ISSN 1725-5171

Euroopa Liidu

Teataja

C 153

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

50. köide
6. juuli 2007


Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

 

II   Teatised

 

EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDE JA ORGANITE TEATISED

 

Komisjon

2007/C 153/01

Schengeni piirieeskirjade artikli 34 kohane teave

1

2007/C 153/02

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. märtsi 2006. aasta määruse (EÜ) nr 562/2006 (millega kehtestatakse isikute üle piiri liikumist reguleerivad ühenduse eeskirjad (Schengeni piirieeskirjad, avaldatud väljaandes Euroopa Liidu Teataja C 247, 13. oktoober 2006, lk 1)) artikli 2 lõikes 15 nimetatud elamislubade ajakohastatud loetelu

5

2007/C 153/03

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. märtsi 2006. aasta määruse (EÜ) nr 562/2006 (millega kehtestatakse isikute üle piiri liikumist reguleerivad ühenduse eeskirjad (Schengeni piirieeskirjad, avaldatud väljaandes Euroopa Liidu Teataja C 247, 13. oktoober 2006, lk 25)) artikli 2 lõikes 8 nimetatud piiripunktide ajakohastatud loetelu

9

2007/C 153/04

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. märtsi 2006. aasta määruse (EÜ) nr 562/2006 (millega kehtestatakse isikute üle piiri liikumist reguleerivad ühenduse eeskirjad (Schengeni piirieeskirjad, avaldatud väljaandes Euroopa Liidu Teataja C 247, 13. oktoober 2006, lk 85)) artikli 19 lõikes 2 nimetatud, liikmesriikide välisministeeriumide poolt diplomaatiliste lähetuste ja konsulaaresinduste akrediteeritud liikmetele ning nende pereliikmetele väljastatud kaartide ajakohastatud näidised

15

2007/C 153/05

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. märtsi 2006. aasta määruse (EÜ) nr 562/2006 (millega kehtestatakse isikute üle piiri liikumist reguleerivad ühenduse eeskirjad (Schengeni piirieeskirjad, avaldatud väljaandes Euroopa Liidu Teataja C 247, 13. oktoober 2006, lk 17)) artikli 15 lõikes 2 nimetatud piirikontrolli eest vastutavate riiklike teenistuste ajakohastatud loetelu

21

2007/C 153/06

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. märtsi 2006. aasta määruse (EÜ) nr 562/2006 (millega kehtestatakse isikute üle piiri liikumist reguleerivad ühenduse eeskirjad (Schengeni piirieeskirjad, avaldatud väljaandes Euroopa Liidu Teataja C 247, 13. oktoober 2006, lk 19)) artikli 5 lõikes 3 nimetatud välispiiride ületamisel nõutavate summade ajakohastatud loetelu

22

ET

 


II Teatised

EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDE JA ORGANITE TEATISED

Komisjon

6.7.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 153/1


Schengeni piirieeskirjade artikli 34 kohane teave

(2007/C 153/01)

Vastavalt Schengeni piirieeskirjade artiklile 34 edastavad ELi liikmesriigid komisjonile elamislubade loetelu, piiripunktide loetelu, siseriiklike asutuste poolt igal aastal kinnitatavad välispiiri ületamisel nõutavad summad, piirikontrolli eest vastutavate siseriiklike teenistuste loetelu ja välisministeeriumide väljastatavate dokumentide näidised.

I.   Artikli 34 lõike 1 punkt a – elamislubade loetelu

Bulgaaria õigusaktides on sätestatud isikute elamise kord Bulgaaria territooriumil selle alusel, kas isikul on ELi liikmesriigi või kolmanda riigi kodakondsus.

Bulgaaria Vabariiki sisenemist, seal elamist ja sealt lahkumist käsitlevas seaduses on ELi kodanikele ja nende pereliikmetele ette nähtud järgmised dokumendid:

pikaajalist elamisõigust tõendav tunnistus on riigi politseiasutuse väljastatav dokument, millega tõendatakse ELi kodaniku õigust elada pika aja jooksul Bulgaaria Vabariigis;

alalist elamisõigust tõendav tunnistus on riigi politseiasutuse väljastatav dokument, millega tõendatakse ELi kodaniku õigust elada Bulgaaria Vabariigis alaliselt;

pikaajaline elamisluba on riigi pädeva ametiasutuse väljastatav dokument, millega tõendatakse ELi kodaniku kolmanda riigi kodanikust pereliikme õigust elada Bulgaaria Vabariigis pika aja jooksul;

alaline elamisluba on riigi pädeva ametiasutuse väljastatav dokument, millega tõendatakse ELi kodaniku kolmanda riigi kodanikust pereliikme õigust elada Bulgaaria Vabariigis alaliselt.

Bulgaaria isikuttõendavaid dokumente käsitleva seaduse artiklis 14 on loetletud järgmist liiki elamisload, mis väljastatakse kolmandate riikide kodanikele (välismaalastele) ja mis kehtivad Bulgaaria Vabariigis:

1.

välismaalase pikaajaline elamisluba Bulgaaria Vabariigis,

2.

välismaalase alaline elamisluba Bulgaaria Vabariigis,

3.

põgeniku tunnistus,

4.

ajutine põgeniku tunnistus ja kiirmenetluse kohaselt väljastatud ajutine põgeniku tunnistus,

5.

põgeniku reisidokument,

6.

kodakondsuseta isiku reisidokument,

7.

ajutine Bulgaaria Vabariigist lahkumise tunnistus,

8.

ajutine välismaalase tunnistus,

9.

välismaalase Bulgaaria Vabariiki tagasipöördumist võimaldav tunnistus,

10.

humanitaarsetel põhjustel välismaalasele väljastatud tunnistus,

11.

ajutiselt kaitse all oleva välismaalase tunnistus,

12.

humanitaarsetel põhjustel välismaalasele väljastatud reisidokument,

13.

välismaalase isikutunnistus, mis väljastatakse niisuguse diplomaatilise või konsulaaresinduse liikmele ja rahvusvahelise organisatsiooni töötajale, mille peakorter on Bulgaaria Vabariigis.

Nimetatud dokumendid on Bulgaaria seadustega ettenähtud isikuttõendavad dokumendid ja need vastavad ICAO standardi (ICAO DOC 9303) soovitustele.

II.   Artikli 34 lõike 1 punkt b – piiripunktide loetelu

1.

