ISSN 1725-5171

Euroopa Liidu

Teataja

C 271

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

50. köide
14. november 2007


Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

 

II   Teatised

 

EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDE JA ORGANITE TEATISED

 

Komisjon

2007/C 271/01

Teatatud koondumise aktsepteering (Toimik nr COMP/M.4880 — Allianz GI/Xchanging Transaction Bank/Fondsdepot Bank) ( 1 )

1

2007/C 271/02

Teatatud koondumise aktsepteering (Toimik nr COMP/M.4807 — PSA/IPH/JV) ( 1 )

1

2007/C 271/03

Euroopa Ühenduse asutamislepingu artiklite 87 ja 88 raames antava riigiabi lubamine — Juhud, mille suhtes komisjonil ei ole vastuväiteid ( 1 )

2

 

IV   Teave

 

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT JA ORGANITELT

 

Nõukogu

2007/C 271/04

Nõukogu otsus, 8. november 2007, millega nimetatakse ametisse Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri juhatuse liikmed ja asendusliikmed

4

 

Komisjon

2007/C 271/05

Euro vahetuskurss

8

2007/C 271/06

Komisjoni teatis päritolureegleid käsitlevate protokollide kohaldamise kuupäeva kohta, millega sätestatakse päritolu diagonaalne kumuleerumine ühenduse ning Alžeeria, Egiptuse, Fääri saarte, Islandi, Iisraeli, Jordaania, Liibanoni, Maroko, Norra, Šveitsi (kaasaarvatud Liechtenstein), Süüria, Tuneesia, Türgi, Jordani läänekalda ja Gaza sektori vahel

9

 

TEAVE LIIKMESRIIKIDELT

2007/C 271/07

Komisjoni teatis, mis on seotud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2000/9/EÜ (reisijateveoks ettenähtud köisteede kohta) rakendamisega ( 1 )

11

2007/C 271/08

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 562/2006 (millega kehtestatakse isikute üle piiri liikumist reguleerivad ühenduse eeskirjad (Schengeni piirieeskirjad, ELT C 247, 13.10.2006, lk 1, ELT C 153, 6.7.2007, lk 5, ELT C 182, 4.8.2007, lk 18)) artikli 2 lõikes 15 nimetatud elamislubade ajakohastatud loetelu

14

2007/C 271/09

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 562/2006 (millega kehtestatakse isikute üle piiri liikumist reguleerivad ühenduse eeskirjad (Schengeni piirieeskirjad, ELT C 247, 13.10.2006, lk 25, ELT C 153, 6.7.2007, lk 9)) artikli 2 lõikes 8 nimetatud piiripunktide ajakohastatud loetelu

15

 

V   Teated

 

KONKURENTSIPOLIITIKA RAKENDAMISEGA SEOTUD MENETLUSED

 

Komisjon

2007/C 271/10

Eelteatis koondumise kohta (Juhtum nr COMP/M.4948 — 3i Group/Global Garden Products) — Võimalik lihtsustatud korras menetlemine ( 1 )

16

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

 


II Teatised

EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDE JA ORGANITE TEATISED

Komisjon

14.11.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 271/1


Teatatud koondumise aktsepteering

(Toimik nr COMP/M.4880 — Allianz GI/Xchanging Transaction Bank/Fondsdepot Bank)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2007/C 271/01)

27. septembril 2007 otsustas komisjon mitte vastu seista ülalmainitud koondumisele ning kuulutada see vastavaks ühisturu nõuetega. Käesolev otsus on tehtud nõukogu määruse (EÜ) nr 139/2004 artikli 6(1)(b) alusel. Täielik otsuse tekst on kättesaadav vaid inglise keeles ning avaldatakse peale seda, kui dokumendist on kustutatud kõik võimalikud ärisaladused. Otsus on kättesaadav:

Euroopa konkurentsipoliitika koduleheküljel (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). See kodulehekülg aitab leida ühinemisotsuseid, sealhulgas ärinime, toimiku numbri, kuupäeva ja tööstusharu indeksid;

elektroonilises formaadis EUR-Lex koduleheküljel, dokumendinumber 32007M4880 alt. EUR-Lex pakub on-line juurdepääsu Euroopa õigusele. (http://eur-lex.europa.eu)


14.11.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 271/1


Teatatud koondumise aktsepteering

(Toimik nr COMP/M.4807 — PSA/IPH/JV)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2007/C 271/02)

31. oktoobril 2007 otsustas komisjon mitte vastu seista ülalmainitud koondumisele ning kuulutada see vastavaks ühisturu nõuetega. Käesolev otsus on tehtud nõukogu määruse (EÜ) nr 139/2004 artikli 6(1)(b) alusel. Täielik otsuse tekst on kättesaadav vaid inglise keeles ning avaldatakse peale seda, kui dokumendist on kustutatud kõik võimalikud ärisaladused. Otsus on kättesaadav:

