Lisaainete, ensüümide ning lõhna- ja maitseainete lubade andmise menetlus

 

KOKKUVÕTE:

määrus (EÜ) nr 1331/2008, millega kehtestatakse toidu lisaainete, toiduensüümide ning toidu lõhna- ja maitseainete lubade andmise ühtne menetlus

määrus (EL) 2019/1381, mis käsitleb toiduahela ELi tasandi riskihindamise läbipaistvust ja kestlikkust

MIS ON MÄÄRUSTE EESMÄRK?

PÕHIPUNKTID

Ühtne menetlus

Rakendamine

Komisjonil on pärast lisaaineid, ensüüme ning lõhna- ja maitseaineid käsitlevate õigusaktide vastuvõtmist, pärast EFSAga konsulteerimist seoses riskihinamisega, aega kaks aastat, et määrata kindlaks, kuidas käsitleda taotlusi, sealhulgas:

Läbipaistvus

Konfidentsiaalsus

Hädaolukorrad

Loetelus sisalduva ainega seotud hädaolukorra puhul algatab komisjon EFSA toiduohutusmenetluse.

Täiendavad õigusaktid

2008. aasta määrus võeti samaaegselt vastu järgmiste täiendavate õigusaktidega, milles käsitletakse üksikasjalikumalt kolme kategooriat:

MIS AJAST MÄÄRUSI KOHALDATAKSE?

Määrust (EÜ) nr 1331/2008 kohaldatakse alates 20. jaanuarist 2009.

Muutmismäärust (EL) 2019/1381 kohaldatakse alates 27. märtsist 2021.

TAUST

Lisateave:

PÕHIDOKUMENDID

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2008. aasta määrus (EÜ) nr 1331/2008, millega kehtestatakse toidu lisaainete, toiduensüümide ning toidu lõhna- ja maitseainete lubade andmise ühtne menetlus (ELT L 354, 31.12.2008, lk 1–6)

Määruse (EL) nr 1331/2008 järjestikused muudatused on alusdokumenti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. juuni 2019. aasta määrus (EL) 2019/1381, mis käsitleb toiduahela ELi tasandi riskihindamise läbipaistvust ja kestlikkust ning millega muudetakse määrusi (EÜ) nr 178/2002, (EÜ) nr 1829/2003, (EÜ) nr 1831/2003, (EÜ) nr 2065/2003, (EÜ) nr 1935/2004, (EÜ) nr 1331/2008, (EÜ) nr 1107/2009 ja (EL) 2015/2283 ning direktiivi 2001/18/EÜ (ELT L 231, 6.9.2019, lk 1–28)

SEONDUVAD DOKUMENDID

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2008. aasta määrus (EÜ) nr 1332/2008, mis käsitleb toiduensüüme ning millega muudetakse nõukogu direktiivi 83/417/EMÜ, nõukogu määrust (EÜ) nr 1493/1999, direktiivi 2000/13/EÜ, nõukogu direktiivi 2001/112/EÜ ja määrust (EÜ) nr 258/97 (ELT L 354, 31.12.2008, lk 7–15)

Vt konsolideeritud versiooni.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2008. aasta määrus (EÜ) nr 1333/2008 toidu lisaainete kohta (ELT L 354, 31.12.2008, lk 16–33)

Vt konsolideeritud versiooni.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2008. aasta määrus (EÜ) nr 1334/2008, mis käsitleb toiduainetes kasutatavaid lõhna- ja maitseaineid ning teatavaid lõhna- ja maitseomadustega toidu koostisosi ning millega muudetakse nõukogu määrust (EMÜ) nr 1601/91, määrusi (EÜ) nr 2232/96 ja (EÜ) nr 110/2008 ning direktiivi 2000/13/EÜ (ELT L 354, 31.12.2008, lk 34–50)

Vt konsolideeritud versiooni.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 28. jaanuari 2002. aasta määrus (EÜ) nr 178/2002, millega sätestatakse toidualaste õigusnormide üldised põhimõtted ja nõuded, asutatakse Euroopa Toiduohutusamet ja kehtestatakse toidu ohutusega seotud menetlused (EÜT L 31, 1.2.2002, lk 1–24)

Vt konsolideeritud versiooni.

Viimati muudetud: 01.10.2020