Bulgaaria–Serbia piir: Bregovo, Vrška tšuka, Kalotina, Strezimirovtsi, Oltomantsi;

2.

Bulgaaria–Serbia piir: Gjueševo, Stanke Lisitškovo, Zlatarevo;

3.

Bulgaaria–Türgi piir: Malko Tarnovo, Lesovo, Kapitan Andrejevo;

4.

Bulgaaria – Kreeka piir: Kulata, Ilinden, Kapitan Petko voivoda;

5.

Bulgaaria–Rumeenia piir: Vidin (praam), Orjahovo (praam), Ruse (Doonau sild), Silistra, Kardam, Durankulak;

6.

jõesadamad: Vidin, Lom, Somovit-Nikopol, Svištštov, Ruse, Tutrakan, Silistra;

7.

meresadamad: Baltšik, Varna, Burgas, Tsarevo;

8.

lennujaamad: Sofia lennujaam, Plovdivi lennujaam, Gorna Orjahovitsa lennujaam, Varna lennujaam, Burgase lennujaam.

III.   Artikli 34 lõike 1 punkt c – välispiiri ületamisel nõutavad summad

Ministrite nõukogu 11. mai 2002. aasta otsusega nr 97 kinnitatud viisade väljastamise tingimusi ja korda käsitleva määruse artikli 19 lõike 5 kohaselt tuleb igal Bulgaaria sissesõiduviisat taotleval välismaalasel tõendada, et tal on piisavad elatusvahendid – vähemalt 50 eurot päeva kohta ning kokku vähemalt 500 eurot. Seda summat ei nõuta Bulgaaria Vabariiki sisenevalt välismaalaselt, kes on eelnevalt ostnud turismiteenuste vautšeri.

IV.   Artikli 34 lõike 1 punkt d – piirikontrolli eest vastutavate siseriiklike teenistuste loetelu

Piirikontrolli teostab riigi politseiameti piiripolitsei peadirektoraat.

V.   Artikli 34 lõike 1 punkt e – välisministeeriumi väljastatavate dokumentide näidised

Bulgaaria Vabariigis asuvate saatkondade ja konsulaatide töötajatele väljastatakse järgmised ID-kaardid:

1.

diplomaadikaart väljastatakse ainult välisriigi esinduses töötavatele diplomaatidele ja nende 14–21aastastele pereliikmetele;

Esikülg

Image

Tagakülg

Image

2.

konsulikaart väljastatakse ainult konsulaaresinduses töötavatele diplomaatidele ja nende 14–21aastastele pereliikmetele;

Esikülg

Image

Tagakülg

Image

3.

haldus- ja tehnilise töötaja kaart väljastatakse ainult suursaatkonna ja konsulaaresinduse haldus- ja tehnilistele töötajatele ning nende 14–21aastastele pereliikmetele;

Esikülg

Image

Tagakülg

Image

4.

teenindaja kaart väljastatakse ainult asjaomasesse kategooriasse kuuluvatele isikutele ja nende 14–21aastastele pereliikmetele.

Esikülg

Image

Tagakülg

Image

Pereliige on järgmine isik, kes kuulub ametiisiku leibkonda:

abikaasa;

kuni 21aastane vallaline laps, kes elab alaliselt oma vanemate juures;

21–26aastane vallaline laps, kes elab alaliselt oma vanemate juures ja on Bulgaaria ülikooli üliõpilane. Talle väljastatakse ID-kaart üheks aastaks vastavalt ülikooli väljastatud dokumentidele, millega tõendatakse, et ta on registreeritud üliõpilasena järgmiseks akadeemiliseks aastaks;

üle 21aastane puudega vallaline laps, kes elab alaliselt oma vanemate juures ja vajab nende abi, mida tõendatakse arstitõendiga.

ID-kaardile kantakse järgmised andmed:

kaardi pealkiri ja number;

foto;

kaardi omaniku nimed;

sugu;

kodakondsus;

sünniaeg;

diplomaatilise või konsulaaresinduse nimi;

omaniku auaste (ainult diplomaadikaartide puhul);

ametinimetus (ülejäänud kolme kaardi puhul);

kaardi omaniku allkiri;

kaardi väljastanud asutus;

väljaandmise kuupäev;

kehtivuse kaotamise kuupäev;

riigi protokolliasutuse direktori allkiri.


6.7.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 153/5


Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. märtsi 2006. aasta määruse (EÜ) nr 562/2006 (millega kehtestatakse isikute üle piiri liikumist reguleerivad ühenduse eeskirjad (Schengeni piirieeskirjad, avaldatud väljaandes Euroopa Liidu Teataja C 247, 13. oktoober 2006, lk 1)) artikli 2 lõikes 15 nimetatud elamislubade ajakohastatud loetelu

(2007/C 153/02)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. märtsi 2006. aasta määruse (EÜ) nr 562/2006 (millega kehtestatakse isikute üle piiri liikumist reguleerivad ühenduse eeskirjad (Schengeni piirieeskirjad)) artikli 2 lõikes 15 nimetatud elamislubade ajakohastatud loetelu avaldamise aluseks on liikmesriikide poolt kooskõlas Schengeni piirieeskirjade artikliga 34 komisjonile edastatud teave.

Lisaks Euroopa Liidu Teatajas avaldamisele on igakuiselt ajakohastatud teave õigus-, vabadus- ja turvalisusküsimuste peadirektoraadi veebilehel.

PRANTSUSMAA:

13. oktoobri 2006. aasta Euroopa Liidu Teatajas C 247 avaldatud loetelu asendamine

1.

Täisealistel välismaalastel peavad olema järgmised dokumendid:

Carte de séjour temporaire comportant une mention particulière qui varie selon le motif du séjour autorisé (1 an)

(tähtajaline elamisluba, milles esitatavad andmed sõltuvad lubatud viibimise põhjustest) (üks aasta)

Carte de résident (10 ans)

(residendi isikutunnistus) (10 aastat)

Certificat de résidence d'Algérien comportant une mention particulière qui varie selon le motif du séjour autorisé (1 an, 2 ans, 10 ans)

(alžeerlase elamisluba, milles esitatavad andmed sõltuvad lubatud viibimise põhjustest) (1 aasta, 2 aastat, 10 aastat)

Carte de séjour des Communautés européennes (1 an, 5 ans, 10 ans, permanente)

(Euroopa ühenduste elamisluba) (1 aasta, 5/10 aastat, alaline)

Elamisluba ELi kodanikele või nende pereliikmetele, ka siis kui viimased on kolmandate riikide kodanikud

Carte de séjour de l'Espace économique européen (1 an, 5 ans, 10 ans)

(Euroopa majanduspiirkonna elamisluba) (1 aasta, 5 aastat, 10 aastat)

elamisluba Euroopa Majanduspiirkonna kodanikele või nende pereliikmetele, ka siis kui viimased on kolmandate riikide kodanikud

31. detsembrini 2006 võib kuni üheaastase kehtivusajaga elamislubasid anda välja passi kinnitatava kleebise kujul.

