ISSN 1725-5171

Euroopa Liidu

Teataja

C 274

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

48. köide
5. november 2005


Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

 

I   Teave

 

Komisjon

2005/C 274/1

Euroopa Keskpanga poolt peamistel refinantseerimistoimingutel rakendatav intressimäär: 2,06 % 1. november 2005 — Euro vahetuskursid

1

2005/C 274/2

Teavitamiskord — tehnilised eeskirjad ( 1 )

2

2005/C 274/3

Eelteatis koondumise kohta (Toimik nr COMP/M.4016 — Macquarie Airports Copenhagen/Copenhagen Airports) — Juhtumi puhul võidakse kohaldada lihtsustatud korda ( 1 )

8

2005/C 274/4

Komisjoni arvamus, 4. november 2005, Ühendkuningriigis asuva Sizewell A tuumaelektrijaama tegevuse lõpetamisel tekkivate radioaktiivsete jäätmete lõppladustamise kava kohta vastavalt EURATOMi asutamislepingu artiklile 37

9

2005/C 274/5

Päritolunimetuste ja geograafiliste tähiste kaitset käsitleva määruse (EMÜ) nr 2081/92 artikli 6 lõike 2 kohase registreerimistaotluse avaldamine

10

2005/C 274/6

Riigiabi — Poola — Riigiabi nr C 21/2005 (ex PL45/04) — Hüvitis Poczta Polskale universaalse postiteenuse osutamiseks — Riigiabi nr C 22/2005 (ex PL49/04) — Riigiabi Poczta Polskale universaalse postiteenuse osutamisega seotud investeeringuks — Kutse märkuste esitamiseks vastavalt Euroopa Ühenduse asutamislepingu artikli 88 lõikele 2 ( 1 )

14

 

III   Teatised

 

Komisjon

2005/C 274/7

Kolmandatest riikidest imporditava maisi tollimaksu määra vähendamise pakkumismenetluse teatis

20

2005/C 274/8

Kolmandatest riikidest imporditava maisi tollimaksu määra vähendamise pakkumismenetluse teatis

22

2005/C 274/9

Teatavatesse kolmandatesse riikidesse eksporditava pehme nisu eksporditoetuse kehtestamise pakkumiskutse teatise muudatus (ELT C 166, 7.7.2005)

24

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

 


I Teave

Komisjon

5.11.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 274/1


Euroopa Keskpanga poolt peamistel refinantseerimistoimingutel rakendatav intressimäär: (1)

2,06 % 1. november 2005

Euro vahetuskursid (2)

4. november 2005

(2005/C 274/01)

1 euro=

 

Valuuta

Kurss

USD

USA dollar

1,1933

JPY

Jaapani jeen

140,52

DKK

Taani kroon

7,4640

GBP

Inglise nael

0,67640

SEK

Rootsi kroon

9,5915

CHF

Šveitsi frank

1,5439

ISK

Islandi kroon

72,00

NOK

Norra kroon

7,7975

BGN

Bulgaaria lev

1,9556

CYP

Küprose nael

0,5736

CZK

Tšehhi kroon

29,357

EEK

Eesti kroon

15,6466

HUF

Ungari forint

249,13

LTL

Leedu litt

3,4528

LVL

Läti latt

0,6964

MTL

Malta liir

0,4293

PLN

Poola zlott

3,9903

RON

Rumeenia leu

3,6623

SIT

Sloveenia talaar

239,49

SKK

Slovakkia kroon

38,931

TRY

Türgi liir

1,6096

AUD

Austraalia dollar

1,6207

CAD

Kanada dollar

1,4090

HKD

Hong Kongi dollar

9,2516

NZD

Uus-Meremaa dollar

1,7345

SGD

Singapuri dollar

2,0266

KRW

Korea won

1 250,40

ZAR

Lõuna-Aafrika rand

7,9363

CNY

Hiina jüaan

9,6485

HRK

Horvaatia kuna

7,3828

IDR

Indoneesia ruupia

11 998,63

MYR

Malaisia ringit

4,506

PHP

Filipiini peeso

65,787

RUB

Vene rubla

34,0630

THB

Tai baht

48,907


(1)  Kurss kohaldatud viimastele tomingutele, mis on sooritatud enne osutatud kuupäeva. Muutuva intressimääraga pakkumismenetluse puhul on tegemist marginaalse intressimääraga.

(2)  

Allikas: EKP avaldatud viitekurss.


5.11.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 274/2


Teavitamiskord — tehnilised eeskirjad

(2005/C 274/02)

(EMPs kohaldatav tekst)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. juuni 1998. aasta direktiiv 98/34/EÜ, millega nähakse ette tehnilistest standarditest ja eeskirjadest ning infoühiskonna teenuste eeskirjadest teatamise kord. (EÜT L 204, 21.7.1998, lk 37; EÜT L 217, 5.8.1998, lk 18).

Komisjonile laekunud teatised tehniliste eeskirjade eelnõude kohta

Viide  (1)

Pealkiri

Kolmekuulise ooteaja lõpp  (2)

2005/0535/A

Tervishoiu- ja naisküsimuste ministri määruse eelnõu toorpiima kohta (toorpiima määrus)

6.1.2006

2005/0536/A

Tervishoiu- ja naisküsimuste ministri määruse eelnõu, millega kohandatakse teatud toiduainete hügieeni reguleerivaid meetmeid (toiduainete hügieeni kohandamise määrus)

6.1.2006

2005/0537/E

Kuningliku dekreedi eelnõu pakendeid ja pakendijäätmeid käsitlevate õigusnormide täiendamiseks

9.1.2006

2005/0538/LT

Leedu Vabariigi valitsuse määruse “Leedu Vabariigi valitsuse 3. veebruari 2003. a. määruse nr. 174” Riigiraadiosageduste jaotustabeli kinnitamine “muutmine” eelnõu

9.1.2006

2005/0539/E

Hoonetes ja nende lähiümbruses (lähiulatus) lainealal 5 GHz rakendatavad traadita võrgud, sh kohalikud andmesidevõrgud (RLAN)

9.1.2006

2005/0540/E

Traadita mikrofonid

9.1.2006

2005/0541/FIN

Valitsuse eelnõu Eduskunnale võrgutunnuseseaduse muutmise seaduse kohta

9.1.2006

2005/0542/A

RVS 8S.06.25, tehnilised nõuded teerajatistele, katmistöödele, bituumenit sisaldavatele katetele, õhukesele külmmenetluse teel toodetud katte- ja tihenduskihile

9.1.2006

2005/0543/A

Tervishoiu ja naisküsimuste liiduministri määruse eelnõu tapa(liha-)loomade ja liha uuringute kohta [5. peatükk “Kohandamine vastavalt määruse (EÜ) nr 854/2004 artiklile 17”; § 19 Veterinaari kohalviibimine väikeettevõtetes; § 20 Tapaloomade uuringute kohandamine tehistingimustes peetavate ulukite korral]

9.1.2006

2005/0544/NL

Mõnede maksuseaduste muudatused (2006. aasta maksustamiskava)

 (4)

2005/0545/A

Kärnteni 1997. aasta elamuehitustoetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu

9.1.2006

2005/0546/DK

Teatis Meresõiduametilt B. Laevade ehituse ja varustuse tehnilised eeskirjad

11.1.2006

2005/0547/E

Korraldus B- ja C-tüüpi mänguautomaatide tehniliste tingimuste reguleerimiseks

11.1.2006

2005/0548/S

Riikliku Päästeameti eeskirjad ja üldsoovitused plahvatusohtlike kaupade hoidmiseks

12.1.2006

2005/0549/D

Määrus elektroonilise õiguskäibe kohta Maini-äärses Frankfurdis asuvate kohtute ja prokuratuuridega

13.1.2006

2005/0550/E

Sagedusalas 57—59 GHz töötavad raadiosidevahendid

16.1.2006

2005/0551/E

Sagedusalas 48,5—50,2 GHz töötavad raadiosidevahendid

16.1.2006

2005/0552/E

Digitaalne automaatne mobiiltelefonisidesüsteem GSM

16.1.2006

2005/0554/PL

Majandus- ja tööministri määrus vaatidele kehtestatud nõuete ning vaatide õigusliku metroloogilise kontrolli käigus läbiviidud uuringute ja kontrollitoimingute üksikasjaliku ulatuse kohta

16.1.2006

2005/0555/B

Keskkonnakokkuleppe eelnõu kasutatud õlide ja rasvade vastuvõtukohustuse, mis on sätestatud VLAREA-ga, rakendamise kohta

 (4)

2005/0556/D

Ehitustoodete ja -komplektide kasutamise eeskirjad vastavalt Euroopa tehnilistele sertifikaatidele ning ehitustoodete direktiivi kohastele ühtlustatud normidele, september 2005

18.1.2006

2005/0557/D

Tehniliste ehituseeskirjade näidisnimekirja muudatused ja täiendused, 2005. aasta septembri väljaanne

18.1.2006

2005/0558/D

Ehitustoodete ja ehituskomplektide kohaldamismäärused ehitustoodete direktiivile vastavate Euroopa tehniliste lubade ja ühtlustatud standardite kohaselt määruste kohaldamisalas vastavalt MBO (Musterbauordnung, prototüüp-ehitamist reguleeriv määrus) § 17 lõike 4 ja § 21 lõike 2 sätetele, 2005. aasta septembri redaktsioon

18.1.2006

2005/0559/UK

Veekeskkonna eeskiri 2006 (õli ladustamine) (Šotimaa)

18.1.2006

2005/0560/UK

TR 2513 A — Võnkuva valgussignaaliga foori juhtseadme toimimisspetsifikatsioon

18.1.2006

2005/0561/D

Vesirajatiste ehitamise lepingute tehnilised lisatingimused — ehitussüvendite rajamine ja pinnaseparendustööd (ZTV-W) (tööde kategooria 209)

18.1.2006

2005/0562/UK

Loomahaiguste (heakskiidetud desinfektsioonivahendid) (muudatusettepanek) (Inglismaa) määrus 2006. aastal

18.1.2006

2005/0563/CZ

… 2005. aasta määruse eelnõu, millega muudetakse määrust nr 35/1998 Coll. töötervishoiu ja tööohutuse ning raudteede ohutu kasutamise kohta pruunsöekaevandustes

19.1.2006

2005/0564/A

Raadioliidese kirjeldused “Satelliitside” liides nr: FSB-RU002, FSB-RU006

19.1.2006

2005/0565/F

Määrus värvainetes sisalduva plii põhjustatud mürgistusohu diagnostika kohta

19.1.2006

2005/0566/A

Raadioliidese kirjeldused “Raadiolinkside” liides nr: FSB-RR009, FSB-RR010, FSB-RR018, FSB-RR022, FSB-RR042, FSB-RR065, FSB-RR066, FSB-RR067

19.1.2006

2005/0567/F

Määrus pliiga kokkupuutumise ohu määratlemise kohta

19.1.2006

2005/0568/D

Saksa lipu all sõitvate merelaevade aurukatelde konstruktsiooni ja varustuse eeskirja muudatused

19.1.2006

2005/0569/GR

Raudbetooni valmistamiseks kasutatava terase tehniliste omaduste vastavuse tõendamine

20.1.2006

Komisjon juhib tähelepanu 30. aprillil 1996. aasta kohtuotsusele “CIA Security” kaasuses (C-194/94 — ECR I, lk 2201), milles Euroopa Ühenduste Kohus määras, et direktiivi 98/34/EÜ (endine direktiiv 83/189/EMÜ) artikleid 8 ja 9 tuleb tõlgendada nii, et üksikisikud võivad nendele siseriiklikes kohtutes tugineda, kohtud peavad aga keelduma selliste siseriiklike tehniliste eeskirjade kohaldamises, millest ei ole teatatud vastavalt nimetatud direktiivile.

