ISSN 1725-5171

Euroopa Liidu

Teataja

C 161

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

48. köide
1. juuli 2005


Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

 

I   Teave

 

Nõukogu

2005/C 161/1

Nõukogu avaldus Euroopa Parlamendi ja komisjoni vahelisi suhteid käsitleva raamkokkuleppe kohta

1

 

Komisjon

2005/C 161/2

Euro vahetuskurss

2

2005/C 161/3

Eelteatis koondumise kohta (Toimik nr COMP/M.3841 — Valoriza Gestion/Aguas de Las Palmas) — Juhtumi puhul võidakse kohaldada lihtsustatud korda ( 1 )

3

2005/C 161/4

Liikmesriikide esitatud kokkuvõtlik teave riigiabi kohta, mis on antud kooskõlas komisjoni 8. septembri 2004. aasta määrusega (EÜ) 1595/2004, mis käsitleb EÜ asutamislepingu artiklite 87 ja 88 kohaldamist riigiabi suhtes, mida antakse kalandustoodete tootmise, töötlemise ja turustamisega tegelevatele väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele ( 1 )

4

2005/C 161/5

Liikmesriikide esitatav teave riigiabi kohta, mida antakse kooskõlas komisjoni 12. jaanuari 2001. aasta määrusega (EÜ) nr 68/2001, mis käsitleb EÜ asutamislepingu artiklite 87 ja 88 kohaldamist koolitusabi suhtes ( 1 )

8

2005/C 161/6

Itaalia peatab 10. detsembri 2004. aasta Euroopa Liidu Teatajas C 306 avaldatud avaliku teenindamise kohustused kaheksateistkümnel Sardiinia ja Itaalia põhiliste siseriiklike lennujaamade vahelisel lennuliinil ( 1 )

10

 

Euroopa Keskpank

2005/C 161/7

Euroopa Keskpanga arvamus, 21. juuni 2005, Euroopa Liidu Nõukogu taotlusel, seoses ettepanekuga kahe nõukogu otsuse kohta, mis käsitlevad vahetus-, abi- ja koolitusprogrammi euro kaitsmiseks võltsimise eest (programm Perikles) (CON/2005/22)

11

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

 


I Teave

Nõukogu

1.7.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 161/1


Nõukogu avaldus Euroopa Parlamendi ja komisjoni vahelisi suhteid käsitleva raamkokkuleppe kohta

(2005/C 161/01)

Arvestades Euroopa Parlamendi ja komisjoni vahelisi suhteid käsitleva raamkokkuleppe allkirjastamist Euroopa Parlamendi ja komisjoni poolt 26. mail 2005, soovitab COREPER nõukogul kanda protokolli ning avaldada Euroopa Liidu Teataja C seerias järgmine avaldus:

“Nõukogu võttis teatavaks Euroopa Parlamendi ja komisjoni vahelisi suhteid käsitleva raamkokkuleppe, mis 26. mail 2005 kahe nimetatud institutsiooni poolt allkirjastati, seda vaatamata avalduse nr 3 vaimule, mis käsitleb Nice'i lepingu lõppaktis esitatud Euroopa Ühenduse asutamislepingu artiklit 10.

Tuletades meelde oma 10. juuli 2000. aasta avaldust, tunneb nõukogu muret asjaolu pärast, et nimetatud uue raamkokkuleppe mitmed sätted püüavad 2000. aasta raamkokkuleppega võrreldes veelgi rõhutatumal viisil muuta kehtivatest lepingutest tulenevat institutsionaalset tasakaalu. Nõukogu avaldab kahetsust, et teda lojaalse koostöö vaimus selle uue raamkokkuleppe läbirääkimistest varem ei teavitatud. Samuti avaldab nõukogu kahetsust, et kaks asjaomast institutsiooni ei pidanud vajalikuks võtta arvesse punkte, mille suhtes nõukogu nimetatud raamkokkuleppe allakirjutamisele eelnevalt oma pädevate instantside tasandil muret väljendas.

Nõukogu tuletab eelkõige meelde, et vastavalt EÜ asutamislepingule (artikkel 201) saab umbusalduseavaldust komisjoni tegevusele avaldada üksnes komisjoni kõikide liikmete suhtes tervikuna ning mitte komisjoni üksiku liikme suhtes. Artikkel 217 sätestab komisjoni tegevuse kollektiivse vastutuse põhimõtte. Lisaks rõhutab nõukogu, et tööde mitmeaastase kavandamise korra määras kindlaks Euroopa Ülemkogu oma 2002. istungil Sevillas. Viimaks tuletab nõukogu meelde, et protseduurid, mis võimaldavad Euroopa Parlamendil osaleda rahvusvahelistes läbirääkimistes on reguleeritud EÜ asutamislepingu artikliga 300 ning et praktilised vahendid, mis käsitlevad Euroopa Parlamendi liikmete osalemist ühenduse delegatsioonides või Euroopa Liidu esindamist rahvusvahelistel konverentsidel, võeti vastu 1998. aastal.

