Euroopa Söe- ja Teraseühenduse asutamisleping, ESTÜ asutamisleping

 

KOKKUVÕTE:

Pariisi leping, millega asutati Euroopa Söe- ja Teraseühendus (ESTÜ)

MIS OLI LEPINGU EESMÄRK?

PÕHIPUNKTID

Eesmärgid

Vastavalt lepingu artiklis 2 sätestatule, oli lepingu eesmärgiks söe ja terase ühisturu kaudu kaasa aidata majanduskasvule, tööhõivele ja parematele elustandarditele. Seega pidid institutsioonid tagama söe ja terase korrapärase tarnimise ühisturule, tagades võrdse juurdepääsu tootmisallikatele, madalaimate hindade kehtestamise ja paremad töötingimused. Sellega pidi kaasnema rahvusvahelise kaubanduse kasv ja tootmise kaasajastamine.

Ühisturu loomisega kehtestati lepinguga toodete vaba liikumine ilma tollimaksudeta. Sellega keelati riigiti kehtestatud diskrimineerivad meetmed ja tavad, subsiidiumid, riigiabi või erimaksud ning piiravad tegevused.

Struktuur

Lepingul oli 4 jaotist:

Leping sisaldas ka:

Institutsioonid

Lepinguga loodi Ülemamet, assamblee, Euroopa Liidu Nõukogu ja Euroopa Kohus. ESTÜ oli juriidilise isiku staatuses.

Ülemamet võttis vastu otsuseid, andis soovitusi ja esitas arvamusi. Ülemametit aitas nõuandekomitee (tänase Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee eelkäija), mis koosnes tootjate, töötajate, tarbijate ja vahendajate esindajatest.

Ülesanded

Rahastamisaspektid

Tootmine

Seoses hindade ja kaubanduspoliitikaga oli ESTÜ-l peamiselt kaudne ja täiendav roll valitsustevahelise koostöö ja sekkumise kaudu. Samas võidi nõudluse languse või vähesuse tõttu võtta tarvitusele otsesed meetmed, kehtestades kvoodid eesmärgiga piirata tootmist organiseeritud viisil, või vähesuse korral koostada tootmisprogrammid, määratledes tarbimisprioriteedid ja vahendite eraldamise ning sätestades eksporditasemed.

Hinnakujundus ja konkurents

Ülemamet võis ettevõtjatevahelised kokkulepped ja ühingud tühistada, kui need otseselt või kaudselt takistasid, piirasid või moonutasid tavapärast konkurentsi.

Töötajatega seotud aspektid

Kaubanduspoliitika

MIS AJAST LEPINGUT KOHALDATI?

Lepingut kohaldati alates 1952. aastast, see kehtis 50 aastat ja kaotas kehtivuse 2002. aastal. Lepinguga loodud ühisturg avati 10. veebruaril 1953. aastal söele, rauamaagile ja vanarauale ning 1. mail 1953. aastal terasele.

TAUST

PÕHIDOKUMENT

Euroopa Söe- ja Teraseühenduse asutamisleping

Viimati muudetud: 11.12.2017(1) Ühendkuningriik astub Euroopa Liidust välja ja on alates 1. veebruarist 2020 kolmas riik (ELi mittekuuluv riik).