See kohtuotsus kinnitab komisjoni teadet 1. oktoobrist 1986 (EÜT C 245, 1.10.1986, lk 4).

Seega muudab teatamiskohustuse rikkumine asjaomase tehnilise eeskirja kehtetuks ja seeläbi üksikisikute suhtes jõustamatuks.

Kui soovite teatamismenetluse kohta lisateavet, kirjutage palun järgmisel aadressil:

European Commission

DG Enterprise and Industry, Unit C3

BE-1049 Brussels

E-post: Dir83-189-Central@cec.eu.int

Samuti saab teavet Interneti-aadressilt http://europa.eu.int/comm/enterprise/tris/

Kui vajate teatiste kohta lisateavet, võtke palun ühendust allpool loetletud siseriiklike asutustega:

DIREKTIIVI 98/34/EÜ HALDAMISE EEST VASTUTAVATE SISERIIKLIKE AMETIASUTUSTE NIMEKIRI

BELGIA

BELNotif

Qualité et Sécurité

SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie

NG III — 4ème étage

boulevard du Roi Albert II/16

BE-1000 Bruxelles

Pr Pascaline Descamps

Telefon: (32-2) 206 46 89

Faks: (32-2) 206 57 46

E-post: pascaline.descamps@mineco.fgov.be

paolo.caruso@mineco.fgov.be

Üldelektronpostiaadress: belnotif@mineco.fgov.be

Interneti-aadress: http://www.mineco.fgov.be

TŠEHHI VABARIIK

Czech Office for Standards, Metrology and Testing

Gorazdova 24

P.O. BOX 49

CZ-128 01 Praha 2

Mr Miroslav Chloupek

Director of International Relations Department

Telefon: (420) 224 907 123

Faks: (420) 224 914 990

E-post: chloupek@unmz.cz

Üldelektronpostiaadress: eu9834@unmz.cz

Interneti-aadress: http://www.unmz.cz

TAANI

Erhvervs- og Boligstyrelsen

Dahlerups Pakhus

Langelinie Allé 17

DK-2100 Copenhagen Ø (või DK-2100 Copenhagen OE)

Telefon: (45) 35 46 66 89 (otsetelefon)

Faks: (45) 35 46 62 03

E-post: Pr Birgitte Spühler Hansen — bsh@ebst.dk

Vastastikust teatamist puudutavate sõnumite edastamise aadress: noti@ebst.dk

Interneti-aadress: http://www.ebst.dk/Notifikationer

SAKSAMAA

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit

Referat XA2

Scharnhorststr. 34—37

DE-10115 Berlin

Pr Christina Jäckel

Telefon: (49) 30 20 14 63 53

Faks: (49) 30 20 14 53 79

E-post: infonorm@bmwa.bund.de

Interneti-aadress: http://www.bmwa.bund.de

EESTI

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium

Harju 11

EE-15072 Tallinn

Hr Karl Stern

Telefon: (372) 6 25 64 05

Faks: (372) 6 31 36 60

E-post: karl.stern@mkm.ee

Üldelektronpostiaadress: el.teavitamine@mkm.ee

KREEKA

Ministry of Development

General Secretariat of Industry

Mesogeion 119

GR-101 92 Athens

Telefon: (30) 210 696 98 63

Faks: (30) 210 696 91 06

ELOT

Acharnon 313

GR-111 45 Athens

Telefon: (30) 210 212 03 01

Faks: (30) 210 228 62 19

E-post: 83189in@elot.gr

Interneti-aadress: http://www.elot.gr

HISPAANIA

Ministerio de Asuntos Exteriores

Secretaría de Estado de Asuntos Europeos

Direccion General de Coordinacion del Mercado Interior y otras Políticas Comunitarias

Subdireccion General de Asuntos Industriales, Energéticos, de Transportes y Comunicaciones y de Medio Ambiente

C/Padilla, 46, Planta 2a, Despacho: 6218

ES-28006 Madrid

Hr Angel Silván Torregrosa

Telefon: (34) 91 379 83 32

Pr Esther Pérez Peláez

Technical Advisor

E-post: esther.perez@ue.mae.es

Telefon: (34) 91 379 84 64

Faks: (34) 91 379 84 01

Üldelektronpostiaadress: d83-189@ue.mae.es

PRANTSUSMAA

Délégation interministérielle aux normes

Direction générale de l'Industrie, des Technologies de l'information et des Postes (DiGITIP)

Service des politiques d'innovation et de compétitivité (SPIC)

Sous-direction de la normalisation, de la qualité et de la propriété industrielle (SQUALPI)

DiGITIP 5

12, rue Villiot

FR-75572 Paris Cedex 12

Pr Suzanne Piau

Telefon: (33) 1 53 44 97 04

Faks: (33) 1 53 44 98 88

E-post: suzanne.piau@industrie.gouv.fr

Pr Françoise Ouvrard

Telefon: (33) 1 53 44 97 05

Faks: (33) 1 53 44 98 88

E-post: francoise.ouvrard@industrie.gouv.fr

IIRIMAA

NSAI

Glasnevin

IE-Dublin 9

Hr Tony Losty

Telefon: (353) 1 807 38 80

Faks: (353) 1 807 38 38

E-post: tony.losty@nsai.ie

Interneti-aadress: http://www.nsai.ie

ITAALIA

Ministero delle attività produttive

Dipartimento per le imprese

Direzione Generale per lo sviluppo produttivo e la competitività

Ufficio F1 — Ispettorato tecnico dell'industria

Via Molise 2

IT-00187 Roma

Hr Vincenzo Correggia

Telefon: (39) 06 47 05 22 05

Faks: (39) 06 47 88 78 05

E-post: vincenzo.correggia@minindustria.it

Hr Enrico Castiglioni

Telefon: (39) 06 47 05 26 69

Faks: (39) 06 47 88 77 48

E-post: enrico.castiglioni@minindustria.it

Üldelektronpostiaadress: ucn98.34.italia@attivitaproduttive.gov.it

Interneti-aadress: http://www.minindustria.it

KÜPROS

Cyprus Organization for the Promotion of Quality

Ministry of Commerce, Industry and Tourism

13, A. Araouzou street

CY-1421 Nicosia

Telefon: (357) 22 40 93 13 või (357) 22 37 50 53

Faks: (357) 22 75 41 03

Hr Antonis Ioannou

Telefon: (357) 22 40 94 09

Faks: (357) 22 75 41 03

E-post: aioannou@cys.mcit.gov.cy

Pr Thea Andreou

Telefon: (357) 22 40 94 04

Faks: (357) 22 75 41 03

E-post: tandreou@cys.mcit.gov.cy

Üldelektronpostiaadress: dir9834@cys.mcit.gov.cy

Interneti-aadress: http://www.cys.mcit.gov.cy

LÄTI

Ministry of Economics of Republic of Latvia

Trade Normative and SOLVIT Notification Division

SOLVIT Coordination Centre

55, Brivibas Street

LV-1519 Riga

Reinis Berzins

Deputy Head of Trade Normative and SOLVIT Notification Division

Telefon: (371) 7013230

Faks: (371) 7280882

Zanda Liekna

Solvit Coordination Centre

Telefon: (371) 7013236

Faks: (371) 7280882

E-post: zanda.liekna@em.gov.lv

Üldelektronpostiaadress: notification@em.gov.lv

LEEDU

Lithuanian Standards Board

T. Kosciuskos g. 30

LT-01100 Vilnius

Pr Daiva Lesickiene

Telefon: (370) 5 270 93 47

Faks: (370) 5 270 93 67

E-post: dir9834@lsd.lt

Interneti-aadress: http://www.lsd.lt

LUKSEMBURG

SEE — Service de l'Energie de l'Etat

34, avenue de la Porte-Neuve

B.P. 10

LU-2010 Luxembourg

Hr J. P. Hoffmann

Telefon: (352) 46 97 46 1

Faks: (352) 22 25 24

E-post: see.direction@eg.etat.lu

Interneti-aadress: http://www.see.lu

UNGARI

Hungarian Notification Centre —

Ministry of Economy and Transport

Honvéd u. 13—15.

HU-1055 Budapest

Hr Zsolt Fazekas

E-post: fazekaszs@gkm.hu

Telefon: (36) 13 74 28 73

Faks: (36) 14 73 16 22

E-post: notification@gkm.hu

Interneti-aadress: http://www.gkm.hu/dokk/main/gkm

MALTA

Malta Standards Authority

Level 2

Evans Building

Merchants Street

VLT 03

MT-Valletta

Telefon: (356) 21 24 24 20

Faks: (356) 21 24 24 06

Pr Lorna Cachia

E-post: lorna.cachia@msa.org.mt

Üldelektronpostiaadress: notification@msa.org.mt

Interneti-aadress: http://www.msa.org.mt

HOLLAND

Ministerie van Financiën

Belastingsdienst/Douane Noord

Team bijzondere klantbehandeling

Centrale Dienst voor In-en uitvoer

Engelse Kamp 2

Postbus 30003

NL-9700 RD Groningen

Hr Ebel van der Heide

Telefon: (31) 50 5 23 21 34

Pr Hennie Boekema

Telefon: (31) 50 5 23 21 35

Pr Tineke Elzer

Telefon: (31) 50 5 23 21 33

Faks: (31) 50 5 23 21 59

Üldelektronpostiaadress: Enquiry.Point@tiscali-business.nl

Enquiry.Point2@tiscali-business.nl

AUSTRIA

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit

Abteilung C2/1

Stubenring 1

AT-1010 Wien

Pr Brigitte Wikgolm

Telefon: (43) 1 711 00 58 96

Faks: (43) 1 715 96 51 või (43) 1 712 06 80

E-post: not9834@bmwa.gv.at

Interneti-aadress: http://www.bmwa.gv.at

POOLA

Ministry of Economy and Labour

Department for European and Multilateral Relations

Plac Trzech Krzyýy 3/5

PL-00507 Warszawa

Pr Barbara Nieciak

Telefon: (48) 22 693 54 07

Faks: (48) 22 693 40 28

E-post: barnie@mg.gov.pl

Pr Agata Gàgor

Telefon: (48) 22 693 56 90

Üldelektronpostiaadress: notyfikacja@mg.gov.pl

PORTUGAL

Instituto Portugês da Qualidade

Rua Antonio Gião, 2

PT-2829-513 Caparica

Pr Cândida Pires

Telefon: (351) 21 294 82 36 või 81 00

Faks: (351) 21 294 82 23

E-post: c.pires@mail.ipq.pt

Üldelektronpostiaadress: not9834@mail.ipq.pt

Interneti-aadress: http://www.ipq.pt

SLOVEENIA

SIST — Slovenian Institute for Standardization

Contact point for 98/34/EC and WTO-TBT Enquiry Point

Šmartinska 140

SI-1000 Ljubljana

Telefon: (386) 14 78 30 41

Faks: (386) 14 78 30 98

E-post: contact@sist.si

Pr Vesna Stražišar

SLOVAKKIA

Ms Kvetoslava Steinlova

Director of the Department of European Integration,

Office of Standards, Metrology and Testing of the Slovak Republic

Stefanovicova 3

SK-814 39 Bratislava

Telefon: (421) 2 52 49 35 21

Faks: (421) 2 52 49 10 50

E-post: steinlova@normoff.gov.sk

SOOME

Kauppa- ja teollisuusministeriö

(Ministry of Trade and Industry)

