ISSN 1725-5171

Euroopa Liidu

Teataja

C 228

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

48. köide
17. september 2005


Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

 

I   Teave

 

Nõukogu

2005/C 228/1

Nõukogu arvamus, 12. juuli 2005, Portugali ajakohastatud stabiilsusprogrammi 2005—2009 kohta

1

 

Komisjon

2005/C 228/2

Euro vahetuskurss

5

2005/C 228/3

Teade uurimismenetluse algatamise kohta seoses kaubandustakistustega nõukogu määruses (EÜ) nr 3286/94 määratletud tähenduses, mis seisnevad India meetmetes ja tavades, mis mõjutavad kauplemist veini ja kangete alkohoolsete jookidega.

6

2005/C 228/4

Euroopa Ühenduse asutamislepingu artiklite 87 ja 88 raames antava riigiabi lubamine — Juhud, mille suhtes komisjonil ei ole vastuväiteid ( 1 )

9

2005/C 228/5

Euroopa Ühenduse asutamislepingu artiklite 87 ja 88 raames antava riigiabi lubamine — Juhud, mille suhtes komisjonil ei ole vastuväiteid

11

2005/C 228/6

Riigiabi — Prantsusmaa — Riigiabi nr C 23/2005 (ex NN 8/2004, ex N515/2003) — Toetused loomakorjuste kõrvaldamiseks — Kutse märkuste esitamiseks Euroopa Ühenduse asutamislepingu artikli 88 lõige 2 kohaselt

13

2005/C 228/7

Eelteatis koondumise kohta (Toimik nr COMP/M.3884 — ADM Poland/Cefetra/BTZ) — Juhtumi puhul võidakse kohaldada lihtsustatud korda ( 1 )

20

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

 


I Teave

Nõukogu

17.9.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 228/1


NÕUKOGU ARVAMUS,

12. juuli 2005,

Portugali ajakohastatud stabiilsusprogrammi 2005—2009 kohta

(2005/C 228/01)

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 7. juuli 1997. aasta määrust (EÜ) nr 1466/97 eelarveseisundi järelevalve ning majanduspoliitika järelevalve ja kooskõlastamise tõhustamise kohta, (1) eriti selle artikli 5 lõiget 3,

võttes arvesse komisjoni soovitust,

pärast konsulteerimist majandus- ja rahanduskomiteega

ON ESITANUD KÄESOLEVA ARVAMUSE:

(1)

12. juulil 2005 kontrollis nõukogu Portugali ajakohastatud lähenemisprogrammi, mis hõlmab ajavahemikku 2005—2009. Programm vastab andmenõuetele, mis on esitatud tegevusjuhendis stabiilsus- ja lähenemisprogrammide sisu ja vormi kohta (2). Programm ei sisalda aga prognoose riigi rahanduse pikaajalise jätkusuutlikkuse kohta. Seepärast palutakse Portugalil viia andmed tegevusjuhendi nõuetega täielikku vastavusse.

(2)

Stabiilsusprogrammi ajakohastatud versioon põhineb vajadusel vähendada valitsemissektori puudujääki, mis 2005. aastal on 6,2 % SKTst ning seega tugevalt üle 3 % SKTst. Puudujääk on kasvanud hiljuti Portugali ametiasutuste pärast Eurostatiga peetud arutelusid teatatud 2,9 %list (SKTst) puudujääki aastatel 2002—2004 (3) ning see on märgatavalt suurem, kui eelmises ajakohastatud programmis esitatud 2,2 %line (SKTst) eesmärk aastaks 2005. Puudujäägi kasvu põhjusteks on oodatust väiksem majanduskasv, kulukasvu ümberhindamine, kulude ületamine eelarvega võrreldes, eelmises programmis kavandatud ühekordsete meetmete võtmata jätmine ja uue valitsuse 2005. aasta juunis vastuvõetud korrigeerimismeetmete pakett, mille suurus on umbes on 0,6 % SKTst. Ajakohastatud programmis esitatakse puudujäägi vähendamiseks strateegia, millega nähakse ette struktuurimeetmete rakendamine ulatuslike ühekordsete ja ajutiste meetmete asemel, mis kujutab endast muudatust eelmistes ajakohastatud versioonides esitatud eelarvestrateegiaga võrreldes. Valitsemissektori eelarvepuudujääk peaks järgmiste aastate jooksul järk-järgult vähenema, kuid aastani 2007 ületab see 3 %lise (SKTst) kontrollväärtuse.

(3)

Programmi aluseks oleva makromajandusliku stsenaariumi kohaselt nähakse ette, et tegelik SKT kasv suureneb järk-järgult 0,8 %lt 2005. aastal 3,0 %ni 2009. aastal, kusjuures vahepealsetel aastatel on kasvuprotsent järjestikuliselt 1,4 %, 2,2 % ja 2,6 %. Praegustel andmetel on kasvuprognoosid programmiperioodi esimeseks pooleks realistlikud, samas kui programmi lõpuaastatega on seotud rohkem riske. Tootlikkust ja konkurentsivõimet lisavad ning usaldatavust taastavad struktuurimeetmed on prognoositud kasvu saavutamiseks hädavajalikud.

(4)

Programmi eesmärgiks on valitsemissektori puudujäägi vähendamine 2008. aastaks alla 3 % (SKTst) kontrollväärtuse. Valitsemissektori puudujäägi määr peaks vähenema 6,2 %lt SKTst 2005. aastal 4,8 %ni 2006. aastal, 3,9 %ni 2007. aastal, 2,8 %ni 2008. aastal ja 1,6 %ni 2009. aastal. Ühiselt kokkulepitud metoodikat kasutades programmis sisalduvate andmete alusel tehtud komisjoni talituste arvutused näitavad, et 2005. aastal tõuseb tsükliliselt korrigeeritud puudujääk 5,3 %ni SKTst ning väheneb seejärel järk-järgult 1,4 %ni 2009. aastal. Stabiliseerimismeetmeid võetakse kogu programmiperioodi jooksul raskuspunktiga perioodi alguses, sest 2006. aastal toimub märkimisväärne stabiliseerumine. Programmiperioodi alguses põhineb stabiliseerumine põhiliselt tulude kasvul kõrgemate maksumäärade abil (eelkõige ühtse käibemaksumäära tõstmine 19 %lt 21 %le), väiksematel maksukrediitidel ja paranenud maksukogumisel, millega osaliselt korvatakse saamata jäänud ühekordsed tulud. Programmi lõpuaastatel piiratakse kulusid püsivate meetmete abil, sealhulgas avaliku halduse reform, palgafondi piiramine ja muudatused sotsiaalkindlustuse alla kuuluvates pensioniskeemides, mille mõju eelarvele on märgatav põhiliselt keskpikas perspektiivis. Investeeringute osakaal valitsemissektori kogukuludest väheneb programmiperioodi jooksul ainult vähesel määral.

(5)

Programmis prognoositud eelarvetulem on seotud erinevate riskidega. Esiteks võib majandustegevuse hoogustumine olla oodatust aeglasem, sõltuvalt fiskaalse stabiliseerimise meetmete tegelikust mõjust ja arvestades sellega, et Portugali eksporditurgudel rahvusvaheline konkurents tõenäoliselt suureneb. Teiseks võib tulusid suurendavate ja kulusid piiravate meetmete mõju olla prognoositust väiksem või võtta soovitud tulemuste saavutamiseks kauem aega. Kõrgemad maksumäärad suurendavad maksudest kõrvalehoidumise riski hoolimata sellest, et maksunõuete järgimiseks võetakse märkimisväärseid meetmeid, sealhulgas tihedam halduskoostöö piiriüleste käibemaksupettuste vastu võitlemisel. Lisaks sellele ei ole enamikke kulude vähendamisi veel õigustaktidega sätestatud. Seda hinnangut silmas pidades võidakse valitsusel paluda täita oma kohustus võtta lisameetmed, et vältida seda, et puudujääk ületab 3 % SKTst kavandatust kauem. Lisaks sellele ei taga programmi eelarvealased põhimõtted, isegi kui kavandatud plaani järgitakse, vähemalt kuni 2009. aastani piisavat varu, et tavaliste makromajanduslike kõikumiste korral ei ületataks puudujäägiläve. Samuti ei tundu põhimõtted olevat piisavad stabiilsuse ja kasvu pakti keskpika perioodi eesmärgi, milleks on tasakaalulähedane eelarveseisund, saavutamiseks programmiperioodi jooksul, vaatamata sellele, et puudujääki vähendatakse aastatel 2005—2009 umbes 4 protsendipunkti võrra SKTst. Tundlikkusanalüüsi kohaselt oleks 2009. aastal puudujääk endiselt 3 % või selle lähedal, kui makromajanduslikud arengud on ebasoodsad.

(6)

Võla suhe SKTsse ületas asutamislepingus sätestatud 60 % kontrollväärtuse, jõudes 2004. aastal 61,9 %ni. Ajakohastatud programmi kohaselt jõuab võla suhe 2005. aastal 66,5 %ni SKTst ning kasvab kuni 67,8 %ni SKTst, langedes seejärel 64,5 %ni 2009. aastal. Võttes arvesse majandustegevuse ja eelarve-eesmärkidega seotud riske ning varem juba esinenud võimalikke võlga suurendavate varude muutuste kohandusi, võib võla osatähtsuse areng kujuneda prognoositust vähem soodsamaks.

(7)

Portugali riigi rahanduse pikaajaline jätkusuutlikkus näib olevat seotud riskidega, mis tulenevad vananeva elanikkonnaga seotud eelarvekulude prognoosist. Seni jõustatud struktuurireformi meetmed, eelkõige pensioni- ja tervishoiuvaldkondades, peaksid vähendama elanikkonna vananemisest tulenevat mõju eelarvele. Siiski näib, et nimetatud reformid ei ole jätkusuutlikkuse tagamiseks piisavad. Ajakohastatud programmis esitatud, eelkõige avaliku teenistuse pensionisätteid puudutavad reformid võivad nimetatud eesmärgi saavutamisele kaasa aidata, kui need põhjalikult ellu viiakse. Portugali valitsus on tellinud aruande, et hinnata sotsiaalkindlustussüsteemi pikaajalist jätkusuutlikkust.

(8)

Ajakohastatud programmis esitatud majanduspoliitika vastab osaliselt riigi majanduspoliitika üldsuunistele riigi rahanduse valdkonnas. Programmis on soovitatu kohaselt kavandatud, et riigi rahanduse konsolideerimine toimub suurel määral kulude arvelt ning et see ei toimu ühekordsete või ajutiste meetmete abil. Kui programmi prognoosid tõeks osutuvad, paraneb tsükliliselt kohandatud esmane tasakaal (arvestamata ühekordsete ja ajutiste meetmete tulemit) rohkem kui 0,5 %võrra (SKTst) igal aastal. Programmi kohaselt ei lange puudujääk aga alla 3 % SKTst enne 2008. aastat ning kavandatud kulude piiramine ei ole piisav, et tagada stabiilsuse ja kasvu pakti keskpika perioodi eesmärgi — tasakaalulähedase eelarveseisundi — saavutamine programmperioodi lõpuks.