Euroopa konkurentsipoliitika koduleheküljel (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). See kodulehekülg aitab leida ühinemisotsuseid, sealhulgas ärinime, toimiku numbri, kuupäeva ja tööstusharu indeksid;

elektroonilises formaadis EUR-Lex koduleheküljel, dokumendinumber 32007M4807 alt. EUR-Lex pakub on-line juurdepääsu Euroopa õigusele. (http://eur-lex.europa.eu)


14.11.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 271/2


Euroopa Ühenduse asutamislepingu artiklite 87 ja 88 raames antava riigiabi lubamine

Juhud, mille suhtes komisjonil ei ole vastuväiteid

(EMPs kohaldatav tekst)

(2007/C 271/03)

Otsuse vastuvõtmise kuupäev

27.6.2007

Abi nr

N 900/06

Liikmesriik

Portugal

Piirkond

Figueira da Foz

Nimetus (ja/või abisaaja nimi)

CELBI, S.A.

Õiguslik alus

Decreto-Lei 409/99 de 15 de Outubro — regulamenta a concessão de Benefícios Fiscais

Decreto-Lei No 70-B/2000 de 5 Maio — aprova o enquadramento legal de referência para apoio directo e indirecto ás empresas

Meetme liik

Individuaalne abi

Eesmärk

Piirkondlik areng

Abi vorm

Sooduslaen, maksusoodustus

Eelarve

Kavandatud abi kogusumma: 89,93 miljonit EUR

Abi osatähtsus

18,60 %

Kestus

1.1.2008-31.12.2017

Majandusharud

Tööstus

Abi andva asutuse nimi ja aadress

API — Agência Portuguesa para o Investimento, E.P.E.

Muu teave

Otsuse autentne tekst, millest on eemaldatud kogu konfidentsiaalne teave, on kättesaadav aadressil:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Otsuse vastuvõtmise kuupäev

13.6.2007

Abi nr

N 156/07

Liikmesriik

Belgia

Piirkond

Vlaanderen

Abikava nimetus (ja/või abisaaja nimi)

Luchtvaartmaatschappijen (te definiëren)

Aanloopbijdrage voor belangrijke programma's die de promotie en ontwikkeling van de Luchthaven Antwerpen ten goede komen

Õiguslik alus

Bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming van de instellingen (Belgisch Staatsblad 15.08.1980), inzonderdheid artikel 6, § 1, X, 7o dat bepaalt dat de Gewesten bevoegd zijn voor de „uitrusting en de uitbating van de luchthavens en de openbare vliegvelden, met uitzondering van de luchthaven Brussel-Nationaal

Wet van 8 augustus 1988 tot wijziging van de wet van 8 augustus 1980 tot hervorming van de instellingen (Belgisch Staatsblad 13.08.1988)

Samenwerkingsakkoord van 30 november 1989 tussen de Belgische Staat die optreedt voor de Nationale Maatschappij der Luchtwegen en de Gewesten (Belgisch Staatsblad 09.03.1989) samengelezen met het Koninklijk Besluit van 5 augustus 1992 (Belgisch Staatsblad 05.08.1992) bewerkstelligen de overdracht van goederen, rechten en verplichtingen van de Nationale Maatschappij der Luchtwegen aan het Vlaamse Gewest en aan het Waalse Gewest

Besluit van de Vlaamse regering van 8 juni 1994 betreffende het financiële en materiële beheer van de diensten met afzonderlijk beheer Luchthaven Antwerpen en Luchthaven Oostende (Belgisch Staatsblad 20.10.1994) dat bepaalt dat de Luchthaven Antwerpen bevoegd is om „andere tarieven voor het gebruik van de infrastructuur en de verkoopprijzen van eigen prestaties vast te leggen

Besluit van de Vlaamse Regering van 27 juli 2004 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering, gewijzigd door besluiten van de Vlaamse Regering van 15 oktober 2004 en 23 december 2005 (Belgisch Staatsblad 04.08.2004)

Ministrieel Besluit van 1 juni 2006 houdende vaststelling van de luchthavenvergoedingen voor de luchthaven Antwerpen (Belgisch Staatsblad 13.06.2006), inzonderdheid artikel 13, § 3 dat bepaalt dat „voor belangrijke programma's die de promotie en ontwikkeling van de luchthaven ten goede komen, specifieke overeenkomsten kunnen gesloten worden

Meetme liik

Abikava

Abi eesmärk

Antwerpeni lennujaama arendamine

Abi vorm

Turundus-, reklaami- ja asutamiskulude kergendamine

Eelarve

4 116 279 EUR

Abi suurim osatähtsus

Maksimaalselt 30 %

Kava kestus

1.1.2007-1.1.2010

Majandusharud

Lennundus

Abi andva asutuse nimi ja aadress

Dienst met Afzonderlijk Beheer Luchthaven Antwerpen

Muu teave

Otsuse autentne tekst, millest on eemaldatud kogu konfidentsiaalne teave, on kättesaadav aadressil:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/


