ISSN 1725-5171

Euroopa Liidu

Teataja

C 8

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

51. köide
12. jaanuar 2008


Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

 

IV   Teave

 

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT JA ORGANITELT

 

Kohus

2008/C 008/01

Euroopa Kohtu viimane väljaanne Euroopa Liidu Teatajas
ELT C 315, 22.12.2007

1

 

V   Teated

 

KOHTUMENETLUSED

 

Kohus

2008/C 008/02

Kohtuasi C-525/04 P: Euroopa Kohtu (esimene koda) 22. novembri 2007. aasta otsus — Hispaania Kuningriik versus Euroopa Ühenduste Komisjon, Lenzing AG (Apellatsioonkaebus — Riigiabi — Võlgnetavate maksete, viiviste ja intresside sissenõudmata jätmine — Vastuvõetavus — Eraõigusliku võlausaldaja kriteerium)

2

2008/C 008/03

Kohtuasi C-260/05 P: Euroopa Kohtu (esimene koda) 22. novembril 2007. aasta otsus — Sniace, SA versus Euroopa Ühenduste Komisjon, Austria Vabariik, Lenzing Fibers GmbH (varem Lenzing Lyocell GmbH & Co. KG, Land Burgenland (Apellatsioonkaebus — Riigiabi — Vastuvõetavus — Hagejat isiklikult puudutav akt)

2

2008/C 008/04

Kohtuasi C-319/05: Euroopa Kohtu (esimene koda) 15. novembri 2007. aasta otsus — Euroopa Ühenduste Komisjon versus Saksamaa Liitvabariik (Liikmesriigi kohustuste rikkumine — EÜ artiklid 28 ja 30 — Direktiiv 2001/83/EÜ — Kapslites küüslaugupreparaat — Teatavates liikmesriikides õiguspäraselt toidulisandina turustatav preparaat — Impordiliikmesriigis ravimina määratletud preparaat — Mõiste ravim — Takistus — Õigustatus — Rahvatervis — Proportsionaalsus)

3

2008/C 008/05

Kohtuasi C-330/05: Euroopa Kohtu (esimene koda) 15. novembri 2007. aasta otsus (Hovrätten för Övre Norrland eelotsusetaotlus) — Kriminaalmenetlus, milles süüdistatav on Fredrik Granberg (Aktsiis — Mineraalõli — Ebaharilik veoliik)

3

2008/C 008/06

Kohtuasi C-162/06: Euroopa Kohtu (esimene koda) 15. novembri 2007. aasta otsus (Tribunal Supremo (Hispaania) eelotsusetaotlus) — International Mail Spain SL versus Administración del Estado, Correos (Direktiiv 97/67/EÜ — Postiteenuste siseturu arengut käsitlevad ühiseeskirjad — Postiteenuste liberaliseerimine — Võimalus reserveerida rahvusvaheline post universaalteenuse osutajale, et tagada universaalteenuse säilimine vajalikul määral)

4

2008/C 008/07

Kohtuasi C-59/07: Euroopa Kohtu (viies koda) 15. novembri 2007. aasta otsus — Euroopa Ühenduste Komisjon versus Hispaania Kuningriik (Liikmesriigi kohustuste rikkumine — Direktiiv 2003/109/EÜ — Pikaajalistest elanikest kolmandate riikide kodanike staatus — Ettenähtud tähtaja jooksul üle võtmata jätmine)

4

2008/C 008/08

Kohtuasi C-465/07: Eelotsusetaotlus, mille esitas Nederlandse Raad van State 17. oktoobril 2007 — M. Elgafaji, N. Elgafaji ja Staatsecretaris van Justice

5

2008/C 008/09

Kohtuasi C-466/07: Eelotsusetaotlus, mille esitas Landesarbeitsgerecht Düsseldorf (Saksamaa) 22. oktoobril 2007 — Dietmar Klarenberg versus Ferrotron Technologies GmbH

5

2008/C 008/10

Kohtuasi C-469/07: 22. oktoobril 2007 esitatud hagi — Euroopa Ühenduste Komisjon versus Luksemburgi Suurhertsogiriik

6

2008/C 008/11

Kohtuasi C-477/07: Eelotsusetaotlus, mille esitas Hof van Beroep te Antwerpen (Belgia) 29. oktoobril 2007 — Gerlach & Co. NV versus Belgia riik

6

2008/C 008/12

Kohtuasi C-482/07: Eelotsusetaotlus, mille esitas Rechtbank te 's-Gravenhage (Madalmaad) 2. novembril 2007 — AHP Manufacturing BV versus Bureau voor de Industriële Eigendom, tuntud ka nime all Octrooicentrum Nederland

6

2008/C 008/13

Kohtuasi C-483/07: Galileo Lebensmittel GmbH & Co. KG 28. augustil 2007 esitatud apellatsioonkaebus Euroopa Ühenduste Esimese Astme Kohtu (teine koda) 5. novembri 2007. aasta otsuse peale kohtuasjas T-46/06: Galileo Lebensmittel Gmbh & Co. KG versus Euroopa Ühenduste Komisjon

7

2008/C 008/14

Kohtuasi C-484/07: Eelotsusetaotlus, mille esitas Rechtbank's-Gravenhage (Madalmaad) (istung toimus Roermond'is) 31. oktoobril 2007 — Fatma Pehlivan versus Staatssecretaris van Justitie

8

2008/C 008/15

Kohtuasi C-487/07: Eelotsusetaotlus, mille esitas Court of Appeal (Civil Division) (Ühendkuningriik) 5. novembril 2007 — L'Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC, Laboratoire Garnier & Cie versus Bellure NV, Malaika Investments Ltd (ärinimi Honey pot cosmetic & Perfumery Sales), Starion International Ltd

8

2008/C 008/16

Kohtuasi C-488/07: Eelotsusetaotlus, mille esitas Court of Session (Scotland), Edinburgh (Ühendkuningriik) 5. novembril 2007 — Royal Bank of Scotland plc versus The Commissioners of Her Majesty's Revenue & Customs

9

2008/C 008/17

Kohtuasi C-494/07: 12. novembril 2007 esitatud hagi — Euroopa Ühenduste Komisjon versus Kreeka Vabariik

10

2008/C 008/18

Kohtuasi C-507/07: 20. novembril 2007 esitatud hagi — Euroopa Ühenduste Komisjon versus Prantsuse Vabariik

10

 

Esimese Astme Kohus

2008/C 008/19

Kohtuasi T-3/00 ja T-337/04: Esimese Astme Kohtu 27. novembril 2007 otsus — Athanasios Pitsiorlas versus nõukogu ja BCE (Juurdepääs dokumentidele — Basel-Nyborgi kokkulepe — Tühistamishagi — Vaidlustatavad aktid — Põhjendamine — Õigusvastasuse väide — Otsus 93/731/EÜ — Euroopa Keskpanga kodukord — Kahju hüvitamise hagi — Ühenduse lepinguväline vastutus oma organite õigusvastase käitumise eest — Kahju — Põhjuslik seos)

11

2008/C 008/20

Kohtuasi T-205/04: Esimese Astme Kohtu 20. novembri 2007. aasta otsus — Ianniello versus komisjon (Avalik teenistus — Ametnikud — Karjääriarengu aruanne — 2001/2002. aasta hindamine — Tühistamishagi — Kahju hüvitamise hagi)

11

2008/C 008/21

Kohtuasi T-308/04: Esimese Astme Kohtu 20. novembri 2007. aasta otsus — Francesco Ianniello versus komisjon (Avalik teenistus — Ametnikud — Karjääriarengu aruanne — Hindamisperiood 2001/2002 — Tühistamishagi — Hüvitamishagi)

12

2008/C 008/22

Kohtuasi T-103/05: Esimese Astme Kohtu 20. novembri 2007. aasta otsus — P versus komisjon (Ametnikud — Töötasu — Loata puudumine — Töötasu kaotus — Personalieeskirjade artikkel 59 — Arstitõend)

12

2008/C 008/23

Kohtuasi T-214/05: Esimese Astme Kohtu 28. novembri 2007. aasta otsus — Vounakis versus komisjon (Avalik teenistus — Ametnikud — Karjääriarengu aruanne — 2003. aasta hindamine — Saavutatavate eesmärkide määratlus — Põhjendamiskohustus — Ebakõla hinnete ja kommentaaride vahel — Ilmne hindamisviga)

12

2008/C 008/24

Kohtuasi T-434/05: Esimese Astme Kohtu 27. novembri 2007. aasta otsus — Gateway versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Fujitsu Siemens Computers (ACTIVY Media Gateway) (Ühenduse kaubamärk — Vastulausemenetlus — Ühenduse sõnamärgi ACTIVY Media Gateway registreerimistaotlud — Varasemad ühenuse ja siseriiklikud sõna- ja kujutismärgid Gateway ja GATEWAY — Suhtelised keeldumispõhjused — Segiajamise tõenäosuse puudumine — Tähiste sarnasuse puudumine — Määruse (EÜ) nr 40/94 artikli 8 lõike 1 punkt b — Määruse (EÜ) nr 40/94 artikli 8 lõige 5)

13

2008/C 008/25

Kohtuasi T-458/05: Esimese Astme Kohtu 20. novembri 2007. aasta otsus — Tegometall International versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Wuppermann (TEK) (Ühenduse kaubamärk — Tühistamismenetlus — Ühenduse sõnamärgi TEK taotlus — Vaidlusese — Kaitseõiguse tagamine — Absoluutsed keeldumispõhjused — Kirjeldatavus — Määruse (EÜ) nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punktide b, c ja g ning artikli 51 lõike 1 punkti a rikkumine)

13

2008/C 008/26

Kohtuasi T-111/06: Esimese Astme Kohtu 21. novembri 2007. aasta otsus — Wesergold Getränkeindustrie versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Lidl Stiftung (VITAL FIT) (Ühenduse kaubamärk — Vastulausemenetlus — Ühenduse kujutismärgi VITAL FIT taotlus — Varasem siseriiklik sõnamärk VITAFIT — Suhteline keeldumispõhjus — Segiajamise tõenäosus — Määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 1 punkt b — Õigus olla ära kuulatud — Põhjendamiskohustus)

14

2008/C 008/27

Kohtuasi T-149/06: Esimese Astme Kohtu 20. novembri 2007. aasta otsus — Castellani versus Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) (Ühenduse kaubamärk — Vastulausemenetlus — Ühenduse kujutismärgi CASTELLANI taotlus — Vasemad siseriiklikud sõnamärgid CASTELLUM ja CASTELLUCA — Suhteline keeldumispõhjus — Segiajamise tõenäosus — Määruse (EÜ) nr 40/94 artikli 8 lõike 1 punkt b)

14

2008/C 008/28

Kohtuasi T-418/05: Esimese Astme Kohtu 22. novembri 2007 määrus — Investire Partecipazioni versus komisjon (Tühistamishagi — ERF — Vaidlustamatu akt — Ettevalmistav dokument — Vastuvõetamatus)

15

2008/C 008/29

Kohtuasi T-102/06: Esimese Astme Kohtu 22. novembri 2007. aasta määrus — Investire Partecipazioni versus komisjon (Tühistamishagi — ERF — Finantsabi vähendamine — Otsese puutumuse puudumine — Vastuvõetamatus)

15

2008/C 008/30

Kohtuasi T-183/07 R: Esimese Astme Kohtu presidendi 28. mai 2007. aasta määrus — Poola versus komisjon (Ajutiste meetmete kohaldamine — Direktiiv 2003/87/EÜ — Kasvuhoonegaaside saastekvootidega kauplemise süsteem — Poola kasvuhoonegaaside saastekvootide eraldamise siseriiklik kava aastateks 2008-2012 — Komisjoni tagasilükkav otsus — Taotlus täitmise peatamiseks — Kiireloomulisuse puudumine)

16

2008/C 008/31

Kohtuasi T-215/07 R: Esimese Astme Kohtu presidendi 15. novembri 2007. aasta määrus — Donnici versus parlament (Ajutiste meetmete kohaldamine — Euroopa Parlamendi otsus — Valitud liikmete volituste kontrollimine — Parlamendimandaadi tühistamine siseriikliku valimisseaduse alusel — Taotlus täitmise peatamiseks — Vastuvõetavus — Fumus boni iuris — Kiireloomulisus — Huvide kaalumine)

16

2008/C 008/32

Kohtuasi T-398/07: 31. oktoobril 2007 esitatud hagi — Hispaania Kuningriik versus Euroopa Ühenduste Komisjon

17

2008/C 008/33

Kohtuasi T-401/07: 2. novembril 2007 esitatud hagi — Caixa Geral de Depósitos versus Euroopa Ühenduste Komisjon

17

2008/C 008/34

Kohtuasi T-402/07: 6. novembril 2007 esitatud hagi — Kaul GmbH versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Bayer (ARCOL)

19

2008/C 008/35

Kohtuasi T-403/07: 8. novembril 2007 esitatud hagi — Union Nationale de l'Apiculture Française jt versus komisjon

19

2008/C 008/36

Kohtuasi T-404/07: 8. novembril 2007 esitatud hagi — Ryanair versus komisjon

20

2008/C 008/37

Kohtuasi T-405/07: 14. novembril 2007 esitatud hagi — Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Centre Est Europe versus Siseturu Ühtlustamise Amet (P@YWEB CARD)

21

2008/C 008/38

Kohtuasi T-406/07: 14. novembril 2007 esitatud hagi — Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Centre Est Europe versus Siseturu Ühtlustamise Amet (PAYWEB CARD)

21

2008/C 008/39

Kohtuasi T-407/07: 8. novembril 2007 esitatud hagi — CMB ja Christof versus komisjon ja EAR

22

2008/C 008/40

Kohtuasi T-408/07: 7. novembril 2007 esitatud hagi — Crunch Fitness International versus Siseturu Ühtlustamise Amet — ILG (CRUNCH)

22

2008/C 008/41

Kohtuasi T-409/07: 16. novembril 2007 esitatud hagi — Cohausz versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Izquierdo Faces (acopat)

23

2008/C 008/42

Kohtuasi T-410/07: 16. novembril 2007 esitatud hagi — Jurado Hermanos versus Siseturu Ühtlustamise Amet

23

2008/C 008/43

Kohtuasi T-411/07: 19. novembril 2007 esitatud hagi — Aer Lingus Group versus Euroopa Ühenduste Komisjon

24

2008/C 008/44

Kohtuasi T-413/07: 14. novembril 2007 esitatud hagi — Bayern Innovativ versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Life Sciences Partners Perstock (LifeScience)

24

2008/C 008/45

Kohtuasi T-415/07: 21. novembril 2007 esitatud hagi — RedEnvelope versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Red Letter Days (redENVELOPE)

25

2008/C 008/46

Kohtuasi T-416/07: 21. novembril 2007 esitatud hagi — RedEnvelope Inc. versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Red Letter Days (REDENVELOPE)

26

2008/C 008/47

Kohtuasi T-417/07: 16. novembril 2007 esitatud hagi — Lodato ja C. versus komisjon

26

2008/C 008/48

Kohtuasi T-418/07: 19. novembril 2007 esitatud hagi — LIBRO versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Causley (LiBRO)

27

2008/C 008/49

Kohtuasi T-419/07: 19. novembril 2007 esitatud hagi — Okalux versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Messe Düsseldorf (OKATECH)

27

2008/C 008/50

Kohtuasi T-423/07: 15. novembril 2007 esitatud hagi — Ryanair versus komisjon

28

2008/C 008/51

Kohtuasi T-424/07: 20. novembril 2007 esitatud hagi — Pioneer Hi-Bred International versus Siseturu Ühtlustamise Amet (OPTIMUM)

29

 

Euroopa Liidu Avaliku Teenistuse Kohus

2008/C 008/52

Kohtuasi F-67/05: Avaliku Teenistuse Kohtu (teine koda) 22. novembri 2007. aasta otsus — Michail versus komisjon (Avalik teenistus — Ametnikud — Hindamine — Karjääriarengu aruanne — Hindamisperiood 2003 — Tühistamishagi — Kahju hüvitamise hagi)

30

2008/C 008/53

Kohtuasi F-34/06: Avaliku Teenistuse Kohtu (teine koda) 22. novembri 2007. aasta otsus — Michail versus komisjon (Avalik teenistus — Ametnikud — Hindamine — Karjääriarengu aruanne — 2004. aasta hindamisperiood — Tühistamishagi — Kahju hüvitamise hagi)

30

2008/C 008/54

Kohtuasi F-109/06: Avaliku Teenistuse Kohtu (teine koda) 22. novembri 2007. aasta otsus — Dittert versus komisjon (Avalik teenistus — Ametnikud — Edutamine — Edutamispunktid — Mittetäielik isikutoimik — Eelispunktide väljajätmine elektroonilisest edutamisprogrammist Sysper 2 — Tehniline vahejuhtum — A* edutamiskomitee — Ülemuste ettepanekul madalama arvu punktide andmine)

31

2008/C 008/55

Kohtuasi F-110/06: Avaliku Teenistuse Kohtu (teine koda) 22. novembri 2007. aasta otsus — Capri Badía versus komisjon (Avalik teenistus — Ametnikud — Edutamine — Eelispunktid — Mittetäielik isikutoimik — Eelispunktide väljajätmine elektroonilisest edutamisprogrammist Sysper 2 andmata jätmine — Tehniline vahejuhtum — A* edutamiskomitee — Ülemuste ettepanekul madalama arvu punktide andmine)

