ISSN 1725-5171

Euroopa Liidu

Teataja

C 138

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

50. köide
22. juuni 2007


Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

 

I   Resolutsioonid, soovitused, suunised ja arvamused

 

ARVAMUSED

 

Komisjon

2007/C 138/01

Komisjoni arvamus, 21. juuni 2007, Prantsusmaal Tricastinis asuva uraanipuhastus- ja -regenereerimistehase SOCATRI radioaktiivsete jäätmete lõppladustamise muudetud kava kohta vastavalt EURATOMi asutamislepingu artiklile 37

1

2007/C 138/02

Komisjoni arvamus, 21. juuni 2007, Saksamaa Liitvabariigis asuva Obrigheimi tuumaelektrijaama tegevuse lõpetamisel tekkivate radioaktiivsete jäätmete lõppladustamise kava kohta vastavalt EURATOMi asutamislepingu artiklile 37

2

2007/C 138/03

Komisjoni arvamus, 21. juuni 2007, milles vastavalt EURATOMi asutamislepingu artiklile 37 käsitletakse radioaktiivsete jäätmete lõppladustamise kava, mis on seotud Prantsusmaal asuva Creys-Malville'i tuumaelektrijaama rajatise INB 91 lammutamisest ja rajatise INB 141 ülesannete muutumisest tuleneva gaasiliste ja vedelate radioaktiivsete heidete lubade muutmisega

3

 

II   Teatised

 

EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDE JA ORGANITE TEATISED

 

Komisjon

2007/C 138/04

Teatatud koondumise aktsepteering (Toimik nr COMP/M.4432 — Oerlikon/Saurer) ( 1 )

4

 

III   Ettevalmistavad aktid

 

Komisjon

2007/C 138/05

Komisjoni poolt vastu võetud seadusandlikud ettepanekud

5

 

IV   Teave

 

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT JA ORGANITELT

 

Komisjon

2007/C 138/06

Euro vahetuskurss

13

2007/C 138/07

Muud KOM-dokumendid, kui komisjoni poolt vastu võetud seadusandlikud ettepanekud

14

 

TEAVE LIIKMESRIIKIDELT

2007/C 138/08

Liikmesriikide edastatav teave riigiabi kohta, mida antakse kooskõlas komisjoni aasta määrusega (EÜ) nr 70/2001, mis käsitleb EÜ asutamislepingu artiklite 87 ja 88 kohaldamist väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele antava riigiabi suhtes

18

2007/C 138/09

Liikmesriikide esitatud kokkuvõtlik teave riigiabi kohta, mida antakse kooskõlas komisjoni määrusega (EÜ) 1857/2006, mis käsitleb asutamislepingu artiklite 87 ja 88 kohaldamist põllumajandustoodete tootmisega tegelevatele väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele antava riigiabi suhtes

24

2007/C 138/10

Liikmesriikide esitatav kokkuvõtlik teave riigiabi kohta, mida antakse kooskõlas komisjoni määrusega (EÜ) nr 1857/2006, mis käsitleb asutamislepingu artiklite 87 ja 88 kohaldamist põllumajandustoodete tootmisega tegelevatele väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele antava riigiabi suhtes

31

 

V   Teated

 

HALDUSMENETLUSED

 

Komisjon

2007/C 138/11

Viimati avaldatud KOM-dokumendid, v.a seadusandlikud ettepanekud ja komisjonis vastu võetud seadusandlikud ettepanekud
ELT C 126, 7.6.2007

36

 

ÜHISE KAUBANDUSPOLIITIKA RAKENDAMISEGA SEOTUD MENETLUSED

 

Komisjon

2007/C 138/12

Teade muu hulgas Venemaalt pärit teatavate rauast või terasest õmblusteta torude impordi suhtes kohaldatavate dumpinguvastaste meetmete osalise vahepealse läbivaatamise algatamise kohta

37

 

KONKURENTSIPOLIITIKA RAKENDAMISEGA SEOTUD MENETLUSED

 

Komisjon

2007/C 138/13

Eelteatis koondumise kohta (Juhtum nr COMP/M.4637 — Sachsenfonds Holding/Eastmerchant/Nikko Principal Investments) — Võimalik lihtsustatud korras menetlemine ( 1 )

39

2007/C 138/14

Eelteatis koondumise kohta (Juhtum nr COMP/M.4698 — Apollo/CEVA/EGL) — Võimalik lihtsustatud korras menetlemine ( 1 )

40

2007/C 138/15

Eelteatis koondumise kohta (Juhtum nr COMP/M.4717 — TAC/Tower Automotive) — Võimalik lihtsustatud korras menetlemine ( 1 )

41

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

 


I Resolutsioonid, soovitused, suunised ja arvamused

ARVAMUSED

Komisjon

22.6.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 138/1


KOMISJONI ARVAMUS,

21. juuni 2007,

Prantsusmaal Tricastinis asuva uraanipuhastus- ja -regenereerimistehase SOCATRI radioaktiivsete jäätmete lõppladustamise muudetud kava kohta vastavalt EURATOMi asutamislepingu artiklile 37

(ainult prantsuskeelne tekst on autentne)

(2007/C 138/01)

25. oktoobril 2006 esitas Prantsusmaa valitsus Euroopa Komisjonile vastavalt EURATOMi asutamislepingu artiklile 37 üldandmed uraanipuhastus- ja -regenereerimistehase SOCATRI radioaktiivsete jäätmete lõppladustamise muudetud kava kohta.

Komisjon on kõnealuste üldandmete põhjal ja pärast konsulteerimist eksperdirühmaga koostanud järgmise arvamuse:

1.

Vahemaa tehase ja teise liikmesriigi, käesoleval juhul Itaalia lähima punkti vahel on ligikaudu 170 km.

2.

Kavandatava muudatuse tagajärjel suurendatakse gaasiliste radioaktiivsete jäätmete lubatud heitkoguseid triitiumi, süsinik-14 ja radionukliidide puhul, mis tekivad uraani spektrit sisaldava heitvee töötlemisel.

3.

Tavapärase tegevuse ajal ei ohusta kavandatud muudatus teiste liikmesriikide elanike tervist.

4.

Esialgsetes üldandmetes kirjeldatud tüüpi ja ulatusega õnnetuse põhjustatud ootamatu radioaktiivsete jäätmete keskkonda pääsemise korral ei tekita kavandatud muudatus teise liikmesriigi elanike tervist märkimisväärselt mõjutavaid kiirgusdoose.

Kokkuvõttes arvab komisjon, et Prantsusmaal Tricastinis asuva uraanipuhastus- ja -regenereerimistehase SOCATRI mis tahes liiki radioaktiivsete jäätmete lõppladustamise muudetud kava rakendamine ei põhjusta tavapärase tegevuse ega ka üldandmetes kirjeldatud tüüpi ja ulatusega õnnetuse korral teise liikmesriigi vee, pinnase või õhuruumi radioaktiivset saastumist.


22.6.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 138/2


KOMISJONI ARVAMUS,

21. juuni 2007,

Saksamaa Liitvabariigis asuva Obrigheimi tuumaelektrijaama tegevuse lõpetamisel tekkivate radioaktiivsete jäätmete lõppladustamise kava kohta vastavalt EURATOMi asutamislepingu artiklile 37

(ainult saksakeelne tekst on autentne)

(2007/C 138/02)

18. septembril 2006. aastal esitas Saksamaa Liitvabariigi valitsus Euroopa Komisjonile vastavalt EURATOMi asutamislepingu artiklile 37 üldandmed Obrigheimi tuumaelektrijaama tegevuse lõpetamisel tekkivate radioaktiivsete jäätmete lõppladustamise kava kohta.

Komisjon on nende andmete põhjal ja pärast konsulteerimist ekspertide rühmaga koostanud järgmise arvamuse:

1.

Vahemaa tehase ja teise liikmesriigi, käesoleval juhul Prantsusmaa lähima punkti vahel on umbes 80 km.

2.

Tegevuse tavapärase lõpetamise käigus väljutatavad vedelad ja gaasilised heited ei ohusta teiste liikmesriikide elanike tervist.

3.

Tegevuse lõpetamise käigus tekkivad tahked radioaktiivsed jäätmed ladustatakse rajatise territooriumil ja hiljem lõppladustatakse vastava loa saanud rajatises. Vabastamistasemetele vastavad mitteradioaktiivsed tahked jäätmed ja materjalid vabastatakse ametlikust kontrollist ning kõrvaldatakse tavaliste jäätmetena või korduvkasutamise või ringlussevõtmise teel. Seda tehakse vastavalt põhilistes ohutusnormides (nõukogu direktiiv 96/29/Euratom) sätestatud kriteeriumidele.

4.

Üldandmetes kirjeldatud tüüpi ja ulatusega õnnetuse põhjustatud ootamatu radioaktiivsete jäätmete keskkonda pääsemise korral tekkivad kiirgusdoosid ei mõjuta märkimisväärselt teise liikmesriigi elanike tervist.

Kokkuvõttes arvab komisjon, et Saksamaa Liitvabariigis asuva Obrigheimi tuumaelektrijaama tegevuse lõpetamisel tekkivate mis tahes liiki radioaktiivsete jäätmete lõppladustamise kava rakendamine ei põhjusta tavapärase tegevuse ega ka üldandmetes kirjeldatud tüüpi ja ulatusega õnnetuse korral teise liikmesriigi vee, pinnase või õhuruumi radioaktiivset saastumist.


22.6.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 138/3


KOMISJONI ARVAMUS,

21. juuni 2007,

milles vastavalt EURATOMi asutamislepingu artiklile 37 käsitletakse radioaktiivsete jäätmete lõppladustamise kava, mis on seotud Prantsusmaal asuva Creys-Malville'i tuumaelektrijaama rajatise INB 91 lammutamisest ja rajatise INB 141 ülesannete muutumisest tuleneva gaasiliste ja vedelate radioaktiivsete heidete lubade muutmisega

(ainult prantsuskeelne tekst on autentne)

(2007/C 138/03)

6. septembril 2006 sai Euroopa Komisjon Prantsusmaa valitsuselt vastavalt EURATOMi asutamislepingu artiklile 37 üldandmed radioaktiivsete jäätmete lõppladustamise kava kohta, mis on seotud Creys-Malville'i tuumaelektrijaama rajatise INB 91 lammutamisest ja rajatise INB 141 ülesannete muutumisest tuleneva gaasiliste ja vedelate radioaktiivsete heidete lubade muutmisega.

Nende üldandmete ja täiendava info alusel, mida komisjon soovis 15. jaanuaril 2007 ja mille Prantsusmaa ametivõimud esitasid 13. veebruaril 2007, ning pärast konsulteerimist eksperdirühmaga on komisjon koostanud järgmise arvamuse:

1.

Vahemaa elektrijaama ja teise liikmesriigi, käesoleval juhul Itaalia lähima punkti vahel on ligikaudu 96 km.

2.

Elektrijaama tavapärase tegevuse käigus (arvesse võttes uusi taotletavaid heitelube) väljutatavad gaasilised ja vedelad heited ei ohusta teiste liikmesriikide elanike tervist.

3.

Tegevuse käigus tekkivad tahked radioaktiivsed jäätmed ladestatakse kohapeal või transporditakse Prantsusmaal asuvatesse spetsiaalsetesse jäätmekäitlusettevõtetesse. Eksperdid soovitavad sellist saastuse puudumise kinnitamiseks ettevaatusabinõuna tehtavat tavaliste jäätmete kontrolli, mis samal ajal tagab põhiliste ohutusnormide (direktiiv 96/29/EURATOM) kohaste loast vabastamise kriteeriumide järgimise.

4.

Üldandmetes kirjeldatud tüüpi ja ulatusega õnnetustest põhjustatud ootamatu radioaktiivsete jäätmete keskkonda heitmise korral ei põhjusta kavandatavad muudatused kiirgusdooside suurenemist teistes liikmesriikides, mis võiks nende elanike tervist ohustada.

Kokkuvõtteks on komisjon arvamusel, et sellise radioaktiivsete jäätmete lõppladustamise kava rakendamine, mis on seotud gaasiliste ja vedelate radioaktiivsete heidete lubade muutmisega Creys-Malville'i tuumaelektrijaama rajatise INB 91 lammutamise tõttu ja rajatise INB 141 ülesannete muutumise tõttu, ei põhjusta tavapärase tegevuse ega ka üldandmetes kirjeldatud tüüpi ja ulatusega õnnetuse korral teise liikmesriigi vee, pinnase ega õhuruumi radioaktiivset saastumist.


II Teatised

EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDE JA ORGANITE TEATISED

Komisjon

22.6.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 138/4


Teatatud koondumise aktsepteering

(Toimik nr COMP/M.4432 — Oerlikon/Saurer)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2007/C 138/04)

22. novembril 2006 otsustas komisjon mitte vastu seista ülalmainitud koondumisele ning kuulutada see vastavaks ühisturu nõuetega. Käesolev otsus on tehtud nõukogu määruse (EÜ) nr 139/2004 artikli 6(1)(b) alusel. Täielik otsuse tekst on kättesaadav vaid inglise keeles ning avaldatakse peale seda, kui dokumendist on kustutatud kõik võimalikud ärisaladused. Otsus on kättesaadav:

Euroopa konkurentsipoliitika koduleheküljel (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). See kodulehekülg aitab leida ühinemisotsuseid, sealhulgas ärinime, toimiku numbri, kuupäeva ja tööstusharu indeksid;

elektroonilises formaadis EUR-Lex koduleheküljel, dokumendinumber 32006M4432 alt. EUR-Lex pakub on-line juurdepääsu Euroopa õigusele (http://eur-lex.europa.eu).


