ISSN 1725-5171

Euroopa Liidu

Teataja

C 299

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

48. köide
29. november 2005


Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

 

I   Teave

 

Kontrollikoda

2005/C 299/1

Sõltumatu audiitori aruanne kontrollikoja 2004. eelarveaasta raamatupidamiskontode kohta

1

ET

 


I Teave

Kontrollikoda

29.11.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 299/1


SÕLTUMATU AUDIITORI ARUANNE KONTROLLIKOJA 2004. EELARVEAASTA RAAMATUPIDAMISKONTODE KOHTA

(2005/C 299/01)

TEADE LUGEJALE

Kontrollikoja haldusjuhtimist puudutavaid kontosid on alates 1987. eelarveaasta lõppemisest igal aastal kontrollinud sõltumatu audiitor, ilma et see piiraks Euroopa Ühenduse asutamislepingu artikli 248 (mille kohaselt vastutab kontrollikoda ühenduse kõigi tulude ja kulude kontrollimise eest) ning sama lepingu artikli 276 (mis puudutab eelarve täitmisele heakskiidu andmist) sätete kohaldamist.

Kontrollikoja sõltumatu audiitori poolt eelarveaastate 1987–1991 kontode kohta koostatud aruanded saadeti ainult Euroopa Parlamendi eelarvekontrollikomisjoni esimehele.

Vastavalt kontrollikoja liikmete 8. juuli 1993. aasta istungi otsusele ilmuvad sõltumatu audiitori aruanded alates 1992. eelarveaastast Euroopa Liidu Teatajas.

Kontrollikoja nimel

kontrollikoja president

Hubert WEBER


SISUKORD

Tõend 31. detsembri 2004. aasta seisuga finantsselgituste korrektsuse ja õigsuse kohta

Aruanne haldus- ja raamatupidamiskorra, finantsjuhtimise usaldusväärsuse ja sisekontrollisüsteemi kohta

Finantsselgitused 31. detsembri 2004. aasta seisuga

Tõend 31. detsembri 2004. aasta seisuga finantsselgituste korrektsuse ja õigsuse kohta

Euroopa Kontrollikoja liikmetele

Kooskõlas Euroopa Kontrollikoja antud juhtnööridega oleme läbi vaadanud:

Euroopa Kontrollikoja poolt komisjonile saadetud raamatupidamisandmed Euroopa ühenduste 2004. eelarveaasta tulude ja kulude aruande ning bilansi koostamiseks,

Euroopa Kontrollikoja finantsselgitused 31. detsembri 2004. aasta seisuga, mis põhinevad samadel raamatupidamisandmetel ja on koostatud Euroopa Liidu Teatajas avaldamiseks.

Raamatupidamisandmete ja finantsselgituste eest vastutab Euroopa Kontrollikoda. Meie ülesanne on oma auditi põhjal anda raamatupidamisandmete ja finantsselgituste kohta arvamus.

Viisime auditi läbi kooskõlas rahvusvaheliste auditistandarditega. Standardites nõutakse audititöö planeerimist ja läbiviimist viisil, mis tagaks piisava kindluse, et raamatupidamisandmed ja finantsselgitused ei sisalda olulisel määral ebatäpsusi. Vastavalt nõuetele vaadati auditi käigus valimi alusel läbi tõendusmaterjal raamatupidamisandmetes ja finantsselgitustes esitatud summade ja teabe kohta. Samuti sisaldab audit hinnangut raamatupidamises kasutatud arvestus- ja aruandlusprintsiipide ja -tavade ning Euroopa Kontrollikoja poolt aruande koostamiseks tehtud tähtsamate eelarvestuste kohta ning ülevaadet nende üldesituse kohta. Leiame, et audit andis piisava aluse alltoodud arvamuse esitamiseks.

Oleme seisukohal, et lisatud raamatupidamisandmed ja finantsselgitused annavad finantsmääruse ja selle rakenduseeskirjadele, üldtunnustatud arvestus- ja aruandlusprintsiipidele ning Euroopa Kontrollikoja sise-eeskirjadele vastava õige ja õiglase ülevaate Euroopa Kontrollikoja varade ja finantsolukorra kohta 31. detsembri 2004. aasta seisuga, samuti majandustulemuste ning tulude ja kulude kohta samal kuupäeval lõppenud eelarveaastal.