31

2008/C 008/56

Kohtuasi F-128/07: 31. oktoobril 2007 esitatud hagi — Menidiatis versus komisjon

32

2008/C 008/57

Kohtuasi F-129/07: 31. oktoobril 2007 esitatud hagi — Kremlis versus komisjon

32

2008/C 008/58

Kohtuasi F-130/07: 31. oktoobril 2007 esitatud hagi — Vinci versus Euroopa Keskpank

32

ET

 


IV Teave

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT JA ORGANITELT

Kohus

12.1.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 8/1


(2008/C 8/01)

Euroopa Kohtu viimane väljaanne Euroopa Liidu Teatajas

ELT C 315, 22.12.2007

Eelmised väljaanded

ELT C 297, 8.12.2007

ELT C 283, 24.11.2007

ELT C 269, 10.11.2007

ELT C 247, 20.10.2007

ELT C 235, 6.10.2007

ELT C 223, 22.9.2007

Käesolevad tekstid on kättesaadavad:

 

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Teated

KOHTUMENETLUSED

Kohus

12.1.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 8/2


Euroopa Kohtu (esimene koda) 22. novembri 2007. aasta otsus — Hispaania Kuningriik versus Euroopa Ühenduste Komisjon, Lenzing AG

(Kohtuasi C-525/04 P) (1)

(Apellatsioonkaebus - Riigiabi - Võlgnetavate maksete, viiviste ja intresside sissenõudmata jätmine - Vastuvõetavus - Eraõigusliku võlausaldaja kriteerium)

(2008/C 8/02)

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Apellant: Hispaania Kuningriik (esindaja: J. M. Rodríguez Cárcamo)

Teised menetlusosalised: Euroopa Ühenduste Komisjon (esindajad: V. Kreuschitz ja J. Buendía Sierra ning Rechtsanwalt M. Núñez-Müller), Lenzing AC (esindaja: Rechtsanwalt U. Soltész)

Kohtuasja ese

Apellatsioonkaebus Esimese Astme Kohtu (viies koda laiendatud koosseisus) 21. oktoobri 2004. aasta otsuse peale kohtuasjas T-36/99: Lenzing vs. komisjon, osas, milles kohus tühistas komisjoni 28. oktoobri 1998. aasta otsuse 1999/395/EÜ Hispaania poolt Sniace SA-le, asukoht Torrelavega, Kantaabria, antud riigiabi kohta (EÜT 1999, L 149, lk 40), muudetud komisjoni 20. septembri 2000. aasta otsusega 2001/43/EÜ (EÜT 2001, L 11, lk 46), artikli 1 lõike 1 — Abisaaja ettevõtjaga konkureeriva ettevõtja tühistamishagi vastuvõetavus — Vaidlustatud otsuses isiklikult puudutatud isiku mõiste — Võlgade ajatamise ja tagasimaksmise kokkulepped — Eraõigusliku võlausaldaja kriteerium

Resolutiivosa

1.

Jätta apellatsioonkaebus rahuldamata.

2.

Mõista Lenzingi AG kohtukulud välja Hispaania Kuningriigilt, kes ühtlasi kannab ise oma kohtukulud.

3.

Euroopa Ühenduste Komisjon kannab ise oma kohtukulud.


(1)  ELT C 69, 19.3.2005.


12.1.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 8/2


Euroopa Kohtu (esimene koda) 22. novembril 2007. aasta otsus — Sniace, SA versus Euroopa Ühenduste Komisjon, Austria Vabariik, Lenzing Fibers GmbH (varem Lenzing Lyocell GmbH & Co. KG, Land Burgenland

(Kohtuasi C-260/05 P) (1)

(Apellatsioonkaebus - Riigiabi - Vastuvõetavus - Hagejat isiklikult puudutav akt)

(2008/C 8/03)

Kohtumenetluse keel: hispaania

Pooled

Hageja: Sniace, SA (esindaja: advokaat J. Baro Fuentes)

Teised menetlusosalised: Euroopa Ühenduste Komisjon (esindajad: V. Kreuschitz ja J. L. Buendía Sierra), Austria Vabariik (esindaja: H. Dossi), Lenzing Fibers GmbH, varem Lenzing Lyocell GmbH & Co. KG (esindaja: Rechtsanwalt U. Soltész), Land Burgenland (esindaja: Rechtsanwalt U. Soltész)

Kohtuasja ese

Apellatsioonkaebus Esimese Astme Kohtu (viies koda laiendatud koosseisus) 14. aprilli 2005. aasta otsuse tühistamiseks kohtuasjas T-88/01: Sniace vs. komisjon, millega kohus lükkas vastuvõetamatuse tõttu tagasi apellandi hagi komisjoni 19. juuli 2000. aasta otsuse 2001/102/EÜ Austria poolt Lenzing Lyocell GmbH & Co. KG-le riigiabi andmise kohta tühistamiseks.

Resolutiivosa

1.

Jätta apellatsioonkaebus rahuldamata.

2.

Mõista kohtukulud välja Sniace SA-lt.

3.

Austria Vabariik kannab ise oma kohtukulud.


(1)  ELT C 193, 6.8.2005.


12.1.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 8/3


Euroopa Kohtu (esimene koda) 15. novembri 2007. aasta otsus — Euroopa Ühenduste Komisjon versus Saksamaa Liitvabariik

(Kohtuasi C-319/05) (1)

(Liikmesriigi kohustuste rikkumine - EÜ artiklid 28 ja 30 - Direktiiv 2001/83/EÜ - Kapslites küüslaugupreparaat - Teatavates liikmesriikides õiguspäraselt toidulisandina turustatav preparaat - Impordiliikmesriigis ravimina määratletud preparaat - Mõiste „ravim’ - Takistus - Õigustatus - Rahvatervis - Proportsionaalsus)

(2008/C 8/04)

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Hageja: Euroopa Ühenduste Komisjon (esindajad: B. Stromsky ja B. Schima)

Kostja: Saksamaa Liitvabariik (esindajad: M. Lumma ja C. Schultz-Bahr)

Kohtuasja ese

Liikmesriigi kohustuste rikkumine — EÜ artiklite 28 ja 30 rikkumine — Siseriiklik halduspraktika liigitada kapslites küüslaugutoode ravimiks — Ravimi mõiste ühenduse õiguses

Resolutiivosa

1.

Kuna Saksamaa Liitvabariik määratles ravimina kapslites küüslaugupreparaadi, mis ei vasta ravimi määratlusele Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. novembri 2001. aasta direktiivi 2001/83/EÜ inimtervishoius kasutatavate ravimeid käsitlevate ühenduse eeskirjade kohta artikli 1 punkti 2 tähenduses, siis on Saksamaa Liitvabariik rikkunud EÜ artiklitest 28 ja 30 tulenevaid kohustusi.

2.

Mõista kohtukulud välja Saksamaa Liitvabariigilt.


(1)  ELT C 257, 15.10.2005.


12.1.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 8/3


Euroopa Kohtu (esimene koda) 15. novembri 2007. aasta otsus (Hovrätten för Övre Norrland eelotsusetaotlus) — Kriminaalmenetlus, milles süüdistatav on Fredrik Granberg

(Kohtuasi C-330/05) (1)

(Aktsiis - Mineraalõli - Ebaharilik veoliik)

(2008/C 8/05)

Kohtumenetluse keel: rootsi

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Hovrätten för Övre Norrland

Süüdistatav põhikohtuasjas toimuvas kriminaalmenetluses

Fredrik Granberg

Kohtuasja ese

Eelotsusetaotlus — Hovrätten för Övre Norrland — Nõukogu 25. veebruari 1992. aasta direktiivi 92/12/EMÜ aktsiisiga maksustatava kauba üldise korralduse ja selle kauba valdamise, liikumise ning järelevalve kohta (EÜT L 76, lk 1; ELT eriväljaanne 09/01, lk 179) artikli 9 lõike 3 tõlgendamine — Teises liikmesriigis vabas ringluses oleva mineraalõli importimine füüsilise isiku poolt — Ebaharilik veoliik

Resolutiivosa

1.

Nõukogu 25. veebruari 1992. aasta direktiivi 92/12/EMÜ aktsiisiga maksustatava kauba üldise korralduse ja selle kauba valdamise, liikumise ning järelevalve kohta, muudetud 14. detsembri 1992. aasta direktiiviga 92/108/EMÜ, artikli 9 lõige 3 ei võimalda liikmesriigis, kus kaupa tarbitakse, üldiselt maksustada aktsiisiga kütteõli, mille füüsiline isik on enda tarbeks soetanud teises liikmesriigis ja mille ta ise veab sellesse liikmesriiki, kus kaupa tarbitakse, olenemata kasutatud veoviisist.

2.

Kui füüsiline isik veab 3 000 l kütteõli kaubikus asuvates kolmes IBC-konteineris, on tegemist „ebahariliku veoliigiga” direktiivi 92/12, muudetud direktiiviga 92/108, artikli 9 lõike 3 tähenduses.

3.

Direktiivi 92/12, muudetud direktiiviga 92/108, artikli 7 lõikega 4 ei ole vastuolus see, kui selle sihtliikmesriigi õigusnormidega, kus tuleb aktsiis tasuda ja nii nagu võimaldab ka selle direktiivi artikli 9 lõige 3, on kehtestatud nõue, et kõik füüsilised isikud, kes on isiklikult ja enda tarbeks soetanud kütteõli teises liikmesriigis kui see, kus kõnealune kaup tarbimiseks ringlusse lubati, ja kes ise veavad asjaomase kütteõli sihtliikmesriiki, kasutades „ebaharilikku veoliiki” kõnealuse artikli 9 lõike 3 tähenduses, peavad andma aktsiisi tasumise tagatise ja neil peab olema kaasas saatedokument ning tõend kõnealuse tagatise andmise kohta.


(1)  ELT C 271, 29.10.2005.


12.1.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 8/4


Euroopa Kohtu (esimene koda) 15. novembri 2007. aasta otsus (Tribunal Supremo (Hispaania) eelotsusetaotlus) — International Mail Spain SL versus Administración del Estado, Correos

(Kohtuasi C-162/06) (1)

(Direktiiv 97/67/EÜ - Postiteenuste siseturu arengut käsitlevad ühiseeskirjad - Postiteenuste liberaliseerimine - Võimalus reserveerida rahvusvaheline post universaalteenuse osutajale, „et tagada universaalteenuse säilimine vajalikul määral’)

(2008/C 8/06)

Kohtumenetluse keel: hispaania

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Tribunal Supremo

Põhikohtuasja pooled

Kaebuse esitaja: International Mail Spain SL

Vastustajad: Administración del Estado, Correos

Kohtuasja ese

Eelotsusetaotlus — Tribunal Supremo — Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. detsembri 1997. aasta direktiivi 97/67/EÜ ühenduse postiteenuste siseturu arengut ja teenuse kvaliteedi parandamist käsitlevate ühiseeskirjade kohta (EÜT 1998, L 15, lk 14; ELT eriväljaanne 06/03, lk 71) artikli 7 lõike 2 tõlgendamine Euroopa Parlamendi ja nõukogu 10. juuni 2002. aasta direktiiviga 2002/39/EÜ tehtud muudatuste eelses versioonis — Universaalteenuse osutajale reserveeritud postiteenused — Rahvusvaheline post — Hindamiskriteeriumid — Arvestamine vaid universaalteenuse osutaja finantstasakaalu kahjustamisega

Resolutiivosa

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. detsembri 1997. aasta direktiivi 97/67/EÜ „Ühenduse postiteenuste siseturu arengut ja teenuse kvaliteedi parandamist käsitlevate ühiseeskirjade kohta” artikli 7 lõiget 2 tuleb tõlgendada nii, et see lubab liikmesriikidel reserveerida rahvusvahelise posti teenuse osutamise universaalteenuse osutajale vaid siis, kui nad tõendavad, et

mittereserveerimise korral oleks takistatud universaalteenuse osutamine või

reserveerimine on vajalik selleks, et universaalteenust saaks osutada majanduslikult vastuvõetavatel tingimustel.


(1)  ELT C 143, 17.6.2006.


12.1.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 8/4


Euroopa Kohtu (viies koda) 15. novembri 2007. aasta otsus — Euroopa Ühenduste Komisjon versus Hispaania Kuningriik

(Kohtuasi C-59/07) (1)

(Liikmesriigi kohustuste rikkumine - Direktiiv 2003/109/EÜ - Pikaajalistest elanikest kolmandate riikide kodanike staatus - Ettenähtud tähtaja jooksul üle võtmata jätmine)

(2008/C 8/07)

Kohtumenetluse keel: hispaania

Pooled

Hageja: Euroopa Ühenduste Komisjon (esindajad: M. Condou-Durande ja A. Alcover San Pedro)

Kostja: Hispaania Kuningriik (esindaja: F. Díez Moreno)

Kohtuasja ese

Liikmesriigi kohustuste rikkumine — Nõukogu 25. novembri 2003. aasta direktiivi 2003/109/EÜ pikaajalistest elanikest kolmandate riikide kodanike staatuse kohta (ELT L 16, lk 44; ELT eriväljaanne 19/06, lk 272) ettenähtud tähtaja jooksul üle võtmata jätmine

Resolutiivosa

1.

Kuna Hispaania Kuningriik ei ole ettenähtud tähtaja jooksul vastu võtnud vajalikke õigus- ja haldusnorme nõukogu 25. novembri 2003. aasta direktiivi pikaajalistest elanikest kolmandate riikide kodanike staatuse kohta täitmiseks, siis on Hispaania Kuningriik rikkunud temale sellest direktiivist tulenevaid kohustusi.

2.

Mõista kohtukulud välja Hispaania Kuningriigilt.


(1)  ELT C 69, 24.3.2007.


12.1.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 8/5


Eelotsusetaotlus, mille esitas Nederlandse Raad van State 17. oktoobril 2007 — M. Elgafaji, N. Elgafaji ja Staatsecretaris van Justice

(Kohtuasi C-465/07)

(2008/C 8/08)

Kohtumenetluse keel: hollandi

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Nederlandse Raad van State

Põhikohtuasja pooled

Apellandid: M. Elgafaji, N. Elgafaji ja Staatsecretaris van Justice

Eelotsuse küsimused

1.

Kas direktiivi 2004/83/EÜ miinimumnõuete kohta, mida kolmandate riikide kodanikud ja kodakondsuseta isikud peavad täitma, et saada pagulase või muul põhjusel rahvusvahelist kaitset vajava isiku staatus, ja antava kaitse sisu kohta (1), artikli 15 punkti c tuleb tõlgendada nii, et see säte pakub kaitset vaid sellises olukorras, millele saab kohaldada ka Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni artiklit 3 sellele Euroopa Inimõiguste Kohtu praktikas antud tõlgenduse kohaselt või pakub esimesena nimetatud säte konventsiooni artikliga 3 võrreldes täiendavat või teistsugust kaitset?

2.

Kui direktiivi artikli 15 punkt c pakub konventsiooni artikliga 3 võrreldes täiendavat või teistsugust kaitset, siis milliste kriteeriumite alusel tuleks sellisel juhul otsustada, kas isik, kes enda väitel vastab täiendava kaitse nõuetele, seisab silmitsi direktiivi artikli 15 punktis c koosmõjus artikli 2 punktiga e sätestatud reaalse, tõsise ja individuaalse ohuga juhusliku vägivalla tõttu?


(1)  ELT L 304, lk 12; ELT eriväljaanne 19/07, lk 96.


12.1.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 8/5


Eelotsusetaotlus, mille esitas Landesarbeitsgerecht Düsseldorf (Saksamaa) 22. oktoobril 2007 — Dietmar Klarenberg versus Ferrotron Technologies GmbH

(Kohtuasi C-466/07)

(2008/C 8/09)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Landesarbeitsgerecht Düsseldorf

Põhikohtuasja pooled

Apellant: Dietmar Klarenberg.

Vastustaja: Ferrotron Technologies GmbH.

Eelotsuse küsimused

Kas tegemist on ettevõtja või ettevõtte osa üleminekuga teisele tööandjale nõukogu 12. märtsi 2001. aasta direktiivi 2001/23/EÜ, ettevõtjate, ettevõtete või nende osade üleminekul töötajate õigusi kaitsvate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (1) artikli 1 lõike 1 punktide a ja b tähenduses ainult siis, kui ettevõtja või ettevõtte osa jätkab oma tegevust teise tööandja juures korralduslikult iseseisva ettevõtja või ettevõtte osana?


(1)  EÜT L 82, lk 16; ELT eriväljaanne 05/04, lk 98.


12.1.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 8/6


22. oktoobril 2007 esitatud hagi — Euroopa Ühenduste Komisjon versus Luksemburgi Suurhertsogiriik

(Kohtuasi C-469/07)

(2008/C 8/10)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Euroopa Ühenduste Komisjon (esindaja: H. Kraemer)

Kostja: Luksemburgi Suurhertsogiriik

Hageja nõuded

tuvastada, et kuna Luksemburgi Suurhertsogiriik jättis komisjonile edastamata ühenduse disainilahenduste kohtute nimekirja, siis ei ole Luksemburgi Suurhertsogiriik täitnud nõukogu 12. detsembri 2001. aasta määruse (EÜ) nr 6/2002 ühenduse disainilahenduse kohta (1) artikli 80 lõikest 2 tulenevaid kohustusi.

mõista kohtukulud välja Luksemburgi Suurhertsogiriigilt.

