ISSN 1725-5171

Euroopa Liidu

Teataja

C 22

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

48. köide
27. jaanuar 2005


Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

 

I   Teave

 

Komisjon

2005/C 022/1

Euro vahetuskurss

1

2005/C 022/2

Riigiabi – Tšehhi Vabariik — Riigiabi nr C 45/04 (endine NN 62/04) — Ümberkorraldamisabi Tšehhi terasetootjale Trinecke Zelezarny'le — Kutse märkuste esitamiseks vastavalt EÜ asutamislepingu artikli 88 lõikele 2 ( 1 )

2

2005/C 022/3

Eelteatis koondumise kohta (Toimik nr COMP/M.3628 – GILDE/BEKAERT FENCING) — Juhtumi puhul võidakse kohaldada lihtsustatud korda ( 1 )

9

2005/C 022/4

Teatavate dumpinguvastaste meetmete eelseisva aegumise teade

10

2005/C 022/5

Teatis – eriarstide kvalifikatsioonide nimetustest teatamine ( 1 )

11

2005/C 022/6

Teatis – erihambaarstide kvalifikatsioonide nimetustest teatamine ( 1 )

17

2005/C 022/7

Teatis – üldhoolduse eest vastutavate meditsiiniõdede ja ämmaemandate kvalifikatsiooni välja andvatest asutustest teatamine ( 1 )

18

 

III   Teatised

 

Komisjon

2005/C 022/8

Pakkumiskutse teadaanne seoses toetuse andmisega pehme nisu ekspordiks teatavatesse kolmandatesse riikidesse

19

 

Parandused

2005/C 022/9

Kuldmüntide nimekirja, mis vastavad 17. mai 1977. aasta nõukogu direktiivi 77/388/EMÜ, viimati muudetud 12. oktoobri 1998. aasta nõukogu direktiiviga 98/80/EÜ (investeeringukulda käsitleva erikorra kohta), artikli 26b punkti a alapunktis ii kehtestatud kriteeriumidele, parandus (ELT C 285, 23.11.2004)

22

2005/C 022/0

Kõrgemate tööinspektorite komitee liikmete nimetamine, parandus (ELT C 10, 14.1.2005)

22

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

 


I Teave

Komisjon

27.1.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 22/1


Euro vahetuskurss (1)

26. jaanuar 2005

(2005/C 22/01)

1 euro=

 

Valuuta

Kurss

USD

USA dollar

1,3005

JPY

Jaapani jeen

134,47

DKK

Taani kroon

7,4427

GBP

Inglise nael

0,69270

SEK

Rootsi kroon

9,0725

CHF

Šveitsi frank

1,5505

ISK

Islandi kroon

81,30

NOK

Norra kroon

8,2280

BGN

Bulgaaria lev

1,9558

CYP

Küprose nael

0,5831

CZK

Tšehhi kroon

30,020

EEK

Eesti kroon

15,6466

HUF

Ungari forint

245,61

LTL

Leedu litt

3,4528

LVL

Läti latt

0,6961

MTL

Malta liir

0,4313

PLN

Poola zlott

4,0677

ROL

Rumeenia leu

37 635

SIT

Sloveenia talaar

239,77

SKK

Slovakkia kroon

38,535

TRY

Türgi liir

1,7353

AUD

Austraalia dollar

1,6879

CAD

Kanada dollar

1,6100

HKD

Hong Kongi dollar

10,1428

NZD

Uus-Meremaa dollar

1,8209

SGD

Singapuri dollar

2,1259

KRW

Korea won

1 341,73

ZAR

Lõuna- Aafrika rand

7,7749


(1)  

Allikas: EKP avaldatud viitekurss.


27.1.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 22/2


RIIGIABI – TŠEHHI VABARIIK

Riigiabi nr C 45/04 (endine NN 62/04)

Ümberkorraldamisabi Tšehhi terasetootjale Trinecke Zelezarny'le

Kutse märkuste esitamiseks vastavalt EÜ asutamislepingu artikli 88 lõikele 2

(2005/C 22/02)

EMPs kohaldatav tekst

14. detsembri 2004. aasta kirjas, mis taasesitati autentses keeles selle kokkuvõtte järel olevatel lehekülgedel, teavitas komisjon Tšehhi Vabariiki oma otsusest algatada ülalnimetatud abimeetmete suhtes EÜ asutamislepingu artikli 88 lõikes 2 sätestatud menetlus.

Huvitatud isikud võivad esitada oma märkused abimeetmete kohta, mille suhtes komisjon algatab menetluse, ühe kuu jooksul alates käesoleva kokkuvõtte ja järgneva kirja avaldamise kuupäevast järgmisel aadressil:

European Commission

Directorate-General Competition

State aid Greffe

B-1049 Brussels

Faks: + 32 2 296 12 42

Need märkused edastatakse Tšehhi Vabariigile. Huvitatud isiku nime konfidentsiaalset käsitlemist võib taotleda kirjalikult, näidates ära taotluse põhjused.

KOKKUVÕTE

I.   ABI KIRJELDUS

(1)

Třinecké Železárny a.s. (edaspidi TZ) erastati 1990ndate keskel ning korraldati täielikult ümber ilma riigi toetuseta. Ettevõte on teeninud kasumit alates 1997. aastast. TZ peamine tegevusala on suletud metallurgilise tsükliga metallurgiline (terase-) tootmine. Lisaks koksi, toorraua ja terase tootmisele kuuluvad ettevõtte peamiste toodete hulka valtspinkidel toodetavad tooted, nt bluumid, slääbid, valtstoorikud, valtstraat, sarrusteras, peen-, keskmise ja jämesorditeras. TZ on Tšehhi Vabariigis ainuke relsside tootja.

(2)

2004. aasta 14. aprillil võttis Tšehhi Vabariigi valitsus vastu otsuse, millega sätestati, et TZ-le makstakse tema omandis oleva 1 306 920 ISPAT Nova Huti (INH) aktsia eest, mis moodustasid 10,54 % selle firma kapitalist, 1250 Tšehhi krooni aktsia kohta. Tehing toimus aprilli lõpus.

(3)

2004. aasta 30. aprillil kiitis Tšehhi Konkurentsiamet heaks riigiabi andmise TZ-le võlakirjade kujul, mille nominaalväärtus kokku oli umbes 576,7 miljonit Tšehhi krooni (18,3 miljonit eurot), keskkonna-, teadus- ja arendustegevuse, koolitus- ja sulgemisprojektide jaoks. Konkurentsiamet otsustas ka, et ülalnimetatud tehing ei sisaldanud riigiabi.

(4)

Tšehhi Konkurentsiamet arvestas nende projektide kohta otsuseid tehes vaid mõnda komisjoni märkust, nt igasuguse abi välistamist kõigis 1997.–2003. aasta projektides.

II.   HINDAMINE

(5)

Ühinemislepingu Tšehhi terasetööstuse ümberkorraldamist käsitleva protokolli nr 2 (1) (edaspidi protokoll nr 2) punktis 1 sätestatakse, et “olenemata EÜ asutamislepingu artiklitest 87 ja 88 käsitatakse Tšehhi Vabariigi antavat riigiabi Tšehhi terasetööstuse teatavatele osadele ühisturuga kokkusobivana”, kui muu hulgas täidetakse protokollis sätestatud tingimusi.

(6)

Protokolli nr 2 punktis 3 sätestatakse, et “ainult lisas 1 loetletud ettevõtted on Tšehhi terasetööstuse ümberkorraldamisprogrammi raames riigiabikõlblikud.”Třinecké Železárny'd ei ole lisas 1 nimetatud.

(7)

Protokolli 2 punkti 6 viimases lauses nähakse ette, et “Tšehhi Vabariik ei anna Tšehhi terasetööstuse ümberkorraldamiseks täiendavat riigiabi”.

(8)

Punktis 20 sätestatakse, et “komisjon astub vajalikud sammud, nõudes sisse asjassepuutuvatelt ettevõtetelt abi, mille puhul on rikutud käesolevas protokollis sätestatud tingimusi”, juhul kui ümberkorraldamise kontrollimisel selgub, et mittevastavus seisneb “terasetööstusele antud kokkusobimatus täiendavas riigiabis”. See säte võimaldab komisjonil algatada ametliku uurimise, kuna erisätete puudumise tõttu protokollis nr 2 tuleks kohaldada tavalisi eeskirju ja põhimõtteid. (2)

(9)

2004. aasta aprilli lõpus teatati komisjonile, et Tšehhi Vabariik andis TZ-le lisaks protokollis nr 2 ette nähtud abile riigiabi, mida võib komisjoni arvamuse kohaselt käsitleda ebaseadusliku riigipoolse ümberkorraldusabina Tšehhi terasesektorile. Seetõttu võib komisjon algatada ametliku uurimismenetluse, nagu on ette nähtud EÜ asutamislepingu artikli 88 lõikes 2. Samuti kohaldatakse nõukogu määrust (EÜ) nr 659/1999, millega kehtestatakse üksikasjalikud eeskirjad artikli 93 kohaldamiseks  (3).