Pikema kehtivusajaga elamislubasid antakse alates 13. maist 2002 välja ühtsele Euroopa mudelile vastava plastkaardi kujul.

Prantsuse mudelile vastavate plastkaardi kujul elamislubade väljaandmine lõpetati 12. mail 2002, kuid sellised kaardid on veel kasutuses kuni 12. maini 2012.

Cartes officielles valant de titre de séjour, délivrées par le ministère des affaires etrangères

(välisministeeriumi välja antavad ametlikud load, mis kehtivad elamisloana)

a.

Titres de séjour spéciaux (eri-elamisload)

Titre de séjour spécial portant la mention CMD/A délivré aux chefs de mission diplomatique

(eri-elamisluba tähisega „CMD/A”, mis antakse diplomaatiliste esinduste juhtidele)

Titre de séjour spécial portant la mention CMD/M délivré aux chefs de mission d'organisation internationale

(eri-elamisluba tähisega „CMD/M”, mis antakse rahvusvaheliste organisatsioonide esinduste juhtidele)

Titre de séjour spécial portant la mention CMD/D délivré aux chefs d'une délégation permanente auprès d'une organisation internationale

(eri-elamisluba tähisega „CMD/D”, mis antakse rahvusvaheliste organisatsioonide alaliste esinduste juhtidele)

Titre de séjour spécial portant la mention CD/A délivré aux agents du corps diplomatique

(eri-elamisluba tähisega „CD/A”, mis antakse diplomaatilistele ametnikele)

Titre de séjour spécial portant la mention CD/M délivré aux hauts fonctionnaires d'une organisation internationale

(eri-elamisluba tähisega „CD/M”, mis antakse rahvusvaheliste organisatsioonide vanemametnikele)

Titre de séjour spécial portant la mention CD/D délivré aux assimilés diplomatiques membres d'une délégation permanente auprès d'une organisation internationale

(eri-elamisluba tähisega „CD/D”, mis antakse diplomaatiliste ametnikega samaväärsetele ametnikele, kes on rahvusvaheliste organisatsioonide alaliste esinduste liikmed)

Titre de séjour spécial portant la mention CC/C délivré aux fonctionnaires consulaires

(eri-elamisluba tähisega „CC/C”, mis antakse konsulaarametnikele)

Titre de séjour spécial portant la mention AT/A délivré au personnel administratif ou technique d'une ambassade

(eri-elamisluba tähisega „AT/A”, mis antakse saatkonna haldus- või tehnilistele töötajatele)

Titre de séjour spécial portant la mention AT/C délivré au personnel administratif ou technique d'un consulat

(eri-elamisluba tähisega „AT/C”, mis antakse konsulaadi haldus- või tehnilistele töötajatele)

Titre de séjour spécial portant la mention AT/M délivré au personnel administratif ou technique d'une organisation internationale

(eri-elamisluba tähisega „AT/M”, mis antakse rahvusvahelise organisatsiooni haldus- ja tehnilistele töötajatele)

Titre de séjour spécial portant la mention AT/D délivré au personnel administratif ou technique d'une délégation auprès d'une organisation internationale

(eri-elamisluba tähisega „AT/D”, mis antakse rahvusvahelise organisatsiooni esinduse haldus- ja tehnilistele töötajatele)

Titre de séjour spécial portant la mention SE/A délivré au personnel de service d'une ambassade

(eri-elamisluba tähisega „SE/A”, mis antakse saatkonna teenindavatele töötajatele)

Titre de séjour spécial portant la mention SE/C délivré au personnel de service d'un consulat

(eri-elamisluba tähisega „SE/C”, mis antakse konsulaadi teenindavatele töötajatele)

Titre de séjour spécial portant la mention SE/M délivré au personnel de service d'une organisation internationale

(eri-elamisluba tähisega „SE/M”, mis antakse rahvusvahelise organisatsiooni teenindavatele töötajatele)

Titre de séjour spécial portant la mention SE/D délivré au personnel de service d'une délégation auprès d'une organisation internationale

(eri-elamisluba tähisega „SE/D”, mis antakse rahvusvahelise organisatsiooni esinduse teenindavatele töötajatele)

Titre de séjour spécial portant la mention PP/A délivré au personnel privé d'un diplomate

(eri-elamisluba tähisega „PP/A”, mis antakse diplomaadi erateenistusse palgatud töötajatele)

Titre de séjour spécial portant la mention PP/C délivré au personnel privé d'un fonctionnaire consulaire

(eri-elamisluba tähisega „PP/C”, mis antakse konsulaarametniku erateenistusse palgatud töötajatele)

Titre de séjour spécial portant la mention PP/M délivré au personnel privé d'un membre d'une organisation internationale

(eri-elamisluba tähisega „PP/M”, mis antakse rahvusvahelise organisatsiooni liikme erateenistusse palgatud töötajatele)

Titre de séjour spécial portant la mention PP/D délivré au personnel privé d'un membre d'une délégation permanente auprès d'une organisation internationale

(eri-elamisluba tähisega „PP/D”, mis antakse rahvusvahelise organisatsiooni alalise esinduse liikme erateenistusse palgatud töötajatele)

Titre de séjour spécial portant la mention EM/A délivré aux enseignants ou militaires à statut spécial attachés auprès d'une ambassade

(eri-elamisluba tähisega „EM/A”, mis antakse saatkonnas töötavatele eristaatusega õpetajatele või sõjaväelastele)

Titre de séjour spécial portant la mention EM/C délivré aux enseignants ou militaires à statut spécial attachés auprès d'un consulat

(eri-elamisluba tähisega „EM/C”, mis antakse konsulaadis töötavatele eristaatusega õpetajatele või sõjaväelastele)

Titre de séjour spécial portant la mention EF/M délivré aux fonctionnaires internationaux domiciliés à l'étranger

(eri-elamisluba tähisega „EF/M”, mis antakse välismaal elavatele rahvusvahelistele ametnikele)

b.