Väited ja peamised argumendid

Luksemburgi Suurhertsogiriik ei ole täitnud määruse (EÜ) nr 6/2002 artikli 80 lõikes 2 ette nähtud kohustust, mille kohaselt iga liikmesriik edastab komisjonile hiljemalt 6. märtsiks 2005 ühenduse disainilahenduste kohtute nimekirja, esitades nende kohtute nimed ja tööpiirkonnad.


(1)  EÜT 2002, L 3, lk 1.


12.1.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 8/6


Eelotsusetaotlus, mille esitas Hof van Beroep te Antwerpen (Belgia) 29. oktoobril 2007 — Gerlach & Co. NV versus Belgia riik

(Kohtuasi C-477/07)

(2008/C 8/11)

Kohtumenetluse keel: hollandi

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Hof van Beroep te Antwerpen

Põhikohtuasja pooled

Hageja: Gerlach & Co. NV

Kostja: Belgia riik

Eelotsuse küsimused

1.

Kas arvestuskande tegemine ühenduse tolliseadustiku artikli 221 lõike 1 tähenduses (jõustatud nõukogu 12. oktoobri 1992. aasta määrusega (EMÜ) nr 2913/92 (1), edaspidi „tolliseadustik”) on arvestuskande tegemine tolliseadustiku artikli 217 tähenduses, mis seisneb selles, et toll märgib tollimaksu summa arvestusdokumentidesse või mõnele muule samaväärsele teabekandjale, ja kas seda arvestuskande tegemist tuleb eristada maksusumma kandmisest omavahendite raamatupidamisarvestusse nõukogu 29. mai 1989. aasta määruse (EMÜ, Euratom) nr 1552/89, millega rakendatakse ühenduste omavahendite süsteemi käsitlev otsus 88/376/EMÜ (2) artikli 6 tähenduses (nüüd nõukogu 22. mai 2000. aasta määruse (EÜ, Euratom) nr 1150/2000, millega rakendatakse ühenduste omavahendite süsteemi käsitlev otsus 94/728/EÜ, Euratom (3) artikkel 6)?

2.

Kas tolliseadustiku artikli 221 lõiget 1 tuleb tõlgendada selliselt, et tollimaksu summa teatamist võlgnikule tolliasutuse poolt sobival viisil tuleb käsitleda tolliseadustiku artikli 221 lõikes 1 sätestatud tollimaksu summa teatamisena võlgnikule ainult siis, kui tollimaksu summa kohta on tolliasutus juba enne selle võlgnikule teatamist teinud arvestuskande?

3.

Kas tolliseadustiku artikli 221 lõiget 1 tuleb tõlgendada selliselt, et tollimaksu summat ei saa nõuda juhul, kui tollimaksu summast on tolliasutus võlgnikule sobival viisil teatanud, kuid selle summa kohta ei ole tolliasutus enne selle võlgnikule teatamist teinud arvestuskannet, nii et tolliasutus saab tollimaksu summa tasumist tagantjärele nõuda ainult siis, kui sellest on võlgnikule uuesti sobival viisil teatatud pärast arvestuskande tegemist ja ainult ettenähtud aegumistähtaja jooksul?


(1)  Määrus, millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik, EÜT L 302, lk 1; ELT eriväljaanne 02/04, lk 307.

(2)  EÜT L 155, lk 1; ELT eriväljaanne 01/01, lk 176.

(3)  EÜT L 130, lk 1; ELT eriväljaanne 01/03, lk 169.


12.1.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 8/6


Eelotsusetaotlus, mille esitas Rechtbank te 's-Gravenhage (Madalmaad) 2. novembril 2007 — AHP Manufacturing BV versus Bureau voor de Industriële Eigendom, tuntud ka nime all Octrooicentrum Nederland

(Kohtuasi C-482/07)

(2008/C 8/12)

Kohtumenetluse keel: hollandi

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Rechtbank te 's-Gravenhage

Põhikohtuasja pooled

Hageja: AHP Manufacturing BV

Kostja: Bureau voor de Industriële Eigendom, tuntud ka nime all Octrooicentrum Nederland

Eelotsuse küsimused

1.

Kas see, kui aluspatendi omanikule antakse välja tunnistus toote kohta, mille kohta on tunnistusetaotluse esitamise ajaks antud juba ühele või mitmele aluspatendi omanikule välja üks või mitu tunnistust, on vastuolus nõukogu 18. juuni 1992. aasta määrusega (EMÜ) nr 1768/92 ravimite täiendava kaitse tunnistuse kasutuselevõtu kohta (1), selle kehtivas redaktsioonis, eelkõige määruse artikli 3 lõike 1 punktiga c?

2.

Kas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. juuli 1996. aasta määruse (EÜ) nr 1610/96 taimekaitsevahendite täiendava kaitsesertifikaadi kasutuselevõtu kohta (2), selle kehtivas redaktsioonis, ja eelkõige selle põhjenduse 17 ning artikli 3 lõike 2 teise lause alusel tuleb esimesele küsimusele vastata teisiti?

3.

Kas vastus eelnevatele küsimustele sõltub asjaolust, kas viimasena esitatud taotlus, nagu ka varasem(ad) taotlus(ed), on esitatud määruse (EMÜ) nr 1768/92 artikli 7 lõikes 1 sätestatud tähtaja jooksul või määruse (EMÜ) nr 1768/92 artikli 7 lõikes 2 sätestatud tähtaja jooksul?

4.

Kas vastus eelnevatele küsimustele sõltub asjaolust, kas määruse (EMÜ) nr 1768/92 artikli 13 alusel tunnistuse väljaandmisel möödub tagatud kaitseaeg samal või hilisemal ajal kui sama toote kohta väljastatud ühe või mitme tunnistuse kaitseaeg(ajad)?

5.

Kas vastus eelnevatele küsimustele sõltub asjaolust, et määruses (EMÜ) nr 1768/92 ei ole sätestatud, millise tähtaja jooksul peab pädev ametiasutus määruse artikli 9 lõike 1 tähenduses tunnistusetaotlust menetlema ja seejärel välja andma ning seetõttu võib liikmesriikide pädevate ametiasutuste erinev menetlemise kiirus tuua kaasa erinevused tunnistuse väljaandmise võimalustes?


(1)  EÜT L 182, lk 1; ELT eriväljaanne 13/011, lk 200.

(2)  EÜT L 198, lk 30; ELT eriväljaanne 3/19, lk 335.


12.1.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 8/7


Galileo Lebensmittel GmbH & Co. KG 28. augustil 2007 esitatud apellatsioonkaebus Euroopa Ühenduste Esimese Astme Kohtu (teine koda) 5. novembri 2007. aasta otsuse peale kohtuasjas T-46/06: Galileo Lebensmittel Gmbh & Co. KG versus Euroopa Ühenduste Komisjon

(Kohtuasi C-483/07)

(2008/C 8/13)

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Apellant: Galileo Lebensmittel GmbH & Co. KG (esindaja:advokaat K. Bott)

Teine menetluspool: Euroopa Ühenduste Komisjon

Apellandi nõuded

1.

tühistada Euroopa Ühenduste Esimese Astme Kohtu teise koja 28. augusti 2007. aasta otsus;

2.

tühistada kostja otsus reserveerida domeeninimi galileo.eu;

3.

kostjalt välja mõista apellatsioonimenetluse ja Esimese Astme Kohtu menetluse kulud;

4.

teise võimalusena punkti 2 ja 3 nõuetele saata asi tagasi Esimese Astme Kohtule uueks arutamiseks ja mõista apellatsioonimenetluse kulud välja kostjalt.

Väited ja peamised argumendid

Apellant viitab käesoleva apellatsioonikaebusega ühenduse õiguse (Euroopa Kohtu põhikirja artikli 58 punkti 1 2 lause EÜ artikkel 230 lõige 4 rikkumisele. Apellandi seisukohast on Esimese Astme Kohus pannud toime just sellise õigusrikkumise sellega, et ta on jätnud hagi läbi vaatamata vastuvõetamatuse tõttu, kuna kostja otsus domeeninime galileo.de mitte registreerida ei puuduta hagejat isiklikult. Hageja leiab, et komisjoni otsus domeeninimi galileo.de endale reserveerida, puudutab teda isiklikult Euroopa Kohtu praktika mõttes, kuna tal on õigus Saksa kaubamärgile Galileo, kuna komisjoni määrus (EÜ) nr 874/2004 annab talle õiguse registreerimismenetluses osaleda; ja kuna domeeninimi on vabalt kaubeldav majandushüve ja seda saab ainult ükskord anda.


12.1.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 8/8


Eelotsusetaotlus, mille esitas Rechtbank's-Gravenhage (Madalmaad) (istung toimus Roermond'is) 31. oktoobril 2007 — Fatma Pehlivan versus Staatssecretaris van Justitie

(Kohtuasi C-484/07)

(2008/C 8/14)

Kohtumenetluse keel: hollandi

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Rechtbank's-Gravenhage, istung toimus Roermond'is

Põhikohtuasja pooled

Hageja: Fatma Pehlivan

Kostja: Staatssecretaris van Justitie

Eelotsuse küsimused

1a.

Kas otsuse nr 1/80 artikli 7 esimese lõike esimest taanet tuleb tõlgendada selliselt, et seda tuleb kohaldada juba siis, kui perekonnaliige on kolm aastat elanud Türgi päritolu töötajaga tegelikult koos ilma, et pädevad siseriiklikud ametiasutused oleksid selle perekonnaliikme elamisõigust kahtluse alla seadnud?

1b.

Kas otsuse nr 1/80 artikli 7 esimese lõike esimese taandega on vastuolus see, kui liikmesriik võib selle kolme aasta jooksul määrata, et perekonnaliige, kes on saanud elamisõiguse, ei omanda enam nimetatud sätte alusel õigusi juhul, kui ta abiellub, isegi siis, kui ta elab edasi Türgi päritolu töötaja juures?

2.

Kas artikli 7 esimese lõike esimese taandega või ka muu ühenduse õigusest tuleneva sätte ja/või muu ühenduse õiguse põhimõttega on vastuolus see, kui pädevad ametiasutused pärast kolme aasta möödumist välismaalasele elamisõiguse andmisest vaidlustavad siseriiklike õigusnormide alusel tagasiulatuva jõuga asjaolu, et välismaalane on perekonnaliige ja/või et ta on kolme aasta jooksul elanud riigis seaduslikult?

3a.

Kas nimetatud küsimustele vastuse andmiseks on oluline, kas välismaalane on tahtlikult või tahtmatult jätnud teatamata andmed, mis on siseriiklike õigusnormide kohaselt elamisõiguse puhul olulised? Kui vastus on jaatav, siis millises mõttes?

3b.

Kas vastus küsimusele sõltub asjaolust, kas need andmed on teatavaks saanud enne kolme aasta möödumist või pärast kolme aasta möödumist? Seejuures tuleb arvesse võtta, et pädevad siseriiklikud ametiasutused peavad pärast nende andmete teatavaks saamist ja enne kui nad saavad teha otsuse, võib-olla teostama veel (põhjalikuma) uurimise. Kui vastus on jaatav, siis millises mõttes?


12.1.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 8/8


Eelotsusetaotlus, mille esitas Court of Appeal (Civil Division) (Ühendkuningriik) 5. novembril 2007 — L'Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC, Laboratoire Garnier & Cie versus Bellure NV, Malaika Investments Ltd (ärinimi „Honey pot cosmetic & Perfumery Sales”), Starion International Ltd

(Kohtuasi C-487/07)

(2008/C 8/15)

Kohtumenetluse keel: inglise

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Court of Appeal (Civil Division)

Põhikohtuasja pooled

Hagejad: L'Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC, Laboratoire Garnier & Cie

Kostjad: Bellure NV, Malaika Investments Ltd (ärinimi „Honey pot cosmetic & Perfumery Sales”), Starion International Ltd

Eelotsuse küsimused

1.

Kui ettevõtja kasutab enda kaupade või teenuste reklaamis konkurendile kuuluvat registreeritud kaubamärki selleks, et võrrelda enda turustatavate kaupade omadusi (ja eelkõige lõhna) konkurendi pool selle kaubamärgi all turustatavate kaupade omadustega (ja eelkõige lõhnaga) nii, et see ei põhjusta segiajamist ja ei ohusta muul viisil kaubamärgi peamist ülesannet olla päritolutähiseks, siis kas selline kasutamine on hõlmatud direktiivi 89/104 artikli 5 lõike 1 punktiga a või b?

2.

Kui ettevõtja kasutab kaubandustegevuse käigus (eelkõige võrdlusnimekirjas) üldtuntud registreeritud kaubamärki selleks, et osutada enda kauba teatavale omadusele (eelkõige selle lõhnale) nii, et:

a)

see ei põhjusta mingisugust segiajamise tõenäosust ja

b)

see ei mõjuta üldtuntud registreeritud kaubamärgiga kaupade müüki ja

c)

see ei ohusta registreeritud kaubamärgi kui päritolutähise peamist ülesannet ja ei kahjusta kaubamärgi mainet selle kuvandit halvustades, nõrgendades või mistahes muul viisil ja

d)

sellel on määrav tähtsus ettevõtja kauba müügi edendamisel,

siis selline kasutamine on hõlmatud direktiivi 89/104 artikli 5 lõike 1 punktiga b?

3.

Mida tähendab määratlus „ebaõiglaselt ära kasutama” eksitava reklaami direktiivi 84/450, muudetud võrdleva reklaami direktiiviga 97/55, artikli 3a punkti g kontekstis ja kas ettevõtja kasutab ebaõiglaselt ära üldtuntud kaubamärgi mainet eelkõige siis, kui ta võrdlusnimekirjas võrdleb oma toodet üldtuntud kaubamärgiga tähistatud tootega?

4.

Mida tähendab „esitama kaupa või teenuseid, mis imiteerivad või kopeerivad kaupa või teenuseid” mainitud direktiivi artikli 3a punkti h kontekstis, kui pool segiajamise tõenäosust põhjustamata ja kedagi eksitamata üksnes esitab tõese väite, et tema kaubal on samasugune oluline omadus (lõhn) nagu üldtuntud kaubal, mis on kaitstud kaubamärgiga?

5.

Kui ettevõtja kasutab tähist, mis on sarnane maineka registreeritud kaubamärgiga ja see tähis ei ole kaubamärgiga sarnane segiajamist põhjustaval määral, nii et

a)

registreeritud kaubamärgi peamist ülesannet tagada päritolu ei nõrgendata ega ohustata,

b)

registreeritud kaubamärki või selle mainet ei halvustata ega hägustata ning selline oht puudub,

c)

kaubamärgi omaniku läbimüük ei vähene ja

d)

kaubamärgi omanikku ei jäeta ilma oma kaubamärgi müügi edendamise, säilitamise ja võimendamise tulemist,

e)

kuid ettevõtja saab majanduslikke eeliseid oma tähise kasutamisest selle tõttu, et see tähis on sarnane registreeritud kaubamärgiga,

kas siis on tegemist registreeritud kaubamärgi maine „ebaõiglaselt ära kasutamisega” kaubamärgidirektiivi artikli 5 lõike 2 tähenduses?


12.1.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 8/9


Eelotsusetaotlus, mille esitas Court of Session (Scotland), Edinburgh (Ühendkuningriik) 5. novembril 2007 — Royal Bank of Scotland plc versus The Commissioners of Her Majesty's Revenue & Customs

(Kohtuasi C-488/07)

(2008/C 8/16)

Kohtumenetluse keel: inglise

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Court of Session (Scotland), Edinburgh

Põhikohtuasja pooled

Hageja: Royal Bank of Scotland plc

Kostja: The Commissioners of Her Majesty's Revenue & Customs

Eelotsuse küsimused

1.

Kas kuuenda käibemaksudirektiivi 77/388/EMÜ (1) artikli 19 lõike 1 teine punkt nõuab maksukohustuslase poolt artikli 17 lõike 5 alusel mahaarvatava osa kindlaks määramist aasta kohta, mis on määratud protsendina ja ümardatakse arvuni, mis ei ole suurem järgmisest ühikust, kui

a.

see osa on osa, mis on kindlaks määratud maksukohustuslase ühe tegevusvaldkonna kohta kas vastavalt artikli 17 lõike 5 kolmanda alapunkti punktile a või punktile b; ja/või

b.

see osa on osa, mis on kindlaks määratud kas kõikide või osade maksukohustuslase poolt kasutatavate kaupade ja teenuste alusel vastavalt artikli 17 lõike 5 kolmanda alapunkti punktile c; ja/või

c.

see osa on osa, mis on kindlaks määratud seoses kõikide maksukohustuslase poolt kasutatavate kaupade ja teenustega kõikide artikli 17 lõike 5 esimeses punktis nimetatud tehingute kohta vastavalt eespool viidatud kolmanda alapunkti punktile d?

2.

Kas artikli 19 lõike 1 teine alapunkt võimaldab liikmesriigil nõuda maksukohustuslase poolt artikli 17 lõike 5 alusel mahaarvatava osa ümardamist muu arvuni kui järgmise suurima täisarvuni?


(1)  EÜT L 145, lk 1.


