ISSN 1725-5171

Euroopa Liidu

Teataja

C 172

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

49. köide
25. juuli 2006


Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

 

I   Teave

 

Nõukogu

2006/C 172/1

Nõukogu järeldused Euroopa keeleoskuse näitaja kohta

1

 

Komisjon

2006/C 172/2

Euro vahetuskurss

4

2006/C 172/3

Eelteatis koondumise kohta (Juhtum nr COMP/M.4283 — Fogeca/Mapfre/JV) — Juhtumi puhul võidakse kohaldada lihtsustatud korda ( 1 )

5

2006/C 172/4

Kutse märkuste esitamiseks komisjoni määruse eelnõu kohta,

6

2006/C 172/5

Liikmesriikide edastatav teave riigiabi kohta, mida antakse kooskõlas komisjoni 12. jaanuari 2001. aasta määrusega (EÜ) nr 70/2001, mis käsitleb EÜ asutamislepingu artiklite 87 ja 88 kohaldamist väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele antava riigiabi suhtes ( 1 )

8

2006/C 172/6

Teadaanne tasakaalustavate meetmete kohta, mis kehtivad Indiast pärit puuvillase voodipesu ühendusse impordi suhtes: nime muutmine äriühingu puhul, mille suhtes kohaldatakse individuaalset tasakaalustavat tollimaksumäära

21

2006/C 172/7

Eelteatis koondumise kohta (Juhtum nr COMP/M.4289 — Crédit Agricole/Emporiki) — Juhtumi puhul võidakse kohaldada lihtsustatud korda ( 1 )

22

2006/C 172/8

Eelteatis koondumise kohta (Juhtum nr COMP/M.4324 — Blackstone/Travelport) — Juhtumi puhul võidakse kohaldada lihtsustatud korda ( 1 )

23

 

III   Teatised

 

Komisjon

2006/C 172/9

Konkursikutse kaudsete meetmete ettepanekute esitamiseks seoses ühenduse mitmeaastase programmiga digitaalse infosisu kättesaadavuse, kasutatavuse ja kasutamise edendamiseks Euroopas (Programm eContentplus) ( 1 )

24

2006/C 172/0

Konkursikutse — Euroopa Liidu ettevõtlus- ja tarbijauuringute kooskõlastatud ühisprogramm

26

2006/C 172/1

Konkursikutse — Euroopa Liidu ettevõtlus- ja tarbijauuringute kooskõlastatud ühisprogramm

34

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

 


I Teave

Nõukogu

25.7.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 172/1


Nõukogu järeldused Euroopa keeleoskuse näitaja kohta

(2006/C 172/01)

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse järgmist:

Lissabonis 23.—24. märtsil 2000 kokku tulnud Euroopa Ülemkogu püstitas Euroopa Liidule strateegilise eesmärgi, mida kinnitati veel kord Euroopa Ülemkogu kohtumisel Stockholmis 23.—24. märtsil 2001: saada maailma kõige konkurentsivõimelisemaks ja dünaamilisemaks teadmistepõhiseks majandusjõuks, mis suudab tagada säästva majanduskasvu, rohkem ja paremaid töökohti ning suurema sotsiaalse sidususe;

Lissabonis kokku tulnud Euroopa Ülemkogu andis hariduse nõukogule ülesandeks viia haridussüsteemide konkreetsete tulevikueesmärkide osas läbi üldine arutelu, keskendudes ühistele probleemidele ja prioriteetidele ning austades rahvuslikku mitmekesisust …; (1)

nõukogu 14. veebruari 2002. aasta resolutsioonis keelelise mitmekesisuse soodustamise ja keeleõppe kohta (2) rõhutatakse muu hulgas, et:

keeleoskus on üks põhioskusi, mida iga kodanik peab omandama, et osaleda tõhusalt Euroopa teadmisteühiskonnas ja mis seeläbi hõlbustab nii ühiskonda integreerimist kui ka sotsiaalse sidususe kujundamist; ning et

kõik Euroopa keeled on kultuurilisest vaatenurgast oma väärtuselt võrdsed ja moodustavad Euroopa kultuuri ja tsivilisatsiooni lahutamatu osa, ning

kutsutakse liikmesriike looma Euroopa Nõukogu poolt välja töötatud Euroopa keeleõppe raamdokumendil põhinevad keeleoskuse kontrollimise süsteemid;

Barcelonas 15.—16. märtsil 2002 kokku tulnud Euroopa Ülemkogu järeldustes (3):

kiidetakse heaks üksikasjalik tööprogramm haridus- ja koolitussüsteemide eesmärkide järelmeetmete elluviimiseks, (4)

kutsutakse üles parandama põhioskusi, eelkõige vähemalt kahe võõrkeele õpetamise kaudu juba väga varases eas, ning

kutsutakse üles kehtestama 2003. aastal keeleoskuse näitaja;

nõukogu 2005. aasta mai järeldused uute näitajate kohta hariduse ja koolituse valdkonnas; (5)

komisjonilt Euroopa Parlamendile ja nõukogule esitatud teatis pealkirjaga Euroopa keeleoskuse näitaja, (6)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu soovituse eelnõu, milles käsitletakse põhipädevusi elukestvas õppes (7) ning milles nähakse ühe põhipädevusena võõrkeelset suhtlust;

komisjonilt nõukogule, Euroopa Parlamendile, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele esitatud teatis pealkirjaga Uus mitmekeelsuse raamstrateegia  (8);

KINNITAB VEEL KORD, et

võõrkeelte oskus, samuti rahvaste vastastikuse üksteisemõistmise edendamine on mobiilse tööjõu ja Euroopa Liidu majanduse konkurentsivõimelisuse soodustamise eeltingimus;

haridus- ja koolitusvaldkonna toimimise korrapärane järelevalve näitajate ja võrdlusnäitajate kasutamise kaudu on Lissaboni protsessi oluline osa, mis võimaldab tööprogrammi “Haridus ja koolitus 2010” lühi- ja pikaajaliste meetmete strateegilise juhtimise ja suunamise eesmärgil kindlaks määrata head toimimistavad;

TÕDEB, et

on tarvis meetmeid võõrkeele õpetamise ja õppimise tulemusi käsitlevate, hetkel puuduvate usaldusväärsete võrdlusandmete saamiseks;

need meetmed peavad põhinema andmete kogumisel objektiivsete keeleoskustestide põhjal, kusjuures testid tuleb koostada ja neid tuleb korraldada nii, et oleks tagatud kogutud andmete usaldusväärsus, täpsus ja paikapidavus;

nende andmete põhjal võib intensiivse teabe- ja kogemustevahetuse kaudu kindlaks määrata ja omavahel jagada keeleõppepoliitika ja keeleõpetusmeetoditega seotud häid tavasid;

liikmesriigid vajavad selgemat pilti sellest, milliseid praktilisi ja rahalisi korraldusi neil Euroopa keeleoskuse näitaja rakendamiseks tuleb teha;

RÕHUTAB, et

keeleoskuse näitaja väljaarendamisel tuleks täiel määral austada liikmesriikide vastutust oma haridussüsteemi korraldamise eest ning ei tohiks tekitada asjaomastele organisatsioonidele ega asutustele asjatut haldus- või finantskoormust;

andmete kogumise meetod peaks võtma arvesse eelnevat tööd, mis on tehtud rahvusvahelisel, liidu ja liikmesriigi tasandil, ning selle kavandamine ja rakendamine peaks olema kuluefektiivne;

Euroopa keeleoskuse näitaja võetakse kasutusele niipea kui võimalik vastavalt järgmistele tingimustele:

esimese ja teise võõrkeele oskuse kohta kogutakse andmeid:

iga liikmesriigi sihtpopulatsiooni representatiivsele valimile tehtud tavapäraste testide abil;

ISCED 2. taseme lõpus tavaõppe ja -koolituse õpilastest koosneva representatiivse valimi põhjal;

liikmesriigid võivad andmekogumise esimeses etapis koguda teise võõrkeele oskusega seotud andmeid ka ISCED 3. taseme õpilastelt, kui enne ISCED 2. taseme lõppu teist võõrkeelt ei õpetatud;

nende keelte kohta, mille puhul asjaomases liikmesriigis leidub keeleõppijatest koosnev piisav representatiivne valim;

testide punktisumma aluseks tuleks võtta Euroopa keeleõppe raamdokumendis sisalduvad skaalad (9);

kuna keelelise mitmekesisuse austamine on Euroopa Liidu üks põhiväärtusi, peaks näitaja põhinema kõigi liidus võõrkeelena õpetatavate Euroopa Liidu ametlike keelte valdamist käsitlevatel andmetel; praktilistel põhjustel on andmekogumise esimeses etapis siiski soovitatav teha testid kättesaadavaks neis Euroopa Liidu ametlikes keeltes, mida liikmesriikides õpetatakse kõige enam ja mille õppijatest moodustub testimiseks piisav valim;

liikmesriigid määravad ise, milliste ELi ametlike keelte oskust tuleb testida;

keeleoskuse näitaja peaks hindama aktiivse ja passiivse keeleoskuse nelja aspekti; praktilistel põhjustel on andmekogumise esimeses etapis siiski soovitatav teha teste, mille abil saab hinnata kolme kõige hõlpsamalt hinnatavat keeleoskuse aspekti (s.o kuulamine, lugemine ja kirjutamine);

testimismetoodika tuleks teha kättesaadavaks neile liikmesriikidele, kes soovivad seda kasutada oma testide väljatöötamiseks teistes keeltes;

koguda tuleks ka asjakohast kaasnevat teavet, mis aitaks hinnata keeleõppe alustegureid;

KUTSUB komisjoni ÜLES:

niipea kui võimalik asutama nõuandekogu (“EILC nõuandekogu”), mis koosneb iga liikmesriigi esindajast ja ühest Euroopa Nõukogu esindajast, kes on volitatud nõustama komisjoni näiteks järgmistes tehnilistes küsimustes:

testimisvahendite väljatöötamisega seotud hanke tingimuste kindlaksmääramine;

tööettevõtja töö hindamine;

liikmesriikide andmekogumistegevuse asjakohane korraldus, sellega seotud standardid ja tehnilised protokollid, võttes arvesse vajadust mitte tekitada liikmesriikidele asjatut haldus- või finantskoormust;

liikmesriikide abistamiseks tegema kindlaks neid mõjutavad korralduslikud ja rahalised aspektid, määrama nõuandekogu esmaseks ülesandeks koostada töö ajakava ning testide ülesehituse ja nende läbiviimise üksikasjalik kirjeldus, mis sisaldab muu hulgas järgmiseid komponente:

valimi suurus;

eelistatud testimismeetod ja

testide läbiviimise eelistatud meetod, võttes arvesse ka Internetis testimise võimalust;

minimaalne valimi suurus, mis määrab konkreetse keele oskuse hindamiseks vajalike testide kättesaadavaks tegemise liikmesriikides;

andma nõukogule 2006. aasta lõpuks kirjalikult aru töö edusammude, ja vajadusel mis tahes lahendamata küsimuste kohta;

KUTSUB liikmesriike üles:

tegema kõik nendest oleneva EILC asutamisprotsessi kiirendamiseks.


(1)  Dok SN 100/1/00 REV 1, lõige 27.

(2)  EÜT C 50, 23.2.2002, lk 1.

(3)  SN 100/1/02 REV 1.

(4)  Hariduse nõukogu võttis tööprogrammi vastu 14. veebruaril 2002 (EÜT C 142, 14.6.2002, lk 1).

(5)  ELT C 141, 10.6.2005, lk 7.

(6)  Dok 11704/05 — KOM (2005) 356 (lõplik)

(7)  Dok 13425/05 — KOM (2005) 548 (lõplik)

(8)  Dok 14908/05 — KOM (2005) 596 (lõplik)

(9)  “Euroopa keeleõppe raamdokument: õppimine, õpetamine, hindamine”, koostatud Euroopa Nõukogu poolt.


Komisjon

25.7.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 172/4


Euro vahetuskurss (1)

24 juulil 2006

(2006/C 172/02)

1 euro=

 

Valuuta

Kurss

USD

USA dollar

1,2633

JPY

Jaapani jeen

147,32

DKK

Taani kroon

7,4604

GBP

Inglise nael

0,68160

SEK

Rootsi kroon

9,2595

CHF

Šveitsi frank

1,5746

ISK

Islandi kroon

93,48

NOK

Norra kroon

7,9540

BGN

Bulgaaria lev

1,9558

CYP

Küprose nael

0,5750

CZK

Tšehhi kroon

28,435

EEK

Eesti kroon

15,6466

HUF

Ungari forint

276,06

LTL

Leedu litt

3,4528

LVL

Läti latt

0,6960

MTL

Malta liir

0,4293

PLN

Poola zlott

3,9433

RON

Rumeenia leu

3,5640

SIT

Sloveenia talaar

239,65

SKK

Slovakkia kroon

38,385

TRY

Türgi liir

1,9600

AUD

Austraalia dollar

1,6773

CAD

Kanada dollar

1,4405

HKD

Hong Kongi dollar

9,8256

NZD

Uus-Meremaa dollar

2,0321

SGD

Singapuri dollar

2,0025

KRW

Korea won

1 202,41

ZAR

Lõuna-Aafrika rand

8,9041

CNY

Hiina jüaan

10,0868

HRK

Horvaatia kuna

7,2540

IDR

Indoneesia ruupia

11 603,41

MYR

Malaisia ringit

4,667

PHP

Filipiini peeso

65,875

RUB

Vene rubla

34,0175

THB

Tai baht

48,030


(1)  

Allikas: EKP avaldatud viitekurss.


25.7.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 172/5


Eelteatis koondumise kohta

(Juhtum nr COMP/M.4283 — Fogeca/Mapfre/JV)

Juhtumi puhul võidakse kohaldada lihtsustatud korda

(2006/C 172/03)

(EMPs kohaldatav tekst)

1.