IV Teave

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT JA ORGANITELT

Nõukogu

14.11.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 271/4


NÕUKOGU OTSUS,

8. november 2007,

millega nimetatakse ametisse Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri juhatuse liikmed ja asendusliikmed

(2007/C 271/04)

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse nõukogu 18. juuli 1994. aasta määrust (EÜ) nr 2062/94 Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri loomise kohta, (1) eriti selle artiklit 8,

võttes arvesse kandidaatide nimekirja, mille liikmesriikide valitsused on nõukogule esitanud,

võttes arvesse kandidaatide nimekirju, mille on nõukogule esitanud tööohutuse ja töötervishoiu nõuandekomitee esimees ja mis käsitlevad nimetatud komitees tööandjate ja töötajate organisatsioone esindavate liikmerühmade ettepanekuid,

ning arvestades järgmist:

(1)

3. juuni 2002. aasta otsusega (2) nimetas nõukogu ametisse Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri haldusnõukogu liikmed ja asendusliikmed ajavahemikuks 3. juunist 2002 kuni 2. juunini 2005.

(2)

Nõukogu nimetas oma 15. novembri 2004. aasta otsusega (3) ametisse uusi liikmesriike esindavad liikmed ja asendusliikmed.

(3)

Haldusnõukogu ametiaeg kestis kuni nõukogu määruse (EÜ) nr 1112/2005 (millega muudeti nõukogu määrust (EÜ) nr 2062/94) jõustumiseni.

(4)

Nõukogu määrusega (EÜ) nr 1112/2005 asendati haldusnõukogu juhatusega.

(5)

Nimetatud juhatuse liikmed ja asendusliikmed tuleks ametisse nimetada kolmeks aastaks,

ON TEINUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri juhatuse liikmeteks ja asendusliikmeteks ajavahemikuks 8. novembrist 2007 kuni 7. novembrini 2010 nimetatakse järgmised isikud.