(9)

Ajakohastatud stabiilsusprogrammis 2005. aastaks ja sellele järgnevateks aastateks esitatud eelarvepuudujääki ja võlga iseloomustavate arvnäitajate alusel algatas komisjon Portugali suhtes ülemäärase eelarvepuudujäägi menetluse 22. juunil. Tehes otsuse ülemäärase eelarvepuudujäägi eksisteerimise kohta Portugalis, esitab nõukogu ka soovituse ülemäärase eelarvepuudujäägi korrigeerimiseks. Nimetatud soovituses sätestatakse muu hulgas ka ülemäärase eelarvepuudujäägi korrigeerimise tähtaeg.

Eespool toodud hinnangut silmas pidades on nõukogu seisukohal, et Portugal peaks:

i)

pidurdama fiskaalseisundi halvenemist 2005. aastal, tagades väljakuulutatud parandusmeetmete range rakendamise;

ii)

korrigeerima ülemäärase eelarvepuudujäägi kestval viisil võimalikult kiiresti, võttes 2006. aastal põhjalikke meetmeid puudujäägi märgatavaks vähenemiseks igal aastal ning viies otsustavalt ellu kavandatud meetmed valitsemissektori kulude vähendamiseks; kasutama ära kõik võimalused puudujäägi vähendamise kiirendamiseks, eelkõige looma võimalused, et tulla toime kavandatust madalama majanduskasvu mõjuga eelarvele;

iii)

tagama koguvõla osatähtsuse kindla vähenemise, kindlustades, et riigivõla muutus peegeldab edusamme puudujäägi vähendamisel ning vältides võlga suurendavaid finantstehinguid;

iv)

kontrollima kulude arengut, kaaludes õiguslikult siduva ülemmäära sätestamist konkreetsetele kululiikidele, sellise põhjaliku reformiprogrammi raames, millega parandatakse riigi rahanduse kvaliteeti ja tagatakse selle pikaajaline jätkusuutlikkus.

v)

parandama veelgi valitsemissektori andmete töötlemist.

Tähtsamate makromajanduslike ja eelarveliste prognooside võrdlus

 

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Reaalne SKT

(muutus, %)

SP juuni 2005

1,0

0,8

1,4

2,2

2,6

3,0

KOM aprill 2005

1,0

1,1

1,7

SP jaanuar 2004

1,0

2,5

2,8

3,0

THHI inflatsioon

(%)

SP juuni 2005

2,5

2,5

2,9

2,5

2,5

2,4

KOM aprill 2005

2,5

2,3

2,1

SP jaanuar 2004

2,0

2,0

2,0

2,0

Valitsemissektori eelarve tasakaal

(% SKTst)

SP juuni 2005

– 2,9

– 6,2

– 4,8

– 3,9

– 2,8

– 1,6

KOM aprill 2005

– 2,9

– 4,9

– 4,7

SP jaanuar 2004 (5)

– 2,8

– 2,2

– 1,6

– 1,1

Esmane tasakaal

(% SKTst)

SP juuni 2005

– 0,1

– 3,3

– 1,6

– 0,5

0,7

1,8

KOM aprill 2005

– 0,1

– 2,0

– 1,6

SP jaanuar 2004

0,1

0,9

1,5

2,0

Tsükliliselt korrigeeritud eelarvetasakaal

(% SKTst)

SP juuni 2005 (4)

– 2,2

– 5,3

– 3,8

– 3,1

– 2,3

– 1,4

KOM aprill 2005

– 2,0

– 3,9

– 3,7

SP jaanuar 2004 (4)

– 1,7

– 1,3

– 0,9

– 0,7

Ühekordsed meetmed

(% SKTst)

SP juuni 2005

2,3

0,2

0

0

0

0

KOM aprill 2005

2,3

0,3

0

Tsükliliselt korrigeeritud eelarvetasakaal ühekordseid meetmeid arvestamata

(% SKTst)

SP juuni 2005 (4)

– 4,5

– 5,5

– 3,8

– 3,1

– 2,3

– 1,4

KOM aprill 2005

– 4,3

– 4,2

– 3,7

valitsemissektori koguvõlg

(% SKTst)

SP juuni 2005

61,9

66,5

67,5

67,8

66,8

64,5

KOM aprill 2005

61,9

66,2

68,5

SP jaanuar 2004 (5)

60,0

59,7

58,6

57,0

Allikad:

Stabiilsusprogramm (SP); komisjoni talituste 2005. aasta kevadised majandusprognoosid (KOM); komisjoni talituste arvutused.


(1)  EÜT L 209, 2.8.1997, lk 1.

(2)  Portugali ametiasutused esitasid ajakohastatud programmi 2004. aasta detsembris kooskõlas ametlikult nõutud programmi esitamise kuupäevaga. Pidades aga silmas tulevasi üldvalimisi Portugalis, otsustati siis programmi mitte hinnata ning oodata, kuni uus valitsus esitab programmi ajakohastatud versiooni.

(3)  Puudujääk oli vastavalt 4,1 %, 5,4 % ja 5,2 % SKTst aastatel 2002, 2003 ja 2004, kui jätta välja tähtsamad ühekordsed ja ajutised meetmed.

(4)  Komisjoni talituste arvutused, mis tuginevad programmis esitatud teabele.

(5)  Kaasa arvatud ühekordsed ja ajutised meetmed.

Allikad:

Stabiilsusprogramm (SP); komisjoni talituste 2005. aasta kevadised majandusprognoosid (KOM); komisjoni talituste arvutused.


Komisjon

17.9.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 228/5


Euro vahetuskurss (1)

16. september 2005

(2005/C 228/02)

1 euro=

 

Valuuta

Kurss

USD

USA dollar

1,2243

JPY

Jaapani jeen

135,78

DKK

Taani kroon

7,4574

GBP

Inglise nael

0,67650

SEK

Rootsi kroon

9,3305

CHF

Šveitsi frank

1,5510

ISK

Islandi kroon

75,83

NOK

Norra kroon

7,7945

BGN

Bulgaaria lev

1,9558

CYP

Küprose nael

0,5729

CZK

Tšehhi kroon

29,073

EEK

Eesti kroon

15,6466

HUF

Ungari forint

245,32

LTL

Leedu litt

3,4528

LVL

Läti latt

0,6960

MTL

Malta liir

0,4293

PLN

Poola zlott

3,8827

RON

Rumeenia leu

3,4754

SIT

Sloveenia talaar

239,46

SKK

Slovakkia kroon

38,347

TRY

Türgi liir

1,6420

AUD

Austraalia dollar

1,5933

CAD

Kanada dollar

1,4487

HKD

Hong Kongi dollar

9,5008

NZD

Uus-Meremaa dollar

1,7347

SGD

Singapuri dollar

2,0553

KRW

Korea won

1 257,97

ZAR

Lõuna-Aafrika rand

7,7981

CNY

Hiina jüaan

9,9010

HRK

Horvaatia kuna

7,4345

IDR

Indoneesia ruupia

12 426,65

MYR

Malaisia ringit

4,615

PHP

Filipiini peeso

68,775

RUB

Vene rubla

34,6980

THB

Tai baht

50,178


(1)  

Allikas: EKP avaldatud viitekurss.


17.9.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 228/6


Teade uurimismenetluse algatamise kohta seoses kaubandustakistustega nõukogu määruses (EÜ) nr 3286/94 määratletud tähenduses, mis seisnevad India meetmetes ja tavades, mis mõjutavad kauplemist veini ja kangete alkohoolsete jookidega.

(2005/C 228/03)

Komisjon sai 20. juulil 2005. aastal nõukogu määruse (EÜ) nr 3286/94 (1) (edaspidi “asjakohane määrus”) artikli 4 alusel kaebuse.

1.   Kaebuse esitajad

Euroopa veinitootjate komitee (Comité européen des enterprises vins CEEV) ja Euroopa kangete alkohoolsete jookide organisatsioon (Confédération européenne des producteurs de spiritueux CEPS) esitasid ühise kaebuse.

CEPS on ELi kangete alkohoolsete jookide tootjate esindusorgan. Selle liikmeskond koosneb 38 siseriiklikust kutseliidust, kes esindavad kõnealust tööstusharu 21 ELi liikmesriigis. CEEV on ELis liikmesriikide siseriiklike kutseliitude esindusorgan, kes esindab tööstusharu ja/või kauplemist veini, aromatiseeritud veini, vahuveini, liköörveini ja muude veinitoodetega. Selle liikmeteks on 12 siseriiklikku kutseliitu ja Šveits.

CEEV ja CEPS on liidud, kes tegutsevad ühe või mitme ühenduse ettevõtte nimel asjakohase määruse artikli 4 lõikes 1 ja artikli 2 lõikes 6 määratletud tähenduses.

2.   Toode

ELi tooted, mida mõjutavad kõnealused India meetmed, on vein, vermut, aromatiseeritud vein ja kanged alkohoolsed joogid, mis on klassifitseeritud HSi rubriikide 2204, 2205 ja 2208 alla. Need hõlmavad veini, vahuveini, vermutit, ja muud kangendatud veini nagu portvein ja šerri ning kangeid alkohoolseid jooke, mis on destilleeritud põllumajandusliku päritoluga toorainest nagu brändi ja veinipiiritus, viski, džinn, vodka, rumm ja liköör.

Komisjoni algatatav uurimine võib siiski hõlmata ka teisi tooteid, eelkõige neid, mille puhul huvitatud pooled, kes on endast teada andnud allpool esitatud tähtaegade jooksul (vt 8. jagu), suudavad näidata, et väidetavad tavad mõjutavad asjaomaseid tooteid.

3.   Sisu

Kaebus keskendub India õigusliku režiimi kolmele eraldi aspektile imporditud veini ja kangete alkohoolsete jookide kohta:

(a)   Täiendav tollimaks

India seaduse kohaselt on alkohoolsete jookide aktsiisimaksu kehtestamine 26 India osariigi kohaliku omavalitsuse pädevuses. Üldjuhul kehtestatakse aktsiisimaks toodetele, mis on läbinud toomisprotsessi Indias. Seepärast ei kehtestata üldjuhul aktsiisimakse villitud veini ja kangete alkohoolsete jookide impordile. Maksustatakse ainult omamaist toodangut ja lahtist importi, mis on villitud Indias (määradega, mis erinevad India 26 osariigi kohaliku omavalitsuse lõikes märkimisväärselt).

