ISSN 1977-0650

Euroopa Liidu

Teataja

L 322I

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

65. aastakäik
16. detsember 2022


Sisukord

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Nõukogu määrus (EL) 2022/2474, 16. detsember 2022, millega muudetakse määrust (EL) nr 833/2014, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Venemaa tegevusega, mis destabiliseerib olukorda Ukrainas

1

 

*

Nõukogu määrus (EL) 2022/2475, 16. detsember 2022, millega muudetakse määrust (EL) nr 269/2014, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustava või ohustava tegevusega

315

 

*

Nõukogu rakendusmäärus (EL) 2022/2476, 16. detsember 2022, millega rakendatakse määrust (EL) nr 269/2014, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustava või ohustava tegevusega

318

 

 

OTSUSED

 

*

Nõukogu otsus (ÜVJP) 2022/2477, 16. detsember 2022, millega muudetakse otsust 2014/145/ÜVJP, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustava või ohustava tegevusega

466

 

*

Nõukogu otsus (ÜVJP) 2022/2478, 16. detsember 2022, millega muudetakse otsust 2014/512/ÜVJP, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Venemaa tegevusega, mis destabiliseerib olukorda Ukrainas

614

 

*

Nõukogu otsus (ÜVJP) 2022/2479, 16. detsember 2022, millega muudetakse otsust 2014/145/ÜVJP, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustava või ohustava tegevusega

687

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.


II Muud kui seadusandlikud aktid

MÄÄRUSED

16.12.2022   

ET

Euroopa Liidu Teataja

LI 322/1


NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2022/2474,

16. detsember 2022,

millega muudetakse määrust (EL) nr 833/2014, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Venemaa tegevusega, mis destabiliseerib olukorda Ukrainas

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artiklit 215,

võttes arvesse nõukogu 16. detsembri 2022. aasta otsust (ÜVJP) 2022/2478, millega muudetakse otsust 2014/512/ÜVJP, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Venemaa tegevusega, mis destabiliseerib olukorda Ukrainas (1),

võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ning Euroopa Komisjoni ühisettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

31. juulil 2014 võttis nõukogu vastu määruse (EL) nr 833/2014 (2).

(2)

Nõukogu määrusega (EL) nr 833/2014 on jõustatud teatavad nõukogu otsuses 2014/512/ÜVJP (3) sätestatud meetmed.

(3)

Nõukogu võttis 16. detsembril 2022 vastu otsuse (ÜVJP) 2022/2478, millega muudetakse otsust 2014/512/ÜVJP.

(4)

On asjakohane laiendada selliste piirangutega kaupade loetelu, mis võivad aidata kaasa Venemaa sõjalise ja tehnoloogilise suutlikkuse tugevdamisele või tema kaitse- ja julgeolekusektori arengule, ning lisatakse loetellu droonimootorid, keemia- ja bioloogilised seadmed, massirahutuste ohjamiseks mõeldud keemilised ühendid ja elektroonilised komponendid.

(5)

Otsusega (ÜVJP) 2022/2478 täiendatakse nende Venemaa sõjatööstuskompleksiga seotud üksuste loetelu, kelle suhtes kehtestatakse rangemad ekspordipiirangud kahesuguse kasutusega kaupadele ja tehnoloogiale ning sellistele kaupadele ja tehnoloogiale, mis võivad aidata kaasa Venemaa kaitse- ja julgeolekusektori tehnoloogilisele arengule, lisades loetellu 168 üksust. Pidades silmas konkreetset ohtu, et teatavad kaubad või tehnoloogia suunatakse Krimmist või Sevastopolist ümber Venemaa Föderatsiooni, on ka asjakohane lisada sellesse lõppkasutajate loetellu teatavad Venemaa kontrolli all olevad üksused, mis on asutatud Krimmis või Sevastopolis. See ei mõjuta asjaolu, et liit ei tunnusta Krimmi ja Sevastopoli ebaseaduslikku annekteerimist Venemaa Föderatsiooni poolt ning mõistab selle jätkuvalt karmilt hukka.

(6)

Otsusega (ÜVJP) 2022/2478 laiendatakse selliste Venemaa meediakanalite ringhäälingulubade peatamist liidus, mis on Venemaa juhtkonna püsiva kontrolli all, ning keeldu nende sisu edastamiseks.

(7)

Venemaa Föderatsioon on korraldanud süstemaatilise rahvusvahelise meediaga manipuleerimise ja faktide moonutamise kampaania, et tõhustada oma naaberriikide, liidu ja selle liikmesriikide destabiliseerimise strateegiat. Eelkõige on korduvalt ja järjepidevalt sattunud tema propaganda ohvriks Euroopa erakonnad, eriti valimiste ajal, samuti kodanikuühiskond, varjupaigataotlejad, Venemaa rahvusvähemused, soovähemused ning demokraatlike institutsioonide toimimine liidus ja selle liikmesriikides.

(8)

Ukraina vastase agressiooni õigustamiseks ja toetamiseks on Venemaa Föderatsioon korraldanud pidevat ja kooskõlastatud propagandategevust, mis on suunatud liidu ja naaberriikide kodanikuühiskonnale, moonutades ja manipuleerides tõsiselt fakte.

(9)

Neid propagandameetmeid on rakendatud eri meediakanalite kaudu Venemaa Föderatsiooni juhtkonna pideva otsese või kaudse kontrolli all. Selline tegevus kujutab endast märkimisväärset ja otsest ohtu liidu avalikule korrale ja julgeolekule. Nendel meediakanalitel on oluline ja otsustav roll Ukraina vastu suunatud agressiooni edendamisel ja toetamisel ning Ukraina naaberriikide destabiliseerimisel.

(10)

Võttes arvesse olukorra tõsidust ja vastukaaluks Ukraina olukorda destabiliseerivale Venemaa tegevusele, on vaja kooskõlas põhiõiguste hartas tunnustatud põhiõiguste ja -vabadustega, eriti selle artiklis 11 tunnustatud õigusega sõna- ja teabevabadusele, kehtestada täiendavad piiravad meetmed, et selliste meediakanalite ringhäälingutegevus liidus või selliste meediakanalite liidule suunatud ringhäälingutegevus peatada. Meetmed tuleks jätta kehtima seni, kuni Ukraina-vastane agressioon lõpetatakse ning kuni Venemaa Föderatsioon ja sellega seotud meediakanalid lõpetavad propagandategevuse liidu ja selle liikmesriikide vastu.

(11)

Kooskõlas põhiõiguste hartas tunnustatud põhiõiguste ja -vabadustega, eriti selle artiklites 11, 16 ja 17 tunnustatud sõna- ja teabevabadusega, ettevõtlusvabadusega ja õigusega omandile, ei takista need meetmed nimetatud meediakanalitel ja nende töötajatel viia läbi liidus muid tegevusi kui ringhääling, näiteks uurimistöid või intervjuusid. Eelkõige ei piira need meetmed kohustust austada õigusi, vabadusi ja põhimõtteid, millele on osutatud Euroopa Liidu lepingu artiklis 6, sealhulgas põhiõiguste hartat ja liikmesriikide põhiseadusi nende vastavas pädevusvaldkonnas.

(12)

Selleks et tagada kooskõla menetlusega, mis on otsuses 2014/512/ÜVJP nähtud ette ringhäälingulitsentside peatamiseks, peaks nõukogu kasutama rakendamisvolitusi, et otsustada pärast vastavate juhtumite uurimist, kas piiravaid meetmeid hakatakse käesolevas määruses sätestatud kuupäeval kohaldama mitme käesoleva määruse XV lisas loetletud üksuse suhtes.

(13)

Otsusega (ÜVJP) 2022/2478 täiendatakse juba kehtivat keeldu, mis kehtib Venemaa energiasektoris tehtavate uute investeeringute suhtes, keelates täiendavad investeeringud Venemaa kaevandussektorisse, välja arvatud teatavate kriitilise tähtsusega toorainetega seotud mäetööstustegevus.

(14)

On asjakohane laiendada lennunduses ja kosmosetööstuses kasutamiseks sobivate kaupade ja tehnoloogia suhtes kehtivat ekspordikeeldu, hõlmates õhusõidukite mootorid ja nende osad. See keeld ning keeld liidu territooriumil maanduda, sealt õhku tõusta või sellest üle lennata kehtib nii mehitatud kui ka mehitamata õhusõidukite suhtes. Lisaks kehtestatakse otsusega (ÜVJP) 2022/2478 erand, mille kohaselt lubatakse anda tehnilist abi, mis on seotud lennunduses ja kosmosetööstuses kasutamiseks sobivate kaupade ja tehnoloogia kasutamisega, kui see on vajalik satelliitide vahelise kokkupõrkke või nende plaanimatu atmosfääri sisenemise vältimiseks. Lisaks antakse selle otsusega liikmesriikide pädevatele asutustele võimalus teha erandeid ja lubada eksportida meditsiinilisel või farmatseutilisel eesmärgil või humanitaartegevuseks teatavaid lennunduskaupu, mida kasutatakse laialdaselt ka meditsiinivaldkonnas.

(15)

On samuti asjakohane täiendada selliste kaupade loetelu, mis võivad aidata kaasa Venemaa tööstussuutlikkuse suurendamisele, lisades sinna sellised kaubad nagu generaatorid, mängudroonid, sülearvutid, kõvakettad, IT-komponendid, öövaatlus- ja raadionavigatsiooniseadmed, kaamerad ja läätsed.

(16)

Otsusega (ÜVJP) 2022/2478 pikendatakse Venemaalt pärit või sealt eksporditud metanooli impordi suhtes kohaldatava erandi kehtivust veel kuue kuu võrra.

(17)

Määrusega (EL) nr 833/2014 kehtestati keeld importida Venemaalt toornaftat kas torujuhtme kaudu või meritsi. Määruses (EL) nr 833/2014 on sätestatud ka ajutised erandid torujuhtme kaudu toimuva impordi ning Bulgaaria puhul meritsi toimuva impordi kohta. Nende erandite ainus eesmärk oli tagada liikmesriikide jaoks varustuskindlus, jättes neile samal ajal võrdsed võimalused. Seetõttu tuleb täpsustada, et sarnaselt liikmesriikidega, kes impordivad Venemaa toornaftat torujuhtme kaudu, ei saa Bulgaaria müüa kõnealuse erandi alusel imporditud Venemaa toornaftast saadud naftatooteid ostjatele, kes asuvad teistes liikmesriikides või kolmandates riikides. Sõiduki või õhusõiduki punkerdamine või tankimine liikmesriigis, kes saab nendest eranditest kasu, ei lange selle keelu alla.

(18)

Kuigi otsus (ÜVJP) 2022/2478 on koostatud Ukrainaga solidaarsuse vaimus, lubatakse selles siiski Ungaril, Slovakkial ja Bulgaarial eksportida Ukrainasse teatavaid rafineeritud naftatooteid, mis on saadud kõnealuste erandite alusel imporditud Venemaa toornaftast, sealhulgas transportides seda vajaduse korral läbi teiste liikmesriikide.

(19)

Otsusega (ÜVJP) 2022/2478 lubatakse Bulgaarial eksportida kolmandatesse riikidesse ka teatavaid rafineeritud naftasaadusi, mis on saadud Venemaa toornaftast, mida imporditakse kõnealuste erandite alusel. See on vajalik keskkonna- ja ohutusriskide leevendamiseks, kuna selliseid saadusi ei ole võimalik Bulgaarias ohutult ladustada. Aastane eksport ei tohiks ületada selliste saaduste keskmist aastast eksporti viimase viie aasta jooksul.

(20)

On asjakohane jätta artiklites 3m ja 3n sätestatud piirangute alt välja maagaasi kondensaat, mis on toodetud veeldatud maagaasi (LNG) tootmistehastes, et tagada veeldatud maagaasi varustuskindlus. Selleks et vältida kõrvalehoidmist ja tagada, et artiklite 3m ja 3n alusel piirangute alla kuuluvaid maagaasi kondensaadist tooteid ei osteta, impordita ega transpordita liitu ega kolmandatesse riikidesse, on asjakohane kehtestada aruandekohustus ettevõtjatele, kes tegelevad LNG tootmistehastest tuleva maagaasi kondensaadiga seotud tehingutega.

(21)

Otsusega (ÜVJP) 2022/2478 lisatakse Venemaa piirkondlik arengupank selliste Venemaa omandis või kontrolli all olevate üksuste loetellu, kelle suhtes kohaldatakse tehingukeeldu.

(22)

Otsusega (ÜVJP) 2022/2478 keelatakse liidu kodanikel tegutseda ühegi Venemaal asutatud ja Venemaa riiklikus omandis või kontrolli all oleva juriidilise isiku, üksuse või asutuse juhtorgani liikmena. Samuti nähakse sellega pädevatele asutustele ette võimalus anda oma kodanikele luba tegutseda sellistel ametikohtadel olemasolevates ühisettevõtetes või sarnastes õiguslikes üksustes ning Venemaal asutatud ELi tütarettevõtjates ning kui sellisel ametikohal tegutsemine on vajalik elutähtsa energiavarustuse tagamiseks või kui juriidiline isik, üksus või asutus on seotud kolmandast riigist pärit nafta transiidiga läbi Venemaa ning sellisel ametikohal tegutsemine on mõeldud toiminguteks, mis ei ole muul viisil keelatud.

(23)

Otsusega (ÜVJP) 2022/2478 pikendatakse teatavate Venemaa omandis olevate üksustega tehingute tegemise keelust lubatud erandi kehtivusaega, kui tehing on rangelt vajalik ühisettevõtte või sarnase õigusliku üksuse lõpetamiseks. Samuti nähakse liikmesriikide pädevatele asutustele ette võimalus anda luba tehinguteks, mis on vajalikud selleks, et need Venemaa omandis olevad üksused saaksid võõrandada oma osa ja loobuda osalemisest ELi ettevõtetes.

(24)

Selleks et hõlbustada liidu ettevõtjate lahkumist Venemaa turult, kehtestatakse otsusega (ÜVJP) 2022/2478 ajutine erand määruses (EL) nr 833/2014 sätestatud impordi- ja ekspordikeeldudest. Et kiirendada ettevõtjate lahkumist Venemaa turult, on kõnealune erand ajutine ja piiratud kohaldamisalaga, võimaldades 30. septembrini 2023 selliste kaupade müüki, tarnimist või ülekandmist või nende importi Venemaale, mis asjaomaste keeldude jõustumise ajal juba asusid füüsiliselt Venemaal. Lisaks peaksid riikide ametiasutused tagama, et pärast ettevõtjate Venemaalt lahkumist sinna jäänud keelatud kaupu ei saaks kasutada sõjalised lõppkasutajad ja et neid kaupu ei oleks võimalik kasutada sõjalisel otstarbel.

(25)

On asjakohane viia liikmesriikide kohustus anda teavet üle 100 000 suuruste summade kohta, mille on hoiustanud kolmandates riikides asutatud juriidilised isikud, üksused või asutused, mille enamusosalus kuulub Venemaa kodanikele või Venemaal elavatele füüsilistele isikutele, vastavusse muud liiki hoiuste suhtes juba kehtivate sarnaste kohustustega.

(26)

Lisaks laiendatakse otsusega (ÜVJP) 2022/2478 kehtivat keeldu osutada Venemaa Föderatsioonile ning Venemaal asutatud juriidilistele isikutele, üksustele ja asutustele teatavaid teenuseid; keelatud on osutada reklaamiteenuseid ning turu-uuringute, avaliku arvamuse küsitluste, toodete katsetamise ja tehnilise kontrolliga seotud teenuseid. Vastavalt Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni ühtsele tooteklassifikaatorile (Statistical Office of the United Nations, Statistical Papers, Series M, No 77, CPC prov., 1991), hõlmavad turu uuringute ja avaliku arvamuse küsitlustega seotud teenused turu-uuringuteenuseid ja avaliku arvamuse küsitluse teenuseid. Tehnilise katsetamise ja analüüsimise teenused hõlmavad koostise ja puhtuse testimise ja kontrolli teenuseid, füüsikaliste omaduste katsetamise ja analüüsimise teenuseid, integreeritud mehaaniliste ja elektrisüsteemide testimise ja kontrolli teenuseid, tehnilise kontrolli teenuseid ning muid tehnilise katsetamise ja analüüsimise teenuseid. Venemaale eksporditavate kaupadega seotud tehnilise abi osutamine on jätkuvalt lubatud, tingimusel et sellise tehnilise abi osutamise ajal ei ole nende kaupade müük, tarnimine või eksport käesoleva määruse alusel keelatud. Reklaamiteenused hõlmavad reklaamipinna või reklaamiaja müüki ja rentimist, reklaami kavandamist, teostamist ja paigaldamist ning muid reklaamiteenuseid.

(27)

Otsusega (ÜVJP) 2022/2478 selgitatakse ja muudetakse veelgi Venemaalt pärit või Venemaalt eksporditud terasetoodete impordikeelu erandeid.

(28)

Otsusega (ÜVJP) 2022/2478 tehakse regulatiivosas teatavaid tehnilisi parandusi.

(29)

Kõnealused meetmed kuuluvad aluslepingu kohaldamisalasse ja seetõttu on nende rakendamiseks vaja liidu tasandi õigusakti, eelkõige tagamaks, et kõik liikmesriigid kohaldaksid nimetatud meetmeid ühetaoliselt.

(30)

Määrust (EL) nr 833/2014 tuleks seetõttu vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määrust (EL) nr 833/2014 muudetakse järgmiselt.

1)

Artiklisse 1 lisatakse järgmine punkt:

„x)

„mäetööstuse sektor“ – mitteenergeetiliste maavaradega seotud asukohaleidmise, kaevandamise, haldus- ja töötlemistegevuse sektor.“

2)

Artikkel 3a asendatakse järgmisega:

„Artikkel 3a

1.   Keelatud on:

a)

omandada uut või laiendada olemasolevat osalust juriidilistes isikutes, üksustes või asutustes, kes on asutatud või moodustatud Venemaa või mis tahes muu kolmanda riigi õiguse alusel ja kes tegutsevad Venemaa energiasektoris;

b)

anda uut laenu või krediiti või muul viisil rahalisi vahendeid, sealhulgas omakapitali, kõigile juriidilistele isikutele, üksustele või asutustele, kes on asutatud või moodustatud Venemaa või mis tahes muu kolmanda riigi õiguse alusel ja kes tegutsevad Venemaa energiasektoris, või võimaldada seda tõendatult sellise isiku, üksuse või asutuse rahastamise otstarbel;

c)

asutada uusi ühisettevõtteid juriidiliste isikute, üksuste või asutustega, kes on asutatud või moodustatud Venemaa või mis tahes muu kolmanda riigi õiguse alusel ja kes tegutsevad Venemaa energiasektoris;

d)

pakkuda punktides a, b ja c osutatud tegevusega otseselt seotud investeerimisteenuseid.

2.   Keelatud on:

a)

omandada uut või laiendada olemasolevat osalust juriidilistes isikutes, üksustes või asutustes, kes on asutatud või moodustatud Venemaa või mis tahes muu kolmanda riigi õiguse alusel ja kes tegutsevad Venemaa mäetööstuse sektoris;

b)

anda uut laenu või krediiti või muul viisil rahalisi vahendeid, sealhulgas omakapitali, kõigile juriidilistele isikutele, üksustele või asutustele, kes on asutatud või moodustatud Venemaa või mis tahes muu kolmanda riigi õiguse alusel ja kes tegutsevad Venemaa mäetööstuse sektoris, või võimaldada seda tõendatult sellise isiku, üksuse või asutuse rahastamise otstarbel;

c)

asutada uusi ühisettevõtteid juriidiliste isikute, üksuste või asutustega, kes on asutatud või moodustatud Venemaa või mis tahes muu kolmanda riigi õiguse alusel ja kes tegutsevad Venemaa mäetööstuse sektoris;

d)

pakkuda punktides a, b ja c osutatud tegevusega otseselt seotud investeerimisteenuseid.

3.   Erandina lõikest 1 võib pädev asutus tingimustel, mida ta peab asjakohaseks, anda loa lõikes 1 osutatud tegevuseks, kui ta on teinud kindlaks, et

a)

see on vajalik liidus elutähtsa energiavarustuse tagamiseks ning maagaasi ja nafta, sealhulgas rafineeritud naftatoodete transpordiks Venemaalt või läbi Venemaa liitu, väljaarvatud kui see on keelatud artikli 3m või 3n alusel, või

b)

see puudutab eranditult Venemaa energiasektoris tegutsevat juriidilist isikut, üksust või asutust, mis on liikmesriigi õiguse alusel asutatud või moodustatud juriidilise isiku, üksuse või asutuse omandis.

4.   Asjaomane liikmesriik teavitab või asjaomased liikmesriigid teavitavad teisi liikmesriike ja komisjoni kõikidest lõike 3 alusel antud lubadest kahe nädala jooksul alates loa andmisest.

5.   Lõikes 2 sätestatud keeldu ei kohaldata sellise mäetööstustegevuse suhtes, mille puhul toob suurimat tulu või mille peamine eesmärk on XXX lisas loetletud materjalide tootmine.“

3)

Artiklit 3c muudetakse järgmiselt:

a)

lisatakse järgmine lõige:

„5b.   XI lisa C osas loetletud kaupade puhul ei kohaldata lõigetes 1 ja 4 sätestatud keelde enne 17. detsembrit 2022 sõlmitud lepingute ja nende lepingute täitmiseks vajalike lisalepingute täitmise suhtes kuni 16. jaanuarini 2023.“

;

b)

lisatakse järgmised lõiked:

„6b.   Erandina lõikest 4 võib pädev asutus tingimustel, mida ta peab asjakohaseks, anda loa lõikes 1 osutatud kaupade ja tehnoloogia kasutamisega seotud tehnilise abi andmiseks, kui ta on teinud kindlaks, et sellise tehnilise abi andmine on vajalik satelliitide kokkupõrke või soovimatu atmosfääri sisenemise ärahoidmiseks.