I.   VALITSUSE ESINDAJAD

Riik

Liikmed

Asendusliikmed

Belgia

Willy IMBRECHTS

Christian DENEVE

Bulgaaria

Atanas KOLCHAKOV

Petar HADJISTOJKOV

Tšehhi Vabariik

Daniela KUBÍČKOVÁ

Martina KAJÁNKOVÁ

Taani

Charlotte SKJOLDAGER

Tove LOFT

Saksamaa

Ulrich RIESE

Kai SCHÄFER

Eesti

Egle KÄÄRATS

Iirimaa

Daniel KELLY

Mary DORGAN

Kreeka

Trifon GINALAS

Konstantinos PETINIS

Hispaania

Mario GRAU-RIOS

Pilar CASLA-BENITO

Prantsusmaa

Mireille JARRY

Yvan DENION

Itaalia

Lea BATTISTONI

Mario ALVINO

Küpros

Leandros NICOLAIDES

Marios KOURTELLIS

Läti

Renārs LŪSIS

Jolanta KANČA

Leedu

Aldona SABAITIENĖ

Aušra STANKIUVIENĖ

Luksemburg

Paul WEBER

Robert HUBERTY

Ungari

András BÉKÉS

Mária GROSZMANN

Malta

Mark GAUCI

Vincent ATTARD

Madalmaad

R. FERINGA

M.G. DEN HELD

Austria

Gertrud BREINDL

Eva-Elisabeth SZYMANSKI

Poola

Danuta KORADECKA

Daniel PODGÓRSKI

Portugal

Rumeenia

Daniela MARINESCU

Dan Ion OPREA

Sloveenia

Tatjana PETRIČEK

Jože HAUKO

Slovakkia

Miloš JANOUŠEK

Elena PALIKOVÁ

Soome

Mikko HURMALAINEN

Anna-Liisa SUNDQUIST

Rootsi

Bertil REMAEUS

Anna-Lena HULTGÅRD SANCINI

Ühendkuningriik

Elizabeth HODKINSON

Malcolm DARVILL

II.   AMETIÜHINGU ESINDAJAD

Riik

Liikmed

Asendusliikmed

Belgia

François PHILIPS

Herman FONCK

Bulgaaria

Aleksandar ZAGOROV

Ivan KOKALOV

Tšehhi Vabariik

Miroslav KOSINA

Jaroslav ZAVADIL

Taani

Jan KAHR FREDERIKSEN

Lone JACOBSEN

Saksamaa

Marina SCHROEDER

Maximilian ANGERMAIER

Eesti

Argo SOON

Ülo KRISTJUHAN

Iirimaa

Sylvester CRONIN

Fergus WHELAN

Kreeka

Ioannis ADAMAKIS

Hispaania

Fernando RODRIGO CENCILLO

Dionis OÑA

Prantsusmaa

Gilles SEITZ

Henri FOREST

Itaalia

Cinzia FRASCHERI

Diego ALHAIQUE

Küpros

Nicos ANDREOU

Maria THEOCHARIDOU

Läti

Ziedonis ANTAPSONS

Mārtiņš PUŽULS

Leedu

Luksemburg

Claude FORGET

Marcel GOEREND

Ungari

Károly GYÖRGY

Pál GERGELY

Malta

Anthony CASARU

Salv SAMMUT

Madalmaad

Willem VAN VEELEN

Arie WOLTMEIJER

Austria

Julia LISCHKA

Karin ZIMMERMANN

Poola

Anita NOWAKOWSKA

Iwona PAWLACZYK

Portugal

Armando DA COSTA FARIAS

Rumeenia

Adrian COJOCARU

Maria GHIMPU

Sloveenia

Lučka BÖHM

Spomenka GERŽELJ

Slovakkia

Bohuslav BENDÍK

Jaroslav BOBELA

Soome

Raili PERIMÄKI

Erkki AUVINEN

Rootsi

Sven BERGSTRÖM

Börje SJÖHOLM

Ühendkuningriik

Hugh ROBERTSON

Liz SNAPE

III.   TÖÖANDJATE ORGANISATSIOONIDE ESINDAJAD

Riik

Liikmed

Asendusliikmed

Belgia

André PELEGRIN

Ir. Kris DE MEESTER

Bulgaaria

Tšehhi Vabariik

Karel PETRŽELKA

Miroslav BURIŠIN

Taani

Thomas PHILBERT NIELSEN

Anne-Marie RØGE KRAG

Saksamaa

Thomas HOLTMANN

Herbert BENDER

Eesti

Heddi LUTTERUS

Ilmar LINK

Iirimaa

Tony BRISCOE

Kevin ENRIGHT

Kreeka

Pavlos KYRIAKONGONAS

Natascha AVLONITOU

Hispaania

Pilar IGLESIAS VALCARCE

Pere TEIXIDÓ CAMPÁS

Prantsusmaa

Nathalie BUET

Patrick LÉVY

Itaalia

Küpros

Lefteris KARYDIS

Christina VASILA

Läti

Liene VANCĀNE

Leedu

Luksemburg

François ENGELS

Ungari

Géza BOMBERA

Antal SZABADKAI

Malta

Joe DELIA

Madalmaad

Bob KONING

Mario VAN MIERLO

Austria

Christa SCHWENG

Heinrich BRAUNER

Poola

Jacek MECINA

Portugal

Marcelino PENA E COSTA

José COSTA TAVARES

Rumeenia

Ovidiu NICOLESCU

Adrian IZVORANU

Sloveenia

Igor ANTAUER

Slovakkia

Boris MICHALÍK

Soome

Jyrki HOLLMÉN

Rauno TOIVONEN

Rootsi

Bodil MELLBLOM

Ühendkuningriik

Janet ASHERSON

Keith SEXTON

Artikkel 2

Nõukogu nimetab veel määramata liikmed ametisse hiljem.

Artikkel 3

Käesolev otsus avaldatakse teavitamise eesmärgil Euroopa Liidu Teatajas.

Brüssel, 8. november 2007

Nõukogu nimel

eesistuja

R. PEREIRA


(1)  EÜT L 216, 20.8.1994, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1112/2005 (ELT L 184, 15.7.2005, lk 5).

(2)  EÜT C 161, 5.7.2002, lk 5.

(3)  ELT C 24, 29.1.2005, lk 2.


Komisjon

14.11.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 271/8


Euro vahetuskurss (1)

13. november 2007

(2007/C 271/05)

1 euro=

 

Valuuta

Kurss

USD

USA dollar

1,4607

JPY

Jaapani jeen

160,96

DKK

Taani kroon

7,4525

GBP

Inglise nael

0,70470

SEK

Rootsi kroon

9,2805

CHF

Šveitsi frank

1,6436

ISK

Islandi kroon

88,22

NOK

Norra kroon

7,9090

BGN

Bulgaaria lev

1,9558

CYP

Küprose nael

0,5842

CZK

Tšehhi kroon

26,691

EEK

Eesti kroon

15,6466

HUF

Ungari forint

254,27

LTL

Leedu litt

3,4528

LVL

Läti latt

0,7023

MTL

Malta liir

0,4293

PLN

Poola zlott

3,6445

RON

Rumeenia leu

3,4430

SKK

Slovakkia kroon

32,866

TRY

Türgi liir

1,7601

AUD

Austraalia dollar

1,6294

CAD

Kanada dollar

1,3945

HKD

Hong Kongi dollar

11,3708

NZD

Uus-Meremaa dollar

1,9220

SGD

Singapuri dollar

2,1159

KRW

Korea won

1 342,09

ZAR

Lõuna-Aafrika rand

9,8775

CNY

Hiina jüaan

10,8581

HRK

Horvaatia kuna

7,3457

IDR

Indoneesia ruupia

13 415,07

MYR

Malaisia ringit

4,8933

PHP

Filipiini peeso

62,788

RUB

Vene rubla

35,8350

THB

Tai baht

46,221


(1)  

Allikas: EKP avaldatud viitekurss.