Monaco elamisload:

la carte de séjour de résident temporaire de Monaco

(tähtajaline elamisluba);

la carte de séjour de résident ordinaire de Monaco

(tavaline elamisluba);

la carte de séjour de résident privilégié de Monaco

(privilegeeritud residendi elamisluba);

la carte de séjour de conjoint de ressortissant monégasque

(Monaco kodaniku abikaasa elamisluba).

2.

Alaealistel välismaalastel peavad olema järgmised dokumendid:

Document de circulation pour étrangers mineurs

(alaealise välismaalase reisidokument)

Titre d'identité républicain

(Prantsuse Vabariigi isikutunnistus)

Visa de retour (sans condition de nationalité et sans présentation du titre de séjour, auquel ne sont pas soumis les enfants mineurs)

(tagasisõiduviisad) (alaealiste välismaalaste suhtes ei kohaldata kodakondsustingimusi ega elamisloa esitamise nõuet)

Passeport diplomatique/de service/ordinaire des enfants mineurs des titulaires d'une carte spéciale du ministère des affaires étrangères revêtu d'un visa de circulation

(välisministeeriumi väljastatud spetsiaalse isikut tõendava dokumendi omaniku alaealisele lapsele väljastatav diplomaatiline pass/teenistuspass/tavaline pass, kuhu kantakse viisa)

3.

Euroopa Liidus kooliekskursioonil osalevate isikute nimekiri

NB 1:

Tuleb silmas pidada, et elamisloa esmakordse taotluse vastuvõtmist kinnitav tõend ei anna viisata sissesõidu õigust. Samas annavad viisata sissesõidu õiguse tõendid, mis kinnitavad elamisloa pikendamise või muutmise taotluste vastuvõtmist, kui need esitatakse koos aegunud loaga.

NB 2:

Elamisluba ei asenda välisministeeriumi protokolliosakonna poolt väljaantav teenistustõend „attestation de fonctions”. Selle tõendi omanikel peab ühtlasi olema üks standardne elamisluba.

MALTA

Kolmandate riikide kodanikele väljaantavatel elamislubadel on ühtne vorm kooskõlas nõukogu 13. juuni 2002. aasta määrusega (EÜ) nr 1030/2002, millega kehtestatakse ühtne elamisloavorm kolmandate riikide kodanike jaoks. Iga dokumendi punkti „loa liik” alla tühjale väljale kantakse järgmine teave:

Xogħol (tööluba);

Jaħdem għal rasu (füüsilisest isikust ettevõtja tööluba);

Temporanju (ajutine);

Residenti fit-tul- KE (pikaajaline resident – EÜ);

Benestant (majanduslikult sõltumatu);

Adozzjoni (adopteeritud);

Raġunijiet ta' Saħħa (tervislikud põhjused);

Reliġjuż (usulised põhjused);

Skema- Residenza Permanenti (alalise elaniku skeem).

Elamisloa taotluse läbivaatamise ajaks antakse taotlejale tõend taotluse esitamise kohta. Kõnealust dokumenti saab kasutada ajutise elamisloana vaid riigisiseselt.

Sisserändepolitsei annab ilma isikutunnistuseta kolmandate riikide kodanikele humanitaarsetel kaalutlustel välja sisserändaja tunnistuse. Kõnealust dokumenti kasutatakse isiku tuvastamiseks riigisiseselt ja seda ei saa kasutada reisimiseks.

Euroopa majanduspiirkonna kodanike pereliikmed, kes on kolmandate riikide kodanikud ja kasutavad lepingujärgset õigust Maltas, antakse välja elamisluba, mis kantakse templijäljena asjaomase isiku passi.

Malta kodaniku abikaasa/lesk/alla 21aastane laps on elamisloa nõudest vabastatud ja võib seega Maltas elada ja töötada. Selliste isikute sisserändaja staatus kantakse isiku passi ühega järgmistest templitest:

omanikul on õigus liikuda vabalt Malta põhiseaduse artikli 44 lõike 4 punkti a tähenduses;

omanik on vabastatud elamisloa nõudest Malta seadustekogu 217. peatüki artikli 4 lõike 1 punktide g ja h tähenduses.

NORRA:

13. oktoobri 2006. aasta Euroopa Liidu Teatajas C 247 avaldatud loetelu asendamine

Oppholdstillatelse (elamisluba)

Arbeidstillatelse (tööluba)

Bosettingstillatelse (elama asumise luba/alaline töö- ja elamisluba)

Enne 2000. aasta 25. märtsi väljaantud elamislube eristatakse omaniku reisidokumenti kantud templijälgede (mitte kleebiste) järgi. Viisanõudele alluvate välisriikide kodanike puhul on templijäljele lisatud Norra viisakleebis elamisloa kehtivusajaga. Pärast Schengeni konventsiooni jõustumist 2001. aasta 25 märtsil kinnitatakse välja antavatele elamislubadele kleebis. Kui välisriigi kodaniku reisidokumendis on vana templijälg, kehtib see seni, kuni Norra ametiasutused peavad asendama need templijäljed uue elamisloale kantava kleebisega.

Ülalnimetatud load ei kehti reisidokumentidena. Juhul kui välisriigi kodanik vajab reisidokumenti, võidakse töö-, elamis- või elama asumise loale lisaks kasutada ühte kahest järgmisest dokumendist:

pagulase reisidokument („Reisebevis” – roheline);

immigrandi pass („Utlendingspass” – sinine).

Ühte neist reisidokumentidest omavale isikule kindlustatakse Norrasse tagasipöördumise õigus dokumendi kehtivusaja jooksul.

EMPi kaart See väljastatakse EMPi kodanikele ja nende perekonnaliikmetele, kes on kolmandate riikide kodanikud. Need kaardid on alati lamineeritud.

Identitetskort for diplomater (diplomaadi isikutunnistus – punane)

Identitetskort for hjelpepersonale ved diplomatisk stasjon (abiteenistujate isikutunnistus – pruun)

Identitetskort for administrativt og teknisk personale ved diplomatisk stasjon (haldus- ja tehniliste töötajate isikutunnistus – sinine)

Identitetskort for utsendte konsuler (konsulite isikutunnistus – roheline)

Elamis-/viisakleebis Seda väljastatakse diplomaatilise, teenistus- ja ametipassi omanikele, kelle suhtes kohaldatakse viisanõuet, ning kodaniku passi omavatele välisriikide esinduste töötajatele.


