ISSN 1725-5171

Euroopa Liidu

Teataja

C 32

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

50. köide
14. veebruar 2007


Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

 

IV   Teave

 

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT JA ORGANITELT

 

Komisjon

2007/C 032/01

Euro vahetuskurss

1

 

V   Teated

 

KONKURENTSIPOLIITIKA RAKENDAMISEGA SEOTUD MENETLUSED

 

Komisjon

2007/C 032/02

Riigiabi — Itaalia — Riigiabi nr C 1/2004 — Piirkondlik seadus nr 9/98. EÜ asutamislepingu artikli 88 lõike 2 kohase käimasoleva menetluse C 1/2004 muutmine ja laiendamine — Kutse märkuste esitamiseks Euroopa Ühenduse asutamislepingu artikli 88 lõige 2 kohaselt ( 1 )

2

2007/C 032/03

Eelteatis koondumise kohta (Juhtum nr COMP/M.4528 — GSW/MVV/JV) — Võimalik lihtsustatud korras menetlemine ( 1 )

6

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

 


IV Teave

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT JA ORGANITELT

Komisjon

14.2.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 32/1


Euro vahetuskurss (1)

13. veebruar 2007

(2007/C 32/01)

1 euro=

 

Valuuta

Kurss

USD

USA dollar

1,3022

JPY

Jaapani jeen

157,99

DKK

Taani kroon

7,4534

GBP

Inglise nael

0,66995

SEK

Rootsi kroon

9,1660

CHF

Šveitsi frank

1,6233

ISK

Islandi kroon

88,54

NOK

Norra kroon

8,1110

BGN

Bulgaaria lev

1,9558

CYP

Küprose nael

0,5791

CZK

Tšehhi kroon

28,233

EEK

Eesti kroon

15,6466

HUF

Ungari forint

254,02

LTL

Leedu litt

3,4528

LVL

Läti latt

0,6965

MTL

Malta liir

0,4293

PLN

Poola zlott

3,9100

RON

Rumeenia leu

3,3920

SKK

Slovakkia kroon

34,397

TRY

Türgi liir

1,8270

AUD

Austraalia dollar

1,6811

CAD

Kanada dollar

1,5253

HKD

Hong Kongi dollar

10,1756

NZD

Uus-Meremaa dollar

1,8953

SGD

Singapuri dollar

2,0068

KRW

Korea won

1 223,48

ZAR

Lõuna-Aafrika rand

9,4280

CNY

Hiina jüaan

10,1131

HRK

Horvaatia kuna

7,3561

IDR

Indoneesia ruupia

11 816,81

MYR

Malaisia ringit

4,5577

PHP

Filipiini peeso

63,118

RUB

Vene rubla

34,3220

THB

Tai baht

44,050


(1)  

Allikas: EKP avaldatud viitekurss.


V Teated

KONKURENTSIPOLIITIKA RAKENDAMISEGA SEOTUD MENETLUSED

Komisjon

14.2.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 32/2


RIIGIABI — ITAALIA

Riigiabi nr C 1/2004 — Piirkondlik seadus nr 9/98. EÜ asutamislepingu artikli 88 lõike 2 kohase käimasoleva menetluse C 1/2004 muutmine ja laiendamine

Kutse märkuste esitamiseks Euroopa Ühenduse asutamislepingu artikli 88 lõige 2 kohaselt

(EMPs kohaldatav tekst)

(2007/C 32/02)

Käesolevale kokkuvõttele järgnevas autentses keeles 22. novembril 2006 esitatud kirjas teatas komisjon Itaaliale oma otsusest muuta EÜ asutamislepingu artikli 88 lõike 2 kohast menetlust C 1/2004 ja laiendada selle käsitlusala.

Huvitatud isikud võivad saata oma märkused meetme kohta, mille suhtes toimuvat menetlust komisjon parandab ja laiendab, ühe kuu jooksul alates käesoleva kokkuvõtte ja sellele järgneva kirja avaldamisest järgmisel aadressil:

European Commission

Directorate-General for Competition

State Aid Greffe

B-1049 Brussels

Faks: (32-2) 296 12 42

Märkused edastatakse Itaaliale. Märkusi esitav huvitatud isik võib kirjalikult taotleda teda käsitlevate andmete konfidentsiaalsust, esitades taotluse põhjused.