Juhime Teie tähelepanu finantsselgituste lisa 1. märkuses toodud teabele, milles selgitatakse, et kontrollikoda on esimest korda 31. detsembril 2004. aastal kirjendanud Euroopa Kontrollikoja liikmete pensionieraldise ja vastava summa (43 689 621 eurot) pikaajalise sissenõudmise liikmesriikidelt vastavalt raamatupidamiseeskirjale nr 12 “Töötajate hüvitised”; vastavasisulise otsuse võttis Euroopa Ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatava finantsmääruse artikli 133 kohaselt vastu komisjoni peaarvepidaja 28. detsembril 2004. aastal. Eraldise summa määrati Euroopa Komisjoni tehtud kindlustusmatemaatilise hindamise põhjal.

Luxembourg, 27. september 2005

KPMG Audit S.à.r.l

audiitorid

P. WIES

Aruanne haldus- ja raamatupidamiskorra, finantsjuhtimise usaldusväärsuse ja sisekontrollisüsteemi kohta

Euroopa Kontrollikoja liikmetele

Oleme Euroopa Kontrollikoja 31. detsembril 2004. aastal lõppenud eelarveaasta aastaaruande auditi raames kontrollinud haldus- ja raamatupidamiskorda, finantsjuhtimise usaldusväärsust ja sisekontrollisüsteemi. Meie kontrolli eesmärk oli tagada kontrollikoja eri osakondadele piisav kindlus alljärgnevates küsimustes:

neil on selge ülevaade tegevuseesmärkide saavutamise ulatusest,

avaldatud finantsselgitused on koostatud usaldusväärsel alusel,

kontrollikoja finantsjuhtimine vastab kehtivatele eeskirjadele.

Kõnealused eeskirjad on:

nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002, 25. juuni 2002, mis käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust,

komisjoni määrus (EÜ, Euratom) nr 2342/2002, 23. detsember 2002, millega kehtestatakse Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust käsitleva nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 üksikasjalikud rakenduseeskirjad,

Euroopa Liidu üldeelarve rakendamise Euroopa Kontrollikoja sise-eeskirjad, mis on kehtestatud kontrollikoja otsusega nr 80–2003 ja vastu võetud kontrollikoja istungil 17.–18. detsembril 2003.

Kontrollikoja otsusega nr 80–2003 Euroopa Liidu üldeelarve rakendamise kontrollikoja sise-eeskirjade kohta tühistatakse ja asendatakse 4. detsembri 1997. aasta otsus nr 97–47. Otsus nr 80–2003 jõustus 18. detsembril 2003.

Oleme põhjalikult kontrollinud Euroopa Kontrollikoja kontrollikeskkonda, riskihindamist, kontrollitegevust, teabe- ja kommunikatsioonisüsteeme ning juhtimismenetlusi. Algsele kirjeldavale etapile järgnes süsteemide hindamine, mis põhines alusdokumentide pistelisel kontrollimisel ja töötajate küsitlemisel. Kontrolli laad ja ulatus olid määratletud meie hinnanguga kontrollikeskkonnale. Oleme seisukohal, et meie töö annab piisava aluse teha järeldusi Euroopa Kontrollikoja menetluste, finantsjuhtimise usaldusväärsuse ja sisekontrollisüsteemi kohta.

Oleme seisukohal, et kehtivad sisekontrollieeskirjad tagavad tegevuseesmärkide rahuldava saavutamise, finantsselgituste usaldusväärse koostamise ja vastavuse õigusraamistikule.