(10)

Praegusel juhul on komisjonil kahtlus, et INH 10,54 % osaluse ostmine TZ-lt aprillis 2004 hinnaga 1250 Tšehhi krooni aktsia kohta vastab turumajandusliku investori käitumisele. Et aktsiaturu hind ei ole väga usaldusväärne näitaja, arvestades INH aktsia vähest nõudlust – fakt, mida komisjon tunnistab –, põhineb valitsuse hind kahel eksperthinnangul. Enne tehingu lõpliku hinna määramist ei analüüsinud valitsus siiski kriitiliselt kahte eksperthinnangut kogu olemasoleva info põhjal. INH esitas küll 2004. aasta märtsis Tšehhi väärtpaberikomisjonile avaliku pakkumise oma aktsiaturul noteeritud aktsiate tagasiostmiseks, et ettevõte Praha väärtpaberituru nimekirjast kõrvaldada. 2004. aasta 15. märtsil leidis Tšehhi väärtpaberikomisjon, et INH pakutud 550 Tšehhi krooni aktsia eest vähemusaktsionäridele vastas aktsiate väärtusele ning et INH esitatud eksperthinnang tõestas seda vastavust. Pakkumine avaldati majanduslehes ning kestis 25. märtsist 2004 kuni 6. maini 2004. Aktsia kõrvaldati börsi nimekirjast mai lõpus. Kui 10,54 % osaluse suurem likviidsus välja arvata, siis ei leidnud komisjon erinevusi kahe tehingu vahel, mis selgitaksid, miks Tšehhi väärtpaberikomisjoni heakskiidetud 550 Tšehhi krooni suurune hind, mis väljendas vähemusaktsionäride käes olevate aktsiate tegelikku väärtust, ei võiks kehtida ka valitsuse ostetud 10,54 % suuruse osaluse suhtes. Seetõttu tundub, et hilisem ost hinnaga 1250 Tšehhi krooni sisaldab abi elemente TZ kasuks.

(11)

Komisjonil on ka kahtlusi, et sulgemis- ja koolitusprojektide jaoks ette nähtud abi ei vasta kõigile EÜ riigiabi eeskirjades ette nähtud nõuetele. Komisjoni arvates ei ole sulgemisabi hindamine olnud õige, sest ahju osalist sulgemist ei saa käsitleda terasetehase osalise või täieliku sulgemisena.

(12)

Komisjonil on kahtlusi koondamiskulude arvutamise suhtes, kuna kõik koondatud töötajad ([…] (4) inimest) töötavad selles ahju osas, mis plaanitakse sulgeda.

(13)

Tšehhi Konkurentsiameti otsustes olev ebamäärane ja vastuoluline info koolitusabi kohta ei võimalda komisjonil kontrollida, kas on kinni peetud üld- ja erikoolituse määratlusest. Lisaks sellele ei selgu meetmete ergutav mõju.

(14)

Sellest tulenevalt on komisjonil kahtlusi ülalnimetatud riigiabi meetmete ja nende eesmärkide suhtes ning ta peab uurima, kas need meetmed võivad kujutada varjatud ümberkorraldusabi terasetootjale Třinecké Železárny a.s.

(15)

Vastavalt nõukogu määruse (EÜ) nr 659/1999 artiklile 14 võib kogu ebaseadusliku abi saajalt tagasi nõuda.

KIRJA TEKST

“1.

Komise by ráda informovala Českou republiku, že po prostudování informací o výše zmíněné podpoře předložených Vašimi orgány se rozhodla zahájit řízení stanovené v čl. 88 odst. 2 Smlouvy o ES.

I.   ŘÍZENÍ

2.

Dne 12. listopadu 2003 byla Komise informována, že česká vláda přijala “Usnesení k dokončení restrukturalizace českého ocelářského průmyslu – návrh řešení pro společnost Třinecké železárny, a.s.” (dále jen “TZ”). Toto usnesení naznačilo, že vláda má v úmyslu poskytnout TZ státní podporu ve výši asi 1,9 miliardy Kč (přibližně 60 miliónů EUR) (5).

3.

V daném usnesení také česká vláda vyjádřila souhlas s následujícími transakcemi:

Česká vláda nabude od TZ prostřednictvím České konsolidační agentury (ČKA) majetkovou účast ve společnosti ISPAT Nová Huť, a.s. ve výši 10,54 %, vlastněnou TZ. Cenu těchto akcií stanoví Ministerstvo financí po dohodě s Ministerstvem průmyslu a obchodu.

ČKA převede 10 000 kusů dluhopisů v celkové nominální hodnotě 1 mld. Kč (31,7 mil. EUR), emitovaných společností TZ a v současné době v držení ČKA, na jejich emitenta společnost TZ za celkovou kupní cenu 100 mil. Kč (3,17 mil. EUR), tj. pouhých 10 % jejich nominální hodnoty.

4.

Usnesení rovněž uvádí, že obě transakce budou platné teprve po obdržení kladného rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) vydaného po konzultaci s Evropskou komisí.

5.

V dopise z 26. listopadu 2003 si Komise vyžádala informace o výše zmíněných transakcích (o objemu podpory, její intenzitě a účelu, hodnocení ÚOHS). Rovněž v listopadu 2003 se Komise (generální ředitel pro hospodářskou soutěž) a české orgány (náměstek ministra průmyslu a obchodu) shodly na tom, že jsou nutné odborné konzultace.

6.

Dne 10. prosince 2003 a 7. ledna 2004 proběhla setkání českého předsedy vlády a ministra průmyslu a obchodu s komisařem pro hospodářskou soutěž. Bylo dohodnuto, že poslední tvrzení výše zmíněného usnesení bude respektováno (viz bod 4).

7.

Dne 20. února 2004 obdržela Komise popis všech projektů, na které hodlá česká vláda udělit společnosti TZ státní podporu. Dne 17. března 2004 proběhly v Bruselu odborné konzultace mezi útvary Komise a zástupci českého ÚOHS, Ministerstva financí, Ministerstva průmyslu a obchodu a dané společnosti.

8.

Dne 29. března a 29. dubna 2004 zaslala Komise českým orgánům připomínky, ve kterých uvedla, že na základě poskytnutých informací nelze vyloučit, že plánovaná koupě akcií držených společností TZ ve společnosti ISPAT Nová Huť českou vládou by mohla přesáhnout tržní cenu, čímž by došlo k poskytnutí státní podpory výše zmíněné společnosti, a rovněž uvedla, že státní podpora, z níž by byly financovány různé projekty společnosti TZ, se nezdá být v souladu se současnými pravidly EU pro poskytování státní podpory.

9.

Dne 22. a 30. dubna 2004 schválil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže státní podporu společnosti TZ.

II.   POPIS OPATŘENÍ A DANÉ SPOLEČNOSTI

Opatření přijatá v dubnu 2004

10.

Dne 14. dubna 2004 přijala vláda České republiky usnesení, podle kterého zaplatí společnosti TZ cenu 1 250 Kč za akcii za 1 306 920 akcií společnosti ISPAT Nová Huť (INH), které TZ vlastní a které představují 10,54 % základního kapitálu společnosti INH. Dne 22. dubna 2004 rozhodl ÚOHS, že tato transakce nepředstavuje státní podporu ve smyslu čl. 87 odst. 1 Smlouvy o ES. Transakce se uskutečnila na konci téhož měsíce.

11.

Dne 30. dubna 2004 povolil ÚOHS udělení státní podpory ve prospěch společnosti TZ ve formě převodu dluhopisů v celkové nominální hodnotě přibližně 576,7 mil. Kč (18,3 mil. EUR) na projekty v oblasti životního prostředí, výzkumu a vývoje, vzdělávání zaměstnanců a uzavírání kapacit.

12.

Při rozhodování o těchto projektech vzal ÚOHS v úvahu některé připomínky Komise, např. vyloučení jakékoliv podpory na veškeré projekty na léta 1997 – 2003.

Informace o společnosti

13.

Společnost Třinecké železárny, a.s., byla zprivatizována v polovině 90. let a plně restrukturalizována bez státní podpory. Majoritním vlastníkem společnosti je Moravia Steel, a.s., které patří 69,04 % akcií. Společnost […] (6) vlastní […] % akcií. Dalších […] % patří společnosti […] a zhruba […] % jednotlivcům.

14.

Společnost TZ je od roku 1997 zisková. Podle informací Komise měla v roce 2002 zisk 309 mil. Kč (přibližně 10 mil. EUR). V období let 1998 – 2001 vytvořila společnost zisk 50 – 477 mil. Kč (přibližně 2 – 15 mil. EUR), viz výroční zpráva TZ za rok 2001. V témže období také společnost neustále investovala – 456 mil. Kč (přibližně 14,5 mil. EUR) v roce 2001 a 240 mil. Kč (7,6 mil. EUR) v roce 2002. Zaměstnává přibližně 6 300 lidí. V roce 2001 dosáhl prodej válcovaných výrobků 2 155 000 tun a v roce 2002 to bylo 2 257 000 tun.

15.

Hlavním předmětem činnosti TZ je hutní výroba (ocel) s uzavřeným hutním výrobním cyklem. Mimo koksu, surového železa a oceli produkuje společnost zejména válcované výrobky, tj. bloky, bramy, sochory, válcovaný drát, betonářskou ocel, jemnou, střední a hrubou profilovou ocel. Společnost TZ je také jediným výrobcem kolejnic v České republice.

16.

Podle veřejných prohlášení vykazovala společnost TZ v posledních čtyřech letech velký zájem o účast na celkovém řešení situace českého ocelářského průmyslu.

17.

Na jaře 2001 vypracovala konzultantská firma Euro-Strategy studii financovanou z projektu Phare. Cílem této studie bylo pomoci České republice připravit národní plán restrukturalizace ocelářského průmyslu. Ze závěrů studie vyplynulo, že společnost TZ by mohla hrát klíčovou roli v této restrukturalizaci tím, že by převzala neprosperující společnosti Nová Huť (předchozí název INH) a Vítkovice Steel (za nominální cenu 1 Kč) a restrukturalizovala je s pomocí finančních prostředků částečně poskytnutých formou státní podpory. Česká vláda tuto strategii odmítla a vyloučila společnost TZ z národního plánu restrukturalizace vypracovaného v srpnu 2001.