6c.   Erandina lõigetest 1 ja 4 võib pädev asutus tingimustel, mida ta peab asjakohaseks, anda loa XI lisa B osas loetletud, CN-koodide 8517 71 00, 8517 79 00 ja 9026 00 00 alla kuuluvate kaupade müügiks, tarnimiseks, üleandmiseks ja ekspordiks ning seonduva tehnilise abi, vahendusteenuste, rahastamise või rahalise abi pakkumiseks, kui ta on teinud kindlaks, et see on vajalik meditsiinilisel või farmatseutilisel eesmärgil või humanitaartegevuseks, näiteks abi (sealhulgas meditsiinitarbed, toit) kohaletoimetamine või selle kohaletoimetamise hõlbustamine või humanitaartöötajate transport ja sellega seotud abi, või evakueerimiseks.

Tehes otsust loa andmise kohta meditsiinilisel või farmatseutilisel eesmärgil või humanitaartegevuseks kooskõlas käesoleva lõikega, ei anna liikmesriigi pädev asutus ekspordiluba füüsilisele või juriidilisele isikule, üksusele või asutusele Venemaal või kasutamiseks Venemaal, kui tal on piisavalt põhjust arvata, et kaupadel võib olla sõjaline lõppkasutus.“

4)

Artikli 3ea lõige 6 asendatakse järgmisega:

„6.   Asjaomased liikmesriigid teavitavad teisi liikmesriike ja komisjoni kõikidest lõigete 5, 5a ja 5b alusel antud lubadest kahe nädala jooksul alates loa andmisest.“

5)

Artiklit 3g muudetakse järgmiselt:

a)

lõike 1 punkt d asendatakse järgmisega:

„d)

alates 30. septembrist 2023 otse või kaudselt importida või osta XVII lisas loetletud raua- ja terasetooteid, mida on töödeldud kolmandas riigis ja mis sisaldavad Venemaalt pärit raua- ja terasetooteid, mis on loetletud XVII lisas; XVII lisas loetletud toodete suhtes, mida on töödeldud kolmandas riigis ja mis sisaldavad Venemaalt pärit CN-koodi 7207 11 või 7207 12 10 või 7224 90 alla kuuluvaid terasetooteid, kohaldatakse seda keeldu alates 1. aprillist 2024 CN-koodi 7207 11 alla kuuluvate toodete suhtes ja alates 1. oktoobrist 2024 CN-koodi 7207 12 10 ja 7224 90 alla kuuluvate toodete suhtes;“;

b)

lõige 3 asendatakse järgmisega:

„3.   XVII lisa B osas loetletud kaupade puhul, mida ei ole loetletud nimetatud lisa A osas, piiramata lõike 4 kohaldamist, ei kohaldata lõikes 1 sätestatud keelde enne 7. oktoobrit 2022 sõlmitud lepingute ja nende lepingute täitmiseks vajalike lisalepingute täitmise suhtes kuni 8. jaanuarini 2023. Seda sätet ei kohaldata CN-koodide 7207 11, 7207 12 10 ja 7224 90 alla kuuluvate kaupade suhtes, mille suhtes kohaldatakse lõikeid 4, 5 ja 5a.“

;

c)

lisatakse järgmine lõige:

„5a.   Lõikes 1 sätestatud keelde ei kohaldata CN-koodi 7224 90 alla kuuluvate kaupade järgmiste koguste impordi, ostmise, transpordi või nendega seotud tehnilise või rahalise abi suhtes:

a)

147 007 tonni ajavahemikul 17. detsembrist 2022 kuni 31. detsembrini 2023;

b)

110 255 tonni ajavahemikul 1. jaanuarist 2024 kuni 30. septembrini 2024.“;

d)

lõige 6 asendatakse järgmisega:

„6.   Lõigetes 4, 5 ja 5a sätestatud impordimahu kvoote haldavad komisjon ja liikmesriigid vastavalt komisjoni rakendusmääruse (EL) 2015/2447 (*1) artiklites 49–54 sätestatud tariifikvootide haldamise süsteemile.

(*1)  Komisjoni 24. novembri 2015. aasta rakendusmäärus (EL) 2015/2447, millega nähakse ette Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 952/2013 (millega kehtestatakse liidu tolliseadustik) teatavate sätete üksikasjalikud rakenduseeskirjad (ELT L 343, 29.12.2015, lk 558).“"

6)

Artiklit 3i muudetakse järgmiselt:

a)

lõige 3b asendatakse järgmisega:

„3b.   XXI lisa B osas loetletud kaupade puhul ei kohaldata lõigetes 1 ja 2 sätestatud keelde enne 7. oktoobrit 2022 sõlmitud lepingute ja nende lepingute täitmiseks vajalike lisalepingute täitmise suhtes kuni 8. jaanuarini 2023.

See säte ei kehti CN-koodi 2905 11 alla kuuluvate kaupade kohta, mis on loetletud XXI lisa B osas ja mille suhtes kohaldatakse lõiget 3ba.“

;

b)

lisatakse järgmine lõige:

„3ba.   XXI lisa B osas loetletud, CN-koodi 2905 11 alla kuuluvate kaupade puhul ei kohaldata lõigetes 1 ja 2 sätestatud keelde enne 7. oktoobrit 2022 sõlmitud lepingute ja nende lepingute täitmiseks vajalike lisalepingute täitmise suhtes kuni 18. juunini 2023.“

7)

Artiklit 3k muudetakse järgmiselt:

a)

lõige 3 asendatakse järgmisega:

„3.   XXIII lisa A osas loetletud kaupade puhul ei kohaldata lõigetes 1 ja 2 sätestatud keelde enne 9. aprilli 2022 sõlmitud lepingute ja nende lepingute täitmiseks vajalike lisalepingute täitmise suhtes kuni 10. juulini 2022.“

;

b)

lõige 3a asendatakse järgmisega:

„3a.   XXIII lisa A osas loetletud, CN-koodide 2701, 2702, 2703 ja 2704 alla kuuluvate kaupade puhul ei kohaldata lõigetes 1 ja 2 sätestatud keelde enne 7. oktoobrit 2022 sõlmitud lepingute ja nende lepingute täitmiseks vajalike lisalepingute täitmise suhtes kuni 8. jaanuarini 2023.“

;

c)

lisatakse järgmine lõige:

„3b.   XXIII lisa B osas loetletud kaupade puhul ei kohaldata lõigetes 1 ja 2 sätestatud keelde enne 17. detsembrist 2022 sõlmitud lepingute ja nende lepingute täitmiseks vajalike lisalepingute täitmise suhtes kuni 16. jaanuarini 2023.“

;

d)

lisatakse järgmine lõige:

„5a.   Liikmesriikide pädevad asutused võivad anda tingimustel, mida nad peavad asjakohaseks, loa müüa, tarnida, üle anda või eksportida CN-koodide 8417 20, 8419 81 80 and 8438 10 10 alla kuuluvaid kaupu või osutada nendega seotud tehnilist või rahalist abi, olles eelnevalt kindlaks teinud, et sellised kaubad või nendega seotud tehnilise või rahalise abi osutamine on vajalik füüsilistele isikutele isiklikuks kodumajapidamises kasutamiseks.“

;

e)

lõige 6 asendatakse järgmisega:

„6.   Tehes otsust loa andmise kohta kooskõlas lõigetega 5 ja 5a, ei anna pädevad asutused ekspordiluba füüsilisele või juriidilisele isikule, üksusele või asutusele Venemaal või kasutamiseks Venemaal, kui neil on piisavalt põhjust arvata, et kaupadel võib olla sõjaline lõppkasutus.“

8)

Artiklit 3m muudetakse järgmiselt:

a)

lõikele 7 lisatakse järgmised lõigud:

„Alates 5. veebruarist 2023 on keelatud Bulgaaria pädeva asutuse poolt lõike 5 kohaselt antud erandi alusel imporditud toornaftast saadud ja CN-koodi 2710 alla kuuluvaid naftatooteid üle anda või transportida teistesse liikmesriikidesse või kolmandatesse riikidesse või müüa selliseid naftatooteid teistes liikmesriikides või kolmandates riikides asuvatele ostjatele.

Erandina teises lõigus sätestatud keelust võib Bulgaaria pädev asutus anda tingimustel, mida ta peab asjakohaseks, loa XXXI lisas loetletud ja lõike 5 alusel imporditud toornaftast saadud teatavate naftatoodete müügiks, tarnimiseks, üleandmiseks ja ekspordiks Ukrainasse, kui ta on teinud kindlaks, et

a)

tooted on ette nähtud kasutamiseks üksnes Ukrainas;

b)

kõnealuse müügi, tarnimise, üleandmise või ekspordi eesmärk ei ole kõrvale hoida teises lõigus sätestatud keeldudest.

Erandina teises lõigus sätestatud keelust võivad Bulgaaria pädevad asutused anda tingimustel, mida nad peavad asjakohaseks, loa XXXII lisas loetletud ja lõike 5 alusel imporditud toornaftast saadud teatavate naftatoodete müügiks, tarnimiseks, üleandmiseks või ekspordiks mis tahes kolmandasse riiki nimetatud lisas osutatud ekspordimahu kvootide piires, kui nad on teinud kindlaks, et:

a)

neid tooteid ei ole võimalik Bulgaarias keskkonna- ja ohutusriskide tõttu ladustada;

b)

kõnealuse müügi, tarnimise, üleandmise või ekspordi eesmärk ei ole kõrvale hoida teises lõigus sätestatud keeldudest.

Bulgaaria teavitab teisi liikmesriike ja komisjoni kõikidest käesoleva lõike alusel antud lubadest kahe nädala jooksul pärast loa andmist.“;

b)

lõikele 8 lisatakse järgmised lõigud:

„Alates 5. veebruarist 2023 võivad Ungari ja Slovakkia pädevad asutused erandina kolmandas lõigus sätestatud keeldudest anda tingimustel, mida nad peavad asjakohaseks, loa XXXI lisas loetletud ja lõike 3 punkti d alusel imporditud toornaftast saadud teatavate naftatoodete müügiks, tarnimiseks, üleandmiseks ja ekspordiks Ukrainasse, kui nad on teinud kindlaks, et

a)

tooted on ette nähtud kasutamiseks üksnes Ukrainas;

b)

kõnealuse müügi, tarnimise, üleandmise või ekspordi eesmärk ei ole kõrvale hoida kolmandas lõigus sätestatud keeldudest.

Asjaomane liikmesriik teavitab teisi liikmesriike ja komisjoni kõikidest käesoleva lõike alusel antud lubadest kahe nädala jooksul pärast loa andmist.“;

c)

lisatakse järgmised lõigud:

„11.   Füüsilised ja juriidilised isikud, üksused ja asutused teatavad kahe nädala jooksul selle liikmesriigi pädevale asutusele, kus nad elavad või asuvad, on asutatud või tegutsevad, kõikidest tehingutest, mis puudutavad alamrubriiki CN 2709 00 10 kuuluvate ning veeldatud maagaasi tootmise tehastes toodetud Venemaalt pärit või eksporditud maagaasi kondensaatide ostmist, importimist või üle andmist liitu. Aruandlus hõlmab teavet koguste kohta.

Asjaomane liikmesriik esitab eelmise lõigu kohaselt saadud teabe teistele liikmesriikidele ja komisjonile.

12.   Komisjon vaatab lõike 11 kohaselt saadud teabe alusel hiljemalt 18. juuliks 2023 üle selle, kuidas toimivad meetmed, mis puudutavad alamrubriiki CN 2709 00 10 kuuluvaid veeldatud maagaasi tootmise tehastes toodetud Venemaalt pärit või eksporditud maagaasi kondensaate.“

9)

Artiklisse 3n lisatakse järgmised lõigud:

„12.   Füüsilised ja juriidilised isikud, üksused ja asutused teatavad kahe nädala jooksul selle liikmesriigi pädevale asutusele, kus nad elavad või asuvad, on asutatud või tegutsevad, kõikidest tehingutest, mis puudutavad alamrubriiki CN 2709 00 10 kuuluvate ning veeldatud maagaasi tootmise tehastes toodetud Venemaalt pärit või eksporditud maagaasi kondensaatide ostmist või üle andmist kolmandatesse riikidesse. Aruandlus hõlmab teavet koguste kohta.

Asjaomane liikmesriik esitab eelmise lõigu kohaselt saadud teabe teistele liikmesriikidele ja komisjonile.

13.   Komisjon vaatab lõike 12 kohaselt saadud teabe alusel hiljemalt 18. juuliks 2023 üle selle, kuidas toimivad meetmed, mis puudutavad alamrubriiki CN 2709 00 10 kuuluvaid veeldatud maagaasi tootmise tehastes toodetud Venemaalt pärit või eksporditud maagaasi kondensaate.“

10)

Artikli 5 lõige 5 asendatakse järgmisega:

„5.   Alates 12. aprillist 2022 on liidus registreeritud või tunnustatud kauplemiskohtades keelatud noteerida selliste Venemaal asutatud juriidiliste isikute, üksuste või asutuste vabalt võõrandatavaid väärtpabereid, kellest üle 50 % kuulub riigi omandisse, ja osutada nendega seotud teenuseid, ning alates 29. jaanuarist 2023 on keelatud võtta neid kauplemisele.“

11)

Artiklit 5aa muudetakse järgmiselt:

a)

lisatakse järgmised lõiked:

„1b.   Alates 16. jaanuarist 2023 on keelatud tegutseda järgmiste üksuste juhtorgani liikmena:

a)

Venemaal asutatud juriidiline isik, üksus või asutus, kes on riigi kontrolli all või kellest üle 50 % kuulub riigi omandisse või kelle puhul on Venemaal, selle valitsusel või Venemaa keskpangal õigus osaleda kasumis või kellel on Venemaa, selle valitsuse või Venemaa keskpangaga muud olulised majandussuhted;

b)

Venemaal asutatud juriidiline isik, üksus või asutus, kelle omandiõigusest üle 50 % kuulub otse või kaudselt mõne käesoleva lõike punktis a osutatud üksuse omandisse, või

c)

Venemaal asutatud juriidiline isik, üksus või asutus, kes tegutseb mõne käesoleva lõike punktis a või b osutatud üksuse nimel või suuniste alusel.

Seda keeldu ei kohaldata sellise lõikes 1 osutatud juriidilise isiku, üksuse või asutuse suhtes, mille puhul kehtib lõige 1a.

1c.   Erandina lõikest 1b võivad pädevad asutused anda loa tegutsemiseks lõikes 1b osutatud juriidilise isiku, üksuse või asutuse juhtorgani liikmena pärast seda, kui nad on kindlaks teinud, et juriidiline isik, üksus või asutus on:

a)

ühisettevõte või sarnane õiguslik üksus, millega on seotud lõikes 1b osutatud juriidiline isik, üksus või asutus ning mis on liikmesriigi õiguse alusel asutatud või moodustatud juriidilise isiku, üksuse või asutuse poolt sõlmitud enne 17. detsembrit 2022 või

b)

lõikes 1b osutatud juriidiline isik, üksus või asutus, mis asutati Venemaal enne 17. detsembrit 2022 ja mis on liikmesriigi õiguse alusel asutatud või moodustatud juriidilise isiku, üksuse või asutuse omandis või ainu- või ühiskontrolli all.

1d.   Erandina lõikest 1b võivad pädevad asutused anda loa tegutsemiseks lõikes 1b osutatud juriidilise isiku, üksuse või asutuse juhtorgani liikmena pärast seda, kui nad on kindlaks teinud, et see on vajalik elutähtsa energiavarustuse tagamiseks.

1e.   Erandina lõikest 1b võivad pädevad asutused anda loa tegutsemiseks lõikes 1b osutatud juriidilise isiku, üksuse või asutuse juhtorgani liikmena pärast seda, kui nad on kindlaks teinud, et juriidiline isik, üksus või asutus on seotud kolmandast riigist pärit nafta transiidiga läbi Venemaa ning et sellisel ametikohal tegutsemine on ette nähtud toiminguteks, mis ei ole artiklite 3m ja 3n alusel keelatud.“

;

b)

lisatakse järgmised lõiked:

„2d.   Lõikes 1 sätestatud keeldu ei kohaldata XIX lisa C osas loetletud juriidilise isiku, üksuse või asutusega enne 17. detsembrit 2022 sõlmitud lepingute ja nende lepingute täitmiseks vajalike lisalepingute täitmise suhtes kuni 18. märtsini 2023.

2e.   Lõikes 1 sätestatud keeldu ei kohaldata maksetele, mis kuuluvad tasumisele XIX lisa C osas nimetatud juriidilistele isikutele, üksustele või asutustele lepingute kohaselt, mis on täidetud enne 18. märtsi 2023.“

;

c)

lõike 3 punkt d asendatakse järgmisega:

„d)

enne 16. märtsi 2022 sõlmitud tehingutele, sealhulgas müügitehingutele, mis on rangelt vajalikud selleks, et likvideerida hiljemalt 30. juuniks 2023 ühisettevõte või sarnane õiguslik üksus, millega on seotud lõikes 1 osutatud juriidiline isik, üksus või asutus;“;

d)

lisatakse järgmine lõige:

„3a.   Erandina lõikest 1 võib pädev asutus tingimustel, mida ta peab asjakohaseks, anda loa tehinguteks, mis on rangelt vajalikud selleks, et lõikes 1 nimetatud üksused või nende tütarettevõtjad liidus saaksid 30. juuniks 2023 võõrandada oma osa ja loobuda osalemisest liidus asutatud juriidilises isikus, üksuses või asutuses.“

;

e)

lisatakse järgmine lõige:

„5.   Asjaomane liikmesriik teavitab teisi liikmesriike ja komisjoni kõikidest lõigete 1c, 1d, 1e ja 3a alusel antud lubadest kahe nädala jooksul pärast loa andmist.“

12)

Artikli 5g lõikele 1 lisatakse järgmine punkt:

„aa)

esitama oma asukohaliikmesriigi pädevale asutusele või komisjonile hiljemalt 27. maiks 2023 loetelu üle 100 000 euro suurustest hoiustest, mis kuuluvad väljaspool liitu asutatud juriidilistele isikutele, üksustele või asutustele, mille omandiõigusest kuulub üle 50 % otseselt või kaudselt Venemaa kodanikele või Venemaal elavatele füüsilistele isikutele. Krediidiasutused ajakohastavad teavet selliste hoiuste kohta iga 12 kuu järel.“

13)

Artikkel 5n asendatakse järgmisega:

„Artikkel 5n

1.   Keelatud on otse või kaudselt osutada arvepidamis-, audiitor- (sealhulgas kohustuslik audit), raamatupidamisteenuseid või maksunõustamis-, ärinõustamis- või juhtimiskonsultatsiooni- või suhtekorraldusteenuseid

a)

Venemaa valitsusele või

b)

Venemaal asutatud juriidilistele isikutele, üksustele või asutustele.

2.   Keelatud on otse või kaudselt osutada arhitekti- ja inseneriteenuseid, õigusabiteenuseid ja IT-alaseid nõustamisteenuseid

a)

Venemaa valitsusele või

b)

Venemaal asutatud juriidilistele isikutele, üksustele või asutustele.

2a.   Keelatud on osutada turu-uuringute ja avaliku arvamuse küsitluste teenuseid, tehnilise katsetamise ja analüüsimise teenuseid ning reklaamiteenuseid

a)

Venemaa valitsusele või

b)

Venemaal asutatud juriidilistele isikutele, üksustele või asutustele.

3.   Lõiget 1 ei kohaldata selliste teenuste osutamise suhtes, mis on rangelt vajalikud, et lõpetada hiljemalt 5. juuliks 2022 käesoleva artikliga vastuolus olevad lepingud, mis on sõlmitud enne 4. juunit 2022, või selliste lepingute täitmiseks vajalikud lisalepingud.

4.   Lõiget 2 ei kohaldata selliste teenuste osutamise suhtes, mis on rangelt vajalikud, et lõpetada hiljemalt 8. jaanuariks 2023 käesoleva artikliga vastuolus olevad lepingud, mis on sõlmitud enne 7. oktoobrit 2022, või selliste lepingute täitmiseks vajalikud lisalepingud.

4a.   Lõiget 2a ei kohaldata selliste teenuste osutamise suhtes, mis on rangelt vajalikud, et lõpetada hiljemalt 16. jaanuariks 2023 käesoleva artikliga vastuolus olevad lepingud, mis on sõlmitud enne 17. detsembrit 2022, või selliste lepingute täitmiseks vajalikud lisalepingud.

5.   Lõikeid 1 ja 2 ei kohaldata selliste teenuste osutamise suhtes, mis on rangelt vajalikud kaitseõiguse kasutamiseks kohtumenetluses või selleks, et kasutada õigust tõhusale õiguskaitsevahendile.

6.   Lõikeid 1 ja 2 ei kohaldata selliste teenuste osutamise suhtes, mida on vaja liikmesriigis toimuvale kohtu-, haldus- ja vahekohtumenetlusele juurdepääsu tagamiseks ning liikmesriigi kohtu- või vahekohtu otsuse tunnustamiseks või täitmiseks, ning kui teenuste osutamine on kooskõlas käesoleva määruse ja määruse (EL) nr 269/2014 eesmärkidega.