12.1.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 8/10


12. novembril 2007 esitatud hagi — Euroopa Ühenduste Komisjon versus Kreeka Vabariik

(Kohtuasi C-494/07)

(2008/C 8/17)

Kohtumenetluse keel: kreeka

Pooled

Hageja: Euroopa Ühenduste Komisjon (esindajad: M. Patakia ja D. Recchia)

Kostja: Kreeka Vabariik

Hageja nõuded

tuvastada, et kuna Kreeka Vabariik ei ole vastu võtnud vajalikke meetmeid selleks, et siseriiklikku õigusse nõuetekohaselt üle võtta kohustused, mis tulenevad nõukogu 21. mai 1992. aasta direktiivi 92/43/EMÜ (1) looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta artikli 6 lõikest 4 ning artiklitest 12 ja 13 (koosmõjus IV lisaga), siis on ta rikkunud nimetatud sätetest tulenevaid kohustusi;

mõista kohtukulud välja Kreeka Vabariigilt.

Väited ja peamised argumendid

Komisjon uuris Kreeka Vabariigi poolt direktiivi 92/43/EMÜ ülevõtmiseks võetud meetmeid.

Uurimine näitas, et mõnesid direktiivi sätteid ei olnud täielikult ja/või nõuetekohaselt üle võetud.

Komisjon leiab eelkõige seda, et direktiivi artikli 6 lõikes 4 kasutatud väljendi „επιτακτικοί λόγοι σημαντικού δημοσίου συμφέροντος” („üldiste huvide seisukohast eriti mõjuvatel põhjustel”) asemel väljendi „λόγοι ουσιώδους δημοσίου συμφέροντος” („üldistest põhihuvidest lähtudes”) kasutamine kujutab endast nimetatud sätte nõuetele mittevastavat ülevõtmist, kuna see laiendab sättes ette nähtud erandi tegemise võimalust ja on vastuolus direktiivi kitsa tõlgendamise vajadusega.

Lisaks leiab komisjon, et „üldiste huvide seisukohast eriti mõjuvate põhjuste” hulka — mille puhul kohaldatakse direktiivi artikli 6 lõikes 4 ette nähtud erandit — ka „erilise majandusliku olulisuse” arvamine kujutab endast samuti direktiivi artikli 6 lõike 4 nõetele mittevastavat ülevõtmist, kuna see loob täiendavaid erandivõimalusi.

Lõpuks tuvastas komisjon, nagu möönavad ka Kreeka ametiasutused, et direktiivi artikleid 12 ja 13 ülevõtvad Kreeka õigusnormid ei viita direktiivi kohaldamisala täpsustavale lisale, mistõttu ei ole nimetatud artikleid nõuetekohaselt üle võetud.

Eeltoodust järeldab komisjon, et Kreeka Vabariik ei ole direktiivi 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta artikli 6 lõikeid 4 ning artikleid 12 ja 13 nõuetekohaselt üle võtnud.


(1)  EÜT L 206, 22.7.1992, lk 7; ELT eriväljaanne 15/02, lk 102.


12.1.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 8/10


20. novembril 2007 esitatud hagi — Euroopa Ühenduste Komisjon versus Prantsuse Vabariik

(Kohtuasi C-507/07)

(2008/C 8/18)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Euroopa Ühenduste Komisjon (esindaja: H. Kraemer)

Kostja: Prantsuse Vabariik

Hageja nõuded

tuvastada, et kuna Prantsuse Vabariik jättis komisjonile edastamata ühenduse disainilahenduste kohtute nimekirja, siis ei ole Luksemburgi Suurhertsogiriik täitnud nõukogu 12. detsembri 2001. aasta määruse (EÜ) nr 6/2002 ühenduse disainilahenduse kohta (1) artikli 80 lõikest 2 tulenevaid kohustusi

mõista kohtukulud välja Prantsuse Vabariik.

Väited ja peamised argumendid

Prantsuse Vabariik ei ole täitnud määruse (EÜ) nr 6/2002 artikli 80 lõikes 2 ette nähtud kohustust, mille kohaselt iga liikmesriik edastab komisjonile hiljemalt 6. märtsiks 2005 ühenduse disainilahenduste kohtute nimekirja, esitades nende kohtute nimed ja tööpiirkonnad.


(1)  EÜT 2002, L 3, lk 1.


Esimese Astme Kohus

12.1.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 8/11


Esimese Astme Kohtu 27. novembril 2007 otsus — Athanasios Pitsiorlas versus nõukogu ja BCE

(Kohtuasi T-3/00 ja T-337/04) (1)

(Juurdepääs dokumentidele - Basel-Nyborgi kokkulepe - Tühistamishagi - Vaidlustatavad aktid - Põhjendamine - Õigusvastasuse väide - Otsus 93/731/EÜ - Euroopa Keskpanga kodukord - Kahju hüvitamise hagi - Ühenduse lepinguväline vastutus oma organite õigusvastase käitumise eest - Kahju - Põhjuslik seos)

(2008/C 8/19)

Kohtumenetluse keel: kreeka

Pooled

Hageja: Athanasios Pitsiorlas (Thessaloníki, Kreeka) (esindaja: advokaat D. Papafilippou)

Kostja: Euroopa Liidu Nõukogu (esindajad: alguses M. Bauer, S. Kyriakopoulou ja D. Zachariou, ning hiljem M. Bauer ja D. Zachariou), Euroopa Keskpank (EKP) (esindajad: kohtuasjas T-3/00 alguses C. Zilioli, C. Kroppenstedt ja P. Vospernik, seejärel C. Zilioli, C. Kroppenstedt, F. Athanasiou ja S. Vuorensola ning lõpuks C. Zilioli, C. Kroppenstedt ja F. Athanasiou ning kohtuasjas T-337/04 C. Kroppenstedt, F. Athanasiou ja P. Papapaschalis)

Kohtuasja ese

Esiteks nõue tühistada nõukogu ja Euroopa Keskpanga otsused, millega ei rahuldatud hageja taotlusi tutvuda septembrist 1987 pärineva Basel-Nyborgi kokkulepet käsitlevate dokumentidega ja teiseks kahju hüvitamise nõue.

Otsuse resolutiivosa

1.

Tühistada Euroopa Keskpanga nõukogu 21. oktoobri 1999. aasta otsus, mis tehti Athanasios Pitsiorlasele teatavaks Euroopa Keskpanga 8. novembri 1999. aasta kirjaga.

2.

Ülejäänud osas jätta tühistamishagi rahuldamata.

3.

Jätta kahju hüvitamise hagi rahuldamata.

4.

Euroopa Keskpank, nõukogu ja hageja kannavad oma kohtuasjadega T-3/00 ja T-337/04 seotud kohtukulud ise. Nõukogu kannab enda ja hageja kohtukulud, mis on seotud kohtuasjaga C-193/01 P.


(1)  ELT C 122, 29.4.2000.


12.1.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 8/11


Esimese Astme Kohtu 20. novembri 2007. aasta otsus — Ianniello versus komisjon

(Kohtuasi T-205/04) (1)

(Avalik teenistus - Ametnikud - Karjääriarengu aruanne - 2001/2002. aasta hindamine - Tühistamishagi - Kahju hüvitamise hagi)

(2008/C 8/20)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Alessandro Ianniello (Brüssel, Belgia) (esindajad: advokaadid S. Rodrigues ja Y. Minatchy)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon (esindajad: J. Currall, keda abistas advokaat D. Waelbroeck)

Kohtuasja ese

Esiteks 2001/2002. hindamisaasta hageja karjääriarengu aruande ja ametisse nimetava asutuse otsuse jätta hageja kaebus rahuldamata tühistamise nõue, ja teiseks hagejale tekitatud moraalse kahju hüvitamise nõue.

Otsuse resolutiivosa

1.

Jätta hagi rahuldamata.

2.

Kumbki pool kannab ise oma kohtukulud.


(1)  ELT C 217, 28.8.2004.


12.1.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 8/12


Esimese Astme Kohtu 20. novembri 2007. aasta otsus — Francesco Ianniello versus komisjon

(Kohtuasi T-308/04) (1)

(Avalik teenistus - Ametnikud - Karjääriarengu aruanne - Hindamisperiood 2001/2002 - Tühistamishagi - Hüvitamishagi)

(2008/C 8/21)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Francesco Ianniello (Brüssel, Belgia) (esindajad: advokaadid S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis ja É. Marchal)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon (esindajad: G. Berscheid ja V. Joris)

Kohtuasja ese

Nõue tühistada hageja karjääriarengu aruanne hindamisperioodi 2001/2002 kohta, samuti nõue hüvitada põhjustatud mittevaraline kahju.

Otsuse resolutiivosa

1.

Tühistada otsus, millega võeti vastu hageja karjääriarengu aruanne hindamisperioodi 2001/2002 kohta.

2.

Jätta hagi ülejäänud osas rahuldamata.

3.

Jätta komisjoni kohtukulud tema enda kanda, samuti mõista komisjonilt välja hageja kohtukulud.


(1)  ELT C 262, 23.10.2004.


12.1.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 8/12


Esimese Astme Kohtu 20. novembri 2007. aasta otsus — P versus komisjon

(Kohtuasi T-103/05) (1)

(Ametnikud - Töötasu - Loata puudumine - Töötasu kaotus - Personalieeskirjade artikkel 59 - Arstitõend)

(2008/C 8/22)

Kohtumenetluse keel: hispaania

Pooled

Hageja: P (Barcelona, Hispaania) (esindajad: advokaat M. Grifuli i Ponsati)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon (esindajad: alguses J. Currall ja L. Lozano Palacios, hiljem J. Currall ja I. Martinez del Peral)

Kohtuasja ese

Nõue tühistada komisjoni 10. mai 2004. aasta otsus, millega tuvastati, et hageja puudus loata töölt alates 16. märtsist 2004, ja peatati talle töötasu maksmine alates 15. aprillist 2004 kuni hageja ametisseasumiseni pressi ja kommunikatsiooni peadirektoraadis Brüsselis

Otsuse resolutiivosa

1.

Jätta hagi rahuldamata.

2.

Pooled kannavad ise oma kohtukulud.


(1)  ELT C 132, 28.5.2005.


12.1.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 8/12


Esimese Astme Kohtu 28. novembri 2007. aasta otsus — Vounakis versus komisjon

(Kohtuasi T-214/05) (1)

(„Avalik teenistus - Ametnikud - Karjääriarengu aruanne - 2003. aasta hindamine - Saavutatavate eesmärkide määratlus - Põhjendamiskohustus - Ebakõla hinnete ja kommentaaride vahel - Ilmne hindamisviga’)

(2008/C 8/23)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Hippocrate Vounakis (Wezembeek-Oppem, Belgia) (esindajad: advokaadid S. Orlandi, X. Martin, A. Coolen, J.-N. Louis ja E. Marchal, hiljem advokaadid S. Orlandi, X. Martin, A. Coolen, J.-N. Louis ja E. Marchal)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon (esindajad: G. Berscheid ja V. Joris)

Kohtuasja ese

Nõue tühistada komisjoni 13. juuli 2004. aasta otsus, millega kinnitati hageja lõplik karjääriarengu aruanne ajavahemiku eest 1. jaanuar kuni 31. detsember 2003.

Otsuse resolutiivosa

1.

Tühistada komisjoni 13. juuli 2004. aasta otsus, millega kinnitati Hippocrate Vounakis lõplik karjääriarengu aruanne ajavahemiku eest 1. jaanuar kuni 31. detsember 2003 osas, mis kannab nime „Tööjõudlus”.

2.

Jätta hagi ülejäänud osas rahuldamata.

3.

Mõista kohtukulud välja komisjonilt.


(1)  ELT C 205, 20.8.2005.


12.1.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 8/13


Esimese Astme Kohtu 27. novembri 2007. aasta otsus — Gateway versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Fujitsu Siemens Computers (ACTIVY Media Gateway)

(Kohtuasi T-434/05) (1)

(Ühenduse kaubamärk - Vastulausemenetlus - Ühenduse sõnamärgi ACTIVY Media Gateway registreerimistaotlud - Varasemad ühenuse ja siseriiklikud sõna- ja kujutismärgid Gateway ja GATEWAY - Suhtelised keeldumispõhjused - Segiajamise tõenäosuse puudumine - Tähiste sarnasuse puudumine - Määruse (EÜ) nr 40/94 artikli 8 lõike 1 punkt b - Määruse (EÜ) nr 40/94 artikli 8 lõige 5)

(2008/C 8/24)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Gateway, Inc (Irvine, California, Ühendriigid) (esindajad: C.R. Jones ja P. Massey, hiljem solicitor C.R. Jones ja solicitor E.S. Mackenzie)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) (esindaja: J. Laporta Insa)

Teine menetluspool apellatsioonikojas: Fujitsu Siemens Computers Gmbh (München, Saksamaa)

Kohtuasja ese

Hagi Siseturu Ühtlustamise Ameti esimese apellatsioonikoja 14. septembri 2005. aasta otsuse (asi R 1068/2004-1) peale, mis on tehtud Fujitsu Siemens Computers GmbH ja Gateway, Inc vahelises vastulausemenetluses.

Otsuse resolutiivosa

1.

Jätta hagi rahuldamata.

2.

Jätta Gateway, Inc kohtukulud tema enda kanda ja mõista Siseturu Ühtlustamise Ameti (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) kohtukulud välja Gateway, Inc-ilt.


(1)  ELT C 60, 11.3.2006.


12.1.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 8/13


Esimese Astme Kohtu 20. novembri 2007. aasta otsus — Tegometall International versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Wuppermann (TEK)

(Kohtuasi T-458/05) (1)

(Ühenduse kaubamärk - Tühistamismenetlus - Ühenduse sõnamärgi TEK taotlus - Vaidlusese - Kaitseõiguse tagamine - Absoluutsed keeldumispõhjused - Kirjeldatavus - Määruse (EÜ) nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punktide b, c ja g ning artikli 51 lõike 1 punkti a rikkumine)

(2008/C 8/25)

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Hageja: Tegometall International AG (Lengwil-Oberhofen, Šveits) (esindaja: advokaat H. Timmann)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) (esindaja: J. Weberndörfer)

Teine menetluspool apellatsioonikojas, menetlusse astuja Esimese Astme Kohtus: Wuppermann AG (Leverkusen, Saksamaa) (esindaja: advokaat H. Huisken, hiljem advokaat I. Friedhoff)

Kohtuasja ese

Hagi Siseturu Ühtlustamise Ameti teise apellatsioonikoja 21. oktoobri 2005. aasta otsuse (asi R 1063/2004-2) peale, mis käsitleb Wuppermann AG ja Tegometall International AG vahelist tühistamismenetlust

Otsuse resolutiivosa

1.

Jätta hagi rahuldamata.

2.

Mõista hagejalt välja kohtukulud, välja arvatud menetlusse astuja kohtukulud.

3.

Jätta menetlusse astuja kohtukulud tema enda kanda.


(1)  ELT C 60, 11.3.2006.


12.1.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 8/14


Esimese Astme Kohtu 21. novembri 2007. aasta otsus — Wesergold Getränkeindustrie versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Lidl Stiftung (VITAL FIT)

(Kohtuasi T-111/06) (1)

(Ühenduse kaubamärk - Vastulausemenetlus - Ühenduse kujutismärgi VITAL FIT taotlus - Varasem siseriiklik sõnamärk VITAFIT - Suhteline keeldumispõhjus - Segiajamise tõenäosus - Määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 1 punkt b - Õigus olla ära kuulatud - Põhjendamiskohustus)

(2008/C 8/26)

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Hageja: Wesergold Getränkeindustrie GmbH & Co. KG (Rinteln, Saksamaa) (esindajad: advokaadid P. Goldenbaum, T. Melchert ja I. Rohr)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) (esindaja: G. Schneider)

Teine menetluspool Siseturu Ühtlustamise Ameti apellatsioonikojas, menetlusse astuja Esimese Astme Kohtus: Lidl Stiftung & Co. KG (Neckarsulm, Saksamaa) (esindaja: advokaat M. Schaeffer)

Kohtuasja ese

Hagi Siseturu Ühtlustamise Ameti teise apellatsioonikoja 16. veebruari 2006. aasta otsuse (asi R 3/2005-2) peale, mis käsitleb Lidl Stiftung & Co. KG ja Wesergold Getränkeindustrie GmbH & Co. KG vahelist vastulausemenetlust

Otsuse resolutiivosa

1.

Jätta hagi rahuldamata.

2.

Mõista kohtukulud välja Wesergold Getränkeindustrie GmbH & Co. KG-lt.


(1)  ELT C 143, 17.6.2006.


12.1.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 8/14


Esimese Astme Kohtu 20. novembri 2007. aasta otsus — Castellani versus Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused)

(Kohtuasi T-149/06) (1)

(Ühenduse kaubamärk - Vastulausemenetlus - Ühenduse kujutismärgi CASTELLANI taotlus - Vasemad siseriiklikud sõnamärgid CASTELLUM ja CASTELLUCA - Suhteline keeldumispõhjus - Segiajamise tõenäosus - Määruse (EÜ) nr 40/94 artikli 8 lõike 1 punkt b)

(2008/C 8/27)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Castellani SPA (Campagna Gello, Itaalia) (esindajad: advokaadid A. Di Maso ja M. Di Masi)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) (esindaja: J. Garcia Murillo)

Teine menetluspool Siseturu Ühtlustamise Ameti esimeses apellatsioonikojas: Markant Handels und Service GmbH (Offenburg, Saksamaa)

Kohtuasja ese

Hagi Siseturu Ühtlustamise Ameti esimese apellatsioonikoja 22. veebruari 2006. aasta otsuse (asi R 449/2005-1) peale, mis on tehtud Markant Handels und Service GmbH ja Castellani SpA vahelises vastulausemenetluses.

Otsuse resolutiivosa

1.