III.   HODNOCENÍ

1.   Právní rámec

18.

Protokol č. 2 Smlouvy o přistoupení o restrukturalizaci českého ocelářského průmyslu  (7) (dále jen “protokol č. 2”) povoluje poskytnutí státní restrukturalizační podpory českému ocelářskému průmyslu v souvislosti s jeho restrukturalizací v období let 1997 – 2003 do výše maximálně 14,147 mil. Kč (453 mil. EUR). Protokol stanoví, že tato státní podpora může být udělena za několika podmínek, mimo jiné je to dosažení životaschopnosti odvětví a příslib snižovat výrobní kapacity.

19.

Bod 1 protokolu č. 2 stanoví, že “odchylně od článků 87 a 88 Smlouvy o ES se státní podpora poskytnutá Českou republikou pro účely restrukturalizace vymezeným částem českého ocelářského průmyslu považuje za slučitelnou se společným trhem”, pokud jsou mimo jiné splněny podmínky stanovené v protokolu.

20.

Bod 3 protokolu č. 2 stanoví, že “státní podporu v rámci českého restrukturalizačního programu pro ocelářský průmysl lze poskytovat pouze společnostem uvedeným v příloze 1”. Třinecké železárny v příloze 1 zmíněny nejsou.

21.

Podle poslední věty bodu 6 protokolu č. 2 “Česká republika neposkytne českému ocelářskému průmyslu žádnou další státní podporu pro účely restrukturalizace”.

22.

Bod 20 stanoví, že “Komise učiní přiměřená opatření vyžadující od kterékoli dotyčné společnosti, aby při porušení podmínek stanovených v tomto protokolu vrátila jakoukoli poskytnutou podporu” v případě, že dohled nad restrukturalizací ukáže na porušení podmínek udělením “dodatečné neslučitelné státní podpory ocelářskému průmyslu”. Toto ustanovení umožňuje Komisi zahájit formální šetření, jelikož v případě, kdy v protokolu č. 2 neexistují zvláštní ustanovení, by měla být uplatněna běžná pravidla a zásady (8).

23.

Cílem tohoto protokolu je zajistit přechod mezi opatřeními ohledně státní podpory pro restrukturalizaci českého ocelářského průmyslu podle Evropské dohody a koncem prodlouženého restrukturalizačního období (31. prosinec 2006).

24.

Aby bylo možno tento cíl splnit, vztahuje se protokol na období před i po přistoupení. Přesněji řečeno povoluje určitou formu podpory, která byla nebo má být udělena do konce roku 2003 a zakazuje jakoukoliv další státní podporu na účely restrukturalizace českého ocelářského průmyslu do konce roku 2006, což je konec restrukturalizačního období.

25.

V tomto ohledu se zřetelně liší od jiných ustanovení aktu o přistoupení, jako je např. prozatímní mechanismus stanovený v příloze IV (“existující podpora”), který se vztahuje pouze na státní podporu udělenou před přistoupením, pokud je “stále platná i po” datu přistoupení.

26.

Na protokol č. 2 tedy může být nahlíženo jako na lex specialis, který v oblasti, jíž se dotýká, nahrazuje jakékoliv jiné ustanovení aktu o přistoupení.

27.

V důsledku toho, ačkoliv by se články 87 a 88 Smlouvy o ES obvykle nevztahovaly na podporu udělenou před přistoupením, která není nadále použitelná po přistoupení, ustanovení protokolu rozšiřují kontrolu státní podpory podle Smlouvy o ES na veškerou podporu udělenou za účelem restrukturalizace českého ocelářského průmyslu v letech 1997 – 2006.

28.

Komise tudíž může zahájit formální šetření stanovené v čl. 88 odst. 2 Smlouvy o ES, pokud Česká republika neplní protokol č. 2. Použije se rovněž nařízení Rady (ES) č. 659/1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k článku 93  (9).

2.   Nákup akcií

29.

První transakce, kterou je třeba vyhodnotit, je nákup 10,54 % podílu drženého společností TZ v ocelárnách ISPAT Nová Huť prostřednictvím ČKA. Podle usnesení ze dne 12. listopadu 2003 mělo cenu těchto akcií stanovit Ministerstvo financí po dohodě s Ministerstvem průmyslu a obchodu.

30.

Ve svém usnesení č. 357 ze 14. dubna 2004 vyjádřila česká vláda souhlas s tím, že cena za akcii nepřesáhne 1 250 Kč, přičemž vycházela ze dvou ocenění vypracovaných odborníky (jedním z nich byla společnost KPMG), kteří cenu za akcii stanovili na 1 291,37 Kč (podle prvního odborníka) a 1 100 – 1 300 Kč (podle druhého odborníka). Ve svém rozhodnutí z 22. dubna 2004 oznámil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, že transakci za tuto cenu považuje za transakci bez státní podpory a povolil ji. Transakce proběhla na konci dubna, kdy vláda České republiky koupila od TZ podíl v INH ve výši 10,54 % za cenu 1 250 Kč za akcii.

31.

V březnu 2004 podala společnost INH ke schválení Komisi pro cenné papíry (dále jen “KCP”) veřejnou nabídku na odkoupení vlastních akcií kótovaných na burze, aby mohla být společnost vyřazena z obchodování na pražské Burze cenných papírů. Cena, kterou společnost INH plánovala zaplatit minoritním akcionářům, vycházela z odborných ocenění. KCP je v České republice ze zákona odpovědná za to, aby minoritním akcionářům zajistila spravedlivé ocenění akcií. Ze všech veřejných subjektů má k akciovému trhu nejblíže a má s ním i největší zkušenosti. Dne 15. března 2004 KCP rozhodla, že cena 550 Kč za akcii nabízená společností INH minoritním akcionářům odpovídá hodnotě akcií a že to dokazují i odborné posudky předložené společností INH. Nabídka byla zveřejněna v ekonomicky zaměřeném periodiku a byla otevřená od 25. března 2004 do 6. května 2004. Akcie byly vyřazeny z obchodování na konci května.

32.

Obecně by se při stanovování tržní hodnoty akcií měla dát přednost ceně na burze, pokud je k dispozici. V případě INH je ovšem problematické považovat cenu na burze za předobraz průměrného ocenění prováděného tržními subjekty. Měsíční a roční statistiky ukazují, že hodnota obchodů je velmi omezená. Cena na burze tedy není výsledkem interakce velkého počtu významných investorů. Investor v podmínkách tržní ekonomiky by se tudíž obrátil na nezávislého odborníka, který by mu pomohl určit objektivní hodnotu 10,54 % podílu, který má v úmyslu koupit. Takový investor navíc vždy využívá veškeré dostupné informace o dané společnosti. V tomto případě platí zejména druhý bod. Vzhledem k tomu, že společnost INH byla zprivatizována před necelými dvěma lety a pod vedením nového majoritního akcionáře LNM provádí rozsáhlou restrukturalizaci, jsou údaje o minulosti irelevantní a budoucí zisky se hůře odhadují. V důsledku toho je pravděpodobnější, že různí odborníci mohou ocenit akcie společnosti různě podle vlastních názorů na budoucí vývoj. Investor v podmínkách tržní ekonomiky tedy podrobí ocenění předložené odborníky kritické analýze na základě všech dostupných informací.

33.

V rozporu s tímto normálním postupem vláda nevyužila všech dostupných informací předtím, než stanovila kupní cenu podílu drženého společností TZ. Ani vláda ve svém usnesení ze 14. dubna 2004, ani ÚOHS ve svém rozhodnutí z 22. dubna 2004 nevzal v úvahu cenu veřejné nabídky učiněné společností INH a schválené KCP dne 12. března 2004. Tato dvě rozhodnutí také nijak nevysvětlují rozdíl mezi cenou, kterou zaplatila vláda, a cenou, kterou zaplatila INH za zpětné odkoupení vlastních akcií. Nevysvětlují, proč nebyla cena, kterou KCP považovala za reprezentativní pro hodnotu akcií držených minoritními akcionáři, uplatněna i na vládní nákup 10,54 % podílu. Jako odpověď na otázky vznesené Komisí české orgány uvedly, že vláda je ve specifické situaci nutící ji k nákupu onoho 10,54 % podílu od TZ. České orgány zdůrazňovaly, že prostřednictvím akcionářského podílu by TZ mohly komplikovat a zpomalovat restrukturalizaci INH, například svoláváním valných hromad, což by mohlo ohrozit dokončení restrukturalizace českého ocelářského průmyslu jak bylo stanoveno ve Smlouvě o přistoupení. Komise tento argument neakceptuje, neboť nikdy během vyjednávání Smlouvy o přistoupení s českými orgány nebyla projednávána žádná otázka týkající se odkoupení akcionářského podílu TZ v INH. Příslušná vládní usnesení (č. 565 z 29. května 2002 a č. 587 z 5. června 2002) se týkají otázek prodeje státního podílu ve společnosti Nová Huť (předchozí název INH) ve výši 67,25 % společnosi LNM, a označují tento postup jako závěrečné kroky k dokončení finanční restrukturalizace a privatizace společnosti Nová Huť. Příslušný obchodní plán pro INH se nezmiňuje o TZ jinak, než že je uvádí na seznamu akcionářů. Navíc tento argument nevysvětluje, proč by se vláda jako investor měla nacházet ve specifické situaci, která by jí umožňovala očekávat větší finanční výnos než mohou očekávat ostatní minoritní investoři. Druhý argument předložený českými orgány je, že dle ustanovení obchodního zákoníku mají akcionáři vlastnící podíl ve společnosti větší než 10 % určitá práva, zejména možnost svolat valnou hromadu se stanoveným programem a zablokovat možnost převodu jmění na většinového akcionáře. Komise má však pochybnosti, že by investor zamýšlející koupit minoritní podíl přikládal těmto ustanovením výraznou hodnotu, zvláště když má v úmyslu svůj podíl prodat v období tří let, jak plánují české orgány.