14.11.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 271/9


Komisjoni teatis päritolureegleid käsitlevate protokollide kohaldamise kuupäeva kohta, millega sätestatakse päritolu diagonaalne kumuleerumine ühenduse ning Alžeeria, Egiptuse, Fääri saarte, Islandi, Iisraeli, Jordaania, Liibanoni, Maroko, Norra, Šveitsi (kaasaarvatud Liechtenstein), Süüria, Tuneesia, Türgi, Jordani läänekalda ja Gaza sektori vahel

(2007/C 271/06)

Ühendus ja asjaomased riigid teavitavad üksteist Euroopa Komisjoni kaudu teiste riikidega jõus olevatest päritolureeglitest, et saavutada päritolu diagonaalne kumuleerumine ühenduse ning Alžeeria, Egiptuse, Fääri saarte, Islandi, Iisraeli, Jordaania, Liibanoni, Maroko, Norra, Šveitsi (kaasaarvatud Liechtenstein), Süüria, Tuneesia, Türgi, Jordani läänekalda ja Gaza sektori vahel.

Lisatud tabelis, mis on koostatud asjaomastelt riikidelt saadud teadete alusel, antakse ülevaade päritolureegleid käsitlevatest protokollidest, kus sätestatakse päritolu diagonaalne kumuleerumine ning nimetatakse kuupäev, millest alates kumuleeruvust kohaldatakse. Käesolev tabel asendab varasema (ELT C 229, 29.9.2007).

Kumuleerumist saab kohaldada ainult juhul, kui lõpptootja- ja lõppsihtriigid on sõlminud ühesuguseid päritolureegleid sätestavad vabakaubanduslepingud kõikide päritolustaatuse kujunemisega seotud riikidega — s.o kõikide riikidega, kust pärinevad kõik kasutatud materjalid. Lõpptootja- ja lõppsihtriigiga vabakaubanduslepingut mittesõlminud riigist pärinevaid materjale käsitletakse päritolustaatuseta materjalidena. Konkeetsed näited on toodud Euroopa-Vahemere piirkonna päritolureegleid käsitlevate protokollide selgitavates märkustes. (1)

Seejuures meenutatakse, et:

Šveitsi ja Liechtensteini Vürstiriigi vahel kehtib tolliliit;

Euroopa Majanduspiirkonnas, kuhu kuuluvad EL, Island, Liechtenstein ja Norra; on kohaldamiskuupäev 1. november 2005.

Allpool on esitatud tabelis loetletud riikide ISO alfa-2-koodid:

Alžeeria

DZ

Egiptus

EG

Fääri saared

FO

Island

IS

Iisrael

IL

Jordaania

JO

Liibanon

LB

Liechtenstein

LI

Maroko

MA

Norra

NO

Šveits

CH

Süüria

SY

Tuneesia

TN

Türgi

TR

Jordani läänekallas ja Gaza sektor

PS


Päritolureegleid käsitlevate protokollide, millega nähakse ette diagonaalne kumuleerumine Euroopa-Vahemere piirkonnas, kohaldamiskuupäevad

 

EU

DZ

CH

(EFTA)

EG

FO

IL

IS

(EFTA)

JO

LB

LI

(EFTA)

MA

NO

(EFTA)

PS

SY

TN

TR

EU

 

1.11.2007

1.1.2006

1.3.2006

1.12.2005

1.1.2006

1.1.2006

1.7.2006

 

1.1.2006

1.12.2005

1.1.2006

 

 

1.8.2006

 (2)

DZ

1.11.2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CH (EFTA)

1.1.2006

 

 

1.8.2007

1.1.2006

1.7.2005

1.8.2005

17.7.2007

1.1.2007

 

1.3.2005

1.8.2005

 

 

1.6.2005

 

EG

1.3.2006

 

1.8.2007

 

 

 

1.8.2007

6.7.2006

 

1.8.2007

6.7.2006

1.8.2007

 

 

6.7.2006

1.3.2007

FO

1.12.2005

 

1.1.2006

 

 

 

1.11.2005

 

 

1.1.2006

 

1.12.2005

 

 

 

 

IL

1.1.2006

 

1.7.2005

 

 

 

1.7.2005

9.2.2006

 

1.7.2005

 

1.7.2005

 

 

 

1.3.2006

IS (EFTA)

1.1.2006

 

1.8.2005

1.8.2007

1.11.2005

1.7.2005

 

17.7.2007

1.1.2007

1.8.2005

1.3.2005

1.8.2005

 

 

1.3.2006

 

JO

1.7.2006

 

17.7.2007

6.7.2006

 

9.2.2006

17.7.2007

 

 

17.7.2007

6.7.2006

17.7.2007

 

 

6.7.2006

 

LB

 

 

1.1.2007

 

 

 

1.1.2007

 

 

1.1.2007

 

1.1.2007

 

 

 

 

LI (EFTA)

1.1.2006

 

 

1.8.2007

1.1.2006

1.7.2005

1.8.2005

17.7.2007

1.1.2007

 

1.3.2005

1.8.2005

 

 

1.6.2005

 

MA

1.12.2005

 