Nõukogu rõhutab, et ühelgi juhul ei kehti nimetatud institutsioonide poolt võetud kohustused tema suhtes. Nõukogu säilitab oma õigused, eelkõige võtta asjakohased meetmed juhul, kui raamkokkuleppe sätete kohaldamine mõjutab lepingutega institutsioonidele antud otsustusvaldkondi ja nende poolt reguleeritud institutsionaalset tasakaalu.”


Komisjon

1.7.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 161/2


Euro vahetuskurss (1)

30. juuni 2005

(2005/C 161/02)

1 euro=

 

Valuuta

Kurss

USD

USA dollar

1,2092

JPY

Jaapani jeen

133,95

DKK

Taani kroon

7,4515

GBP

Inglise nael

0,67420

SEK

Rootsi kroon

9,4259

CHF

Šveitsi frank

1,5499

ISK

Islandi kroon

78,71

NOK

Norra kroon

7,9155

BGN

Bulgaaria lev

1,9559

CYP

Küprose nael

0,5735

CZK

Tšehhi kroon

30,030

EEK

Eesti kroon

15,6466

HUF

Ungari forint

247,24

LTL

Leedu litt

3,4528

LVL

Läti latt

0,6961

MTL

Malta liir

0,4293

PLN

Poola zlott

4,0388

ROL

Rumeenia leu

36 030

SIT

Sloveenia talaar

239,47

SKK

Slovakkia kroon

38,414

TRY

Türgi liir

1,6194

AUD

Austraalia dollar

1,5885

CAD

Kanada dollar

1,49

HKD

Hong Kongi dollar

9,3990

NZD

Uus-Meremaa dollar

1,7387

SGD

Singapuri dollar

2,0377

KRW

Korea won

1 239,85

ZAR

Lõuna-Aafrika rand

8,0254

CNY

Hiina jüaan

10,0079

HRK

Horvaatia kuna

7,3130

IDR

Indoneesia ruupia

11 804,82

MYR

Malaisia ringit

4,596

PHP

Filipiini peeso

67,685

RUB

Vene rubla

34,6370

THB

Tai baht

49,938


(1)  

Allikas: EKP avaldatud viitekurss.


1.7.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 161/3


Eelteatis koondumise kohta

(Toimik nr COMP/M.3841 — Valoriza Gestion/Aguas de Las Palmas)

Juhtumi puhul võidakse kohaldada lihtsustatud korda

(2005/C 161/03)

(EMPs kohaldatav tekst)

1.

24. juunil 2005 sai komisjon teatise kavandatava koondumise kohta vastavalt nõukogu määruse (EÜ) nr 139/2004 (1) artiklile 4, mille kohaselt ettevõtja Valoriza Gestión, S.A.U. ( “Valoriza”, Hispaania), mis kuulub kontserni Sacyr Vallehermoso ja Saur S.A. (“Saur”, Prantsusmaa), mis kuulub kontserni PAI Partners, omandab ühiskontrolli nimetatud nõukogu määruse artikli 3 lõike 1 punkti b tähenduses Empresa Mixta de Aguas de Las Palmas, S.A. (“Emalsa”, Hispaania) üle, mis on hetkel Saur ja Endesa Participadas S.A. ühiskontrolli all Nueva Nuinsa S.L. (“Nueva Nuinsa”, Hispaania) kaudu. Valoriza omandab ühiskontrolli Emalsa üle Nuvea Nuinsa aktsiate ostmise kaudu.

2.

Asjaomaste ettevõtjate majandustegevus hõlmab järgmist:

Valoriza: veeteenuste osutamine, jäätmekäitlus, alternatiivenergia arendus, kinnisvara haldamine,

Emalsa: veeteenuste osutamine Las Palmas de Gran Canarias ja Santa Brígida linnavalitsuste nimel ning Puerto de la Luz y de las Palmas'es,

Saur: veeteenused ja jäätmekäitlus,

Nueva Nuinsa: holdingkompanii.

3.

Komisjon leiab pärast teatise esialgset läbivaatamist, et tehing, millest teatatakse, võib kuuluda määruse (EÜ) nr 139/2004 reguleerimisalasse. Kuid lõplikku otsust selle kohta ei ole veel tehtud. Vastavalt komisjoni teatisele lihtsustatud korra kohta teatavate ettevõtjate koondumiste käsitlemiseks vastavalt nõukogu määrusele (EÜ) nr 139/2004 (2) tuleb märkida, et käesolevat juhtumit võidakse käsitleda teatises ettenähtud korra kohaselt.

4.

Komisjon kutsub asjast huvitatud kolmandaid isikuid esitama komisjonile oma võimalikke märkusi kavandatava toimingu kohta.

Komisjon peab märkused kätte saama hiljemalt kümme päeva pärast käesoleva dokumendi avaldamist. Tähelepanekuid võib saata komisjonile faksi teel (faksi nr (32-2) 296 43 01 või 296 72 44) või postiga järgmisel aadressil (lisada tuleb viitenumber COMP/M.3841 — Valoriza Gestion/Aguas de Las Palmas):

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  ELT L 24, 29.1.2004, lk 1.

(2)  ELT C 56, 05.3.2005, lk 32.