34.

Ačkoliv nebyly výslovně zmíněny ve vládním usnesení, v rozhodnutí ÚOHS ani během výměny informací s Komisí, je možné, že existují zřejmé důvody, které vysvětlují rozdíl mezi cenami obou transakcí. Na základě dostupných informací provedla Komise analýzu toho, zda se obě transakce věcně liší. Komise zejména ověřovala skutečnosti podobného charakteru jaké byly předloženy Soudem první instance v rozsudku v souvisejících věcech C-329/93 (10), C-62/95 (11) a C-63/95 (12). Tato analýza však neukázala žádné výrazné rozdíly. Vláda například nemůže očekávat synergie s jinými ocelářskými společnostmi, které kontroluje. I po koupi 10,54 % podílu zůstane minoritním akcionářem. Komise rovněž pohlížela na historické okolnosti. Dohodu o prodeji celého svého podílu ve výši 67,25 % ve společnosti Nová Huť společnosti LNM podepsala vláda v červnu 2002. Prodej byl dokončen 31. ledna 2003. Vyjednávání s LNM umožnilo vládě přístup k obchodnímu plánu. Pokud byly budoucí zisky tak slibné a vláda jako investor chtěla v tomto odvětví investovat, mohla si ponechat celý svůj podíl a neprodávat ho LNM, nebo ho prodat za vyšší cenu, či skoupit veškeré akcie tehdy dostupné na akciovém trhu (cena byla tehdy nižší než 100 Kč), případně vyjednávat s TZ o odkoupení jejich podílu. Ačkoliv zprávy jsou od té doby pozitivní (restrukturalizace INH probíhá dobře, vývoj na světových trzích s ocelí je příznivý), Komise přesto nechápe, proč má vláda jako investor pocit, že se ve srovnání s ostatními minoritními akcionáři nachází ve zvláštní situaci, která ospravedlňuje zaplacení příplatku.

35.

Jediný věcný rozdíl mezi oběma transakcemi, na který poukázala předběžná analýza, je velikost podílu. Podíl ve výši 10,54 % by mohl mít vyšší tržní hodnotu než malý objem akcií držený menšími investory. Kupec takového podílu ve výši 10,54 % ušetří transakční náklady a vyhne se zdlouhavé proceduře, kterou musí INH podstoupit v rámci zpětného odkupu akcií od menších investorů. Cena akcií držených menšími investory by rovněž mohla zahrnovat slevu za nelikviditu, neboť tyto akcie mohou být prodány pouze na akciovém trhu, kde je likvidita nízká. Komise si uvědomuje, že podíl ve výši 10,54 % nelze koupit na akciovém trhu, přinejmenším aniž by to vedlo k výraznému nárůstu ceny a ke zdlouhavé proceduře. Nízkou likviditu akcií držených menšími investory je však třeba srovnat s likviditou 10,54 % podílu, který měla vláda v úmyslu koupit. Již od srpna 2003 je veřejně známo, že tento cenný papír bude vyřazen z obchodování. V březnu 2004 bylo jasné, že toto vyřazení z obchodování proběhne na konci května. Po vyřazení z obchodování se tento 10,54 % podíl stane minoritním podílem v podniku kontrolovaném majoritním akcionářem, který bude vlastnit téměř všechny zbývající akcie. Ocenění takového podílu bude složitější, a tudíž i dražší, vzhledem k tomu, že nebude existovat burzovní cena a přísun informací z dané společnosti na veřejnost bude omezenější. Viditelnost a přitažlivost podílu bude nižší. Je pravděpodobné, že jediným potenciálním kupcem bude LNM. Za těchto okolností bude likvidita, tj. možnost rychle prodat bez nutnosti výrazně snižovat cenu, daného podílu velmi malá. Pokud tedy Komise uzná, že cena akcií držených menšími investory a odkoupených zpět společností INH zahrnuje slevu jako kompenzaci za jejich nelikviditu, představuje daný 10,54 % podíl rovněž nelikvidní investici. Na základě rozdílu v likviditě v širším smyslu – včetně transakčních nákladů a doby trvání celého procesu – by tudíž investor v podmínkách tržní ekonomiky byl ochoten zaplatit za tento podíl jen malý příplatek oproti ceně platné pro menší investory držící malé objemy akcií.

36.

Závěrem lze říci, že s výjimkou vyšší likvidity daného 10,54 % podílu, jež by mohla odůvodňovat určitý příplatek, neshledala Komise důvody vysvětlující, proč by se cena schválená KCP jako objektivní hodnota nemohla uplatnit i v případě vládního nákupu. Komise nenašla podstatné důvody ospravedlňující fakt, že by vláda měla zaplatit výrazně více ve srovnání s ostatními menšími investory. Komise má tudíž pochybnosti o tom, že vládní nákup akcií za cenu 1 250Kč za kus odpovídá chování investora v podmínkách tržní ekonomiky v podobné situaci. Zdá se tedy, že tato transakce by mohla obsahovat podporu ve prospěch TZ. Takováto podpora se nezdá být v souladu ani s protokolem č. 2, ani s ustanoveními čl. 87 odst. 2 a 3.

3.   Převod dluhopisů – další státní podpora

37.

Druhou transakcí uvedenou ve vládním usnesení z 12. listopadu 2003 byl převod 10 000 kusů dluhopisů o nominální hodnotě 1 mld. Kč (31,7 mil. EUR), vydaných společností TZ a v současné době držených ČKA, zpět na společnost TZ za celkovou cenu 100 mil. Kč (3,17 mil. EUR). Rozdíl mezi nominální hodnotou dluhopisů a cenou ve výši 100 mil. Kč (28,5 mil. EUR), kterou měly TZ zaplatit, měl představovat hodnotu státní podpory, která měla být poskytnuta TZ na řadu projektů týkajících se výzkumu a vývoje, zaměstnanosti, životního prostředí, vzdělávání zaměstnanců a uzavírání kapacit.

38.

V rozhodnutí z 30. dubna 2004 ohledně výše zmíněných druhů projektů vzal ÚOHS v úvahu některé připomínky Komise a vyloučil státní podporu pro všechny projekty na léta 1997 – 2003 a také budoucí podporu zaměstnanosti. Schválil státní podporu pouze pro projekty na období let 2004 – 2006 o celkové výši 576,7 mil. Kč (18,3 mil. EUR) místo původně plánovaných 900 mil. Kč (28,5 mil. EUR). Rozdíl mezi nominální hodnotou dluhopisů ve výši 1 mld. Kč (31,7 mil. EUR) a hodnotou státní podpory schválené ÚOHS ve výši 576,7 mil. Kč (18 mil. EUR), tj. částka 423,3 mil. Kč (13,4 mil. EUR), bude vyplacen společností TZ ve prospěch ČKA.

39.

Komise má silné pochybnosti o tom, zda dvě opatření z této poskytnuté podpory, a to podpora na uzavírání kapacit a na vzdělávací projekty, jsou v souladu se všemi požadavky stanovenými v předpisech ES o státní podpoře platných v době, kdy byla podpora poskytnuta (13). Komise má tedy pochybnosti o těchto opatřeních a jejich cílech a musí přešetřit, zda tato opatření nepředstavují skrytou restrukturalizační podporu ocelárnám Třinecké železárny, a.s., a nejsou tudíž v rozporu s protokolem č. 2.

Podpora na uzavírání kapacit ve výši 4 152 500 Kč (0,13 mil. EUR)

40.

Komise vyhodnotila poskytnutou podporu v souladu se Sdělením Komise o podpoře na záchranu a restrukturalizaci a podpoře na uzavírání kapacit pro sektor ocelářství  (14). Toto sdělení říká, že za slučitelnou se společným trhem může být považována podpora pro ocelářské společnosti na pokrytí nákladů na platby dělníkům oceláren, kteří byli propuštěni nebo předčasně odešli do důchodu, za předpokladu, že:

platby skutečně vznikly částečným nebo úplným uzavřením oceláren, se kterým se nepočítalo při schvalování podpory,

platby nepřesáhnou výši obvyklou podle platných předpisů v členských státech,

podpora nepřesáhne 50 % těchto plateb.

41.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve svém rozhodnutí z 30. dubna 2004 uvádí, že daná podpora je v souladu s výše zmíněným sdělením a týká se opatření ve formě odstavení části pece.

42.

Podle názoru Komise toto hodnocení není správné, jelikož na odstavení části pece nelze pohlížet jako na úplné nebo částečné uzavření ocelárny. Pec má formu jednoho kusu zařízení a její částečné uzavření není možné. Je možné snížit teplotu pece nebo její výkon, ale to ještě nesnižuje její základní kapacitu a je samozřejmě možné ji znovu zvýšit.

43.

