ISSN 1725-5082

doi:10.3000/17255082.L_2009.324.est

Euroopa Liidu

Teataja

L 324

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

52. köide
10. detsember 2009


Sisukord

 

I   EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine on kohustuslik

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Euroopa parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1185/2009, 25. november 2009, mis käsitleb pestitsiidide statistikat ( 1 )

1

 

*

Nõukogu määrus (EÜ) nr 1186/2009 16. november 2009, millega kehtestatakse ühenduse tollimaksuvabastuse süsteem

23

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.


I EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine on kohustuslik

MÄÄRUSED

10.12.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 324/1


EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 1185/2009,

25. november 2009,

mis käsitleb pestitsiidide statistikat

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artikli 285 lõiget 1,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust (1),

pärast konsulteerimist Regioonide Komiteega,

toimides asutamislepingu artiklis 251 sätestatud korras, arvestades lepituskomitee poolt 10. novembril 2009. aastal heakskiidetud ühist teksti (2),

ning arvestades järgmist:

(1)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. juuli 2002. aasta otsuses nr 1600/2002/EÜ (millega võetakse vastu kuues keskkonnaalane tegevusprogramm) (3) tunnistati, et tuleb veelgi vähendada pestitsiidide, eelkõige põllumajanduses kasutatavate pestitsiidide mõju inimeste tervisele ja keskkonnale. Otsuses rõhutati vajadust saavutada säästvam pestitsiidide kasutamine ning kutsuti üles vähendama oluliselt ja igakülgselt ohte ja pestitsiidide kasutamist, tagades siiski vajaliku taimekaitse.

(2)

Komisjon tunnistas nõukogule, Euroopa Parlamendile ja Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele saadetud teatises „Pestitsiidide säästva kasutamise temaatilise strateegia suunas” vajadust koostada üksikasjalik, ühtlustatud ja ajakohane statistika pestitsiidide müügi ja kasutamise kohta ühenduse tasandil. Selline statistika on vajalik Euroopa Liidu säästava arengu poliitika hindamiseks ning pestitsiidide kasutamisega seotud tervise- ja keskkonnaohtude näitajate väljaarvutamiseks.

(3)

Pestitsiidide säästva kasutamise temaatilise strateegia kontekstis on pestitsiidide müügi ja kasutamisega seotud ühtlustatud ja võrreldaval ühenduse statistikal oluline osa ühenduse õigusaktide ja poliitikavaldkondade väljatöötamises ja järelevalves.

(4)

Kuna Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 1998. aasta direktiivi 98/8/EÜ (mis käsitleb biotsiidide turuleviimist) (4) mõju ilmneb alles siis, kui on lõpetatud biotsiidides kasutatavate toimeainete esimene hindamine, ei ole komisjonil ega enamikul liikmesriikidel praegu piisavalt teadmisi ega kogemusi, et teha ettepanekuid täiendavate biotsiide käsitlevate meetmete kohta. Seega peaks käesoleva määruse kohaldamisala piirduma pestitsiididega, mis on taimekaitsevahendid, mida käsitletakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. oktoobri 2009. aasta määruses (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise kohta (5) ning mille kohta andmete kogumisel on juba olemas märkimisväärne kogemus.

(5)

Siiski eeldatakse, et mõju hindamise põhjal, võttes samuti arvesse direktiivi 98/8/EÜ hindamise tulemusi, laiendatakse biotsiidide hõlmamise eesmärgil käesoleva määruse kohaldamisala.

(6)

Komisjoni mitmeaastane kogemus pestitsiidide müügi ja kasutamise andmete kogumisel on näidanud, et on vaja ühtlustatud metoodikat andmete kogumiseks ühenduse tasandil nii turulelaskmise etapis kui andmete kogumiseks kasutajatelt. Lisaks, võttes arvesse kooskõlas pestitsiidide säästva kasutamise temaatilise strateegia eesmärkidega püstitatud sihti arvutada välja täpsed ohunäitajad, peab statistika olema üksikasjalik kuni toimeainete tasandini.

(7)

Pestitsiidide säästva kasutamise temaatilise strateegia mõjuhinnangus loetletud erinevate andmekogumisvõimaluste hulgast soovitati parima võimalusena kohustuslikku andmekogumist, kuna see võimaldab kiiresti ja soodsalt saada täpseid ja usaldusväärseid andmeid pestitsiidide turulelaskmise ja kasutamise kohta.

(8)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. märtsi 2009. aasta määrus (EÜ) nr 223/2009 Euroopa statistika kohta (6) on käesoleva määruse sätete raamistikuks, nõudes eelkõige vastavust ametialase sõltumatuse, erapooletuse, objektiivsuse, usaldusväärsuse, kulutasuvuse ja statistilise konfidentsiaalsuse standarditele.

(9)

Statistiliselt konfidentsiaalsete andmete edastamist reguleeritakse eeskirjadega, mis on sätestatud määruses (EÜ) nr 223/2009. Selle määrusega kooskõlas võetud meetmed tagavad konfidentsiaalsete andmete füüsilise ja loogilise kaitse ning tagavad, et ühenduse statistika kogumisel ja levitamisel ei toimu ebaseaduslikku avaldamist või kasutamist muul kui statistilisel eesmärgil.

(10)

Käesoleva määruse alusel kogutud andmete avaldamist ja levitamist reguleerivad määruses (EÜ) nr 223/2009 sätestatud eeskirjad. Määrusega (EÜ) nr 223/2009 kooskõlas võetud meetmed tagavad konfidentsiaalsete andmete füüsilise ja loogilise kaitse ning kindlustavad, et ühenduse statistika kogumisel ja levitamisel ei toimu ebaseaduslikku avaldamist või kasutamist muul kui statistilisel eesmärgil.

(11)

Pestitsiidide turulelaskmist ja kasutamist käsitlevaid andmeid, mis esitatakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. oktoobri 2009. aasta direktiivile 2009/128/EÜ, millega kehtestatakse ühenduse tegevusraamistik pestitsiidide säästva kasutamise saavutamiseks, (7) ja määrusele (EÜ) nr 1107/2009, tuleks hinnata kooskõlas kõnealuse direktiivi ja kõnealuse määruse sätetega.

(12)

Käesolevat määrust tuleks kohaldada, ilma et see piiraks Euroopa Parlamendi ja nõukogu 28. jaanuari 2003. aasta direktiivi 2003/4/EÜ (keskkonnateabele avaliku juurdepääsu kohta) (8) ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. septembri 2006. aasta määruse (EÜ) nr 1367/2006 (keskkonnainfo kättesaadavuse, keskkonnaasjade otsustamises üldsuse osalemise ning neis asjus kohtu poole pöördumise Århusi konventsiooni sätete kohaldamise kohta ühenduse institutsioonide ja organite suhtes) (9) kohaldamist.

(13)

Võrreldavate andmete tagamiseks on vaja pestitsiidide statistika koostada kindlaksmääratud jaotusega, asjakohases vormis ja kindla ajavahemiku jooksul vaatlusaasta lõpust alates, nagu on määratletud käesoleva määruse lisades.

(14)

Käesoleva määruse rakendamiseks vajalikud meetmed tuleks vastu võtta vastavalt nõukogu 28. juuni 1999. aasta otsusele 1999/468/EÜ, millega kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste kasutamise menetlused (10).

(15)

Komisjonile tuleks eelkõige anda volitus töödeldud ala määratlemiseks ja III lisa kohandamiseks. Kuna need on üldmeetmed ja nende eesmärk on muuta käesoleva määruse vähemolulisi sätteid, muu hulgas täiendades seda uute vähemoluliste sätetega, tuleb need vastu võtta vastavalt otsuse 1999/468/EÜ artiklis 5a sätestatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.

(16)

Kuna käesoleva määruse eesmärki, nimelt luua ühine raamistik ühenduse statistika süstemaatiliseks koostamiseks pestitsiidide turulelaskmise ja kasutamise kohta, ei suuda liikmesriigid piisavalt saavutada ning seetõttu on seda parem saavutada ühenduse tasandil, võib ühendus võtta meetmeid kooskõlas asutamislepingu artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse põhimõttega. Kõnealuses artiklis sätestatud proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei lähe käesolev määrus nimetatud eesmärgi saavutamiseks vajalikust kaugemale.

(17)

Nõukogu otsusega 89/382/EMÜ, Euratom (11) asutatud statistikaprogrammi komiteega on konsulteeritud,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Sisu, reguleerimisala ja eesmärgid

1.   Kõnealune määrus loob ühise raamistiku nende pestitsiidide turulelaskmist ja kasutamist käsitleva ühenduse statistika süstemaatiliseks koostamiseks, mis on artikli 2 punkti a alapunkti i kohaselt taimekaitsevahendid.

2.   Statistika hõlmab:

turulelastud pestitsiidide kogust aastas, vastavalt I lisale;

kasutatud pestitsiidide kogust aastas, vastavalt II lisale.

3.   Statistika koos muude asjakohaste andmetega koostatakse eelkõige direktiivi 2009/128/EÜ artiklite 4 ja 15 kohaldamiseks.

Artikkel 2

Mõisted

Käesoleva määruse kohaldamisel kasutatakse järgmisi mõisteid:

a)

„pestitsiid” –

i)

määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 2 lõikes 1 määratletud taimekaitsevahend;

ii)

direktiivi 98/8/EÜ artikli 2 lõikes 1 määratletud biotsiid;

b)

„ained” – ained määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 3 punktis 2 määratletud tähenduses, kaasa arvatud toimeained, taimekaitseained ja sünergistid;

c)

„toimeained” – toimeained, millele on osutatud määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 2 lõikes 2;

d)

„taimekaitseained” – taimekaitseained, millele on osutatud määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 2 lõike 3 punktis a;

e)

„sünergistid” – sünergistid, millele on osutatud määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 2 lõike 3 punktis b;

f)

„turulelaskmine” – turulelaskmine määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 3 punktis 9 määratletud tähenduses;

g)

„loa valdaja” – loa valdaja määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 3 punktis 24 määratletud tähenduses;

h)

„põllumajanduslik kasutamine” – taimekaitsevahendi kasutamine põllumajandusliku majapidamise majandustegevuses, mis on otseselt või kaudselt seotud taimsete saaduste tootmisega;

i)

„professionaalne kasutaja” – professionaalne kasutaja direktiivi 2009/128/EÜ artikli 3 punktis 1 määratletud tähenduses;

j)

„põllumajanduslik majapidamine” – põllumajanduslik majapidamine Euroopa Parlamendi ja nõukogu 19. novembri 2008. aasta määruses (EÜ) nr 1166/2008 (mis käsitleb põllumajanduslike majapidamiste struktuuriuuringuid ja põllumajanduslike tootmismeetodite uuringut) (12) määratletud tähenduses.

Artikkel 3

Andmete kogumine, edastamine ja töötlemine

1.   Liikmesriigid koguvad I lisas loetletud karakteristikute täpsustamiseks vajalikud andmed igal aastal ja II lisas loetletud karakteristikute täpsustamiseks vajalikud andmed viieaastase ajavahemiku järel ühel järgmistest viisidest:

uuringud;

teave pestitsiidide turulelaskmise ja kasutamise kohta, võttes eelkõige arvesse määruse (EÜ) nr 1107/2009 artiklis 67 kehtestatud kohustusi;

haldusallikad või

nende vahendite kasutamine kombineeritult, sealhulgas eksperdiotsusel või mudelitel põhinevad statistilised hindamismeetodid.

2.   Liikmesriigid edastavad komisjonile (Eurostat) statistilised tulemused, kaasa arvatud konfidentsiaalsed andmed, vastavalt I ja II lisas määratud ajakavale ja sagedusele. Andmed esitatakse vastavalt III lisas esitatud klassifikatsioonile.

3.   Liikmesriigid edastavad andmed elektrooniliselt asjakohase tehnilise vormingu kohaselt, mille komisjon (Eurostat) võtab vastu vastavalt artikli 6 lõikes 2 osutatud regulatiivkomitee menetlusele.

4.   Komisjon (Eurostat) koondab konfidentsiaalsuse kaalutlustel andmed enne avaldamist vastavalt III lisas märgitud keemiliste ainete klassidele või tootekategooriatele, võttes nõuetekohaselt arvesse konfidentsiaalsete andmete kaitset liikmesriikide tasandil. Vastavalt määruse (EÜ) nr 223/2009 artiklile 20 kasutavad liikmesriikide ametiasutused ja komisjon (Eurostat) konfidentsiaalseid andmeid ainult statistilistel eesmärkidel.

Artikkel 4

Kvaliteedihindamine

1.   Käesolevas määruses kohaldatakse määruse (EÜ) nr 223/2009 artikli 12 lõikes 1 sätestatud kvaliteedikriteeriume.

2.   Liikmesriigid esitavad komisjonile (Eurostatile) aruanded I ja II lisas ettenähtud edastatud andmete kvaliteedi kohta. Komisjon (Eurostat) hindab edastatud andmete kvaliteeti.

Artikkel 5

Rakendusmeetmed

1.   Andmete edastamiseks vajalik tehniline vorming võetakse vastu vastavalt artikli 6 lõikes 2 osutatud regulatiivkomitee menetlusele.

Komisjon võib vajadusel muuta I ja II lisa 6. jaos kirjeldatud kvaliteediaruannete esitamisega seotud nõudeid. Kõnealused meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva määruse vähemolulisi sätteid, täiendades seda, võetakse vastu vastavalt artikli 6 lõikes 3 osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.

2.   Komisjon võtab vastu „töödeldud ala” mõiste, nagu on osutatud II lisa 2. jaos. Kõnealune meede, mille eesmärk on muuta käesoleva määruse vähemolulisi sätteid, täiendades seda, võetakse vastu vastavalt artikli 6 lõikes 3 osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.

3.   Komisjon kohandab III lisas nimetatud hõlmatud ainete loetelu ja nende klassifitseerimist tootekategooriatesse ja keemiliste ainete klassidesse korrapäraselt ning vähemalt iga viie aasta järel. Kõnealused meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva määruse vähemolulisi sätteid, võetakse vastu vastavalt artikli 6 lõikes 3 osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.

Artikkel 6

Komiteemenetlus

1.   Komisjoni abistab määruse (EÜ) nr 223/2009 artikliga 7 asutatud Euroopa statistikasüsteemi komitee.

2.   Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikleid 5 ja 7, võttes arvesse selle otsuse artikli 8 sätteid.

Tähtajaks otsuse 1999/468/EÜ artikli 5 lõike 6 tähenduses kehtestatakse kolm kuud.

3.   Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikli 5a lõikeid 1 kuni 4 ja artiklit 7, võttes arvesse selle otsuse artikli 8 sätteid.

Artikkel 7

Aruanne

Iga viie aasta tagant esitab komisjon Euroopa Parlamendile ja nõukogule käesoleva määruse kohaldamise kohta aruande. Aruandes hinnatakse eelkõige edastatud andmete kvaliteeti, nagu on osutatud artiklis 4, andmete kogumise meetodeid, koormust ettevõtetele, põllumajanduslikele majapidamistele ja liikmesriikide haldusasutustele ning sellise statistika kasulikkust pestitsiidide säästva kasutamise temaatilise strateegia kontekstis, eelkõige seoses artiklis 1 sätestatud eesmärkidega. Vajadusel sisaldab aruanne ettepanekuid andmete kvaliteedi ja kogumise meetodite edasiseks parandamiseks, et seeläbi suurendada andmete ulatust ja võrreldavust ning vähendada ettevõtete, põllumajanduslike majapidamiste ja liikmesriikide haldusasutuste koormust.

Esimene aruanne esitatakse 31. detsembriks 2016.

Artikkel 8

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Strasbourg, 25. november 2009

Euroopa Parlamendi nimel

president

J. BUZEK

Nõukogu nimel

eesistuja

Å. TORSTENSSON


(1)  ELT C 256, 27.10.2007, lk 86.

(2)  Euroopa Parlamendi 12. märtsi 2008. aasta arvamus (ELT C 66 E, 20.3.2009, lk 98), nõukogu 20. novembri 2008. aasta ühine seisukoht (ELT C 38 E, 17.2.2009, lk 1), Euroopa Parlamendi 24. aprilli 2009. aasta seisukoht (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata), nõukogu 16. novembri 2009. aasta otsus ja Euroopa Parlamendi 24. novembri 2009. aasta õigusloomega seotud resolutsioon.

(3)  EÜT L 242, 10.9.2002, lk 1.

(4)  EÜT L 123, 24.4.1998, lk 1.

(5)  ELT L 309, 24.11.2009, lk 1.

(6)  ELT L 87, 31.3.2009, lk 164.

(7)  ELT L 309, 24.11.2009, lk 71.

(8)  ELT L 41, 14.2.2003, lk 26.

(9)  ELT L 264, 25.9.2006, lk 13.

(10)  EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23.

(11)  EÜT L 181, 28.6.1989, lk 47.

(12)  ELT L 321, 1.12.2008, lk 14.


I LISA

PESTITSIIDIDE TURULELASKMISE STATISTIKA

1. Jagu

Katvus

Statistika hõlmab III lisas loetletud aineid, mis sisalduvad pestitsiidides, mida lastakse turule igas liikmesriigis. Tähelepanu tuleb pöörata kahekordse loendamise vältimisele toote uuendamisel või müügiloa üleandmisel teisele loa valdajale.

2. Jagu

Muutujad

Esitatakse iga turulelastavates pestitsiidides sisalduva III lisas nimetatud aine kogus igas liikmesriigis.

3. Jagu

Mõõtühik

Andmed ainete kohta esitatakse kilogrammides.

4. Jagu

Arvestusperiood

Arvestusperiood on kalendriaasta.

5. Jagu

Esimene arvestusperiood, sagedus ja tulemuste edastamine

1.

Esimene arvestusperiood on aastale 30. detsember 2009 järgnev teine kalendriaasta.

2.

Liikmesriigid esitavad andmed esimesele arvestusperioodile järgneva iga kalendriaasta kohta. Avalikkuse teavitamise eesmärgil avaldavad liikmesriigid need andmed kooskõlas määruses (EÜ) nr 223/2009 sätestatud statistilise konfidentsiaalsuse kaitse nõuetele eelkõige internetis.

3.

Andmed edastatakse komisjonile (Eurostat) 12 kuu jooksul pärast vaatlusaasta lõppu.

6. Jagu

Kvaliteediaruanne

Liikmesriigid esitavad komisjonile (Eurostat) artiklis 4 osutatud kvaliteediaruande, milles on esitatud:

andmekogumise metoodika;

asjakohased kvaliteediaspektid vastavalt andmekogumise metoodikale;

hindamistel, andmete koondamisel ja välistamisel kasutatud metoodika kirjeldus.

Aruanne edastatakse komisjonile (Eurostat) 15 kuu jooksul pärast vaatlusaasta lõppu.


II LISA

STATISTIKA PESTITSIIDIDE PÕLLUMAJANDUSLIKU KASUTAMISE KOHTA

1. Jagu

Katvus

1.

Statistika hõlmab III lisas nimetatud aineid, mis sisalduvad pestitsiidides iga valitud kultuuri puhul igas liikmesriigis.

2.

Iga liikmesriik määrab kindlaks nende kultuuride valiku, mis kaetakse 5. jaos määratletud viieaastase ajavahemiku jooksul. Valik peaks olema liikmesriigis kasvatatavate kultuuride ja kasutatavate ainete suhtes representatiivne.

Kultuuride valiku tegemisel võetakse arvesse direktiivi 2009/128/EÜ artiklis 4 osutatud riiklike tegevuskavade seisukohast kõige asjakohasemaid kultuure.

2. Jagu

Muutujad

Iga valitud kultuuri kohta esitatakse järgmised muutujad:

a)

iga III lisas loetletud sellise aine kogus, mis sisaldub asjaomase kultuuri kasvatamisel kasutatavates pestitsiidides;

b)

iga ainega töödeldud ala.

3. Jagu

Mõõtühikud

1.

Ainekogused esitatakse kilogrammides.

2.

Töödeldud alad esitatakse hektarites.

4. Jagu

Arvestusperiood

1.

Arvestusperiood on üldjuhul maksimaalselt 12 kuu pikkune periood, mis hõlmab kõiki asjaomase kultuuriga otseselt või kaudselt seotud taimekaitsemeetmeid.

2.

Aruande arvestusperioodiks on saagikoristuse algusaasta.

5. Jagu

Esimene arvestusperiood, sagedus ja tulemuste edastamine

1.

Liikmesriigid koostavad iga viieaastase perioodi kohta pestitsiidide kasutamise statistika iga valitud kultuuri kohta 4. jaos määratletud arvestusperioodi jooksul.

2.

Liikmesriigid võivad arvestusperioodiks valida mis tahes aja viieaastase perioodi vältel. Iga valitud kultuuri kohta võib valida eraldi perioodi.

3.

Esimene viieaastane periood algab 30. detsember 2009 järgneva esimese kalendriaastaga.

4.

Liikmesriigid esitavad andmed iga viieaastase perioodi kohta.

5.

Andmed edastatakse komisjonile (Eurostat) 12 kuu jooksul pärast viieaastase perioodi lõppu ja avaldatakse avalikkuse teavitamise eesmärgil kooskõlas määruses (EÜ) nr 223/2009 sätestatud statistilise konfidentsiaalsuse kaitse nõuetega eelkõige internetis.

6. Jagu

Kvaliteediaruanne

Tulemuste edastamisel esitavad liikmesriigid komisjonile (Eurostat) artiklis 4 osutatud kvaliteediaruande, milles on esitatud:

valimi koostamise metoodika;

andmekogumise metoodika;

hõlmatud kultuuride suhtelise tähtsuse hinnang, arvestades kasutatud pestitsiidide üldkogust;

asjakohased kvaliteediaspektid vastavalt andmekogumise metoodikale;

viieaastase perioodi jooksul kasutatud pestitsiidide ja sama perioodi jooksul turule lastud pestitsiidide võrdlusandmed.

komisjoni (Eurostat) juhitavate pilootprojektide raames omandatud lühikirjeldus pestitsiidide mittepõllumajandusliku kasutamise kohta.


