspõhimõtte olulisust uute teenuste kasutajate usalduse kindlustamisel ja turu positiivse arengu tagamisel avatud ja koostalitlevate standardite alusel;

12.

rõhutab tehnoloogilise neutraalsuse tagamise ja edukate ärimudelite väljatöötamise tähtsust;

13.

tervitab komisjoni tehtud tööd ning asendamatut ja vajalikku rolli kõigi huvitatud poolte tegevuse koordineerimisel;

14.

toetab täielikult komisjoni lähenemisviisi, mis seisneb täieulatuslikus koostöös liikmesriikidega eesmärgiga minna edukalt üle digitaaltelevisioonile ja pakkuda interaktiivseid digitaalseid teenuseid;

15.

kordab, et ühtse standardi kehtestamine õiguslike meetoditega ei ole otstarbekas lahendus, vaid hoopis viimane mõjutusvahend, kuid ei toeta seisukohta, mille kohaselt interaktiivsuse probleemile suudab lahenduse pakkuda ainult turg;

16.

jagab seetõttu komisjoni seisukohta, mille kohaselt tuleb digitaaltehnoloogiale üleminekul ja interaktiivsete teenuste pakkumisel toetada avatud standardite, nagu Euroopa standardimisasutuste tunnustatud MHP või MHEG-5 edendamist, ning leiab, et need avatud standardid on kõige asjakohasemaks vahendiks, et tagada võrkude tehnoloogilist neutraalsust ja informatsiooni vaba liikumist, austades nende riikide erivajadusi, kus sagedused on piiratud;

17.

rõhutab, et seoses varjatud patentide juhtumiga, mis kerkis esile viis aastat pärast seda, kui MHP standardit oli hakatud rakendama, oleks standardi edu nimel mõistlik, et litsentsitasud oleksid õiglased ja need avaldatakse kõikide avatud standardite arendamise algetapis;

18.

rõhutab, et tähtsad on digitaaltelevisiooniteenuste pakkujate vahelised vabatahtlikud kokkulepped mitmete ühiste tehniliste spetsifikatsioonide loomise kohta Euroopa Telekommunikatsiooni Standardiinstituudi loodud vastavate standardite rakendamiseks;

19.

nõuab tungivalt, et komisjon jätkuvalt edendaks aktiivselt Euroopa avatud digitaaltelevisioonistandardite kehtestamist maailma kõigis piirkondades ning toetaks rahvusvahelist koostööd kõnealuses valdkonnas, tagades sellega võimalikult laialdase juurdepääsu digitaalsele infosisule;

20.

kahetseb, et majanduslik edu interaktiivse televisiooni valdkonnas ELis jäi prognoositust väiksemaks; palub komisjonil uurida selle nähtuse põhjuseid ning esitada regulaarsed aruanded, milles käsitletakse komisjoni ja liikmesriikide jõupingutusi digitaaltelevisiooni ja selle paljude harude turu arengu kohta;

21.

peab hädavajalikuks edastada tarbijatele enam teavet digitaalplatvormide pakutavate võimaluste ja vajalike vahendite kohta, et tarbijad oleksid suutelised tegema teadlikke tehnilisi ja kultuurilisi valikuid;

22.

rõhutab, et ükski riiklik sekkumine ei tohiks olla diskrimineeriv või soosiv ühe või teise turul tegutseva ettevõtja suhtes;

23.

palub komisjonil positiivse kogemuse levitamise abil aidata liikmesriikidel ja kohalikel ametiasutustel ära kasutada uute tehnoloogiate pakutavaid võimalusi, et paremini suhelda oma kodanikega;

Vajadus hinnata uue tehnoloogia mõju ja valdamist

24.

palub komisjonil ja liikmesriikidel teavitada avalikkust interaktiivsete digitaaltelevisiooniteenuste edasistest arengutest ning soovitab digitaaltelevisiooniteenuste pakkujatel astuda aktiivseid samme tarbijate olemasolevatest interaktiivsetest teenustest teavitamiseks;

25.

peab hädavajalikuks tarbijate julgeoleku ja nende isikuandmete ja privaatsuse kaitse tagamist ning rõhutab tarbijate usalduse tähtsust interaktiivsete digitaaltelevisiooniteenuste osutamisel;

26.

rõhutab vajadust üleeuroopalise arutelu järele digitaalühiskonna sotsiaal-kultuuriliste tagajärgede kohta ja riiklike haridussüsteemide kohanemise kohta uute tehnoloogiatega kaasnevate kultuuriliste ja sotsiaalsete muudatustega;

27.

meenutab haridussüsteemi olulist rolli digitaaltehnoloogia ja meedia valdkonnas, sõltumata õppurite vanusest;

28.

kutsub liikmesriike üles looma mehhanisme, mis tagavad mittediskrimineeriva ülesehitusega elektroonilised programmijuhised, mis võivad aidata tarbijatel pakutavates digitaalteenustes orienteeruda;

29.

meenutab, et Euroopa audiovisuaalne mudel põhineb avalike audiovisuaalteenuste ja eraõiguslike audiovisuaalteenuste viljakal koostööl ning rõhutab, et uued tehnoloogiad ei tohiks mingil juhul häirida seda tasakaalu avaliku sektori konkurentsivõime kahjustamisega; tuletab meelde, et avalikul sektoril peaks endiselt säilima tagatud juurdepääs digitaalplatvormidele;

*

* *

30.

teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, Regioonide Komiteele ja Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele ning Euroopa Nõukogule.


(1)  EÜT L 108, 24.4.2002, lk 33.

(2)  EÜT L 108, 24.4.2002, lk 7.

(3)  ELT C 296 E, 6.12.2006, lk 120.

(4)  ELT C 280 E, 18.11.2006, lk 115.

P6_TA(2007)0498

Kalandussektori andmed ja ühise kalanduspoliitikaga seotud teaduslik nõustamine *

Euroopa Parlamendi 13. novembri 2007. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus kalandussektori andmete kogumist, haldamist ja kasutamist käsitleva ühenduse raamistiku loomise ning ühise kalanduspoliitikaga seotud teadusliku nõustamise toetamise kohta (KOM(2007)0196 - C6-0152/2007 - 2007/0070 (CNS))

(Nõuandemenetlus)

Euroopa Parlament,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut nõukogule (KOM (2007)0196);

võttes arvesse EÜ asutamislepingu artiklit 37, mille alusel mille nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C6-0152/2007);

võttes arvesse kodukorra artiklit 51;

võttes arvesse kalanduskomisjoni raportit (A6-0407/2007),

1.

kiidab komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks;

2.

palub komisjonil oma ettepanekut vastavalt muuta, järgides EÜ asutamislepingu artikli 250 lõiget 2;

3.

palub nõukogul Euroopa Parlamenti teavitada, kui nõukogu kavatseb Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetud teksti muuta;

4.

palub nõukogul Euroopa Parlamendiga uuesti konsulteerida, kui nõukogu kavatseb komisjoni ettepanekut oluliselt muuta;

5.

teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile.

KOMISJONI ETTEPANEK

EUROOPA PARLAMENDI MUUDATUSETTEPANEKUD

Muudatusettepanek 1

Põhjendus 6

(6) Nõukogu 29. juuni 2000. aasta määrus (EÜ) nr 1543/2000, millega kehtestatakse ühenduse raamistik ühise kalanduspoliitika elluviimiseks vajalike andmete kogumiseks ja haldamiseks, tuleb läbi vaadata, et võtta nõuetekohaselt arvesse laevastikul põhinevat lähenemisviisi kalanduse juhtimisele, vajadust arendada välja ökosüsteemil põhinev lähenemisviis, vajadust kalandusandmete parema kvaliteedi, täielikkuse ja neile laiema juurdepääsu järele, vajadust tõhusamalt toetada teaduslikku nõustamist ning edendada liikmesriikide koostööd.

(6) Nõukogu 29. juuni 2000. aasta määrus (EÜ) nr 1543/2000, millega kehtestatakse ühenduse raamistik ühise kalanduspoliitika elluviimiseks vajalike andmete kogumiseks ja haldamiseks, tuleb läbi vaadata, et võtta nõuetekohaselt arvesse laevastikul põhinevat lähenemisviisi kalanduse juhtimisele, vajadust arendada välja ökosüsteemil põhinev lähenemisviis, vajadust kalandusandmete parema kvaliteedi, täielikkuse ja neile laiema juurdepääsu järele, vajadust tõhusamalt toetada teaduslikku nõustamist ning edendada liikmesriikide koostööd. Liikmesriigid ja komisjon peavad tagama piisava konfidentsiaalsuse taseme vastavalt töödeldavatele andmetele, lõpptarbija andmetele ja antud valdkonda käsitlevatele siseriiklikele õigusaktidele.

Muudatusettepanek 2

Põhjendus 9

(9) Käesoleva määrusega hõlmatud andmetele juurdepääsuga seotud kohustused ei piira liikmesriikide kohustusi, mis tulenevad Euroopa Parlamendi ja nõukogu 28. jaanuari 2003. aasta direktiivist 2003/4/EÜ keskkonnateabele avaliku juurdepääsu ja nõukogu direktiivi 90/313/EMÜ kehtetuks tunnistamise kohta kõnealuse direktiivi artikli 2 lõikes 1 määratletud keskkonnateabe suhtes.

(9) Käesoleva määrusega hõlmatud andmetele juurdepääsuga seotud kohustused ei piira kohustusi, õigusi ja erandeid, mis on ette nähtud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 28. jaanuari 2003. aasta direktiiviga 2003/4/EÜ keskkonnateabele avaliku juurdepääsu ja nõukogu direktiivi 90/313/EMÜ kehtetuks tunnistamise kohta kõnealuse direktiivi artikli 2 lõikes 1 määratletud keskkonnateabe suhtes.

Muudatusettepanek 3

Põhjendus 14

(14) Käesolevas määruses osutatud andmed tuleks salvestada infotehnoloogilistes andmebaasides, et volitatud lõpptarbijail oleks neile juurdepääs ja neid saaks vahetada. Teadlaste huvides on, et isiku identifitseerimist mittevõimaldavad andmed oleksid kättesaadavad kõikidele, keda selliste andmete analüüs huvitab .

(14) Käesolevas määruses osutatud andmed tuleks salvestada infotehnoloogilistes andmebaasides, et volitatud lõpptarbijail oleks neile juurdepääs ja neid saaks vahetada.

Muudatusettepanek 4

Põhjendus 16 a (uus)

 

(16 a) Kui lõpptarbija ei ole avalik-õiguslik asutus, tunnustatud teadusasutus, rahvusvaheline kalandusorganisatsioon ega asutus, mis on mõnega neist seotud kalandusalase teadustegevuse või kalavarude majandamise eesmärgil ning tegemist on eraõigusliku isiku, asutuste või ühendustega, on ametiasutustel võimalus võtta käesolevas määruses käsitletavate andmete väljastamise eest tasu, mille suurus peab siiski olema mõistlik.

Muudatusettepanek 5

Artikli 2 punkt g

g)

lõpptarbijad - füüsilised või juriidilised isikud või organisatsioonid, kes on huvitatud kalandussektori andmete teaduslikust analüüsist;

g)

„lõpptarbijad” - riiklikud ja rahvusvahelised asutused, kes olenemata sellest, kas nad on teadusasutused või mitte, osalevad kalavarude uurimises ja majandamises või tegelevad sellega aktiivselt; lõpptarbija kaasatuse ulatus kalavarude majandamisse või uurimisse määrab juurdepääsutaseme lähte-, üksikasjalikele või kokkuvõtlikele andmetele;

Muudatusettepanek 6

Artikli 7 lõike 4 punkt c

c)

kui lõpptarbija on esitanud ametliku teabenõude ja asjaomasele lõpptarbijale ei edastata andmeid õigeaegselt.

c)

kui lõpptarbija on esitanud ametliku teabenõude ja asjaomasele lõpptarbijale ei edastata andmeid õigeaegselt ning kooskõlas direktiivi 2003/4/EÜ artiklitega 3 ja 4 .