13. juulil 2006 sai komisjon nõukogu määruse (EÜ) nr 139/2004 (1) artiklile 4 vastava teatise kavandatava koondumise kohta, millega äriühingud Fogeca Multiauto S.A. (edaspidi“Fogeca”, Portugal) ja Mapfre Mutualidad de Seguros (edaspidi “Mapfre”, Hispaania) omandavad ühiskontrolli nimetatud nõukogu määruse artikli 3 lõike 1 punkti b tähenduses ühisettevõtte (edaspidi “JV”, Hispaania) üle uue äriühingu aktsiate või osade ostmise kaudu, mida käsitatakse ühisettevõttena.

2.

Asjaomaste äriühingute majandustegevus hõlmab järgmist:

Fogeca: sõidukite monteerimine, autoosade tootmine, sõidukite ja varuosade jaemüük,

Mapfre: kindlustus, finantsteenused,

JV: autode jaemüük ja müügijärgne hooldus, sõidukite kindlustus, varahaldus Hispaanias.

3.

Komisjon leiab pärast teatise esialgset läbivaatamist, et tehing, millest teatatakse, võib kuuluda määruse (EÜ) nr 139/2004 reguleerimisalasse, kuid lõplikku otsust selle kohta ei ole veel tehtud. Vastavalt komisjoni teatisele lihtsustatud korra kohta teatavate ettevõtjate koondumiste käsitlemiseks vastavalt nõukogu määrusele (EÜ) nr 139/2004 (2) tuleb märkida, et käesolevat juhtumit võidakse käsitleda teatises ettenähtud korra kohaselt.

4.

Komisjon kutsub asjast huvitatud kolmandaid isikuid esitama komisjonile võimalikke märkusi kavandatava tehingu kohta.

Komisjon peab märkused kätte saama hiljemalt kümme päeva pärast käesoleva dokumendi avaldamist. Märkusi võib saata komisjonile faksi teel (faksi nr (32-2) 296 43 01 või 296 72 44) või postiga järgmisel aadressil (lisada tuleb viitenumber COMP/M.4283 — Fogeca/Mapfre/JV):

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel.


(1)  ELT L 24, 29.1.2004, lk 1.

(2)  ELT C 56, 5.3.2005, lk 32.


25.7.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 172/6


Kutse märkuste esitamiseks komisjoni määruse eelnõu kohta,

(2006/C 172/04)

Huvitatud isikud võivad esitada oma märkused ühe kuu jooksul alates käesoleva määruse eelnõu avaldamisest järgmisel aadressil:

European Commission

Directorate-General for Competition

Consultation (HT 364)

State aid Registry

B-1049 Brüssel

Faks (32-2) 296 12 42

E-post: stateaidgreffe@ec.europa.eu

Eelnõu komisjoni määrus (EÜ) nr …/…,

[…],

millega muudetakse määruseid (EÜ) nr 2204/2002, (EÜ) nr 70/2001 ja (EÜ) nr 68/2001 kohaldamisaja osas

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 7. mai 1998. aasta määrust (EÜ) nr 994/98, mis käsitleb Euroopa Ühenduse asutamislepingu artiklite 92 ja 93 kohaldamist teatavate horisontaalse riigiabi liikide suhtes (1),

eriti selle artikli 1 lõike 1 punkti a alapunkte i, ii, iv ja punkti b,

olles avaldanud käesoleva määruse eelnõu (2),

olles konsulteerinud riigiabi nõuandekomiteega

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni 12. detsembri 2002. aasta määrus (EÜ) nr 2204/2002, mis käsitleb EÜ asutamislepingu artiklite 87 ja 88 kohaldamist tööhõive alase riigiabi suhtes (3), komisjoni 12. jaanuari 2001. aasta määrus (EÜ) nr 70/2001, mis käsitleb asutamislepingu artiklite 87 ja 88 kohaldamist väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele antava riigiabi suhtes (4), ja komisjoni määrus (EÜ) nr 68/2001, mis käsitleb asutamislepingu artiklite 87 ja 88 kohaldamist koolitusabi suhtes (5), kehtivad kuni 31. detsembrini 2006. Oma riigiabi käsitlevas tegevuskavas (6) on komisjon teinud ettepaneku koondada kõnealused määrused ühte grupierandi määrusesse ja pidanud võimalikuks lisada uusi valdkondi määruse (EÜ) nr 994/98 artiklites 1 ja 2 nimetatuile.

(2)

Tulevase grupierandi määruse sisu sõltub eelkõige riigiabi käsitleva tegevuskava ja komisjoni konsultatiivdokumendiga uuendustegevusele antava riigiabi kohta (7) algatatud avaliku arutelu tulemustest. Samuti on arutelud liikmesriikide esindajatega vajalikud, et määratleda abi liigid, mida võib käsitleda kokkusobivana asutamislepinguga. Et jätkata käimasolevaid arutelusid ja nende tulemuste analüüsi, on asjakohane pikendada määruste (EÜ) nr 2204/2002, (EÜ) nr 70/2001 ja (EÜ) nr 68/2001 kehtivusaega kuni 2007. aasta lõpuni.

(3)

Sellest lähtuvalt tuleb muuta ka määruseid (EÜ) nr 2204/2002, (EÜ) nr 68/2001 ja (EÜ) nr 70/2001.

(4)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas riigiabi nõuandekomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 68/2001 artikli 8 lõike 1 teine lause asendatakse järgmisega:

“Käesolevat määrust kohaldatakse kuni 31. detsembrini 2007.”

Artikkel 2

Määruse (EÜ) nr 70/2001 artikli 10 lõike 1 teine lause asendatakse järgmisega:

“Käesolevat määrust kohaldatakse kuni 31. detsembrini 2007.”

Artikkel 3

Määruse (EÜ) nr 2204/2002 artikli 11 lõike 1 teine lause asendatakse järgmisega:

“Käesolevat määrust kohaldatakse kuni 31. detsembrini 2007.”

Artikkel 4

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, […]

Komisjoni nimel

[…]

komisjoni liige


(1)  EÜT L 142, 14.5.1998, lk 1.

(2)  EÜT C …

(3)  EÜT L 337, 13.12.2002, lk 3.

(4)  EÜT L 10, 13.1.2001, lk 33. Määrust on muudetud määrusega (EÜ) nr 364/2004 (ELT L 63, 28.2.2004, lk 22).

(5)  EÜT L 10, 13.1.2001, lk 20. Määrust on muudetud määrusega (EÜ) nr 363/2004 (ELT L 63, 28.2.2004, lk 20).

(6)  KOM(2005)0107 (lõplik).

(7)  KOM(2005)0436 (lõplik).


25.7.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 172/8


Liikmesriikide edastatav teave riigiabi kohta, mida antakse kooskõlas komisjoni 12. jaanuari 2001. aasta määrusega (EÜ) nr 70/2001, mis käsitleb EÜ asutamislepingu artiklite 87 ja 88 kohaldamist väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele antava riigiabi suhtes

(2006/C 172/05)

(EMPs kohaldatav tekst)

Abi nr

XS 54/04

Liikmesriik

Itaalia

Piirkond

Emilia-Romagna

Abikava nimetus või üksiktoetust saava ettevõtte nimi

Tööstuslaborite väljaarendamine

Õiguslik alus

Delibera di Giunta n. 2824 del 30 dicembre 2003 — Bando per l'attuazione della misura 1, Azione A del programma Regionale della Ricerca Industriale, l'Innovazione e il Trasferimento tecnologico (PRRIITT) «Sviluppo di laboratori industriali»

Kavas ettenähtud aastased kulutused või ettevõttele antud üksiktoetuse üldsumma

Abikava

Aastane üldsumma

3 miljonit EUR

Tagatud laenusumma

 

Üksiktoetus

Abi üldsumma

 

Tagatud laenusumma

 

Abi suurim osatähtsus

Kooskõlas määruse artikli 4 lõigetega 2–6 ja artikliga 5

Jah

 

Rakendamise kuupäev

20.1.2004

Kava või üksiktoetuse kestus

Kuni 31.12.2005

Abi eesmärk

VKEdele antav abi

Jah

 

Asjaomased majandusharud

Kõik majandusharud, kus võib VKEdele abi anda

Jah

Abi andva ametiasutuse nimi ja aadress

Nimi:

Regione Emilia — Romagna

Aadress:

Via Aldo Moro 52

I-40127 Bologna

Suurte üksiktoetuste andmine

Kooskõlas määruse artikliga 6

 

Ei


Abi nr

XS 68/05

Liikmesriik

Läti

Piirkond

Läti

Abikava nimetus või üksiktoetust saava ettevõtte nimi

Laenude andmine kiiresti kasvavatele VKEdele

Õiguslik alus

Hipotēku bankas attīstības koncepcija 1999.—2005. gadam

MVK attīstības programmas 2004.—2006. gadam

Kavas ettenähtud aastased kulud või ettevõttele antud üksiktoetuse üldsumma

Abikava

Üldsumma (tagatud laenud)

20 (1) miljonit Läti latti (28,457 miljonit EUR)

Aastane üldsumma — aasta jooksul väljastatud laenude keskmine kogusumma

(3 miljonit Läti latti) (4,268 miljonit EUR)

Tagatud laenusumma

 

Üksiktoetus

Abi üldsumma

 

Tagatud laenusumma

 

Abi suurim osatähtsus

Kooskõlas määruse artikli 4 lõigetega 2—6 ja artikliga 5

Jah

Mitte üle 15 %

 

Rakendamise kuupäev

1.7.2005

Kava või üksiktoetuse kestus

Kuni 31.12.2019

Kui abikaba tingimused enam ei vasta äritegevust reguleerivatele õigusaktidele, vaadatakse käesoleva programmi raames toetuse andmise tingimused läbi EÜ asutamislepingu artikli 88 lõike 1 kohaselt.

Abi eesmärk

Abi andmine VKEdele

Jah

 

Asjakohased majandusharud

Abi võib anda kõikides majandusharudes tegutsevatele VKEdele

Jah

välja arvatud:

 

EÜ asutamislepingu 1. lisas loetletud toodete tootmine, töötlemine ja turustamine

X

Finantsvahendus ja kindlustus;

X

Hasartmängud

X

Relvade tootmine, nendega varustamine ja relvakaubandus

X

Tubaka tootmine ja tubakale spetsialiseerunud kaubandus

X

Kivisöe kaevandamine

X

Abi andva ametiasutuse nimi ja aadress

Nimi:

Riigi aktsiaselts “Latvijas Hipotçku un zemes banka”

Aadress:

Doma laukumâ 4

LV-Rîgâ, LV-1977, Latvija

Suurte üksiktoetuste andmine

Kooskõlas määruse artikliga 6

Jah

 


Abi nr

XS 69/05

Liikmesriik

Läti

Piirkond

Läti

Abikava nimetus või üksiktoetust saava ettevõtte nimi

Laenude (sh väikelaenude) andmine äritegevuse alustamiseks

Õiguslik alus

Vienotais programmdokuments

Hipotēku bankas attīstības koncepcija 1999.—2005. gadam

MVK attīstības programmas 2004.—2006. gadam

Kavas ettenähtud aastased kulud või ettevõttele antud üksiktoetuse üldsumma

Abikava

Abi üldsumma

(10,665 miljonit Läti latti) (15,175 (2) miljonit EUR

sellest:

 

2005. aastal: (5,333 miljonit Läti latti) (7,588 miljonit EUR)

 

2007. aastal: (5,332 miljonit Läti latti) (7,586 miljonit EUR)

Riigi tagatisega täiendavad vahendid:

(10,665 miljonit Läti latti) (15,175 miljonit EUR)

Aastane üldsumma — aasta jooksul väljastatud laenude keskmine kogusumma

(3 miljonit Läti latti) (4,268 miljonit EUR)

Tagatud laenusumma

 

Üksiktoetus

Abi üldsumma

 

Tagatud laenusumma

 

Abi suurim osatähtsus

Kooskõlas määruse artikli 4 lõigetega 2–6 ja artikliga 5

Jah

Mitte üle 15%

 

Rakendamise kuupäev

1.7.2005

Kava või üksiktoetuse kestus

Kuni 31.12.2019

Kui abikaba tingimused enam ei vasta äritegevust reguleerivatele õigusaktidele, vaadatakse käesoleva programmi raames toetuse andmise tingimused läbi EÜ asutamislepingu artikli 88 lõike 1 kohaselt.

Abi eesmärk

Abi andmine VKEdele

Jah

 

Asjakohane majandusharu

Abi võib anda kõikides majandusharudes tegutsevatele VKEdele

Jah

välja arvatud:

 

EÜ asutamislepingu 1. lisas loetletud toodete tootmine, töötlemine ja turustamine

X

Finantsvahendus ja kindlustus;

X

Hasartmängud

X

Relvade tootmine, nendega varustamine ja relvakaubandus

X

Tubaka tootmine ja tubakale spetsialiseerunud kaubandus

X

Kivisöe kaevandamine

X

Abi andva ametiasutuse nimi ja aadress

Nimi:

Riigi aktsiaselts “Latvijas Hipotēku un zemes banka”

Aadress:

Doma laukumā 4

LV-Rīgā, LV-1977, Latvija

Suurte üksiktoetuste andmine

Kooskõlas määruse artikliga 6

Jah

 


Abi nr

XS 89/05

Liikmesriik

Itaalia

Piirkond

Abikava või üksiktoetust saava ettevõtte nimi

Väikeettevõtete Euroopa mõõde ja koondumisboonus

Õiguslik alus

Articolo 9 della legge 14 maggio 2005, n. 80 di conversione del Decreto Legge 14 marzo 2005, N. 35 — «Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano d'azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Deleghe al Governo per la modifica del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e di arbitrato nonché per la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali»

Kavas ettenähtud aastakulud või ettevõttele antud üksiktoetuse üldsumma

Abikava

Aastane kogusumma

aastaks 2005: 34 miljonit EUR;

aastaks 2006: 110 miljonit EUR;

aastaks 2007: 57 miljonit EUR

Tagatud laenusumma

 

Üksiktoetus

Abi üldsumma

 

Tagatud laenusumma

 

Abi ülemmäär

Kooskõlas määruse artikli 4 lõigetega 2—6 ja artikliga 5

Jah (art 5)

 

Rakendamise kuupäev

Alates 17.3.2005

Kava või üksiktoetuse kestus

Kuni 2007. aastani.