1.7.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 161/4


Liikmesriikide esitatud kokkuvõtlik teave riigiabi kohta, mis on antud kooskõlas komisjoni 8. septembri 2004. aasta määrusega (EÜ) 1595/2004, mis käsitleb EÜ asutamislepingu artiklite 87 ja 88 kohaldamist riigiabi suhtes, mida antakse kalandustoodete tootmise, töötlemise ja turustamisega tegelevatele väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele

(2005/C 161/04)

(EMPs kohaldatav tekst)

Abi nr: XF 1/04

Liikmesriik: Itaalia

Piirkond: Friuli-Venezia Giulia

Abikava või üksiktoetust saava ettevõtte nimetus: Piirkondliku seaduse nr 14/2003 artikli 6 lõigete rakenduseeskirjad, millega kehtestatakse toetuste andmise kriteeriumid ja rakenduseeskirjad kooperatiividele kalandussektoris tegevuskavade rakendamiseks muudetud seaduse nr 41/1982 artikli 20 lõike 3 punktis b määratletud tähenduses.

Õiguslik alus: Legge 17 febbraio 1982, n. 41 (articolo 20, comma 3, lettera b) — “Piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marina” e successive modifiche.

Legge regionale 20 agosto 2003, n. 14 (art. 6) — “Assestamento del bilancio 2003 e del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005”.

Delibera di Giunta regionale n. 2629 dell'8 ottobre 2004.

Kavas ettenähtud aastased kulutused või ettevõttele antud üksiktoetuse üldsumma: Kavas ettenähtud aastased kulutused on hinnanguliselt 385 000,00 eurot.

Abi ülemmäär: Abi maksimaalne osatähtsus on 100 % abi saamise tingimustele vastavatest kulutustest.

Rakendamise kuupäev: Kava jõustub pärast selle avaldamist Bollettino Ufficiale della Regione's (Piirkonna Ametlik Teataja) ja igal juhul kümne tööpäeva möödumisel pärast käesoleva vormi väljasaatmist vastavalt erandit kehtestava määruse (määrus (EÜ) nr 1595/2004) artikli 19 lõikele 1.

Kava või üksiktoetuse kestus: Kuni toetus on ammendatud ja igal juhul mitte kauem määruse (määrus (EÜ) nr 1595/2004) kehtivusajast, s.t kuni 31. detsembrini 2006.

Abi eesmärk: Kuni 18 kuud kestev toetus väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele kalandus- ja vesiviljelussektorites kutseliitudega kavade kokkuleppimise kaudu eesmärgiga säilitada ja arendada loodusvarade säästvat majandamist, väärtustada kalatooteid, säilitada ja luua juurde töökohti ning julgustada ettevõtteid konsortsiumide loomisel.

Abi viitab määruse (EÜ) 1595/2004 artiklile 4.

Abi saamise tingimustele vastavad kulutused kava kokkulepete raames:

kutseliitude tööjõukulud või kulud kolmandalt poolelt teenuse ostmisel;

kavade rakendamisega otseselt seotud kulutused;

seadmete ja masinate liising ja kulum;

kõnealuste sektorite töötajatele üldist huvi pakkuvad teabelehed, ajaleheartiklid, graafilised ja audiovisuaalsed matejalid;

kavade rakendamisega otseselt seotud lähetuskulud;

kavade rakendamisega otseselt seotud konverentside, kongresside ja seminaride korralduskulud;

kavade rakendamisega otseselt seotud üldkulutused kuni 12 % ulatuses algselt kavandatud algatuse üldkulutustest.

Asjaomased majandusharud: Kalapüük, vesiviljelus, töötlemine ning turustamine.

Abi andva asutuse nimi ja aadress:

Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna

Servizio pesca e acquacoltura

Via Caccia, 17

33100 — Udine (I)

Veebileht: www.regione.fvg.it/istituzionale/bur/bur.htm

Abi nr: XF 1/05

Liikmesriik: Itaalia

Piirkond: Friuli-Venezia Giulia

Abikava pealkiri või üksiktoetust saava ettevõtte nimetus: Ühtse programmdokumendiga 2000-2006 ette nähtud kalandussektori regionaalne täiendprogramm akvakultuuri alaste investeeringute abimeetmetest

Õiguslik alus: Delibera di Giunta Regionale n. 2965 del 5 novembre 2004 Rideterminazione per l'anno 2004 delle quote di ripartizione del “Fondo per il finanziamento e l'adeguamento di programmi e progetti ammessi o ammissibili a finanziamento comunitario” di cui all'art 9, comma 1, lett. d) e all'art 23 della legge regionale 7/1999.

Delibera di Giunta Regionale n. 3406 del 13 dicembre 2004 Programma aggiuntivo regionale per interventi nel settore della pesca previsti dal DocUP 2000-2006 per le misure di aiuti agli investimenti nell'acquacoltura, nella promozione e nella pubblicità dei prodotti della pesca e per azioni realizzate da associazioni o unioni di produttori.

Kavas ettenähtud aastased kulutused või ettevõttele antud üksiktoetuse üldsumma: Eeldatavalt eraldatakse abikava jaoks aastas 650 000 eurot. See summa on ainult hinnanguline.