III Ettevalmistavad aktid

Komisjon

22.6.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 138/5


Komisjoni poolt vastu võetud seadusandlikud ettepanekud

(2007/C 138/05)

Dokument

Osa

Kuupäev

Pealkiri

KOM(2006) 473

 

14.9.2006

Muudetud ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus vastastikuse haldusabi kohta Euroopa Ühenduse finantshuvide kaitsmisel pettuse ja muu ebaseadusliku tegevuse eest

KOM(2006) 476

 

1.9.2006

Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile vastavalt EÜ asutamislepingu artikli 251 lõike 2 teise lõigule, mis käsitleb nõukogu ühise seisukoha vastuvõtmist otsuse kohta, millega kehtestatakse programm Kultuur 2007 (2007–2013)

KOM(2006) 628

 

24.10.2006

Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, vastavalt EÜ asutamislepingu artikli 251 lõike 2 teisele lõigule, mis käsitleb nõukogu ühist seisukohta Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (millega luuakse arengukoostöö rahastamisvahend) vastuvõtmise kohta

KOM(2006) 682

 

10.11.2006

Komisjoni arvamus EÜ asutamislepingu artikli 251 lõike 2 kolmanda taande punkti c alusel Euroopa Parlamendi muudatuste kohta nõukogu ühises seisukohas, mis käsitleb ettepanekut otsuse kohta, millega kehtestatakse programm „Kultuur 2007” (2007–2013) (KOM(2004) 469 (lõplik))

KOM(2006) 692

 

16.11.2006

Muudetud ettepanek Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv tarbijate huve kaitsvate ettekirjutuste kohta (kodifitseeritud versioon)

KOM(2006) 700

 

14.11.2006

Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile EÜ asutamislepingu artikli 251 lõike 2 teise lõigu alusel nõukogu ühise seisukoha kohta, mis käsitleb Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsuse vastuvõtmist, millega kehtestatakse ühenduse tegevusprogramm tarbijakaitse valdkonnas (2007–2013)

KOM(2006) 701

 

24.11.2006

Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile EÜ asutamislepingu artikli 251 lõike 2 teise lõigu alusel seoses nõukogu ühise seisukohaga Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (millega muudetakse määrust (EÜ) nr 999/2001, millega sätestatakse teatavate transmissiivsete spongioossete entsefalopaatiate vältimise, kontrolli ja likvideerimise eeskirjad) vastuvõtmise kohta

KOM(2006) 705

 

14.11.2006

Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile EÜ asutamislepingu artikli 251 lõike 2 teise lõigu alusel nõukogu ühise seisukoha kohta, mis käsitleb Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsuse vastuvõtmist kultuuridevahelise dialoogi Euroopa aasta (2008) kohta

KOM(2006) 706

 

14.11.2006

Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile EÜ asutamislepingu artikli 251 lõike 2 teise lõigu alusel nõukogu ühise seisukoha kohta, mis käsitleb Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse vastuvõtmist andmete esitamise kohta seoses kalastussaaduste lossimisega liikmesriikides

KOM(2006) 707

 

15.11.2006

Komisjoni arvamus EÜ asutamislepingu artikli 251 lõike 2 kolmanda lõigu punkti c alusel Euroopa Parlamendi muudatuste kohta nõukogu ühises seisukohas, mis käsitleb ettepanekut otsuse kohta, millega kehtestatakse ajavahemikuks 2007–2013 programm „Euroopa kodanikele” (KOM(2005) 116 (lõplik))

KOM(2006) 718

 

16.11.2006

Komisjoni arvamus EÜ asutamislepingu artikli 251 lõike 2 kolmanda lõigu punkti c alusel Euroopa Parlamendi muudatuste kohta nõukogu ühises seisukohas seoses ettepanekuga, milles käsitletakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi siseturu teenuste kohta

KOM(2006) 751

 

1.12.2006

Muudetud ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus tsiviil- ja kaubandusasjade kohtu- ja kohtuväliste dokumentide Euroopa Liidu liikmesriikides kätteandmise kohta („Dokumentide kätteandmine”)

KOM(2006) 759

 

28.11.2006

Komisjoni arvamus EÜ asutamislepingu artikli 251 lõike 2 kolmanda lõigu punkti c alusel Euroopa Parlamendi muudatuste kohta nõukogu ühises seisukohas seoses ettepanekuga, mis käsitleb Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust keskkonna rahastamisvahendi (LIFE+) kohta

KOM(2006) 775

 

6.12.2006

Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile vastavalt EÜ asutamislepingu artikli 251 lõike 2 teisele lõigule nõukogu ühisseisukoha kohta seoses üleujutusohu hindamist ja ohjeldamist käsitleva Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi vastuvõtmisega

KOM(2006) 797

 

6.12.2006

Komisjoni arvamus, mis on esitatud EÜ asutamislepingu artikli 251 lõike 2 kolmanda lõigu punkti c alusel Euroopa Parlamendi muudatuste kohta, mis käsitlevad nõukogu ühist seisukohta seoses ettepanekuga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse Euroopa maksekorraldusmenetlus

KOM(2006) 803

 

6.12.2006

Komisjoni arvamus, mis on esitatud EÜ asutamislepingu artikli 251 lõike 2 kolmanda lõigu punkti c alusel Euroopa Parlamendi muudatuste kohta nõukogu ühises seisukohas. Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, mis käsitleb Euroopa Ühenduse teadusuuringute, tehnoloogiaarenduse ja tutvustamistegevuse seitsmendat raamprogrammi (2007–2013)

KOM(2006) 805

 

12.12.2006

Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile EÜ asutamislepingu artikli 251 lõike 2 teise lõigu alusel nõukogu ühise seisukoha kohta, mis käsitleb avaliku reisijateveoteenuse osutamist raudteel ja maanteel hõlmava Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse vastuvõtmist

KOM(2006) 809

 

12.12.2006

Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile EÜ asutamislepingu artikli 251 lõike 2 teise lõigu alusel nõukogu ühise seisukoha kohta, nõukogu ühisseisukohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, milles sätestatakse raamistik mootorsõidukite, nende haagiste ning nende sõidukite jaoks ettenähtud süsteemide, osade ja eraldi seadmestike kohta (raamdirektiiv)

KOM(2006) 810

 

12.12.2006

Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile EÜ asutamislepingu artikli 251 lõike 2 teise lõigu alusel nõukogu ühise seisukoha kohta, mis käsitleb tsiviillennundusjulgestuse valdkonna ühiseeskirju käsitleva Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse vastuvõtmist

KOM(2006) 811

 

12.12.2006

Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, esitatud vastavalt EÜ asutamislepingu artikli 251 lõike 2 teisele lõigule, milles käsitletakse ühist seisukohta Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (millega kehtestatakse eeskirjad kinnispakenditesse pakendatud toodete nimikoguste kohta, tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiivid 75/106/EMÜ ja 80/232/EMÜ ning muudetakse nõukogu direktiivi 76/211/EMÜ) ettepaneku vastuvõtmise kohta

KOM(2006) 842

 

15.12.2006

Komisjoni arvamus EÜ asutamislepingu artikli 251 lõike 2 kolmanda lõigu punkti c alusel Euroopa Parlamendi tehtud muudatusettepanekute kohta nõukogu ühises seisukohas, mis käsitleb Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, kasutuse lubamist ja piiramist (REACH) ja millega asutatakse Euroopa Kemikaaliamet, muudetakse Euroopa parlamendi ja nõukogu direktiivi 1999/45/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 793/93, komisjoni määrus (EÜ) nr 1488/94, nõukogu direktiiv 76/769/EMÜ ning komisjoni direktiivid 91/155/EMÜ, 93/67/EMÜ, 93/105/EÜ ja 2000/21/EÜ

KOM(2006) 859

 

18.12.2006

Komisjoni arvamus, mis on esitatud EÜ asutamislepingu artikli 251 lõike 2 kolmanda lõigu punkti c alusel Euroopa Parlamendi muudatuste kohta nõukogu ühises seisukohas. Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, juhilubade kohta (ümbersõnastamine)

KOM(2006) 860

 

15.12.2006

Komisjoni arvamus EÜ asutamislepingu artikli 251 lõike 2 kolmanda lõigu punkti c alusel Euroopa Parlamendi tehtud muudatusettepanekute kohta nõukogu ühises seisukohas, mis käsitleb ettepanekut Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse kohta, millega luuakse Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituut

KOM(2007) 6

 

16.1.2007

Ettepanek: Nõukogu otsus ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Ukraina vahelise partnerlus- ja koostöölepingu protokolli allakirjutamise ja ajutise kohaldamise kohta, et võtta arvesse Bulgaaria Vabariigi ja Rumeenia ühinemist Euroopa Liiduga

KOM(2007) 7

 

16.1.2007

Ettepanek: Nõukogu ja komisjoni otsus ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Ukraina vahelise partnerlus- ja koostöölepingu protokolli sõlmimise kohta, et võtta arvesse Bulgaaria Vabariigi ja Rumeenia ühinemist Euroopa Liiduga

KOM(2007) 8

 

16.1.2007

Ettepanek: Nõukogu otsus ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Moldova Vabariigi vahelise partnerlus- ja koostöölepingu protokolli allakirjutamise ja ajutise kohaldamise kohta, et võtta arvesse Bulgaaria Vabariigi ja Rumeenia ühinemist Euroopa Liiduga

KOM(2007) 11

 

19.1.2007

Ettepanek: Nõukogu otsus, millega muudetakse nõukogu otsust 2001/822/EÜ ülemeremaade ja -territooriumide assotsieerimise kohta Euroopa Ühendusega

KOM(2007) 12

 

17.1.2007

Ettepanek: Nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EMÜ) nr 1883/78, millega kehtestatakse üldeeskirjad sekkumise finantseerimiseks Euroopa Põllumajanduse Arendus- ja Tagatisfondi tagatisrahastust

KOM(2007) 17

 

24.1.2007

Ettepanek: Nõukogu määrus, millega kehtestatakse puu- ja köögiviljasektori erieeskirjad ja muudetakse teatavaid määrusi

KOM(2007) 20

 

31.1.2007

Ettepanek: Nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 147/2003, mis käsitleb teatavaid piiranguid Somaalia suhtes

KOM(2007) 21

 

25.1.2007

Ettepanek: Nõukogu otsus, millega pikendatakse otsuses 2002/148/EÜ, millega lõpetatakse AKV-EÜ partnerluslepingu artikli 96 kohased konsultatsioonid Zimbabwe Vabariigiga, sätestatud meetmete kohaldamisaega

KOM(2007) 25

 

25.1.2007

Ettepanek: Nõukogu määrus, millega nõukogu määruse (EÜ) nr 384/96 artikli 11 lõigetes 2 ja 3 sätestatud aegumise läbivaatamise ja osalise vahepealse läbivaatamise järgselt kehtestatakse lõplik dumpinguvastane tollimaks Indiast, Indoneesiast, Malaisiast, Korea Vabariigist, Taist ja Taiwanist pärit teatava polüetüleentereflataadi impordi suhtes

KOM(2007) 26

 

25.1.2007

Ettepanek: Nõukogu määrus, millega pärast aegumise läbivaatamist vastavalt määruse (EÜ) nr 2026/97 artiklile 18 kehtestatakse Indiast pärit polüetüleentereftalaadi impordi suhtes lõplik tasakaalustav tollimaks

KOM(2007) 37

 

14.2.2007

Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega sätestatakse akrediteerimise ja turujärelevalve nõuded seoses toodete turustamisega

KOM(2007) 38

 

31.1.2007

Ettepanek: Nõukogu otsus, mis käsitleb ühenduse seisukohta ELi-Mehhiko ühiskomitees

KOM(2007) 40

 

31.1.2007

Ettepanek: Nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 234/2004, milles käsitletakse teatavaid piiranguid Libeeria suhtes

KOM(2007) 42

 

6.2.2007

Ettepanek: Nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2007/2000, millega kehtestatakse erandlikud kaubandusmeetmed Euroopa Liidu stabiliseerimis- ja assotsieerimisprotsessis osalevate või sellega seotud riikide ja territooriumide suhtes

KOM(2007) 43

 

6.2.2007

Ettepanek: Nõukogu otsus, millega kehtestatakse seisukoht, mis võetakse ühenduse nimel vastu rahvusvahelises suhkrunõukogus 1992. aasta rahvusvahelise suhkrulepingu pikendamise kohta

KOM(2007) 44

 

6.2.2007

Ettepanek: Nõukogu otsus, millega kehtestatakse seisukoht, mis võetakse ühenduse nimel vastu rahvusvahelises teraviljanõukogus 1995. aasta teraviljakaubanduse konventsiooni pikendamise kohta

KOM(2007) 46

 

7.2.2007

Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus rahvatervist ning töötervishoidu ja tööohutust käsitleva ühenduse statistika kohta

KOM(2007) 47

 

7.2.2007

Ettepanek: Nõukogu otsus ELi-Tšiili assotsiatsioonikomitees võetava ühenduse seisukoha kohta, mis käsitleb vahekohtunike nimekirja kehtestamist vastavalt ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Tšiili Vabariigi vahelise assotsiatsioonilepingu artikli 185 lõikes 2 sätestatud nõuetele

KOM(2007) 48

 

7.2.2007

Ettepanek: Nõukogu määrus, millega kehtestatakse erand määrusest (EÜ) nr 2597/97 Eestis toodetud joogipiima suhtes

KOM(2007) 51

 

9.2.2007

Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv keskkonna kaitsmise kohta kriminaalõiguse kaudu

KOM(2007) 54

 

13.2.2007

Ettepanek: Nõukogu määrus, millega kehtestatakse Hiina Rahvavabariigist pärit volframelektroodide suhtes lõplik dumpinguvastane tollimaks ja nõutakse lõplikult sisse selle suhtes kehtestatud ajutine tollimaks

KOM(2007) 55

1

14.2.2007

Ettepanek: Nõukogu ja nõukogus kokku tulnud Euroopa Liidu liikmesriikide valitsuste esindajate otsus ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Venemaa Föderatsiooni vahel kirjavahetuse vormis lepingu allakirjutamise ja ajutise kohaldamise kohta seoses üle Siberi kulgevate lennuliinide kasutamise kehtiva süsteemi ajakohastamise kokkulepitud põhimõtetega

KOM(2007) 55

2

14.2.2007

Ettepanek: Nõukogu ja nõukogus kokku tulnud Euroopa Liidu liikmesriikide valitsuste esindajate otsus ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Venemaa Föderatsiooni vahel kirjavahetuse vormis lepingu allakirjutamise ja ajutise kohaldamise kohta seoses üle Siberi kulgevate lennuliinide kasutamise kehtiva süsteemi ajakohastamise kokkulepitud põhimõtetega

KOM(2007) 57

 

15.2.2007

Ettepanek: Nõukogu otsus, ühenduse seisukoha kohta AKV-EÜ ministrite nõukogus seoses otsusega, millega muudetakse AKV-EÜ nõukogu otsust nr 3/2001, mis käsitleb Somaaliale 8. ja 9. Euroopa Arengufondist vahendite eraldamist

KOM(2006) 587

 

13.10.2006

Ettepanek: Nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2371/2002 ühisele kalanduspoliitikale vastava kalavarude kaitse ja säästva kasutamise kohta

KOM(2006) 820

 

24.1.2007

Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv lennujaamamaksude kohta

KOM(2006) 836

 

19.12.2006

Ettepanek: Nõukogu otsus kirjavahetuse vormis lepingu sõlmimise kohta Euroopa Ühenduse ja Jordaania Hašimiidi Kuningriigi vahel, millega muudetakse EÜ ja Jordaania vahelist assotsiatsioonilepingut

KOM(2006) 850

 

10.1.2007

Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus energiastatistika kohta

KOM(2006) 861

 

9.1.2007

Ettepanek: Nõukogu määrus, millega muudetakse määruse (EMÜ) nr 2658/87 (tariifi- ja statistikanomenklatuuri ning ühise tollitariifistiku kohta) I lisa

KOM(2006) 867

 