Tühistada Siseturu Ühtlustamise Ameti (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) esimese apellatsioonikoja 22. veebruari 2006. aasta otsus (asi R 449/2005-1).

2.

Mõista kohtukulud välja Siseturu Ühtlustamise Ametilt.


(1)  ELT C 178, 29.7.2006.


12.1.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 8/15


Esimese Astme Kohtu 22. novembri 2007 määrus — Investire Partecipazioni versus komisjon

(Kohtuasi T-418/05) (1)

(Tühistamishagi - ERF - Vaidlustamatu akt - Ettevalmistav dokument - Vastuvõetamatus)

(2008/C 8/28)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Pooled

Hageja: Investire Partecipazioni SpA (Rooma, Itaalia) (esindajad: advokaadid G.M. Roberti ja A. Franchi)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon (esindajad: L. Flynn ja M. Velardo, keda abistas advokaat G. Faedo)

Kohtuasja ese

Taotlus tühistada komisjoni Regionaalpoliitika peadirektoraadi 11. ja 23. augusti 2005. aasta kahes kirjas sisalduvad otsused, mis saadeti Itaalia Vabariigi alalisele esindusele Euroopa Liidu juures ja mis puudutab Euroopa Regionaalarengu Fondi abi saamiseks ühtses programmdokumendis aastateks 1997–1999 eesmärk 2 raames ette nähtud meetme, mis puudutab Piemonte (Itaalia) maakonda, kõlbmatust.

Määruse resolutiivosa

1.

Jätta hagi vastuvõetamatuse tõttu läbi vaatamata.

2.

Mõista kohtukulud välja Investire Partecipazioni SpA-lt.


(1)  ELT C 22, 28.1.2006.


12.1.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 8/15


Esimese Astme Kohtu 22. novembri 2007. aasta määrus — Investire Partecipazioni versus komisjon

(Kohtuasi T-102/06) (1)

(Tühistamishagi - ERF - Finantsabi vähendamine - Otsese puutumuse puudumine - Vastuvõetamatus)

(2008/C 8/29)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Pooled

Hageja: Investire Partecipazioni SpA (Rooma, Itaalia) (esindajad: advokaadid G. M. Roberti ja A. Franchi)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon (esindajad: M. Velardo ja L. Flynn, keda abistas advokaat G. Faedo)

Kohtuasja ese

Taotlus tühistada komisjoni 25. novembri 2005. aasta otsus K(2005) 4683 Euroopa Regionaalarengu Fondi (ERF) antava abi vähendamise kohta vastavalt 27. juuli 1997. aasta otsusele K(97) 2199 ühtses programmdokumendis aastateks 1997–1999 eesmärk 2 raames, mis puudutab Piemonte (Itaalia) maakonda, ette nähtud meetmete osas ERF-i antava abi heakskiitmise kohta.

Määruse resolutiivosa

1.

Jätta hagi vastuvõetamatuse tõttu läbi vaatamata.

2.

Mõista kohtukulud välja Investire Partecipazioni SpA-lt.


(1)  ELT C 121, 20.5.2006.


12.1.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 8/16


Esimese Astme Kohtu presidendi 28. mai 2007. aasta määrus — Poola versus komisjon

(Kohtuasi T-183/07 R) (1)

(Ajutiste meetmete kohaldamine - Direktiiv 2003/87/EÜ - Kasvuhoonegaaside saastekvootidega kauplemise süsteem - Poola kasvuhoonegaaside saastekvootide eraldamise siseriiklik kava aastateks 2008-2012 - Komisjoni tagasilükkav otsus - Taotlus täitmise peatamiseks - Kiireloomulisuse puudumine)

(2008/C 8/30)

Kohtumenetluse keel: poola

Pooled

Hageja: Poola Vabariik (esindaja: T. Nowakowski)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon (esindajad: U. Wölker ja K. Herrmann)

Kohtuasja ese

Komisjoni 26. märtsi 2007. aasta otsuse K(2007) 1295 (lõplik) kasvuhoonegaaside saastekvootide eraldamise siseriikliku kava kohta aastateks 2008–2012, millest Poola teavitas komisjoni vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 13. oktoobri 2003. aasta direktiivile 2003/87/EÜ, millega luuakse ühenduses kasvuhoonegaaside saastekvootidega kauplemise süsteem ja muudetakse nõukogu direktiivi 96/61/EÜ (ELT L 275, lk 32; ELT eriväljaanne 15/07, lk 631), täitmise peatamise taotlus.

Määruse resolutiivosa

1.

Jätta ajutiste meetmete kohaldamise taotlus rahuldamata.

2.

Kohtukulude kandmine otsustatakse edaspidi.


(1)  ELT C 155, 7.7.2007


12.1.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 8/16


Esimese Astme Kohtu presidendi 15. novembri 2007. aasta määrus — Donnici versus parlament

(Kohtuasi T-215/07 R)

(Ajutiste meetmete kohaldamine - Euroopa Parlamendi otsus - Valitud liikmete volituste kontrollimine - Parlamendimandaadi tühistamine siseriikliku valimisseaduse alusel - Taotlus täitmise peatamiseks - Vastuvõetavus - Fumus boni iuris - Kiireloomulisus - Huvide kaalumine)

(2008/C 8/31)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Pooled

Hageja: Beniamino Donnici (Castrolibero, Itaalia) (esindajad: advokaadid M. Sanino, G. M. Roberti, I. Perego ja P. Salvatore)

Kostja: Euroopa Parlament (esindajad: H. Krück, N. Lorenz ja A. Caiola)

Hageja toetuseks menetlusse astuja: Itaalia Vabariik (esindaja: I. Braguglia, keda abistas avvocato dello Stato P. Gentili)

Kostja toetuseks menetlusse astuja: Achille Occhetto (Rooma, Itaalia) (esindajad: advokaadid P. De Caterini ja F. Paola)

Kohtuasja ese

Nõue peatada Euroopa Parlamendi 24. mai 2007. aasta otsuse Beniamino Donnici volituste kontrollimise kohta (2007/2121(REG)) täitmine seniks, kuni Esimese Astme Kohus on põhikohtuasjas otsuse teinud.

Määruse resolutiivosa

1.

Peatada Euroopa Parlamendi 24. mai 2007. aasta otsuse Beniamino Donnici volituste kontrollimise kohta (2007/2121(REG)) täitmine.

2.

Kohtukulude kandmine otsustatakse edaspidi.


12.1.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 8/17


31. oktoobril 2007 esitatud hagi — Hispaania Kuningriik versus Euroopa Ühenduste Komisjon

(Kohtuasi T-398/07)

(2008/C 8/32)

Kohtumenetluse keel: hispaania

Pooled

Hageja: Hispaania Kuningriik (esindaja: N. Díaz Abad)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon

Hageja nõuded

Tühistada komisjoni 4. juuli 2007. aasta otsus EÜ artikli 82 järgse menetluse kohta (juhtum COMP/38.784 — Wanadoo España versus Telefónica) ja

mõista kohtukulud välja kostjaks olevalt institutsioonilt.

Väited ja peamised argumendid

Käesolev hagi on esitatud 4. juuli 2007. aasta otsuse peale EÜ artikli 82 järgse menetluse kohta (juhtum COMP/38.784 — Wanadoo España versus Telefónica), millega komisjon määras äriühingule Telefónica, S.A. solidaarselt äriühinguga Telefónica de España S.A.U. EÜ artikli 82 rikkumise eest trahvi summas 151 875 000 eurot. Komisjoni sõnul olid need kaks äriühingut 2001. aasta septembrist kuni 2006. aasta detsembrini kohaldanud ebaausad tariife lairibajuurepääsu hulgi- ja jaeteenustele.

Oma nõuete toetuseks esitab hageja järgmised väited:

EÜ artiklis 10 ja direktiivi 2002/21/EÜ (1) artikli 7 lõikes 2 sätestatud koostöökohustuse rikkumine, kuna komisjon ei andnud Hispaania reguleerivale asutusele võimalust teha temaga koostööd, et uurida võimalusi, mis oleks lubanud kõige tõhusamalt lahendada väidetavalt sooritatud rikkumist.

EÜ artikli 82 rikkumine, kuna on tehtud ilmsed hinnanguvead seoses hulgitoodete kättesaamatusega, kulude arvutamisega ja Telefónica tegevuse mõjudega konkurentidele ja tarbijatele.

EÜ artikli 82 ultra vires kohaldamine, kuna vaidlustatud otsus sekkub Hispaanias kehtivasse elektroonilisi sideteenuseid reguleerivasse õiguslikku raamistikku ja seega viib tasakaalust välja ex ante määruse ning konkurentsieeskirjad. Lisaks ei ole komisjoni saadud tulemused kooskõlas rahvusvahelise kogemuse ning Hispaania turu reaalsusega, takistades Hispaania reguleerival asutusel saavutada selle õigusliku raamistikuga kehtestatud eesmärke ning rikkudes sihtotstarbelisuse põhimõtet.

Õiguskindluse põhimõtte rikkumine, kuna vaidlustatud otsuses eeldatakse ex post muudatust ex ante määratletud õiguslikus raamistikus.

Õiguspärase ootuse põhimõtte rikkumine seoses karistatud ettevõtjaga ja teiste sellel turul tegutsevate ettevõtjatega, kuna ei järgitud õiguslikku raamistikku valdkonnas, mida telekommunikatsioonituru komisjon juba oli reguleerinud.


(1)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 7. märtsi 2002. aasta direktiiv 2002/21/EÜ elektrooniliste sidevõrkude ja -teenuste ühise reguleeriva raamistiku kohta (raamdirektiiv) (EÜT L 108, lk 33; ELT eriväljaanne 13/29, lk 349).


12.1.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 8/17


2. novembril 2007 esitatud hagi — Caixa Geral de Depósitos versus Euroopa Ühenduste Komisjon

(Kohtuasi T-401/07)

(2008/C 8/33)

Kohtumenetluse keel: portugali

Pooled

Hageja: Caixa Geral de Depósitos SA (Lissabon, Portugal) (esindajad: advokaadid Nuno Mimoso Ruiz, Francisca Ponce de Leão Paulouro ja Carla Farinhas)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon

Hageja nõuded

Tuvastada, et käesolev tühistamishagi, mis on esitatud EÜ artikli 230 alusel, ning samaaegselt ja kumulatiivselt hagi, mis on esitatud EÜ artikli 238 alusel ja mis tugineb komisjoni ja CGD vahel 15. novembril 1995 sõlmitud lepingu artiklis 18 sisalduvale vahekohtuklauslile, on esitatud õiguspäraselt;

tühistada 31. juuli 2007. aasta otsuse C(2007) 3772 artikkel 1 vastavalt EÜ artiklile 230;

sõltumata sellest, kas EÜ artikli 230 alusel esitatud hagi rahuldatakse või jäetakse rahuldamata, rahuldada EÜ artikli 238 alusel esitatud hagi ja sellega kaasnev nõue, kohustades komisjoni maksma 1 925 858,61 eurot, millele lisandub seadusest tulenev viivitusintress vastavalt 12. aprilli 1999. aasta Portariale (dekreet) nr 263/99 määraga 7 %, mis on arvutatud alates 7. märtsist 2003, ehk päevast, mil taotlus teatavaks tehti, kuni 30. aprillini 2003, ja vastavalt 8. aprilli 2003. aasta Portariale nr 291/03 määraga 4 % alates 1. maist 2003 kuni summa täieliku tasumiseni;

mõista kohtukulud välja Euroopa Ühenduste Komisjonilt.

Väited ja peamised argumendid

Isegi kui teoreetiliselt võib riik keelduda nõudmast CGD-lt komisjoni nõutud summa tagasimaksmist, välistab vaidlustatud otsus koheselt võimaluse vabastada summa, mida komisjon ise CGD-le võlgneb.

Osas, milles komisjon vaidlustatud otsuses ei erista riigi ja hageja õiguslikku seisundit, on CGD huvitatud vaidlustatud otsuse tühistamisest, kuna otsus, mis on küll adresseeritud Portugali Vabariigile, puudutab teda individuaalselt ja otseselt. Vaidlustatud otsuses on järgmised vead:

puuduvad põhjendused: vaidlustatud otsus ei sisalda mingeid selgitusi selle kohta, kuidas komisjon arvutas ERF-i ettemaksena makstud rahalise abi, mis tema arvates tuleb talle tagastada. Lisaks sellele on põhjendused vastuolulised ning need sisaldavad väljajätmisi, ebatäpsusi ja vigu;

faktiviga: vaidlustatud otsus lähtub põhimõttest, et üldise toetuse esemeks olevate laenude intressihüvitisi maksab toetuse saajale vahendaja, samas kui see tegelikult nii ei ole, need hüvitised arvutatakse maha intressist, mida toetuse saajad CGD-le võlgnevad;

õigusnormi rikkumine: EÜ asutamislepingu kohaldamist käsitlevate õigusnormide rikkumine ja komisjoni ja CGD vahel sõlmitud lepingu rikkumine: asjaolu, et 31. detsembril 2001 vastas ERF-i rahaline abi 82 %-le kõikidest tasumisele kuuluvatest intressihüvitistest, ei ole antud juhul määruse nr 2052/88 (1) artikli 13 lõikega 3 vastuolus. On tõsi, et määruse (EMÜ) nr 4253/88 (2) artikli 21 lõige 1 viitab ettemaksele või lõplikule maksele, mis puudutab kantud „tegelikku kulu”, kuid samas esinevad ka tasud (mitte maksed), mis puudutavad intressihüvitisi, mis tekkisid alles pärast 31. detsembrit 2001. Võlad, mis on seotud iga laenu ERF-i toetuste jäägi (maksmisele kuuluv) tõusuga, võib komisjon lugeda ERF-i tegelikult tekkinud ja kantud kuluks. Seda, et kulud või tasud on tegelikult tekkinud, ei tõenda mitte lõplikele toetusesaajatele hüvitiste ettemaksena maksmine, kuid kohustuste võtmine, mis tulenevad — või mida tuleb „üle võtta” — siduvatest laenulepingutest, mis on kuni selle kuupäevi sõlmitud ja täidetud. Ei ole mingit kohustust teha ette „hüvitise makset”, mis on 31. detsembril 2001 tasumisele kuuluv, ega teise võimalusena avada spetsiaalset arvelduskontot riigipoolse panuse hoiustamiseks.

Proportsionaalsuse, õiguskindluse ja õiguspärase ootuse kaitse põhimõtete rikkumine: vaidlustatud otsuse punktides 19 ja 26 põhjendab komisjon kahte alternatiivset tingimust, mis võimaldavad järeldada, et kulud tekkisid tegelikult enne 31. detsembrit 2001, võttes arvesse piirkondade arengu ja ümberkorraldamise komitee 29. mai 2002. aasta koosolekul välja kuulutatud suuniseid, isegi kui need suunised jaotati piirkondade arengu ja ümberkorraldamise komitees alles pärast 31. detsembrit 2001. Hageja möönab, et need suunised võivad aidata kaasa tagada intressihüvitistele suunatud kogu toetuse andmise lõpetamist ja seda, et laenuvõtja poolt tasumisele kuuluv intress kuulub nende hüvitiste hulka. Samas on ka vajalik, et rakendusotsused ja sõlmitud lepingud on koostatud kooskõlas nende lahendustega või need on nendega ühildatavad, mis aga SGAIA otsuse või kõnealuse lepingu puhul nii ei ole. Eespool viidatud suunistes möönab komisjon, et kõnealuste kulude arvesse võtmiseks on muud meetodid. Üks neist meetoditest seisneb pärast programmi lõpetamist tasumisele kuuluvate hüvitiste rahastamise niinimetatud „üle võtmises”. Siiski toimub see „ülevõtmine” alates hetkest, mil CGD ei saa toetuse saajatelt nõuda suurema summa maksmist kui hüvitiste netointress. Seega eirab vaidlustatud otsus lahendusi, mis on SGAIA-ga rohkem kooskõlas, mida on lihtsam ellu viia, mis on vahendajale ja toestuse saajale soodsamad ning mis suudavad samuti kaitsta asjaomaseid huve. Lisaks oli Portugali Vabariigil ja CGD-l õiguspärane ootus sellel, et nad võisid tugineda toetusele tingimustel, mis erinevad eespool viidatud suunistest tulenevatest tingimustest, kuna need tehti teatavaks pärast programmi lõpetamist.


(1)  Nõukogu 24. juuni 1988. aasta määrus (EMÜ) nr 2052/88, mis käsitleb struktuurifondide ülesandeid, nende tõhusust ning nende tegevuse omavahelist kooskõlastamist ning nende tegevuse kooskõlastamist Euroopa Investeerimispanga ja muude olemasolevate rahastamisvahendite tegevusega (EÜT L 185, lk 9).

(2)  Nõukogu 19. detsembri 1988. aasta määrus (EMÜ) nr 4253/88, millega nähakse ette sätted määruse (EMÜ) nr 2052/88 rakendamiseks seoses struktuurifondide tegevuse kooskõlastamisega teiste struktuurifondidega ning Euroopa Investeerimispanga ja muude olemasolevate rahastamisvahendite tegevusega (EÜT L 374, lk 1).


12.1.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 8/19


6. novembril 2007 esitatud hagi — Kaul GmbH versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Bayer (ARCOL)

(Kohtuasi T-402/07)

(2008/C 8/34)

Hagiavaldus esitati inglise keeles.

