Mootorsõidukite ELi tüübikinnituse süsteem

 

KOKKUVÕTE:

direktiiv 2007/46/EÜ – mootorsõidukite ja nende haagiste ning selliste sõidukite jaoks mõeldud süsteemide, osade ja eraldi seadmestike kinnitus

MIS ON DIREKTIIVI EESMÄRK?

See pakub ELi riikidele ühtset eeskirjade kogumit mootorsõidukite ja nende haagiste ning selliste sõidukite jaoks mõeldud süsteemide, osade ja eraldi seadmestike tüübikinnituse kohta.

Direktiiviga rakendatakse kõigile komplektsete sõidukite kategooriatele, sh mitmes etapis ehitatud sõidukitele, kohustuslikku tüübikinnitussüsteemi. Selles sätestatakse:

PÕHIPUNKTID

Kohaldamisala

Käesolevat direktiivi kohaldatakse sõiduautodele, haagissuvilatele, veokitele ja bussidele, mis on nüüd hõlmatud ELi täielikult ühtlustatud nõuetega.

Menetlus

Tehnilised nõuded

Direktiiv hõlmab peamiselt sõidukite kinnitamisel järgitavat haldusmenetlust. Tehnilised erinõuded, mille alusel sõidukeid katsetatakse, on sätestatud teistes ELi dokumentides, mille loetelu on esitatud direktiivi IV lisas. Näiteks on nendes dokumentides sätestatud:

2017. aastal võttis Euroopa Komisjon vastu määrused (EL) 2017/1151 ja (EL) 2017/1154. Nendega tagatakse, et alates 1. septembrist 2017 läbivad uued automudelid uue ja usaldusväärsema heitgaaside kontrollimise tegelikus sõiduolukorras (tegelikus liikluses tekkivad heitkogused).

MIS AJAST DIREKTIIVI KOHALDATAKSE?

Direktiiv jõustus 29. oktoobril 2007. Olenevalt sõiduki kategooriast kohaldati kõnealust direktiivi järk-järgult ajavahemikul 2009–2014. See tuli ELi riikides seadusena vastu võtta 28. aprilliks 2009.

TAUST

Lisateave:

PÕHIMÕISTED

Kolmanda osapoole kinnitus – kolmandalt osapoolelt, nt iga ELi riigi heakskiidetud akrediteeritud sõltumatult asutuselt saadud kinnitus.
Vastastikune tunnustamine – ELi riigid tunnustavad teiste ELi riikide määratud asutuste väljastatud tüübikinnitustunnistusi.

PÕHIDOKUMENT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. septembri 2007. aasta direktiiv 2007/46/EÜ, millega kehtestatakse raamistik mootorsõidukite ja nende haagiste ning selliste sõidukite jaoks mõeldud süsteemide, osade ja eraldi seadmestike kinnituse kohta (raamdirektiiv) (ELT L 263, 9.10.2007, lk 1–160)

Direktiivi 2007/46/EÜ järjestikused muudatused ja parandused on alusdokumenti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on ainult dokumentaalne väärtus.

SEONDUVAD DOKUMENDID

Komisjoni 1. juuni 2017. aasta määrus (EL) 2017/1151, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 715/2007, mis käsitleb mootorsõidukite tüübikinnitust seoses väikeste sõiduautode ja kommertsveokite heitmetega (Euro 5 ja Euro 6) ning sõidukite remondi- ja hooldusteabe kättesaadavust, ning millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2007/46/EÜ ning komisjoni määrust (EÜ) nr 692/2008 ja komisjoni määrust (EL) nr 1230/2012 ja tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 692/2008 (ELT L 175, 7.7.2017, lk 1–643)

Vt konsolideeritud versioon.

Komisjoni 7. juuni 2017. aasta määrus (EL) 2017/1154, millega muudetakse komisjoni määrust (EL) 2017/1151, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 715/2007, mis käsitleb mootorsõidukite tüübikinnitust seoses väikeste sõiduautode ja kommertsveokite heitmetega (Euro 5 ja Euro 6) ning sõidukite remondi- ja hooldusteabe kättesaadavust, ning millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2007/46/EÜ ning komisjoni määrust (EÜ) nr 692/2008 ja komisjoni määrust (EL) nr 1230/2012 ja tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 692/2008, ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2007/46/EÜ väikeste sõiduautode ja kommertsveokite (Euro 6) tegelikus liikluses tekkiva heite osas (ELT L 175, 7.7.2017, lk 708–732)

Parandus

Komisjoni 12. detsembri 2017. aasta määrus (EL) 2017/2400, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 595/2009 seoses raskeveokite CO2 heitkoguste ja kütusekulu kindlaksmääramisega ning muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2007/46/EÜ ning komisjoni määrust (EL) nr 582/2011 (ELT L 349, 29.12.2017, lk 1–247)

Viimati muudetud: 10.04.2018