Küttegaasiseadmed (aastani 2018)

 

KOKKUVÕTE:

direktiiv 2009/142/EÜ – küttegaasiseadmed

MIS ON DIREKTIIVI EESMÄRK?

PÕHIPUNKTID

Reguleerimisala

Tingimused, mis peavad olema täidetud seadmete turulelaskmisel

Tüübihindamine

EÜ vastavusdeklaratsioon*

Kehtetuks tunnistamine

Direktiiv 2009/142/EÜ tunnistatakse kehtetuks ja asendatakse määrusega (EL) 2016/426 alates 21. aprillist 2018.

MIS AJAST DIREKTIIVI KOHALDATAKSE?

Direktiivi kohaldatakse alates 5. jaanuarist 2010 ning sellega tunnistatakse kehtetuks ja kodifitseeritakse direktiiv 90/396/EÜ koos muudatustega, mille ELi riigid pidid oma siseriiklikesse õigusaktidesse üle võtma 30. juuniks 1991.

TAUST

Lisateave:

* PÕHIMÕISTED

Teavitatud asutus: pakub vastavushindamist direktiividega sätestatud tingimustel. See on avalikkuse huvides tootjatele osutatav teenus.

EÜ tüübivastavusdeklaratsioon: Tootja kinnitab, et seadmed vastavad EÜ tüübihindamissertifikaadis kirjeldatud tüübile ja käesoleva direktiivi olulistele nõuetele.

PÕHIDOKUMENT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. novembri 2009. aasta direktiiv 2009/142/EÜ küttegaasiseadmete kohta (kodifitseeritud versioon) (ELT L 330, 16.12.2009, lk 10–27)

SEONDUVAD DOKUMENDID

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. märtsi 2016. aasta määrus (EL) 2016/426, mis käsitleb küttegaasi põletavaid seadmeid ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2009/142/EÜ (ELT L 81, 31.3.2016, lk 99–147)

Viimati muudetud: 30.01.2017