Väärtpaberite lühikeseks müük

 

KOKKUVÕTE:

määrus (EL) nr 236/2012 lühikeseks müügi ja krediidiriski vahetustehingute teatavate aspektide kohta

MIS ON MÄÄRUSE EESMÄRK?

Määruse eesmärk on reguleerida lühikeseks müügi* ja krediidiriski vahetustehingute* teatavaid aspekte Euroopa Liidus (EL).

PÕHIPUNKTID

Ebastabiilses finantsolukorras võivad teatavad finantstehingud, nagu lühikeseks müük, katteta lühikeseks müük* ja krediidiriski vahetustehingud, võimendada aktsiate hinna langust, eelkõige pankades, ning seega ohustada kogu pangandussüsteemi elujõulisust ja põhjustada riske.

Taoline ebastabiilsus finantsturgudel võib reaalmajandusele üle kanduda.

Määrusega kehtestatakse ranged eeskirjad lühikeseks müügi ja krediidiriski vahetustehingute teatavate aspektide kohta vastavalt nendega seonduvatele riskidele, sealhulgas

Avalikustamisnõuded – finantsasutused peavad teatavad lühikeseks müügi tehingud pangandusjärelevalve asutustele avalikustama. Kindlat künnist ületavad suuremad tehingud tuleb turule avalikustada.

Erandkorras ebastabiilses finantsolukorras võivad mis tahes ELi riigi pädevad asutused lühikeseks müüki ajutiselt piirata, kui kõnealuste väärtpaberite hind on märkimisväärselt langenud.

Kavandatavast piirangute kohaldamise peatamisest tuleb teavitada teisi riiklikke ametiasutusi ja Euroopa Väärtpaberiturujärelevalvet, kes peab selle kohta siis arvamuse esitama.

MIS AJAST MÄÄRUST KOHALDATAKSE?

Määrust kohaldatakse alates 1. novembrist 2012.

* PÕHIMÕISTED

Lühikeseks müük: tehing, millega finantsasutus müüb oma laenatud finantstoodet, et see hiljem tagasi osta. Asutus loodab, et toote hind vahepeal langeb, et ta saaks maksta müügihinnast madalamat hinda.

Krediidiriski vahetustehingud: väga suure riskiga tuletisinstrumendid, mida ei ole reguleeritud.

Katteta lühikeseks müük: tavapärasest lühikeseks müügist suurema riskiga lühikeseks müük, sest müüja ei ole finantstoodet isegi mitte laenanud.

PÕHIDOKUMENT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. märtsi 2012. aasta määrus (EL) nr 236/2012 lühikeseks müügi ja krediidiriski vahetustehingute teatavate aspektide kohta (ELT L 86, 24.3.2012, lk 1–24)

Määruse (EL) nr 236/2012 järjestikused muudatused on alusdokumenti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

SEONDUVAD DOKUMENDID

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. juuni 2016. aasta määrus (EL) nr 2016/1033, millega muudetakse määrust (EL) nr 600/2014 finantsinstrumentide turgude kohta, määrust (EL) nr 596/2014, mis käsitleb turukuritarvitusi, ja määrust (EL) nr 909/2014, mis käsitleb väärtpaberiarvelduse parandamist Euroopa Liidus ja väärtpaberite keskdepositooriume (ELT L 175, 30.6.2016, lk 1–7)

Viimati muudetud: 04.11.2016