Luxembourg, 27. september 2005

KPMG Audit S.à.r.l.

audiitorid

P. WIES

Finantsselgitused 2004. aasta 31. detsembri seisuga

Bilanss 2004. ja 2003. aasta 31. detsembri seisuga

(tuhandetes eurodes)

 

Märkused

2004

2003

VARAD

Immateriaalne põhivara

2

415

433

Materiaalne põhivara

2

42 161

42 676

Maa ja ehitised

 

39 094

11 329

Masinad, seadmed ja tööriistad

 

230

212

Sisseseade ja sõidukipark

 

675

373

Arvutiriistvara

 

1 289

905

Muu materiaalne põhivara

 

783

957

Pooleliolevad ehitised, materiaalsest põhivarast tehtud ettemaksed ja ositimaksed

 

90

28 900

Finantsvara

3

555

Muu finantsvara

 

555

Varud

4

197

179

Lühiajaline vara

5

1 384

1 142

Käibevara

 

819

747

Mitmesugused võlgnikud

 

565

395

Pikaajaline vara

6

43 689

Kasutuses olev vara

7

7 108

6 434

Varad kokku

 

94 954

51 419

KOHUSTUSED

Omakapital

8

43 252

43 850

Eelarveaasta tulem

 

(598)

11 922

Eelnenud aastatest ülekantud tulem

 

43 850

31 928

Pensionieraldised

6

43 689

Pikaajalised kohustused

9

19

72

Muud pikaajalised kohustused

 

19

72

Lühiajalised kohustused

9

7 994

7 497

Jooksvad kohustused

 

 

 

— Ühenduse institutsioonid ja asutused

 

7 055

6 860

— Muud võlausaldajad

 

939

637

Kohustused kokku

 

94 954

51 419

Lisatud märkused on käesolevate finantsselgituste lahutamatu osa.


Majandustulemuste aruanne 2004. ja 2003. aasta 31. detsembri seisuga

(tuhandetes eurodes)

 

Märkused

2004

2003

Positiivsed korrigeerimised

Kulude vähenemine: vara suurenemine

 

 

 

— Immateriaalne põhivara

2

257

193

— Materiaalne põhivara

2

2 827

13 221

— Varud

4

29

22

Allahinnatud vara väärtuse taastamine

2

190

496

Tulu eelarveaastaks ette nähtud ja sissenõudmata eelarvelistest nõudeõigustest

10

393

677

Kokku

 

3 696

14 609

Negatiivsed korrigeerimised

Tulude vähenemine: vara vähenemine

 

 

 

— Materiaalne põhivara

2

191

498

— Varud

4

11

12

— Eelnenud eelarveaastate nõudeõiguste põhjal sissenõutud summad

11

564

197

Amortisatsioonieraldised

2

3 616

1 979

Väärtuse vähenemise eraldised

 

2

Eelarvevälised kulud

12

(90)

1

Kokku

 

4 294

2 687

Eelarveaasta majandustulem

8

(598)

11 922

Lisatud märkused on käesolevate finantsselgituste lahutamatu osa.


Eelarveaasta tulude ja kulude aruanne 2004. ja 2003. aasta 31. detsembri seisuga

(tuhandetes eurodes)

 

Märkused

2004

2003

Tulud

Toetus Euroopa Ühenduste üldtuludest

 

71 275

79 574

Euroopa Kontrollikoja omatulud

13

 

 

— Töötasust kinnipeetud ühenduse maksud ja lõivud

 

11 195

9 624

— Haldustegevuse tulud

14

1 880

801

— Muud tulud

 

90

20

Tulud kokku

 

84 443

90 019

Kulud

15, 17

 

 

Asutuse personaliga seonduvad kulud

— Asutuse liikmed

 

8 586

6 579

— Töötav personal

 

59 316

53 222

— Lähetused ja ametireisid

 

2 030

1 979

— Muu

 

2 089

1 830

 

 

72 021

63 610

Tegevuskulud

— Kulud kinnisvarale

 

5 459

15 250

— Andmetöötluskulud

 

2 761

1 865

— Vallasvara ja seonduvad kulud

 

1 586

662

— Jooksvad halduskulud

 

671

701

— Trükised ja teave

 

709

1 204

— Muu

 

1 013

570

 

 

12 199

20 252

Kulud kokku

 

84 220

83 862

Eelarveaasta saldo

16

223

6 157

Lisatud märkused on käesolevate finantsselgituste lahutamatu osa.

