WTO – intellektuaalomandi õiguste kaubandusaspektide leping

 

KOKKUVÕTE:

nõukogu otsus 94/800/EÜ, mis käsitleb ELi nimel sõlmitavaid kokkuleppeid, mis saavutati mitmepoolsete kaubandusläbirääkimiste Uruguay voorus (1986–1994)

mitmepoolsete kaubandusläbirääkimiste Uruguay voor (1986–1994) – Maailma Kaubandusorganisatsiooni (WTO) asutamisleping – täpsemalt intellektuaalomandi õiguste kaubandusaspektide leping

MIS ON OTSUSE JA LEPINGU EESMÄRK?

PÕHIPUNKTID

Aluspõhimõtted on võrdse kohtlemise ja enamsoodustuskorra põhimõte. See tähendab, et WTO liikmed peavad kohtlema teiste liikmesriikide kodanikke mitte vähem soodsalt kui oma kodanikke. Lisaks tuleb teise liikmesriigi kodanikele antud eelis ühtlasi viivitamata ja tingimusteta anda kõigi ülejäänud liikmesriikide kodanikele, isegi kui tegu on oma riigi kodanikega võrreldes soodsama kohtlemisega.

ÜLDEESKIRJAD

Intellektuaalomandi õiguste kättesaadavuse, kohaldamisala ja kasutamisega seotud standardid

LEPINGU RAKENDAMINE

Intellektuaalomandi õiguste jõustamine

Üleminekuaeg

Seoses lepingu kohaldamisega oli arenenud riikidel aega üks aasta, et viia oma õigusaktid ja tavad lepinguga kooskõlla. Arenguriikides ja tsentraliseeritud planeerimisega majanduselt turumajandusele üle minevates riikides pikendati seda aega viie aastani ning vähim arenenud riikides 11 aastani.

Institutsiooniline raamistik

MIS AJAST OTSUST JA LEPINGUT KOHALDATAKSE?

TAUST

Lisateave: EL ja WTO (Euroopa Komisjon).

PÕHIDOKUMENDID

Nõukogu otsus 94/800/EÜ, 22. detsember 1994, mis käsitleb Euroopa Ühenduse nimel sõlmitavaid tema pädevusse kuuluvaid küsimusi puudutavaid kokkuleppeid, mis saavutati mitmepoolsete kaubandusläbirääkimiste Uruguay voorus (1986–1994) (EÜT L 336, 23.12.1994, lk 1–2)

Mitmepoolsete kaubandusläbirääkimiste Uruguay voor (1986–1994) – Maailma Kaubandusorganisatsiooni (WTO) asutamisleping

Viimati muudetud: 18.04.2017