Tapmiseks ettenähtud vasikate kaitse

 

KOKKUVÕTE:

direktiiv 2008/119/EÜ – vasikate kaitse miinimumnõuded

MIS ON DIREKTIIVI EESMÄRK?

Selles sätestatakse inimtoiduks ettenähtud vasikate kaitse miinimumnõuded.

PÕHIPUNKTID

Rühma- või üksikaedikud

Looma kaal kg

Vaba ruum m2

‹ 150

1,5

‹ 220

1,7

› 220

1,8

Tervis

Sööt

Loomade jälgimine

Kõiki siseruumides peetavaid vasikaid tuleb kontrollida vähemalt kaks korda päevas ning mehaanilisi seadmeid vähemalt kord päevas. Kunstliku ventilatsioonisüsteemi puhul peab olema alarmsüsteem (regulaarselt kontrollitav) ja tagavarasüsteem.

Valgustuse tase

Vasikaid tuleb hoida päeva- või kunstliku valguse käes (see peab töötama vähemalt sama pika perioodi vältel kui loomulik valgus – kella 9.00 ja 17.00 vahel).

Kontroll

Imporditavad saadused

Loomade importimiseks kolmandatest riikidest tuleb esitada sertifikaat, mis kinnitab, et need on saanud ELi päritolu loomadega samaväärset ravi.

Erieeskirjad

ELi riigid võivad oma territooriumil kehtestada käesoleva direktiivi eeskirjadest rangemad eeskirjad. Sellisel juhul peavad nad komisjoni sellistest meetmetest eelnevalt teavitama.

Ametliku kontrolli määrus

Määrus (EL) 2017/625, ELi uue õigusaktiga inimtoidu ja loomasööda ametliku kontrolli kohta muudetakse direktiivi teatavaid vähem olulisi tehnilisi üksikasju. Neid muudatusi kohaldatakse alates 14. detsembrist 2019. aastast.

MIS AJAST DIREKTIIVI KOHALDATAKSE?

Direktiivi kohaldatakse alates 4. veebruarist 2009. aastast. Direktiiviga kodifitseeritakse ja tunnistatakse kehtetuks varasemad õigusaktid (direktiiv 91/629/EMÜ), mis tuli siseriiklikesse õigusaktidesse üle võtta 1. jaanuariks 1994. aastaks.

TAUST

Lisateave:

PÕHIDOKUMENT

Nõukogu 18. detsembri 2008. Aasta direktiiv 2008/119/EÜ, milles sätestatakse vasikate kaitse miinimumnõuded (kodifitseeritud versioon) (ELT L 10, 15.1.2009, lk 7–13)

SEONDUVAD DOKUMENDID

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. märtsi 2017. aasta määrus (EL) 2017/625, mis käsitleb ametlikku kontrolli ja muid ametlikke toiminguid, mida tehakse eesmärgiga tagada toidu- ja söödaalaste õigusnormide ning loomatervise ja loomade heaolu, taimetervise- ja taimekaitsevahendite alaste õigusnormide kohaldamine, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruseid (EÜ) nr 999/2001, (EÜ) nr 396/2005, (EÜ) nr 1069/2009, (EÜ) nr 1107/2009, (EL) nr 1151/2012, (EL) nr 652/2014, (EL) 2016/429 ja (EL) 2016/2031, nõukogu määruseid (EÜ) nr 1/2005 ja (EÜ) nr 1099/2009 ning nõukogu direktiive 98/58/EÜ, 1999/74/EÜ, 2007/43/EÜ, 2008/119/EÜ ja 2008/120/EÜ ning millega tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrused (EÜ) nr 854/2004 ja (EÜ) nr 882/2004, nõukogu direktiivid 89/608/EMÜ, 89/662/EMÜ, 90/425/EMÜ, 91/496/EMÜ, 96/23/EÜ, 96/93/EÜ ja 97/78/EÜ ja nõukogu otsus 92/438/EMÜ (ametliku kontrolli määrus) (ELT L 95, 7.4.2017, lk 1–142)

Vt konsolideeritud versioon.

Nõukogu 22. detsembri 2004. Aasta määrus (EÜ) nr 1/2005, mis käsitleb loomade kaitset vedamise ja sellega seonduvate toimingute ajal ning millega muudetakse direktiive 64/432/EMÜ ja 93/119/EÜ ning määrust (EÜ) nr 1255/97 (ELT L 3, 5.1.2005, lk 1–44)

Viimati muudetud: 27.09.2017