7.   Lõikeid 1, 2 ja 2a ei kohaldata selliste teenuste osutamise suhtes, mis on ette nähtud kasutamiseks üksnes neile Venemaal asutatud juriidilistele isikutele, üksustele või asutustele, mis on liikmesriigi, Euroopa Majanduspiirkonna riigi, Šveitsi või VIII lisas loetletud partnerriigi õiguse alusel asutatud või moodustatud juriidilise isiku, üksuse või asutuse omandis või ainu- või ühiskontrolli all.

8.   Lõikeid 2 ja 2a ei kohaldata selliste teenuste osutamise suhtes, mis on vajalikud rahvatervisealase hädaolukorra lahendamiseks või sellise sündmuse kiireks ärahoidmiseks või leevendamiseks, millel on tõenäoliselt ränk ja märkimisväärne mõju inimeste tervisele ja ohutusele või keskkonnale, või loodusõnnetustele reageerimiseks.

9.   Lõiget 2 ei kohaldata selliste teenuste osutamise suhtes, mis on vajalikud mittesõjaliseks kasutuseks ja mittesõjalistele lõppkasutajatele mõeldud tarkvara uuendamiseks, mis on lubatud artikli 2 lõike 3 punktiga d ja artikli 2a lõike 3 punktiga d VII lisas loetletud kaupade puhul.

10.   Erandina lõigetest 1, 2 ja 2a võib pädev asutus anda loa neis lõigetes osutatud teenuste osutamiseks tingimustel, mida ta peab asjakohaseks, kui ta on teinud kindlaks, et see on vajalik:

a)

humanitaartegevuseks, näiteks abi (sealhulgas meditsiinitarbed, toit) kohaletoimetamine või selle kohaletoimetamise hõlbustamine või humanitaartöötajate transport ja sellega seotud abi, või evakueerimiseks;

b)

kodanikuühiskonna tegevuseks, mis edendab otseselt demokraatiat, inimõigusi või õigusriiki Venemaal;

c)

liidu ja liikmesriikide või partnerriikide diplomaatiliste ja konsulaaresinduste, sh delegatsioonide, saatkondade ja missioonide, või rahvusvahelisest õigusest tuleneva puutumatusega kaitstud rahvusvaheliste organisatsioonide tegutsemiseks Venemaal;

d)

elutähtsa energiavarustuse tagamiseks liidus ning titaani, alumiiniumi, vase, nikli, pallaadiumi ja rauamaagi ostuks, impordiks või transpordiks liitu;

e)

sellise taristu, riistvara ja tarkvara pideva toimimise tagamiseks, mis on hädavajalikud inimeste tervise ja ohutuse või keskkonna kaitseks;

f)

tsiviilotstarbelise tuumavõimekuse rajamiseks, käitamiseks, hoolduseks, kütusega varustamiseks ja ümbertöötlemiseks ning ohutuse tagamiseks, ning tsiviilotstarbeliste tuumarajatiste valmimiseks vajaliku projekteerimis- ja ehitustöö ning kasutuselevõtmise jätkumiseks, lähtematerjali tarnimiseks, et toota meditsiinilisi radioisotoope, sarnaseid meditsiinilisi rakendusi ja keskkonna kiirgusseireks vajalikku elutähtsat tehnoloogiat, ning tsiviilotstarbeliseks tuumaenergiaalaseks koostööks, eelkõige teadus- ja arendustegevuse valdkonnas, või

g)

selliste elektroonilise side teenuste osutamiseks liidu telekommunikatsioonivõrkude operaatorite poolt, mis on vajalikud elektroonilise side teenuste toimimiseks, säilitamiseks ja turvalisuseks (sealhulgas küberturvalisuseks) Venemaal, Ukrainas, liidus, Venemaa ja liidu vahel ning Ukraina ja liidu vahel, samuti andmekeskusteenuste jaoks liidus.

11.   Asjaomane liikmesriik teavitab teisi liikmesriike ja komisjoni kõikidest lõike 10 alusel antud lubadest kahe nädala jooksul pärast loa andmist.“

14)

Lisatakse järgmised artiklid:

„Artikkel 12b

1.   Erandina artiklitest 2, 2a, 3, 3b, 3c, 3f, 3h ja 3k võib pädev asutus anda loa II, VII, X, XI, XVI, XVIII, XX ja XXIII lisas ning määruse (EL) 2021/821 I lisas loetletud kaupade ja tehnoloogia müügiks, tarnimiseks või üleandmiseks kuni 30. septembrini 2023, kui selline müük, tarnimine või üleandmine on rangelt vajalik Venemaal asuva vara võõrandamiseks või Venemaal äritegevuse lõpetamiseks, kui on täidetud järgmised tingimused:

a)

kaubad ja tehnoloogia kuuluvad liikmesriigi kodanikule või liikmesriigi õiguse alusel asutatud või moodustatud juriidilisele isikule, üksusele või asutusele või Venemaal asutatud juriidilisele isikule, üksusele või asutusele, mis on liikmesriigi õiguse alusel asutatud või moodustatud juriidilise isiku, üksuse või asutuse omandis või ainu- või ühiskontrolli all, ning

b)

pädeval asutusel, kes loataotluste üle otsustab, ei ole põhjust arvata, et kauba lõppkasutaja võib olla sõjaline lõppkasutaja või et kaupadel võib olla sõjaline lõppkasutus Venemaal, ning

c)

asjaomased kaubad ja tehnoloogia asusid füüsiliselt Venemaal, enne kui nende suhtes jõustus artiklis 2, 2a, 3, 3b, 3c, 3f, 3h või 3k sätestatud keeld.

2.   Erandina artiklitest 3g ja 3i võib pädev asutus anda loa XVII ja XXI lisas loetletud kaupade impordiks või üleandmiseks kuni 30. septembrini 2023, kui selline import või üleandmine on rangelt vajalik Venemaal asuva vara võõrandamiseks või Venemaal äritegevuse lõpetamiseks, kui on täidetud järgmised tingimused:

a)

kaubad kuuluvad liikmesriigi kodanikule või liikmesriigi õiguse alusel asutatud või moodustatud juriidilisele isikule, üksusele või asutusele või Venemaal asutatud juriidilisele isikule, üksusele või asutusele, mis on liikmesriigi õiguse alusel asutatud või moodustatud juriidilise isiku, üksuse või asutuse omandis või ainu- või ühiskontrolli all, ning

b)

asjaomased kaubad asusid füüsiliselt Venemaal, enne kui nende suhtes jõustusid artiklites 3g ja 3i sätestatud keelud.

3.   Asjaomased liikmesriigid teavitavad teisi liikmesriike ja komisjoni kõikidest lõigete 1 ja 2 alusel antud lubadest kahe nädala jooksul alates loa andmisest.

4.   Kõik lõikes 1 osutatud load VII lisas ja määruse (EL) 2021/821 I lisas loetletud kaupade ja tehnoloogia kohta antakse võimaluse korral välja elektrooniliselt ja vormidel, mis sisaldavad vähemalt kõiki IX lisas esitatud näidise C elemente ja on samas järjestuses kui näidisel.

Artikkel 12c

1.   Pädevad asutused vahetavad teiste liikmesriikide ja komisjoniga teavet lubade kohta, mis on artikli 12b lõike 1 alusel VII lisas ja määruse (EL) 2021/821 I lisas loetletud kaupade ja tehnoloogia kohta välja antud. Teabevahetus toimub määruse (EL) 2021/821 artikli 23 lõike 6 kohaselt loodud elektroonilise süsteemi kaudu.

2.   Käesoleva artikli kohaldamisel saadud teavet kasutatakse üksnes sel eesmärgil, milleks seda taotleti, ja artikli 2d lõikes 4 nimetatud eesmärgil.

3.   Liikmesriigid ja komisjon tagavad käesoleva artikli kohaldamisel saadud konfidentsiaalse teabe kaitse kooskõlas liidu ja vastava liikmesriigi õigusega.

4.   Liikmesriigid ja komisjon tagavad, et käesoleva artikli alusel edastatud või vahetatud salastatud teabe salastatuse taset ei alandata ega kaotata ilma teabe koostaja eelneva kirjaliku nõusolekuta.“

15)

IV lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse I lisale.

16)

VII lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse II lisale.

17)

IX lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse III lisale.

18)

XI lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse IV lisale.

19)

XV lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse V lisale.

Punkti 19 kohaldatakse ühe või mitme käesoleva määruse V lisas nimetatud üksuse suhtes alates 1. veebruarist 2023 ning tingimusel, et nõukogu teeb pärast asjaomaste juhtumite analüüsimist rakendusakti kaudu sellekohase otsuse.

20)

XVII lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse VI lisale.

21)

XIX lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse VII lisale.

22)

XXIII lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse VIII lisale.

23)

XXV lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse IX lisale.

24)

Lisatakse XXX lisa vastavalt käesoleva määruse X lisale.

25)

Lisatakse XXXI lisa vastavalt käesoleva määruse XI lisale.

26)

Lisatakse XXXII lisa vastavalt käesoleva määruse XII lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 16. detsember 2022

Nõukogu nimel

eesistuja

M. BEK


(1)  ELT L 322 I, 16.12.2022.

(2)  Nõukogu 31. juuli 2014. aasta määrus (EL) nr 833/2014, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Venemaa tegevusega, mis destabiliseerib olukorda Ukrainas (ELT L 229, 31.7.2014, lk 1).

(3)  Nõukogu 31. juuli 2014. aasta otsus 2014/512/ÜVJP, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Venemaa tegevusega, mis destabiliseerib olukorda Ukrainas (ELT L 229, 31.7.2014, lk 13).


I LISA

Määruse (EL) nr 833/2014 IV lisa asendatakse järgmisega:

„IV LISA

Artikli 2 lõikes 7, artikli 2a lõikes 7 ja artikli 2b lõikes 1 osutatud füüsiliste või juriidiliste isikute, üksuste või asutuste loetelu

JSC Sirius

OJSC Stankoinstrument

OAO JSC Chemcomposite

JSC Kalashnikov

JSC Tula Arms Plant

NPK Technologii Maschinostrojenija

OAO Wysokototschnye Kompleksi

OAO Almaz Antey

OAO NPO Bazalt

Admiralty Shipyard JSC

Aleksandrov Scientific Research Technological Institute NITI (Aleksandrovi teadusuuringute tehnoloogiainstituut)

Argut OOO

Communication Center of the Ministry of Defense (kaitseministeeriumi kommunikatsioonikeskus)

Federal Research Center Boreskov Institute of Catalysis (föderaalne teadusuuringute keskus „Boreskov Institute of Catalysis“)

Federal State Budgetary Enterprise of the Administration of the President of Russia (Venemaa presidendi administratsiooni föderaalne riigieelarveline ettevõte)

Federal State Budgetary Enterprise Special Flight Unit Rossiya of the Administration of the President of Russia (erilennuüksus „Rossija“, Venemaa presidendi administratsiooni föderaalne riigieelarveline ettevõte)

Federal State Unitary Enterprise Dukhov Automatics Research Institute (VNIIA) (Dukhovi Automaatikauuringute Instituut, föderaalne unitaarettevõte)

Foreign Intelligence Service (SVR) (Välisluureteenistus (SVR))

Forensic Center of Nizhniy Novgorod Region Main Directorate of the Ministry of Interior Affairs (siseministeeriumi Nižni Novgorodi piirkonna peadirektoraadi kohtuekspertiisi keskus)

International Center for Quantum Optics and Quantum Technologies (the Russian Quantum Center) (Rahvusvaheline kvantoptika ja kvanttehnoloogia keskus (Vene kvanttehnoloogia keskus))

Irkut Corporation

Irkut Research and Production Corporation Public Joint Stock Company

Joint Stock Company Scientific Research Institute of Computing Machinery

JSC Central Research Institute of Machine Building (JSC TsNIIMash)

JSC Kazan Helicopter Plant Repair Service

JSC Shipyard Zaliv (Zaliv Shipbuilding Yard)

JSC Rocket and Space Centre – Progress

Kamensk-Uralsky Metallurgical Works J.S. Co.

Kazan Helicopter Plant PJSC

Komsomolsk-na-Amur Aviation Production Organization (KNAAPO)

Ministry of Defence RF (Venemaa Föderatsiooni Kaitseministeerium)

Moscow Institute of Physics and Technology (Moskva füüsika- ja tehnoloogiainstituut)

NPO High Precision Systems JSC

NPO Splav JSC

OPK Oboronprom

PJSC Beriev Aircraft Company

PJSC Irkut Corporation

PJSC Kazan Helicopters

POLYUS Research Institute of M.F. Stelmakh Joint Stock Company

Promtech-Dubna, JSC

Public Joint Stock Company United Aircraft Corporation

Radiotechnical and Information Systems (RTI) Concern

Rapart Services LLC; Rosoboronexport OJSC (ROE)

Rostec (Russian Technologies State Corporation) (Rostec (Venemaa riiklik tehnoloogiaettevõte))

Rostekh – Azimuth

Russian Aircraft Corporation MiG

Russian Helicopters JSC

SP KVANT (Sovmestnoe Predpriyatie Kvantovye Tekhnologii)

Sukhoi Aviation JSC

Sukhoi Civil Aircraft

Tactical Missiles Corporation JSC

Tupolev JSC

UEC-Saturn

United Aircraft Corporation

JSC AeroKompozit

United Engine Corporation

UEC-Aviadvigatel JSC

United Instrument Manufacturing Corporation

United Shipbuilding Corporation

JSC PO Sevmash

Krasnoye Sormovo Shipyard (Krasnoje Sormovo laevatehas)

Severnaya Shipyard (Severnaja laevatehas)

Shipyard Yantar (laevatehas „Jantar“)

UralVagonZavod

Baikal Electronics

Center for Technological Competencies in Radiophtonics

Central Research and Development Institute Tsiklon

Crocus Nano Electronics

Dalzavod Ship-Repair Center

Elara

Electronic Computing and Information Systems

ELPROM

Engineering Center Ltd.

Forss Technology Ltd.

Integral SPB

JSC Element

JSC Pella-Mash

JSC Shipyard Vympel

Kranark LLC

Lev Anatolyevich Yershov (Ershov)

LLC Center

MCST Lebedev

Miass Machine-Building Factory

Microelectronic Research and Development Center Novosibirsk

MPI VOLNA

N.A. Dollezhal Order of Lenin Research and Design Institute of Power Engineering

Nerpa Shipyard

NM-Tekh

Novorossiysk Shipyard JSC

NPO Electronic Systems

NPP Istok

NTC Metrotek

OAO GosNIIkhimanalit

OAO Svetlovskoye Predpriyatiye Era

OJSC TSRY

OOO Elkomtekh (Elkomtex)

OOO Planar

OOO Sertal

Photon Pro LLC

PJSC Zvezda

Amur Shipbuilding Factory PJSC

AO Center of Shipbuilding and Ship Repairing JSC

AO Kronshtadt

Avant Space LLC

Production Association Strela

Radioavtomatika

Research Center Module

Robin Trade Limited

R.Ye. Alekseyev Central Design Bureau for Hydrofoil Ships

Rubin Sever Design Bureau

Russian Space Systems

Rybinsk Shipyard Engineering

Scientific Research Institute of Applied Chemistry

Scientific-Research Institute of Electronics

Scientific Research Institute of Hypersonic Systems

Scientific Research Institute NII Submikron

Sergey IONOV

Serniya Engineering

Severnaya Verf Shipbuilding Factory

Ship Maintenance Center Zvezdochka

State Governmental Scientific Testing Area of Aircraft Systems (GkNIPAS)

State Machine Building Design Bureau Raduga Bereznya

State Scientific Center AO GNTs RF—FEI A.I. Leypunskiy Physico-Energy Institute

State Scientific Research Institute of Machine Building Bakhirev (GosNIImash)

Tomsk Microwave and Photonic Integrated Circuits and Modules Collective Design Center

UAB Pella-Fjord

United Shipbuilding Corporation JSC „35th Shipyard“

United Shipbuilding Corporation JSC „Astrakhan Shipyard“

United Shipbuilding Corporation JSC „Aysberg Central Design Bureau“

United Shipbuilding Corporation JSC „Baltic Shipbuilding Factory“

United Shipbuilding Corporation JSC „Krasnoye Sormovo Plant OJSC“

United Shipbuilding Corporation JSC SC „Zvyozdochka“

United Shipbuilding Corporation „Pribaltic Shipbuilding Factory Yantar“

United Shipbuilding Corporation „Scientific Research Design Technological Bureau Onega“

United Shipbuilding Corporation „Sredne-Nevsky Shipyard“

Ural Scientific Research Institute for Composite Materials

Urals Project Design Bureau Detal

Vega Pilot Plant

Vertikal LLC

Vladislav Vladimirovich Fedorenko

VTK Ltd

Yaroslavl Shipbuilding Factory

ZAO Elmiks-VS

ZAO Sparta

ZAO Svyaz Inzhiniring

46th TSNII Central Scientific Research Institute

Alagir Resistor Factory

All-Russian Research Institute of Optical and Physical Measurements

All-Russian Scientific-Research Institute Etalon JSC

Almaz JSC

Arzam Scientific Production Enterprise Temp Avia

Automated Procurement System for State Defense Orders, LLC

Dolgoprudniy Design Bureau of Automatics (DDBA JSC)

Electronic Computing Technology Scientific-Research Center JSC

Electrosignal JSC

Energiya JSC

Engineering Center Moselectronproekt

Etalon Scientific and Production Association

Evgeny Krayushin

Foreign Trade Association Mashpriborintorg

Ineko LLC

Informakustika JSC

Institute of High Energy Physics

Institute of Theoretical and Experimental Physics

Inteltech PJSC

ISE SO RAN Institute of High-Current Electronics

Kaluga Scientific-Research Institute of Telemechanical Devices JSC

Kulon Scientific-Research Institute JSC

Lutch Design Office JSC

Meteor Plant JSC

Moscow Communications Research Institute JSC

Moscow Order of the Red Banner of Labor Research Radio Engineering Institute

NPO Elektromechaniki JSC

Omsk Production Union Irtysh JSC

Omsk Scientific-Research Institute of Instrument Engineering JSC

Optron, JSC

Pella Shipyard OJSC

Polyot Chelyabinsk Radio Plant JSC

Pskov Distance Communications Equipment Plant

Radiozavod JSC

Razryad JSC

Research Production Association Mars

Ryazan Radio-Plant

Scientific Production Center Vigstar JSC

Scientific Production Enterprise „Radiosviaz“

Scientific Research Institute Ferrite-Domen

Scientific Research Institute of Communication Management Systems

Scientific-Production Association and Scientific-Research Institute of Radio- Components

Scientific-Production Enterprise „Kant“

Scientific-Production Enterprise „Svyaz“

Scientific-Production Enterprise Almaz JSC

Scientific-Production Enterprise Salyut JSC

Scientific-Production Enterprise Volna

Scientific-Production Enterprise Vostok JSC

Scientific-Research Institute „Argon“

Scientific-Research Institute and Factory Platan

Scientific-Research Institute of Automated Systems and Communications Complexes Neptune JSC

Special Design and Technical Bureau for Relay Technology

Special Design Bureau Salute JSC

Tactical Missile Company, Joint Stock Company „Salute“

Tactical Missile Company, Joint Stock Company „State Machine Building Design Bureau „Vympel“ By Name I.I.Toropov“

Tactical Missile Company, Joint Stock Company „URALELEMENT“

Tactical Missile Company, Joint Stock Company „Plant Dagdiesel“

Tactical Missile Company, Joint Stock Company „Scientific Research Institute of Marine Heat Engineering“

Tactical Missile Company, Joint Stock Company PA Strela

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Plant Kulakov

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Ravenstvo

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Ravenstvo-service

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Saratov Radio Instrument Plant

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Severny Press

Tactical Missile Company, Joint-Stock Company „Research Center for Automated Design“

Tactical Missile Company, KB Mashinostroeniya

Tactical Missile Company, NPO Electromechanics

Tactical Missile Company, NPO Lightning

Tactical Missile Company, Petrovsky Electromechanical Plant „Molot“

Tactical Missile Company, PJSC MBDB „ISKRA“

Tactical Missile Company, PJSC ANPP Temp Avia

Tactical Missile Company, Raduga Design Bureau

Tactical Missile Corporation, „Central Design Bureau of Automation“

Tactical Missile Corporation, 711 Aircraft Repair Plant

Tactical Missile Corporation, AO GNPP „Region“

Tactical Missile Corporation, AO TMKB „Soyuz“

Tactical Missile Corporation, Azov Optical and Mechanical Plant

Tactical Missile Corporation, Concern „MPO – Gidropribor“

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company „KRASNY GIDROPRESS“

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company Avangard

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company Concern Granit-Electron

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company Elektrotyaga

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company GosNIIMash

Tactical Missile Corporation, RKB Globus

Tactical Missile Corporation, Smolensk Aviation Plant

Tactical Missile Corporation, TRV Engineering

Tactical Missile Corporation, Ural Design Bureau „Detal“

Tactical Missile Corporation, Zvezda-Strela Limited Liability Company

Tambov Plant (TZ) „October“

United Shipbuilding Corporation „Production Association Northern Machine Building Enterprise“

United Shipbuilding Corporation „5th Shipyard“

Federal Center for Dual-Use Technology (FTsDT) Soyuz (Kahesuguse kasutusega tehnoloogia föderaalne keskus (FTsDT) „Sojuz“)

Turayev Machine Building Design Bureau Soyuz (Turajevi-nimeline masinaehituse projekteerimisbüroo „Sojuz“)

Zhukovskiy Central Aerohydrodynamics Institute (TsAGI) (Žukovski-nimeline Aerohüdrodünaamika Keskinstituut (TsAGI))