KOKKUVÕTE

MENETLUS JA TAUST

Abikava N272/98 kiideti heaks 1998. aastal ja selle raames antakse Itaalia Sardiinia maakonnas toetusi alginvesteeringute tegemiseks hotellinduse valdkonnas.

Pärast abikava heakskiitmist võtsid Itaalia ametiasutused mitme haldusotsusega vastu abikava rakendusmäärused, täpsemalt haldusotsusega nr 285/99, 27. juuli 2000. aasta deliberazione nr 33/4 ja viimase juurde kuuluv 27. juuli 2000. aasta deliberazione nr 33/6. Komisjonile ei teatatud määrusest nr 285/99 ega deliberazione'st nr 33/6.

Haldusotsustes nr 285/99 ja nr 33/6 on sätestatud, et abi võib anda investeeringutele, mida alustati enne abitaotluse esitamise kuupäeva.

Vastuseks kaebusele, mille kohaselt on rikutud regionaalabi käsitlevaid riiklikke õigusakte, kuna abi on antud investeeringutele, mille puhul abitaotlust ei esitatud enne projektiga seotud tööde alustamist, otsustas komisjon 3. veebruaril 2004 algatada ametliku uurimismenetluse “Abikava N272/98 kuritarvitamine — otsus EÜ asutamislepingu artikli 88 lõikes 2 sätestatud menetluse algatamise kohta” (Juhtum C 1/2004).

MENETLUSE PARANDAMISE JA LAIENDAMISE PÕHJUSED

Abi andmise uurimisel on komisjon analüüsinud eeskätt asjaolu, et komisjonile ei teatatud kahest ülalnimetatud rakendusmäärusest. Ühte olulisemat rakendusmäärust (deliberazione nr 33/6) ei ole algatamisotsuses üldse nimetatud.

Tuleb rõhutada, et vähemalt 28 abijuhtumit, mille puhul väidetavalt rikuti vajalikkuse põhimõtet, seostuvad deliberazione'ga nr 33/6, mitte aga deliberazione'ga nr 33/4, nagu on ekslikult märgitud ametliku uurimismenetluse algatamise otsuses. Deliberazione's nr 33/6 “Esimese bando üleminekueeskirjad” on sätestatud, et esimese taotluste esitamise kutse raames lubatakse erandina anda abi nendele töödega seotud kulutustele, mis on tehtud pärast 5. maid 1998 (kuupäev, kui jõustus piirkondlik seadus 9/98).

Ametliku uurimismenetluse algatamise otsuses on nimetatud, et tegemist on heakskiidetud abikava kuritarvitamisega menetlusmääruse artikli 16 tähenduses. Kuid tavalise käsitluse kohaselt peetakse artiklis 16 silmas juhtumeid, kui heakskiidetud abi saaja taotleb abi üksikabi andmise otsuse või abi andmise lepingu vastaselt ja selles artiklis ei peeta silmas olukordi, kus liikmesriik võimaldab uue ebaseadusliku abi andmist olemasoleva abikava muutmise teel (menetlusmääruse artikli 1 punktid c ja f).

HINNANG

Piirkondliku riigiabi andmise juhendi (1) (edaspidi “juhend”) punkti 4.2 kohaselt tuleb abikavades sätestada, et abitaotlus esitatakse enne projekti algust.

See kohustus on esitatud ka abikava heakskiitmist käsitlevas komisjoni 1998. aasta otsuses, milles on sätestatud, et abisaajad esitavad abitaotluse enne projekti algust.

Eespool nimetatud haldusotsuste kohaselt on võimalik anda abi projektidele, mis algasid enne abitaotluse esitamise kuupäeva. Seetõttu tundub, et Itaalia ametiasutused ei täitnud komisjoni 1998. aasta otsust ega järginud juhendi nõudeid.

Komisjon on seisukohal, et abi ergutav mõju on võinud väheneda, kuna abitaotlusi ei esitatud enne projekti tegelikku algust. Komisjon on seisukohal, et abi, mida antakse väljaspool abikavasid ja millest ei teatata komisjonile, on ebaseaduslik abi määruse 659/99 artikli 1 punkti f tähenduses. Komisjon kahtleb, kas õigusaktidega on kooskõlas abi andmine investeerimisprojektidele, mis algasid enne abitaotluse esitamise kuupäeva.