9.1.2007

Ettepanek: Nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu 22. märtsi 2004. aasta määrust (EÜ) nr 601/2004, millega sätestatakse teatavad kalastustegevuse suhtes kohaldatavad kontrollimeetmed Antarktika vete elusressursside kaitse konventsiooni alla kuuluvas piirkonnas ning tunnistatakse kehtetuks määrused (EMÜ) nr 3943/90, (EÜ) nr 66/98 ja (EÜ) nr 1721/1999

KOM(2006) 869

 

30.1.2007

Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EMÜ) nr 954/79 selle kohta, kuidas liikmesriigid ratifitseerivad liinilaevanduskonverentsi toimimisjuhendit käsitleva Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni konventsiooni või ühinevad sellega

KOM(2007) 36

 

14.2.2007

Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles sätestatakse menetlused seoses teatavate riiklike tehniliste eeskirjade kohaldamisega teises liikmesriigis seaduslikult turustatavate toodete suhtes ja tunnistatakse kehtetuks otsus 3052/95/EÜ

KOM(2007) 53

 

14.2.2007

Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega sätestatakse toodete turustamise ühine raamistik

KOM(2007) 68

 

23.2.2007

Ettepanek: Nõukogu otsus, mis käsitleb Euroopa Ühenduse, Šveitsi Föderatsiooni ja Liechtensteini Vürstiriigi vahelise lisakokkuleppe sõlmimist, millega laiendatakse Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelist põllumajandustoodetega kauplemise kokkulepet Liechtensteini Vürstiriigi suhtes

KOM(2007) 69

 

23.2.2007

Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus rahva ja eluruumide loenduste kohta

KOM(2007) 70

 

26.2.2007

Ettepanek: Nõukogu määrus, millega muudetakse määruse (EÜ) nr 1346/2000 (maksejõuetusmenetluse kohta) lisa A, B ja C

KOM(2007) 74

 

27.2.2007

Ettepanek: Nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 41/2007 seoses Rahvusvahelise Atlandi Tuunikaitse Komisjoni soovitatud hariliku tuuni varude taastamise kavaga

KOM(2007) 75

 

28.2.2007

Ettepanek: Nõukogu määrus, millega tehakse erandid Bulgaariale ja Rumeeniale määruse (EÜ) nr 2371/2002 teatavatest sätetest, milles käsitletakse kalalaevastike sihttasemeid

KOM(2007) 76

 

12.3.2007

Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus ühenduse vabade töökohtade kvartalistatistika kohta

KOM(2007) 77

 

27.2.2007

Ettepanek: Nõukogu otsus puuetega inimeste õiguste Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni konventsioonile ja selle fakultatiivsele protokollile allakirjutamise kohta Euroopa Ühenduse nimel

KOM(2007) 84

 

7.3.2007

Ettepanek: Nõukogu otsus, mis käsitleb seisukohta, mille ühendus võtab assotsiatsiooninõukogus Euroopa — Vahemere piirkonna lepingu (millega luuakse assotsiatsioon ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Liibanoni Vabariigi vahel) artikli 80 rakendamise suhtes

KOM(2007) 88

 

9.3.2007

Ettepanek: Nõukogu määrus, millega lõpetatakse Hiina Rahvavabariigist, Saudi Araabiast, Valgevenest ja Korea Vabariigist pärinevate polüestrist sünteesstaapelkiudude impordi suhtes kohaldatavate dumpinguvastaste meetmete osaline vahepealne läbivaatamine

KOM(2007) 93

 

9.3.2007

Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2006/66/EÜ patareide ja akude ning patarei- ja akujäätmete kohta seoses komisjoni rakendusvolitustega

KOM(2007) 95

 

13.3.2007

Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1059/2003 (millega kehtestatakse ühine statistiliste territoriaalüksuste liigitus (NUTS)) Bulgaaria ja Rumeenia Euroopa Liiduga ühinemise tõttu

KOM(2007) 97

 

16.3.2007

Ettepanek: Nõukogu otsus ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Gruusia vahelise partnerlus- ja koostöölepingu protokolli allakirjutamise ja ajutise kohaldamise kohta, et võtta arvesse Bulgaaria Vabariigi ja Rumeenia ühinemist Euroopa Liiduga

KOM(2007) 98

 

16.3.2007

Ettepanek: Nõukogu ja komisjoni otsus ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Gruusia vahelise partnerlus- ja koostöölepingu protokolli sõlmimise kohta, et võtta arvesse Bulgaaria Vabariigi ja Rumeenia ühinemist Euroopa Liiduga

KOM(2007) 104

 

16.3.2007

Ettepanek: Nõukogu otsus ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Armeenia Vabariigi vahelise partnerlus- ja koostöölepingu protokolli allakirjutamise ja ajutise kohaldamise kohta, et võtta arvesse Bulgaaria Vabariigi ja Rumeenia ühinemist Euroopa Liiduga

KOM(2007) 105

 

16.3.2007

Ettepanek: Nõukogu ja komisjoni otsus ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Kasahstani Vabariigi vahelise partnerlus- ja koostöölepingu protokolli sõlmimise kohta, et võtta arvesse Bulgaaria Vabariigi ja Rumeenia ühinemist Euroopa Liiduga

KOM(2007) 109

 

13.3.2007

Ettepanek: Nõukogu määrus, mis käsitleb Iraani vastu suunatud piiranguid

KOM(2007) 110

 

16.3.2007

Ettepanek: Nõukogu otsus ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Kasahstani Vabariigi vahelise partnerlus- ja koostöölepingu protokolli allakirjutamise ja ajutise kohaldamise kohta, et võtta arvesse Bulgaaria Vabariigi ja Rumeenia ühinemist Euroopa Liiduga

KOM(2007) 111

 

16.3.2007

Ettepanek: Nõukogu otsus ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Aserbaidžaani Vabariigi vahelise partnerlus- ja koostöölepingu protokolli allakirjutamise ja ajutise kohaldamise kohta, et võtta arvesse Bulgaaria Vabariigi ja Rumeenia ühinemist Euroopa Liiduga

KOM(2007) 113

 

16.3.2007

Ettepanek: Nõukogu ja komisjoni otsus ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Armeenia Vabariigi vahelise partnerlus- ja koostöölepingu protokolli sõlmimise kohta, et võtta arvesse Bulgaaria Vabariigi ja Rumeenia ühinemist Euroopa Liiduga

KOM(2007) 114

 

16.3.2007

Ettepanek: Nõukogu ja komisjoni otsus ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Aserbaidžaani Vabariigi vahelise partnerlus- ja koostöölepingu protokolli sõlmimise kohta, et võtta arvesse Bulgaaria Vabariigi ja Rumeenia ühinemist Euroopa Liiduga

KOM(2007) 115

 

16.3.2007

Ettepanek: Nõukogu otsus ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Usbekistani Vabariigi vahelise partnerlus- ja koostöölepingu protokolli allakirjutamise ja ajutise kohaldamise kohta, et võtta arvesse Bulgaaria Vabariigi ja Rumeenia ühinemist Euroopa Liiduga

KOM(2007) 117

 

16.3.2007

Ettepanek: Nõukogu ja komisjoni otsus ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Usbekistani Vabariigi vahelise partnerlus- ja koostöölepingu protokolli sõlmimise kohta, et võtta arvesse Bulgaaria Vabariigi ja Rumeenia ühinemist Euroopa Liiduga

KOM(2007) 123

 

16.3.2007

Ettepanek: Nõukogu määrus, millega kehtestatakse lõplikud dumpinguvastased meetmed ning vabastatakse teatavate Hiina Rahvavabariigist pärit külmutatud maasikate impordi suhtes kehtestatud ajutine tollimaks

Need tekstid on kättesaadavad EUR-Lexist: http://eur-lex.europa.eu


IV Teave

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT JA ORGANITELT

Komisjon

22.6.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 138/13


Euro vahetuskurss (1)

21. juuni 2007

(2007/C 138/06)

1 euro=

 

Valuuta

Kurss

USD

USA dollar

1,3397

JPY

Jaapani jeen

165,50

DKK

Taani kroon

7,4435

GBP

Inglise nael

0,67210

SEK

Rootsi kroon

9,2543

CHF

Šveitsi frank

1,6613

ISK

Islandi kroon

84,03

NOK

Norra kroon

8,0345

BGN

Bulgaaria lev

1,9558

CYP

Küprose nael

0,5837

CZK

Tšehhi kroon

28,605

EEK

Eesti kroon

15,6466

HUF

Ungari forint

248,91

LTL

Leedu litt

3,4528

LVL

Läti latt

0,6962

MTL

Malta liir

0,4293

PLN

Poola zlott

3,7957

RON

Rumeenia leu

3,2036

SKK

Slovakkia kroon

33,814

TRY

Türgi liir

1,7592

AUD

Austraalia dollar

1,5819

CAD

Kanada dollar

1,4303

HKD

Hong Kongi dollar

10,4657

NZD

Uus-Meremaa dollar

1,7546

SGD

Singapuri dollar

2,0587

KRW

Korea won

1 241,90

ZAR

Lõuna-Aafrika rand

9,6033

CNY

Hiina jüaan

10,2069

HRK

Horvaatia kuna

7,3305

IDR

Indoneesia ruupia

12 077,40

MYR

Malaisia ringit

4,6287

PHP

Filipiini peeso

61,827

RUB

Vene rubla

34,7680

THB

Tai baht

43,404


(1)  

Allikas: EKP avaldatud viitekurss.


22.6.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 138/14


Muud KOM-dokumendid, kui komisjoni poolt vastu võetud seadusandlikud ettepanekud

(2007/C 138/07)

Dokument

Osa

Kuupäev

Pealkiri

KOM(2004) 795

 

9.12.2004

Komisjoni teatis nõukogule Euroopa naabruspoliitika tegevuskavu käsitlevate komisjoni ettepanekute kohta

KOM(2004) 819

 

21.12.2004

Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule ja Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele, milles käsitletakse nõukogu direktiivi 98/24/EÜ (töötajate tervise ja ohutuse kaitse kohta keemiliste mõjuritega seotud ohtude eest tööl) teatavate sätete rakendamise suuniseid, mis ei ole siduvad

KOM(2005) 482

 

11.10.2005

Komisjoni aruanne: Euroopa Komisjoni aastaaruanne Euroopa Parlamendile Euroopa koolide süsteemi toimimise kohta

KOM(2007) 1

 

10.1.2007

Komisjoni teatis Euroopa Ülemkogule ja Euroopa Parlamendile: Euroopa energiapoliitika

KOM(2007) 2

 

10.1.2007

Komisjoni teatis nõukogule, Euroopa Parlamendile, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele:Ülemaailmse kliimamuutuse piiramine 2 Celsiuse kraadiga Edasine tegevuskäik aastaks 2020 ja järgnevateks aastateks

KOM(2007) 5

 

16.1.2007

Komisjoni aruanne nõukogule ja Euroopa Parlamendile direktiivi 2000/53/EÜ (kasutuselt kõrvaldatud sõidukite kohta) artikli 7 lõike 2 punktis b loetletud eesmärkide kohta

KOM(2007) 13

 

19.1.2007

Komisjoni teatis nõukogule, Euroopa Parlamendile, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele: Ettepanek: 2007. aasta ühisaruanne sotsiaalse kaitse ja sotsiaalse kaasatuse kohta

KOM(2007) 14

 

17.1.2007

Komisjoni teatis nõukogule konsultatsioonide alustamise kohta Fidžiga Cotonou lepingu artikli 96 alusel

KOM(2007) 19

 

7.2.2007

Komisjoni teatis nõukogule ja Euroopa Parlamendile: Sõiduautode ja väikeste tarbesõidukite süsinikdioksiidiheidete vähendamist käsitleva ühenduse strateegia läbivaatamise tulemused

KOM(2007) 22

 

7.2.2007

Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile ja nõukogule: 21. sajandi konkurentsivõimelise mootorsõidukitööstuse reguleeriv raamistik

KOM(2007) 30

 

29.1.2007

Komisjoni teatis nõukogule ja Euroopa Parlamendile: Ülevaade süvamere kalavarude majandamisest

KOM(2007) 39

 

5.2.2007

Komisjoni teatis nõukogule ja Euroopa Parlamendile püügivõimsuse ja -koormuse näitajate parandamise kohta ühise kalanduspoliitika raames

KOM(2007) 61

 

21.2.2007

Komisjoni teatis: Näitajate ja sihttasemete ühtne raamistik, mille alusel hinnatakse Lissaboni eesmärkide elluviimisel saavutatut hariduse ja koolituse valdkonnas

KOM(2006) 744

 

8.2.2007

Roheline raamat ühenduse tarbijaõigustiku läbivaatamise kohta

KOM(2006) 768

 

5.12.2006

Komisjoni teatis nõukogule vastavalt nõukogu direktiivi 2003/96/EÜ artikli 19 lõikele 1 (veeldatud naftagaasi tööstusliku kasutamise maksustamine ja kivisöe maksustamine)

KOM(2006) 794

 

12.12.2006

Komisjoni teatis nõukogule vastavalt nõukogu direktiivi 2003/96/EÜ artikli 19 lõikele 1 (rändkauplused)

KOM(2006) 795

 

12.12.2006

Komisjoni teatis nõukogule vastavalt nõukogu direktiivi 2003/96/EÜ artikli 19 lõikele 1 (piirkondlikud erandid)

KOM(2006) 816

 

12.12.2006

Komisjoni teatis kevadisele Euroopa Ülemkogule majanduskasvu ja tööhõivet käsitleva uuendatud Lissaboni strateegia rakendamine: Tulemuste aasta

KOM(2006) 819

 

24.1.2007

Komisjoni teatis nõukogule, Euroopa Parlamendile, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele: Euroopa lennujaamade läbilaskevõime, tõhususe ja ohutuse tegevuskava

KOM(2006) 821

 

24.1.2007

Komisjoni aruanne nõukogu 15. oktoobri 1996. aasta direktiivi 96/67/EÜ kohaldamise kohta

KOM(2006) 835

 

10.1.2007

Komisjoni aruanne nõukogule, Euroopa Parlamendile, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele nõukogu 22. novembri 1999. aasta otsuse 1999/784/EÜ (ühenduse osalemise kohta Euroopa Audiovisuaalsektori Vaatluskeskuses), mida on muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsusega 2239/2004/EÜ, rakendamise kohta

KOM(2006) 841

 

10.1.2007

Komisjoni teatis nõukogule ja Euroopa Parlamendile: Gaasi ja elektri siseturu väljavaated

KOM(2006) 843

 

10.1.2007

Komisjoni teatis nõukogule ja Euroopa Parlamendile: Säästev elektritootmine fossiilkütustest: nullilähedased söe põletamise heitkogused pärast 2020. aastat

KOM(2006) 844

 

10.1.2007

Komisjoni teatis nõukogule ja Euroopa Parlamendile: Tuumaenergia näidisprogramm Esitatud EURATOMi asutamislepingu artikli 40 kohaselt Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamuse saamiseks