III LISA

AINETE ÜHTLUSTATUD KLASSIFIKATSIOON

PÕHIGRUPID

Kood

Keemiliste ainete klassid

Ainete üldnimetus

CASI NR (1)

CIPAC (2)

Tootekategooriad

 

 

Üldnomenklatuur

 

 

Fungitsiidid ja bakteritsiidid

F0

 

 

 

 

Anorgaanilised fungitsiidid

F1

 

 

 

 

 

F1.1

VASEÜHENDID

KÕIK VASEÜHENDID

 

44

 

F1.1

 

BORDOO VEDELIK

8011-63–0

44

 

F1.1

 

VASKHÜDROKSIID

20427-59–2

44

 

F1.1

 

VASKOKSÜKLORIID

1332-40–7

44

 

F1.1

 

KOLMEALUSELINE VASKSULFAAT

1333-22–8

44

 

F1.1

 

VASK(I)OKSIID

1319-39–1

44

 

F1.1

 

MUUD VASESOOLAD

 

44

 

F1.2

ANORGAANILINE VÄÄVEL

VÄÄVEL

7704-34–9

18

 

F1.3

MUUD ANORGAANILISED FUNGITSIIDID

MUUD ANORGAANILISED FUNGITSIIDID

 

 

Fungitsiidid karbamaatide ja ditiokarbamaatide baasil

F2

 

 

 

 

 

F2.1

KARBANILAAT-FUNGITSIIDID

DIETOFENKARB

87130-20–9

513

 

F2.2

KARBAMAAT-FUNGITSIIDID

BENTIAVALIKARB

413615-35–7

744

 

F2.2

 

IPROVALIKARB

140923-17–7

620

 

F2.2

 

PROPAMOKARB

24579-73–5

399

 

F2.3

DITIOKARBAMAAT--FUNGITSIIDID

MANKOTSEEB

8018-01–7

34

 

F2.3

 

MANEEB

12427-38–2

61

 

F2.3

 

METIRAAM

9006-42–2

478

 

F2.3

 

PROPINEEB

12071-83–9

177

 

F2.3

 

TIRAAM

137–26-8

24

 

F2.3

 

TSIRAAM

137–30-4

31

Fungitsiidid bensimidasoolide baasil

F3

 

 

 

 

 

F3.1

BENSIMIDASOOLFUNGITSIIDID

KARBENDASIIM

10605-21–7

263

 

F3.1

 

FUBERIDASOOL

3878-19–1

525

 

F3.1

 

TIABENDASOOL

148–79-8

323

 

F3.1

 

METÜÜLTIOFANAAT

23564-05–8

262

Fungitsiidid imidasoolide ja triasoolide baasil

F4

 

 

 

 

 

F4.1

KONASOOL-FUNGITSIIDID

BITERTANOOL

55179-31–2

386

 

F4.1

 

BROMUKONASOOL

116255-48–2

680

 

F4.1

 

TSÜPROKONASOOL

94361-06–5

600

 

F4.1

 

DIFENOKONASOOL

119446-68–3

687

 

F4.1

 

DINIKONASOOL

83657-24–3

690

 

F4.1

 

EPOKSIKONASOOL

106325-08–0

609

 

F4.1

 

ETRIDIASOOL

2593-15–9

518

 

F4.1

 

FENBUKONASOOL

114369-43–6

694

 

F4.1

 

FLUKVIINKONASOOL

136426-54–5

474

 

F4.1

 

FLUSILASOOL

85509-19–9

435

 

F4.1

 

FLUTRIAFOOL

76674-21–0

436

 

F4.1

 

HEKSAKONASOOL

79983-71–4

465

 

F4.1

 

IMASALIIL (ENILKONASOOL)

58594-72–2

335

 

F4.1

 

METKONASOOL

125116-23–6

706

 

F4.1

 

MÜKLOBUTANIIL

88671-89–0

442

 

F4.1

 

PENKONASOOL

66246-88–6

446

 

F4.1

 

PROPIKONASOOL

60207-90–1

408

 

F4.1

 

PROTIOKONASOOL

178928-70–6

745

 

F4.1

 

TEBUKONASOOL

107534-96–3

494

 

F4.1

 

TETRAKONASOOL

112281-77–3

726

 

F4.1

 

TRIADIMENOOL

55219-65–3

398

 

F4.1

 

TRITSÜKLASOOL

41814-78–2

547

 

F4.1

 

TRIFLUMISOOL

99387-89–0

730

 

F4.1

 

TRITIKONASOOL

131983-72–7

652

 

F4.2

IMIDASOOL-FUNGITSIIDID

TSÜASOFAMIID

120116-88–3

653

 

F4.2

 

FENAMIDOON

161326-34–7

650

 

F4.2

 

TRIASOKSIID

72459-58–6

729

Fungitsiidid morfoliinide baasil

F5

 

 

 

 

 

F5.1

MORFOLIIN-FUNGITSIIDID

DIMETOMORF

110488-70–5

483

 

F5.1

 

DODEMORF

1593-77–7

300

 

F5.1

 

FENPROPIMORF

67564-91–4

427

Muud fungitsiidid

F6

 

 

 

 

 

F6.1

ALIFAATILISED LÄMMASTIKFUNGITSIIDID

TSÜMOKSANIIL

57966-95–7

419

 

F6.1

 

DODIIN

2439-10–3

101

 

F6.1

 

GUASATIIN

108173-90–6

361

 

F6.2

AMIIDFUNGITSIIDID

BENALAKSÜÜL

71626-11–4

416

 

F6.2

 

BOSKALIID

188425-85–6

673

 

F6.2

 

FLUTOLANIIL

66332-96–5

524

 

F6.2

 

MEPRONIIL

55814-41–0

533

 

F6.2

 

METALAKSÜÜL

57837-19–1

365

 

F6.2

 

METALAKSÜÜL-M

70630-17–0

580

 

F6.2

 

PROKLORAAS

67747-09–5

407

 

F6.2

 

SILTIOFAAM

175217-20–6

635

 

F6.2

 

TOLÜFLUANIID

731–27-1

275

 

F6.2

 

SOKSAMIID

156052-68–5

640

 

F6.3

ANILIIDFUNGITSIIDID

KARBOKSIIN

5234-68–4

273

 

F6.3

 

FENHEKSAMIID

126833-17–8

603

 

F6.4

ANTIBIOOTILISED FUNGITSIID-BAKTERITSIIDID

KASUGAMÜTSIIN

6980-18–3

703

 

F6.4

 

POLÜOKSIINID

11113-80–7

710

 

F6.4

 

STREPTOMÜTSIIN

57–92-1

312

 

F6.5

AROMAATSED FUNGITSIIDID

KLOROTALONIIL

1897-45–6

288

 

F6.5

 

DIKLORAAN

99–30-9

150

 

F6.6

DIKARBOKSAMIID-FUNGITSIIDID

IPRODIOON

36734-19–7

278

 

F6.6

 

PROTSÜMIDOON

32809-16–8

383

 

F6.7

DINITROANILIIN-FUNGITSIIDID

FLUASINAAM

79622-59–6

521

 

F6.8

DINITROFENOOL-FUNGITSIIDID

DINOKAP

39300-45–3

98

 

F6.9

FOSFORORGAANILISED FUNGITSIIDID

FOSETÜÜL

15845-66–6

384

 

F6.9

 

TOKLOFOSSMETÜÜL

57018-04–9

479

 

F6.10

OKSASOOL-FUNGITSIIDID

HÜMEKSASOOL

10004-44–1

528

 

F6.10

 

FAMOKSADOON

131807-57–3

594

 

F6.10

 

VINKLOSILIIN

50471-44–8

280

 

F6.11

FENÜÜLPÜRROOLFUNGITSIIDID

FLUDIOKSONIIL

131341-86–1

522

 

F6.12

FTALIMIID-FUNGITSIIDID

KAPTAAN

133–06-2

40

 

F6.12

 

FOLPEET

133–07-3

75

 

F6.13

PÜRIMIDIIN-FUNGITSIIDID

BUPIRIMAAT

41483-43–6

261

 

F6.13

 

TSÜPRODINIIL

121552-61–2

511

 

F6.13

 

FENARIMOOL

60168-88–9

380

 

F6.13

 

MEPANIPÜRIIM

110235-47–7

611

 

F6.13

 

PÜRIMETANIIL

53112-28–0

714

 

F6.14

KINOLIINFUNGITSIIDID

KINOKSÜFEEN

124495-18–7

566

 

F6.14

 

8-HÜDROKSÜKINOLIINSULFAAT

134–31-6

677

 

F6.15

KINOONFUNGITSIIDID

DITIANOON

3347-22–6

153

 

F6.16

STROBILURIIN-FUNGITSIIDID

ASOKSÜSTROBIIN

131860-33–8

571

 

F6.16

 

DIMOKSÜSTROBIIN

149961-52–4

739

 

F6.16

 

FLUOKSASTROBIIN

361377-29–9

746

 

F6.16

 

METÜÜLKRESOKSIIM

143390-89–0

568

 

F6.16

 

PIKOKSÜSTROBIIN

117428-22–5

628

 

F6.16

 

PÜRAKLOSTROBIIN

175013-18–0

657

 

F6.16

 

TRIFLOKSÜSTROBIIN

141517-21–7

617

 

F6.17

UUREAFUNGITSIIDID

PENKÜKUROON

66063-05–6

402

 

F6.18

KLASSIFITSEERIMATA FUNGITSIIDID

ATSIBENSOLAAR

126448-41–7

597

 

F6.18

 

BENSOEHAPE

65–85-0

622

 

F6.18

 

DIKLOROFEEN

97–23-4

325

 

F6.18

 

FENPROPIDIIN

67306-00–7

520

 

F6.18

 

METRAFENOON

220899-03–6

752

 

F6.18

 

2-FENÜFENOOL

90–43-7

246

 

F6.18

 

SPIROKSAMIIN

118134-30–8

572

 

F6.19

MUUD FUNGITSIIDID

MUUD FUNGITSIIDID

 

 

Herbitsiidid, kõrreliste umbrohtude tõrjevahendid ja samblatõrjevahendid

H0

 

 

 

 

Herbitsiidid fenoksüfütohormoonide baasil

H1

 

 

 

 

 

H1.1

FENOKSÜHERBITSIIDID

2,4-D

94–75-7

1

 

H1.1

 

2,4-DB

94–82-6

83

 

H1.1

 

DIKLOROPROP-P

15165-67–0

476

 

H1.1

 

MCPA

94–74-6

2

 

H1.1

 

MCPB

94–81-5

50

 

H1.1

 

MEKOPROP

7085-19–0

51

 

H1.1

 

MEKOPROP-P

16484-77–8

475

Herbitsiidid triasiinide ja triasinoonide baasil

H2

 

 

 

 

 

H2.1

METÜÜLTIOTRIASIINHERBITSIIDID

METOPROTRÜÜN

841–06-5

94

 

H2.2

TRIASIINHERBITSIIDID

SIMETRÜÜN

1014-70–6

179

 

H2.2

 

TERBUTÜÜLASIIN

5915-41–3

234

 

H2.3

TRIASINOON-HERBITSIIDID

METAMITROON

41394-05–2

381

 

H2.3

 

METRIBUTSIIN

21087-64–9

283

Herbitsiidid amiidide ja aniliidide baasil

H3

 

 

 

 

 

H3.1

AMIIDHERBITSIIDID

BEFLUBUTAMIID

113614-08–7

662

 

H3.1

 

DIMETEENAMIID

87674-68–8

638

 

H3.1

 

FLUPOKSAAM

119126-15–7

8158

 

H3.1

 

ISOKSABEEN

82558-50–7

701

 

H3.1

 

NAPROPAMIID

15299-99–7

271

 

H3.1

 

PETOKSAMIID

106700-29–2

665

 

H3.1

 

PROPÜSAMIID

23950-58–5

315

 

H3.2

ANILIIDHERBITSIIDID

DIFLUFENIKAAN

83164-33–4

462

 

H3.2

 

FLORASULAAM

145701-23–1

616

 

H3.2

 

FLUFENATSEET

142459-58–3

588

 

H3.2

 

METOSULAAM

139528-85–1

707

 

H3.2

 

METASAKLOOR

67129-08–2

411

 

H3.2

 

PROPANIIL

709–98-8

205

 

H3.3

KLOROATSEETANILIIDHERBITSIIDID

ATSETOKLOOR

34256-82–1

496

 

H3.3

 

ALAKLOOR

15972-60–8

204

 

H3.3

 

DIMETAKLOOR

50563-36–5

688

 

H3.3

 

PRETILAKLOOR

51218-49–6

711

 

H3.3

 

PROPAKLOOR

1918-16–7

176

 

H3.3

 

METOLAHLOOR-S

87392-12–9

607

Herbitsiidid karbamaatide ja biskarbamaatide baasil

H4

 

 

 

 

 

H4.1

BISKARBAMAAT-HERBITSIIDID

KLOROPROFAAM

101–21-3

43

 

H4.1

 

DESMEDIFAAM

13684-56–5

477

 

H4.1

 

FENMEDIFAAM

13684-63–4

77

 

H4.2

KARBAMAAT-HERBITSIIDID

ASULAAM

3337-71–1

240

 

H4.2

 

KARBETAMIID

16118-49–3

95

Herbitsiidid dinitroaniliini derivaatide baasil

H5

 

 

 

 

 

H5.1

DINITRIOANILIIN-HERBITSIIDID

BENFLURALIIN

1861-40–1

285

 

H5.1

 

BUTRALIIN

33629-47–9

504

 

H5.1

 

ETAALFLURALIIN

55283-68–6

516

 

H5.1

 

ORÜSALIIN

19044-88–3

537

 

H5.1

 

PENDIMETALIIN

40487-42–1

357

 

H5.1

 

TRIFLURALIIN

2582-09–8

183

Herbitsiidid uurea, uratsiili või sulfonüüluurea derivaatide baasil

H6

 

 

 

 

 

H6.1

SULFONÜÜLUUREAHERBITSIIDID

AMIDOSULFUROON

120923-37–7

515

 

H6.1

 

ASIIMSULFUROON

120162-55–2

584

 

H6.1

 

BENSULFUROON

99283-01–9

502

 

H6.1

 

KLOROSULFUROON

64902-72–3

391

 

H6.1

 

TSINOSULFUROON

94593-91–6

507

 

H6.1

 

ETOKSÜSULFUROON

126801-58–9

591

 

H6.1

 

FLASASULFUROON

104040-78–0

595

 

H6.1

 

FLUPÜÜRSULFUROON

150315-10–9

577

 

H6.1

 

FORAAMSULFUROON

173159-57–4

659

 

H6.1

 

IMASOSULFUROON

122548-33–8

590

 

H6.1

 

JODOSULFUROON

185119-76–0

634

 

H6.1

 

MESOSULFUROON

400852-66–6

663

 

H6.1

 

METSULFUROON

74223-64–6

441

 

H6.1

 

NIKOSULFUROON

111991-09–4

709

 

H6.1

 

OKSASULFUROON

144651-06–9

626

 

H6.1

 

PRIMISULFUROON

113036-87–6

712

 

H6.1

 

PROSULFUROON

94125-34–5

579

 

H6.1

 

RIMSULFUROON

122931-48–0

716

 

H6.1

 

SULFOSULFUROON

141776-32–1

601

 

H6.1

 

TIOFEENSULFUROON

79277-67–1

452

 

H6.1

 

TRIASULFUROON

82097-50–5

480

 

H6.1

 

TRIBENUROON

106040-48–6

546

 

H6.1

 

TRIFLUSULFUROON

135990-29–3

731

 

H6.1

 

TRITOSULFUROON

142469-14–5

735

 

H6.2

URATSIILHERBITSIIDID

LENATSIIL

2164-08–1

163

 

H6.3

UUREAHERBITSIIDID

KLOORTOLUROON

15545-48–9

217

 

H6.3

 

DIUROON

330–54-1

100

 

H6.3

 

FLUOMETUROON

2164-17–2

159

 

H6.3

 

ISOPROTUROON

34123-59–6

336

 

H6.3

 

LINUROON

330–55-2

76

 

H6.3

 

METABENSTIASUROON

18691-97–9

201

 

H6.3

 

METOBROMUROON

3060-89–7

168

 

H6.3

 

METOKSUROON

19937-59–8

219

Muud herbitsiidid

H7

 

 

 

 

 

H7.1

ARÜÜLOKSÜFENOKSÜ-PROPIOONHERBITSIIDID

KLODINAFOP

114420-56–3

683

 

H7.1

 

TSÜHALOFOP

122008-85–9

596

 

H7.1

 

DIKLOFOP

40843-25–2

358

 

H7.1

 

FENOKSAPROP-P

113158-40–0

484

 

H7.1

 

FLUASIFOP-P-BUTÜÜL

79241-46–6

395

 

H7.1

 

HALOKSÜFOP

69806-34–4

438

 

H7.1

 

HALOKSÜFOP-R

72619-32–0

526

 

H7.1

 

PROPAKVISAFOP

111479-05–1

713

 

H7.1

 

KVISALOFOP

76578-12–6

429

 

H7.1

 

KVISALOFOP-P

94051-08–8

641

 

H7.2

BENSOFURAAN-HERBITSIIDID

ETOFUMESAAT

26225-79–6

233

 

H7.3

BENSOEHAPPE-HERBITSIIDID

KLOROTAAL

2136-79–0

328

 

H7.3

 

DIKAMBA

1918-00–9

85

 

H7.4

BIPÜRIDÜÜLIUM-HERBITSIIDID

DIKVAAT

85–00-7

55

 

H7.4

 

PARAKVAAT

4685-14–7

56

 

H7.5

TSÜKLOHEKSANEDIOON-HERBITSIIDID

KLETODIIM

99129-21–2

508

 

H7.5

 

TSÜKLOKSÜDIIM

101205-02–1

510

 

H7.5

 

TEPRALOKSÜDIIM

149979-41–9

608

 

H7.5

 

TRALKOKSÜDIIM

87820-88–0

544

 

H7.6

DIASIINHERBITSIIDID

PÜRIDAAT

55512-33–9

447

 

H7.7

DIKARBOKSAMIID-HERBITSIIDID

ETÜÜLTSINIDOON

142891-20–1

598

 

H7.7

 

FLUMIOKSASIIN

103361-09–7

578

 

H7.8

DIFENÜÜLEETER-HERBITSIIDID

AKLONIFEEN

74070-46–5

498

 

H7.8

 

BIFENOKS

42576-02–3

413

 

H7.8

 

NITROFEEN

1836-75–5

170

 

H7.8

 

OKSÜFLOROFEEN

42874-03–3

538

 

H7.9

IMIDASOLINOON-HERBITSIIDID

IMASAMETABENS

100728-84–5

529

 

H7.9

 

IMASAMOKS

114311-32–9

619

 

H7.9

 

IMASETAPÜÜR

81335-77–5

700

 

H7.10

ANORGAANILISED HERBITSIIDID

AMMOONIUMSULFAMAAT

7773-06–0

679

 

H7.10

 

KLORAADID

7775-09–9

7

 

H7.11

ISOKSASOOL-HERBITSIIDID

ISOKSAFLUTOOL

141112-29–0

575

 

H7.12

MORFAKTIIN-HERBITSIIDID

FLURENOOL

467–69-6

304

 

H7.13

NITRIILHERBITSIIDID

BROMOKSÜNIIL

1689-84–5

87

 

H7.13

 

DIKLOBENIIL

1194-65–6

73

 

H7.13

 

IOKSÜNIIL

1689-83–4

86

 

H7.14

FOSFORORGAANILISED HERBITSIIDID

GLUFOSINAAT

51276-47–2

437

 

H7.14

 

GLÜFOSAAT

1071-83–6

284

 

H7.15

FENÜÜLPÜRASOOL-HERBITSIIDID

PÜRAFLUFEEN

129630-19–9

605

 

H7.16

PÜRIDASOON--HERBITSIIDID

KLORIDASOON

1698-60–8

111

 

H7.16

 

FLURTAMOON

96525-23–4

569

 

H7.17

PÜRIDIIN-KARBOKSAMIID-HERBITSIIDID

PIKOLINAFEEN

137641-05–5

639

 

H7.18

PÜRIDIINKARBOKSÜÜL-HAPPEHERBITSIIDID

KLOPÜRALIID

1702-17–6

455

 

H7.18

 

PIKLORAAM

1918-02–1

174

 

H7.19

PÜRIDÜÜLOKSÜÄÄDIK-HAPPEHERBITSIIDID

FLUROKSÜPÜÜR

69377-81–7

431

 

H7.19

 

TRIKLOPÜÜR

55335-06–3

376

 

H7.20

KINOLIINHERBITSIIDID

KVINKLORAAK

84087-01–4

493

 

H7.20

 

KVINMERAAK

90717-03–6

563

 

H7.21

TIADIASIIN--HERBITSIIDID

BENTASOON

25057-89–0

366

 

H7.22

TIOKARBAMAAT-HERBITSIIDID

EPTC

759–94-4

155

 

H7.22

 

MOLINAAT

2212-67–1

235

 

H7.22

 

PROSULFOKARB

52888-80–9

539

 

H7.22

 

TIOBENKARB

28249-77–6

388

 

H7.22

 

TRIALLAAT

2303-17–5

97

 

H7.23

TRIASOOL-HERBITSIIDID

AMITROOL

61–82-5

90

 

H7.24

TRIASOLINOON-HERBITSIIDID

KARFENTRASOON

128639-02–1

587

 

H7.25

TRIASOLOON-HERBITSIIDID

PROPOKSÜKARBASOON

145026-81–9

655

 

H7.26

TRIKETOON-HERBITSIIDID

MESOTRIOON

104206-82–8

625

 

H7.26

 

SULKOTRIOON

99105-77–8

723

 

H7.27

KLASSIFITSEERIMATA HERBITSIIDID

KLOMASOON

81777-89–1

509

 

H7.27

 

FLOROKLORIDOON

61213-25–0

430

 

H7.27

 

KVINOKLAMIIN

2797-51–5

648

 

H7.27

 

METASOOL

20354-26–1

369

 

H7.27

 

OKSADIARGÜÜL

39807-15–3

604

 

H7.27

 

OKSADIASOON

19666-30–9

213

 

H7.27

MUUD HERBITSIIDID KÕRRELISTE UMBROHTUDE TÕRJEVAHEND SAMBLA-TÕRJEVAHEND

MUUD HERBITSIIDID KÕRRELISTE UMBROHTUDE TÕRJEVAHEND SAMBLA-TÕRJEVAHEND

 

 

Insektitsiidid ja akaritsiidid

I0

 

 

 

 

Insektitsiidid püretroidide baasil

I1

 

 

 

 

 

I1.1

PÜRETROID-INSEKTITSIIDID

AKRINATRIIN

101007-06–1

678

 

I1.1

 

ALFA-TSÜPERMETRIIN

67375-30–8

454

 

I1.1

 

BEETA-TSÜFLUTRIIN

68359-37–5

482

 

I1.1

 

BEETA-TSÜPERMETRIIN

65731-84–2

632

 

I1.1

 

BIFENTRIIN

82657-04–3

415

 

I1.1

 

TSÜFLUTRIIN

68359-37–5

385

 

I1.1

 

TSÜPERMETRIIN

52315-07–8

332

 

I1.1

 

DELTAMETRIIN

52918-63–5

333

 

I1.1

 

ESFENVALERAAT

66230-04–4

481

 

I1.1

 

ETOFEENPROKS

80844-07–1

471

 

I1.1

 

GAMMA-TSÜHALOTRIIN

76703-62–3

768

 

I1.1

 

LAMBDA-TSÜHALOTRIIN

91465-08–6

463

 

I1.1

 

TAU-FLUVALINAAT

102851-06–9

432

 

I1.1

 

TEFLUTRIIN

79538-32–2

451

 

I1.1

 

Z-TSÜPERMETRIIN

52315-07–8

733

Insektitsiidid kloreeritud süsivesinike baasil

I2

 

 

 

 

 

I2.1

KLOORORGAANILISED INSEKTITSIIDID

DIKOFOOL

115–32-2

123

 

I2.1

 

TETRASUL

2227-13–6

114

Herbitsiidid karbamaatide ja oksiimkarbamaatide baasil

I3

 

 

 

 

 

I3.1

OKSIIMKARBAMAAT-INSEKTITSIIDID

METOMÜÜL

16752-77–5

264

 

I3.1

 

OKSAMÜÜL

23135-22–0

342

 

I3.2

KARBAMAAT-INSEKTITSIIDID

BENFURAKARB

82560-54–1

501

 

I3.2

 

KARBARÜÜL

63–25-2

26

 

I3.2

 

KARBOFURAAN

1563-66–2

276

 

I3.2

 