Sellega seoses kehtestas India 1. aprillil 2001. aastal tollitariifiseaduse 3. jao kohase teatise nr 37/2001 alusel föderaalse täiendava tollimaksu imporditud veinile ja kangetele alkohoolsetele jookidele, et hüvitada osariigi tasandil omamaistelt toodetelt makstud või makstavaid aktsiisimakse. Vastavalt tolliseaduse 3. jaole peab föderaalne täiendav tollimaks olema võrdne omamaistele toodetele kehtestatud aktsiisimaksuga. Täiendavat tollimaksu võetakse väärtuselisel alusel erinevate määradega. Vastavalt 1. märtsi 2003. aasta tolli teatisele nr 32/2003 kohaldatakse täiendavat tollimaksu imporditud veini suhtes kolme määraga: 75 %, 50 % ja 20 % (sõltuvalt impordi väärtusest) ja imporditud kangete alkohoolsete jookide suhtes nelja määraga: 150 %, 100 %, 50 % ja 25 % (jällegi sõltuvalt impordi väärtusest).

(b)   Osariikide aktsiisimaksud ja maksud

Nagu on selgitatud eespool, ei ole aktsiisimaksu kehtestamine villitud veinidele ja kangetele alkohoolsetele jookidele India osariikide pädevuses. Kaebuse esitajad siiski väidavad, et sellest hoolimata kohaldavad mitmed osariigid aktsiisimakse või sarnaseid makse imporditud veini ja kangete alkohoolsete jookide müügi suhtes erinevate nimetuste all ja erinevate määradega. Vastavalt kaebuse esitajate väidetele kohaldatakse osa nendest maksudest (aktsiisimaksud ja muud maksud) ainult importtoodete suhtes või kohaldatakse neid importtoodete suhtes omamaistest toodetest kõrgema määraga.

(c)   Osariikide kehtestatud impordipiirangud

Kaebuse esitajad väidavad, et seitsmes India osariigis on veini ja kangete alkohoolsete jookide import tegelikult keelatud.

4.   Väited kaubandustakistuste kohta

Kaebuse esitajad leiavad, et 3. jaos kirjeldatud tavad ja meetmed on kaubandustakistused asjakohase määruse artikli 2 lõikes 1 määratletud tähenduses.

(a)   Täiendav tollimaks

Esiteks väidavad kaebuse esitajad, et föderaalset täiendavat tollimaksu peab käsitlema imporditollimaksuna (või muu tollimaksuna või maksuna), millega rikutakse India kohustusi seoses GATT 1994 II artikliga, mida tõlgendatakse koostoimes tollitariifistikuga. Sellega seoses kaebuse esitaja selgitab, et Indiale siduvad WTO tariifid kohustavad Indiat rakendama veinile ja kangetele alkohoolsetele jookidele maksimaalselt 150 %-list määra. Kõikide imporditud veini ja kangete alkohoolsete jookide suhtes kehtib 150 %-line (piiritusjookidele) ja 100 %-line (veinile) tollimaksu baasmäär. Föderaalset täiendavat tollimaksu kohaldatakse neile määradele lisaks. Seega, kuivõrd föderaalset täiendavat tollimaksu käsitletakse importtollimaksuna (või muu tollimaksuna või lõivuna), ületab üldine tollimaksumäär kõikidele kangetele alkohoolsetele jookidele ja veinidele (välja arvatud kõige kallimad (2)) siduva 150 %-lise tollimaksumäära. Lisaks väidavad kaebuse esitajad, et föderaalset täiendavat tollimaksu ei saa käsitleda “samaväärsena siseriikliku maksuga” II artikli lõike 2 punkti a tähenduses ja seetõttu ei ole see nimetatud sätte alusel põhjendatud.

Teiseks väidavad kaebuse esitajad, et eelnevast sõltumatult föderaalse täiendava tollimaksuga kohaldatakse imporditud veini ja kangete alkohoolsete jookide suhtes režiimi, mis on selgelt ebasoodsam kui see, mida kohaldatakse omamaise päritoluga “samasuguste” (või “konkurentsivõimeliste või asendatavate”) toodete suhtes, rikkudes GATTi III artikli lõiget 2. Sellega seoses kaebuse esitajad väidavad, et kuna imporditud veinile üldiselt ei kehtestata osariigi aktsiisimakse, ületab föderaalse täiendava tollimaksu määr märkimisväärselt aktsiisimaksu määra, mida kohaldatakse omamaiste kangete alkohoolsete jookide müügi suhtes enamikes India osariikides.

Vastavalt kaebuste esitajate väidetele on imporditud vein ja kanged alkohoolsed joogid ülemääraselt maksustatud ka juhul, kui võrrelda ühelt poolt föderaalse täiendava tollimaksu määra koos muude kaudsete maksudega, mida kohaldatakse imporditud veini ja kangete alkohoolsete jookide suhtes osariigi tasemel, ja teiselt poolt osariigi tasemel omamaise veini ja kangete alkohoolsete jookide suhtes kohaldatavate muude kaudsete maksude ja aktsiisimaksu summat.

(b)   Osariikide kehtestatud aktsiisimaksud ja maksud

Kaebuse esitajad väidavad, et kuigi aktsiisimaksu kehtestamine imporditud villitud veinile ja kangetele alkohoolsetele jookidele ei kuulu India osariikide pädevusse, kohaldavad mitmed osariigid siiski erinevate nimedega ja erinevate määradega aktsiisimakse või sarnaseid makse imporditud veini ja piiritusjookide müügi suhtes. Seega väidetakse, et vähemalt kolmteist India osariiki kohaldavad aktsiisimakse või muid makse, mida võiks pidada imporditud toodetelt saadavate tulude kogumise alternatiivseks vahendiks, kuna osariikidel ei ole õigust kehtestada aktsiisimakse. Vastavalt kaebuse esitajate väidetele kohaldatakse mõningaid makse (aktsiis ja muu) ainult imporditud toodete suhtes või imporditud toodete suhtes omamaistest toodetest kõrgema määraga, mis on vastuolus GATT 1994 III artikli lõikega 2.

(c)   Osariikide kehtestatud impordipiirangud

Kaebuse esitajad väidavad, et seitsmes India osariigis on veini ja kangete alkohoolsete jookide import tegelikult keelatud, mis on vastuolus GATT 1994 III artikli lõikega 4 ja XI artikli lõikega 1.

Olemasolevate faktide ja esitatud tõendusmaterjali põhjal leiab komisjon, et kaebus sisaldab piisavalt esmapilgul usutavaid tõendeid kaubandustakistuste kohta asjakohase määruse artikli 2 lõikes 1 määratletud tähenduses.

5.   Väide kaubandust kahjustavate mõjude kohta

Rahvusvahelise veini ja kangete alkohoolsete jookide registri (International Wine & Spirits Record; IWSR) hinnangul oli läänelike piiritusjookide markide tarbimine Indias 2004. aastal 87 miljonit üheksaliitrist kasti, mille järgi on India üks suuremaid kangete alkohoolsete jookide turge maailmas. Nimetatud hinnang hõlmab 550 000 kasti imporditud kanget alkoholi, ülejäänu (99,4 %) hõlmab omamaist toodangut “Indian Made Foreign Liquor” (IMFL). 2004. aastal eksportis EL Indiasse kangeid alkohoolseid jooke ligikaudu 23 211 000 euro väärtuses.

Viimase aastakümne jooksul on India veiniturg kasvanud järjekindlalt, kuigi aeglaselt. 2004. aastal oli see hinnanguliselt 667 000 üheksaliitrist kasti, millest 96 000 ehk 14 % oli imporditud. 2004. aastal eksportis EL veini Indiasse ligikaudu 4 167 000 euro väärtuses.

Kaebuse esitajad väidavad, et kaebuse aluseks olevad tavad takistavad oluliselt ligipääsu India turule, panevad imporditud veini ja kanged alkohoolsed joogid ebasoodsasse konkurentsiolukorda võrreldes omamaise toodanguga, ja on takistanud imporditud veini ja kangete alkohoolsete jookide tarbimise loomulikku kasvu Indias.

Sellega seoses märgivad kaebuse esitajad, et pärast föderaalsete koguselise impordi piirangute kõrvaldamist 2001. aastal ja nende asendamist käesolevas kaebuses märgitutega, langes kangete alkohoolsete jookide impordi maht ajavahemikul aprill — august 2001 60—70 % võrreldes möödunud aasta sama perioodiga, kuna turismiturule mõeldud kaubad maksustati kõrgete maksudega ja hinna tõttu tõrjuti nad turult välja. Samuti väidavad kaebuse esitajad, et pärast teatavate maksusoodustuste andmist kaupadele, mida müüdi teatava klassiga hotellides ja restoranides, kasvas imporditud veini ja kangete alkohoolsete jookide maht oluliselt. See tähendab, et käeolevas kaebuses nimetatud meetmed takistavad ELi veini ja kangete alkohoolsete jookide suuremat sisenemist India turule.

Samuti viitavad kaebuse esitajad tüüpilistele arvulistele näitajatele, mis on saavutatud imporditud kangete alkohoolsete jookide turu hõivamisel muudes üldjoontes Indiale sarnastes arengumaades, mis tähendab, et kaubandustõkked, mis seisavad ELi kangete alkohoolsete jookide tööstusharu ees Indias, on väga tõsised.

Komisjon leiab, et kaebus sisaldab piisavalt esmapilgul usutavaid tõendeid kaubandust kahjustavate mõjude kohta asjakohase määruse artikli 2 lõikes 4 määratletud tähenduses.

6.   Ühenduse huvid

ELi kangete alkohoolsete jookide tööstusharu, mida esindab CEPS, ekspordib igal aastal hinnanguliselt rohkem kui 5 miljardi euro väärtuses kaupu rohkem kui 150 maasse. Kangete alkohoolsete jookide sektoris on otseselt hõivatud umbes 50 000 ja kaudselt täiendavalt 250 000 inimest. ELi veinieksport kolmandatesse riikidesse on väärtuseliselt 4,5 miljardi eurot, mis on mahult 12,5 miljardit hektoliitrit (hl).

Komisjon leiab, et on oluline tagada ühenduse eksporditööstusele võrdsed tingimused kolmandate riikide turul, eelkõige seoses siseriiklike maksudega. Kaitsetolle ei tohiks asendada muude kaitsemeetmetega, mis on vastuolus rahvusvaheliste kohustustega. See on eriti oluline alkohoolsete jookide puhul, kuna tavaliselt kohaldatakse nende suhtes kõrgeid makse aktsiisi ja käibemaksu kaudu.

Eespool toodut silmas pidades leitakse, et uurimismenetluse algatamine on ühenduse huvides.