KOM(2006) 845

 

10.1.2007

Komisjoni teatis nõukogule ja Euroopa Parlamendile: Biokütuste arendamise aruanne Aruanne biokütuste ja muude taastuvkütuste kasutamisel Euroopa Liidu liikmesriikides tehtud edusammude kohta

KOM(2006) 846

 

23.2.2007

Komisjoni teatis nõukogule ja Euroopa Parlamendile: Võrkude ühendamise prioriteetplaan

KOM(2006) 847

 

10.1.2007

Komisjoni teatis nõukogule, Euroopa Parlamendile, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele: Euroopa energiatehnoloogiate strateegilise plaani suunas

KOM(2006) 848

 

10.1.2007

Komisjoni teatis nõukogule ja Euroopa Parlamendile: Taastuvenergia tegevuskava — Taastuvenergia 21. sajandil: jätkusuutlikuma tuleviku rajamine

KOM(2006) 849

 

10.1.2007

Komisjoni teatis nõukogule ja Euroopa Parlamendile: Rohelise raamatu järelmeetmed — Taastuvatest energiaallikatest elektri tootmisel saavutatud edu aruanne

KOM(2006) 851

 

10.1.2007

Komisjoni teatis: Määruse (EÜ) nr 1/2003 artikli 17 alusel algatatud Euroopa gaasi- ja elektrisektoreid käsitlev uurimine (lõpparuanne)

KOM(2007) 3

 

12.1.2007

Komisjoni aruanne nõukogule ja Euroopa Parlamendile: 2005. aasta aruanne PHARE, ühinemiseelsete ja ülemineku vahendite kohta

KOM(2007) 23

 

24.1.2007

Komisjoni teatis nõukogule, Euroopa Parlamendile, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele: Halduskoormuse vähendamise tegevusprogramm Euroopa Liidus

KOM(2007) 32

 

31.1.2007

Komisjoni teatis nõukogule ja Euroopa Parlamendile: Tähtsamate üleeuroopaliste transporditelgede laiendamine naaberriikidesse Suunised transpordi kohta Euroopas ja naaberpiirkondades

KOM(2007) 35

 

14.2.2007

Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule ja Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele: Kaupade siseturg: Euroopa konkurentsivõime nurgakivi

KOM(2007) 45

 

6.2.2007

Komisjoni aruanne nõukogule personalieeskirjade X lisa kohaldamise kohta (nõukogu 5. oktoobri 1987. aasta määrus nr 3019/1987) 2005. aasta

KOM(2007) 49

 

7.2.2007

Komisjoni aruanne nõukogule, Euroopa Parlamendile, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele soolise võrdõiguslikkuse edendamise kohta, 2007

KOM(2007) 50

 

8.2.2007

Komisjoni teatis nõukogule, Euroopa Parlamendile, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele: Traadita elektroonilise side teenuste kiire juurdepääs raadiospektrile suurema paindlikkuse kaudu

KOM(2007) 59

 

21.2.2007

Komisjoni teatis nõukogule ja Euroopa Parlamendile: Tõlgendav teatis jäätmete ja kõrvalsaaduste kohta

KOM(2007) 60

 

22.2.2007

Komisjoni teatis nõukogule, Euroopa Parlamendile, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele: Ühtne turg kodanike jaoks

KOM(2007) 62

 

21.2.2007

Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele: Töö kvaliteedi ja tootlikkuse parandamine: ühenduse töötervishoiu ja tööohutuse strateegia aastateks 2007–2012

KOM(2007) 63

 

26.2.2007

Komisjoni teatis nõukogule, Euroopa Parlamendile, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele: Sotsiaalse tegelikkuse hindamine — Vahearuanne 2007. aasta kevadisele Euroopa Ülemkogule

KOM(2007) 65

 

21.2.2007

Komisjoni teatis nõukogule, Euroopa Parlamendile, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele 2008. aasta poliitiline strateegia

KOM(2007) 66

 

23.2.2007

Komisjoni aruanne eelarvepädevatele institutsioonidele üldeelarvest kaetud tagatiste kohta — seisuga 30. juuni 2006

KOM(2007) 67

 

28.2.2007

Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele: Poliitilised saavutused 2006. aastal

KOM(2007) 71

 

26.2.2007

Komisjoni teatis nõukogule, Euroopa Parlamendile ja Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele Euroopa Liidu ühise siirdehindade foorumi töö tulemuste kohta vaidluste vältimise ja lahendamise korra ning ELi siirdehindade eelkokkulepete suuniste küsimuses

KOM(2007) 73

 

26.2.2007

Komisjoni teatis kalanduse õigustepõhiste juhtimissüsteemide kohta

KOM(2007) 81

 

5.3.2007

Komisjoni teine aruanne nõukogule ja Euroopa Parlamendile liikmesriikide kogemuste kohta geneetiliselt muundatud organismide turuleviimisel vastavalt direktiivile 2001/18/EÜ geneetiliselt muundatud organismide tahtliku keskkonda viimise kohta

KOM(2007) 82

 

5.3.2007

Komisjoni aruanne nõukogule: Teadaanne Ameerika Ühendriikidest, Hiina Rahvavabariigist, Türgist, Ukrainast ja Venemaalt pärit pentaerütritooli importi käsitleva dumpinguvastase menetluse algatamise kohta

KOM(2007) 87

 

7.3.2007

Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile ja nõukogule andmekaitsedirektiivi parema rakendamise tööprogrammi järelmeetmete kohta

KOM(2007) 101

 

15.3.2007

Komisjoni teatis nõukogule ja Euroopa Parlamendile: Ühtse Euroopa taeva loomine funktsionaalsete õhuruumiosade kaudu — Vahearuanne

Need tekstid on kättesaadavad EUR-Lexist: http://eur-lex.europa.eu


TEAVE LIIKMESRIIKIDELT

22.6.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 138/18


Liikmesriikide edastatav teave riigiabi kohta, mida antakse kooskõlas komisjoni aasta määrusega (EÜ) nr 70/2001, mis käsitleb EÜ asutamislepingu artiklite 87 ja 88 kohaldamist väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele antava riigiabi suhtes

(2007/C 138/08)

Abi nr

XA 7012/07

Liikmesriik

Itaalia

Piirkond

Lazio maakond

Abikava nimetus või üksiktoetust saava ettevõtte nimi

Agevolazioni a favore di PMI per l'acquisto o il leasing di nuove macchine utensili o di produzione

Õiguslik alus

Deliberazione della Giunta Regionale n. 115 del 27.2.2007, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (parte I e II) n. 9 del 30 marzo 2007, attuativa della legge 28.11.1965, n. 1329 (c.d. «legge Sabatini») e s.m.i

Kavas ettenähtud aastased kulutused või ettevõttele antud üksiktoetuse üldsumma

10 miljonit EUR (1)

Abi suurim osatähtsus

Abi suurim osatähtsus on 40 % uute tööpinkide või tootmisseadmete soetamise või liisingu summast

Rakendamise kuupäev

Päev pärast maakonnanõukogu 27. veebruari 2007. aasta otsuse nr 115 avaldamist abi haldava asutuse (MCC spa) veebilehel www.incentivi.mcc.it (2)

Kava või üksiktoetuse kestus

Abikava on tähtajatu, kuid Itaalia on selle raames vabastatud EÜ asutamislepingu artikli 88 lõikes 3 ettenähtud teatamiskohustusest kuni 30. juunini 2008, mil määrus (EÜ) nr 70/2001 (muudetud kujul) kaotab kehtivuse, välja arvatud juhul, kui seda ei pikendata

Abi eesmärk

Abikava hõlmab investeeringuid

Asjaomane majandusharu

Kõik majandusharud

 

või

 

Söe kaevandamine

 

Igasugune töötlev tööstus

 

või

 

Must metall

 

Laevaehitus

 

Sünteeskiud

 

Mootorsõidukid

 

Muu töötlev tööstus

 

Põllumajandustoodete töötlemine ja turustamine

Jah

Igasugused teenused

 

või

 

Transport

 

Finantsteenused

 

Muud teenused

 

Abi andva asutuse nimi ja aadress

Regione Lazio — Assessorato della Piccola e media impresa, commercio e artigianato

Direzione regionale Attività produttive

Via Cristoforo Colombo, 212

I-00147 Roma

Tel. (39) 06 51 68 37 75

Fax (39) 06 51 68 37 73

E-mail: nconsole@regione.lazio.it

Muu teave

Komisjon kiitis abikava varasemalt heaks oma 18. oktoobri 2000. aasta kirjaga D/55254 — Abi N 659/A/97


Abi nr

XA 7013/07

Liikmesriik

Ühendkuningriik

Piirkond

Cumbria

Abikava nimetus või üksiktoetust saava ettevõtte nimi

‘Distinctly Cumbrian Agricultural Produce Scheme’

Õiguslik alus

Section 5, Regional Development Agencies Act 1998

Kavas ettenähtud aastased kulud või ettevõttele antud üksiktoetuse üldsumma

Abikava

Aastane üldsumma

1,2 miljonit GBP

Tagatud laenusumma

Üksiktoetus

Abi üldsumma

Tagatud laenusumma

Abi suurim osatähtsus

Kooskõlas määruse artikli 4 lõigetega 2–6 ja artikliga 5

Jah

Rakendamise kuupäev

Alates 1.4.2007

Kava või üksiktoetuse kestus

Kuni 30.6.2009

Abi eesmärk

Abi VKEdele

Jah

Asjakohased majandusharud

Kõik majandusharud

Ei

Teatav kitsas majandusharu

Jah

Söe kaevandamine

 

igasugune töötlev tööstus

 

või

 

Teras

 

Laevaehitus

 

Sünteeskiud

 

Mootorsõidukid

 

Muu töötlev tööstus

 

Põllumajandustoodete töötlemine ja turustamine

Jah

Igasugused teenused

 

või

 

Veoteenused

 

Finantsteenused

 

Muud teenused

 

Abi andva asutuse nimi ja aadress

Distinctly Cumbrian

Rural Enterprise Centre

Redhills

CA11 0DT Penrith

United Kingdom

Suurte üksiktoetuste andmine

Kooskõlas määruse artikliga 6

Jah


Abi nr

XA 7014/07

Liikmesriik

Hispaania

Piirkond

La Rioja

Abikava nimetus või üksiktoetust saava ettevõtja nimi

Fomento de la industria agroalimentaria (PYMES)

Õiguslik alus

Resolución del Presidente de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja de 22 de febrero de 2007 por la que se aprueba la modificación de las bases reguladoras de concesión de ayudas para el fomento de la Pequeña y Mediana Industria Agroalimentaria con objeto de su adecuación a las Directrices Comunitarias sobre ayudas estatales al Sector Agrario y Forestal (B.O.R. no 33, de 10 de marzo de 2007)

Abikavas ette nähtud aastased kulud või ettevõtjale antud üksiktoetuse kogusumma

Abikava

Aastane kogusumma

2,75 miljonit EUR

Garanteeritud laenud

Üksiktoetus

Toetuse kogusumma

Garanteeritud laenud

Abi ülemmäär

Kooskõlas määruse artikli 4 lõigetega 2–6 ja artikliga 5

Jah

Rakendamise kuupäev

Alates 10.3.2007

Kava või üksiktoetuse kestus

Kuni 31.12.2008

Abi eesmärk

VKEdele antav abi

Jah

Asjaomased majandusharud

Kõik majandusharud, millel on õigus anda toetusi VKEdele

Ei

Ainult teatavatele majandusharudele antav abi

Jah

Söe kaevandamine

 

Igasugune töötlev tööstus

 

või

 

Terasetootmine

 

Laevaehitus

 

Sünteeskiud

 

Mootorsõidukid

 

Muu töötlev tööstus

 

Põllumajandustoodete töötlemine ja turustamine

Jah

Igasugused teenused

 

või

 

Transporditeenused

 

Finantsteenused

 

Muud teenused

 

Abi andva ametiasutuse nimi ja aadress

Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja

Muro de la Mata no 13-14

E-26071-Logroño

ader@ader.es

Suurte üksiktoetuste andmine

Kooskõlas määruse artikliga 6

Jah


Abi nr

XA 7015/07

Liikmesriik

Hispaania

Piirkond

La Rioja

Abikava nimetus või üksiktoetust saava ettevõtja nimi

Programa estratégico de comercio exterior

Õiguslik alus

Resolución del Presidente de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja, de 11 de febrero de 2005, por la que se aprueban las bases reguladoras de la entidad (B.O.R. no 24 de 17 de febrero de 2005)

Resolución del Presidente de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja, de 7 de marzo de 2006, por la que se modifican las bases reguladoras de la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva del Programa Estratégico de Comercio Exterior (B.O.R. no 37/2006 de 18 de marzo de 2006).

Resolución del Presidente de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja, de 5 de marzo de 2007, por la que se aprueba la convocatoria de ayudas de la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva del Programa Estratégico de Comercio Exterior (B.O.R. no 33/2007, de 10 de marzo).

Kavas ette nähtud aastased kulud või ettevõtjale antud üksiktoetuse kogusumma

Abikava

Aastane kogusumma (2007)

1 700 000 EUR

Garanteeritud laenud

Üksiktoetus

Toetuse kogusumma

Garanteeritud laenud

Abi ülemmäär

Kooskõlas määruse artikli 4 lõigetega 2–6 ja artikliga 5

Jah

Rakendamise kuupäev

Alates 10.3.2007

Kava või üksiktoetuse kestus

Kuni 31.12.2008

Abi eesmärk

VKEdele antav abi

Jah

Asjaomased majandusharud

Kõik majandusharud, millel on õigus anda toetusi VKEdele

Jah

Ainult teatavatele majandusharudele antav abi

 

Söe kaevandamine

 

Igasugune töötlev tööstus

 

või

 

Terasetootmine

 

Laevaehitus

 

Sünteeskiud

 

Mootorsõidukid

 

Muu töötlev tööstus

 

Põllumajandustoodete töötlemine ja turustamine

Jah

Igasugused teenused

 

või

 

Transporditeenused

 

Finantsteenused

 

Muud teenused

 

Abi andva ametiasutuse nimi ja aadress

Agencia de desarrollo económico de La Rioja

Muro de la Mata, 13-14

E-26071 Logroño

Suurte üksiktoetuste andmine

Kooskõlas määruse artikliga 6

Jah


Abi nr

XA 7019/07

Liikmesriik

Leedu Vabariik

Piirkond

Abikava või üksiktoetust saava ettevõtte nimetus

Dalies garantinio užmokesčio kompensavimas kreditų su garantija gavėjams.