KARBOSULFAAN

55285-14–8

417

 

I3.2

 

FENOKSÜKARB

79127-80–3

425

 

I3.2

 

FORMETANAAT

22259-30–9

697

 

I3.2

 

METIOKARB

2032-65–7

165

 

I3.2

 

PIRIMIKARB

23103-98–2

231

Insektitsiidid fosfororgaaniliste ühendite baasil

I4

 

 

 

 

 

I4.1

FOSFORORGAANILISED INSEKTITSIIDID

METÜÜLASIINFOSS

86–50-0

37

 

I4.1

 

KADUSAFOSS

95465-99–9

682

 

I4.1

 

KLOROPÜRIFOSS

2921-88–2

221

 

I4.1

 

METÜÜL-KLOROPÜRIFOSS

5589-13–0

486

 

I4.1

 

KUMAFOSS

56–72-4

121

 

I4.1

 

DIASINOON

333–41-5

15

 

I4.1

 

DIKLOROFOSS

62–73-7

11

 

I4.1

 

DIMETOAAT

60–51-5

59

 

I4.1

 

ETOPROFOSS

13194-48–4

218

 

I4.1

 

FENAMIFOSS

22224-92–6

692

 

I4.1

 

FENITROTIOON

122–14-5

35

 

I4.1

 

FOSTIASAAT

98886-44–3

585

 

I4.1

 

ISOFEENFOSS

25311-71–1

412

 

I4.1

 

MALATIOON

121–75-5

12

 

I4.1

 

METAMIDOFOSS

10265-92–6

355

 

I4.1

 

NALEED

300–76-5

195

 

I4.1

 

METÜÜLOKSÜ-DEMETOON

301–12-2

171

 

I4.1

 

FOSALOON

2310-17–0

109

 

I4.1

 

FOSMEET

732–11-6

318

 

I4.1

 

FOKSIIM

14816-18–3

364

 

I4.1

 

METÜÜLPIRIMIFOSS

29232-93–7

239

 

I4.1

 

TRIKLOROFOON

52–68-6

68

Insektitsiidid bioloogiliste ja botaaniliste toodete baasil

I5

 

 

 

 

 

I5.1

BIOLOOGILISED INSEKTITSIIDID

ASADIRAKTIIN

11141-17–6

627

 

I5.1

 

NIKOTIIN

54–11-5

8

 

I5.1

 

PÜRETRIINID

8003-34–7

32

 

I5.1

 

ROTENOON

83–79-4

671

Muud insektitsiidid

I6

 

 

 

 

 

I6.1

KÄÄRITAMISE TEEL TOODETUD INSEKTITSIIDID

ABAMEKTIIN

71751-41–2

495

 

I6.1

 

MILBEMEKTIIN

51596-10–2

51 596-11–3

660

 

I6.1

 

SPINOSAAD

168316-95–8

636

 

I6.3

BENSOÜÜLUUREA-INSEKTITSIIDID

DIFLUBENSUROON

35367-38–5

339

 

I6.3

 

FLUFENOKSUROON

101463-69–8

470

 

I6.3

 

HEKSAFLUMUROON

86479-06–3

698

 

I6.3

 

LUFENUROON

103055-07–8

704

 

I6.3

 

NOVALUROON

116714-46–6

672

 

I6.3

 

TEFLUBENSUROON

83121-18–0

450

 

I6.3

 

TRIFLUMUROON

64628-44–0

548

 

I6.4

KARBASAAT-INSEKTITSIIDID

BIFENASAAT

149877-41–8

736

 

I6.5

DIASÜÜLHÜDRASIIN-INSEKTITSIIDID

METOKSÜFENOSIID

161050-58–4

656

 

I6.5

 

TEBUFENOSIID

112410-23–8

724

 

I6.6

PUTUKATE KASVUREGULAATORID

BUPROFESIIN

69327-76–0

681

 

I6.6

 

TSÜROMASIIN

66215-27–8

420

 

I6.6

 

HEKSÜTIASOKS

78587-05–0

439

 

I6.7

PUTUKATE FEROMOONID

(E,Z)-9 DODETSENÜÜLATSETAAT

35148-19–7

422

 

I6.8

NITROGUANIDIIN-INSEKTITSIIDID

KLOTIANIDIIN

210880-92–5

738

 

I6.8

 

TIAMETOKSAAM

153719-23–4

637

 

I6.9

TINAORGAANILISED INSEKTITSIIDID

ASOTSÜKLOTIIN

41083-11–8

404

 

I6.9

 

TSÜHEKSATIIN

13121-70–5

289

 

I6.9

 

FENBUTATIINOKSIID

13356-08–6

359

 

I6.10

OKSADIASIIN-INSEKTITSIIDID

INDOKSAKARB

173584-44–6

612

 

I6.11

FENÜÜLEETER INSEKTITSIIDID

PÜRIPROKSÜFEEN

95737-68–1

715

 

I6.12

PÜRASOOL (FENÜÜL-)INSEKTITSIIDID

FENPÜROKSIMAAT

134098-61–6

695

 

I6.12

 

FIPRONIIL

120068-37–3

581

 

I6.12

 

TEBUFENPÜRAAD

119168-77–3

725

 

I6.13

PÜRIDIIN-INSEKTITSIIDID

PÜMETROSIIN

123312-89–0

593

 

I6.14

PÜRIDÜÜL-METÜÜLAMIIN-INSEKTITSIIDID

ATSEETAMIPRIID

135410-20–7

649

 

I6.14

 

IMIDAKLOPRIID

138261-41–3

582

 

I6.14

 

TIAKLOPRIID

111988-49–9

631

 

I6.15

SULFITESTER-INSEKTITSIIDID

PROPARGIIT

2312-35–8

216

 

I6.16

TETRASIIN-INSEKTITSIIDID

KLOFENTESIIN

74115-24–5

418

 

I6.17

TETROONHAPPE-INSEKTITSIIDID

SPIRODIKLOFEEN

148477-71–8

737

 

I6.18

(KARBAMOÜÜL-)- TRIASOOL INSEKTITSIIDID

TRIASAMAAT

112143-82–5

728

 

I6.19

UUREAINSEKTITSIIDID

DIAFENTIUROON

80060-09–9

8097

 

I6.20

KLASSIFITSEERIMATA INSEKTITSIIDID

ETOKSASOOL

153233-91–1

623

 

I6.20

 

FENASAKVIIN

120928-09–8

693

 

I6.20

 

PÜRIDABEEN

96489-71–3

583

 

I6.21

MUUD INSEKTITSIIDID JA AKARITSIIDID

MUUD INSEKTITSIIDID JA AKARITSIIDID

 

 

Molluskitsiidid kokku:

M0

 

 

 

 

Molluskitsiidid

M1

 

 

 

 

 

M1.1

KARBAMAAT-MOLLUSKITSIIDID

TIODIKARB

59669-26–0

543

 

M1.2

MUUD MOLLUSKITSIIDID

RAUDFOSFAAT

10045-86–0

629

 

M1.2

 

METALDEHÜÜD

108–62-3

62

 

M1.2

 

MUUD MOLLUSKITSIIDID

 

 

Taimekasvuregulaatorid, kokku:

PGR0

 

 

 

 

Füsioloogilised taimekasvuregulaatorid

PGR1

 

 

 

 

 

PGR1.1

FÜSIOLOOGILISED TAIMEKASVUREGULAATORID

KLOROMEKVAAT

999–81-5

143

 

PGR1.1

 

TSÜKLANILIINID

113136-77–9

586

 

PGR1.1

 

DAMINOSIID

1596-84–5

330

 

PGR1.1

 

DIMETIPIIN

55290-64–7

689

 

PGR1.1

 

DIFENÜÜLAMIIN

122–39-4

460

 

PGR1.1

 

ETEFOON

16672-87–0

373

 

PGR1.1

 

ETOKSÜKIN

91–53-2

517

 

PGR1.1

 

FLORKLORFENUROON

68157-60–8

633

 

PGR1.1

 

FLURPRIMIDOOL

56425-91–3

696

 

PGR1.1

 

IMASAKVIIN

81335-37–7

699

 

PGR1.1

 

MALEIINHAPPE-HÜDRASIID

51542-52–0

310

 

PGR1.1

 

MEPIKVAAT

24307-26–4

440

 

PGR1.1

 

1-METÜÜL-TSÜKLOPROPEEN

3100-04–7

767

 

PGR1.1

 

PAKLOBUTRASOOL

76738-62–0

445

 

PGR1.1

 

PROHKESADIOON-KALTSIUM

127277-53–6

567

 

PGR1.1

 

NAATRIUM-5-NITROGUAIAKOLAAT

67233-85–6

718

 

PGR1.1

 

NAATRIUM-O-NITROFENOLAAT

824–39-5

720

 

PGR1.1

 

ETÜÜLTRINEKSAPAK

95266-40–3

8349

Idanemist takistavad vahendid

PGR2

 

 

 

 

 

PGR2.2

IDANEMIST TAKISTAVAD VAHENDID

KARVOON

99–49-0

602

 

PGR2.2

 

KLOROPROFAAM

101–21-3

43

Muud taimekasvuregulaatorid

PGR3

 

 

 

 

 

PGR3.1

MUUD TAIMEKASVUREGULAATORID

MUUD TAIMEKASVUREGULAATORID

 

 

Muud taimekaitsevahendid, kokku:

ZR0

 

 

 

 

Mineraalõlid

ZR1

 

 

 

 

 

ZR1.1

MINERAALÕLI

NAFTAÕLID

64742-55–8

29

Taimeõlid

ZR2

 

 

 

 

 

ZR2.1

TAIMEÕLI

TÕRVAÕLI

 

30

Mulla sterilandid (kaasa arvatud nematotsiidid)

ZR3

 

 

 

 

 

ZR3.1

METÜÜLBROMIID

METÜÜLBROMIID

74–83-9

128

 

ZR3.2

MUUD MULLA STERILANDID

KLOROPIKRIIN

76–06-2

298

 

ZR3.2

 

DASOMET

533–74-4

146

 

ZR3.2

 

1,3-DIKLOROPROPEEN

542–75-6

675

 

ZR3.2

 

METAAM-NAATRIUM

137–42-8

20

 

ZR3.2

 

MUUD MULLA STERILANDID

 

 

Rodentitsiidid

ZR4

 

 

 

 

 

ZR4.1

RODENTITSIIDID

BRODIFAAKUM

56073-10–0

370

 

ZR4.1

 

BROMADIOLOON

28772-56–7

371

 

ZR4.1

 

KLORALOOS

15879-93–3

249

 

ZR4.1

 

KLOROFATSINOON

3691-35–8

208

 

ZR4.1

 

KUMATETRALÜÜL

5836-29–3

189

 

ZR4.1

 

DIFENAAKUM

56073-07–5

514

 

ZR4.1

 

DIFETIALOON

104653-34–1

549

 

ZR4.1

 

FLOKUMAFEEN

90035-08–8

453

 

ZR4.1

 

VARFARIIN

81–81-2

70

 

ZR4.1

 

MUUD RODENTITSIIDID

 

 

Kõik muud taimekaitsevahendid

ZR5

 

 

 

 

 

ZR5.1

DESINFEKTSIOONI-VAHENDID

MUUD DESINFEKTSIOONIVAHENDID

 

 

 

ZR5.2

MUUD TAIMEKAITSE-VAHENDID

MUUD TAIMEKAITSE-VAHENDID

 

 


(1)  Chemical Abstracts Service’i number (CAS).

(2)  Rahvusvaheline Pestitsiidide Määramise Koostöönõukogu.


10.12.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 324/23


NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 1186/2009

16. november 2009,

millega kehtestatakse ühenduse tollimaksuvabastuse süsteem

(kodifitseeritud versioon)

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artikleid 26, 37 ja 308,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi arvamust (1)

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu 28. märtsi 1983. aasta määrust (EMÜ) nr 918/83 (millega kehtestatakse ühenduse tollimaksuvabastuse süsteem) (2) on korduvalt oluliselt muudetud (3). Selguse ja otstarbekuse huvides tuleks kõnealune määrus kodifitseerida.

(2)

Asutamislepingu sätetega kooskõlas vastuvõetud erandmeetmete puudumise korral kohaldatakse ühise tollitariifistiku maksumäärasid kõikide ühendusse imporditud kaupade suhtes. Sama kehtib ka ühise põllumajanduspoliitika raames või teatavate põllumajandustoodete töötlemisel saadud kauba suhtes kohaldatava erikorra alusel kehtestatud põllumajandusmaksude ja kõikide muude impordimaksude puhul.

(3)

Selline maksustamine ei ole siiski õigustatud teatavatel täpselt määratletud asjaoludel, kui kauba importimise eritingimuste tõttu puudub tavaline vajadus majandust kaitsta.

(4)

Sellisteks juhtudeks on soovitav kehtestada kord, millega kaup vabastatakse selle suhtes tavaliselt kohaldatavatest imporditollimaksudest, nagu on ette nähtud enamikus tollialastes õigusaktides.

(5)

Maksuvabastus võib tuleneda ka mitmepoolsetest rahvusvahelistest konventsioonidest, milles kõik või mõned liikmesriigid on lepinguosalised. Kui ühendus peab neid konventsioone kohaldama, eeldab see tollimaksuvabastuse ühenduse eeskirja kehtestamist, mis on koostatud vastavalt tolliliidu nõuetele, et kõrvaldada erinevused võrreldes nende konventsioonide maksuvabastuse eesmärgi, ulatuse ja tingimustega ning et kõikidel asjaosalistel oleks võimalik saada kogu ühenduses samu soodustusi.

(6)

Liikmesriikides praegu kohaldatavad maksuvabastused tulenevad kolmandate riikidega või rahvusvaheliste organisatsioonidega sõlmitud erikonventsioonidest. Sellised konventsioonid kehtivad oma eesmärgist lähtuvalt üksnes allakirjutanud liikmesriigi suhtes. Ühenduse tasandil ei ole vaja määrata sellise maksuvabastuse tingimusi, piisab sellest, et kõnealusel liikmesriigil lubatakse kehtestatud asjakohase korra alusel kõnesolevat maksuvabastust vajaduse korral kohaldada.

(7)

Ühise põllumajanduspoliitika rakendamine tähendab, et teatavatel asjaoludel võib mõnda kaupa maksustada eksporditollimaksuga. Seepärast on vaja ühenduse tasandil täpsustada juhud, millal võib eksportida eksporditollimaksuvabalt.

(8)

Õigusselguse huvides tuleks loetleda ühenduse õigusaktide sätted, mis sisaldavad teatavaid maksuvabastuse meetmeid, mille suhtes käesolevat määrust ei rakendata.

(9)

Käesolev määrus ei takista liikmesriikidel kohaldada impordi- ja ekspordikeeldu ega piiranguid, mis on õigustatud kõlbluse, avaliku korra, riikliku julgeoleku, inimeste, loomade ja taimede elu ning tervise kaitse, kunstilise, ajaloolise või arheoloogilise väärtusega rahvusliku rikkuse kaitse või tööstus- ja kaubandusomandi kaitse seisukohast.

(10)

Maksuvabastuse puhul, mis on fikseeritud eurodes summana, tuleks koostada selle summa omavääringusse konverteerimise eeskiri,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

I JAOTIS

REGULEERIMISALA JA MÕISTED

Artikkel 1

Käesolevas määruses sätestatakse juhud, mil teatavatel erilistel asjaoludel kohaldatakse kauba suhtes selle vabasse ringlusesse lubamise või ühenduse tolliterritooriumilt eksportimise korral impordi- või eksporditollimaksuvabastust ning ei kohaldata asutamislepingu artikli 133 alusel vastu võetud meetmeid.

Artikkel 2

1.   Käesolevas määruses kasutatakse järgmisi mõisteid:

a)

„imporditollimaksud” – tollimaksud ja samamõjulised maksud ning põllumajandusmaksud ja muud impordimaksud, mis on ette nähtud ühise põllumajanduspoliitika või erikorra alusel, mida kohaldatakse teatava põllumajandustoodete töötlemisel saadud kauba suhtes;

b)

„eksporditollimaksud” – põllumajandusmaksud ja muud ekspordimaksud, mis on kehtestatud ühise põllumajanduspoliitika või erikorra alusel, mida kohaldatakse teatava põllumajandustoodete töötlemisel saadud kauba suhtes;

c)

„isiklikud asjad” – mis tahes asjad, mis on ette nähtud asjaomaste isikute isiklikuks kasutamiseks või nende majapidamisvajaduste rahuldamiseks.

Isiklikud asjad on eelkõige järgmised:

i)

majatarbed;

ii)

jalg- ja mootorrattad, eramootorsõidukid ja nende haagised, haagissuvilad, lõbusõidulaevad ja eraõhusõidukid.

Tavaliste majapidamisvajaduste rahuldamiseks vajalikud kodutarbed, lemmikloomad ja ratsaloomad ning kaasaskantavad vahendid kunstiga, sealhulgas tarbekunstiga tegelemiseks, mis on asjaomasele isikule vajalikud seoses tema ameti või erialaga, kuuluvad samuti isiklike asjade hulka. Isiklikud asjad ei tohi oma laadilt ega koguselt viidata sellele, nagu need oleks imporditud kaubanduslikul eesmärgil;

d)

„majatarbed” – isiklikud esemed, kodutekstiil, sisustus ja seadmed, mis on ette nähtud asjaomaste isikute isiklikuks kasutamiseks või nende majapidamisvajaduste rahuldamiseks;

e)

„alkoholitooted” – koondnomenklatuuri rubriikidesse 2203–2208 kuuluvad tooted (õlu, vein, veini- või alkoholipõhised aperitiivid, brändid, liköörid või kanged alkohoolsed joogid jne).

2.   Kui käesolevas määruses ei ole II jaotise kohaldamiseks sätestatud teisiti, hõlmab kolmandate riikide mõiste ka liikmesriikide territooriumide neid osi, mis ei kuulu ühenduse tolliterritooriumi alla nõukogu 12. oktoobri 1992. aasta määruse (EMÜ) nr 2913/92 (millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik) (4) alusel.

II JAOTIS

IMPORDITOLLIMAKSUVABASTUS

I PEATÜKK

Isiklikud asjad, mis kuuluvad füüsilisele isikule, kes asub kolmandast riigist alaliselt elama ühendusse

Artikkel 3

Kui artiklitest 4–11 ei tulene teisiti, võib füüsiline isik, kes asub kolmandast riigist alaliselt elama ühenduse tolliterritooriumile, importida isiklikke asju imporditollimaksuvabalt.

Artikkel 4

Maksuvabastust kohaldatakse üksnes isiklike asjade suhtes, mis:

a)

välja arvatud teatavatel põhjendatud juhtudel, on kuulunud asjaomasele isikule või äratarvitamatu kauba puhul on olnud asjaomase isiku kasutuses tema endises alalises elukohas vähemalt kuus kuud enne kuupäeva, millal tema alaline elukoht lakkab olemast kõnealuses kolmandas riigis;

b)

on ette nähtud samal eesmärgil kasutamiseks tema uues alalises elukohas.

Lisaks sellele võivad liikmesriigid maksuvabastuse tingimusena ette näha, et sellistelt asjadelt on päritoluriigis või lähteriigis tasutud nendelt tavaliselt makstavad tolli- ja/või muud maksud.

Artikkel 5

1.   Maksuvabastust kohaldatakse üksnes isikute suhtes, kelle alaline elukoht on olnud väljaspool ühenduse tolliterritooriumit katkematult vähemalt 12 kuud.

2.   Pädev asutus võib siiski teha lõike 1 reeglist erandi tingimusel, et asjaomasel isikul on olnud kindel kavatsus elada väljaspool ühenduse tolliterritooriumit katkematult vähemalt 12 kuud.

Artikkel 6

Maksuvabastust ei kohaldata järgmise kauba suhtes:

a)

alkoholitooted;

b)

tubakas ja tubakatooted,

c)

kommertsveokid;

d)

ameti või erialaga tegelemiseks vajalikud esemed, välja arvatud kaasaskantavad vahendid kunstiga, sealhulgas tarbekunstiga tegelemiseks.

Artikkel 7

1.   Välja arvatud erijuhtudel kohaldatakse maksuvabastust üksnes isiklike asjade suhtes, mis on lubatud vabasse ringlusse 12 kuu jooksul alates kuupäevast, millal asjaomane isik on asunud alaliselt elama ühenduse tolliterritooriumile.

2.   Isiklikud asjad võib vabasse ringlusse lubada mitme eraldi saadetisena lõikes 1 osutatud tähtaja jooksul.

Artikkel 8

1.   12 kuu jooksul alates tollimaksuvabalt imporditud asjade vabasse ringlusse lubamisest ei tohi neid tasuta ega tasu eest kasutada anda, tagatisena kasutada ega võõrandada ilma pädevale asutusele ette teatamata.

2.   Mis tahes tasuta või tasu eest kasutada andmise, tagatisena kasutamise või võõrandamise korral enne lõikes 1 osutatud tähtaja lõppemist tuleb maksta vastavad imporditollimaksud neilt isiklikelt asjadelt määra alusel, mis kehtib sellise tasuta või tasu eest kasutada andmise, tagatisena kasutamise või võõrandamise kuupäeval, vastavalt asjade liigile ja pädeva asutuse poolt sellel kuupäeval määratud või aktsepteeritud tolliväärtusele.

Artikkel 9

1.   Erandina artikli 7 esimesest lõigust kohaldatakse maksuvabastust isiklike asjade suhtes, mis on lubatud vabasse ringlusse enne, kui asjaomane isik on asunud alaliselt elama ühenduse tolliterritooriumile, tingimusel et ta kohustub asuma sinna alaliselt elama kuue kuu jooksul. Koos kohustuse võtmisega peab ta esitama tagatise, mille liigi ja suuruse määrab pädev asutus.

2.   Lõike 1 sätete rakendamisel arvestatakse artikli 4 punktis a sätestatud tähtaega alates kuupäevast, millal isiklikud asjad tuuakse ühenduse tolliterritooriumile.

Artikkel 10

1.   Kui asjaomane isik lahkub ametialaste kohustuste tõttu kolmandast riigist, kus oli tema alaline elukoht, asumata samal ajal alaliselt elama ühenduse tolliterritooriumile, kuid kavatsusega teha seda hiljem, võib pädev asutus kohaldada tollimaksuvabastust isiklike asjade suhtes, mille asjaomane isik sel eesmärgil nimetatud territooriumile toob.

2.   Lõikes 1 osutatud isiklike asjade suhtes kohaldatakse tollimaksuvabastust artiklites 3–8 sätestatud tingimustel, kusjuures:

a)

artikli 4 punktis a ja artikli 7 esimeses lõigus sätestatud tähtaega arvestatakse alates kuupäevast, millal isiklikud asjad ühenduse tolliterritooriumile tuuakse;

b)

artikli 8 lõikes 1 osutatud tähtaega arvestatakse alates kuupäevast, millal asjaomane isik tegelikult asub alaliselt elama ühenduse tolliterritooriumile.

3.   Tollimaksuvabastuse tingimuseks on asjaomase isiku kohustus tegelikult asuda alaliselt elama ühenduse tolliterritooriumile pädeva asutuse poolt asjaoludest lähtudes ettenähtud tähtaja jooksul. Pädev asutus võib nõuda, et selle kohustuse võtmisega koos esitataks tagatis, mille liigi ja suuruse määrab nimetatud asutus.