Komise má navíc pochybnosti o tom, zda všichni zaměstnanci, kteří mají být propuštěni ([…] osob), pracují právě v té části pece, která má být odstavena. Dále má Komise pochybnosti o výpočtu nákladů na toto propouštění.

44.

V rozhodnutí ÚOHS je zdůrazněno, že toto odstavení části pece musí být skutečné a nezvratné, není však uveden žádný termín, dokdy by toto mělo být uskutečněno.

Podpora na vzdělávání zaměstnanců ve výši 44 088 300 Kč (1,4 mil. EUR)

45.

Komise vyhodnotila poskytnutou podporu na vzdělávání zaměstnanců v souladu s nařízením Komise (ES) č. 68/2001 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na podpory na vzdělávání  (15).

46.

V čl. 2 písm. e) tohoto nařízení se uvádí, že “vzdělávání se považuje za obecné, například když je společně organizováno různými nezávislými podniky nebo když užitek ze vzdělávání mohou mít zaměstnanci různých podniků”.

47.

Podobně podle čl. 2 písm. d) tohoto nařízení “se specifickým vzděláváním rozumí vzdělávání, které zahrnuje výuku s přímým a zásadním vztahem k současnému nebo budoucímu postavení zaměstnanců v podniku přijímajícím podporu a poskytuje kvalifikace, které jsou nepřenositelné, nebo přenositelné pouze v omezeném rozsahu, do dalších podniků a pracovních oborů”.

48.

Nepřesné a protichůdné informace uvedené v rozhodnutích ÚOHS neumožňují ověřit, zda jsou tyto definice dodržovány. Navíc není prokázán motivační účinek této podpory.

Závěrečné připomínky

49.

Společnost Třinecké železárny, a.s., nespadá pod protokol č. 2 ani pod “Aktualizovaný národní program restrukturalizace českého ocelářského průmyslu” předložený Komisi v prosinci 2002. Žádný z dokumentů, které Komise formálně obdržela, se o TZ v souvislosti s restrukturalizací ani nezmiňuje.

50.

Zároveň však dokumenty předložené Komisi v únoru a březnu 2004 vytvářejí dojem, že daná opatření se týkají spíše restrukturalizační podpory společnosti Třinecké železárny, a.s. Rovněž název usnesení vlády České republiky č. 1126 přijatého 12. listopadu 2003 uvádí, že toto usnesení se týká “dokončení restrukturalizace ocelářského průmyslu – návrhu řešení pro společnost Třinecké železárny, a.s.”

51.

Ačkoliv české orgány se v několika dopisech zmínily o tom, že “vládní rozhodnutí se netýká restrukturalizace TZ, ale – částečného – dokončení plánu restrukturalizace českého ocelářského průmyslu tak, jak byl schválen Komisí”, od srpna 2001 nebyla v plánu restrukturalizace českého ocelářského průmyslu o TZ ani zmínka.

IV.   ZÁVĚR

52.

Toto rozhodnutí se považuje za rozhodnutí zahájit formální šetření ve smyslu čl. 88 odst. 2 Smlouvy o ES a nařízení Rady (ES) č. 659/1999. Postupem podle čl. 88 odst. 2 Smlouvy o ES žádá Komise Českou republiku, aby předložila své připomínky a poskytla veškeré informace, které by mohly pomoci vyhodnotit danou podporu, do jednoho měsíce od obdržení tohoto dopisu. Jedná se zejména o tyto informace:

Skutečnosti vysvětlující rozdíl mezi cenou, kterou za 10,54 % podíl TZ v INH zaplatila vláda, a cenou, kterou za zpětný odkup svých akcií zaplatila společnost INH a kterou schválila KCP.

Podrobné informace o objemu a účelu všech veřejných podpor poskytnutých od roku 1997 Českou republikou společnosti Třinecké železárny, a.s.

Kopie všech projektů společnosti TZ týkajících se vzdělávání zaměstnanců na období let 2004 až 2006, které byly hodnoceny ÚOHS a na jejichž základě byla udělena státní podpora.

Informace ohledně motivačního účinku podpory na vzdělávání.

Vysvětlení, jak byla dodržována ustanovení nařízení Komise (ES) č. 68/2001 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na podpory na vzdělávání (obecné a specifické vzdělávání).

Kopie projektů, které mají pokrýt náklady na platby dělníkům společnosti TZ, kteří budou propuštěni nebo předčasně odejdou do důchodu v důsledku částečného ukončení výroby, jež byly hodnoceny ÚOHS a na jejichž základě byla udělena státní podpora.

Vysvětlení, jak byla dodržována ustanovení sdělení Komise o podpoře na záchranu a restrukturalizaci a podpoře na uzavírání kapacit pro sektor ocelářství.

Vysvětlení, jak je možné odstavit pouze část pece.

Potvrzení toho, že všichni zaměstnanci, kteří mají být propuštěni (150 osob), pracují právě v té části pece, která má být odstavena.

Způsob výpočtu nákladů na propouštění.

53.

Komise Českou republiku žádá, aby okamžitě zaslala kopii tohoto dopisu příjemci podpory.

54.

Komise by ráda České republice připomněla, že čl. 88 odst. 3 Smlouvy o ES má odkladný účinek, a ráda by ji upozornila na článek 14 nařízení Rady (ES) č. 659/1999, podle nějž může být veškerá nezákonná podpora příjemci odebrána.

55.

Komise tímto Českou republiku informuje, že uvědomí zainteresované strany zveřejněním tohoto dopisu a jeho stručného shrnutí v Úředním věstníku Evropské unie. Uvědomí také zainteresované strany ze států ESVO, které jsou signatáři Dohody o EHP, zveřejněním oznámení v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie a bude informovat Kontrolní úřad ESVO zasláním kopie tohoto dopisu. Všechny tyto zainteresované strany budou vyzvány, aby předložily své připomínky do jednoho měsíce od data zveřejnění daného dopisu či oznámení.”


(1)  ELT L 236, 23.9.2003, lk 934.

(2)  Vt ka protokolli nr 2 punkti 1, kus on öeldud: “olenemata EÜ asutamislepingu artiklitest 87 ja 88 …”.

(3)  EÜT L 83, 27.3.1999, lk 1

(4)  Konfidentsiaalne informatsioon.

(5)  V tomto případě byl použit směnný kurs ve výši 1 EUR = 31,582 Kč (kurs k 27. září 2004).

(6)  Podléhající služebnímu tajemství

(7)  Úř. věst. L 236, 23.9.2003, s. 934.

(8)  Viz také bod 1 protokolu č. 2, který uvádí, že “odchylně od článků 87 a 88 Smlouvy o ES…”.

(9)  Úř. věst. L 83, 27.3.1999, s. 1.

(10)  Spolková republika Německo, Hanseatische Industrie-Beteiligungen GmbH a Bremer Vulkan Verbund AG/Komise, Sb. rozh. 1996, s. I-5151

(11)  tamtéž.

(12)  tamtéž.

(13)  Ostatní poskytnutá podpora je plně v souladu s Obecnými zásadami Společenství o státních podporách na ochranu životního prostředí (Úř. věst. C 37, 3.2.2001, s. 3) a s Rámcem Společenství pro státní podporu pro výzkum a vývoj (Úř. věst. C 45, 17.2.1996, s. 5).

(14)  Úř. věst. C 70, 19.3.2002, s. 1.

(15)  Úř. věst. L 10, 13.1.2001, s. 3.


27.1.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 22/9


Eelteatis koondumise kohta

(Toimik nr COMP/M.3628 – GILDE/BEKAERT FENCING)

Juhtumi puhul võidakse kohaldada lihtsustatud korda

(2005/C 22/03)

(EMPs kohaldatav tekst)

1.

19. jaanuaril 2005 sai komisjon teatise kavandatava koondumise kohta vastavalt nõukogu määruse (EÜ) nr 139/2004 (1) artiklile 4 (ja artikli 4 lõike 5 kohaselt tehtud esildisele), mille kohaselt ettevõtja Gilde Buy-Out Fund II, (“Gilde”, Holland) [mille üle Rabobank Group (“Rabobank”, Holland) omab kontrolli] omandab täieliku kontrolli nimetatud nõukogu määruse artikli 3 lõike 1 punkti b tähenduses ettevõtja Bekaert Fencing NV (“Bekaert”, Belgia) ja selle sidusettevõtjate üle aktsiate või osade ostmise kaudu.

2.

Asjaomaste ettevõtjate majandustegevus hõlmab järgmist:

Gilde: spetsialeerunud investeeringufond;

Rabobank: pangandus-ja krediidiasutus, finantsteenused;

Bekaert: kaabli ja traadi ning metallvõrkaedade süsteemide ja tööstuslike võrgusilmade tootmine ja müük.

3.

Komisjon leiab pärast teatise esialgset läbivaatamist, et tehing, millest teatatakse, võib kuuluda määruse (EÜ) nr 139/2004 reguleerimisalasse. Kuid lõplikku otsust selle kohta ei ole veel tehtud. Vastavalt komisjoni teatisele lihtsustatud korra kohta teatavate ettevõtjate koondumiste käsitlemiseks vastavalt nõukogu määrusele (EÜ) nr 139/2004 (2) tuleb märkida, et käesolevat juhtumit võidakse käsitleda teatises ettenähtud korra kohaselt.

4.

Komisjon kutsub asjast huvitatud kolmandaid isikuid esitama komisjonile oma võimalikke märkusi kavandatava toimingu kohta.