6.7.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 153/9


Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. märtsi 2006. aasta määruse (EÜ) nr 562/2006 (millega kehtestatakse isikute üle piiri liikumist reguleerivad ühenduse eeskirjad (Schengeni piirieeskirjad, avaldatud väljaandes Euroopa Liidu Teataja C 247, 13. oktoober 2006, lk 25)) artikli 2 lõikes 8 nimetatud piiripunktide ajakohastatud loetelu

(2007/C 153/03)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. märtsi 2006. aasta määruse (EÜ) nr 562/2006 (millega kehtestatakse isikute üle piiri liikumist reguleerivad ühenduse eeskirjad (Schengeni piirieeskirjad)) artikli 2 lõikes 8 nimetatud piiripunktide ajakohastatud loetelu avaldamise aluseks on liikmesriikide poolt kooskõlas Schengeni piirieeskirjade artikliga 34 komisjonile edastatud teave.

Lisaks Euroopa Liidu Teatajas avaldamisele on igakuiselt ajakohastatud teave õigus-, vabadus- ja turvalisusküsimuste peadirektoraadi veebilehel.

TŠEHHI VABARIIK:

Uus maismaa piiripunkt:

Tšehhi Vabariik – Saksamaa

Krásný les – Breitenau

PRANTSUSMAA:

13. oktoobri 2006. aasta Euroopa Liidu Teatajas C 247 avaldatud teabe asendamine:

Õhupiir:

1)

Abbeville

2)

Agen-La Garenne

3)

Ajaccio-Campo dell'Oro

4)

Albi-Le Séquestre

5)

Amiens-Glisy

6)

Angers-Marcé

7)

Angoulême-Brie-Champniers

8)

Annecy-Methet

9)

Annemasse

10)

Auxerre-Branches

11)

Avignon-Caumont

12)

Bâle-Mulhouse

13)

Bastia-Poretta

14)

Beauvais-Tillé

15)

Bergerac-Roumanière

16)

Besançon-la Vèze

17)

Béziers-Vias

18)

Biarritz-Bayonne-Anglet

19)

Bordeaux-Mérignac

20)

Bourges

21)

Brest-Guipavas

22)

Caen-Carpiquet

23)

Cahors-Lalbenque

24)

Calais-Dunkerque

25)

Calvi-Sainte-Catherine

26)

Cannes-Mandelieu

27)

Carcassonne-Salvaza

28)

Castres-Mazamet

29)

Châlons-Vatry

30)

Chambéry-Aix-les-Bains

31)

Charleville-Mézières

32)

Châteauroux-Déols

33)

Cherbourg-Mauperthus

34)

Clermont-Ferrand-Aulnat

35)

Colmar-Houssen

36)

Courchevel

37)

Deauville-Saint-Gatien

38)

Dieppe-Saint-Aubin

39)

Dijon-Longvic

40)

Dinard-Pleurtuit

41)

Dôle-Tavaux

42)

Epinal-Mirecourt

43)

Figari-Sud Corse

44)

Gap-Tallard

45)

Genève-Cointrin

46)

Granville

47)

Grenoble-Saint-Geoirs

48)

Hyères-le Palivestre

49)

Issy-les-Moulineaux

50)

La Môle

51)

Lannion

52)

La Rochelle-Laleu

53)

Laval-Entrammes

54)

Le Castelet

55)

Le Havre-Octeville

56)

Le Mans-Arnage

57)

Le Touquet-Paris-Plage

58)

Lille-Lesquin

59)

Limoges-Bellegarde

60)

Lognes-Emerainville

61)

Lorient-Lann-Bihoué

62)

Lyon-Bron

63)

Lyon-Saint-Exupéry

64)

Marseille-Provence

65)

Meaux-Esbly

66)

Megève

67)

Metz-Nancy-Lorraine

68)

Monaco-Héliport

69)

Montbéliard-Courcelles

70)

Montpellier-Méditérranée

71)

Morlaix-Ploujean

72)

Nancy-Essey

73)

Nantes-Atlantique

74)

Nevers-Fourchambault

75)

Nice-Côte d'Azur

76)

Nîmes-Garons

77)

Orléans-Bricy

78)

Orléans-Saint-Denis-de-l'Hôtel

79)

Paris-Charles de Gaulle

80)

Paris-Le Bourget

81)

Paris-Orly

82)

Pau-Pyrénées

83)

Périgueux-Bassillac

84)

Perpignan-Rivesaltes

85)

Poitiers-Biard

86)

Pontarlier

87)

Pontoise-Cormeilles-en-Vexin

88)

Quimper-Pluguffan

89)

Reims-Champagne

90)

Rennes Saint-Jacques

91)

Roanne-Renaison

92)

Rodez-Marcillac

93)

Rouen-Vallée de Seine

94)

Saint-Brieuc-Armor

95)

Saint-Etienne-Bouthéon

96)

Saint-Nazaire-Montoir

97)

Saint-Yan

98)

Strasbourg-Entzheim

99)

Tarbes-Ossun-Lourdes

100)

Toulouse-Blagnac

101)

Tours-Saint-Symphorien

102)

Toussus-le-Noble

103)

Troyes-Barberey

104)

Valence-Chabeuil

105)

Valenciennes-Denain

106)

Vannes-Meucon

107)

Vesoul-Frotey

108)

Vichy-Charmeil

Merepiir:

1)

Ajaccio

2)

Bastia

3)

Bayonne

4)

Bonifacio

5)

Bordeaux

6)

Boulogne

7)

Brest

8)

Caen-Ouistreham

9)

Calais

10)

Calvi

11)

Cannes-Vieux Port

12)

Carteret

13)

Cherbourg

14)

Concarneau

15)

Dieppe

16)

Douvres

17)

Dunkerque

18)

Fécamp

19)

Granville

20)

Honfleur

21)

La Rochelle-La Pallice

22)

Le Havre

23)

Les Sables-d'Olonne-Port

24)

Le Tréport

25)

L'Ile-Rousse

26)

Lorient

27)

Marseille

28)

Monaco-Port de la Condamine

29)

Nantes-Saint-Nazaire

30)

Nice

31)

Port-de-Bouc-Fos/Port-Saint-Louis

32)

Port-la-Nouvelle

33)

Porto-Vecchio

34)