Märkused 31. detsembri 2004. aasta finantsselgituste juurde

ARVESTUSPÕHIMÕTTED

1.

Euroopa Kontrollikoja (edaspidi “kontrollikoda”) raamatupidamine ja finantsselgituste koostamine vastab nõukogu 25. juuni 2002. aasta määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002, mis käsitleb Euroopa Ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust, ja komisjoni 23. detsembri 2002. aasta määruse (EÜ, Euratom) nr 2342/2002, millega kehtestatakse eespool nimetatud määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 üksikasjalikud rakenduseeskirjad, sätetele.

2004. aastal otsustati kustutada siirdekontode rubriigid nii varade kui kohustuste alt ning rühmitada andmed ümber vastavalt käibevara ja muude võlausaldajatena.

Eelmise eelarveaasta vastavates rubriikides toodud arvudesse on tehtud vajalikud muudatused võrreldavuse tagamiseks.

Vastavalt raamatupidamiseeskirjale nr 12 “Töötajate hüvitised”, mis võeti kooskõlas Euroopa Ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatava finantsmääruse artikliga 133 vastu komisjoni peaarvepidaja otsusega 28. detsembril 2004, kirjendab kontrollikoda alates 2004. aastast oma liikmete pensionieraldise kindlustusmatemaatiliselt arvutatud kulukohustuste väärtuses, mille aluseks on teenistusaja pikkus arvutuse tegemise kuupäeval. Vastukaaluks kirjendab kontrollikoda vastava summa pikaajalistesse liikmesriikidelt saadaolevatesse võlgadesse. 2003. aasta võrdlusandmeid ei ole muudetud.

BILANSS

2.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Rubriik “Immateriaalne põhivara” hõlmab soetatud tarkvarapakette koos üksik- või koondlitsentsidega.

(tuhandetes eurodes)

 

Arvutitarkvara

Soetamisväärtus

Eelnenud eelarveaasta lõpus

959

Muutus eelarveaasta jooksul:

— Eelarveaastal sooritatud ostud

258

Eelarveaasta lõpus

1 217

Amortisatsioon ja väärtuse vähenemine

Eelnenud eelarveaasta lõpus

(526)

Muutus eelarveaasta jooksul:

— Kirjendatud

(276)

Eelarveaasta lõpus

(802)

Bilansiline netoväärtus eelarveaasta lõpus

415

Punkti “Maa ja ehitised” suurendati 27 765 000 euro võrra, mis koosneb peamiselt kontrollikoja teise 2004. aastal kasutusse võetud hoone soetamisväärtusest, mille netomaksumus pärast amortisatsiooni oli 27 969 000 eurot.

Kontrollikoja materiaalne ja immateriaalne vara on hinnatud soetamisväärtuses rahvuslikus valuutas ja konverteeritud eurodesse ostuhetkel kehtinud arvestuskursi alusel.

Maa soetamisväärtus ja muu materiaalse põhivara netoväärtus pärast amortisatsioonikulude mahaarvamist kirjendatakse varade poolele kogu nende kasutusaja perioodiks.

Muu materiaalne vara kui maa ja ehitised kirjendatakse põhivara kontodele vaid siis, kui selle ostuhind või tootmiskulud on vähemalt 420 eurot ja kasutusaeg pikem kui üks aasta ning see ei ole tarbekaup artikli 222 tähenduses komisjoni 23. detsembri 2002. aasta määruses (EÜ, Euratom) nr 2342/2002, millega kehtestatakse Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust käsitleva nõukogu 25. juuni 2002. aasta määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 üksikasjalikud rakenduseeskirjad.

Kontrollikoda on põhivara amortisatsiooni arvestanud vastavalt komisjoni 29. detsembri 2000. aasta määrusele (EÜ) nr 2909/2000 Euroopa ühenduste mitterahalise põhivara käsitlemise kohta raamatupidamises.