1.3.2005

6.7.2006

 

 

1.3.2005

6.7.2006

 

1.3.2005

 

1.3.2005

 

 

6.7.2006

1.1.2006

NO (EFTA)

1.1.2006

 

1.8.2005

1.8.2007

1.12.2005

1.7.2005

1.8.2005

17.7.2007

1.1.2007

1.8.2005

1.3.2005

 

 

 

1.8.2005

 

PS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TN

1.8.2006

 

1.6.2005

6.7.2006

 

 

1.3.2006

6.7.2006

 

1.6.2005

6.7.2006

1.8.2005

 

 

 

1.7.2005

TR

 (2)

 

 

1.3.2007

 

1.3.2006

 

 

 

 

1.1.2006

 

 

 

1.7.2005

 


(1)  ELT C 83, 17.4.2007, lk 1.

(2)  EÜ-Türgi tolliliiduga hõlmatud kaupade puhul on kohaldamiskuupäev 27. juuli 2006.

Põllumajandustoodete puhul on kohaldamiskuupäev 1. jaanuar 2007.

Söe- ja terasetoodete puhul diagonaalset kumuleerumist veel ei kohaldata.


TEAVE LIIKMESRIIKIDELT

14.11.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 271/11


Komisjoni teatis, mis on seotud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2000/9/EÜ (reisijateveoks ettenähtud köisteede kohta) rakendamisega

(EMPs kohaldatav tekst)

(Direktiivi kohaste ühtlustatud standardite pealkirjade ja viidete avaldamine)

(2007/C 271/07)

ESO (1)

Viide ühtlustatud standardile ja standardi pealkiri

(ja viitedokument)

Viide asendatavale standardile

Kuupäev, mil asendatava standardi järgimisest tulenev vastavuseeldus kaotab kehtivuse

(Märkus 1)

CEN

EN 1709:2004

Ohutusnõuded inimeste transportimiseks mõeldud köisteepaigaldistele. Käikulaskmiseelne ülevaatus, hooldus, käitusaegne ülevaatus ja kontroll

 

CEN

EN 1908:2004

Ohutusnõuded inimeste transportimiseks mõeldud köisteepaigaldistele. Pingutusseadmed

 

CEN

EN 1909:2004

Ohutusnõuded inimeste transportimiseks mõeldud köisteepaigaldistele. Utiliseerimine ja evakueerimine

 

CEN

EN 12385-8:2002

Terastraadist trossid. Ohutus. Osa 8: Inimeste transportimiseks mõeldud köisteepaigaldiste köisveo ja kandeveo trossid

 

CEN

EN 12385-9:2002

Terastraadist trossid. Ohutus. Osa 9: Inimeste transportimiseks mõeldud köisteepaigaldiste segmentköie kandetrossid

 

CEN

EN 12397:2004

Ohutusnõuded inimeste transportimiseks mõeldud köisteepaigaldistele. Käitamine

 

CEN

EN 12927-1:2004

Ohutusnõuded inimeste transportimiseks mõeldud köisteepaigaldistele. Köied. Osa 1: Köite ja nende otste kinnitite valikukriteeriumid

 

CEN

EN 12927-2:2004

Ohutusnõuded inimeste transportimiseks mõeldud köisteepaigaldistele. Köied. Osa 2: Ohutusfaktorid

 

CEN

EN 12927-3:2004

Ohutusnõuded inimeste transportimiseks mõeldud köisteepaigaldistele. Köied. Osa 3: 6-põimeliste köisveo, kandeveo ja veotrosside pikijätkamine

 

CEN

EN 12927-4:2004

Ohutusnõuded inimeste transportimisele köitega. Köied. Osa 4: Otste kinnitused

 

CEN

EN 12927-5:2004

Ohutusnõuded inimeste transportimiseks mõeldud köisteepaigaldistele. Köied. Osa 5: Ladustamine, transport, paigaldamine ja pingutamine

 

CEN

EN 12927-6:2004

Ohutusnõuded inimeste transportimiseks mõeldud köisteepaigaldistele. Köied. Osa 6: Väljapraakimiskriteeriumid

 

CEN

EN 12927-7:2004

Ohutusnõuded inimeste transportimiseks mõeldud köisteepaigaldistele. Köied. Osa 7: Kontrollimine, parandamine ja hooldamine

 

CEN

EN 12927-8:2004

Ohutusnõuded inimeste transportimiseks mõeldud köisteepaigaldistele. Köied. Osa 8: Köite magnetkatsetus (MRT)

 

CEN

EN 12929-1:2004

Ohutusnõuded inimeste transportimiseks mõeldud köisteepaigaldistele. Üldnõuded. Osa 1: Nõuded kõikidele paigaldistele

 

CEN

EN 12929-2:2004

Ohutusnõuded inimeste transportimiseks mõeldud köisteepaigaldistele. Üldnõuded. Osa 2: Täiendavad nõuded piduriteta vagunitega kande- ja veotrossiga rippteedele

 