Port-Vendres

35)

Propriano

36)

Roscoff

37)

Rouen

38)

Saint-Brieuc (mere)

39)

Saint-Malo

40)

Sète

41)

Toulon

42)

Villefranche-sur-Mer

Maismaapiir:

Šveitsiga

1)

Bâle-Mulhouse aéroport (sektoritevaheline jalakäijate tee)

2)

Bois-d'Amont

3)

Chatel

4)

Col France

5)

Delle route

6)

Evian Port

7)

Ferney-Voltaire

8)

Ferrières-sous-Jougne

9)

Gare de Genève-Cornavin

10)

Goumois

11)

La Cure

12)

Les Verrières route

13)

Moëllesulaz

14)

Pontarlier-gare

15)

Poste autoroute Saint-Julien-Bardonnex

16)

Prévessin

17)

Saint-Gingolph

18)

Saint-Julien-Perly

19)

Saint-Louis autoroute

20)

Saint-Louis-Bâle-gare ferroviaire

21)

Vallard-Thonex

22)

Vallorbe (rahvusvahelised rongid)

23)

Vallorcine

24)

Veigy

Ühendkuningiirgiga:

(Püsiühendus La Manche'i väina tunneli kaudu)

1)

Gare d'Ashford International

2)

Gare d'Avignon-Centre

3)

Cheriton/Coquelles

4)

Gare de Chessy-Marne-la-Vallée

5)

Gare de Fréthun

6)

Gare de Lille-Europe

7)

Gare de Londres-Waterloo

8)

Gare de Paris-Nord

Andorraga

Pas de la Case-Porta

UNGARI:

Ungari-Serbia

Maismaapiir:

Bácsalmás – Bajmok: avatud ajutiselt alates 1. septembrist 2006

Tiszasziget – Đjala (Gyála): suletud ajutiselt alates 1. septembrist 2006

Ungari-Ukraina

Maismaapiir:

Barabás – Kosino: suletud ajutiselt alates 15. septembrist 2006

POOLA:

Uus mere piiripunkt:

Międzyzdroje: Ainult ELi, EMP ja Šveitsi Konföderatsiooni kodanikele, kes reisivad ELis, EMPis või Šveitsi Konföderatsioonis registreeritud laevadel.

SLOVAKKIA:

Uued piiripunktid:

Slovakkia – Tšehhi Vabariik:

Skalica prístavisko – Hodonín přístaviště (jõepealne piiripunkt)

1.4.–31.10 – avatud: 9:30–10:00; 11:30–12:00; 13:30–14:00; 15:30–16:00

Skalica prístavisko – Rohatec přístaviště (jõepealne piiripunkt)

1.4–31.10 – avatud: 10:30–11:30; 14:30–15:30.

Skalica prístavisko – Sudoměřice (Výklopník), (jõepealne piiripunkt)

1.4–31.10 – avatud: 10:45–11:15; 14:45–15:15

SLOVEENIA:

13. oktoobri 2006. aasta Euroopa Liidu Teatajas C 247 avaldatud teabe asendamine:

Sloveenia – Itaalia

Maismaapiir:

1.

Fernetiči – Fernetti

2.

Kozina – Pese

3.

Lazaret – S. Bartolomeo

4.

Lipica – Basovizza

5.

Neblo – Venco

6.

Nova Gorica – Gorizia Casa Rossa

7.

Nova Gorica – Gorizia (raudtee)

8.

Predel – Passo Predil

9.

Rateče – Fusine Laghi

10.

Robič – Stupizza

11.

Sežana – Villa Opicina (raudtee)

12.

Škofije – Rabuiese

13.

Učeja – Uccea

14.

Vrtojba – S. Andrea

Maismaapiir – kohalik piiriliiklus:

1.

Britof – Molino Vechio (1)

2.

Čampore – Chiampore (1)

3.

Golo Brdo – Mernico

4.

Gorjansko – S. Pelagio (1)

5.

Hum – S. Floriano (1)

6.

Kaštelir – S. Barbara

7.

Klariči – Jamiano (1)

8.

Livek – Polava di Cepletischis (1)

9.

Lokvica – Devetachi

10.

Miren – Merna (1)

11.

Most na Nadiži – Ponte Vittorio

12.

Nova Gorica I – S. Gabriele (1)

13.

Osp – Prebenico Caresana (1)

14.

Plavje – Noghere

15.

Plešivo – Plessiva (1)

16.

Pristava – Gorizia Via Rafut

17.

Repentabor – Monrupino (1)

18.

Robidišče – Robedischis

19.

Socerb – S. Servolo (1)

20.

Solkan – Salcano (1)

21.

Šempeter – Gorizia S. Pietro (1)

22.

Vipolže – Castelleto Versa (1)

Sloveenia – Austria

Maismaapiir:

1.

Gederovci – Sicheldorf

2.

Gornja Radgona – Bad Radkersburg

3.

Holmec – Grablach

4.

Jesenice – Rosenbach (raudtee)

5.

Jezersko – Seebergsattel

6.

Jurij – Langegg

7.

Karavanke – Karawankentunnel

8.

Korensko sedlo – Wurzenpass

9.

Kuzma – Bonisdorf

10.

Libeliče – Leifling

11.

Ljubelj – Loibltunnel

12.

Maribor – Spielfeld (raudtee)

13.

Mežica – Raunjak

14.

Pavličevo sedlo – Paulitschsattel

15.

Prevalje – Bleiburg (raudtee)

16.

Sveti Duh na Ostrem vrhu – Großwalz

17.

Radlje – Radlpass

18.

Šentilj – Spielfeld

19.

Šentilj – Spielfeld (kiirtee)

20.

Trate – Mureck

21.

Vič – Lavamünd

Maismaapiir – kohalik piiriliiklus:

1.

Cankova – Zelting

2.

Fikšinci – Gruisla

3.

Gerlinci – Pölten

4.

Gradišče – Schloßberg

5.

Kapla – Arnfels

6.

Korovci – Goritz

7.

Kramarovci – St. Anna

8.

Matjaševci – Tauka

9.

Muta – Soboth

10.

Pernice – Laaken

11.

Plač – Ehrenhausen

12.

Remšnik – Oberhaag

13.

Sladki Vrh – Weitersfeld (Murfähre)

14.

Sotina – Kalch

15.

Špičnik – Sulztal

16.

Svečina – Berghausen

Sloveenia – Ungari

Maismaapiir:

1.

