Väärtpaberite lühikeseks müük

 

KOKKUVÕTE:

määrus (EL) nr 236/2012 lühikeseks müügi ja krediidiriski vahetustehingute teatavate aspektide kohta

MIS ON MÄÄRUSE EESMÄRK?

PÕHIPUNKTID

Määrusega

Rakendusaktid ja delegeeritud õigusaktid

COVID-19 pandeemia – ESMA otsused

MIS AJAST MÄÄRUST KOHALDATAKSE?

Käesolevat määrust kohaldatakse alates 1. novembrist 2012.

TAUST

Ebastabiilses finantsolukorras võivad teatavad finantstehingud, nagu lühikeseks müük, ja krediidiriski vahetustehingud, võimendada aktsiate hinna langust, eelkõige finantseerimisasutustes, ning seega ohustada kogu finantssüsteemi elujõulisust ja põhjustada riske. Taoline ebastabiilsus finantsturgudel võib reaalmajandusele üle kanduda.

Lisateave:

PÕHIMÕISTED

Lühikeseks müük: tehing, millega finantsasutus müüb oma laenatud finantstoodet, et see hiljem tagasi osta. Asutus loodab, et toote hind vahepeal langeb, et ta saaks maksta müügihinnast madalamat hinda.
Krediidiriski vahetustehingud: väga suure riskiga tuletisinstrumendid, mida ei ole reguleeritud.
Erandkorras: käesoleva määruse puhul:
Katteta lühikeseks müük: peetakse tavalisest lühikeseks müügist riskantsemaks – kui müüja ei ole isegi finantstoodet laenanud.

PÕHIDOKUMENT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. märtsi 2012. aasta määrus (EL) nr 236/2012 lühikeseks müügi ja krediidiriski vahetustehingute teatavate aspektide kohta (ELT L 86, 24.3.2012, lk 1–24)

Määruse (EL) nr 236/2012 hilisemad muudatused on algdokumenti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

SEONDUVAD DOKUMENDID

Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve 16. märtsi 2020. aasta otsus (EL) 2020/525 nõuda, et füüsilised või juriidilised isikud, kellel on lühike netopositsioon, alandaksid ajutiselt lühikesest netopositsioonist teatamise künnist seoses selliste äriühingute emiteeritud aktsiakapitaliga, mille aktsiatega on lubatud reguleeritud turul kaubelda üle teatud teatamiskünnise, millest peab teavitama pädevaid asutusi vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 236/2012 artikli 28 lõike 1 punktile a (ELT L 116, 15.4.2020, lk 5–13)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. juuni 2016. aasta määrus (EL) 2016/1033, millega muudetakse määrust (EL) nr 600/2014 finantsinstrumentide turgude kohta, määrust (EL) nr 596/2014, mis käsitleb turukuritarvitusi, ja määrust (EL) nr 909/2014, mis käsitleb väärtpaberiarvelduse parandamist Euroopa Liidus ja väärtpaberite keskdepositooriume (ELT L 175, 30.6.2016, lk 1–7)

Komisjoni 5. juuli 2012. aasta delegeeritud määrus (EL) nr 918/2012, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 236/2012 lühikeseks müügi ja krediidiriski vahetustehingute teatavate aspektide kohta seoses mõistetega, lühikeste netopositsioonide arvutamisega, riigi krediidiriski vahetustehingus olevate kaetud positsioonidega, teatamiskünnistega, likviidsuskünnistega piirangute peatamiseks, finantsinstrumentide väärtuse märkimisväärse langusega ja ebasoodsate sündmustega (ELT L 274, 9.10.2012, lk 1–15)

Vt konsolideeritud versiooni.

Komisjoni 5. juuli 2012. aasta delegeeritud määrus (EL) nr 919/2012, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 236/2012 lühikeseks müügi ja krediidiriski vahetustehingute teatavate aspektide kohta seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, mis käsitlevad likviidsete aktsiate ja muude finantsinstrumentide väärtuse languse arvutamise meetodit EMPs kohaldatav tekst (ELT L 274, 9.10.2012, lk 16–17)

Komisjoni 29. juuni 2012. aasta rakendusmäärus (EL) nr 827/2012, milles sätestatakse rakenduslikud tehnilised standardid, millega määratakse kindlaks aktsiate netopositsiooni avalikustamise viis, sellise teabe vorming, mis esitatakse Euroopa Väärtpaberiturujärelevalvele seoses lühikeste netopositsioonidega, selliste lepingute, kokkulepete ja meetmete liigid, millega nõuetekohaselt tagatakse aktsiate või riigi võlakohustuste kättesaadavus arveldamiseks, ning aktsiate peamise kauplemiskoha kindlaksmääramise kuupäevad ja ajavahemik vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 236/2012 lühikeseks müügi ja krediidiriski vahetustehingute teatavate aspektide kohta EMPs kohaldatav tekst (ELT L 251, 18.9.2012, lk 11–18)

Komisjoni 29. juuni 2012. aasta delegeeritud määrus (EL) nr 826/2012, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 236/2012 seoses lühikeste netopositsioonidega seotud teavitamis- ja avalikustamisnõudeid käsitlevate regulatiivsete tehniliste standarditega, üksikasjaliku teabega, mis esitatakse Euroopa Väärtpaberiturujärelevalvele seoses lühikeste netopositsioonidega, ja käibe arvutamise meetodiga selliste aktsiate kindlaksmääramiseks, mille suhtes kohaldatakse erandit EMPs kohaldatav tekst (ELT L 251, 18.9.2012, lk 1–10)

Viimati muudetud: 18.12.2020