Pangakriiside lahendamise fondi loomine

 

KOKKUVÕTE:

teatis (KOM(2010) 254 (lõplik) – pangakriiside lahendamise fondid

MIS ON TEATISE EESMÄRK?

Selles kirjeldatakse Euroopa Komisjoni kavatsusi seoses pangakriiside lahendamise fondide loomisega.

PÕHIPUNKTID

Mis on pangakriiside lahendamise fondide eesmärk?

Kuidas saab pangakriiside lahendamise fonde rahastada?

Komisjon leiab, et fondi rahastamise korra alusel peaks saama koguda vajalikud summad viisil, mis soodustab sobivat käitumist.

Pangakriiside lahendamise fondidesse sissemaksete arvutamine võiks põhineda kolmel parameetril:

Kuidas tuleks pangakriiside lahendamise fonde valitseda?

Kuidas saab pangakriiside lahendamise fondid lõimida uue finantsstabiilsuse raamistiku osaks?

Pangakriiside lahendamise fondidele ühise lähenemisviisi määratlemine

Edasine areng pärast 2010. aastat

Pärast selle teatise avaldamist esitas Euroopa komisjon rea pangakriiside lahendamist käsitlevate õigusaktide ettepanekuid. 2014. aastal võttis EL vastu

TAUST

2008. aasta finantskriisist põhjustatud pankade makseraskuste leevendamiseks on ELi riikide valitsused andnud riigiabi finantssektori toetamiseks. Selline abi on märkimisväärselt mõjutanud maksumaksjaid ja suurendanud ELi riikide riigivõlga. Pangakriiside lahendamise fondide loomine peaks edaspidi vältima riigiabi kasutamist finantsasutuste makseraskuste lahendamiseks.

PÕHIDOKUMENT

Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ja Euroopa Keskpangale. Pangakriiside lahendamise fondid (KOM(2010) 254 (lõplik), 26.5.2010)

SEONDUVAD DOKUMENDID

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. aprilli 2014. aasta direktiiv 2014/49/EL hoiuste tagamise skeemide kohta (uuesti sõnastatud) (ELT L 173, 12.6.2014, lk 149–178)

Direktiivi 2014/49/EL järjestikused muudatused on alusdokumenti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. mai 2014. aasta direktiiv 2014/59/EL, millega luuakse krediidiasutuste ja investeerimisühingute finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse õigusraamistik ning muudetakse nõukogu direktiivi 82/891/EMÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiive 2001/24/EÜ, 2002/47/EÜ, 2004/25/EÜ, 2005/56/EÜ, 2007/36/EÜ, 2011/35/EL, 2012/30/EL ja 2013/36/EL ning määruseid (EL) nr 1093/2010 ja (EL) nr 648/2012 (ELT L 173, 12.6.2014, lk 190–348)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. juuli 2014. aasta määrus (EL) nr 806/2014, millega kehtestatakse ühtsed eeskirjad ja ühtne menetlus krediidiasutuste ja teatavate investeerimisühingute kriisilahenduseks ühtse kriisilahenduskorra ja ühtse kriisilahendusfondi raames ning millega muudetakse määrust (EL) nr 1093/2010 (ELT L 225, 30.7.2014, lk 1–90)

Vt konsolideeritud versioon.

Viimati muudetud: 20.02.2017