Tervishoid teistes ELi riikides – patsientide õigused

 

KOKKUVÕTE:

Direktiiv 2011/24/EL patsiendiõiguste kohaldamise kohta piiriüleses tervishoius

MIS ON DIREKTIIVI EESMÄRK?

PÕHIPUNKTID

Komisjon on võtnud vastu mitu direktiiviga 2011/24/EL seotud rakendusakti ja delegeeritud õigusakti. Nende hulka kuuluvad:

MIS AJAST DIREKTIIVI KOHALDATAKSE?

Direktiivi kohaldatakse alates 24. aprillist 2011 ning see pidi ELi riikides jõustuma hiljemalt 25. oktoobriks 2013.

TAUST

PÕHIDOKUMENT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. märtsi 2011. aasta direktiiv 2011/24/EL patsiendiõiguste kohaldamise kohta piiriüleses tervishoius (ELT L 88, 4.4.2011, lk 45–65)

Direktiivi 2011/24/EL hilisemad muudatused on algdokumenti lisatud. Vt konsolideeritud versioon.

SEONDUVAD DOKUMENDID

Komisjoni 15. juuli 2020. aasta rakendusotsus (EL) 2020/1023, millega muudetakse rakendusotsust (EL) 2019/1765 seoses COVID-19 pandeemia vastase võitluse eesmärgil toimuva piiriülese andmevahetusega riiklike kontakti tuvastamise ja sellest teavitamise mobiilirakenduste vahel (ELT L 227I, 16.7.2020, lk 1–9)

Komisjoni 22. oktoobri 2019. aasta rakendusotsus (EL) 2019/1765, milles sätestatakse e-tervise eest vastutavate riiklike asutuste võrgustiku loomise, haldamise ja toimimise eeskirjad ning millega tunnistatakse kehtetuks rakendusotsus 2011/890/EL (ELT L 270, 24.10.2019, lk 83–93)

Vt konsolideeritud versioon.

Komisjoni aruanne Euroopa Parlamendile ja nõukogule direktiivi 2011/24/EL (patsiendiõiguste kohaldamise kohta piiriüleses tervishoius) toimimise kohta (COM(2018) 651 final, 21.9.2018)

Komisjoni 10. märtsi 2014. aasta delegeeritud otsus 2014/286/EL, millega kehtestatakse tingimused ja kriteeriumid, mida Euroopa tugivõrgustikud ja nendega ühineda soovivad tervishoiuteenuste osutajad peavad täitma (ELT L 147, 17.5.2014, lk 71–78)

Komisjoni 10. märtsi 2014. aasta rakendusotsus 2014/287/EL, millega sätestatakse kriteeriumid Euroopa tugivõrgustike rajamiseks, kõnealuste tugivõrgustike ja nende liikmete hindamiseks ning selliste võrgustike rajamise ja hindamisega seotud teabe ja eksperditeadmiste vahetuse hõlbustamiseks (ELT L 147, 17.5.2014, lk 79–87)

Vt konsolideeritud versioon.

Komisjoni 26. juuni 2013. aasta rakendusotsus 2013/329/EL, milles sätestatakse eeskirjad tervisetehnoloogiate hindamise eest vastutavate riiklike asutuste või organite võrgustiku loomiseks, juhtimiseks ja läbipaistvaks toimimiseks (ELT L 175, 27.6.2013, lk 71–72)

Komisjoni 20. detsembri 2012. aasta rakendusdirektiiv 2012/52/EL, millega nähakse ette meetmed, et hõlbustada teises liikmesriigis väljakirjutatud retseptide tunnustamist (ELT L 356, 22.12.2012, lk 68–70)

Viimati muudetud: 14.09.2020