ISSN 1725-5171

Euroopa Liidu

Teataja

C 245

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

47. köide
2. oktoober 2004


Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

 

I   Teave

 

Nõukogu

2004/C 245/1

Nõukogus kokku tulnud liikmesriikide valitsuste esindajate 8. juuni 2004. aasta resolutsioon, millega täiendatakse 23. juuni 1981. aasta, 30. juuni 1982. aasta, 14. juuli 1986. aasta ja 10. juuli 1995. aasta resolutsioone ühtlustatud passistandardi kehtestamise kohta

1

 

Komisjon

2004/C 245/2

Euroopa Keskpanga poolt peamistel refinantseerimistoimingutel rakendatav intressimäär: 2,02 % 1. oktoober 2004 — Euro vahetuskursid

2

2004/C 245/3

Teadaanne taotluste esitamise kohta süsivesinike otsimiseks Hollandi mandrilava plokilõigus K1b

3

2004/C 245/4

Teadaanne taotluste esitamise kohta süsivesinike otsimiseks Hollandi mandrilava plokilõigus B18b

4

2004/C 245/5

Menetluse algatamine (Toimik nr COMP/M.3445 – Microsoft/Time Warner/Contentguard) ( 1 )

5

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

 


I Teave

Nõukogu

2.10.2004   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 245/1


Nõukogus kokku tulnud liikmesriikide valitsuste esindajate 8. juuni 2004. aasta resolutsioon, millega täiendatakse 23. juuni 1981. aasta, 30. juuni 1982. aasta, 14. juuli 1986. aasta ja 10. juuli 1995. aasta resolutsioone ühtlustatud passistandardi kehtestamise kohta

(2004/C 245/01)

NÕUKOGUS KOKKU TULNUD EUROOPA LIIDU LIIKMESRIIKIDE VALITSUSTE ESINDAJAD,

ON KOKKU LEPPINUD JÄRGMISES:

1.

Tšehhi Vabariik, Eesti Vabariik, Küprose Vabariik, Läti Vabariik, Leedu Vabariik, Ungari Vabariik, Malta Vabariik, Poola Vabariik, Sloveenia Vabariik ja Slovaki Vabariik püüavad passi väljastada hiljemalt 1. jaanuariks 2007 vastavalt käesoleva direktiiviga muudetud eespool nimetatud resolutsioonides kindlaks määratud vormile ja kohaldamisalale.

2.

23. juuni 1981. aasta resolutsiooni I lisa punktides C ja D, punkti E kolmanda lõigu teises taandes ja punktides F, G, H ja I osutatud teave esitatakse ka tšehhi, eesti, ungari, läti, leedu, malta, poola, slovaki ja sloveeni keeles vastavalt kõnealuse resolutsiooni sätetele Euroopa Liidu liikmesriikide teiste ametlike keelte kohta.

Liikmesriigid võtavad selle muudatuse arvesse uute passi partiide trükkimisel, kuid hiljemalt 1. jaanuariks 2007.


(1)  EÜT C 241, 19.9.1981, lk 1.

(2)  EÜT C 179, 16.7.1982, lk 1.

(3)  EÜT C 185, 24.7.1986, lk 1.

(4)  EÜT C 200, 4.8.1995, lk 1.


Komisjon

2.10.2004   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 245/2


Euroopa Keskpanga poolt peamistel refinantseerimistoimingutel rakendatav intressimäär: (1)

2,02 % 1. oktoober 2004

Euro vahetuskursid (2)

1. oktoober 2004

(2004/C 245/02)

1 euro=

 

Valuuta

Kurss

USD

USA dollar

1,2413

JPY

Jaapani jeen

136,85

DKK

Taani kroon

7,4404

GBP

Inglise nael

0,69095

SEK

Rootsi kroon

9,0288

CHF

Šveitsi frank

1,5495

ISK

Islandi kroon

87,87

NOK

Norra kroon

8,328

BGN

Bulgaaria lev

1,9559

CYP

Küprose nael

0,5755

CZK

Tšehhi kroon

31,618

EEK

Eesti kroon

15,6466

HUF

Ungari forint

246,25

LTL

Leedu litt

3,4528

LVL

Läti latt

0,6675

MTL

Malta liir

0,4294

PLN

Poola zlott

4,3634

ROL

Rumeenia leu

41 187

SIT

Sloveenia talaar

239,99

SKK

Slovakkia kroon

40,075

TRL

Türgi liir

1 870 400

AUD

Austraalia dollar

1,7151

CAD

Kanada dollar

1,5661

HKD

Hong Kongi dollar

9,6786

NZD

Uus-Meremaa dollar

1,8449

SGD

Singapuri dollar

2,0908

KRW

Korea won

1 426,13

ZAR

Lõuna-Aafrika rand

8,0434


(1)  Kurss kohaldatud viimastele tomingutele, mis on sooritatud enne osutatud kuupäeva. Muutuva intressimääraga pakkumismenetluse puhul on tegemist marginaalse intressimääraga.