Õiguslik alus

Žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 12 d. įsakymas Nr. 3D-161 „Dėl garantinio užmokesčio kreditų su garantija gavėjams kompensavimo taisyklių patvirtinimo“

Abikavas ette nähtud aastased kulutused või ettevõttele antud üksiktoetuse kogusumma

Abikava

Aastane kogusumma

1 miljon LTL või 0,29 miljonit EUR ametliku vahetuskursi alusel

Garanteeritud laenud

Üksiktoetus

Toetuse kogusumma

Garanteeritud laenud

Abi suurim osatähtsus

Kooskõlas määruse artikli 4 lõigetega 2–6 ja artikliga 5

Jah

Rakendamise kuupäev

1.5.2007

Abikava või üksiktoetuse kestus

Kuni 30.6.2008 (3)

Abi eesmärk

VKEdele antav abi

Jah

Asjaomased majandusharud

Ainult teatavatele majandusharudele antav abi

Jah

Igasugune töötlev tööstuse sektorid

Igasugused teenused

Töötlemine (sealhulgas põllumajandussaaduste töötlemine) ja teenuste osutamine maapiirkondades

Abi andva asutuse nimi ja aadress

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija

Gedimino pr. 19 (Lelevelio g. 6)

LT-01103 Vilnius

Suurte üksiktoetuste andmine

Kooskõlas määruse artikliga 6

Jah


Abi nr

XA 7020-07-LT-Credit Interest

Liikmesriik

Leedu Vabariik

Piirkond

Abikava või üksiktoetust saava ettevõtte nimetus

Parama kreditų palūkanoms kompensuoti

Õiguslik alus

Žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 12 d. įsakymas Nr. 3D-159 „Dėl Dalies palūkanų už investicinius kreditus, paimtus nuo 2007 m. gegužės 1 d. ir suteiktus be UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantijos, kompensavimo taisyklių patvirtinimo“.

Žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 12 d. įsakymas Nr. 3D-160 „Dėl Dalies palūkanų už investicinius kreditus, paimtus nuo 2007 m. gegužės 1 d. ir suteiktus su UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantijos, kompensavimo taisyklių patvirtinimo“.

Abikavas ette nähtud aastased kulutused või ettevõttele antud üksiktoetuse kogusumma

Abikava

Aastane kogusumma

4 miljonit LTL või 1,16 miljonit EUR ametliku vahetuskursi alusel

Garanteeritud laenud

Üksiktoetus

Toetuse kogusumma

Garanteeritud laenud

Abi suurim osatähtsus

Kooskõlas määruse artikli 4 lõigetega 2–6 ja artikliga 5

Jah

Rakendamise kuupäev

1.5.2007

Abikava või üksiktoetuse kestus

30.6.2008 (4)

Abi eesmärk

VKEdele antav abi

Jah

Asjaomased majandusharud

Ainult teatavatele majandusharudele antav abi

Jah

Igasugune töötlev tööstus

Igasugused teenused

Töötlemine (sealhulgas põllumajandussaaduste töötlemine) ja teenuste osutamine maapiirkondades

Abi andva asutuse nimi ja aadress

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija

Gedimino pr. 19 (Lelevelio g. 6)

LT-01103 Vilnius

Suurte üksiktoetuste andmine

Kooskõlas määruse artikliga 6

Jah


(1)  Osutatud aastaste kulutuste summa hõlmab samal õiguslikul alusel põhineva abikavaga ette nähtud kulutusi, mida antakse määruse (EÜ) nr 70/2001 kohaldamisalasse kuuluvatele VKEdele muudes kui käesoleva teabelehega või määrusega (EÜ) nr 1857/2006 hõlmatud sektorites.

(2)  Eespool nimetatud otsus avaldatakse osutatud veebilehel kümme tööpäeva pärast käesoleva teabelehe saatmist Euroopa Komisjonile.

(3)  Kui komisjon korrigeerib määrust (EÜ) nr 70/2001 ja pikendab selle kehtivusaega, siis vajaduse korral pikendatakse abikava kestust ja teavitatakse sellest komisjoni.

(4)  Kui komisjon korrigeerib määrust (EÜ) nr 70/2001 ja pikendab selle kehtivusaega, siis vajaduse korral pikendatakse abikava kestust ja teavitatakse sellest komisjoni.


22.6.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 138/24


Liikmesriikide esitatud kokkuvõtlik teave riigiabi kohta, mida antakse kooskõlas komisjoni määrusega (EÜ) 1857/2006, mis käsitleb asutamislepingu artiklite 87 ja 88 kohaldamist põllumajandustoodete tootmisega tegelevatele väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele antava riigiabi suhtes

(2007/C 138/09)

Abi number: XA 39/07

Liikmesriik: Itaalia

Piirkond: Sardiinia

Abikava nimetus või üksiktoetust saava ettevõtte nimi: Legge regionale 11 marzo 1998, n. 8, articolo 23 (aiuti per i danni alla produzione agricola) — Sostegno a favore degli allevatori per fronteggiare la blue tongue 2006 — Indennizzi per la perdita di reddito.

Õiguslik alus: L. R. 11 marzo 1998, n. 8, articolo 23

Delibera della giunta regionale n. 49/30 del 28.11.2006 recante «Legge regionale 11 marzo 1998, n. 8, articolo 23 (aiuti per i danni alla produzione agricola) — Sostegno a favore degli allevatori per fronteggiare la febbre catarrale degli ovini nel 2006 — Indennizzi per la perdita di reddito — Spesa 300 000 EUR — CAP 06103 (UPB S 06.030) — F. R.»

Delibera della giunta regionale n. 54/4 del 28.12.2006 recante «Legge regionale 11 marzo 1998, n. 8, articolo 23 (aiuti per i danni alla produzione agricola) — Sostegno a favore degli allevatori per fronteggiare la febbre catarrale degli ovini del 2006 — Indennizzi per la perdita di reddito — Deliberazione 49/30 del 28.11.2006 — Estensione dell'aiuto alle nuove perdite — Spesa 300 000 EUR — CAP 06103 (UPB S 06.030) — F. R.»

Delibera della giunta regionale n. 7/10 del 20.2.2007 recante «Legge regionale 11 marzo 1998, n. 8, articolo 23 (aiuti per i danni alla produzione agricola) — Sostegno a favore degli allevatori per fronteggiare l'epidemia di “lingua blu” del 2006. Indennizzi per la perdita di reddito. Applicazione del regolamento di esenzione (CE) n. 1857/2006 della Commissione europea.»

Kavas ette nähtud aastased kulutused: 2006. aastaks kavandatud kogukulutuste suurus on 600 000 EUR

Abi ülemmäär: Abi antakse 70 % ulatuses kahjudest, mis on arvutatud järgmiselt.

Rakendamise kuupäev: Abi hakatakse andma kohe pärast 2006. aasta septembris toimunud loomade suremist.

Kava kestus: Kuni detsembrini 2010

Abi eesmärk: Abi antakse vastavalt määruse artiklile 10 ning selle eesmärk on hüvitada lammaste ja kitsede surma tagajärjel põllumajandustootjatele tekitatud tootmiskahjud.

Pidades silmas, et Sardiinias kasvatatakse lambaid eelkõige piima saamiseks ning et maakonna lambad annavad piima hooajaliselt (üldjuhul jaanuarist kuni juulini), arvutatakse tootmiskahjusid üheaastase ajavahemiku alusel, võttes arvesse asjaolu, et lammaste surmale järgnevatel kuudel on neid raske asendada (loomade liikumise keelu tõttu ning selle tõttu, et karja taastootmiseks vajaminevaid lambaid ei ole saada enne selle aasta sügist, mil kahju kannatati.

Kahjude arvutamisel võetakse arvesse ka kaotatud toodangu väärtus ilma põllumajandusettevõtja poolt kandmata vahekuludeta (sööda ostmine ja veterinaarkulud) nii mitte-puhtatõuliste kui ka tõuraamatusse kantud lammaste ja kitsede osas (viide punktis „Abi ülemmäär” esitatud selgitavas tabelis).

Asjaomane sektor: Loomakasvatussaadused: lambad ja kitsed

Abi andva asutuse nimi ja aadress:

Regione autonoma della Sardegna

Assessorato dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale

Via Pessagno, 4

I-09125 Cagliari

Veebileht: http://www.regione.sardegna.it

Abi number: XA 44/07

Liikmesriik: Belgia

Piirkond: Flemish Authority: Department for Agriculture and Fisheries

Abikava nimetus või üksiktoetust saava ettevõtte nimi: Vlaams Bedrijfspluimvee- en konijnenhouders vzw

Õiguslik alus:

2 juni 1998 — Koninklijk besluit betreffende de zoötechnische en genealogische voorschriften voor de verbetering en de instandhouding van de pluimvee- en konijnenrassen,

17 maart 2005 — Ministerieel besluit houdende de erkenning en subsidiëring van organisaties in het kader van de aanmoediging en de verbetering van de pluimvee- en konijnenfokkerij,

2 juin 1998 — Arrêté royal du 2 juin 1998 relatif aux conditions zootechniques et généalogiques régissant l'amélioration et la conservation des races avicoles et cunicoles.

17 mars 2005 — Arrêté ministériel portant agrément et subventionnement des organisations dans le cadre de la promotion et de l'amélioration de l'élevage de volailles et de lapins.

Kavas ettenähtud aastased kulutused või ettevõttele antud üksiktoetuse kogusumma: 9 000 EUR

Abi ülemmäär: 100 % (abi antakse subsideeritud teenuste vahendusel)

Abikava rakendamise kuupäev:

Abikava või üksiktoetuse kestus: Abi antakse 2007. majandusaastaks

Abi eesmärk: Väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete toetamine ja sektori areng.

Artikli 15 lõike 2 punkt c: kolmandate isikute osutatud nõustamisteenused, tasud selliste teenuste eest, mis ei kujuta endast pidevat ega korrapärast tegevust ega ole seotud selliste ettevõtte tavaliste tegevuskuludega nagu tavapärased maksunõustamisteenused, korrapärased õigusteenused või reklaam.

Asjaomased majandusharud: Kodulinnud ja küülikud

Abi andva asutuse nimi ja aadress:

Departement Landbouw en Visserij

Duurzame Landbouwontwikkeling

Ellips, 6e verdieping

Koning Albert II laan 35, bus 40

B-1030 Brussel

Veebileht: http://www2.vlaanderen.be/ned/sites/landbouw/dier/pluim.html

Muu teave: —

Jules Van Liefferinge

peasekretär

Abi number: XA 47/07

Liikmesriik: Belgia

Piirkond: Flemish Authority: Department for Agriculture and Fisheries

Abikava nimetus või üksiktoetust saava ettevõtte nimi: Vlaamse rundveeteeltvereniging vzw

Õiguslik alus:

23 september 1971 — Koninklijk besluit betreffende de verbetering van het rundveeras,

27 februari 1991 — Ministerieel besluit betreffende de verbetering van het rundveeras,

23 septembre 1971 — Arrêté royal relatif à l'amélioration de l'espèce bovine.

27 février 1991 — Arrêté ministériel relatif à l'amélioration de l'espèce bovine.

Kavas ettenähtud aastased kulutused või ettevõttele antud üksiktoetuse kogusumma: 1 194 000 EUR

Abi ülemmäär: Artikli 16 lõike 1 punkt a: abi ülemmääraga 100 %, et katta tõuraamatute asutamise ja pidamisega seotud halduskulusid.

Artikli 16 lõike 1 punkt b: abi ülemmääraga 70 % kolmanda osapoole või tema nimel tehtavate selliste testide kuludest, millega määratakse kindlaks karja geneetiline kvaliteet või tootlikkus, välja arvatud karja omaniku poolt tehtavad kontrollid ning rutiinne piima kvaliteedi kontroll.

Abikava rakendamise kuupäev:

Abikava või üksiktoetuse kestus: Abi antakse 2007. eelarveaastaks

Abi eesmärk: Väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete toetamine ja sektori areng.

Artikli 16 lõike 1 punkt a: abi ülemmääraga 100 %, et katta tõuraamatute asutamise ja pidamisega seotud halduskulusid.

Artikli 16 lõike 1 punkt b: Abi ülemmääraga 70 % kolmanda osapoole või tema nimel tehtavate selliste testide kuludest, millega määratakse kindlaks karja geneetiline kvaliteet või tootlikkus, välja arvatud karja omaniku poolt tehtavad kontrollid ning rutiinne piima kvaliteedi kontroll.

Asjaomased majandusharud: Veised

Abi andva asutuse nimi ja aadress:

Departement Landbouw en Visserij

Duurzame Landbouwontwikkeling

Ellips, 6e verdieping

Koning Albert II laan 35, bus 40

B-1030 Brussel

Veebileht: http://www2.vlaanderen.be/ned/sites/landbouw/dier/rund.html

Muu teave: —

Jules Van Liefferinge

peasekretär

Abi number: XA 49/07

Liikmesriik: Itaalia

Piirkond: Lazio

Abikava nimetus või üksiktoetust saava ettevõtte nimi: Agevolazioni a favore di PMI per l'acquisto o il leasing di nuove macchine utensili o di produzione

Õiguslik alus: Deliberazione della giunta regionale n. 115 del 27.2.2007, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (parte I e II) n. 9 del 30 marzo 2007, attuativa della legge 28.11.1965, n. 1329 (c.d. „legge Sabatini”) e s.m.i

Kavas ettenähtud aastased kulutused või ettevõttele antava üksiktoetuse üldsumma: 10 miljonit EUR (1)

Abi ülemmäär: Abi ei või ületada 40 % abikõlblikest investeeringutest või 50 % abikõlblikest investeeringutest vähemsoodsates piirkondades või määruse (EÜ) nr 1698/2005 artikli 36 punkti a alapunktides i, ii ja iii osutatud piirkondades, nagu liikmesriigid on määranud vastavalt kõnealuse määruse artiklitele 50 ja 94; üksikettevõttele antav suurim abisumma ei tohi ületada kolme rahandusaasta jooksul 400 000 EUR või 500 000 EUR, kui ettevõte asub vähemsoodsas piirkonnas või määruse (EÜ) nr 1698/2005 artikli 36 punkti a alapunktides i, ii ja iii viidatud piirkondades, nagu liikmesriigid on määranud kõnealuse määruse artiklite 50 ja 94 kohaselt.

Rakendamise kuupäev: Päev pärast maakonnanõukogu 27. veebruari 2007. aasta otsuse nr 115 avaldamist abi haldava asutuse (MCC spa) veebilehel www.incentivi.mcc.it (2)

Kava või üksiktoetuse kestus: Abikava on tähtajatu, kuid Itaalia on selle raames vabastatud EÜ asutamislepingu artikli 88 lõikes 3 ettenähtud teatamiskohustusest kuni 31. detsembrini 2013, mil määrus (EÜ) nr 1857/2006 kaotab kehtivuse, välja arvatud juhul, kui seda ei pikendata.

Abi eesmärk: Investeeringuabi — abi eesmärk on soodustada intressitoetuste kaudu uute masinate ja seadmete ostmist või liisimist vastavalt määrusele (EÜ) nr 1857/2006.