Muudatusettepanek 7

Artikli 7 lõige 4 a (uus)

 

4 a. Komisjon määrab täpselt kindlaks sanktsioonide määrad olenevalt rikkumise raskusastmest, samuti määratleb ametliku teabenõude ja puuduliku riikliku programmi mõisted.

Muudatusettepanek 8

Artikkel 7 a (uus)

 

Artikkel 7 a

Tasu

1. Kui lõpptarbija ei ole avalik-õiguslik asutus, tunnustatud teadusasutus, rahvusvaheline kalandusorganisatsioon ega asutus, mis on mõnega neist seotud kalandusalase teadustegevuse või kalavarude majandamise eesmärgil, ning tegemist on eraõiguslike isikute, asutuste või ühendustega, võivad ametiasutused võtta keskkonnateabe väljastamise eest tasu, mille suurus peab siiski olema mõistlik.

2. Kui tasu on kehtestatud, avaldavad ja teevad ametiasutused tasumäärad taotlejatele kättesaadavaks koos tingimustega, millal tasu võib nõuda ja millal mitte.

Muudatusettepanek 9

Artikli 10 lõige 4 a (uus)

 

4 a. Riikliku programmi kuuluvate kulutuste kindlaksmääramisel võetakse arvesse proovivõtuprogrammidega seotud kulutusi.

Muudatusettepanek 10

Artikli 13 lõike 2 punkt b

b)

riiklike programmide raames kogutud lähteandmete põhjal saadud üksikasjalikud ja kokkuvõtlikud andmed valideeritakse enne nende edastamist lõpptarbijaile;

b)

riiklike programmide raames kogutud lähteandmete põhjal saadud üksikasjalikud ja kokkuvõtlikud andmed valideeritakse enne nende edastamist lõpptarbijaile artikli 2 punkti g tähenduses ;

Muudatusettepanek 11

Artikli 15 lõige 1

1. Liikmesriigid tagavad, et komisjonil oleks elektrooniline otsejuurdepääs riiklikesse infotehnoloogilistesse andmebaasidesse sisestatud lähteandmetele, et kontrollida nende andmete olemasolu.

1. Käesoleva määruse kohaselt kohuslikus korras kogutavate andmete olemasolu kontrollimiseks võib komisjon viia läbi riiklike andmebaaside kontrolli kohapeal.

Muudatusettepanek 12

Artikli 15 lõige 2

2. Ilma et see piiraks ühenduse muude eeskirjadega kehtestatud kohustuste täitmist, sõlmivad liikmesriigid komisjoniga arvutivõrgu kaudu juurdepääsu käsitlevad lepingud, et tagada otsejuurdepääs oma andmebaasidele .

2. Ilma et see piiraks käesoleva artikli lõike 1 kohaldamist, võib komisjon koostöös liikmesriikidega luua teabevahetuseks IT-platvormi, mis võimaldab läbi viia kontrolle.

Muudatusettepanek 13

Artikli 15 lõige 3

3. Liikmesriigid tagavad, et merel toimuvate uuringute kavade raames kogutud lähteandmed edastatakse rahvusvahelistele teadusorganisatsioonidele ja piirkondlike kalandusorganisatsioonide asjaomastele teadusasutustele kooskõlas ühenduse ja liikmesriikide rahvusvaheliste kohustustega.

3. Komisjon ja liikmesriigid tagavad, et merel toimuvate uuringute kavade raames kogutud lähteandmed edastatakse rahvusvahelistele teadusorganisatsioonidele ja piirkondlike kalandusorganisatsioonide asjaomastele teadusasutustele kooskõlas ühenduse ja liikmesriikide rahvusvaheliste kohustustega.

Muudatusettepanek 14

Artikli 15 lõige 3 a (uus)

 

3 a. Komisjon näeb ette juurdepääsu andmetele, mis võivad sisaldada näiteks mõne laeva üksikandmeid. Siiski tagatakse ettevõtjat käsitleva teabe konfidentsiaalsus. Komisjonil võib seega olla juurdepääs kokkuvõtlikele andmetele (ja mitte üksikandmetele) vastavalt kokkuvõtete tegemise määratlusele, mis lisatakse rakendusmäärusele.

Muudatusettepanek 15

Artikkel 17

Liikmesriigid teevad üksikasjalikud ja kokkuvõtlikud andmed lõpptarbijaile kättesaadavaks, et toetada teaduslikku analüüsi:

Liikmesriigid teevad andmed artikli 1 lõike 2 punktis g määratletud lõpptarbijaile kättesaadavaks, tagades nende konfidentsiaalsuse, et toetada teaduslikku analüüsi , võttes arvesse järgmisi elemente :

a) kalanduse juhtimiseks koostatavate nõuannete alusena;

a)

üksikasjalikke andmeid kasutatakse kalanduse juhtimiseks koostatavate nõuannete alusena;

b)

avaliku arutelu huvides ning sidusrühmade osalemiseks poliitika väljatöötamisel;

b) kokkuvõtlikke andmeid kasutatakse:

 

avaliku arutelu huvides ning sidusrühmade osalemiseks poliitika väljatöötamisel;

c)

teadusajakirjades avaldamiseks või hariduslikul otstarbel kasutamiseks .

nende avaldamiseks teaduslikul otstarbel.

Muudatusettepanek 16

Artikkel 18

Liikmesriigid tagavad, et asjaomased üksikasjalikud ja kokkuvõtlikud andmed edastatakse viivitamata asjaomastele rahvusvahelistele teadusorganisatsioonidele ja piirkondlike kalandusorganisatsioonide asjaomastele teadusasutustele kooskõlas ühenduse ja liikmesriikide rahvusvaheliste kohustustega.

Komisjon ja liikmesriigid tagavad, et asjaomased üksikasjalikud ja kokkuvõtlikud andmed edastatakse viivitamata asjaomastele rahvusvahelistele teadusorganisatsioonidele ja piirkondlike kalandusorganisatsioonide asjaomastele teadusasutustele kooskõlas ühenduse ja liikmesriikide rahvusvaheliste kohustustega.

Muudatusettepanek 17

Artikli 19 lõige 2

2. Kui üksikasjalikke ja kokkuvõtlikke andmeid taotletakse teadusajakirjades avaldamiseks või hariduslikul otstarbel kasutamiseks, võivad liikmesriigid andmekogujate kutsehuvide kaitsmiseks andmete lõpptarbijaile edastamisega viivitada kaks aastat alates andmete kogumise kuupäevast. Liikmesriigid teatavad lõpptarbijaile ja komisjonile kõikidest sellistest otsustest. Põhjendatud juhtudel võib komisjon lubada nimetatud perioodi pikendamist.

2. Kui üksikasjalikke ja kokkuvõtlikke andmeid taotletakse lisaks artiklis 17 sätestatud otstarbele ja eriti teadusajakirjades avaldamiseks või hariduslikul otstarbel kasutamiseks, võivad liikmesriigid andmekogujate kutsehuvide kaitsmiseks andmete lõpptarbijaile edastamisega viivitada kaks aastat alates andmete kogumise kuupäevast. Liikmesriigid teatavad lõpptarbijaile ja komisjonile kõikidest sellistest otsustest. Põhjendatud juhtudel võib komisjon lubada nimetatud perioodi pikendamist.

Muudatusettepanek 18

Artikli 19 lõike 3 sissejuhatav lause

3. Liikmesriigid võivad asjaomaste üksikasjalike ja kokkuvõtlike andmete edastamisest keelduda üksnes järgmistel juhtudel:

3. Liikmesriigid võivad kohaldada direktiivi 2003/4/EÜ artiklis 4 kehtestatud tingimusi mutatis mutandis. Eelkõige võivad liikmesriigid asjaomaste üksikasjalike ja kokkuvõtlike andmete edastamisest keelduda järgmistel juhtudel:

Muudatusettepanek 19

Artikli 19 lõike 3 punkt a

a)

füüsiliste ja/või juriidiliste isikute identifitseerimise ohu korral ; sel juhul võib liikmesriik kavandada anonüümsust tagava alternatiivse viisi lõpptarbija vajaduste rahuldamiseks ;

a)

füüsiliste ja/või juriidiliste isikute identifitseerimise ohu korral;

Muudatusettepanek 20

Artikli 19 lõike 3 punkt b a (uus)

 

b a)

üksikasjaliste andmete puhul, kui taotleja ei suuda tõestada, et need andmed on hädavajalikud asjaomase majandamis- või teadustegevuse seisukohast;

Muudatusettepanek 21

Artikli 25 esimene a lõik (uus)

 

Edastatud teabe alusel esitab komisjon igal aastal:

a)

aruande Euroopa Parlamendile ja nõukogule, hinnates igas liikmesriigis eraldatud vahendeid, kasutatud meetodite sobivust ning määruses (EÜ) nr 2371/2002 osutatud andmete kogumise ja haldamise alal saavutatud tulemusi;

b)

aruande käesoleva määruse raames kogutavate andmete kasutamise kohta ühenduse poolt.

P6_TA(2007)0499

Euroopa Parlamendi kodukorra artikli 23 (esimeeste konverentsi koosseis) muutmine

Euroopa Parlamendi 13. novembri 2007. aasta otsus Euroopa Parlamendi kodukorra artikli 23 (esimeeste konverentsi koosseis) muutmise kohta (2007/2066(REG))

Euroopa Parlament,

võttes arvesse kodukorra muutmise ettepanekut (B6-0039/2007);

võttes arvesse kodukorra artiklit 202;

võttes arvesse põhiseaduskomisjoni raportit (A6-0355/2007),

1.

otsustab teha kodukorras järgmise muudatuse;

2.

tuletab meelde, et nimetatud muudatus jõustub järgmise osaistungjärgu esimesel päeval;

3.

teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus teavitamise eesmärgil nõukogule ja komisjonile.

KEHTIV TEKST

MUUDATUSETTEPANEKUD

Muudatusettepanek 1

Artikli 23 lõige 2

2. Fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendiliikmed saadavad endi seast esimeeste konverentsi koosolekutele kaks hääleõiguseta parlamendiliiget .

2. Fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendiliikmed saadavad endi seast esimeeste konverentsi koosolekutele ühe hääleõiguseta parlamendiliikme .

P6_TA(2007)0500

Euroopa Parlamendi kodukorra muutmine parlamendiliikmete põhimäärust silmas pidades

Euroopa Parlamendi 13. novembri 2007. aasta otsus Euroopa Parlamendi kodukorra muutmise kohta parlamendiliikmete põhimäärust silmas pidades (2006/2195(REG))

Euroopa Parlament,

võttes arvesse presidendi 29. juuni 2006. aasta kirja ja teadannet täiskogu istungil 7. septembril 2006. aastal;

võttes arvesse kodukorra artikleid 201 ja 202;

võttes arvesse põhiseaduskomisjoni raportit ja õiguskomisjoni arvamust (A6-0368/2007),

1.

otsustab teha kodukorras järgmised muudatused;

2.

otsustab, et need muudatused jõustuvad Euroopa Parlamendi 2009. aastal algava ametiaja esimesel päeval;

3.

teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus teavitamise eesmärgil nõukogule ja komisjonile.

KEHTIV TEKST

MUUDATUSETTEPANEKUD

Muudatusettepanek 1

Artikkel 8

Kulutuste katmine ja lisatasude maksmine

Parlamendiliikmete põhimääruse rakendamine

Juhatus kehtestab eeskirjad parlamendiliikmete kulutuste katmiseks ja lisatasude maksmiseks.

Kui ei ole sätestatud teisiti, kehtestab juhatus eeskirjad Euroopa Parlamendi liikmete põhimääruse rakendamiseks.