(Itaalia võtab kohustuse kohandada praegu kehtivad eeskirjad määrusega, mis asendab määruse (EÜ) nr 70/2001)

Abi eesmärk

VKEdele antav abi

Jah

 

Asjaomased majandusharud

Kõik majandusharud, kus võib VKEdele abi anda

Jah

Abi andva ametiasutuse nimi ja aadress

Nimi:

Ministero dell'Economia e delle Finanze

Aadress:

Via XX Settembre, 97

I-Roma

Suurte üksiktoetuste andmine

Kooskõlas määruse artikliga 6

Jah

 


Abi nr

XS 138/05

Liikmesriik

Kreeka

Piirkond

Kogu riik

Abikava nimetus või üksiktoetust saava ettevõtte nimi

Abi VKEdele, millega kaetakse seaduse nr 3299/2004 alusel elluviidud investeerimiskavade raames tehtud õppe- ja nõustamiskulud

Õiguslik alus

Ν.3299/2004 (ΦΕΚ 261/23-12-2004) (Έχει εγκριθεί από την ΕΕ ως καθεστώς Περιφερειακών ενισχύσεων Ν573/04)

Kavas ettenähtud aastakulud või ettevõttele antud üksiktoetuse üldsumma

Abikava

Aastane üldsumma

40 miljonit EUR

Tagatud laenusumma

 

Üksiktoetus

Toetuse kogusumma

 

Tagatud laenusumma

 

Abi ülemmäär

Kooskõlas määruse artikli 4 lõigetega 2—6 ja artikliga 5

Jah

 

Rakendamise kuupäev

15.6.2005

Kava või üksiktoetuse kestus

Kuni 31.12.2006

Abi eesmärk

Abi VKEdele

Jah

 

Asjaomased majandusharud

Üksnes teatud majandusharud

Jah

Autotööstus

Jah

Muu töötlev tööstus

Jah

Muud teenused

Jah

Abi andva ametiasutuse nimi ja aadress

Nimi:

Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών

Aadress:

Νίκης 5-7,

EL-ΤΚ 10180, Αθήνα

Nimi

Υπουργείο Ανάπτυξης

Aadress:

Μεσογείων 199,

EL-ΤΚ 10192, Αθήνα

Διευθύνσεις Σχεδιασμού και Ανάπτυξης των 13 Περιφερειών της χώρας

Suurte üksiktoetuste andmine

Kooskõlas määruse artikliga 6

Jah

 


Abi nr

XS 154/05

Liikmesriik

Itaalia

Piirkond

Lombardia

Abikava nimetus või üksiktoetust saava ettevõtte nimi

Eesmärgi 2 DOCUP aastateks 2000—2006, meede 1.5 “Stardiabi ettevõtetele”, alameede b “Ettevõtete loomine”: kombineeritud algatused.

Õiguslik alus

Docup ob.2 2000-2006

Kavas ettenähtud aastakulud või ettevõttele antud üksiktoetuse üldsumma

2005/2006: 3 000 000 EUR

Abi ülemmäär

Vastavalt määrust (EÜ) nr 70/2001 muutva komisjoni 25. veebruari 2004. aasta määruses (EÜ) nr 364/2004 sätestatud ülemmääradele,

i.e.:

materiaalsed ja immateriaalsed investeeringud:

väikeettevõtetele 15 % toet.brutoekv.;

keskmise suurusega ettevõtetele 7,5 % toet.brutoekv.;

EÜ asutamislepingu artikli 87 lõike 3 punkti c alusel erandina käsitletavates valdkondades on ülemmäär:

väikeettevõtetele 8 % toet.netoekv. + 10 % toet. brutoekv.;

keskmise suurusega ettevõtetele 8 % toet.netoekv. + 6 % toet. brutoekv.;

Abi nõustamisteenuste kasutamiseks:

väike- ja keskmise suurusega ettevõtetele 50 % toet.brutoekv.

Investeeringuteks ning teenuste kasutamiseks eraldatav abi ei või mingil juhul olla suurem kui 30 % abikõlblikest kogukuludest. Selle määra ületamise korral vähendatakse teenuste kasutamiseks ette nähtud abi 30 % määrani

Rakendamiskuupäev

Paremusjärjestuse avaldamiskuupäev (3.8.2005)

Kava või üksiktoetuse kestus

Abi tohib eraldada kuni 31.12.2006

Abi eesmärk

Aitamaks investeerida uutesse tööstus-, käsitöö-, turismi- ja teenindusettevõtetesse, toetades kombineeritud algatusi alginvesteeringute tegemiseks ja tugiteenuste kasutamiseks

Asjaomased majandusharud

Tööstus

Käsitöö

Turism

Teenused

Järgmiste ühenduste reguleeritavate valdkondade suhtes on ette nähtud piirangud ja väljaarvamised:

välja on arvatud transport, asutamislepingu lisas I loetletud põllumajandustoodete tootmine, töötlemine ja turustamine, kalandussektor;

Piiranguid kohaldatakse terasetööstuse, laevaehituse, sünteetilise kiu tootmise ja autotööstuse suhtes.

Abikava meetmed on kindlaks määratud vastavalt määruse (EÜ) nr 70/2001 artiklitele 2 ja 5

Abi andva ametiasutuse nimi ja aadress

Nimi:

Regione Lombardia — Direzione Industria, PMI, cooperazione, UO Azioni per lo sviluppo delle imprese e PMI, Struttura Sostegno agli investimenti

Aadress:

Via Taramelli 12

I-20124 Milano

Muu teave

Abi eraldatakse eesmärgi 2 ühtsest programmdokumendist 2000—2006


Abi nr

XS 155/05

Liikmesriik

Itaalia

Piirkond

Lombardia maakond

Abikava nimetus või üksiktoetust saava ettevõtte nimi

Eesmärgi 2 DOCUP — Meede 1.1 “Ettevõtetesse investeerimine”, alameede f “Abi ettevõtete konkurentsivõime tõstmiseks”, toiming 3: Ühendatud algatused tehnikauuendustesse ja/või keskkonnakaitsesse investeerimiseks (seadus 598/94, art. 11) ning vastavate masinate ja/või tootmisseadmete soetamiseks või liisimiseks (seadus 1329/65)

Õiguslik alus

Docup ob.2 2000-2006

Kavas ettenähtud aastakulud või ettevõttele antud üksiktoetuse üldsumma

2005/2006: 3 500 000,00 EUR

Abi ülemmäär

Vastavalt määrust (EÜ) nr 70/2001 muutva komisjoni 25. veebruari 2004. aasta määruses (EÜ) nr 364/2004 sätestatud ülemmääradele,

i.e.:

a)

materiaalsed ja immateriaalsed investeeringud:

väikeettevõtetele 15 % toet. brutoekv.;

keskmise suurusega ettevõtetele 7,5 % toet. brutoekv.;

EÜ asutamislepingu artikli 87 lõike 3 punkti c alusel erandina käsitletavates valdkondades on ülemmäär

väikeettevõtetele 8 % toet. netoekv. + 10 % toet. brutoekv.;

keskmise suurusega ettevõtetele 8 % toet. netoekv. + 6 % toet. brutoekv.;

b)

abi nõustamisteenuste kasutamiseks:

väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted: 50 % toet. brutoekv.

c)

konkurentsieelne arendusabi:

väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele 35 % toet.brutoekv.

d)

tööstusuuringud:

väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele 60 % toet.brutoekv.

Investeeringuteks, teenuste kasutamiseks ning teadus- ja arendustegevuseks eraldatav abi ei või mingil juhul olla suurem kui 30 % abikõlblikest kogukuludest.

Rakendamiskuupäev

Konkurss avatakse: 18.4.2005

Kava või üksiktoetuse kestus

Abi tohib eraldada kuni 31.12.2006

Abi eesmärk

Integreeritud abi nende ettevõtete investeeringutele, kes kavatsevad kasutada nii toimingut 1 kui toimingut 2 (seadus 598/94, art. 11 ja seadus 1329/65), et teha integreeritud tehnikauuendusi ja soetada vastavaid masinaid ja seadmeid. Nimetatud investeeringuid kavandavad ettevõtted saavad toetust taotluse alusel, millele on lisatud mõlemat meedet hõlmav investeerimiskava.

Abikava meetmed on kindlaks määratud vastavalt määruse (EÜ) nr 70/2001 artiklitele 2 ja 5.

Asjaomased majandusharud

Mäetööstus ja töötlev tööstus (Itaalia Statistikaameti (ISTAT) majandustegevuste klassifikatsiooni jagu C ja D), ehitussektor (ISTATi maj.tegevuse klassifikatsiooni jagu F), elektril-, aurul- ja soojal veel põhineva energia tootmine ja jagamine (ISTATi maj.tegevuse klassifikatsiooni jagu E) ning tootmisteenused, mis soodustavad ülalnimetatud tootmistegevust.

Välja on arvatud järgmised sektorid: transport, asutamislepingu I lisas viidatud põllumajandustoodete tootmine, töötlemine ja turustamine, kalandussektor.

Vastavalt mitut valdkonda hõlmavale raamprogrammile regionaalabi andmiseks ulatuslikele investeerimisprojektidele (2002/C70/04, 19. märts 2003)

arvatakse välja terasetööstus (vt raamprogrammi lisa B) ja sünteetilise kiu tööstus (lisa D).

Projektide puhul, mille abikõlblikud kogukulud on suuremad kui 50 miljonit EUR või abisumma ületab 5 miljonit EUR toetuse brutoekvivalendina, on toetuse ülemmäär 30 % vastava regionaalabi ülemmäärast.

Abi andva ametiasutuse nimi ja aadress

Nimi:

Regione Lombardia — Direzione Industria, PMI, cooperazione, UO Azioni per lo sviluppo delle imprese e PMI, Struttura Sostegno agli investimenti

Aadress:

Via Taramelli 12

I-20124 Milano

Muu teave

Abi eraldatakse eesmärgi 2 ühtsest programmdokumendist aastateks 2000/2006.


Abi nr

XS 156/05

Liikmesriik

Itaalia

Piirkond

Lombardia

Abikava nimetus või üksiktoetust saava ettevõtte nimi

Ühtne programmdokument (DOCUP), eesmärk 1 aastateks 2000 — 2006, meede 1.2 “Toetus kõrge kvaliteediga äriteenuste osutamiseks”, alameede e “Uuendused”: kombineeritud algatused.

Õiguslik alus

Docup ob.2 2000-2006

Kavas ettenähtud aastakulud

2005/2006: 5 000 000 EUR

Abi ülemmäär

Vastavalt määrust (EÜ) nr 70/2001 muutva komisjoni 25. veebruari 2004. aasta määruses (EÜ) nr 364/2004 sätestatud ülemmääradele,

i.e.:

Materiaalsed ja immateriaalsed investeeringud:

väikeettevõtetele 15 % toetuse brutoekvivalendina;

keskmise suurusega ettevõtetele 7,5 % toetuse brutoekvivalendina;

EÜ asutamislepingu artikli 87 lõike 3 punkti c alusel erandina käsitletavates valdkondades on ülemmäär:

väikeettevõtetele 8 % toet brutoekviv.+ 10 % toet. brutoekviv.

keskmise suurusega ettevõtetele 8% toet. brutoekviv. + 6 % toet. brutoekviv.;

Abi nõustamisteenuste kasutamiseks:

väike- ja keskmise suurusega ettevõtetele 50 % toetuse brutoekvivalendina;

Investeeringuteks ja teenuste kasutamiseks eraldatav abi ei või mingil juhul olla suurem kui 30 % abikõlblikest kogukuludest

Rakendamise kuupäev

Paremusjärjestuse avaldamise kuupäev: september 2005

Kava või üksiktoetuse kestus

Abi tohib eraldada kuni 31. detsembrini 2006

Abi eesmärk

Abi edendamaks uuenduste läbiviimist VKEdes projektide kaudu, mille eesmärk on kasutada organisatsiooni ja kaubanduslike uuenduste, IT- uuenduste, e-kaubanduse laiendamise, tehniliste uuenduste ning teadus- ja arendustegevuse alaseid tugiteenuseid.

Ettevõtete tehtud algatused peavad kuuluma kombineeritud algatuste kategooriasse.

Abikava meetmed on kindlaks määratud vastavalt määruse (EÜ) nr 70/2001 artiklitele 2 ja 5

Asjaomased majandusharud

Ärialane nõustamine.

