Bussisõitjate õigused

Bussisõitjatel, sh puudega ja piiratud liikumisvõimega isikutel, on samad õigused kõikjal, kus nad Euroopa Liidus (EL) bussiga reisivad. Need õigused, sh õigus saada teavet või hüvitist hilinemise või tühistamise puhul, kehtestati lisaks sarnastele mere- ja sisevee-, lennu- ja raudteetranspordi kasutajate õigustele.

ÕIGUSAKT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 2011. aasta määrus (EL) nr 181/2011, mis käsitleb bussisõitjate õigusi ning millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2006/2004

KOKKUVÕTE

Bussisõitjatel, sh puudega ja piiratud liikumisvõimega isikutel, on samad õigused kõikjal, kus nad Euroopa Liidus (EL) bussiga reisivad. Need õigused, sh õigus saada teavet või hüvitist hilinemise või tühistamise puhul, kehtestati lisaks sarnastele mere- ja sisevee-, lennu- ja raudteetranspordi kasutajate õigustele.

MIS ON MÄÄRUSE EESMÄRK?

Kõnealuse määrusega sätestatakse eeskirjad liinivedusid* kasutavate bussisõitjate suhtes, kui reisi pikkus ELis on 250 kilomeetrit või rohkem. Osalt kohaldatakse selle määruse sätteid kõigile bussiveoteenustele, sh lühematele liinivedudele.

PÕHIPUNKTID

Pikamaavedude (st üle 250 km) kohta sätestab määrus järgmist:

Lisaks sätestab määrus alla 250 km reiside kohta järgmist:

Käesolevas määruses nähakse ette võimalus kehtestada erandidriigisisestele ja sellistele liinivedudele, millest oluline osa toimub väljaspool ELi.

MIS AJAST MÄÄRUST KOHALDATAKSE?

1. märtsist 2013.

TAUST

Bussisõitjate õigusi käsitlev Euroopa Komisjoni veebileht

Pärast COVID-19 puhangut ja kriisi tagajärgedega toimetulemiseks meetmete kehtestamist võttis komisjon vastu

PÕHIMÕISTED

* Liiniveod: sõitjate bussivedu kindlaksmääratud marsruudil, kusjuures sõitjad sisenevad ja väljuvad varem kindlaksmääratud peatustes.

VIITED

Õigusakt

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Määrus (EL) nr 181/2011

20.3.2011

-

ELT L 55, 28.2.2011, lk 1-12

Viimati muudetud: 02.06.2020