Kindlustus ja edasikindlustus

 

KOKKUVÕTE:

direktiiv 2009/138/EÜ kindlustus- ja edasikindlustustegevuse alustamise ja jätkamise kohta (Solventsus II)

MIS ON DIREKTIIVI EESMÄRK?

Selle nn Solventsus II direktiivi kohaselt peab kindlustusandjatel olema piisavalt rahalisi vahendeid. Samuti sätestatakse selles juhtimise ja järelevalvega seotud eeskirjad.

PÕHIPUNKTID

Direktiiv hõlmab kahjukindlustus-, elukindlustus- ja edasikindlustusandjaid.

Tegevusloa andmine

Kindlustusandja võib tegutseda pärast seda, kui on ta on saanud oma riigi järelevalvajalt loa. Tegevusluba kehtib kogu ELis.

Omavahendite nõuded

Kindlustusandja omavahendid peavad vastama riskiprofiilile, et oleks tagatud piisavad rahalised vahendid finantsraskustega toimetulekuks. Täidetud peavad olema omavahendite nõuded.

Kui äriühing ei järgi kahte kapitalinõuet, peab järelevalvaja võtma meetmeid.

Riskijuhtimissüsteem

Nõuetekohane juhtimissüsteem

Kindlustusandja peab kohaldama vastutuse selge jaotusega nõuetekohast ja läbipaistvat juhtimissüsteemi. Tal peab olema haldusvõimekus tegelemaks mitmesuguste küsimustega, nagu näiteks riskijuhtimine, õigusaktide järgimine ja siseaudit.

Omariski ja maksevõime hindamine

Kindlustusandja peab korrapäraselt hindama omariske ja maksevõimet. Muu hulgas tuleb hinnata riskiprofiilist tulenevat maksevõime vajadust ning finantsressursside vastavust nõuetele.

Järelevalve

Järelevalvemenetlus

Õigusaktis sätestatakse järelevalvemenetlus, mis võimaldab järelevalveasutustel kontrollida ja hinnata, kas kindlustusandja järgib eeskirju. Eesmärk on aidata järelevalvajatel selgitada välja äriühingud, kes võivad sattuda raskustesse. Samuti on kindlustusandjad kohustatud avalikustama teavet.

Konsolideerimisgrupi järelevalvaja

Igal kindlustusandjate grupil – äriühingul, kuhu kuuluvad juriidilised isikud osutavad teenuseid ühes või mitmes Euroopa riigis – peab olema konsolideerimisgrupi järelevalvaja, kes täidab konkreetseid ülesandeid tihedas koostöös asjaomaste riiklike järelevalvajatega.

MIS AJAST DIREKTIIVI KOHALDATAKSE?

Direktiivi kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2016.

TAUST

Lisateave:

PÕHIDOKUMENT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2009. aasta direktiiv 2009/138/EÜ kindlustus- ja edasikindlustustegevuse alustamise ja jätkamise kohta (Solventsus II) (ELT L 335, 17.12.2009, lk 1–155)

Direktiivi 2009/138/EÜ järjestikused muudatused ja parandused on alusdokumenti lisatud. Käesolevat konsolideeritud versiooni tuleb kasutada üksnes viitamiseks.

SEONDUVAD DOKUMENDID

Komisjoni 8. juuni 2017. aasta delegeeritud määrus (EL) 2017/1542, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) 2015/35 seoses regulatiivsete kapitalinõuete arvutamisega kindlustus- ja edasikindlustusandjate hoitavate teatavate varaklasside puhul (taristuettevõtted) (ELT L 236, 14.9.2017, lk 14–21)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. detsembri 2017. aasta määrus (EL) 2017/2402, millega kehtestatakse väärtpaberistamise üldnormid ning luuakse lihtsa, läbipaistva ja standarditud väärtpaberistamise erinormid ning millega muudetakse direktiive 2009/65/EÜ, 2009/138/EÜ ja 2011/61/EL ning määrusi (EÜ) nr 1060/2009 ja (EL) nr 648/2012 (ELT L 347, 28.12.2017, lk 35–80)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. detsembri 2016. aasta direktiiv (EL) 2016/2341 tööandja kogumispensioni asutuste tegevuse ja järelevalve kohta (ELT L 354, 23.12.2016, lk 37–85)

Komisjoni 10. oktoobri 2014. aasta delegeeritud määrus (EL) 2015/35, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/138/EÜ kindlustus- ja edasikindlustustegevuse alustamise ja jätkamise kohta (Solventsus II) (ELT L 12, 17.1.2015, lk 1–797)

Delegeeritud määruse (EL) 2015/35 järjestikused muudatused ja parandused on alusdokumenti lisatud. Käesolevat konsolideeritud versiooni tuleb kasutada üksnes viitamiseks.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. aprilli 2014. aasta direktiiv 2014/51/EL, millega muudetakse direktiive 2003/71/EÜ ja 2009/138/EÜ ning määrusi (EÜ) nr 1060/2009, (EL) nr 1094/2010 ja (EL) nr 1095/2010 seoses Euroopa Järelevalveasutuse (Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve) ning Euroopa Järelevalveasutuse (Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve) volitustega (ELT L 153, 22.5.2014, lk 1–61)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. detsembri 2013. aasta direktiiv 2013/58/EL, millega muudetakse direktiivi 2009/138/EÜ (Solventsus II) seoses selle siseriiklikku õigusesse ülevõtmise tähtpäeva ja kohaldamise alguskuupäeva ning teatavate direktiivide (Solventsus I) kehtetuks tunnistamise kuupäevaga (ELT L 341, 18.12.2013, lk 1–3)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. septembri 2012. aasta direktiiv 2012/23/EL, millega muudetakse direktiivi 2009/138/EÜ (Solventsus II) seoses selle ülevõtmise ja kohaldamise tähtpäevade ning teatavate direktiivide kehtetuks tunnistamise kuupäevaga (ELT L 249, 14.9.2012, lk 1–2)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. novembri 2011. aasta direktiiv 2011/89/EL, millega muudetakse direktiive 98/78/EÜ, 2002/87/EÜ, 2006/48/EÜ ja 2009/138/EÜ seoses finantskonglomeraati kuuluvate finantsüksuste täiendava järelevalvega (ELT L 326, 8.12.2011, lk 113–141)

Viimati muudetud: 05.10.2018