CEN

EN 12930:2004

Ohutusnõuded inimeste transportimiseks mõeldud köisteepaigaldistele. Arvutused

 

CEN

EN 13107:2004

Ohutusnõuded inimeste transportimiseks mõeldud köisteepaigaldistele. Rajatised

 

CEN

EN 13223:2004

Ohutusnõuded inimeste transportimiseks mõeldud köisteepaigaldistele. Ajamisüsteemid ja muud mehaanilised seadmed

 

CEN

EN 13243:2004

Ohutusnõuded inimeste transportimiseks mõeldud köisteepaigaldistele. Elektriseadmed, v.a. ajamisüsteemid

 

EN 13243:2004/AC:2005

 

 

CEN

EN 13796-1:2005

Ohutusnõuded reisijateveoks köisraudteel. Kandurid. Osa 1: Haaratsid, karabiinid, toolid, T-latid ja platvormid

 

EN 13796-1:2005/AC:2007

 

 

CEN

EN 13796-2:2005

Inimeste transportimiseks mõeldud köisteepaigaldiste ohutusnõuded. Kandurid. Osa 2: Haaratsite libisemiskindluse katsetamine

 

CEN

EN 13796-3:2005

Inimeste transportimiseks mõeldud köisteepaigaldiste ohutusnõuded. Kandurid. Osa 3: Väsimuskatsed

 

Märkus 1

Tavaliselt on kuupäevaks, mil asendatava standardi järgimisest tulenev vastavuseeldus kehtivuse kaotab, Euroopa standardiorganisatsiooni kehtestatud tühistamiskuupäev, kuid kõnealuste standardite kasutajate tähelepanu juhitakse asjaolule, et teatavatel erandjuhtudel võib olla ka teisiti.

Märkus 3

Muudatuste puhul on viitestandard EN CCCCC:AAAA, vajaduse korral selle varasemad muudatused ja osutatud uus muudatus. Asendatav standard (veerg 3) koosneb seega standardist EN CCCCC:AAAA ja vajaduse korral selle varasematest muudatustest, kuid ei hõlma osutatud uut muudatust. Osutatud kuupäeval kaotab kehtivuse asendatava standardi järgimisest tulenev vastavuseeldus direktiivi oluliste nõuetega.

Märkus:

Standardite kättesaamisega seotud teavet võib saada Euroopa standardiorganisatsioonidest või riikide standardiorganisatsioonidest, mis on loetletud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 98/34/EÜ (2) (muudetud direktiiviga 98/48/EÜ) (3) lisas.

Viidete avaldamine Euroopa Liidu Teatajas ei tähenda, et standardid on olemas kõikides ühenduse keeltes.

Loetelu asendab kõik varasemad Euroopa Liidu Teatajas avaldatud loetelud. Komisjon tagab selle loetelu ajakohastamise.

Põhjalikumat teavet ühtlustatud standardite kohta võib leida Internetilehelt:

http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/standardization/harmstds/


(1)  Euroopa standardiorganisatsioonid:

CEN: rue de Stassart 36, B-1050 Brussels, tel. (32-2) 550 08 11; faks (32-2) 550 08 19 (http://www.cen.eu)

CENELEC: rue de Stassart 35, B-1050 Brussels, tel. (32-2) 519 68 71; faks (32-2) 519 69 19 (http://www.cenelec.org)

ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, tel. (33) 492 94 42 00; faks (33) 493 65 47 16 (http://www.etsi.org)

(2)  EÜT L 204, 21.7.1998, lk 37.

(3)  EÜT L 217, 5.8.1998, lk 18.


14.11.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 271/14


Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 562/2006 (millega kehtestatakse isikute üle piiri liikumist reguleerivad ühenduse eeskirjad (Schengeni piirieeskirjad, ELT C 247, 13.10.2006, lk 1, ELT C 153, 6.7.2007, lk 5, ELT C 182, 4.8.2007, lk 18)) artikli 2 lõikes 15 nimetatud elamislubade ajakohastatud loetelu

(2007/C 271/08)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. märtsi 2006. aasta määruse (EÜ) nr 562/2006 (millega kehtestatakse isikute üle piiri liikumist reguleerivad ühenduse eeskirjad (Schengeni piirieeskirjad)) (1) artikli 2 lõikes 15 nimetatud elamislubade ajakohastatud loetelu avaldamise aluseks on liikmesriikide poolt kooskõlas Schengeni piirieeskirjade artikliga 34 komisjonile edastatud teave.

Lisaks Euroopa Liidu Teatajas avaldamisele on igakuiselt ajakohastatud teave õigus-, vabadus- ja turvalisusküsimuste peadirektoraadi veebisaidil.

EESTI

Euroopa Liidu Teatajas C 247, 13. oktoobril 2006 avaldatud loetelu asendamine

Elamisõigust tõendavad dokumendid:

1)

isikutunnistus;

2)

elamisluba tõendav kleebis (mis on kinnitatud Eesti või mõne muu riigi väljastatud reisidokumendile).