Komisjon peab märkused kätte saama hiljemalt kümme päeva pärast käesoleva dokumendi avaldamist. Tähelepanekuid võib saata komisjonile faksi teel (faksi nr +32 2 296 43 01 või 296 72 44) või postiga järgmisel aadressil (lisada tuleb viitenumber COMP/M.3628 – GILDE/BEKAERT FENCING):

European Commission

Directorate-General for Competition,

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  ELT L 24, 29.1.2004, lk 1.

(2)  Kättesaadav DG COMP koduleheküljel:

http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/legislation/consultation/simplified_tru.pdf.


27.1.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 22/10


Teatavate dumpinguvastaste meetmete eelseisva aegumise teade

(2005/C 22/04)

1.   Vastavalt nõukogu 22. detsembri 1995. aasta määruse (EÜ) nr 384/96 (1) (kaitse kohta dumpinguhinnaga impordi eest riikidest, mis ei ole Euroopa Ühenduse liikmed) artikli 11 lõikes 2 sätestatule teatab komisjon, et allpool nimetatud dumpinguvastased meetmed aeguvad alljärgnevas tabelis osutatud kuupäeval, juhul kui järgmise menetluse kohaselt ei algatata nende läbivaatamist.

2.   Menetlus

Ühenduse tootjad võivad esitada läbivaatamise algatamiseks kirjaliku taotluse. Kõnealune taotlus peab sisaldama piisavalt tõendeid selle kohta, et meetmete aegumise tagajärjel jätkuks või korduks tõenäoliselt dumping ja kahju tekitamine.

Kui komisjon otsustab asjaomased meetmed läbi vaadata, antakse importijatele, eksportijatele, eksportivate riikide esindajatele ja ühenduse tootjatele seejärel võimalus läbivaatamistaotluses esitatud küsimusi avardada, tagasi lükata või nende kohta arvamust avaldada.

3.   Tähtaeg

Eelneva alusel võivad ühenduse tootjad esitada alates käesoleva teatise avaldamise kuupäevast, kuid mitte hiljem kui kolm kuud enne alljärgnevas tabelis osutatud kuupäeva, kirjaliku läbivaatamistaotluse aadressil: Euroopa Komisjon, Kaubanduse peadirektoraat (talitus B-1), J-79 5/16, B-1049 Brüssel. (2)

4.   Käesolev teade on avaldatud vastavalt nõukogu 22. detsembri 1995. aasta määruse (EÜ) nr 384/96 artikli 11 lõikele 2.

Toode

Päritolu- või ekspordiriik/riigid

Meetmed

Viide

Kehtiv kuni

Mustad värvimoodustajad

Jaapan

Dumpinguvastane tollimaks

Nõukogu määrus (EÜ) nr 2263/2000

(EÜT L 259, 13.10.2000, lk 1)

14.10.2005

Värvitelerikineskoobid

India

Korea Vabariik

Dumpinguvastane tollimaks

Nõukogu määrus (EÜ) nr 2313/2000

(EÜT L 267, 20.10.2000, lk 1)

21.10.2005


(1)  EÜT L 56, 6.3.1996, lk 1. Määrust on viimati muudetud nõukogu määrusega (EÜ) nr 461/2004 (ELT L 77, 13.3.2004, lk 12).

(2)  Teleks COMEU B 21877; faks : (32-2) 295 65 05.


27.1.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 22/11


Teatis – eriarstide kvalifikatsioonide nimetustest teatamine

(2005/C 22/05)

(EMPs kohaldatav tekst)

Nõukogu direktiiviga 93/16/EMÜ (arstide vaba liikumise hõlbustamise ning nende diplomite, tunnistuste ja muude kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide vastastikuse tunnustamise kohta, viimati muudetud direktiiviga 2001/19/EÜ) ja eriti selle artikliga 42a on ette nähtud, et liikmesriigid teatavad komisjonile õigusnormidest, mille nad on vastu võtnud kõnealuses direktiivis käsitletavate diplomite, tunnistuste ja muude kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide väljaandmise kohta. Komisjon avaldab Euroopa Liidu Teatajas asjakohase teate, milles on loetletud liikmesriikide kvalifikatsiooninimetused ja vajaduse korral vastavad kutsenimetused.

Itaalia Vabariik ja Belgia Kuningriik on teatanud nimetuste muudatustest kõnealuste liikmesriikide eriarstide koolituskursuste nimetuste loetelus

Direktiivi 93/16/EMÜ (muudetud direktiiviga 2001/19/EÜ) C lisa muudetakse järgmiselt:

1)

punktis “stomatoloogia” asendatakse Itaalia Vabariigi kirje järgmisega:

“Odontostomatologia (kuni 31. detsembrini 1994)”

2)

punktis “neuropsühhiaatria” asendatakse Itaalia Vabariigi kirje järgmisega:

“Neuropsichiatria (kuni 31. oktoobrini 1999)”

3)

punktis “radioloogia” asendatakse Itaalia Vabariigi kirje järgmisega:

“Radiologia (kuni 31. oktoobrini 1993)”

4)

punktis “farmakoloogia” asendatakse Itaalia Vabariigi kirje järgmisega:

“Farmacologia”

5)

punktis “gastroenteroloogiline kirurgia” asendatakse Itaalia Vabariigi kirje järgmisega:

“Chirurgia dell'apparato digerente”

6)

punktis “psühhiaatria” asendatakse Belgia Kuningriigi kirje järgmisega:

“Psychiatrie de l'adulte”/“volwassen psychiatrie”

7)

punktis “lapsepsühhiaatria” asendatakse Belgia Kuningriigi kirje järgmisega:

“Psychiatrie infanto-juvénile”/“Kinder en jeugdpsychiatrie”

Seepärast on direktiivi 93/16/EMÜ C lisa asjakohased tabelid järgmised.

Riik

Kvalifikatsiooni nimetus

Väljaandev asutus

stomatoloogia

Koolituskursuse minimaalne kestus: 3 aastat

Belgique/België/Belgien

 

 

Česká republika

 

 

Danmark

 

 

Deutschland

 

 

Eesti

 

 

Ελλάς

 

 

España

Estomatología

 

France

Stomatologie

 

Ireland

 

 

Italia

Odontostomatologia (kuni 31. detsembrini 1994)

 

Κύπρος

 

 

Latvija

 

 

Lietuva

 

 

Luxembourg

Stomatologie

 

Magyarország

 

 

Malta

 

 

Nederland

 

 

Österreich

 

 

Polska

 

 

Portugal

Estomatologia

 

Slovenija

 

 

Slovensko

 

 

Suomi/Finland

 

 

Sverige

 

 

United Kingdom

 

 


Riik

Kvalifikatsiooni nimetus

Väljaandev asutus

neuropsühhiaatria

Koolituskursuse minimaalne kestus: 5 aastat

Belgique/België/Belgien

Neuropsychiatrie

 

Česká republika

 

 

Danmark

 

 

Deutschland

Nervenheilkunde (Neurologie und Psychiatrie)

 

Eesti

 

 

Ελλάς

Νευρoλoγία – Ψυχιατρική

 

España

 

 

France

Neuropsychiatrie

 

Ireland

 

 

Italia

Neuropsichiatria (kuni 31. oktoobrini 1999)

 

Κύπρος

Νευρολογία - Ψυχιατρική

 

Latvija

 

 

Lietuva

 

 

Luxembourg

Neuropsychiatrie

 

Magyarország

 

 

Malta

 

 

Nederland

Zenuw – en zielsziekten

 

Österreich

Neurologie und Psychiatrie

 

Polska

 

 

Portugal

 

 

Slovenija

 

 

Slovensko

Neuropsychiatria

 

Suomi/Finland

 

 

Sverige

 

 

United Kingdom

 

 


Riik

Kvalifikatsiooni nimetus

Väljaandev asutus

radioloogia

Koolituskursuse minimaalne kestus: 4 aastat

Belgique/België/Belgien

 

 

Česká republika

 

 

Danmark

 

 

Deutschland

Radiologie

 

Eesti

 

 

Ελλάς

Ακτιvoλoγία – Ραδιoλoγία

 

España

Electrorradiología

 

France

Electro-radiologie

 

Ireland

Radiology

 

Italia

Radiologia (kuni 31. oktoobrini 1993)

 

Κύπρος

 

 

Latvija

 

 

Lietuva

 

 

Luxembourg

Électroradiologie

 

Magyarország

Radiológia

 

Malta

 

 

Nederland

Radiologie

 

Österreich

Radiologie

 

Polska

 

 

Portugal

Radiologia

 

Slovenija

 

 

Slovensko

 

 

Suomi/Finland

 

 

Sverige

 

 

United Kingdom

 

 


Riik

Kvalifikatsiooni nimetus

Väljaandev asutus

farmakoloogia

Koolituskursuse minimaalne kestus: 4 aastat

Belgique/België/Belgien

 

 

Česká republika

Klinická farmakologie

 

Danmark

Klinisk farmakologi

 

Deutschland

Pharmakologie und Toxikologie

 

Eesti

 

 

Ελλάς

 

 

España

Farmacología clínica

 

France

 

 

Ireland

Clinical pharmacology and therapeutics

 

Italia

Farmacologia

 

Κύπρος

 

 

Latvija

 

 

Lietuva

 

 

Luxembourg

 

 

Magyarország

Klinikai farmakológia

 

Malta

Farmakoloġija Klinika u t-Terapewtika

 

Nederland

 

 

Österreich

Pharmakologie und Toxikologie

 

Polska

Farmakologia kliniczna

 

Portugal

 

 

Slovenija

 

 

Slovensko

Klinická farmakológia

 

