Audiovisuaalmeedia teenuste direktiiv

EL kodifitseeris 2010. aastal 2007. aasta audiovisuaalmeedia teenuste direktiivi. Selle eesmärgiks on luua raamistik piiriüleste audiovisuaalmeedia teenuste jaoks, et tugevdada sisemist programmide tootmise ja levitamise turgu ning tagada ausa konkurentsi tingimused.

See võtab arvesse tehnoloogilisi arenguid audiovisuaalmeedia sektoris, nagu teenuste ja tehnoloogia lähenemine ning mittelineaarsete teenuste tähtsuse suurenemine (nt tellitav videoteenus). See asendas 1989. aasta „piirideta televisiooni” direktiivi.

Direktiiv sisaldab eeskirju audiovisuaalmeedia siseriiklike õigusaktide kogu ELi hõlmavaks kooskõlastamiseks (nii televisioon kui ka tellitavad teenuseid). Selles käsitletakse erinevaid aspekte, nagu alaealiste kaitsmine, vihkamise õhutamise keeld, nägemis- ja kuulmispuudega inimeste juurdepääsuvajadused ning reklaami ja tootepaigutust käsitlevad eeskirjad.

ELi riikide esindajatest koosnev kontaktkomitee teostab järelevalvet direktiivi rakendamise ja sektoris toimunud arengute üle.

Euroopa Komisjon lõi 2014. aastal audiovisuaalmeedia teenuste Euroopa reguleerivate organite töörühma, et nõustada teda direktiivi rakendamise teemadel.

VT KA