1.

Kolmanda riigi kodanikule väljastatud isikutunnistus võib sisaldada järgmiseid märkuseid:

tähtajaline elamisluba kehtivusega kuni pp.kk.aa / tähtajaline elamisluba kehtivusega kuni pp.kk.aa;

pikaajaline elanik EÜ / pikaajaline elanik EÜ;

alaline elamisluba / alaline elamisluba — kehtiv kuni 31.5.2006.

Isikutunnistus ei ole kehtiv reisidokument riigipiiri ületamiseks. Reisimisel tuleb isikutunnistus esitada koos kehtiva passiga.

2.

Elamisloakleebis võib hõlmata järgmiseid märkuseid:

tähtajaline elamisluba / tähtajaline elamisluba;

pikaajaline elanik EÜ / pikaajaline elanik EÜ;

alaline elamisluba / alaline elamisluba — kehtiv kuni 31.5.2006.

Elamisluba võib olla:

tähtajaline (maksimaalse kehtivusega kuni viis aastat) või

alaline.

Kõik märkused, välja arvatud alalist elamisluba käsitlevad märkused esitatakse inglise keeles.


(1)  ELT L 105, 13.4.2006, lk 1.


14.11.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 271/15


Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 562/2006 (millega kehtestatakse isikute üle piiri liikumist reguleerivad ühenduse eeskirjad (Schengeni piirieeskirjad, ELT C 247, 13.10.2006, lk 25, ELT C 153, 6.7.2007, lk 9)) artikli 2 lõikes 8 nimetatud piiripunktide ajakohastatud loetelu

(2007/C 271/09)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 8. märtsi 2006. aasta määruse (EÜ) nr 562/2006 (millega kehtestatakse isikute üle piiri liikumist reguleerivad ühenduse eeskirjad (Schengeni piirieeskirjad)) artikli 2 lõikes 8 nimetatud piiripunktide ajakohastatud loetelu avaldamise aluseks on liikmesriikide poolt kooskõlas Schengeni piirieeskirjade artikliga 34 komisjonile edastatud teave.

Lisaks Euroopa Liidu Teatajas avaldamisele on igakuiselt ajakohastatud teave õigus-, vabadus- ja turvalisusküsimuste peadirektoraadi veebisaidil.

HISPAANIA

Merepiir

Uus mere piiripunkt:

 

Puerto del Rosario (Fuerteventura)

NORRA

Õhupiir

Uus õhu piiripunkt (avati 1. oktoobril 2007):

 

Moss Lufthavn Rygge.


V Teated

KONKURENTSIPOLIITIKA RAKENDAMISEGA SEOTUD MENETLUSED

Komisjon

14.11.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 271/16


Eelteatis koondumise kohta

(Juhtum nr COMP/M.4948 — 3i Group/Global Garden Products)

Võimalik lihtsustatud korras menetlemine

(EMPs kohaldatav tekst)

(2007/C 271/10)

1.

31. oktoobril 2007 sai komisjon nõukogu määruse (EÜ) nr 139/2004 (1) artiklile 4 vastava teatise kavandatava koondumise kohta, mille raames ettevõtja 3i Group plc („3i Group”, Ühendkuningriik) omandab täieliku kontrolli nimetatud nõukogu määruse artikli 3 lõike 1 punkti b tähenduses ettevõtja Global Garden Products B, S.à r.l. („Global Garden Products”, Luxembourg) üle aktsiate või osade ostu teel.

2.

Asjaomaste ettevõtjate majandustegevus hõlmab järgmist:

3i Group: investeeringud ja investeerimisfondide haldamine ja nende investeeringute haldamine investeerimisfondid nimel;

Global Garden Products: majapidamises või erialaseks kasutamiseks mõeldud motoriseeritud aiatööriistade ja -varustuse tootmine ja müük.

3.

Komisjon leiab pärast teatise esialgset läbivaatamist, et tehing, millest teatatakse, võib kuuluda määruse (EÜ) nr 139/2004 reguleerimisalasse, kuid lõplikku otsust selle kohta ei ole veel tehtud. Vastavalt komisjoni teatisele lihtsustatud korra kohta teatavate ettevõtjate koondumiste käsitlemiseks kooskõlas nõukogu määrusega (EÜ) nr 139/2004 (2) tuleks märkida, et käesolevat juhtumit on võimalik käsitleda teatises ettenähtud korra kohaselt.

4.

Komisjon kutsub huvitatud kolmandaid isikuid esitama komisjonile oma võimalikke märkusi kavandatava toimingu kohta.

Komisjon peab märkused kätte saama kümne päeva jooksul pärast käesoleva dokumendi avaldamist. Märkusi võib saata komisjonile faksi ((32-2) 296 43 01 või 296 72 44) või postiga järgmisel aadressil (lisada viitenumber COMP/M.4948 — 3i Group/Global Garden Products):

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  ELT L 24, 29.1.2004, lk 1.

(2)  ELT C 56, 5.3.2005, lk 32.