Nice’i leping

 

KOKKUVÕTE:

Nice’i leping

MIS ON LEPINGU EESMÄRK?

PÕHIPUNKTID

ELi institutsioonide seaduspärasemaks ja tõhusamaks muutmine, arvestades ELi liikmesuse laienemist

Peamised muud lepinguga kaasnenud muudatused

MIS AJAST LEPINGUT KOHALDATAKSE?

Lepingule kirjutati alla 26. veebruaril 2001 ja see jõustus 1. aprillil 2003. Kuid mõned selle eeskirjad hakkasid kehtima hiljem.

TAUST

Lisateave:

PÕHIMÕISTED

Eelotsus – Euroopa Liidu Kohtu otsus vastuseks liikmesriigi kohtu küsimusele Euroopa õiguse tõlgendamise või kehtivuse kohta, aidates seeläbi kaasa ELi õiguse ühetaolisele kohaldamisele.

PÕHIDOKUMENT

Nice’i leping, millega muudetakse Euroopa Liidu lepingut, Euroopa ühenduste asutamislepinguid ja teatavaid nendega seotud akte (EÜT C 80, 10.3.2001, lk 1–87)

SEONDUVAD DOKUMENDID

Euroopa Liidu leping – konsolideeritud versioon (EÜT C 191, 29.7.1992, lk 1–112)

Euroopa Liidu toimimise leping – konsolideeritud versioon 2002 (EÜT C 325, 24.12.2002, lk 33–184)

Viimati muudetud: 21.03.2018(1) Ühendkuningriik astub Euroopa Liidust välja ja on alates 1. veebruarist 2020 kolmas riik (ELi mittekuuluv riik).