Meritsi ja siseveeteedel reisijate õigused

Meritsi ja siseveeteedel reisijatel (sealhulgas puudega ja piiratud liikumisvõimega reisijad) on kõikjal Euroopa Liidus (EL) reisides samad õigused. Need õigused, sealhulgas õigus saada teavet või taotleda hüvitist reisi tühistamise või hilinemise korral, kehtivad lisaks samasugustele lennu-, rongi- ja bussireisijate õigustele.

ÕIGUSAKT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. novembri 2010. aasta määrus (EL) nr 1177/2010, mis käsitleb meritsi ja siseveeteedel reisijate õigusi ning millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2006/2004

KOKKUVÕTE

Meritsi ja siseveeteedel reisijatel (sealhulgas puudega ja piiratud liikumisvõimega reisijad) on kõikjal Euroopa Liidus (EL) reisides samad õigused. Need õigused, sealhulgas õigus saada teavet või taotleda hüvitist reisi tühistamise või hilinemise korral, kehtivad lisaks samasugustele lennu-, rongi- ja bussireisijate õigustele.

MIS ON MÄÄRUSE EESMÄRK?

Määruses sätestatakse kõigi ELis meritsi ja siseveeteedel reisijate (sealhulgas puudega ja piiratud liikumisvõimega reisijad) õigused.

PÕHIPUNKTID

Neid õigusi kohaldatakse reisijate suhtes, kes reisivad ELi meredel, jõgedel, järvedel või kanalitel suurte parvlaevade või merematkelaevadega.

Nende õiguste hulka kuuluvad:

Alates 31. detsembrist 2012 hõlmab määrus (EÜ) nr 392/2009 reisijate meritsi vedajate vastutuse kohta ka reisijate õigusi õnnetusest tuleneva kadumise või kahjustuse korral.

MIS AJAST MÄÄRUST KOHALDATAKSE?

18. detsembrist 2012.

TAUST

Reisijate õigusi käsitlev Euroopa Komisjoni veebisait (meretransport)

Pärast COVID-19 puhangut ja kriisi tagajärgedega toimetulemiseks meetmete kehtestamist võttis komisjon vastu

VIITED

Õigusakt

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Määrus (EL) nr 1177/2010

6.1.2011

-

ELT L 334, 17.12.2010, lk 1-16

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. aprilli 2009. aasta määrus (EÜ) nr 392/2009 reisijate meritsi vedajate vastutuse kohta õnnetusjuhtumite korral (ELT L 131, 28.5.2009, lk 24-46)

Viimati muudetud: 02.06.2020