Järgmiste ühenduse reguleeritavate majandusharude suhtes kohaldatakse piiranguid ja väljaarvamisi: transport, kalandus, asutamislepingu I lisas viidatud kaupade tootmine, töötlemine ja turustamine, teras, laevaehitus, sünteetilised kiud, mootorsõidukid

Abi andva ametiasutuse nimi ja aadress

Nimi:

Regione Lombardia — Direzione Industria, PMI, cooperazione, UO Azioni per lo sviluppo delle imprese e PMI, Struttura Sostegno agli investimenti

Aadress:

Via Taramelli 12

I-20124 Milano

Muu teave

Abi eraldatakse “Ühtse programmdokumendi (DOCUP) eesmärk 2 aastateks 2000 — 2006” raames


Abi nr

XS 183/05

Liikmesriik

Itaalia

Piirkond

Friuli-Venezia Giulia piirkond

Abikava või üksiktoetust saava ettevõtte nimi

Konkurentsivõimelisi arenguprojekte toetavate tööstuspoliitikameetmete võtmise stimuleerimine VKEdes

Õiguslik alus

LR 4.3.2005, n. 4, Capo I

DPReg 0316/Pres. dd. 16.9.2005

Kavas ettenähtud aastakulud või ettevõttele antud üksiktoetuse üldsumma

Abikava

Aastane kogusumma

2005: 14,5 miljonit EUR

2006: 9,5 miljonit EUR

2007: 9,5 miljonit EUR

Abi ülemmäär

Kooskõlas määruse artikli 4 lõigetega 2—6 ja artikliga 5

Jah

Rakendamise kuupäev

5.10.2005

Kava või üksiktoetuse kestus

Kuni 30.6.2007

Abi eesmärk

VKEdele antav abi

Jah

Asjaomased majandusharud

Ainult teatud majandusharudele antav abi

Jah

Muu töötlev tööstus

Jah

Igasugused teenused

Jah

Abi andva ametiasutuse nimi ja aadress

Nimi:

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Direzione centrale attività produttive

Servizio politiche economiche e marketing territoriale

Aadress:

Via Uccellis, 12/F

I-33100 Udine

Telefon: 0039 0432 555971

Faks: 0039 0432 555952

e-post: politiche.economiche@regione.fvg.it

Suurte üksiktoetuste andmine

Kooskõlas määruse artikliga 6

Jah


Abi nr

XS 186/05

Liikmesriik

Ühendkuningriik

Piirkond

West Wales and the Valleys — eesmärgile 1 vastav piirkond

Abikava nimetus või üksiktoetust saava ettevõtte nimi

Cotton Projects

Õiguslik alus

Council Regulation (EC) No 1260/99

The Structural Funds (National Assembly for Wales) Regulations 2000 (No/906/2000)

The Structural Funds (National Assembly for Wales)

Designation 2000

Abikavas ettenähtud aastased kulud või ettevõttele antud üksiktoetuse üldsumma

Abikava

Aastane üldsumma

 

Tagatud laenud

 

Üksiktoetus

Toetuse üldsumma

119 902 GBP

Tagatud laenud

 

Abi maksimaalne osatähtsus

Kooskõlas määruse artikli 4 lõigetega 2–6 ning artikliga 5

Jah

 

Rakendamise kuupäev

Alates: 31. oktoober 2005

Kava või üksiktoetuse kestus

Kuni: 31. detsember 2006

NB! Nagu ülalpool märgitud, anti toetus üle enne 31. detsembrit 2006. Nimetatud tingimusele vastavaid makseid võib teha kuni 31. detsembrini 2007 (kooskõlas N+2 reegliga)

Abi eesmärk

Abi väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele (VKEdele)

Jah

 

Asjaomased majandussektorid

Piiratud konkreetsed sektorid

Jah

Muud teenused (ehitus)

Jah

Abi andva asutuse nimi ja aadress

Nimi:

National Assembly for Wales

Aadress:

C/o Welsh European Funding Office

Cwm Cynon Business Park

Mountain Ash CF45 4ER

United Kingdom

Suured üksiktoetused

Kooskõlas määruse artikliga 6

Jah

 


Abi number

XS 192/05

Liikmesriik

Itaalia

Piirkond

PiemontE MAakond

Toetuskava nimetus või üksikabi saava ettevõtte nimi

Toetusmeetmed uute tööpinkide või tootmisseadmete soetamiseks või liisinguks (Sabatini seadus)

Õiguslik alus

Deliberazione della Giunta Regionale n. 17-881 del 26 settembre 2005 (B.U.R.P n. 39, Supplemento, del 29 settembre 2005) «Funzioni delegate alla Regione in materia di incentivi alle imprese. Prescrizioni per l'accesso agli incentivi di cui alla L. 28.11.1965 n. 1329 ed all'art. 11 comma 2 lett. b) L. 27.10.1994 n. 598 e s.m.i.» attuativa della L. 1329/65 e s.m.i già approvata dalla Commissione con Lettera D/55254 del 18 ottobre 2000 Aiuto N 659/A97.

Kavas ettenähtud aastased kulud või ettevõttele antud üksiktoetuse üldsumma

Abikava

Aastane üldsumma

25 miljonit EUR (3)

Tagatud laenusumma

 

Üksiktoetus

Abi üldsumma

 

Tagatud laenusumma

 

Abi suurim osatähtsus

Kooskõlas määruse artikli 4 lõigetega 2–6 ja artikliga 5

Jah

 

Rakendamise kuupäev

27.9.2005

Kava või üksiktoetuse kestus

Kuni 31.12.2006

Abi eesmärk

VKEdele antav abi

Jah

 

Asjaomased majandusharud

Kõik majandusharud, kus võib VKEdele abi anda

Jah

Abi andva ametiasutuse nimi ja aadress

Nimi:

Regione Piemonte — Assessorato all'Industria, Lavoro e Bilancio — Direzione Industria.

Aadress:

Direzione Industria

Via Pisano, 6

I-10152 Torino

Tel: 011 4321461 — Faks 011 4323483

E-post: direzione16@regione.piemonte.it

Suurte üksiktoetuste andmine

Kooskõlas määruse artikliga 6

Jah

 


Abi number

XS 193/05

Liikmesriik

Itaalia

Piirkond

Piemonte Maakond

Toetuskava nimetus või üksikabi saava ettevõtte nimi

Toetusmeetmed uute tööpinkide või tootmisseadmete soetamiseks või liisinguks (Sabatini decambializzata seadus)

Õiguslik alus

Deliberazione della Giunta Regionale n. 17-881 del 26 settembre 2005 (B.U.R.P n. 39, Supplemento, del 29 settembre 2005) «Funzioni delegate alla Regione in materia di incentivi alle imprese. Prescrizioni per l'accesso agli incentivi di cui alla L. 28.11.1965 n. 1329 ed all'art. 11 comma 2 lett. b) L. 27.10.1994 n. 598 e s.m.i.». attuativa della L. 1329/65 e s.m.i già approvata dalla Commissione con Lettera D/55254 del 18 ottobre 2000 — Aiuto N 659/A97.

Kavas ettenähtud aastased kulud või ettevõttele antud üksiktoetuse üldsumma

Abikava

Aastane üldsumma

25 miljonit EUR (4)

Tagatud laenusumma

 

Üksiktoetus

Abi üldsumma

 

Tagatud laenusumma

 

Abi suurim osatähtsus

Kooskõlas määruse artikli 4 lõigetega 2–6 ja artikliga 5

Jah

 

Rakendamise kuupäev

27.9.2005

Kava või üksiktoetuse kestus

Kuni 31.12.2006

Abi eesmärk

VKEdele antav abi

Jah

 

Asjaomased majandusharud

Kõik majandusharud, kus võib VKEdele abi anda

Jah

Abi andva ametiasutuse nimi ja aadress

Nimi:

Regione Piemonte — Assessorato all'Industria, Lavoro e Bilancio — Direzione Industria.

Aadress:

Direzione Industria

Via Pisano, 6

I-10152 Torino

Tel: 011 4321461 — Faks 011 4323483

E-post: direzione16@regione.piemonte.it

Suurte üksiktoetuste andmine

Kooskõlas määruse artikliga 6

Jah

 


Abi number

XS 212/05

Liikmesriik

Itaalia

Piirkond

Campania

Abikava nimetus või üksiktoetust saava ettevõtte nimi

Abikava väikestele ettevõtetele, kes tegutsevad käsitöö-, kaubandus, teenuste- ja turismisektoris.

Kriteeriumid ja suunised avaliku teate kohta, mis käsitleb regionaalparkide integreeritud projekte

Õiguslik alus

POR Campania 2000-2006

Complemento di Programmazione, misura 1.10

Disciplinare degli aiuti alle piccole imprese concessi in applicazione della Misura 1.10 del POR Campania 2000-2006 (Aiuti esentati dalla notificazione in conformità del Reg. (CE) n. 70/2001) approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 1903 del 22.10.2004.

D.G.R.C. n. 180 del 15 febbraio 2005: Approvazione criteri ed indirizzi per la predisposizione dei bandi della Misura 1.10 per i Progetti Integrati dei Parchi Regionali con allegati.

P.O.R. Campania 2000 — 2006 Asse prioritario di riferimento 1 — Risorse Naturali — Misura 1.10 — Bandi pubblici per la concessione di aiuti alle piccole imprese nei settori dell'artigianato, commercio servizi e piccola ricettività turistica nei Parchi Regionali

Decreti Dirigenziali nn. 50 e 51 del 21.6.2005 pubblicati sul B.U.R.C. n. 48 del 26.9.2005;

Decreti Dirigenziali nn. 64, 65 e 66 dell'1.8.2005 e n. 67 del 2.8.2005 pubblicati sul B.U.R.C. n. 51 del 6.10.2005

Kavas ettenähtud iga-aastased kulud

Abikava

Aastane üldsumma

17 488 433,50 EUR

Tagatud laenusumma

EI

Abi suurim osatähtsus

Kooskõlas määruse artikli 4 lõigetega 2–6 ja artikliga 5

Jah

 

Rakendamise kuupäev

Alates 31.1.2006

Kava kestus

Kuni 31.12.2006

Abi eesmärk

Abi VKE-dele

Jah

 

Asjakohased majandusharud

Kõik majandusharud, kus võib VKE-dele abi anda

Jah

Abi andva ametiasutuse nimi ja aadress

Nimi:

Regione Campania

Area Generale di Coordinamento 05

Settore 02

Responsabile della Misura 1.10 del POR Campania 2000 — 2006

Aadress:

Via A. De Gasperi 28

I-80133 Napoli

Telefono: 081 7963050

e-mail:

asseI.mis.1.10cdc@regione.campania.it

e.zucaro@regione.campania.it

Suurte üksiktoetuste andmine

Kooskõlas määruse artikliga 6

Jah

 


Abi number

XS 216/05

Liikmesriik

Hispaania

Piirkond

Üleriigiline

Abikava nimetus või üksiktoetust saava ettevõtte nimi

Riigi arenguabi VKEdele, mis ei tegele põllumajandusega ja mis on seotud hobusekasvatussektoriga

Õiguslik alus

Real Decreto por el que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones estatales destinadas al sector equino

Kavas ettenähtud aastased kulutused või ettevõttele antud üksiktoetuse üldsumma

Abikava

Aastane üldsumma

0,5 miljonit EUR

Tagatud laenusumma

 

Üksiktoetus

Abi üldsumma

 

Tagatud laenusumma

 

Abi suurim osatähtsus

Kooskõlas määruse artikli 4 lõigetega 2–6 ja artikliga 5

Jah

 

Rakendamise kuupäev

Alates selle avaldamisest BOEs (riigi teataja) ja jõustumisest.

Kava või üksiktoetuse kestus

Kuni 30.6.2007

Abi eesmärk

Abi VKEdele

Jah

 

Asjaomased majandusharud

Teatav kitsas majandusharu

Jah

Muud teenused

Jah

Abi andva asutuse nimi ja aadress

Nimi:

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

Dirección General de Ganadería

Aadress:

C/ Alfonso XII, 62

E-28014 Madrid

Suurte üksiktoetuste andmine

Kooskõlas määruse artikliga 6

Jah

 


(1)  1 EUR = 0,702804 Läti latti

(2)  1 euro = 0,702804 Läti latti

(3)  Nimetatud aastakulu hõlmab ka õiguslikus aluses ette nähtud ja nimetatud muude õigusnormide eelarvet ja seda käsitletakse asjaomases erandeid käsitlevas teatises.

(4)  Nimetatud aastakulu hõlmab ka õiguslikus aluses ette nähtud ja nimetatud muude õigusnormide eelarvet ja seda käsitletakse asjaomases erandeid käsitlevates teatises.


25.7.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 172/21


Teadaanne tasakaalustavate meetmete kohta, mis kehtivad Indiast pärit puuvillase voodipesu ühendusse impordi suhtes: nime muutmine äriühingu puhul, mille suhtes kohaldatakse individuaalset tasakaalustavat tollimaksumäära

(2006/C 172/06)

Indiast pärit puuvillase voodipesu impordi suhtes kohaldatakse lõplikku tasakaalustavat tollimaksu, mis on kehtestatud nõukogu 13. jaanuari 2004. aasta määrusega (EÜ) nr 74/2004. (1)

Indias asuv äriühing Anunay Fab. Pvt.,Ltd., kelle puuvillase voodipesu ühendusse ekspordi suhtes on kehtestatud nõukogu määruse (EÜ) nr 74/2004 artikli 1 lõike 3 alusel 7,6 % tasakaalustav tollimaks, on teatanud komisjonile, et äriühingu õigusliku vormi muutuse tõttu muutis äriühing oma nime järgmiseks: Anunay Fab. Ltd.

Äriühing on väitnud, et nimemuutus ei mõjuta tema õigust individuaalsele tollimaksumäärale, mida kõnealuse äriühingu suhtes kohaldati siis, kui see kandis nime Anunay Fab. Pvt.Ltd.

Komisjon on esitatud informatsiooni läbi vaadanud ja jõudnud järeldusele, et nimemuutus ei mõjuta mingil moel nõukogu määruse (EÜ) nr 74/2004 järeldusi. Seepärast tuleks määruse (EMÜ) nr 74/2004 lisas esitatud viidet äriühingule Anunay Fab. Pvt.Ltd. lugeda viitena äriühingule Anunay Fab. Ltd.

Tarici lisakood A498, mis varem anti äriühingule Anunay Fab. Pvt.Ltd., kehtib äriühingu Anunay Fab. Ltd. suhtes.


(1)  EÜT L 12, 17.1.2004, lk 1, viimati muudetud nõukogu 23. jaanuari 2006. aasta määrusega (EÜ) nr 122/2006 (ELT L 22, 26.1.2006, lk 3).