Pooled

Hageja: Kaul GmbH (Elmshorn, Saksamaa) (esindajad: advokaadid G. Würtenberger ja R. Kunze)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused)

Teine menetluspool apellatsioonikojas: Bayer AG (Leverkusen, Saksamaa)

Hageja nõuded

Tühistada Siseturu Ühtlustamise Ameti teise apellatsioonikoja 1. augusti 2007. aasta otsus (asi R 782/2000-2) ühenduse kaubamärgi „ARCOL” registreeringule nr 195 370 esitatud vastulause kohta, mis tugineb ühenduse kaubamärgi „CAPOL” registreeringule nr 49 106;

rahuldada ühenduse kaubamärgi „ARCOL” registreeringule nr 195 370 esitatud vastulause;

mõista kohtukulud välja kostjalt.

Väited ja peamised argumendid

Ühenduse kaubamärgi taotleja: Bayer AG

Asjaomane ühenduse kaubamärk: Ühenduse sõnamärk „ARCOL” kaupadele klassides 1, 7 ja 20 — taotlus nr 195 370

Vastulause aluseks oleva kaubamärgi või tähise omanik: Kaul GmbH

Vastulause aluseks olev kaubamärk või tähis: Ühenduse sõnamärk „CAPOL” kaupadele klassis 1

Vastulausete osakonna otsus: Lükata vastulause tervikuna tagasi.

Apellatsioonikoja otsus: Jätta kaebus rahuldamata.

Väited: Nõukogu määruse (EÜ) nr 40/94 artikli 8 lõik 1 punkti b, artikli 63 lõike 6 ning artiklite 73 ja 74 rikkumine.

Hageja sõnul ei võtnud apellatsioonikoda arvesse määruse nr 40/94 artikli 63 lõikes 6 ja artiklis 73 ettenähtud kohustusi, jättes kõrvale Euroopa Kohtu poolt kohtuasjas C-29/05 P antud juhised ning keeldudes igasugusest kaalutlusõiguse kasutamisest selle määruse artikli 74 lõike 2 alusel. Lisaks väidab hageja, et apellatsioonikoda ei esitanud põhjuseid, millele ta oma otsuses tugines.


12.1.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 8/19


8. novembril 2007 esitatud hagi — Union Nationale de l'Apiculture Française jt versus komisjon

(Kohtuasi T-403/07)

(2008/C 8/35)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hagejad: Union Nationale de l'Apiculture Française (Pariis, Prantsusmaa), Deutscher Berufs- und Erwerbsimkerbund eV (Soltau, Saksamaa), Unione Nazionale Associazioni Apicoltori Italiani (Castel San Pietro Terme, Itaalia) ja Asociación Galega de Apicultura (Santiago de Compostela, Hispaania) (esindaja: advokaat B. Fau)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon

Hagejate nõuded

Tunnistada komisjoni 16. augusti 2007. aasta direktiivi 2007/52/EÜ tühistamishagi vastuvõetavaks,

tühistada komisjoni 16. augusti 2007. aasta direktiiv 2007/52/EÜ,

mõista kohtukulud välja komisjonilt.

Väited ja peamised argumendid

Hagejad paluvad tühistada komisjoni 16. augusti 2007. aasta direktiiv 2007/52/EÜ, millega muudetakse nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ (taimekaitsevahendite turuleviimise kohta) etoprofossi, metüülpirimifossi ja fiproniili lisamisega toimeainete hulka (1).

Tühistamishagi toetuseks esitavad hagejad kolm väidet.

Kõigepealt väidavad nad, et vaidlustatud direktiiv võeti vastu komisjonile kohustuslikke menetlusnorme rikkudes. Hagejad on seisukohal, et kuigi komisjonil oli direktiivi 91/414/EMÜ rakendamiseks vajalike meetmete võtmiseks nõukogu volitus, ei olnud tal pädevust nimetatud direktiivi muutmiseks, eelkõige osas, mis puudutab liikmesriikidele pandud kohustusi. Hagejad väidavad, et vaidlustatud direktiiv ei ole lihtsalt rakendusdirektiiv, vaid direktiivi 91/414/EMÜ muutev direktiiv, ja niisugusena oleks see tulnud vastu võtta menetluses, mis eeldab eelnevat konsulteerimist Euroopa Parlamendiga. Konsultatsiooni läbi viimata jätmise tõttu on nimetatud direktiivi puhul tegemist menetlusnormi rikkumisega.

Lisaks väidavad hagejad, et taimekaitsevahendite turuleviimise lubamise siseriiklike menetluste muutmise sildi all rikkus vaidlustatud direktiiv tegelikult alusdirektiivis 91/414/EMÜ selle I lisasse toimeainete lisamiseks ette nähtud ühiseid hindamiseeskirju.


(1)  ELT L 214, lk 3.


12.1.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 8/20


8. novembril 2007 esitatud hagi — Ryanair versus komisjon

(Kohtuasi T-404/07)

(2008/C 8/36)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Ryanair Ltd (Dublin, Iirimaa) (esindaja: E. Vahida)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon

Hageja nõuded

Tuvastada EÜ artikli 232 alusel, et kuna komisjon ei võtnud seisukohta hageja poolt 8. mail 2006 komisjonile esitatud kaebuse kohta, millele vastati 31. juulil 2007 märgukirjaga, siis on komisjon asutamislepingut rikkudes toimingu tegemata jätnud;

mõista kõik kulud välja komisjonilt, sh hageja poolt menetlustes kantud kulud ka juhul, kui komisjon hagi algatamise järgselt teeb toimingu, mistõttu Euroopa Kohus leiab, et vajadus teha otsus on ära langenud või kui Euroopa Kohus lükkab hagi vastuvõetamatuse tõttu tagasi; ja

võtta sellised meetmed, mida kohus peab sobivaks.

Väited ja peamised argumendid

Hageja väidab, et komisjon on jätnud tegemata toimingu, kuna ta ei võtnud temalt EÜ artikli 232 alusel taotletud seisukohta seoses hageja poolt 8. mail 2006 komisjonile esitatud kaebusega, mis puudutas 1) õigusvastast Prantsusmaa poolt Air France`ile antud riigiabi, mis seisnes erinevate lennujaamamaksude määramises Prantsuse lennujaamades sõltuvalt lennu sihtkohast või 2) teise võimalusena, kui asutakse seisukohale, et Prantsuse lennujaamad tegutsesid iseseisvalt, EÜ artiklit 82 rikkuvat konkurentsivastast diskrimineerimist Air France`i kasuks.

Oma hagi põhjendab hageja väitega, et komisjon oli kohustatud talle esitatud kaebust hoolikalt ja erapooletult kontrollima:

ning tegema otsuse, et asjaomased meetmed ei kujuta endast riigiabi EÜ artikli 87 lõike 1 tähenduses või tunnistama meetmed riigiabiks EÜ artikli 87 lõike 1 tähenduses, kuid kokkusobivaks ühisturuga EÜ artikli 87 lõike 2 ja 3 alusel; või

algatama menetluse EÜ artikli 88 lõike 2 alusel.

Teise võimalusena väidab hageja, et komisjon oli, saades hageja täiendava kaebuse konkurentsiõiguse rikkumise kohta, kohustatud kas algatama menetluse kaebuse eseme suhtes või pärast hagejale võimaluse andmist väljendada oma seisukohta, tegema lõpliku otsuse kaebuse tagasilükkamise kohta.

Lisaks kaebab hageja selle peale, et arvestades asjaolusid ja seda, et komisjon tegeleb pidavalt asjaomaste teemadega, oli neljateistkümne kuuline ajavahemik hageja kaebuse esitamise ja sellele komisjoni poolt märgukirja saatmise vahel ebamõistlikult pikk ning komisjoni tegevusetus sellel ajavahemikul kujutab endast toimingu tegemata jätmist EÜ artikli 232 tähenduses.

Lõpuks märgib hageja, et EÜ artikkel 232 annab ettevõtjatele õiguse esitada kaebus komisjoni poolt meetmete, millel oleks olnud talle otsene ja isiklik mõju, võtmata jätmise peale, ning meetmed mis komisjon jättis võtmata käesoleval juhul oleksid puudutanud hagejat kui Air France`i konkurenti otseselt ja isiklikult.


12.1.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 8/21


14. novembril 2007 esitatud hagi — Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Centre Est Europe versus Siseturu Ühtlustamise Amet (P@YWEB CARD)

(Kohtuasi T-405/07)

(2008/C 8/37)

Hagiavaldus esitati prantsuse keeles.

Pooled

Hageja: Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Centre Est Europe (Strasbourg, Prantsusmaa) (esindajad: advokaadid P. Greffe ja J. Schouman)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused)

Hageja nõuded

Tühistada ühtlustamisameti esimese apellatsioonikoja 10. juuli 2007. aasta otsus asjas R 119/2007-1, mis tehti teatavaks 14. septembril 2007, osas, milles jäeti rahuldamata ühenduse kaubamärgi „P@YWEB CARD” registreerimise taotlus nr 3 861 044 kõikide taotletud kaupade osas, mis on liigitatud klassidesse 9, 36 ja 38;

registreerida ühenduse kaubamärgi „P@YWEB CARD” registreerimise taotlus nr 3 861 044 kõikide taotletud kaupade osas.

Väited ja peamised argumendid

Asjaomane ühenduse kaubamärk: sõnamärk „P@YWEB CARD” klassidesse 9, 36 ja 38 liigitatud kaupadele ja teenustele (taotlus nr 3 861 044)

Kontrollija otsus: Jätta registreerimise taotlus rahuldamata.

Apellatsioonikoja otsus: Jätta kaebus rahuldamata.

Väited: Nõukogu määruse nr 40/94 (1) artikli 7 lõike 1 punktide b ja c rikkumine, kuna hageja väitel ja vastupidi vaidlustatud otsuse põhjendustele ei ole termin „P@YWEB CARD” kirjeldav, vaid pigem eristusvõimeline seoses kaupade ja teenustega, mille jaoks seda taotletakse.


(1)  Nõukogu 20. detsembri 1993. aasta määrus (EÜ) nr 40/94 ühenduse kaubamärgi kohta (EÜT 1994, L 11, lk 1; ELT eriväljaanne 17/1, lk 146).


12.1.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 8/21


14. novembril 2007 esitatud hagi — Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Centre Est Europe versus Siseturu Ühtlustamise Amet (PAYWEB CARD)

(Kohtuasi T-406/07)

(2008/C 8/38)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Centre Est Europe (Strasbourg, Prantsusmaa) (esindajad: advokaadid P. Greffe ja J. Schouman)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused)

Hageja nõuded

Tühistada ühtlustamisameti esimese apellatsioonikoja 12. septembri 2007. aasta otsus asjas R 120/2007-1, mis tehti teatavaks 17. septembril 2007, osas, milles jäeti rahuldamata ühenduse kaubamärgi „PAYWEB CARD” registreerimise taotlus nr 3 861 051 kõikide taotletud kaupade osas, mis on liigitatud klassidesse 9, 36 ja 38;

registreerida ühenduse kaubamärgi „PAYWEB CARD” registreerimise taotlus nr 3 861 051 kõikide taotletud kaupade osas.

Väited ja peamised argumendid

Asjaomane ühenduse kaubamärk: sõnamärk „PAYWEB CARD” klassidesse 9, 36 ja 38 liigitatud kaupadele ja teenustele (taotlus nr 3 861 051)

Kontrollija otsus: Jätta registreerimise taotlus rahuldamata.

Apellatsioonikoja otsus: Jätta kaebus rahuldamata.

Väited: Nõukogu määruse nr 40/94 (1) artikli 7 lõike 1 punktide b ja c rikkumine, kuna hageja väitel ja vastupidi vaidlustatud otsuse põhjendustele ei ole termin „PAYWEB CARD” kirjeldav, vaid pigem eristusvõimeline seoses kaupade ja teenustega, mille jaoks seda taotletakse.


(1)  Nõukogu 20. detsembri 1993. aasta määrus (EÜ) nr 40/94 ühenduse kaubamärgi kohta (EÜT 1994, L 11, lk 1; ELT eriväljaanne 17/1, lk 146).


12.1.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 8/22


8. novembril 2007 esitatud hagi — CMB ja Christof versus komisjon ja EAR

(Kohtuasi T-407/07)

(2008/C 8/39)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hagejad: CMB Maschinenbau & Handels GmbH (Gratkorn, Austria) ja J. Christof GmbH (Graz, Austria) (esindajad: advokaadid A. Petsche, N. Niejahr ja Q. Azau ning solicitor F. Young.)

Kostjad: Euroopa Ühenduste Komisjon ja Euroopa Ülesehitusamet

Hagejate nõuded

Tühistada otsus;

kohustada EAR teatud dokumente esitama;

kohustada EAR hüvitama hagejate kahju 26 862,17 eurot ja saamata jäänud tulu 3 197 968,80 eurot ning maksma intressi alates kahju tekkimise kuupäevast;

mõista kohtukulud välja kostjalt.

Väited ja peamised argumendid

Hagejad vaidlustavad Euroopa Ülesehitusameti 29. augusti 2007. aasta otsuse, milles kinnitati nende pakkumuse tagasi lükkamine ja lepingu sõlmimine teise pakkujaga seoses hanketeatega EuropeAid/124192/D/SUP/YU (ELT 2006/S 233-248823) kogu Serbia Vabariigis (väljaarvatud Kosovo) meditsiinijäätmete käitlemiseks ja transportimiseks mõeldud seadmete tarne, kohaletoimetamise, paigaldamise, müügijärgse teeninduse ja seadmete kasutamise alase koolituse kohta. Hagejad nõuavad ka otsusega väidetavalt tekitatud kahju hüvitamist.

Oma hagi toetuseks väidavad hagejad, et hankija rikkus lepingu sõlmimise kriteeriume, kuna edukas pakkumus ei vastanud tehnilistele nõuetele.

Lisaks väidavad hagejad, et hankija rikkus menetlusnorme, ei põhjendanud oma otsust ja rikkus hea halduse põhimõtet.


12.1.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 8/22


7. novembril 2007 esitatud hagi — Crunch Fitness International versus Siseturu Ühtlustamise Amet — ILG (CRUNCH)

(Kohtuasi T-408/07)

(2008/C 8/40)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Crunch Fitness International Inc. (New York, Ühendriigid) (esindaja: solicitor J. Barry)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused)

Teine menetluspool apellatsioonikojas: ILG Ltd (Dun Laoghaire, Iirimaa)

Hageja nõuded

Tühistada neljanda apellatsioonikoja otsus seoses ühenduse kaubamärgi klassiga 41;

jätta kehtima ühenduse kaubamärgi registreering teenustele klassis 41;

mõista kohtukulud ja apellatsioonikoja menetlusega kaasnenud kulud välja ühtlustamisametilt.

Väited ja peamised argumendid

Kehtetuks tunnistamise taotluse esemeks olev registreeritud ühenduse kaubamärk: Kujutismärk „CRUNCH” kaupadele ja teenustele klassides 9, 25 ja 41 — ühenduse kaubamärk nr 62 083

Ühenduse kaubamärgi omanik: Hageja

Ühenduse kaubamärgi kehtetuks tunnistamist taotlev pool: ILG Ltd

Tühistamisosakonna otsus: Tunnistada ühenduse kaubamärk klassidesse 9 ja 25 kuuluvate kaupade ja teenuste osas osaliselt kehtetuks

Apellatsioonikoja otsus: Tunnistada ühenduse kaubamärk kehtetuks ka klassi 41 kuuluvate teenuste osas

Väited: Nõukogu määruse nr 40/94 artikli 50 lõike 1 punkti a või teise võimalusena artikli 50 lõike 2 rikkumine seeläbi, et apellatsioonikoda tegi vea, kui ta leidis, et kõnealust kaubamärki ei ole seoses klassi 41 kuuluvate teenustega ühenduses tegelikult kasutatud.


12.1.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 8/23


16. novembril 2007 esitatud hagi — Cohausz versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Izquierdo Faces (acopat)

(Kohtuasi T-409/07)

(2008/C 8/41)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Prof. Dr.-Ing. Helge B. Cohausz (Düsseldorf, Saksamaa) (esindaja: advokaat I. Friedhoff)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused)

Teine menetluspool apellatsioonikojas: José Izquierdo Faces (Bilbao, Hispaania)

Hageja nõuded

Tühistada vaidlustatud toiming (Siseturu Ühtlustamise Ameti (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) esimese apellatsioonikoja 6. septembri 2007. aasta otsus asjas R 289/2006-1);

mõista kohtukulud välja menetlusse astujalt ja/või ühtlustamisametilt.

Väited ja peamised argumendid

Kehtetuks tunnistamise taotluse esemeks olev registreeritud ühenduse kaubamärk: Kujutismärk „acopat” teenustele klassides 35 ja 42 — ühenduse kaubamärk nr 1 643 782

Ühenduse kaubamärgi omanik: José Izquierdo Faces

Ühenduse kaubamärgi kehtetuks tunnistamist taotlev pool: Hageja

Kehtetuks tunnistamise taotleja õiguste aluseks olev kaubamärk: Siseriiklik sõnamärk „COPAT” kaupadele ja teenustele klassides 9, 35, 41 ja 42

Tühistamisosakonna otsus: Tunnistada ühenduse kaubamärk kehtetuks

Apellatsioonikoja otsus: Tühistada tühistamisosakonna otsus ja lükata kehtetuks tunnistamise taotlus tagasi

Väited: Nõukogu määruse nr 40/94 artikli 56 lõigete 2 ja 3 ning komisjoni määruse nr 2868/95 eeskirja 22 lõike 2 ja eeskirja 40 lõike 5 rikkumine seeläbi, et apellatsioonikoda leidis valesti, et siseriiklikku kaubamärki ei olnud aastatel 1996–2001 Saksamaal kasutatud.