Abi ülemmäär: Toetuse ülemmäär on 40 % abikõlblikest kuludest

Rakendamise kuupäev: Abikava jõustub tema avaldamise kuupäeval maakonna ametlikus teatajas ja vastavalt määruse (EÜ) nr 1595/2004 artikli 19 lõikele 1 hiljemalt 10 tööpäeva pärast sätestatud vormi saatmisest.

Kava või üksiktoetuse kestus: Kuni vahendite ammendumiseni, kuid mitte üle määruses (EÜ) nr 1595/2004 sätestatud kehtivusaja, mis on 31. detsember 2006.

Abi eesmärk: Toetada investeerimisabide kaudu akvakultuuri sektoris tegutsevaid väikesi ja keskmise suurusega ettevõtteid.

Abi antakse vastavalt määruse (EÜ) nr 1595/2004 artiklile 11.

Abikõlblikud kulutused:

Akvakultuuri rajatiste väljaehitamine, laiendamine ja ajakohastamine mere-, riim- ja magevee kalade, koorikloomade, molluskite ja teiste veeorganismide kasvatamiseks;

üksnes akvakultuuri sektoris kasutavate veesõidukite ja masinate ostmine või seadistamine, tootmistsükliks või sätestatud ladustamistingimustele vastavaks tootetranspordiks vajalike sõidukite või vahendite seadistamine, eeldusel et need on kooskõlas tegeliku tootmisega.

Asjaomased majandusharud: Akvakultuur

Abi andva ametiasutuse nimi ja aadress:

Direzione centrale delle risorse agricole, naturali, forestali e della montagna

Servizio pesca e acquacoltura

Via Caccia, 17

33100 — Udine (I)

Veebileht: www.regione.fvg.it/istituzionale/bur/bur.htm

Abi nr: XF 2/05

Liikmesriik: Itaalia

Piirkond: Friuli-Venezia Giulia

Abikava või üksiktoetust saava ettevõtte nimetus: Ühtse programmdokumendiga 2000-2006 ette nähtud kalandussektori piirkondlik täiendprogramm tootjarühmade või -ühenduste poolt tehtud investeeringute abimeetmetest

Õiguslik alus: Delibera di Giunta Regionale n. 2965 del 5 novembre 2004 Rideterminazione per l'anno 2004 delle quote di ripartizione del “Fondo per il finanziamento e l'adeguamento di programmi e progetti ammessi o ammissibili a finanziamento comunitario” di cui all'art 9, comma 1, lett. d) e all'art 23 della legge regionale 7/1999.

Delibera di Giunta Regionale n. 3406 del 13 dicembre 2004 Programma aggiuntivo regionale per interventi nel settore della pesca previsti dal DocUP 2000-2006 per le misure di aiuti agli investimenti nell'acquacoltura, nella promozione e nella pubblicità dei prodotti della pesca e per azioni realizzate da associazioni o unioni di produttori.

Kavas ettenähtud aastased kulutused või ettevõttele antud üksiktoetuste üldsumma: Eeldatavalt eraldatakse abikava jaoks aastas 110 000 eurot. See summa on ainult hinnanguline.

Abi ülemmäär: Kuni 100 % kulutustest, kui projekt esindab ühishuvi, abi saajaks on kollektiiviga või kui projekt võimaldab tulemustele avalikku juurdepääsu.

Kuni 40 % kulutustest, kui projekt esindab erahuvi, kui see ei võimalda oma tulemustele avalikku juurdepääsu või kui kollektiivid või uurimisinstituudid on eraldanud projektile vahendeid.

Rakendamise kuupäev: Abikava jõustub tema avaldamise kuupäeval maakonna ametlikus teatajas ja vastavalt määruse (EÜ) nr 1595/2004 artikli 19 lõikele 1 hiljemalt 10 tööpäeva pärast sätestatud vormi saatmist.

Kava või üksiktoetuse kestus: Kuni vahendite ammendumiseni, kuid mitte üle määruses (EÜ) nr 1595/2004 sätestatud kehtivusaja, mis on 31. detsember 2006.

Abi eesmärk: Toetada sektori väikesi ja keskmise suurusega ettevõtteid tooterühmade või -ühenduste poolt läbiviidavatele kollektiivsetele või individuaalsetele algatustele antava abi kaudu.

Abi antakse vastavalt määruse (EÜ) nr 1595/2004 artiklile 4.

Abikõlblikud on järgmised kulutused:

teatud kalastuspiirkondadele juurdepääsutingimuste juhtimine ja kontrollimine, kvootide ja püügikoormuste haldamine;

valikulisemate püügivarustuste või -meetodite kasutamise edendamine;

kalavarude säilitamise tehniliste meetmete edendamine;

akvakultuuri ühised seadmed, akvakultuurirajatiste ümberkorraldamine ja kohandamine, akvakultuuri heitvete ühine käitlemine;

kalakasvatuse või parasiitide tekkega seotud haigusohu likvideerimine püügipiirkondades või rannikualade ökosüsteemides;

andmebaaside kogumine või keskkonnajuhtimismudelite ettevalmistamine kalandus- ja akvakultuuritoodete tööstuse rannikualade integreeritud korralduskavade koostamiseks;

elektronkaubanduse korraldamine ja muude arvutitehnoloogiate kasutamine tehnilise ja kaubandusalase teabe levitamiseks;

süsteemide loomine ja kohaldamine kvaliteedi, jälgitavuse, hügieenitingimuste, statistiliste vahendite ja keskkonnamõju parandamiseks ja kontrollimiseks;

tootmist ja turgu puudutava teadlikkuse ja läbipaistvuse suurendamine.