Asjaomane sektor/asjaomased sektorid: Kõik sektorid, milles võib määruse (EÜ) nr 1857/2006 kohaselt VKEdele eraldatavat abi anda.

Abi andva ametiasutuse nimetus ja aadress:

Direzione regionale Attività produttive

Via Cristoforo Colombo, 212

I-00147 Roma

Tel. (39) 06 51 68 37 75, Fax (39) 06 51 68 37 73

E-mail: nconsole@regione.lazio.it

Veebileht: www.incentivi.mcc.it

Muu teave: Abikava on varem kiidetud heaks komisjoni 18. oktoobri 2000. aasta kirjaga D/55254 — Abi number N 659/A/97.

Abi number: XA 51/07

Liikmesriik: Ühendkuningriik

Piirkond: Inglismaa — Dorset (sh Bournemouth'i ja Poole'i omavalitsusüksused)

Abikava nimetus või üksiktoetust saava ettevõtte nimi: Dorset Agricultural Advisory Service (DAAS)

Õiguslik alus: Local Government Act 2000 (Part I)

Kavas ette nähtud aastased kulutused või ettevõttele antud üksiktoetuse üldsumma: 23. juuni 2007 kuni 31. märts 2008: 69 000 GBP

1. aprill 2008 kuni 30. september 2008: 31 000 GBP

Abi suurim osatähtsus: Abi osatähtsus on 100 %.

Rakendamise kuupäev: Kava hakatakse rakendama 23. juunil 2007.

Kava või üksiktoetuse kestus: Kava hakatakse rakendama 23. juunil 2007. Kava on avatud uutele taotlejatele kuni 30. septembrini 2008. Viimane makse tehakse 10. oktoobril 2008.

Abi eesmärk: Abi eesmärk on põllumajandusliku ettevõtlussektori arendamine. Abi antakse vastavalt määruse (EÜ) nr 1857/2006 artiklile 15. Abikõlblikeks kuludeks on nõustamisteenused.

Asjaomane sektor (asjaomased sektorid): Kava kohaldatakse põllumajandustoodete tootmise suhtes.

Abi andva ametiasutuse nimi ja aadress: Kava eest vastutav seadusjärgne asutus:

Dorset County Council

County Hall

Colliton Park

Dorchester DT1 1XJ

United Kingdom

Kava haldamise eest vastutav organisatsioon:

Dorset Agricultural Advisory Service

Stinsford Business Centre

Kingston Maurward College

Dorchester

Dorset DT 1 8PY

United Kingdom

Veebiaadress: www.kmc.ac.uk/daas

Riigiabi dokumendid on kättesaadavad veebilehe rubriigis „Newsletters”.

Samuti saab abikava kohta teavet riigiabi küsimusi käsitlevalt Defra veebilehelt järgmisel veebiaadressil:

www.defra.gov.uk/farm/policy/state-aid/setup/exist-exempt.htm

Muu teave: Täiendav ja üksikasjalikum teave kava abikõlblikkuse ja eeskirjade kohta on kättesaadav eespool esitatud linkidel.

Põllumajandussaaduste töötlemise ja turustamise ning mittepõllumajandusliku majandustegevuse puhul antakse abi kooskõlas määrusega (EÜ) nr 1998/2006, millega reguleeritakse vähese tähtsusega abi andmist. Vähese tähtsusega abi on teatav abiliik, mille puhul ei ole vaja Euroopa Komisjoni luba. Sellise toetuse piirmäär on 200 000 EUR (ligikaudu 120 000 GBP) kolme aasta jooksul ühe ettevõtte kohta ning see võib hõlmata kõiki tegevusliike.

Hüvitist taotlev mittepõllumajanduslik ettevõte peab esitama DAASile üksikasjad asjaomase toetuse kohta, mida nad on saanud keskvalitsuselt või kohalikult omavalitsuselt või muudelt riiklikelt fondidelt viimase kolme aasta jooksul.

Osutatud ulatuses toetust juba saanud ettevõtted ei ole DAASi jaoks abikõlblikud.

Ühendkuningriigi pädeva asutuse Department for Environment, Food and Rural Affairs nimel alla kirjutanud ja kuupäeva märkinud:

Neil Marr

Agricultural State Aid

Department for Environment, Food and Rural Affairs

Area 8B, 9 Millbank

C/o Nobel House

17 Smith Square

Westminster

London SW1P 3JR

United Kingdom

Abi number: XA 52/07

Liikmesriik: Ühendkuningriik

Piirkond: Inglismaa

Abikava nimetus või üksiktoetust saava ettevõtte nimi: Conservation Advice Programme — Practical advice for land managers (England)

Õiguslik alus: Kava ei ole seadusega sätestatud. Vastavalt 1986. aasta põllumajandusseadusele (1. jagu) võib valitsus osutada põllumajandustegevusega seonduvat nõustamisteenust.

Kavas ettenähtud aastased kulutused või ettevõttele antud üksiktoetuse üldsumma: 1. juuli 2007 kuni 30. juuni 2008: 980 000 GBP

Abi suurim osatähtsus: Abi osatähtsus on 100 %.

Rakendamise kuupäev: Kava hakatakse rakendama 2007. aasta 1. juulil.

Kava või üksiktoetuse kestus: Kava hakatakse rakendama 2007. aasta 1. juulil. Kava on avatud uutele taotlejatele kuni 30. juunini 2008. Taotluste esitamise tähtaeg on 15. oktoober 2007. Viimane makse tehakse 15. veebruaril 2008.

Abi eesmärk: Valdkonna areng. Kava on suunatud tegutsevatele põllumajandustootjatele. Mitmetest konverentsidest, töörühmadest, ringkäikudest talumajapidamistes, eneseabirühmade koosolekutest, koolitusseminaridest ning talumajapidamistes toimuvatest tutvustavatest tegevustest ja sündmustest koosneva programmi eesmärk on aidata põllumajandustootjatel mõista nende tegevust mõjutada võivaid jooksvaid küsimusi, nagu näiteks uute keskkonnahoolduse kavade kehtestamine ning nende tähendus seoses maa haldamise nõuetega. Programmi eesmärk on suurendada professionaalsust kõnealuses valdkonnas. Toetust makstakse vastavalt määruse (EÜ) nr 1857/2006 artiklile 15 ja abikõlblikeks kuludeks on koolitusprogrammide organiseerimise ning läbiviimise kulud. Abisaajatele otsetoetusi ei tehta.

Asjaomane sektor (asjaomased sektorid): Kava kohaldatakse ainult põllumajandustoodete tootmisega tegelevate ettevõtetele.

Abi andva ametiasutuse nimi ja aadress: Kava eest vastutav seadusjärgne asutus:

Department for Environment, Food and Rural Affairs

C/o Nobel House

17 Smith Square

London SW1P 3JR

United Kingdom

Kava haldamise eest vastutav organisatsioon:

Natural England

Land Management & Advisory Services

Eastbrook

Shaftesbury Road

Cambridge

CambsCB2 8DR

United Kingdom

Veebiaadress: http://www.naturalengland.org.uk/planning/farming-wildlife/docs/StateAidConservationAdvice.pdf

Klõpsake pealkirjal „Farming Activities Programme (England)”. Samuti saab teavet Internetis Ühendkuningriigi kesksest loetelust, mis hõlmab põllumajandusalaseid riigiabi kavasid:

www.defra.gov.uk/farm/policy/state-aid/setup/exist-exempt.htm

Muu teave: Täiendav ja üksikasjalikum teave kava abikõlblikkuse ja eeskirjade kohta on kättesaadav eespool esitatud linkidel. Põllumajandussaaduste töötlemise ja turustamisega ning mittepõllumajandusliku majandustegevuse puhul antakse abi kooskõlas komisjoni määrusega (EÜ) nr 1998/2006, mis käsitleb vähetähtsat abi.

Ühendkuningriigi pädeva asutuse Department for Environment, Food and Rural Affairs nimel alla kirjutanud ja kuupäeva märkinud:

Neil Marr

Department for Environment, Food and Rural Affairs

Area 8B 9 Millbank

C/o Nobel House

17 Smith Square

Westminster

London SW1P 3JR

United Kingdom


(1)  Aastaste kulutuste summa hõlmab samal õiguslikul alusel põhineva abikavaga ette nähtud kulutusi ja mida antakse määruse (EÜ) nr 70/2001 kohaldamisalasse kuuluvatele VKEdele (sealhulgas investeeringuabi põllumajandustoodete töötlemise ja turustamise sektoris).

(2)  Eespool osutatud otsus avaldatakse nimetatud veebilehel kümne päeva jooksul, mis järgnevad käesoleva teabelehe saatmisele Euroopa Komisjonile.


22.6.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 138/31


Liikmesriikide esitatav kokkuvõtlik teave riigiabi kohta, mida antakse kooskõlas komisjoni määrusega (EÜ) nr 1857/2006, mis käsitleb asutamislepingu artiklite 87 ja 88 kohaldamist põllumajandustoodete tootmisega tegelevatele väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele antava riigiabi suhtes

(2007/C 138/10)

Abi number: XA 53/07

Liikmesriik: Ühendkuningriik

Piirkond: Inglismaa

Abikava nimetus või üksiktoetust saava ettevõtte nimi: Cross Compliance Advice Programme — Practical advice for land managers (England)

Õiguslik alus: Kava ei ole seadusega sätestatud. Vastavalt 1986. aasta põllumajandusseadusele (1. jagu) võib valitsus osutada põllumajandustegevusega seonduvat nõustamisteenust.

Kavas ettenähtud aastased kulud või ettevõttele antava üksiktoetuse kogusumma: 1. juuli 2007 kuni 30. juuni 2008: 400 000 GBP

Abi ülemmäär: Abi osatähtsus on 100 %

Rakendamise kuupäev: Kava rakendamisega alustatakse 1. juulil 2007

Kava või üksiktoetuse kestus: Kava rakendamisega alustatakse 1. juulil 2007. Rakendamine lõpetatakse 30. juunil 2008. Taotluste esitamise lõpptähtaeg on 15. september 2007. Viimane makse tehakse 30. novembril 2007.

Abi eesmärk: Valdkonna areng. Programm on suunatud tegutsevatele põllumajandustootjatele. Mitmetest talumajapidamistes läbiviidavatest töörühmadest, ringkäikudest, nõustamistelefonist ja veebilehest koosneva programmi eesmärk on anda põllumajandustootjatele, nende nõuandjatele ja talumajapidamises lepingu alusel töötavatele isikutele selgeid ja sihtotstarbelisi juhiseid kohustuslike majandamisnõuete ja heade põllumajandus- ja keskkonnatingimuste nõuete olemuse kohta ja nende tähenduse kohta seoses talumajapidamise nõuetekohase juhtimisega. Programmi eesmärk on suurendada professionaalsust kõnealuses valdkonnas.

Toetust makstakse vastavalt määruse (EÜ) nr 1857/2006 artiklile 15 ja abikõlblikeks kuludeks on koolitusprogrammide organiseerimise ning läbiviimise kulud. Abisaajale ei tehta otsemakseid.

Asjaomane majandusharu: Kava kohaldatakse üksnes põllumajandustoodete tootmisega tegelevate ettevõtete suhtes.

Abi andva ametiasutuse nimi ja aadress: Kava eest vastutav seadusjärgne asutus:

Department for Environment, Food and Rural Affairs

C/o Nobel House

17 Smith Square

London SW1P 3JR

United Kingdom

Kava haldamise eest vastutav organisatsioon:

Natural England

Land Management & Advisory Services

Eastbrook

Shaftesbury Road

Cambridge

Cambs CB2 8DR

United Kingdom

Veebiaadress: http://www.naturalengland.org.uk/planning/farming-wildlife/docs/StateAidCrossCompliance.pdf

Klõpsake teemal „Cross Compliance”. Võite kasutada ka Ühendkuningriigi põllumajandusalaste riigiabi kavade keskset veebilehte:

www.defra.gov.uk/farm/policy/state-aid/setup/exist-exempt.htm

Muu teave: Täiendav ja üksikasjalikum teave kava abikõlblikkuse ja eeskirjade kohta on kättesaadav, klõpsates eelpool nimetatud linkidel.

Ühendkuningriigi pädeva asutuse — keskkonna-, toidu- ja maaeluministeeriumi (Department for Environment, Food and Rural Affairs) nimel alla kirjutanud ja kuupäeva lisanud:

Neil Marr

Agricultural State Aid

Department for Environment, Food and Rural Affairs

Area 8B, 9 Millbank

C/o Nobel House

17 Smith Square

London SW1P 3JR

United Kingdom

Abi number: XA 54/07

Liikmesriik: Ühendkuningriik

Piirkond: Purbeck

Abikava nimetus või üksiktoetust saava ettevõtte nimi: Purbeck Natural Landscape Programme

Õiguslik alus: 1980. aasta muinsuskaitseseaduse (The National Heritage Act) alusel loodi fond National Heritage Memorial Fund (NHMF). Kõnealust seadust on mitu korda muudetud, peamiselt 1997. aasta muinsuskaitseseadusega (The National Heritage Act) ning 1993. aasta ja 1998. aasta riikliku loteriiseadusega (The National Lottery Act).

Kavas ette nähtud aastased kulutused või ettevõttele antud üksiktoetuse üldsumma:

Allikas

2007–2008

2008–2009

Pärandmaastike kapitalitoetus

Projekt The Frome Valley Project

634 200 GBP

15 000 GBP

Projekt The Purbeck Ridge Project

41 277 GBP

4 600 GBP

Vahesumma

105 427 GBP

19 600 GBP

Pärandmaastike tehniline toetus

Nõustamine (sealhulgas teostatavusuuringud)

73 400 GBP

12 400 GBP

Säilitamisalased koolitused ja üritused

2 350 GBP

550 GBP

Vahesumma

75 750 GBP

12 950 GBP

Kokku

181 177 GBP

32 550 GBP

Abi suurim osatähtsus: Kava koosneb kolmest meetmest: infrastruktuuriinvesteeringud ja tehniline abi. Vastavalt artiklile 15 on abi osatähtsus tehnilise abi meetme puhul 100 %. Infrastruktuuriinvesteeringute puhul on abi suurim osatähtsus 100 %, kui toetust antakse tootmisega mitteseotud kultuuripärandi säilitamiseks. Toetuse ülemmäära vähendatakse komisjoni määruse (EÜ) nr 1857/2006 artiklis 5 sätestatud määrade kohaselt, kui abi on tootmisega seotud. Kui abi antakse artikli 4 kohaselt, siis on abi suurim osatähtsus 40 % abikõlblikest investeeringutest.

Rakendamise kuupäev: Kava hakatakse rakendama 30. aprillil 2007.

Kava või üksiktoetuse kestus: Kava hakatakse rakendama 30. aprillil 2007. Kava on avatud uutele taotlejatele kuni 1. novembrini 2009. Viimane makse tehakse 30. novembril 2009.