Külastusaadress:

Aleksanterinkatu 4

FI-00170 Helsinki

ja

Ratakatu 3

FI-00120 Helsinki

Postiaadress:

P.O. Box 32

FI-00023 Government

Hr Tuomas Mikkola

Telefon: (358) 9 57 86 32 65

Faks: (358) 9 16 06 46 22

E-post: tuomas.mikkola@ktm.fi

Pr Katri Amper

Üldelektronpostiaadress: maaraykset.tekniset@ktm.fi

Interneti-aadress: http://www.ktm.fi

ROOTSI

Kommerskollegium

(National Board of Trade)

Box 6803

Drottninggatan 89

SE–11386 Stockholm

Pr Kerstin Carlsson

Telefon: (46) 86 90 48 82 või (46) 86 90 48 00

Faks: (46) 8 690 48 40 või (46) 83 06 759

E-post: kerstin.carlsson@kommers.se

Üldelektronpostiaadress: 9834@kommers.se

Interneti-aadress: http://www.kommers.se

ÜHENDKUNINGRIIK

Department of Trade and Industry

Standards and Technical Regulations Directorate 2

151 Buckingham Palace Road

UK-London SW1 W 9SS

Hr Philip Plumb

Telefon: (44) 20 72 15 14 88

Faks: (44) 20 72 15 15 29

E-post: philip.plumb@dti.gsi.gov.uk

Üldelektronpostiaadress: 9834@dti.gsi.gov.uk

Interneti-aadress: http://www.dti.gov.uk/strd

EFTA — ESA

EFTA Surveillance Authority

Rue Belliard 35

BE-1040 Bruxelles

Pr Adinda Batsleer

Telefon: (32-2) 286 18 61

Faks: (32-2) 286 18 00

E-post: aba@eftasurv.int

Pr Tuija Ristiluoma

Telefon: (32-2) 286 18 71

Faks: (32-2) 286 18 00

E-post: tri@eftasurv.int

Üldelektronpostiaadress: drafttechregesa@eftasurv.int

Interneti-aadress: http://www.eftasurv.int

EFTA

Goods Unit

EFTA Secretariat

Rue Joseph II 12-16

BE-1000 Bruxelles

Pr Kathleen Byrne

Telefon: (32-2) 286 17 49

Faks: (32-2) 286 17 42

E-post: kathleen.byrne@efta.int

Üldelektronpostiaadress: drafttechregefta@efta.int

Interneti-aadress: http://www.efta.int

TÜRGI

Undersecretariat of Foreign Trade

General Directorate of Standardisation for Foreign Trade

Inönü Bulvari nr 36

TR-06510

Emek — Ankara

Hr Mehmet Comert

Telefon: (90) 312 212 58 98

Faks: (90) 312 212 87 68

E-post: comertm@dtm.gov.tr

Interneti-aadress: http://www.dtm.gov.tr


(1)  Aasta — registreerimisnumber — päritoluliikmesriik.

(2)  Periood, mille vältel eelnõud ei või vastu võtta.

(3)  Ooteaega ei kohaldata, kuna komisjon aktsepteerib teavitava liikmesriigi poolt esitatud kiireloomulise vastuvõtmise põhjendusi.

(4)  Ooteaega ei kohaldata, kuna meede puudutab tehnilisi spetsifikatsioone või muid eeskirju või teenuseid puudutavaid eeskirju, mis on seotud fiskaal- või finantsmeetmetega vastavalt direktiivi 98/34/EÜ artikli 1 lõike 11 teise lõigu kolmandale taandele.

(5)  Teatamismenetlus on lõpetatud.


5.11.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 274/8


Eelteatis koondumise kohta

(Toimik nr COMP/M.4016 — Macquarie Airports Copenhagen/Copenhagen Airports)

Juhtumi puhul võidakse kohaldada lihtsustatud korda

(2005/C 274/03)

(EMPs kohaldatav tekst)

1.

26. oktoobril 2005 sai komisjon teatise kavandatava koondumise kohta vastavalt nõukogu määruse (EÜ) nr 139/2004 (1) artiklile 4, mille kohaselt ettevõtja Macquarie Airports Copenhagen ApS, mis kuulub Macquarie Bank'i (“Macquarie”, Austraalia) kontserni, omandab täieliku kontrolli nimetatud nõukogu määruse artikli 3 lõike 1 punkti b tähenduses Copenhagen Airports A/S (“Copenhagen Airports”, Denmark) üle aktsiate ostmise kaudu.

2.

Asjaomaste ettevõtjate majandustegevus hõlmab järgmist:

Macquarie: investeerimispangandus, fondide haldamine, finantsnõustamis- ja liisingutegevus;

Copenhagen Airports: lennujaamade opereerimine.

3.

Komisjon leiab pärast teatise esialgset läbivaatamist, et tehing, millest teatatakse, võib kuuluda määruse (EÜ) nr 139/2004 reguleerimisalasse. Kuid lõplikku otsust selle kohta ei ole veel tehtud. Vastavalt komisjoni teatisele lihtsustatud korra kohta teatavate ettevõtjate koondumiste käsitlemiseks vastavalt nõukogu määrusele (EÜ) nr 139/2004 (2) tuleb märkida, et käesolevat juhtumit võidakse käsitleda teatises ettenähtud korra kohaselt.

4.

Komisjon kutsub asjast huvitatud kolmandaid isikuid esitama komisjonile oma võimalikke märkusi kavandatava toimingu kohta.

Komisjon peab märkused kätte saama hiljemalt kümme päeva pärast käesoleva dokumendi avaldamist. Tähelepanekuid võib saata komisjonile faksi teel (faksi nr (32-2) 296 43 01 või 296 72 44) või postiga järgmisel aadressil (lisada tuleb viitenumber COMP/M.4016 — Macquarie Airports Copenhagen/Copenhagen Airports):

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

BE-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  ELT L 24, 29.1.2004, lk 1.

(2)  ELT C 56, 5.3.2005, lk 32.


5.11.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 274/9


KOMISJONI ARVAMUS,

4. november 2005,

Ühendkuningriigis asuva Sizewell A tuumaelektrijaama tegevuse lõpetamisel tekkivate radioaktiivsete jäätmete lõppladustamise kava kohta vastavalt EURATOMi asutamislepingu artiklile 37

(Ainult ingliskeelne tekst on autentne)

(2005/C 274/04)

Ühendkuningriigi valitsus esitas 6. aprillil 2005 Euroopa Komisjonile vastavalt EURATOMi asutamislepingu artiklile 37 üldandmed Sizewell A tuumaelektrijaama tegevuse lõpetamisel tekkivate radioaktiivsete jäätmete lõppladustamise kava kohta.

Tuginedes üldandmetele ja komisjoni poolt 20. juunil 2005 nõutud ja 4. juulil 2005 Ühendkuningriigi valitsuse poolt esitatud lisateabele ning pärast konsulteerimist ekspertide rühmaga on komisjon koostanud järgmise arvamuse:

1.

Vahemaa tuumatehase ja teise liikmesriigi, käesoleval juhul Prantsusmaa, lähima punkti vahel on umbes 135 km.

2.

Ei ole põhjust arvata, et tegevuse tavapärase lõpetamise käigus väljutatavad vedelad ja gaasilised heited ohustaksid teiste liikmesriikide elanike tervist.

3.

Tahked keskmise radioaktiivse tasemega jäätmed ladustatakse kohapeal ja neid käsitletakse pikemas perspektiivis kooskõlas Ühendkuningriigi valitsuse poliitikaga. Madala tasemega radioaktiivsed jäätmed ja kiiritatud kütuseelemendid ladustatakse kohapeal enne kui need transporditakse Ühendkuningriigis asuvatesse rajatistesse lõppladustamiseks või ümbertöötlemiseks. Mitteradioaktiivsed tahked jäätmed või jäägid, mis on vabastatud regulaarsest kontrollist, kõrvaldatakse tavalise jäätmena või võetakse korduvkasutusse või ringlusse. Seda tehakse vastavalt põhilistes ohutusnormides (direktiiv 96/29/EURATOM) sätestatud kriteeriumidele.

4.

Üldandmetes kirjeldatud tüüpi ja ulatusega õnnetusest põhjustatud ootamatu radioaktiivsete jäätmete keskkonda pääsemise korral ei ole võimalik tekkiv saaste teiste liikmesriikide elanike tervise seisukohast olulise tähtsusega.

Kokkuvõttes arvab komisjon, et Ühendkuningriigis asuva Sizewell A tuumaelektrijaama tegevuse lõpetamisel tekkivate mis tahes liiki radioaktiivsete jäätmete lõpphoiustamise kava rakendamine ei põhjusta tavapärase tegevuse ega üldandmetes kirjeldatud tüüpi ja ulatusega õnnetuse korral tervise seisukohast märkimisväärset vee, pinnase või õhuruumi radioaktiivset saastumist teises liikmesriigis.


5.11.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 274/10


Päritolunimetuste ja geograafiliste tähiste kaitset käsitleva määruse (EMÜ) nr 2081/92 artikli 6 lõike 2 kohase registreerimistaotluse avaldamine

(2005/C 274/05)

Käesoleva dokumendi avaldamine annab õiguse esitada vastuväiteid kooskõlas nimetatud määruse artiklitega 7 ja 12d. Kõik vastuväited taotlusega seotud vastuväited tuleb edastada liikmesriigi, Maailma Kaubandusorganisatsiooni liikmesriigi või kolmanda riigi pädeva asutuse vahendusel kuue kuu jooksul alates käesoleva dokumendi avaldamisest. Dokumendi avaldamise tingisid järgmised, eelkõige punktis 4.6 esitatud üksikasjad, mis võimaldavad lugeda taotluse põhjendatuks vastavalt määrusele (EMÜ) nr 2081/92.