Asjaomased majandusharud: Merekalandus, akvakultuur, töötlemine ja turustamine.

Abi andva ametiasutuse nimi ja aadress:

Direzione centrale delle risorse agricole, naturali, forestali e della montagna

Servizio pesca e acquacoltura

Via Caccia, 17

33100 — Udine (I)

Veebileht: www.regione.fvg.it/istituzionale/bur/bur.htm

Abi nr: XF 3/05

Liikmesriik: Itaalia

Piirkond: Friuli-Venezia Giulia

Abikava või üksiktoetust saava ettevõtte nimetus: Ühtse programmdokumendiga 2000-2006 ette nähtud kalandussektori piirkondlik täiendprogramm kalandustoodete edendamiseks ja reklaamimiseks tehtud investeeringute abimeetmetest

Õiguslik alus:: Delibera di Giunta Regionale n. 2965 del 5 novembre 2004 Rideterminazione per l'anno 2004 delle quote di ripartizione del “Fondo per il finanziamento e l'adeguamento di programmi e progetti ammessi o ammissibili a finanziamento comunitario” di cui all'art 9, comma 1, lett. d) e all'art 23 della legge regionale 7/1999.

Delibera di Giunta Regionale n. 3406 del 13 dicembre 2004 Programma aggiuntivo regionale per interventi nel settore della pesca previsti dal DocUP 2000-2006 per le misure di aiuti agli investimenti nell'acquacoltura, nella promozione e nella pubblicità dei prodotti della pesca e per azioni realizzate da associazioni o unioni di produttori

Kavas ettenähtud aastased kulutused või ettevõttele antud üksiktoetuse üldsumma: Eeldatavalt eraldatakse abikava jaoks aastas 45 000 eurot. See summa on ainult hinnanguline.

Abi ülemmäär: Kuni 100 % abikõlblikest kulutustest, kui projekt esindab ühishuvi, abi saajaks on kollektiiv või kui projekt võimaldab tulemustele avalikku juurdepääsu.

Kuni 40 % abikõlblikest kulutustest, kui projekt esindab erahuvi, kui see ei võimalda oma tulemustele avalikku juurdepääsu või kui kollektiivid või uurimisinstituudid on eraldanud projektile omi vahendeid.

Rakendamise kuupäev: Abikava jõustub tema avaldamise kuupäeval maakonna ametlikus teatajas ja vastavalt määruse (EÜ) nr 1595/2004 artikli 19 lõikele 1 hiljemalt 10 tööpäeva pärast käesoleva vormi saatmist.

Kava või üksiktoetuse kestus: Kuni vahendite ammendumiseni, kuid mitte kauem määruses (EÜ) nr 1595/2004 sätestatud kehtivusajast, mis on 31. detsember 2006.

Abi eesmärk: Toetada kalanduse ja akvakultuuri sektori väikesi ja keskmise suurusega ettevõtteid nende tegevuse edendamise osas.

Abi antakse vastavalt määruse (EÜ) nr 1595/2004 artiklile 7.

Abikõlblikud on järgmised kulutused

kvaliteedi tõendamise, toote märgistamise, tootenimede ratsionaliseerimise ja toodete standardiseerimisega seotud toimingud;

müügiedenduse ja kvaliteedi parandamise kampaaniad;

turgu ja tarbijat käsitlevad analüüsid ja ülevaated;

osalemine messidel ja näitustel.

Asjaomased majandusharud: Merekalandus, kalakasvatus, töötlemine ja turustamine.

Abi andva ametiasutuse nimi ja aadress:

Direzione centrale delle risorse agricole, naturali, forestali e della montagna

Servizio pesca e acquacoltura

Via Caccia, 17

33100 — Udine (I)

Veebilehet: www.regione.fvg.it/istituzionale/bur/bur.htm


1.7.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 161/8


Liikmesriikide esitatav teave riigiabi kohta, mida antakse kooskõlas komisjoni 12. jaanuari 2001. aasta määrusega (EÜ) nr 68/2001, mis käsitleb EÜ asutamislepingu artiklite 87 ja 88 kohaldamist koolitusabi suhtes

(2005/C 161/05)

(EMPs kohaldatav tekst)

Abi nr: XT 24/03

Liikmesriik: Itaalia

Piirkond: Bolzano autonoomne provints

Abikava nimetus: Jätkuõppe meetmed töötajatele seaduse nr 236/93 ja sellele järgnevate ministeeriumi suuniste tähenduses.

Õiguslik alus: Il regime di aiuto si basa sul Bando Provinciale con oggetto: “Apertura dei termini per la presentazione delle domande di contributo per azioni di formazione continua aziendale rivolta a lavoratori dipendenti ai sensi della L. 236/93 ed alle successive Circolari Ministeriali” autorizzato con Delibera della G.P. n. 5166 del 30/12/2002.