Kuna abil ei ole ergutavat mõju, siis tuleks seda pidada tegevusabiks, millega vähendatakse äriühingute jooksvaid kulusid. Vastavalt juhendi punktile 4.15 on niisuguse abi andmine üldjuhul keelatud. Kuid erandjuhul võib sellist abi siiski anda piirkondades, mille suhtes kohaldatakse artikli 87 lõike 3 punktis a sätestatud erandit, nagu Sardiinia juhtumi puhul, kui i) abi andmine on põhjendatud, kuna selline abi aitab kaasa piirkondlikule arengule ja laadile ning ii) selle määr on võrdeline ebasoodsate tingimustega, mille leevendamiseks seda antakse. Kuid menetluse praeguses etapis ei ole Itaalia ametiasutused suutnud tõendada selliste ebasoodsate tingimuste olemasolu ega hinnata nende tähtsust.

Seetõttu komisjon kahtleb menetluse praegusel etapil, kas abi saab pidada kokkusobivaks ühisturuga.

KIRJA TEKST

“La Commissione La informa che ha deciso, dopo ulteriori indagini, di rettificare ed estendere l'ambito del procedimento in corso C 1/2004 ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2 del trattato CE.

1.   PROCEDIMENTO E ANTEFATTI

1.

Il 21 febbraio 2003 la Commissione ha ricevuto una denuncia (lettera A/31409, registrata come CP 15/2003) riguardante l'applicazione abusiva di un regime di aiuti a finalità regionale in favore dell'industria alberghiera italiana (Regione Sardegna), approvato dalla Commissione nel 1998 (N 272/98) (2).

2.

Con lettera del 26 febbraio 2003 (D/51355), la Commissione ha richiesto chiarimenti alle autorità italiane. Con lettera del 28 marzo 2003 la Commissione ha accettato di prorogare il termine per la comunicazione delle informazioni. Con lettera del 22 aprile 2003 (A/33012 del 28 aprile 2003), le autorità italiane hanno trasmesso alla Commissione le informazioni richieste.

3.

Secondo l'autore della denuncia, nell'ambito del suddetto regime di aiuti sono state concesse agevolazioni a investimenti per i quali non era stata presentata domanda di aiuto prima dell'inizio dell'esecuzione del progetto, in violazione delle norme sugli aiuti di Stato a finalità regionale.

4.

Il regime di aiuti N 272/98 prevedeva sovvenzioni da destinare a investimenti iniziali nell'ambito dell'industria alberghiera italiana (Regione Sardegna). Tale regime era stato approvato nel 1998 essendo stato giudicato dalla Commissione compatibile con il mercato comune in base alla deroga di cui all'articolo 87, lettera 3, paragrafo a).

5.

Dopo l'adozione della decisione con cui la Commissione ha approvato la misura N 272/98, le autorità italiane hanno adottato i regolamenti d'attuazione del regime tramite diverse decisioni amministrative, in particolare il decreto n. 285/99 (3), la deliberazione n. 33/4 del 27.7.2000 e la deliberazione n. 33/6 del 27.7.2000 coesistente con la n. 33/4. Il Decreto n. 285/99 e la deliberazione n. 33/6 non sono stati portati a conoscenza della Commissione.

6.

In base a due delle decisioni amministrative citate, la n. 285/99 e la n. 33/6, l'aiuto può essere concesso, eccezionalmente e soltanto per il primo bando, agli investimenti avviati prima della data della domanda di aiuto.

7.

In base alle informazioni fornite dalle autorità italiane, risulta che nel 2002 sono stati concessi aiuti a beneficio di almeno 28 progetti di investimento avviati prima della data della domanda di aiuto, per un importo complessivo d'aiuto tra gli 8 e i 16 milioni di EUR.

8.

Il 3 febbraio 2004 la Commissione ha adottato la decisione di avviare il procedimento d'indagine formale (4)“Applicazione abusiva dell'aiuto N 272/98 — Decisione di avviare il procedimento ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2 del trattato CE”.

9.

Il 26 aprile 2004 una terza parte ha presentato le proprie osservazioni sulla decisione di avvio del procedimento. Il 30 aprile 2004 e il 30 giugno 2005 le autorità italiane hanno formulato i propri commenti in merito alla stessa decisione.

2.   MOTIVI PER LA RETTIFICA E L'ESTENSIONE DEL PROCEDIMENTO

10.