Väärtuse ja amortisatsiooni muutused, mis arvestati lineaarmeetodi alusel täisaasta kohta, olid eelarveaasta lõpus järgmised:

(tuhandetes eurodes)

 

Maa ja ehitised

Masinad, seadmed ja tööriistad

Sisseseade ja sõidukipark

Arvutiriistvara

Muu materiaalne põhivara

Pooleliolevad ehitised ja materiaalse vara ositimaksed

Kokku

Soetamisväärtus

Eelnenud aasta lõpus

24 560

1 293

1 527

2 730

1 044

28 900

60 054

Muutused aasta vältel:

— Soetamine

830

107

513

1 046

686

3 182

— Võõrandamised ja loovutamised

(14)

(81)

(95)

(190)

— Ülekanded ühest rubriigist teise

29 135

(29 135)

— Muud muudatused

5

(361)

(356)

Eelarveaasta lõpus

54 525

1 386

1 964

3 681

1 044

90

62 690

Amortisatsioon ja väärtuse korrigeerimised

Eelnenud eelarveaasta lõpus

(13 231)

(1 081)

(1 154)

(1 825)

(87)

(17 378)

Muutused aasta vältel:

— Kirjendatud

(2 200)

(89)

(216)

(662)

(174)

(3 341)

— Tühistatud võõrandamise või loovutamise järel

14

81

95

190

— Muud korrigeerimised

Eelarveaasta lõpus

(15 431)

(1 156)

(1 289)

(2 392)

(261)

(20 529)

Bilansiline netoväärtus eelarveaasta lõpus

39 094

230

675

1 289

783

90

42 161

3.

Finantsvara

2004. eelarveaastal maksti tagasi alarubriigi “Ettemaksed” alla kirjendatud Euroopa Ühenduste Ametlike Väljaannete Talitusele eraldatud käibekapital kogusummas 555 000 eurot.

4.

Varud

Varud hõlmavad kontoritarbeid ja muid tarvikuid, mis on hinnatud viimati kirjendatud tarnehinna alusel. Kui soetamiskulu on väljendatud rahvuslikus valuutas, konverteeritakse see eurodesse bilansi koostamise päeval kehtinud vahetuskursi alusel.

5.

Lühiajaline vara

Rubriik “Käibevara” on aasta lõpus liigendatud järgmiselt:

(tuhandetes eurodes)

 

2004

2003

Nõuded ühenduse institutsioonidele ja asutustele

49

57

Mitmesugused võlgnikud

770

690

Kokku

819

747

Punkt “Mitmesugused võlgnikud” koosneb peamiselt summadest, mis peaaegu kõik on laekunud asutuse töötajate riiklikest pensioniõiguste hüvitistest.

Punkt “Mitmesugused nõuded” puudutab põhiliselt ettemakse kontrollikoja liikmete ja töötajate tehtud lähetuskulude katteks, mis ei ole veel maha arvestatud.

6.

Pikaajaline vara ja pensionieraldised

Kontrollikoda otsustas esmakordselt 31. detsembril 2004 kehtestada eraldise oma liikmete pensionikuludeks ja vastava summa sissenõude liikmesriikidelt (vt märkus 1).

7.

Kasutuses olev vara

Punkt “Kasutuses olev vara” hõlmab 5 500 000 euro väärtuses (2003. aastal 5 500 000 eurot) Euroopa Komisjonilt taotletavaid vahendeid vastavalt Euroopa Ühenduste raamatupidamise ja konsolideerimise käsiraamatu IX peatükile (vt ka märkus 9.2).

8.

Omakapital

2004. eelarveaasta osas hõlmab omakapitali kogusumma eelarveaasta majandustulemit ja eelnevatest eelarveaastatest ülekantud tulemeid.

Eelarveaasta majandustulem hõlmab eelarveaasta eelarve täitmise tulemit ja korrigeerimiste tulemit.

Eelarveaasta eelarve täitmise tulemit on võimalik määratleda alles pärast finantsselgituste konsolideerimist Euroopa Komisjoni poolt.

Sellest tulenevalt piirdub eelarveaasta majandustulem teiste asutuste osas eelarveväliste kulude ja tulude kontodele kirjendatud positiivsete ja negatiivsete korrigeerimiste summaga.