Abi eesmärk: Muinsuskaitse — abikava peamine eesmärk on Purbecki rikaste ja mitmekesiste elupaikade edendamine ja kindlustamine pärandmaastike kaitse (peamiselt Frome Valley ja Purbeck Ridge) kaudu.

Abikavaga hõlmatud infrastruktuuriinvesteeringute puhul on abikõlblikeks kuludeks pärandmaastike säilitamise infrastruktuuriinvesteeringute tegelikud kulud. See vastab määruse (EÜ) nr 1857/2006 artikli 5 sätetele. Infrastruktuuriinvesteeringute puhul, mis nõuavad põllumajandusettevõtetesse investeerimist, et aidata kaasa säilitatava karja kariloomade pidamisele, on abikõlblikud kulud 40 % looduskeskkonna säilitamise ja parandamise infrastruktuuriinvesteeringute tegelikest kuludest. See vastab määruse (EÜ) nr 1857/2006 artikli 4 sätetele.

Abikavaga hõlmatud tehnilise abi puhul on abikõlblikeks kuludeks põllumajandustootjate ja põllumajandustöötajate koolituse, eriti koolitusprogrammide korraldamise, ning nõustamisteenuste kulud. Abi antakse soodustingimustel osutatavate teenuste kujul — määruse (EÜ) nr 1857/2006 artikli 15 kohaselt ei tehta tootjatele otsemakseid.

Asjaomane sektor (asjaomased sektorid): Kava kohaldatakse igasuguste põllumajandustoodete tootmise suhtes.

Abi andva ametiasutuse nimi ja aadress:

Purbeck District Council

Westport House

Worgret Road

Wareham

Dorset BH20 4PP

United Kingdom

Veebiaadress: Kava nõudeid ja tingimusi käsitlev terviktekst on kättesaadav veebiaadressil:

http://www.purbeck.gov.uk/docs/Purbeck%20natural%20landscape.doc

Samuti saab abikava kohta teavet riigiabi küsimusi käsitlevalt Defra veebilehelt järgmisel veebiaadressil:

www.defra.gov.uk/farm/policy/state-aid/setup/exist-exempt.htm

Muu teave: —

Ühendkuningriigi pädeva asutuse Department for Environment, Food and Rural Affairs nimel alla kirjutanud ja kuupäeva märkinud:

Neil Marr

Agricultural State Aid

Department for Environment, Food and Rural Affairs

Area 8B, 9 Millbank

C/o Nobel House

17 Smith Square

Westminster

London SW1P 3JR

United Kingdom

Abi number: XA 55/07

Liikmesriik: Saksamaa

Piirkond: Saarland

Abikava nimetus või üksiktoetust saava ettevõtte nimi: „Richtlinie zur Förderung der Vermarktung von ökologisch und regional erzeugten Produkten”

Õiguslik alus: Richtlinie zur Förderung der Vermarktung von ökologisch und regional erzeugten Produkten

Kavas ettenähtud aastased kulutused või ettevõttele antud üksiktoetuse kogusumma: 250 000 EUR

Abi suurim osatähtsus: 50–100 % (v.a põllumajandustoodete töötlemise ja turustamisega seotud kulude hüvitamine)

Rakendamise kuupäev:

Abikava või üksiktoetuse kestus:

Abi eesmärk: Artiklite 14 ja 15 kohane mahepõllumajanduslike ja piirkondlike toodete turustamise soodustamine.

Abikõlblikud on põhimõtteliselt vaid need tegevuskulud, mis on seotud järgmiste valdkondadega:

Meetmete e–h puhul võib abi anda ainult nende teenuste eest tasumiseks, mille osutajad on kolmandad isikud; investeerimiskulutuste puhul abi ei anta.

Toetusi võib anda kasutatud seadmete ja masinate puhul tingimusel, et need ei ole vanemad kui üks aasta ja nende amortisatsiooniaeg ei ole läbi. Kasutatud masinate ja seadmete puhul toetusi ei anta.

Abikõlbmatud on tootja personali- ja ettevõttesiseste tegevusvaldkondadega seotud kulud ning asendus- ja parandustöödega seotud kulud.

Asjaomased majandusharud: „Mahepõllumajanduslikud või piirkondlikud tooted”

Abi andva asutuse nimi ja aadress:

Ministerium für Umwelt

Keplerstraße 18

D-66117 Saarbrücken

Veebileht: http://www.saarland.de/22497.htm

Muu teave: Täiendava teabe jaoks: Ministerium für Umwelt

Referat B/1, Dorothee Wehlen (vastutav ametnik)

d.wehlen@umwelt.saarland.de

Abi number: XA 60/07

Liikmesriik: Ühendkuningriik

Piirkond: Inglismaa

Abikava nimetus või üksiktoetust saava ettevõtte nimi: Farm Health Planning Cattle Initiative 2007 — 2008

Õiguslik alus: Kava ei ole seadusega sätestatud. Vastavalt 1986. aasta põllumajandusseadusele (1. jagu) võib valitsus osutada põllumajandustegevusega seonduvat nõustamisteenust.

Kavas ettenähtud aastased kulud või ettevõttele antud üksiktoetuse üldsumma: 5. mai 2007 kuni 31. märts 2008: 1,6 miljonit GBP

Abi suurim osatähtsus: Abi osatähtsus on 100 %

Rakendamise kuupäev: Kava hakatakse rakendama 5. mail 2007.

Kava või üksiktoetuse kestus: Kava lõpetatakse 31. märtsil 2008. Viimane makse tehakse 30. juunil 2008.

Abi eesmärk: Tehniline tugi. Põllumajandustootjatele korraldatakse koolitusi ja antakse nõu loomatervishoiu aktiivse planeerimise kohta, et saavutada loomade tervise ja heaolu kõrgemad standardid ning näidata, et kariloomade haigusi on parem ära hoida kui ravida.

Abikõlblikeks kuludeks on koolituse organiseerimise kulud ja nõustamisteenused vastavalt määruse (EÜ) nr 1857/2006 artiklile 15.

Asjaomane sektor (asjaomased sektorid): Kava kohaldatakse veisekasvatusega tegelevate põllumajandusettevõtete suhtes.

Abi andva asutuse nimi ja aadress:

Department for Environment, Food and Rural Affairs

1A Page Street

London SW1P 4PQ

United Kingdom

Veebiaadress: ww.defra.gov.uk/animalh/ahws/fhp/cattle/initiative.html

Samuti võite Internetis tutvuda Ühendkuningriigi keskse loeteluga, mis hõlmab põllumajandusalaseid riigiabi kavasid: www.defra.gov.uk/farm/policy/state-aid/setup/exist-exempt.htm. Klõpsake lingil „Farm Health Planning Cattle Initiative 2007 — 2008”.

Muu teave: Abi antakse teenuste kujul; põllumajandustootjatele otsemakseid ei tehta.

Koolitusi ja nõustamisi pakutakse loomatervishoiu planeerimisega tegelevatele ettevõtetele, kes ei ole põllumajandustootjad (nt põllumajandusnõuandjad ja loomaarstid). Kõnealust abi antakse kooskõlas määrusega (EÜ) nr 1998/2006 vähese tähtsusega abi kohta.

Abi number: XA 61/07

Liikmesriik: Leedu Vabariik

Piirkond: —

Abikava või üksiktoetust saava ettevõtte nimetus: Parama kreditų palūkanoms kompensuoti

Õiguslik alus: Žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 12 d. įsakymas Nr. 3D- 159 „Dėl Dalies palūkanų už investicinius kreditus, paimtus nuo 2007 m. gegužės 1 d. ir suteiktus be UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantijos, kompensavimo taisyklių patvirtinimo”

Žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 12 d. įsakymas Nr. 3D- 160 „Dėl Dalies palūkanų už investicinius kreditus, paimtus nuo 2007 m. gegužės 1 d. ir suteiktus su UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantijos, kompensavimo taisyklių patvirtinimo”

Abikavas ette nähtud aastased kulutused või ettevõttele antud üksiktoetuse kogusumma: Kavandatud aastane eelarve 5 000 000 LTL (1,45 miljonit EUR ametliku vahetuskursi alusel).

Abi suurim osatähtsus: Abi suurim osatähtsus iga projekti kohta on 40 % abikõlblikest kuludest.

Rakendamise kuupäev:

Abikava või üksiktoetuse kestus: Kuni 31. detsembrini 2013

Abi eesmärk: Väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele antav abi.

Kõnealuse abikava kohaselt antav abi on investeeringutoetus põllumajandusettevõtetele.

Kõnealuse kava eesmärk on luua soodsamaid laenutingimusi ja sel viisil kaasa aidata maapiirkondadesse tehtavate investeeringute soodustamisele. Abikava on välja töötatud vastavalt komisjoni määruse (EÜ) nr 1857/2006 artiklile 4.

Intressimäära üks osa hüvitatakse sel juhul, kui projekti abikõlblikud kulud on seotud järgmiste kategooriatega:

Asjaomased majandusharud: Põllumajandustoodete esmatootmine.

Abi andva asutuse nimi ja aadress:

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija

Gedimino pr.19 (Lelevelio g.6)

LT-01103 Vilnius

Veebileht: http://www.zum.lt/min/Isakymai/dsp_isakymas.cfm?IsakymasID=3406&langparam=LT

http://www.zum.lt/min/Isakymai/dsp_isakymas.cfm?IsakymasID=3408&langparam=LT

Muu teave: Riigiabi osatähtsus arvutatakse meetodi kohaselt, mis on komisjonile teatatud ja heaks kiidetud komisjoni riigiabi meetmeid käsitlevate otsustega N 114/05 „Abi intressikulude hüvitamisel” (otsus K(2006)6786), N 112/2005 „Abi maa ostmise” (K(2006)5704) ja N 371/2005 „Abi kasutatud põllumajandustehnika ostmisel linasektoris” (otsus K(2006)6867).

Abi number: XA 62/07

Liikmesriik: Leedu Vabariik

Piirkond: —

Abikava või üksiktoetust saava ettevõtte nimetus: Dalies garantinio užmokesčio kompensavimas kreditų su garantija gavėjams.

Õiguslik alus: Žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 12 d. įsakymas Nr. 3D- 161 „Dėl garantinio užmokesčio kreditų su garantija gavėjams kompensavimo taisyklių patvirtinimo”

Abikavas ette nähtud aastased kulutused või ettevõttele antud üksiktoetuse kogusumma: Kavandatud aastane eelarve on 7 500 000 LTL (2,18 miljonit EUR ametliku vahetuskursi alusel).

Abi suurim osatähtsus: Abi suurim osatähtsus iga projekti kohta on 40 % abikõlblikest kuludest.

Rakendamise kuupäev:

Abikava või üksiktoetuse kestus: Kuni 31.12.2013

Abi eesmärk: Väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele antav abi.

Kõnealuse abikava kohaselt antav abi on investeeringutoetus põllumajandusettevõtetele.

Kõnealuse kava eesmärk on luua soodsamaid laenutingimusi ja sel viisil kaasa aidata maapiirkondadesse tehtavate investeeringute soodustamisele.

Abikava on välja töötatud vastavalt komisjoni määruse (EÜ) nr 1857/2006 artiklile 4.

Selleks, et piiratud vastutusega äriühing Maaelu Laenude Tagamise Sihtasutus („Žemės ūkio paskolų garantijų fondas”) võtaks tagatised enda käendusele, teeb laenusaaja äriühingule tagatismakse (kuni 70 % tagatissummast). Tagatislaenude saajatele võib hüvitada tagatissummast ühe osa (80 %).

Intressimäära üks osa hüvitatakse sel juhul, kui projekti abikõlblikud kulud on seotud järgmiste kategooriatega:

Asjaomased majandusharud: Põllumajandustoodete esmatootmine.

Abi andva asutuse nimi ja aadress:

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija

Gedimino pr.19 (Lelevelio g.6)

LT-01103 Vilnius

Veebileht: http://www.zum.lt/min/Isakymai/dsp_isakymas.cfm?IsakymasID=3407&langparam=LT

Muu teave: Riigiabi osatähtsus arvutatakse meetodi kohaselt, mis on komisjonile teatatud ja heaks kiidetud komisjoni riigiabi meetmeid käsitlevate otsustega N 114/05 „Abi intressikulude hüvitamisel” (otsus K(2006)6786), N 112/05 „Abi maa ostmise” (K(2006)5704) ja N 371/05 „Abi kasutatud põllumajandustehnika ostmisel linasektoris” (otsus K(2006)6867).


V Teated

HALDUSMENETLUSED

Komisjon

22.6.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 138/36


Viimati avaldatud KOM-dokumendid, v.a seadusandlikud ettepanekud ja komisjonis vastu võetud seadusandlikud ettepanekud

(2007/C 138/11)

ELT C 126, 7.6.2007

Eelmiste KOM-dokumentide avaldamise ajalugu:

ELT C 78, 11.4.2007

ELT C 332, 30.12.2006

ELT C 317, 23.12.2006

ELT C 303, 13.12.2006

ELT C 225, 19.9.2006

ELT C 184, 8.8.2006


ÜHISE KAUBANDUSPOLIITIKA RAKENDAMISEGA SEOTUD MENETLUSED

Komisjon

22.6.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 138/37


Teade muu hulgas Venemaalt pärit teatavate rauast või terasest õmblusteta torude impordi suhtes kohaldatavate dumpinguvastaste meetmete osalise vahepealse läbivaatamise algatamise kohta

(2007/C 138/12)

Komisjon on otsustanud vastavalt nõukogu 22. detsembri 1995. aasta määruse (EÜ) nr 384/96 (kaitse kohta dumpinguhinnaga impordi eest riikidest, mis ei ole Euroopa Ühenduse liikmed, edaspidi „algmäärus”) (1) artikli 11 lõikele 3 algatada omal initsiatiivil osalise vahepealse läbivaatamise. Läbivaatamine piirdub dumpingu aspektidega eksportivate tootjate/THK kontserni liikmete (Volzhsky Pipe Plant, Taganrog Metallurgical Works, Sinarsky Tube Plant and Seversky Tube Works) ja nendega seotud äriühingute puhul.

1.   Toode

Vaatlusalune toode on Venemaalt pärit teatavad rauast või terasest ümmarguse ristlõikega õmblusteta torud, mille välisdiameeter on kuni 406,4 mm ning mis on rahvusvahelise keevitusinstituudi (International Institute of Welding — IIW) valemi ja keemilise analüüsi kohaselt süsinikekvivalentväärtusega kuni 0,86 (2) (edaspidi „vaatlusalune toode”) ning mis kuuluvad CN-koodide ex 7304 11 00, ex 7304 19 10, ex 7304 19 30, ex 7304 22 00, ex 7304 23 00, ex 7304 24 00, ex 7304 29 10, ex 7304 29 30, ex 7304 31 80, ex 7304 39 58, ex 7304 39 92, ex 7304 39 93, ex 7304 51 89, ex 7304 59 92 ja ex 7304 59 93 (3) alla. CN-koodid on esitatud ainult teavitamise eesmärgil.