Nel valutare l'aiuto, la Commissione ha concentrato la sua analisi sul fatto che due dei regolamenti d'attuazione sopra citati non sono mai stati portati alla sua conoscenza. Inoltre, la deliberazione n. 33/6 non è affatto menzionata nella decisione di avvio del procedimento d'indagine formale.

11.

È opportuno sottolineare che almeno 28 casi di concessione di aiuti in violazione del principio di necessità sono da attribuirsi alla deliberazione n. 33/6 e non alla deliberazione n. 33/4, erroneamente menzionata nella decisione del 3.2.2004. La deliberazione n. 33/6, “Norma transitoria riferita al 1o bando”, indica che eccezionalmente, per il primo invito a presentare domanda, sono ammissibili agli aiuti i costi per i lavori sostenuti dopo il 5 aprile 1998, la data di entrata in vigore della legge regionale n. 9/98 (5).

12.

Inoltre, la decisione di avviare il procedimento d'indagine formale considera che si configuri un caso di attuazione abusiva di un regime di aiuti approvato, ai sensi dell'articolo 16 del regolamento di procedura (6). L'articolo 16 viene generalmente inteso come riferito a situazioni in cui il beneficiario di un aiuto approvato attua gli aiuti in modo contrario alle condizioni della decisione di concessione dell'aiuto individuale o al contratto relativo agli aiuti, e non è inteso come riguardante situazioni in cui uno Stato membro, modificando un regime di aiuti esistente, crea nuovi aiuti illegali (articolo 1, lettere c) e f) del Regolamento di procedura).

3.   BREVE SINTESI DELLE RISPOSTE ITALIANE ALL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO

13.

La parte terza afferma che il principio dell'effetto incentivante sarebbe rispettato perché i lavori sono cominciati dopo aver presentato la prima domanda di aiuti, nonostante il fatto che tale domanda sia stata introdotta sulla base di un altro regime esistente.

14.

Le autorità italiane si richiamano al regolamento d'attuazione (decreto n. 285/99) che considera come costi ammissibili le spese sostenute dopo la data d'entrata in vigore della legge (quindi dopo il 5.4.1998). La misura avrebbe quindi generato una legittima aspettativa nei beneficiari.

15.

Nelle loro dichiarazioni, infatti, le autorità italiane sostengono che il sistema di concessione degli aiuti previsto dal decreto n. 285/99 (“a sportello”) aveva portato i possibili beneficiari ad avere legittime aspettative quanto all'ammissibilità agli aiuti anche in situazioni in cui i progetti erano già cominciati.

16.

Le autorità italiane indicano che l'attuazione concreta del regime, dopo l'entrata in vigore delle deliberazioni n. 33/4 e 33/6 del 27.7.2000, ha richiesto per la prima volta il ricorso a una procedura “a bando”; pertanto, il passaggio da una procedura “a sportello” a una procedura “a bando” ha indotto l'amministrazione regionale a includere nel regolamento d'attuazione una clausola che stabiliva che le domande di aiuto presentate prima della pubblicazione del primo bando dovevano essere introdotte di nuovo secondo le forme prescritte. L'amministrazione regionale, in tale contesto, ha accettato domande di aiuti anche per progetti già avviati.

17.

Infine, le autorità italiane sottolineano che la deliberazione n. 33/4, vagliata dai servizi della Commissione, prevede che 'le misure ai sensi dell'articolo 9 debbano essere applicate in osservanza del “de minimis”'.

4.   VALUTAZIONE

18.

Gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale (7) prevedono che la domanda di aiuto sia presentata prima che inizi l'esecuzione dei progetti (punto 4.2).

19.

Tale obbligo è inoltre contenuto nella decisione della Commissione del 1998 (8) di non sollevare obiezioni nei confronti del regime di aiuti a finalità regionale a favore dell'industria alberghiera italiana — Regione Sardegna (N 272/1998). La decisione della Commissione stabilisce che i beneficiari devono aver presentato la domanda di aiuto prima che inizi l'esecuzione del progetto.

20.

Le autorità italiane hanno confermato esplicitamente (9) che tale obbligo era soddisfatto, nell'ambito dell'esercizio delle opportune misure che ha fatto seguito all'entrata in vigore degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale.

21.

Tuttavia, con la decisione amministrativa n. 33/6, le autorità italiane hanno autorizzato la concessione di agevolazioni a progetti di investimenti avviati prima della data della domanda di aiuto. Sotto questo profilo, pare che le autorità italiane non abbiano rispettato le condizioni previste nella decisione della Commissione che autorizzava il regime degli aiuti, né i requisiti fissati dagli orientamenti in materia di aiuti a finalità regionale.