(2)  

Allikas: EKP avaldatud viitekurss.


2.10.2004   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 245/3


Teadaanne taotluste esitamise kohta süsivesinike otsimiseks Hollandi mandrilava plokilõigus K1b

(2004/C 245/03)

Madalmaade Kuningriigi majandusminister edastab teadaande, et on saadud taotlus süsivesinike otsimiseks ploki K1 lõigus, millele on osutatud kaevandamismääruse (Valitsuse Teataja 2002, 245) lõppu lisatud kaardil (III lisa) ja mida nimetatakse “plokilõik K1b”.

Viidates Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. mai 1994. aasta direktiivi 94/22/EÜ artikli 3 lõikele 2, mis käsitleb süsivesinike otsimise, uuringute ja tootmise volituste andmise ja kasutamise tingimusi, ning viidates trükis avaldatule (kaevandamisdokumendi artikkel 15, dokumentide ja määruste bülletään 2002, 542), kutsub majandusminister huvitatud osapooli esitama taotlusi süsivesinike otsimiseks plokilõigus K1b.

Taotlusi võib esitada 13 nädala jooksul pärast käesoleva teadaande avaldamist Euroopa Liidu Teatajas. Taotlused tuleb saata aadressil: Minister van Economische Zaken, ter attentie van de directeur Energieproductie (persoonlijk in handen), Prinses Beatrixlaan 5–7, Den Haag, Madalmaad. Pärast kõnealust tähtaega esitatud taotlusi ei arvestata.

Otsus taotluste kohta tehakse hiljemalt üheksa kuu jooksul pärast kõnealust ajavahemikku.

Lisateavet saab telefonil (+317) 0 379 66 94.


2.10.2004   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 245/4


Teadaanne taotluste esitamise kohta süsivesinike otsimiseks Hollandi mandrilava plokilõigus B18b

(2004/C 245/04)

Madalmaade Kuningriigi majandusminister edastab teadaande, et on saadud taotlus süsivesinike otsimiseks ploki B18 lõigus, millele on osutatud Kaevandamismääruse (Valitsuse Teataja 2002, 245) lõppu lisatud kaardil (III lisa) ja mida nimetatakse “plokilõik B18b”.

Viidates Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. mai 1994. aasta direktiivi 94/22/EÜ artikli 3 lõikele 2, mis käsitleb süsivesinike otsimise, uuringute ja tootmise volituste andmise ja kasutamise tingimusi, ning viidates trükis avaldatule (Kaevandamisdokumendi artikkel 15, dokumentide ja määruste bülletään 2002, 542), kutsub majandusminister huvitatud osapooli esitama taotlusi süsivesinike otsimiseks plokilõigus B18b.

Taotlusi võib esitada 13 nädala jooksul pärast käesoleva teadaande avaldamist Euroopa Liidu Teatajas. Taotlused tuleb saata aadressil: Minister van Economische Zaken, ter attentie van de directeur Energieproductie (persoonlijk in handen), Prinses Beatrixlaan 5–7, Haag. Pärast kõnealust tähtaega esitatud taotlusi ei arvestata.

Otsus taotluste kohta tehakse hiljemalt üheksa kuu jooksul pärast kõnealust ajavahemikku.

Lisateavet saab telefonil (+317) 0 379 66 94.


2.10.2004   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 245/5


Menetluse algatamine

(Toimik nr COMP/M.3445 – MICROSOFT/TIME WARNER/CONTENTGUARD)

(2004/C 245/05)

(EMPs kohaldatav tekst)

25. augustil 2004 otsustas komisjon algatada menetlus ülalnimetatud juhtumi kohta, kuna leiab, et teatatud koondumine äratab tõsiseid kahtlusi ühisturuga kokkusobivuse osas. Menetluse algatamine avab teise faasi teatatud koondumise uurimisest. Otsus põhineb nõukogu määruse (EMÜ) nr 4064/89 artikli 6 lõike 1 punktil c.

Komisjon kutsub asjast huvitatud kolmandaid isikuid esitama komisjonile oma võimalikke märkusi kavandatava koondumise kohta.

Et märkusi oleks võimalik menetluses täielikult arvesse võtta, peavad märkused jõudma komisjoni mitte hiljem kui 15 päeva pärast selle teatise avaldamist. Märkusi võib saata komisjonile faksi teel (faksi nr (32-2) 296 43 01 või 296 72 44) või posti teel, märkega Toimik nr COMP/M.3445 – MICROSOFT/TIME WARNER/CONTENTGUARD, järgmisele aadressile:

Commission of the European Communities

Competition DG

Merger Registry

J-70

B-1049 Brussels.