7.   Menetluskord

Komisjon on pärast asjakohase määruse alusel asutatud nõuandekomiteega konsulteerimist otsustanud, et uurimismenetluse algatamiseks on piisavalt tõendeid, et teha kindlaks asjakohased faktid ja õiguslikud asjaolud, ning et see on ühenduse huvides, ja on algatanud uurimismenetluse vastavalt asjakohase määruse artiklile 8.

Huvitatud pooled võivad endast teada anda ja esitada kaebuse esitaja tõstatatud küsimustes oma seisukohad kirjalikult, lisades neile vajalikud tõendid.

Lisaks kuulab komisjon ära huvitatud pooled, kes taotlevad seda kirjalikult endast teada andmise ajal, tingimusel et menetluse tulemused mõjutavad neid otseselt.

Käesolev teade avaldatakse vastavalt asjakohase määruse artikli 8 lõike 1 punktile a.

8.   Tähtaeg

Mis tahes asjakohane teave ja taotlused asja arutamise kohta peaksid jõudma komisjoni hiljemalt 30 päeva pärast käesoleva teate avaldamist ja tuleks saata kirjalikult järgmisel aadressil:

Euroopa Komisjon

Kaubanduse peadirektoraat

Hr Jean-François Brakeland

CHAR 9/74

B-1049 Brüssel

Faks (32-2) 299 32 64


(1)  Nõukogu 22. detsembri 1994. aasta määrus (EÜ) nr 3286/94, millega kehtestatakse ühenduse meetmed ühise kaubanduspoliitika vallas, et tagada rahvusvahelistest kaubanduseeskirjadest, eeskätt Maailma Kaubandusorganisatsiooni egiidi all kehtestatud eeskirjadest tulenevate ühenduse õiguste kasutamine (EÜT L 349, 31.12.1994, lk 71). Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 356/95 (EÜT L 41, 23.2.1995, lk 3).

(2)  S.t imporditud vein cif hinnaga üle 100 USA dollari kast (12 pudelit), mille suhtes kohaldatakse kõige madalamat (20 % väärtuselisest tolimaksust) täiendavat tollimaksu.


17.9.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 228/9


Euroopa Ühenduse asutamislepingu artiklite 87 ja 88 raames antava riigiabi lubamine

Juhud, mille suhtes komisjonil ei ole vastuväiteid

(2005/C 228/04)

(EMPs kohaldatav tekst)

Otsuse vastuvõtmise kuupäev:

Nimetus: Gibraltari maksuvabad firmad

Eesmärk: Offshore

Õiguslik alus: Companies (Taxation and Concessions) Ordinance, 1967

Kestus: Piiramatu

Muu teave: Vastavalt EÜ asutamislepingu artikli 88 lõikele 1 otsustas komisjon teha ettepaneku kohasteks meetmeteks toetuskava nr E 7/2002 (Ühendkuningriik: Gibraltari maksuvabad firmad).

Kohaste meetmetega nõustuti 18.2.2005

Otsuse tekst usaldusväärse(te)s keel(t)es, ilma konfidentsiaalse infota, on kättesaadaval veebilehel:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Otsuse tegemise kuupäev:

Liikmesriik/Piirkond: Poola (kogu Poola territoorium NUTS 2 tasemel)

Abi number: N 20/2005

Abi nimetus: Piirkondlik ja horisontaalne abikava, mille eesmärk on vähendada kütuse põletamisest tekkivaid heiteid

Eesmärgid: Piirkondlik ja keskkonnaabi. Märkused: Alginvesteeringutele antav abi. Abi investeeringutele, välja arvatud alginvesteeringud

Õiguslik alus: Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju, Art. 31 ust. 3, Dz. U. z 2004 r. Nr 116, poz. 1206;

Projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie udzielania pomocy na wspieranie inwestycji służących redukcji emisji ze źródeł spalania paliw

Eelarve: 489,8 miljonit zlotti Euroopa Regionaalarengu Fondist ja 163,3 miljonit zlotti riiklikest vahenditest

102,3 miljonit zlotti Euroopa Regionaalarengu Fondist ja 34,1 miljonit EUR riiklikest vahenditest

Abi osatähtsus või summa: Abi alginvesteeringutele — kuni 50 % toetuse ekvivalent abikõlblikest kuludest ja 15 protsendipunkti bruto VKE lisa.

Muud investeeringud — maksimaalne abi nagu alginvesteeringu puhul pluss 10 % toetuse ekvivalentt (15 protsendipunkti bruto lisa VKEdele), kuni 50 % toetuse ekvivalent abikõlblikest kuludest või kuni 40 % toetuse ekvivalendt (pluss 10 %) ja 10 protsendipunkti bruto VKE lisa

Kestus: Alates 2005 kuni 31.12.2006

Otsuse tekst usaldusväärse(te)s keel(t)es, ilma konfidentsiaalse infota, on kättesaadaval veebilehel:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Otsuse vastuvõtmise kuupäev:

Liikmesriik: Madalmaad

Abi nr: N 85/2005

Nimetus: Saastatud tööstusalade pinnase taastamine.

Käimasoleva abikava N 520/2001 pikendamine ja muutmine

Eesmärk: Saastatud tööstusalade pinnase taastamise toetamine.

Õiguslik alus: “Besluit financiële bepalingen bodemsanering”

Eelarve: 1,13 miljardit EUR toetusteks

Abi osatähtsus või summa: 15—60 % (VKEde puhul 70 %)

Kestus: Kuni 31.12.2007

Otsuse tekst usaldusväärse(te)s keel(t)es, ilma konfidentsiaalse infota, on kättesaadaval veebilehel:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Otsuse vastuvõtmise kuupäev:

Liikmesriik: Hispaania

Abi nr: N 252/2004

Nimetus: Programm inimressursside edendamiseks uurimis- ja arendustegevuses

Eesmärk: Teadusuuringud ja tehnoloogiaarendus (Kõik valdkonnad)

Õiguslik alus: Orden ministerial del Ministerio de Educación y Ciencia: “Orden CTE XXX, por la que se establecen las bases y se hace pública la convocatoria del Programa Torres Quevedo para facilitar la incorporación de personal de I+D (doctores y tecnólogos) a empresas, centros tecnológicos y asociaciones empresariales”

Eelarve: 33 600 000 EUR

Abi osatähtsus või summa: Tööstusuuringuteks on abi ülemmäär 50 %. Konkurentsieelse arendustegevuse abi ülemmäär on 25 %. Lisatoetus 10 % VKEdele. Tööstusuuringutele ja konkurentsieelsele arendustegevusele eelnevatele teostatavusuuringutele on abi ülemmäär vastavalt 75 % ja 50 %. Lisasoodustus 10 % artikli 87 lõike 3 punktile a) vastavatele piirkondadele

Kestus: Alates 1.7.2004—31.12.2007

Otsuse tekst usaldusväärse(te)s keel(t)es, ilma konfidentsiaalse infota, on kättesaadaval veebilehel:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Otsuse vastuvõtmise kuupäev:

Liikmesriigid: Holland

Abi nr: N 253/2005

Nimi: Abi otsuse nr. Tagatis

Eesmärk: Laevaehitus

Õiguslik alus: Besluit houdende regels inzake de verstrekking van borgstellingen ter zake van kredieten voor scheepsnieuwbouw (gebaseerd op Kaderwet EZ subsidies)

Otsuse tekst usaldusväärse(te)s keel(t)es, ilma konfidentsiaalse infota, on kättesaadaval veebilehel:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Otsuse vastuvõtmise kuupäev:

Liikmesriik: Ühendkuningriik — Šotimaa

Abi nr: N 317/2002

Nimetus: Scottish Property Support — Bespoke Development Scheme

Eesmärk: Erasektori poolt tööruumide ja äriehitiste arendamise toetamine

Õiguslik alus: Enterprise and New Towns (Scotland) Act 1990, as amended on 1 April 2001 by Scottish Statutory Instrument 2001 No 126. Local Government Act 1973. Section 171 of Local Government Act etc (Scotland) Act 1994

Eelarve: 20—23 miljonit naelsterlingit aastas

Abi osatähtsus või summa: Maksimaalne osatähtsus kooskõlas määrusega (EÜ) nr 70/2001

Kestus: Kuni 31.12.2006

Otsuse tekst usaldusväärse(te)s keel(t)es, ilma konfidentsiaalse infota, on kättesaadaval veebilehel:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Otsuse vastuvõtmise kuupäev:

Liikmesriik/Piirkond: Prantsusmaa

Abi nr: N 359/2004

Nimetus: Abikava “Martinique 2000—2006: intressitoetus” muutmine

Õiguslik alus: DOCUP 2000-2006 Martinique

Eesmärk: Abikava eesmärk on tõsta kohalike VKEde kulutasuvust, leevendades nende investeerimisprojektidega seotud finantskohustusi

Eelarve: 3 260 000 EUR

Kestus: Kuni 2006. aasta lõpuni

Muu teave: Muutmine hõlmab kava laienemise kõigile valdkondadele, välja arvatud tundlikud valdkonnad, kalandus ja põllumajandus (I lisa) ning toob kaasa eelarve vähendamise

Otsuse tekst usaldusväärse(te)s keel(t)es, ilma konfidentsiaalse infota, on kättesaadaval veebilehel:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/


17.9.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 228/11


Euroopa Ühenduse asutamislepingu artiklite 87 ja 88 raames antava riigiabi lubamine

Juhud, mille suhtes komisjonil ei ole vastuväiteid

(2005/C 228/05)

Otsuse kuupäev:

Liikmesriik: Poola (Łódzkie)

Abi number: N 90/2005

Nimetus: Piirkondliku abi kava Łódźi linna ettevõtjatele

Õiguslik alus: Art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 18 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Dz.U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późn. zm.; Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 12 stycznia 1991 r., Dz.U. z 2002 r. nr 9, poz. 84 z późn. zm.; Program pomocy regionalnej dla przedsiębiorców udzielanej w mieście Łodzi

Eesmärk: Piirkondlik abi.

Märkused: Abi uueks investeeringu ning sellega seoses oleva töökohtade loomise jaoks

Eelarve: 6 000 000 Poola zlotti (1,5 miljonit EUR)

Abi osatähtsus või summa: Bruto: 50 %.