Artikkel 11

Pädev asutus võib teha erandi artikli 4 punktidest a ja b, artikli 6 punktidest c ja d ning artiklist 8, kui isik peab asuma kolmandast riigist alaliselt elama ühenduse tolliterritooriumile erandlike poliitiliste asjaolude tõttu.

II PEATÜKK

Seoses abielu sõlmimisega imporditav kaup

Artikkel 12

1.   Kui artiklitest 13–16 ei tulene teisiti, võib tollimaksuvabalt importida kaasavara ja uusi või kasutatud majatarbeid, mis kuuluvad isikule, kes asub kolmandast riigist alaliselt elama ühenduse tolliterritooriumile seoses abielu sõlmimisega.

2.   Kui artiklitest 13–16 ei tulene teisiti, võib tollimaksuvabalt importida ka abielu sõlmimise puhul tavapäraselt tehtavaid kingitusi, mille saab kolmandas riigis alaliselt elavalt isikult lõikes 1 sätestatud tingimustele vastav isik. Ühe tollimaksuvabalt imporditava kingituse väärtus ei tohi siiski olla suurem kui 1 000 eurot.

Artikkel 13

Artiklis 12 osutatud maksuvabastust kohaldatakse üksnes isikute suhtes:

a)

kelle alaline elukoht on olnud väljaspool ühenduse tolliterritooriumi katkematult vähemalt 12 kuud. Sellest reeglist võib teha erandi tingimusel, et asjaomasel isikul on olnud kindel kavatsus elada väljaspool ühenduse tolliterritooriumi katkematult vähemalt 12 kuud;

b)

kes tõendab abielu sõlmimist.

Artikkel 14

Maksuvabastust ei kohaldata alkoholitoodete, tubaka ega tubakatoodete suhtes.

Artikkel 15

1.   Välja arvatud erandlikel asjaoludel kohaldatakse maksuvabastust üksnes kauba suhtes, mis lubatakse vabasse ringlusse:

a)

kõige varem kaks kuud enne abielu sõlmimiseks määratud kuupäeva (sel juhul tuleb maksuvabastuse kohaldamiseks esitada asjakohane tagatis, mille liigi ja suuruse määrab pädev asutus) ja

b)

hiljemalt neli kuud pärast abielu sõlmimise kuupäeva.

2.   Artiklis 12 osutatud kauba võib lubada vabasse ringlusse mitme eraldi saadetisena käesoleva artikli lõikes 1 osutatud tähtaja jooksul.

Artikkel 16

1.   12 kuu jooksul alates artikli 12 alusel kauba tollimaksuvabalt vabasse ringlusse lubamisest ei tohi seda tasuta ega tasu eest kasutada anda, tagatisena kasutada ega võõrandada ilma pädevale asutusele ette teatamata.

2.   Mis tahes tasuta või tasu eest kasutada andmise, tagatisena kasutamise või võõrandamise korral enne lõikes 1 osutatud tähtaja lõppemist tuleb tasuda asjakohased imporditollimaksud asjaomaselt kaubalt määra alusel, mis kehtib sellise tasuta või tasu eest kasutada andmise, tagatisena kasutamise või võõrandamise kuupäeval, vastavalt kauba liigile ja pädeva asutuse poolt sellel kuupäeval määratud või aktsepteeritud tolliväärtusele.

III PEATÜKK

Pärimise teel omandatud isiklikud asjad

Artikkel 17

1.   Kui artiklitest 18, 19 ja 20 ei tulene teisiti, võib imporditollimaksuvabalt importida isiklikke asju, mille on pärimise teel omandanud ühenduse tolliterritooriumil alaliselt elav füüsiline isik.

2.   Lõike 1 kohaldamisel tähendavad „isiklikud asjad” kõiki artikli 2 lõike 1 punktis c osutatud asju, mis moodustavad surnu pärandi.

Artikkel 18

Maksuvabastust ei kohaldata järgmise kauba suhtes:

a)

alkoholitooted;

b)

tubakas ja tubakatooted;

c)

kommertsveokid;

d)

seoses ameti või erialaga vajalikud esemed, välja arvatud kaasaskantavad vahendid kunstiga, sealhulgas tarbekunstiga tegelemiseks, mis olid vajalikud seoses surnu ameti või erialaga;

e)

toorainevarud ja valmis- või pooltooted;

f)

elusloomad ja põllumajandustoodete varud, mis ületavad tavalise majapidamisvajaduse.

Artikkel 19

1.   Maksuvabastust kohaldatakse üksnes isiklike asjade suhtes, mis lubatakse vabasse ringlusse kahe aasta jooksul pärast kuupäeva, millal asjaomasele isikule läheb üle omandiõigus neile asjadele (pärandvara jagamine).

Seda tähtaega võib pädev asutus erilistel asjaoludel siiski pikendada.

2.   Isiklikke asju võib importida mitme eraldi saadetisena lõikes 1 osutatud tähtaja jooksul.

Artikkel 20

Artikleid 17, 18 ja19 kohaldatakse mutatis mutandis isiklike asjade suhtes, mille on pärandina omandanud ühenduse tolliterritooriumil asuv mittetulunduslikul alal tegutsev juriidiline isik.

IV PEATÜKK

Tekstiilesemed, õppetarbed ning nendega seonduvad majatarbed

Artikkel 21

1.   Imporditollimaksuvabalt võib importida tekstiilesemeid, õppematerjale ja majatarbeid, mis moodustavad õpilase või üliõpilase eluaseme tavalise sisustuse ja kuuluvad õpilasele või üliõpilasele, kes on tulnud ühenduse tolliterritooriumile õppimise eesmärgil, ning mis on ette nähtud tema isiklikuks kasutamiseks õpingute ajal.

2.   Lõike 1 kohaldamisel kasutatakse järgmisi mõisteid:

a)

„õpilane või üliõpilane” – isik, kes on kantud haridusasutuse õpilaste nimekirja seal korraldatavatel päevastel kursustel osalemiseks;

b)

„tekstiilesemed” – aluspesu, kodutekstiil ja rõivad uuena või kasutatuna;

c)

„õppetarbed” – esemed ja vahendid, mida õpilane või üliõpilane õpingutes tavaliselt kasutab (sealhulgas taskuarvutid ja kirjutusmasinad).

Artikkel 22

Maksuvabastust kohaldatakse vähemalt üks kord õppeaastas.

V PEATÜKK

Väikese väärtusega saadetised

Artikkel 23

1.   Kui artiklist 24 ei tulene teisiti, võib imporditollimaksuvabalt importida mis tahes väikese väärtusega kaubast koosnevaid saadetisi, mis saadetakse kolmandast riigist otse ühenduses asuvale kaubasaajale.

2.   Lõike 1 kohaldamisel tähendab „väikese väärtusega kaup” kaupa, mille tegelik koguväärtus ei ületa 150 eurot ühe saadetise kohta.

Artikkel 24

Maksuvabastust ei kohaldata järgmise kauba suhtes:

a)

alkoholitooted;

b)

parfüüm ja tualettvesi;

c)

tubakas ja tubakatooted.

VI PEATÜKK

Ühelt üksikisikult teisele üksikisikule saadetavad kaubasaadetised

Artikkel 25

1.   Kui artiklitest 26 ja 27 ei tulene teisiti, võib imporditollimaksuvabalt importida kolmanda riigi üksikisikult ühenduse tolliterritooriumil elavale üksikisikule saadetavas kaubasaadetises sisalduvat kaupa, tingimusel et selline import ei ole kaubanduslikku laadi.

Käesolevas lõikes sätestatud maksuvabastus ei kehti Helgolandi saarelt saadetavates kaubasaadetistes sisalduva kauba suhtes.

2.   Lõike 1 kohaldamisel on „mittekaubanduslikku laadi” selline imporditud kaubasaadetis,

a)

mis saadetakse juhuti;

b)

mis sisaldab üksnes kaubasaaja või tema perekonna isiklikuks kasutamiseks ettenähtud kaupa, mille laad ega kogus ei viita kaubanduslikule eesmärgile;

c)

mille kaubasaatja saadab kaubasaajale tasuta.

Artikkel 26

1.   Artikli 25 lõikes 1 osutatud maksuvabastust kohaldatakse kuni väärtuseni 45 eurot ühe saadetise kohta, sealhulgas artiklis 27 osutatud kauba väärtus.

2.   Kui mitme eseme koguväärtus ühe kaubasaadetise kohta ületab lõikes 1 osutatud summa, kohaldatakse maksuvabastust selle summa ulatuses selliste esemete suhtes, mille suhtes kohaldataks maksuvabastust eraldi importimise korral, eeldades et üksikeseme väärtust ei saa jagada.

Artikkel 27

Artikli 25 lõikes 1 osutatud juhul võib ühe saadetise kohta maksuvabalt importida üksnes järgmise koguse iga järgmist kaupa:

a)

tubakatooted:

50 sigaretti;

25 sigarillot (sigarid maksimumkaaluga 3 grammi igaüks);

10 sigarit;

50 grammi suitsetamistubakat või

proportsionaalne valik nendest toodetest;

b)

alkohoolsed joogid:

destilleeritud joogid ja kanged alkohoolsed joogid alkoholisisaldusega üle 22 %; denatureerimata etüülalkohol alkoholisisaldusega vähemalt 80 %: üks liiter, või

destilleeritud joogid ja kanged alkohoolsed joogid ning veini- või alkoholipõhised aperitiivid, taffia, sake või muud sarnased joogid alkoholisisaldusega alla 22 %; vahuveinid, liköörveinid: üks liiter, või proportsionaalne valik nendest toodetest, ja

gaseerimata veinid: kaks liitrit;

c)

parfüüm: 50 grammi või

tualettvesi: 0,25 liitrit.

VII PEATÜKK

Tootmisvahendid ja muud tegevuse kolmandast riigist ühendusse üleviimisel imporditavad seadmed

Artikkel 28

1.   Ilma et see piiraks liikmesriikides kehtivate tööstus- ja kaubanduspoliitika meetmete kohaldamist ja kui artiklitest 29–33 ei tulene teisiti, võib imporditollimaksuvabalt importida tootmisvahendeid ja muid seadmeid, mis kuuluvad ettevõttele, kelle tegevus kolmandas riigis lõpetatakse täielikult ja viiakse üle ühenduse tolliterritooriumile, et jätkata seal sarnast tegevust.

Kui üleviidavaks ettevõtteks on põllumajandusettevõte, võib imporditollimaksuvabalt importida ka eluskarja.

2.   Lõike 1 kohaldamisel tähendab „ettevõte” iseseisvat majanduslikku tootmisüksust või teenuskaubanduse üksust.

Artikkel 29

Maksuvabastust kohaldatakse üksnes tootmisvahendite ja muude seadmete suhtes,

a)

mida on ettevõttes, välja arvatud teatavatel põhjendatud juhtudel, tegelikult kasutatud vähemalt 12 kuud enne kuupäeva, millal ettevõtte tegevus kolmandas riigis lõpetatakse ja üle viiakse;

b)

mis on ette nähtud kasutamiseks pärast üleviimist samadel eesmärkidel;

c)

mis on vastavuses kõnealuse ettevõtte laadi ja suurusega.

Artikkel 30

Maksuvabastust ei kohaldata ettevõtte suhtes, kelle ühenduse tolliterritooriumile üleviimise põhjuseks või eesmärgiks on ühenduse tolliterritooriumil asuva ettevõttega ühinemine või viimase poolt ülevõtmine, kui selle tulemusel ei alustata uut tegevust.

Artikkel 31

Maksuvabastust ei kohaldata järgmise kauba suhtes:

a)

veovahendid, mis ei ole oma laadilt tootmisvahendid ega teenuskaubanduse vahendid;

b)

inimtoiduks või loomasöödaks ettenähtud igat liiki toiduained;

c)

kütus, toorainevarud ning valmis- ja pooltooted;

d)

vahendajate omanduses olev eluskari.

Artikkel 32

Välja arvatud teatavatel põhjendatud juhtudel, kohaldatakse artiklis 28 osutatud maksuvabastust üksnes tootmisvahendite ja muude seadmete suhtes, mis lubatakse vabasse ringlusse 12 kuu jooksul pärast kuupäeva, millal ettevõte lõpetab tegevuse lähteriigiks olevas kolmandas riigis.

Artikkel 33

1.   12 kuu jooksul pärast tollimaksuvabalt imporditud tootmisvahendite ja muude seadmete vabasse ringlusse lubamist ei tohi neid tasuta ega tasu eest kasutada anda, tagatisena kasutada ega võõrandada ilma pädevale asutusele ette teatamata.

Seda tähtaega võib kuritarvitamise ohu korral pikendada kuni 36 kuuni, kui tegemist on tasu eest kasutada andmise või võõrandamisega.

2.   Mis tahes tasuta või tasu eest kasutada andmise, tagatisena kasutamise või võõrandamise korral enne lõikes 1 osutatud tähtaja lõppemist tuleb tasuda asjakohased imporditollimaksud asjaomaselt kaubalt määra alusel, mis kehtib sellise tasuta või tasu eest kasutada andmise, tagatisena kasutamise või võõrandamise kuupäeval, vastavalt kauba liigile ja pädeva asutuse poolt sellel kuupäeval määratud või aktsepteeritud tolliväärtusele.

Artikkel 34

Artikleid 28–33 kohaldatakse mutatis mutandis tootmisvahendite ja muude seadmete suhtes, mis kuuluvad vabakutselisele isikule või mittetulundusliku tegevusega seotud juriidilisele isikule, kes viib selle tegevuse kolmandast riigist üle ühenduse tolliterritooriumile.

VIII PEATÜKK

Saadused, mille ühenduse põllumajandustootja on saanud kolmandas riigis asuvalt kinnisomandilt

Artikkel 35

1.   Kui artiklitest 36 ja 37 ei tulene teisiti, võib imporditollimaksuvabalt importida taimekasvatus-, loomakasvatus-, mesindus-, aia- ja metsandussaadusi, mis on saadud ühenduse tolliterritooriumiga külgnevas kolmandas riigis asuvalt kinnisomandilt, mida kasutab põllumajandustootja, kelle põhitegevuskoht asub nimetatud tolliterritooriumil ja külgneb asjaomase kolmanda riigiga.

2.   Lõike 1 sätete kohaldamiseks peavad loomakasvatussaadused olema saadud ühenduse päritoluga või seal vabasse ringlusse lubatud loomadelt.

Artikkel 36

Maksuvabastust kohaldatakse üksnes saaduste suhtes, mida ei ole töödeldud muul viisil kui tavaline töötlemine saagikoristuse või tootmise järel.

Artikkel 37

Maksuvabastust kohaldatakse üksnes saaduste suhtes, mis tuuakse ühenduse tolliterritooriumile põllumajandustootja poolt või nimel.

Artikkel 38

Artikleid 35, 36 ja 37 kohaldatakse mutatis mutandis sellise kalapüügi ja kalakasvatuse saaduste suhtes, millega ühenduse kalurid tegelevad liikmesriigi ja kolmanda riigi piirijärvedel või muudel piiriveekogudel, ning sellise jahipidamise saaduste suhtes, millega ühenduse jahimehed tegelevad nimetatud järvedel või muudel veekogudel.

IX PEATÜKK

Seemned, väetised ning pinnase ja põllukultuuride hooldamiseks vajalikud tooted, mille kolmanda riigi põllumajandustootja impordib selle riigiga külgneval kinnisomandil kasutamiseks

Artikkel 39

Kui artiklist 40 ei tulene teisiti, võib imporditollimaksuvabalt importida seemneid, väetisi ning pinnase ja põllukultuuride hooldamiseks vajalikke tooteid, mis on ette nähtud kasutamiseks ühenduse tolliterritooriumil asuval kolmanda riigiga külgneval kinnisomandil ning mida kasutab põllumajandustootja, kelle põhitegevuskoht asub nimetatud kolmandas riigis ja külgneb ühenduse tolliterritooriumiga.

Artikkel 40

1.   Maksuvabastust kohaldatakse üksnes seemne, väetise või muu toote koguse suhtes, mis on selle kinnisomandi kasutamiseks vajalik.

2.   Maksuvabastust kohaldatakse üksnes seemnete, väetise või muude toodete suhtes, mis imporditakse põllumajandustootja poolt või nimel otse ühenduse tolliterritooriumile.

3.   Liikmesriigid võivad maksuvabastuse tingimusena nõuda võrdväärset kohtlemist.

X PEATÜKK

Reisija isiklikus pagasis sisalduv kaup

Artikkel 41

Kolmandast riigist saabunud reisija isiklikus pagasis sisalduva kauba suhtes ei kohaldata imporditollimaksu, eeldusel et nimetatud import on käibemaksust vabastatud nõukogu 20. detsembri 2007. aasta direktiivi 2007/74/EÜ (kolmandatest riikidest saabuvate reisijate imporditava kauba käibemaksust ja aktsiisist vabastamise kohta) (5) alusel vastu võetud riiklike õigusaktide kohaselt.

Nõukogu 28. novembri 2006. aasta direktiivi 2006/112/EÜ (mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi) (6) artikli 6 lõikes 1 loetletud territooriumidele imporditava kauba suhtes kohaldatakse samu tollimaksuvabastuse sätteid kui muu asjaomase liikmesriigi mis tahes osasse imporditud kauba suhtes.

XI PEATÜKK

Haridus-, teadus- ja kultuurimaterjalid, teadustöö instrumendid ja aparaadid

Artikkel 42

I lisas loetletud haridus-, teadus- ja kultuurimaterjale võib importida imporditollimaksuvabalt, sõltumata nende saajast või ettenähtud kasutusalast.

Artikkel 43

II lisas loetletud haridus-, teadus- ja kultuurimaterjale võib imporditollimaksuvabalt importida tingimusel, et need on ette nähtud:

a)

kas avalikule või avalikes huvides tegutsevale haridus-, teadus- või kultuuriasutusele või -ühingule; või

b)

asutusele või ühingule, kes kuulub II lisas iga kauba kohta 3. tulbas määratletud liiki, tingimusel et liikmesriikide pädevad asutused on andnud neile loa selliseid esemeid tollimaksuvabalt vastu võtta.

Artikkel 44

1.   Kui artiklitest 45–49 ei tulene teisiti, võib imporditollimaksuvabalt importida artiklis 43 nimetamata teadustöö instrumente ja aparaate, kui need imporditakse üksnes mittekaubanduslikul eesmärgil.

2.   Lõikes 1 osutatud maksuvabastust kohaldatakse üksnes teadustöö instrumentide ja aparaatide suhtes, mis on ette nähtud:

a)

kas avalikule või avalikes huvides tegutsevale asutusele, kes tegeleb peamiselt hariduse või teadusuuringutega, ning avaliku või avalikes huvides tegutseva asutuse osakonnale, kes tegeleb peamiselt hariduse või teadusuuringutega; või

b)

eraasutusele, kes tegeleb peamiselt hariduse või teadusuuringutega ning kellele liikmesriikide pädevad asutused on andnud loa selliseid esemeid tollimaksuvabalt vastu võtta.

Artikkel 45

Artikli 44 lõikes 1 sätestatud maksuvabastust kohaldatakse ka järgmise kauba suhtes:

a)

teadustöö instrumentide või aparaatide varuosad, osised või manused, tingimusel et sellised varuosad, osised või manused imporditakse samal ajal kui instrumendid ja aparaadid või kui hiljem, siis on võimalik kindlaks teha, et nad on ette nähtud instrumentide või aparaatide jaoks,

i)

mis on varem imporditud tollimaksuvabalt, tingimusel et sellised instrumendid või aparaadid on endiselt teaduslikku laadi ajal, kui taotletakse maksuvabastuse kohaldamist nende varuosade, osiste või manuste suhtes, või

ii)

mida võib importida maksuvabalt ajal, kui taotletakse maksuvabastuse kohaldamist nende varuosade, osiste või manuste suhtes;

b)

tööriistad, mida kasutatakse teadustöö instrumentide või aparaatide hooldamiseks, kontrollimiseks, kalibreerimiseks või parandamiseks, tingimusel et need tööriistad imporditakse samal ajal kui instrumendid ja aparaadid või kui hiljem, siis on võimalik kindlaks teha, et nad on ette nähtud instrumentide või aparaatide jaoks:

i)

mis on varem imporditud tollimaksuvabalt, tingimusel et sellised instrumendid või aparaadid on endiselt teaduslikku laadi ajal, kui taotletakse maksuvabastuse kohaldamist tööriistade suhtes, või

ii)

mida võib importida maksuvabalt ajal, kui taotletakse maksuvabastuse kohaldamist tööriistade suhtes.

Artikkel 46

Artiklite 44 ja 45 kohaldamisel kasutatakse järgmisi mõisteid:

a)

„teadustöö instrument või aparaat” – mis tahes instrument või aparaat, mis oma objektiivsete tehniliste omaduste ja nende abil saavutatavate võimalike tulemuste tõttu sobib peamiselt või ainult teadustööks,

b)

„imporditud mittekaubanduslikul eesmärgil” – teadustöö instrumendid või aparaadid, mis on ette nähtud kasutamiseks mittetulundusliku eesmärgiga teadusuuringutes või hariduses.

Artikkel 47

Vajaduse korral võib teatavate instrumentide või aparaatide suhtes määruse (EMÜ) nr 2913/92 artiklis 247a osutatud korras maksuvabastust mitte kohaldada, kui leitakse, et selliste instrumentide või aparaatide tollimaksuvaba import kahjustab ühenduse tööstuse huve asjaomases tootmissektoris.

Artikkel 48

1.   Artiklis 43 osutatud esemeid ning teadustöö instrumente või aparaate, mis on tollimaksuvabalt imporditud artiklites 45, 46 ja 47 ettenähtud tingimustel, ei tohi tasuta ega tasu eest kasutada anda ega võõrandada ilma pädevale asutusele ette teatamata.

2.   Kui ese antakse tasuta või tasu eest kasutada või võõrandatakse asutusele või ühingule, kelle suhtes kohaldatakse maksuvabastust artikli 43 või artikli 44 lõike 2 alusel, kohaldatakse maksuvabastust jätkuvalt tingimusel, et asutus või ühing kasutab eset, instrumenti või aparaati sellise maksuvabastuse aluseks oleval eesmärgil.

Muudel juhtudel on tasuta või tasu eest kasutada andmise või võõrandamise eelduseks imporditollimaksude eelnev tasumine määra alusel, mis kehtib sellise tasuta või tasu eest kasutada andmise või võõrandamise kuupäeval, vastavalt kauba liigile ja pädeva asutuse poolt sellel kuupäeval määratud või aktsepteeritud tolliväärtusele.

Artikkel 49

1.   Artiklites 43 ja 44 osutatud asutus või ühing, kes ei vasta enam maksuvabastuse kohaldamise tingimustele või kavatseb kasutada tollimaksuvabalt imporditud esemeid eesmärgil, mida ei ole nendes artiklites ette nähtud, teatab sellest pädevale asutusele.

2.   Esemetelt, mis jäävad sellise asutuse või ühingu omandusse, kes ei vasta enam maksuvabastuse kohaldamise tingimustele, tuleb maksta asjakohased imporditollimaksud määra alusel, mis kehtib tingimustele vastamata jäämise kuupäeval, vastavalt eseme liigile ja pädeva asutuse poolt sellel kuupäeval määratud või aktsepteeritud tolliväärtusele.

