Ensüümide kasutamine toidus (v.a lisaainetes)

KOKKUVÕTE:

määrus (EÜ) nr 1332/2008 toiduensüümide kohta

KOKKUVÕTE

MIS ON MÄÄRUSE EESMÄRK?

Määrusega sätestatakse ühtlustatud eeskirjad toiduensüümide* kohta. Need eeskirjad on vajalikud inimeste tervise kaitseks ning selleks, et ensüüme saaks lisada kõikjal ELis.

Õigusaktis on ELis heakskiidetud ensüümide loetelu, nende toidus kasutamise tingimused ja märgistamise nõuded.

PÕHIPUNKTID

Müüa ja toidus kasutada tohib ainult ELi loetelusse kantud ensüüme.

Heakskiidetud ensüümid ei tohi olla tervisele ohtlikud ega tarbijaid eksitavad. Nende järele peab olema põhjendatud tehnoloogiline vajadus tootmise, töötlemise, valmistamise, käitlemise, pakendamise, transpordi või ladustamise käigus.

Heakskiidetud loetelus on üksikasjalik teave ensüümi nime kohta ja muid asjaomaseid andmeid, toidud, millesse võib seda toiduensüümi lisada, selle kasutustingimused, piirangud või erinõuded.

Ensüümidele kohaldatakse konkreetseid märgistamisnõudeid olenevalt sellest, kas need on ette nähtud lõpptarbijatele müümiseks või mitte.

Märgistus peab olema selgesti nähtav, loetav, kulumiskindel ja arusaadav.

MIS AJAST MÄÄRUST KOHALDATAKSE?

Varasemat õigusakti muutev määrus jõustus 20. jaanuaril 2009.

PÕHIMÕISTE

* Toiduensüüm – taimedest, loomadest või mikroorganismidest saadud toode, mis võib käivitada biokeemilise reaktsiooni ja mida kasutatakse toidu tootmise, töötlemise, valmistamise, käitlemise, pakendamise, transpordi või ladustamise käigus.

ÕIGUSAKT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2008. aasta määrus (EÜ) nr 1332/2008, mis käsitleb toiduensüüme ning millega muudetakse nõukogu direktiivi 83/417/EMÜ, nõukogu määrust (EÜ) nr 1493/1999, direktiivi 2000/13/EÜ, nõukogu direktiivi 2001/112/EÜ ja määrust (EÜ) nr 258/97 (ELT L 354, 31.12.2008, lk 7–15)

Määruse (EÜ) nr 1332/2008 järjestikused muudatused ja parandused on alusdokumenti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

Viimati muudetud: 11.01.2016