22.

Di conseguenza, la Commissione considera che l'effetto d'incentivo dell'aiuto possa risultare compromesso per la mancanza di una domanda di aiuto precedente l'avvio effettivo dell'esecuzione del progetto.

23.

Tale aiuto, concesso al di fuori di ogni regime di aiuto esistente, e senza la notifica preventiva alla Commissione, dovrebbe essere considerato come aiuto illegale ai sensi dell'articolo 1, lettera e) del regolamento n. 659/99.

24.

Inoltre, in mancanza di un effetto d'incentivo, tale aiuto va considerato come aiuto al funzionamento volto solo a sollevare le imprese dai loro normali costi d'esercizio. Conformemente al punto 4.15 degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale, questi tipi di aiuti sono di norma vietati. In via eccezionale, però, essi possono essere concessi nelle regioni che beneficiano della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) — che è attualmente il caso della Sardegna — purché essi siano giustificati in funzione del loro contributo allo sviluppo regionale e della loro natura e purché il loro livello sia proporzionale agli svantaggi che intendono compensare. In questa fase del procedimento, tuttavia, le autorità italiane non hanno dimostrato l'esistenza di tali svantaggi né ne hanno quantificato l'importanza.

25.

Per quanto riguarda i commenti ricevuti, la Commissione al presente considera che:

(a)

Non è possibile trasferire l'effetto di incentivo da un regime all'altro. Poiché i parametri di ogni regime sono diversi, l'effetto di incentivo è legato ad un regime in particolare e quindi la scelta, per le imprese, nell'applicare un regime o un altro non può essere accettata come una valida ragione che dia ai beneficiari il diritto di affermare di aver rispettato il principio dell'effetto incentivante.

(b)

La Commissione ha approvato le disposizioni dell'articolo 9 della legge regionale n. 9/98, secondo cui possono essere accettate come ammissibili spese già sostenute, ma questo limitatamente alla conformità con la regola del “de minimis”. Tuttavia l'Italia, per individuare i costi rientranti nella regola del “de minimis”, ha proceduto suddividendo i progetti, distinguendo così le spese ammissibili sostenute prima della presentazione della domanda di aiuto da quelle sostenute dopo. Nel caso in cui i costi sostenuti prima della domanda di aiuto siano al di sotto della soglia “de minimis”, l'Italia sostiene la conformità con la regola del “de minimis”. Come già ricordato, il punto 4.2 degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale dispone che la domanda di aiuto debba essere presentata prima che inizi l'esecuzione del progetto. Ne deriva che non è possibile considerare come ammissibili le spese sostenute dopo la domanda di aiuto se il progetto, preso nella sua totalità, è cominciato prima.

26.

Di conseguenza, in questa fase del procedimento, la Commissione nutre dubbi sul fatto che gli aiuti possano essere considerati compatibili con il mercato comune.

5.   CONCLUSIONE

27.

Tenuto conto di quanto precede, la Commissione, nell'ambito del procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2 del trattato CE, invita l'Italia a presentare le proprie osservazioni e a fornire tutte le informazioni utili ai fini della valutazione della misura, entro un mese dalla data di ricezione della presente. In particolare, la Commissione chiede all'Italia di spiegare il motivo per cui la deliberazione n. 33/6 non le sia stata presentata insieme alla deliberazione 33/4. La Commissione invita inoltre le autorità italiane a trasmettere senza indugio copia della presente lettera ai beneficiari potenziali dell'aiuto.

28.

La Commissione desidera ricordare all'Italia che l'articolo 88, paragrafo 3 del trattato CE ha effetto sospensivo e che, in forza dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, essa può imporre allo Stato membro interessato di recuperare l'eventuale aiuto illegale dal beneficiario.

29.

Con la presente la Commissione comunica all'Italia che informerà gli interessati attraverso la pubblicazione della presente lettera e di una sintesi della stessa nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Informerà inoltre gli interessati nei paesi EFTA, firmatari dell'accordo SEE, attraverso la pubblicazione di un avviso nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, e informerà infine l'Autorità di vigilanza EFTA inviandole copia della presente. Tutti gli interessati anzidetti saranno invitati a presentare osservazioni entro un mese dalla data di detta pubblicazione.”