Kui asutus või ühing, kelle suhtes kohaldatakse maksuvabastust, kasutab esemeid muul kui artiklites 43 ja 44 ettenähtud eesmärgil, tuleb nendelt esemetelt tasuda asjakohased imporditollimaksud määra alusel, mis kehtib muul eesmärgil kasutama asumise kuupäeval, vastavalt eseme liigile ja pädeva asutuse poolt sellel kuupäeval määratud või aktsepteeritud tolliväärtusele.

Artikkel 50

Artikleid 47, 48 ja 49 kohaldatakse mutatis mutandis artiklis 45 osutatud toodete suhtes.

Artikkel 51

1.   Imporditollimaksuvabastust võib kohaldada väljaspool ühendust asuva teadusasutuse või -ühingu poolt või nimel mittekaubanduslikul eesmärgil imporditavate seadmete suhtes.

2.   Maksuvabastust kohaldatakse tingimusel, et seadmed:

a)

on ette nähtud kasutamiseks lõikes 1 osutatud asutuse või ühingu liikmete või esindajate poolt või nende nõusolekul teaduskoostöö kokkulepete kohaselt, mille eesmärgiks on teostada rahvusvahelisi teadusprogramme ühenduses asuvates ning liikmesriikide pädevate asutuste tunnustatud ja selleks ettenähtud teadusasutustes;

b)

on ühenduse tolliterritooriumil viibimise ajal ühendusest väljaspool asuva füüsilise või juriidilise isiku omanduses.

3.   Käesolevas artiklis ja artiklis 52 kasutatakse järgmisi mõisteid:

a)

„seadmed” – instrumendid, aparaadid, masinad ja nende manused, sealhulgas teadusuuringuteks kasutatavad varuosad ja tööriistad, mis on ette nähtud nende hooldamiseks, kontrollimiseks, kalibreerimiseks või parandamiseks;

b)

„imporditud mittekaubanduslikul eesmärgil” – seadmed, mis on ette nähtud kasutamiseks mittetulundusliku eesmärgiga teadusuuringutes.

Artikkel 52

1.   Artiklis 51 sätestatud tingimustel tollimaksuvabalt imporditud seadmeid ei tohi tasuta ega tasu eest kasutada anda ega võõrandada ilma pädevale asutusele ette teatamata.

2.   Kui seadmed antakse tasuta või tasu eest kasutada või võõrandatakse asutusele või ühingule, kelle suhtes kohaldatakse maksuvabastust vastavalt artiklile 51, kohaldatakse maksuvabastust jätkuvalt tingimusel, et asutus või ühing kasutab neid seadmeid sellise maksuvabastuse aluseks oleval eesmärgil.

Muudel juhtudel, ilma et see piiraks artiklite 44 ja 45 kohaldamist, on tasuta või tasu eest kasutada andmise või võõrandamise eelduseks imporditollimaksude eelnev tasumine määra alusel, mis kehtib tasuta või tasu eest kasutada andmise või võõrandamise kuupäeval, vastavalt seadmete liigile ja pädeva asutuse poolt sellel kuupäeval määratud või aktsepteeritud tolliväärtusele.

3.   Artikli 51 lõikes 1 osutatud asutus või ühing, kes ei vasta enam maksuvabastuse kohaldamise tingimustele või kavatseb kasutada tollimaksuvabalt imporditud seadmeid eesmärgil, mida ei ole selles artiklis ette nähtud, teatab sellest pädevale asutusele.

4.   Seadmetelt, mida kasutab asutus või ühing, kes ei vasta maksuvabastuse kohaldamise tingimustele, tuleb tasuda asjakohased imporditollimaksud määra alusel, mis kehtib tingimustele vastamata jäämise kuupäeval, vastavalt eseme liigile ja pädeva asutuse poolt sellel kuupäeval määratud või aktsepteeritud tolliväärtusele.

Ilma et see piiraks artiklite 44 ja 45 kohaldamist, peab asutus või ühing, kelle suhtes kohaldatakse maksuvabastust ja kes kasutab seadmeid eesmärgil, mida ei ole artiklis 51 ette nähtud, tasuma neilt seadmetelt asjakohased imporditollimaksud määra alusel, mis kehtib muul eesmärgil kasutamise kuupäeval, vastavalt seadmete liigile ja pädeva asutuse poolt sellel kuupäeval määratud või aktsepteeritud tolliväärtusele.

XII PEATÜKK

Uurimistööks vajalikud katseloomad ja bioloogilised või keemilised ained

Artikkel 53

1.   Imporditollimaksuvabalt võib importida järgmist kaupa:

a)

loomad, kes on ette valmistatud kasutamiseks laboratooriumis;

b)

määruse (EMÜ) nr 2913/92 artiklis 247a osutatud korras koostatud loetelus sisalduvad bioloogilised või keemilised ained, mida imporditakse üksnes mittekaubanduslikul eesmärgil.

2.   Lõikes 1 osutatud maksuvabastust kohaldatakse üksnes loomade ja bioloogiliste või keemiliste ainete suhtes, mis on ette nähtud:

a)

kas avalikule või avalikes huvides tegutsevale asutusele, kes tegeleb peamiselt hariduse või teadusuuringutega, või avaliku või avalikes huvides tegutseva asutuse osakonnale, kes tegeleb peamiselt hariduse või teadusuuringutega; või

b)

eraasutusele, kes tegeleb peamiselt hariduse või teadusuuringutega ning kellele liikmesriikide pädevad asutused on andnud loa selliseid esemeid tollimaksuvabalt vastu võtta.

3.   Lõike 1 punktis b osutatud loetelu võib sisaldada ainult neid bioloogilisi või keemilisi aineid, millega samaväärseid ühenduse tolliterritooriumil ei toodeta ja mis oma eripära või puhtusastme tõttu sobivad peamiselt või ainult teadusuuringuteks.

XIII PEATÜKK

Inimpäritoluga raviained ning veregrupi ja koesobivusantigeenide määramise reaktiivid

Artikkel 54

1.   Kui artiklist 55 ei tulene teisiti, võib imporditollimaksuvabalt importida järgmist kaupa:

a)

inimpäritoluga raviained;

b)

veregrupi määramise reaktiivid;

c)

koesobivusantigeenide määramise reaktiivid.

2.   Lõike 1 kohaldamisel kasutatakse järgmisi mõisteid:

a)

„inimpäritoluga raviained” – inimveri ja selle derivaadid (täisveri, kuivplasma, albumiin ning plasmaproteiini, immunoglobuliini ja fibrinogeeni stabiliseeritud lahused);

b)

„veregrupi määramise reaktiivid” – kõik kas inim-, loomse, taimse või muu päritoluga reaktiivid, mida kasutatakse veregrupi määramiseks ja veregruppide omavahelise sobimatuse kindlakstegemiseks;

c)

„koesobivusantigeenide määramise reaktiivid” – kõik kas inim-, loomse, taimse või muu päritoluga reaktiivid, mida kasutatakse inimese koesobivusantigeenide kindlakstegemiseks.

Artikkel 55

Maksuvabastust kohaldatakse üksnes toodete suhtes,

a)

mis on ette nähtud pädeva asutuse poolt tunnustatud asutusele või laboratooriumile kasutamiseks üksnes mittekaubanduslikul meditsiinilisel või teaduslikul eesmärgil;

b)

millele on lisatud lähteriigiks oleva kolmanda riigi pädeva asutuse väljaantud vastavustunnistus;

c)

mis on pakitud neid tähistava erietiketiga mahutitesse.

Artikkel 56

Maksuvabastust kohaldatakse ka eripakendite suhtes, mida on vaja inimpäritoluga raviainete veoks ja veregrupi või koesobivusantigeenide määramise reaktiivide veoks, ja saadetistes sisalduvate ning ülalnimetatud ainete kasutamiseks vajalike lahuste ja abivahendite suhtes.

XIV PEATÜKK

Meditsiinilisteks uuringuteks, meditsiinilise diagnoosi määramiseks ja raviks ettenähtud instrumendid ja aparaadid

Artikkel 57

1.   Imporditollimaksuvabalt võib importida meditsiinilisteks uuringuteks, meditsiinilise diagnoosi määramiseks ja raviks ette nähtud instrumente ja aparaate, mille heategevusühing või üksikisik kingib tervishoiuasutusele, haigla osakonnale või meditsiinilisele uurimisasutusele, kellele liikmesriikide pädevad asutused on andnud loa selliseid esemeid tollimaksuvabalt vastu võtta, või mille selline tervishoiuasutus, haigla või meditsiiniline uurimisasutus ostab täielikult heategevusühingult saadud vahendite eest või vabatahtlike annetuste eest, järgmistel tingimustel:

a)

kinkijat ei ole kõnealuseid instrumente või aparaate kinkima ajendanud kaubanduslik eesmärk;

b)

kinkija ei ole mingil viisil seotud nende instrumentide või aparaatide tootjaga, mille suhtes maksuvabastuse kohaldamist taotletakse.

2.   Tollimaksuvabastust kohaldatakse samadel tingimustel ka järgmise kauba suhtes:

a)

lõikes 1 nimetatud instrumentide või aparaatide varuosad, osised ja manused, tingimusel et sellised varuosad, osised ja manused imporditakse samal ajal kui instrumendid ja aparaadid, või kui hiljem, siis on võimalik kindlaks teha, et nad on ette nähtud instrumentide või aparaatide jaoks, mis on varem imporditud tollimaksuvabalt;

b)

tööriistad, mida kasutatakse instrumentide või aparaatide hooldamiseks, kontrollimiseks, kalibreerimiseks või parandamiseks, tingimusel et need tööriistad imporditakse samal ajal kui instrumendid ja aparaadid, või kui hiljem, siis on võimalik kindlaks teha, et nad on ette nähtud instrumentide või aparaatide jaoks, mis on varem imporditud tollimaksuvabalt.

Artikkel 58

Artikli 57 kohaldamisel ja eriti selles osutatud instrumentide või aparaatide ja vastuvõtva asutuse suhtes kohaldatakse artikleid 47, 48 ja 49 mutatis mutandis.

XV PEATÜKK

Ravimite kvaliteedikontrolliks ettenähtud võrdlusained

Artikkel 59

Imporditollimaksuvabalt võib importida kaubasaadetisi, mis sisaldavad näidiseid Maailma Tervishoiuorganisatsiooni heakskiidetud võrdlusainetest, mis on ette nähtud ravimite tootmiseks kasutatavate materjalide kvaliteedi kontrolliks ja adresseeritud kaubasaajale, kellele liikmesriigi pädev asutus on andnud loa selliseid saadetisi tollimaksuvabalt vastu võtta.

XVI PEATÜKK

Rahvusvahelistel spordiüritustel kasutatavad farmaatsiatooted

Artikkel 60

Imporditollimaksuvabalt võib importida ühenduse tolliterritooriumil organiseeritavatele rahvusvahelistele spordiüritustele kolmandatest riikidest saabuvatele inimestele või loomadele ettenähtud farmaatsiatooteid ulatuses, mis vastab nende vajadustele kogu sellel territooriumil viibimise aja jooksul.

XVII PEATÜKK

Kaup heategevus- või abiühingutele: pimedatele ja teistele puuetega inimestele ettenähtud esemed

A.   Üldistel eesmärkidel

Artikkel 61

1.   Kui artiklitest 63 ja 64 ei tulene teisiti, võib imporditollimaksuvabalt importida järgmist kaupa niivõrd, kui see ei põhjusta kuritarvitamist ega konkurentsi olulist moonutamist:

a)

riigiasutuse imporditav või muu pädeva asutuse tunnustatud heategevus- või abiühingu imporditav esmatarbekaup tasuta jagamiseks puudustkannatavatele isikutele;

b)

väljaspool ühenduse tolliterritooriumi asuva isiku või ühingu poolt ilma kaubandusliku eesmärgita riigiasutusele või muule pädeva asutuse tunnustatud heategevus- või abiühingule tasuta saadetav mis tahes kaup, mida kasutatakse heategevusüritustel vahendite kogumiseks puudustkannatavatele isikutele;

c)

kolmandas riigis asuva isiku või väljaspool ühenduse tolliterritooriumi asutatud ühingu poolt ilma kaubandusliku eesmärgita riigiasutusele või muule pädeva asutuse tunnustatud heategevus- või abiühingule tasuta saadetavad seadmed ja kontoritarbed, mida kasutatakse üksnes nende tegevuses või heategevuslike või abistamiseesmärkide saavutamiseks.

2.   Lõike 1 punkti a kohaldamisel tähendab „esmatarbekaup” kaupa, mida on vaja inimese esmavajaduste rahuldamiseks, näiteks toit, ravimid, rõivad ja voodipesu.

Artikkel 62

Maksuvabastust ei kohaldata järgmise kauba suhtes:

a)

alkoholitooted;

b)

tubakas ja tubakatooted;

c)

kohv ja tee;

d)

mootorsõidukid, välja arvatud kiirabiautod.

Artikkel 63

Maksuvabastust kohaldatakse üksnes asutuse või ühingu suhtes, kelle raamatupidamine võimaldab pädeval asutusel tema tegevust kontrollida ja kes annab kõik vajalikud tagatised.

Artikkel 64

1.   Asutus või ühing, kelle suhtes kohaldatakse maksuvabastust, ei tohi artiklis 61 osutatud kaupa ja seadmeid ilma pädevale asutusele ette teatamata tasuta ega tasu eest kasutada anda ega võõrandada muudel kui selle artikli lõike 1 punktides a ja b sätestatud eesmärkidel.

2.   Kui kaup või seadmed antakse tasuta või tasu eest kasutada või võõrandatakse asutusele või ühingule, kelle suhtes kohaldatakse maksuvabastust artiklite 61 ja 63 alusel, kohaldatakse maksuvabastust jätkuvalt tingimusel, et viimane kasutab kaupa ja seadmeid sellise maksuvabastuse aluseks oleval eesmärgil.

Muudel juhtudel on tasuta või tasu eest kasutada andmise või võõrandamise eelduseks imporditollimaksude eelnev tasumine määra alusel, mis kehtib tasuta või tasu eest kasutada andmise või võõrandamise kuupäeval, vastavalt kauba liigile ja pädeva asutuse poolt sellel kuupäeval määratud või aktsepteeritud tolliväärtusele.

Artikkel 65

1.   Artiklis 61 osutatud asutus või ühing, kes ei vasta enam maksuvabastuse kohaldamise tingimustele või kavatseb kasutada tollimaksuvabalt imporditud kaupa ja seadmeid muul eesmärgil, kui on ette nähtud nimetatud artiklis, teatab sellest pädevale asutusele.

2.   Kaubalt ja seadmetelt, mis jäävad asutuse või ühingu omandusse, kes ei vasta enam maksuvabastuse kohaldamise tingimustele, tuleb tasuda asjakohased imporditollimaksud määra alusel, mis kehtib tingimustele vastamata jäämise kuupäeval, vastavalt kauba ja seadmete liigile ning pädeva asutuse poolt sellel kuupäeval määratud või aktsepteeritud tolliväärtusele.

3.   Kui asutus või ühing, kelle suhtes kohaldatakse maksuvabastust, kasutab kaupa ja seadmeid muudel kui artiklis 61 sätestatud eesmärkidel, tuleb kaubalt ja seadmetelt tasuda asjakohased imporditollimaksud määra alusel, mis kehtib muul eesmärgil kasutamise kuupäeval, vastavalt kauba ja seadmete liigile ning pädeva asutuse poolt sellel kuupäeval määratud või aktsepteeritud tolliväärtusele.

B.   Puuetega isikutele

1.   Pimedatele ettenähtud esemed

Artikkel 66

Imporditollimaksuvabalt võib importida III lisas loetletud esemeid, mis on kavandatud pimedate haridus-, teadus- või kultuurielu edendamiseks.

Artikkel 67

1.   Imporditollimaksuvabalt võib importida IV lisas loetletud esemeid, mis on kavandatud pimedate haridus-, teadus- või kultuurielu edendamiseks, kui neid impordib:

a)

pime isiklikuks kasutamiseks või

b)

pimedate hariduse või abistamisega seotud asutus või ühing, kellele liikmesriikide pädevad asutused on andnud loa selliseid esemeid tollimaksuvabalt vastu võtta.

2.   Lõikes 1 osutatud maksuvabastust kohaldatakse kõnealuste esemete varuosade, osiste või manuste suhtes ja nimetatud esemete hooldamiseks, kontrollimiseks, kalibreerimiseks või parandamiseks kasutatavate tööriistade suhtes, tingimusel et sellised varuosad, osised, manused või tööriistad imporditakse samal ajal kui nimetatud esemed või kui hiljem, siis on võimalik kindlaks teha, et nad on ette nähtud varem tollimaksuvabalt imporditud esemete jaoks või esemete jaoks, mida võib importida maksuvabalt ajal, kui taotletakse maksuvabastuse kohaldamist kõnealuste varuosade, osiste, manuste või tööriistade suhtes.

2.   Teistele puuetega isikutele ettenähtud esemed

Artikkel 68

1.   Imporditollimaksuvabalt võib importida füüsilise või vaimse puudega isikute (välja arvatud pimedad) koolituse, tööhõive või sotsiaalolude parandamiseks kavandatud esemeid, kui neid impordib:

a)

puuetega isik isiklikuks kasutamiseks või

b)

puuetega isikute hariduse või abistamisega seotud asutus või ühing, kellele liikmesriikide pädevad asutused on andnud loa selliseid esemeid tollimaksuvabalt vastu võtta.

2.   Lõikes 1 osutatud maksuvabastust kohaldatakse kõnealuste esemete varuosade, osiste või manuste suhtes ja nimetatud esemete hooldamiseks, kontrollimiseks, kalibreerimiseks või parandamiseks kasutatavate tööriistade suhtes, tingimusel et sellised varuosad, osised, manused või tööriistad imporditakse samal ajal kui nimetatud esemed või kui hiljem, siis on võimalik kindlaks teha, et nad on ette nähtud varem tollimaksuvabalt imporditud esemete jaoks või esemete jaoks, mille suhtes kohaldataks maksuvabastust ajal, kui taotletakse maksuvabastuse kohaldamist kõnealuste varuosade, osiste, manuste või tööriistade suhtes.

Artikkel 69

Vajaduse korral võib teatavate esemete suhtes määruse (EMÜ) nr 2913/92 artiklis 247a osutatud korras maksuvabastust mitte kohaldada, kui leitakse, et selliste esemete tollimaksuvaba import kahjustab ühenduse tööstuse huve asjaomases tootmissektoris.

3.   Ühissätted

Artikkel 70

Pimedad ja teised puuetega isikud võivad isiklikuks kasutamiseks ettenähtud esemeid artikli 67 esimese lõigu punkti a ja artikli 68 lõike 1 punkti a alusel maksuvabalt importida tingimusel, et liikmesriikides kehtivad õigusaktid võimaldavad asjaomasel isikul tõendada oma staatust pimedana või puudega isikuna, kelle suhtes kohaldatakse sellist maksuvabastust.

Artikkel 71

1.   Artiklites 67 ja 68 osutatud isikute poolt tollimaksuvabalt imporditud esemeid ei tohi tasuta ega tasu eest kasutada anda ega võõrandada ilma pädevale asutusele ette teatamata.

2.   Kui ese antakse tasuta või tasu eest kasutada või võõrandatakse isikule, asutusele või ühingule, kelle suhtes kohaldatakse maksuvabastust artiklite 67 ja 68 alusel, kohaldatakse maksuvabastust jätkuvalt tingimusel, et isik, asutus või ühing kasutab eset sellise maksuvabastuse aluseks oleval eesmärgil.

Muudel juhtudel on tasuta või tasu eest kasutada andmise või võõrandamise eelduseks imporditollimaksude eelnev tasumine määra alusel, mis kehtib tasuta või tasu eest kasutada andmise või võõrandamise kuupäeval, vastavalt kauba või seadmete liigile ja pädeva asutuse poolt sellel kuupäeval määratud või aktsepteeritud tolliväärtusele.

Artikkel 72

1.   Esemeid, mille on importinud asutus või ühing, kelle suhtes kohaldatakse maksuvabastust artiklites 67 ja 68 ettenähtud tingimustel, võib sama asutus või ühing tollimakse tasumata mittetulunduslikul alusel tasuta või tasu eest kasutada anda või võõrandada pimedatele ja teistele puuetega isikutele, kelle eest ta hoolt kannab.

2.   Pädevale asutusele ette teatamata võib tasuta või tasu eest kasutada anda või võõrandada ainult lõikes 1 sätestatud tingimustel.

Kui ese antakse tasuta või tasu eest kasutada või võõrandatakse isikule, asutusele või ühingule, kelle suhtes kohaldatakse maksuvabastust artikli 67 lõike 1 või artikli 68 lõike 1 alusel, kohaldatakse maksuvabastust jätkuvalt tingimusel, et isik, asutus või ühing kasutab eset sellise maksuvabastuse aluseks oleval eesmärgil.

Muudel juhtudel on tasuta või tasu eest kasutada andmise või võõrandamise eelduseks imporditollimaksude eelnev tasumine määra alusel, mis kehtib tasuta või tasu eest kasutada andmise või võõrandamise kuupäeval, vastavalt kauba või seadmete liigile ja pädeva asutuse poolt sellel kuupäeval määratud või aktsepteeritud tolliväärtusele.

Artikkel 73

1.   Artiklites 67 ja 68 osutatud asutus või ühing, kes ei vasta enam tollimaksuvabastuse kohaldamise tingimustele või kes kavatseb kasutada tollimaksuvabalt imporditud esemeid muul eesmärgil, kui on ette nähtud nendes artiklites, teatab sellest pädevale asutusele.

2.   Sellise asutuse või ühingu omandusse, kes ei vasta enam maksuvabastuse kohaldamise tingimustele, jäävatelt esemetelt tuleb tasuda asjakohased imporditollimaksud määra alusel, mis kehtib tingimustele vastamata jäämise kuupäeval, vastavalt eseme liigile ja pädeva asutuse poolt sellel kuupäeval määratud või aktsepteeritud tolliväärtusele.

3.   Kui asutus või ühing, kelle suhtes kohaldatakse maksuvabastust, kasutab esemeid muudel kui artiklites 67 ja 68 sätestatud eesmärkidel, tuleb neilt esemetelt tasuda asjakohased imporditollimaksud määra alusel, mis kehtib muul eesmärgil kasutamise kuupäeval, vastavalt kauba liigile ja pädeva asutuse poolt sellel kuupäeval määratud või aktsepteeritud tolliväärtusele.

C.   Katastroofiohvrite heaks

Artikkel 74

1.   Kui artiklitest 75–80 ei tulene teisiti, võib pädeva asutuse tunnustatud riigiasutus või muu heategevusühing imporditollimaksuvabalt importida kaupa, mis on ette nähtud:

a)

tasuta jagamiseks ühe või mitme liikmesriigi territooriumi mõjutava katastroofi ohvritele;

b)

sellise katastroofi ohvritele tasuta kasutada andmiseks nii, et see jääb kõnealuse asutuse või ühingu omandusse.

2.   Lõikes 1 osutatud juhul kohaldatakse samadel tingimustel maksuvabastust ka kauba suhtes, mida abiüksused impordivad vabasse ringlusse lubamiseks oma vajaduste rahuldamiseks abistamistegevuse ajal.

Artikkel 75

Katastroofipiirkondade ülesehitamiseks ettenähtud materjalide ja seadmete suhtes maksuvabastust ei kohaldata.