Rosatomflot

Lyulki Experimental-Design Bureau

Lyulki Science and Technology Center

AO Aviaagregat

Central Aerohydrodynamic Institute (TsAGI) (Aerohüdrodünaamika Keskinstituut (TsAGI))

Closed Joint Stock Company Turborus (Turborus)

Federal Autonomous Institution Central Institute of Engine-Building N.A. P.I. Baranov Central Institute of Aviation Motors (CIAM)

Federal State Budgetary Institution National Research Center Institute N.A. N.E. Zhukovsky (Zhukovsky National Research Institute)

Federal State Unitary Enterprise „State Scientific-Research Institute for Aviation Systems“ (GosNIIAS)

Joint Stock Company 123 Aviation Repair Plant (123 ARZ)

Joint Stock Company 218 Aviation Repair Plant (218 ARZ)

Joint Stock Company 360 Aviation Repair Plant (360 ARZ)

Joint Stock Company 514 Aviation Repair Plant (514 ARZ)

Joint Stock Company 766 UPTK

Joint Stock Company Aramil Aviation Repair Plant (AARZ)

Joint Stock Company Aviaremont (Aviaremont)

Joint Stock Company Flight Research Institute N.A. M.M. Gromov (FRI Gromov)

Joint Stock Company Metallist Samara (Metallist Samara)

Joint Stock Company Moscow Machine-Building Enterprise named after V. V. Chernyshev (MMP V.V. Chernyshev)

JSC NII Steel

Joint Stock Company Remdizel

Joint Stock Company Special Industrial and Technical Base Zvezdochka (SPTB Zvezdochka)

Joint Stock Company STAR

Joint Stock Company Votkinsk Machine Building Plant

Joint Stock Company Yaroslav Radio Factory

Joint Stock Company Zlatoustovsky Machine Building Plant (JSC Zlatmash)

Limited Liability Company Center for Specialized Production OSK Propulsion (OSK Propulsion)

Lytkarino Machine-Building Plant

Moscow Aviation Institute (Moskva lennundusinstituut)

Moscow Institute of Thermal Technology (Moskva termaaltehnoloogia instituut)

Omsk Motor-Manufacturing Design Bureau

Open Joint Stock Company 170 Flight Support Equipment Repair Plant (170 RZ SOP)

Open Joint Stock Company 20 Aviation Repair Plant (20 ARZ)

Open Joint Stock Company 275 Aviation Repair Plant (275 ARZ)

Open Joint Stock Company 308 Aviation Repair Plant (308 ARZ)

Open Joint Stock Company 32 Repair Plant of Flight Support Equipment (32 RZ SOP)

Open Joint Stock Company 322 Aviation Repair Plant (322 ARZ)

Open Joint Stock Company 325 Aviation Repair Plant (325 ARZ)

Open Joint Stock Company 680 Aircraft Repair Plant (680 ARZ)

Open Joint Stock Company 720 Special Flight Support Equipment Repair Plant (720 RZ SOP)

Open Joint Stock Company Volgograd Radio-Technical Equipment Plant (VZ RTO)

Public Joint Stock Company Agregat (PJSC Agregat)

Salute Gas Turbine Research and Production Center

Scientific-Production Association Vint of Zvezdochka Shipyard (SPU Vint)

Scientific Research Institute of Applied Acoustics (NIIPA)

Siberian Scientific-Research Institute of Aviation N.A. S.A. Chaplygin (SibNIA)

Software Research Institute

Subsidiary Sevastopol Naval Plant of Zvezdochka Shipyard (Sevastopol Naval Plant)

Tula Arms Plant (Tula relvatehas)

Russian Institute of Radio Navigation and Time

Federal Technical Regulation and Metrology Agency (Rosstandart)

Federal State Budgetary Institution of Science P.I. K.A. Valiev RAS of the Ministry of Science and Higher Education of Russia (FTIAN)

Federal State Unitary Enterprise All-Russian Research Institute of Physical, Technical and Radio Engineering Measurements (VNIIFTRI)

Institute of Physics Named After P.N. Lebedev of the Russian Academy of Sciences (LPI)

The Institute of Solid-State Physics of the Russian Academy of Sciences (ISSP)

Rzhanov Institute of Semiconductor Physics, Siberian Branch of Russian Academy of Sciences (IPP SB RAS)

UEC-Perm Engines, JSC

Ural Works of Civil Aviation, JSC

Central Design Bureau for Marine Engineering „Rubin“, JSC

„Aeropribor-Voskhod“, JSC

Aerospace Equipment Corporation, JSC

Central Research Institute of Automation and Hydraulics (CNIIAG), JSC

Aerospace Systems Design Bureau, JSC

Afanasyev Technomac, JSC

Ak Bars Shipbuilding Corporation, CJSC

AGAT, Gavrilov-Yaminskiy Machine-Building Plant, JSC

Almaz Central Marine Design Bureau, JSC

Joint Stock Company Eleron

AO Rubin

Branch of AO Company Sukhoi Yuri Gagarin Komsomolsk-on-Amur Aircraft Plant

Branch of PAO II – Aviastar

Branch of RSK MiG Nizhny Novgorod Aircraft-Construction Plant Sokol

Chkalov Novosibirsk Aviation Plant

Joint Stock Company All-Russian Scientific-Research Institute Gradient

Joint Stock Company Almatyevsk Radiopribor Plant (JSC AZRP)

Joint Stock Company Experimental-Design Bureau Elektroavtomatika in the name of P.A. Efimov

Joint Stock Company Industrial Controls Design Bureau

Joint Stock Company Kazan Instrument-Engineering and Design Bureau

Joint Stok Company Microtechnology

Phasotron Scientific-Research Institute of Radio-Engineering

Joint Stock Company Radiopribor

Joint Stock Company Ramensk Instrument-Engineering Bureau

Joint Stock Company Research and Production Center SAPSAN

Joint Stock Company Rychag

Joint Stock Company Scientific Production Enterprise Izmeritel

Joint Stock Company Scientific-Production Union for Radioelectronics named after V.I. Shimko

Joint Stock Company Taganrog Communications Scientific-Research Institute

Joint Stock Company Urals Instrument-Engineering Plant

Joint Stock Company Vzlet Engineering Testing Support

Joint Stock Company Zhiguli Radio Plant

Joint Stock Company Bryansk Electromechanical Plant

Public Joint Stock Company Moscow Institute of Electro-Mechanics and Automation

Public Joint Stock Company Stavropol Radio Plant Signal

Public Joint Stock Company Techpribor

Joint Stock Company Urals Instrument-Engineering Plant

V.V. Tarasov Avia Avtomatika

Design Bureau of Chemical Machine Building KBKhM

Far Eastern Shipbuilding and Ship Repair Center

Ilyushin Aviation Complex Branch: Myasishcheva Experimental Mechanical Engineering Plant

Institute of Marine Technology Problems Far East Branch Russian Academy of Sciences

Irkutsk Aviation Plant (Irkutski lennundustehas)

Joint Stock Company Aerocomposit Ulyanovsk Plant

Joint Stock Company Experimental Design Bureau named after A.S. Yakovlev

Joint Stock Company Federal Research and Production Center Altai

Joint Stock Company Head Special Design Bureau Prozhektor

Joint Stock Company Ilyushin Aviation Complex

Joint Stock Company Lazurit Central Design Bureau

Joint Stock Company Research and Development Enterprise Protek

Joint Stock Company SPMDB Malachite

Joint Stock Company Votkinsky Zavod

Kalyazinsky Machine Building Factory – Branch of RSK MiG

Main Directorate of Deep-Sea Research of the Ministry of Defense of the Russian Federation

NPP Start

OAO Radiofizika

P.A. Voronin Lukhovitsk Aviation Plant, branch of RSK MiG

Public Joint Stock Company Bryansk Special Design Bureau

Public Joint Stock Company Voronezh Joint Stock Aircraft Company

Radio Technical Institute named after A. L. Mints

Russian Federal Nuclear Center – All-Russian Research Institute of Experimental Physics

Shvabe JSC

Special Technological Center LLC

St. Petersburg Marine Bureau of Machine Building Malakhit

St. Petersburg Naval Design Bureau Almaz

St. Petersburg Shipbuilding Institution Krylov 45

Strategic Control Posts Corporation

V.A. Trapeznikov Institute of Control Sciences of Russian Academy of Sciences

Vladimir Design Bureau for Radio Communications OJSC

Voentelecom JSC

A.A. Kharkevich Institute for Information Transmission Problems (IITP), Russian Academy of Sciences (RAS)

Ak Bars Holding

Special Research Bureau for Automation of Marine Researches Far East Branch Russian Academy of Sciences

Systems of Biological Synthesis LLC

Borisfen, JSC

Barnaul cartridge plant, JSC

Concern Avrora Scientific and Production Association, JSC

Bryansk Automobile Plant, JSC

Burevestnik Central Research Institute, JSC

Research Institute of Space Instrumentation, JSC

Arsenal Machine-building plant, OJSC

Central Design Bureau of Automatics, JSC

Zelenodolsk Design Bureau, JSC

Zavod Elecon, JSC

VMP „Avitec“, JSC

JSC V. Tikhomirov Scientific Research Institute of Instrument Design

Tulatochmash, JSC

PJSC „I.S. Brook“ INEUM

SPE „Krasnoznamenets“, JSC

SPA Pribor named after S.S. Golembiovsky, SC

SPA „Impuls“, JSC

RusBITech

ROTOR 43

Rostov optical and mechanical plant, PJSC

RATEP, JSC

PLAZ

OKB „Technika“

Ocean Chips

Nudelman Precision Engineering Design Bureau

Angstrem JSC

NPCAP

Novosibirsk Plant of Artificial Fibre

Novosibirsk Cartridge Plant, JSC (alias: SIBFIRE), Новосибирский Патронный Завод

Novator DB

NIMI named after V.V. BAHIREV, JSC

NII Stali JSC

Nevskoe Design Bureau, JSC

Neva Electronica JSC

ENICS

The JSC Makeyev Design Bureau

KURGANPRIBOR, JSC“.


II LISA

Määruse (EL) nr 833/2014 VII lisa asendatakse järgmisega:

„VII LISA

„Artikli 2a lõikes 1 ja artikli 2b lõikes 1 osutatud kaupade ja tehnoloogia loetelu

A osa

Käesolevas lisas kasutatakse määruse (EL) 2021/821 I lisa üldmärkusi, akronüüme ja lühendeid ning mõisteid, välja arvatud „I osa – Üldmärkused, akronüümid ja lühendid ning mõisted. Üldmärkused I lisa punkti 2 kohta“.

Käesolevas lisas kasutatakse sõjaliste kaupade Euroopa Liidu ühise nimekirja (2020/C 85/01) mõistete definitsioone.

Ilma et see piiraks käesoleva määruse artikli 12 kohaldamist, ei kohaldata kontrolli alla mittekuuluvate kaupades suhtes, mis sisaldavad üht või mitut käesolevas lisas loetletud komponenti, käesoleva määruse artiklite 2a ja 2b kohast kontrolli.

Ilma et see piiraks käesoleva määruse artikli 12 kohaldamist, ei kohaldata kontrolli alla mittekuuluvate kaupades suhtes, mis sisaldavad üht või mitut käesolevas lisas loetletud komponenti, käesoleva määruse artiklite 2a ja 2b kohast kontrolli.

I kategooria – Elektroonika

X.A.I.001

Elektroonilised seadmed ja komponendid.

a.

„Mikroprotsessori mikroskeemid“, „mikroarvuti mikroskeemid“ ja mikrokontrolleri mikroskeemid, millel on mis tahes järgmine omadus:

1.

5 GigaFLOPS või suurem jõudlus ja aritmeetika-loogikaseadis, mille juurdepääsu laius on 32 bitti või rohkem;

2.

taktsagedus üle 25 MHz või

3.

rohkem kui üks andme- või käsusiin või jadaport väliseks otseühenduseks paralleelsete „mikroprotsessori mikroskeemide“ vahel, edastuskiirusega 2,5 megabaiti sekundis;

b.

Järgmised mäluintegraallülitused:

1.

programmeeritavad elekterkustutusega püsimälud (EEPROM) mälumahuga:

a.

välkmäluliikide puhul üle 16 Mbit paketi kohta või

b.

kõigi teiste EEPROMi liikide puhul üle ühe järgmistest piirnormidest:

1.

üle 1 Mbit paketi kohta või

2.

üle 256 kbit paketi kohta ja maksimaalse juurdepääsuajaga alla 80 ns;

2.

staatilised muutmälud (SRAM) mälumahuga:

a.

üle 1 Mbit paketi kohta või

b.

üle 256 kbit paketi kohta ja maksimaalse juurdepääsuajaga alla 25 ns;

c.

Analoog-digitaalmuundurid, millel on mis tahes järgmine omadus: NB!

1.

eraldusvõime 8 bitti või rohkem, kuid vähem kui 12 bitti, väljundsagedusega rohkem kui 200 megavõendit sekundis (MSPS);

2.

eraldusvõime 12 bitti, väljundsagedusega rohkem kui 105 megavõendit sekundis (MSPS);

3.

eraldusvõime üle 12 biti, kuid maksimaalselt 14 bitti või vähem, väljundsagedusega rohkem kui 10 megavõendit sekundis (MSPS) või

4.

eraldusvõime üle 14 biti, väljundsagedusega rohkem kui 2,5 megavõendit sekundis (MSPS);

d.

Kasutaja poolt programmeeritavad loogikaseadmed, mille ühepoolsete digitaalsete sisendite/väljundite maksimaalne arv on vahemikus 200–700;

e.

Fourier’ kiirteisenduse (FFT) protsessorid, mille arvestuslik 1 024punktilise kompleksse FFT aeg on lühem kui 1 ms;

f.

Tavaintegraallülitused, mille otstarve ei ole teada või mis on integreeritud seadmesse, mille kontrollistaatus ei ole tootjale teada, ja millel vähemalt üks järgmistest omadustest:

1.

rohkem kui 144 klemmi või

2.

tüüpiline „hilistus levimisel“ alla 0,4 ns;

g.

Järgmised kulglaine „elektroonilised vaakumseadmed“, impulss- või pidevlainele:

1.

sidestatud õõnesseadmed või nende modifikatsioonid;

2.

seadmed, mis põhinevad heeliks-, murtud või serpentiin-lainejuhiga lülitustel ja nende modifikatsioonid, millel on vähemalt üks järgmistest omadustest:

a.

Hetkribalaius on pool oktaavi või rohkem ja keskmine võimsus (väljendatud kW-des) korrutatud sagedusega (väljendatud GHz-des) on suurem kui 0,2 või

b.

„hetkribalaius“ on väiksem kui pool oktaavi ja keskmine võimsus (väljendatud kW-des) korrutatud sagedusega (väljendatud GHz-des) on suurem kui 0,4;

h.

Painduvad lainejuhid, mis on ette nähtud kasutamiseks sagedustel üle 40 GHz;

i.

Akustilise pinnalaine ja akustilise pinnalähedase ruumlaine seadmed, millel on üks järgmistest omadustest:

1.

kandesagedus üle 1 GHz või

2.

kandesagedus 1 GHz või vähem ning

a.

„külghõlma summutus“ üle 55 dB;

b.

maksimaalse viivituse ja ribalaiuse korrutis (aeg μs ning ribalaius MHz-des) üle 100 või

c.

dispersiivne viivis on suurem kui 10 μs

Tehniline märkus. Punktis X.A.I.001.i on „külghõlma summutus“ andmelehel täpsustatud summutuse maksimumväärtus.

j.

Järgmised „elemendid“:

1.

„primaarelemendid“, mille „energiatihedus“ on 293 K (20 °C) juures 550 Wh/kg või vähem;

2.

„sekundaarelemendid“, mille „energiatihedus“ on 293 K (20 °C) juures 350 Wh/kg või vähem;

Märkus. Punkt X.A.I.001.j ei hõlma patareisid, sealhulgas ühe elemendiga patareid.

Tehnilised märkused.

1.

Punktis X.A.I.001.j nimetatud energiatihedus (Wh/kg) arvutatakse nimipinge korrutamisel nimimahtuvusega ampertundides (Ah) ja jagamisel massiga kilogrammides. Kui nimimahtuvust ei ole antud, arvutatakse energiatihedus nimipinge ruudu korrutamisel tühjenemise kestusega tundides ja jagamisel tühjenemiskoormusega oomides ja massiga kilogrammides.

2.

Punktis X.A.I.001.j nimetatud „element“ on elektrokeemiline seade, millel on positiivne ja negatiivne elektrood ning elektrolüüt ning mis on elektrienergia allikas. See on patarei peamine osa.

3.

Punktis X.A.I.001.j.1 nimetatud „primaarelement“ on „element“, mis ei ole projekteeritud laadimiseks ühestki muust allikast.

4.

Punktis X.A.I.001.j.2 nimetatud „sekundaarelement“ on „element“, mis on projekteeritud laadimiseks välisest elektrienergia allikast.

k.

„Ülijuhtivad“ elektromagnetid või solenoidid, mis on spetsiaalselt konstrueeritud täieliku laadimis- või tühjenemisajaga alla ühe minuti ja millel on kõik järgmised omadused:

Märkus. Punkt X.A.I.001.k ei hõlma „ülijuhtivaid“ elektromagneteid või solenoide, mis on ette nähtud magnetresonantstomograafilistele (MRI) meditsiiniseadmetele.

1.

tühjendamise ajal vabanev maksimaalne energia jagatuna tühjendamise kestusega on üle 500 kJ minutis;

2.

voolu kandva mähise sisediameeter on üle 250 mm ning

3.

magnetilise induktsiooni nimiväärtus on üle 8 T või „üldine voolutihedus“ mähises on üle 300 A/mm2;

l.

Energia elekromagnetiliseks salvestamiseks mõeldud lülitused või süsteemid, mis sisaldavad „ülijuhtivatest“ materjalidest valmistatud komponente ja on spetsiaalselt ette nähtud kasutamiseks temperatuuril, mis on madalam kui vähemalt ühe nende „ülijuhtivast“ materjalist komponendi „kriitiline temperatuur“, ja millel on kõik järgmised omadused:

1.

töösagedus on üle 1 MHz;

2.

salvestatava energia tihedus 1 MJ/m3 või rohkem ning

3.

tühjenemisaeg lühem kui 1 ms;

m.

Keraamilis-metallilise ehitusega vesinik/vesinikisotooptüratronid vooli tippnimiväärtusega 500 A või rohkem;

n.

Ei kasutata;

o.

Päikeseelemendid, element-kaitseklaas ühendusega (CIC) koostud, päikesepaneelid ja päikesepaneelide maatriksid, mis on „kosmosekindlad“ ja mis ei ole hõlmatud punktiga 3A001.e.4 (1).

X.A.I.002

Üldotstarbelised „elektroonikasõlmed“, moodulid ja seadmed.

a.

Elektroonilised katseseadmed, v.a need, mis on loetletud sõjaliste kaupade ühises nimekirjas või määruses (EL) 2021/821;

b.

Digitaalsed magnetofonid, millel on mis tahes järgmine omadus:

1.

digitaalliidese maksimaalne edastuskiirus on üle 60 Mbit/s ning rakendatakse kruvilaotustehnikat;

2.

digitaalliidese maksimaalne edastuskiirus on üle 120 Mbit/s ning rakendatakse liikumatu magnetpea tehnikat või

3.

„kosmosekindel“;

c.

Seadmed, mille digitaalliidese maksimaalne edastuskiirus on üle 60 Mbit/s ja mis on kavandatud digitaalse videomagnetofoni muutmiseks aparatuuri andmete digitaalseks salvestusseadmeks;

d.

Mittemodulaarsed analoogostsilloskoobid ribalaiusega 1 GHz või rohkem;

e.

Modulaarsed analoogostsilloskoobisüsteemid, millel on üks kahest järgmisest omadusest:

1.

keskseade ribalaiusega 1 GHz või rohkem või

2.

pistikmoodulid individuaalse ribalaiusega 4 GHz või rohkem;

f.

Analoog-proovivõtuostsilloskoobid korduvate nähtuste analüüsimiseks efektiivse ribalaiusega üle 4 GHz;

g.

Digitaalsed ostsilloskoobid ja ajutised salvestusseadmed, milles kasutatakse analoog-digitaalmuunduse meetodeid ja mis on võimelised salvestama siirdeid, võttes üksteise järel vähem kui 1 ns (rohkem kui 1 gigavõend sekundis) sagedusega proove ühekordsetest sisenditest, digiteerides 8bitise või suurema lahutusvõimeni ja salvestades 256 või enamat proovi.

Märkus. Punkt X.A.I.002 hõlmab järgmisi analoogostsilloskoopide spetsiaalselt konstrueeritud komponente:

1.

Pistikmoodulid;

2.

Välisvõimendid;

3.

Eelvõimendid;

4.

Proovivõtuseadmed;

5.

Elektronkiiretorud.

X.A.I.003

Järgmised spetsiifilised töötlusseadmed, v.a need, mis on loetletud sõjaliste kaupade ühises nimekirjas või määruses (EL) 2021/821:

a.

Sagedusmuundurid ning nende spetsiaalselt projekteeritud komponendid, v.a need, mis on loetletud sõjaliste kaupade ühises nimekirjas või määruses (EL) 2021/821;

b.

Massispektromeetrid, v.a need, mis on loetletud sõjaliste kaupade ühises nimekirjas või määruses (EL) 2021/821;

c.

Kõik impulssröntgenikiirgusel töötavad masinad ning nende põhjal projekteeritud impulss-süsteemide komponendid, sealhulgas Marxi generaatorid, suure võimsusega impulsi kohandamise võrgustikud, kõrgepinge kondensaatorid ja päästikud;

d.

