Liiklusohutus: poliitikasuunised liiklusohutuse valdkonnas aastateks 2011–2020

KOKKUVÕTE:

Euroopa Komisjoni teatis (KOM(2010) 389 (lõplik)) – Euroopa kui liiklusohutusala 2011–2020

MIS ON EUROOPA KOMISJONI TEATISE EESMÄRK?

Kuigi kolmanda liiklusohutuse tegevuskava rakendamine Euroopa Liidus (EL) aastatel 2003–2010 oli tulemuslik, toonitab Euroopa Komisjon, et liiklusohutuse parandamiseks tuleb teha veelgi suuremaid jõupingutusi.

PÕHIPUNKTID

Euroopa liiklusohutuse poliitikasuunistes (2011–2020) on esitatud üldine raamistik ja kaugeleulatuvad eesmärgid, millest tuleks lähtuda riiklike ja kohalike strateegiate koostamisel vastavalt subsidiaarsuse põhimõttele. Üldises raamistikus toonitab komisjon vajadust:

Põhimõtted ja kavandatud tulemus

Komisjon sätestab kolm põhimõtet:

Lähtudes liiklusohutuse tegevuskavast aastateks 2003–2010 teeb komisjon ettepaneku jätkata ajavahemikul 2010–2020 sama eesmärgiga, st vähendada ELi liiklussurmade arvu poole võrra. See näitab ELi kindlat pühendumist liiklusohutusele ning ühine eesmärk vähendaks erinevusi ELi riikide vahel ja ühtlustaks ELi piires liiklusohutuse taset. Komisjon ootab, et ELi riigid panustaksid ühiste eesmärkide saavutamisse riiklike liiklusohutusstrateegiatega.

Nende poliitikasuunistega seoses toimus 2009. aasta juulist detsembrini avalik arutelu, mille käigus tehti ettepanek kehtestada eesmärk liiklusõnnetuste põhjustatud raskete vigastuste arvu vähendamiseks. Kui raskete vigastuste mõiste on üheselt määratletud, peab komisjon lisama vigastuste vähendamise eesmärgi aastani 2020 ettenähtud liiklusohutuse poliitikasuunistesse.

Strateegilised eesmärgid

Komisjon on määranud kindlaks seitse eesmärki, mille saavutamiseks kavandatakse meetmeid nii ELi kui ka ELi riikide tasandil. Need eesmärgid on järgmised:

Euroopa liiklusohutuse poliitikasuuniste 2011–2020 rakendamine

Avatud koostöö ELi riikide ja komisjoni vahel hõlbustab ELi liiklusohutuspoliitika rakendamist. Sellega paralleelselt on ELi riikidel ka siseriiklikud liiklusohutuskavad, mis sisaldavad kohalikest oludest lähtuvaid konkreetseid riiklikke eesmärke.

Komisjon püüab parandada olemasolevaid andmekorje- ja analüüsivahendeid, nagu CARE, nõukogu otsuse 93/704/EÜ kohaselt loodud ELi liiklusõnnetuste andmebaas ning Euroopa liiklusohutuse seirekeskus (ERSO), mis võimaldab kõigil internetis Euroopa liiklusohutusega seotud andmete ja teadmistega tutvuda.

TAUST

Lisateave: vt Liiklusohutus (Euroopa Komisjoni veebisait)

ÕIGUSAKT

Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele – Euroopa kui liiklusohutusala: poliitikasuunised liiklusohutuse valdkonnas aastateks 2011–2020 (KOM(2010) 389 (lõplik), 20.7.2010)

Viimati muudetud: 09.05.2016