25.7.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 172/22


Eelteatis koondumise kohta

(Juhtum nr COMP/M.4289 — Crédit Agricole/Emporiki)

Juhtumi puhul võidakse kohaldada lihtsustatud korda

(2006/C 172/07)

(EMPs kohaldatav tekst)

1.

13. juulil 2006 sai komisjon nõukogu määruse (EMÜ) nr 139/2004 (1) artiklile 4 vastava teatise kavandatava koondumise kohta, millega ettevõtja Crédit Agricole SA (edaspidi “Crédit Agricole”, Prantsusmaa) omandab 13. juunil 2006 väljakuulutatud avaliku enampakkumise teel kontrolli kogu ettevõtja Emporiki Bank of Greece SA (edaspidi “Emporiki”, Kreeka) üle nõukogu määruse artikli 3 lõike 1 punkti b tähenduses.

2.

Asjaomaste ettevõtjate majandustegevus hõlmab järgmist:

Crédit Agricole: panga- ja kindlustusteenused;

Emporiki: panga- ja kindlustusteenused.

3.

Komisjon leiab pärast teatise esialgset läbivaatamist, et tehing, millest teatatakse, võib kuuluda määruse (EÜ) nr 139/2004 reguleerimisalasse, kuid lõplikku otsust selle kohta ei ole veel tehtud. Vastavalt komisjoni teatisele (2) lihtsustatud korra kohta teatavate ettevõtjate koondumiste käsitlemiseks vastavalt nõukogu määrusele (EÜ) nr 139/2004 tuleb märkida, et käesolevat juhtumit võidakse käsitleda teatises ettenähtud korra kohaselt.

4.

Komisjon kutsub asjast huvitatud kolmandaid isikuid esitama komisjonile võimalikke märkusi kavandatava toimingu kohta.

Komisjon peab märkused kätte saama hiljemalt kümme päeva pärast käesoleva dokumendi avaldamist. Märkusi võib saata komisjonile faksi teel (faksi nr (32-2) 296 43 01 või 296 72 44) või postiga järgmisel aadressil (lisada tuleb viitenumber COMP/M.4289 — Crédit Agricole/Emporiki):

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel.


(1)  ELT L 24, 29.1.2004, lk 1.

(2)  ELT C 56, 5.3.2005, lk 32.


25.7.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 172/23


Eelteatis koondumise kohta

(Juhtum nr COMP/M.4324 — Blackstone/Travelport)

Juhtumi puhul võidakse kohaldada lihtsustatud korda

(2006/C 172/08)

(EMPs kohaldatav tekst)

1.

14. juulil 2006 sai komisjon nõukogu määruse (EÜ) nr 139/2004 (1) artiklile 4 vastava teatise kavandatava koondumise kohta, millega kontsern Blackstone Group (edaspidi “Blackstone”, Ameerika Ühendriigid) omandab aktsiate ostu teel ainukontrolli ettevõtja Travelport Inc. (edaspidi “Travelport”, Ameerika Ühendriigid) üle nõukogu määruse artikli 3 lõike 1 punkti b tähenduses.

2.

Asjaomaste ettevõtjate majandustegevus hõlmab järgmist:

Blackstone: eraõiguslik kaubanduspank, kes tegeleb põhiliselt finantsnõustamise ning väärtpaberitesse ja kinnisvarasse investeerimisega;

Travelport: laia geograafilise ulatusega reisimüügi kaubamärke ja -firmasid ühendav ettevõtja.

3.

Komisjon leiab pärast teatise esialgset läbivaatamist, et koondumine, millest teatatakse, võib kuuluda määruse (EÜ) nr 139/2004 reguleerimisalasse, kuid lõplikku otsust selle kohta ei ole veel tehtud. Vastavalt komisjoni teatisele (2) lihtsustatud korra kohta teatavate ettevõtjate koondumiste käsitlemiseks vastavalt nõukogu määrusele (EÜ) nr 139/2004 tuleb märkida, et käesolevat juhtumit võidakse käsitleda teatises ettenähtud korra kohaselt.

4.

Komisjon kutsub asjast huvitatud kolmandaid isikuid esitama komisjonile võimalikke märkusi kavandatava toimingu kohta.

Komisjon peab märkused kätte saama hiljemalt kümme päeva pärast käesoleva dokumendi avaldamist. Märkused võib komisjonile saata faksi teel (32-2) 296 43 01 või 296 72 44) või postiga järgmisel aadressil (lisada tuleb viitenumber COMP/M.4324 — Blackstone/Travelport):

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel.


(1)  ELT L 24, 29.1.2004, lk 1.

(2)  ELT C 56, 5.3.2005, lk 32.


III Teatised

Komisjon

25.7.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 172/24


Konkursikutse kaudsete meetmete ettepanekute esitamiseks seoses ühenduse mitmeaastase programmiga digitaalse infosisu kättesaadavuse, kasutatavuse ja kasutamise edendamiseks Euroopas (Programm eContentplus)

(2006/C 172/09)

(EMPs kohaldatav tekst)

1.   Eesmärgid ja kirjeldus

Euroopa Komisjon on vastu võtnud tööprogrammi ja konkursikutse programmi eContentplus rakendamiseks. (1)

Käesolev konkursikutse hõlmab kaudseid meetmeid järgmistes valdkondades ja järgmistel tegevusaladel:

Geograafiline teave

3.1.

Geograafilise teabe sihtprojektid.

3.2.

Geograafilist teavet käsitlev temaatiline võrgustik.

Hariduslik infosisu

4.1.

Haridusliku infosisu sihtprojektid.

4.2.

Hariduslikku infosisu käsitlev temaatiline võrgustik.

Digiraamatukogud (kultuuriline infosisu ning teaduslik ja akadeemiline infosisu)

5.1

Digiraamatukogude sihtprojektid.

5.2.

Kultuurilist infosisu käsitlev temaatiline võrgustik.

Digitaalse infosisu sidusrühmade koostöö tugevdamine

6.1.

Avalikku teavet ja sellega seotud küsimusi käsitlev temaatiline võrgustik.

2.   Tingimustele vastavad taotlejad

Programm eContentplus on osalemiseks avatud 25 liikmesriigis asutatud juriidilistele isikutele.

Lisaks on see osalemiseks avatud Bulgaarias, Horvaatias, Rumeenias, Türgis ja endises Jugoslaavia Makedoonia Vabariigis asutatud juriidilistele isikutele, kui asjaomase riigiga on sõlmitud sellekohane kahepoolne kokkulepe. Programm on osalemiseks avatud Euroopa Majanduspiirkonna lepingu osalistes EFTA riikides (Island, Liechtenstein, Norra) asutatud juriidilistele isikutele vastavalt kõnealuse lepingu sätetele. (2)

Kolmandates riikides asuvad juriidilised isikud ja rahvusvahelised organisatsioonid võivad osaleda ilma ühenduse rahalise toetuseta.

3.   Eelarve

Kaudsete meetmete kaasfinantseerimiseks määratud kogueelarve on hinnanguliselt 27,3 miljonit eurot.

4.   Tähtaeg

Komisjonile ettepanekute esitamise tähtpäev on 19. oktoober 2006 kell 17 (Luksemburgi kohalik aeg).

5.   Lisateave

Konkursikutse täisteksti ja taotlusvormid leiate järgmiselt veebilehelt:

http://ec.europa.eu/econtentplus

Kõik taotlused peavad vastama kirjeldustele ja tingimustele, mis on esitatud konkursikutse täistekstis, tööprogrammis ja konkursikutse juhendis, ja mis on ingliskeelsena saadaval komisjoni eespool nimetatud veebilehel. Need sisaldavad teavet selle kohta, kuidas taotlusi ette valmistada ja esitada.

Taotlusi hinnatakse läbipaistvuse ja võrdse kohtlemise põhimõtetest lähtuvalt. Taotlusi hindab komisjon välisekspertide abiga. Iga ettepanekut hinnatakse eContentplus tööprogrammis sätestatud hindamiskriteeriumidest lähtuvalt.

Kõiki Euroopa Komisjonile esitatud ettepanekuid käsitletakse täiesti konfidentsiaalselt.


(1)  Euroopa parlamendi ja nõukogu 9. märtsi 2005. aasta otsus nr 456/2005/EÜ, millega kehtestatakse ühenduse mitmeaastane tegevuskava digitaalse infosisu juurdepääsetavuse, kasulikkuse ja kasutatavuse suurendamiseks Euroopas (ELT L 79, 24.3.2005, lk 1).

(2)  Ajakohastatud teave programmis osalevate riikide kohta on avaldatud Euroopa Liidu Teatajas. Riikide ajakohastatud nimekiri on avaldatud ka programmi veebilehel aadressil: http://ec.europa.eu/econtentplus.


25.7.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 172/26


KONKURSIKUTSE

Euroopa Liidu ettevõtlus- ja tarbijauuringute kooskõlastatud ühisprogramm

(2006/C 172/10)

1.   TAUST

Euroopa Liit esitab konkursikutse (ref. ECFIN/2006/A3-03), et korraldada ELi liikmesriikides ja kandidaatriikides ettevõtlus- ja tarbijauuringute kooskõlastatud ühisprogrammi raames uuringuid (komisjoni poolt heaks kiidetud 29. novembril 2000). Käesolev konkursikutse hõlmab Luksemburgi, Maltat, Horvaatiat ja Türgit.

Programmi eesmärk on koguda teavet ELi liikmesriikide majandusliku olukorra kohta, et võrrelda osutatud riikide majandustsükleid majandus- ja rahaliidu (EMU) töö korraldamise eesmärgil. Sellest on saanud asendamatu vahend nii EMU majandusjärelevalve protsessis kui ka majanduspoliitika üldiste eesmärkide saavutamiseks.

2.   EESMÄRK JA KIRJELDUS

2.1.   Eesmärgid

Kooskõlastatud ühisprogramm hõlmab pädevaid asutusi ja/või uurimisasutusi, kes viivad läbi arvamusuuringuid ühisrahastamise kohta. Komisjon soovib sõlmida aastase toetuslepingu asutuste ja uurimisasutustega, kes on nõuetekohaselt kvalifitseeritud, et viia 2007. aasta maist kuni 2008. aasta aprillini läbi üks või mitu järgmistest uuringutest:

jaekaubanduse ja teenuste uuringud Luksemburgis;

investeeringute, ehitus-, jaekaubanduse ja teenuste uuringud Maltal;

investeeringute, ehitus-, jaekaubanduse ja teenuste uuringud Horvaatias;

investeeringute, ehitus-, jaekaubanduse, teenuste, tööstuse ja tarbijauuringud Türgis;

sihtuuringud aktuaalsetel majandusteemadel: kõnealuseid sihtuuringuid korraldatakse aeg-ajalt sama valimit kasutades lisaks igakuistele uuringutele, et koguda teavet teatud majanduspoliitiliste küsimuste kohta.

Uuringute sihtrühm on nii tööstus-, investeeringute, ehitus-, jaekaubandus- ja teenuste sektori juhid kui ka tarbijad.

2.2.   Tehniline kirjeldus

2.2.1.   Uuringute läbiviimise aeg ja tulemuste esitamine

Järgmises tabelis on ülevaade käesoleva konkursikutse raames tellitavatest uuringutest:

Uuringu nimetus

Kaetud sektorite arv/suurusklassid

Küsimuste arv, mis esitatakse kord kuus

Küsimuste arv, mis esitatakse kord kvartalis

Tööstusuuringud

56/—

7

9

Investeeringute uuringud

8/6

2 küsimust märtsis/aprillis

4 küsimust oktoobris/novembris

Ehitusuuringud

5/—

5

1

Jaekaubanduse uuringud

9/—

6

Teenuste uuringud

19/—

6

1

Tarbijauuringud

25/—

14

3

Igakuiseid uuringuid tuleb läbi viia iga kuu esimese kahe nädala jooksul ning tulemused tuleb komisjonile edastada e-posti teel vähemalt neli tööpäeva enne kuu lõppu kooskõlas toetuslepingule lisatud graafikuga.

Kvartaliuuringud tuleb läbi viia iga kvartali esimese kuu (jaanuari, aprilli, juuli ja oktoobri) esimese kahe nädala jooksul ning tulemused tuleb komisjonile edastada elektronposti teel vähemalt neli tööpäeva enne kuu, vastavalt jaanuari, aprilli, juuli ja oktoobri lõppu kooskõlas toetuslepingule lisatud graafikuga.

Iga kuue kuu järel toimuvad investeeringute uuringud tehakse märtsis-aprillis ja oktoobris-novembris ning tulemused tuleb komisjonile edastada elektronposti teel vähemalt neli tööpäeva enne kuu, vastavalt mai ja detsembri lõppu kooskõlas toetuslepingule lisatud graafikuga.

Sihtuuringute korral on toetusesaaja kohustatud järgima spetsiaalselt talle koostatud graafikut.

Projekti üksikasjalikuma kirjelduse saab alla laadida aadressilt:

http://ec.europa.eu/economy_finance/tenders/2006/call2006_6en.htm

2.2.2.   ELi ettevõtlus- ja tarbijauuringute kooskõlastatud ühisprogrammi metoodika ja küsimustikud

Metoodikaga saab põhjalikumalt tutvuda taotleja juhendis aadressil:

http://ec.europa.eu/economy_finance/indicators/business_consumer_surveys/userguide_en.pdf

3.   KORRALDUSLIKUD SÄTTED JA KESTUS

3.1.   Korralduslikud sätted

Uuringuid korraldav asutus või uurimisasutus valitakse maksimaalselt 12 kuuks. Poolte vahel sõlmitakse aastane leping, milles täpsustatakse ühised eesmärgid ja kavandatud projekti olemus. Toetusleping sõlmitakse ajavahemikuks 2007. aasta maist 2008. aasta aprillini.