Impulsivõimendid, v.a need, mis on loetletud sõjaliste kaupade ühises nimekirjas või määruses (EL) 2021/821;

e.

Järgmised viivituse tekitamiseks või ajavahemiku mõõtmiseks mõeldud elektroonilised seadmed:

1.

digitaalsed viivituse tekitajad, mille lahutusvõime on 50 nanosekundit või vähem 1 μs või pikema ajavahemiku jooksul või

2.

mitme (s.o kolme või enama) kanaliga või modulaarsed ajavahemiku mõõdikud ja kronomeetriaseadmed, mille eraldusvõime on 50 nanosekundit või vähem 1 μs või pikema ajavahemiku jooksul;

f.

Kromatograafilise ja spektromeetrilise analüüsi seadmed.

X.B.I.001

Järgmised seadmed elektrooniliste komponentide ja materjalide tootmiseks ning spetsiaalselt nende jaoks konstrueeritud komponendid ja tarvikud.

a.

Spetsiaalselt konstrueeritud seadmed elektrontorude ja optiliste elementide tootmiseks ning nende jaoks spetsiaalselt konstrueeritud komponendid, mis on hõlmatud punktiga 3A001 (2) või X.A.I.001;

b.

Järgmised seadmed, mis on spetsiaalselt konstrueeritud pooljuhtseadiste, integraallülituste ja „elektroonikasõlmede“ tootmiseks, ning süsteemid, mis sisaldavad selliseid seadmeid või millel on nende omadused:

Märkus. Punkt X.B.I.001.b hõlmab ka seadmeid, mida kasutatakse või mis on kohandatud kasutamiseks muude seadmete, näiteks pildindusseadmete, elektrooptiliste seadmete, akustiliste laineseadmete tootmises.

1.

Järgmised seadmed punkti X.B.I.001.b rubriigis nimetatud seadmete ja komponentide valmistamiseks vajalike materjalide töötlemiseks:

Märkus. Punkt X.B.I.001 ei hõlma kvartsahjutorusid, ahjuvooderdisi, labasid, konteinereid (v.a spetsiaalselt konstrueeritud puuriga konteinerid), barbotööre, kassette ja tiigleid, mis on spetsiaalselt konstrueeritud punktiga X.B.I.001.b.1 hõlmatud töötlemisseadmetele.

a.

Seadmed polükristallilise räni ja punktis 3C001 (3) hõlmatud materjalide tootmiseks;

b.

Spetsiaalselt konstrueeritud seadmed III/V ja II/VI pooljuhtmaterjalide puhastamiseks või töötlemiseks, mis on hõlmatud punktidega 3C001, 3C002, 3C003, 3C004 või 3C005, (4) välja arvatud kristallikasvatajad, mille kohta vt punkt X.B.I.001.b.1.c;

c.

Järgmised kristallikasvatajad ja ahjud:

Märkus. Punkt X.B.I.001.b.1.c ei hõlma difusiooni- ja oksüdatsiooniahjusid.

1.

Lõõmutamis- ja rekristalliseerimisseadmed v.a kiiret energiaülekannet kasutavad püsitemperatuurahjud, mis suudavad töödelda pooljuhtplaate kiiremini kui 0,005 m2 minutis;

2.

„Salvestatud programmi abil juhitavad“ kristallikasvatajad, millel on mis tahes järgmine omadus:

a.

taaslaetavad tiiglimahutit asendamata;

b.

võimelised töötama rõhul üle 2,5 × 105 Pa või

c.

võimelised kasvatama üle 100 mm läbimõõduga kristalle;

d.

„Salvestatud programmi abil juhitavad“ epitakskasvatamise seadmed, millel on mis tahes järgmine omadus:

1.

võimelised tootma ränikihti, mille paksuse ebaühtlus 200 mm või pikemal vahemikul on väiksem kui ±2,5 %;

2.

võimelised tootma mis tahes materjalist (v.a räni) kihti, mille paksuse ebaühtlus on kogu pooljuhtplaadil ±3,5 % või parem või

3.

üksikute pooljuhtplaatide rotatsioon töötlemise ajal;

e.

Molekulaarkimp-epitakskasvatamise seadmed;

f.

Magnetiliselt aktiveeritud „pihustamisseadmed“, millel on spetsiaalselt konstrueeritud integreeritud täitelüüsid, mis on võimelised pooljuhtplaate ümber paigutama isoleeritud vaakumkeskkonnas;

g.

Seadmed, mis on spetsiaalselt konstrueeritud ioonlegeerimiseks, ioon-aktiveeritud või fotoaktiveeritud difusiooniks ja millel on mis tahes järgmine omadus:

1.

mustri pealekandmise suutlikkus;

2.

kimbu energia (kiirenduspinge) on üle 200 keV;

3.

optimeeritud töötama kimbu energial (kiirenduspingel), mis on väiksem kui 10 keV või

4.

võimaldab kõrgenergeetilist hapniku istutamist kuumutatud „põhimikku“;

h.

Järgmised „salvestatud programmi abil juhitavad“ seadmed valikuliseks eemaldamiseks (söövitamiseks) anisotroopsete kuivade meetoditega (nt plasma):

1.

„Partii tüüpi“, millel on üks kahest järgmisest omadusest:

a.

lõpp-punkti tuvastus, v.a optilise emissiooni spektroskoopia tüüpi; või

b.

reaktori töö(söövitus)rõhk 26,66 Pa või vähem;

2.

„Üksik-pooljuhtplaadi tüüpi“, millel on mis tahes järgmisest omadusest:

a.

lõpp-punkti tuvastus, v.a optilise emissiooni spektroskoopia tüüpi;

b.

reaktori töö(söövitus)rõhk 26,66 Pa või vähem või

c.

pooljuhtplaatide käitlemine kassetist-kassetti ja täitelüüsides;

Märkused.

1.

„Partii tüüpi“ on masinad, mis ei ole spetsiaalselt konstrueeritud üksik-pooljuhtplaatide tootmiseks. Sellised masinad võivad töödelda samaaegselt kahte või enamat ühiste protsessiparameetritega (nt raadiosagedusliku võimsuse, temperatuuri, söövitusgaasi liikide ja voolukiirusega) pooljuhtplaati.

2.

„Üksik-pooljuhtplaadi tüüpi“ on masinad, mis on spetsiaalselt konstrueeritud üksik-pooljuhtplaatide tootmiseks. Need masinad võivad kasutada pooljuhtplaatide automaatset käitlemist, et laadida seadmesse töötlemiseks üks pooljuhtplaat. Mõiste hõlmab seadmeid, mis suudavad laadida ja töödelda mitut pooljuhtplaati, kuid mille puhul saab söövitamise parameetrid, nt raadiosagedusliku võimsuse või lõpp-punkti iga üksiku pooljuhtplaadi jaoks eraldi kindlaks määrata.

i.

„Keemilise aurustussadestamise“ (CVD) seadmed, nt plasmaaktiveeritud keemiline aurustussadestus CVD (PECVD) või fotoaktiveeritud CVD pooljuhtseadmete valmistamiseks, millel on üks kahest järgmisest võimalusest oksiidide, nitriidide, metallide või polüräni sadestamiseks:

1.

„keemilise aurustussadestamise“ seadmed, mis töötavad rõhul alla 105 Pa või

2.

PECVD seadmed, mis töötavad kas rõhul alla 60 Pa või millel on pooljuhtplaatide automaatne käitlemine kassetist kassetti ja täitelüüsides;

Märkus. Punkt X.B.I.001.b.1.i ei hõlma madalrõhuga keemilisi aurustussadestamise (LPCVD) süsteeme ega reaktiivseid „pihustamisseadmeid“.

j.

Elektronkiiresüsteemid, mis on spetsiaalselt konstrueeritud või kohandatud maskide valmistamiseks või pooljuhtseadiste töötlemiseks ning millel on mis tahes järgmine omadus:

1.

elektrostaatiline kiire hälvitamine;

2.

vormitud, mitte-Gaussi kiireprofiil;

3.

digitaal-analoogmuunduse sagedus on üle 3 MHz;

4.

rohkem kui 12bitise täpsusega digitaal-analoogmuundus või

5.

kiiresuunamisasendi tagasisidekontrolli täpsus 1 μm või täpsem;

Märkus. Punkt X.B.I.001.b.1.j ei hõlma elektronkiirega sadestamissüsteeme ega üldotstarbelisi skaneerivaid elektronmikroskoope.

k.

Järgmised pinnaviimistlusseadmed pooljuhtplaatide töötlemiseks:

1.

spetsiaalselt konstrueeritud seadmed vähem kui 100 μm paksusega pooljuhtplaatide tagakülje töötlemiseks ja nende hilisemaks eraldamiseks või

2.

spetsiaalselt konstrueeritud seadmed töödeldud pooljuhtplaatide aktiivse pinnakareduse saavutamiseks, mille kahe sigma väärtus on 2 μm või vähem, indikaatori üldnäit (TIR);

Märkus. Punkt X.B.I.001.b.1.k ei hõlma pooljuhtplaatide pinna viimistlemiseks kasutatavaid ühe küljega soveldus- ja poleerimisseadmeid.

l.

Ühendusseadmed, mille hulka kuuluvad tavalised ühe- või mitmekordsed vaakumkambrid, mis on spetsiaalselt konstrueeritud selleks, et võimaldada punktiga X.B.I.001 hõlmatud seadmete integreerimist terviksüsteemi;

m.

„Salvestatud programmi abil juhitavad“ seadmed, mis kasutavad „lasereid“„monoliit-integraallülituste“ parandamiseks või trimmimiseks ja millel on üks kahest järgmisest omadusest:

1.

positsioneerimistäpsus väiksem kui ±1 μm või

2.

laotuspunkti suurus (sisselõike laius) väiksem kui 3 μm.

Tehniline märkus. Punktis X.B.I.001.b.1 nimetatud ’pihustamine’ on pinnakatmismenetlus, milles positiivsed ioonid kiirendatakse elektriväljas sihtmärgi pinna suunas (kattev aine). Põrkuvate ioonide kineetiline energia on piisav, et aatomeid sihtmärgist välja lüüa ning sadestada põhimikule. ( Märkus. Triood-, magnetron- või raadiosageduspihustamine katte haardumise ja sadestumise kiiruse suurendamiseks on protsessi tavalised modifikatsioonid.)

2.

Järgmised maskid, maskide põhimikud, maskide valmistamise seadmed ja kujutiste ülekandmise seadmed punkti X.B.I.001 rubriigis nimetatud seadmete ja komponentide tootmiseks:

Märkus. Termin „maskid“ tähistab elektronkiire-, röntgen- ja ultraviolettlitograafias ning tavalises ultraviolett- ja nähtava valguse fotolitograafias kasutatavaid maske.

a.

Valmismaskid, niitvõrgustikud ja nende disainilahendused, v.a:

1.

valmismaskid või niitvõrgustikud selliste integraallülituste tootmiseks, mis ei ole hõlmatud punktiga 3A001 (5) või

2.

maskid ja niitvõrgustikud, millel on mõlemad järgmised omadused:

a.

nende konstruktsioon põhineb vähemalt 2,5 μm geomeetrial ning

b.

nende konstruktsioonis puuduvad eripärad, mille abil saaks muuta kavandatud kasutust tootmisseadmete või „tarkvara“ abil;

b.

Järgmised maski põhimikud:

1.

kõvapinnalised (nt kroomi, räni, molübdeeniga) pinnatud (klaasist, kvartsist, safiirist vm) valmistatud „põhimikud“ üle 125 mm x 125 mm suuruste maskide valmistamiseks või

2.

põhimikud, mis on spetsiaalselt projekteeritud röntgenimaskidele;

c.

Seadmed, v.a üldotstarbelised arvutid, mis on spetsiaalselt projekteeritud pooljuhtseadmete ja integraallülituste raalprojekteerimiseks (CAD);

d.

Järgmised seadmed ja masinad maskide ja niitvõrgustike valmistamiseks:

1.

valgusoptilist meetodit kasutavad „samm ja korda“ tüüpi kaamerad, mis võimaldavad saada üle 100 mm x 100 mm massiive või üle 6 mm × 6 mm fokaaltasandilist kujutist või tekitada „põhimiku“ niitvõrgustiku fotoresistkihile alla 2,5 μm laiust joont;

2.

seadmed maskide ja niitvõrgustike valmistamiseks, mis kasutavad ioon- või „laser“ kiire litograafiat ja mis võimaldavad tekitada alla 2,5 μm laiust joont või

3.

seadmed ja hoidikud maskide ja niitvõrgustike modifitseerimiseks ja defektide eemaldamise membraanide lisamiseks;

Märkus. Punktidesse X.B.I.001.b.2.d.1 ja b.2.d.2 ei kuulu sellised maskide valmistamise seadmed, milles on kasutusel fotooptilised meetodid, mis olid kaubanduslikult kättesaadavad enne 1. jaanuari 1980, või mille tööparameetrid ei ületa nimetatud seadmete omi.

e.

„Salvestatud programmi abil juhitavad“ seadmed maskide, niitvõrgustike ja membraanide kontrollimiseks:

1.

lahutusvõimega 0,25 μm või alla selle ning

2.

täpsusega vähemalt 0,75 μm ühe või kahe koordinaadi põhjal vähemalt 63,5 mm ulatuses;

Märkus. Punkt X.B.I.001.b.2.e ei hõlma üldotstarbelisi skaneerivaid elektronmikroskoope, välja arvatud need, mis on spetsiaalselt projekteeritud ja seadmestatud mustrite automaatseks kontrollimiseks.

f.

Pooljuhtplaatide tootmiseks kasutatavad, valgusoptilisel või röntgenikiire meetodil töötavad paigutus- ja säritusseadmed, nt litograafiaseadmed, sealhulgas kujutiste ülekandmise seadmed ning „paiguta ja särita ning korda sammhaaval“ (otsene samm pooljuhtplaadil) ja „samm ja skaneeri“ (skanner) tüüpi seadmed, mis on võimelised täitma mõnda järgmist funktsiooni:

Märkus. Punkt X.B.I.001.b.2.f ei hõlma kontakt- ja lähimaskide valgusoptilisi paigutus- ja säritusseadmeid ega kujutiste kontaktülekande seadmeid.

1.

võimaldab alla 2,5 μm mustrit;

2.

võimaldab alla ±0,25 μm (3 sigmat) paigutustäpsust;

3.

masinatevaheline paigutustäpsus ei ole parem kui ±0,3 μm või

4.

valgusallika lainepikkus lühem kui 400 nm;

g.

Elektron-, ioon- ja röntgenkiirseadmed projektsioonkujutise ülekandmiseks, mis võimaldavad saada alla 2,5 μm mustrit;

Märkus. Hälvitatud-fookustatud elektronkimbusüsteemide (otsekirjesüsteemid) kohta vt punkt X.B.I.001.b.1.j.

h.

Pooljuhtplaatidele kirjutamiseks mõeldud „laseriga“ otsekirjeseadmed, mis võimaldavad saada alla 2,5 μm mustrit.

3.

Järgmised integraallülituste koosteseadmed:

a.

„Salvestatud programmi abil juhitavad“ pooljuhtseadmete montaažiseadmed, millel on kõik järgmised omadused:

1.

spetsiaalselt projekteeritud „hübriidintegraallülitustele“;

2.

X-Ysuunaline positsioneerimissamm üle 37,5 x 37,5 mm ning

3.

paigutustäpsus X-Y tasandil ei kõigu rohkem kui ±10 μm;

b.

„Salvestatud programmi abil juhitavad“ seadmed mitme ühenduse üheaegseks teostamiseks (nt latt- ja lintviigutusseadmed, kiibialuste kinnitamise seadmed);

c.

Poolautomaatsed või automaatsed soklitihendusseadmed, milles toimub sokli kohtkuumutus kõrgemal temperatuuril võrreldes ümbrisega ning mis on spetsiaalselt projekteeritud punktis 3A001 (6) nimetatud keraamiliste mikroskeemiümbriste jaoks ja mille jõudlus on vähemalt üks ümbris minutis.

Märkus. Punkt X.B.I.001.b.3 ei hõlma üldotstarbelisi punktkeevitusseadmeid.

4.

Puhasruumide filtrid, mis suudavad luua õhukeskkonna, milles on kuni 10 kuni 0,3 μm osakest 0,02832 m3 kohta, ja materjalid selliste filtrite valmistamiseks.

Tehniline märkus. Punktis X.B.I.001 on „salvestatud programmi abil juhitav“ juhtseadis, mida juhitakse elektroonilises mäluseadmes salvestatud käskudega, mida protsessor võib täita, et suunata kindlaksmääratud funktsioonide sooritamist. Seadmed võivad olla „salvestatud programmi abil juhitavad“ nii seadmesisese kui ka seadmevälise elektroonilise mäluseadme korral.

X.B.I.002

Seadmed elektrooniliste komponentide ja materjalide kontrollimiseks ja katsetamiseks ning nende jaoks spetsiaalselt projekteeritud komponendid ja abiseadmed.

a.

Seadmed, mis on spetsiaalselt projekteeritud elektrontorude, optiliste elementide ning nende jaoks spetsiaalselt projekteeritud ja punktis 3A001 (7) ja X.A.I.001 nimetatud komponentide kontrollimiseks ja katsetamiseks;

b.

Järgmised pooljuhtseadmete, integraallülituste ja „elektroonikasõlmede“ kontrollimiseks ja katsetamiseks spetsiaalselt projekteeritud seadmed, ning süsteemid, mis sisaldavad selliseid seadmeid või millel on nende omadused:

Märkus. Punkt X.B.I.002.b hõlmab ka seadmeid, mida kasutatakse või mis on kohandatud kasutamiseks muude seadmete, näiteks pilditöötlusseadmete, elektrooptiliste seadmete, akustilise laine seadmete kontrollimises ja katsetamises.

1.

„Salvestatud programmi abil juhitavad“ kontrolliseadmed, mis on ette nähtud töödeldud pooljuhtplaatides ja põhimikes (välja arvatud trükkplaadid ja kiibid) ning nende pinnal olevate kuni 0,6 μm suuruste defektide, vigade ja saaste automaatseks avastamiseks, kasutades mustrite võrdlemiseks optilisi kujutisi;

Märkus. Punkt X.B.I.002.b.1 ei hõlma üldotstarbelisi skaneerivaid elektronmikroskoope, välja arvatud need, mis on spetsiaalselt projekteeritud ja seadmestatud mustrite automaatseks kontrollimiseks.

2.

Järgmised spetsiaalselt projekteeritud „salvestatud programmi abil juhitavad“ mõõte- ja analüüsiseadmed:

a.

spetsiaalselt projekteeritud seadmed pooljuhtmaterjalide hapniku- ja süsinikusisalduse mõõtmiseks;

b.

joone laiuse mõõtmise seadmed eraldusvõimega 1 μm või alla selle;

c.

spetsiaalselt projekteeritud tasapindsuse mõõteriistad lahutusvõimega 1 μm või alla selle, mis on võimelised mõõtma kuni 10 μm kõrvalekaldeid tasapindsusest.

3.

„Salvestatud programmi abil juhitavad“ pooljuhtplaatide töötlemise seadmed, millel on mis tahes järgmine omadus:

a.

positsioneerimistäpsus 3,5 μm või alla selle;

b.

võimaldab katsetada seadmeid, millel on rohkem kui 68 klemmi või

c.

võimaldab katsetada sagedusel üle 1 GHz;

4.

Järgmised katsetusseadmed:

a.

„Salvestatud programmi abil juhitavad“ seadmed, mis on spetsiaalselt projekteeritud diskreetsete pooljuhtseadmete ja ümbriseta paljaskiipide katsetamiseks ja millega saab katseid teha üle 18 GHz sagedustel;

Tehniline märkus. Diskreetsete pooljuhtseadmete hulka kuuluvad fotoelemendid ja päikeseelemendid.

b.

„Salvestatud programmi abil juhitavad“ seadmed, mis on spetsiaalselt projekteeritud integraallülituste ja nende „elektroonikasõlmede“ katsetamiseks ja millega saab teha toimivuskatseid:

1.

„näidiste esitamise sagedusega“ üle 20 MHz või

2.

„näidiste esitamise sagedusega“ üle 10 MHz, kuid mitte üle 20 MHz, ja mis võimaldavad katsetada rohkem kui 68 klemmiga ümbriseid.

Märkused. Punkt X.B.I.002.b.4.b ei hõlma katsetusseadmeid, mis on spetsiaalselt projekteeritud, et katsetada järgmist:

1.

mälud;

2.

kodu- ja meelelahutusseadmete „sõlmed“ ja kategooria „elektroonikasõlmed“ ning

3.

elektroonilised komponendid, „elektroonikasõlmed“ ja integraallülitused, mis ei kuulu punktidesse 3A001 (8) ja X.A.I.001, tingimusel et sellised katsetusseadmed ei ole „kasutaja programmeeritavad“.

Tehniline märkus. Punktis X.B.I.002.b.4.b tähendab „näidiste esitamise sagedus“ kontrolliseadme digitaaloperatsioonide maksimaalset sagedust. See vastab kõrgeimale edastuskiirusele, mida kontrolliseade võimaldab mittemultiplekssel režiimil. Seda kutsutakse ka kontrollikiiruseks, maksimaalseks digitaalseks sageduseks ja maksimaalseks digitaalseks kiiruseks.

c.