KOKKUVÕTE

NÕUKOGU MÄÄRUS (EMÜ) Nr 2081/92

“PONIENTE DE GRANADA”

EÜ nr: ES/00273/23.1.2003

KPN (X) KGT( )

Käesolev kokkuvõte on koostatud teavitamise eesmärgil. Eelkõige kaitstud päritolunimetuse või kaitstud geograafilise tähisega seotud toodete tootjate kohta põhjalikuma teabe saamiseks soovitame tutvuda tootekirjelduse täisversiooniga liikmesriigis või pöörduda Euroopa Komisjoni pädevate talituste (1) poole.

1.   Liikmesriigi vastutav talitus

Nimi:

Subdirección General de Denominaciones de Calidad y Relaciones Interprofesionales y Contractuales. Dirección General de Alimentación. Secretaria General de Agricultura y Alimentación del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de España

Aadress:

Paseo Infanta Isabel, 1

ES-28071 Madrid

Telefon:

(34) 913 47 53 94

Faks:

(34) 913 47 54 10

2.   Taotlejate rühm

2.1.   Nimi: Asociación de aceites de oliva del Poniente de Granada

2.2.   Aadress:

Carretera de Priego s/n, ES-18270 Montefrío (Granada)

Telefon: 34 58 33 62 35

Faks: 34 58 33 65 44

2.3.   Koosseis: Tootjad/töötlejad (X) muu ( )

3.   Tooteliik:

ekstra neitsioliiviõli. — Rühm 1.5. — Rasvained.

4.   Tootekirjeldus

(Artikli 4 lõikes 2 sätestatud nõuete kokkuvõte)

4.1.   Nimi: “Poniente de Granada”

4.2.   Tootekirjeldus.: Ekstra neitsioliiviõli saadakse oliivipuu (Olea europea, L.) erinevat sorti oliividest: “Picudo”, “Picual ó Marteño”, “Hojiblanca”, “Lucio”, “Nevadillo de Alhama de Granada” ja “Loaime”.

Need õlid on mõõdukalt püsivate omadustega nende kõrge polüfenoolide kontsentratsiooni tõttu. Õlidel on toitumist silmas pidades väga hästi tasakaalustatud rasvhapete koostis. See tuleneb olemasolevate sortide rohkusest ja geograafilisest keskkonnast. Oleiinhappe tase on keskmine kuni kõrge, linoolhappe tase on kõrge ning küllastumata/küllastunud rasvhapete suhe on kõrge.

Organoleptiliselt on õlid kerge maitsega. Õlide lai aroomigamma hõlmab värskeid ja küpseid vilju, ürtide, viigipuuviljade aroome. Lisaks võime erinevate omaduste täiuslikus ühenduses leida tasakaalustatud ja täiuslikke õlisid, mille teatavad mõrkjad ja põletavad nüansid on suurepäraselt kooskõlas maheda maitsega.

Õli värvus varieerub rohekaskollasest kuldkollaseni, olenevalt koristusajast, ilmastikust, sortidest ja geograafilisest asukohast piirkonnas.

Päritolunimetusega kaitstud õlid on tingimata ekstra neitsioliiviõlid ning peavad vastama järgmistele analüütilistele nõuetele, mida väljendatakse maksimaalsetes lubatud väärtustes.

Peroksiidarv: maksimum 15 milliekvivalenti aktiivhapnikku õlikilogrammi kohta.

Ultraviolettkiirguse neelduvus (K270): maksimum 0,15.

Niiskus: maksimum 0,2 protsenti filtreerimata õlides ning 0,1 protsenti filtreeritud õlides.

Võõrollus: maksimum 0,1 protsenti.

Organoleptiline hinne (eksperthinnang): miinimum 6,5.

4.3.   Geograafiline piirkond: Tootmispiirkond asub Granada provintsi lääneosas (Poniente de Granada — Lääne-Granadas, nagu ilmeb nimetusest).

Selle piirkonna moodustavad maatükid, mis asuvad järgmistes Granada provintsi kuuluvates haldusüksustes: Algarinejo, Alhama de Granada, Arenas del Rey, Cacín, Huétor Tájar, Íllora, Jayena, Loja, Montefrío, Moraleda de Zafayona, Salar, Santa Cruz del Comercio, Villanueva de Mesía, Zafarraya, Zagra ning Moclín, sealhulgas selle lääneosa kuni Velillos'e jõega kindlaksmääratud loodusliku piirini.

Valmistamis- ja villimispiirkond langeb kokku tootmispiirkonnaga.

4.4.   Päritolutõend: Oliivid pärinevad päritolunimetuse registreeritud oliiviistanduste lubatud sortidest. Õli saadakse tootmispiirkonnas asuvatest registreeritud õlipressimisettevõtetest. Ka õli ladustamine toimub registreeritud õlipressimisettevõtetes ja villimistehastes, kus on olemas õli parima säilimise tagamiseks sobivad seadmestikud. Reguleeriv asutus kehtestab järelevalvekava, mis hõlmab kogu protsessi kuni õli lõpliku sertifitseerimiseni. Reguleeriva asutuse poolt väljastatud nummerdatud lisaetiketiga tagatakse päritolunimetust taotlevate õlide vastavus tootekirjelduse nõuetele.

4.5.   Tootmismeetod: Puud asuvad ruudukujuliste piiridega ridades, kus istutustihedus varieerub 60 kuni 125 puuni hektaril, ning kõige tõenäolisemalt on puul 2—3 tüveharu. Üle 85 % oliivisalust on kuivviljeluse alal. Viljelustavad on selle piirkonna traditsioonilised, keskkonnasõbralikud tavad. Koristatakse terveid ja küpseid vilju, mis korjatakse otse puult traditsiooniliste puu otsast alla koputamise, raputamise või koputamise ja raputamise segameetoditega. Viljade vedu õlipressimisettevõttesse toimub alati pakkimata kujul haagisveokites või jäikades konteinerites. Õlipressimisettevõtte võimsus vastab maksimaalsetele päevas sisseveetavatele oliivikogustele. Purustamine toimub registreeritud õlipressimisettevõtetes maksimaalselt 48 tunni jooksul alates saagi koristamisest. Oliivid jahvatatakse pidevtöötlemisel toiduainetööstuses lubatud inertsest materjalist vasarveskites. Purustatud massi temperatuuri kontrollitakse ning see ei või kõige ebasoodsamates tingimustes mingil hetkel ületada 33 °C. Ainus lubatud tugevdusaine on asjakohaselt heakskiidetud toidutärklis maksimaalses koguses 2,5 %. Faaside eraldamine toimub põhimõtteliselt tsentrifuugimise teel. Oliivipasta teisel tsentrifuugimisel saadavat õli (teise pressimise õli) ei või sertifitseerida “Poniente de Granada” päritolunimetuse all. Dekanteritesse (rõhtsatesse tsentrifuugidesse) lisatava vee temperatuur ei või ületada 32 °C. Püstistesse tsentrifuugidesse lisatava vee temperatuur peab olema selline, et see takistab faasipööret. Dekanteerimise kestus ei või olla lühem kui 6 tundi tsentrifuugimist ja 36 tundi dekanteerimist raskusjõu toimel. Ekstra neitsioliiviõli ladustatakse keldris, toiduainete hoidmiseks ettenähtud roostevabast terasest või kaetud terasest mahutites ning ka savinõudes. Kõik säilitusnõud peavad olema kindlalt suletud ning varustatud puhtust hoidva kaane, kaldu põhja või koonilise tüvega ning proovivõtuseadisega. Keldrites ja mahutites peavad olema piisavad temperatuuritingimused, et vältida suuri kõikumisi, mis rikuvad õli omadusi. Kaitstud päritolunimetusega õli on lubatud vedada villimata ainult tootmispiirkonna geograafilisel alal. Valmistamis- ja villimispiirkond on samad mis tootmispiirkond. Villijal peavad olema süsteemid päritolunimetusega villitud õli jälgimiseks. Õli villitakse nõudesse, mille puhul on tagatud toiduaineohutus ning mis ei kahjusta kaitstud oliiviõlide kvaliteeti ja mainet.

4.6.   Seos piirkonnaga: Esimesed ajaloolised viited seoses õliga ilmuvad piirkonnas XVI ja XVII sajandi paiku järgmistes pikima oliivikasvatustraditsiooniga haldusüksustes: Loja, Montefrío ja Illora. Leidub ajaloolisi ürikuid, mis annavad tõendust õliveskite olulisest kontrollimisest alates 1586. aastast, mil ilmusid “Loja linna õliveskite linnavalitsuse korraldused”, mis kehtisid kuni XVIII sajandini (Valitsusorgani sektsioon, vastu võtnud linnapea, raamat 2, 1709, Loja Linnaraamatukogu). Ensenada markii kirjeldab 1752. aastal oliiviõli sektori tähtsust Montefrío ringkonnas. Rahvusvaheline Oliivikasvatuskomitee kirjeldab oma väljaandes “Ülemaailmne oliivientsüklopeedia” (1996) Hispaania oliivisortide hulgas kahte Montefrío põlist sorti: “Manzanilla de Montefrío” ja “Chorreao de Montefrío”. Pascual Madoz (Hispaania Geograafilis-Ajalooline Statistikasõnaraamat, 1845) kirjeldab Illora haldusüksust selle muldade heade eelduste poolest oliivipuude kasvatamiseks, tuues välja Wellingtoni hertsogitele kuuluva “El Soto de Roma” maavalduse, kus asub 1800. aastal ehitatud kuulus “Kuninga Veski” (“Molino del Rey”). Põllumajandus-, kalandus- ja toiduaineministeerium kirjeldab väljaandes “Oliiviõli juured” (1984) Loja, Montefrío ja Illora oliiviõlisid kui Granada provintsi kvaliteetsemaid õlisid.

Tootmispiirkonna keskkondlikud omadused on tüüpiliselt vahemerelised mandriliste temperatuuridega. Vaatamata piirkonna asukohale Lääne- ja Ida-Andaluusia vahelisel alal, mille pinnavorme mõjutab kahe mäestiku, põhjas Subbético ja lõunas Penibético vahel lasuv suur org (Genil'i jõe Vega org), loob sellel alal soodsa mikrokliima, mida iseloomustavad äärmuslikud mandrilised temperatuurid pikkade ja külmade talvede ning pikkade ja kuumade suvedega, suurte temperatuurikõikumistega talve ja suve vahel ning öö ja päeva vahel. Sellised äärmuslikud temperatuuritingimused avaldavad mõju oliivide lõplikule valmimisele, suurendades oleiinhappe taset ning ka küllastumata/küllastunud rasvhapete suhet. Samal ajal mõjutab see oliivide polüfenoolide sisaldust, suurendades nende kontsentratsiooni.