Muudatusettepanek 2

Artikli 39 lõige 1

1. Võttes vastu resolutsiooni vastutava komisjoni omaalgatusliku raporti alusel, võib parlament EÜ asutamislepingu artikli 192 teise lõike alusel taotleda, et Euroopa Komisjon esitaks talle sobiva õigusakti ettepaneku. Resolutsioon võetakse vastu parlamendi koosseisu häälteenamusega. Parlament võib sellise ettepaneku esitamiseks seada tähtaja.

1. Võttes vastu resolutsiooni vastutava komisjoni poolt vastavalt artiklile 45 koostatud omaalgatusliku raporti alusel, võib parlament EÜ asutamislepingu artikli 192 alusel taotleda, et Euroopa Komisjon esitaks talle asjakohase ettepaneku eesmärgiga võtta vastu uus õigusakt või muuta kehtivat õigusakti. Resolutsioon võetakse vastu parlamendi koosseisu häälteenamusega. Parlament võib sellise ettepaneku esitamiseks seada tähtaja

Muudatusettepanek 3

Artikkel 39 lõige 1 a (uus)

 

1 a. Vastavalt EÜ asutamislepingu artiklile 192 võib iga parlamendiliige algatusõiguse raames esitada ühenduse õigusakti ettepaneku.

Muudatusettepanek 4

Artikli 39 lõige 1 b (uus)

 

1 b. Ettepanek esitatakse presidendile, kes edastab selle läbivaatamiseks vastutavale komisjonile. Enne edastamist tõlgitakse ettepanek nendesse liidu ametlikesse keeltesse, mida nimetatud komisjoni esimees kokkuvõtliku läbivaatamise seisukohast vajalikuks peab. Komisjon langetab otsuse edasise menetluse kohta kolme kuu jooksul alates edastamisest ja pärast ettepaneku koostaja ärakuulamist.

Kui komisjon otsustab vastavalt artiklis 45 sätestatud menetlusele esitada ettepaneku parlamendile, nimetatakse raporti pealkirjas ettepaneku koostajat.

Muudatusettepanek 5

Artikli 39 lõige 2

2. Enne menetluse alustamist artikli 45 alusel teeb vastutav komisjon kindlaks, kas mõni selline ettepanek ei ole juba ettevalmistamisel, see tähendab, ta teeb kindlaks, et :

välja jäetud

a)

selline ettepanek ei sisaldu iga-aastases õigusloomekavas;

b)

sellise ettepaneku ettevalmistamist ei ole alustatud või seda on liigselt edasi lükatud

c)

Euroopa Komisjon ei ole andnud positiivset vastust taotlustele, mille esitas vastutav komisjon või mis sisaldusid parlamendi poolt antud häälte enamusega vastuvõetud resolutsioonides.

 

Muudatusettepanek 6

Artikli 45 lõige 1

1. Kui komisjon soovib koostada oma pädevusalasse kuuluva küsimuse kohta raporti ja esitada parlamendile sellekohase resolutsiooni ettepaneku, ilma et talle oleks artikli 179 lõike 1 alusel eelnevalt edastatud nõuande või arvamuse taotlust, on komisjonil selleks vaja esimeeste konverentsi luba. Loa andmisest keeldumine peab alati olema põhjendatud.

1. Kui komisjon soovib koostada oma pädevusalasse kuuluva küsimuse kohta raporti ja esitada parlamendile sellekohase resolutsiooni ettepaneku, ilma et talle oleks artikli 179 lõike 1 alusel eelnevalt edastatud nõuande või arvamuse taotlust, on komisjonil selleks vaja esimeeste konverentsi luba. Loa andmisest keeldumine peab alati olema põhjendatud. Kui raport käsitleb parlamendiliikme poolt vastavalt artikli 39 lõikele 1 a tehtud ühenduse õigusakti ettepanekut, võib loa andmisest keelduda vaid juhul, kui parlamendiliikmete põhimääruse artiklis 5 ja EÜ asutamislepingu artiklis 192 sätestatud tingimused ei ole täidetud.

Muudatusettepanek 7

Artikli 150 lõike 6 esimene lõik

6. Muudatusettepanekut ei panda parlamendis hääletusele enne, kui see on trükitud ning kättesaadavaks tehtud kõigis ametlikes keeltes, kui parlament ei otsusta teisiti. Parlament ei või võtta vastu teistsugust otsust, kui vastu on vähemalt 40 parlamendiliiget.

6. Muudatusettepanekut ei panda parlamendis hääletusele enne, kui see on trükitud ning kättesaadavaks tehtud kõigis ametlikes keeltes, kui parlament ei otsusta teisiti. Parlament ei või võtta vastu teistsugust otsust, kui vastu on vähemalt 40 parlamendiliiget. Parlament väldib otsuseid, mille tagajärjel seatakse õigustamatult ebasoodsasse olukorda parlamendiliikmeid, kes kasutavad mingit kindlat keelt.

Muudatusettepanek 8

I lisa artikli 2 esimese lõigu punkt a a (uus)

 

a a)

igasugune palk, mida ta saab seoses mandaadi täitmisega mõnes teises parlamendis;

Muudatusettepanek 9

I lisa artikkel 4

Kuni erinevaid siseriiklikke regulatsioone asendava Euroopa Parlamendi liikme statuudi kehtima hakkamiseni kohaldatakse parlamendiliikmete suhtes nende majanduslike huvidedeklaratsioonide osas selle liikmesriigi õigust, milles nad osutusid valituks.

Parlamendiliikmete suhtes kohaldatakse nende majanduslike huvide deklaratsioonide osas selle liikmesriigi õigust, milles nad osutusid valituks.

Muudatusettepanek 10

VII lisa jagu C a (uus)

 

C a. Huvide konfliktid

Juhatuse nõusolekul võib põhjendatud otsusega keelduda tutvustamast parlamendiliikmele parlamendi dokumenti, kui juhatus veendub pärast parlamendiliikme ärakuulamist, et dokumendiga tutvumine põhjustaks parlamendi institutsioonilistele huvidele või avalikele huvidele lubamatut kahju ning et parlamendiliikme soov dokumendiga tutvuda lähtub isiklikest ja erahuvidest. Parlamendiliige võib sellise otsuse suhtes ühe kuu jooksul pärast selle teatavakstegemist esitada kirjaliku kaebuse, mida tuleb põhjendada. Kaebuse suhtes võtab parlament vastu otsuse kaebuse esitamisele järgneva istungi jooksul ilma eelneva aruteluta.

P6_TA(2007)0501

Rahvatervist ning töötervishoidu ja tööohutust käsitlev ühenduse statistika ***I

Euroopa Parlamendi 13. novembri 2007. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus rahvatervist ning töötervishoidu ja tööohutust käsitleva ühenduse statistika kohta (KOM(2007)0046 - C6-0062/2007 - 2007/0020(COD))

(Kaasotsustamismenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (KOM(2007)0046);

võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 251 lõiget 2 ja artikli 285 lõiget 1, mille alusel komisjon Euroopa Parlamendile ettepaneku esitas (C6-0062/2007);

võttes arvesse kodukorra artiklit 51;

võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjoni raportit ja tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni arvamust (A6-0365/2007),

1.

kiidab komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks;

2.

palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamenti saata, kui komisjon kavatseb seda oluliselt muuta või selle teise tekstiga asendada;

3.

teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile.

P6_TC1-COD(2007)0020

Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 13. novembril 2007. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr .../2008 rahvatervist ning töötervishoidu ja tööohutust käsitleva ühenduse statistika kohta

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artikli 285 lõiget 1,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut ║,

võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust, (1)

võttes arvesse Euroopa andmekaitseinspektori arvamust (2) ,

pärast konsulteerimist statistikaprogrammi komiteega vastavalt nõukogu otsuse ║ 89/382/EMÜ, Euratom (3) artikli 3 lõikele 1,

toimides asutamislepingu artiklis 251 sätestatud korras (4)

ning arvestades järgmist:

(1)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. septembri 2002. aasta otsuses nr 1786/2002/EÜ (millega võetakse vastu ühenduse tegevusprogramm rahvatervise valdkonnas (aastateks 2003-2008))  (5) on sätestatud, et rahvatervist käsitleva teabesüsteemi statistikaosa arendatakse välja koostöös liikmesriikidega, kasutades selleks vajaduse korral ühenduse statistikaprogrammi, et soodustada koostoimet ja vältida kordamist.

(2)

Rahvatervisealast ühenduse teavet on süstemaatiliselt arendatud rahvatervist käsitlevate ühenduse programmide kaudu. Selle töö tulemusena on nüüd valminud Euroopa Ühenduse tervishoiunäitajate nimekiri (European Community Health Indicators - ECHI), milles antakse ülevaade tervisliku seisundi ning tervist mõjutavate tegurite ja tervishoiusüsteemide kohta. Selleks, et oleks võimalik kasutusele võtta ühenduse tervishoiunäitajate arvutamiseks vajalike minimaalsete statistiliste andmete kogum, peab ühenduse tervishoiustatistika olema vajadusel ja võimalusel kooskõlas ühenduse rahvatervise alasest tegevusest tulenevate arengute ja saavutustega.

(3)

Nõukogu 3. juuni 2002. aasta resolutsiooniga ║ ühenduse uue töötervishoiu- ja tööohutuse alase strateegia kohta aastateks 2002-2006 (6) kutsuti komisjoni ja liikmesriike üles tõhustama käimasolevat tegevust tööõnnetuste ja kutsehaiguste statistika ühtlustamise alal, et muuta kättesaadavaks võrreldavad andmed, mille alusel saaks anda objektiivse hinnangu ühenduse uue strateegia alusel võetud meetmete mõjule ja tõhususele , samuti rõhutati eraldi jaos vajadust arvestada naiste suureneva osakaaluga tööturul ning vastata nende erivajadustele seoses töötervishoiu- ja tööohutusealase poliitikaga . Lisaks soovitas komisjon oma 19. septembri 2003. aasta soovituses ║, mis käsitleb Euroopa kutsehaiguste nimekirja (7), et liikmesriigid muudaksid oma kutsehaigusi käsitleva statistika ühitatavaks Euroopa nimekirjaga, arvestades kutsehaigusi käsitleva Euroopa statistika ühtlustamisel tehtavat tööd.

(4)

2002. aasta Barcelona kohtumisel tunnustas Euroopa Ülemkogu kolme tervishoiusüsteemi reformi juhtpõhimõtet: kättesaadavuse tagamine kõigile, kvaliteetne tervishoiuteenus ja pikaajaline finantsiline jätkusuutlikkus. Komisjoni 20. aprilli 2004. aasta teatises nõukogule, Euroopa Parlamendile, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele „Sotsiaalkaitse ajakohastamine kvaliteetse, kättesaadava ja jätkusuutliku tervishoiu ja pikaajalise hoolduse väljatöötamiseks: riiklike strateegiate toetamine avatud koordineerimismeetodi abil”(KOM(2004)0304), tehti ettepanek hakata kindlaks määrama võimalikke näitajaid, mis on seotud ühiste eesmärkidega, et töötada välja hooldussüsteemid, mis põhinevad tervishoidu käsitleva ühenduse tegevusprogrammi, Eurostati tervishoiualase statistika koostamise ja rahvusvaheliste organisatsioonidega arendatava koostöö raames tehtud toimingutel.