Kavas ettenähtud aastased kulud: 784 241,00 eurot

Keskmiseid aastaseid kulutusi ei ole võimalik prognoosida, kuna teatisega nähakse ette, et projekte saab esitada iga kuu kuni olemasolevad rahalised vahendid on ammendatud, aga mitte hiljem kui 31. detsember 2006.

Abi ülemmäär:

Suured ettevõtted

Erikoolitus: 25 %

Üldkoolitus: 50 %

Väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted

Erikoolitus: 35 %

Üldkoolitus: 70 %

Eespool nimetatud abimäärasid suurendatakse

 

viie protsendipunkti võrra, kui meetmed on suunatud äriühingutele piirkondades, mis on piirkondliku abi kõlblikud asutamislepingu artikli 87 lõike 3 kohaselt;

 

Kümne protsendipunkti võrra, kui koolitust antakse ebasoodsas olukorras olevatele töötajatele määruse (EÜ) nr 68/2001 artikli 2 lõike g tähenduses.

Rakendamise kuupäev:

Kava kestus: Kuni olemasolevad rahalised vahendid on ammendatud.

Abi eesmärk: Abi on mõeldud üld- ja erikoolitusteks. Piirkondlikus teatises, mis on kinnitatud 30. detsembri 2002. aasta piirkondliku valitsuse korraldusega nr 5166, antakse üksikasjalik määratlus kõnealuse kahe koolitusliigi kohta vastavalt määrusele (EÜ) nr 68/2001. Hindamiskomitee kontrollib iga esitatud projekti puhul selle vastavust üld- või erikoolituse määratlusele ning seda, kas taotletav abimäär on nõuetele vastav. Kui taotletav abimäär ei ole nõuetele vastav, muudab kõnealune komisjon vastavalt taotluses esitatud esialgset eelarvet ja kogukulusid.

Asjaomased majandusharud: Kõik majandusharud

Abi andva ametiasutuse nimi ja aadress:

Bolzano autonoomne provints:

Ripartizione 21 — Formazione Professionale in Lingua Italiana

Via Santa Geltrude, 3

39100 Bolzano

Direttrice di Ripartizione:

Dott.ssa Barbara Repetto Visentini;

Ripartizione 20 — Formazione Professionale in Lingua Tedesca e Ladina

Via Dante, 3

39100 Bolzano

Direttore di Ripartizione: Dr. Peter Duregger.

Muu teave: Abikava väljakuulutamise teade avaldati 28. jaanuari 2003. aasta piirkondliku ametliku teataja BUR nr 4 I lisas; ning selles lubatakse abisaavatel äriühingutel valida määrusega (EÜ) nr 68/2001 kehtestatud abikava ning määrusega (EÜ) nr 69/2001 kehtestatud vähese tähtsusega abi vahel.

Abi nr: XT 26/03

Liikmesriik: Ühendkuningriik

Piirkond: Cornwalli ja Scilly saarte eesmärgi 1 piirkond

Abikava nimetus: Cornwalli ja Scilly saarte eesmärgi 1 2000. –2006. aasta kava

Õiguslik alus:

Learning and Skills Act 2000

Employment Act 1973, Section 2(1) and 2(2) substantiated by Section 25 of the Employment and Training Act 1998

Section 5 & 6, Regional Development Agencies Act 1998

Section 2 of the Employment and Training Act 1993

Further and Higher Education Act 1992

Kavas ettenähtud aastased kulud: ESFi kogukulud:

(Meetmed 1.7; 3.2; 3.3; 3.5 ja 5.4)

20,16 miljonit Suurbritannia naela

Aastased kulud

Abi ülemmäär:

 

35 % suurtele ettevõtetele erikoolituseks

 

45 % VKEdele erikoolituseks

 

60 % suurtele ettevõtetele üldkoolituseks

 

80 % VKEdele üldkoolituseks

(kohaldatakse abi suuremat ülemmäära, kuna Cornwall ning Scilly saared on artikli 87 lõike3 punkti a kohaselt toetatavad piirkonnad).

Kui abi antakse artikli 2 punktis g määratletud ebasoodsas olukorras olevale töötajale, võib abi ülemmäära suurendada 10 % võrra

Mitte ükski ettevõte ei saa toetust üle 1 000 000 euro

Rakendamise kuupäev:

Kava või üksiktoetuse kestus:

Abi eesmärk: Eesmärgi 1 kava ESFist kaetav osa on laiaulatuslik koolitus- ning arenguprogramm, mille eesmärgiks on parandada töötute, sealhulgas ebasoodsas olukorras olevate töötajate, tööalast konkurentsivõimet, edendada nii töötajate kui ka töötute eluaegset õpet, täiustada tööjõu oskustebaasi ja kohanemisvõimet ning vähendada naiste ebasoodsamat olukorda tööturul. Kõnealune erand sisaldab koolitusabi neid programmi meetmeid, millega nähakse ette abi töötajatele ja ettevõtetele.