Märkused: 15 % soodustus väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele; 30 % 50 %-st investeerimiseks mootorsõidukite sektoris, kus abi summa ületab 5 miljonit EUR

Kestus: Aastast 2005 kuni 31.12.2006

Otsuse tekst usaldusväärse(te)s keel(t)es, ilma konfidentsiaalse infota, on kättesaadaval veebilehel:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Otsuse vastuvõtmise kuupäev:

Liikmesriik: Ungari

Abi nr: N 92/2005

Nimetus: Ungari söetööstuse ümberkorraldamise kava aastateks 2004—2010

Eesmärk: Energiavarustuse kindluse tagamine söetootmise abil

Õiguslik alus: A Kormány 2002. március 26-i 1028/2002. (III. 26.) Korm. határozata, és a 2002. december 29-i 56/2002. (XII. 29.) GKM rendelet

Eelarve: 64,3 miljardit Ungari forintit (255 miljonit EUR)

Abi osatähtsus või abisumma suurus: 64,3 miljardit Ungari forintit (255 miljonit EUR)

Kestus: 7 aastat

Muu teave: iga-aastane teavitamine aastatel 2007—2010 ja aastaaruanne. 2004. aasta aruande esitamise tähtaeg on 31. detsember 2005

Otsuse tekst usaldusväärse(te)s keel(t)es, ilma konfidentsiaalse infota, on kättesaadaval veebilehel:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Otsuse vastuvõtmise kuupäev:

Liikmesriik: Slovaki Vabariik

Abi nr: N 168/2005

Nimi: Riigiabi Hornonitrianske bane Prievidza

Eesmärk: Varasemast tegevusest tulenevad kohustused söesektoris

Õiguslik alus: Zákon SR č. 523/2004; smernica MH SR č. 10/2003; zákon SR č. 231/1999; výnos č. 1/2005 MH SR

Eelarve: 24 000 000 SKK (630 651 EUR)

Abi osatähtsus või summa: 24 000 000 SKK (630 651 EUR)

Kestus: 2004. aasta

Otsuse tekst usaldusväärse(te)s keel(t)es, ilma konfidentsiaalse infota, on kättesaadaval veebilehel:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Otsuse vastuvõtmise kuupäev:

Liikmesriik: Saksamaa

Abi nr: N 320/2004

Nimi: Saksamaa söetööstuse ümberkorralduskava aastateks 2006—2010

Eesmärk: Energiavarustuse kindluse tagamine söetootmise abil

Õiguslik alus: Haushaltsgesetz 2004; Gesetz über die Bergmannsprämie von 1956

Eelarve: 12 miljardit EUR

Abi osatähtsus või summa: 12 miljardit EUR

Kestus: 5 aastat

Muu teave: iga-aastane teatis ja aastaaruanne

Otsuse tekst usaldusväärse(te)s keel(t)es, ilma konfidentsiaalse infota, on kättesaadaval veebilehel:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Otsuse vastuvõtmise kuupäev:

Liikmesriik: Itaalia [Friuli-Venezia Giulia]

Abi nr: N 433/2004

Nimetus: Keskkonnakaitsetoetus ettevõtetele

Eesmärk: Abikava eesmärk on parandada keskkonnakaitset, vähendades reostust ja müra ning tööstusjäätmete hulka nende korduskasutusega tootmisprotsessis

Õiguslik alus: Deliberazione della Giunta regionale n. 1002 del 22 aprile 2004. “L.R. 18/2003, art.1. Regolamento concernente modalità e criteri per la concessione di contributi finalizzati alla tutela dell'ambiente”

Eelarve: 0,761 miljonit EUR

Abi osatähtsus või summa: 15 % abikõlblikest kuludest VKEdele ühenduse kohustuslike standardite täitmiseks kolme aasta jooksul pärast nende kehtestamist;

30 % abikõlblikest kuludest investeeringutele, mis on suuremad ühenduse standardites ette nähtust (+5 % artikli 87 kõike 3 punkti c) kohastes valdkondades ja +10 % VKEdele)

Kestus: Kuni 31. detsembrini 2005

Otsuse tekst usaldusväärse(te)s keel(t)es, ilma konfidentsiaalse infota, on kättesaadaval veebilehel:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Otsuse vastuvõtmise kuupäev:

Liikmesriik: Austria

Abi nr: N 622/2003

Nimetus: Digiteerimisfond

Eesmärk: Toetada ja soodustada Austria ringhäälingus saadete edastamise digitaalsete tehnoloogiate kasutuselevõtmist ja üleminekut analoogtelevisioonilt digitaaltelevisioonile

Õiguslik alus: KommAustria-Gesetz (KOG) BgBl. I, Nr.32/2001 idF BgBl. I, Nr. 71/2003, §§ 9a — 9e und Richtlinien über die Förderung von Projekten durch den Digitalisierungsfonds (Fassung vom 2.9.2004) in Verbindung mit § 21 Privatfernsehgesetz (PrTV-G). Die letzten Änderungen wurden durch das Bundesgesetz, mit dem das Privatradiogesetz, das Privatfernsehgesetz (PrTV-G), das KommAustria-Gesetz und das ORF-Gesetz geändert werden sowie das Fernsehsignalgesetz aufgehoben wird (veröffentlicht am 30.7.2004 unter BgBl. I Nr. 97/2004 und in Kraft getreten am 1.8.2004) eingeführt

Eelarve: 7,5 miljonit EUR aastas

Abi osatähtsus või summa: 50 %

Kestus: kindlaks määramata, vaadatakse läbi 2 aasta pärast. Praktikas on projektide rahastamine ajaliselt piiratud

Muu teave: Abi vorm: toetused.

Eelarve- ja toetussummade lõplik suurus sõltub konkursikutsete tulemustest ja riikliku rahastamise suurusest

Otsuse tekst usaldusväärse(te)s keel(t)es, ilma konfidentsiaalse infota, on kättesaadaval veebilehel:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/


17.9.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 228/13


RIIGIABI — PRANTSUSMAA

Riigiabi nr C 23/2005 (ex NN 8/2004, ex N515/2003) — Toetused loomakorjuste kõrvaldamiseks

Kutse märkuste esitamiseks Euroopa Ühenduse asutamislepingu artikli 88 lõige 2 kohaselt

(2005/C 228/06)

Käesoleva kokkuvõtte järel autentses keeles esitatud 5. juulil 2005 kirjas teatas komisjon Prantsusmaale oma otsusest algatada EÜ asutamislepingu artikli 88 lõikega 2 ettenähtud menetlus seoses eespool nimetatud toetusega.

Huvitatud isikud võivad ühe kuu jooksul alates käesoleva kokkuvõtte ja sellele järgneva kirja avaldamisest saata oma märkused nende toetuste kohta, mille suhtes komisjon algatab menetluse, alljärgneval aadressil:

Commission européenne

Direction générale de l'Agriculture et du Développement rural

Direction H2

Bureau: Loi 130 5/128

B-1049 Bruxelles

Faks: (32-2) 296 76 72

Märkused edastatakse Prantsusmaale. Märkusi esitavad huvitatud isikud võivad kirjalikult taotleda neid puudutavate andmete konfidentsiaalsust, täpsustades selle taotluse motiivid.

KOKKUVÕTE

Prantsuse 26. detsembri 1996. aasta seadusega nr 96-1139 loomakorjuste ja tapajäätmete kogumise ja kõrvaldamise kohta nähakse ette maksuvabastus liha jaemüügiga tegelevate ettevõtete puhul, kelle aastakäive on alla 5 miljoni Prantsuse frangi (1). Kõnealuse maksuvabastusega ei hõlmata mitte käivet lihamüügi osas, vaid kogu müügitegevuse käivet. Kõnealuse maksuvabastuse kohaldamist jätkati komisjoni käsutuses oleva teabe kohaselt 2003. aastal ning sellega seoses algatatakse käesoleva otsusega ametlik uurimismenetlus.

Hindamine

Osutatud riigiabide vastavus ühisturule on praegu küsitav järgmistel põhjustel:

Loomakorjuste kõrvaldamise maksust vabastamine näib praegu olevat riigile vahendite kaotus, mida ei näi õigustavat maksusüsteemi olemus ja ülesehitus. Komisjoni käsutuses oleva teabe kohaselt ei hõlmata maksuvabastusega mitte käivet lihamüügi osas, vaid kogu müügitegevuse käivet. Praegu näib kõnealune maksuvabastus eelisena, mis võib kujutada riigiabi asutamislepingu artikli 87 lõike 1 tähenduses.

Kõnealune maksusoodustus ei näi sisaldavat stiimuleid ega kohustuste vastastikust täitmist toetuse saajate poolt. Välja arvatud ühenduse õigusaktide või suunistega ettenähtud erandite korral, arvatakse ühepoolsed tootjate finantsolukorra parandamiseks ettenähtud riigiabi programmid, mis ei aita kaasa asjaomase sektori arengule, ning eriti hinna, koguse, tooteühiku või tootmisvahendite üksuse alusel antav riigiabi, haldusabi programmidesse, mis ei ole vastavuses ühisturuga.

KIRJA TEKST

«Par la présente, la Commission a l'honneur d'informer la France qu'après avoir examiné les informations fournies par vos autorités sur les mesures citées en objet, elle a décidé de ne pas soulever d'objections à l'encontre des mesures d'aide concernant l'enlèvement et destruction des animaux trouvés morts, ainsi que le stockage et la destruction des farines animale et des déchet d'abattoir et d'ouvrir la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE, pour la partie concernant l'exonération du payement de la taxe d'équarrissage.

I.   PROCÉDURE

1.

Par lettre du 7 novembre 2003, la représentation permanente de la France auprès de l'Union européenne a notifié à la Commission, au titre de l'article 88, paragraphe 3, la mesure citée en objet.

2.

La notification originale concernait, d'un côté, des aides octroyées en 2003 et, d'un autre côté, des aides envisagées à partir de 2004. Du fait qu'une partie des aides avait déjà été octroyée, la Commission a décidé à l'époque de scinder le dossier. Ainsi, seule l'aide concernant l'année 2003 fait l'objet d'examen dans le cadre de la présente décision.

3.

La taxe d'équarrissage a été supprimée à partir du 1er janvier 2004. Le financement du SPE est désormais garanti par le fruit d'une “taxe d'abattage”, vis-à-vis laquelle la Commission n'a pas soulevé d'objection (2).

4.

Dans le cadre de l'instruction de ce dossier, les autorités françaises ont envoyé à la Commission des informations relevantes aussi pour le cas d'espèce, notamment par lettre du 29 décembre 2003.

5.

Aucune aide en faveur des entreprises d'équarrissage réalisant le service public de l'équarrissage en France n'a été notifiée. La Commission n'examine pas, dans le cadre de la présente décision, les éventuelles aides qui pourraient exister en faveur des entreprises d'équarrissage

6.

Par lettre du 18 janvier 2002, les autorités françaises avaient notifié un régime d'aides d'État concernant le financement des déchets animaux, lequel a été enregistré sous le no d'aide N 16/2002, devenue par la suite NN 44/2002. Des informations actualisées sur ce régime d'aides ont été inclues dans la présente notification. Toutefois, ce régime fera l'objet d'un examen dans le cadre d'une autre décision.