(5)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. juuli 2002. aasta otsus nr 1600/2002/EÜ (millega võetakse vastu kuues keskkonnaalane tegevusprogramm)  (8) seab esikohale keskkonna, tervise ja elukvaliteediga seotud tegevuse, kutsudes üles määratlema ja välja töötama tervise- ja keskkonnanäitajaid. Lisaks nõutakse nõukogu 8. detsembri 2003. aasta järeldustes, et bioloogilise mitmekesisuse ja tervisenäitajad lisataks keskkonnaalaste näitajate hulka struktuurinäitajate andmebaasis, mida kasutatakse Euroopa Ülemkogule esitatava iga-aastase kevadaruande koostamisel; nimetatud andmebaasi tööhõive näitajate hulka tuleb lisada ka töötervishoiu ja tööohutuse näitajad. Komisjoni poolt 2005. aastal vastu võetud säästva arengu näitajate kogum hõlmab ka rahvatervise näitajate valdkonda.

(6)

Euroopa keskkonna ja tervise tegevuskavas aastateks 2004-2010 (KOM(2004)0416) tunnistatakse vajadust parandada ühenduse statistikaprogrammi abil selliste tervislikku seisundit käsitlevate andmete kvaliteeti, võrreldavust ning kättesaadavust, mis on seotud keskkonnast tingitud haiguste ja tervisehäiretega.

(7)

Nõukogu 15. juuli 2003. aasta resolutsiooniga ║ puuetega inimeste tööhõive ja sotsiaalse integratsiooni edendamise kohta (9) kutsuti liikmesriike ja komisjoni üles koguma statistilist materjali puuetega inimeste olukorra kohta, sealhulgas sellele rühmale suunatud teenuste ja soodustuste arengu kohta. Lisaks otsustati komisjoni 30. oktoobri 2003. aasta teatises nõukogule, Euroopa Parlamendile, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide komiteele „Euroopa tegevuskava puuetega inimeste võrdsete võimaluste kohta”(KOM(2003)0650) töötada kõigis liikmesriikides välja võrreldavad taustanäitajad, et hinnata puuetega inimesi käsitleva poliitika tõhusust. Selles osutati, et maksimaalselt tuleks kasutada Euroopa statistikasüsteemi allikaid ja struktuuri, eelkõige ühtlustatud uuringumoodulite väljatöötamise kaudu, et saada tulemuste jälgimiseks vajalikku rahvusvaheliselt võrreldavat statistilist teavet.

(8)

Andmete asjakohasuse ja võrreldavuse tagamiseks ning kordamise vältimiseks tuleb Eurostati statistilised toimingud rahvatervise ning töötervishoiu ja tööohutuse valdkonnas vajadusel ja võimalusel viia läbi koostöös Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni ja selle eriorganisatsioonidega, näiteks Maailma Tervishoiuorganisatsiooni (WHO) ja Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) ning Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsiooniga (OECD). Eelkõige võib nimetada, et hiljuti juurutati koostöös OECD ja WHOga tervishoiu arvepidamissüsteemi ühine andmekogum.

(9)

Komisjon (Eurostat) juba kogub regulaarselt statistilisi andmeid rahvatervise ning töötervishoiu ja tööohutuse kohta liikmesriikidelt, kes neid andmeid vabatahtlikult annavad. Lisaks kogub komisjon nende valdkondade kohta andmeid muudest allikatest. Sellekohast tegevust arendatakse tihedas koostöös liikmesriikidega. Eelkõige rahvatervist käsitleva statistika valdkonnas juhitakse ja korraldatakse arendamist ja rakendamist Eurostati ja liikmesriikide vahelise koostööstruktuuri kaudu. Siiski on vaja parandada praegu toimuva statistiliste andmete kogumise korrektsust ja usaldusväärsust, sidusust ja võrreldavust, katvust, õigeaegsust ja täpsust, samuti on vaja, et liikmesriikidega tehtava koostöö raames kokku lepitud ja väljatöötatud edaspidised andmekogumistoimingud ellu rakendatakse, et koostada rahvatervise ning töötervishoiu ja tööohutuse valdkonnas minimaalne statistiliste andmete kogum, mis on ühenduse tasandil vajalik.

(10)

Ühenduse eristatistika koostamist reguleeritakse eeskirjadega, mis on kehtestatud nõukogu 17. veebruari 1997. aasta määrusega (EÜ) nr 322/97 ühenduse statistika kohta. (10)

(11)

Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklis 8 sätestatud isikuandmete kaitse õigus on käesoleva määrusega täielikult tagatud.

(12)

Käesoleva määrusega seoses kohaldatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. oktoobri 1995. aasta direktiivi 95/46/EÜ üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta (11) ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2000. aasta määrust (EÜ) nr 45/2001 üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ühenduse institutsioonides ja asutustes ning selliste andmete vaba liikumise kohta. (12) Olulist avalikku huvi kujutavad statistilised nõuded, mis põhinevad ühenduse tegevusel rahvatervise valdkonnas, kvaliteetse kättesaadava ja jätkusuutliku tervishoiu riiklike strateegiate arendamisel ning ühenduse töötervishoiu ja tööohutuse alasel strateegial, samuti nõuded, mis tekivad seoses struktuurinäitajatega, jätkusuutliku arengu näitajatega ja Euroopa Ühenduse tervishoiunäitajatega ning muude näitajate kogumitega, mille väljatöötamine on vajalik nii ühenduse kui riiklike poliitikatoimingute ja strateegiate jälgimiseks rahvatervise ning töötervishoiu ja tööohutuse valdkonnas.

(13)

Konfidentsiaalsete andmete edastamist reguleerivad eeskirjad, mis on kehtestatud 11. juuni 1990. aasta määrusega (EÜ) nr 322/97 ja nõukogu määrusega (Euratom, EMÜ) nr 1588/90 konfidentsiaalsete statistiliste andmete Euroopa Ühenduste Statistikaametile edastamise kohta. (13) Nende määrustega kooskõlas võetud meetmed tagavad konfidentsiaalsete andmete füüsilise ja loogilise kaitse ning tagavad, et ühenduse statistika kogumisel ja levitamisel ei toimu ebaseaduslikku avaldamist või kasutamist muul kui statistilisel eesmärgil.

(14)

Ühenduse statistika koostamisel ja levitamisel käesoleva määruse alusel tuleks riiklikel ja ühenduse statistikaasutustel arvestada põhimõtetega, mis on sätestatud 24. veebruaril 2005. aastal statistikaprogrammi komitees vastu võetud Euroopa statistika tegevusjuhises, mis lisati komisjoni teatisele Euroopa Parlamendile ja nõukogule ning tehti teatavaks komisjoni 25. mai 2005. aasta soovitusega siseriiklike ja ühenduse statistikaasutuste sõltumatuse, terviklikkuse ja vastutuse kohta (KOM(2005)0217). ║

(15)

Kuna käesoleva määruse eesmärki, milleks on rahvatervist ning töötervishoidu ja tööohutust käsitleva ühenduse statistika süstemaatilise koostamise ühtse raamistiku kehtestamine, ei ole liikmesriikide tasandil võimalik piisaval määral saavutada ja see on paremini saavutatav ühenduse tasandil, võib ühendus võtta meetmeid vastavalt asutamislepingu artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse põhimõttele. Kõnealuses artiklis sätestatud proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei lähe käesolev määrus kaugemale sellest, mis on vajalik nimetatud eesmärgi saavutamiseks.

(16)

Käesoleva määruse rakendamiseks vajalikud meetmed tuleb vastu võtta kooskõlas nõukogu 28. juuni 1999. aasta otsusega 1999/468/EÜ, millega kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste kasutamise menetlus. (14)

(17)

Eelkõige tuleks anda komisjonile volitus määrata kindlaks mõisted, sisu ja liigitus (sealhulgas muutujad ja klassifikatsioon - muu hulgas võimaluse ja vajaduse korral klassifikatsioon soo ja vanuse kaupa ), vajaduse korral allikad ning andmete ja metaandmete esitamise kord (sealhulgas vaatlusperioodid, sagedus ja tähtajad) käesoleva määruse artiklis 2 ja I kuni V lisas osutatud valdkondade puhul. Oluline on, et muutujate liigitusse lisataks sugu ja vanus, kuna see võimaldab sooliste ning vanuseliste erinevuste mõju töötervishoiu ja tööohutuse juures arvesse võtta. Kuna need on üldmeetmed ja nende eesmärk on muuta või jätta välja käesoleva määruse vähemolulisi sätteid või täiendada käesolevat määrust uute vähemoluliste sätetega, tuleb need vastu võtta vastavalt otsuse 1999/468/EÜ artiklis 5a sätestatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.

(18)

Tervise ja ohutuse alaste andmete kogumise täiendav rahastamine nähakse ette ühenduse tööhõive ja sotsiaalse solidaarsuse programm i- Progressi - raames, mis on sätestatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. oktoobri 2006. aasta otsusega nr 1672/2006/EÜ (15). Programmi raames tuleks kasutada rahalisi vahendeid, et aidata liikmesriikidel suurendada riiklikku suutlikkust statistilise andmekogumise parenduste ja uute vahendite rakendamiseks töötervishoiu ja tööohutuse valdkonnas,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Sisu

1.   Käesoleva määrusega luuakse ühtne raamistik rahvatervist ning töötervishoidu ja tööohutust käsitleva ühenduse statistika süstemaatiliseks koostamiseks. Statistika koostatakse kooskõlas erapooletuse, usaldusväärsuse, objektiivsuse, kulutõhususe ja statistilise konfidentsiaalsuse standarditega.

2.   Statistika sisaldab minimaalse andmekogumi vormis teavet, mis on vajalik ühenduse tegevuseks rahvatervise valdkonnas ning kvaliteetse, üldiselt kättesaadava ja jätkusuutliku tervishoiusüsteemi väljatöötamiseks kavandatud riiklike strateegiate toetamiseks, samuti ühenduse tegevuseks töötervishoiu ja tööohutuse valdkonnas.

3.   Statistikast peab olema võimalik saada andmeid struktuurinäitajate, jätkusuutliku arengu näitajate ja Euroopa Ühenduse tervishoiunäitajate jaoks ning muude selliste näitajate kogumite jaoks, mille väljatöötamine on vajalik, et jälgida ühenduse tegevust rahvatervise ning töötervishoiu ja tööohutuse valdkondades.

Artikkel 2

Kohaldamisala

Liikmesriigid peavad komisjonile (Eurostat) esitama statistikat järgmiste valdkondade kohta:

I lisas määratletud tervislik seisund ja tervist mõjutavad tegurid,

II lisas määratletud tervishoid,

III lisas määratletud surmapõhjused,

IV lisas määratletud tööõnnetused,

V lisas määratletud kutsehaigused ja muud tööga seotud terviseprobleemid ja haigused.

Artikkel 3

Mõisted

Käesolevas määruses kasutatakse järgmisi mõisteid:

a)

„ühenduse statistika” - mõiste, mis on määratletud määruse (EÜ) nr 322/97 artikli 2 esimeses taandes;

b)

„statistika koostamine” - mõiste, mis on määratletud määruse (EÜ) nr 322/97 artikli 2 teises taandes;

c)

„rahvatervis” - kõik Euroopa kodanike ja elanike tervisega seotud asjaolud, täpsemalt nende tervislik seisund, sealhulgas haigestumus ja puuded, nende tervislikku seisundit mõjutavad tegurid, tervishoiualased vajadused, tervishoiule eraldatud vahendid, tervishoiuteenuse osutamine ja selle üldine kättesaadavus, samuti kulutused tervishoiule ja selle rahastamine ning suremuse põhjused;

d)

„töötervishoid ja tööohutus” - kõik asjaolud, mis on seotud Euroopa Liidu töötajate tervise ja ohutuse kaitsega ning sellekohase ennetustegevusega nende praeguse või varasema töötamise ajal, eelkõige tööõnnetused, kutsehaigused ja muud tööga seotud terviseprobleemid ja haigused.

Artikkel 4

Andmeallikad

Olenevalt valdkondadest, teemadest ja riiklike süsteemide eripäradest, koguvad liikmesriigid rahvatervist ning töötervishoidu ja tööohutust käsitlevaid andmeid järgmistest allikatest:

a)

tehtud või kavandatavad leibkondade uuringud või samalaadsed uuringud või uurimismoodulid või

b)

olemasolevad või kavandatavad riiklikud haldus- või aruandlusallikad.