3.2.   Kestus

Uuringuid tehakse 2007. aasta 1. maist 2008. aasta 30. aprillini. Projekt ei tohi kesta kauem kui 12 kuud (investeeringute uuringute puhul 13 kuud).

4.   FINANTSRAAMISTIK

4.1.   Ühenduse rahastamisallikad

Väljavalitud projekte rahastatakse eelarve rubriigist 01.02.02 (majandus- ja rahaliidu koordineerimine ja järelevalve).

4.2.   Ühenduse prognoositav käesoleva konkursikutse kogueelarve

Kõnealuses piirkonnas uuringute korraldamiseks eraldatud aastane kogueelarve on 360 000 eurot.

Toetusesaajaid on kuni 17.

4.3.   Ühenduse kaasrahastamise osakaal

Ühegi uuringu puhul ei tohi komisjoni osakaal ühisrahastamises ületada 50 % toetusesaaja abikõlblikest kuludest.

4.4.   Toetusesaajapoolne rahastamine ja abikõlblikud kulud

Abikõlblikud kulud tekivad alles pärast seda, kui kõik osalised on toetuslepingule alla kirjutanud, välja arvatud erijuhtudel, kuid mitte mingil tingimusel enne toetustaotluse esitamist. Mitterahalisi sissemakseid ei peeta abikõlblikeks kuludeks.

Toetusesaaja peab esitama üksikasjaliku eelarve, mis sisaldab projekti hinnangulisi kulusid ja rahastamise üksikasju eurodes. Eelarve lisatakse toetuslepingule. Komisjon võib neid andmeid hiljem kasutada auditeerimise otstarbel.

5.   SOBIVUSKRITEERIUMID

5.1.   Taotleja õiguslik seisund

Taotlusi oodatakse asutustelt ja uurimisasutustelt (juriidilistelt isikutelt), kes on registreeritud mõnes liikmesriigis, ühinevas riigis või kandidaatriigis. Taotleja peab tõendama, et ta tegutseb juriidilise isikuna ja esitama nõutavad dokumendid, mis vastavad juriidilise isiku dokumentide vormistamisele esitatavatele nõuetele.

5.2.   Taotluse tagasilükkamise põhjused

Toetustaotlust ei vaadata läbi, kui taotleja on ühes järgmistest olukordadest: (1)

a)

ta on pankrotis või likvideerimisel, kohus on määranud talle halduri, ta on sõlminud kokkuleppe võlausaldajatega, ta on peatanud oma äritegevuse, tema suhtes kohaldatakse kõnealuste asjaoludega seotud menetlust või ta on riiklike õigusnormide alusel toimuva samalaadse menetluse tõttu analoogses olukorras;

b)

ta on res judicata jõudu omava kohtuotsusega süüdi mõistetud ametialase käitumisega seotud süüteos;

c)

ta on raskelt eksinud ametialaste käitumisreeglite vastu, kui tellija suudab seda mis tahes viisil tõendada;

d)

ta on jätnud täitmata need kohustused, mis on seotud sotsiaalkindlustusmaksete või maksude tasumisega, mis tal on vastavalt tema asukohariigi või tellija riigi või lepingu täitmise kohaks oleva riigi õigusnormidele;

e)

ta on res judicata jõudu omava kohtuotsusega süüdi mõistetud pettuses, korruptsioonis, kuritegelikus ühenduses või mis tahes muus ebaseaduslikus tegevuses osalemises, mis kahjustab ühenduse finantshuve;

f)

pärast mõnd teist hankemenetlust või ühenduse eelarvest rahastatud toetuse andmise menetlust on leitud, et ta on lepingut raskelt rikkunud, kuna on jätnud oma lepingulised kohustused täitmata;

g)

toetuse taotlemisel tekib huvide konflikt;

h)

ta on süüdi nõutava teabe tahtlikus moonutamises või ta on jätnud selle teabe esitamata.

Taotlejad peavad abikõlblikkuse tüüpvormis tõendama, et nad ei ole üheski punktis 5.2 loetletud olukorras.

5.3   Halduskaristused ja rahatrahvid

1.

Ilma et see piiraks lepinguga ettenähtud sanktsioonide kohaldamist, jäetakse välja kandidaadid, pakkujad ja töövõtjad, kes on süüdi valeandmete esitamises või on varasemas hankemenetluses jätnud oma lepingulised kohustused olulisel määral täitmata, välja kõikidest ühenduse eelarvest rahastatavatest lepingutest ja toetustest kuni kaheks aastaks alates rikkumise tuvastamisest, kui see on kinnitatud pärast töövõtja ärakuulamist. Seda tähtaega võib pikendada kolme aastani, kui rikkumine kordub viie aasta jooksul alates esimesest rikkumisest.

Valeandmete esitamises süüdi olevatele pakkujatele või kandidaatidele määratakse rahatrahv, mis on 2–10 % sõlmitud lepingu kogumaksumusest.

Töövõtjatele, kes on oma lepingulised kohustused jätnud olulisel määral täitmata, määratakse rahatrahv, mis on 2–10 % kõnealuse lepingu kogumaksumusest. Seda määra võib suurendada 4–20 %-ni, kui rikkumine kordub viie aasta jooksul alates esimesest rikkumisest.

2.

Punkti 5.2 punktides a, c ja d osutatud juhtudel jäetakse kandidaadid või pakkujad välja kõikidest lepingutest ja toetustest kuni kaheks aastaks alates rikkumise tuvastamisest, kui see on kinnitatud pärast töövõtja ärakuulamist.

Punkti 5.2 punktides b ja e osutatud juhtudel jäetakse kandidaadid või pakkujad kõikidest lepingutest ja toetustest välja vähemalt üheks aastaks ja kuni neljaks aastaks alates kohtuotsuse teatavakstegemisest.

Seda tähtaega võib pikendada viie aastani, kui rikkumine kordub viie aasta jooksul alates esimesest rikkumisest või esimesest kohtuotsusest.

3.

Punkti 5.2 punktis e osutatud juhud on järgmised:

a)

nõukogu 26. juuli 1995. aasta aktiga koostatud Euroopa ühenduste finantshuvide kaitse konventsiooni artiklis 1 osutatud pettusejuhud;

b)

nõukogu 26. mai 1997. aasta aktiga koostatud Euroopa ühenduste ametnike või Euroopa Liidu liikmesriikide ametnikega seotud korruptsiooni vastu võitlemise konventsiooni artiklis 3 osutatud korruptsioonijuhud;

c)

nõukogu ühismeetme 98/733/JSK artikli 2 lõikes 1 määratletud kuritegelikus ühenduses osalemise juhud;

d)

nõukogu direktiivi 91/308/EMÜ artiklis 1 määratletud rahapesujuhud.

6.   VALIKUKRITEERIUMID

Taotlejal peavad olema stabiilsed ja piisavad rahastamisallikad, mis võimaldavad tal tegevust jätkata kogu projekti elluviimise ajal. Ta peab olema ametialaselt pädev ja tal peab olema kavandatud projekti või tööprogrammi elluviimiseks vajalik kvalifikatsioon.

6.1.   Taotleja finantssuutlikkus

Taotleja peab olema suuteline kavandatud projekti lõpuni rahastama ja ta peab esitama bilansi- ja kasumiaruanded kahe viimase lõppenud majandusaasta kohta. See tingimus ei kehti avalik-õiguslike asutuste ja rahvusvaheliste organisatsioonide puhul.

6.2.   Taotleja tegevussuutlikkus

Taotleja peab olema võimeline kavandatud projekti lõpetama ja ta peab esitama asjakohased tõendavad dokumendid.

Taotleja suutlikkust hinnatakse järgmiste kriteeriumide alusel:

Vähemalt kolmeaastane kvalitatiivsete ettevõtlus- ja tarbijauuringute korraldamise tõendatud kogemus.

Tõendatud kogemused vähemalt ühes järgmistest valdkondadest:

1)

ettevõtlus- ja tarbijauuringute tulemuste hindamine, metoodika (valim, küsimustikud ja ajakava) ning analüüs;

2)

ettevõtlus- ja tarbijauuringute tulemustel põhinevate näitajate väljatöötamine;

3)

ettevõtlus- ja tarbijauuringute tulemuste rakendamine tsüklilises ja makromajanduslikus analüüsis ning uuringutes, kasutades statistilisi ja ökonomeetrilisi meetodeid, sealhulgas analüüsi sektorite kaupa;

4)

ökonomeetrilised mudelid ja muud prognoosimise vahendid.

Suutlikkus rakendada ELi ettevõtlus- ja tarbijauuringute kooskõlastatud ühisprogrammi meetodeid ja täita komisjoni korraldusi: pidada kinni igakuisest aruande esitamise tähtajast, teha uuringuprogrammi komisjoni talituste nõutud täiendusi ja parandusi kooskõlas asjaomaste asutuste/uurimisasutuste esindajatega kohtumistel sõlmitud kokkulepetega.

7.   LEPINGU SÕLMIMISE KRITEERIUMID

Eduka kandidaadiga lepingu sõlmimisel võetakse arvesse järgmisi kriteeriume:

Kandidaadi pädevus ja kogemused punktis 6.2 osutatud valdkondades.

Kavandatud uuringumeetodi tõhusus, sealhulgas valikukava, valimi suurus, katvuse määr, vastamise määr.

Kandidaadi pädevus ja teadmised uuringute tegemise eripäradest sektoris ja riigis, kus uuring(uid) kavatsetakse läbi viia.

Kandidaadi töökorralduse tõhusus, mida hinnatakse paindlikkuse, infrastruktuuri, kvalifitseeritud töötajate ja töövahendite, tulemuste esitamise, kooskõlastatud ühisprogrammi raames tehtavate uuringute ettevalmistamises osalemise ja komisjoniga suhtlemise põhjal.

Tasuvus.

8.   MENETLUS

8.1.   Taotluse koostamine ja esitamine

Taotlus peab sisaldama täidetud ja allkirjastatud toetustaotluse tüüpvormi ja kõiki taotlusvormis osutatud tõendavaid dokumente.

Taotlus koosneb kolmest osast:

korralduslik pakkumine

tehniline pakkumine

rahaline pakkumine

Komisjoni käest saab järgmised tüüpvormid:

toetuse taotlemise tüüpvorm

standardne eelarve kavand, kus esitatakse uuringu hinnangulised kulud ja rahastamiskava

pangaandmete tüüpvorm

õigussubjekti tüüpvorm

abikõlblikkuse tüüpvorm

toetuslepingu sõlmimise valmidust kinnitav tüüpdeklaratsioon

alltöövõttu käsitlev tüüpvorm

ja toetuse rahalisi aspekte käsitlevad dokumendid:

finantskalkulatsioonide ja -aruannete koostamise meelespea

toetuslepingu näidis

a)

laadides need alla Interneti-aadressilt:

http://ec.europa.eu/economy_finance/tenders/2006/call2006_6en.htm

b)

kui allalaadimine ei ole võimalik, kirjutades komisjonile postiaadressil:

European Commission,

Directorate-General ECFIN

Unit ECFIN-A-3 (Business surveys)

Call for proposals — ECFIN/2006/A3-03

BU-1 3/146

B-1049 Brussels.

Faks: (32-2) 296 36 50

E-post: ecfin-bcs-mail@ec.europa.eu

Komisjon jätab endale õiguse muuta tüüpdokumente vastavalt kooskõlastatud ühisprogrammi vajadustele ja/või eelarve haldamise piirangutele.

Taotlused tuleb esitada ühes Euroopa Ühenduse ametlikus keeles, vajaduse korral koos tõlkega inglise, prantsuse või saksa keelde.

Taotleja peab esitama ühe allkirjastatud originaaltaotluse ja kaks koopiat.

Taotlused tuleb saata kinnises ümbrikus, mis on asetatud teise kinnisesse ümbrikusse.

Välimisele ümbrikule tuleb kirjutada punktis 8.3 esitatud aadress.

Sisemisele ümbrikule peab olema märgitud: “Call for Proposals — ECFIN/2006/A3-03, not to be opened by the internal mail department”.

Komisjon teavitab kandidaate taotluse kättesaamisest, tagastades koos taotlusega esitatud vastuvõtuteatise.

8.2.   Taotluste sisu

8.2.1.   Pakkumise korralduslik külg

Korraldusliku pakkumise osa peab sisaldama:

nõuetekohaselt allkirjastatud toetuse taotlemise tüüpvormi;

nõuetekohaselt täidetud ja allkirjastatud juriidilise isiku andmete tüüpvormi ja organisatsiooni või asutuse õiguslikku seisundit tõendavaid nõutud dokumente;

nõuetekohaselt täidetud ja allkirjastatud pangaandmete tüüpvormi;

nõuetekohaselt allkirjastatud abikõlblikkuse tüüpvormi;

asutuse või uurimisasutuse organisatsiooni struktuur koos uuringute korraldamise eest vastutavate juhtkonna liikmete ja töötajate nimede ning ametikohtadega;

nõuetekohaselt allkirjastatud tüüpdeklaratsiooni, millega taotleja kinnitab, et tema väljavalimise korral on ta valmis sõlmima toetuslepingu;

usaldusväärset finantsseisundit tõendavad dokumendid: lisada bilansi- ja kasumiaruanded kahe viimase lõppenud majandusaasta kohta.