Suomi/Finland

Kliininen farmakologia ja lääkehoito / klinisk farmakologi och läkemedelsbehandling

 

Sverige

Klinisk farmakologi

 

United Kingdom

Clinical pharmacology and therapeutics

 


Riik

Kvalifikatsiooni nimetus

Väljaandev asutus

gastroenteroloogiline kirurgia

Koolituskursuse minimaalne kestus: 5 aastat

Belgique/België/Belgien

Chirurgie abdominale / heelkunde op het abdomen

 

Česká republika

 

 

Danmark

Kirurgisk gastroenterologi eller kirurgiske mave-tarm-sygdomme

 

Deutschland

 

 

Eesti

 

 

Ελλάς

 

 

España

Cirugía del aparato digestivo

 

France

Chirurgie viscérale et digestive

 

Ireland

 

 

Italia

Chirurgia dell'apparato digerente

 

Κύπρος

 

 

Latvija

 

 

Lietuva

Abdominalinė chirurgija

 

Luxembourg

Chirurgie gastro-entérologique

 

Magyarország

 

 

Malta

 

 

Nederland

 

 

Österreich

 

 

Polska

 

 

Portugal

 

 

Slovenija

Abdominalna kirurgija

 

Slovensko

 

 

Suomi/Finland

Gastroenterologinen kirurgia / gastroenterologisk kirurgi

 

Sverige

 

 

United Kingdom

 

 


Riik

Kvalifikatsiooni nimetus

Väljaandev asutus

psühhiaatria

Koolituskursuse minimaalne kestus: 4 aastat

Belgique/België/Belgien

Psychiatrie de l'adulte/ Volwassen psychiatrie

 

Česká republika

Psychiatrie

 

Danmark

Psykiatri

 

Deutschland

Psychiatrie und Psychotherapie

 

Eesti

Psühhiaatria

 

Ελλάς

Ψυχιατρική

 

España

Psiquiatría

 

France

Psychiatrie

 

Ireland

Psychiatry

 

Italia

Psichiatria

 

Κύπρος

Ψυχιατρική

 

Latvija

Psihiatrija

 

Lietuva

Psichiatrija

 

Luxembourg

Psychiatrie

 

Magyarország

Pszichiátria

 

Malta

Psikjatrija

 

Nederland

Psychiatrie

 

Österreich

Psychiatrie

 

Polska

Psychiatria

 

Portugal

Psiquiatria

 

Slovenija

Psihiatrija

 

Slovensko

Psychiatria

 

Suomi/Finland

Psykiatria / Psykiatri

 

Sverige

Psykiatri

 

United Kingdom

General psychiatry

 


Riik

Kvalifikatsiooni nimetus

Väljaandev asutus

lapsepsühhiaatria

Koolituskursuse minimaalne kestus: 4 aastat

Belgique/België/Belgien

Psychiatrie infanto-juvénile / Kinder en jeugdpsychiatrie

 

Česká republika

Dětská a dorostová psychiatrie

 

Danmark

Børne- og ungdomspsykiatri

 

Deutschland

Kinder – und Jugendpsychiatrie und –psychotherapie

 

Eesti

 

 

Ελλάς

Παιδoψυχιατρική

 

España

 

 

France

Pédo-psychiatrie

 

Ireland

Child and adolescent psychiatry

 

Italia

Neuropsichiatria infantile

 

Κύπρος

Παιδοψυχιατρική

 

Latvija

Bērnu psihiatrija

 

Lietuva

Vaikų ir paauglių psichiatrija

 

Luxembourg

Psychiatrie infantile

 

Magyarország

Gyermek- és ifjúságpszichiátria

 

Malta

 

 

Nederland

 

 

Österreich

 

 

Polska

Psychiatria dzieci i młodzieży

 

Portugal

Pedopsiquiatria

 

Slovenija

Otroška in mladostniška psihiatrija

 

Slovensko

Detská psychiatria

 

Suomi/Finland

Lastenpsykiatria / barnpsykiatri

 

Sverige

Barn- och ungdomspsykiatri

 

United Kingdom

Child and adolescent psychiatry

 


27.1.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 22/17


Teatis – erihambaarstide kvalifikatsioonide nimetustest teatamine

(2005/C 22/06)

(EMPs kohaldatav tekst)

Nõukogu 25. juuli 1978. aasta direktiiviga 78/686/EMÜ (mis käsitleb hambaarstide diplomite, tunnistuste ja muude kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide vastastikust tunnustamist ja mis sisaldab meetmeid asutamisõiguse ja teenuste osutamise vabaduse tulemusliku rakendamise hõlbustamiseks, viimati muudetud direktiiviga 2001/19/EÜ) ja eriti selle artikliga 23a on ette nähtud, et liikmesriigid teatavad komisjonile õigusnormidest, mille nad on vastu võtnud kõnealuses direktiivis käsitletavate diplomite, tunnistuste ja muude kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide väljaandmise kohta. Komisjon avaldab Euroopa Liidu Teatajas asjakohase teate, milles on loetletud liikmesriikide kvalifikatsiooninimetused ja vajaduse korral vastavad kutsenimetused.

Belgia Kuningriik on teatanud ühe nimetuse, mis tuleb kõnealuse liikmesriigi puhul muuta erihambaarstide koolituskursuste nimetuste loetelus.

Direktiivi 78/686/EMÜ (muudetud direktiiviga 2001/19/EÜ) B lisa muudetakse järgmiselt:

 

Punktis 1 “Ortodontia” peaks Belgia Kuningriigi kirje olema järgmine:

“Bijzondere beroepstitel van tandarts specialist in de orthodontie / Titre professionnel particulier de dentiste spécialiste en orthodontie, väljastanud asutus: Minister bevoegd voor Volksgezondheid/Ministre de la Santé publique”


27.1.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 22/18


Teatis – üldhoolduse eest vastutavate meditsiiniõdede ja ämmaemandate kvalifikatsiooni välja andvatest asutustest teatamine

(2005/C 22/07)

(EMPs kohaldatav tekst)

Nõukogu 27. juuni 1977. aasta direktiivis 77/452/EMÜ (mis käsitleb üldõdede diplomite, tunnistuste ja muude kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide vastastikust tunnustamist ja mis sisaldab meetmeid asutamisõiguse ja teenuste osutamise vabaduse kasutamise hõlbustamiseks) ja nõukogu 21. jaanuari 1980. aasta direktiivis 80/154/EMÜ (mis käsitleb ämmaemanda diplomite, tunnistuste ja muude kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide vastastikust tunnustamist ja mis sisaldab meetmeid asutamisõiguse ja teenuste osutamise vabaduse kasutamise hõlbustamiseks, viimati muudetud direktiiviga 2001/19/EÜ) ja eriti direktiivi 77/452/EMÜ artiklis 18a ja direktiivi 80/154/EMÜ artiklis 19a on sätestatud, et liikmesriigid teatavad komisjonile õigusnormidest, mille nad on vastu võtnud käesolevas direktiivis käsitletavate diplomite, tunnistuste ja muude kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide väljaandmise kohta. Komisjon avaldab Euroopa Liidu Teatajas asjakohase teate, milles on loetletud liikmesriikide kvalifikatsiooninimetused ja vajaduse korral vastavad kutsenimetused.

Poola Vabariik on teatanud muudatustest meditsiiniõdede (üldhooldus) diplomite, tunnistuste ja muude kvalifikatsiooni tõendavate ning ämmaemandate diplomite, tunnistuste ja muude kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide nimetuste loetelus selles liikmesriigis.

Direktiivi 77/452/EMÜ lisa (muudetud direktiiviga 2001/19/EÜ ja viimati Eesti Vabariigi, Küprose Vabariigi, Leedu Vabariigi, Läti Vabariigi, Malta Vabariigi, Poola Vabariigi, Slovaki Vabariigi, Sloveenia Vabariigi, Tšehhi Vabariigi ja Ungari Vabariigi ühinemistingimusi ning Euroopa Liidu aluslepingute muudatusi käsitleva akti II lisaga) muudetakse järgmiselt:

1)

väljaandva asutuse all asendatakse Poola Vabariiki käsitlev kirje järgmisega:

“instytucja prowadząca kształcenie na poziomie wyższym uznana przez właściwe władze”

(Pädevate asutuste tunnustatud kõrgharidusasutus)

Direktiivi 80/154/EMÜ lisa (muudetud direktiiviga 2001/19/EÜ ja viimati Eesti Vabariigi, Küprose Vabariigi, Leedu Vabariigi, Läti Vabariigi, Malta Vabariigi, Poola Vabariigi, Slovaki Vabariigi, Sloveenia Vabariigi, Tšehhi Vabariigi ja Ungari Vabariigi ühinemistingimusi ning Euroopa Liidu aluslepingute muudatusi käsitleva akti II lisaga) muudetakse järgmiselt:

2)

väljaandva asutuse all asendatakse Poola Vabariiki käsitlev kirje järgmisega:

“instytucja prowadząca kształcenie na poziomie wyższym uznana przez właściwe władze”

(Pädevate asutuste tunnustatud kõrgharidusasutus)


III Teatised

Komisjon

27.1.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 22/19


Pakkumiskutse teadaanne seoses toetuse andmisega pehme nisu ekspordiks teatavatesse kolmandatesse riikidesse

(2005/C 22/08)

I.   EESMÄRK

1.

Kuulutatakse välja pakkumine seoses toetuse andmisega CN-koodi 1001 90 99 alla kuuluva pehme nisu ekspordiks teatavatesse kolmandatesse riikidesse.