Artikkel 5

Metoodika, juhendid ja prooviuuringud

1.   Komisjon (Eurostat) koostab või vajaduse korral parandab ja ajakohastab juhendeid, suuniseid või soovitusi käesoleva määruse kohaselt koostatud ühenduse statistikat käsitlevate raamistike, üldmõistete ja metoodikate kohta.

2.   Lõikes 1 nimetatud tegevuses kasutatakse riikide kogemusi ja ekspertteadmisi. Andmete kogumisel, sealhulgas ettevalmistavate toimingute tegemisel, kasutatavate meetodite puhul võetakse arvesse riikide eripärasid, mahtu ja juba toimuvat andmete kogumist nende struktuuride raames, mille komisjon (Eurostat) on loonud liikmesriikidega tehtava koostöö eesmärgil. Arvesse võetakse ka korrapärase andmekogumise metoodikat, mida kasutatakse selliste projektide puhul, millel on statistiline mõõde ja mida viiakse ellu muude ühenduse programmide raames, näiteks rahvatervise või teadusuuringute programmide osana.

3.   Rahvatervist ning töötervishoidu ja tööohutust käsitleva ühenduse tasandi statistika koostamise eesmärgil väljatöötatavate statistiliste metoodikate ja andmekogumise viiside puhul tuleb arvesse võtta, et teatavatel juhtudel on vaja need kooskõlastada asjakohase valdkonnaga seotud rahvusvaheliste organisatsioonide tegevusega, et tagada statistika rahvusvaheline võrreldavus ja andmekogumise ühetaolisus. Euroopa Liidu siseselt võetakse arvesse Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri ning Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi uuringuid ning vaatlusi. Väljaspool Euroopa Liitu tõhustatakse koostööd ÜROga ja eelkõige ILO ning WHOga .

4.   Kui artiklis 2 nimetatud valdkondades ilmneb, et on vaja uusi andmeid või tuvastatakse andmete ebapiisav kvaliteet, siis algatab komisjon (Eurostat) prooviuuringud, kus liikmesriigid osalevad vabatahtlikkuse alusel. Kõnealuste prooviuuringute eesmärk on Euroopa statistika tegevusjuhises kehtestatud põhimõtteid järgides katsetada ideid ja meetodeid ning hinnata asjakohase andmekogumise teostatavust, sealhulgas statistilist kvaliteeti, võrreldavust ja kulutasuvust. Kõnealustes uuringutes kasutatavad lähenemisviisid lepitakse liikmesriikidega kokku koostööstruktuuride raames.

Artikkel 6

Andmete edastamine, töötlemine, levitamine ja avaldamine

1.   Liikmesriigid edastavad komisjonile (Eurostatile) mikroandmed või, olenevalt käsitletavast valdkonnast ja teemast, kokkuvõtlikud andmed, sealhulgas ║ määruse (EÜ) nr 322/97 artiklis 13 määratletud konfidentsiaalsed andmed, ning käesoleva määruse ja selle rakendusmeetmetega nõutavad metaandmed vastavalt ║ määrustes (EÜ) nr 322/97 ja (Euratom, EMÜ) nr 1588/90 konfidentsiaalsete andmete edastamist käsitlevatele kehtivatele ühenduse sätetele. Kui Eurostat käitleb andmeid, mida peetakse ║ määruse (EÜ) nr 322/97 artikli 13 mõistes konfidentsiaalseteks, kohaldatakse kõnealuseid ühenduse sätteid.

2.   Liikmesriigid edastavad käesoleva määrusega nõutavad andmed ja metaandmed elektroonilisel kujul vastavalt komisjoni ja liikmesriikide vahel kokkulepitud andmevahetusstandarditele. Andmed esitatakse sellistel tähtaegadel, niisuguse sagedusega ja nende vaatlusperioodide kohta, mis on sätestatud lisades.

3.   Komisjon (Eurostat) võtab vajalikke meetmeid statistilise teabe levitamise, kättesaadavuse ja dokumenteerimise parandamiseks kooskõlas ║ määruses (EÜ) nr 322/97 kehtestatud võrreldavuse, usaldusväärsuse ja statistilise konfidentsiaalsuse põhimõtetega.

Artikkel 7

Kvaliteedikriteeriumid ja -aruanded

1.   Komisjon (Eurostat) hindab edastatud andmete kvaliteeti.

2.   Komisjon (Eurostat) töötab tihedas koostöös liikmesriikidega välja soovituslikud ühisstandardid esitatud andmete kvaliteedi ja võrreldavuse tagamiseks, arvestades Euroopa statistika tegevusjuhises kehtestatud põhimõtteid. Kõnealused standardid avaldatakse metoodikajuhendites või -suunistes.

3.   Liikmesriigid võtavad kõik vajalikud meetmed, et tagada edastatavate andmete võimalikult hea kvaliteet.

4.   Iga viie aasta järel esitavad liikmesriigid komisjonile (Eurostatile) kaks lõikes 2 nimetatud standardite alusel koostatud aruannet edastatud andmete kvaliteedi ja andmeallikate kohta. Esimene aruanne käsitleb rahvatervise alast statistikat ja teine töötervishoiu ja tööohutuse statistikat. Iga viie aasta järel koostab komisjon (Eurostat) aruande levitatud andmete võrreldavuse kohta.

Artikkel 8

Rakendusmeetmed

Käesoleva määruse rakendusmeetmed võetakse vastu artikli 9 lõikes 2 osutatud kontrolliga regulatiivmenetluse korras. Meetmed hõlmavad artiklis 2 nimetatud valdkondadega seotud:

mõisteid,

sisu ja jaotust, sealhulgas muutujaid ja klassifikatsioone,

vajaduse korral andmeallikaid,

andmete ja metaandmete esitamise korda, sealhulgas vaatlusperioode, sagedust ja tähtaegu.

Artikkel 9

Komitee

1.   Komisjoni abistab statistikaprogrammi komitee, mis on loodud ║ otsusega 89/382/EMÜ, Euratom. ║

2.   ║ Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikli 5a lõikeid 1 kuni 4 ja artiklit 7, võttes arvesse selle otsuse artikli 8 sätteid.

Artikkel 10

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

║ ,

Euroopa Parlamendi nimel

president

Nõukogu nimel

eesistuja


(1)  25. oktoobri 2007. aasta arvamus (ELTs seni avaldamata).

(2)  ELT C 295, 7.12.2007, lk 1.

(3)  EÜT L 181, 28.6.1989, lk 47.

(4)  Euroopa Parlamendi 13. novembri 2007. aasta seisukoht.

(5)  EÜT L 271, 9.10.2002, lk 1.

(6)  EÜT C 161, 5.7.2002, lk 1.

(7)   ELT L 238, 25.9.2003, lk 28.

(8)  EÜT L 242, 10.9.2002, lk 1.

(9)  ELT C 175, 24.7.2003, lk 1.

(10)  EÜT L 52, 22.2.1997, lk 1 . Määrust on ║ muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1882/2003 (ELT L 284, 31.10.2003, lk 1).

(11)  EÜT L 281, 23.11.1995, lk 31. Direktiivi on ║ muudetud määrusega (EÜ) nr 1882/2003. ║.

(12)  EÜT L 8, 12.1.2001, lk 1.

(13)  EÜT L 151, 15.6.1990, lk 1. Määrust on ║ muudetud määrusega (EÜ) nr 1882/2003.

(14)  EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23. Otsust on muudetud otsusega 2006/512/EÜ (ELT L 200, 22.7.2006, lk 11).

(15)  ELT L 315, 15.11.2006, lk 1.

I LISA

VALDKOND: TERVISLIK SEISUND JA TERVIST MÕJUTAVAD TEGURID

a)   Eesmärgid

Käesoleva valdkonna eesmärk on tervislikku seisundit ja seda mõjutavaid tegureid käsitleva statistika õigeaegne esitamine.

b)   Kohaldamisala

Käesoleva valdkonna andmed saadakse peamiselt tervisealaste rahvastiku-uuringute või uuringumoodulite abil. Katvuse või teabe täiendamise eesmärgil või mõningate konkreetsete teemade, näiteks haigestumuse või õnnetuste ja vigastuste puhul, võib kasutada ka registriandmeid või muid haldusallikaid. Vajaduse korral, ja kui eelnevad prooviuuringud on osutunud edukateks, kaasatakse uuringutesse ka hooldusasutustes elavaid inimesi, samuti lapsi vanuses 0-14 aastat.

c)   Vaatlusperioodid, andmete esitamise sagedus ja tähtajad

Statistika esitatakse vähemalt iga viie aasta järel; mõningaid andmeid võib olla vaja tihedamini esitada, näiteks haigestumuse või õnnetuste või vigastuste kohta; esimene vaatlusaasta, andmete esitamise sagedus ja tähtajad täpsustatakse ja lepitakse kokku artiklis 8 nimetatud rakendusmeetmete osana.

d)   Teemad

Esitatav minimaalne andmekogum hõlmab järgmisi teemasid:

tervislik seisund, sealhulgas oma tervisliku seisundi hindamine, füüsiline ja vaimne talitlusvõime ja vaegused ning haigestumus,

mis tahes haiguse jälgimine, mille esinemissagedus suureneb või väheneb,

õnnetused ja vigastused, sealhulgas need, mis on seotud tarbijaohutusega ning alkoholi ja narkootikumide tarbimisest tulenevate ohtudega ,

elustiil ning keskkonnaalased, sotsiaalsed ja kutsealased tegurid,

kaitse võimalike pandeemiate ja nakkushaiguste vastu,

ennetuse ja raviga seotud tervishoiuteenuste kättesaadavus (rahvastiku-uuring),

demograafiline ja sotsiaal-majanduslik taustteave isikute kohta.

Iga andmeesituse ajal ei ole tingimata vaja kõikide teemade kohta andmeid esitada. Nõutavad muutujad, jaotus ja mikroandmed valitakse eespool esitatud teemade loetelust.

Kui andmeallikana kasutatakse uuringut, toimub terviseuuringu vahendite väljatöötamine, soovitatud karakteristikute valimine ja kvaliteedi hindamine uuringu kavandamise, valimi ja kaalumise osas, samuti uuringu läbiviimine vastavalt liikmesriikidega koos väljatöötatud suunistele. Täpsemad nõuded kogutavate andmete ja tehtavate uuringute kohta lepitakse kokku asjakohaste rakendusmeetmete raames ja sõnastatakse üksikasjalikult juhendites ja suunistes.

e)   Metaandmed

Selle valdkonna statistiliste andmete esitamisel edastavad liikmesriigid nõutud metaandmed, mis lepitakse kokku rakendusmeetmete osana (sealhulgas uuringu karakteristikud), samuti teabe kõikide riiklike eripärade kohta, mis on võrreldavate statistiliste andmete ja näitajate tõlgendamise ja kogumise seisukohast olulised.

II LISA

VALDKOND: TERVISHOID

a)   Eesmärgid

Käesoleva valdkonna eesmärgiks on tervishoidu käsitleva statistika õigeaegne esitamine.

b)   Kohaldamisala

Käesolev valdkond hõlmab kõiki asutuste või isikute toiminguid, mille eesmärk on hea tervise tagamine meditsiini-, parameditsiini- ja õenduse alaste teadmiste ja tehnoloogia rakendamise kaudu, samuti eelnevaga seotud haldus- ja juhtimistegevust.

