ELi üleilmne valimisabi ja -vaatluste strateegia

 

KOKKUVÕTE:

teatis (KOM(2000) 191 (lõplik)) ELi valimisabi ja -vaatluste kohta

Euroopa Liidu lepingu artikkel 2

MIS ON TEATISE JA LEPINGU ARTIKLI EESMÄRK?

Teatise eesmärk on aidata määratleda sidusat poliitikat ELi valimisabi* ja -vaatluste* kohta strateegilise ja metoodilise lähenemisviisi kaudu, võttes arvesse eelmistest kogemustest saadud õpetunde.

Euroopa Liidu lepingu artiklis 2 on sätestatud ELi väärtused, milleks on inimväärikuse, vabaduse, demokraatia, võrdsuse, õigusriigi põhimõtte ja inimõiguste (sealhulgas vähemustesse kuuluvate inimeste õiguste) austamine.

PÕHIPUNKTID

Kõigi õigus osaleda oma riigi valitsemises on sätestatud inimõiguste ülddeklaratsioonis. Seoses valimistega nõuab hea valitsemistava asjakohaseid õiguslikke ja regulatiivseid eeskirju. Selleks, et tagada õigusriigi põhimõtte austamine, on vaja valimisi ka läbipaistvalt ja usaldusväärselt hallata, eriti sõltumatu järelevalve ja seire kaudu. Samuti on väga tähtis, et kodanikke teavitataks ja nad osaleksid kogu valimisprotsessis. Inimõiguste ülddeklaratsioonis sätestatud vaatlejatega valimiste kontrollikriteeriumid on rahvusvaheliselt aktsepteeritud. Valimised peavad olema vabad, õiglased, tõelised, toimuma korrapäraselt ja salajase hääletuse teel.

Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete toetus ELis on sätestatud ELi aluslepingutes. Euroopa Liidu lepingu artiklis 2 kinnitatakse selgelt, et EL rajaneb sellistel põhimõtetel nagu vabadus, demokraatia, õigusriik ja inimõiguste austamine, mis on kõigi ELi riikide ühised põhiväärtused. Valimismissioone tunnistatakse ELi mandaadi osana.

Kogemustest saadud õppetunnid

Teatises tehakse kokkuvõte aastatel 1993–2000 ELi abi- ja vaatlusmissioonidest saadud õppetundidest:

Soovitused tuleviku jaoks

Teatises rõhutatakse, et EL peab võtma vastu valimisabi ja -vaatluste strateegia, mis

ELi valimiste vaatlusmissiooni alustamise otsus peaks põhinema hinnangul, et see missioon oleks soovitatav, elujõuline ja kasulik. Nõukogu koostas sellega seoses kriteeriumid, mis on sätestatud teatise III lisas. Selles lisas on loetletud ka vajalikud tingimused, et vaatlejad saaksid oma tööd teha.

Valimisabi osutamise otsuse aluseks võivad olla järgmised kriteeriumid:

Pärast Lissaboni lepingu jõustumist ja Euroopa välisteenistuse (EEAS) loomist on viimane aktiivselt osalenud valimiste vaatlusmissioonidel tihedas koostöös komisjoni pädevate talitustega (välispoliitika vahendite talitus, mis asub EEASi juures).

Seoses missioonide rahastamisega uuritakse erinevaid viise vahendite eraldamise ja kulude haldamise otsuste kiirendamiseks ja lihtsustamiseks.

Samuti leitakse teatises, et kokkulepitud valikukriteeriumid (IV lisa) ja ELi vaatlejate käitumiseeskirjad (III lisa) on hea alus vaatlejate värbamiseks.

Suunised edu saavutamiseks

Valimisabi ja -vaatluste missioonide õnnestumiseks soovitatakse teatises pidada silmas järgmist:

Valimiste tulemuse hindamiseks soovitatakse teatises kasutada III lisas sätestatud kriteeriume.

ELi valimistegevuse nähtavuse parandamiseks soovitatakse teatises

TAUST

Lisateave:

PÕHIMÕISTED

Valimisabi: valimisprotsesside tehniline ja materiaalne toetamine, sh valimiste õigusraamistiku kehtestamise, poliitiliste parteide või hääletajate registreerimise ning kohalikele vaatlejatele ja ajakirjanikele ühiskonnaõpetuse ja koolituse andmisega seotud abi. Valimisabi täiendab valimisvaatlusi.
Valimisvaatlus: selle eesmärk on

See põhineb täieliku hõlmamise, erapooletuse, läbipaistvuse ja professionaalsuse põhimõtetel.

PÕHIDOKUMENDID

Euroopa Liidu lepingu konsolideeritud versioon – I jaotis – Ühissätted – Artikkel 2 (ELT C 202, 7.6.2016, lk 17)

Komisjoni teatis ELi valimisabi ja -vaatluste kohta (KOM(2000) 191 (lõplik), 11.4.2000)

SEONDUVAD DOKUMENDID

Euroopa Parlamendi 8. mai 2008. aasta resolutsioon ELi valimisvaatlusmissioonide kohta: eesmärgid, tavad ja tulevased väljakutsed (ELT C 271E, 12.11.2009, lk 31–38)

Nõukogu järeldused valimisabi ja -vaatluste kohta, arengunõukogu pressiteade, lk I–V, 31. mai 2001 (Euroopa Liidu Teatajas avaldamata)

Euroopa Parlamendi resolutsioon, mis käsitleb komisjoni teatist ELi valimisabi ja -vaatluste kohta (ELT C 343, 5.12.2001, lk 270–277)

Viimati muudetud: 02.03.2018