9.

Kohustused

9.1.

Pikaajalised kohustused

Punkt “Muud pikaajalised kohustused” koosneb nõustava arhitekti ja inseneri osatasudest, mis on kinni peetud nende tööülesannete täitmistagatisena kontrollikoja hoone laiendamisel.

9.2.

Lühiajalised kohustused

Punkt “Ühenduse institutsioonid ja asutused” koosneb järgmisse eelarveaastasse ülekantavast saldost ja sisaldab 5 500 000 euro suurust summat vastaskirjena vahendite nõudele, mis on esitatud komisjonile seoses jaanuaris 2005 tehtud väljamaksetega (vt ka märkus 7).

Punkt “Muud võlausaldajad” sisaldab peamiselt summasid, mis kuuluvad tasumisele töötajate sotsiaalkindlustuse ja kindlustusmaksetena ning lähetuskulusid, mille kohta saabuvad arved krediitkaardifirmadelt.

10.

Tulu eelarveaastaks ette nähtud ja sissenõudmata eelarvelistest nõudeõigustest

Punkt puudutab tulu, mis on auditeeritava eelarveaasta jaoks ette nähtud ja seni sisse nõudmata.

11.

Eelnenud eelarveaastate nõudeõiguste põhjal sissenõutud tulu

Punkt sisaldab eelnenud eelarveaastaks ette nähtud tulu, mis on sisse nõutud ja kontodele kirjendatud auditeeritaval eelarveaastal.

12.

Eelarvevälised kulud

Punkt sisaldab muid kulusid, mida ei olnud võimalik eelarves kajastada. 2004. eelarveaasta osas on tegemist komisjoni poolt esitatud arvetega jooksvate kulude kohta, mille suurus vaheldus eelarveaasta jooksul.

TULUD JA KULUD

13.

Euroopa Kontrollikoja omatulu

Kontrollikoja omatulu on kirjendatud eelarveaastal tegelikult laekunud summade alusel.

14.

Haldustegevuse tulud

Punkt “Haldustegevuse tulud” sisaldab peamiselt:

kontrollikoja aruannete ja arvamuste Euroopa Liidu Teatajas avaldamisest laekuvat tulu,

riiklike pensioniasutuste ja sotsiaalhoolekandeasutuste kindlustusmatemaatiliste reservide makseid töötajate pensioniõiguste ülekannete teel,

intresse ja võrreldavaid tulusid.

15.

Kulud

Tulude ja kulude aruandes kajastatud eelarveaasta kulud sisaldavad rakenduseeskirjade kohaselt sooritatud makseid eelarveaasta assigneeringutest, eelnenud eelarveaastast ülekantud assigneeringutest ning ettenähtud tulu sissenõudmise järel avanenud assigneeringutest.

Vastavalt finantsmääruse artiklile 6 kinnitatakse eelarvesse kirjendatud assigneeringud ühe eelarveaasta kohta, mis algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.

16.

Finantsolukord ja eelarveaasta saldo

Eelarveaasta saldo on aasta kogutulu ning eelarveaasta assigneeringutest, eelnenud eelarveaastast ülekantud assigneeringutest ja sihtotstarbelisest tulust kogunenud assigneeringutest tehtud kulude vahe.

Eelarveaasta jooksul toimusid järgmised muudatused:

(tuhandetes eurodes)

 

2004

2003

Eelnenud eelarveaastatest ülekantud saldo

6 860

703

Eelarveaasta saldo

223

6 069

Eelarveaasta valuutakursi muutuste kasum/kahjum

(28)

88

Järgnevasse eelarveaastasse ülekantav saldo

7 055

6 860

17.