Andmeid kogutakse peamiselt haldusallikatest.

c)   Vaatlusperioodid, andmete esitamise sagedus ja tähtajad

Statistika esitatakse iga-aastaselt; esimene vaatlusaasta, andmete esitamise sagedus ja tähtajad kõikide allikate ja teemade kaupa täpsustatakse ja lepitakse kokku artiklis 8 nimetatud rakendusmeetmete osana.

d)   Teemad

Esitatav minimaalne andmekogum hõlmab järgmisi teemasid:

tervishoiuasutused ja ressursid,

tervishoiuteenuste kasutamine, individuaalsed ja kollektiivsed teenused,

tervishoiukulud ja rahastamine,

muud tegurid, mis toetavad kvaliteetset, kättesaadavat ja jätkusuutlikku tervishoidu ja pikaajalist hooldust käsitlevate riiklike strateegiate väljatöötamist.

Iga andmeesituse ajal ei ole tingimata vaja kõikide teemade kohta andmeid esitada. Nõutavad muutujad ja jaotus valitakse eespool esitatud teemade loetelust. Andmekogum koostatakse järgmiste dokumentide alusel: International Classification of Health Accounts (OECD) ja International Shortlist for Hospital Morbidity Tabulation (WHO). Täpsemad nõuded lepitakse kokku asjakohaste rakendusmeetmete raames ja sõnastatakse üksikasjalikult juhendites ja suunistes.

e)   Metaandmed

Selle valdkonna statistiliste andmete esitamisel edastavad liikmesriigid nõutud metaandmed, mis lepitakse kokku rakendusmeetmete osana (sealhulgas allikad, mõisted ja kogumine), samuti teabe kõikide riiklike eripärade kohta, mis on võrreldavate statistiliste andmete ja näitajate tõlgendamise ja kogumise seisukohast olulised.

III LISA

VALDKOND: SURMAPÕHJUSED

a)   Eesmärgid

Käesoleva valdkonna eesmärgiks on surmapõhjuseid käsitleva statistika õigeaegne esitamine.

b)   Kohaldamisala

Käesolev valdkond hõlmab surmapõhjuste statistikat, mille andmed võetakse liikmesriikides väljaantud surmatunnistustelt, arvestades WHO soovitustega. Kogutavad statistilised andmed käsitlevad surma algpõhjust, mis on WHO poolt määratletud kui „haigus või vigastus, millest sai alguse haigusjuhtumite jada, mis otseselt põhjustas surma; või õnnetuse või vägivalla asjaolud, mis viisid surmava vigastuseni”. Statistikat kogutakse Euroopa elanike ja surnultsündinute kohta.

c)   Vaatlusperioodid, andmete esitamise sagedus ja tähtajad

Statistika esitatakse iga-aastaselt. Esimene vaatlusaasta täpsustatakse ja lepitakse kokku artiklis 8 nimetatud rakendusmeetmete osana. Andmed esitatakse hiljemalt vaatlusaastale järgneval teisel aastal. Esialgseid andmeid ja prognoose võib esitada varem. Rahvatervist käsitlevate uuringute puhul võib ette näha eraldi andmete kogumise kõikide surmade või konkreetsete surmapõhjuste kohta.

d)   Teemad

Esitatav minimaalne andmekogum hõlmab järgmisi teemasid:

surnute karakteristikud,

piirkond,

surmajuhtumite karakteristikud, sealhulgas surma algpõhjus.

Nõutavad muutujad ja jaotus valitakse eespool esitatud teemade loetelust. Surmapõhjusi käsitlev andmekogum koostatakse WHO rahvusvahelise haiguste klassifikatsiooni alusel ja selles järgitakse Eurostati eeskirju ning ÜRO ja WHO soovitusi rahvastikustatistika koostamiseks. Täpsemad nõuded lepitakse kokku asjakohaste rakendusmeetmete raames ja sõnastatakse üksikasjalikult juhendites ja suunistes.

e)   Metaandmed

Selle valdkonna statistiliste andmete esitamisel edastavad liikmesriigid nõutud metaandmed, mis lepitakse kokku rakendusmeetmete osana (sealhulgas allikad, mõisted ja kogumine), samuti teabe kõikide riiklike eripärade kohta, mis on võrreldavate statistiliste andmete ja näitajate tõlgendamise ja kogumise seisukohast olulised.

IV LISA

VALDKOND: TÖÖÕNNETUSED

a)   Eesmärgid

Käesoleva valdkonna eesmärk on tööõnnetusi käsitleva statistika õigeaegne esitamine.

b)   Kohaldamisala

Tööõnnetus on määratletud kui „erakordne juhtum töö käigus, mis viib füüsilise või vaimse kahjustuse tekkimiseni”. Kogu tööjõu osas kogutakse haldusallikatest ja neid täiendavatest muudest allikatest andmeid surmaga lõppenud tööõnnetuste kohta ja tööõnnetuste kohta, millega kaasneb töölt puudumine kauem kui 3 päeva. ILOga tehtava koostöö raames võib koguda piiratud hulga alusandmeid tööõnnetuste kohta, millega kaasneb vähem kui 4 päeva kestev puudumine, kui sellised andmed on saadaval.

c)   Vaatlusperioodid, andmete esitamise sagedus ja tähtajad

Statistika esitatakse iga-aastaselt. Esimene vaatlusaasta täpsustatakse ja lepitakse kokku artiklis 8 nimetatud rakendusmeetmete osana. Andmed esitatakse hiljemalt vaatlusaastale järgneva teise aasta juunis. Esialgseid andmeid võib esitada varem.

d)   Teemad

Esitatav minimaalne mikroandmete kogum hõlmab järgmisi teemasid:

vigastatud isiku ja vigastuse karakteristikud,

ettevõtte ja töökoha karakteristikud,

töökeskkonna karakteristikud,

õnnetuse karakteristikud, sealhulgas õnnetuse põhjuseid ja asjaolusid iseloomustavate sündmuste jada.

Nõutavad muutujad ja jaotus, samuti nendega seotud võimalused ja valimi kaalud valitakse eespool esitatud teemade loetelust Euroopa tööõnnetuste statistika (European statistics on accidents at work - ESAW) metoodika abil. Need lepitakse kokku asjakohaste rakendusmeetmete raames ja sõnastatakse üksikasjalikult juhendites ja suunistes.

e)   Metaandmed

Selle valdkonna statistiliste andmete esitamisel edastavad liikmesriigid nõutud metaandmed statistiliselt uuritava elanikkonna osa, punktis b määratletud tööõnnetustest teatamise määra ning vajaduse korral valimi karakteristikute kohta, samuti teabe kõikide riiklike eripärade kohta, mis on võrreldavate statistiliste andmete ja näitajate tõlgendamise ja kogumise seisukohast olulised.

V LISA

VALDKOND: KUTSEHAIGUSED JA MUUD TÖÖGA SEOTUD TERVISEPROBLEEMID JA HAIGUSED

a)   Eesmärgid

Käesoleva valdkonna eesmärk on tuvastatud kutsehaigusjuhtumeid ja muid tööga seotud probleeme ja haigusi käsitleva statistika õigeaegne esitamine.

b)   Kohaldamisala

Kutsehaiguse esinemine on juhtum, mida sellisena määratleb kutsehaigestumise tuvastamise eest vastutav riigiasutus. Kutsehaigusjuhtumite ja kutsehaigustest tulenenud surmajuhtumite kohta kogutakse andmeid. Tööga seotud terviseprobleemi või haigusjuhtumi puhul ei ole tingimata vaja ametiasutuse kinnitust ning need andmed kogutakse peamiselt rahvastiku-uuringute kaudu. Tööga seotud terviseprobleemid ja haigused on sellised terviseprobleemid ning haigused, mida võivad tekitada, raskendada või koos muude teguritega põhjustada töötingimused. Nende hulka kuuluvad füüsilised ja psühhosotsiaalsed terviseprobleemid.

c)   Vaatlusperioodid, andmete esitamise sagedus ja tähtajad

Kutsehaigusi käsitlev statistika esitatakse iga-aastaselt ja hiljemalt vaatlusaastale järgneva teise aasta esimeses kvartalis. Muid andmeid käsitlevad vaatlusperioodid, esitamissagedus ja tähtajad täpsustatakse ja lepitakse kokku liikmesriikidega.

d)   Teemad

Esitatav minimaalne andmekogum hõlmab järgmisi teemasid:

haigestunud isiku karakteristikud, sealhulgas sugu, vanus ja töösuhte liik ning haiguse või terviseprobleemi karakteristikud,

ettevõtte ja töökoha karakteristikud, sealhulgas ettevõtte suurus ja sektor,

haigusetekitajate või põhjustavate tegurite karakteristikud.

Iga andmeesituse ajal ei ole tingimata vaja kõikide teemade kohta andmeid esitada. Nõutavad muutujad ja jaotus valitakse eespool esitatud teemade loetelust ja lepitakse kokku liikmesriikidega.

e)   Metaandmed

Selle valdkonna statistiliste andmete esitamisel edastavad liikmesriigid nõutud metaandmed statistiliselt uuritava rahvastiku osa kohta, samuti teabe kõikide riiklike eripärade kohta, mis on võrreldavate statistiliste andmete ja näitajate tõlgendamise ja kogumise seisukohast olulised.

P6_TA(2007)0502

Euratomi Tarneagentuuri põhikiri *

Euroopa Parlamendi 13. novembri 2007. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus, millega kehtestatakse Euratomi Tarneagentuuri põhikiri (KOM(2007)0119 - C6-0131/2007 - 2007/0043(CNS))

(Nõuandemenetlus)

Euroopa Parlament,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut nõukogule (KOM(2007)0119),

võttes arvesse Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingu artikli 54 lõiget 2, mille alusel mille nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C6-0131/2007),

võttes arvesse kodukorra artiklit 51;

võttes arvesse tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni raportit ning eelarvekomisjoni arvamust (A6-0376/2007),

1.

kiidab komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks;

2.

on seisukohal, et Euratomi Tarneagentuuri maksumus Euroopa Liidu eelarves peab olema kooskõlas uue mitmeaastase finantsraamistiku asjakohase ülemmääraga ja 17. mai 2006. aastal Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel sõlmitud institutsioonidevahelise kokkuleppe eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta (1) punkti 47 sätetega;

3.

tuletab meelde, et eelarvekomisjoni esitatud arvamus ei piira eespool nimetatud institutsioonidevahelise kokkuleppe punktis 47 sätestatud menetluse tulemust, mida kohaldatakse Euratomi Tarneagentuuri asutamise suhtes;

4.

palub komisjonil oma ettepanekut vastavalt muuta, järgides Euratomi asutamislepingu artikli 119 teist lõiku;

5.

palub nõukogul Euroopa Parlamenti teavitada, kui nõukogu kavatseb Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetud teksti muuta;

6.

palub nõukogul Euroopa Parlamendiga uuesti konsulteerida, kui nõukogu kavatseb komisjoni ettepanekut oluliselt muuta;

7.

teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile.

KOMISJONI ETTEPANEK

EUROOPA PARLAMENDI MUUDATUSETTEPANEKUD

Muudatusettepanek 1

Volitus 1 a (uus)

 

võttes arvesse 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta (2) ja eelkõige selle punkti 47;

Muudatusettepanek 2

Lisa artikli 1 lõike 1 punkt a

a) tegutseb temale asutamislepinguga antud pädevuse raames;

a)

tegutseb temale asutamislepinguga ja teiseste õigusaktidega antud pädevuse raames;

Muudatusettepanek 3

Lisa artikli 1 lõike 1 punkt b

b) täidab teisi komisjoni poolt temale pandud ülesandeid.

b)

täidab sel eesmärgil temale asutamislepingu artikliga 52 ja järgnevate artiklitega pandud ülesandeid.