Poniente de Granada õlisid eristavaks peamiseks tunnuseks on nende pärinemine järgmise kuue sordi kombinatsioonist: “Picual”, “Hojiblanca”, “Picudo”, “Lucio”, “Loaime” ja “Nevadillo de Alhama de Granada”. Erinevate oliivisortide sissetoomine ühte maavaldusesse on piirkonna põlluharijate muistne tava. Põhjuseks on ühelt poolt uskumus, et see parandab oliivipuude tolmlemist, ning teiselt poolt taheti sellega pehmendada oliivisalude heade ja halbade saagiaastate vaheldumist, mille omakorda põhjustasid piirkonnas tavapärased ilmastikutingimuste ebakorrapärasused erinevatel aastatel.

4.7.   Kontrolliasutus:

Nimi:

Consejo Regulador de la denominación de origen «Poniente de Granada»

Aadress:

Plaza Pedro Afán de Ribera, no 1

ES-18270 Montefrío (Granada)

Tel:

(34) 958 33 68 79

Faks:

(34) 958 33 68 79

Kontrolliasutus vastab Euroopa standardile EN-45.011.

4.8.   Märgistus: Etiketile peab olema märgitud päritolunimetus “Poniente de Granada”. Etiketid peavad olema heaks kiidetud reguleeriva asutuse poolt. Lisaetiketid nummerdab ja väljastab reguleeriv asutus.

4.9.   Siseriiklikud nõuded:

2. detsembri 1970. aasta seadus 25/1970 viinamarjaistanduste, veinide ja piiritusjookide eeskirjade kohta.

23. märtsi 1972. aasta dekreet 835/1972, millega võetakse vastu seaduse 25/1970 määrus, 25. jaanuari 1994. aasta korraldus, millega täpsustatakse Hispaania seadusandluse ja määruse EMÜ 2081/92 vaheline vastavus põllumajandustoodete ja toiduainete päritolunimetuste ja geograafiliste tähiste osas.

22. oktoobri 1999. aasta kuninglik dekreet 1643/1999 kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste ühenduse registrisse kandmise taotlemist käsitleva korra kohta.


(1)  Euroopa Komisjon — põllumajanduse peadirektoraat — põllumajandustoodete kvaliteedipoliitika osakond — B-1049 Brüssel.


5.11.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 274/14


RIIGIABI — POOLA

Riigiabi nr C 21/2005 (ex PL45/04) — Hüvitis Poczta Polskale universaalse postiteenuse osutamiseks

Riigiabi nr C 22/2005 (ex PL49/04) — Riigiabi Poczta Polskale universaalse postiteenuse osutamisega seotud investeeringuks

Kutse märkuste esitamiseks vastavalt Euroopa Ühenduse asutamislepingu artikli 88 lõikele 2

(2005/C 274/06)

(EMPs kohaldatav tekst)

Käesoleva kokkuvõtte järel autentses keeles 29. juuni 2005 aastal esitatud kirjas teatas komisjon Poolale oma otsusest algatada EÜ asutamislepingu artikli 88 lõikega 2 ettenähtud menetlus seoses eespool nimetatud meetmetega.

Huvitatud pooled võivad saata oma märkused ühe kuu jooksul alates käesoleva kokkuvõtte ja sellele järgneva kirja avaldamisest järgmisel aadressil:

European Commission

Directorate-General for Competition

State aid greffe

SPA 3 6/5

BE-1049 Brussels

Faks: (32-2) 296 12 42

Märkused edastatakse Poolale. Märkuseid esitavad huvitatud isikud võivad taotleda kirjalikult neid puudutavate andmete konfidentsiaalset käsitlemist, esitades taotluse põhjused.

KOKKUVÕTTE TEKST

I.   MENETLUSKORD

30. aprilli 2004. aasta e-posti sõnumiga teatasid Poola asutused kahest abikavast Poola postiettevõttele Poczta Polska vastavalt “ajutise mehhanismi menetlusele”, mis on sätestatud Tšehhi Vabariigi, Eesti, Küprose, Läti, Leedu, Ungari, Malta, Poola, Sloveenia ja Slovakkia Euroopa Liiduga ühinemise lepingu osaks oleva ühinemisakti lisas IV.3.

II.   ABIKAVADE KIRJELDUS

Poczta Polska on Poola üldkasutatava postivõrgu ettevõte, mis tegutseb “Avalikku teenust osutava riigiettevõtte Poczta Polska 30. juuli 1997. aasta seaduse” alusel. Vastavalt “12. juuni 2003. aasta postiseadusele” (edaspidi “Postiseadus”) on Poczta Polska ülesanne kogu Poola Vabariigi territooriumil universaalse postiteenuse osutamine.

II.2   Hüvitis Poczta Polskale universaalse postiteenuse osutamiseks

Poola asutused kavatsevad anda Poczta Polskale subsiidiume universaalse postiteenuse osutamisest tuleneda võivate kahjude hüvitamiseks. Subsiidiumide ülemmäär on kantud kahju suurus.

II.3   Riigiabi Poczta Polskale universaalse postiteenuse osutamisega seotud investeeringuks

Poola asutused kavatsevad anda Poola postiettevõttele subsiidiume universaalse postiteenuse osutamisega seotud investeeringuks. Abi osatähtsus on 50 %.

III.   ABI HINDAMINE

Kõnealused meetmed vastavad EÜ asutamislepingu artikli 87 lõikes 1 sätestatud riigiabi tingimustele. Poczta Polskale “Postiseadusega” pandud universaalse postiteenuse osutamise ülesanne on EÜ asutamislepingu artikli 86 lõike 2 alusel määratletav kui üldist majandushuvi pakkuv teenus (SGEI).

PL 45/04: hüvitis Poczta Polskale universaalse postiteenuse osutamiseks

Selleks et kindlaks määrata, kas Poczta Polska universaalse postiteenuse osutamiseks makstav hüvitis on vajalik ja proportsioonis Poczta Polskale pandud avaliku teenuse osutamise kohustuse täiendava netokuluga, peab komisjon kontrollima, kas universaalse postiteenuse osutamise täiendav netokulu on õigesti hinnatud. Õige hinnangu tuvastamise korral ei ületa riigi subsiidium neid kulusid ja ei pane Poczta Polskat olukorda, kus ta saaks ristsubsideerida oma konkureerivaid tegevusalasid.

Selles etapis ei ilmne, et Poczta Polska on määranud universaalse postiteenuse osutamise kulud ja tulud õigesti, hoidunud raamatupidamisarvestuse vastavalt läbipaistvusdirektiivile lahus ja rakendanud õigesti postidirektiivi artikli 14 lõigetes 3—5 toodud kulude jaotamise põhimõtteid.

Seega olemasoleva teabe alusel ei saa komisjon praeguses etapis järeldada, et universaalse postiteenuse osutamisega seotud täiendavad netokulud ei ole üle hinnatud ja teenust ei hüvitata riigi subsiidiumidest ülemäära.

PL 49/04: Riigiabi Poczta Polskale universaalse postiteenuse osutamisega seotud investeeringuks

Praeguses etapis on komisjonil tõsiseid kahtlusi investeerimisabi vajalikkuse suhtes, mida Poola asutused kavatsevad anda Poczta Polskale. Poola asutused ei ole esitanud piisavalt teavet, mis võimaldaks komisjonil aru saada, miks selles abikavas abikõlblikku investeerimismaksumust ei ole arvestatud universaalse postiteenuse osutamisega seotud kogukulude hulka, mille hüvitamine on juba ette nähtud abikavas PL 45/04.

Ülaltoodud asjaolusid arvestades tekivad komisjonil küsimused selle kohta, kas investeerimisabi Poczta Polskale on ikka vajalik tema universaalse postiteenuse osutamise ülesande täitmiseks ja miks ei võiks kõnealuse investeeringu rahastamiseks kasutada Poczta Polska enese tegevusest saadavat tulu.

Kuna puuduvad tõendid kulude jaotamise põhimõtete õige rakendamise kohta, ei saa komisjon selles etapis väita, et universaalse postiteenuse osutamisega seotud täiendavat kulu ei ole üle hinnatud ja seda ei hüvitata riigi abiga ülemäära, mis võimaldaks sellest rahastada Poczta Polska konkureerivaid tegevusalasid.

KIRJA TEKST

“Komisja pragnie poinformować Polskę, że po przeanalizowaniu informacji dostarczonych przez polskie władze w kwestii środków, o których mowa powyżej, podjęła decyzję o wszczęciu postępowania określonego w art. 88 ust. 2 Traktatu WE.

I.   PROCEDURA

1.

W dniu 30 kwietnia 2004 r. (A/33137) władze Polski pocztą elektroniczną notyfikowały dwa programy pomocowe na rzecz polskiego operatora pocztowego Poczty Polskiej, zgodnie z “procedurą przejściową”, o której mowa w części 3 załącznika IV do Traktatu o Przystąpieniu stanowiącego część Traktatu o Przystąpieniu Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji do Unii Europejskiej.

2.

W dniach 26 lipca 2004 r. (D/55454 i D/55455), 26 listopada 2004 r. (D/58531) i 7 lutego 2005 r. (D/50974) Komisja zwróciła się o dodatkowe informacje. Władze polskie przedłożyły dodatkowe informacje w pismach z dnia: 10 września 2004 r. (A/36825), 27 października 2004 r. (A/38289), 3 grudnia 2004 r. (A/39442) oraz 29 marca 2005 r. (A/32670). W dniach 25 października 2004 r. i 31 stycznia 2005 r. miały miejsce dwa spotkania między władzami polskimi i przedstawicielami Komisji. W dniu 20 czerwca 2005 r. Komisja otrzymała od władz polskich dodatkowe informacje.

II.   OPIS PROGRAMÓW POMOCY

II.1.   Beneficjent

3.

Poczta Polska jest polskim publicznym operatorem pocztowym, prowadzącym działalność na podstawie ustawy z dnia 30 lipca 1997 r. o państwowym przedsiębiorstwie użyteczności publicznej “Poczta Polska”.

4.

Na mocy ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. — “Prawo pocztowe” (zwanej dalej “Prawem pocztowym”) Poczcie Polskiej powierzono świadczenie powszechnych usług pocztowych na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5.

Poczta Polska świadczy swoje usługi za pośrednictwem 8 306 urzędów pocztowych, z czego 56 % znajduje się na obszarach wiejskich a 44 % na terenie miast. Poczta Polska zatrudnia obecnie ponad 96 000 pracowników.

6.

Działalność Poczty Polskiej jest zorganizowana wokół trzech zasadniczych obszarów świadczenia usług: pocztowego (listy, druki zaadresowane i nieopatrzone adresem, wymiana korespondencji, terminale sortowania listów, transport samochodowy oraz listonosze), przesyłek ekspresowych i logistyki (przesyłki ekspresowe, paczki, przedsiębiorstwa świadczenia usług logistycznych oraz przedsiębiorstwo transportu powietrznego), finansowego, handlowego i nowych technologii (Postdata, marketing bezpośredni, portal pocztowy, usługi e-mail, sklep internetowy oraz podpis elektroniczny, sprzedaż informacji ekonomicznych i inne usługi komercyjne).

7.