8.2.2.   Tehniline pakkumine

Tehnilise pakkumise osa peab sisaldama:

asutuse või uurimisasutuse tegevuse kirjeldust, mis võimaldab hinnata selle töötajate kvalifikatsiooni ning seda, kui suured ja pikaajalised on nende kogemused punktis 6.2 nõutud valdkondades. Siia kuuluvad kõik küsitlused, teenuste lepingud, konsultatsioonid, uuringud, publikatsioonid või muud varem tehtud tööd, mille puhul tuleb esitada kliendi nimi ja märkida millised neist töödest, kui üldse, on tehtud Euroopa Komisjonile. Lisada tuleks kõige olulisemad uuringud ja/või tulemused;

uuringute tegemise korralduse üksikasjalikku kirjeldust. Lisada tuleks asjakohased dokumendid taotleja käsutuses oleva infrastruktuuri, tööruumide ja -vahendite, muude vahendite ja kvalifitseeritud töötajate (lühikesed elulookirjeldused) kohta;

uuringu metoodika üksikasjalikku kirjeldust: valimi moodustamise meetodid, valimivead ja usaldusvahemik, valimi suurus, katvuse määr ja hinnanguline vastamise määr;

projekti kaasatud alltöövõtjate nõuetekohaselt täidetud tüüpvormi koos alltöövõtuna tehtavate tööde üksikasjaliku kirjeldusega.

8.2.3.   Rahaline pakkumine

Rahalise pakkumise osa peab sisaldama:

Nõuetekohaselt täidetud ja üksikasjalikku 12 kuud hõlmavat standardset eelarve kavandit (eurodes) iga uuringu kohta, mis sisaldab projekti rahastamiskava ning uuringu abikõlblike kulude kogusummat ja abikõlblike kulude üksikasjalikku liigitust ühiku kohta, sealhulgas allhankekulud.

Vajaduse korral tõendit selle kohta, et taotleja ei ole käibemaksukohustuslane.

Vajaduse korral muude organisatsioonide rahalisi sissemakseid (kaasrahastamist) tõendavaid dokumente.

8.3.   Taotluste esitamise aadress ja lõpptähtpäev

Toetusest huvitatud taotlejaid kutsutakse esitama oma taotlus Euroopa Komisjonile.

Taotluse võib esitada:

a)

hiljemalt 25. septembri 2006. aasta postitemplit kandva tähtkirjaga või kullerteenusega järgmistel aadressidel:

Tähtkirjaga:

European Commission

Directorate-General for Economic and Financial Affairs

For the attention of Mr Jean-Pierre RAES

Call for Proposals ref. ECFIN/2006/A3-03

Unit R2, Office BU1 — 3/13

B-1049 Brussels

Kullerteenusega:

European Commission

Directorate-General for Economic and Financial Affairs

For the attention of Mr Jean-Pierre RAES

Call for Proposals ref. ECFIN/2006/A3-03

Unit R2, Office BU1 — 3/13

Rue de Genève, 1

B-1140 Brussels (Evere)

b)

või tuues taotluse Euroopa Komisjoni keskpostiteenistusse (isiklikult või taotleja volitatud isiku poolt, seahulgas kullerteenuse kaudu) järgmisel aadressil:

European Commission

Directorate-General for Economic and Financial Affairs

For the attention of Mr Jean-Pierre RAES

Call for Proposals ref. ECFIN/2006/A3-03

Unit R2, Office BU1 — 3/13

Rue de Genève, 1

B-1140 Brussels (Evere)

hiljemalt 25. septembril 2006 kell 16.00 (Brüsseli aeg). Sellisel juhul annab osutatud osakonna vastuvõttev ametnik taotluse kättesaamise kinnitusena kuupäevaga varustatud ja allkirjastatud kviitungi.

Komisjonile pärast lõpptähtpäeva esitatud taotlusi läbi ei vaadata.

9.   MIDA TEHAKSE LAEKUNUD TAOTLUSTEGA?

Iga taotluse puhul hinnatakse selle vastavust ametlikele abikõlblikkuskriteeriumidele.

Taotlusi, mis leitakse olevat abikõlblikud, hinnatakse ja neile antakse punkte vastavalt eespool osutatud lepingu sõlmimise kriteeriumidele.

Taotlused valitakse välja 2006. aasta oktoobris–novembris. Selleks luuakse majandus- ja rahandusasjade peadirektori alluvuses valimiskomisjon. Komisjoni kuulub vähemalt kolm isikut, kes esindavad vähemalt kahte spetsialiseerunud üksust, millest kumbki ei tohi olla teise alluvuses ning komisjonil on oma sekretariaat, mis tegeleb edukate kandidaatide teavitamisega pärast valimismenetlust. Kandidaatidele, kes ei osutunud valituks, teatatakse sellest eraldi.

10.   TÄHTIS

Käesoleva konkursikutsega ei võta komisjon endale lepingulisi kohustusi ühegi taotluse esitanud asutuse/uurimisasutuse ees. Konkursikutsega seonduv suhtlus toimub kirjalikult.

Taotlejad peaksid tutvuma lepingu sätetega, mis pärast lepingu sõlmimist muutuvad siduvaks.


(1)  Kooskõlas Euroopa Ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatava finantsmääruse artiklitega 93 ja 94.


25.7.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 172/34


KONKURSIKUTSE

Euroopa Liidu ettevõtlus- ja tarbijauuringute kooskõlastatud ühisprogramm

(2006/C 172/11)

1.   TAUST

Euroopa Liit esitab konkursikutse (ref. ECFIN/2006/A3-02), et korraldada ELi liikmesriikides ja kandidaatriikides ettevõtlus- ja tarbijauuringute kooskõlastatud ühisprogrammi raames uuringuid (komisjoni poolt heaks kiidetud 29. novembril 2000). Käesolev konkursikutse hõlmab Madalmaid ja Soomet.

Programmi eesmärk on koguda teavet ELi liikmesriikide majandusliku olukorra kohta, et võrrelda osutatud riikide majandustsükleid majandus- ja rahaliidu (EMU) töö korraldamise eesmärgil. Sellest on saanud asendamatu vahend nii EMU majandusjärelevalve protsessis kui ka majanduspoliitika üldiste eesmärkide saavutamiseks.

2.   EESMÄRK JA KIRJELDUS

2.1.   Eesmärgid

Kooskõlastatud ühisprogramm hõlmab pädevaid asutusi ja/või uurimisasutusi, kes viivad läbi arvamusuuringuid ühisrahastamise kohta. Komisjon soovib sõlmida 16 kuud kestva toetuslepingu asutuste ja uurimisasutustega, kes on nõuetekohaselt kvalifitseeritud, et viia 2007. aasta jaanuarist kuni 2008. aasta aprillini läbi üks või mitu järgmistest uuringutest:

jaekaubanduse ja teenuste uuringud Madalmaades;

jaekaubanduse uuringud Soomes;

sihtuuringud aktuaalsetel majandusteemadel: kõnealuseid sihtuuringuid korraldatakse aeg-ajalt sama valimit kasutades lisaks igakuistele uuringutele, et koguda teavet teatud majanduspoliitiliste küsimuste kohta.

Uuringute sihtrühm on nii tööstus-, investeeringute, ehitus-, jaekaubandus- ja teenuste sektori juhid kui ka tarbijad.

2.2.   Tehniline kirjeldus

2.2.1.   Uuringute läbiviimise aeg ja tulemuste esitamine

Järgmises tabelis on ülevaade käesoleva konkursikutse raames tellitavatest uuringutest:

Uuringu nimetus

Kaetud sektorite arv/suurusklassid

Küsimuste arv, mis esitatakse kord kuus

Küsimuste arv, mis esitatakse kord kvartalis

Jaekaubanduse uuringud

9/-

6

-

Teenuste uuringud

19/-

6

1

Igakuiseid uuringuid tuleb läbi viia iga kuu esimese kahe nädala jooksul ning tulemused tuleb komisjonile edastada e-posti teel vähemalt neli tööpäeva enne kuu lõppu kooskõlas toetuslepingule lisatud graafikuga.

Kvartaliuuringud tuleb läbi viia iga kvartali esimese kuu (jaanuari, aprilli, juuli ja oktoobri) esimese kahe nädala jooksul ning tulemused tuleb komisjonile edastada elektronposti teel vähemalt neli tööpäeva enne kuu, vastavalt jaanuari, aprilli, juuli ja oktoobri lõppu kooskõlas toetuslepingule lisatud graafikuga.

Iga kuue kuu järel toimuvad investeeringute uuringud tehakse märtsis-aprillis ja oktoobris-novembris ning tulemused tuleb komisjonile edastada elektronposti teel vähemalt neli tööpäeva enne kuu, vastavalt mai ja detsembri lõppu kooskõlas toetuslepingule lisatud graafikuga.

Sihtuuringute korral on toetusesaaja kohustatud järgima spetsiaalselt talle koostatud graafikut.

Projekti üksikasjalikuma kirjelduse saab alla laadida aadressilt: http://ec.europa.eu/economy_finance/tenders/2006/call2006_5en.htm

2.2.2.   ELi ettevõtlus- ja tarbijauuringute kooskõlastatud ühisprogrammi metoodika ja küsimustikud

Metoodikaga saab põhjalikumalt tutvuda taotleja juhendis aadressil:

http://ec.europa.eu/economy_finance/indicators/business_consumer_surveys/userguide_en.pdf

3.   KORRALDUSLIKUD SÄTTED JA KESTUS

3.1.   Korralduslikud sätted

Uuringuid korraldav asutus või uurimisasutus valitakse maksimaalselt 16 kuuks. Poolte vahel sõlmitakse aastane leping, milles täpsustatakse ühised eesmärgid ja kavandatud projekti olemus. Toetusleping sõlmitakse ajavahemikuks 2007. aasta jaanuarist 2008. aasta aprillini.

3.2.   Kestus

Uuringuid tehakse 2007. aasta 1. jaanuarist 2008. aasta 30. aprillini. Projekt ei tohi kesta kauem kui 16 kuud.

4.   FINANTSRAAMISTIK

4.1.   Ühenduse rahastamisallikad

Väljavalitud projekte rahastatakse eelarve rubriigist 01.02.02 (majandus- ja rahaliidu koordineerimine ja järelevalve).

4.2.   Ühenduse prognoositav käesoleva konkursikutse kogueelarve

Kõnealuses piirkonnas uuringute korraldamiseks eraldatud aastane kogueelarve on 90 000 eurot.

Toetusesaajaid on kuni 3.

4.3.   Ühenduse kaasrahastamise osakaal

Ühegi uuringu puhul ei tohi komisjoni osakaal ühisrahastamises ületada 50 % toetusesaaja abikõlblikest kuludest.

4.4.   Toetusesaajapoolne rahastamine ja abikõlblikud kulud

Abikõlblikud kulud tekivad alles pärast seda, kui kõik osalised on toetuslepingule alla kirjutanud, välja arvatud erijuhtudel, kuid mitte mingil tingimusel enne toetustaotluse esitamist. Mitterahalisi sissemakseid ei peeta abikõlblikeks kuludeks.

Toetusesaaja peab esitama üksikasjaliku eelarve, mis sisaldab projekti hinnangulisi kulusid ja rahastamise üksikasju eurodes. Eelarve lisatakse toetuslepingule. Komisjon võib neid andmeid hiljem kasutada auditeerimise otstarbel.

5.   SOBIVUSKRITEERIUMID

5.1.   Taotleja õiguslik seisund

Taotlusi oodatakse asutustelt ja uurimisasutustelt (juriidilistelt isikutelt), kes on registreeritud mõnes liikmesriigis, ühinevas riigis või kandidaatriigis. Taotleja peab tõendama, et ta tegutseb juriidilise isikuna ja esitama nõutavad dokumendid, mis vastavad juriidilise isiku dokumentide vormistamisele esitatavatele nõuetele.

5.2.   Taotluse tagasilükkamise põhjused

Toetustaotlust ei vaadata läbi, kui taotleja on ühes järgmistest olukordadest: (1)

a)

ta on pankrotis või likvideerimisel, kohus on määranud talle halduri, ta on sõlminud kokkuleppe võlausaldajatega, ta on peatanud oma äritegevuse, tema suhtes kohaldatakse kõnealuste asjaoludega seotud menetlust või ta on riiklike õigusnormide alusel toimuva samalaadse menetluse tõttu analoogses olukorras;

b)

ta on res judicata jõudu omava kohtuotsusega süüdi mõistetud ametialase käitumisega seotud süüteos;

c)

ta on raskelt eksinud ametialaste käitumisreeglite vastu, kui tellija suudab seda mis tahes viisil tõendada;

d)

ta on jätnud täitmata need kohustused, mis on seotud sotsiaalkindlustusmaksete või maksude tasumisega, mis tal on vastavalt tema asukohariigi või tellija riigi või lepingu täitmise kohaks oleva riigi õigusnormidele;

e)

ta on res judicata jõudu omava kohtuotsusega süüdi mõistetud pettuses, korruptsioonis, kuritegelikus ühenduses või mis tahes muus ebaseaduslikus tegevuses osalemises, mis kahjustab ühenduse finantshuve;

f)

pärast mõnd teist hankemenetlust või ühenduse eelarvest rahastatud toetuse andmise menetlust on leitud, et ta on lepingut raskelt rikkunud, kuna on jätnud oma lepingulised kohustused täitmata;

g)

toetuse taotlemisel tekib huvide konflikt;

h)

ta on süüdi nõutava teabe tahtlikus moonutamises või ta on jätnud selle teabe esitamata.

Taotlejad peavad abikõlblikkuse tüüpvormis tõendama, et nad ei ole üheski punktis 5.2 loetletud olukorras.

5.3.   Halduskaristused ja rahatrahvid

1.

Ilma et see piiraks lepinguga ettenähtud sanktsioonide kohaldamist, jäetakse välja kandidaadid, pakkujad ja töövõtjad, kes on süüdi valeandmete esitamises või on varasemas hankemenetluses jätnud oma lepingulised kohustused olulisel määral täitmata, välja kõikidest ühenduse eelarvest rahastatavatest lepingutest ja toetustest kuni kaheks aastaks alates rikkumise tuvastamisest, kui see on kinnitatud pärast töövõtja ärakuulamist. Seda tähtaega võib pikendada kolme aastani, kui rikkumine kordub viie aasta jooksul alates esimesest rikkumisest.