2.   Kehtivad meetmed

Praegu kohaldatav meede on nõukogu määrusega (EÜ) nr 954/2006 kehtestatud lõplik dumpinguvastane tollimaks.

3.   Läbivaatamise põhjused

Komisjonil on piisavalt esmapilgul usutavaid tõendeid, et tingimused, mille alusel praegused meetmed kehtestati, on muutunud ning et nimetatud muutused on püsivad. Komisjonile kättesaadavast teabest selgub, et alates ajavahemikust, mille põhjal praegused meetmed kehtestati, on äriühingu struktuuris tehtud märkimisväärseid ja püsivat laadi muutusi.

Lisaks ilmneks äriühingu omamaistel hindadel põhineva normaalväärtuse ja ekspordihindade võrdlemisel, et dumpingu määr on märkimisväärselt madalam kui kehtivate meetmete aluseks olev määr. Seega ei ole meetmete kohaldamine praegusel tasemel, mis põhineb varem kindlaks tehtud dumpingumääral, enam dumpingu korvamiseks vajalik.

4.   Dumpingu kindlaksmääramine

Pärast nõuandekomiteega konsulteerimist ja olles kindlaks teinud, et on olemas piisavad tõendid osalise vahepealse läbivaatamise algatamiseks, algatab komisjon käesolevaga osalise vahepealse läbivaatamise vastavalt algmääruse artikli 11 lõikele 3.

Uurimise käigus hinnatakse kehtivate meetmete jätkamise, lõpetamise või muutmise vajadust eespool nimetatud äriühingute grupi suhtes.

a)   Küsimustikud

Uurimise seisukohast vajaliku teabe saamiseks saadab komisjon küsimustikud äriühingute grupile ja asjaomase ekspordiriigi ametiasutustele. Kõnealune teave ja täiendavad dokumendid peavad komisjoni jõudma käesoleva teate punkti 5 alapunktis a sätestatud tähtaja jooksul.

b)   Teabe kogumine ja huvitatud isikute ärakuulamine

Kõigil huvitatud isikutel palutakse teha teatavaks oma seisukohad, esitada teavet, mida küsimustikud ei hõlma, ja tõendusmaterjali. Kõnealune teave ja täiendavad dokumendid peavad komisjoni jõudma käesoleva teate punkti 5 alapunktis a sätestatud tähtaja jooksul.

Peale selle võib komisjon huvitatud isikud ära kuulata, kui nad esitavad taotluse, milles näidatakse, et neil on selleks konkreetsed põhjused. Taotlus tuleb esitada käesoleva teadaande punkti 5 alapunktisb sätestatud tähtaja jooksul.

5.   Tähtajad

a)   Endast teatamiseks, küsimustikule vastuste esitamiseks ja mis tahes muu teabe andmiseks

Kõik huvitatud isikud, kes soovivad, et nende märkusi uurimise käigus arvesse võetaks, peavad endast komisjonile teatama ning esitama oma seisukohad ja küsimustiku vastused või mis tahes muu teabe 40 päeva jooksul pärast käesoleva teate avaldamist Euroopa Liidu Teatajas, kui ei ole sätestatud teisiti. Tähelepanu juhitakse asjaolule, et enamiku algmääruses sätestatud menetlusõiguste kasutamine sõltub sellest, kas kõnealune isik on endast eespool nimetatud ajavahemiku jooksul teatanud.

b)   Ärakuulamised

Kõik huvitatud isikud võivad sama 40päevase tähtaja jooksul taotleda komisjonilt ka ärakuulamist.

6.   Kirjalikud pöördumised, küsimustiku vastused ja kirjavahetus

Kõik huvitatud isikute esildised ja taotlused tuleb esitada kirjalikult (mitte elektroonilisel kujul, kui ei ole sätestatud teisiti) ning need peavad sisaldama huvitatud isiku nime, aadressi, e-posti aadressi, telefoni- ja faksinumbrit. Kõik kirjalikud pöördumised, sealhulgas käesolevas teadaandes nõutud teave, küsimustiku vastused ja kirjavahetus, mida huvitatud isikud käsitlevad konfidentsiaalsena, peavad olema tähistatud sõnaga „Limited” („piiratud kasutusega”) (4) ning vastavalt algmääruse artikli 19 lõikele 2 peab nendega olema kaasas mittekonfidentsiaalne versioon, millel on märge „FOR INSPECTION BY INTERESTED PARTIES” („tutvumiseks huvitatud isikutele”).

Komisjoni postiaadress:

European Commission

Directorate General for Trade

Directorate H

Office: J -79 5/16

B-1049 Brussels

Faks: (32-2) 295 65 05

7.   Koostööst hoidumine

Kui huvitatud isik ei võimalda juurdepääsu vajalikule teabele või ei esita seda ettenähtud tähtaja jooksul või takistab uurimist märkimisväärselt, võib vastavalt algmääruse artiklile 18 nii positiivsed kui ka negatiivsed järeldused teha kättesaadavate faktide põhjal.

Kui selgub, et huvitatud isik on esitanud ebaõiget või eksitavat teavet, jäetakse selline teave arvesse võtmata ning võidakse vastavalt algmääruse artiklile 18 toetuda kättesaadavatele faktidele. Kui huvitatud isik ei tee koostööd või teeb seda üksnes osaliselt ja kasutatakse kättesaadavaid fakte, võib tulemus olla asjaomasele isikule ebasoodsam, kui see oleks olnud tema koostöö korral.

8.   Uurimise ajakava

Uurimine viiakse vastavalt algmääruse artikli 11 lõikele 5 lõpule 15 kuu jooksul pärast käesoleva teate avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

9.   Isikuandmete töötlemine

Juhime tähelepanu sellele, et uurimise käigus kogutud isikuandmeid töödeldakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2000. aasta määrusele (EÜ) nr 45/2001 üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ühenduse institutsioonides ja asutustes ning selliste andmete vaba liikumise kohta. (5)


(1)  EÜT L 56, 6.3.1996, lk 1. Määrust on viimati muudetud nõukogu määrusega (EÜ) nr 2117/2005 (ELT L 340, 23.12.2005, lk 17).

(2)  Süsinikekvivalentväärtus määratakse kindlaks kooskõlas rahvusvahelise keevitusinstituudi (International Institute of Welding — IIW) avaldatud tehnilise aruandega (1967, IIW doc. IX-535-67).

(3)  Vastavalt praegu komisjoni 17. oktoobri 2006. aasta määruses (EÜ) nr 1549/2006 (millega muudeti tariifi- ja statistikanomenklatuuri ning ühist tollitariifistikku käsitleva nõukogu määruse (EMÜ) nr 2658/87 I lisa) esitatud määratlusele (ELT L 301, 31.10.2006, lk 1). Toodete loetelu koostatakse, ühendades nõukogu määruse (EÜ) nr 954/2006 (ELT L 175, 29.6.2006, lk 4) artikli 1 lõikes 1 esitatud tootekirjelduse ja vastavate CN-koodide tootekirjeldused.

(4)  See tähendab, et dokument on üksnes sisekasutuseks. Seda kaitstakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. mai 2001. aasta määruse (EÜ) nr 1049/2001 (üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni dokumentidele (EÜT L 145, 31.5.2001, lk 43)) artiklile 4. See on konfidentsiaalne dokument vastavalt algmääruse artiklile 19 ja GATT 1994 VI artikli rakendamist käsitleva WTO lepingu (dumpinguvastane leping) artiklile 6.

(5)  EÜT L 8, 12.1.2001, lk 1.


KONKURENTSIPOLIITIKA RAKENDAMISEGA SEOTUD MENETLUSED

Komisjon

22.6.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 138/39


Eelteatis koondumise kohta

(Juhtum nr COMP/M.4637 — Sachsenfonds Holding/Eastmerchant/Nikko Principal Investments)

Võimalik lihtsustatud korras menetlemine

(EMPs kohaldatav tekst)

(2007/C 138/13)

1.

13. juunil 2007 sai komisjon nõukogu määruse (EÜ) nr 139/2004 (1) artiklile 4 vastava teatise kavandatava koondumise kohta, mille raames ettevõtjad Nikko Principal Investments Ltd („Nikko Principal Investments”, Ühendkuningriik) ja Eastmerchant GmbH („Eastmerchant”, Saksamaa) omandavad ühiskontrolli nimetatud nõukogu määruse artikli 3 lõike 1 punkti b tähenduses ettevõtja Sachsenfonds Holding GmbH üle („Sachsenfonds”, Saksamaa) aktsiate või osade ostu teel.

2.

Asjaomaste ettevõtjate majandustegevus hõlmab järgmist:

Nikko Principal Investments: erakapitali investeerimisega tegelev ettevõtja;

Eastmerchant: finantsinvesteeringutega tegelev ettevõtja;

Sachsenfonds: fikseeritud summaga fondide kavandamine, algatamine, turustamine ja haldamine.

3.

Komisjon leiab pärast teatise esialgset läbivaatamist, et tehing, millest teatatakse, võib kuuluda määruse (EÜ) nr 139/2004 reguleerimisalasse, kuid lõplikku otsust selle kohta ei ole veel tehtud. Vastavalt komisjoni teatisele lihtsustatud korra kohta teatavate ettevõtjate koondumiste käsitlemiseks kooskõlas nõukogu määrusega (EÜ) nr 139/2004 (2) tuleks märkida, et käesolevat juhtumit on võimalik käsitleda teatises ettenähtud korra kohaselt.

4.

Komisjon kutsub huvitatud kolmandaid isikuid esitama komisjonile oma võimalikke märkusi kavandatava toimingu kohta.

Komisjon peab märkused kätte saama kümne päeva jooksul pärast käesoleva dokumendi avaldamist. Märkusi võib saata komisjonile faksi ((32-2) 296 43 01 või 296 72 44) või postiga järgmisel aadressil (lisada viitenumber COMP/M.4637 — Sachsenfonds Holding/Eastmerchant/Nikko Principal Investments):

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  ELT L 24, 29.1.2004, lk 1.

(2)  ELT L 56, 5.3.2005, lk 32.


22.6.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 138/40


Eelteatis koondumise kohta

(Juhtum nr COMP/M.4698 — Apollo/CEVA/EGL)

Võimalik lihtsustatud korras menetlemine

(EMPs kohaldatav tekst)

(2007/C 138/14)

1.

14. juunil 2007 sai komisjon nõukogu määruse (EÜ) nr 139/2004 (1) artiklile 4 vastava teatise kavandatava koondumise kohta, mille raames ettevõtja CEVA Group Logistics Plc („CEVA”, Ühendkuningriik), mille üle on erakapitali investeerimisfondil Apollo Group („Apollo”, Ameerika Ühendriigid) valitsev mõju, omandab täieliku kontrolli nimetatud nõukogu määruse artikli 3 lõike 1 punkti b tähenduses ettevõtja EGL, Inc. üle („EGL”, Ameerika Ühendriigid) aktsiate või osade ostu teel.

2.

Asjaomaste ettevõtjate majandustegevus hõlmab järgmist:

CEVA: lepinguliste logistikateenuste osutamine;

Apollo Group: erakapitali investeerimisfond;

EGL: ekspedeerimisteenuste ja lepinguliste logistikateenuste osutamine.

3.

Komisjon leiab pärast teatise esialgset läbivaatamist, et tehing, millest teatatakse, võib kuuluda määruse (EÜ) nr 139/2004 reguleerimisalasse, kuid lõplikku otsust selle kohta ei ole veel tehtud. Vastavalt komisjoni teatisele lihtsustatud korra kohta teatavate ettevõtjate koondumiste käsitlemiseks kooskõlas nõukogu määrusega (EÜ) nr 139/2004 tuleks (2) märkida, et käesolevat juhtumit on võimalik käsitleda teatises ettenähtud korra kohaselt.

4.

Komisjon kutsub huvitatud kolmandaid isikuid esitama komisjonile oma võimalikke märkusi kavandatava toimingu kohta.

Komisjon peab märkused kätte saama kümne päeva jooksul pärast käesoleva dokumendi avaldamist. Märkusi võib komisjonile saata faksi ((32-2) 296 43 01 või 296 72 44) või postiga järgmisel aadressil (lisada viitenumber COMP/M.4698 — Apollo/CEVA/EGL):

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  ELT L 24, 29.1.2004, lk 1.

(2)  ELT C 56, 5.3.2005, lk 32.


22.6.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 138/41


Eelteatis koondumise kohta

(Juhtum nr COMP/M.4717 — TAC/Tower Automotive)

Võimalik lihtsustatud korras menetlemine

(EMPs kohaldatav tekst)

(2007/C 138/15)

1.

15. juunil 2007 sai komisjon nõukogu määruse (EÜ) nr 139/2004 (1) artiklile 4 vastava teatise kavandatava koondumise kohta, mille raames ettevõtja TA Acquisition Company („TAC”, Ameerika Ühendriigid), mis kuulub kontserni Cerberus Group („Cerberus”, Ameerika Ühendriigid) kontrolli alla, omandab täieliku kontrolli nimetatud nõukogu määruse artikli 3 lõike 1 punkti b tähenduses ettevõtja Tower Automotive Inc. („Tower”, Ameerika Ühendriigid) ja selle välismaiste ettevõtjate üle aktsiate või osade ostu teel.

2.

Asjaomaste ettevõtjate majandustegevus hõlmab järgmist:

Cerberus Group: investeerimisettevõte;

Tower Automotive Inc.: autotööstuses kasutatavate metallosade projekteerija ja tootja.

3.

Komisjon leiab pärast teatise esialgset läbivaatamist, et tehing, millest teatatakse, võib kuuluda määruse (EÜ) nr 139/2004 reguleerimisalasse, kuid lõplikku otsust selle kohta ei ole veel tehtud. Vastavalt komisjoni teatisele lihtsustatud korra kohta teatavate ettevõtjate koondumiste käsitlemiseks kooskõlas nõukogu määrusega (EÜ) nr 139/2004 (2) tuleks märkida, et käesolevat juhtumit on võimalik käsitleda teatises ettenähtud korra kohaselt.

4.

Komisjon kutsub huvitatud kolmandaid isikuid esitama komisjonile oma võimalikke märkusi kavandatava toimingu kohta.

Komisjon peab märkused kätte saama kümne päeva jooksul pärast käesoleva dokumendi avaldamist. Märkusi võib komisjonile saata faksi ((32-2) 296 43 01 või 296 72 44) või postiga järgmisel aadressil (lisada viitenumber COMP/M.4717 — TAC/Tower Automotive):

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  ELT L 24, 29.1.2004, lk 1.

(2)  ELT C 56, 5.3.2005, lk 32.