Artikkel 76

Maksuvabastuse kohaldamise eelduseks on otsus, mille komisjon teeb ühe või mitme asjaomase liikmesriigi taotluse alusel kiirmenetluse korras, mis hõlmab teiste liikmesriikidega konsulteerimist. Selle otsusega sätestatakse vajaduse korral maksuvabastuse ulatus ja tingimused.

Oodates teatist komisjoni otsuse kohta, võivad katastroofist mõjutatud liikmesriigid anda loa peatada artiklis 74 kirjeldatud eesmärkidel imporditavalt kaubalt imporditollimaksude tasumine, tingimusel et importiv asutus või ühing kohustub need tollimaksud tasuma, kui maksuvabastust ei kohaldata.

Artikkel 77

Maksuvabastust kohaldatakse üksnes selle asutuse või ühingu suhtes, kelle raamatupidamine võimaldab pädeval asutusel tema tegevust kontrollida ja kes annab kõik vajalikud tagatised.

Artikkel 78

1.   Asutus või ühing, kelle suhtes kohaldatakse maksuvabastust, ei tohi artikli 74 lõikes 1 osutatud kaupa ilma pädevale asutusele ette teatamata tasuta ega tasu eest kasutada anda ega võõrandada muudel kui selles artiklis ettenähtud tingimustel.

2.   Kui kaup antakse tasuta või tasu eest kasutada või võõrandatakse asutusele või ühingule, kelle suhtes kohaldatakse maksuvabastust artikli 74 alusel, kohaldatakse maksuvabastust jätkuvalt tingimusel, et asutus või ühing kasutab kaupa sellise maksuvabastuse aluseks oleval eesmärgil.

Muudel juhtudel on tasuta või tasu eest kasutada andmise või võõrandamise eelduseks imporditollimaksude eelnev tasumine määra alusel, mis kehtib tasuta või tasu eest kasutada andmise või võõrandamise kuupäeval, vastavalt kauba liigile ja pädeva asutuse poolt sellel kuupäeval määratud või aktsepteeritud tolliväärtusele.

Artikkel 79

1.   Artikli 74 lõike 1 punktis b osutatud kaupa ei tohi ilma pädevale asutusele ette teatamata tasuta ega tasu eest kasutada anda ega võõrandada, kui katastroofiohvrid on selle kasutamise lõpetanud.

2.   Kui kaup antakse tasuta või tasu eest kasutada või võõrandatakse asutusele või ühingule, kelle suhtes kohaldatakse maksuvabastust artikli 74 alusel või, kui see on asjakohane, asutusele või ühingule, kelle suhtes kohaldatakse maksuvabastust artikli 61 lõike 1 punkti a alusel, siis kohaldatakse maksuvabastust jätkuvalt tingimusel, et selline asutus või ühing kasutab kaupa sellise maksuvabastuse aluseks oleval eesmärgil.

Muudel juhtudel on tasuta või tasu eest kasutada andmise või võõrandamise eelduseks imporditollimaksude eelnev tasumine määra alusel, mis kehtib tasuta või tasu eest kasutada andmise või võõrandamise kuupäeval, vastavalt kauba liigile ja pädeva asutuse poolt sellel kuupäeval määratud või aktsepteeritud tolliväärtusele.

Artikkel 80

1.   Artiklis 74 osutatud asutus või ühing, kes ei vasta enam maksuvabastuse kohaldamise tingimustele või kes kavatseb kasutada tollimaksuvabalt imporditud kaupa muul eesmärgil, kui on ette nähtud selles artiklis, teatab sellest pädevale asutusele.

2.   Kui kaup jääb selle asutuse või ühingu omandusse, kes ei vasta enam maksuvabastuse kohaldamise tingimustele, kui kaup loovutatakse asutusele või ühingule, kelle suhtes kohaldatakse maksuvabastust artikli 74 alusel või, kui see on asjakohane, asutusele või ühingule, kelle suhtes kohaldatakse maksuvabastust artikli 61 lõike 1 punkti a alusel, kohaldatakse maksuvabastust jätkuvalt tingimusel, et asutus või ühing kasutab kõnealust kaupa sellise maksuvabastuse aluseks oleval eesmärgil. Muudel juhtudel tuleb sellelt kaubalt tasuda asjakohased imporditollimaksud määra alusel, mis kehtib tingimustele vastamata jäämise kuupäeval, vastavalt kauba liigile ja pädeva asutuse poolt sellel kuupäeval määratud või aktsepteeritud tolliväärtusele.

3.   Kui asutus või ühing, kelle suhtes kohaldatakse maksuvabastust, kasutab kaupa muudel kui artiklis 74 sätestatud eesmärkidel, tuleb sellelt kaubalt tasuda asjakohased imporditollimaksud määra alusel, mis kehtib muul eesmärgil kasutamise kuupäeval, vastavalt kauba liigile ja pädeva asutuse poolt sellel kuupäeval määratud või aktsepteeritud tolliväärtusele.

XVIII PEATÜKK

Teenetemärgid ja auhinnad

Artikkel 81

Kui asjaomane isik esitab pädevale asutusele piisavad tõendid ja tingimusel, et asjaomane tegevus ei ole kaubanduslikku laadi, võib imporditollimaksuvabalt importida järgmisi esemeid:

a)

teenetemärgid, mille kolmanda riigi valitsus annab isikule, kelle alaline elukoht on ühenduse tolliterritooriumil;

b)

karikad, medalid ja muud sarnased sümboolse laadiga esemed, mis antakse kolmandas riigis isikule, kelle alaline elukoht on ühenduse tolliterritooriumil, et tunnustada tema tegevust sellistes valdkondades nagu kunst, teadus, sport ja riigiteenistus või et tunnustada tema teeneid teatud sündmuse puhul, ja mille see isik ise ühenduse tolliterritooriumile impordib;

c)

karikad, medalid ja muud sarnased sümboolse laadiga esemed, mille kolmandas riigis asuv asutus või isik annab tasuta selleks, et kinkida need ühenduse tolliterritooriumil punktis b osutatud eesmärkidel;

d)

sümboolse laadi ja piiratud väärtusega auhinnad, trofeed ja suveniirid, mis on ette nähtud ärikonverentsidel või muudel sarnastel rahvusvahelistel üritustel tasuta jagamiseks isikutele, kelle alaline elukoht on kolmandas riigis; nende laad, üksuseväärtus ega muud omadused ei tohi viidata sellele, et need on imporditud kaubanduslikul eesmärgil.

XIX PEATÜKK

Rahvusvaheliste suhetega seoses saadud kingitused

Artikkel 82

Ilma et see piiraks, kui see on asjakohane, artikli 41 kohaldamist ja kui artiklitest 83 ja 84 ei tulene teisiti, võib tollimaksuvabalt importida kaupa,

a)

mille impordib ühenduse tolliterritooriumile isik, kes on käinud kolmandas riigis ametlikul visiidil ja seoses selle visiidiga saanud selle võõrustavalt asutuselt kingituseks;

b)

mille impordib ühenduse tolliterritooriumile isik, kes tuleb ametlikule visiidile ühenduse tolliterritooriumile ja kavatseb seoses selle visiidiga selle võõrustavale asutusele kinkida;

c)

mille saadab kingitusena sõpruse või hea tahte märgiks kolmandas riigis asuv asutus, avalik-õiguslik isik või avalikes huvides tegutsev ühing ühenduse tolliterritooriumil asuvale asutusele, avalik-õiguslikule isikule või avalikes huvides tegutsevale ühingule, kellel pädev asutus lubab selliseid esemeid tollimaksuvabalt vastu võtta.

Artikkel 83

Maksuvabastust ei kohaldata alkoholitoodete, tubaka ega tubakatoodete suhtes.

Artikkel 84

Maksuvabastust kohaldatakse üksnes järgmistel juhtudel:

a)

kingitavad esemed kingitakse juhuti;

b)

esemed ei viita oma laadilt, väärtuselt ega koguselt kaubanduslikule eesmärgile;

c)

esemeid ei kasutata kaubanduslikul eesmärgil.

XX PEATÜKK

Monarhide ja riigipeade kasutatav kaup

Artikkel 85

Pädeva asutuse ettenähtud piiranguid ja tingimusi arvestades võib imporditollimaksuvabalt importida järgmist kaupa:

a)

kingitus valitsevale monarhile või riigipeale;

b)

kolmanda riigi valitseva monarhi või riigipea või teda ametlikult esindava isiku poolt tema ametliku visiidi ajal ühenduse tolliterritooriumil kasutatav või äratarvitatav kaup. Liikmesriik, kuhu kaup imporditakse, võib maksuvabastuse eeldusena nõuda võrdväärset kohtlemist.

Esimese lõigu sätted kehtivad ka isiku suhtes, kes kasutab rahvusvahelisel tasemel samasuguseid privileege kui valitsev monarh või riigipea.

XXI PEATÜKK

Kaubanduse edendamise eesmärgil imporditav kaup

A.   Väikese väärtusega kaubanäidised

Artikkel 86

1.   Ilma et see piiraks artikli 90 lõike 1 punkti a kohaldamist, võib imporditollimaksuvabalt importida väikese väärtusega kaubanäidiseid, mida võib kasutada üksnes nende esindatava kaubaliigi tellimuste saamiseks impordi eesmärgil ühenduse tolliterritooriumile.

2.   Pädev asutus võib nõuda, et teatavad tooted tuleb maksuvabastuse kohaldamiseks muuta lõplikult kasutuskõlbmatuks rebimise, augustamise või selge ja kustutamatu märgistusega või mis tahes muul viisil, tingimusel et see ei hävita näidise olemust.

3.   Lõike 1 kohaldamisel tähendab „kaubanäidis” kaubaliiki esindavat mis tahes toodet, mille välimus ja kogus sellise kvaliteediga või sellist liiki kauba kohta välistavad selle kasutamise muul eesmärgil kui tellimuse saamine.

B.   Reklaamtrükised ja -tooted

Artikkel 87

Kui artiklist 88 ei tulene teisiti, võib imporditollimaksuvabalt importida reklaamtrükiseid, näiteks katalooge, hinnakirju, kasutusjuhendeid ja brošüüre tingimusel, et need on seotud järgmisega:

a)

müügiks või tasu eest kasutada andmiseks ettenähtud kaubaga või

b)

pakutavate transpordi-, kommertskindlustustegevuse- või pangateenustega,

mida pakub või osutab väljaspool ühenduse tolliterritooriumi asuv isik.

Artikkel 88

Artiklis 87 osutatud maksuvabastust kohaldatakse üksnes trükireklaami suhtes, mis vastab järgmistele tingimustele:

a)

reklaamtrükisele peab olema selgelt märgitud ettevõtte nimi, kes kaupa toodab, müüb või annab tasu eest kasutada või pakub reklaamtrükises osutatud teenuseid;

b)

iga saadetis peab sisaldama vaid ühte dokumenti või ühte koopiat igast dokumendist, kui see koosneb mitmest dokumendist; siiski kohaldatakse maksuvabastust mitut sama dokumendi koopiat sisaldava saadetise suhtes tingimusel, et selle brutokaal kokku ei ületa ühte kilogrammi;

c)

reklaamtrükis ei tohi kuuluda sama kaubasaatja poolt samale kaubasaajale saadetavasse segasaadetisse.

Artikkel 89

Imporditollimaksuvabalt võib importida olulise kaubandusliku väärtuseta reklaamtooteid, mille tarnija saadab oma klientidele tasuta ja mida saab kasutada üksnes reklaamiks.

C.   Messil või muul sarnasel üritusel kasutatav või tarvitatav kaup

Artikkel 90

1.   Kui artiklitest 91–94 ei tulene teisiti, võib imporditollimaksuvabalt importida järgmist kaupa:

a)

väljaspool ühenduse tolliterritooriumi toodetud kauba väikenäidised, mis on ette nähtud messiks või muuks sarnaseks ürituseks;

b)

kaup, mis on imporditud üksnes esitlemiseks või messil või muul sarnasel üritusel väljapandud väljaspool ühenduse tolliterritooriumi toodetud masinate või aparaatide esitlemiseks;

c)

mitmesugused väikese väärtusega materjalid, nagu näiteks värvid, lakid, tapeedid jm, mida kasutatakse messil või muul sarnasel üritusel kolmanda riigi esindaja ajutise esitluspaiga ehitamiseks, varustamiseks ja kaunistamiseks, mis pärast kasutamist hävitatakse;

d)

reklaamtrükised, kataloogid, prospektid, hinnakirjad, reklaamplakatid, illustreeritud või illustreerimata kalendrid, raamimata fotod ja muud esemed, mida tarnitakse tasuta väljaspool ühenduse tolliterritooriumi toodetud kauba reklaamimiseks ja mis pannakse välja messil või muul sarnasel üritusel.

2.   Lõike 1 kohaldamisel tähendab „mess või muu sarnane üritus”:

a)

kaubandus-, tööstus-, põllumajandus- või käsitööndusnäitust, -messi, -esitlust või muud sarnast üritust;

b)

peamiselt heategevuslikul eesmärgil korraldatavat näitust või üritust;

c)

peamiselt teaduse, tehnika, käsitöö, kunsti, hariduse, kultuuri, spordi, religiooni, usukombetalituste, ametiühingutegevuse, turismi või rahvustevahelise üksteisemõistmise edendamise eesmärgil korraldatavat näitust või üritust;

d)

rahvusvaheliste organisatsioonide või ühingute esindajate kohtumist;

e)

ametlikku või mälestustseremooniat või -koosviibimist;

välja arvatud kaubamajades või kaubandusruumides kolmandate riikide kauba müümiseks korraldatavad eranäitused.

Artikkel 91

Artikli 90 lõike 1 punktis a osutatud juhul kohaldatakse maksuvabastust üksnes näidiste suhtes,

a)

mis imporditakse sellisena tasuta kolmandast riigist või valmistatakse näitusel kolmandast riigist lahtiselt imporditud kaubast;

b)

mida jagatakse tasuta üksnes näituse publikule kasutamiseks või äratarvitamiseks;

c)

mis on määratletavad madala üksuseväärtusega reklaamnäidistena;

d)

mis ei ole kergesti turustatavad ja mille esitluspakend sisaldab vajadusel väiksema koguse asjaomast toodet kui sama toote tegelikult turul müüdav väikseim kogus;

e)

mis tarvitatakse ära näituse ajal kohapeal, kui tegemist on toiduainete ja jookidega, mis ei ole pakendatud punktis d nimetatud viisil;

f)

mis oma koguväärtuse ja koguse poolest vastavad näituse laadi, külastajate arvu ja väljapanija osaluse ulatusele.

Artikkel 92

Artikli 90 lõike 1 punktis b osutatud maksuvabastust kohaldatakse üksnes kauba suhtes, mis:

a)

tarvitatakse ära või hävitatakse näitusel ja

b)

mis oma koguväärtuse ja koguse poolest vastab näituse laadile, külastajate arvule ja väljapanija osaluse ulatusele.

Artikkel 93

Artikli 90 lõike 1 punktis d osutatud maksuvabastust kohaldatakse üksnes reklaamtrükiste ja -toodete suhtes, mis:

a)

on ette nähtud üksnes näituse toimumise kohal publikule tasuta jagamiseks;

b)

oma koguväärtuse ja koguse poolest vastavad näituse laadile, külastajate arvule ja väljapanija osaluse ulatusele.

Artikkel 94

Artikli 90 lõike 1 punktides a ja b osutatud maksuvabastust ei kohaldata järgmise kauba suhtes:

a)

alkoholitooted;

b)

tubakas ja tubakatooted;

c)

tahke-, vedel- ja gaasikütus.

XXII PEATÜKK

Uuringute, analüüside või katsete tegemiseks imporditav kaup

Artikkel 95

Kui artiklitest 96–101 ei tulene teisiti, võib imporditollimaksuvabalt importida kaupa, millega tehakse uuringuid, analüüse või katseid, et määrata kindlaks selle koostis, kvaliteet või muud tehnilised omadused teabe saamise või tööstus- või kaubandusuuringute eesmärgil.

Artikkel 96

Ilma et see piiraks artikli 99 kohaldamist, kohaldatakse artiklis 95 osutatud maksuvabastust üksnes tingimusel, et kaup, millega tehakse uuringuid, analüüse või katseid, kasutatakse täielikult ära või hävitatakse uuringute, analüüside või katsete ajal.

Artikkel 97

Maksuvabastust ei kohaldata kauba suhtes, mida kasutatakse müügi edendamiseks ettenähtud uuringutes, analüüsides või katsetes.

Artikkel 98

Maksuvabastust kohaldatakse üksnes kaubakoguse suhtes, mis on tingimata vajalik kauba importimise eesmärgi saavutamiseks. Pädev asutus määrab selle koguse iga kord eraldi kõnealust eesmärki arvestades.

Artikkel 99

1.   Artiklis 95 osutatud maksuvabastust kohaldatakse kauba suhtes, mida uuringute, analüüside või katsete käigus täielikult ära ei kasutata ega hävitata, tingimusel et järelejäävad tooted pädeva asutuse nõusolekul ja järelevalve all:

a)

hävitatakse täielikult või muudetakse pärast uuringuid, analüüse või katseid kaubanduslikult väärtusetuks,

b)

loovutatakse tasuta riigile, kui siseriiklik õigus seda võimaldab või

c)

eksporditakse piisavalt põhjendatud asjaoludel ühenduse tolliterritooriumilt.

2.   Lõike 1 kohaldamisel tähendavad „järelejäänud tooted” uuringutel, analüüsidel või katsetel saadud tooteid või tegelikult kasutamata jäänud kaupa.

Artikkel 100

Välja arvatud artikli 99 lõike 1 kohaldamisel tuleb artiklis 95 osutatud uuringutest, analüüsidest või katsetest järelejäänud toodetelt tasuda asjakohased imporditollimaksud määra alusel, mis kehtib uuringute, analüüside või katsete lõpetamise kuupäeval, vastavalt kauba liigile ja pädeva asutuse poolt sellel kuupäeval määratud või aktsepteeritud tolliväärtusele.

Huvitatud osapool võib siiski pädeva asutuse nõusolekul ja järelevalve all muuta järelejäänud tooted jäätmeteks või jääkideks. Sel juhul kohaldatakse jäätmeteks või jääkideks muutmise ajal kehtivat selliste jäätmete ja jääkide imporditollimaksu.

Artikkel 101

Pädev asutus määrab kindlaks tähtaja, mille jooksul tuleb uuringud, analüüsid või katsed lõpuni viia, ning haldusformaalsused, mis tuleb täita tagamaks, et kaupa kasutatakse ettenähtud eesmärgil.

XXIII PEATÜKK

Kaubasaadetised autoriõiguse või tööstus- ja kaubandusomandit kaitsvatele ühingutele

Artikkel 102

Imporditollimaksuvabalt võib importida kaubamärke, mudeleid või jooniseid ning nende juurde kuuluvaid dokumente, samuti leiutiste patenditaotlusi või muid sarnaseid dokumente, mis on ette nähtud esitamiseks autoriõigusi või tööstus- ja kaubandusomandit kaitsvale pädevale organile.

XXIV PEATÜKK

Turismialane kirjandus

Artikkel 103

Ilma et see piiraks artiklite 42–50 kohaldamist, võib imporditollimaksuvabalt importida järgmist kaupa:

a)

dokumendid (reklaamlehed, brošüürid, raamatud, ajakirjad, reisijuhid, raamitud või raamimata plakatid, raamimata fotod ja fotosuurendused, illustreeritud või illustreerimata kaardid, aknatransparendid ja illustreeritud kalendrid), mis on ette nähtud tasuta jagamiseks ja mille peamine eesmärk on suunata üldsust külastama välisriike, eriti selleks, et osaleda kultuuri-, turismi-, spordi-, religiooni-, kaubandus- või ametialastel kohtumistel või üritustel, tingimusel et selline kirjandus sisaldab kõige rohkem 25 % kaubanduslikku reklaami, välja arvatud ühenduse firmade ärireklaam, ja et selle turismi edendamise eesmärk on ilmne;

b)

ametlike turismibüroode poolt või järelevalve all avaldatavad välisriikide hotellide nimekirjad ja aastaraamatud ning välisriikides kasutatavad transporditeenuste sõiduplaanid, kui sellised trükised on ette nähtud tasuta jagamiseks ja sisaldavad kõige rohkem 25 % kaubanduslikku reklaami, välja arvatud ühenduse firmade ärireklaam;

c)

riikide ametlike turismiesinduste volitatud esindajatele või agentidele saadetav teabematerjal, mis ei ole ette nähtud levitamiseks, nimelt aastaraamatud, telefoni- ja telefaksiteatmikud, hotellinimekirjad, messikataloogid, väikese väärtusega näidised käsitöökaupadest ning trükised muuseumide, ülikoolide, kuurortide ja muude sarnaste asutuste kohta.

XXV PEATÜKK

Mitmesugused dokumendid ja esemed

Artikkel 104

Imporditollimaksuvabalt võib importida järgmist kaupa:

a)

liikmesriikide avalike teenuste osutajatele tasuta saadetavad dokumendid;

b)

välisriikide valitsuste ja ametlike rahvusvaheliste organite trükised, mis on ette nähtud tasuta levitamiseks;

c)

kolmandas riigis asuva organi korraldatavateks valimisteks vajalikud hääletussedelid;

d)

liikmesriikide kohtutele või teistele ametlikele asutustele tõendina või muul sarnasel eesmärgil esitatavad esemed;

e)

avalike teenuste osutajate või pangandusasutuste tavalise teabevahetuse käigus saadetavad allkirjanäidised ja allkirju käsitlevad trükitud ringkirjad;

f)

liikmesriikide keskpankadele saadetavad ametlikud trükitooted;

g)

kolmandas riigis asuva äriühingu koostatavad aruanded, tegevusaruanded, teated, prospektid, märkimisteated ja muud dokumendid, mis saadetakse selliste äriühingute väärtpaberite esitajatele või märkijatele;

h)

adressaadile tasuta saadetavad teabe edastamiseks kasutatavad salvestisekandjad (perfokaardid, helisalvestised, mikrofilmid jne), niivõrd kui tollimaksuvaba import ei põhjusta kuritarvitamist ega konkurentsi olulist moonutamist;

i)

rahvusvahelistel kohtumistel, konverentsidel või kongressidel kasutatavad toimikud, arhiividokumendid, vormid ja muud dokumendid ning selliste kokkusaamiste aruanded;

j)

plaanid, tehnilised joonised, kopeerjoonised, kirjeldused ja muud sarnased dokumendid, mis imporditakse tellimuse saamiseks kolmandast riigist või selle täitmiseks kolmandas riigis või osalemiseks ühenduse tolliterritooriumil peetaval võistlusel;

k)

kolmanda riigi institutsiooni poolt ühenduse tolliterritooriumil korraldataval uuringul kasutatavad dokumendid;

l)

sõidukite või kauba rahvusvahelises liikumises rahvusvaheliste konventsioonide raames ametliku dokumendina kasutatavad vormid;

m)

ühenduse tolliterritooriumil asutatud reisibüroole kolmandas riigis asuva veo või hotellindusettevõtte poolt saadetavad vormid, sildid, piletid ja muud sarnased dokumendid;

n)

vormid ja piletid, lastikirjad, teekonnalehed ja muud kasutatud kaubandus- või ametlikud dokumendid;

o)

kolmanda riigi või rahvusvahelise asutuse ametlikud vormid ja rahvusvahelistele standarditele vastavad trükitooted, mille kolmanda riigi ühing saadab levitamiseks asjaomasele ühenduse tolliterritooriumil asuvale ühingule;

p)

pressiagentuuridele ja ajalehtede või ajakirjade kirjastajatele saadetavad fotod, diapositiivid ja fotode klišeed, tiitritega või ilma;

q)

maksumärgid ja muud sarnased märgid, mis tõendavad maksude maksmist kolmandas riigis.