Valeandmete esitamises süüdi olevatele pakkujatele või kandidaatidele määratakse rahatrahv, mis on 2–10 % sõlmitud lepingu kogumaksumusest.

Töövõtjatele, kes on oma lepingulised kohustused jätnud olulisel määral täitmata, määratakse rahatrahv, mis on 2–10 % kõnealuse lepingu kogumaksumusest. Seda määra võib suurendada 4–20 %-ni, kui rikkumine kordub viie aasta jooksul alates esimesest rikkumisest.

2.

Punkti 5.2 punktides a, c ja d osutatud juhtudel jäetakse kandidaadid või pakkujad välja kõikidest lepingutest ja toetustest kuni kaheks aastaks alates rikkumise tuvastamisest, kui see on kinnitatud pärast töövõtja ärakuulamist.

Punkti 5.2 punktides b ja e osutatud juhtudel jäetakse kandidaadid või pakkujad kõikidest lepingutest ja toetustest välja vähemalt üheks aastaks ja kuni neljaks aastaks alates kohtuotsuse teatavakstegemisest.

Seda tähtaega võib pikendada viie aastani, kui rikkumine kordub viie aasta jooksul alates esimesest rikkumisest või esimesest kohtuotsusest.

3.

Punkti 5.2 punktis e osutatud juhud on järgmised:

a)

nõukogu 26. juuli 1995. aasta aktiga koostatud Euroopa ühenduste finantshuvide kaitse konventsiooni artiklis 1 osutatud pettusejuhud;

b)

nõukogu 26. mai 1997. aasta aktiga koostatud Euroopa ühenduste ametnike või Euroopa Liidu liikmesriikide ametnikega seotud korruptsiooni vastu võitlemise konventsiooni artiklis 3 osutatud korruptsioonijuhud;

c)

nõukogu ühismeetme 98/733/JSK artikli 2 lõikes 1 määratletud kuritegelikus ühenduses osalemise juhud;

d)

nõukogu direktiivi 91/308/EMÜ artiklis 1 määratletud rahapesujuhud.

6.   VALIKUKRITEERIUMID

Taotlejal peavad olema stabiilsed ja piisavad rahastamisallikad, mis võimaldavad tal tegevust jätkata kogu projekti elluviimise ajal. Ta peab olema ametialaselt pädev ja tal peab olema kavandatud projekti või tööprogrammi elluviimiseks vajalik kvalifikatsioon.

6.1.   Taotleja finantssuutlikkus

Taotleja peab olema suuteline kavandatud projekti lõpuni rahastama ja ta peab esitama bilansi- ja kasumiaruanded kahe viimase lõppenud majandusaasta kohta. See tingimus ei kehti avalik-õiguslike asutuste ja rahvusvaheliste organisatsioonide puhul.

6.2.   Taotleja tegevussuutlikkus

Taotleja peab olema võimeline kavandatud projekti lõpetama ja ta peab esitama asjakohased tõendavad dokumendid.

Taotleja suutlikkust hinnatakse järgmiste kriteeriumide alusel:

Vähemalt kolmeaastane kvalitatiivsete ettevõtlus- ja tarbijauuringute korraldamise tõendatud kogemus.

Tõendatud kogemused vähemalt ühes järgmistest valdkondadest:

1)

ettevõtlus- ja tarbijauuringute tulemuste hindamine, metoodika (valim, küsimustikud ja ajakava) ning analüüs;

2)

ettevõtlus- ja tarbijauuringute tulemustel põhinevate näitajate väljatöötamine;

3)

ettevõtlus- ja tarbijauuringute tulemuste rakendamine tsüklilises ja makromajanduslikus analüüsis ning uuringutes, kasutades statistilisi ja ökonomeetrilisi meetodeid, sealhulgas analüüsi sektorite kaupa;

4)

ökonomeetrilised mudelid ja muud prognoosimise vahendid.

Suutlikkus rakendada ELi ettevõtlus- ja tarbijauuringute kooskõlastatud ühisprogrammi meetodeid ja täita komisjoni korraldusi: pidada kinni igakuisest aruande esitamise tähtajast, teha uuringuprogrammi komisjoni talituste nõutud täiendusi ja parandusi kooskõlas asjaomaste asutuste/uurimisasutuste esindajatega kohtumistel sõlmitud kokkulepetega.

7.   LEPINGU SÕLMIMISE KRITEERIUMID

Eduka kandidaadiga lepingu sõlmimisel võetakse arvesse järgmisi kriteeriume:

Kandidaadi pädevus ja kogemused punktis 6.2 osutatud valdkondades.

Kavandatud uuringumeetodi tõhusus, sealhulgas valikukava, valimi suurus, katvuse määr, vastamise määr.

Kandidaadi pädevus ja teadmised uuringute tegemise eripäradest sektoris ja riigis, kus uuring(uid) kavatsetakse läbi viia.

Kandidaadi töökorralduse tõhusus, mida hinnatakse paindlikkuse, infrastruktuuri, kvalifitseeritud töötajate ja töövahendite, tulemuste esitamise, kooskõlastatud ühisprogrammi raames tehtavate uuringute ettevalmistamises osalemise ja komisjoniga suhtlemise põhjal.

Tasuvus.

8.   MENETLUS

8.1.   Taotluse koostamine ja esitamine

Taotlus peab sisaldama täidetud ja allkirjastatud toetustaotluse tüüpvormi ja kõiki taotlusvormis osutatud tõendavaid dokumente.

Taotlus koosneb kolmest osast:

korralduslik pakkumine

tehniline pakkumine

rahaline pakkumine

Komisjoni käest saab järgmised tüüpvormid:

toetuse taotlemise tüüpvorm

standardne eelarve kavand, kus esitatakse uuringu hinnangulised kulud ja rahastamiskava

pangaandmete tüüpvorm

õigussubjekti tüüpvorm

abikõlblikkuse tüüpvorm

toetuslepingu sõlmimise valmidust kinnitav tüüpdeklaratsioon

alltöövõttu käsitlev tüüpvorm

ja toetuse rahalisi aspekte käsitlevad dokumendid:

finantskalkulatsioonide ja -aruannete koostamise meelespea

toetuslepingu näidis

a)

laadides need alla Interneti-aadressilt:

http://ec.europa.eu/economy_finance/tenders/2006/call2006_5en.htm

b)

kui allalaadimine ei ole võimalik, kirjutades komisjonile postiaadressil:

European Commission,

Directorate-General ECFIN

Unit ECFIN-A-3 (Business surveys)

Call for proposals — ECFIN/2006/A3-02

BU-1 3/146

B-1049 Brussels.

Faks: (32-2) 296 36 50

E-post: ecfin-bcs-mail@ec.europa.eu

Komisjon jätab endale õiguse muuta tüüpdokumente vastavalt kooskõlastatud ühisprogrammi vajadustele ja/või eelarve haldamise piirangutele.

Taotlused tuleb esitada ühes Euroopa Ühenduse ametlikus keeles, vajaduse korral koos tõlkega inglise, prantsuse või saksa keelde.

Taotleja peab esitama ühe allkirjastatud originaaltaotluse ja kaks koopiat.

Taotlused tuleb saata kinnises ümbrikus, mis on asetatud teise kinnisesse ümbrikusse.

Välimisele ümbrikule tuleb kirjutada punktis 8.3 esitatud aadress.

Sisemisele ümbrikule peab olema märgitud: “Call for Proposals — ECFIN/2006/A3-02, not to be opened by the internal mail department”.

Komisjon teavitab kandidaate taotluse kättesaamisest, tagastades koos taotlusega esitatud vastuvõtuteatise.

8.2.   Taotluste sisu

8.2.1.   Pakkumise korralduslik külg

Korraldusliku pakkumise osa peab sisaldama:

nõuetekohaselt allkirjastatud toetuse taotlemise tüüpvormi;

nõuetekohaselt täidetud ja allkirjastatud juriidilise isiku andmete tüüpvormi ja organisatsiooni või asutuse õiguslikku seisundit tõendavaid nõutud dokumente;

nõuetekohaselt täidetud ja allkirjastatud pangaandmete tüüpvormi;

nõuetekohaselt allkirjastatud abikõlblikkuse tüüpvormi;

asutuse või uurimisasutuse organisatsiooni struktuur koos uuringute korraldamise eest vastutavate juhtkonna liikmete ja töötajate nimede ning ametikohtadega;

nõuetekohaselt allkirjastatud tüüpdeklaratsiooni, millega taotleja kinnitab, et tema väljavalimise korral on ta valmis sõlmima toetuslepingu;

usaldusväärset finantsseisundit tõendavad dokumendid: lisada bilansi- ja kasumiaruanded kahe viimase lõppenud majandusaasta kohta.

8.2.2.   Tehniline pakkumine

Tehnilise pakkumise osa peab sisaldama:

asutuse või uurimisasutuse tegevuse kirjeldust, mis võimaldab hinnata selle töötajate kvalifikatsiooni ning seda, kui suured ja pikaajalised on nende kogemused punktis 6.2 nõutud valdkondades. Siia kuuluvad kõik küsitlused, teenuste lepingud, konsultatsioonid, uuringud, publikatsioonid või muud varem tehtud tööd, mille puhul tuleb esitada kliendi nimi ja märkida millised neist töödest, kui üldse, on tehtud Euroopa Komisjonile. Lisada tuleks kõige olulisemad uuringud ja/või tulemused;

uuringute tegemise korralduse üksikasjalikku kirjeldust. Lisada tuleks asjakohased dokumendid taotleja käsutuses oleva infrastruktuuri, tööruumide ja -vahendite, muude vahendite ja kvalifitseeritud töötajate (lühikesed elulookirjeldused) kohta;

uuringu metoodika üksikasjalikku kirjeldust: valimi moodustamise meetodid, valimivead ja usaldusvahemik, valimi suurus, katvuse määr ja hinnanguline vastamise määr;

projekti kaasatud alltöövõtjate nõuetekohaselt täidetud tüüpvormi koos alltöövõtuna tehtavate tööde üksikasjaliku kirjeldusega.

8.2.3.   Rahaline pakkumine

Rahalise pakkumise osa peab sisaldama:

Nõuetekohaselt täidetud ja üksikasjalikku 16 kuud hõlmavat standardset eelarve kavandit (eurodes) iga uuringu kohta, mis sisaldab projekti rahastamiskava ning uuringu abikõlblike kulude kogusummat ja abikõlblike kulude üksikasjalikku liigitust ühiku kohta, sealhulgas allhankekulud.

Vajaduse korral tõendit selle kohta, et taotleja ei ole käibemaksukohustuslane.

Vajaduse korral muude organisatsioonide rahalisi sissemakseid (kaasrahastamist) tõendavaid dokumente.

8.3.   Taotluste esitamise aadress ja lõpptähtpäev

Toetusest huvitatud taotlejaid kutsutakse esitama oma taotlus Euroopa Komisjonile.

Taotluse võib esitada:

a)

hiljemalt 25. septembri 2006. aasta postitemplit kandva tähtkirjaga või kullerteenusega järgmistel aadressidel:

Tähtkirjaga:

European Commission

Directorate-General for Economic and Financial Affairs

For the attention of Mr Jean-Pierre RAES

Call for Proposals ref. ECFIN/2006/A3-02

Unit R2, Office BU1 — 3/13

B-1049 Brussels

Kullerteenusega:

European Commission

Directorate-General for Economic and Financial Affairs

For the attention of Mr Jean-Pierre RAES

Call for Proposals ref. ECFIN/2006/A3-02

Unit R2, Office BU1 — 3/13

Rue de Genève, 1

B-1140 Brussels (Evere)

b)

või tuues taotluse Euroopa Komisjoni keskpostiteenistusse (isiklikult või taotleja volitatud isiku poolt, seahulgas kullerteenuse kaudu) järgmisel aadressil:

European Commission

Directorate-General for Economic and Financial Affairs

For the attention of Mr Jean-Pierre RAES

Call for Proposals ref. ECFIN/2006/A3-02

Unit R2, Office BU1 — 3/13

Rue de Genève, 1

B-1140 Brussels (Evere)

hiljemalt 25. septembril 2006 kell 16.00 (Brüsseli aeg). Sellisel juhul annab osutatud osakonna vastuvõttev ametnik taotluse kättesaamise kinnitusena kuupäevaga varustatud ja allkirjastatud kviitungi.

Komisjonile pärast lõpptähtpäeva esitatud taotlusi läbi ei vaadata.

9.   MIDA TEHAKSE LAEKUNUD TAOTLUSTEGA?

Iga taotluse puhul hinnatakse selle vastavust ametlikele abikõlblikkuskriteeriumidele.

Taotlusi, mis leitakse olevat abikõlblikud, hinnatakse ja neile antakse punkte vastavalt eespool osutatud lepingu sõlmimise kriteeriumidele.

Taotlused valitakse välja 2006. aasta oktoobris–novembris. Selleks luuakse majandus- ja rahandusasjade peadirektori alluvuses valimiskomisjon. Komisjoni kuulub vähemalt kolm isikut, kes esindavad vähemalt kahte spetsialiseerunud üksust, millest kumbki ei tohi olla teise alluvuses ning komisjonil on oma sekretariaat, mis tegeleb edukate kandidaatide teavitamisega pärast valimismenetlust. Kandidaatidele, kes ei osutunud valituks, teatatakse sellest eraldi.

10.   TÄHTIS

Käesoleva konkursikutsega ei võta komisjon endale lepingulisi kohustusi ühegi taotluse esitanud asutuse/uurimisasutuse ees. Konkursikutsega seonduv suhtlus toimub kirjalikult.

Taotlejad peaksid tutvuma lepingu sätetega, mis pärast lepingu sõlmimist muutuvad siduvaks.


(1)  Kooskõlas Euroopa Ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatava finantsmääruse artiklitega 93 ja 94.