W 2002 r. przychody ogółem oraz zysk netto Poczty Polskiej wyniosły odpowiednio 5 410 mln PLN (1 294 mln EUR) oraz 21 mln PLN (5 mln EUR). Według władz polskich źródłem 53 % przychodów ogółem Poczty Polskiej są powszechne usługi pocztowe, zaś koszty świadczenia tych usług stanowią 50 % kosztów całkowitych Poczty Polskiej. 60 % przychodów ogółem Poczty Polskiej pochodzi ze świadczenia usług pocztowych, paczek, marketingu bezpośredniego oraz dystrybucji prasy. 30 % tych przychodów pochodzi ze świadczenia usług finansowych, natomiast 10 % ze świadczenia usług logistycznych i transportowych.

8.

Zgodnie z ustawą z dnia 28 lutego 2003 r. — Prawo upadłościowe i naprawcze, Poczta Polska korzysta ze statusu prawnego (“przedsiębiorstwo państwowe”), który chroni ją przed postawieniem w stan upadłości. Taki status prawny wydaje się zapewniać przedsiębiorstwu nieodpłatną gwarancję rządową na czas nieograniczony i bez limitów w odniesieniu do kwoty i zakresu. Gwarancja ta nie jest analizowana przez Komisję w świetle zasad pomocy państwa w niniejszej decyzji, lecz stanowi przedmiot osobnego postępowania w ramach sprawy z zakresu pomocy państwa E 12/05.

II.2.   Rekompensata dla Poczty Polskiej za świadczenie powszechnych usług pocztowych

9.

Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 30 lipca 1997 r. o państwowym przedsiębiorstwie użyteczności publicznej “Poczta Polska”, na podstawie “Prawa pocztowego” oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 9 stycznia 2004 r. w sprawie warunków wykonywania powszechnych usług pocztowych, polskie władze zamierzają przyznać Poczcie Polskiej dotacje w celu zrekompensowania ewentualnych strat, jakie Poczta Polska może ponieść w związku ze świadczeniem powszechnych usług pocztowych.

10.

Dotacje te będą przyznawane ex post na podstawie zarejestrowanych w każdym roku obrachunkowym strat, jeśli takowe wystąpią. Kwota dotacji będzie ograniczona do wysokości kwoty poniesionych strat.

11.

Okres realizacji programu jest nieograniczony, a budżetu nie sprecyzowano.

12.

Władze polskie wskazały na fakt, że od 1998 r. nie zostały poniesione żadne straty wynikające ze świadczenia powszechnych usług pocztowych. Od tego czasu nie miała miejsca żadna rekompensata ze strony państwa.

II.3.   Pomoc dla Poczty Polskiej na inwestycje związane ze świadczeniem powszechnych usług pocztowych

13.

Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 30 lipca 1997 r. o państwowym przedsiębiorstwie użyteczności publicznej “Poczta Polska” i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na finansowanie inwestycji państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej “Poczta Polska”, władze polskie zamierzają przyznać polskiemu operatorowi pocztowemu dotacje na zrealizowanie inwestycji związanych ze świadczeniem powszechnych usług pocztowych.

14.

Do kosztów kwalifikujących się do objęcia programem pomocowym zalicza się grunty, budynki, wyposażenie, studia wykonalności, obsługę inwestycyjną, szkolenia i koszty uruchomienia. Intensywność pomocy wynosi 50 %.

15.

Projekty inwestycyjne przewidziane na lata 2005-2007, kwalifikujące się do objęcia pomocą zgodnie z omawianym programem, dotyczą budowy czterech “ośrodków wysyłki i dystrybucji” we Wrocławiu, Katowicach, Gdańsku i Bydgoszczy. Całkowity szacowany koszt wynosi 686 mln PLN (około 163 mln EUR).

16.

Czas trwania programu jest nieograniczony, a budżet na 2005 r. wynosi około 48 mln EUR.

III.   OCENA POMOCY

III.1.   Istnienie pomocy w rozumieniu art. 87 ust. 1 Traktatu WE

17.

Przedmiotowe środki pomocy spełniają warunki podlegające ocenie zgodnie z zasadami pomocy państwa:

mogą być przypisane państwu: w rzeczywistości władze polskie podjęły decyzję, z jednej strony o rekompensacie potencjalnych strat Poczty Polskiej, wynikających ze świadczenia powszechnych usług pocztowych, z drugiej zaś strony o udzieleniu Poczcie Polskiej dotacji na inwestycje związane ze świadczeniem powszechnych usług pocztowych;

wiążą się z korzystaniem z zasobów państwowych: rekompensata potencjalnych strat Poczty Polskiej oraz dotacja na inwestycje Poczty Polskiej zostaną przyznane bezpośrednio przez państwo z jego własnego budżetu;

mogą wpłynąć na konkurencję i wymianę handlową między Państwami Członkowskimi: Poczta Polska działa w sektorach pocztowym i finansowym, w których konkurencja i handel wewnątrzwspólnotowy istnieją bądź w formie bezpośredniej — inni operatorzy świadczący te same usługi, w tym niektórzy działający w różnych Państwach Członkowskich, bądź w formie pośredniej — inni operatorzy świadczący usługi substytutywne. Według władz polskich w 2004 r. w Polsce prowadziło działalność około 90 operatorów prywatnych: 28 operatorów wykonywało usługi pocztowe zarówno w obrocie krajowym jak i zagranicznym, 32 wyłącznie w obrocie krajowym, 1 wyłącznie w obrocie zagranicznym, 29 w obrębie rynków lokalnych (na wsi lub w mieście). Główni operatorzy pocztowi stanowiący konkurencję dla Poczty Polskiej na polskim rynku, przede wszystkim w sektorach przesyłek ekspresowych i logistycznym, to prywatne przedsiębiorstwa z siedzibą w Niemczech, Niderlandach, Zjednoczonym Królestwie, Szwecji i Francji. W związku z tym, zgodnie z art. 87 Traktatu, przekazanie zasobów państwowych na rzecz Poczty Polskiej wpływa na konkurencję i wymianę handlową między Państwami Członkowskimi.

18.

Ponadto Komisja musi określić, czy przedmiotowe środki zapewniają Poczcie Polskiej korzyści gospodarcze, gdyż w razie spełnienia wszystkich kryteriów określonych w wyroku w sprawie Altmark (zob. sprawa C-280/00, Altmark Trans GmbH ust. 87-97) mogą one nie kwalifikować się jako pomoc państwa w rozumieniu art. 87 ust. 1 Traktatu. Mowa tu o następujących kryteriach:

po pierwsze, beneficjent musi faktycznie być zobowiązany do świadczenia usługi użyteczności publicznej i zobowiązanie to musi być w sposób jasny zdefiniowane;

po drugie, parametry, w oparciu, o które obliczana jest rekompensata powinny być określone, w sposób obiektywny i przejrzysty;

po trzecie, rekompensata nie powinna przewyższać kwoty niezbędnej dla pokrycia całości lub części kosztów związanych z wykonywaniem zobowiązań użyteczności publicznej, uwzględniając związane z tym wykonywaniem przychody i rozsądny zysk wynikający z wykonywania tych zobowiązań;

po czwarte, jeżeli wybór przedsiębiorstwa zobowiązanego do wykonywania usługi użyteczności publicznej nie jest, w danym przypadku, dokonywany w drodze procedury przetargu publicznego umożliwiającej wyłonienie kandydata będącego w stanie świadczyć swe usługi w sposób najtańszy, poziom koniecznej rekompensaty finansowej powinien być określany w oparciu o analizę kosztów, jakie poniosłoby wykonując dane zobowiązanie typowe przedsiębiorstwo, prawidłowo zarządzane i odpowiednio wyposażone w środki pozwalające na spełnienie nałożonych wymogów usługi użyteczności publicznej, z uwzględnieniem związanych z nią przychodów i rozsądnego zysku wynikającego z wykonywania tych zobowiązań.

19.

Komisja uznaje, że w przypadku Poczty Polskiej czwarte kryterium nie jest spełnione. Zadanie świadczenia usług publicznych nie zostało przyznane w wyniku otwartej procedury zamówień publicznych, a poziom rekompensaty nie będzie określany w odniesieniu do kosztów typowego przedsiębiorstwa działającego w tym sektorze. W związku z tym przedmiotowe środki pomocy zapewniają korzyści gospodarcze Poczcie Polskiej, które mogą zostać zakwalifikowane jako pomoc państwa w rozumieniu art. 87 ust. 1 Traktatu.

III.2.   Zgodność środków pomocy ze wspólnym rynkiem

20.

Komisja musi ocenić, czy — zgodnie z tym, co twierdzą polskie władze — przedmiotowe środki pomocy są zgodne z rynkiem wewnętrznym na podstawie art. 86 ust. 2 Traktatu, ponieważ stanowią one rekompensatę dla Poczty Polskiej za wywiązywanie się ze zobowiązań z tytułu świadczenia usług publicznych.

Usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym

21.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 Traktatu “Przedsiębiorstwa zobowiązane do zarządzania usługami świadczonymi w ogólnym interesie gospodarczym (…) podlegają normom niniejszego Traktatu, zwłaszcza regułom konkurencji, w granicach, w jakich ich stosowanie nie stanowi prawnej lub faktycznej przeszkody w wykonywaniu poszczególnych zadań im powierzonych. Rozwój handlu nie może być naruszony w sposób pozostający w sprzeczności z interesem Wspólnoty”.

22.

Aby uzasadnić zgodność programów pomocowych z rynkiem wewnętrznym, na podstawie art. 86 ust. 2 Traktatu, muszą być spełnione pewne warunki:

usługi świadczone przez Pocztę Polską muszą być usługami świadczonymi w ogólnym interesie gospodarczym; władze polskie muszą je jasno określić jako takie w drodze oficjalnego aktu prawnego;

władze polskie muszą oficjalnie powierzyć przedsiębiorstwu, o którym mowa, świadczenie takich usług;

zastosowanie art. 87 ust. 1 Traktatu uniemożliwiłoby wykonywanie powierzonych usług;

wyłączenie określone w art. 86 ust. 2 nie może naruszać rozwoju handlu w sposób pozostający w sprzeczności z interesem Wspólnoty.

Charakter usług i ich powierzenia

23.

Na mocy Prawa pocztowego (ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. — Prawo pocztowe) Poczcie Polskiej powierzono świadczenie powszechnych usług pocztowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

24.

Artykuł 3 Prawa pocztowego definiuje powszechne usługi pocztowe, jako “usługi polegające na:

a)

przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu:

przesyłek listowych do 2 000 g, w tym przesyłek poleconych i przesyłek z zadeklarowaną wartością;

paczek pocztowych do 10 000 g, w tym z zadeklarowaną wartością;

przesyłek dla ociemniałych;

b)

doręczaniu nadesłanych z zagranicy paczek pocztowych do 20 000g;

c)

realizowaniu przekazów pocztowych,

świadczone w obrocie krajowym i zagranicznym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w sposób jednolity w porównywalnych warunkach i po przystępnych cenach, z zachowaniem wymaganej prawem jakości oraz z zapewnieniem co najmniej jednego opróżniania nadawczej skrzynki pocztowej i doręczania przesyłek co najmniej w każdy dzień roboczy i nie mniej niż przez 5 dni w tygodniu”.

