E-raha – tegevus ja usaldatavusnormatiivide täitmise järelevalve

KOKKUVÕTE:

direktiiv 2009/110/EÜ – e-raha asutuste tegevus ja järelevalve

KOKKUVÕTE

MIS ON DIREKTIIVI EESMÄRK?

PÕHIPUNKTID

Üldiselt on e-raha direktiivi eesmärk

Esmajoones ajakohastab see ELi eeskirju e-raha kohta, viies eriti e-raha asutuste* suhtes kohaldatava usaldatavusnormatiivide täitmise korra vastavusse makseteenuste direktiiviga makseasutustele kehtestatud nõuetega.

Käesoleva direktiiviga kehtestatakse proportsionaalsed usaldatavusnõuded, et hõlbustada uustulnukate turulepääsu, sealhulgas vähendatakse algkapitali nõuet 350 000 euroni ja kehtestatakse uued eeskirjad omavahendite arvutamise kohta.

E-raha direktiiviga reguleeritavate asutuste hulka kuuluvad pangad, e-raha asutused, Euroopa Keskpank ja riiklikud keskpangad.

E-raha asutustele lubatavate tegevuste hulka kuuluvad makseteenuste osutamine ja laenu andmine seoses nende maksetega.

EL võttis 2015. aasta oktoobris vastu uue makseteenuste direktiivi. Sellega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2007/64/EÜ alates 13. jaanuarist 2018. Uue makseteenuste direktiivi eesmärk on parandada turvalisust, laiendada tarbijatele teenuste valikut ning pidada sammu uuendustega.

MIS AJAST DIREKTIIVI KOHALDATAKSE?

Seda kohaldatakse 30. oktoobrist 2009. ELi riigid pidid selle oma siseriiklikesse õigusaktidesse üle võtma 30. aprilliks 2011.

TAUST

E-raha (Euroopa Komisjoni veebisait)

PÕHIMÕISTED

* Elektronraha on sularaha elektrooniline alternatiiv, mis võimaldab kasutajatel salvestada rahalisi vahendeid elektroonilisele seadmele (kaart või telefon) või läbi interneti ning teha maksetehinguid.

* E-raha asutused on organisatsioonid, kellele on antud luba e-raha väljastamiseks.

ÕIGUSAKT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. septembri 2009. aasta direktiiv 2009/110/EÜ, mis käsitleb e-raha asutuste asutamist ja tegevust ning usaldatavusnormatiivide täitmise järelevalvet ning millega muudetakse direktiive 2005/60/EÜ ja 2006/48/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2000/46/EÜ (ELT L 267, 10.10.2009, lk 7–17)

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. novembri 2007. aasta direktiiv 2007/64/EÜ makseteenuste kohta siseturul ning direktiivide 97/7/EÜ, 2002/65/EÜ, 2005/60/EÜ ja 2006/48/EÜ muutmise ning direktiivi 97/5/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (ELT L 319, 5.12.2007, lk 1–36). Direktiivi 2007/64/EÜ järjestikused muudatused on alusdokumenti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2015. aasta direktiiv (EL) 2015/2366 makseteenuste kohta siseturul, direktiivide 2002/65/EÜ, 2009/110/EÜ ning 2013/36/EL ja määruse (EL) nr 1093/2010 muutmise ning direktiivi 2007/64/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (ELT L 337, 23.12.2015, lk 35–127)

Viimati muudetud: 21.03.2016