2.

Üldkogus, mille jaoks võidakse kindlaks määrata komisjoni määruse (EÜ) nr 1501/95 (1) artikli 4 lõikes 1 osutatud maksimaalne eksporditoetus, on 2 000 000 tonni.

3.

Pakkumised viiakse läbi vastavalt järgmiste õigusaktide sätetele:

nõukogu määrus (EMÜ) nr 1784/2003, (2)

määrus (EÜ) nr 1501/95,

komisjoni määrus (EÜ) nr 115/2005. (3)

II.   TÄHTAJAD

1.

Esimese nädalase osapakkumise puhul algab pakkumiste esitamise tähtaeg 28.1.2005 ja lõpeb 3.2.2005 kell 10.00.

2.

Järgmiste nädalaste osapakkumiste puhul lõpeb pakkumiste esitamise tähtaeg igal neljapäeval kell 10.00.

Teise nädalase osapakkumise ja järgmiste osapakkumiste puhul hakkab pakkumiste esitamise tähtaeg kulgema esimesel tööpäeval, mis järgneb eelmise kõnealuse tähtaja lõpule.

3.

Käesolev teadaanne käsitleb üksnes kõnealust pakkumismenetlust. Ilma et see piiraks pakkumistingimuste muutmist või uue pakkumiskutse väljakuulutamist, kehtib käesolev teadaanne kõikide nädalaste osapakkumiste suhtes, mis korraldatakse kõnealuse pakkumiskutse kehtivusaja jooksul.

Pakkumismenetlus jääb ära nendel nädalatel, kui ei toimu teraviljaturu korralduskomitee istungit.

III.   PAKKUMISED

1.

Kirjalikus vormis esitatud pakkumised peavad jõudma hiljemalt II jaos märgitud kuupäevadel ja kellaegadel kas kättesaamisteatega tähtsaadetisena, tähitud kirjana, teleksi, faksi või telegraafi teel ühele järgmistest aadressidest:

Bureau d'intervention et de restitution belge (BIRB)

rue de Trèves, 82

B-1040 Bruxelles

faks: (02) 287 25 24,

Státní zemědělský intervenční fond

Odbor zahraničního obchodu

Ve Smečkách 33

110 00, Praha 1

telefon: (420) 222 87 14 58

faks: (420) 222 87 15 63

Direktoratet for Fødevareerhverv

Nyropsgade 30

DK-1780 Copenhague

faks: 33 92 69 48

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE)

D-60322

Frankfurt am Main

Adickesallee 40

faks: 15 64 6 24

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet

(PRIA)

Narva maantee 3

Tartu 51009

telefon: (372) 7 37 12 00

faks: (372) 7 37 12 01

e-post: pria@pria.ee

OPEKEPE

241, rue Acharnon

GR-10446 Athènes

teleks: 221736 ITAG GR;

faks: 862 93 73

Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA)

c/Beneficencia 8

E-28004 Madrid

teleks: 23427 FEGA E;

faks: 521 98 32, 522 43 87

Office national interprofessionnel des céréales

21, avenue Bosquet

F-75326 Paris

Cedex 07

faks: 33 1 44 18 23 19 või 33 1 47 05 61 32

Department of Agriculture and Food

Other Market Supports Division

Johnstown Castle Estate

Co. Wexford

Ireland

Faks: 053 428 43

Ministero per le attività produttive, direzione generale per la politica commerciale e per la gestione del regime degli scambi, divisione II

viale America

I-00144 Roma

teleks: MINCOMES 623437, 610083, 610471;

faks: 592 62 174, 599 32 248, 596 47 531

Κυπριακός Οργανιςμός Αγροτικών Πληρωμών,

Μιχαήλ Κουτσόφα 20 (Εσπερίδων και Μιχαήλ Κουτσόφτα)

2000 /Nicosia

telefon: (357) 22 55 77 77

faks: (357) 22 55 77 55

e-post: commissioner@capo.gov.cy

Lauku Atbalsta Dienests

Republikas laukums 2

LV–1981 Riga

telefon: (371) 702 42 47

faks: (371) 702 71 20

e-post: LAD@lad.gov.lv

Nacionaline mokèjimo agentura prie Zemés ukio ministerijos

Uzsienio Prekybos Departamentas

Blindziu g. 17

LT–08111 Vilnius

telefon: (370) 52 69 17

faks: (370) 52 69 03

Service d'économie rurale, office du blé

113-115, rue de Hollerich

L-1741 Luxembourg

teleks: AGRIM L 2537;

faks: 45 01 78

Mezogazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

Alkotmány u. 29.

H-1054 Budapest

telefon: (36) 12 19 45 20

faks: (36) 12 19 45 11

Agenzija ta' Pagamenti – Trade Mechanisms Unit

Ministeru ghall-Affarijiet Rurali u l-Ambjent

Barriera Wharf

Valletta CMR 02

Malta

telefon: (356) 229 52 227/225/115

faks: (356) 229 52 224

Hoofdproductschap Akkerbouw

Stadhoudersplantsoen 12

NL-2517 JL Den Haag

Nederland

faks: (31 70) 346 14 00

AMA (Agrarmarkt Austria)

Dresdnerstraße 70

A-1200 Wien

faks: (00 43 1) 33 15 13 99, (00 43 1) 33 15 12 98

Agencja Rynku Rolnego

Biuro Administrowania Obrotem Towarowym z

Zagranica

Dzial Produktów Roślinnych

Nowy Świat 6/12

PL-00-400 Warszawa

telefon: (48) 226 61 75 90

faks: (48) 226 61 70 90

Ministério das Finanças, Direcção-Geral das Alfandegas e Impostos Especiais sobe o Consumo

Terreiro do Trigo – Efidicio da Alfandega

P-1149-060 Lisboa

faksr: (351-21) 881 42 61

Telefon (351-21) 881 42 63

Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja

Dunajska Cesta 160

1000 Ljubljana

telefon: (386) 14 78 92 28

faks: (386) 14 79 92 06

Pôdohospodárska platobná agentúra

Dobrovičova 12

SK-815 26 Bratislava

telefon: (421) 259 26 63 97

faks: (421) 259 26 63 61

Maa- ja metsätalousministeriö, interventioyksikkö

PL 30, 00023 Valtioneuvosto

faks: (09) 16 05 27 72, (09) 1605 27 78

Statens Jordbruksverk

Vallgatan 8

S-55182 Jönköping

faks: 36 19 05 46

Cereal Exports – Rural Payments Agency

Lancaster House, Hampshire Court

Newcastle upon Tyne

NE 46 YM-UK

United Kingdom

telefon: (019 1) 226 52 86

faks: (019 1) 226 51 01

Pakkumised, mida ei saadeta teleksi, faksi ega telegraafi teel, peavad asjaomasele aadressile jõudma kahekordses tembeldatud ümbrikus. Sisemisel ümbrikul peab samuti olema tempel ja järgmine märge:

Pakkumine seoses toetuse andmisega pehme nisu ekspordiks teatavatesse kolmandatesse riikidesse väljakuulutatud pakkumiskutse raames – määrus (EÜ) nr 115/2005 – Konfidentsiaalne.

Pakkumisi ei saa tagasi võtta, kuni asjaomane liikmesriik teavitab pakkumises osalejat pakkumise vastuvõtmisest.

2.

Nii pakkumine kui ka määruse (EÜ) nr 1501/95 artikli 5 lõikes 3 osutatud tõend ja avaldus koostatakse selle liikmesriigi ametlikus keeles või ühes ametlikest keeltest, mille pädevale asutusele pakkumine saadetakse.

IV.   PAKKUMISTAGATIS

Pakkumistagatis antakse pädeva asutuse valdusse.

V.   PAKKUMISE VASTUVÕTMINE

Pakkumise vastuvõtmisega tekib pakkujal

a)

õigus saada pakkumise esitamise liikmesriigis ekspordilitsents, milles on märgitud pakkumiskutses osutatud eksporditoetuse suurus ja sellega hõlmatud kaubakogus;

b)

kohustus taotleda punktis a osutatud liikmesriigis selle koguse jaoks ekspordilitsentsi.


(1)  EÜT L 147, 30.6.1995, lk 7. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 777/2004 (ELT L 123, 27.4.2004, lk 50).

(2)  ELT L 270, 21.10.2003, lk 78.

(3)  ELT L 24, 27.1.2005.


Parandused

27.1.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 22/22


Kuldmüntide nimekirja, mis vastavad 17. mai 1977. aasta nõukogu direktiivi 77/388/EMÜ, viimati muudetud 12. oktoobri 1998. aasta nõukogu direktiiviga 98/80/EÜ (investeeringukulda käsitleva erikorra kohta), artikli 26b punkti a alapunktis ii kehtestatud kriteeriumidele, parandus

( Euroopa Liidu Teataja C 285, 23. november 2004 )

(2005/C 22/09)

Leheküljel 18, tulbas “EMISSIOONIRIIK”:

asendatakse:

“TŠEHHI”

järgmisega:

“TŠEHHOSLOVAKKIA”.


27.1.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 22/22


Kõrgemate tööinspektorite komitee liikmete nimetamine, parandus

( Euroopa Liidu Teataja C 10, 14. jaanuar 2005 )

(2005/C 22/10)

Leheküljel 2, Portugal:

asendatakse:

“Nuno Ataíde das Neves

José-Manuel Santos”;

järgmisega:

“Paulo Morgado de Carvalho

Manuel Ferreira Maduro Roxo”.