Seadmed, mis on spetsiaalselt projekteeritud fookustasandiliste massiivide jõudluse määramiseks lainepikkustel üle 1 200 nm, kasutades „salvestatud programmi abil juhitavat“ mõõtmist või arvutiga teostatavat analüüsi, ja millel on mis tahes järgmine omadus:

1.

skaneerimisvalguspunkt läbimõõduga alla 0,12 mm;

2.

projekteeritud valgustundlikkuse parameetrite mõõtmiseks ning sageduskaja, modulatsiooniedastuse, spektraalse tundlikkuse ühtluse ja müra analüüsimiseks või

3.

projekteeritud selliste massiivide analüüsiks, millega saab tekitada rohkem kui 32 x 32 joonelemendiga kujutisi;

5.

Elektronkiire katsetussüsteemid, mis on ette nähtud töötamiseks kuni 3 keV kiirega, ning „laser“ kiiresüsteemid, mis on ette nähtud selliste toitega pooljuhtseadmete kontaktivabaks katsetamiseks, millel on mis tahes järgmine omadus:

a.

stroboskoopilisus kas kiiretõkestuse või detektorimeetodil;

b.

elektronspektromeeter pinge mõõtmiseks lahutusvõimega alla 0,5 V või

c.

elektriliste katsete seadmed integraallülituste jõudluse analüüsimiseks;

Märkus. Punkt X.B.I.002.b.5 ei hõlma skaneerivaid elektronmikroskoope, välja arvatud sellised, mis on spetsiaalselt projekteeritud ja seadmestatud toitega pooljuhtseadmete kontaktivabaks katsetamiseks.

6.

„Salvestatud programmi abil juhitavad“ multifunktsionaalsed ioonkiiresüsteemid, mis on spetsiaalselt projekteeritud maskide või pooljuhtseadmete tootmiseks, parandamiseks, füüsilise paigutuse analüüsimiseks ja katsetamiseks ning millel on mis tahes järgmine omadus:

a.

kiiresuunamisasendi tagasisidekontrolli täpsus 1 μm või täpsem või

b.

rohkem kui 12bitise täpsusega digitaal-analoogmuundus;

7.

Osakeste mõõtmise süsteemid, milles kasutatavad „laserid“ on projekteeritud osakeste suuruse ja kontsentratsiooni mõõtmiseks õhus ning millel on mõlemad järgmised omadused:

a.

võime mõõta kuni 0,2 μm osakesi, kui vool on vähemalt 0,02832 m3 minutis ning

b.

võime iseloomustada õhku puhtuseklassiga 10 või parem.

Tehniline märkus. Punktis X.B.I.002 on „salvestatud programmi abil juhitav“ juhtseadis, mida juhitakse elektroonilises mäluseadmes salvestatud käskudega, mida protsessor võib täita, et suunata kindlaksmääratud funktsioonide sooritamist. Seadmed võivad olla „salvestatud programmi abil juhitavad“ nii seadmesisese kui ka seadmevälise elektroonilise mäluseadme korral.

X.C.I.001

Positiivsed resistid, mis on ette nähtud pooljuhtide litograafiaks ning spetsiaalselt kohandatud (optimeeritud) kasutamiseks lainepikkustel 370 kuni 193 nm.

X.D.I.001

„Tarkvara“, mis on spetsiaalselt loodud punktiga X.A.I.001 hõlmatud elektrooniliste seadmete või komponentide, punktiga X.A.I.002 hõlmatud üldotstarbeliste elektrooniliste seadmete või punktidega X.B.I.001 ja X.B.I.002 hõlmatud tootmis- ja katseseadmete „arendamiseks“, „tootmiseks“ ja „kasutamiseks“; või „tarkvara“, mis on spetsiaalselt loodud punktidega 3B001.g ja 3B001.h (9) hõlmatud seadmete „kasutamiseks“.

X.E.I.001

„Tehnoloogia“, mis on ette nähtud punktiga X.A.I.001 hõlmatud elektrooniliste seadmete või „komponentide“, punktiga X.A.I.002 hõlmatud üldotstarbeliste elektrooniliste seadmete või punktiga X.B.I.001 või X.B.I.002 hõlmatud tootmis- ja katseseadmete või punktiga X.C.I.001 hõlmatud materjalide „arendamiseks“, „tootmiseks“ või „kasutamiseks“.

II kategooria – Arvutid

Märkus. II kategooria ei hõlma füüsiliste isikute isiklikuks kasutamiseks mõeldud kaupu.

X.A.II.001

Arvutid, „elektroonikasõlmed“ ja nendega seotud seadmed, mis ei ole hõlmatud punktidega 4A001 ja 4A003, (10) ning spetsiaalselt nende jaoks projekteeritud komponendid.

Märkus. Punktis X.A.II.001 nimetatud „digitaalarvutite“ ja nendega seotud seadmete kontrolli alla kuulumine määratakse vastavalt muude seadmete või süsteemide osas ette nähtud kontrolli alla kuulumisele, juhul kui:

a.

„digitaalarvutid“ või seotud seadmed on olulised teise süsteemi või seadme toimimiseks;

b.

„digitaalarvutid“ või nendega seotud seadmed ei ole muu süsteemi või seadme „oluliseks osaks“ ning

NB1! Muudele seadmetele spetsiaalselt projekteeritud „signaalitöötlus-“ või „pildiväärindusseadmete“ kontrolli alla kuulumine määratakse vastavalt muude seadmete kontrolli alla kuulumisele isegi siis, kui nad ei täida „olulise osa“ kriteeriumi.

NB2! „Digitaalarvutite“ või telekommunikatsiooniseadmete kontrolli alla kuulumise kohta vt 5. kategooria 1. osa („Telekommunikatsioon“) (11) .

c.

„tehnoloogia“„digitaalarvutite“ ja seotud seadmete jaoks määratakse kindlaks punktis 4E (12) .

a.

Elektronarvutid ja nendega seotud seadmed, „elektroonikasõlmed“ ning spetsiaalselt nende jaoks projekteeritud komponendid, mis on ette nähtud tööks keskkonnas temperatuuriga üle 343 K (70 °C);

b.

„Digitaalarvutid“, kaasa arvatud „signaalitöötlus-“ ja „pildiväärindus“ seadmed, mille „korrigeeritud maksimaalne jõudlus“ (APP) on vähemalt 0,0128 korrigeeritud teraFLOPSi (WT);

c.

Järgmised „elektroonikasõlmed“, mis on spetsiaalselt projekteeritud või kohandatud, et suurendada jõudlust protsessorite liitmise teel:

1.

projekteeritud selliselt, et omavahel saab liita vähemalt 16 protsessorit;

2.

ei kasutata;

Märkus 1. Punkti X.A.II.001.c kohaldatakse üksnes elektroonikasõlmedele ja programmeeritavatele omavahelistele ühendustele, mille „korrigeeritud maksimaalne jõudlus“ ei ületa punktis X.A.II.001.b esitatud piire, kui neid toimetatakse kohale mitteühendatud elektroonikasõlmedena. Seda ei kohaldata „elektroonikasõlmedele“, mille rakendamine loomupäraselt oma konstruktsiooni tõttu punktis X.A.II.001.k nimetatud seadmete vastava osana on piiratud.

Märkus 2. Punkti X.A.II.001.c ei hõlma „elektroonikasõlmi“, mis on spetsiaalselt projekteeritud toodetele või tooteperekondadele, mille maksimaalne konfiguratsioon ei ületa punktis X.A.II.001.b esitatud piire.

d.

Ei kasutata;

e.

Ei kasutata;

f.

„Signaalitöötlus-“ ja „pildiväärindus“ seadmed, mille „korrigeeritud maksimaalne jõudlus“ (APP) on vähemalt 0,0128 korrigeeritud teraFLOPSi (WT).

g.

Ei kasutata;

h.

Ei kasutata;

i.

Seadmed, mis sisaldavad ’terminaliliideseid’, mis ületavad punktis X.A.III.101 nimetatud piire.

Tehniline märkus. Punkti X.A.II.001.i tähenduses on „terminaliliidesedseadmed, mille kaudu teave telekommunikatsioonisüsteemi siseneb või sealt väljub, nt telefon, andmesideseade, arvuti jne.

j.

Seadmed, mis on spetsiaalselt projekteeritud võimaldama „digitaalarvutite“ või nende juurde kuuluvate seadmete omavahelist välist ühendust ja võimaldavad andmevahetust kiirusega üle 80 MB/s.

Märkus. Punkt X.A.II.001.j ei hõlma sisemise ühenduse seadmeid (nt põhiplaadid, siinid), passiivseid ühendusseadmeid, „võrgu juurdepääsu kontrollereid“ ega „teabevahetuskanali kontrollereid“.

Tehniline märkus. Punkti X.A.II.001.j tähenduses on „teabevahetuskanali kontroller“ (communications channel controller) füüsiline liides, mis juhib sünkroonse või asünkroonse digitaalse info liikumist. Selle sõlme võib liita arvutile või telekommunikatsiooniseadmele, et tagada juurdepääs teabevahetusele.

k.

„Hübriidarvutid“ ja „elektroonikasõlmed“ ning spetsiaalselt nende jaoks projekteeritud komponendid, mis sisaldavad analoog-digitaalmuundureid, millel on kõik järgmised omadused:

1.

32 kanalit või rohkem ning

2.

14bitise (ilma märgi bitita) või suurema lahutusvõimega ning muundamiskiirusega 200 000 Hz või rohkem.

X.D.II.001

„Programmide“ toimimise analüüsimise ja valideerimise „tarkvara“, „tarkvara“, mis võimaldab automaatselt genereerida „lähtekoodi“, ning operatsioonisüsteemi „tarkvara“, mis on spetsiaalselt loodud „reaalajalise töötlemise“ seadmetele.

a.

„programmide“ toimimise analüüsimise ja valideerimise „tarkvara“, mis põhineb matemaatilistel ja analüütilistel meetoditel ning mis on ette nähtud või kohandatud kasutamiseks „programmides“, kus on üle 500 000„lähtekoodi“ käsu;

b.

„tarkvara“, mis võimaldab automaatselt genereerida „lähtekoodi“ määruses (EL) 2021/821 kirjeldatud välisanduritelt reaalajas saadud andmetest või

c.

operatsioonisüsteemi „tarkvara“, mis on spetsiaalselt loodud „reaalajalise töötlemise“ seadmete jaoks ning mis tagab, et „üldine katkestuse latentsusaeg“ jääb alla 20 μs.

Tehniline märkus. Punkti X.D.II.001 tähenduses on „üldine katkestuse latentsusaeg“ aeg, mis arvutisüsteemil kulub sündmusest tingitud katkestuse äratundmiseks ja katkestuse kõrvaldamiseks ning lülitumaks ümber kontekstile, kus saab käivitada mälus paikneva, katkestust ootava ülesande.

X.D.II.002

„Tarkvara“, v.a punktis 4D001 (13) nimetatud, mis on spetsiaalselt loodud või kohandatud punktis 4A101 (14) nimetatud seadmete „arendamiseks“, „tootmiseks“ või „kasutamiseks“.

X.E.II.001

„Tehnoloogia“, mis on ette nähtud punkti X.A.II.001 kuuluvate seadmete või punktidesse X.D.II.001 ja X.D.II.002 kuuluva „tarkvara“„arendamiseks“, „tootmiseks“ või „kasutamiseks“.

X.E.II.002

„Tehnoloogia“, mis on ette nähtud „mitme andmevoo töötlemiseks“ projekteeritud seadmete „arendamiseks“ või „tootmiseks“.

Tehniline märkus. Punkti X.E.II.002 tähenduses on „mitme andmevoo töötlus“ (multi-data-stream processing) mikroprogramm- või seadmearhitektuuritehnika, mis võimaldab samaaegselt töödelda kaht või enamat andmejada ühe või enama käsujada abil, kasutades seejuures:

1.

ühe käsuvoo ja mitme andmevooga (SIMD) arvutiarhitektuuri nagu vektor- või maatriksprotsessorites;

2.

mitmekordset ühe käsuvoo ja mitme andmevooga (MSIMD) arhitektuuri;

3.

mitme käsuvoo ja mitme andmevooga (MIMD) arhitektuuri, kaasa arvatud need arhitektuurid, mis on tihedalt sidestatud, lähedalt sidestatud või nõrgalt sidestatud või

4.

struktureeritud töötlevate elementide massiive, kaasa arvatud süstoolsed massiivid.

III kategooria. 1. osa – Telekommunikatsioon

Märkus. III kategooria 1. osa ei hõlma füüsiliste isikute isiklikuks kasutamiseks mõeldud kaupu.

X.A.III.101

Telekommunikatsiooniseadmed.

a.

Mis tahes liiki telekommunikatsiooniseadmed, mis ei ole hõlmatud punktiga 5A001.a (15) ja mis on spetsiaalselt projekteeritud töötama väljaspool temperatuurivahemikku 219 K (–54 °C) kuni 397 K (124 °C).

b.

Telekommunikatsiooni ülekandeseadmed ja -süsteemid ning spetsiaalselt nende jaoks projekteeritud komponendid, millel on mis tahes järgmine omadus, funktsioon või eripära:

Märkus. Telekommunikatsiooni ülekandeseadmed:

a.

või nende kombinatsioonid, mis on liigitatud järgmiselt:

1.

raadioseadmed (nt saatjad, vastuvõtjad ja transiiverid);

2.

liinide lõppseadmed;

3.

vahe-võimendusseadmed;

4.

repiiterseadmed;

5.

regeneraatorseadmed;

6.

tõlke kodeerijad (transkoodrid);

7.

multipleksseadmed (sh statistiline mutipleks);

8.

modulaatorid/demodulaatorid (modemid);

9.

transmultipleksseadmed (vt CCITT soovitus G701);

10.

„salvestatud programmi abil juhitavad“ digitaalsed ristühendusseadmed;

11.

„lüüsid“ ja sillad;

12.

„meediumipääsu üksused“ ning

b.

mis on ette nähtud kasutamiseks ühe- või mitmekanalilises teabevahetuses mis tahes järgmise vahendi kaudu:

1.

traat (liin);

2.

koaksiaalkaabel;

3.

kiudoptilised kaablid;

4.

elektromagnetiline kiirgus või

5.

veealune akustilise laine levik.

1.

Kasutavad digitaalseid tehnikaid, sealhulgas analoogsignaalide digitaalset töötlemist, ja on kavandatud töötama „digitaalse edastuskiirusega“ kõrgeimal multipleksitasemel üle 45 Mbit/s või „täieliku digitaalse edastuskiirusega“ üle 90 Mbit/s;

Märkus. Punkt X.A.III.101.b.1 ei hõlma seadmeid, mis on spetsiaalselt projekteeritud integreerimiseks ja käitamiseks mis tahes tsiviilotstarbelises satelliitsüsteemis.

2.

Modemid, mis kasutavad „ühe häälkanali ribalaiust“, mille „andmesignaali edastuskiirus“ on üle 9 600 biti sekundis;

3.

„Salvestatud programmi abil juhitav“ digitaalne ristühendusseade, mille „digitaalne edastuskiirus“ on üle 8,5 Mbit/s pordi kohta;

4.

Seadmed, millel on mis tahes järgmine omadus:

a.

„võrgule juurdepääsu kontrollerid“ ja nendega seotud ühine meedium, mille „digitaalne edastuskiirus“ on üle 33 Mbit/s või

b.

„teabevahetuskanali kontrollerid“, millel on digitaalne väljund, mille „andmesignaali edastuskiirus“ on üle 64 000 bit/s kanali kohta;

Märkus. Kui mis tahes kontrollimata seadmel on „võrgule juurdepääsu kontroller“, ei või sellel olla ühtki liiki telekommunikatsiooniliidest, välja arvatud need, mida on kirjeldatud punktis X.A.III.101.b.4.

5.

Seadmed, mis kasutavad „laserit“ ja millel on mis tahes järgmine omadus:

a.

ülekandel kasutatav lainepikkus on üle 1 000 nm või

b.

kasutatakse analoogtehnikat ribalaiusel üle 45 MHz;

c.

kasutatakse koherentset optilist ülekannet või koherentse optilise detekteerimise tehnikat (tuntud ka optilise heterodüün- või homodüüntehnikana);

d.

kasutatakse lainepikkuste jaotamise multipleksimise tehnikaid või

e.

teostatakse optilist võimendamist;

6.

Raadioseadmed, mis töötavad sisend- või väljundsagedusel, mis ületab:

a.

31 GHz satelliit-maajaama rakenduste puhul või

b.

26,5 GHz muude rakenduste puhul;

Märkus. Punkt X.A.III.101.b.6 ei hõlma tsiviilotstarbelisi juhtseadmeid, mis vastavad Rahvusvahelise Telekommunikatsiooni Liidu (ITU) eraldatud sagedusribale vahemikus 26,5 GHz kuni 31 GHz.

7.

Raadioseadmed, millel on mis tahes järgmine omadus:

a.

kvadratuur-amplituudmodulatsiooni (QAM) tehnikad 4. tasemest kõrgemal, kui „täielik digitaalne edastuskiirus“ ületab 8,5 Mbit/s;

b.

kvadratuur-amplituudmodulatsiooni tehnikad 16. tasemest kõrgemal, kui „täielik digitaalne edastuskiirus“ on 8,5 Mbit/s või väiksem;

c.

muud digitaalsed modulatsioonitehnikad, mille „spektrikasutuse tõhusus“ on üle 3 bit/s/Hz või

d.

töötab sagedusribas 1,5 MHz kuni 87,5 MHz ja sisaldab adaptiivtehnikat, mis võimaldab häiresignaalide enam kui 15 dB allasurumist.

Märkused.

1.

Punkt X.A.III.101.b.7 ei hõlma seadmeid, mis on spetsiaalselt projekteeritud integreerimiseks ja käitamiseks mis tahes tsiviilotstarbelises satelliitsüsteemis.

2.

Punkt X.A.III.101.b.7 ei hõlma raadioreleeseadmeid, mis on kavandatud töötama Rahvusvahelise Telekommunikatsiooni Liidu (ITU) eraldatud sagedusribas:

a.

millel on mis tahes järgmine omadus:

1.

ei ületa 960 MHz või

2.

„täieliku digitaalse edastuskiirusega“ kuni 8,5 Mbit/s ning

b.

mille „spektrikasutuse tõhusus“ on kuni 4 bit/s/Hz.

c.

„Salvestatud programmi abil juhitavad“ kommuteerimisseadmed ja nendega seotud signaalimissüsteemid, millel on mis tahes järgmine omadus, funktsioon või eripära, ning spetsiaalselt nende jaoks projekteeritud komponendid ja abiseadmed:

Märkus. Digitaalse sisendi ja väljundiga statistilisi multipleksereid, mis võimaldavad kommuteerimist, käsitatakse „salvestatud programmi abil juhitavate“ kommuuteritena.

1.

„Andmeside (sõnumite) kommuteerimise“ seadmed või süsteemid, mis on kavandatud „töötama paketina“, ning nende „elektroonikasõlmed“ ja komponendid, v.a need, mis on loetletud sõjaliste kaupade ühises nimekirjas või määruses (EL) 2021/821;

2.

Ei kasutata;

3.

„Datagrammi“ pakettide marsruutimine või kommuteerimine;

Märkus. Punkt X.A.III.101.c.3 ei hõlma võrke, mis kasutavad üksnes „võrgule juurdepääsu kontrollereid“, ega „võrgule juurdepääsu kontrollereid“ ennast.

4.

Ei kasutata;

5.

Mitmetasandiline prioriteetsus ja eesõigus ahelkommuteerimiseks;

Märkus. Punkt X.A.III.101.c.5 ei hõlma ühetasandilist kõnede eesõigust.

6.

Ette nähtud kärgside raadiokõnede automaatseks lülitamiseks teistesse kärgside kommuuteritesse või automaatseks ühendamiseks abonendi keskandmebaasiga, mis on ühine rohkem kui ühele kommuuterile;

7.

Sisaldab „salvestatud programmi abil juhitavat“ digitaalset ristühendusseadet, mille „digitaalne edastuskiirus“ on üle 8,5 Mbit/s pordi kohta;

8.

„Ühiskanaliga signaalimine“, mis töötab kas mitteseotud või kvaasiseotud töörežiimil;

9.

„Dünaamiline adaptiivne marsruutimine“;

10.

Pakettide kommuuterid, ahelkommuuterid ja ruuterid, mille portide või liinide arv ületab mis tahes järgmise näitaja:

a.

„teabevahetuskanali kontrolleri“„andmesignaali edastuskiirus“64 000 bit/s kanali kohta või

Märkus. Punkt X.A.III.101.c.10.a ei hõlma multipleksseid liitteabevahetuskanaleid, mis koosnevad ainult sidekanalitest, mis ei ole individuaalselt hõlmatud punktiga X.A.III.101.b.1.

b.

„võrgule juurdepääsu kontrolleri“ ja sellega seotud ühiste meediumite „digitaalne edastuskiirus“ 33 Mbit/s;

Märkus. Punkt X.A.III.101.c.10 ei hõlma pakettide kommuutereid või ruutereid, mille pordid või liinid ei ületa punktis X.A.III.101.c.10 sätestatud piirmäärasid.

11.

„Optiline kommuteerimine“;

12.

Kasutatakse „asünkroonse ülekandeviisi“ tehnikaid.

d.

Üle 50 m pikkused optilised kiud ja optilised kiudkaablid, mis on ette nähtud töötamiseks ühemoodiliselt;

e.

Tsentraliseeritud võrgujuhtimine, millel on kõik järgmised omadused:

1.

võtab sõlmedest andmeid vastu ning

2.

töötleb neid andmeid selleks, et juhtida liiklust, mille puhul ei ole vaja operaatori otsuseid, ja teostab seeläbi „dünaamilist adaptiivset marsruutimist“;

Märkus 1. Punkti X.A.III.101.e alla ei kuulu suunamisotsused, mis on tehtud eelnevalt antud informatsiooni põhjal.