Üldkoolitus

Suurem osa eesmärgi 1 alusel toetatavatest koolitustest on üldise iseloomuga. Need on rakendatavad mitte ainult toetatava ettevõtte töötajate praeguste ning tulevaste töökohtade suhtes, sest omandatavad oskused on ülekantavad ning parandavad oluliselt asjaomase töötaja tööalast konkurentsivõimet. Kui koolituse tulemusel on võimalik saada riiklik kutsekvalifikatsioon (National Vocational qualifications) ja põhioskuste kvalifikatsioon (Key Skills Qualifications), käsitatakse koolitust üldisena.

Erikoolitus

Kui eesmärgi 1 alusel antav koolitus on põhiliselt rakendatav toetatava ettevõtte töötajate praeguse ja tulevase ametikohal, ning selle tulemusel saadakse kvalifikatsioon, mis pole ülekantav, kohaldatakse erikoolituse puhul abi ülemmäära.

Asjaomased majandusharud: Kõik majandusharud.

Abi andva ametiasutuse nimi ja aadress:

Department for Work and Pensions

ESF Division

Moorfoot

Sheffield S1 4PQ

0114 267 7306

Muu teave: Eesmärgi 1 kontaktisik:

Janet Woolley

Government Office for the South West

Mast House

24 Sutton Road

Plymouth PL4 0HJ

01725 65022


1.7.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 161/10


Itaalia peatab 10. detsembri 2004. aasta Euroopa Liidu Teatajas C 306 (1) avaldatud avaliku teenindamise kohustused kaheksateistkümnel Sardiinia ja Itaalia põhiliste siseriiklike lennujaamade vahelisel lennuliinil

(2005/C 161/06)

(EMPs kohaldatav tekst)

Pärast Lazio piirkondliku halduskohtu (TAR del Lazio) 17. märtsi 2005. aasta otsust otsustas Itaalia alates nimetatud kuupäevast peatada 10. detsembri 2004. aasta Euroopa Liidu Teatajas nr C 306 avaldatud avaliku teenindamise kohustused järgneval kaheksateistkümnel lennuliinil:

Alghero/Rooma ja Rooma/Alghero

Alghero/Milano ja Milano /Alghero

Alghero/Bologna ja Bologna/Alghero

Alghero/Torino ja Torino/Alghero

Alghero/Pisa ja Pisa/Alghero

Cagliari/Rooma ja Rooma/Cagliari

Cagliari/Milano ja Milano /Cagliari

Cagliari/Bologna ja Bologna/Cagliari

Cagliari/Torino ja Torino/Cagliari

Cagliari/Pisa ja Pisa/Cagliari

Cagliari/Verona ja Verona/Cagliari

Cagliari/Napoli ja Napoli/Cagliari

Cagliari/Palermo ja Palermo/Cagliari

Olbia/Rooma ja Rooma/Olbia

Olbia/Milano ja Milano/Olbia

Olbia/Bologna ja Bologna/Olbia

Olbia/Torino ja Torino/Olbia

Olbia/Verona ja Verona/Olbia


(1)  ELT C 306, 10.12.2004, lk 6.


Euroopa Keskpank

1.7.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 161/11


EUROOPA KESKPANGA ARVAMUS,

21. juuni 2005,

Euroopa Liidu Nõukogu taotlusel, seoses ettepanekuga kahe nõukogu otsuse kohta, mis käsitlevad vahetus-, abi- ja koolitusprogrammi euro kaitsmiseks võltsimise eest (programm Perikles)

(CON/2005/22)

(2005/C 161/07)

1.

10. mail 2005 sai Euroopa Keskpank (EKP) Euroopa Liidu Nõukogult taotluse avaldada arvamust kahe ettepaneku kohta: ettepanek nõukogu otsuse kohta, millega muudetakse ja laiendatakse nõukogu 17. detsembri 2001. aasta otsust, millega luuakse vahetus-, abi- ja koolitusprogramm euro kaitsmiseks võltsimise eest (programm Perikles) (edaspidi ettepanek); ja ettepanek nõukogu otsuse kohta, millega laiendatakse mõju, mis on 17. detsembri 2001. aasta otsusel, millega luuakse vahetus-, abi- ja koolitusprogramm euro kaitsmiseks võltsimise eest (programm Perikles), liikmesriikidele, kus euro ei ole ühisrahana kasutusele võetud (edaspidi lisaettepanek) (1).

2.

EKP arvamuse andmise pädevus põhineb Euroopa Ühenduse asutamislepingu artikli 105 lõike 4 esimesel taandel. Euroopa Keskpanga nõukogu on käesoleva arvamuse on vastu võtnud kooskõlas Euroopa Keskpanga kodukorra artikli 17.5 esimese lausega.

3.

Periklese proramm põhineb nõukogu 17. detsembri 2001. aasta otsusel 2001/923/EÜ, millega luuakse vahetus-, abi- ja koolitusprogramm euro kaitsmiseks võltsimise eest (programm Perikles) (2). Nii ettepaneku kui lisaettepaneku osas ja kooskõlas oma arvamusega seoses konsulteerimisega otsuse 2001/923/EÜ (3) eelnõu kohta, soovib EKP kinnitada, et ta toetab täielikult algatusi, mille eesmärgiks on euro kaitsmine võltsimise eest ja mida teostatakse valitud sihtrühmadele õppe, vahetuse ja abiprogrammide kaudu.