12.1.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 8/23


16. novembril 2007 esitatud hagi — Jurado Hermanos versus Siseturu Ühtlustamise Amet

(Kohtuasi T-410/07)

(2008/C 8/42)

Kohtumenetluse keel: hispaania

Pooled

Hageja: Jurado Hermanos, S.L. (Alicante, Hispaania) (esindaja: advokaat C. Martín Álvarez)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused)

Hageja nõuded

Tühistada teise apellatsioonikoja 3. septembri 2007. aasta otsus asjas R 866/2007-2;

teha asjas sisuline otsus, tunnustades JURADO HERMANOS, S.L.-i kui nimetatud kaubamärgi registreeritud ja ainuõigusega litsentsiomaniku seisundit huvitatud poolena ühenduse kaubamärgi nr 240.218 JURADO HERMANOS, S.L. uuendamise menetluses ja rahuldades JURADOS HERMANOS, S.L. esitatud restitutio in integrum taotluse seoses ühenduse kaubamärgi nr 240.218 uuendamisega, ja

mõista kohtukulud välja ühtlustamisametilt.

Väited ja peamised argumendid

Asjaomane ühenduse kaubamärk: Sõnamärk „JURADO” (registreerimistaotlus nr 240.218).

Kaubad või teenused: Kaubad klassis 30.

Taotluse esemeks oleva kaubamärgi omanik: CAFETAL DE COSTA RICA S.A.

Otsus, mille peale esitati kaebus apellatsioonikojale: Restitutio in integrum taotluse, mille esitas hageja, kes on vaidluse esemeks oleva kaubamärgi litsentsiomanik rahuldamata jätmine kaubamärkide haldus- ja õigusosakonna poolt, kuna nimetatud kaubamärk tunnistati kehtetuks seetõttu, et selle omanik ei taotlenud kaubamärgi uuendamist.

Apellatsioonikoja otsus: Jätta kaebus rahuldamata.

Väited: Kaitseõiguse rikkumine ning määruse (EÜ) nr 40/94 ühenduse kaubamärgi kohta artikli 47 ja artikli 78 lõike 1 väär tõlgendamine antud asjas.


12.1.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 8/24


19. novembril 2007 esitatud hagi — Aer Lingus Group versus Euroopa Ühenduste Komisjon

(Kohtuasi T-411/07)

(2008/C 8/43)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Aer Lingus Group plc (Dublin, Iirimaa) (esindajad: solicitor A. Burnside, advokaat B. van De Walle de Ghelcke ja advokaat T. Snels)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon

Hageja nõuded

tühistada Euroopa Ühenduste Komisjoni 11. oktoobri 2007. aasta otsus;

mõista kohtukulud välja Euroopa Ühenduste Komisjonilt.

Väited ja peamised argumendid

Hageja palub käesoleva hagiga tühistada komisjoni 11. oktoobri 2007. aasta otsus K(2007)4600, millega viimane jättis rahuldamata hageja taotluse algatada nõukogu määruse (EÜ) nr 139/2004 („EÜ ühinemismäärus”) artikli 8 lõike 4 kohane menetlus ja võtta selle määruse artikli 8 lõike 5 alusel ajutisi meetmeid pärast komisjoni 27. juuni 2007. aasta otsust K(2007)3104, mis tunnistab koondumise ühisturuga ja EMP lepinguga kokkusobimatuks („keelav otsus”) (asi nr COMP/M.4439 — Ryanair/Aer Lingus).

Hageja väidab, et komisjon on nii tõlgendanud kui kohaldanud ebaõigesti EÜ ühinemismääruse artikli 8 lõikeid 4 ja 5, kuna tunnistas, et ei ole pärast keelduvat otsust pädev Ryanairilt nõudma, et viimane loovutaks oma vähemusosaluse Aer Linguses, või võtma muid meetmeid, mille eesmärk on taastada varasem olukord, või võtma vahepeal ajutisi meetmeid.

Hageja väidab eelkõige, et kuna komisjon sõnaselgelt leidis, et Ryanairi vähemusosalus ja avalik pakkumine Aer Lingusele kujutab endast ühte koondumist, siis tähendab see, et keelatud koondumine leidis tegelikult aset. Lisaks väidab hageja, et neil asjaoludel annavad EÜ ühinemismääruse artikli 8 lõiked 4 ja 5 komisjonile pädevuse võtta meetmeid seoses negatiivse mõjuga konkurentsile, mis tuleneb vähemusosalusest, millega kaks äriühingut on Iirimaalt algava ja seal lõppeva õhutranspordi valdkonnas seotud kui lähimad konkurendid.

Hageja väidab lisaks, et komisjon on rikkunud EÜ ühinemismääruse artikli 21 lõiget 3, kuna ei kinnitanud oma ainupädevust ja andis liikmesriikidele võimaluse sekkuda.


12.1.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 8/24


14. novembril 2007 esitatud hagi — Bayern Innovativ versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Life Sciences Partners Perstock (LifeScience)

(Kohtuasi T-413/07)

(2008/C 8/44)

Hagiavaldus esitati inglise keeles.

Pooled

Hageja: Bayern Innovativ — Bayerische Gesellschaft für Innovation und Wissenstransfer mbH (Nürnberg, Saksamaa) (esindajad: advokaadid A. Beschorner, B. Glaser, C. Thomas)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused)

Teine menetluspool apellatsioonikojas: Life Sciences Partners Perstock N.V. (Amsterdam, Madalmaad)

Hageja nõuded

Tühistada esimese apellatsioonikoja 2. augusti 2007. aasta otsus nr R 1545/2006-1 ühenduse kaubamärgi nr 3 585 957 „LifeScience” kohta;

lükata menetlusse astuja vastulause nr B 795 270 kogu ulatuses tagasi;

anda korraldus, et Siseturu Ühtlustamise Amet registreeriks ühenduse kaubamärgi nr 3 585 957 taotluses avaldatud kujul;

mõista kostjalt välja kohtukulud ja ühtlustamisameti menetlusega seotud kulud.

Väited ja peamised argumendid

Ühenduse kaubamärgi taotleja: Bayern Innovativ — Bayerische Gesellschaft für Innovation und Wissenstransfer mbH

Asjaomane ühenduse kaubamärk: ühenduse kujutismärk, mis koosneb spiraalse DNA-ahela värvilisest kujust, ovaalist ja võrestikust ning nende all olevast sõnalisest osast „LifeScience” klassidesse 16, 35, 36, 41 ja 42 kuuluvate kaupade ja teenuste jaoks — taotlus nr 3 585 957

Vastulause aluseks oleva kaubamärgi või tähise omanik: Life Sciences Partners Perstock N.V.

Vastulause aluseks olev kaubamärk või tähis: ühenduse kujutismärk, mis koosneb DNA-ahelasse mähkunud alasti naise kujutisest ja sisaldab sõnalist osa „Life Sciences Partners” klassidesse 35 ja 36 kuuluvate teenuste jaoks — taotlus nr 2 136 026

Vastulausete osakonna otsus: rahuldada vastulause

Apellatsioonikoja otsus: jätta kaebus rahuldamata

Väited: Nõukogu määruse (EÜ) nr 40/94 artikli 8 lõike 1 punkti b rikkumine


12.1.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 8/25


21. novembril 2007 esitatud hagi — RedEnvelope versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Red Letter Days (redENVELOPE)

(Kohtuasi T-415/07)

(2008/C 8/45)

Hagiavaldus esitati inglise keeles

Pooled

Hageja: RedEnvelope Inc (San Francisco, Ameerika Ühendriigid) (esindaja: solicitor A. Poulter)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused).

Teine menetluspool apellatsioonikojas: Red Letter Days Ltd (London, Ühendkuningriik)

Hageja nõuded

Tühistada esimese apellatsioonikoja 14. septembri 2007 aasta otsus nr R 1117/2005-1, kuna sellega lubati esitada uusi tõendeid vastulause toetuseks;

mõista kohtukulud välja ühtlustamisametilt.

Väited ja peamised argumendid

Ühenduse kaubamärgi taotleja: hageja

Asjaomane ühenduse kaubamärk: kujutismärk redENVELOPE klassidesse 35 ja 42 kuuluvate kaupade ja teenuste jaoks — taotlus nr 1 601 327

Vastulause aluseks oleva kaubamärgi või tähise omanik: Red Letter Days Ltd

Vastulause aluseks olev kaubamärk või tähis: registreeritud ja registreerimata siseriiklikud sõna- ja kujutismärgid „RED LETTER”, „RED LETTER DAYS”, „RED LETTER DAYS PLC” klassidesse 9, 14, 16, 18, 21, 22, 25, 26, 33, 36, 39, 41, 42, 43 ja 44 kuuluvate kaupade ja teenuste jaoks

Vastulausete osakonna otsus: rahuldada vastulause osaliselt

Apellatsioonikoja otsus: tühistada vastulausete osakonna otsus ja saata asi tagasi vastulausete osakonda täiendavaks uurimiseks seoses nõukogu määruse nr 40/94 artikli 8 lõikega 4

Väited: Rikutud on nõukogu määruse nr 40/94 artikli 74 lõiget 2, kuna apellatsioonikoda nõustus uute tõendite esitamisega, mis võimaldab vastulausete osakonnal teha otsus tõendite alusel, millega ei olnud võimalik menetluse käigus varem tutvuda ja mille kohta ei olnud hagejal võimalik vastulausete osakonnas esitada vastuväiteid.


12.1.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 8/26


21. novembril 2007 esitatud hagi — RedEnvelope Inc. versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Red Letter Days (REDENVELOPE)

(Kohtuasi T-416/07)

(2008/C 8/46)

Hagiavaldus esitati inglise keeles

Pooled

Hageja: RedEnvelope Inc. (San Francisco, Ühendriigid) (esindaja: advokaat A. Poulter)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused)

Teine menetluspool apellatsioonikojas: Red Letter Days Ltd (London, Ühendkuningriik)

Hageja nõuded

Tühistada Siseturu Ühtlustamise Ameti (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) esimese apellatsioonikoja 14. septembri 2007. aasta otsus (asi R 765/2005-1), osas millega lubati esitada uusi tõendeid vastulause toetuseks;

mõista kohtukulud välja ühtlustamisametilt.

Väited ja peamised argumendid

Ühenduse kaubamärgi taotleja: hageja.

Asjaomane ühenduse kaubamärk: Sõnamärk „REDENVELOPE” kaupadele ja teenustele klassides 35 ja 42 — taotlus nr 1 601 392

Kaubamärgi omanik vastulausemenetluses: Red Letter Days LTd

Asjaomane kaubamärk või tähis: Registreeritud ja registreerimata siseriiklikud sõna- ja kujutismärgid „RED LETTER”, „RED LETTER DAYS” ja „RED LETTER DAYS PLC” kaupadele ja teenustele klassides 9, 14, 16, 18, 21, 22, 25, 26, 33, 36, 39, 41, 42, 43 ja 44.

Vastulausete osakonna otsus: Rahuldada vastulause osaliselt.

Apellatsioonikoja otsus: tühistada vastulausete osakonna otsus ja saata asi vastulausete osakonnale uue otsuse tegemiseks seoses määruse nr 40/94 artikli 8 lõiget 4.

Väited: Nõukogu nr 40/94 artikli 74 lõike 2 rikkumine, kuna apellatsioonikoda lubas esitada uusi tõendeid, mis võimaldas vastulausete osakonnal teha otsus tõendite alusel, mida ei olnud esitatud varasemas menetluses ja mille suhtes ei olnud hagejal võimalik esitada arvamust enne menetlust vastulausete osakonnas.


12.1.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 8/26


16. novembril 2007 esitatud hagi — Lodato ja C. versus komisjon

(Kohtuasi T-417/07)

(2008/C 8/47)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Pooled

Hageja: Lodato Gennaro ja C. Spa (Castel San Giorgio, Itaalia) (esindaja: advokaat M.A. Calabrese)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon

Hageja nõuded

Tühistada komisjoni 8. oktoobri 2007. aasta otsus SG/E/3/MIB/frw D(2007) 8690;

mõista kohtukulud välja komisjonilt.

Väited ja peamised argumendid

Käesolev hagi on esitatud komisjoni 8. oktoobri 2007. aasta otsuse vastu, millega komisjon keeldus juurdepääsu võimaldamisest teatavatele dokumentidele, mille Itaalia valitsus oli saatnud riigiabi N 701/98 ja riigiabi N 824/01 esialgse hindamise käigus, kusjuures komisjon viitas väidetavale vastuseisule avalikustamise suhtes, mida Itaalia valitsus oli väljendanud pärast komisjoni vastavate teenistustega konsulteerimist.

Hageja märgib oma väidete toetuseks, et rikuti ja kohaldati vääralt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. mai 2001. aasta määrust (EÜ) nr 1049/2001, üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni dokumentidele (1). Hageja väidab, et komisjon eksis selle sätete tõlgendamisel, andes liikmesriikidele pädevuse avalikustada liikmesriigist pärit dokumente, mis on hoiul ühenduse institutsioonides.


(1)  EÜT L 145, 31.5.2001, lk 43; ELT eriväljaanne 01/03, lk 331.


12.1.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 8/27


19. novembril 2007 esitatud hagi — LIBRO versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Causley (LiBRO)

(Kohtuasi T-418/07)

(2008/C 8/48)

Hagiavalduse keel: saksa.

Pooled

Hageja: LIBRO Handelsgesellschaft mbH (Guntramsdorf, Austria) (esindaja: advokaat G. Prantl)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused)

Teine menetluspool apellatsioonikojas: Dagmar Causley (Pleidelsheim, Saksamaa)

Hageja nõuded

tühistada Siseturu Ühtlustamise Ameti neljanda apellatsioonikoja 3. septembri 2007. aasta otsus (asi nr 1454/2005-4) ning muuta seda nii, et hageja poolt Siseturu Ühtlustamise Ametile esitatud kaebus tunnistatakse põhjendatuks ning lükata vastulause seega täielikult tagasi;

mõista kohtukulud välja ühiselt nii Siseturu Ühtlustamise Ametilt kui võimalikult menetlusse astujalt.

Väited ja peamised argumendid

Ühenduse kaubamärgi taotleja: LIBRO Handelsgesellschaft mbH.

Asjaomane ühenduse kaubamärk: Kombineeritud kaubamärk „LiBRO” kaupadele ja teenustele klassides 2, 9, 14, 16, 18, 20, 25, 28, 35, 38, 41 ja 42 (registreerimistaotlus nr 2 616 753).

Vastulause aluseks oleva kaubamärgi või tähise omanik: Dagmar Causley.

Vastulause aluseks olev kaubamärk või tähis: Kujutismärk „LIBERO” kaupadele ja teenustele klassides 9, 38 ja 42 (ühenduse kaubamärk nr 401 141).

Vastulausete osakonna otsus: Lükata registreerimistaotlus osaliselt tagasi.

Apellatsioonikoja otsus: Tühistada osaliselt vastulausete osakonna otsus.

Väited: Määruse nr 40/94 (EÜ) (1) artikli 8 lõike 1 punkti b rikkumine, kuna vastandatud kaubamärkide vahel puudub segiajamise tõenäosus.


(1)  Nõukogu 20. detsembri 1993. aasta määrus (EÜ) ühenduse kaubamärgi kohta (EÜT 1994, L 11, lk 1; ELT eriväljaanne 17/01, lk 146).


12.1.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 8/27


19. novembril 2007 esitatud hagi — Okalux versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Messe Düsseldorf (OKATECH)

(Kohtuasi T-419/07)

(2008/C 8/49)

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Hageja: Okalux GmbH (Marktheidenfeld, Saksamaa) (esindaja: Rechtsanwältin M. Beckensträter)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused)

Teine menetluspool apellatsioonikojas: Messe Düsseldorf GmbH

Hageja nõuded

Tühistada teise apellatsioonikoja 3. septembri 2007. aasta otsus asjas R 766/2007-2, kätte toimetatud 18. septembril 2007 ning tuginedes 16. mai 2007. aasta kaebuse põhjendustele lükata tagasi 16. detsembri 2006. aasta taotlus ühenduse kaubamärgi nr 915 058 osaliseks tühistamiseks;

teise võimalusena, suunata asi tagasi 16. mai 2007 kaebuse lahendamiseks tühistamisosakonnale;

mõista kohtukulud, sh põhikohtuasja kulud, välja Siseturu Ühtlustamise Ametilt või teistelt apellatsioonikoja menetlusest osavõtnud pooltelt.

Väited ja peamised argumendid

Kehtetuks tunnistamise taotluse esemeks olev registreeritud ühenduse kaubamärk: Sõnamärk „OKATECH” kaupadele ja teenustele klassides 6, 19 ja 42 (ühenduse kaubamärk nr 915 058)

Ühenduse kaubamärgi omanik: Okalux GmbH

Ühenduse kaubamärgi kehtetuks tunnistamist taotlev pool: Messe Düsseldorf GmbH

Tühistamisosakonna otsus: Tunnistada kehtetuks nimetatud kaubamärk teenustele klassis 42; otsuse tühistamine kohtukulude osas.

Apellatsioonikoja otsus: Lükata kaebus tagasi vastuvõetamatuse tõttu.