7.

Par lettre du 7 avril 2005, enregistrée le 12 avril 2005, les autorités françaises ont soumis des informations complémentaires, demandées par la Commission par lettre du 4 mars 2005.

II.   DESCRIPTION

8.

Il s'agit du financement, pour l'année 2003, du service public de l'équarrissage (SPE) et de la destruction des farines de viande et d'os qui n'ont plus d'utilisation commerciale.

9.

Le SPE était financé par la taxe d'équarrissage, instituée par l'article 302 bis ZD du Code général des impôts français, issu de l'article 1er de la Loi française no 96-1139 du 26 décembre 1996, relative à la collecte et à l'élimination des cadavres d'animaux et des déchets d'abattoirs (par après: Loi de 1996).

10.

La taxe d'équarrissage porte sur les achats de viande et d'autres produits spécifiés par toute personne qui réalise des ventes au détail de ces produits La taxe est en principe due par toute personne qui réalise des ventes au détail. Son assiette est constituée par la valeur hors taxe sur la valeur ajoutée (TVA) des achats de toute provenance:

de viandes et abats, frais ou cuits, réfrigérés ou congelés, de volaille, de lapin, de gibier ou d'animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et des espèces chevaline, asine et de leurs croisements;

de salaisons, produits de charcuterie, saindoux, conserves de viandes et abats transformés;

d'aliments pour animaux à base de viandes et d'abats.

11.

Les entreprises dont le chiffre d'affaires de l'année civile précédente est inférieur à 2 500 000 francs français (FRF) (3) (381 122 euros) hors TVA sont exonérées de la taxe. Les taux d'imposition de la taxe sont fixés, par tranche d'achats mensuels hors TVA, à 0,5 % jusqu'à 125 000 FRF (19 056 euros) et à 0,9 % au-delà de 125 000 FRF. L'article 35 de la loi de finances rectificative pour 2000 (loi no 2000-1353 du 30 décembre 2000) a apporté certaines modifications au mécanisme de la taxe d'équarrissage, entrées en vigueur le 1er janvier 2001. Ces modifications viseraient à contrecarrer les effets de la crise de l'ESB, et les surcoûts qui en dérivent. Dès lors, l'assiette de la taxe a été aussi élargie aux “autres produits à base de viande”. Le taux de la taxe a été désormais fixé à 2,1 % pour la tranche d'achats mensuels jusqu'à 125 000 FRF (19 056 euros) et à 3,9 % au-delà de 125 000 FRF. En outre, toutes les entreprises dont le chiffre d'affaires de l'année civile précédente était inférieur à 5 000 000 FRF (762 245 euros) hors TVA ont été désormais exonérées de la taxe.

12.

Initialement, c'est à dire, à partir du 1er janvier 1997, le produit de la taxe a été affecté à un fonds spécialement créé à cet effet, ayant pour objet de financer le service de collecte et d'élimination des cadavres d'animaux et de saisies d'abattoirs reconnus impropres à la consommation humaine et animale, c'est à dire les activités définies comme mission de service public par l'article 264 du Code rural mentionné plus haut. Le fonds était géré par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (CNASEA).

13.

Depuis le 1er janvier 2001, le produit de la taxe d'équarrissage est directement affecté au budget général de l'État, et plus au fond créé à cet effet. Pour l'année 2003, les crédits ont été ouverts au ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales par le décret no 2002-1580 du 30 décembre 2002 portant application de la loi de finances pour 2003. Ils sont inscrits en tant que dépenses ordinaires de ce ministère, au titre IV, Interventions publiques, 4ème partie, actions économique, encouragements et interventions. Pour l'année 2003, le produit de cette taxe a été évalué à 550 millions d'euros.

14.

La notification de 2003 prévoit des aides pour le stockage et la destruction des farines animales, ainsi que des aides pour le transport et la destruction d'animaux trouvés morts et des déchets d'abattoir. En plus, la loi de 1996 prévoit l'exonération des entreprises vendant de la viande au détail dont le chiffre d'affaires annuel est inférieur à 5 millions FRF (4). Cette exonération, selon les informations à disposition de la Commission, a continué à opérer en 2003; elle sera donc analysée dans le cadre de la présente décision.

II.a)   Farines animales et déchets d'abattoir

15.

Concernant les farines animales, l'indemnisation des entreprises productrices et destructrices de farines d'origine animale s'effectue en 2003 selon les modalités suivantes:

pour les entreprises expédiant de la farine d'origine animale à destination d'une entreprise autorisée pour l'incinération des déchets animaux: à compter du 1er janvier 2003, 185 EUR/tonne de farine; à compter du 1er mars 2003, 100 EUR; et à compter du 1er septembre 2003, jusqu'au 31 décembre 2003: 40 EUR;

pour les entreprises expédiant de la farine d'origine animale vers un lieu de stockage public (avec l'accord de l'État): à compter du 1er janvier 2003, 145 EUR/tonne de farine; du 1er mars au 31 août 2003, jusqu'au 31 décembre 2003: 60 EUR;

pour les entreprises détruisant les déchets sans produire de farines (incinération des déchets): à compter du 1er janvier 2003, jusqu'au 31 décembre 2003: 46 EUR/tonne de déchets et sous-produits;

pour les entreprises d'incinération de farines: à compter du 1er janvier 2003, 77 EUR/tonne de farine.

16.

Concernant les déchets d'abattoir, les coûts de stockage de ces déchets se sont élevés à 40,5 millions d'euros jusqu'à 2003. Ces dépenses incluent la location des entrepôts contenant des farines depuis la fin de l'année 2000. Elles ont fait l'objet de marchés publics ou de réquisitions, au niveau des départements. Ces coûts ont été pris en charge à 100 % par l'État.

17.

En 2003, les coûts totale de collecte, de transformation et d'incinération des déchets d'abattoirs se sont élevés à 359,5 millions d'euros. La prise en charge par l'État s'est élevée à 147,5 millions d'euros et la prise en charge par la filière à 212 millions d'euros, comme détaillé ci-dessous.

Part de l'État

Part des entreprises

service public de l'équarrissage (réquisitions)

74 millions EUR

sous-produits de catégories 1 et 2 du règlement (CE) no 1774/2002, non pris en charge dans le cadre du SPE, facturation directe: 210 000 tonnes × 180 EUR/t

38 millions EUR

farines bas risque produites et éliminées en 2003

66,5 millions EUR

élimination des déchets de catégorie 3 non valorisés (part prise en charge par les entreprises du fait de la dégressivité des indemnisations réduites à 0 en 2004)

150 millions EUR

farines bas risque produites et entreposées en 2003 éliminées ultérieurement

7 millions EUR

déchets d'abattoirs relevant du SPE pour le dernier trimestre 2003, non pris en charge par l'État en 2003 mais payé par la filière en 2004 selon le nouveau dispositif mis en place

24 millions EUR

Total Etat

147,5 millions EUR

Total entreprises

212 millions EUR

18.

Ces mesures sont financées par des crédits ouverts au ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales au titre des dépenses ordinaires du budget de ce ministère.

19.

Il a été mis fin au versement de ces aides au plus tard à compter du 1er janvier 2004.

20.

Les autorités françaises ne versent pas d'aides à la prise en charge des tests ESB et EST qui sont assumés par les professionnels de la filière.

II.b)   Animaux trouvés morts

21.

Les sous-produits qui présentent les risques sanitaires les plus importants, particulièrement ceux qui relèvent de la catégorie 1 du règlement (CE) no 1774/2000, notamment les cadavres d'animaux et les déchets d'abattoirs, sont col- lectés et éliminés dans le cadre du service public de l'équarrissage (SPE) institué par la loi de 1996 (5).

22.

S'agissant des animaux trouvés morts dans les exploitations agricoles, le coût total de leur élimination s'est élevé à 137 millions d'euros en 2003. Il ne fait pas l'objet de facturation directe mais est pris en charge à 100 % par les pouvoirs publics dans le cadre du service public de l'équarrissage (SPE).

23.

Les autorités françaises ont précisé que certaines données chiffrées mentionnées dans leur lettre de réponse (concernant les déchets d'abattoir et les animaux trouvés morts) sont encore susceptibles d'être ajustées dans des proportions minimes qui ne remettront pas en cause les masses globales concernées.

II.c)   Aide pour le commerce exonéré du paiement de la taxe d'équarrissage

24.

La loi de 1996 prévoit l'exonération des entreprises vendant de la viande au détail dont le chiffre d'affaires annuel est inférieur à 2,5 millions FRF (ce seuil a ensuite été augmenté à 5 millions FRF en 2001). Cette exonération ne se réfère pas au chiffre d'affaires réalisé avec des ventes de viande, mais au chiffre global des ventes.

25.

D'après les informations en possession de la Commission, cette exonération du payement de la taxe d'équarrissage a continué à opérer encore en 2003.

III.   APPRÉCIATION

III.1.   Existence de l'aide

26.

Selon l'article 87, paragraphe 1, du traité, sauf dérogations prévues par ce traité, sont incompatibles avec le marché commun dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit, qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.

27.

Il apparaît que les aides pour l'enlèvement et destruction des animaux trouvés morts, ainsi que pour la collecte et destruction des farines animales et des déchets d'abattoir ont été financé par le budget de l'État (comme spécifié au point III.2 c), elles apportent des bénéfices à certaines entreprises agricole qui auraient dû disposer de ces déchets et faussent au menace de fausser la concurrence. Ces aides sont susceptibles d'affecter les échanges entre États membres dans la mesure où elles favorisent la production nationale au détriment de la production des autres États membres. En effet, le secteur concerné est ouvert à la concurrence au niveau communautaire et, pourtant, sensible à toute mesure en faveur de la production dans l'un ou l'autre État membre. En 2003, en France on élevait 19 200 400 bovins, 15 250 700 porcs, 8 962 500 ovins et 1 228 800 caprins (6).

28.

Il s'agit donc des mesures qui relèvent de l'article 87, paragraphe 1, du traité (7).

29.

Les articles 87 à 89 du traité sont rendus applicables dans le secteur de la viande de porc par l'article 21 du règlement (CEE) no 2759/75 du Conseil (8) portant organisation commune des marchés pour ces produits. Ils sont rendus applicables dans le secteur de la viande bovine par l'article 40 du règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil (9) portant organisation commune des marchés pour ces produits. Avant l'adoption de ce dernier, ils étaient rendus applica- bles dans le même secteur par l'article 24 du règlement (CEE) no 805/68 du Conseil (10). Ils sont rendus applicables dans le secteur de la viande de volaille par l'article 19 du règlement (CEE) no 2777/75 du Conseil (11) portant organisation commune des marchés pour ces produits.

30.