Märkus 2. Punkt X.A.III.101.e ei välista liikluse juhtimist prognoositavate statistiliste liiklustingimuste funktsioonina.

f.

Suunadiagrammiga antennid, mille töösagedus on üle 10,5 GHz ja mis sisaldavad aktiivelemente ja hajutatud komponente ning mis on ette nähtud kiire vormimise ja suunamise elektrooniliseks juhtimiseks, välja arvatud maandumissüsteemid, mille mõõteriistad vastavad Rahvusvahelise Tsiviillennunduse Organisatsiooni (ICAO) standarditele (mikrolainemaandumissüsteemid (MLS));

g.

Mobiilsideseadmed, v.a need, mis on loetletud sõjaliste kaupade ühises nimekirjas või määruses (EL) 2021/821, elektroonikasõlmed ja nende komponendid või

h.

Raadioreleeseadmed, mis on ette nähtud kasutamiseks sagedusel 19,7 GHz või üle selle, ja nende komponendid, v.a need, mis on loetletud sõjaliste kaupade ühises nimekirjas või määruses (EL) 2021/821.

Tehniline märkus. Punkti X.A.III.101 tähenduses:

1)

„Asünkroonne ülekandeviis“ (asynchronous transfer mode) (ATM) – andmeedastusviis, mille korral andmed on liigendatud edastusrakkudeks; ülekanne on asünkroonne selles mõttes, et rakkude edastus sõltub kas nõutavast või hetkelisest bitikiirusest.

2)

„Ühe häälkanali ribalaius“ (bandwidth of one voice channel) – andmesideseade, mis on kavandatud töötama ühes häälkanalis sagedusega 3 100 Hz, nagu on määratletud CCITT soovituses G.151.

3)

„Teabevahetuskanali kontroller“ (communications channel controller) – füüsiline liides, mis juhib sünkroonse või asünkroonse digitaalse info liikumist. Selle sõlme võib liita arvutile või telekommunikatsiooniseadmele, et tagada juurdepääs teabevahetusele.

4)

„Datagramm“ (datagram) – iseseisev sõltumatu andmeüksus, mis sisaldab piisavalt teavet, et marsruutida see lähtekoha andmeside lõppseadmest sihtkoha andmeside lõppseadmesse, tuginemata varasemale teabevahetusele nende lähte- ja sihtkoha andmeside lõppseadmete ja transpordivõrgu vahel.

5)

„Kiirvalik“ (fast select) – virtuaalkõnede puhul kasutatav vahend, mis võimaldab andmeside lõppseadmel laiendada võimalust edastada andmeid kõnede ühendamise ja lõpetamise pakettides lisaks virtuaalse kõne põhifunktsioonidele.

6)

„Lüüs“ (gateway) – seadmete ja „tarkvara“ mis tahes kombinatsiooniga saavutatav funktsioon, mille eesmärk on muundada ühes süsteemis kasutatava teabe esituse, töötlemise või edastamise tavad vastavateks, ent erinevateks teises süsteemis kasutatavateks tavadeks.

7)

„Integraalteenuste digitaalvõrk“ (Integrated Services Digital Network) (ISDN) – ühtne läbiv digitaalvõrk, mille kaudu edastatakse andmeid, mis pärinevad igat liiki sidest (nt hääl, tekst, andmed, seisvad ja liikuvad pildid), ühest pordist (terminalist) sidumispunktis (kommuuter) ühe juurdepääsuliini kaudu abonendile ja abonendilt tagasi.

8)

„Pakett“ (packet) – bittide rühm, mis sisaldab andmeid ja kõnejuhtimissignaale, mida kommuteeritakse ühe tervikuna. Andmed, kõnejuhtimissignaalid ja võimalik veakontrolli teave esitatakse kindlaksmääratud vormingus.

9)

„Ühiskanali signaalimine“ – juhtimisteabe edastamine (signaalimine) sõnumite jaoks kasutatavast eraldi kanali kaudu. Signaalimiskanal juhib tavaliselt mitut sõnumikanalit.

10)

„Andmeedastuskiirus“ (data signalling rate) – kiirus, nii nagu on see defineeritud ITU soovituses 53-36, võttes arvesse, et mittebinaarse modulatsiooni korral ühikud baud ja bitti sekundis ei ole võrdsed. Arvesse tuleb võtta ka kodeerimis-, kontroll- ning sünkroniseerimisbitid.

11)

„Dünaamiline adaptiivne suunamine“ (dynamic adaptive routing) – liikluse automaatne suunamine, mis põhineb momendil võrgu aktuaalse seisundi määramisel ning analüüsil.

12)

„Meediumipääsu üksus“ – seade, mis sisaldab üht või mitut sideliidest („võrgule juurdepääsu kontroller“, „teabevahetuskanali kontroller“, modem või arvutisiin) lõppseadme ühendamiseks võrku.

13)

„Spektrikasutuse tõhusus“ – „digitaalne edastuskiirus“ (bits/s) / 6 dB spektririba laius (Hz).

14)

„Salvestatud programmi abil juhitav“ – juhtseadis, mida juhitakse elektroonilises mäluseadmes salvestatud käskudega, mida protsessor võib täita, et suunata kindlaksmääratud funktsioonide sooritamist.

Märkus. Seadmed võivad olla „salvestatud programmi abil juhitavad“ nii seadmesisese kui ka seadmevälise elektroonilise mäluseadme korral.

X.B.III.101

Telekommunikatsiooni katseseadmed, v.a need, mis on loetletud sõjaliste kaupade ühises nimekirjas või määruses (EL) 2021/821.

X.C.III.101

Klaasi või muu materjali eelvormid, mis on optimeeritud punktiga X.A.III.101 hõlmatud optiliste kiudude tootmiseks.

X.D.III.101

„Tarkvara“, mis on spetsiaalselt loodud või kohandatud punktidega X.A.III.101 ja X.B.III.101 hõlmatud seadmete „arendamiseks“, „tootmiseks“ või „kasutamiseks“, ning järgmine dünaamilise adaptiivse marsruutimise tarkvara.

a.

„Tarkvara”, v.a masina täidetaval kujul olev „tarkvara“, mis on spetsiaalselt loodud „dünaamiliseks adaptiivseks marsruutimiseks“;

b.

Ei kasutata.

X.E.III.101

„Tehnoloogia“, mis on ette nähtud punktiga X.A.III.101 või X.B.III.101 hõlmatud seadmete või punktiga X.D.III.101 hõlmatud „tarkvara“„arendamiseks“, „tootmiseks“ või „kasutamiseks“, ning muud järgmised „tehnoloogiad“.

a.

Järgmine spetsiifiline „tehnoloogia“.

1.

„Tehnoloogia“ optilistele kiududele spetsiaalselt projekteeritud pinnakatete töötlemiseks ja kandmiseks, et muuta need veealuseks kasutamiseks sobivaks;

2.

„Tehnoloogia“ selliste seadmete „arendamiseks“, mis kasutavad „Synchronous Digital Hierarchy“ („SDH“) või „Synchronous Optical Network“ („SONET“) tehnikaid.

Tehniline märkus. Punkti X.E.III.101 tähenduses:

1.

„Sünkroon-andmehierarhia“ (synchronous digital hierarchy) (SDH) – digitaalne hierarhia, mis võimaldab hallata ja multipleksida eri vormides digitaalset liiklust ning sellele juurde pääseda, kasutades sünkroonset edastusvormingut eri meediumitel. Vorming põhineb sünkroonse transpordi moodulil (Synchronous Transport Module, STM), mis on määratletud CCITT soovituses G.703, G.707, G.708, G.709 ja teistes veel avaldamata soovitustes. Esimese taseme „SDH“ määr on 155,52 Mbits/s.

2.

„Sünkroonne optiline võrk“ (synchronous optical network) (SONET) – võrk, mis võimaldab hallata ja multipleksida eri vormides digitaalset liiklust ning sellele juurde pääseda, kasutades sünkroonset edastusvormingut kiudoptikal. Vorming on Põhja-Ameerika versioon „SDHst“ ja selles kasutatakse ka sünkroonse transpordi moodulit. Samas kasutatakse transpordi põhimoodulina sünkroonset transpordi signaali (STS), mille esimese taseme kiirus on 51,81 Mbit/s. SONETi standardid integreeritakse SDH standarditesse.

III kategooria. 2. osa – Infoturve

Märkus. III kategooria 2. osa ei hõlma füüsiliste isikute isiklikuks kasutamiseks mõeldud kaupu.

X.A.III.201

Seadmed.

a.

Ei kasutata;

b.

Ei kasutata;

c.

Kaubad, mis on klassifitseeritud massituru krüpteerimiseks vastavalt krüptograafiamärkusele – 5. kategooria 2. osa märkus 3 (16).

X.D.III.201

„Infoturbe“„tarkvara“.

Märkus. Käesolev punkt ei hõlma „tarkvara“, mis on kavandatud või kohandatud kaitseks pahatahtliku arvutikahju eest, nt viirused, mille puhul „krüptograafia“ kasutamine piirdub autentimise, digiallkirja ja/või andmete või failide dekrüpteerimisega.

a.

Ei kasutata;

b.

Ei kasutata;

c.

„Tarkvara“, mis on klassifitseeritud massituru krüpteerimistarkvaraks vastavalt krüptograafiamärkusele – 5. kategooria 2. osa märkus 3 (17).

X.E.III.201

Tehnoloogia üldmärkusele vastav „infoturbe“„tehnoloogia“.

a.

Ei kasutata;

b.

„Tehnoloogia“, v.a tehnoloogia, mis on loetletud sõjaliste kaupade ühises nimekirjas või määruses (EL) 2021/821, on ette nähtud punktiga X.A.III.201.c hõlmatud massiturukaupade või punktiga X.D.III.201.c hõlmatud massituru „tarkvara“„kasutamiseks“.

IV kategooria – Andurid ja laserid

X.A.IV.001

Mere- või maismaa akustikaseadmed, millega on võimalik teha kindlaks või lokaliseerida veealuseid objekte või omadusi või määrata pealveelaevade või allveelaevade asukohta, ning spetsiaalselt projekteeritud komponendid, v.a need, mis on loetletud sõjaliste kaupade ühises nimekirjas või määruses (EL) 2021/821.

X.A.IV.002

Optilised andurid.

a.

Järgmised kujutisvõimendustorud ja nende jaoks spetsiaalselt projekteeritud komponendid:

1.

Kujutisvõimendustorud, millel on kõik järgmised omadused:

a.

tippkoste lainepikkuse väärtus jääb lainepikkuste vahemikku üle 400 nm, kuid mitte üle 1 050 nm;

b.

elektronkujutise võimendamise mikrokanalplaat, mille maskisamm (tsentritevaheline kaugus) on vähem kui 25 μm, ning

c.

millel on mis tahes järgmine omadus:

1.

S-20-, S-25- või multileelisfotokatood või

2.

GaAs- või GaInAs-fotokatood;

2.

Spetsiaalselt projekteeritud mikrokanalplaadid, millel on mõlemad järgmised omadused:

a.

15 000 või rohkem õõnsat toru plaadi kohta ning

b.

maskisamm (tsentritevaheline kaugus) vähem kui 25 μm.

b.

Vahetu vaatega kuvaseadmed, mis töötavad nähtavas või infrapunaspektris ja sisaldavad punktis X.A.IV.002.a.1 loetletud omadustega kujutisvõimendeid.

X.A.IV.003

Kaamerad.

a.

Kaamerad, mis vastavad punkti 6A003.b.4 (18) käsitleva märkuse 3 kriteeriumidele;

b.

Ei kasutata;

X.A.IV.004

Optika.

Märkus. Punkt X.A.IV.004 ei hõlma fikseeritud õhupiluga optilisi filtreid või Lyot-tüüpi filtreid.

a.

Optilised filtrid:

1.

lainepikkustele üle 250 nm, koosnedes mitmekihilistest optilistest kattekihtidest, ja millel on mis tahes järgmine omadus:

a.

ribalaius on 1 nm FWHI või väiksem ja tipp-edastus 90 % või üle selle või

b.

ribalaius on 0,1 FWHI või väiksem ja tipp-edastus 50 % või üle selle;

2.

lainepikkustele üle 250 nm ja millel on kõik järgmised omadused:

a.

häälestatav spektrialas 500 nm või üle selle;

b.

optiline hetkribapääsfilter on 1,25 nm või alla selle;

c.

lainepikkuse lähtestamine 0,1 ms, täpsusega 1 nm või täpsem, häälestatavas spektrivahemikus ning

d.

üksik tipp-edastus 91 % või üle selle;

3.

optilise läbipaistvuse filtrid vaateväljaga 30° või rohkem ja reageerimisajaga 1 ns või vähem;

b.

„Fluoriidikiust“ kaablid või nende optilised kiud, mille puhul sumbumine on väiksem kui 4 dB/km lainepikkuste vahemikus üle 1 000 nm, kuid mitte üle 3 000 nm.

Tehniline märkus. Punkti X.A.IV.004.b eesmärgil on ’fluoriidikiud’ kiud, mis on valmistatud fluoriidiühenditest.

X.A.IV.005

„Laserid“.

a.

Süsinikdioksiid (CO2) „laserid“, millel on mis tahes järgmine omadus:

1.

pidevlaine (CW) väljundvõimsus üle 10 kW;

2.

„impulsi kestus“ üle 10 μs ning

a.

keskmine väljundvõimsus üle 10 kW või

b.

impulsi „tippvõimsus“ üle 100 kW või

3.

„impulsi kestus“ 10 μs või vähem ning

a.

impulsi energia üle 5 J impulsi kohta ja „tippvõimsus“ üle 2,5 kW või

b.

keskmine väljundvõimsus üle 2,5 kW;

b.

Pooljuhtlaserid:

1.

üksikud ühe ristimoodiga „pooljuhtlaserid“, mille:

a.

keskmine väljundvõimsus on üle 100 mW või

b.

lainepikkus on üle 1 050 nm;

2.

üksikud multiristimoodiga „pooljuhtlaserid“ või üksikute „pooljuhtlaserite“ maatriksid lainepikkusega üle 1 050 nm;

c.

„Rubiinlaserid“ väljundenergiaga üle 20 J impulsi kohta;

d.

„Mittehäälestatavad“„impulsslaserid“, mille väljundlainepikkus on vahemikus üle 975 nm, kuid mitte üle 1 150 nm ja millel on mis tahes järgmine omadus:

1.

„impulsi kestus“ 1 ns või üle selle, kuid mitte üle 1 μs ja vähemalt ühe järgmise omadusega:

a.

ühe ristimoodiga väljundiga, millel on mis tahes järgmine omadus:

1.

„pistikupesatõhusus“ on üle 12 % ja „keskmine väljundvõimsus“ on üle 10 W ning on suuteline töötama impulsside kordussagedusega üle 1 kHz või

2.

„keskmine väljundvõimsus“ üle 20 W või

b.

multiristimoodiga väljundiga, millel on mis tahes järgmine omadus:

1.

„pistikupesatõhusus“ üle 18 % ja „keskmine väljundvõimsus“ üle 30 W;

2.

„tippvõimsus“ üle 200 MW või

3.

„keskmine väljundvõimsus“ üle 50 W või

2.

„impulsi kestus“ üle 1 μs ja millel on mis tahes järgmine omadus:

a.

ühe ristimoodiga väljundiga, millel on mis tahes järgmine omadus:

1.

„pistikupesatõhusus“ on üle 12 % ja „keskmine väljundvõimsus“ on üle 10 W ning on suuteline töötama impulsside kordussagedusega üle 1 kHz või

2.

„keskmine väljundvõimsus“ üle 20 W või

b.

multiristimoodiga väljundiga, millel on mis tahes järgmine omadus:

1.

„pistikupesatõhusus“ üle 18 % ja „keskmine väljundvõimsus“ üle 30 W või

2.

„keskmine väljundvõimsus“ üle 500 W;

e.

„Mittehäälestatavad“„pidevlainelaserid“, mille väljundlainepikkus on vahemikus üle 975 nm, kuid mitte üle 1 150 nm, ja millel on mis tahes järgmine omadus:

1.

ühe ristimoodiga väljundiga, millel on mis tahes järgmine omadus:

a.

„pistikupesatõhusus“ on üle 12 % ja „keskmine väljundvõimsus“ on üle 10 W ning on suuteline töötama impulsside kordussagedusega üle 1 kHz või

b.

„keskmine väljundvõimsus“ üle 50 W või

2.

multiristimoodiga väljundiga, millel on mis tahes järgmine omadus:

a.

„pistikupesatõhusus“ üle 18 % ja „keskmine väljundvõimsus“ üle 30 W või

b.

„keskmine väljundvõimsus“ üle 500 W;

Märkus. Punkt X.A.IV.005.e.2.b ei hõlma multiristimoodiga tööstuslikke lasereid, mille väljundvõimsus on 2 kW või vähem ja mille kogumass on üle 1 200 kg. Selle punkti eesmärgil sisaldab kogumass kõiki „laseri“ toimimiseks vajalikke komponente, nt „laser“, toiteallikas, soojusvaheti, kuid ei sisalda välisoptikat laserkiire muundamiseks ja/või edasitoimetamiseks.

f.

„Mittehäälestatavad“„laserid“, mille väljundlainepikkus on vahemikus üle 1 400 nm, kuid mitte üle 1 555 nm ja millel on mis tahes järgmine omadus:

1.

väljundenergia üle 100 mJ impulsi kohta ja impulsi „tippvõimsus“ üle 1 W või

2.

keskmine või pidevlaine (CW) väljundvõimsus üle 1 W;

g.

Vabadel elektronidel põhinevad „laserid“.

Tehniline märkus. Punkti X.A.IV.005 eesmärgil määratletakse „pistikupesatõhusus“ (kasutegur) (wall-plug efficiency) „laseri“ väljundvõimsuse (või „keskmise väljundvõimsuse“) ning „laseri“ tööks vajaliku kogu elektrilise sisendvõimsuse (sh toiteallikate/võimsusmuundurite ja konditsioneerimise/soojusvahetite võimsuse) suhtena.

X.A.IV.006

„Magnetomeetrid“, „ülijuhtivad“ elektromagnetilised andurid ja nende jaoks spetsiaalselt projekteeritud „komponendid“.

a.

„Magnetomeetrid“, v.a need, mis on loetletud sõjaliste kaupade ühises nimekirjas või määruses (EL) 2021/821, mille ruutkeskmine „tundlikkus“ on madalam (parem) kui 1,0 nT Hz ruutjuure kohta.

Tehniline märkus. Punkti X.A.IV.006.a tähenduses on „tundlikkus“ (müratase) seadme tajutava müra taseme ruutkeskmine, mis on madalaim mõõdetav signaal.

b.

„Ülijuhtivatest“ materjalidest valmistatud „ülijuhtivate“ elektromagnetiliste andurite komponendid:

1.

kavandatud töötama temperatuuril, mis on madalam kui vähemalt ühe „ülijuhtiva“ komponendi „kriitiline temperatuur“ (sealhulgas Josephsoni efektil põhinevad seadmed või „ülijuht-kvantinterferentsseadmed“ (SQUIDS));

2.

kavandatud elektromagnetvälja kõikumiste seireks sagedustel 1 kHz või vähem ning

3.

millel on mis tahes järgmine omadus:

a.

sisaldavad õhukesekilelisi SQUIDe, mille vähim mõõde on väiksem kui 2 μm, koos kaasneva sisend- ja väljundsidestusahelaga;

b.

kavandatud töötama magnetvälja muutumiskiirusel üle 1 x 106 magnetvoo kvanti sekundis;

c.

kavandatud kasutamiseks Maa magnetväljas ilma magnetilise varjeta või

d.

temperatuuritegur on väiksem kui 0,1 magnetvoo kvanti Kelvini kohta.

X.A.IV.007

Gravimeetrid maapinnal kasutamiseks, v.a need, mis on loetletud sõjaliste kaupade ühises nimekirjas või määruses (EL) 2021/821.

a.

Staatiline täpsus on väiksem (parem) kui 100 μgal või

b.

kvartselemendiga (Worden-tüüpi).

X.A.IV.008

Radarisüsteemid, -seadmed ja -põhikomponendid, v.a need, mis on loetletud sõjaliste kaupade ühises nimekirjas või määruses (EL) 2021/821, ning nende jaoks spetsiaalselt projekteeritud komponendid.

a.

Õhusõiduki pardal olevad radariseadmed, v.a need, mis on loetletud sõjaliste kaupade ühises nimekirjas või määruses (EL) 2021/821, ning nende jaoks spetsiaalselt projekteeritud komponendid;

b.

„Kosmosekindlad“„laserradarid“ või laserlokaatorseadmed (LIDAR), mis on spetsiaalselt projekteeritud mõõdistamiseks või meteoroloogilisteks vaatlusteks;

c.

Millimeeterlainega tõhustatud vaatlusradari kuvamissüsteemid, mis on spetsiaalselt projekteeritud tiivikõhusõidukitele ja millel on kõik järgmised omadused:

1.

töösagedus 94 GHz;

2.

keskmine väljundvõimsus alla 20 mW;

3.

radarikiire laius 1° ning

4.

tööpiirkonna ulatus 1 500 meetrit või rohkem.

X.A.IV.009

Järgmised eritöötlusseadmed.

a.

Seismilised tuvastusseadmed, mida ei käsitleta punktis X.A.IV.009.c;

b.

Kiirguskindlad televisioonikaamerad, v.a need, mis on loetletud sõjaliste kaupade ühises nimekirjas või määruses (EL) 2021/821, või

c.