25.

Podana wyżej definicja powszechnych usług pocztowych powierzonych Poczcie Polskiej jest zgodna z odpowiednimi przepisami dyrektywy pocztowej (1).

26.

Szczególne zadanie oficjalnie powierzone Poczcie Polskiej przez Prawo pocztowe, polegające na świadczeniu powszechnych usług pocztowych, może zostać zakwalifikowane jako usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym w rozumieniu art. 86 ust. 2 Traktatu.

27.

Prawo pocztowe stanowi instrument prawny, który wystarczająco jasno określa i powierza Poczcie Polskiej usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym.

Potrzeba i proporcjonalność rekompensaty ze strony państwa

PL 45/04: rekompensata dla Poczty Polskiej za świadczenie powszechnych usług pocztowych

28.

Władze polskie zamierzają przyznać Poczcie Polskiej dotacje w celu zrekompensowania ewentualnych strat, jakie Poczta Polska może ponieść w związku ze świadczeniem powszechnych usług pocztowych. Dotacje te będą przyznawane ex post na podstawie zarejestrowanych w każdym roku obrachunkowym strat, jeśli takowe wystąpią. Kwota dotacji będzie ograniczona do wysokości kwoty poniesionych strat.

29.

W celu ustalenia, czy rekompensata dla Poczty Polskiej za świadczenie powszechnych usług pocztowych jest konieczna i proporcjonalna do wysokości dodatkowych kosztów netto (2), wynikających ze zobowiązania z tytułu świadczenia usług publicznych, ustawowo nałożonego na Pocztę Polską, Komisja musi sprawdzić, czy dodatkowe koszty netto świadczenia powszechnych usług pocztowych są poprawnie oszacowane. Jeśli tak, dotacja publiczna nie stanowi nadmiernej rekompensaty tych kosztów i nie prowadzi do sytuacji, która umożliwiłaby Poczcie Polskiej subsydiowanie krzyżowe na rzecz obszarów jej działalności podlegających konkurencji.

30.

Oszacowanie dodatkowych kosztów netto związanych ze zobowiązaniem z tytułu świadczenia usług publicznych jest ściśle związane oraz zależne od metody, jaką stosuje Poczta Polska do rozdzielenia swoich kosztów i przychodów między wszystkie swoje obszary działalności, w szczególności między działalność związaną ze świadczeniem powszechnych usług pocztowych i inne obszary działalności.

31.

Na tym etapie nie można mieć pewności co do tego, że Poczta Polska prawidłowo określa koszty i przychody pochodzące ze świadczenia powszechnych usług pocztowych, prowadząc odrębne rachunki, w rozumieniu dyrektywy w sprawie przejrzystości (3), i prawidłowo wdrażając zasady pełnego rozdzielenia kosztów w rozumieniu art. 14 ust. 3, 4 i 5 dyrektywy pocztowej.

32.

Według władz polskich Poczta Polska wprowadziła rozdzielenie rachunkowości w styczniu 2004 r. Polski urząd regulacyjny zagwarantował, że Poczta Polska spełnia wymogi rachunkowości określone w art. 14 ust. 2 dyrektywy pocztowej.. Jednakże nie można mieć na tym etapie pewności co do tego, że urząd ten zweryfikował zgodność rachunków Poczty Polskiej z artykułem 52 ust. 4 Prawa pocztowego i z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2003 r. w sprawie sposobu podziału kosztów operatora świadczącego powszechne usługi pocztowe, tak jak tego wymaga art. 14 ust. 5 dyrektywy pocztowej.

33.

Na tym etapie Komisja ma poważne wątpliwości, mające swoje źródło w rzeczywistych danych liczbowych któregokolwiek zamkniętego roku obrachunkowego, co do poprawności oszacowania kosztów i przychodów w zakresie powszechnych usług pocztowych oraz co do tego, czy oszacowanie to rzeczywiście wyklucza wszelką nadmierną rekompensatę dodatkowych kosztów netto z tytułu świadczenia powszechnych usług pocztowych.

34.

Z tego względu, na podstawie dostępnych informacji, Komisja nie może mieć na tym etapie pewności, że dodatkowe koszty netto związane ze świadczeniem powszechnych usług pocztowych nie są przeszacowane, co prowadziłoby do nadmiernej rekompensaty przez dotacje publiczne. Innymi słowy Komisja nie może wykluczyć tego, że potencjalną nadwyżkę rekompensaty za dodatkowe koszty netto związaną ze świadczeniem powszechnych usług pocztowych operator pocztowy może wykorzystać do finansowania obszarów działalności podlegających konkurencji.

PL 49/04: pomoc dla Poczty Polskiej na inwestycje związane ze świadczeniem powszechnych usług pocztowych

35.

Władze polskie notyfikowały przedmiotowy program pomocy jako rekompensatę za koszty inwestycyjne związane wyłącznie ze świadczeniem powszechnych usług pocztowych.

36.

Na tym etapie Komisja ma poważne wątpliwości co do tego, czy pomoc inwestycyjna, jaką władze polskie zamierzają przyznać Poczcie Polskiej, jest rzeczywiście niezbędna. Władze polskie nie przekazały wystarczających informacji, pozwalających Komisji na zrozumienie dlaczego koszty inwestycyjne kwalifikujące się do przyznania pomocy w ramach tego programu nie są już wyliczane w obrębie całkowitej kwoty kosztów poniesionych podczas świadczenia powszechnych usług pocztowych, których rekompensata została już przewidziana w programie PL 45/04.

37.

Ponadto w piśmie z dnia 10 września 2004 r. władze polskie wskazały, że “dotąd Poczta Polska prowadziła rejestry zysku i kosztów, które umożliwiały obliczenie w przybliżeniu zyskowności świadczenia powszechnych usług pocztowych. Zarówno w 2002 jak i w 2003 r. Poczta Polska nie wykazała w swoich sprawozdaniach finansowych strat wynikających ze świadczenia powszechnych usług pocztowych”. Z dostępnych informacji wynika również, że Poczta Polska jako całość w tym samym okresie nie zaksięgowała żadnych strat.

38.

W piśmie z dnia 29 marca 2005 r. władze polskie wskazały również, że w 2004 r. Poczta Polska wygenerowała ze wszystkich obszarów swojej działalności pozytywny wynik netto w wysokości 101,4 mln PLN (około 21 mln EUR) oraz że przewiduje zysk netto za rok 2005 w wysokości 29,7 mln PLN (około 7 mln EUR). W zakresie, w jakim dotyczy to zyskowności powszechnych usług pocztowych, władze polskie wskazały, że w 2004 r. zysk brutto wyniósł 273 mln PLN (około 65 mln EUR) oraz że jego wysokość spadnie w 2005 r. do 93 mln PLN (około 22 mln EUR) z powodu przewidzianego spadku ilości przesyłek listowych.

39.

W obliczu okoliczności, o których mowa powyżej, Komisja ma wątpliwości, czy pomoc inwestycyjna na rzecz Poczty Polskiej jest niezbędna do spełnienia wymogów nałożonych na nią jako na dostawcę powszechnych usług pocztowych oraz dlaczego zysk pochodzący z prowadzenia działalności poczty Polskiej nie może zostać wykorzystany do sfinansowania inwestycji, o których mowa.

40.

Ponadto, z powodu braku dowodów na poprawne wdrożenie zasad pełnego rozdzielenia kosztów (4), Komisja nie może mieć na tym etapie pewności, że dodatkowe koszty netto związane ze świadczeniem powszechnych usług pocztowych nie są przeszacowane i nadmiernie rekompensowane poprzez przedmiotową pomoc w taki sposób, że Poczta Polska może finansować swoje podlegające konkurencji obszary działalności.

41.

W świetle powyższego Komisja ma poważne wątpliwości co do niezbędności zgłoszonej pomocy oraz co do tego, że pomoc jest ograniczona do minimum i że nie jest źródłem nadmiernych korzyści dla Poczty Polskiej.

III.3.   “Procedura przejściowa”

42.

W części 3 załącznika IV do Traktatu o Przystąpieniu stanowiącego część Traktatu o Przystąpieniu Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji do Unii Europejskiej została określona “procedura przejściowa”. Zapewnia ona ramy prawne dla oceny programów pomocowych oraz środków pomocy indywidualnej, które zostały wprowadzone w życie w nowym Państwie Członkowskim przed datą przystąpienia i które nadal można stosować po przystąpieniu; procedurę tą stosuje się do tych programów i środków, które nie zostały jeszcze umieszczone w wykazie “istniejących środków pomocy” załączonym do załącznika IV, i które wprowadzano w życie począwszy od dnia 10 grudnia 1994 r. Środki, które można stosować po przystąpieniu, i które wprowadzono w życie przed dniem 10 grudnia 1994 r., po przystąpieniu uznaje się za pomoc istniejącą w rozumieniu art. 88 ust. 1 Traktatu WE. W odniesieniu do powyższego właściwym kryterium jest prawnie wiążący akt, zgonie z którym właściwe władze krajowe przyznają pomoc (5).

43.

Na podstawie “procedury przejściowej”, zgodność ze wspólnym rynkiem środków pomocy, które można stosować po przystąpieniu, musi być w pierwszym rzędzie oceniona przez władze krajowe odpowiedzialne za monitorowanie pomocy państwa (w przypadku Polski jest to Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów — UOKiK).

44.

Państwowy organ monitorujący może dążyć do uzyskania pewności prawnej, notyfikując dane środki Komisji Europejskiej. Po otrzymaniu notyfikacji, Komisja rozważy zgodność zgłoszonych środków ze wspólnym rynkiem.

45.

Jeśli Komisja ma poważne wątpliwości co do zgodności notyfikowanych środków z dorobkiem prawnym Wspólnoty, może przed upływem trzech miesięcy od daty otrzymania pełnej notyfikacji wnieść zastrzeżenia.

46.

W przeciwnym przypadku, jeśli Komisja nie wniesie w terminie zastrzeżeń co do notyfikowanych środków, środki te uznaje się za pomoc istniejącą począwszy od daty przystąpienia.

47.

Oba przedmiotowe programy pomocy zostały notyfikowane przez władze polskie zgodnie ze wspomnianą powyżej procedurą w ramach “procedury przejściowej”.

48.

Komisja uznaje, że program pomocowy “PL 45/04: rekompensata dla Poczty Polskiej za świadczenie powszechnych usług pocztowych” kwalifikuje się do notyfikacji zgodnie z “procedurą przejściową”, ponieważ jego wejście w życie miało miejsce przed przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej.

49.