(1)  ELT C 74, 10.3.1998, lk 9.

(2)  Legge regionale n. 9/98

(3)  Annullato per vizi il 27.7.2000 con decisione del Governo regionale.

(4)  Pubblicata sulla GU C 79/2004.

(5)  Solo la deliberazione n. 33/4 è stata trasmessa, il 2.11.2000, ai servizi della Commissione nel contesto della procedura relativa alle opportune misure in seguito all'entrata in vigore degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 1998.

(6)  Regolamento n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE [ora art. 88], GU L 83 del 27.3.1999.

(7)  GU C 74 del 10.3.1998.

(8)  La decisione della Commissione è stata comunicata alle autorità italiane con lettera del 12.11.98, SG(98) D/9547.

(9)  Con lettera in data 25.4.2001 n. 5368 (registrata come A/33473). In quell'occasione, la Commissione ha invitato l'Italia ad accettare le opportune misure conformemente all'articolo 88, paragrafo 1 del trattato e a rendere il regime compatibile con gli orientamenti. Rispondendo a tale esercizio di opportune misure, l'Italia ha presentato solo la deliberazione n. 33/4 e non la deliberazione n. 33/6. Sulla base delle informazioni presentate dalle autorità italiane, la Commissione ha riconosciuto che l'Italia aveva accolto la proposta di opportune misure e che il regime era compatibile con gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale.


14.2.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 32/6


Eelteatis koondumise kohta

(Juhtum nr COMP/M.4528 — GSW/MVV/JV)

Võimalik lihtsustatud korras menetlemine

(EMPs kohaldatav tekst)

(2007/C 32/03)

1.

6. veebruaril 2007 sai komisjon nõukogu määruse (EÜ) nr 139/2004 (1) artiklile 4 vastava teatise kavandatava koondumise kohta, mille raames Saksamaa Mannheimi linnavalitsuse kontrolli all olev Saksamaa ettevõtja MVV Energie AG (“MVV”) ja Ameerika Ühendriikide ettevõtjate The Goldman Sachs Group, Inc. (“Goldman Sachs”) ja Cerberus Group (“Cerberus”) ühiskontrolli all olev Saksamaa ettevõtja GSW Gemeinnützige Siedlungs- und Wohnungsbaugesellschaft Berlin mbH (“GSW”) omandavad nimetatud nõukogu määruse artikli 3 lõike 1 punkti b tähenduses ühiskontrolli varem GSW ainukontrolli all olnud Saksamaa ettevõtja WGB Wärme GmbH & Co. KG (“WGB”) üle väärtpaberite ostu teel.

2.

Asjaomaste ettevõtjate majandustegevus hõlmab järgmist:

GSW: kinnisvara rentimine ja haldamine;

Goldman Sachs: investeerimispangandus;

Cerberus: investeerimine erinevate tegevusaladega seotud kinnis- ja finantsvarasse terves maailmas;

MVV: elektri, soojuse, gaasi ja vee tootmine ja jaotamine;

Mannheimi linnavalitsus: linna valitsemine, kinnisvara rentimine ja haldamine;

WGB: energiaga varustamine ja kinnisvara haldamise teenused.

3.

Komisjon leiab pärast teatise esialgset läbivaatamist, et tehing, millest teatatakse, võib kuuluda määruse (EÜ) nr 139/2004 reguleerimisalasse, kuid lõplikku otsust selle kohta ei ole veel tehtud. Vastavalt komisjoni teatisele (2) lihtsustatud korra kohta teatavate ettevõtjate koondumiste käsitlemiseks kooskõlas nõukogu määrusega (EÜ) nr 139/2004 tuleks märkida, et käesolevat juhtumit on võimalik käsitleda teatises ettenähtud korra kohaselt.

4.

Komisjon kutsub huvitatud kolmandaid isikuid esitama komisjonile oma võimalikke märkusi kavandatava toimingu kohta.

Komisjon peab märkused kätte saama kümne päeva jooksul pärast käesoleva dokumendi avaldamist. Märkusi võib komisjonile saata faksi ((32-2) 296 43 01 või 296 72 44) või postiga järgmisel aadressil (lisada viitenumber COMP/M.4528 — GSW/MVV/JV):

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  ELT L 24, 29.1.2004, lk 1.

(2)  ELT C 56, 5.3.2005, lk 32.