Muudatusettepanek 4

Lisa artikli 1 lõige 1 a (uus)

 

1 a. Eesmärkide saavutamiseks täidab agentuur kooskõlas asutamislepingu eesmärkidega energeetika vaatluskeskusena tegutsedes tuumamaterjalide ja -teenuste tarnevaldkonnas järgmisi eriülesandeid:

a)

teostab järelevalvet ja analüüsib pakkumist ja nõudlust, samuti turu suundumusi, mis mõjutavad tuumamaterjalide tarnekindlust;

b)

koostab liikmesriikidele ja tööstusele perioodilisi turuuuringuid Euroopa Liidu tuumamaterjalide varude ning Euroopa Liidu tuumarajatiste pikaajaliste lepingute kohta, samuti perioodilisi turu riskianalüüse, eesmärgiga;

vältida tuumakütuse kõikides tootmisetappides (alates toorme hankimisest ümbertöötlemise, rikastamise ja tootmiseni) tuumamaterjalidega varustamise puudulikkust või katkestusi,

tagada vajalik pikaajaline nägemus tootmis- ja kaevanduskeskustes investeerimisraamistiku väljatöötamiseks,

säilitada turul aus konkurents;

c)

tihedas koostöös artiklis 11 osutatud nõuandekomiteega tagab kõrge kompetentsuse taseme ning esitab teavet ja tulevikku käsitlevaid analüüse, eriti pakkumise ja nõudluse suundumusi käsitlevaid aruandeid, aruandeid tarnepoliitika rakendamise kohta ning perioodilisi uurimusi turusuundumuste kohta, võttes aluseks koostöös nõuandekomiteega koostatud asjakohased analüüsid, eesmärgiga nõustada tööstust, koostada soovitusi tootjatele ja ettevõtetele ning teha asjaomastes valdkondades õigusloomealaseid ettepanekuid komisjonile.

Muudatusettepanek 5

Lisa artikli 2 lõige 1

1. Agentuur on juriidiline isik vastavalt asutamislepingu artiklile 54. Agentuuri tunnustatakse üldistes huvides toimiva institutsioonina ja ta tegutseb mittetulunduslikel eesmärkidel.

1. Agentuur on juriidiline isik vastavalt asutamislepingu artiklile 54. Tal on igas liikmesriigis kõige laialdasem õigusja teovõime, mida antakse juriidilistele isikutele vastavalt asjaomase riigi õigusele. Eelkõige võib agentuur omandada ja võõrandada vallas- ja kinnisvara ning olla kohtumenetluse pooleks . Agentuuri tunnustatakse üldistes huvides toimiva institutsioonina ja ta tegutseb mittetulunduslikel eesmärkidel.

Muudatusettepanek 6

Lisa artikli 2 lõige 3

3. Agentuuri asukoht on ühes komisjoni teenistuste asukohtadest. Selle otsustab komisjon .

3. Agentuuri asukoht on ühes komisjoni teenistuste asukohtadest. Selle otsustab nõukogu komisjoni ettepaneku alusel pärast nõuandekomiteega konsulteerimist .

Muudatusettepanek 7

Lisa artikli 2 lõige 4

4. Ta võib omal algatusel võtta oma struktuuriga seotud meetmeid, mis võivad olla vajalikud tema ülesannete täitmiseks nii ühenduses kui ka sellest väljaspool.

4. Ta võib omal algatusel võtta oma struktuuriga seotud meetmeid, mis võivad olla vajalikud tema ülesannete täitmiseks nii ühenduses kui ka sellest väljaspool , kui nimetatud meetmetel ei ole märkimisväärset finantsmõju. Ta teavitab Euroopa Parlamenti ja nõukogu (edaspidi koos nimetatuna „eelarvepädevad institutsioonid”) kõikidest projektidest, millel võib olla märkimisväärne finantsmõju eelarve rahastamisele, eelkõige kõikidest projektidest, mis on seotud kinnisvaraga, näiteks hoonete rentimise või ostuga ja teatab nendest komisjonile.

Muudatusettepanek 8

Lisa artikli 3 lõige 1

1. Peadirektori nimetab ametisse komisjon.

1. Peadirektori nimetab ametisse komisjon pärast konsulteerimist nõuandekomiteega. Peadirektor töötab täiskohaga agentuuri heaks ega tegutse komisjoni teenistujana.

Muudatusettepanek 9

Lisa artikli 3 lõike 3 teine kuni viies taane

— agentuuri igapäevane juhtimine ;

agentuuri juhtimine, haldamine ja selle ressursside, eriti personaliküsimustega tegelemine;

agentuuri vahendite haldamine;

 

agentuuri tulude ja kulude aruande koostamine ning eelarve täitmine;

agentuuri tulude ja kulude aruande koostamine ning eelarve täitmine;

kõik personaliküsimused.

artikli 1 lõike 1 a kohaste uuringute teostamine või eriaruannete koostamine ning nende edastamine komisjonile, Euroopa Parlamendile ja nõukogule;

 

ühenduse üldhuvides artiklis 1 toodud ülesannete täitmise tagamine.

Muudatusettepanek 10

Lisa artikli 3 lõige 4

4. Peadirektor esitab igal aastal komisjonile aruande agentuuri eelmise aasta tegevuse ja järgmise aasta töökava kohta.

4. Peadirektor esitab iga aasta 31. märtsiks pärast nõuandekomiteega konsulteerimist komisjonile aruande agentuuri eelmise aasta tegevuse ja järgmise aasta töökava kohta. Peadirektor edastab nimetatud aastaaruande koos töökava ja nõuandekomitee arvamusega Euroopa Parlamendile, nõukogule, kontrollikojale ja liikmesriikidele.

Muudatusettepanek 11

Lisa artikli 4 lõige 1

1. Agentuuri peadirektor ja töötajad on Euroopa ühenduste ametnikud, kelle tegevust reguleerivad Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad ja Euroopa ühenduste institutsioonide poolt kõnealuste personalieeskirjade kohaldamiseks ühiselt vastu võetud eeskirjad. Ametnikud määrab ja nende palga tasub komisjon.

1. Agentuuri töötajate suhtes kohaldatakse Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirju, Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimusi ning Euroopa ühenduste institutsioonide poolt kõnealuste personalieeskirjade ja teenistustingimuste kohaldamiseks ühiselt vastu võetud eeskirju .

Muudatusettepanek 12

Lisa artikli 4 lõige 1 a (uus)

 

1 a. Agentuur kasutab oma töötajate suhtes ametisse nimetavale asutusele antud volitusi.

Muudatusettepanek 13

Lisa artikli 5 lõige 5

5. Asjaomane pool võib kõik asutamislepingu artiklis 53 nimetatud otsused saata komisjonile kümne tööpäeva jooksul alates vastava teate kättesaamisest või kui sellist teadet ei ole saadetud, kümne tööpäeva jooksul pärast selle avaldamist. Kui otsusest ei ole teatatud ja seda ei ole avaldatud, algab tähtaeg päevast, mil asjaomane pool otsusest teada saab.

5. Asjaomane pool võib kõik asutamislepingu artiklis 53 nimetatud otsused saata komisjonile viieteistkümne tööpäeva jooksul alates vastava teate kättesaamisest või kui sellist teadet ei ole saadetud, viieteistkümne tööpäeva jooksul pärast selle avaldamist. Kui otsusest ei ole teatatud ja seda ei ole avaldatud, algab tähtaeg päevast, mil asjaomane pool otsusest teada saab.

Muudatusettepanek 14

Lisa artikli 7 lõige 3

3. Agentuuri tulud koosnevad ühenduse toetusest, pangaintressidest ning kapitali- ja pangainvesteeringute tuludest ning vajadusel asutamislepingu artikliga 54 ette nähtud tasust ning laenudest.

3. Agentuuri tulud koosnevad ühenduse toetusest, mis on kantud Euroopa Liidu üldeelarvesse (komisjoni eelarvjaosse), pangaintressidest ning kapitali- ja pangainvesteeringute tuludest ning vajadusel asutamislepingu artiklis 54 sätestatud tasust ning laenudest. Agentuuri rahastamine sõltub eelarvepädevate institutsioonide nõusolekust vastavalt 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelisele kokkuleppele.

Muudatusettepanek 15

Lisa artikli 7 lõige 4

4. Agentuuri kulud koosnevad tema töötajate ja nõuandekomitee halduskuludest, samuti kolmandate isikutega sõlmitud lepingutest tulenevatest kuludest .

4. Agentuuri kulud sisaldavad personalikulusid, haldus- ja infrastruktuurikulusid ning tegevuskulusid , sealhulgas kolmandate isikutega sõlmitud lepingutest tulenevaid kulusid .

Muudatusettepanek 16

Lisa artikli 7 lõige 5 a (uus)

 

5 a. Komisjon esitab kalkulatsiooni eelarvepädevatele institutsioonidele koos Euroopa Liidu üldeelarve esialgse projektiga.

Muudatusettepanek 17

Lisa artikli 7 lõige 6

6. Komisjon kannab kalkulatsiooni põhjal Euroopa Liidu esialgsesse üldeelarve eelnõusse kalkulatsioonid, mida ta peab ametikohtade loetelu jaoks vajalikuks, samuti üldeelarvesse arvatava toetuse suuruse.

6. Komisjon kannab kalkulatsiooni põhjal Euroopa Liidu esialgsesse üldeelarve eelnõusse kalkulatsioonid, mida ta peab ametikohtade loetelu jaoks vajalikuks, samuti üldeelarvesse arvatava toetuse suuruse , ning esitab need eelarvepädevatele institutsioonidele kooskõlas Euroopa Ühenduse asutamislepingu artikliga 272.

Muudatusettepanek 18

Lisa artikli 7 lõige 7

7. Eelarvemenetluse raames kinnitavad eelarvepädevad institutsioonid agentuuri toetuseks eraldatavad assigneeringud ja võtavad vastu agentuuri ametikohtade loetelu, mis esitatakse komisjoni ametikohtade loetelust eraldi.

7. Eelarvemenetluse raames kinnitavad eelarvepädevad institutsioonid agentuuri toetuseks eraldatavad assigneeringud ja võtavad vastu agentuuri ametikohtade loetelu, mis avaldatakse Euroopa Liidu üldeelarves eraldi.

Muudatusettepanek 19

Lisa artikli 7 lõige 9

9. Eelarve ja ametikohtade loetelu muutmiseks võetakse vastu paranduseelarve , kasutades sama menetlust kui esialgse eelarve puhul. Ametikohtade loetelu muudatused esitatakse eelarvepädevatele institutsioonidele. Paranduseelarved edastatakse teadmiseks Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

9. Eelarve ja ametikohtade loetelu muutmiseks võetakse vastu paranduseelarve ja muudatused võetakse vastu lõigetes 5 kuni 8 sätestatud korras .

Muudatusettepanek 20

Lisa artikli 8 lõige 10

10. Agentuuri suhtes kohaldatav finantsmäärus võetakse vastu kooskõlas asutamislepingu artikliga 183.

10. Agentuuri suhtes kohaldatav finantsmäärus võetakse vastu kooskõlas asutamislepingu artikliga 183. See ei tohi kalduda kõrvale komisjoni 19. novembri 2002. aasta määrusest (EÜ, Euratom) nr 2343/2002 raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust käsitleva nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 artiklis 185 (3), välja arvatud juhtudel, kui see on agentuuri toimimiseks konkreetselt vajalik, ning komisjoni eelneval nõusolekul.

Muudatusettepanek 21

Lisa artikli 10 lõike 1 teine lõik

Kõnealust tasu üksikasjalikult käsitlevad sätted kehtestatakse rakendusotsuses.

Komisjon määrab pärast konsulteerimist nõukoguga kindlaks tasu määra ja selle sissenõudmise tingimused. Komisjon tegutseb peadirektori ettepaneku alusel, kusjuures peadirektor on ettepaneku suhtes eelnevalt saanud artiklis 11 osutatud nõuandekomitee arvamuse. Kõnealuse tasu praktilist korda üksikasjalikult käsitlevad sätted kehtestatakse rakendusotsuses.