4.

EKP märgib, et ettepaneku peamine eesmärk on Periklese programmi pikendamine (planeeritud kestvus kuni 31. detsembrini 2005) kuni 31. detsembrini 2011 sama aastaeelarvega 1 miljon EUR. Ettepanek näeb ette ka haldusabi piiriüleste uurimiste korral, mida antakse Europoli eelneva hinnangu alusel ja juhul, kui muud Euroopa institutsioonid sellist abi ei anna. Tehakse ettepanek suurendada ühenduse panust teabevahetuse ja välismeetmete kaasrahastamises 70 %st 80 %ni ja suhtuda paindlikult piirangutesse seoses rahastamise projektide arvuga, mida liikmesriigid võivad Periklese programmi alusel aastas esitada.

5.

Esiteks võib asutamislepingu artikli 123 lõige 4 olla ettepanekule ebapiisav õiguslik alus, arvestades eelkõige programmi laiendamist haldusabile ja piiriülestele uurimistele.

6.

Ettepaneku sisu osas rõhutab EKP, et on oluline siduda Periklese programmi kestvus euro kasutuselevõtuga uutes liikmesriikides. Kuna enamikus uutes liikmesriikides on selle eesmärgi tähtpäev vahemikus 2008 kuni 2010 (4), siis võtab Periklese programmi tähtaja pikendamine kuni 31. detsembrini 2011 edaspidist suurenenud väljaõppe, teabevahetuse ja abi vajadust arvesse. Periklese programmi tähtaja pikendamist tuleb toetada ka seetõttu, et see langeb tõenäoliselt kokku euro pangatähtede teise seeriaga, mis antakse välja kümnendi lõpul, ja on seega sellega kooskõlas.

7.

Ka sel põhjusel on ühenduse panuse suurenemine teabevahetuse ja välismeetmete kaasrahastamisse ning paindlik suhtumine piirangutesse seoses rahastamise projektide arvuga, mida liikmesriigid võivad Periklese programmi alusel aastas esitada, kaks positiivset lisameedet abi andmiseks siis, kui seda on kõige rohkem vaja.

8.

Periklese programmi õige kooskõla seniste ühenduse või EL programmidega ning Europoli ja EKP projektidega on oluline ka otsuse 2001/923/EÜ artikli 5 põhjal. Seetõttu võimaldab ettepanek piiriüleste uurimiste haldusabi rahastamist ainult siis, kui abi ei saada teistest Euroopa institutsioonidest. Ettepanek näeb ette haldusabi rahastamise eelneva hindamise Europoli poolt. Kuna haldusabi rahastamine võib seonduda ka võltsitud euro pangatähtede piiriüleste uurimistega, võiks nõukogu kaaluda ka EKP kaasamist hindamisse. EKP märgib, et kasulik oleks Periklese programmi alusel rahastatavaid algatusi läbi vaadata ühiselt komisjoni, EKP ja Europoli poolt, kusjuures otsuse jaoks on vajalik kõigi kolme asutuse nõusolek; see toimuks juhtrühma poolt loodud raamistikus, mille eesmärk on arendada ühine strateegia euro kaitseks võltsimise eest.

9.

EKP märgib, et ettepanek annab üksnes piiratud võimaluse järelmeetmeteks ja -hindamiseks. Võttes arvesse Periklese programmi pikendamist kuue aasta võrra, soovitab EKP ettepaneku artikli 1 lõigetes 8 ja 9 hõlmata laiaulatuslikumat, avatumat ja läbipaistvamat hindamiskorda. EKPd tuleks täielikult teavitada Periklese programmi asjakohasuse, tõhususe ja tulemuslikkuse hindamisest, et ta saaks anda nõukogule hästi põhjendatud arvamuse seoses programmi edasiste pikendamistega.

Frankfurt Maini ääres, 21. juuni 2005

EKP president

Jean-Claude TRICHET


(1)  KOM(2005) 127 lõplik hõlmab nii ettepaneku (viide 2005/0029(CNS)) kui ka lisaettepaneku (viide 2005/0030 (CNS)).

(2)  EÜT L 339, 21.12.2001, lk 50.

(3)  EKP 9. oktoobri 2001. aasta arvamus CON/2001/31 (Euroopa Liidu Nõukogu taotlusel, seoses ettepanekuga nõukogu otsuse kohta, millega luuakse vahetus-, abi- ja koolitusprogramm euro kaitsmiseks võltsimise eest (programm Perikles) (EÜT C 293, 19.10.2001, lk 3), punkt 3.

(4)  Komisjoni teatis nõukogule, Euroopa Parlamendile, Euroopa majandus- ja sotsiaalkomiteele, regioonide komiteele ja Euroopa Keskpangale – Esimene aruanne euroala tulevase laienemise ettevalmistustegevuse kohta, KOM(2004) 748 lõplik, 10. november 2004; avaldatud http://europa.eu.int.