20.5.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 148/1


KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 522/2014,

11. märts 2014,

millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1301/2013 seoses üksikasjalike eeskirjadega Euroopa Regionaalarengu Fondist toetatavate uuenduslike meetmete valiku ja haldamise põhimõtete kohta säästva linnaarengu valdkonnas

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrust (EL) nr 1301/2013, mis käsitleb Euroopa Regionaalarengu Fondi ja majanduskasvu ja tööhõivesse investeerimise eesmärgi erisätteid ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1080/2006, (1) eelkõige selle artikli 8 lõiget 3,

ning arvestades järgmist:

(1)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1303/2013 (2) artikli 4 lõike 7 kohaselt peaks struktuurifondide majanduskasvu ja tööhõivesse investeerimise eesmärgi vahendeid, mis on eraldatud säästva linnaarengu valdkonna uuenduslikele meetmetele (edaspidi „uuenduslikud meetmed”), rakendama komisjon.

(2)

Määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 92 lõike 8 kohaselt lubatakse komisjonil uuenduslikele meetmetele eraldatud vahendeid rakendada eelarve kaudse täitmise kaudu, mis on ette nähtud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 (3) artikliga 60.

(3)

Tuleb kehtestada üksikasjalikud eeskirjad uuenduslike meetmete haldamise kohta üksuse või asutuse poolt, kellele määruse (EL) nr 966/2012 artikli 58 lõike 1 punkti c alusel on usaldatud eelarve täitmise ülesanded.

(4)

Tuleb kehtestada üksikasjalikud eeskirjad Euroopa Regionaalarengu Fondist toetatavate uuenduslike meetmete valiku põhimõtete kohta. Et valituks osutuksid kõrge tasemega taotlused, tuleb ette näha uuenduslike meetmete valiku menetlused ja kriteeriumid, võttes arvesse liidu linnapiirkondade territoriaalset mitmekesisust.

(5)

Komisjon peaks uuenduslike meetmete väljavalimiseks kindlaks määrama teemavaldkonnad, millega tagataks, et konkursikutsed oleksid suunatud sellistele linnaarengu probleemidele, mille olulisus liidus edaspidi tõenäoliselt suureneb,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Uuenduslike meetmete haldamine

1.   Komisjon määrab ühe või mitu üksust või asutust, kellele määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artikli 58 lõike 1 punkti c alusel on liidu tasandil usaldatud eelarve täitmise ülesanded seoses uuenduslike meetmetega (edaspidi „volitatud üksus”).

Lisaks määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artikli 60 lõikes 1 sätestatud nõuete täitmisele peavad volitatud üksusel olema tõendatavad kogemused liidu fondide haldamisega mitmes liikmesriigis.

2.   Komisjon sõlmib volitatud üksusega määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artikli 61 lõike 3 kohase delegeerimislepingu, mis lisaks komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 1268/2012 (4) artiklis 40 sätestatud nõuetele sisaldab järgmisi sätteid:

a)

suunised taotlejatele ja toetusesaajatele;

b)

aastane töökava, mille komisjon peab heaks kiitma;

c)

projektikonkursside korraldamine uuenduslike meetmete valimiseks;

d)

taotlejate toetuskõlblikkuse hindamine;

e)

kokkuleppel komisjoniga eksperdirühma loomine, kes hindab taotlusi ja seab need paremusjärjestusse;

f)

eksperdirühma soovituste alusel uuenduslike meetmete väljavalimine kokkuleppel komisjoniga;

g)

nõue, et toetusesaajale antakse dokument, milles on kehtestatud toetuse tingimused, mille määrab kindlaks komisjon;

h)

toetusesaajate esitatud aruannete läbivaatamine ja maksed toetusesaajatele;

i)

seire iga üksiku uuendusliku meetme üle;

j)

teabeürituste korraldamine;

k)

tulemuste levitamine kokkuleppel komisjoniga;

l)

uuenduslike meetmete auditeerimine, et kontrollida, kas toetust rakendatakse usaldusväärse finantsjuhtimise põhimõtete kohaselt;

m)

rahaline toetus volitatud üksuse haldusülesannete toetamiseks, mis makstakse kindlasummalise osana volitatud üksuse tegevuskuludest ning määratakse kindlaks sellele üksusele toetuste andmiseks eraldatud liidu vahendite summa alusel.

3.   Volitatud üksus esitab komisjonile määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artikli 60 lõike 5 kohased dokumendid ning kogu uuenduslike meetmete rakendamise hindamiseks vajaliku teabe.

Artikkel 2

Uuenduslike meetmete väljavalimine

1.   Volitatud üksus valib uuenduslikud meetmed konkursikutsete alusel, võttes arvesse komisjoni talituste poolt iga-aastaselt kindlaks määratud teemavaldkondi.

2.   Uuenduslike meetmete toetust võivad taotleda järgmised ametiasutused:

a)

sellise kohaliku haldusüksuse mis tahes ametiasutus, mida määratletakse linnastumise määra alusel linna või eeslinnana ning kus on vähemalt 50 000 elanikku;

b)

selliste kohalike haldusüksuste ametiasutuste mis tahes ühendus või rühm, mida määratletakse linnastumise määra alusel linna või eeslinnana ning kus on vähemalt 50 000 elanikku; see võib hõlmata piiriüleseid ühendusi või rühmi ning eri piirkondades ja/või liikmesriikides asuvaid ühendusi või rühmi.

3.   Artikli 1 lõike 2 punktis e osutatud eksperdirühm annab uuenduslike meetmete valimiseks soovitusi. Eksperdirühm on geograafiliselt tasakaalus ning seda juhatab komisjoni esindaja. Soovitusi andes lähtub eksperdirühm eelkõige järgmistest kriteeriumidest:

a)

taotluse uuenduslik sisu ning selle potentsiaal uute lahenduste leidmiseks või katsetamiseks;

b)

taotluse kvaliteet;

c)

asjakohaste partnerite osalemine taotluse ettevalmistamisel;

d)

mõõdetavate tulemuste saamise võimalus;

e)

kavandatavate lahenduste ülekantavus.

Eksperdirühm tagab, et soovitustes võetakse arvesse liidu linnaalade territoriaalset mitmekesisust.

4.   Volitatud üksus valib eksperdirühma soovituste alusel ja kokkuleppel komisjoniga välja uuenduslikud meetmed.

5.   Ühele uuenduslikule meetmele antav summa ei ületa 5 000 000 eurot.

6.   Uuenduslik meede viiakse ellu maksimaalselt kolme aastaga.

Artikkel 3

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 11. märts 2014

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  ELT L 347, 20.12.2013, lk 289.

(2)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1303/2013, 17. detsember 2013, millega kehtestatakse ühissätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi, Euroopa Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondi ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta, nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi ja Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1083/2006 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 320).

(3)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL, Euratom) nr 966/2012, 25. oktoober 2012, mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 (ELT L 298, 26.10.2012, lk 1).

(4)  Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 1268/2012, 29. oktoober 2012, mis käsitleb Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju) kohaldamise eeskirju (ELT L 362, 31.12.2012, lk 1).