Muudatusettepanek 22

Lisa artikli 11 lõike 1 esimene lõik

1. Nõuandekomitee (edaspidi „komitee”) liikmeteks on üks liige igast liikmesriigist, kus ei ole tuumkütuse tsükli alaseid tegevusi, ja kaks liiget igast liikmesriigist, kus on tuumkütuse tsükli alaseid tegevusi. Liikmesriik võib siiski otsustada komiteega mitte ühineda.Igal liikmel võib olla asendusliige, kes võib osaleda komitee koosolekutel koos täisliikmega, kuid ei tohi hääletada, kui ka täisliige on kohal. Kui liige astub tagasi või ei ole võimeline oma kohustusi täitma, nimetatakse ülejäänud ametiajaks tema järglane.

1. Nõuandekomitee (edaspidi „komitee”) liikmeteks on üks liige igast liikmesriigist, kus ei ole tuumkütuse tsükli alaseid tegevusi, ja kaks liiget igast liikmesriigist, kus on tuumkütuse tsükli alaseid tegevusi. Komitee koosseisu kuulub üks lisaliige iga liikmesriigi kohta, kus on tuumkütuse tsükli alaseid tegevusi ja kelle osamaks on suurem kui 300 000 eurot. Liikmesriik võib siiski otsustada komiteega mitte ühineda. Igal liikmel võib olla asendusliige, kes võib osaleda komitee koosolekutel täisliikme puudumise korral . Kui liige astub tagasi või ei ole võimeline oma kohustusi täitma, nimetatakse ülejäänud ametiajaks tema järglane.

Muudatusettepanek 23

Lisa artikli 11 lõike 1 teine lõik

Liikmesriigid määravad end esindavad komitee liikmed ja nende asendusliikmed vastavalt nende kogemustele ja eriteadmiste tasemele tuumkütuse tsükli või tuumaenergia tootmise valdkonnas. Ametiaja pikkus on kolm aastat. Ametiaega võib üks kord pikendada.

Liikmesriigid määravad end esindavad komitee liikmed ja nende asendusliikmed vastavalt nende kogemustele ja eriteadmiste tasemele tuumkütuse tsükli või tuumaenergia tootmise valdkonnas. Ametiaja pikkus on kolm aastat. Ametiaega võib pikendada.

Muudatusettepanek 24

Lisa artikli 12 lõige 1 a (uus)

 

1 a. Komitee võib ametisse nimetada kaks liiget, kelle ülesandeks on juhtide nõustamine. Juhid ja nende nõustajad moodustavad komitee büroo, mille ülesandeks on korraldada komitee nimel kogu vajalikku suhtlust. Büroo tegutseb komitee liikmete ja agentuuri peadirektori vahelise lülina ning koordineerib komitee tegevust seoses aruannete ettevalmistamise, atesteerimise ja hindamisega ning eriteadmiste levitamisega.

Muudatusettepanek 25

Lisa artikli 12 lõige 2

2. Esimehe ja aseesimeeste ametiaja pikkus on kolm aastat. Neid ei saa ametisse tagasi nimetada ja esimehe ametikoha täidavad vaheldumisi tööstusharu erinevate tahkude esindajad. Esimehe ja kõigi aseesimeeste mandaat lõpeb automaatselt ametiaja lõppedes ilma tagasinimetamise õiguseta.

2. Esimehe , aseesimeeste ja juhtide kahe nõustaja ametiaja pikkus on kolm aastat. Neid saab üks kord ametisse tagasi nimetada ja esimehe ametikoha täidavad vaheldumisi tööstusharu erinevate tahkude esindajad. Esimehe ja kõigi aseesimeeste või juhtide nõustaja mandaat lõpeb automaatselt ametiaja lõppedes ilma tagasinimetamise õiguseta.

Muudatusettepanek 26

Lisa artikli 13 lõige 1

1. Komitee abistab agentuuri tema ülesannete täitmisel, esitades arvamusi ja andes teavet. Nõuandekomitee toimib sidemena agentuuri ning nii tuumatööstuse tootjate kui ka kasutajate vahel.

1. Komitee abistab agentuuri tema ülesannete täitmisel, esitades arvamusi , analüüse ja andes teavet. Abistamine hõlmab ka artikli 1 lõikes 1 a viidatud aruannete, uurimuste ja analüüside koostamist. Nõuandekomitee toimib sidemena agentuuri ning nii tuumatööstuse tootjate kui ka kasutajate vahel.

Muudatusettepanek 27

Lisa artikli 13 lõige 2

2. Komiteega võib konsulteerida kõigis agentuuri pädevusse kuuluvates küsimustes suuliselt komitee koosolekutel või kirjalikult nende koosolekute vahelisel ajal. Komitee võib esitada arvamusi kõigis sellistes küsimustes vähemalt ühe kolmandiku komitee liikmete algatusel.

2. Komiteega võib konsulteerida kõigis agentuuri pädevusse kuuluvates küsimustes suuliselt komitee koosolekutel või kirjalikult nende koosolekute vahelisel ajal. Komiteega konsulteeritakse eelkõige käesolevas otsuses selgesõnaliselt ette nähtud juhtudel. Komitee võib esitada arvamusi kõigis sellistes küsimustes vähemalt ühe kolmandiku komitee liikmete algatusel.

Muudatusettepanek 28

Lisa artikli 13 lõike 3 punkt c

c)

agentuuri tegevuskulude katmiseks ettenähtud tehingute eest võetava tasu rakendamine (asutamislepingu artikli 54 lõige 5);

c)

agentuuri tegevuskulude katmiseks ettenähtud tehingute eest võetava tasu ja tasu määra rakendamine (asutamislepingu artikli 54 lõige 5);

Muudatusettepanek 29

Lisa artikli 13 lõike 3 punkt c a (uus)

 

c a) laenukriteeriumid, nagu on osutatud artikli 6 lõikes 3;

Muudatusettepanek 30

Lisa artikli 13 lõike 3 punkt c b (uus)

 

c b)

asutamislepingu artikliga 68 keelatud hinnakujundustavade määratlemise kriteeriumid;

Muudatusettepanek 31

Lisa artikli 13 lõike 3 punkt d a (uus)

 

d a)

asutamislepingu artiklis 88 osutatud „lõhustuvate erimaterjalide rahaliste vahendite konto” pidamine;

Muudatusettepanek 32

Lisa artikli 13 lõike 3 punkt e

e)

agentuuri aastaeelarve , raamatupidamisaruannete, turuaruande ja töökava finantsalane reguleerimine.

e)

agentuuri aastaeelarve ja asutamislepingu artikli 171 lõikes 2 osutatud agentuuri eriraamatupidamiskonto finantsalane reguleerimine.

Muudatusettepanek 33

Lisa artikli 13 lõike 3 punkt e a (uus)

 

e a) aastaaruanne ja töökava.

Muudatusettepanek 34

Lisa artikli 14 lõike 1 sissejuhatav osa

1. Komitee kutsutakse kokku agentuuri asukohas:

1. Esimees kutsub komitee kokku agentuuri asukohas:

Muudatusettepanek 35

Lisa artikli 14 lõike 1 punkt a

a) tavaliselt kaks korda aastas;

a)

tavaliselt kaks korda aastas ja alati, kui komitee esimees seda vajalikuks peab ;

Muudatusettepanek 36

Lisa artikli 14 lõige 6

6. Agentuur tagab komiteele sekretariaaditeenused.

6. Agentuur tagab komiteele sekretariaaditeenused. Sekretariaat koostöös komitee esimehega valmistab ette päevakorra, mis esitatakse komiteele heakskiitmiseks, saadab kõik asjaomased dokumendid komitee liikmetele vähemalt 15 tööpäeva enne koosoleku toimumist ning valmistab ette komitee ja juhatuse koosolekute protokollid.

Muudatusettepanek 37

Lisa artikli 14 lõige 7

7. Agentuur kannab ühe komitee liikme reisikulud.

7. Agentuur kannab iga liikmesriigi ühe komitee liikme reisikulud.

Muudatusettepanek 38

Lisa lõppsätted ja artikkel 15

Lõppsätted

välja jäetud

Artikkel 15 - Agentuuri õigusvõime

Agentuuril on igas liikmesriigis kõige laialdasem õigus- ja teovõime, mida antakse juriidilistele isikutele vastavalt selle riigi seadustele. Eelkõige võib agentuur omandada ja võõrandada vallas- ja kinnisasju ning olla kohtumenetluse osaliseks.

 


(1)  ELT C 139, 14.6.2006, lk 1.

(2)   ELT C 139, 14.6.2006, lk 1.

(3)   EÜT L 357, 31.12.2002, lk 72. Parandatud ELT L 2, 31.12.2003, lk 39.

P6_TA(2007)0503

Spordi roll hariduses

Euroopa Parlamendi 13. novembri 2007. aasta resolutsioon spordi rolli kohta hariduses (2007/2086(INI))

Euroopa Parlament,

võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikleid 149, 150 ja 152;

võttes arvesse Amsterdami lepingule lisatud deklaratsiooni nr 29 spordi kohta, komisjoni aruannet spordi kohta, mis esitati Euroopa Ülemkogu Helsingi kohtumisel 10.-11. detsembril 1999. aastal (KOM(1999)0644), ning Euroopa Ülemkogu 7.-9. detsembri 2000. aasta Nice'i kohtumise eesistujariigi järelduste IV lisa, mis käsitleb Nice'i deklaratsiooni spordi eriomaduste ja sotsiaalse rolli kohta Euroopas;

võttes arvesse komisjoni valget raamatut spordi kohta (KOM(2007)0391);

võttes arvesse komisjoni valget raamatut „Toitumise, ülekaalulisuse ja rasvumisega seotud terviseküsimustega tegelemise Euroopa strateegia” (KOM(2007)0279);

võttes arvesse komisjoni hinnangut Euroopa aasta „Haridus spordi kaudu” (EYES 2004) programmile (KOM(2005)0680);

võttes arvesse Euroopa Nõukogu soovitust laste ja noorte kehalise kasvatuse ja spordi edendamise kohta kõigis Euroopa riikides, mis võeti vastu ministrite komitee poolt 30. aprillil 2003. aastal (Rec(2003)6);

võttes arvesse komisjoni rohelist raamatut „Tervisliku toitumise ja kehalise aktiivsuse edendamine: Euroopa mõõde ülekaalulisuse, rasvumise ja krooniliste haiguste ennetamisel” (KOM(2005)0637);

võttes arvesse Euroopa Parlamendi avaldatud uurimust pealkirjaga „Kehalise kasvatuse olukord ja tulevikuväljavaated Euroopa Liidus”;

võttes arvesse oma 13. juuni 1997. aasta resolutsiooni Euroopa Liidu rolli kohta spordi valdkonnas (1) ning 5. juuni 2003. aasta resolutsiooni naiste ja spordi kohta (2);

võttes arvesse oma 29. märtsi 2007. aasta resolutsiooni profijalgpalli tuleviku kohta Euroopas (3);

võttes arvesse oma 14. aprilli 2005. aasta resolutsiooni, mis käsitleb võitlust dopingu kasutamise vastu spordis (4);

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu Lissaboni lepingu eelnõus toodud kujul artikleid 6 ja 149;

võttes arvesse kodukorra artiklit 45;

võttes arvesse kultuuri- ja hariduskomisjoni raportit ning naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni ja tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni arvamusi (A6-0415/2007),

A.

arvestades, et kehaline kasvatus on koolis ainus õppeaine, mille eesmärk on valmistada lapsi ette tervislikuks eluviisiks ning mis keskendub nende üldisele füüsilisele ja vaimsele arendamisele ja selliste oluliste sotsiaalsete väärtuste õpetamisele nagu õiglus , enesedistsipliin, solidaarsus, meeskonnavaim, sallivus ja aus mäng;

B.

arvestades, et istuvast eluviisist ja valest toitumisest põhjustat