XXVI PEATÜKK

Abimaterjalid, mida kasutatakse laadimiseks ja kaitsmiseks veo ajal

Artikkel 105

Imporditollimaksuvabalt võib importida mitmesuguseid materjale, nagu näiteks köied, õled, kangas, paber ja papp, puit ja plastmass, mida kasutatakse kauba laadimiseks ja kaitsmiseks – sealhulgas kuumuse eest – veo ajal kolmandast riigist ühenduse tolliterritooriumile ning mida tavaliselt ei taaskasutata.

XXVII PEATÜKK

Loomadele nende veo ajaks ettenähtud aluspõhk ja sööt

Artikkel 106

Imporditollimaksuvabalt võib importida mis tahes aluspõhku ja sööta, mis pannakse loomade kolmandast riigist ühenduse tolliterritooriumile vedamiseks kasutatavale veovahendile ja mis on ette nähtud veo ajal loomadele jagamiseks.

XXVIII PEATÜKK

Maamootorsõidukis või esikonteineris olev kütus ja määrdeained

Artikkel 107

1.   Kui artiklitest 108, 109 ja 110 ei tulene teisiti, võib imporditollimaksuvabalt importida järgmist kaupa:

a)

kütus, mis on ühenduse tolliterritooriumile saabuva:

era- või kommertsmootorsõiduki või mootorratta või

erikonteineri

standardses kütusepaagis;

b)

eramootorsõiduki või mootorratta kaasaskantavas paagis olev kütus kõige rohkem 10 liitrit ühe sõiduki kohta,

ilma et see piiraks kütuse omamist ja vedu käsitlevate siseriiklike õigusaktide kohaldamist.

2.   Lõike 1 kohaldamisel kasutatakse järgmisi mõisteid:

a)

„kommertsmootorsõiduk” – mis tahes maantee-mootorsõiduk (sealhulgas haagisega või haagiseta traktorid), mis oma konstruktsioonilt ja varustuselt on ette nähtud ja kasutatav selleks, et tasu eest või tasuta vedada:

rohkem kui üheksat inimest, sealhulgas juht;

kaupa;

ning mis tahes eriotstarbeks, välja arvatud vedu, ettenähtud maanteesõiduk;

b)

„eramootorsõiduk” – punktis a ettenähtud määratlusega hõlmamata mis tahes mootorsõiduk;

c)

„standardne kütusepaak”:

tootja poolt igale kõnealuse sõidukiga sama liiki mootorsõidukile püsivalt paigaldatud paak, mille püsiv paigaldus võimaldab kasutada kütust vahetult nii edasiliikumiseks kui ka vajaduse korral jahutussüsteemi või muu süsteemi kasutamiseks veo ajal;

mootorsõidukile paigaldatud gaasipaaki, mis on ette nähtud gaasi vahetuks kasutamiseks kütusena, ja paaki, mis on paigaldatud sõiduki varustusse kuuluva muu süsteemi jaoks;

tootja poolt iga kõnealuse konteineriga sama liiki konteineriga püsivalt ühendatud paak, mille püsiv paigaldus võimaldab kasutada kütust vahetult jahutussüsteemi või erikonteineri varustusse kuuluva muu süsteemi tööks veo ajal;

d)

„erikonteiner” – mis tahes konteiner, millesse on paigaldatud jahutus-, hapnikuga varustamise, soojusisolatsiooni- või muu süsteemi eriaparatuur.

Artikkel 108

Liikmesriigid võivad maksuvabastuse kohaldamist kommertsmootorsõiduki või erikonteineri standardses paagis oleva kütuse suhtes piirata kuni 200 liitrini ühe sõiduki, ühe erikonteineri ja ühe teekonna kohta.

Artikkel 109

1.   Liikmesriigid võivad piirata tollimaksuvaba kütuse kogust:

a)

rahvusvahelise veoga seotud kommertsmootorsõiduki puhul, kui selle sihtkoht on liikmesriigi piirialal linnulennult kõige rohkem 25 kilomeetri kaugusel piirist, tingimusel et vedaja on isik, kelle elukoht on piirialal;

b)

eramootorsõiduki puhul, mis kuulub isikule, kelle elukoht on piirneval piirialal.

2.   Lõike 1 punkti b tähenduses on „piiriala” ala, mis linnulennult ei ulatu kaugemale kui 15 kilomeetrit liikmesriigi piirist ja mis hõlmab kohalikke haldusüksusi, mille territooriumist asub osa piiriala sees. Liikmesriigid võivad ette näha erandid sellest sättest.

Artikkel 110

1.   Kütust, mis on artiklite 107, 108 ja 109 alusel imporditud tollimaksuvabalt, ei tohi kasutada muus sõidukis kui see, millega kütus imporditi, kütust ei tohi sellest sõidukist välja võtta ega ladustada, välja arvatud kõnealusele sõidukile vajaliku remondi ajal, ning isik, kelle suhtes maksuvabastust kohaldatakse, ei tohi seda tasu eest ega tasuta üle anda.

2.   Kui lõikes 1 sätestatut ei järgita, tuleb kõnealustelt toodetelt tasuda imporditollimaksud määra alusel, mis kehtib järgimata jätmise kuupäeval, vastavalt kauba liigile ja pädeva asutuse poolt sellel kuupäeval määratud või aktsepteeritud tolliväärtusele.

Artikkel 111

Artiklis 107 osutatud maksuvabastust kohaldatakse ka mootorsõidukis olevate ja kõnealuse veo ajal selle normaalseks tööks vajalike määrdeainete suhtes.

XXIX PEATÜKK

Sõjaohvrite mälestusmärkide ja surnuaedade rajamiseks, hooldamiseks ja kaunistamiseks ettenähtud materjalid

Artikkel 112

Pädevalt asutuselt selleks loa saanud ühingud võivad imporditollimaksuvabalt importida mis tahes kaupa, mida kasutatakse ühenduse tolliterritooriumile maetud kolmandate riikide sõjaohvrite surnuaedade ja haudade ning mälestusmärkide rajamiseks, hooldamiseks või kaunistamiseks.

XXX PEATÜKK

Kirstud, urnid ja matusekaunistused

Artikkel 113

Imporditollimaksuvabalt võib importida järgmist kaupa:

a)

surnukeha sisaldavad kirstud ja surnu tuhka sisaldavad urnid, samuti nendega tavaliselt kaasas olevad lilled, pärjad ja muud kaunistused;

b)

kolmandas riigis elavate, ühenduse tolliterritooriumil toimuvatel matustel osalevate või ühenduse tolliterritooriumil asuvate haudade kaunistamiseks saabunud isikute toodud lilled, pärjad ja muud kaunistused, tingimusel et nende laad ega kogus ei viita kaubanduslikule eesmärgile.

III JAOTIS

EKSPORDITOLLIMAKSUVABASTUS

I PEATÜKK

Väikese väärtusega saadetised

Artikkel 114

Eksporditollimaksuvabalt võib eksportida kaubasaajale kirjaga või postipakiga lähetatavaid saadetisi, milles sisalduva kauba koguväärtus ei ületa 10 eurot.

II PEATÜKK

Põllumajandusliku tegevuse ühendusest kolmandasse riiki üleviimisel eksporditavad koduloomad

Artikkel 115

1.   Eksporditollimaksuvabalt võib eksportida koduloomi, kes kuuluvad sellise põllumajandusettevõtte karja hulka, mille tegevus ühenduse tolliterritooriumil lõpetatakse ja viiakse üle kolmandasse riiki.

2.   Lõikes 1 osutatud maksuvabastust kohaldatakse üksnes sellise arvu koduloomade suhtes, mis vastab põllumajandusettevõtte laadile ja suurusele.

III PEATÜKK

Tooted, mille põllumajandustootja on saanud ühenduses asuvalt kinnisomandilt

Artikkel 116

1.   Eksporditollimaksuvabalt võib eksportida taimekasvatus- või loomakasvatussaadusi, mis on saadud kolmanda riigiga külgnevalt ühenduse tolliterritooriumil asuvalt kinnisomandilt, mida omaniku või rentnikuna harib isik, kelle põhitegevuskoht asub ühenduse tolliterritooriumiga külgnevas kolmandas riigis.

2.   Lõike 1 sätete kohaldamiseks peavad koduloomadelt saadavad saadused pärinema kõnealuse kolmanda riigi loomadelt või vabasse ringlusse lubamise sealsetele nõuetele vastavatelt loomadelt.

Artikkel 117

Artikli 116 lõikes 1 osutatud maksuvabastust kohaldatakse üksnes saaduste suhtes, mida ei ole töödeldud muul viisil kui tavaline töötlemine saagikoristuse või tootmise järel.

Artikkel 118

Maksuvabastust kohaldatakse üksnes saaduste suhtes, mis tuuakse kõnealusesse kolmandasse riiki põllumajandustootja poolt või nimel.

IV PEATÜKK

Seemned, mille põllumajandustootja ekspordib kolmandas riigis asuval kinnisomandil kasutamiseks

Artikkel 119

Eksporditollimaksuvabalt võib eksportida seemneid, mis on ette nähtud kasutamiseks ühenduse tolliterritooriumiga külgneval kolmandas riigis asuval kinnisomandil, mida omaniku või rentnikuna harib isik, kelle põhitegevuskoht asub nimetatud tolliterritooriumil kõnealuse kolmanda riigi vahetus läheduses.

Artikkel 120

Artiklis 119 osutatud maksuvabastust kohaldatakse üksnes sellise koguse seemnete suhtes, mis on selle kinnisomandi jaoks vajalik.

Maksuvabastust kohaldatakse üksnes seemnete suhtes, mis eksporditakse põllumajandustootja poolt või nimel otse ühenduse tolliterritooriumilt.

V PEATÜKK

Loomadega nende eksportimise ajal kaasas olev sööt

Artikkel 121

Eksporditollimaksuvabalt võib eksportida mis tahes sööta, mis pannakse loomade vedamiseks ühenduse tolliterritooriumilt kolmandasse riiki kasutatavale veovahendile ja mis on ette nähtud nimetatud loomadele veo ajal jagamiseks.

IV JAOTIS

ÜLD- JA LÕPPSÄTTED

Artikkel 122

1.   Kui lõikest 2 ei tulene teisiti, kohaldatakse II jaotist nii vabasse ringlusse deklareeritud otse kolmandast riigist saabuva kauba suhtes kui ka sellise kauba suhtes, mis on deklareeritud vabasse ringlusse pärast teise tolliprotseduuri kohaldamist.

2.   Need juhud, millal pärast teise tolliprotseduuri kohaldamist vabasse ringlusse deklareeritud kaupa ei lubata tollimaksuvabalt importida, määratakse kindlaks määruse (EMÜ) nr 2913/92 artiklis 247a osutatud korras.

3.   Kaupade suhtes, mida võib vastavalt käesolevale määrusele importida tollimaksuvabalt, ei kohaldata asutamislepingu artikli 133 alusel vastu võetud meetmete kohaseid koguselisi piiranguid.

Artikkel 123

Kui imporditollimaksuvabastuse kohaldamine sõltub sellest, millisel viisil kaubasaaja kaupa kasutab, võib maksuvabastust kohaldada üksnes selle liikmesriigi pädev asutus, kelle territooriumil nimetatud kaupa sellel viisil kasutatakse.

Artikkel 124

Liikmesriikide pädevad asutused võtavad vajalikke meetmeid tagamaks, et vabasse ringlusse suunatud kaupa, mille suhtes imporditollimaksuvabastuse kohaldamine sõltub sellest, millisel viisil kaubasaaja kaupa kasutab, ei kasutataks muul eesmärgil ilma asjakohaseid imporditollimakse tasumata, kui teistsugune kasutus ei ole kooskõlas käesolevas määruses sätestatud tingimustega.

Artikkel 125

Kui sama isiku suhtes saab käesoleva määruse eri sätete alusel kohaldada samal ajal nii impordi kui ka eksporditollimaksuvabastust, kohaldatakse kõnealuseid sätteid rööbiti.

Artikkel 126

Kui käesoleva määrusega nähakse ette, et maksuvabastuse kohaldamise eelduseks on teatavate tingimuste täitmine, esitab asjaomane isik pädevale asutusele tõendid, et tingimused on täidetud.

Artikkel 127

Kui impordi- või eksporditollimaksuvabastust kohaldatakse üksnes teatud eküüdes summa piires, võivad liikmesriigid summa, mis on saadud eurodes väljendatud summa konverteerimisel omavääringusse, ümardada suuremaks või väiksemaks.

Liikmesriigid võivad ka jätta eurodes väljendatud summa omavääringus muutmata, kui määruse (EMÜ) nr 2913/92 artikli 18 lõikes 2 ettenähtud iga-aastase korrigeerimise ajal muutub omavääringus väljendatud summa enne esimeses lõigus ettenähtud ümardamist konverteerimise tõttu vähem kui 5 % või väheneb.

Artikkel 128

1.   Käesoleva määruse sätted ei takista liikmesriikidel:

a)

kohaldada maksuvabastust 18. aprilli 1961. aasta diplomaatiliste suhete Viini konventsiooni, 24. aprilli 1963. aasta konsulaarsuhete Viini konventsiooni või 16. detsembri 1969. aasta erimissioonide New Yorgi konventsiooni alusel;

b)

kohaldada maksuvabastust rahvusvaheliste kokkulepete või peakorterilepingute alusel, mille lepinguosaliseks on kas kolmas riik või rahvusvaheline organisatsioon, antud tavapäraste privileegide alusel, sealhulgas maksuvabastuse kohaldamine seoses rahvusvaheliste kohtumistega;

c)

kohaldada maksuvabastust kõikide liikmesriikide sõlmitud rahvusvaheliste kokkulepetega seoses antud tavapäraste privileegide ja immuniteetide alusel, millega rahvusvahelise õiguse alusel asutatakse kultuuri või teadusasutus või -ühing;

d)

kohaldada maksuvabastust kolmandate riikidega sõlmitud kultuuri-, teadus- või tehnikaalase koostöö kokkulepetega seoses antud privileegide ja immuniteetide alusel;

e)

kohaldada erijuhul maksuvabastust kolmandate riikidega sõlmitud kokkulepete alusel, millega nähakse ette inimeste või keskkonna kaitse ühismeetmed;

f)

kohaldada erijuhul maksuvabastust külgnevate kolmandate riikidega sõlmitud kokkulepete alusel, mida õigustab piirialade kaubanduse laad kõnealuste riikidega;

g)

kohaldada maksuvabastust selliste vastastikkusel põhinevate kokkulepete alusel, mis on sõlmitud selliste kolmandate riikidega, kes on rahvusvahelise tsiviillennunduse konventsiooni (Chicago, 1944) lepinguosalised, et rakendada kõnealuse konventsiooni (kaheksas väljaanne, juuli 1980) 9. lisa soovituslikke tavasid 4.42 ja 4.44.

2.   Kui rahvusvahelise konventsiooniga, mis ei ole hõlmatud lõikega 1 ja millele liikmesriik kavatseb alla kirjutada, nähakse ette maksuvabastuse kohaldamine, siis esitab liikmesriik komisjonile taotluse sellise maksuvabastuse kohaldamiseks, andes komisjonile kogu vajaliku teabe.

Sellise taotluse kohta tehakse otsus määruse (EMÜ) nr 2913/92 artiklis 247a osutatud korras.

3.   Lõikes 2 osutatud teabe esitamist ei nõuta, kui kõnealuse rahvusvahelise konventsiooniga nähakse ette sellise maksuvabastuse kohaldamine, mis ei ületa ühenduse õigusaktide alusel määratud piirmäärasid.

Artikkel 129

1.   Liikmesriigid teatavad komisjonile tollialastest sätetest, mis sisalduvad sellistes pärast 26. aprilli 1983 sõlmitud rahvusvahelistes konventsioonides ja kokkulepetes, mis on hõlmatud artikli 128 lõike 1 punktidega b, c, d, e, f ja g ning lõikega 3.

2.   Komisjon edastab teistele liikmesriikidele talle vastavalt lõikele 1 teatatud konventsioonide ja kokkulepete teksti.

Artikkel 130

Käesoleva määruse sätted ei välista, et:

a)

Kreeka säilitab Athose mäele antud eristaatuse, mis on tagatud Kreeka konstitutsiooni artikliga 105;

b)

Hispaania ja Prantsusmaa säilitavad kuni ühenduse ja Andorra vahelisi kaubandussuhteid reguleeriva korra jõustumiseni maksuvabastuse, mis tuleneb nende riikide ja Andorra vahel 13. juulil 1867 ning 22. ja 23. novembril 1867 sõlmitud konventsioonist;

c)

liikmesriigid säilitavad 210 euro ulatuses maksuvabastuse, mida nad kohaldavad 1. jaanuarist 1983 rahvusvahelise reisimisega seotud kaubalaevastiku meremeeste suhtes;

d)

Ühendkuningriik säilitab 16. augusti 1960. aasta Küprose Vabariigi asutamislepingust tulenevad maksusoodustused imporditud kaupade puhul, mis on ette nähtud kasutamiseks tema relvajõudude või nendega seotud tsiviilpersonali poolt või nende messide ja sööklate varustamiseks.

Artikkel 131

1.   Kuni ühenduse sätete kehtestamiseni kõnealuses valdkonnas võivad liikmesriigid erijuhul kohaldada maksuvabastust rahvusvaheliste kokkulepete alusel liikmesriigi territooriumil paiknevate, kuid mitte selle lipu all teenivate relvajõudude suhtes.

2.   Kuni ühenduse sätete kehtestamiseni kõnealuses valdkonnas ei välista käesolev määrus, et liikmesriigid säilitavad maksuvabastuse, mida kohaldatakse tööliste suhtes, kes tulevad tagasi kodumaale pärast seda, kui nad on oma ametiala tõttu elanud vähemalt kuus kuud väljaspool ühenduse tolliterritooriumi.

Artikkel 132

Käesoleva määruse kohaldamine ei piira:

a)

määrust (EMÜ) nr 2913/92;

b)

laevade, õhusõidukite ja rahvusvaheliste rongide kütuse- ja toiduvarusid käsitlevaid kehtivaid sätteid;

c)

teiste ühenduse õigusaktidega kehtestatud sätteid maksuvabastuse kohta.

Artikkel 133

Määrus (EMÜ) nr 918/83 tunnistatakse kehtetuks.

Viiteid kehtetuks tunnistatud määrusele käsitatakse viidetena käesolevale määrusele kooskõlas V lisas esitatud vastavustabeliga.

Artikkel 134

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2010.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 16. november 2009

Nõukogu nimel

eesistuja

C. MALMSTRÖM


(1)  24. märtsi 2009. aasta arvamus (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata).

(2)  EÜT L 105, 23.4.1983, lk 1.

(3)  Vt V lisa.

(4)  EÜT L 302, 19.10.1992, lk 1.

(5)  ELT L 346, 29.12.2007, lk 6.

(6)  ELT L 347, 11.12.2006, lk 1.


I LISA

A.   Raamatud, trükised ja dokumendid

CN-kood

Nimetus

3705

Valgustatud ja ilmutatud fotoplaadid ja filmid, v.a kinofilmid:

ex 3705 90 10

mikrofilmid raamatutest, laste pildiraamatutest ja joonistus- või värvimisalbumitest, kooli töövihikutest, ristsõnaraamatutest, ajalehtedest ja ajakirjadest, trükitud mittekaubandusliku laadiga dokumentidest ja aruannetest, üksikillustratsioonidest, trükitud lehtedest ja raamatute väljaandmiseks ettenähtud reprotõmmistest;

ex 3705 10 00

raamatute väljaandmiseks ettenähtud reprofilmid.

ex 3705 90 90

 

4903 00 00

Laste pildiraamatud, joonistus- ja värvimisalbumid.

4905

Trükitud geograafilised, hüdrograafilised jms kaardid, sh atlased, seinakaardid, topograafilised plaanid ja gloobused:

muu:

ex 4905 99 00

– –

muu:

kaardid, tabelid ja diagrammid sellistest teadusvaldkondadest nagu geoloogia, zooloogia, botaanika, mineraloogia, paleontoloogia, arheoloogia, etnoloogia, meteoroloogia, klimatoloogia ja geofüüsika.

ex 4906 00 00

Arhitektuursed, tööstusotstarbelised ning tehnilised plaanid ja joonised ning nende reproduktsioonid.

4911

Muu trükitud materjal, sh trükitud reproduktsioonid ja fotod:

4911 10

ärireklaam, kaubakataloogid jms:

ex 4911 10 90

– –

muu:

väljaspool Euroopa ühenduste territooriumi asuvate kirjastajate või raamatukaupmeeste müügiks pakutavate raamatute ja trükiste kataloogid;

haridusliku, teadusliku või kultuurilise laadiga filmide, salvestiste vm audiovisuaalse materjali kataloogid;

turismireklaamplakatid ja -trükised, brošüürid, reisijuhid, sõiduplaanid, voldikud jms trükised, illustreeritud või illustreerimata, sh eraettevõtete avaldatud trükised, millega soodustatakse reisimist Euroopa ühenduste territooriumist väljapoole, sh selliste esemete mikrokoopiad;

bibliograafiline teabematerjal tasuta jagamiseks (1);

muu:

4911 99 00

– –

muu:

raamatute väljaandmiseks ettenähtud üksikillustratsioonid, trükitud lehed ja reprotõmmised, sh nende mikrokoopiad (1);

mikrokoopiad raamatutest, laste pildiraamatutest ja joonistus- või värvimisalbumitest, kooli töövihikutest, ristsõnaraamatutest, ajalehtedest ja ajakirjadest ning mittekaubandusliku laadiga dokumentidest ja aruannetest (1);

trükised, millega soodustatakse õppima asumist Euroopa ühenduste territooriumist väljaspool, sh selliste trükiste mikrokoopiad (1);

meteoroloogilised ja geofüüsikalised diagrammid.

9023 00

Instrumendid, aparaadid ning mudelid, mida kasutatakse vaid demonstratsiooni otstarbel (näiteks koolitundides ja näitustel), muuks kasutuseks sobimatud:

ex 9023 00 80

muu:

reljeeftrükis kaardid ja tabelid sellistest teadusvaldkondadest nagu geoloogia, zooloogia, botaanika, mineraloogia, paleontoloogia, arheoloogia, etnoloogia, meteoroloogia, klimatoloogia ja geofüüsika.

B.   Haridusliku, teadusliku või kultuurilise laadiga audiovisuaalne materjal

II lisa A osas loetletud esemed, mille on tootnud Ühendatud Rahvaste Organisatsioon või mõni selle allasutus.


(1)  Tollimaksuvabastust ei kohaldata esemete suhtes, mille trükipinnast hõlmab reklaam rohkem kui 25 %. Turismireklaamiga seotud trükiste ja plakatite puhul kohaldatakse seda protsenti ainult kaubandusliku erareklaami suhtes.