Čepinci – Kétvölgy

2.

Dolga vas – Rédics

3.

Hodoš – Bajánsenye

4.

Hodoš – Bajánsenye (raudtee)

5.

Kobilje – Nemesnép

6.

Martinje – Felsőszölnök

7.

Pince – Tornyiszentmiklós

8.

Prosenjakovci – Magyarszombatfa

Sloveenia – Horvaatia

Maismaapiir:

1.

Babno Polje – Prezid

2.

Bistrica ob Sotli – Razvor

3.

Dobova – Savski Marof (raudtee)

4.

Dobovec – Lupinjak

5.

Dragonja – Kaštel

6.

Gruškovje – Macelj

7.

Ilirska Bistrica – Šapjane (raudtee)

8.

Imeno – Kumrovec (raudtee)

9.

Jelšane – Rupa

10.

Lendava – Čakovec (raudtee)

11.

Metlika – Jurovski brod

12.

Metlika – Kamanje (raudtee)

13.

Obrežje – Bregana

14.

Petišovci – Mursko središče

15.

Petrina – Brod na Kupi

16.

Podgorje – Jelovice

17.

Rakitovec – Buzet (raudtee)

18.

Rogatec – Đurmanec (raudtee)

19.

Sečovlje – Plovanija

20.

Sočerga – Požane

21.

Središče ob Dravi – Čakovec (raudtee)

22.

Središče ob Dravi – Trnovec

23.

Starod – Pasjak

24.

Vinica – Pribanjci

25.

Zavrč – Dubrava Križovljanska

Maismaapiir – Riikidevahelise liikluse piiriületuspunktid avatud ka ELi, EMPi ja Šveitsi Konföderatsiooni kodanikele:

1.

Gibina – Bukovje

2.

Imeno – Miljana

3.

Orešje – Mihanović Dol

4.

Ormož – Otok Virje

5.

Podplanina – Čabar

6.

Razkrižje – Banfi

7.

Rigonce – Harmica

8.

Rogatec – Hum na Sutli

9.

Slovenska vas – Bregana naselje

10.

Zg. Leskovec – Cvetlin

Maismaapiir – kohalik piiriliiklus:

1.

Božakovo – Obrež

2.

Brezovica pri Gradinu – Lucija

3.

Brezovica – Brezovica

4.

Drenovec – Gornja Voća

5.

Hotiza – Sveti Martin na Muri

6.

Krasinec – Pravutina

7.

Krmačina – Vivodina

8.

Nova vas ob Sotli – Draše

9.

Novi Kot – Prezid I

10.

Novokračine – Lipa

11.

Osilnica – Zamost

12.

Planina v Podboču – Novo Selo Žumberačko

13.

Podčetrtek – Luke Poljanske

14.

Radovica – Kašt

15.

Rajnkovec – Mali Tabor

16.

Rakitovec – Slum

17.

Rakovec – Kraj Donji

18.

Sedlarjevo – Plavić

19.

Sodevci – Blaževci

20.

Središče ob Dravi I – Preseka

21.

Stara vas/Bizeljsko – Donji Čemehovec

22.

Žuniči – Prilišće

Merepiir:

1.

Izola – Isola (hooajaline)

2.

Koper – Capodistria

3.

Piran – Pirano

Õhupiir:

1.

Ljubljana–Brnik

2.

Maribor–Slivnica

3.

Portorož–Portorose


(1)  avatud ka ELi, EMPi ja Šveitsi Konföderatsiooni kodanikele

muud piiripunktid avatud vaid kohaliku piiriliikluse lubade omanikele


6.7.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 153/15


Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. märtsi 2006. aasta määruse (EÜ) nr 562/2006 (millega kehtestatakse isikute üle piiri liikumist reguleerivad ühenduse eeskirjad (Schengeni piirieeskirjad, avaldatud väljaandes Euroopa Liidu Teataja C 247, 13. oktoober 2006, lk 85)) artikli 19 lõikes 2 nimetatud, liikmesriikide välisministeeriumide poolt diplomaatiliste lähetuste ja konsulaaresinduste akrediteeritud liikmetele ning nende pereliikmetele väljastatud kaartide ajakohastatud näidised

(2007/C 153/04)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. märtsi 2006. aasta määruse (EÜ) nr 562/2006 (millega kehtestatakse isikute üle piiri liikumist reguleerivad ühenduse eeskirjad (Schengeni piirieeskirjad)) artikli 19 lõikes 2 nimetatud, liikmesriikide välisministeeriumide poolt diplomaatiliste lähetuste ja konsulaaresinduste akrediteeritud liikmetele ning nende pereliikmetele väljastatud kaartide näidiste avaldamise aluseks on liikmesriikide poolt kooskõlas Schengeni piirieeskirjade artikliga 34 komisjonile edastatud teave.

Lisaks Euroopa Liidu Teatajas avaldamisele on igakuiselt ajakohastatud teave õigus-, vabadus- ja turvalisusküsimuste peadirektoraadi veebilehel.

EESTI:

13. oktoobri 2006. aasta Euroopa Liidu Teatajas C 247 avaldatud näidiste asendamine

Diplomaadikaart

Esikülg

Image

Tagakülg

Image

Värv – sinine

Kategooria A – Välisesinduse juht ja tema pereliige

 


Esikülg

Image

Tagakülg

Image

Värv – sinine

Kategooria B – Diplomaat ja tema pereliige

 

Teenistuskaart

Esikülg

Image

Tagakülg

Image

Värv – punane

Kategooria C – haldustöötaja ja tema pereliige

 


Esikülg

Image

Tagakülg

Image

Värv – roheline

Kategooria D – abitöötaja ja tema pereliige

 


Esikülg

Image

Tagakülg

Image

Värv – roheline

Kategooria E – erateenija

 


Esikülg

Image

Tagakülg

Image

Värv – roheline

Kategooria F – kohalik töötaja

 


Esikülg

Image

Tagakülg

Image

Värv – hall

Kategooria HC – aukonsul

 

ITAALIA

13. oktoobri 2006. aasta Euroopa Liidu Teatajas C 247 avaldatud näidiste asendamine

Carta d'identità M.A.E.