Eelarve täitmine

2004. eelarveaasta eelarve täitmise saab jagada ülekantud assigneeringute ja eelarveaasta assigneeringute realiseerimiseks.

a)

Ülekantud assigneeringud kujutavad endast ühelt poolt kõiki kontrollikojal tekkinud, kuid enne eelarveaasta lõppemist täitmata kohustusi, ja teiselt poolt eelarvelisi assigneeringuid, mida eelarvepädev institutsioon on otsustanud üle kanda. Eelnenud eelarveaastast ülekantud ja järgneva eelarveaasta jooksul kasutamata assigneeringud muutuvad kehtetuks:

(tuhandetes eurodes)

 

2003. aastast 2004. aastasse ülekantud assigneeringud

Maksed

Kehtetuks muutunud assigneeringud

Asutuse töötajatega seonduvad kulud

— Asutuse liikmed

52

42

10

— Töötav personal

74

74

— Töölähetused ja ametisõidud

529

470

59

— Muu

567

474

93

 

1 222

1 060

162

Tegevuskulud

— Kulud kinnisvarale

1 535

1 356

179

— Andmetöötluskulud

1 090

1 086

4

— Vallasvara ja seonduvad kulud

707

674

33

— Jooksvad halduskulud

183

147

36

— Trükised ja teave

509

396

113

— Muu

342

316

26

 

4 366

3 975

391

Kokku

5 588

5 035

553

b)

Eelarveaasta assigneeringute realiseerimine näitab makseid, mis on tehtud seotud assigneeringutest. Kulukohustuste maksmata saldo võib edasi kanda järgmisse eelarveaastasse. Aasta lõpuks sidumata assigneeringud muutuvad tavaliselt kehtetuks:

(tuhandetes eurodes)

 

Eelarveaasta assigneeringud

Eelarveaasta kulukohustused

Maksed

2005. aastasse ülekantud assigneeringud

Kehtetuks muutunud assigneeringud

Asutuse töötajatega seonduvad kulud

— Asutuse liikmed

9 361

8 672

8 544

128

688

— Töötav personal

68 216

60 095

59 242

853

8 121

— Töölähetused ja ametisõidud

2 810

2 260

1 557

702

550

— Muu

3 130

2 373

1 615

759

758

 

83 517

73 400

70 958

2 442

10 117

Tegevuskulud

— Kulud kinnisvarale

5 186

4 961

4 088

873

225

— Andmetöötluskulud

3 037

3 037

1 675

1 362

— Vallasvara ja seonduvad kulud

1 637

1 148

900

248

489

— Jooksvad halduskulud

796

775

476

299

20

— Trükised ja teave

1 620

1 619

195

1 424

1

— Muu

1 023

994

698

296

30

 

13 299

12 534

8 032

4 502

765

Muud kulud

— Määratlemata otstarbega assigneeringud

109

109

 

109

 

 

 

109

Kokku

96 925

85 934

78 990

6 944

10 991

Ülekantud assigneeringutest (5 035 000 eurot), eelarveaasta assigneeringutest (78 990 000 eurot) ja sihtotstarbelisest tulust tulenevatest assigneeringutest (195 000 eurot) tehtud maksed on kokku 84 220 000 eurot, mis võrdub 2004. eelarveaasta tulude ja kulude aruandes näidatud kogukuluga.

“Muu” kuluna kirjendatud asutuse töötajatega seonduvad kulud hõlmavad peamiselt institutsioonidevahelise koostöö, tõlke-, söökla, sõime, koolitus-, värbamis-, vastuvõttude ja esinduskulusid.

“Muu” tegevuskuluna kirjendatud kulud hõlmavad peamiselt telekommunikatsiooni, koosolekute, uuringute ja teabekogumiskulusid.

18.

Bilansivälised kulukohustused

Kontrollikoda sõlmis Luksemburgi riigiga 15. detsembril 1999. aastal raamlepingu kontrollikoja hoonele ühe või mitme juurdeehitise ehitamise kohta. Raamlepingu kohaselt on kontrollikoda kohustatud tegema kõik endast sõltuva, omandamaks Luksemburgi riigilt lepingus nimetatud maa. Selle eesmärgiga pöördub kontrollikoda eelarvepädeva institutsiooni poole vajalike vahendite saamiseks.

Samuti kohustus kontrollikoda 30. juunil 2009. aastal lõppeva hoone üürilepingu alusel üürileandjale maksma kindlaksmääratud summa — 175 000 eurot — üüritud hoone renoveerimistööde eest.