II LISA

A.   Haridusliku, teadusliku või kultuurilise laadiga audiovisuaalne materjal

CN-kood

Nimetus

Tollimaksuvabastust saav asutus või ühing

3704 00

Fotoplaadid, -filmid, -paber, -papp ja -tekstiil, valgustatud, ent ilmutamata:

Kõik ühingud (sealhulgas raadio- ja televisiooniühingud), asutused või liidud, kellele liikmesriikide pädevad asutused on andnud loa seda kaupa tollimaksuvabalt vastu võtta.

ex 3704 00 10

plaadid ja film:

haridusliku, teadusliku või kultuurilise laadiga kinofilmid, positiivid.

 

ex 3705

Valgustatud ja ilmutatud fotoplaadid ja -filmid, v.a kinofilmid:

haridusliku, teadusliku või kultuurilise laadiga.

 

3706

Valgustatud ja ilmutatud kinofilmid, heliribaga, heliribata või ainult heliribast koosnevad:

 

3706 10

laiusega alates 35 mm:

– –

muu:

 

ex 3706 10 99

– – –

muud positiivid:

kinokroonikad (heliribaga või ilma), mis kirjeldavad importimise ajal uudise väärtusega sündmusi ja mida imporditakse kopeerimise eesmärgil iga teema kohta kuni kaks eksemplari;

arhiivifilmid (heliribaga või ilma), mis on ette nähtud kasutamiseks koos kinokroonikaga;

eriti lastele ja noortele sobivad meelelahutusfilmid;

muud haridusliku, teadusliku või kultuurilise laadiga filmid;

 

3706 90

muu:

– –

muu:

– – –

muud positiivid:

 

ex 3706 90 51

ex 3706 90 91

ex 3706 90 99

kinokroonikad (heliribaga või ilma), mis kirjeldavad importimise ajal uudise väärtusega sündmusi ja mida imporditakse kopeerimise eesmärgil iga teema kohta kuni kaks eksemplari;

arhiivifilmid (heliribaga või ilma), mis on ette nähtud kasutamiseks koos kinokroonikaga;

eriti lastele ja noortele sobivad meelelahutusfilmid;

muud haridusliku, teadusliku või kultuurilise laadiga filmid.

 

4911

Muu trükitud materjal, sh trükitud reproduktsioonid ja fotod:

muu:

 

4911 99 00

– –

muu:

mikrokaardid jm elektroonilise teabe hankimise ja dokumenteerimise teenistustes vajalikud haridusliku, teadusliku või kultuurilise laadiga teabekandjad;

üksnes demonstreerimiseks ja õpetamiseks ettenähtud seinakaardid.

 

ex 8523

Plaadid, lindid, pooljuht-säilmäluseadmed, kiipkaardid või muud heli- jms infokandjad, kas salvestistega või ilma, sh matriitsid ja vormid plaatide valmistamiseks, v.a grupi 37 tooted:

haridusliku, teadusliku või kultuurilise laadiga.

 

ex 9023 00

Instrumendid, aparaadid ja mudelid, mida kasutatakse vaid demonstratsiooni otstarbel (näiteks koolitundides ja näitustel), muuks kasutuseks sobimatud:

haridusliku, teadusliku või kultuurilise laadiga maketid, mudelid ja seinakaardid, mis on ette nähtud üksnes demonstreerimiseks ja õpetamiseks;

abstraktsete mõistete, nagu näiteks molekuli ehituse või matemaatilise valemi maketid ja mudelid.

 

Mitmesugused

Hologrammid laserprojektsiooniks

Multimeediakomplektid

Programmeeritud õppematerjal, sealhulgas õppekomplektid koos vastava trükitud materjaliga.

 

B.   Haridusliku, teadusliku või kultuurilise laadiga kollektsiooniobjektid ja kunstiteosed

CN-kood

Nimetus

Tollimaksuvabastust saav asutus või ühing

Mitmesugused

Kollektsiooniobjektid ja kunstiteosed, mis ei ole ette nähtud müügiks.

Galeriid, muuseumid jm asutused, kellele liikmesriikide pädevad asutused on andnud loa seda kaupa tollimaksuvabalt vastu võtta.


III LISA

CN-kood

Nimetus

4911

Muu trükitud materjal, sh trükitud reproduktsioonid ja fotod:

4911 10

ärireklaam, kaubakataloogid jms:

ex 4911 10 90

– –

muu:

reljeeftrükis, pimedatele ja vaegnägijatele;

muu:

ex 4911 91 00

– –

kunstiteoste trükitud reproduktsioonid, graafilised lehed ja fotod:

reljeeftrükis, pimedatele ja vaegnägijatele;

4911 99 00

– –

muu:

reljeeftrükis, pimedatele ja vaegnägijatele.


IV LISA

CN-kood

Nimetus

4802

Pinnakatteta paber ja papp kirjutamiseks, trükkimiseks või muudeks graafilisteks töödeks, perforeerimata perfokaardid ja erfolindimaterjal, rullides või ristkülikukujuliste (k.a ruut) lehtedena, mis tahes formaadis, v.a rubriigis 4801 või 4803 kirjeldatud paber; käsitsi valmistatud paber ja papp:

muu paber ja papp, mis ei sisalda mehaanilisel või keemilis-mehaanilisel teel saadud kiude või sisaldab neid kaalult kuni 10 % kogu kiusisaldusest:

ex 4802 55

– –

kaaluga üle 40 g/m2, kuid alla 150 g/m2, rullides

Braille kirja paber

ex 4802 56

– –

massiga vähemalt 40 g/m2, kuid mitte üle 150 g/m2, lehtedena, mille ühe külje pikkus on kuni 435 mm ja teise külje pikkus kuni 297 mm, kui paber on kokku voltimata:

Braille kirja paber

ex 4802 57 00

– –

muud, massiga vähemalt 40 g/m2, kuid mitte üle 150 g/m2

Braille kirja paber

4802 58

– –

kaaluga üle 150 g/m2:

Braille kirja paber

muu paber ja papp, mis sisaldab mehaanilisel või keemilis-mehaanilisel teel saadud kiude kaalult üle 10 % kogu kiusisaldusest:

ex 4802 61

– –

rullides:

ex 4802 61 80

– – –

muu:

Braille kirja paber

ex 4802 62 00

– –

lehtedena, mille ühe külje pikkus on kuni 435 mm ja teise külje pikkus on kuni 297 mm, kui paber on kokku voltimata

Braille kirja paber

ex 4802 69 00

– –

muu:

Braille kirja paber

4805

Muu katmata paber ja papp, rullides või lehtedena, töödeldud mitte rohkem kui selle grupi märkuses 3 näidatud ulatuses:

muu:

ex 4805 91 00

– –

massiga kuni 150 g/m2:

Braille kirja paber

ex 4805 92 00

– –

massiga üle 150 g/m2, kuid alla 225 g/m2

Braille kirja paber

4805 93

– –

massiga vähemalt 225 g/m2:

ex 4805 93 80

– – –

muu:

Braille kirja paber

4823

Muu paber, papp, tselluloosvatt ja tsellulooskiudkangas, mõõtu või kindlakujuliseks lõigatud; muud pabermassist, paberist, papist, tselluloosvatist või tsellulooskiudkangast tooted:

muu paber ja papp kirjutamiseks, trükkimiseks vm graafilisteks töödeks:

4823 90

muu:

ex 4823 90 40

– –

paber ja papp kirjutamiseks, tükkimiseks vm graafilisteks töödeks:

Braille kirja paber.

ex 6602 00 00

Jalutuskepid, toetuskepid, piitsad, ratsapiitsad jms:

valged kepid pimedatele ja vaegnägijatele

ex 8469

Kirjutusmasinad ning mälu- ja reproduktsiooniseadmetega kirjutusmasinad:

kohandatud pimedatele ja vaegnägijatele

ex 8471

Arvutid ja nende plokid; optilised ja magnetriiderid, seadmed kodeeritud andmete kirjutamiseks andmekandjatele ja mujal nimetamata seadmed selliste andmete töötlemiseks:

seadmed Braille kirjas materjali ja salvestatud materjali tootmiseks pimedatele

ex 8519

Helisalvestus- ja -taasesitusseadmed:

pimedatele ja vaegnägijatele kavandatud või kohandatud plaadimängijad ja kassettpleierid (pleierid)

ex 8523

Plaadid, lindid, pooljuht-säilmäluseadmed, kiipkaardid või muud heli- jms infokandjad, kas salvestistega või ilma, sh matriitsid ja vormid plaatide valmistamiseks, v.a grupi 37 tooted:

heliraamatud;

magnetlindid ja kassetid Braille kirjas raamatute ja heliraamatute tootmiseks

9013

Vedelkristallidel töötavad (v.a muudes rubriikides täpsemalt kirjeldatud) seadmed; laserid (v.a laserdioodid); mujal käesolevas grupis nimetamata optilised seadised ja instrumendid:

ex 9013 80

muud seadmed, seadised ja instrumendid:

telepildisuurendid pimedatele ja vaegnägijatele

9021

Ortopeedilised abivahendid, sh kargud, kirurgilised rihmad ja sidemed; lahased jm abivahendid luumurdude raviks; proteesid; kuuldeaparaadid jms füüsilisi puudeid kompenseerivad abivahendid:

9021 90

muu:

ex 9021 90 90

– –

muu:

elektroonilised abivahendid pimedatele ja vaegnägijatele orienteerumiseks ja takistuste kindlakstegemiseks

telepildisuurendid pimedatele ja vaegnägijatele

elektroonilised lugemismasinad pimedatele ja vaegnägijatele

9023 00

Instrumendid, aparaadid ja mudelid, mida kasutatakse vaid demonstratsiooni otstarbel (näiteks koolitundides ja näitustel), muuks kasutuseks sobimatud:

ex 9023 00 80

muu:

õppevahendid ja aparaadid, mis on kavandatud pimedatele ja vaegnägijatele

ex 9102

Käekellad, taskukellad jms kaasaskantavad kellad, sh stopperid, v.a rubriiki 9101 kuuluvad:

pimedate (Braille) kellad, mille korpus ei ole hinnalisest metallist

9504

Vahendid laua- jm meelelahutusmängudeks, mida mängitakse kinnistes ruumides, sh piljardilauad, kasiinode mängulauad, keegliradade automaatseadmed:

9504 90

muu:

ex 9504 90 90

– –

muu:

pimedatele ja vaegnägijatele kohandatud lauamängud ja lisaseadmed

Mitmesugused

Kõik muud tooted, mis on kavandatud pimedate ja vaegnägijate haridus-, teadus- või kultuurielu edendamiseks


V LISA

KEHTETUKS TUNNISTATUD MÄÄRUS KOOS MUUDATUSTE LOETELUGA

Nõukogu määrus (EMÜ) nr 918/83

(EÜT L 105, 23.4.1983, lk 1)

 

1985. aasta ühinemisakti I lisa punkt I.1 alapunkt e ja punkt I.17

(EÜT L 302, 15.11.1985, lk 139)

 

Nõukogu määrus (EMÜ) nr 3822/85

(EÜT L 370, 31.12.1985, lk 22)

 

Komisjoni määrus (EMÜ) nr 3691/87

(EÜT L 347, 11.12.1987, lk 8)

 

Nõukogu määrus (EMÜ) nr 1315/88

(EÜT L 123, 17.5.1988, lk 2)

ainult artikkel 2

Nõukogu määrus (EMÜ) nr 4235/88

(EÜT L 373, 31.12.1988, lk 1)

 

Nõukogu määrus (EMÜ) nr 3357/91

(EÜT L 318, 20.11.1991, lk 3)

 

Nõukogu määrus (EMÜ) nr 2913/92

(EÜT L 302, 19.10.1992, lk 1)

ainult artikli 252 lõige 1

Nõukogu määrus (EMÜ) nr 355/94

(EÜT L 46, 18.2.1994, lk 5)

 

1994. aasta ühinemisakti lisa I punkt XIII A.I.3

(EÜT C 241, 29.8.1994, lk 274)

 

Nõukogu määrus (EMÜ) nr 1671/2000

(EÜT L 193, 29.7.2000, lk 11)

 

2003. aasta ühinemisakti 3. protokolli lisa I osa punkt 3

(ELT L 236, 23.9.2003, lk 940)

 

Nõukogu määrus (EÜ) nr 274/2008

(ELT L 85, 27.3.2008, lk 1)

 


VI LISA

VASTAVUSTABEL

Määrus (EMÜ) nr 918/83

Käesolev määrus

Artikli 1 lõige 1

Artikkel 1

Artikli 1 lõike 2 punktid a ja b

Artikli 2 lõike 1 punktid a ja b

Artikli 1 lõike 2 punkti c esimene lõik

Artikli 2 lõike 1 punkti c esimene lõik

Artikli 1 lõike 2 punkti c teise lõigu sissejuhatav lause

Artikli 2 lõike 1 punkti c teise lõigu sissejuhatav lause

Artikli 1 lõike 2 punkti c teise lõigu esimene taane

Artikli 2 lõike 1 punkti c teise lõigu alapunkt i

Artikli 1 lõike 2 punkti c teise lõigu teine taane

Artikli 2 lõike 1 punkti c teise lõigu alapunkt ii

Artikli 1 lõike 2 punkti c kolmas lõik

Artikli 2 lõike 1 punkti c kolmas lõik

Artikli 1 lõike 2 punktid d ja e

Artikli 2 lõike 1 punktid d ja e

Artikli 1 lõige 3

Artikli 2 lõige 2

Artikkel 2

Artikkel 3

Artikkel 3

Artikkel 4

Artikli 4 esimene lõik

Artikli 5 lõige 1

Artikli 4 teine lõik

Artikli 5 lõige 2

Artikkel 5

Artikkel 6

Artikli 6 esimene lõik

Artikli 7 lõige 1

Artikli 6 teine lõik

Artikli 7 lõige 2

Artikkel 7

Artikkel 8

Artikkel 8

Artikkel 9

Artikkel 9

Artikkel 10

Artikkel 10

Artikkel 11

Artikkel 11

Artikkel 12

Artikkel 12

Artikkel 13

Artikkel 13

Artikkel 14

Artikli 14 lõike 1 sissejuhatavad sõnad

Artikli 15 lõike 1 sissejuhatavad sõnad

Artikli 14 lõike 1 esimene taane

Artikli 15 lõike 1 punkt a

Artikli 14 lõike 1 teine taane

Artikli 15 lõike 1 punkt b

Artikli 14 lõige 2

Artikli 15 lõige 2

Artikkel 15

Artikkel 16

Artikkel 16

Artikkel 17

Artikkel 17

Artikkel 18

Artikkel 18

Artikkel 19

Artikkel 19

Artikkel 20

Artikkel 25

Artikkel 21

Artikkel 26

Artikkel 22

Artikli 27 esimene lõik

Artikli 23 lõige 1

Artikli 27 teine lõik

Artikli 23 lõige 2

Artikkel 28

Artikkel 24

Artikli 29 lõige 1

Artikli 25 lõige 1

Artikli 29 lõike 2 sissejuhatavad sõnad

Artikli 25 lõike 2 sissejuhatavad sõnad

Artikli 29 lõike 2 esimene taane

Artikli 25 lõike 2 punkt a

Artikli 29 lõike 2 teine taane

Artikli 25 lõike 2 punkt b

Artikli 29 lõike 2 kolmas taane

Artikli 25 lõike 2 punkt c

Artikli 30 esimene lõik

Artikli 26 lõige 1

Artikli 30 teine lõik

Artikli 26 lõige 2

Artikkel 31

Artikkel 27

Artikkel 32

Artikkel 28

Artikkel 33

Artikkel 29

Artikkel 34

Artikkel 30

Artikkel 35

Artikkel 31

Artikkel 36

Artikkel 32

Artikkel 37

Artikkel 33

Artikkel 38

Artikkel 34

Artikkel 39

Artikkel 35

Artikkel 40

Artikkel 36

Artikkel 41

Artikkel 37

Artikkel 42

Artikkel 38

Artikkel 43

Artikkel 39

Artikkel 44

Artikkel 40

Artikkel 45

Artikkel 41

Artikkel 50

Artikkel 42

Artikli 51 sissejuhatavad sõnad

Artikli 43 sissejuhatavad sõnad

Artikli 51 esimene taane

Artikkel 43 punkt a

Artikli 51 teine taane

Artikkel 43 punkt b

Artikli 52 lõige 1

Artikkel 44 lõige 1

Artikli 52 lõike 2 sissejuhatavad sõnad

Artikli 44 lõike 2 sissejuhatavad sõnad

Artikli 52 lõike 2 esimene taane

Artikli 44 lõike 2 punkt a

Artikli 52 lõike 2 teine taane

Artikli 44 lõike 2 punkt b

Artikli 53 sissejuhatavad sõnad

Artikli 45 sissejuhatavad sõnad

Artikli 53 punkti a sissejuhatavad sõnad

Artikli 45 punkti a sissejuhatavad sõnad

Artikli 53 punkti a esimene taane

Artikli 45 punkti a alapunkt i

Artikli 53 punkti a teine taane

Artikli 45 punkti a alapunkt ii

Artikli 53 punkti b sissejuhatavad sõnad

Artikli 45 punkti b sissejuhatavad sõnad

Artikli 53 punkti b esimene taane

Artikli 45 punkti b alapunkt i

Artikli 53 punkti b teine taane

Artikli 45 punkti b alapunkt ii

Artikli 54 sissejuhatavad sõnad

Artikli 46 sissejuhatavad sõnad

Artikli 54 esimene taane

Artikli 46 punkt a

Artikli 54 teine taane

Artikli 46 punkt b

Artikkel 56

Artikkel 47

Artikkel 57

Artikkel 48

Artikkel 58

Artikkel 49

Artikkel 59

Artikkel 50

Artikli 59a lõiked 1 ja 2

Artikli 51 lõiked 1 ja 2

Artikli 59a lõike 3 sissejuhatavad sõnad

Artikli 51 lõike 3 sissejuhatavad sõnad

Artikli 59a lõike 3 esimene taane

Artikli 51 lõike 3 punkt a

Artikli 59a lõike 3 teine taane

Artikli 51 lõike 3 punkt b

Artikkel 59b

Artikkel 52

Artikli 60 lõige 1

Artikkel 53 lõike 1

Artikli 60 lõike 2 sissejuhatav lause

Artikli 53 lõike 2 sissejuhatav lause

Artikli 60 lõike 2 esimene taane

Artikli 53 lõike 2 punkt a

Artikli 60 lõike 2 teine taane

Artikli 53 lõike 2 punkt b

Artikli 60 lõige 3

Artikli 53 lõige 3

Artikli 61 lõige 1

Artikli 54 lõige 1

Artikli 61 lõike 2 sissejuhatavad sõnad

Artikli 54 lõike 2 sissejuhatavad sõnad

Artikli 61 lõike 2 esimene taane

Artikli 54 lõike 2 punkt a

Artikli 61 lõike 2 teine taane

Artikli 54 lõike 2 punkt b

Artikli 61 lõike 2 kolmas taane

Artikli 54 lõike 2 punkt c

Artikkel 62

Artikkel 55

Artikkel 63

Artikkel 56

Artikkel 63a

Artikkel 57

Artikkel 63b

Artikkel 58

Artikkel 63c

Artikkel 59

Artikkel 64

Artikkel 60

Artikkel 65

Artikkel 61

Artikkel 66

Artikkel 62

Artikkel 67

Artikkel 63

Artikkel 68

Artikkel 64

Artikkel 69

Artikkel 65

Artikkel 70

Artikkel 66

Artikli 71 esimese lõigu sissejuhatav lause

Artikli 67 lõike 1 sissejuhatav lause

Artikli 71 esimese lõigu esimene taane

Artikli 67 lõike 1 punkt a

Artikli 71 esimese lõigu teine taane

Artikli 67 lõike 1 punkt b

Artikli 71 teine lõik

Artikli 67 lõige 2

Artikli 72 lõike 1 sissejuhatav lause

Artikli 68 lõike 1 sissejuhatav lause

Artikli 72 lõike 1 esimene taane

Artikli 68 lõike 1 punkt a

Artikli 72 lõike 1 teine taane

Artikli 68 lõike 1 punkt b

Artikli 72 lõige 2

Artikli 68 lõige 2

Artikkel 73

Artikkel 69

Artikkel 75

Artikkel 70

Artikkel 76

Artikkel 71

Artikkel 77

Artikkel 72

Artikkel 78

Artikkel 73

Artikkel 79

Artikkel 74

Artikkel 80

Artikkel 75

Artikkel 81

Artikkel 76

Artikkel 82

Artikkel 77

Artikkel 83

Artikkel 78

Artikkel 84

Artikkel 79

Artikkel 85

Artikkel 80

Artikkel 86

Artikkel 81

Artikkel 87

Artikkel 82

Artikkel 88

Artikkel 83

Artikli 89 sissejuhatavad sõnad

Artikli 84 sissejuhatavad sõnad

Artikli 89 esimene taane

Artikli 84 punkt a

Artikli 89 teine taane

Artikli 84 punkt b

Artikli 89 kolmas taane

Artikli 84 punkt c

Artikkel 90

Artikkel 85

Artikkel 91

Artikkel 86

Artikkel 92

Artikkel 87

Artikkel 93

Artikkel 88

Artikkel 94

Artikkel 89

Artikkel 95

Artikkel 90

Artikkel 96

Artikkel 91

Artikkel 97

Artikkel 92

Artikkel 98

Artikkel 93

Artikkel 99

Artikkel 94

Artikkel 100

Artikkel 95

Artikkel 101

Artikkel 96

Artikkel 102

Artikkel 97

Artikkel 103

Artikkel 98

Artikli 104 lõike 1 sissejuhatav lause

Artikli 99 lõike 1 sissejuhatav lause

Artikli 104 lõike 1 esimene taane

Artikli 99 lõike 1 punkt a

Artikli 104 lõike 1 teine taane

Artikli 9 lõike 1 punkt b

Artikli 104 lõike 1 kolmas taane

Artikli 99 lõike 1 punkt c

Artikli 104 lõige 2

Artikli 99 lõige 2

Artikkel 105

Artikkel 100

Artikkel 106

Artikkel 101

Artikkel 107

Artikkel 102

Artikkel 108

Artikkel 103

Artikkel 109

Artikkel 104

Artikkel 110

Artikkel 105

Artikkel 111

Artikkel 106

Artikkel 112

Artikkel 107

Artikkel 113

Artikkel 108

Artikkel 114

Artikli 109 lõige 1

Artikli 109 lõige 2

Artikli 115 esimene lõik

Artikli 110 lõige 1

Artikli 115 teine lõik

Artikli 110 lõige 2

Artikkel 116

Artikkel 111

Artikkel 117

Artikkel 112

Artikli 118 lõige 1

Artikkel 113

Artikkel 119

Artikkel 114

Artikkel 120

Artikkel 115

Artikkel 121

Artikkel 116

Artikkel 122

Artikkel 117

Artikkel 123

Artikkel 118

Artikkel 124

Artikkel 119

Artikkel 125

Artikkel 120

Artikkel 126

Artikkel 121

Artikkel 127

Artikkel 122

Artikkel 128

Artikkel 123

Artikkel 129

Artikkel 124

Artikkel 130

Artikkel 125

Artikkel 131

Artikkel 126

Artikkel 132

Artikkel 127

Artikkel 133

Artikkel 128

Artikkel 134

Artikkel 129

Artikkel 135

Artikkel 130

Artikkel 136

Artikkel 131

Artikkel 139

Artikkel 132

Artikkel 140

Artikkel 144

Artikkel 133

Artikkel 145

Artikkel 134

I–IV lisa

I–IV lisa

V lisa

VI lisa