Seismiline sissetungi tuvastamise süsteem, mis tuvastab, klassifitseerib ja määrab kindlaks avastatud signaali mõju allikale.

X.B.IV.001

Seadmed, kaasa arvatud tööriistad, matriitsid, kinnitusrakised või mõõturid ning muud nende jaoks spetsiaalselt projekteeritud komponendid ja tarvikud, mis on spetsiaalselt projekteeritud või kohandatud kasutamiseks ühega järgmistest.

a.

Valmistamiseks või kontrollimiseks:

1.

Vabadel elektronidel põhineva „laseri“ sünkrotonid;

2.

Vabadel elektronidel põhineva „laseri“ fotoinjektorid;

b.

Vabadel elektronidel põhineva „laseri“ pikisuunalise magnetvälja reguleerimiseks nõutavate hälvete piires.

X.C.IV.001

Optilised andurkiud, mis on struktuurilt modifitseeritud nii, et nende „pöörde pikkus“ on väiksem kui 500 mm (suur kaksikmurdumine), või optilised andurmaterjalid, mida ei ole nimetatud punktis 6C002.b (19) ja mille tsingisisaldus on 6 % või rohkem „moolosa“.

Tehniline märkus. Punkti X.C.IV.001 eesmärgil:

1)

„Moolosa“ määratletakse ZnTe moolide ning kristallis oleva CdTe ja ZnTe moolide summa suhtena.

2)

„Pöörde pikkus“ on vahemaa, mille peavad läbima kaks ortogonaalselt polariseeritud signaali, mis on algselt faasis, et saavutada kahekordne Pi radiaani faasierinevus.

X.C.IV.002

Järgmised optilised materjalid:

a.

Madala optilise neeldumisega materjalid:

1.

fluoriidiühendid, mis sisaldavad 99,999 % või suurema puhtusega koostisosi, või

Märkus. Punkt X.C.IV.002.a.1 hõlmab tsirkooniumi või alumiiniumi fluoriide ja variante.

2.

fluoriidklaas, mis on valmistatud punktiga 6C004.e.1 (20) hõlmatud ühenditest;

b.

„Optilise kiu eelvormid“, mis on valmistatud fluoriidiühenditest, mis sisaldavad 99,999 % või suurema puhtusega koostisosi ja mis on „spetsiaalselt projekteeritud“ punktis X.A.IV.004.b käsitletud „fluoriidikiudude“ tootmiseks.

Tehniline märkus. Punkti X.C.IV.002 eesmärgil:

1)

„Fluoriidikiud“ on kiud, mis on valmistatud fluoriidiühenditest.

2)

„Optiliste kiudude eelvormid“ on klaasist, plastist või muust materjalist vardad, valuplokid või latid, mis on spetsiaalselt töödeldud optiliste kiudude valmistamiseks. Eelvormi omadused määravad ära lõpptooteks tõmmatud optiliste kiudude põhiparameetrid.

X.D.IV.001

„Tarkvara“, v.a tarkvara, mis on loetletud sõjaliste kaupade ühises nimekirjas või määruses (EL) 2021/821, mis on spetsiaalselt projekteeritud punktides 6A002, 6A003 (21), X.A.IV.001, X.A.IV.006, X.A.IV.007 või X.A.IV.008 nimetatud kaupade „arendamiseks“, „tootmiseks“ või „kasutamiseks“.

X.D.IV.002

„Tarkvara“, mis on spetsiaalselt projekteeritud punktides X.A.IV.002, X.A.IV.004 või X.A.IV.005 nimetatud seadmete „arendamiseks“ või „tootmiseks“.

X.D.IV.003

Muu „tarkvara“.

a.

Lennujuhtimise (ATC) „tarkvara“„programmid“, mis on ette nähtud kasutamiseks üldkasutatavates arvutites lennujuhtimiskeskustes ning mis suudavad edastada primaarradari sihtmärgi andmed (kui need ei ole seotud sekundaarradari andmetega) vastavast lennujuhtimiskeskusest teisele ATC keskusele.

b.

„Tarkvara“, mis on spetsiaalselt projekteeritud punktis X.A.IV.009.c nimetatud seismiliste sissetungi avastamise süsteemide jaoks, või

c.

„Lähtekood“, mis on spetsiaalselt projekteeritud punktis X.A.IV.009.c nimetatud seismiliste sissetungi tuvastamise süsteemide jaoks.

X.E.IV.001

„Tehnoloogia“, mis on ette nähtud punktides X.A.IV.001, X.A.IV.006, X.A.IV.007, X.A.IV.008 või X.A.IV.009.c nimetatud seadmete „arendamiseks“, „tootmiseks“ või „kasutamiseks“.

X.E.IV.002

„Tehnoloogia“, mis on ette nähtud punktides X.A.IV.002, X.A.IV.004 või X.A.IV.005, X.B.IV.001, X.C.IV.001, X.C.IV.002 või X.D.IV.003 nimetatud seadmete, materjalide või „tarkvara“„arendamiseks“ või „tootmiseks“.

X.E.IV.003

Muu „tehnoloogia“.

a.

Optilised tootmistehnoloogiad optiliste komponentide seeriatootmiseks mahus üle 10 m2 aastas eraldiseisval spindlil, ja millel on kõik järgmised omadused:

1.

pindala on suurem kui 1 m2 ning

2.

pinnakuju on kavandatud lainepikkusel suurem kui λ/10 (rms);

b.

„Tehnoloogia“ optilistele filtritele ribalaiusega 10 nm või vähem, vaateväljaga (FOV) üle 40° ja lahutusvõimega üle 0,75 joone paari milliradiaani kohta;

c.

„Tehnoloogia“, mis on ette nähtud punktis X.A.IV.003 nimetatud kaamerate „arendamiseks“ või „tootmiseks“;

d.

„Tehnoloogia“, mis „on vajalik“ mis tahes järgmiste omadustega mittekolmeteljeliste „õhupiluga-magnetomeetrite“ või mittekolmeteljeliste „õhupiluga-magnetomeetersüsteemide“„arendamiseks“ või „tootmiseks“:

1.

„tundlikkus“ on ruutkeskmiselt madalam (parem) kui 0,05 nT (rms) sageduse ruutjuure kohta sagedustel alla 1 Hz või

2.

„tundlikkus“ on ruutkeskmiselt madalam (parem) kui 1 x 10-3 nT (rms) sageduse ruutjuure kohta sagedustel 1 Hz või rohkem.

e.

„Tehnoloogia“, mis „on vajalik“ infrapunamuundurite „arendamiseks“ või „tootmiseks“, ja millel on kõik järgmised omadused:

1.

koste lainepikkuse väärtus jääb lainepikkuste vahemikku üle 700 nm, kuid mitte üle 1 500 nm ning

2.

infrapunafotodetektori, valgusdioodi (OLED) ja nanokristalli kombinatsioon, mis muundab infrapunavalguse nähtavaks valguseks.

Tehniline märkus. Punkti X.E.IV.003 tähenduses on „tundlikkus“ (või müratase) seadme tajutava müra taseme ruutkeskmine, mis on madalaim mõõdetav signaal.

V kategooria – Navigatsiooni- ja lennuelektroonika

X.A.V.001

Lennusideseadmed, kõik „õhusõiduki“ inertsiaalsed navigatsioonisüsteemid ja muud avioonikaseadmed (sealhulgas komponendid), v.a need, mis on loetletud sõjaliste kaupade ühises nimekirjas või määruses (EL) 2021/821.

Märkus 1. Punkt X.A.V.001 ei hõlma kõrvaklappe ja mikrofone.

Märkus 2. Punkt X.A.V.001 ei hõlma füüsiliste isikute isiklikuks kasutamiseks mõeldud kaupu.

X.B.V.001

Muud navigatsiooni- ja avioonikaseadmete katsetamise, kontrollimise või „tootmise“ jaoks spetsiaalselt projekteeritud seadmed.

X.D.V.001

„Tarkvara“, v.a tarkvara, mis on loetletud sõjaliste kaupade ühises nimekirjas või määruses (EL) 2021/821, mis on spetsiaalselt projekteeritud navigatsiooni-, lennuside- ja muude avioonikaseadmete „arendamiseks“, „tootmiseks“ või „kasutamiseks“.

X.E.V.001

„Tehnoloogia“, v.a tehnoloogia, mis on loetletud sõjaliste kaupade ühises nimekirjas või määruses (EL) 2021/821, mis on spetsiaalselt projekteeritud navigatsiooni-, lennuside- ja muude avioonikaseadmete „arendamiseks“, „tootmiseks“ või „kasutamiseks“.

VI kategooria – Merendus

X.A.VI.001

Laevad, meresüsteemid või -seadmed ning nende jaoks spetsiaalselt projekteeritud komponendid ja tarvikud.

a.

Veealuse vaatluse süsteemid:

1.

Televisioonisüsteemid (mis sisaldavad kaamerat, valgusteid, jälgimis- ja signaaliülekandeseadmeid), mille piireraldusvõime õhus mõõdetuna on üle 500 laotusrea ning on spetsiaalselt projekteeritud või kohandatud sukelaparaatide kaugjuhtimiseks, või

2.

Veealused telekaamerad, mille piireraldusvõime õhus mõõdetuna on üle 700 laotusrea;

Tehniline märkus. Piireraldusvõime on horisontaalse lahutusvõime mõõt, mida tavaliselt väljendatakse maksimaalse ridade arvuna pildi kõrguse kohta, mida IEEE standardi 208/1960 või muu vastava standardi alusel võib proovitabelil eristada.

b.

Spetsiaalselt veealuseks kasutamiseks projekteeritud või kohandatud fotokaamerad filmi formaadiga 35 mm või üle selle ning millel on automaatfookus või distantsjuhitav fookus, mis on spetsiaalselt projekteeritud veealuseks kasutamiseks;

c.

Spetsiaalselt veealuseks kasutamiseks projekteeritud või kohandatud stroboskoopvalgussüsteemid, mille valguse väljundenergia on üle 300 J välke kohta;

d.

Muud veealuse kaamera seadmed, v.a need, mis on loetletud sõjaliste kaupade ühises nimekirjas või määruses (EL) 2021/821;

e.

Ei kasutata;

f.

Muud kui sõjaliste kaupade ühises nimekirjas või määruses (EL) 2021/821 loetletud veesõidukid (veepealsed või veealused), sealhulgas täispuhutavad paadid, ning nende jaoks spetsiaalselt projekteeritud komponendid;

Märkus. Punkt X.A.VI.001.f ei hõlma ajutisel viibimisel veesõidukeid (vessels on temporary sojourn), mida kasutatakse eratranspordiks või reisijate või kauba veoks liidu tolliterritooriumilt või liidu tolliterritooriumi kaudu.

g.

Muud kui sõjaliste kaupade ühises nimekirjas või määruses (EL) 2021/821 loetletud laevamootorid (nii parda- kui ka päramootorid) ja allveelaevamootorid ning nende jaoks spetsiaalselt projekteeritud komponendid;

h.

Iseseisvalt toimivad veealused hingamisaparaadid (sukeldumisvarustus) ja nende tarvikud, v.a need, mis on loetletud sõjaliste kaupade ühises nimekirjas või määruses (EL) 2021/821;

i.

Päästevestid, õhuballoonid, sukeldumiskompassid ja sukeldumisarvutid;

Märkus. Punkt X.A.VI.001.i ei hõlma füüsiliste isikute isiklikuks kasutamiseks mõeldud kaupu.

j.

Veealused valgustid ja käiturid või

Märkus. Punkt X.A.VI.001.j ei hõlma füüsiliste isikute isiklikuks kasutamiseks mõeldud kaupu.

k.

Õhukompressorid ja filtreerimissüsteem, mis on spetsiaalselt projekteeritud õhuballoonide täitmiseks.

X.D.VI.001

„Tarkvara“, mis on spetsiaalselt projekteeritud või kohandatud punktis X.A.VI.001 nimetatud seadmete „arendamiseks“, „tootmiseks“ või „kasutamiseks“.

X.D.VI.002

„Tarkvara“, mis on spetsiaalselt projekteeritud nafta- ja gaasitööstuses kasutatavate mehitamata sukelaparaatide käitamiseks.

X.E.VI.001

„Tehnoloogia“, mis on ette nähtud punktis X.A.VI.001 nimetatud seadmete „arendamiseks“, „tootmiseks“ või „kasutamiseks“.

VII kategooria – Kosmosesõidukid ja tõukejõud

X.A.VII.001

Diiselmootorid ja traktorid ning nende jaoks spetsiaalselt projekteeritud komponendid, v.a need, mis on loetletud sõjaliste kaupade ühises nimekirjas või määruses (EL) 2021/821.

a.

Diiselmootorid, v.a need, mis on loetletud sõjaliste kaupade ühises nimekirjas või määruses (EL) 2021/821, mis on ette nähtud veoautodele, traktoritele ja mootorsõidukitele ning mille üldine väljundvõimsus on 298 kW või rohkem.

b.

Väljaspool teedevõrku kasutatavad ratastraktorid, mille veovõimsus on 9 tonni või rohkem, ning põhikomponendid ja tarvikud, v.a need, mis on loetletud sõjaliste kaupade ühises nimekirjas või määruses (EL) 2021/821.

c.

Poolhaagiste jaoks ette nähtud teedel kasutatavad traktorid, millel on üks või kaks tagatelge, millele on arvestatud 9 tonni ühe telje kohta või rohkem ning spetsiaalselt projekteeritud põhikomponendid.

Märkus. Punkt X.A.VII.001.b ja X.A.VII.001.c ei hõlma ajutisel viibimisel sõidukeid (vehicles on temporary sojourn), mida kasutatakse eratranspordiks või reisijate või kauba veoks liidu tolliterritooriumilt või liidu tolliterritooriumi kaudu.

X.A.VII.002

Gaasiturbiinmootorid ning komponendid, v.a need, mis on loetletud sõjaliste kaupade ühises nimekirjas või määruses (EL) 2021/821.

a.

Ei kasutata.

b.

Ei kasutata.

c.

Õhusõidukite gaasiturbiinmootorid ning nende jaoks spetsiaalselt projekteeritud komponendid.

d.

Ei kasutata.

e.

Surve all olevate õhusõidukite hingamisaparaatide jaoks spetsiaalselt projekteeritud komponendid, v.a need, mis on loetletud sõjaliste kaupade ühises nimekirjas või määruses (EL) 2021/821.

X.A.VII.003

Õhusõidukimootorid, v.a need, mis on loetletud punktis X.A.VII.002, sõjaliste kaupade ühises nimekirjas või määruses (EL) 2021/821:

a.

Sisepõlemis-kolbmootorid ja rootormootorid või

b.

Elektrimootorid.

Tehniline märkus. Punktis X.A.VII.003 nimetatud õhusõidukid hõlmavad järgmist: lennukid, mehitamata õhusõidukid, helikopterid, gürokopterid, hübriidõhusõidukid või raadio teel juhitavad mudelid.

X.B.VII.001

Vibratsioonikatsetuste seadmed ning spetsiaalselt projekteeritud komponendid, v.a need, mis on loetletud sõjaliste kaupade ühises nimekirjas või määruses (EL) 2021/821.

Märkus. Punkt X.B.VII.001 hõlmab ainult „arendamiseks“ või „tootmiseks“ ettenähtud seadmeid. See ei hõlma seisundi jälgimise süsteeme.

X.B.VII.002

Gaasiturbiinide labade, tiivikute või labaotsabandaažide tootmiseks või mõõtmiseks spetsiaalselt projekteeritud seadmed, instrumentaarium või kinnitusvahendid.

a.

Automatiseeritud seadmed, mis kasutavad mittemehaanilisi meetodeid labade paksuse mõõtmiseks;

b.

Instrumentaarium, kinnitusvahendid ja mõõteseadmed, mis on ette nähtud puurimiseks „laseri“, veejoa või ECM/EDM abil, mis kuuluvad punkti 9E003.c (22) alla;

c.

Keraamiliste südamike eemaldamise seadmed;

d.

Keraamiliste südamike tootmise seadmed või instrumendid;

e.

Keraamilise kooriku vahavormi valmistamise seadmed;

f.

Keraamilise kooriku põletamise seadmed.

X.D.VII.001

„Tarkvara“, v.a tarkvara, mis on loetletud sõjaliste kaupade ühises nimekirjas või määruses (EL) 2021/821, mis on ette nähtud punktiga X.A.VII.001 või X.B.VII.001 hõlmatud seadmete „arendamiseks“ või „tootmiseks“.

X.D.VII.002

„Tarkvara“, mis on ette nähtud punktis X.A.VII.002 või X.B.VII.002 nimetatud seadmete „arendamiseks“ või „tootmiseks“.

X.E.VII.001

„Tehnoloogia“, v.a tehnoloogia, mis on loetletud sõjaliste kaupade ühises nimekirjas või määruses (EL) 2021/821, mis on ette nähtud punktiga X.A.VII.001 või X.B.VII.001 hõlmatud seadmete „arendamiseks“, „tootmiseks“ või „kasutamiseks“.

X.E.VII.002

„Tehnoloogia“, mis on ette nähtud punktis X.A.VII.002 või X.B.VII.002 nimetatud seadmete „arendamiseks“, „tootmiseks“ või „kasutamiseks“.

X.E.VII.003

Muu punktis 9E003 (23) kirjeldamata „tehnoloogia“.

a.

Rootori labaotste vaba liikumisruumi kontrolli süsteemid, mis kasutavad aktiivkompensatsiooni „tehnoloogiat“ projekteerimis- ja arendusandmebaasi raames, või

b.

Gaasiümbris turbiinmootori rootorisõlmedele.

VIII kategooria – Mitmesugused kaubad

X.A.VIII.001

Järgmised naftatootmise või -uurimise seadmed:

a.

Puuripea integreeritud mõõteseadmetega, sealhulgas inertsiaalsete navigatsioonisüsteemidega puurimise ajal mõõtmiseks (MWD);

b.

Vesiniksulfiidi seireks ja avastamiseks ettenähtud pidevalt käitatavad süsteemid ja detektorid;

c.

Seismoloogiliste mõõtmiste seadmed, sealhulgas peegelseismoloogia ja seismilised vibraatorid;

d.

Sette kajaloodid.

X.A.VIII.002

Seadmed, „elektroonikasõlmed“ ja komponendid, mis on spetsiaalselt ette nähtud kvantarvutite, kvantelektroonika, kvantandurite, kvantprotsessorite, kvantbitt-integraallülituste, kvantbitt-seadmete või kvantradarsüsteemide jaoks, kaasa arvatud Pockelsi rakud.

Märkus 1. Kvantarvutid teevad arvutusi, mille puhul kasutatakse kvantolekute kollektiivseid omadusi, nagu superpositsioon, häire ja kvantpõimitus.

Märkus 2. Üksuste, lülituste ja seadmete hulka kuuluvad muu hulgas ülijuhid, kvantlõõmutamine, ioonlõks, fotooniline koostoime, räni/spinn, külmad aatomid.

X.A.VIII.003

Järgmised mikroskoobid, nendega seotud seadmed ja detektorid:

a.

Skaneerivad elektronmikroskoobid (SEM);

b.

Skaneerivad Auger' mikroskoobid;

c.

Transmissioon-elektronmikroskoobid (TEM);

d.

Aatomjõu mikroskoobid (AFM);

e.

Skaneerivad teravikmikroskoobid (SFM);

f.

Punktides X.A.VIII.003.a – X.A.VIII.0003.e loetletud mikroskoopides kasutatavad seadmed ja detektorid, mis kasutavad järgmisi materjalide analüüsi meetodeid:

1.

Fotoelektronspektroskoopia (XPS);

2.

Energiadispersiivne elektronspektroskoopia (EDX, EDS) või

3.

elektronspektroskoopia keemilise analüüsi jaoks (ESCA).

X.A.VIII.004

Metallimaakide süvamerekaevandamise seadmed.

X.A.VIII.005

Järgmised tootmisseadmed ja tööpingid:

a.

Kihtlisandustootmise seadmed metallosade „tootmiseks“;

Märkus. Punkti X.A.VIII.005.a kohaldatakse üksnes järgmiste süsteemide suhtes:

1.

Pulbrivanni süsteemid, mis kasutavad selektiivset lasersulatust (SLM), Laser Cusing lasersulatust, metalli laserpaagutamist (DMLS) või elektronkiirsulatust (EBM); või

2.

Pulbritoitelised süsteemid, mis kasutavad laserplakeerimist, otsest energialadestamist või metalli laserladestamist.

b.

Kihtlisandustootmise seadmed „suure siseenergiaga materjalide“ jaoks, sealhulgas ultraheliekstrusiooni kasutavad seadmed;

c.

Vanni fotopolümerisatsiooni (VVP) kihtlisandustootmise seadmed, milles kasutatakse stereolitograafiat (SLA) või digitaalset valgustöötlust (DLP).

X.A.VIII.006

Seadmed orgaaniliste valgusdioodide (OLED), orgaaniliste väljatransistoride (OFET) või orgaaniliste fotogalvaaniliste elementide (OPVC) prinditud elektroonika „tootmiseks“.

X.A.VIII.007

Seadmed mikroelektromehaaniliste süsteemide (MEMS) „tootmiseks“, mis kasutavad räni mehaanilisi omadusi, sealhulgas kiibi formaadis andureid, nagu survemembraanid, painduvad kiired või mikroreguleerseadmed.

X.A.VIII.008

Seadmed, mis on spetsiaalselt ette nähtud sünteetiliste kütuste (elektrokütused ja sünteetilised kütused) või ülitõhusate päikeseelementide tootmiseks (tõhusus > 30 %).