Jednakże Komisja ma poważne wątpliwości co do tego, czy program pomocy “PL 49/04: pomoc dla Poczty Polskiej na inwestycje związane ze świadczeniem powszechnych usług pocztowych” kwalifikuje się do notyfikacji zgodnie z “procedurą przejściową”. Na podstawie dostępnych informacji Komisja nie może mieć na tym etapie pewności, że wejście w życie programu miało miejsce przed przystąpieniem, jako że niektóre warunki przyznania pomocy zostały określone w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na finansowanie inwestycji państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej “Poczta Polska”, które weszło w życie 4 czerwca 2004 r., tj. po przystąpieniu.

IV.   WNIOSKI

50.

W związku z powyższym, Komisja proponuje, aby: Polskę, zgodnie z procedurą opisaną w art. 88 ust. 2 Traktatu WE, przedstawiła swoje uwagi i wszelkie informacje mogące pomocne w ocenie przedmiotowych środków pomocy w terminie do jednego miesiąca od daty otrzymania niniejszego listu. Komisja zwraca się z prośbą do władz polskich o niezwłoczne przekazanie kopii niniejszego listu potencjalnemu beneficjentowi pomocy.

51.

Niniejszym, Komisja pragnie ostrzec Polskę, że informacja o sprawie zostanie przekazana zainteresowanym stronom poprzez publikację niniejszego listu i jego streszczenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Odnośna informacja przekazana zostanie również zainteresowanym stronom w krajach EFTA, które są sygnatariuszami porozumienia EOG, poprzez publikację komunikatu w suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego, jak również organowi nadzorującemu EFTA, któremu przesłana zostania kopia niniejszego listu. Wszystkie zainteresowane strony wymienione powyżej mogą przedstawiać swoje uwagi w terminie do jednego miesiąca od daty ukazania się takiej publikacji.”


(1)  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 97/67/WE z dnia 15 grudnia 1997 r. w sprawie wspólnych zasad rozwoju rynku wewnętrznego usług pocztowych Wspólnoty oraz poprawy jakości usług (Dz.U. L 15 z 21.1.1998).

(2)  Komisja uznaje, że dodatkowe koszty netto wynikające ze zobowiązania z tytułu świadczenia usług publicznych to koszty poniesione w trakcie wywiązywania się ze zobowiązań z tytułu świadczenia usług publicznych, przy uwzględnieniu odpowiednich wpływów i rozsądnego zysku z wywiązywania się z tych zobowiązań.

(3)  Dyrektywa Komisji 80/723/EWG z dnia 25 czerwca 1980 r. w sprawie przejrzystości stosunków finansowych między Państwami Członkowskimi a przedsiębiorstwami publicznymi, zmieniona dyrektywami Komisji 85/413/EWG z dnia 24 lipca 1985 r., 93/84/EWG z dnia 30 września 1993 r. i 2000/52/WE z dnia 26 lipca 2000 r.

(4)  W notyfikacji przedmiotowego programu pomocy wskazano wyraźnie, że “jest praktycznie niemożliwym, aby przypisać koszty inwestycji związanych ze świadczeniem powszechnych usług pocztowych poszczególnym usługom. Dlatego też przyjmuje się, że koszty, które równają się szacowanym kosztom inwestycji, zostaną zaksięgowane jako koszty poniesione podczas świadczenia powszechnych usług pocztowych”.

(5)  Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 14 stycznia 2004 r. w sprawie T-109/01, Fleuren Compost v Komisja, nyr, pkt 74.


III Teatised

Komisjon

5.11.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 274/20


Kolmandatest riikidest imporditava maisi tollimaksu määra vähendamise pakkumismenetluse teatis

(2005/C 274/07)

I.   OBJEKT

1.

Käesolevaga kuulutatakse välja pakkumismenetlus kolmandatest riikidest imporditava CN-koodi 1005 90 00 alla kuuluva maisi tollimaksumäära vähendamiseks.

2.

Üldkogus, mille imporditollimaksu võib vähendada on, 250 000 tonni.

3.

Pakkumismenetlus viiakse läbi kooskõlas komisjoni määruse (EÜ) nr 1809/2005 sätetega (1).

II.   TÄHTAJAD

1.

Esimese iganädalase pakkumismenetluse pakkumiste esitamise periood algab 4.11.2005 ja lõpeb 10.11.2005 kell 10 hommikul.

2.

Järgmiste iganädalaste pakkumismenetluste puhul algab pakkumiste esitamise tähtaeg iga nädala reedel ja lõpeb järgmise nädala neljapäeval kell 10 hommikul.

Käesolev teatis avaldatakse üksnes käesoleva pakkumismenetluse väljakuulutamiseks. Käesolev teatis, kui seda ei muudeta ega asendata, kehtib kõikide iganädalaste pakkumismenetluste puhul, mis viiakse läbi käesoleva pakkumismenetluse kehtivusaja jooksul.

Pakkumismenetlus jääb ära nendel nädalatel, kui ei toimu teraviljaturu korralduskomitee istungit.

III.   PAKKUMISED

1.

Kirjalikus vormis esitatud pakkumised peavad kohale jõudma hiljemalt II jaotises osutatud kuupäevadeks ja kellaaegadeks kas esitatuna kohalejõudmist tõendava teatise vastu või faksi teel järgmisele aadressile:

Ministério das Finanças

Direcção Geral das Alfândegas e Impostos Especiais sobre o Consumo

Terreiro do Trigo — Edifício da Alfândega

PT-1149-060 Lisboa

Faks: (351-21) 881 42 61

Tel: (351-21) 881 42 63

Mitte faksi teel esitatud pakkumised peavad asjaomasele aadressile kohale jõudma kahekordses pitseeritud ümbrikus. Sisemisel ümbrikul, mis on samuti pitseeritud, on märge:“Pakkumine seoses pakkumismenetlusega maisi imporditollimäära vähendamiseks — määrus (EÜ) nr 1809/2005”.

Pakkumised jäävad suletuks seni, kuni asjaomane liikmesriik teavitab huvitatud poolt lepingu sõlmimisest.

2.

Nii komisjoni määruse (EÜ) nr 1839/95 (2) artikli 6 lõikes 3 osutatud pakkumine kui tõend ja teatis koostatakse selle liikmesriigi riigikeeles või riigikeeltes, mille pädev asutus on pakkumise vastu võtnud.

IV.   PAKKUMISMENETLUSE TAGATISKOHUSTUS

Pakkumismenetluse tagatiskohustus koostatakse pädeva asutuse kasuks.

V.   LEPINGU SÕLMIMINE

Lepingu sõlmimisel:

a)

saab asjaomane pool õiguse saada liikmesriigis, kus pakkumine esitati, impordilitsents, kuhu on märgitud pakkumises osutatud imporditollimäär ja mis on antud kõnealusele kogusele;

b)

kohustub asjaomane pool taotlema punktis a osutatud liikmesriigis sellele kogusele impordilitsentsi.


(1)  ELT L 291, 5.11.2005, lk 4.

(2)  EÜT L 177, 28.7.1995, lk 4. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1558/2005 (ELT L 249, 24.9.2005, lk 6).


5.11.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 274/22


Kolmandatest riikidest imporditava maisi tollimaksu määra vähendamise pakkumismenetluse teatis

(2005/C 274/08)

I.   OBJEKT

1.

Käesolevaga kuulutatakse välja pakkumismenetlus kolmandatest riikidest imporditava CN-koodi 1005 90 00 alla kuuluva maisi tollimaksumäära vähendamiseks.

2.

Üldkogus, mille imporditollimaksu võib vähendada on, 100 000 tonni.

3.

Pakkumismenetlus viiakse läbi kooskõlas komisjoni määruse (EÜ) nr 1808/2005 sätetega (1).

II.   TÄHTAJAD

1.

Esimese iganädalase pakkumismenetluse pakkumiste esitamise periood algab 4.11.2005 ja lõpeb 10.11.2005 kell 10 hommikul.

2.

Järgmiste iganädalaste pakkumismenetluste puhul algab pakkumiste esitamise tähtaeg iga nädala reedel ja lõpeb järgmise nädala neljapäeval kell 10 hommikul.

Käesolev teatis avaldatakse üksnes käesoleva pakkumismenetluse väljakuulutamiseks. Käesolev teatis, kui seda ei muudeta ega asendata, kehtib kõikide iganädalaste pakkumismenetluste puhul, mis viiakse läbi käesoleva pakkumismenetluse kehtivusaja jooksul.

Pakkumismenetlus jääb ära nendel nädalatel, kui ei toimu teraviljaturu korralduskomitee istungit.

III.   PAKKUMISED

1.

Kirjalikus vormis esitatud pakkumised peavad kohale jõudma hiljemalt II jaotises osutatud kuupäevadeks ja kellaaegadeks kas esitatuna kohalejõudmist tõendava teatise vastu, faksi või elektronposti teel järgmisele aadressile:

Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA)

C/Beneficencia 8

ES-28004 Madrid

E-post: secreint@fega.mapya.es

Faks: (34) 91 521 98 32, (34) 91 522 43 87

Mitte faksi või elektronposti teel esitatud pakkumised peavad asjaomasele aadressile kohale jõudma kahekordses pitseeritud ümbrikus. Sisemisel ümbrikul, mis on samuti pitseeritud, on märge:“Pakkumine seoses pakkumismenetlusega maisi imporditollimäära vähendamiseks — määrus (EÜ) nr 1808/2005”.

Pakkumised jäävad suletuks seni, kuni asjaomane liikmesriik teavitab huvitatud poolt lepingu sõlmimisest.

2.

Nii komisjoni määruse (EÜ) nr 1839/95 (2) artikli 6 lõikes 3 osutatud pakkumine kui tõend ja teatis koostatakse selle liikmesriigi riigikeeles või riigikeeltes, mille pädev asutus on pakkumise vastu võtnud.

IV.   PAKKUMISMENETLUSE TAGATISKOHUSTUS

Pakkumismenetluse tagatiskohustus koostatakse pädeva asutuse kasuks.

V.   LEPINGU SÕLMIMINE

Lepingu sõlmimisel:

a)

saab asjaomane pool õiguse saada liikmesriigis, kus pakkumine esitati, impordilitsents, kuhu on märgitud pakkumises osutatud imporditollimäär ja mis on antud kõnealusele kogusele;

b)

kohustub asjaomane pool taotlema punktis a osutatud liikmesriigis sellele kogusele impordilitsentsi.


(1)  ELT L 291, 5.11.2005, lk 3.

(2)  EÜT L 177, 28.7.1995, lk 4. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1558/2005 (ELT L 249, 24.9.2005, lk 6).


5.11.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 274/24


Teatavatesse kolmandatesse riikidesse eksporditava pehme nisu eksporditoetuse kehtestamise pakkumiskutse teatise muudatus

( “Euroopa Liidu Teataja” C 166, 7. juuli 2005 )

(2005/C 274/09)

Leheküljel 54 asendatakse I jaotise “Objekt” punkt 2 järgmisega:

“Vastavalt komisjoni määruse (EÜ) nr 1501/95 (1) artikli 4 lõikes 1 sätetele võib suurima eksporditoetuse kehtestada ligikaudu 4 000 000 tonni suurusele üldkogusele.”.


(1)  EÜT L 147, 30.6.1995, lk 7.