L'exonération du payement de la taxe d'équarrissage semble, à ce stade, impliquer une perte de ressources pour l'État et ne semble pas, à ce stade, justifiée par la nature et l'économie du système fiscal qui a comme objectif d'assurer les recettes de l'État. En effet, selon les informations dont dispose la Commission, l'exonération ne se réfère pas au chiffre d'affaires réalisé avec des ventes de viande, mais au chiffre global des ventes.

31.

Comme la taxe d'équarrissage est calculée sur la valeur des produits sur base de viande, il ne semble pas justifié d'exonérer du paiement de la taxe une entreprise avec un chiffre d'affaires plus élevé en termes de ventes de viande, tandis que son concurrent, qui réaliserait un chiffre d'affaires inférieur avec les produits à base de viande, serait soumis à la taxe.

32.

En conséquence, ladite exonération semble, à ce stade, constituer un avantage sélectif. Il s'agirait ainsi d'une aide en faveur des vendeurs exonérés qui trouvent leur charge fiscale allégée. Sur base des chiffres concernant le commerce de viande donnés ci-dessous, la Commission conclut, à ce stade, que l'exemption en 2003 de la taxe en faveur des commerçants réalisant un chiffre d'affaires inférieur à 5 millions FRF est un avantage susceptible de constituer une aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité.

33.

À ce stade, la Commission ne peut pas exclure un impact de l'exonération de la taxe sur les échanges entre États membres, notamment dans des zones frontalières.

34.

L'exemption de la taxe des commerçants réalisant un chiffre d'affaires inférieur à 5 millions FRF semble donc constituer une aide d'État aux termes de l'article 87.1 du traité.

III.2.   Compatibilité de l'aide

35.

L'article 87, paragraphe 3, point c), prévoit que peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques quand elles n'altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun.

36.

La Commission, doit signaler, au préalable, que les aides d'État en question pour l'année 2003 ont été mises en exécution avant que la Commission ait pu se prononcer sur leur compatibilité avec les règles de concurrence applicables. Du fait que les mesures mises en exécution par la France contiennent des éléments d'aide d'État, il s'ensuit qu'il s'agit d'aides nouvelles, non notifiées à la Commission et, de ce fait, illégales au sens du traité.

37.

D'après le point 23.3 des lignes directrices agricoles (12), toute aide illégale au sens de l'article 1er (f), du règlement (CE) no 659/1999 doit être évaluée conformément aux règles et aux lignes directrices en vigueur au moment où l'aide est accordée.

38.

Les mesures financées par les autorités françaises sont: le stockage et élimination des farines animales, l'élimination des animaux trouvés morts dans les exploitations agricoles et la collecte, la transformation et l'élimination des déchets d'abattoir. En plus, l'exemption de la taxe des commerçants réalisant un chiffre d'affaires inférieur à 5 millions FRF doit, elle aussi, être évaluée à la lumière des règles sur les aides d'État dans le secteur agricole.

39.

La Commission a adopté, en 2002, les Lignes directrices de la Communauté concernant les aides d'État liées aux tests EST, aux animaux trouvés morts et aux déchets d'abattoirs (13) (ci-après les lignes directrices EST). Ces lignes directrices sont applicables depuis le 1er janvier 2003. Les farines animales produites ainsi que les déchets d'abattoir et les animaux trouvés morts concernent l'année 2003. Le stockage des farines animales peut concerner aussi les coûts des farines accumulées depuis 2001. Au point 44 des lignes directrices EST il est prévu que, en dehors des cas relatifs notamment aux animaux trouvés morts et aux déchets d'abattoirs, les aides illégales au sens de l'article 1er, point f), du règlement (CE) no 659/1999 seront examinées conformément aux règles et lignes directrices EST applicables au moment où l'aide a été octroyée. Donc, pour ces types d'aide, ces lignes directrices et les lignes directrices pour les aides d'État dans le secteur agricole constituent l'encadrement à l'égard duquel les aides notifiées doivent être examinées.

40.

S'agissant des mesures partiellement financées au moyen d'une taxe parafiscale, tant la nature des aides que le financement de celles-ci doit, le cas échéant, être examiné.

III.2 a)   Animaux trouvés morts

41.

En France, les animaux trouvés morts entrent dans le champ d'application des dispositions relatives au service public de l'équarrissage. Ainsi qu'il a été indiqué précédemment, le coût total de l'élimination des animaux trouvés morts dans les exploitations agricoles s'élèvera, pour 2003, à 137 millions d'euros.

42.

Le point 28 et suivants des lignes directrices EST prévoit que, jusqu'au 31 décembre 2003, les États membres peuvent accorder des aides d'État pouvant aller jusqu'à 100 % des coûts d'enlèvement (collecte et transport) et de destruction (stockage, transformation, destruction et élimination finale) des animaux trouvés morts.

43.

Il se dégage des informations fournies que l'élimination d'animaux morts a été financée à un taux maximum de 100 % par l'État en 2003.

44.

Les autorités françaises ont spécifié que l'aide a été octroyée uniquement aux producteurs et que la définition d'animaux trouvés morts correspond à celle prévue au point 17 des Lignes directrices EST.

45.

En plus, aux termes des points 33 et 34 des Lignes directrices EST, en vue de faciliter l'administration de ces aides d'État, l'aide peut être versée aux opérateurs économiques travaillant en aval de l'agriculteur et offrant des services liés à l'enlèvement et/ou à la destruction des animaux trouvés morts, à la condition qu'il puisse être prouvé que le montant intégral de l'aide d'État versée est remis à l'agriculteur. À moins qu'il ne soit démontré que, par nature ou en application d'une disposition juridique concernant un service donné, un seul fournisseur est possible, lorsque le choix du fournisseur de ces services n'est pas laissé à l'agriculteur, ce fournisseur doit être choisi et rémunéré conformément aux principes du marché, de manière non discriminatoire, en ayant le cas échéant recours à une procédure d'appel d'offres conforme à la législation communautaire, et en toute hypothèse en recourant à un degré de publicité suffisant pour assurer au marché de services concerné une libre concurrence et pour permettre le contrôle de l'impartialité des règles d'appel d'offres.

46.

Dans ce cas, il résulte du décret no 96-1229 du 27 décembre 1996 modifié par le décret no 97-1005 du 30 octobre 1997 que le service public de l'équarrissage est soumis aux procédures de passation des marchés publics dans les conditions qui suivent. Le préfet est l'autorité chargée, dans chaque département, de l'exécution du service public de l'équarrissage. Il passe, à cet effet, les marchés nécessaires selon les procédures définies par le Code des marchés publics. Par dérogation, certains peuvent être passés à l'échelon national lorsque des considérations d'ordre technique ou économique justifient une coordination à un tel niveau.

47.

Pour l'année 2003, les procédures de marchés publics n'ont cependant pas permis d'assurer les prestations indispensables à la bonne marche du SPE. En effet, les appels d'offres lancés par les préfets de région sur les périodes 2002-2004 et 2005-2011 sont restés infructueux du fait soit de l'absence de réponse, soit de réponses incomplètes ou assorties de réserves contraires au cahier des clauses exigées. Dans ces conditions, les marchés ont été déclarés sans suite.

48.

En conséquence, les autorités françaises ont dû procéder à des réquisitions pour des motifs d'urgence, de salubrité et d'ordre public. Ces réquisitions ont été effectuées sur la base de l'ordonnance no 59-63 du 6 janvier 1959 relative aux réquisitions de biens et de services et du décret d'application no 62-367 du 26 mars 1962.

49.

Ces dispositions prévoient notamment que la rémunération des prestations requises est versée sous forme d'indemnités qui ne doivent compenser que la perte matérielle, directe et certaine que la réquisition a imposée au prestataire. Ces indemnités tiennent compte exclusivement de toutes les dépenses exposées d'une façon effective et nécessaire par le prestataire de la rémunération du travail, de l'amortissement et de la rémunération du capital, appréciées sur des bases normales. En revanche, aucune indemnisation n'est due pour la privation du profit qu'aurait pu procurer au prestataire la libre disposition du bien requis ou la poursuite en toute liberté de son activité professionnelle.

50.

En vue des spécifications fournies par les autorités françaises, la Commission considère que les conditions prévues dans les lignes directrices EST sont respectées et que, de ce fait, les aides en question sont compatibles avec le marché commun, sur la base de l'article 87. 3 c) du traité.

III.2 b)   Farines animales et déchets d'abattoir

51.

En ce qui concerne les déchets d'abattoir, le point 39 et suivants des lignes directrices ETS prévoient que la Commission autorisera des aides d'État pouvant aller jusqu'à 50 % des coûts générés par l'élimination sûre des matériels à risque spécifiés et des farines de viande et d'os qui n'ont plus d'utilisation commerciale et produits en 2003. La Commission autorise aussi des aides d'État pouvant aller jusqu'à 100 % des coûts liés à l'élimination des matériels à risque spécifiés et des farines de viande et d'os qui n'ont plus d'utilisations commerciales et produites avant la date de mise en application des présentes lignes directrices.

52.

En plus, et en vue de réduire le risque de stockage peu sûr de tels matériels, la Commission autorise des aides d'État pouvant aller jusqu'à 100 % des coûts liés au stockage sûr et approprié de matériels à risque spécifiés et de farines de viande et d'os en attente d'une élimination sûre, jusqu'à la fin 2004.

53.

Il se dégage des informations fournies, que les coûts de stockage de farines de viande ont été pris en charge depuis 2000 à un taux maximal de 100 % par l'État français et que cela était aussi le cas en 2003. Ces déchets ne feront plus l'objet d'une aide à compter du 1er janvier 2004. Les coûts de stockage des déchets d'abattoir ont été pris en charge à 100 % par l'État en 2003. Ils sont évalués à 40,5 millions d'euros incluant la location des entrepôts contenant des farines depuis la fin de l'année 2000. S'agissant des farines bas risque, les autorités françaises précisent qu'elles concernent les farines de viandes et d'os qui n'ont plus d'utilisation commerciale à la suite de la suspension de l'utilisation de ces sous-produits dans l'alimentation pour les animaux.

54.

Concernant les coûts de collecte, transformation et incinération des déchets d'abattoir la prise en charge par l'État s'est élevée à 147,5 millions d'euros et la prise en charge par la filière à 212 millions d'euros. Il en découle que les charges directement supportées par les entreprises productrices de déchets carnés sont supérieures à la moitié du coût d'élimination des déchets d'abattoirs en 2003.

55.

Sur base des faits exposés plus haut, la Commission est donc en mesure de conclure que les aides en l'espèce octroyées en France en 2003 répondent aux conditions des lignes directrices TSE.

III.2 c)   Le financement des aides sous a) et b)

56.

En France, tant l'aide à l'élimination des farines d'os et de viandes non commercialisables que le SPE sont financés sur le budget de l'État depuis le 1er janvier 2001.