Väited: Eelkõige määruse (EÜ) nr 40/94 (1) artiklite 57 ja 77a ning õiguse olla ärakuulatud rikkumine.


(1)  Nõukogu 20. detsembri 1993. aasta määrus (EÜ) nr 40/94 ühenduse kaubamärgi kohta (EÜT 1994, L 11, lk 1; ELT eriväljaanne 17/1, lk 146).


12.1.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 8/28


15. novembril 2007 esitatud hagi — Ryanair versus komisjon

(Kohtuasi T-423/07)

(2008/C 8/50)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Ryanair Ltd (Dublin, Iirimaa) (esindaja: E. Vahida)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon

Hageja nõuded

Tuvastada EÜ artikli 232 alusel, et kuna komisjon ei võtnud seisukohta hageja poolt 3. novembril 2005 komisjonile esitatud kaebuse kohta, mille vastati 31. juulil 2007 märgukirjaga, siis on komisjon asutamislepingut rikkudes toimingu tegemata jätnud;

mõista kõik kulud välja komisjonilt, sh hageja poolt menetlustes kantud kulud ka juhul, kui komisjon hagi algatamise järgselt teeb toimingu, mistõttu Euroopa Kohus leiab, et vajadus teha otsus on ära langenud või kui Euroopa Kohus lükkab hagi vastuvõetamatuse tõttu tagasi; ja

võtta sellised meetmed, mida kohus peab sobivaks.

Väited ja peamised argumendid

Hageja väidab, et komisjon on jätnud tegemata toimingu, kuna ta ei võtnud temalt EÜ artikli 232 alusel taotletud seisukohta seoses hageja poolt 3. novembril 2005 komisjonile esitatud kaebusega, mille kohaselt peetakse õigusvastaseks riigiabi, mida anti Lufthansa ja tema Star Alliance partneritele neile ainuõiguse andmisega kasutada Müncheni 2. terminali, või teise võimalusena, kui asutakse seisukohale, et Müncheni lennujaam tegutses iseseisvalt, peetakse seda konkurentsivastaseks diskrimineerimiseks Lufthansa ja tema Star Alliance partnerite kasuks. Selle terminali reserveerimine Müncheni lennujaama poolt hageja võimalikele konkurentidele kujutab endast turgu valitseva seisundi ärakasutamist ja seega EÜ artikli 82 rikkumist.

Oma hagi põhjendab hageja väitega, et komisjon oli kohustatud talle esitatud kaebust hoolikalt ja erapooletult kontrollima nõukogu määruse nr 659/1999 (1), nõukogu määruse nr 1/2003 (2) ja komisjoni määruse nr 773/2004 (3) alusel selleks, et teha otsus, et riiklikud meetmed ei kujuta endast riigiabi EÜ artikli 87 lõike 1 tähenduses, või tunnistama meetmed riigiabiks EÜ artikli 87 lõike 1 tähenduses, kuid kokkusobivaks ühisturuga EÜ artikli 87 lõike 2 ja 3 alusel.

Teise võimalusena väidab hageja, et komisjon oli, saades hageja täiendava kaebuse turgu valitseva seisundi kuritarvitamise kohta, kohustatud kas algatama menetluse kaebuse eseme suhtes või pärast hagejale võimaluse andmist väljendada oma seisukohta, tegema lõpliku otsuse kaebuse tagasilükkamise kohta.

Lisaks kaebab hageja selle peale, et kahekümne kuuline ajavahemik hageja kaebuse esitamise ja sellele komisjoni poolt märgukirja saatmise vahel oli ebamõistlikult pikk ning komisjoni tegevusetus sellel ajavahemikul kujutab endast toimingu tegemata jätmist EÜ artikli 232 tähenduses.


(1)  Nõukogu 22. märtsi 1999. aasta määrus (EÜ) nr 659/1999, millega kehtestatakse üksikasjalikud eeskirjad EÜ asutamislepingu artikli 93 kohaldamiseks (EÜT L 83, lk 1; ELT eriväljaanne 08/01, lk 339).

(2)  Nõukogu 16. detsember 2002. aasta määrus (EÜ) nr 1/2003, asutamislepingu artiklites 81 ja 82 sätestatud konkurentsieeskirjade rakendamise kohta (EÜT L 1, lk 1; ELT eriväljaanne 08/02, lk 205).

(3)  Komisjoni 7. aprill 2004. aasta määrus (EÜ) nr 773/2004, mis käsitleb EÜ asutamislepingu artiklite 81 ja 82 kohaste menetluste teostamist komisjonis (ELT L 123, lk 18; ELT eriväljaanne 08/03, lk 81).


12.1.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 8/29


20. novembril 2007 esitatud hagi — Pioneer Hi-Bred International versus Siseturu Ühtlustamise Amet (OPTIMUM)

(Kohtuasi T-424/07)

(2008/C 8/51)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Pioneer Hi-Bred International Inc. (Johnston, Ühendriigid) (esindajad: G. Würtenberger, R. Kunze ja T. Wittmann)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused).

Hageja nõuded

tühistada Siseturu Ühtlustamise Ameti teise apellatsioonikoja 11. septembri 2007. aasta otsus (asi nr 288/2007-2), mis puudutab ühenduse kaubamärgi registreerimistaotlust nr 4 893 053 „OPTIMUM”.

mõista kohtukulud välja ühtlustamisametilt.

Väited ja peamised argumendid

Asjaomane ühenduse kaubamärk: Sõnamärk „OPTIMUM” kaupadele klassis 1 — taotlus nr 4 893 053.

Kontrollija otsus: Lükata taotlus tagasi.

Apellatsioonikoja otsus: Jätta apellatsioonkaebus rahuldamata.

Väited: Nõukogu määruse nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punktide b ja c, artikli 7 lõike 2 ja artikli 74 rikkumine, kuna arvesse ei võetud asjaolu, et asjaomased kaubad on suunatud eriala spetsialistidest avalikkusele ja otsust ei ole põhjendatud tõenditega taotletava kaubamärgi kasutamise kohta.


Euroopa Liidu Avaliku Teenistuse Kohus

12.1.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 8/30


Avaliku Teenistuse Kohtu (teine koda) 22. novembri 2007. aasta otsus — Michail versus komisjon

(Kohtuasi F-67/05) (1)

(Avalik teenistus - Ametnikud - Hindamine - Karjääriarengu aruanne - Hindamisperiood 2003 - Tühistamishagi - Kahju hüvitamise hagi)

(2008/C 8/52)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Christol Michail (Brüssel, Belgia) (esindaja: advokaat C. Meïdanis)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon (esindajad: G. Tserepa-Lacombe, keda assisteerib advokaat E. Bourtzalas)

Kohtuasja ese

Esiteks nõue tühistada hageja karjääriarengu aruanne hindamisperioodi aprillist kuni 31. detsembrini 2003 kohta ja teiseks kahju hüvitamise nõue.

Otsuse resolutiivosa

1.

Tühistada C. Michaili karjääriarengu aruanne hindamisperioodi 1. aprill kuni 31. detsember 2003 kohta.

2.

Jätta hagi ülejäänud osas rahuldamata.

3.

Jätta kohtukulud Euroopa Ühenduste Komisjoni kanda.


(1)  ELT C 229, 17.9.2005, lk 33 (esialgu Euroopa Ühenduste Esimese Astme Kohtus registreeritud kohtuasi T-284/05 anti 15.12.2005. aasta määrusega üle Euroopa Liidu Avaliku Teenistuse Kohtule).


12.1.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 8/30


Avaliku Teenistuse Kohtu (teine koda) 22. novembri 2007. aasta otsus — Michail versus komisjon

(Kohtuasi F-34/06) (1)

(Avalik teenistus - Ametnikud - Hindamine - Karjääriarengu aruanne - 2004. aasta hindamisperiood - Tühistamishagi - Kahju hüvitamise hagi)

(2008/C 8/53)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Christos Michail (Brüssel, Belgia) (esindaja: C. Meïdanis)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon (esindajad: C. Berardis-Kayser ja K. Hermann, hiljem H. Tserepa-Lacombe, keda abistas advokaat E. Bourtzalas)

Kohtuasja ese

Esiteks nõue tühistada hageja 2004. aasta karjääriarengu aruanne ja teiseks kahju hüvitamise nõue.

Otsuse resolutiivosa

1.

Jätta hagi rahuldamata.

2.

Jätta kohtukulud poolte endi kanda.


(1)  ELT C 154, 1.7.2006, lk 24.


12.1.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 8/31


Avaliku Teenistuse Kohtu (teine koda) 22. novembri 2007. aasta otsus — Dittert versus komisjon

(Kohtuasi F-109/06) (1)

(Avalik teenistus - Ametnikud - Edutamine - Edutamispunktid - Mittetäielik isikutoimik - Eelispunktide väljajätmine elektroonilisest edutamisprogrammist „Sysper 2’ - Tehniline vahejuhtum - A* edutamiskomitee - Ülemuste ettepanekul madalama arvu punktide andmine)

(2008/C 8/54)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Daniel Dittert (Luxembourg, Luksemburg) (esindajad: advokaadid B. Cortese ja C. Cortese)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon (esindajad: G. Berscheid ja K. Herrmann)

Kohtuasja ese

Nõue tühistada ametisse nimetava asutuse otsus anda hagejale, komisjoni ametnikule, kes jäi eksikombel välja oma peadirektoraadi edutatavate nimekirjadest, tema poolt soovitust madalam ja 2005. aasta ametialase edutamise võimaldamiseks ebapiisav arv eelispunkte.

Otsuse resolutiivosa

1.

Tühistada Euroopa Ühenduste Komisjoni otsus, millega D. Dittertile anti 2005. aasta ametialase edutamise võimaldamiseks ebapiisav arv eelispunkte.

2.

Tühistada Euroopa Ühenduste Komisjoni Informations administratives nr 85-2005 23. novembril 2005 avaldatud otsus, millega kinnitati 2005. aastal edutatud ametnike nimekiri, osas, milles see ei sisalda D. Ditterti nime.

3.

Mõista D. Ditterti kohtukulud välja Euroopa Ühenduste Komisjonilt, kes ühtlasi kannab ise oma kohtukulud.


(1)  ELT C 281, 18.11.2006, lk 47.


12.1.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 8/31


Avaliku Teenistuse Kohtu (teine koda) 22. novembri 2007. aasta otsus — Capri Badía versus komisjon

(Kohtuasi F-110/06) (1)

(Avalik teenistus - Ametnikud - Edutamine - Eelispunktid - Mittetäielik isikutoimik - Eelispunktide väljajätmine elektroonilisest edutamisprogrammist „Sysper 2’ andmata jätmine - Tehniline vahejuhtum - A* edutamiskomitee - Ülemuste ettepanekul madalama arvu punktide andmine)

(2008/C 8/55)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: José María Capri Badía (Luxembourg, Luksemburg) (esindajad: advokaadid B. Cortese ja C. Cortese)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon (esindajad: G. Berscheid ja K. Herrmann)

Kohtuasja ese

Nõue tühistada ametisse nimetava asutuse otsus anda hagejale, komisjoni ametnikule, kes jäi eksikombel välja oma peadirektoraadi edutatavate nimekirjadest, tema poolt soovitust madalam ja 2005. aasta ametialase edutamise võimaldamiseks ebapiisav arv eelispunkte.

Otsuse resolutiivosa

1.

Tühistada Euroopa Ühenduste Komisjoni otsus, millega J.-M. Capri Badíale anti 2005. aasta ametialase edutamise võimaldamiseks ebapiisav arv eelispunkte.

2.

Tühistada Euroopa Ühenduste Komisjoni Informations administratives nr 85-2005 23. novembril 2005 avaldatud otsus, millega kinnitati 2005. aastal edutatud ametnike nimekiri osas, milles see ei sisalda J.-M. Capri Badía nime.

3.

Mõista J.-M. Capri Badía kohtukulud välja Euroopa Ühenduste Komisjonilt, kes ühtlasi kannab ise oma kohtukulud.


(1)  ELT C 281, 18.11.2006, lk 48.


12.1.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 8/32


31. oktoobril 2007 esitatud hagi — Menidiatis versus komisjon

(Kohtuasi F-128/07)

(2008/C 8/56)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Andreas Menidiatis (Sint-Genesius-Rode, Belgia) (esindajad: advokaat S. Pappas)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon

Hageja nõuded

Tühistada komisjoni 21. detsembri 2006. aasta otsus, millega lükati tagasi hageja kandidatuur komisjoni Kreeka esinduse direktori vabale ametikohale ja nimetati ametisse teine kandidaat;

mõista kohtukulud välja kostjalt.

Hagi sisu kirjeldus

Hageja esitab oma hagi toetuseks mitu väidet, mis on suunatud tema komisjoni Kreeka esinduse direktori vabale ametikohale esitatud kandidatuuri tagasi lükkava otsuse vastu. Esmalt viitab ta valikumenetluse õigusvastasusele ja menetlusnormide rikkumisele. Seejärel väidab ta, et tegemist on vaba ametikoha teadaande õigusvastasuse ja selle tingimuste rikkumisega.

Järgmine väide tugineb personalieeskirjade artikli 11a rikkumisele. Lisaks väidab hageja, et komisjoni Ateena esinduse direktori ametikoha palgaastme alandamine ja 7. juuli 2004. aasta otsus esinduse direktori ametikoha täitmise tingimuste kohta on õigusvastased.

Lisaks tugineb hageja vaba ametikoha teadaande hilinenud avaldamisele ja tema poolt oma kaebuses esitatud dokumentidele juurdepääsu taotluse rahuldamata jätmise põhjendamatusele. Lõpetuseks väidab hageja, et on rikutud nn delikaatseid ametikohti täitvate ametnike rotatsiooni reegleid ning esitab mitu tõendit võimu kuritarvitamise kohta.


12.1.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 8/32


31. oktoobril 2007 esitatud hagi — Kremlis versus komisjon

(Kohtuasi F-129/07)

(2008/C 8/57)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Georges-Stavros Kremlis (Brüssel, Belgia) (esindaja: advokaat S. Pappas)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon

Hageja nõuded

Tühistada komisjoni 21. detsembri 2006. aasta otsus, millega lükati tagasi hageja kandidatuur komisjoni Kreeka esinduse direktori vabale ametikohale ja nimetati ametisse teine kandidaat;

mõista kohtukulud välja kostjalt.

Hagi sisu kirjeldus

Hageja väited on väga sarnased kohtuasjas F-128/07, mille teatis avaldatakse Euroopa Liidu Teataja samas numbris, esitatud väidetele.


12.1.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 8/32


31. oktoobril 2007 esitatud hagi — Vinci versus Euroopa Keskpank

(Kohtuasi F-130/07)

(2008/C 8/58)

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Hageja: Fiorella Vinci (Schöneck, Saksamaa) (esindaja: advokaat B. Karthaus)

Kostja: Euroopa Keskpank

Hageja nõuded

tuvastada, et kostja 5. märtsi 2007. aasta kirja (07) 139a H KK7bk HEAL, 5. märtsi 2007. aasta kirja (07) 139b H KK7bk HEAL, Dr Schön'i poolt välja antud „Medical Certificate'i” salvestamine isikutoimikusse, samuti Deutsche Klinik für Diagnostik'u 1. aprilli 2007. aasta uuringutulemuse hageja tervisliku seisundi kohta lisamine toimikusse, on õigusvastane;

tuvastada, et kostja 3. septembri 2007. aasta teade (07) 772 PSR JMC/cc APPE, millega kostja keeldub punktis 1 nimetatud dokumentides kustutamast isikuandmeid on õigusvastane;

tuvastada, et kostja 5. märtsi 2007. aasta otsus viia läbi arstlik kontroll, on tühine;

mõista kostjalt hageja kasuks välja 10 000 Euro;

mõista kohtukulud välja kostjalt.

Väited ja peamised argumendid

Hageja palub oma esimeses väites tuvastada, et selles nimetatud dokumentide lisamine ta isikutoimikusse või sellest eraldi (peetud) meditsiinilisesse toimikusse, on õigusvastane. Teises väites palub hageja tuvastada, et kostja keeldumine kustutada õigusvastaselt saadud isikuandmeid, on õigusvastane. Hageja väidab, et Euroopa Keskpanga (EKP) personalieeskirja punkt 5.13.4, mis ei näe ette alust töödelda neid isikuandmeid, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2002. aasta määruse (edaspidi: määrus nr 45/2001) nr 45/2001 artiklis 10 ja mis vastupidi määruse nr 45/2001 artikli 10 punktile 2b ei sätesta mingit eesmärki, mis selle töötluse vajalikuks teeks, välistab meditsiiniliste andmete kogumise ja säilitamise.

Kolmandas väites taotletakse komisjoni 5. märtsi 2007. aasta otsuse tühistamist, millega hagejale määrati arstliku kontrolli läbiviimine. Hageja arust tuleneb tühisus nii kaalutlusõiguse rikkumisest kui ka kui ka oluliste vorminõuete rikkumisest, mis tulenevad personalieeskirjade punktist 5.13.4. See näeb ette, et ainult Euroopa Keskpanga juures asuval Medical Adviser'il on õigus rakendada edasisi meditsiinilisi meetmeid nt uuringuid, seda ei tohi aga nõuda hageja otsene ülemus.

Lisaks nõutakse mittevaralise kahju hüvitamist, mis tekkis hagejal seeläbi, et ta pidi alluma ulatuslikule arstlikule kontrollile ilma, et selleks oleks olnud piisav õiguslik alus.