(Välisministeeriumi välja antav isikutunnistus)

Mod. 1 (blu) Corpo diplomatico accreditato e consorti titolari di passaporto diplomatico

(Näidis 1 (sinine) diplomaatilise korpuse akrediteeritud liikmed ja nende abikaasad, kes omavad diplomaatilist passi)

Mod. 2 (verde) Corpo consolare titolare di passaporto diplomatico

(Näidis 2 (roheline) diplomaatilist passi omavad konsulaarkorpuse liikmed)

Mod. 3 (arancione) Funzionari II FAO titolari di passaporto diplomatico, di servizio o ordinario

(Näidis 3 (oranž) FAO II kategooria ametnikud, kellel on diplomaatiline, teenistus- või tavaline pass)

Mod. 4 (arancione) Impiegati tecnico-amministrativi presso Rappresentanze diplomatiche titolari di passaporto di servizio

(Näidis 4 (oranž) diplomaatiliste esinduste tehnilised ja haldustöötajad, kes omavad teenistuspassi)

Mod. 5 (arancione) Impiegati consolari titolari di passaporto di servizio

(Näidis 5 (oranž) konsulaarteenistujad, kes omavad teenistuspassi)

Mod. 7 (grigio) Personale di servizio presso Rappresentanze diplomatiche titolare di passaporto di servizio

(Näidis 7 (hall) diplomaatiliste esinduste koduabilised, kes omavad teenistuspassi)

Mod. 8 (grigio) Personale di servizio presso Rappresentanze Consolari titolare di passaporto di servizio

(Näidis 8 (hall) konsulaaresinduste koduabilised, kes omavad teenistuspassi)

Mod. 11 (beige) Funzionari delle Organizzazioni internazionali, Consoli Onorari, impiegati locali, personale di servizio assunto all'estero e venuto al seguito, familiari Corpo Diplomatico e Organizzazioni Internazionali titolari di passaporto ordinario

(Näidis 11 (beež) rahvusvaheliste organisatsioonide ametnikud, aukonsulid, kohalikud töötajad, välisriigis värvatud koduabilised, kes on asunud elama koos oma tööandjaga, tavalist passi omavate diplomaatilise korpuse ja rahvusvaheliste organisatsioonide liikmete perekonnaliikmed)

NB. Näidiseid 6 (oranž) ja 9 (roheline), mida anti vastavalt rahvusvaheliste organisatsioonide töötajatele, kellel puudub puutumatus, ja välisriigi aukonsulitele, enam välja ei anta ning need on asendatud näidisega 11. Need dokumendid kehtivad kuni nendel sätestatud kehtivusaja lõppemiseni.

MOD. MAE/1

Image

Image

MOD. MAE/2

Image

Image

MOD. MAE/3

Image

Image

MOD. MAE/4

Image

Image

MOD. MAE/5

Image

Image

MOD. MAE/7

Image

Image

MOD. MAE/8

Image

Image

MOD. MAE/11

Image

Image


6.7.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 153/21


Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. märtsi 2006. aasta määruse (EÜ) nr 562/2006 (millega kehtestatakse isikute üle piiri liikumist reguleerivad ühenduse eeskirjad (Schengeni piirieeskirjad, avaldatud väljaandes Euroopa Liidu Teataja C 247, 13. oktoober 2006, lk 17)) artikli 15 lõikes 2 nimetatud piirikontrolli eest vastutavate riiklike teenistuste ajakohastatud loetelu

(2007/C 153/05)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. märtsi 2006. aasta määruse (EÜ) nr 562/2006 (millega kehtestatakse isikute üle piiri liikumist reguleerivad ühenduse eeskirjad (Schengeni piirieeskirjad)) artikli 15 lõikes 2 nimetatud piirikontrolli eest vastutavate riiklike teenistuste ajakohastatud loetelu avaldamise aluseks on liikmesriikide poolt kooskõlas Schengeni piirieeskirjade artikliga 34 komisjonile edastatud teave.

Lisaks Euroopa Liidu Teatajas avaldamisele on igakuiselt ajakohastatud teave õigus-, vabadus- ja turvalisusküsimuste peadirektoraadi veebilehel.

MALTA

Uus piirikontrolli eest vastutav riiklik teenistus:

Malta relvajõud


6.7.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 153/22


Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. märtsi 2006. aasta määruse (EÜ) nr 562/2006 (millega kehtestatakse isikute üle piiri liikumist reguleerivad ühenduse eeskirjad (Schengeni piirieeskirjad, avaldatud väljaandes Euroopa Liidu Teataja C 247, 13. oktoober 2006, lk 19)) artikli 5 lõikes 3 nimetatud välispiiride ületamisel nõutavate summade ajakohastatud loetelu

(2007/C 153/06)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. märtsi 2006. aasta määruse (EÜ) nr 562/2006 (millega kehtestatakse isikute üle piiri liikumist reguleerivad ühenduse eeskirjad (Schengeni piirieeskirjad)) artikli 5 lõikes 3 välispiiride ületamisel nõutavate summade loetelu avaldamise aluseks on liikmesriikide poolt kooskõlas Schengeni piirieeskirjade artikliga 34 komisjonile edastatud teave.

Lisaks Euroopa Liidu Teatajas avaldamisele on igakuiselt ajakohastatud teave õigus-, vabadus- ja turvalisusküsimuste peadirektoraadi veebilehel.

PRANTSUSMAA:

13. oktoobri 2006. aasta Euroopa Liidu Teatajas C 247 avaldatud teabe asendamine:

Nõutav summa, mida käsitatakse piisavate elatusvahenditena välismaalase kavandatud viibimise ajal või läbisõidul Prantsusmaa kaudu kolmandatesse riikidesse, vastab Prantsusmaal makstavale tagatud miinimumpalgale (SMIC), mis arvutatakse iga päev jooksva aasta 1. jaanuaril kindlaksmääratud kursi alusel.

Seda summat kohandatakse korrapäraselt Prantsusmaa elukallidusindeksi alusel:

automaatselt, kui tarbijahinnaindeks tõuseb üle 2 %;

valitsuse otsusega tõsta summat tarbijahinnaindeksi tõusust suurema summa võrra, kusjuures see otsus tehakse pärast konsulteerimist kollektiivläbirääkimiste riikliku komiteega.

Alates 1. juulist 2005 on miinimumpalk (SMIC) päevas 56,20 eurot.

Isikutel, kellel on tõend majutuse kohta („attestation d'accueil”), peab Prantsusmaal viibimiseks olema miinimumsumma, mis vastab poolele miinimumpalgale. See summa on seega 28,10 eurot päeva kohta.