57.

Comme déjà affirmé dans le cadre de la décision C 49/02 concernant la taxe sur les achats de viande (taxe d'équarrissage) (14), la Commission considère qu'en général, l'introduction du produit d'une taxe dans le système budgétaire national ne rendrait plus possible de retracer le lien entre ladite taxe et le financement d'un service déterminé fourni et financé par l'État. De ce fait, il ne serait plus possible d'affirmer qu'une taxe frappant aussi la viande des autres États membres revêt un caractère discriminatoire vis-à-vis les produits desdits États membres, parce que le produit de la taxe se confondrait avec le reste des revenus de l'État, sans que le financement des aides puisse lui être directement attribué.

58.

Dans ce cas, comme spécifié par les autorités françaises, depuis le 1er janvier 2001, il n'existe plus de fonds servant à financer le SPE et les crédits affectés au SPE sont inscrits au budget du ministère chargé de l'agriculture au même titre que d'autres dépenses. En outre, les montants afférents au produit de la taxe et au coût du SPE ne sont pas équivalents.

59.

La Commission a déjà conclut, dans le cadre de la Décision précitée, qu'il existe une déconnexion entre la taxe d'équarrissage et le financement du SPE depuis le 1er janvier 2001.

60.

En plus, sur la base de la récente jurisprudence communautaire (15) pour que l'on puisse considérer une taxe, ou une partie d'une taxe, comme faisant partie intégrante d'une mesure d'aide, il doit nécessairement exister un lien d'affectation contraignant entre la taxe et l'aide en vertu de la réglementation nationale pertinente, en ce sens que le produit de la taxe est nécessairement affecté au financement de l'aide. Si un tel lien existe, le produit de la taxe influence directement l'importance de l'aide et, par voie de conséquence, l'appréciation de la compatibilité de cette aide avec le marché commun.

61.

Les mesures prises en 2003 et dont est question dans la présente décision, ont été financées par le budget de l'État, dans les mêmes conditions qu'en 2001 et 2002, comme indiqué dans la description. Le mode de financement n'a été modifié qu'à compter du 1er janvier 2004, date à partir de laquelle une taxe dite d'abattage a été instituée (16).

62.

Pour l'année 2003, le produit de la taxe d'équarrissage, qui a été évalué à 550 millions d'euros dans la loi no 2002-1575 du 30 décembre 2002, loi de finances pour 2003, est d'ailleurs, d'après les autorités françaises, sans commune mesure avec le crédit ouvert auprès du ministère compétent pour assurer le financement du coût de l'équarrissage.

63.

Dans le cas d'espèce, il n'existe donc aucun lien d'affectation contraignant entre la taxe et l'aide en vertu de la réglementation nationale pertinente et le produit de la taxe n'est pas affecté au financement de l'aide. De ce fait, aucun examen complémentaire concernant le financement des aides n'est requis, notamment à la lumière de l'article 90 du traité UE.

64.

La Commission n'a pas reçu des plaintes concernant les aides en cause, accordées en 2003. Or, le type de financement de l'aide en cause a fait l'objet des plaintes en ce qui concerne les années antérieures. La Commission s'est déjà exprimé sur la séparation entre taxe d'équarrissage et financement des aides en 2001 et 2002 dans le cadre de la Décision C 49/2002. Il s'agit du même dispositif pour l'année 2003.

III.2 d)   Exonération du payement de la taxe d'équarrissage

65.

S'agissant d'entreprises de commercialisation des produits agricoles, du fait que la Commission, à ce stade, considère que les échanges intra-communautaires sont affectés, la Commission considère, à ce stade, que l'aide tombe dans le champ d'application du point 3.5 des lignes directrices pour les aides d'État dans le secteur agricole. Celui-ci prévoit que, pour être considérée comme compatible avec le marché commun, toute mesure d'aide doit avoir un certain élément incitatif ou exiger une contrepartie du bénéficiaire. Ainsi, sauf exceptions expressément prévues dans la législation communautaire ou dans ces lignes directrices, les aides d'État unilatérales simplement destinées à améliorer la situation financière des producteurs, mais qui ne contribuent en aucune manière au développement du secteur, et notamment celles accordées sur la seule base du prix, de la quantité, de l'unité de production ou de l'unité de moyens de production sont assimilées à des aides au fonctionnement, incompatibles avec le marché commun.

66.

L'exonération en l'espèce semble consister en un allégement des charges dépourvues de tout élément incitatif et de toute contrepartie des bénéficiaires dont la compatibilité avec les règles de concurrence n'est pas, à ce stade, prouvée.

67.

Pour le commerce exonéré du payement de la taxe d'équarrissage la Commission ne saurait, donc, exclure que l'on soit en présence d'une aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité et qu'il s'agisse d'une aide au fonctionnement, sur laquelle la Commission a des doutes quant à sa compatibilité avec le marché commun.

IV.   CONCLUSION

68.

La Commission regrette que la France ait mis à exécution les mesures d'aide décrites plus haut en violation de l'article 88, paragraphe 3, du traité.

69.

Vu tout ce qui précède, la Commission conclut que les mesures d'aide concernant l'enlèvement et destruction des animaux trouvés morts, ainsi que le stockage et la destruction des farines animale et des déchet d'abattoir ne risquent pas d'affecter les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun. Elles peuvent donc bénéficier de la dérogation de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité en tant que mesure pouvant contribuer au développement du secteur.

70.

Pour les raisons exposées ci-dessus, la Commission considère à ce stade qu'en ce qui concerne les mesures en faveur du commerce exonéré du payement de la taxe d'équarrissage, elle ne saurait exclure que l'on soit en présence d'une aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité.

71.

La Commission, après avoir examiné les informations fournies par les autorités françaises, a dès lors décidé d'ouvrir la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE en ce qui concerne l'existence et la compatibilité des aides en faveur du commerce exonéré du payement de la taxe d'équarrissage.

72.

Compte tenu des considérations qui précèdent, la Commission invite la France, dans le cadre de la procédure de l'article 88, paragraphe 2, du traité CE, à présenter ses observations et à fournir toute information utile pour l'évaluation des mesures en question dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de la présente. Elle invite vos autorités à transmettre immédiatement une copie de cette lettre aux bénéficiaires potentiels de l'aide.»


(1)  Seda piirmäära, mis algselt oli 2,5 miljonit Prantsuse franki, suurendati 2001. aastal 5 miljoni Prantsuse frangini.

(2)  Aide d'État no N 515/2003, lettre aux autorités françaises no C(2004) 936 fin du 30 mars 2004.

(3)  Sur la base de 1 FRF = 0,15 euro.

(4)  Ce seuil, originairement de 2,5 millions FRF, a été augmenté à 5 millions FRF en 2001.

(5)  En effet, en application de l'article L.226-1 du code rural, “la collecte et l'élimination des cadavres d'animaux, celles des viandes, abats et sous-produits animaux saisis à l'abattoir reconnus impropres à la consommation humaine et animale, ainsi que celles des matériels présentant un risque spécifique au regard des encéphalopathies spongiformes subaiguës transmissibles, dénommés matériels à risque spécifié et dont la liste est arrêtée par le ministre chargé de l'agriculture, constituent une mission de service public qui relève de la compétence de l'État”.

(6)  Source Eurostat.

(7)  La Cour de justice a déjà eu à trancher sur le service public de l'équarrissage français dans le cadre de l'affaire GEMO.

(8)  JO L 282 du 1.11.1975.

(9)  JO L 160 du 26.6.1999.

(10)  JO L 148 du 28.6.1968.

(11)  JO L 282 du 1.11.1975.

(12)  JO C 232 du 12.8.2000, p. 17.

(13)  JO C 324 du 24.12.2002.

(14)  Décision SG D 2004 205908 du 17.12.2004.

(15)  Affaire CJE C-174/02, Streekgewest Westelijk Noord-Brabant — Staatssecretaris van Financiën, du 13.1.2005.

(16)  Cf.: Décision de la Commission N 515/A/2003 SG D 2004 201428 du 1.4.2004.


17.9.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 228/20


Eelteatis koondumise kohta

(Toimik nr COMP/M.3884 — ADM Poland/Cefetra/BTZ)

Juhtumi puhul võidakse kohaldada lihtsustatud korda

(2005/C 228/07)

(EMPs kohaldatav tekst)

1.

9. septembril 2005 sai komisjon teatise kavandatava koondumise kohta vastavalt nõukogu määruse (EÜ) nr 139/2004 (1) artiklile 4, mille kohaselt ettevõtja Wielkopolskie Zakłady Tłuszczowe ADM Szamotuły Sp. z.o.o. (“ADM Poland”, Poola), mis kuulub kontserni ADM and Cefetra B.V. (“Cefetra”, Madalmaad), omandab osalise kontrolli nimetatud nõukogu määruse artikli 3 lõike 1 punkti b tähenduses ettevõtja Bałtycki Terminal Zbożowy sp. z.o.o. (“BTZ”, Poola) üle, mille üle Gdynia Port Authority-l on hetkel valitsev mõju, aktsiate ostmise kaudu.

2.

Asjaomaste ettevõtjate majandustegevus hõlmab järgmist:

ADM Poland: õlide tootmine, konkreetsemalt öeldes rapsiõli tootmine;

Cefetra: segajõusööda toormaterjalidega kauplemine;

BTZ: teenusteosutaja terminal, sealhulgas põllumajanduskaupade laadimine, maha laadimine ning ladustamine Gdynia sadamas Poolas.

3.

Komisjon leiab pärast teatise esialgset läbivaatamist, et tehing, millest teatatakse, võib kuuluda määruse (EÜ) nr 139/2004 reguleerimisalasse. Kuid lõplikku otsust selle kohta ei ole veel tehtud. Vastavalt komisjoni teatisele lihtsustatud korra kohta teatavate ettevõtjate koondumiste käsitlemiseks vastavalt nõukogu määrusele (EÜ) nr 139/2004 (2) tuleb märkida, et käesolevat juhtumit võidakse käsitleda teatises ettenähtud korra kohaselt.

4.

Komisjon kutsub asjast huvitatud kolmandaid isikuid esitama komisjonile oma võimalikke märkusi kavandatava toimingu kohta.

Komisjon peab märkused kätte saama hiljemalt kümme päeva pärast käesoleva dokumendi avaldamist. Tähelepanekuid võib saata komisjonile faksi teel (faksi nr (32-2) 296 43 01 või 296 72 44) või postiga järgmisel aadressil (lisada tuleb viitenumber COMP/M.3884 — ADM Poland/Cefetra/BTZ):

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  ELT L 24, 29.1.2004, lk 1.

(2)  ELT C 56, 5.3.2005, lk 32.